Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Amendement 01 Moerdijk Raadsfractie Amendement begroting 2012 (Raadsvergoeding) De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 10 november 2011 Gezien het voorstel op agendapunt 5.f (begroting Raad, Rekenkamer en Griffie) Overwegende dat: er een stevige bezuinigingen nodig zijn; de vergoeding voor raadsleden in Moerdijk ruim 700 euro per maand is, en dit het maximale bedrag is; vele verbonden partijen een bezuiniging moeten realiseren van 10% grote subsidiënten eveneens 10% moeten inleveren; gemeenteraden tot 80% zelf besluiten over de hoogte van de vergoeding; een verlaging van 10% een structurele bezuiniging van ruim euro per jaar oplevert; Concluderende dat: In een tijd waarin veel bewoners de gevolgen van de economische neergang ervaren, het goed is als de volksvertegenwoordiging bekijkt of zij zelf een signaal kan geven; Een onkostenvergoeding van 90% van het wettelijk maximum nog steeds een riante vergoeding is; Voorstel De raadsvergoeding voor gemeenteraadsleden in Moerdijk terug te brengen tot 90% van het maximale bedrag en het positieve resultaat van ruim euro op te nemen in de begroting 2012 (post 41100) Ingediend mr. drs. G.J.M. Blom Fractievoorzitter SP Moerdijk Het amendement is verworpen met 1 stem van de fractie SP voor en 23 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Burger Belangen Moerdijk tegen.

38 Amendement 02 Amendement CDA m.b.t. programma 3, Meedoen in Moerdijk, inzake invoering jeugdlintjes. De raad van de gemeente Moerdijk bijeen op 10 november 2011 Gezien het voorstel van het college van benw van Moerdijk tot invoering van jeugdlintjes, dit om met name goed voorbeeldgedrag van jonge inwoners te waarderen; Dat dit op zich een loffelijk streven is maar dat het maar de vraag is of het instrument jeugdlintjes daarvoor het meest geschikte instrument is; Dat CDA Moerdijk hier op voorhand grote aarzelingen bij heeft en er dan ook geen voorstander van is om op dit moment dit in te voeren; Dat de kosten van invoering van jeugdlintjes bovendien om en nabij 4.000,-- gaat kosten, een bedrag dat CDA Moerdijk liever op een andere manier voor de jeugd zou willen inzetten; hoe? Dat kan nader worden bezien? Besluit: De introductie van jeugdlintjes niet door te voeren. Namens de fractie van CDA, C.J. de Visser Het amendement is door de indiener ingetrokken.

39 Amendement 03 Amendement m.b.t. voorstel instemming beslispunten nieuw beleid / intensivering bestaand beleid, structureel De raad van de gemeente Moerdijk, bijeen op 10 november 2011 Gezien het voorstel van het college van benw van Moerdijk tot instemming met de volgende beslispunten 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.6 (vwb opfleuren dorpskernen), 4.1,, 4.2, 6.1 en 6.2., Overwegende dat de fracties van OM, CDA en VVD geen bezwaar hebben tegen voortzetting ingezet beleid, zoals bij de voorstellen 2.2, 3.2 en 3.6 (opfleuren dorpskernen), maar wel tegen het nu reeds beschikbaar stellen van gelden voor zaken, waarover nog bespreking en besluitvorming moet plaatsvinden, zoals bij de voorstellen 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 6.1 en 6.2. Dat de fracties van OM, CDA en VVD wel bereid zijn om voor deze laatst genoemde voorstellen financiële ruimte in de begroting te creëren, maar dat aan de hand van afzonderlijke raadsvoorstellen hieromtrent bespreking en besluitvorming dient plaats te vinden, Besluit: De voorstellen als genoemd onder 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 6.1 en 6.2. op 0 te zetten en de voorstellen van het college hieromtrent af te wachten. Namens de fracties van Onafhankelijk Moerdijk CDA VVD M. Weda C.J. de Visser K. van Schenk Brill Het amendement is aangenomen met de stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD en Burger Belangen Moerdijk voor. PvdA, GroenLinks, SP en ChristenUnie hebben tegengestemd bij 2.1, 3.1, 4.1, 4.2 GroenLinks, SP en ChristenUnie hebben tegengestemd bij 6.1 Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD, PvdA en Burger Belangen Moerdijk hebben voorgestemd bij 6.1 De fracties hebben unaniem voorgestemd bij 1.1 en 6.2

40 Amendement 04 Amendement m.b.t. voorstel instemming beslispunten nieuw beleid / intensivering bestaand beleid, incidenteel. De raad van de gemeente Moerdijk, bijeen op 10 november 2011 Gezien het voorstel van het college van benw van Moerdijk tot instemming met de volgende beslispunten 1.1., 1.19, 1.20, 3.2, 5.1, 6.1 en 6.2 Overwegende dat de fracties van OM, CDA en VVD geen bezwaar hebben tegen voortzetting ingezet beleid, zoals bij voorstel 3.2, maar wel tegen het nu reeds beschikbaar stellen van gelden voor zaken, waarover nog bespreking en besluitvorming moet plaatsvinden, zoals bij de voorstellen 1.1, 1.19, 1.20, 5.1, 6.1 en 6.2. Dat daarom voor deze laatst bedoelde categorie -voorstellen nog geen gelden beschikbaar worden gesteld; Besluit: De voorstellen als genoemd onder 1.1, 1.19, 1.20, 5.1, 6.1 en 6.2 op 0 te zetten en de voorstellen van het college hieromtrent af te wachten. Namens de fracties van Onafhankelijk Moerdijk CDA VVD M.Weda C.J. de Visser K. van Schenk Brill Het amendement is met algemene stemmen aangenomen.

41 Amendement 05 Amendement m.b.t. voorstel 1.3. Kostendekkende exploitatie parkeervoorziening havenfront Willemstad De raad van de gemeente Moerdijk, bijeen op 10 november 2011 Gezien het voorstel van het college van benw van Moerdijk tot instemming met ombuigingsvoorstel 1.3. Overwegende dat de fracties van OM, CDA en VVD op zich geen bezwaar hebben tegen het voorstel om te komen tot een kostendekkende exploitatie van de parkeervoorziening bij het havenfront in Willemstad, maar dat eerst goed uitgezocht moet worden wat de effecten zijn van deze maatregel op gebied van verschuiving parkeerdruk in centrum Willemstad, economische gevolgen etc.; Dat de fracties van OM, CDA en VVD erop vertrouwen dat hierover in 2012 duidelijkheid kan worden gegeven en dat er dan afgewogen besluitvorming kan plaatsvinden, opdat er in 2013 en volgende jaren kostendekkende exploitatie kan plaatsvinden; Besluit: 1. Het college opdracht te geven in 2012 in beeld te brengen wat de effecten zijn van deze maatregel op gebied van verschuiving parkeerdruk in centrum Willemstad, op economische gevolgenetc. 2. voorstel 1.3. voorshands als volgt in te vullen: 2012: : , : , : ,-- Namens de fracties van Onafhankelijk Moerdijk CDA VVD M. Weda C.J. de Visser K. van Schenk Brill Het amendement is aangenomen met 17 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA en VVD voor en 7 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Burger Belangen Moerdijk tegen.

42 Amendement 06 Amendement m.b.t. voorstel 1.4., kostendekkende vrachtwagenparkeerplaatsen De raad van de gemeente Moerdijk, bijeen op 10 november 2011 Gezien het voorstel van het college van benw van Moerdijk tot instemming met ombuigingsvoorstel 1.4. Overwegende dat de fracties van OM, CDA en VVD op zich geen bezwaar hebben tegen het voorstel om te komen tot kostendekkende vrachtwagenparkeerplaatsen in de gemeente Moerdijk, maar dat eerst nader onderzocht moet worden welke kosten op de vrachtwagenparkeerplaatsen drukken; Dat de fracties van OM, CDA en VVD erop vertrouwen dat hierover in 2012 duidelijkheid kan worden gegeven en dat er vervolgens in 2012 afgewogen besluitvorming kan plaatsvinden, opdat er vanaf 2013 een ingroei kan plaatsvinden naar een kostendekkende exploitatie ; Besluit: 1. Aan college opdracht te geven in 2012 nader onderzoek te doen naar de vraag welke kosten daadwerkelijk op de vrachtwagenparkeerplaatsen drukken en vervolgens aan de raad een voorstel doen, 2. Voorstel 1.4. voorshands als volgt indicatief in te vullen: 2012: 1.000, : 3.000, : 5.000, : 7.000,--. Namens de fracties van Onafhankelijk Moerdijk CDA VVD M. Weda C.J. de Visser K. van Schenk Brill Het amendement is aangenomen met 18 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD en Burger Belangen Moerdijk voor en 6 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks en SP tegen.

