- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging"

Transcriptie

1 - C O N C E P T - VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 19 NOVEMBER 2009 OM UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN Aanwezig: Tevens aanwezig: Afwezig: G. de Vos, voorzitter J. van Brenkelen, lid F.P. Fakkers, lid W.M. de Pijper, lid H.C.A.M. Schouwenaars, plv. lid K. van Schenk Brill, lid L.J.J. Smid, lid C.L.P. Verschuuren, lid M. Weda, lid W.F.L. Zoetemelk, lid J.A.M. Hereijgers, griffier M.G. de Wit-Greuter, wethouder W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging J. Reijnders, lid (met kennisgeving) J.W.C. Stalenhoef, lid (met kennisgeving) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 2. Vaststelling van de agenda Bij agendapunt 8.3 is de portefeuillehouder afwezig. Besloten wordt tot verdagen van dit onderwerp naar de vergadering van december. Op verzoek van de burgemeester wordt het agendapunt 8.4 eerst behandeld. 3. Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 29 oktober 2009 Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

2 4. Toezeggingenlijst De heer Fakkers geeft aan dat nog niet alle vragen gesteld bij de begrotingsbehandeling zijn beantwoord. De griffier zal dit via de actiepuntenlijst van deze vergadering opnemen. 5. Mededelingen 5.1 Door de voorzitter 5.2 Vanuit het college 5.3 Vanuit de rekeningcommissie 5.4 Regionale samenwerking: a. Mededelingen vanuit afgevaardigde raadsleden b. Stand van zaken door de portefeuillehouder 6. Mogelijkheid tot vragen van inlichtingen aan leden van het college van burgemeester en wethouders, alsmede vragen naar aanleiding van beantwoording art. 37 vragen Er zijn geen vragen ingediend. 7. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. 8. Behandeling collegevoorstellen voor de raadsvergadering van 10 december Wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant. Voor dit onderwerp is wethouder Vissers aanwezig. De heer Schouwenaars vindt het slordig dat er op 10 december 2009 een voorstel goedgekeurd moet worden dat al in 2006 gedaan had moeten of kunnen worden. Van een professionele organisatie als WVS zou verwacht moeten worden dat dit beter bijgehouden wordt om juridische problemen te voorkomen. De heer Fakkers vraagt of de wethouder meer uitleg kan geven over het wachtlijstenbeleid. De heer De Pijper vraagt of de wijzigingen geaccentueerd kunnen worden in het stuk. Volgens wethouder Vissers zijn wel tijdig de verantwoordelijkheden geborgd door middel van verordeningen die de raad heeft vastgesteld. Het wachtlijstenbeleid is besproken in de commissie SI. Het college was ook verwonderd dat het zo lang duurde, maar er wordt volgens de regeling gewerkt. Advies commissie: Akkoord met raadsbehandeling Steraanduiding raadsagenda: Ja Actiepunten: Toezeggingen: 8.2 Vaststelling belastingverordeningen Hierbij wordt ook het amendement van de SP betrokken. De heer De Pijper vraagt waarom de taxaties van de economische waarde er nog niet zijn en wat gedaan wordt met afwijkende uitkomsten van de WOZ taxaties? Wordt dat verrekend met de burgers of uit de algemene reserve bij de 1 e bestuursrapportage? Zijn de havengelden kostendekkend? De heer Van Schenk Brill merkt op dat de havengelden van Willemstad en Moerdijk beide niet kostendekkend zijn, zoals besproken tijdens de begrotingsvergadering. De VVD gaat uit principe niet akkoord met de verordening op het punt van de afvalstoffenheffing en rioolrechten, omdat deze lastenverhoging voor de burger onterecht is. 2