43 Amendement 07 Amendement m.b.t. voorstel 1.6. verhuur buitensportaccommodaties De raad van de gemeente Moerdijk, bijeen op 10 november 2011 Gezien het voorstel van het college van benw van Moerdijk tot instemming met ombuigingsvoorstel 1.6. Overwegende dat de fracties van OM, CDA en VVD op zich van oordeel zijn dat er daadwerkelijk gestreefd dient te worden naar reëlere dekking van kosten, verbonden aan het hebben van buitensportaccommodaties in de gemeente Moerdijk; Dat dit relaties heeft met het subsidiebeleid; Dat een huurverhoging van de buitensportaccommodaties in goed overleg dient te geschieden met de direct belanghebbenden Dat het voorstel van het college wel met erg grote stappen gaat, en dat de consequenties hiervan voor de verenigingen niet helder in beeld zijn, Besluit: 1. aan college opdracht te geven in 2012 in beeld te brengen wat de consequenties zijn van een mogelijke huurverhoging, zoals door college voorgesteld, voor de gebruikers van de buitensportaccommodaties, hierbij het subsidiebeleid en de harmonisatie daarvan te betrekken, en daarover nadere voorstellen te doen. 2. voorstel 1.6. voorshands als volgt indicatief in te vullen: * 2012 : 0 * 2013: ,-- * 2014: ,-- * 2015: ,-- Namens de fracties van Onafhankelijk Moerdijk CDA VVD M. Weda C.J. de Visser K. van Schenk Brill Het amendement is aangenomen met 18 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD en Burger Belangen Moerdijk voor en 6 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en SP tegen.

44 Amendement 08 Amendement m.b.t. voorstel 1.8. verhoging huursom gemeenschapshuizen De raad van de gemeente Moerdijk, bijeen op 10 november 2011 Gezien het voorstel van het college van benw van Moerdijk tot instemming met ombuigingsvoorstel 1.8. Overwegende dat de fracties van OM, CDA en VVD op zich van oordeel zijn dat er daadwerkelijk gestreefd dient te worden naar reëlere dekking van kosten, verbonden aan het hebben van gemeenschapshuizen in de gemeente Moerdijk; Dat dit relaties heeft met het subsidiebeleid en uiteraard consequenties heeft voor de gebruikers van de gemeenschapshuizen; Dat dit laatste eerst goed in beeld moet worden gebracht, alvorens een huurverhoging daadwerkelijk door te voeren, Dat een huurverhoging van de gemeenschapshuizen in goed overleg dient te geschieden met de direct belanghebbenden, Besluit: 1. Aan college opdracht te geven in 2012 in beeld te brengen wat de consequenties zijn van een mogelijke huurverhoging, zoals door college voorgesteld, voor de gebruikers van de gemeenschapshuizen en daarover nadere voorstellen aan de raad te doen, 2. Voorstel 1.8. voorshands als volgt indicatief in te vullen: * 2012: 0 * 2013: 2.000,-- * 2014: 3.750,-- * 2015: 5.500,-- Namens de fracties van Onafhankelijk Moerdijk CDA VVD M. Weda C.J. de Visser K. van Schenk Brill Het amendement is aangenomen met 18 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD en Burger Belangen Moerdijk voor en 6 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en SP tegen.

45 Amendement 09 Amendement m.b.t. voorstel verhoging gebruik scoutinggebouwen Zevenbergen en Willemstad De raad van de gemeente Moerdijk, bijeen op 10 november 2011 Gezien het voorstel van het college van benw van Moerdijk tot instemming met ombuigingsvoorstel Overwegende dat de fracties van OM, CDA en VVD op zich van oordeel zijn dat er daadwerkelijk gestreefd dient te worden naar een verhoging van kostendekkendheid van de kosten gemoeid met de huisvesting van de scoutingverenigingen in Zevenbergen en Willemstad; Dat dit relaties heeft met het subsidiebeleid en uiteraard consequenties heeft voor de gebruikers van de scoutinggebouwen; Dat dit laatste eerst in beeld moet worden gebracht, alvorens een huurverhoging daadwerkelijk door te voeren, Dat een huurverhoging van de scoutinggebouwen in goed overleg dient te geschieden met de direct belanghebbenden, Besluit: 1. Aan college opdracht te geven in 2012 in beeld te brengen wat de consequenties zijn van een mogelijke huurverhoging, zoals door college voorgesteld, voor de gebruikers van de scoutinggebouwen en daarover nadere voorstellen aan de raad te doen, 2. Voorstel voorshands als volgt indicatief in te vullen: * 2012 : 0 * 2013: 2.000,-- * 2014: 3.000,-- * 2015: 4.000,-- Namens de fracties van Onafhankelijk Moerdijk CDA VVD M. Weda C.J. de Visser K. van Schenk Brill Het amendement is met 17 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD 1 en Burger Belangen Moerdijk voor en 6 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, SP en ChristenUnie tegen aangenomen. 1 Raadslid Zwiers heeft zich van stemming onthouden in verband met persoonlijke betrokkenheid.

46 Amendement 10 Amendement m.b.t. voorstel terugbrengen gemeentelijke lasten kinderboerderij de Dierenploeg te Zevenbergen De raad van de gemeente Moerdijk, bijeen op 10 november 2011 Gezien het voorstel van het college van benw van Moerdijk tot instemming met ombuigingsvoorstel Overwegende dat de fracties van OM, CDA en VVD op zich van oordeel zijn dat er stappen moeten worden gezet om de gemeentelijke lasten als gevolg van kinderboerderij de Dierenploeg terug te brengen; Dat het collegevoorstel hierin wel voorziet, maar dat niet in beeld is wat de consequenties zijn van deze maatregel; Dat, vooraleer op dit gebied stappen worden gezet, eerst in beeld moet worden gebracht de totale kosten als gevolg van deze kinderboerderij, alsmede eventuele inkomsten; Besluit: 1. Aan college opdracht te geven in 2012 in beeld te brengen de totale uitgaven die worden gedaan in verband met deze kinderboerderij (dus uitgaven verzorging dieren, personeelslasten, onderhoud park en gebouwen, uitgaven in verband met milieueducatie etc. etc.), alsmede eventuele inkomsten, de raad hierover te informeren en met nadere voorstellen te komen; 2. Voorstel voorshands als volgt indicatief in te vullen: * 2012 : 0 * 2013: 1.500,-- * 2014: 3.000,-- * 2015: 3.000,-- Namens de fracties van Onafhankelijk Moerdijk CDA VVD M. Weda C.J. de Visser K. van Schenk Brill Het amendement is aangenomen met 18 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD en Burger Belangen Moerdijk voor en 6 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, SP en Christen- Unie tegen.

47 Amendement 11 Raadsvergadering 10 november 2011 Onderwerp; Hertenkamp Klundert (voorstel 1.14) AMENDEMENT De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 10 november 2011 Stelt het volgende vast: Het college van Burgemeester en Wethouders heeft aan de raad voorstellen voorgelegd die moeten leiden tot een in meerjarenperspectief sluitende begroting. Een van de voorstellen is sluiten van het hertenkamp Klundert. Dit voorstel niet is gecommuniceerd met direct betrokkenen. Het ontbreekt in dit voorstel aan de eenmalige kosten die met deze maatregel gemoeid zijn. Constateert verder dat: Er bij mensen en organisaties die betrokken zijn of zich betrokken voelen bij het hertenkamp ideeën en suggesties leven die wellicht kunnen leiden tot een zelfde financieel resultaat, maar niet hoeven te leiden tot opheffen van het Hertenkamp. Spreekt als haar standpunt uit Dat het standpunt van het college te delen dat er gewerkt moet worden naar een substantieel betere exploitatie van het hertenkamp. Dat sluiting dient te worden voorkomen, maar niet kan worden uitgesloten. Het voorgestelde te vervangen door; Uiterlijk bij de kadernota 2013 of zo veel eerder als mogelijk wordt door het college van B&W aan de raad een plan van aanpak voor gelegd dat voorziet in een (structurele) exploitatie van het Hertenkamp waarbij de gemeentelijke inbreng nihil dan wel zeer beperkt is. dat is tot stand gekomen met betrokkenen zoals de huidige exploitant, SOVAK, ondernemers en omwonenden, de stadsraad Klundert en anderen die zich daar voor aandienen. en gaat over tot de orde van de dag ingediend door H.Schouwenaars fractievoorzitter PvdA Moerdijk L. Schreuders fractievoorzitter CU J. Ooijen fractievoorzitter GroenLinks. G. Blom fractievoorzitter SP W. de Pijper fractievoorzitter BBM Zevenbergen, 10 november 2011 Het amendement is verworpen met 7 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie en Burger Belangen Moerdijk voor en 17 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA en VVD tegen.

48 Amendement 12 Amendement m.b.t. voorstel opheffen dierenpark Klundert. De raad van de gemeente Moerdijk, bijeen op 10 november 2011 Gezien het voorstel van het college van benw van Moerdijk tot instemming met ombuigingsvoorstel 1.15., in casu opheffing dierenpark Klundert; Overwegende dat de fracties van OM, CDA en VVD op zich van oordeel zijn dat er wel stappen moeten worden gezet om de gemeentelijke lasten als gevolg van het hertenkamp terug te brengen, maar dat opheffing van het hertenkamp niet aan de orde is; Besluit: 1. Het hertenkamp Klundert in stand te laten, maar aan college wel de opdracht te geven in 2012 in beeld te brengen de totale uitgaven die worden gedaan in verband met dit hertenkamp Klundert (dus uitgaven verzorging dieren, personeelslasten, onderhoud terrein en gebouwen), alsmede eventuele inkomsten, de raad hierover te informeren en met nadere voorstellen te komen; 2. Voorstel voorshands als volgt indicatief in te vullen: * 2012 : 0 * 2013: 1.500,-- * 2014: 3.000,-- * 2015: 3.000,--. Namens de fracties van Onafhankelijk Moerdijk CDA VVD M. Weda C.J. de Visser K. van Schenk Brill Het amendement is aangenomen met 18 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD en Burger Belangen Moerdijk voor en 6 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, SP en Christen- Unie tegen.

49 Amendement 13 Raadsvergadering 10 november 2011 Onderwerp: Zwembadenplan (voorstel 1.17) AMENDEMENT De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 10 november 2011 Stelt het volgende vast: Het college van Burgemeester en Wethouders heeft aan de raad voorstellen voorgelegd die moeten leiden tot een in meerjarenperspectief sluitende begroting Een van de voorstellen is het per direct sluiten van de 2 buitenzwembaden Dit voorstel is niet onderbouwd, is niet gecommuniceerd met direct betrokkenen Het ontbreekt in dit voorstel aan de eenmalige kosten die met deze maatregel gemoeid zijn Constateert verder dat Dat de gemeenteraad niet instemt met het voorstel van het College van B&W tot sluiting van de twee buitenbaden op dit moment Er bij mensen en organisaties die betrokken zijn bij de zwembaden ideeën en suggesties leven die wellicht kunnen leiden tot een zelfde of beter financieel resultaat dan voorgesteld door het colleg, maar minder ingrijpen in de leefbaarheid van kernen en de bereikbaarheid van voorzieningen. Spreekt als haar standpunt uit Dat het standpunt van het college dat er gewerkt moet worden naar een substantieel betere exploitatie van de vier gemeentelijke zwembaden wordt onderschreven Dat sluiting van een of meer binnen- of buitenzwembaden daartoe wellicht onvermijdelijk is Wijzigt het voorstel van het college van B&W als volgt; Uiterlijk eind 2012 begin 2013 of zo veel eerder als mogelijk zal het college van B&W aan de raad een gemeentelijk zwembadenplan voor te leggen, zodat dit meegenomen kan worden in de kadernota 2014 dat voorziet in een substantieel betere exploitatie van de gemeentelijke zwembaden, waarbij alle mogelijke opties, zoals sluiting, nieuwbouw enz. zijn meegenomen dat is tot stand gekomen met betrokkenen zoals SportPlaza, ondernemers en de stads- en dorpsraden van Willemstad, Klundert, Fijnaart en Zevenbergen en anderen die zich daar voor aandienen en gaat over tot de orde van de dag ingediend door H. Schouwenaars fractievoorzitter PvdA Moerdijk L. Schreuders fractievoorzitter CU J. Ooijen fractievoorzitter GroenLinks G Blom fractievoorzitter SP W. de Pijper fractievoorzitter BBM Zevenbergen, 10 november 2011 Het amendement is verworpen met 7 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie, Burger Belangen Moerdijk voor en 17 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA en VVD tegen.

50 Amendement 14 Amendement m.b.t. voorstel sluiting buitenzwembaden Willemstad en Zevenbergen en start onderzoek naar locatiebepaling en haalbaarheid bouw nieuw zwembad. De raad van de gemeente Moerdijk, bijeen op 10 november 2011 Gezien het voorstel van het college van benw van Moerdijk tot instemming met ombuigingsvoorstel Overwegende dat de fracties van OM, CDA en VVD op zich van oordeel zijn dat er stappen moeten worden gezet om de gemeentelijke lasten als gevolg van het hebben van 4 zwembaden in de gemeente Moerdijk terug te brengen; Dat dit echter niet betekent dat direct tot sluiting van de 2 buitenbaden moet worden overgegaan, maar dat eerst onderzoek moet worden gedaan, om de kosten van alle zwembaden te drukken, om extra inkomsten te genereren, eventueel om baden te verkopen, dan wel anderszins mogelijkheden te onderzoeken om de financiële lasten als gevolg van die zwembaden te verminderen; Dat bij dit onderzoek, indien mogelijk, belanghebbenden worden betrokken; Besluit: 1. In 2012 (nog) geen zwembaden te sluiten, maar het college opdracht te geven om in 2012 onderzoek te doen naar creatieve mogelijkheden de financiële lasten als gevolg van het hebben van 4 zwembaden in de gemeente Moerdijk te verlichten en hierover aan de raad te rapporteren en voorstellen te doen; 2. Voorstel 1.17 voorshands als volgt indicatief in te vullen: * 2012 : 0 * 2013: ,-- * 2014: ,-- * 2015: ,-- 3. Er geen afkoopsom betaald wordt. Namens de fracties van Onafhankelijk Moerdijk CDA VVD M. Weda C.J. de Visser K. van Schenk Brill Het amendement is aangenomen met 18 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD en Burger Belangen Moerdijk voor en 6 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en SP tegen.

51 Amendement 15 Amendement CDA m.b.t. voorstel inzake het starten van een onderzoek naar locatiebepaling en haalbaarheid bouw nieuw zwembad. De raad van de gemeente Moerdijk, bijeen op 10 november 2011 Gezien het voorstel van het college van benw van Moerdijk tot het starten van een onderzoek naar de locatiebepaling en haalbaarheid van de bouw van een nieuw zwembad Overwegende dat het CDA van oordeel is dat het in deze tijd van bezuinigingen, - waarbij zelfs voorgesteld wordt om 2 buitenzwembaden te sluiten -, niet aan de orde is nu een onderzoek te starten naar locatiebepaling en haalbaarheid van een nieuw zwembad; Besluit: Geen onderzoek te doen naar haalbaarheid en locatie van een nieuw zwembad. Namens de fractie van CDA C.J. de Visser Het amendement is verworpen met 5 stemmen van de fractie CDA voor en 19 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie en Burger Belangen Moerdijk tegen.

52 Amendement 16 Raadsvergadering 10 november 2011 Onderwerp; Gehandicaptenparkeerkaart (1.18) AMENDEMENT De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 10 november 2011 stelt het volgende vast: Dat veel gehandicapten, die een parkeerkaart aanvragen, geen probleem hebben met het betalen met de hieraan verbonden kosten Dat met een gehandicaptenparkeerkaart op veel plaatsen in het land kosteloos geparkeerd kan worden Dat er een groep gehandicapten is, die een parkeerkaart aanvragen, de hieraan verbonden kosten niet of moeilijk kunnen betalen Spreekt als haar standpunt uit Dat de gehandicapte die een parkeerkaart aanvraagt en die tevens in aanmerking komt voor de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, de kosten t.b.v. de parkeerkaart niet in rekening worden gebracht en gaat over tot de orde van de dag Ingediend door: L. Schreuders fractievoorzitter ChristenUnie H.C.A.M. Schouwenaars fractievoorzitter PvdA J.A. Ooijen fractievoorzitter GroenLinks W.M. de Pijper fractievoorzitter B.B.M Het amendement is verworpen met 6 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Burger Belangen Moerdijk voor en 18 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD en SP tegen.

53 Amendement 17 Amendement m.b.t. voorstel 3.4., invoeren inkomensafhankelijke eigen bijdrage WMO voor alle individuele voorzieningen De raad van de gemeente Moerdijk, bijeen op 10 november 2011 Gezien het voorstel van het college van benw van Moerdijk tot instemming met ombuigingsvoorstel 3.4. Overwegende dat de fracties van OM, CDA en VVD op zich geen bezwaar hebben tegen het voorstel om te komen tot een inkomensafhankelijke eigen bijdrage WMO voor alle individuele voorzieningen in de gemeente Moerdijk, maar dat eerst een nadere onderbouwing inclusief effecten gewenst is; Dat de fracties van OM, CDA en VVD erop vertrouwen dat hierover in 2012 duidelijkheid kan worden gegeven en dat er vervolgens in 2012 afgewogen besluitvorming kan plaatsvinden, opdat er vanaf 2013 een inkomensafhankelijke eigen bijdrage WMO voor alle individuele voorzieningen ingevoerd kan worden; Besluit: 1. Aan college van benw opdracht te geven in 2012 een nadere uitwerking van dit voorstel te maken en dit vervolgens ter besluitvorming aan de raad voor te leggen, 2. Voorstel 3.4. voorshands financieel als indicatief te beschouwen. Namens de fracties van Onafhankelijk Moerdijk CDA VVD M. Weda C.J. de Visser K. van Schenk Brill Het amendement is aangenomen met 18 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD en Burger Belangen Moerdijk voor en 6 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, SP en Christen- Unie tegen.

54 Amendement 18 Raadsvergadering 10 november 2011 Onderwerp; Amadeus (voorstel 3.5) AMENDEMENT De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 10 november 2011 Stelt het volgende vast: Het college van Burgemeester en Wethouders heeft aan de raad voorstellen voorgelegd die moeten leiden tot een in meerjarenperspectief sluitende begroting Een van de voorstellen is het volledig beëindigen van de subsidierelatie met het centrum voor kunsten Amadeus Dit voorstel is niet onderbouwd en niet is gecommuniceerd met direct betrokkenen Het ontbreekt in dit voorstel aan zicht en inzicht in de activiteiten van Amadeus en de maatschappelijke gevolgen van de subsidiebeëindiging. Dat er door het college vrijwel alleen is gekeken naar het geven van muziekles aan individuele leerlingen Dat er geen sprake is van een deugdelijke evaluatie van de prestatieafspraken met Amadeus Constateert verder dat Scholen en muziekverenigingen veelvuldig en intensief gebruik maken van de diensten en expertise van Amadeus. Spreekt als haar standpunt uit: Dat van volledige subsidie afbouw geen sprake mag zijn zonder deugdelijke onderbouwing. Besluit: Het collegevoorstel tot wijziging van het raadsvoorstel Begroting 2012 ( gewikt en gewogen ) onder pt 3.5 te wijzigen door toevoeging van het beslispunt Uiterlijk 1 e kwartaal 2013 zal het college van B&W de raad een notitie ter bespreking voor leggen op grond waarvan voor de begroting 2014 een inhoudelijke beoordeling door de raad kan plaats vinden. In die notitie zullen tenminste de volgende onderwerpen hun plek vinden 1. welke rol spelt Amadeus voor het gehele culturele aanbod en klimaat in onze gemeente 2. welke rol speelt Amadeus of zou Amadeus nog meer kunnen spelen ter ondersteuning van scholen en muziek verenigingen. 3. welke rol speelt Amadeus met haar lesaanbod in de toeleiding naar muziekverenigingen (denk aan AMV en Hafa onderricht) 4. welke bezuinigingsmogelijkheden heeft Amadeus op haar eigen organisatie. Bij het opstellen van de notitie worden tenminste betrokken de lokale muziekverenigingen, Stichting Cultuur Moerdijk, het regio orkest andere gemeenten die subsidieverstrekker zijn van Amadeus en gaat over tot de orde van de dag. ingediend door H.Schouwenaars fractievoorzitter PvdA Moerdijk L. Schreuders fractievoorzitter CU J.Ooijen fractievoorzitter GroenLinks. G. Blom fractievoorzitter SP W. de Pijper fractievoorzitter BBM Zevenbergen, 10 november 2011 Het amendement is verworpen met 7 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie en Burger Belangen Moerdijk voor en 17 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA en VVD tegen.

55 Amendement 19 Raadsvergadering 10 november 2011 Onderwerp: Uitvoeringsbudget dorpsplannen (voorstel 3.6) AMENDEMENT De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 10 november 2011 Stelt het volgende vast: Het realiseren van een sluitend meerjarenperspectief voor de gemeente Moerdijk noodzakelijk is Dat het college van B&W een groot aantal voorstellen heeft gedaan om bovenstaande te kunnen realiseren Constateert verder dat: De voorstellen van het college van B&W ook en vooral ingrijpen in de mogelijkheden tot maatschappelijke participatie van groepen mensen in Moerdijkse samenleving Voor een aantal van de voostellen van het college van B&W geen meerderheid bestaat in de gemeenteraad Daarmee de doelstelling en sluitend meerjarenperspectief niet wordt gerealiseerd en er dus alternatieve bezuinigingen gevonden moeten worden; Dat één van de voorstellen van het College is het afschaffen van een structureel budget voorde uitvoering van dorpsplannen en het beschikbaar stellen van een budget t.b.v. het opfleuren van de kernen. Dat de stads- en dorpsplannen en de uitvoering daarvan een belangrijke rol spelen in het leefbaar houden van de kernen en de sociale cohesie daarin; Dat de raad al vele malen heeft gevraagd vaart te zetten achter het opstellen van nieuwe stads- en dorpsplannen; Dat voor dit opstellen en voor de uitvoering een budget nodig zal zijn; Besluit: Het raadsvoorstel 3.6, uitvoeringsbudget dorpsplannen, als volgt te wijzigen: Het voorgestelde te vervangen door: In te stemmen met: o het beschikbaar stellen van een structureel budget van euro voor de uitvoering van stads- en dorpsplannen; o uit dit budget ook de benodigde budgetten ter beschikking te stellen voor het opfleuren van de kernen. en gaat over tot de orde van de dag ingediend door H.C.A.M. Schouwenaars fractievoorzitter PvdA Moerdijk ondersteund door CU GroenLinks en BBM Zevenbergen, 10 november 2011 Het amendement is verworpen met 7 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie en Burger Belangen Moerdijk voor en 17 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA en VVD tegen.

56 Amendement 20 Raadsvergadering 10 november 2011 Onderwerp: Bestuurlijke samenwerking millenniumgemeente (voorstel 6.4) AMENDEMENT De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 10 november 2011 Stelt het volgende vast: Het realiseren van een sluitend meerjarenperspectief voor de gemeente Moerdijk noodzakelijk is Dat het college van B&W een groot aantal voorstellen heeft gedaan om bovenstaande te kunnen realiseren Constateert verder dat: het college van B&W voorstelt de deelname aan de millenniumgemeente te beeindigen door het College wordt aangegeven dat de millenniumdoelen meer een rijksaangelegenheid is deelname aan de millenniumgemeente echter een belangrijk signaal geeft over de betrokkenheid van de gemeente moerdijk bij de millenniumdoelen door deelname ook initiatieven van burgers op dit terrein ondersteund kunnen worden duurzaamheid een belangrijk onderwerp is in de gemeente Moerdijk Besluit: Het raadsvoorstel 6.4 bestuurlijke samenwerking:millenniumgemeente als volgt te wijzigen : Het voorgestelde te vervangen door: - de deelname aan de millenniumgemeente te continueren, maar onder te brengen in de paraplunota Duurzaamheid en in het uitvoeringsplan van deze nota ook een budget op te nemen voor deze deelname. en gaat over tot de orde van de dag ingediend door H.C.A.M. Schouwenaars fractievoorzitter PvdA Moerdijk het amendement wordt ondersteund door CU GroenLinks en BBM Zevenbergen, 10 november 2011 Het amendement is verworpen met 6 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Burger Belangen Moerdijk voor en 18 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD en SP tegen.

57 Amendement 21 Raadsvergadering : 10 november 2011 Onderwerp; Stedenband (voorstel 6.5) AMENDEMENT De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 10 november 2011 Stelt het volgende vast: Het realiseren van een sluitend meerjarenperspectief voor de gemeente Moerdijk noodzakelijk is Dat het college van B&W een groot aantal voorstellen heeft gedaan om bovenstaande te kunnen realiseren. Constateert dat: één van de voorstellen van het college van B&W is om met ingang van 2012 de bijdragen aan de stedenband met Jaworze en Opelenica in Polen te beëindigen een beëindiging van deze bijdrage van het ene op het andere jaar niet getuigt van behoorlijk bestuur; de beëindiging dus gefaseerd uitgevoerd moet worden; Besluit: Het collegevoorstel tot wijziging van het raadsvoorstel Begroting 2012 ( gewikt en gewogen ) onder punt 6.5 te wijzigen door toevoeging van het beslispunt: Een bezuiniging van door beëindiging van de bijdrage aan de stedenband niet in éen keer in te boeken, maar deze bijdrage in vier jaar af te bouwen tot 0 euro. Als gevolg hiervan voor deze post als bezuinigingen in te boeken: voor 2012: euro, 2013:7.000 euro, euro 2015: euro en gaat over tot de orde van de dag ingediend door: H.C.A.M. Schouwenaars fractievoorzitter PvdA Moerdijk L.Schreuders fractievoorzitter CU J.Ooijen fractievoorzitter GroenLinks. W. de Pijper fractievoorzitter BBM Zevenbergen, 10 november 2011 Het amendement is verworpen met 6 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Burger Belangen Moerdijk voor en 18 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD en SP tegen.

58 Amendement 22 AMENDEMENT BEGROTING 2012 (TOERISTENBELASTING) De Raad van de gemeente Moerdijk, in vergadering bijeen op donderdag 10 november 2011 Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders inzake de begroting 2012 Overwegende dat: de hoogte van de toeristenbelasting gemeten over alle Nederlandse gemeenten die een heffing hiervoor hebben ingevoerd, in 2010 gemiddeld 1,34 bedraagt; de gemeente Moerdijk met de door het college voorgestelde 1,00 aanmerkelijk onder dat gemiddelde bedrag is gebleven; reeds meerdere exploitanten ruim boven de 1,00 aan toeristenbelasting opleggen aan overnachters. Constateert dat: de gemeente Moerdijk ver onder het landelijke gemiddelde ligt, waardoor een bron van inkomsten slechts ten dele wordt benut; het een algemeen besteedbare heffing is welke niet ten laste komt van de Moerdijkse ingezetenen; de hoogte van de toeristenbelasting beter aansluit bij het landelijke gemiddelde. Voorstel de toeristenbelasting te verhogen tot 1,34 met ingang van 1 januari 2012 waardoor een meeropbrengst ten opzichte van de voorliggende begroting ontstaat van ,- Ingediend door de fractie SP mr. drs. G.J.M. Blom Het amendement is verworpen met 7 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie en Burger Belangen Moerdijk voor en 17 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA en VVD tegen.

59 Amendement 23 AMENDEMENT BEGROTING 2012 (OZB) De Raad van de gemeente Moerdijk, in vergadering bijeen op donderdag 10 december 2011 Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders inzake de begroting 2012 Voorstel de OZB te verhogen met 1,5 %, zijnde een half procent meer dan het collegevoorstel, met ingang van 1 januari 2012 Ingediend door de fractie SP mr. drs. G.J.M. Blom Het amendement is door de indiener ingetrokken.

60 Amendement 24 Amendement m.b.t. voorstel 6.10 verhoging OZB De raad van de gemeente Moerdijk, bijeen op 10 november 2011 Gezien het voorstel van het college van benw van Moerdijk tot instemming met ombuigingsvoorstel 6.10; Overwegende dat de fracties van OM, CDA en VVD enkel voor het jaar 2012 een OZB verhoging willen doorvoeren voor de eigenaren van niet-woningen van 1%; Dat er voor de jaren 2013, 2014 en 2015 nog geen uitspraak hieromtrent wordt gedaan; Besluit: Voorstel in die zin over te nemen dat het enkel geldt voor de eigenaren van niet woningen en enkel voor het jaar Namens de fracties van Onafhankelijk Moerdijk CDA VVD M. Weda C.J. de Visser K. van Schenk Brill Het amendement is aangenomen met 19 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD, SP en Burger Belangen Moerdijk voor en 5 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks en ChristenUnie tegen.

61 Amendement 25 Bezuinigingsvoorstel CDA. bezuiniging Notuleren raads/commissie- Vergaderingen niet meer uitschrijven , , ,- - Het amendement is door de indiener ingetrokken.

62 Amendement 26 Raadsvergadering 10 november 2011 onderwerp: Rationeel wegbeheer (nieuw bezuinigingsvoorstel) AMENDEMENT De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 10 november 2011 Stelt het volgende vast: Het realiseren van een sluitend meerjarenperspectief voor de gemeente Moerdijk noodzakelijk is Dat het college van B&W een groot aantal voorstellen heeft gedaan om bovenstaande te kunnen realiseren Constateert verder dat: De voorstellen van het college van B&W ook en vooral ingrijpen in de mogelijkheden tot maatschappelijke participatie van groepen mensen in Moerdijkse samenleving Voor een aantal van de voostellen van het college van B&W geen meerderheid bestaat in de gemeenteraad Daarmee de doelstelling en sluitend meerjarenperspectief niet wordt gerealiseerd en er dus alternatieve bezuinigingen gevonden moeten worden Besluit: Het raadsvoorstel Begroting 2012 te wijzigen door toevoeging van het beslispunt: Een bezuiniging van op de post 62100, rationeel wegbeheer te realiseren zonder dat onoverkomelijke problemen op levert voor veiligheid en welbevinden van de inwoners en gaat over tot de orde van de dag ingediend door: H.Schouwenaars fractievoorzitter PvdA Moerdijk L. Schreuders fractievoorzitter CU J.Ooijen fractievoorzitter GroeLinks. W. de Pijper fractievoorzitter BBM Zevenbergen, 10 november 2011 Het amendement is verworpen met 6 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Burger Belangen Moerdijk voor en 18 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD en SP tegen.

63 Amendement 27 Raadsvergadering 10 november 2011 Onderwerp; Beplanting (nieuw bezuinigingsvoorstel) AMENDEMENT De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 10 november 2011 Stelt het volgende vast: Het realiseren van een sluitend meerjarenperspectief voor de gemeente Moerdijk noodzakelijk is Dat het college van B&W een groot aantal voorstellen heeft gedaan om bovenstaande te kunnen realiseren Constateert verder dat: De voorstellen van het college van B&W ook en vooral ingrijpen in de mogelijkheden tot maatschappelijke participatie van groepen mensen in Moerdijkse samenleving Voor een aantal van de voorstellen van het college van B&W geen meerderheid bestaat in de gemeenteraad Daarmee de doelstelling en sluitend meerjarenperspectief niet wordt gerealiseerd en er dus alternatieve bezuinigingen gevonden moeten worden Deze bezuinigingen zijn te realiseren zonder dat dit tot onoverkomelijke problemen leidt op de betreffende terreinen Besluit: Het raadsvoorstel Begroting 2012 te wijzigen door toevoeging van het beslispunt: Een bezuiniging van op de post 65604, beplanting te realiseren zonder dat onoverkomelijke problemen op levert voor veiligheid en welbevinden van de inwoners en gaat over tot de orde van de dag ingediend door: H.C.A.M. Schouwenaars fractievoorzitter PvdA Moerdijk L. Schreuders fractievoorzitter CU J.Ooijen fractievoorzitter GroenLinks W. de Pijper fractievoorzitter BBM Zevenbergen, 10 november 2011 Het amendement is verworpen met 6 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Burger Belangen Moerdijk voor en 18 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD en SP tegen.

64 Amendement 28 Raadsvergadering 10 november 2011 Onderwerp ; Gazons (nieuw bezuinigingsvoorstel) AMENDEMENT De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 10 november 2011 Stelt het volgende vast: Het realiseren van een sluitend meerjarenperspectief voor de gemeente Moerdijk noodzakelijk is Dat het college van B&W een groot aantal voorstellen heeft gedaan om bovenstaande te kunnen realiseren Constateert verder dat: De voorstellen van het college van B&W ook en vooral ingrijpen in de mogelijkheden tot maatschappelijke participatie van groepen mensen in Moerdijkse samenleving Voor een aantal van de voorstellen van het college van B&W geen meerderheid bestaat in de gemeenteraad Daarmee de doelstelling van een sluitend meerjarenperspectief niet wordt gerealiseerd en er dus alternatieve bezuinigingen gevonden moeten worden Deze bezuinigingen zijn te realiseren zonder dat dit tot onoverkomelijke problemen leidt op de betreffende terreinen Besluit: Het raadsvoorstel Begroting 2012 te wijzigen door toevoeging van het beslispunt: Een bezuiniging van op de post 65602, gazons te realiseren zonder dat onoverkomelijke problemen op levert voor veiligheid en welbevinden van de inwoners en gaat over tot de orde van de dag ingediend door: H. Schouwenaars PvdA Moerdijk L. Schreuders fractievoorzitter CU J. Ooijen fractievoorzitter GroenLinks W. de Pijper fractievoorzitter Zevenbergen, 10 november 2011 Het amendement is verworpen met 6 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Burger Belangen Moerdijk voor en 18 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD en SP tegen.

65 Amendement 29 Raadsvergadering 10 november 2011 Onderwerp; Bezuiniging Bouw en Woningtoezicht (nieuw bezuinigingsvoorstel) AMENDEMENT De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 10 november 2011 Stelt het volgende vast: Het realiseren van een sluitend meerjarenperspectief voor de gemeente Moerdijk noodzakelijk is Dat het college van B&W een groot aantal voorstellen heeft gedaan om bovenstaande te kunnen realiseren Constateert verder dat: De voorstellen van het college van B&W ook en vooral ingrijpen in de mogelijkheden tot maatschappelijke participatie van groepen mensen in Moerdijkse samenleving Voor een aantal van de voorstellen van het college van B&W geen meerderheid bestaat in de gemeenteraad Daarmee de doelstelling en sluitend meerjarenperspectief niet wordt gerealiseerd en er dus alternatieve bezuinigingen gevonden moeten worden Deze bezuinigingen zijn te realiseren zonder dat dit tot onoverkomelijke problemen leidt op de betreffende terreinen Besluit: Het raadsvoorstel Begroting 2012 te wijzigen door toevoeging van het beslispunt: Een bezuiniging van op de post 68221, bouw- en woningtoezicht te realiseren zonder dat onoverkomelijke problemen op levert voor veiligheid en welbevinden van de inwoners en gaat over tot de orde van de dag ingediend door: H.C.A.M. Schouwenaars fractievoorzitter PvdA Moerdijk L. Schreuders fractievoorzitter CU J.Ooijen fractievoorzitter GoenLinks W.de Pijper fractievoorzitter BBM Zevenbergen, 10 november 2011 Het amendement is verworpen met 6 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Burger Belangen Moerdijk voor en 18 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD en SP tegen.

66 Amendement 30 Raadsvergadering 10 november 2011 Onderwerp: Economische zaken (nieuw bezuinigingsvoorstel) AMENDEMENT De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 10 november 2011 Stelt het volgende vast: Het realiseren van een sluitend meerjarenperspectief voor de gemeente Moerdijk noodzakelijk is Dat het college van B&W een groot aantal voorstellen heeft gedaan om bovenstaande te kunnen realiseren Constateert verder dat: De voorstellen van het college van B&W ook en vooral ingrijpen in de mogelijkheden tot maatschappelijke participatie van groepen mensen in Moerdijkse samenleving Voor een aantal van de voorstellen van het college van B&W geen meerderheid bestaat in de gemeenteraad Daarmee de doelstelling en sluitend meerjarenperspectief niet wordt gerealiseerd en er dus alternatieve bezuinigingen gevonden moeten worden Deze bezuinigingen zijn te realiseren zonder dat dit tot onoverkomelijke problemen leidt op de betreffende terreinen Besluit: Het raadsvoorstel Begroting 2012 te wijzigen door toevoeging van het beslispunt: Een bezuiniging van op de post 63101, economische zaken te realiseren zonder dat onoverkomelijke problemen oplevert voor het welbevinden van de inwoners en gaat over tot de orde van de dag ingediend door: H.C.A.M. Schouwenaars fractievoorzitter PvdA Moerdijk L. Schreuders fractievoorzitter CU J. Ooijen fractievoorzitter GroenLinks W. de Pijper fractievoorzitter BBM Zevenbergen, 10 november 2011 Het amendement is verworpen met 6 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Burger Belangen Moerdijk voor en 18 stemmen van de fracties van Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD en SP tegen.

67 Amendement 31 Amendement begroting 2012 (inkomensnorm 130%) De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 10 november 2011 Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders inzake de begroting 2012 Overwegende dat: de wetgever voornemens is per 1 januari 2012 de inkomensnorm voor categoriale bijzondere bijstand vast te leggen op 110%; het college als voorstel voor de begroting 2011 de inkomensnorm zelfs wilde terugbrengen naar 100%; een meerderheid van de raad, in amendement op het voorstel van het college, op 9 december 2010 heeft ingestemd met het terugbrengen van de inkomensnorm naar 110%; het college met ingang van 1 juni 2011 heeft besloten voor alle bijzondere bijstandsvormen deze inkomensnorm van 110% te hanteren; deze aanpassing van het college is beperkt tot alle categorieën van bijzonder bijstand, te weten individuele bijzondere bijstand, categoriale bijzondere bijstand en bijzondere vorm langdurigheidstoeslag; de door wetgever opgelegde 110% inkomensnorm slechts geldt voor categoriale bijzondere bijstand; deze opgelegde inkomensnorm niet geldt voor kwijtschelding van lokale belastingen. Concluderende dat daarmee het in de gemeente Moerdijk het bestaande kader voor de bijzondere bijstand veel te rigide is aangepast door het de gemeenteraad en het college; de zorg voor de minst bedeelden in de samenleving een belangrijk speerpunt is van zowel het college als de gemeenteraad. Voorstel De inkomensnorm voor de bijzondere bijstand, als het gaat om individuele bijzondere bijstand per terug te brengen op 130%. De kosten van euro op te nemen in de begroting Ingediend door de fractie SP mr. drs. G.J.M. Blom Het amendement is verworpen met 7 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie en Burger Belangen Moerdijk voor en 17 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA en VVD tegen.

68 Amendement 32 Raadsvergadering 10 november 2011 Onderwerp: budget gemeenteraad AMENDEMENT De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 10 november 2011 Stelt het volgende vast: Het realiseren van een sluitend meerjarenperspectief voor de gemeente Moerdijk noodzakelijk is en dat daarvoor bezuinigingen noodzakelijk zijn. Dat het college van B&W een groot aantal voorstellen heeft gedaan om bovenstaande te kunnen realiseren Constateert verder dat: Dat het van belang is dat de Raad ook zelf een bijdrage aan de bezuinigingen levert door het verlagen van het budget voor de Raad Dat voor de nadere invulling van deze bezuiniging vóór 1 januari 2012 door het presidium en de griffier een voorstel aan de raad zal worden voorgelegd Besluit: Het raadsvoorstel Begroting 2012 te wijzigen door toevoeging van: Een bezuiniging van euro door te voeren op het budget van de gemeenteraad (post 41100). en gaat over tot de orde van de dag ingediend door: H.C.A.M. Schouwenaars fractievoorzitter PvdA Moerdijk Zevenbergen, 10 november 2011 Het amendement is door de indiener ingetrokken, deze bezuiniging wordt eerst in het presidium besproken.

69 Motie 01 Begroting 2012: Motie Vaststellen Maatschappelijk Budget De raad van de gemeente Moerdijk, in vergadering bijeen op 10 november 2011; overwegende dat: - het voornemen om voor een veelheid van maatschappelijke activiteiten het profijtbeginsel te gaan toepassen er toe kan leiden dat die activiteiten voor minder draagkrachtigen buiten bereik komen te liggen; - het juist van belang is dat mensen zoveel mogelijk deel uit kunnen maken van het maatschappelijk leven; - het een gemeentelijke verantwoordelijkheid is om die mogelijkheden te bieden; besluit dat nader vastgesteld moet worden wat het minimum is aan maatschappelijke activiteiten waaraan door inwoners van onze gemeente moet kunnen worden deelgenomen, zijnde een maatschappelijk budget; draagt het college op hiertoe met voorstellen te komen en aan te geven in hoeverre de gelden die beschikbaar zijn voor de bijzondere bijstand hiervoor kunnen worden ingezet en of daartoe eventueel nog aanvullende financiële middelen nodig zijn: en gaat over tot de orde van de dag. Namens de VVD-fractie, K. van Schenk Brill Deze motie is door de indiener aangehouden, het onderwerp zal eerst worden geagendeerd in de commissie Sociale Infrastructuur.

70 Motie 02 Begroting 2012: Motie Stimuleren Jeugdsport De raad van de gemeente Moerdijk, in vergadering bijeen op 10 november 2011; overwegende dat: - het voornemen om huur te gaan heffen voor het gebruik van buitensportaccommodaties er toe kan leiden dat verenigingen zich genoodzaakt voelen hun contributies te verhogen en dat dat er weer toe kan leiden dat het moeilijker wordt voor ouders om hun kinderen aan sportactiviteiten te laten deelnemen; - dat het juist van belang is dat kinderen aan sport doen; besluit dat de helft van het bedrag dat verdiend wordt met het heffen van huur voor het gebruik van buitensportaccommodaties weer moet worden ingezet t.b.v. het stimuleren van jeugdsport; draagt het college op: - nader uit te werken op welke wijze dat het best kan geschieden en bij die uitwerking de sportverenigingen te betrekken; - in de loop van 2012 de raad een voorstel daarover voor te leggen; en gaat over tot de orde van de dag. Namens de VVD-fractie, K. van Schenk Brill Deze motie is door de indiener aangehouden na de toezegging van het college om met de betrokken verenigingen te gaan overleggen.

71 Motie 03 Begroting 2012: Motie Haven Willemstad De raad van de gemeente Moerdijk, in vergadering bijeen op 10 november 2011; overwegende dat het exploiteren van havens in feite geen gemeentelijke taak is; draagt het college op om op korte termijn een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om de haven van Willemstad te privatiseren en de raad over de resultaten daarvan te informeren; en gaat over tot de orde van de dag. Namens de VVD-fractie, K. van Schenk Brill Deze motie is door de indiener aangehouden.

Voortgang besluitvorming gewikt en gewogen

Voortgang besluitvorming gewikt en gewogen Voortgang besluitvorming gewikt en gewogen Stand van zaken bezuinigingen Presentatie gaat in op: Doel presentatie Terugblik Eenvoudig gerealiseerde opdrachten Stand van zaken overige opdrachten en bijkomende

Nadere informatie

Gemeentelijke zwembaden Moerdijk

Gemeentelijke zwembaden Moerdijk Gemeentelijke zwembaden Moerdijk Raadsbijeenkomst, 30 januari 2013 Wethouder Louis Koevoets Martijn van Randwijk Doel en programma Doel - informeren over kosten en gebruik van de gemeentelijke zwembaden.

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot:

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011 Agendapunt Onderwerp 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: I. tot vaststelling van de geamendeerde Programmabegroting

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

/ /{(/J**- ii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii ii

/ /{(/J**- ii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii ii Datum vergadering gemeenteraad 1 Raadsvoorstelnummer Agendapunt 8 juli 2014 RV/14/00449 11 Voorstel ingebracht door Begrotingsprogramma Portefeuillehouder W.M.Wilbrink diverse H.N. de Ronde Onderwerp Kadernota

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 / 8 november november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN

Raadsvergadering 6 / 8 november november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN Raadsvergadering 6 / 8 november 2012 13 november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD 1 ste Onderwerp indiener A120098/1 PvdA Begroot budget inhuur externen A120098/2 PvdA Budget Rekenkamercommissie A120098/5 D66

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20105 Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Wike Swart Onderwerp: Kostenbeheersing open einde regelingen

Nadere informatie

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING RAADSVOORSTEL Agendanummer Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING Naar aanleiding van een motie

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 18 IBR 10 april 2012 Verordening maatschappelijke participatie Wwb Kompas 131

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 18 IBR 10 april 2012 Verordening maatschappelijke participatie Wwb Kompas 131 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII 18 IBR 10 april 2012 onderwerp Verordening maatschappelijke participatie Wwb Kompas 131 zaakkenmerk Inleiding Vooruitlopend op de in ontwikkeling zijnde

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 8 juni 2017 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 18 mei 2017 De notulen

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing huishoudelijke hulp Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels Decosnummer: 277

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Beleidskader sociaal cultureel werk Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze Bespreken

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

De vergadering is op 6 november na agendapunt 9 geschorst. Op 10 november heeft de raad de vergadering weer vervolgt.

De vergadering is op 6 november na agendapunt 9 geschorst. Op 10 november heeft de raad de vergadering weer vervolgt. Vergadering Gemeenteraad 06-11-2008 Plaats: Raadszaal Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 6 NOVEMBER 2008 1 Opening De vergadering is op 6 november na agendapunt

Nadere informatie

Fractievoorzitter aan het woord

Fractievoorzitter aan het woord In dit nummer: Fractievoorzitter aan het woord CDA maakt het verschil voor Weerter verenigingen Moties en amendementen Fractievoorzitter aan het woord Beste lezer, De begrotingsbehandeling van de gemeente

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door:

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door: Agenda Gemeenteraad Vervolg besluitvormende raadsvergadering van 21 april 2015 Uitnodiging voor de vergadering op woensdag 22 april 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 12

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017 Voorzitter: Griffier: dhr. S.W. van t Erve, burgemeester mw. M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen:

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Onderwerp : Voorstel inzake afbouw exploitatiesubsidie buitensportverenigingen Programma : 6.

Nadere informatie

Bijlage. Vooraf: algemeen uitgangspunt

Bijlage. Vooraf: algemeen uitgangspunt Bijlage. Rol gemeenteraad en rol politieke partijen bij gemeentelijke herindeling als onderdeel van Plan van Aanpak Gemeentelijke herindeling Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren. Vooraf: algemeen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 27 januari 2015 Raadsvergadering : 5 maart 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : Geen Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door: Naam

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013 RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding Datum 20 november 2013 1. Samenvatting Aan gemeenten worden extra middelen armoedebestrijding ter beschikking

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

Onderwerp : Evaluatie kadernota minimabeleid en kadernota minimabeleid

Onderwerp : Evaluatie kadernota minimabeleid en kadernota minimabeleid Raadsvoorstel *Z0298FEAD10* Aan de raad Documentnummer : INT-16-25262 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Evaluatie kadernota minimabeleid 2012- en kadernota minimabeleid 2016-2019 Inleiding Het minimabeleid

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 28 januari 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

De exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties van algemeen belang te verklaren zoals bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet.

De exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties van algemeen belang te verklaren zoals bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet. Raadsvoorstel Wet Markt en Overheid en Sportaccommodaties (RV-54) Voorgesteld besluit De exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties van algemeen belang te verklaren zoals bedoeld in artikel 25h,

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Raadsvergadering 22 december 2011 MOTIES AANVAARD

Raadsvergadering 22 december 2011 MOTIES AANVAARD Raadsvergadering 22 december 2011 MOTIES AANVAARD 1 ste Onderwerp indiener M110113/1 VVD Redelijke tarieven binnenhavengelden M110127/1 D66 Extra s voor 65-plussers M110127/2 D66 Ziektekosten minima M110130/1

Nadere informatie

: Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012

: Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012 AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp Indiener agendapunt : Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012 : College van burgemeester en wethouders (portefeuillehouder(s) H.L.M. Nijskens)

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

Nieuwsbrief PvdA fractie

Nieuwsbrief PvdA fractie Nieuwsbrief PvdA fractie 4 e jaargang, no 3, 18 mei 2013. Inhoud: Commissie Fysieke infrastructuur - deltaprogramma - nieuwe algemene begraafplaats - herziening bestemmingsplan buitengebied. - bestemmingsplan

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Relatie met visiedocument/programmabegroting en relatie met de beoogde maatschappelijke effecten

Relatie met visiedocument/programmabegroting en relatie met de beoogde maatschappelijke effecten G e m e e n t e V o e r e n d a a l Voerendaal, d.d. 7-3-2007 Nummer 2007/3/4 Portefeuillehouder H. Bressers Sector Samenleving Programma Openbare ruimte als visitekaartje Product bibliotheek Onderwerp

Nadere informatie

Relatie met visiedocument/programmabegroting en relatie met de beoogde maatschappelijke effecten

Relatie met visiedocument/programmabegroting en relatie met de beoogde maatschappelijke effecten G e m e e n t e V o e r e n d a a l Voerendaal, d.d. 7-3-2007 Nummer 2007/3/4 Portefeuillehouder H. Bressers Sector Samenleving Programma Openbare ruimte als visitekaartje Product bibliotheek Onderwerp

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen uan de procedure voor het instellen van reserves en voorzieningen (bij het opstellen uan de jaarrekening)

OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen uan de procedure voor het instellen van reserves en voorzieningen (bij het opstellen uan de jaarrekening) Concernstaf Raadsnummer O6.RZ85O.OOI Inboeknummer o6bstoarbs Beslisdatum B5MT a4 oktober 2006 Dossiernummer 6qB ysr OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen uan de procedure voor het instellen van reserves

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 7-10-2014 Nummer voorstel: 2014/67 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Besluit in de Raad. Tijd Onderwerp met toelichting Behandeling/besluit Opmerkingen

Besluit in de Raad. Tijd Onderwerp met toelichting Behandeling/besluit Opmerkingen Datum: 31 oktober 2012 Tijd: 20.00 uur Locatie: gemeentehuis/ raadszaal Besluit in de Raad Tijd Onderwerp met toelichting Behandeling/besluit Opmerkingen 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Nadere informatie

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen.

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen. ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 18 juni 2009 1 OPSTELLER VOORSTEL: Griffier AFDELING: Griffie PORTEFEUILLEHOUDER: N.v.t. Agendapunt: No. /'05 Dokkum, 19 mei 2009. Onderwerp: Spoeddebat.

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december Nummer : 71

Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december Nummer : 71 Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december 2014 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december 2014 Nummer : 71 Onderwerp : Bezuinigingsmogelijkheden 2016 Bijlage(n) : 1. Schermprints website Begrotingswijzer.nl

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

Conform deze nieuwe nota zijn er richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2017 opgesteld die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.

Conform deze nieuwe nota zijn er richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2017 opgesteld die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Raadsvoorstel Datum (datum) Agenda nr.: (in te vullen door griffie) raadsvergadering: Portefeuillehouder: Dhr. Theunis Registratiecode: (in te vullen door griffie) Onderwerp: Nota Verbonden Partijen Aan

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam drs. E.G.H. Dijk MPM, griffier

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam drs. E.G.H. Dijk MPM, griffier Besluitenlijst openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering Vergadering gehouden op: 17 december 2014 Tijd: 19.00 uur Locatie: raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam Aanwezigen raadsvergadering:

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal en

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart.

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 17 april 2008 Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. Verantwoordelijke portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging - C O N C E P T - VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 19 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN Aanwezig:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 17 maart 2009 Nummer voorstel: 2009/34

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 17 maart 2009 Nummer voorstel: 2009/34 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 17 maart 2009 Nummer voorstel: 2009/34 Voor raadsvergadering d.d.: 31-03-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren.

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren. Vergadering Raad 04-07-2013 Tijd: 00:00-00:00 Voorzitter: 1 Opening De voorzitter opent de vergadering. 2 Vragenhalfuurtje raadsleden Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake

Nadere informatie

Blijkens hoofdelijke stemming is onderstaand besluit met 17 stemmen voor en 8 stemmen tegen genomen:

Blijkens hoofdelijke stemming is onderstaand besluit met 17 stemmen voor en 8 stemmen tegen genomen: INFORMATIEF OVERZICHT VAN DE BESLUITVORMING IN DE RAADSVERGADERING D.D. 29 juni 2016 Overzichtnr.: 06 Doel: het via Internet (gemeentelijke website) geven van informatie over het feitelijke verloop van

Nadere informatie

RV Agenda voor Gebiedsvisie De Waard. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 19 mei 2011,

RV Agenda voor Gebiedsvisie De Waard. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 19 mei 2011, Amendement: A110019/1 Onderwerp: Toekomst corporatiewoningen Zeeheldenbuurt - in het raadsvoorstel voorgesteld wordt om formeel kennis te nemen van het voornemen van Portaal om de corporatiewoningen in

Nadere informatie

Voorstel: Een keuze bepalen voor één van de in het voorstel opgenomen optievarianten.

Voorstel: Een keuze bepalen voor één van de in het voorstel opgenomen optievarianten. Aan de Raad Made, 14 september 2006 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 11 oktober 2006 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 2 november 2006 Onderwerp: Motie en heroverweging hafa-onderwijs

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 40245]

Raadsvoorstel Registratienr: [ 40245] Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: 1 Onderwerp Werkkostenregeling: Vaststellen aangewezen werkkosten 2013 voor raadsleden, collegeleden en medewerkers raadsgriffie. Voorgesteld besluit 1. Invoering van

Nadere informatie

Bundel amendementen en moties. Begrotingsraad 10 november 2016

Bundel amendementen en moties. Begrotingsraad 10 november 2016 Bundel amendementen en moties Begrotingsraad 10 november 2016 2016 AMENDEMENT Programma leefbaarheid, punt 2.1 O Onderwerp: Fietspad langs de Ruinerweg te Echten. De raad van de gemeente De Wolden in vergadering

Nadere informatie

onderwerp Aanpassing van de tarievenverordening voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties voor 2013.

onderwerp Aanpassing van de tarievenverordening voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties voor 2013. Raadsvoorstel raadsvergadering 31-10-2012 agendapunt nummer 12INT01891 onderwerp Aanpassing van de tarievenverordening voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties voor 2013. Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 11 oktober 2012

Besluitenlijst raad 11 oktober 2012 Besluitenlijst raad 11 oktober 2012 Omschrijving van het voorstel Besluit 1 Opening en mededelingen Geen afmeldingen 2 Vaststelling van de agenda Fractie VVD verzoekt agendapunt 15 betreffende overlastgevende

Nadere informatie

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Voor de gemeenteraadsvergadering d.d.: 26 februari 2007 Registratienummer: CS/Kab/2006/287 Portefeuillehouder: Krikke Raadscommissie advies: Veiligheid, Financiën

Nadere informatie

16 november 2010/35607 Datum :

16 november 2010/35607 Datum : Agendapunt 16 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer 16 november 2010/35607 Datum : : 2010 Programma : Welzijn Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder mw. M. van Beukering-Huijbregts

Nadere informatie

: herindicatie cliënten huishoudelijke hulp

: herindicatie cliënten huishoudelijke hulp Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 8.1. Onderwerp: 166. Gebiedsplannen. Plan van aanpak, Intentieverklaring en startkrediet

Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 8.1. Onderwerp: 166. Gebiedsplannen. Plan van aanpak, Intentieverklaring en startkrediet RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 344445 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 8.1 Onderwerp: 166. Gebiedsplannen. Plan van aanpak, Intentieverklaring en startkrediet Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 november 2012

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 november 2012 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 november 2012 Aanwezig: J. Nielen (CDA), M. Sahinturk (CDA), A. Weijers (CDA), J. Hendriks (CDA), R. Poel (PvdA), S. Derks (PvdA), A. van Diemen-Vereijken (GroenLinks),

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Aanwezig: dhr. M.R. Beek (Pro Veenendaal), dhr. J. van den Berg (ChristenUnie), mw. S. Bette- van de Nadort (ChristenUnie), dhr. J.P. Blad (ChristenUnie),

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT

KADERNOTA 2015. Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT KADERNOTA 2015 Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2015, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd. Het College legt

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.3

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.3 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.3 Raadsvergadering van 6 maart 2008 Onderwerp: 1e integraal afwegingsmoment 2008 Verantwoordelijke portefeuillehouder: M.G. de Wit-Greuter SAMENVATTING Tot op heden waren er

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie en zorg

Maatschappelijke participatie en zorg initiatiefvoorstel datum vergadering 9 november 2015 agendapunt 12 volgnummer 15-166 onderwerp De gemeenteraad op zoek naar het verhaal achter de cijfers van Wmo en Jeugdhulp behandelen in raadscommissie

Nadere informatie

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012 CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012 Aanwezige raadsleden: de heer H. Frima (VVD), de heer P.R.A. Terpstra

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014 Onderwerp: Project papierloos werken in de gemeenteraad Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Wij vragen uw Raad om in te stemmen met de voorstellen voor de verdeling

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 30 januari 2014 Herzien besluit inzake beëindiging vrijwilligersverzekering 24554

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 30 januari 2014 Herzien besluit inzake beëindiging vrijwilligersverzekering 24554 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 30 januari 2014 onderwerp Herzien besluit inzake beëindiging vrijwilligersverzekering 24554 zaakkenmerk Inleiding In september 2013 heeft uw Raad besloten

Nadere informatie