3 De heer Van Schenk Brill hoort graag van het college welke bezwaren er zijn tegen het voorgestelde in het amendement van de SP. Invoering van het voorgestelde zou in overeenstemming zijn met uitspraken van de belastingrechter en die door het VNG zijn onderschreven. Spreker stelt voor jaarlijks alleen de tarieventabellen vast te stellen en de verordeningen als doorlopend te beschouwen. Wijziging daarvan kan plaatsvinden op het moment dat het nodig is. De heer Schouwenaars verzoekt alleen de wijzigingen aan te geven. Verder vraagt spreker uitleg over de term bejaardentehuis. Hij vraagt betreffend punt te actualiseren. Inhoudelijk is de PvdA het eens met de SP, alleen gaat het amendement verder dan op dit moment in de jurisprudentie staat. De heer Schouwenaars denkt dat het probleem opgelost kan worden door de bouwkostenlijst goed te regelen. Moet er betreffende het mandaatbesluit in artikel 10 niet opgenomen worden in het besluit zelf dat de raad ermee akkoord gaat, vraagt de heer Smid. De heer Van Brenkelen vindt een stijging van 10% van de rioolrechten te fors. Wethouder De Wit-Greuter geeft aan de taxaties WOZ nog niet klaar zijn omdat nog niet alles is afgerond. Grote verschillen worden niet verwacht, maar in voorkomende gevallen worden de tarieven aangepast. Het voorgestelde in het amendement moet ambtelijk worden getoetst en de consequenties voor andere bouwleges moet bekeken worden. Het is een politieke afweging of we duurzame energiebronnen financieel onaantrekkelijk willen maken. De wethouder zegt een reactie op dit voorstel toe voor de raadsvergadering van 10 december, zodat vervolgens beraadslaagd en tot een besluit gekomen kan worden. De voorstellen voor vereenvoudiging van procedures omtrent verordeningen zullen verder uitgewerkt worden, zodat dat besproken kan worden en volgend jaar geëffectueerd kan worden. De wethouder vraagt de griffie erop toe te zien dat de wijzigingen in verordeningen duidelijk gemarkeerd worden. Volgens de griffier ligt een memo met de wijzigingen daarin vernoemd ter inzage. De procedures moeten nog eens doorlopen worden voor verdere verbeteringen. Juridische zaken moet de term bejaardentehuis nakijken. De technische aanpassing zoals aangegeven door de heer Smid zal bekeken worden en zonodig zal het besluit aangepast worden. De verhoging van de rioolrechten is het gevolg van het GRP waarmee is ingestemd. Onafhankelijk Moerdijk geeft aan daarop op een ander moment terug te komen. De heer Van Schenk Brill merkt op dat de verhoging voor een deel het gevolg is van het GRP, maar ook veroorzaakt wordt door het verwerken van oninbare vorderingen in het tarief. Nu niet doorvoeren van de verhoging zal straks een nog grotere verhoging tot gevolg hebben als allerlei wettelijke maatregelen verrekend moeten worden, zegt wethouder De Wit-Greuter. In tweede termijn De heer Van Schenk Brill denkt dat de door de heer Smid gevraagde technische aanpassing niet nodig is omdat dat er al in staat. Verdere verhoging van de afvalrechten is met bespreking van het waterplan vooruitgeschoven. Volgens de heer Verschuuren hebben deze raad en die van Rijnwoude advies gevraagd aan de VNG over dit onderwerp. De VNG heeft vervolgens in een ledenbrief het advies gegeven de uitspraak van het Hof te volgen. Volgens de heer Schouwenaars heeft de VNG het over bepaalde elektrische en mechanische onderdelen van de installatie, maar stelt voor dat ieder alles nog eens goed naleest. De heer Van Schenk Brill vat samen dat nog eens goed naar de formulering gekeken moet worden en dat de wethouder over de strekking nagaat wat de gevolgen zijn. De heer Verschuuren vraagt de wethouder of bekend is hoeveel de energiemaatschappijen op de opwekking van energie met windturbines verdienen, onder andere door oversubsidiëring. De wethouder heeft over dit onderwerp geen mening namens het college, maar zal juridisch een en ander laten uitzoeken en het resultaat mededelen door middel van een notitie. Naar aanleiding van een opmerking van de heer Fakkers over onduidelijke kopieën vraagt wethouder De Wit-Greuter eens na te denken of alles wel in zoveelvoud gekopieerd dient te worden. Alternatief is digitaal en zij daagt de raad uit er samen met het college naar te kijken. De voorzitter oppert een investering in een kleurenscanner te overwegen. De voorstellen omtrent de afvalstoffenheffing, rioolrechten, de heffing van leges en de havengelden zijn nog discussiepunten voor de raad. 3

4 Er moeten 10 besluiten van gemaakt worden, waarvan er 6 een ster krijgen. De commissie adviseert het op die manier op de raadsagenda te zetten. Advies commissie: Akkoord met raadsbehandeling Steraanduiding raadsagenda: Nee, voor wat betreft de afvalstoffenheffing, rioolrechten, leges en de havengelden. Ja, voor wat betreft de overige 6 verordeningen. Actiepunten: Het presidium wordt gevraagd de afzonderlijke besluiten als afzonderlijke punten op de raadsagenda te plaatsen. Toevoeging overzicht van wijzigingen. Nagaan of aanduiding bejaardentehuis nog wel juist is. Bezien of in de toekomst vereenvoudiging kan worden toegepast (volstaan met wijzigingsbesluit). Aanvullende notitie met betrekking tot consequenties wijzigingsvoorstel SP-fractie. Toezeggingen:. 8.3 Lokaal vestigingsbeleid. Dit punt wordt aangehouden tot de vergadering van december Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant De burgemeester informeert dat dit een formele aanpassing is. Binnen een halfjaar komt een diepgaande wijziging zodra de wet op de veiligheidsregio s is gepubliceerd en in werking is getreden. Dan kunnen ook alle inhoudelijke punten meegenomen worden in een totale herziening. Hierna verlaat de burgemeester de vergadering. Advies commissie: Akkoord met raadsbehandeling Steraanduiding raadsagenda: Ja Actiepunten: Toezeggingen: 9. Overige voorstellen voor de raadsvergadering van ter advisering van de gemeenteraad: Er zijn geen overige voorstellen. 10. Stukken ter bespreking 10.1 Terugkoppeling project Moerdijk MeerMogelijk. De bereffende wethouder is er niet en van de commissie zijn geen signalen ontvangen voor behandeling. 11. Raadsinformatiebrieven Integrale afweging kansrijke initiatieven ( ). De heer Van Schenk Brill geeft aan dat de informatie onder welke criteria deze plannen naar voren zijn gekomen ontbreekt, evenals welke er nog te verwachten zijn. Verder vraagt spreker naar de stand van zaken van de voorstellen die er vanuit het college zouden komen om op andere wijze met de initiatieven om te gaan. De heer Verschuuren zet vraagtekens bij de haalbaarheid van enkele genoemde kansrijke initiatieven. Staand beleid hoort daar niet bij. Waarom nu en waarom deze voorstellen en op deze manier? De heer Smid en de heer Van Brenkelen sluiten zich aan bij hetgeen de heer Van Schenk Brill heeft gezegd. De heer Smid wil de Van der Putgang er nog bij zetten. Op deze manier komen initiatieven van burgers nooit aan de orde, denkt de heer Schouwenaars. Wethouder De Wit-Greuter beantwoordt de vragen namens het college. Een aantal projecten zijn al ingezet en worden zo benoemd voor de urenverantwoording. Het is bijna een contract tussen het college en de afdeling projecten, waarin gesteld wordt waaraan gewerkt wordt en dat betekent dat aan andere zaken niet gewerkt wordt. 4

5 We zitten in de overgang van projectgeleid naar gebiedsgeleid werken. In de kernen zijn initiatieven aan de orde en we honoreren die initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en een positieve ontwikkeling van het betreffende gebied. De afwegingskaders moeten door de gemeenteraad duidelijk worden vastgesteld. De heer Fakkers denkt dat de vraagstelling is waarom deze initiatieven op de lijst staan om nader te worden uitgewerkt, en waarom zien we op de lijst initiatieven niet staan die inmiddels wel zijn uitgewerkt. Het college is niet volledig in de informatievoorziening naar de raad. Wethouder De Wit-Greuter legt uit dat een project zo wordt benoemd als het valt onder een projectleider die alle partijen bij elkaar brengt en samen met de wethouder de regie voert. De heer Ringerwöle vult aan dat tot nu toe alle initiatieven in behandeling werden genomen die voldeden aan bepaalde criteria, maar waardoor kleinschalige onderwerpen bleven liggen. Bij gebiedsgeleid werken wordt getracht meerdere kleinschalige ontwikkelingen onder een project te brengen. Met beperkte menskracht en middelen proberen we zo veel mogelijk initiatieven te honoreren. In samenwerking met bijvoorbeeld de woningcorporaties wordt getracht zoveel mogelijk zaken te koppelen. De heer Van Schenk Brill wijst erop dat in de zomer was gezegd dat er een voorstel zou komen, terwijl nu blijkt dat er weinig is gedaan met dit onderwerp. Spreker verwacht op korte termijn een duidelijk voorstel met name over de particuliere initiatieven die afhankelijk zijn van de gemeente vanwege planologische consequenties. De heer Weda wil een concrete datum horen dat het voorstel klaar is. Het gaat hier om transparantie: duidelijk moet zijn welke afwegingen worden gemaakt. De heer De Pijper wil duidelijke kaders hoe daarmee moet worden omgegaan. De heer Smid vat samen dat de inhoudelijke discussie wordt opgeschoven en dat gevraagd is om een lijst van kansrijke initiatieven. We gaan erover discussiëren in de commissie met welke afwegingskaders de raad aan het college een oordeel gaat geven over de initiatieven om met name de private initiatieven een kans te geven. Daarbij moet, zoals de heer Van Schenk Brill aangeeft, een onderscheid gemaakt worden tussen eigen initiatieven van de gemeente en initiatieven van burgers. Verder wil hij ook graag vernemen wat er sinds juni jl. door het college met de gedane toezegging is gedaan. De voorzitter vraagt de wethouder wanneer het voorstel verwacht kan worden Wethouder De Wit-Greuter geeft aan dat niet alleen gemeentelijke initiatieven op de lijst staan. Gewogen wordt door middel van doelstellingen die de raad aan het college heeft gesteld. De heer Verschuuren wijst erop dat nog steeds gewacht wordt op de kwaliteitscriteria die al beloofd waren en er nog niet zijn. Een datum kan wethouder De Wit-Greuter niet geven omdat dit eerst besproken moet worden met het college. De voorzitter geeft aan dat dit onderwerp op de toezeggingenlijst wordt gezet met een datum die nog wordt vastgesteld, waarbij het afwegingskader wordt herzien Overzicht post onvoorziene uitgaven/overzicht stand algemene reserve. Heeft de commissie behoefte om nog te kijken naar het benchmarkonderzoek 2009 van Berenschot, vraagt de heer Smid, en zo ja wanneer. Dit punt komt de volgende keer op de agenda. 12. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om uur. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van commissie Bestuur en Middelen d.d. 17 december 2009 de raadsgriffier, de voorzitter, J.A.M. Hereijgers G. de Vos 5

6 ACTIEPUNTENLIJST VERGADERING COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN D.D. 19 NOVEMBER 2009 Nr. Actiepunt Afdeling Uiterlijke afdoening 1 Verzocht is om beantwoording openstaande vragen uit commissiebehandeling begroting Voorstel inzake belastingverordeningen 2010: a. Alle verordeningen afzonderlijk op de raadsagenda plaatsen. Zonder ster: afvalstoffenverordening, verordening rioolrechten, legesverordening, havengeldverordening Met ster: overige verordeningen. b. Toevoeging overzicht van wijzigingen. c. Nagaan of aanduiding bejaardentehuis nog wel juist is. d. Bezien of in de toekomst vereenvoudiging kan worden toegepast (volstaan met wijzigingsbesluit). e. Aanvullende notitie met betrekking tot consequenties wijzigingsvoorstel SPfractie. Griffie Raadsinformatiebrief inzake benchmarkonderzoek op eerstvolgende agenda van de commissie plaatsen. Griffie Collegevoorstel Lokaal Vestigingsbeleid: Behandeling wordt doorgeschoven naar de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van 17 december Griffie

7 TOEZEGGINGENLIJST COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN PER 19 NOVEMBER 2009 Onderwerp Datum Vergadering Omschrijving Ph Datum uitvoering 1. Raadsinformatiebrief afweging kansrijke initiatieven College zal een voorstel doen inzake nieuwe methode voor een afwegingskader, met name toegespitst op afweging van particuliere initiatieven. Tevens uitsluitsel wat er hieraan sedert eerdere afspraak door het college is gedaan. De Wit Op basis van een datumvoorstel zal de commissie in december 2009 een datum vaststellen. Ph = portefeuillehouder 7

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Voorzitter: Griffier: de heer J.M. van Baardwijk de heer G.H. Kocken Commissieleden de heer G.

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009 VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009 Aanwezig de leden: De heer A. Azannay (GroenLinks), de heer W.A.

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012 Onderwerp 1. Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanwezig: mevrouw E. van der Vorm (WN) de heer J.G.M. Kromwijk (CDA) mevrouw T. van der Stroom en de heer R.D. Woittiez (VVD) mevrouw G.H.

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318.

VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318. VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318. Aanwezig: E.J. Luitjens (VVD), voorzitter; mevr. G.A.

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken)

De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken) Gemeente Bloemendaal CORSANUMMER: 2008019500 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie MIDDELEN gehouden op 30 september 2008 in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Datum 9 december 2013 Locatie Regionaal Archief Rivierenland (RAR) J.S. de Jongplein 3, 4001 WG TIEL Tijd 19.00 20.40 uur AB Regio Directie Ondersteuning Verslag

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier)

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier) Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld die gehouden is op woensdag 12 maart en 13 maart 2003 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: de

Nadere informatie

R 24 maart 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1.

R 24 maart 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1. R 24 maart 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 24 maart 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Notuliste: de heer drs.

Nadere informatie

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op dinsdag 31 oktober 2006 om 14.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig:

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag Paginanummer: 1 Conceptverslag Gemeente Naam Functie in groep Aanwezig Alphen aan den Rijn dhr. M.H. du Chatinier bestuurslid Alphen aan den Rijn dhr. T. Hoekstra bestuurslid, lid DB Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie