Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Amendement 01 Moerdijk Raadsfractie Amendement begroting 2012 (Raadsvergoeding) De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 10 november 2011 Gezien het voorstel op agendapunt 5.f (begroting Raad, Rekenkamer en Griffie) Overwegende dat: er een stevige bezuinigingen nodig zijn; de vergoeding voor raadsleden in Moerdijk ruim 700 euro per maand is, en dit het maximale bedrag is; vele verbonden partijen een bezuiniging moeten realiseren van 10% grote subsidiënten eveneens 10% moeten inleveren; gemeenteraden tot 80% zelf besluiten over de hoogte van de vergoeding; een verlaging van 10% een structurele bezuiniging van ruim euro per jaar oplevert; Concluderende dat: In een tijd waarin veel bewoners de gevolgen van de economische neergang ervaren, het goed is als de volksvertegenwoordiging bekijkt of zij zelf een signaal kan geven; Een onkostenvergoeding van 90% van het wettelijk maximum nog steeds een riante vergoeding is; Voorstel De raadsvergoeding voor gemeenteraadsleden in Moerdijk terug te brengen tot 90% van het maximale bedrag en het positieve resultaat van ruim euro op te nemen in de begroting 2012 (post 41100) Ingediend mr. drs. G.J.M. Blom Fractievoorzitter SP Moerdijk Het amendement is verworpen met 1 stem van de fractie SP voor en 23 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Burger Belangen Moerdijk tegen.

38 Amendement 02 Amendement CDA m.b.t. programma 3, Meedoen in Moerdijk, inzake invoering jeugdlintjes. De raad van de gemeente Moerdijk bijeen op 10 november 2011 Gezien het voorstel van het college van benw van Moerdijk tot invoering van jeugdlintjes, dit om met name goed voorbeeldgedrag van jonge inwoners te waarderen; Dat dit op zich een loffelijk streven is maar dat het maar de vraag is of het instrument jeugdlintjes daarvoor het meest geschikte instrument is; Dat CDA Moerdijk hier op voorhand grote aarzelingen bij heeft en er dan ook geen voorstander van is om op dit moment dit in te voeren; Dat de kosten van invoering van jeugdlintjes bovendien om en nabij 4.000,-- gaat kosten, een bedrag dat CDA Moerdijk liever op een andere manier voor de jeugd zou willen inzetten; hoe? Dat kan nader worden bezien? Besluit: De introductie van jeugdlintjes niet door te voeren. Namens de fractie van CDA, C.J. de Visser Het amendement is door de indiener ingetrokken.

39 Amendement 03 Amendement m.b.t. voorstel instemming beslispunten nieuw beleid / intensivering bestaand beleid, structureel De raad van de gemeente Moerdijk, bijeen op 10 november 2011 Gezien het voorstel van het college van benw van Moerdijk tot instemming met de volgende beslispunten 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.6 (vwb opfleuren dorpskernen), 4.1,, 4.2, 6.1 en 6.2., Overwegende dat de fracties van OM, CDA en VVD geen bezwaar hebben tegen voortzetting ingezet beleid, zoals bij de voorstellen 2.2, 3.2 en 3.6 (opfleuren dorpskernen), maar wel tegen het nu reeds beschikbaar stellen van gelden voor zaken, waarover nog bespreking en besluitvorming moet plaatsvinden, zoals bij de voorstellen 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 6.1 en 6.2. Dat de fracties van OM, CDA en VVD wel bereid zijn om voor deze laatst genoemde voorstellen financiële ruimte in de begroting te creëren, maar dat aan de hand van afzonderlijke raadsvoorstellen hieromtrent bespreking en besluitvorming dient plaats te vinden, Besluit: De voorstellen als genoemd onder 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 6.1 en 6.2. op 0 te zetten en de voorstellen van het college hieromtrent af te wachten. Namens de fracties van Onafhankelijk Moerdijk CDA VVD M. Weda C.J. de Visser K. van Schenk Brill Het amendement is aangenomen met de stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD en Burger Belangen Moerdijk voor. PvdA, GroenLinks, SP en ChristenUnie hebben tegengestemd bij 2.1, 3.1, 4.1, 4.2 GroenLinks, SP en ChristenUnie hebben tegengestemd bij 6.1 Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD, PvdA en Burger Belangen Moerdijk hebben voorgestemd bij 6.1 De fracties hebben unaniem voorgestemd bij 1.1 en 6.2

40 Amendement 04 Amendement m.b.t. voorstel instemming beslispunten nieuw beleid / intensivering bestaand beleid, incidenteel. De raad van de gemeente Moerdijk, bijeen op 10 november 2011 Gezien het voorstel van het college van benw van Moerdijk tot instemming met de volgende beslispunten 1.1., 1.19, 1.20, 3.2, 5.1, 6.1 en 6.2 Overwegende dat de fracties van OM, CDA en VVD geen bezwaar hebben tegen voortzetting ingezet beleid, zoals bij voorstel 3.2, maar wel tegen het nu reeds beschikbaar stellen van gelden voor zaken, waarover nog bespreking en besluitvorming moet plaatsvinden, zoals bij de voorstellen 1.1, 1.19, 1.20, 5.1, 6.1 en 6.2. Dat daarom voor deze laatst bedoelde categorie -voorstellen nog geen gelden beschikbaar worden gesteld; Besluit: De voorstellen als genoemd onder 1.1, 1.19, 1.20, 5.1, 6.1 en 6.2 op 0 te zetten en de voorstellen van het college hieromtrent af te wachten. Namens de fracties van Onafhankelijk Moerdijk CDA VVD M.Weda C.J. de Visser K. van Schenk Brill Het amendement is met algemene stemmen aangenomen.

41 Amendement 05 Amendement m.b.t. voorstel 1.3. Kostendekkende exploitatie parkeervoorziening havenfront Willemstad De raad van de gemeente Moerdijk, bijeen op 10 november 2011 Gezien het voorstel van het college van benw van Moerdijk tot instemming met ombuigingsvoorstel 1.3. Overwegende dat de fracties van OM, CDA en VVD op zich geen bezwaar hebben tegen het voorstel om te komen tot een kostendekkende exploitatie van de parkeervoorziening bij het havenfront in Willemstad, maar dat eerst goed uitgezocht moet worden wat de effecten zijn van deze maatregel op gebied van verschuiving parkeerdruk in centrum Willemstad, economische gevolgen etc.; Dat de fracties van OM, CDA en VVD erop vertrouwen dat hierover in 2012 duidelijkheid kan worden gegeven en dat er dan afgewogen besluitvorming kan plaatsvinden, opdat er in 2013 en volgende jaren kostendekkende exploitatie kan plaatsvinden; Besluit: 1. Het college opdracht te geven in 2012 in beeld te brengen wat de effecten zijn van deze maatregel op gebied van verschuiving parkeerdruk in centrum Willemstad, op economische gevolgenetc. 2. voorstel 1.3. voorshands als volgt in te vullen: 2012: : , : , : ,-- Namens de fracties van Onafhankelijk Moerdijk CDA VVD M. Weda C.J. de Visser K. van Schenk Brill Het amendement is aangenomen met 17 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA en VVD voor en 7 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Burger Belangen Moerdijk tegen.

42 Amendement 06 Amendement m.b.t. voorstel 1.4., kostendekkende vrachtwagenparkeerplaatsen De raad van de gemeente Moerdijk, bijeen op 10 november 2011 Gezien het voorstel van het college van benw van Moerdijk tot instemming met ombuigingsvoorstel 1.4. Overwegende dat de fracties van OM, CDA en VVD op zich geen bezwaar hebben tegen het voorstel om te komen tot kostendekkende vrachtwagenparkeerplaatsen in de gemeente Moerdijk, maar dat eerst nader onderzocht moet worden welke kosten op de vrachtwagenparkeerplaatsen drukken; Dat de fracties van OM, CDA en VVD erop vertrouwen dat hierover in 2012 duidelijkheid kan worden gegeven en dat er vervolgens in 2012 afgewogen besluitvorming kan plaatsvinden, opdat er vanaf 2013 een ingroei kan plaatsvinden naar een kostendekkende exploitatie ; Besluit: 1. Aan college opdracht te geven in 2012 nader onderzoek te doen naar de vraag welke kosten daadwerkelijk op de vrachtwagenparkeerplaatsen drukken en vervolgens aan de raad een voorstel doen, 2. Voorstel 1.4. voorshands als volgt indicatief in te vullen: 2012: 1.000, : 3.000, : 5.000, : 7.000,--. Namens de fracties van Onafhankelijk Moerdijk CDA VVD M. Weda C.J. de Visser K. van Schenk Brill Het amendement is aangenomen met 18 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD en Burger Belangen Moerdijk voor en 6 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks en SP tegen.

43 Amendement 07 Amendement m.b.t. voorstel 1.6. verhuur buitensportaccommodaties De raad van de gemeente Moerdijk, bijeen op 10 november 2011 Gezien het voorstel van het college van benw van Moerdijk tot instemming met ombuigingsvoorstel 1.6. Overwegende dat de fracties van OM, CDA en VVD op zich van oordeel zijn dat er daadwerkelijk gestreefd dient te worden naar reëlere dekking van kosten, verbonden aan het hebben van buitensportaccommodaties in de gemeente Moerdijk; Dat dit relaties heeft met het subsidiebeleid; Dat een huurverhoging van de buitensportaccommodaties in goed overleg dient te geschieden met de direct belanghebbenden Dat het voorstel van het college wel met erg grote stappen gaat, en dat de consequenties hiervan voor de verenigingen niet helder in beeld zijn, Besluit: 1. aan college opdracht te geven in 2012 in beeld te brengen wat de consequenties zijn van een mogelijke huurverhoging, zoals door college voorgesteld, voor de gebruikers van de buitensportaccommodaties, hierbij het subsidiebeleid en de harmonisatie daarvan te betrekken, en daarover nadere voorstellen te doen. 2. voorstel 1.6. voorshands als volgt indicatief in te vullen: * 2012 : 0 * 2013: ,-- * 2014: ,-- * 2015: ,-- Namens de fracties van Onafhankelijk Moerdijk CDA VVD M. Weda C.J. de Visser K. van Schenk Brill Het amendement is aangenomen met 18 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD en Burger Belangen Moerdijk voor en 6 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en SP tegen.

44 Amendement 08 Amendement m.b.t. voorstel 1.8. verhoging huursom gemeenschapshuizen De raad van de gemeente Moerdijk, bijeen op 10 november 2011 Gezien het voorstel van het college van benw van Moerdijk tot instemming met ombuigingsvoorstel 1.8. Overwegende dat de fracties van OM, CDA en VVD op zich van oordeel zijn dat er daadwerkelijk gestreefd dient te worden naar reëlere dekking van kosten, verbonden aan het hebben van gemeenschapshuizen in de gemeente Moerdijk; Dat dit relaties heeft met het subsidiebeleid en uiteraard consequenties heeft voor de gebruikers van de gemeenschapshuizen; Dat dit laatste eerst goed in beeld moet worden gebracht, alvorens een huurverhoging daadwerkelijk door te voeren, Dat een huurverhoging van de gemeenschapshuizen in goed overleg dient te geschieden met de direct belanghebbenden, Besluit: 1. Aan college opdracht te geven in 2012 in beeld te brengen wat de consequenties zijn van een mogelijke huurverhoging, zoals door college voorgesteld, voor de gebruikers van de gemeenschapshuizen en daarover nadere voorstellen aan de raad te doen, 2. Voorstel 1.8. voorshands als volgt indicatief in te vullen: * 2012: 0 * 2013: 2.000,-- * 2014: 3.750,-- * 2015: 5.500,-- Namens de fracties van Onafhankelijk Moerdijk CDA VVD M. Weda C.J. de Visser K. van Schenk Brill Het amendement is aangenomen met 18 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD en Burger Belangen Moerdijk voor en 6 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en SP tegen.

45 Amendement 09 Amendement m.b.t. voorstel verhoging gebruik scoutinggebouwen Zevenbergen en Willemstad De raad van de gemeente Moerdijk, bijeen op 10 november 2011 Gezien het voorstel van het college van benw van Moerdijk tot instemming met ombuigingsvoorstel Overwegende dat de fracties van OM, CDA en VVD op zich van oordeel zijn dat er daadwerkelijk gestreefd dient te worden naar een verhoging van kostendekkendheid van de kosten gemoeid met de huisvesting van de scoutingverenigingen in Zevenbergen en Willemstad; Dat dit relaties heeft met het subsidiebeleid en uiteraard consequenties heeft voor de gebruikers van de scoutinggebouwen; Dat dit laatste eerst in beeld moet worden gebracht, alvorens een huurverhoging daadwerkelijk door te voeren, Dat een huurverhoging van de scoutinggebouwen in goed overleg dient te geschieden met de direct belanghebbenden, Besluit: 1. Aan college opdracht te geven in 2012 in beeld te brengen wat de consequenties zijn van een mogelijke huurverhoging, zoals door college voorgesteld, voor de gebruikers van de scoutinggebouwen en daarover nadere voorstellen aan de raad te doen, 2. Voorstel voorshands als volgt indicatief in te vullen: * 2012 : 0 * 2013: 2.000,-- * 2014: 3.000,-- * 2015: 4.000,-- Namens de fracties van Onafhankelijk Moerdijk CDA VVD M. Weda C.J. de Visser K. van Schenk Brill Het amendement is met 17 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD 1 en Burger Belangen Moerdijk voor en 6 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, SP en ChristenUnie tegen aangenomen. 1 Raadslid Zwiers heeft zich van stemming onthouden in verband met persoonlijke betrokkenheid.

46 Amendement 10 Amendement m.b.t. voorstel terugbrengen gemeentelijke lasten kinderboerderij de Dierenploeg te Zevenbergen De raad van de gemeente Moerdijk, bijeen op 10 november 2011 Gezien het voorstel van het college van benw van Moerdijk tot instemming met ombuigingsvoorstel Overwegende dat de fracties van OM, CDA en VVD op zich van oordeel zijn dat er stappen moeten worden gezet om de gemeentelijke lasten als gevolg van kinderboerderij de Dierenploeg terug te brengen; Dat het collegevoorstel hierin wel voorziet, maar dat niet in beeld is wat de consequenties zijn van deze maatregel; Dat, vooraleer op dit gebied stappen worden gezet, eerst in beeld moet worden gebracht de totale kosten als gevolg van deze kinderboerderij, alsmede eventuele inkomsten; Besluit: 1. Aan college opdracht te geven in 2012 in beeld te brengen de totale uitgaven die worden gedaan in verband met deze kinderboerderij (dus uitgaven verzorging dieren, personeelslasten, onderhoud park en gebouwen, uitgaven in verband met milieueducatie etc. etc.), alsmede eventuele inkomsten, de raad hierover te informeren en met nadere voorstellen te komen; 2. Voorstel voorshands als volgt indicatief in te vullen: * 2012 : 0 * 2013: 1.500,-- * 2014: 3.000,-- * 2015: 3.000,-- Namens de fracties van Onafhankelijk Moerdijk CDA VVD M. Weda C.J. de Visser K. van Schenk Brill Het amendement is aangenomen met 18 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD en Burger Belangen Moerdijk voor en 6 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, SP en Christen- Unie tegen.

47 Amendement 11 Raadsvergadering 10 november 2011 Onderwerp; Hertenkamp Klundert (voorstel 1.14) AMENDEMENT De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 10 november 2011 Stelt het volgende vast: Het college van Burgemeester en Wethouders heeft aan de raad voorstellen voorgelegd die moeten leiden tot een in meerjarenperspectief sluitende begroting. Een van de voorstellen is sluiten van het hertenkamp Klundert. Dit voorstel niet is gecommuniceerd met direct betrokkenen. Het ontbreekt in dit voorstel aan de eenmalige kosten die met deze maatregel gemoeid zijn. Constateert verder dat: Er bij mensen en organisaties die betrokken zijn of zich betrokken voelen bij het hertenkamp ideeën en suggesties leven die wellicht kunnen leiden tot een zelfde financieel resultaat, maar niet hoeven te leiden tot opheffen van het Hertenkamp. Spreekt als haar standpunt uit Dat het standpunt van het college te delen dat er gewerkt moet worden naar een substantieel betere exploitatie van het hertenkamp. Dat sluiting dient te worden voorkomen, maar niet kan worden uitgesloten. Het voorgestelde te vervangen door; Uiterlijk bij de kadernota 2013 of zo veel eerder als mogelijk wordt door het college van B&W aan de raad een plan van aanpak voor gelegd dat voorziet in een (structurele) exploitatie van het Hertenkamp waarbij de gemeentelijke inbreng nihil dan wel zeer beperkt is. dat is tot stand gekomen met betrokkenen zoals de huidige exploitant, SOVAK, ondernemers en omwonenden, de stadsraad Klundert en anderen die zich daar voor aandienen. en gaat over tot de orde van de dag ingediend door H.Schouwenaars fractievoorzitter PvdA Moerdijk L. Schreuders fractievoorzitter CU J. Ooijen fractievoorzitter GroenLinks. G. Blom fractievoorzitter SP W. de Pijper fractievoorzitter BBM Zevenbergen, 10 november 2011 Het amendement is verworpen met 7 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie en Burger Belangen Moerdijk voor en 17 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA en VVD tegen.

48 Amendement 12 Amendement m.b.t. voorstel opheffen dierenpark Klundert. De raad van de gemeente Moerdijk, bijeen op 10 november 2011 Gezien het voorstel van het college van benw van Moerdijk tot instemming met ombuigingsvoorstel 1.15., in casu opheffing dierenpark Klundert; Overwegende dat de fracties van OM, CDA en VVD op zich van oordeel zijn dat er wel stappen moeten worden gezet om de gemeentelijke lasten als gevolg van het hertenkamp terug te brengen, maar dat opheffing van het hertenkamp niet aan de orde is; Besluit: 1. Het hertenkamp Klundert in stand te laten, maar aan college wel de opdracht te geven in 2012 in beeld te brengen de totale uitgaven die worden gedaan in verband met dit hertenkamp Klundert (dus uitgaven verzorging dieren, personeelslasten, onderhoud terrein en gebouwen), alsmede eventuele inkomsten, de raad hierover te informeren en met nadere voorstellen te komen; 2. Voorstel voorshands als volgt indicatief in te vullen: * 2012 : 0 * 2013: 1.500,-- * 2014: 3.000,-- * 2015: 3.000,--. Namens de fracties van Onafhankelijk Moerdijk CDA VVD M. Weda C.J. de Visser K. van Schenk Brill Het amendement is aangenomen met 18 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD en Burger Belangen Moerdijk voor en 6 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, SP en Christen- Unie tegen.

49 Amendement 13 Raadsvergadering 10 november 2011 Onderwerp: Zwembadenplan (voorstel 1.17) AMENDEMENT De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 10 november 2011 Stelt het volgende vast: Het college van Burgemeester en Wethouders heeft aan de raad voorstellen voorgelegd die moeten leiden tot een in meerjarenperspectief sluitende begroting Een van de voorstellen is het per direct sluiten van de 2 buitenzwembaden Dit voorstel is niet onderbouwd, is niet gecommuniceerd met direct betrokkenen Het ontbreekt in dit voorstel aan de eenmalige kosten die met deze maatregel gemoeid zijn Constateert verder dat Dat de gemeenteraad niet instemt met het voorstel van het College van B&W tot sluiting van de twee buitenbaden op dit moment Er bij mensen en organisaties die betrokken zijn bij de zwembaden ideeën en suggesties leven die wellicht kunnen leiden tot een zelfde of beter financieel resultaat dan voorgesteld door het colleg, maar minder ingrijpen in de leefbaarheid van kernen en de bereikbaarheid van voorzieningen. Spreekt als haar standpunt uit Dat het standpunt van het college dat er gewerkt moet worden naar een substantieel betere exploitatie van de vier gemeentelijke zwembaden wordt onderschreven Dat sluiting van een of meer binnen- of buitenzwembaden daartoe wellicht onvermijdelijk is Wijzigt het voorstel van het college van B&W als volgt; Uiterlijk eind 2012 begin 2013 of zo veel eerder als mogelijk zal het college van B&W aan de raad een gemeentelijk zwembadenplan voor te leggen, zodat dit meegenomen kan worden in de kadernota 2014 dat voorziet in een substantieel betere exploitatie van de gemeentelijke zwembaden, waarbij alle mogelijke opties, zoals sluiting, nieuwbouw enz. zijn meegenomen dat is tot stand gekomen met betrokkenen zoals SportPlaza, ondernemers en de stads- en dorpsraden van Willemstad, Klundert, Fijnaart en Zevenbergen en anderen die zich daar voor aandienen en gaat over tot de orde van de dag ingediend door H. Schouwenaars fractievoorzitter PvdA Moerdijk L. Schreuders fractievoorzitter CU J. Ooijen fractievoorzitter GroenLinks G Blom fractievoorzitter SP W. de Pijper fractievoorzitter BBM Zevenbergen, 10 november 2011 Het amendement is verworpen met 7 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie, Burger Belangen Moerdijk voor en 17 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA en VVD tegen.

50 Amendement 14 Amendement m.b.t. voorstel sluiting buitenzwembaden Willemstad en Zevenbergen en start onderzoek naar locatiebepaling en haalbaarheid bouw nieuw zwembad. De raad van de gemeente Moerdijk, bijeen op 10 november 2011 Gezien het voorstel van het college van benw van Moerdijk tot instemming met ombuigingsvoorstel Overwegende dat de fracties van OM, CDA en VVD op zich van oordeel zijn dat er stappen moeten worden gezet om de gemeentelijke lasten als gevolg van het hebben van 4 zwembaden in de gemeente Moerdijk terug te brengen; Dat dit echter niet betekent dat direct tot sluiting van de 2 buitenbaden moet worden overgegaan, maar dat eerst onderzoek moet worden gedaan, om de kosten van alle zwembaden te drukken, om extra inkomsten te genereren, eventueel om baden te verkopen, dan wel anderszins mogelijkheden te onderzoeken om de financiële lasten als gevolg van die zwembaden te verminderen; Dat bij dit onderzoek, indien mogelijk, belanghebbenden worden betrokken; Besluit: 1. In 2012 (nog) geen zwembaden te sluiten, maar het college opdracht te geven om in 2012 onderzoek te doen naar creatieve mogelijkheden de financiële lasten als gevolg van het hebben van 4 zwembaden in de gemeente Moerdijk te verlichten en hierover aan de raad te rapporteren en voorstellen te doen; 2. Voorstel 1.17 voorshands als volgt indicatief in te vullen: * 2012 : 0 * 2013: ,-- * 2014: ,-- * 2015: ,-- 3. Er geen afkoopsom betaald wordt. Namens de fracties van Onafhankelijk Moerdijk CDA VVD M. Weda C.J. de Visser K. van Schenk Brill Het amendement is aangenomen met 18 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD en Burger Belangen Moerdijk voor en 6 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en SP tegen.

51 Amendement 15 Amendement CDA m.b.t. voorstel inzake het starten van een onderzoek naar locatiebepaling en haalbaarheid bouw nieuw zwembad. De raad van de gemeente Moerdijk, bijeen op 10 november 2011 Gezien het voorstel van het college van benw van Moerdijk tot het starten van een onderzoek naar de locatiebepaling en haalbaarheid van de bouw van een nieuw zwembad Overwegende dat het CDA van oordeel is dat het in deze tijd van bezuinigingen, - waarbij zelfs voorgesteld wordt om 2 buitenzwembaden te sluiten -, niet aan de orde is nu een onderzoek te starten naar locatiebepaling en haalbaarheid van een nieuw zwembad; Besluit: Geen onderzoek te doen naar haalbaarheid en locatie van een nieuw zwembad. Namens de fractie van CDA C.J. de Visser Het amendement is verworpen met 5 stemmen van de fractie CDA voor en 19 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie en Burger Belangen Moerdijk tegen.

52 Amendement 16 Raadsvergadering 10 november 2011 Onderwerp; Gehandicaptenparkeerkaart (1.18) AMENDEMENT De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 10 november 2011 stelt het volgende vast: Dat veel gehandicapten, die een parkeerkaart aanvragen, geen probleem hebben met het betalen met de hieraan verbonden kosten Dat met een gehandicaptenparkeerkaart op veel plaatsen in het land kosteloos geparkeerd kan worden Dat er een groep gehandicapten is, die een parkeerkaart aanvragen, de hieraan verbonden kosten niet of moeilijk kunnen betalen Spreekt als haar standpunt uit Dat de gehandicapte die een parkeerkaart aanvraagt en die tevens in aanmerking komt voor de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, de kosten t.b.v. de parkeerkaart niet in rekening worden gebracht en gaat over tot de orde van de dag Ingediend door: L. Schreuders fractievoorzitter ChristenUnie H.C.A.M. Schouwenaars fractievoorzitter PvdA J.A. Ooijen fractievoorzitter GroenLinks W.M. de Pijper fractievoorzitter B.B.M Het amendement is verworpen met 6 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Burger Belangen Moerdijk voor en 18 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD en SP tegen.

53 Amendement 17 Amendement m.b.t. voorstel 3.4., invoeren inkomensafhankelijke eigen bijdrage WMO voor alle individuele voorzieningen De raad van de gemeente Moerdijk, bijeen op 10 november 2011 Gezien het voorstel van het college van benw van Moerdijk tot instemming met ombuigingsvoorstel 3.4. Overwegende dat de fracties van OM, CDA en VVD op zich geen bezwaar hebben tegen het voorstel om te komen tot een inkomensafhankelijke eigen bijdrage WMO voor alle individuele voorzieningen in de gemeente Moerdijk, maar dat eerst een nadere onderbouwing inclusief effecten gewenst is; Dat de fracties van OM, CDA en VVD erop vertrouwen dat hierover in 2012 duidelijkheid kan worden gegeven en dat er vervolgens in 2012 afgewogen besluitvorming kan plaatsvinden, opdat er vanaf 2013 een inkomensafhankelijke eigen bijdrage WMO voor alle individuele voorzieningen ingevoerd kan worden; Besluit: 1. Aan college van benw opdracht te geven in 2012 een nadere uitwerking van dit voorstel te maken en dit vervolgens ter besluitvorming aan de raad voor te leggen, 2. Voorstel 3.4. voorshands financieel als indicatief te beschouwen. Namens de fracties van Onafhankelijk Moerdijk CDA VVD M. Weda C.J. de Visser K. van Schenk Brill Het amendement is aangenomen met 18 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD en Burger Belangen Moerdijk voor en 6 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, SP en Christen- Unie tegen.

54 Amendement 18 Raadsvergadering 10 november 2011 Onderwerp; Amadeus (voorstel 3.5) AMENDEMENT De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 10 november 2011 Stelt het volgende vast: Het college van Burgemeester en Wethouders heeft aan de raad voorstellen voorgelegd die moeten leiden tot een in meerjarenperspectief sluitende begroting Een van de voorstellen is het volledig beëindigen van de subsidierelatie met het centrum voor kunsten Amadeus Dit voorstel is niet onderbouwd en niet is gecommuniceerd met direct betrokkenen Het ontbreekt in dit voorstel aan zicht en inzicht in de activiteiten van Amadeus en de maatschappelijke gevolgen van de subsidiebeëindiging. Dat er door het college vrijwel alleen is gekeken naar het geven van muziekles aan individuele leerlingen Dat er geen sprake is van een deugdelijke evaluatie van de prestatieafspraken met Amadeus Constateert verder dat Scholen en muziekverenigingen veelvuldig en intensief gebruik maken van de diensten en expertise van Amadeus. Spreekt als haar standpunt uit: Dat van volledige subsidie afbouw geen sprake mag zijn zonder deugdelijke onderbouwing. Besluit: Het collegevoorstel tot wijziging van het raadsvoorstel Begroting 2012 ( gewikt en gewogen ) onder pt 3.5 te wijzigen door toevoeging van het beslispunt Uiterlijk 1 e kwartaal 2013 zal het college van B&W de raad een notitie ter bespreking voor leggen op grond waarvan voor de begroting 2014 een inhoudelijke beoordeling door de raad kan plaats vinden. In die notitie zullen tenminste de volgende onderwerpen hun plek vinden 1. welke rol spelt Amadeus voor het gehele culturele aanbod en klimaat in onze gemeente 2. welke rol speelt Amadeus of zou Amadeus nog meer kunnen spelen ter ondersteuning van scholen en muziek verenigingen. 3. welke rol speelt Amadeus met haar lesaanbod in de toeleiding naar muziekverenigingen (denk aan AMV en Hafa onderricht) 4. welke bezuinigingsmogelijkheden heeft Amadeus op haar eigen organisatie. Bij het opstellen van de notitie worden tenminste betrokken de lokale muziekverenigingen, Stichting Cultuur Moerdijk, het regio orkest andere gemeenten die subsidieverstrekker zijn van Amadeus en gaat over tot de orde van de dag. ingediend door H.Schouwenaars fractievoorzitter PvdA Moerdijk L. Schreuders fractievoorzitter CU J.Ooijen fractievoorzitter GroenLinks. G. Blom fractievoorzitter SP W. de Pijper fractievoorzitter BBM Zevenbergen, 10 november 2011 Het amendement is verworpen met 7 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie en Burger Belangen Moerdijk voor en 17 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA en VVD tegen.

55 Amendement 19 Raadsvergadering 10 november 2011 Onderwerp: Uitvoeringsbudget dorpsplannen (voorstel 3.6) AMENDEMENT De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 10 november 2011 Stelt het volgende vast: Het realiseren van een sluitend meerjarenperspectief voor de gemeente Moerdijk noodzakelijk is Dat het college van B&W een groot aantal voorstellen heeft gedaan om bovenstaande te kunnen realiseren Constateert verder dat: De voorstellen van het college van B&W ook en vooral ingrijpen in de mogelijkheden tot maatschappelijke participatie van groepen mensen in Moerdijkse samenleving Voor een aantal van de voostellen van het college van B&W geen meerderheid bestaat in de gemeenteraad Daarmee de doelstelling en sluitend meerjarenperspectief niet wordt gerealiseerd en er dus alternatieve bezuinigingen gevonden moeten worden; Dat één van de voorstellen van het College is het afschaffen van een structureel budget voorde uitvoering van dorpsplannen en het beschikbaar stellen van een budget t.b.v. het opfleuren van de kernen. Dat de stads- en dorpsplannen en de uitvoering daarvan een belangrijke rol spelen in het leefbaar houden van de kernen en de sociale cohesie daarin; Dat de raad al vele malen heeft gevraagd vaart te zetten achter het opstellen van nieuwe stads- en dorpsplannen; Dat voor dit opstellen en voor de uitvoering een budget nodig zal zijn; Besluit: Het raadsvoorstel 3.6, uitvoeringsbudget dorpsplannen, als volgt te wijzigen: Het voorgestelde te vervangen door: In te stemmen met: o het beschikbaar stellen van een structureel budget van euro voor de uitvoering van stads- en dorpsplannen; o uit dit budget ook de benodigde budgetten ter beschikking te stellen voor het opfleuren van de kernen. en gaat over tot de orde van de dag ingediend door H.C.A.M. Schouwenaars fractievoorzitter PvdA Moerdijk ondersteund door CU GroenLinks en BBM Zevenbergen, 10 november 2011 Het amendement is verworpen met 7 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie en Burger Belangen Moerdijk voor en 17 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA en VVD tegen.

56 Amendement 20 Raadsvergadering 10 november 2011 Onderwerp: Bestuurlijke samenwerking millenniumgemeente (voorstel 6.4) AMENDEMENT De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 10 november 2011 Stelt het volgende vast: Het realiseren van een sluitend meerjarenperspectief voor de gemeente Moerdijk noodzakelijk is Dat het college van B&W een groot aantal voorstellen heeft gedaan om bovenstaande te kunnen realiseren Constateert verder dat: het college van B&W voorstelt de deelname aan de millenniumgemeente te beeindigen door het College wordt aangegeven dat de millenniumdoelen meer een rijksaangelegenheid is deelname aan de millenniumgemeente echter een belangrijk signaal geeft over de betrokkenheid van de gemeente moerdijk bij de millenniumdoelen door deelname ook initiatieven van burgers op dit terrein ondersteund kunnen worden duurzaamheid een belangrijk onderwerp is in de gemeente Moerdijk Besluit: Het raadsvoorstel 6.4 bestuurlijke samenwerking:millenniumgemeente als volgt te wijzigen : Het voorgestelde te vervangen door: - de deelname aan de millenniumgemeente te continueren, maar onder te brengen in de paraplunota Duurzaamheid en in het uitvoeringsplan van deze nota ook een budget op te nemen voor deze deelname. en gaat over tot de orde van de dag ingediend door H.C.A.M. Schouwenaars fractievoorzitter PvdA Moerdijk het amendement wordt ondersteund door CU GroenLinks en BBM Zevenbergen, 10 november 2011 Het amendement is verworpen met 6 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Burger Belangen Moerdijk voor en 18 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD en SP tegen.

57 Amendement 21 Raadsvergadering : 10 november 2011 Onderwerp; Stedenband (voorstel 6.5) AMENDEMENT De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 10 november 2011 Stelt het volgende vast: Het realiseren van een sluitend meerjarenperspectief voor de gemeente Moerdijk noodzakelijk is Dat het college van B&W een groot aantal voorstellen heeft gedaan om bovenstaande te kunnen realiseren. Constateert dat: één van de voorstellen van het college van B&W is om met ingang van 2012 de bijdragen aan de stedenband met Jaworze en Opelenica in Polen te beëindigen een beëindiging van deze bijdrage van het ene op het andere jaar niet getuigt van behoorlijk bestuur; de beëindiging dus gefaseerd uitgevoerd moet worden; Besluit: Het collegevoorstel tot wijziging van het raadsvoorstel Begroting 2012 ( gewikt en gewogen ) onder punt 6.5 te wijzigen door toevoeging van het beslispunt: Een bezuiniging van door beëindiging van de bijdrage aan de stedenband niet in éen keer in te boeken, maar deze bijdrage in vier jaar af te bouwen tot 0 euro. Als gevolg hiervan voor deze post als bezuinigingen in te boeken: voor 2012: euro, 2013:7.000 euro, euro 2015: euro en gaat over tot de orde van de dag ingediend door: H.C.A.M. Schouwenaars fractievoorzitter PvdA Moerdijk L.Schreuders fractievoorzitter CU J.Ooijen fractievoorzitter GroenLinks. W. de Pijper fractievoorzitter BBM Zevenbergen, 10 november 2011 Het amendement is verworpen met 6 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Burger Belangen Moerdijk voor en 18 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD en SP tegen.

58 Amendement 22 AMENDEMENT BEGROTING 2012 (TOERISTENBELASTING) De Raad van de gemeente Moerdijk, in vergadering bijeen op donderdag 10 november 2011 Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders inzake de begroting 2012 Overwegende dat: de hoogte van de toeristenbelasting gemeten over alle Nederlandse gemeenten die een heffing hiervoor hebben ingevoerd, in 2010 gemiddeld 1,34 bedraagt; de gemeente Moerdijk met de door het college voorgestelde 1,00 aanmerkelijk onder dat gemiddelde bedrag is gebleven; reeds meerdere exploitanten ruim boven de 1,00 aan toeristenbelasting opleggen aan overnachters. Constateert dat: de gemeente Moerdijk ver onder het landelijke gemiddelde ligt, waardoor een bron van inkomsten slechts ten dele wordt benut; het een algemeen besteedbare heffing is welke niet ten laste komt van de Moerdijkse ingezetenen; de hoogte van de toeristenbelasting beter aansluit bij het landelijke gemiddelde. Voorstel de toeristenbelasting te verhogen tot 1,34 met ingang van 1 januari 2012 waardoor een meeropbrengst ten opzichte van de voorliggende begroting ontstaat van ,- Ingediend door de fractie SP mr. drs. G.J.M. Blom Het amendement is verworpen met 7 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie en Burger Belangen Moerdijk voor en 17 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA en VVD tegen.

59 Amendement 23 AMENDEMENT BEGROTING 2012 (OZB) De Raad van de gemeente Moerdijk, in vergadering bijeen op donderdag 10 december 2011 Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders inzake de begroting 2012 Voorstel de OZB te verhogen met 1,5 %, zijnde een half procent meer dan het collegevoorstel, met ingang van 1 januari 2012 Ingediend door de fractie SP mr. drs. G.J.M. Blom Het amendement is door de indiener ingetrokken.

60 Amendement 24 Amendement m.b.t. voorstel 6.10 verhoging OZB De raad van de gemeente Moerdijk, bijeen op 10 november 2011 Gezien het voorstel van het college van benw van Moerdijk tot instemming met ombuigingsvoorstel 6.10; Overwegende dat de fracties van OM, CDA en VVD enkel voor het jaar 2012 een OZB verhoging willen doorvoeren voor de eigenaren van niet-woningen van 1%; Dat er voor de jaren 2013, 2014 en 2015 nog geen uitspraak hieromtrent wordt gedaan; Besluit: Voorstel in die zin over te nemen dat het enkel geldt voor de eigenaren van niet woningen en enkel voor het jaar Namens de fracties van Onafhankelijk Moerdijk CDA VVD M. Weda C.J. de Visser K. van Schenk Brill Het amendement is aangenomen met 19 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD, SP en Burger Belangen Moerdijk voor en 5 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks en ChristenUnie tegen.

61 Amendement 25 Bezuinigingsvoorstel CDA. bezuiniging Notuleren raads/commissie- Vergaderingen niet meer uitschrijven , , ,- - Het amendement is door de indiener ingetrokken.

62 Amendement 26 Raadsvergadering 10 november 2011 onderwerp: Rationeel wegbeheer (nieuw bezuinigingsvoorstel) AMENDEMENT De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 10 november 2011 Stelt het volgende vast: Het realiseren van een sluitend meerjarenperspectief voor de gemeente Moerdijk noodzakelijk is Dat het college van B&W een groot aantal voorstellen heeft gedaan om bovenstaande te kunnen realiseren Constateert verder dat: De voorstellen van het college van B&W ook en vooral ingrijpen in de mogelijkheden tot maatschappelijke participatie van groepen mensen in Moerdijkse samenleving Voor een aantal van de voostellen van het college van B&W geen meerderheid bestaat in de gemeenteraad Daarmee de doelstelling en sluitend meerjarenperspectief niet wordt gerealiseerd en er dus alternatieve bezuinigingen gevonden moeten worden Besluit: Het raadsvoorstel Begroting 2012 te wijzigen door toevoeging van het beslispunt: Een bezuiniging van op de post 62100, rationeel wegbeheer te realiseren zonder dat onoverkomelijke problemen op levert voor veiligheid en welbevinden van de inwoners en gaat over tot de orde van de dag ingediend door: H.Schouwenaars fractievoorzitter PvdA Moerdijk L. Schreuders fractievoorzitter CU J.Ooijen fractievoorzitter GroeLinks. W. de Pijper fractievoorzitter BBM Zevenbergen, 10 november 2011 Het amendement is verworpen met 6 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Burger Belangen Moerdijk voor en 18 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD en SP tegen.

63 Amendement 27 Raadsvergadering 10 november 2011 Onderwerp; Beplanting (nieuw bezuinigingsvoorstel) AMENDEMENT De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 10 november 2011 Stelt het volgende vast: Het realiseren van een sluitend meerjarenperspectief voor de gemeente Moerdijk noodzakelijk is Dat het college van B&W een groot aantal voorstellen heeft gedaan om bovenstaande te kunnen realiseren Constateert verder dat: De voorstellen van het college van B&W ook en vooral ingrijpen in de mogelijkheden tot maatschappelijke participatie van groepen mensen in Moerdijkse samenleving Voor een aantal van de voorstellen van het college van B&W geen meerderheid bestaat in de gemeenteraad Daarmee de doelstelling en sluitend meerjarenperspectief niet wordt gerealiseerd en er dus alternatieve bezuinigingen gevonden moeten worden Deze bezuinigingen zijn te realiseren zonder dat dit tot onoverkomelijke problemen leidt op de betreffende terreinen Besluit: Het raadsvoorstel Begroting 2012 te wijzigen door toevoeging van het beslispunt: Een bezuiniging van op de post 65604, beplanting te realiseren zonder dat onoverkomelijke problemen op levert voor veiligheid en welbevinden van de inwoners en gaat over tot de orde van de dag ingediend door: H.C.A.M. Schouwenaars fractievoorzitter PvdA Moerdijk L. Schreuders fractievoorzitter CU J.Ooijen fractievoorzitter GroenLinks W. de Pijper fractievoorzitter BBM Zevenbergen, 10 november 2011 Het amendement is verworpen met 6 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Burger Belangen Moerdijk voor en 18 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD en SP tegen.

64 Amendement 28 Raadsvergadering 10 november 2011 Onderwerp ; Gazons (nieuw bezuinigingsvoorstel) AMENDEMENT De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 10 november 2011 Stelt het volgende vast: Het realiseren van een sluitend meerjarenperspectief voor de gemeente Moerdijk noodzakelijk is Dat het college van B&W een groot aantal voorstellen heeft gedaan om bovenstaande te kunnen realiseren Constateert verder dat: De voorstellen van het college van B&W ook en vooral ingrijpen in de mogelijkheden tot maatschappelijke participatie van groepen mensen in Moerdijkse samenleving Voor een aantal van de voorstellen van het college van B&W geen meerderheid bestaat in de gemeenteraad Daarmee de doelstelling van een sluitend meerjarenperspectief niet wordt gerealiseerd en er dus alternatieve bezuinigingen gevonden moeten worden Deze bezuinigingen zijn te realiseren zonder dat dit tot onoverkomelijke problemen leidt op de betreffende terreinen Besluit: Het raadsvoorstel Begroting 2012 te wijzigen door toevoeging van het beslispunt: Een bezuiniging van op de post 65602, gazons te realiseren zonder dat onoverkomelijke problemen op levert voor veiligheid en welbevinden van de inwoners en gaat over tot de orde van de dag ingediend door: H. Schouwenaars PvdA Moerdijk L. Schreuders fractievoorzitter CU J. Ooijen fractievoorzitter GroenLinks W. de Pijper fractievoorzitter Zevenbergen, 10 november 2011 Het amendement is verworpen met 6 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Burger Belangen Moerdijk voor en 18 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD en SP tegen.

65 Amendement 29 Raadsvergadering 10 november 2011 Onderwerp; Bezuiniging Bouw en Woningtoezicht (nieuw bezuinigingsvoorstel) AMENDEMENT De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 10 november 2011 Stelt het volgende vast: Het realiseren van een sluitend meerjarenperspectief voor de gemeente Moerdijk noodzakelijk is Dat het college van B&W een groot aantal voorstellen heeft gedaan om bovenstaande te kunnen realiseren Constateert verder dat: De voorstellen van het college van B&W ook en vooral ingrijpen in de mogelijkheden tot maatschappelijke participatie van groepen mensen in Moerdijkse samenleving Voor een aantal van de voorstellen van het college van B&W geen meerderheid bestaat in de gemeenteraad Daarmee de doelstelling en sluitend meerjarenperspectief niet wordt gerealiseerd en er dus alternatieve bezuinigingen gevonden moeten worden Deze bezuinigingen zijn te realiseren zonder dat dit tot onoverkomelijke problemen leidt op de betreffende terreinen Besluit: Het raadsvoorstel Begroting 2012 te wijzigen door toevoeging van het beslispunt: Een bezuiniging van op de post 68221, bouw- en woningtoezicht te realiseren zonder dat onoverkomelijke problemen op levert voor veiligheid en welbevinden van de inwoners en gaat over tot de orde van de dag ingediend door: H.C.A.M. Schouwenaars fractievoorzitter PvdA Moerdijk L. Schreuders fractievoorzitter CU J.Ooijen fractievoorzitter GoenLinks W.de Pijper fractievoorzitter BBM Zevenbergen, 10 november 2011 Het amendement is verworpen met 6 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Burger Belangen Moerdijk voor en 18 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD en SP tegen.

66 Amendement 30 Raadsvergadering 10 november 2011 Onderwerp: Economische zaken (nieuw bezuinigingsvoorstel) AMENDEMENT De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 10 november 2011 Stelt het volgende vast: Het realiseren van een sluitend meerjarenperspectief voor de gemeente Moerdijk noodzakelijk is Dat het college van B&W een groot aantal voorstellen heeft gedaan om bovenstaande te kunnen realiseren Constateert verder dat: De voorstellen van het college van B&W ook en vooral ingrijpen in de mogelijkheden tot maatschappelijke participatie van groepen mensen in Moerdijkse samenleving Voor een aantal van de voorstellen van het college van B&W geen meerderheid bestaat in de gemeenteraad Daarmee de doelstelling en sluitend meerjarenperspectief niet wordt gerealiseerd en er dus alternatieve bezuinigingen gevonden moeten worden Deze bezuinigingen zijn te realiseren zonder dat dit tot onoverkomelijke problemen leidt op de betreffende terreinen Besluit: Het raadsvoorstel Begroting 2012 te wijzigen door toevoeging van het beslispunt: Een bezuiniging van op de post 63101, economische zaken te realiseren zonder dat onoverkomelijke problemen oplevert voor het welbevinden van de inwoners en gaat over tot de orde van de dag ingediend door: H.C.A.M. Schouwenaars fractievoorzitter PvdA Moerdijk L. Schreuders fractievoorzitter CU J. Ooijen fractievoorzitter GroenLinks W. de Pijper fractievoorzitter BBM Zevenbergen, 10 november 2011 Het amendement is verworpen met 6 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Burger Belangen Moerdijk voor en 18 stemmen van de fracties van Onafhankelijk Moerdijk, CDA, VVD en SP tegen.

67 Amendement 31 Amendement begroting 2012 (inkomensnorm 130%) De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 10 november 2011 Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders inzake de begroting 2012 Overwegende dat: de wetgever voornemens is per 1 januari 2012 de inkomensnorm voor categoriale bijzondere bijstand vast te leggen op 110%; het college als voorstel voor de begroting 2011 de inkomensnorm zelfs wilde terugbrengen naar 100%; een meerderheid van de raad, in amendement op het voorstel van het college, op 9 december 2010 heeft ingestemd met het terugbrengen van de inkomensnorm naar 110%; het college met ingang van 1 juni 2011 heeft besloten voor alle bijzondere bijstandsvormen deze inkomensnorm van 110% te hanteren; deze aanpassing van het college is beperkt tot alle categorieën van bijzonder bijstand, te weten individuele bijzondere bijstand, categoriale bijzondere bijstand en bijzondere vorm langdurigheidstoeslag; de door wetgever opgelegde 110% inkomensnorm slechts geldt voor categoriale bijzondere bijstand; deze opgelegde inkomensnorm niet geldt voor kwijtschelding van lokale belastingen. Concluderende dat daarmee het in de gemeente Moerdijk het bestaande kader voor de bijzondere bijstand veel te rigide is aangepast door het de gemeenteraad en het college; de zorg voor de minst bedeelden in de samenleving een belangrijk speerpunt is van zowel het college als de gemeenteraad. Voorstel De inkomensnorm voor de bijzondere bijstand, als het gaat om individuele bijzondere bijstand per terug te brengen op 130%. De kosten van euro op te nemen in de begroting Ingediend door de fractie SP mr. drs. G.J.M. Blom Het amendement is verworpen met 7 stemmen van de fracties PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie en Burger Belangen Moerdijk voor en 17 stemmen van de fracties Onafhankelijk Moerdijk, CDA en VVD tegen.

68 Amendement 32 Raadsvergadering 10 november 2011 Onderwerp: budget gemeenteraad AMENDEMENT De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 10 november 2011 Stelt het volgende vast: Het realiseren van een sluitend meerjarenperspectief voor de gemeente Moerdijk noodzakelijk is en dat daarvoor bezuinigingen noodzakelijk zijn. Dat het college van B&W een groot aantal voorstellen heeft gedaan om bovenstaande te kunnen realiseren Constateert verder dat: Dat het van belang is dat de Raad ook zelf een bijdrage aan de bezuinigingen levert door het verlagen van het budget voor de Raad Dat voor de nadere invulling van deze bezuiniging vóór 1 januari 2012 door het presidium en de griffier een voorstel aan de raad zal worden voorgelegd Besluit: Het raadsvoorstel Begroting 2012 te wijzigen door toevoeging van: Een bezuiniging van euro door te voeren op het budget van de gemeenteraad (post 41100). en gaat over tot de orde van de dag ingediend door: H.C.A.M. Schouwenaars fractievoorzitter PvdA Moerdijk Zevenbergen, 10 november 2011 Het amendement is door de indiener ingetrokken, deze bezuiniging wordt eerst in het presidium besproken.

69 Motie 01 Begroting 2012: Motie Vaststellen Maatschappelijk Budget De raad van de gemeente Moerdijk, in vergadering bijeen op 10 november 2011; overwegende dat: - het voornemen om voor een veelheid van maatschappelijke activiteiten het profijtbeginsel te gaan toepassen er toe kan leiden dat die activiteiten voor minder draagkrachtigen buiten bereik komen te liggen; - het juist van belang is dat mensen zoveel mogelijk deel uit kunnen maken van het maatschappelijk leven; - het een gemeentelijke verantwoordelijkheid is om die mogelijkheden te bieden; besluit dat nader vastgesteld moet worden wat het minimum is aan maatschappelijke activiteiten waaraan door inwoners van onze gemeente moet kunnen worden deelgenomen, zijnde een maatschappelijk budget; draagt het college op hiertoe met voorstellen te komen en aan te geven in hoeverre de gelden die beschikbaar zijn voor de bijzondere bijstand hiervoor kunnen worden ingezet en of daartoe eventueel nog aanvullende financiële middelen nodig zijn: en gaat over tot de orde van de dag. Namens de VVD-fractie, K. van Schenk Brill Deze motie is door de indiener aangehouden, het onderwerp zal eerst worden geagendeerd in de commissie Sociale Infrastructuur.

70 Motie 02 Begroting 2012: Motie Stimuleren Jeugdsport De raad van de gemeente Moerdijk, in vergadering bijeen op 10 november 2011; overwegende dat: - het voornemen om huur te gaan heffen voor het gebruik van buitensportaccommodaties er toe kan leiden dat verenigingen zich genoodzaakt voelen hun contributies te verhogen en dat dat er weer toe kan leiden dat het moeilijker wordt voor ouders om hun kinderen aan sportactiviteiten te laten deelnemen; - dat het juist van belang is dat kinderen aan sport doen; besluit dat de helft van het bedrag dat verdiend wordt met het heffen van huur voor het gebruik van buitensportaccommodaties weer moet worden ingezet t.b.v. het stimuleren van jeugdsport; draagt het college op: - nader uit te werken op welke wijze dat het best kan geschieden en bij die uitwerking de sportverenigingen te betrekken; - in de loop van 2012 de raad een voorstel daarover voor te leggen; en gaat over tot de orde van de dag. Namens de VVD-fractie, K. van Schenk Brill Deze motie is door de indiener aangehouden na de toezegging van het college om met de betrokken verenigingen te gaan overleggen.

71 Motie 03 Begroting 2012: Motie Haven Willemstad De raad van de gemeente Moerdijk, in vergadering bijeen op 10 november 2011; overwegende dat het exploiteren van havens in feite geen gemeentelijke taak is; draagt het college op om op korte termijn een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om de haven van Willemstad te privatiseren en de raad over de resultaten daarvan te informeren; en gaat over tot de orde van de dag. Namens de VVD-fractie, K. van Schenk Brill Deze motie is door de indiener aangehouden.

Voortgang besluitvorming gewikt en gewogen

Voortgang besluitvorming gewikt en gewogen Voortgang besluitvorming gewikt en gewogen Stand van zaken bezuinigingen Presentatie gaat in op: Doel presentatie Terugblik Eenvoudig gerealiseerde opdrachten Stand van zaken overige opdrachten en bijkomende

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot:

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011 Agendapunt Onderwerp 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: I. tot vaststelling van de geamendeerde Programmabegroting

Nadere informatie

/ /{(/J**- ii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii ii

/ /{(/J**- ii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii ii Datum vergadering gemeenteraad 1 Raadsvoorstelnummer Agendapunt 8 juli 2014 RV/14/00449 11 Voorstel ingebracht door Begrotingsprogramma Portefeuillehouder W.M.Wilbrink diverse H.N. de Ronde Onderwerp Kadernota

Nadere informatie

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING RAADSVOORSTEL Agendanummer Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING Naar aanleiding van een motie

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 18 IBR 10 april 2012 Verordening maatschappelijke participatie Wwb Kompas 131

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 18 IBR 10 april 2012 Verordening maatschappelijke participatie Wwb Kompas 131 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII 18 IBR 10 april 2012 onderwerp Verordening maatschappelijke participatie Wwb Kompas 131 zaakkenmerk Inleiding Vooruitlopend op de in ontwikkeling zijnde

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Onderwerp : Voorstel inzake afbouw exploitatiesubsidie buitensportverenigingen Programma : 6.

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Beleidskader sociaal cultureel werk Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze Bespreken

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Van het spreekrecht wordt m.b.t. agendapunt 7a en 7, zijnde resp. Verzoek om. referendum van actiecomité 50 oké, 212 nee en Vestiging aanvullende

Van het spreekrecht wordt m.b.t. agendapunt 7a en 7, zijnde resp. Verzoek om. referendum van actiecomité 50 oké, 212 nee en Vestiging aanvullende Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 november 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Verslag Onderwerp : Besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 november 2013 Datum, tijd & locatie Bestuursorgaan : 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Aanwezig : dhr. W.T.H.

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, de heer Ad van de Sande.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, de heer Ad van de Sande. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 25 november 2014 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 8.1. Onderwerp: 166. Gebiedsplannen. Plan van aanpak, Intentieverklaring en startkrediet

Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 8.1. Onderwerp: 166. Gebiedsplannen. Plan van aanpak, Intentieverklaring en startkrediet RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 344445 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 8.1 Onderwerp: 166. Gebiedsplannen. Plan van aanpak, Intentieverklaring en startkrediet Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Voor de gemeenteraadsvergadering d.d.: 26 februari 2007 Registratienummer: CS/Kab/2006/287 Portefeuillehouder: Krikke Raadscommissie advies: Veiligheid, Financiën

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart.

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 17 april 2008 Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. Verantwoordelijke portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling

Nadere informatie

De volgende wethouders zijn aanwezig: mevr. A.P.L.M. Slenter-Jamar en de heren A.G. van der Maas en P.L. de Putter

De volgende wethouders zijn aanwezig: mevr. A.P.L.M. Slenter-Jamar en de heren A.G. van der Maas en P.L. de Putter Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Noord-Beveland gehouden op donderdag 6 november 2014 in het gemeentehuis van Noord-Beveland Aanvang: 19:00 uur Aanwezig: Mevr. E.S. Breure-den

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren.

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren. Vergadering Raad 04-07-2013 Tijd: 00:00-00:00 Voorzitter: 1 Opening De voorzitter opent de vergadering. 2 Vragenhalfuurtje raadsleden Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT

KADERNOTA 2015. Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT KADERNOTA 2015 Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2015, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd. Het College legt

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging - C O N C E P T - VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 19 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN Aanwezig:

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur KORT Verslag De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van het CDA

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Besluitenlijst. Omnummer: 22

Besluitenlijst. Omnummer: 22 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 22 september 2010 om 20.00 uur in het stadhuis. Afwezig: N. Vergunst Omnummer: 22 1. Opening en

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Duurzame exploitatie zwembad Dukenburg

Duurzame exploitatie zwembad Dukenburg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Duurzame exploitatie zwembad Dukenburg Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting In deze coalitieperiode zetten we ons in voor

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de commissie Burger van 17 april 2012

Samenvattend verslag van de commissie Burger van 17 april 2012 Samenvattend verslag van de commissie Burger van 17 april 2012 Aanwezig: S. Derks (PvdA), M. van der Staak (PvdA), W. Pluk (ABC), A. Geboers (ABC), F. van Diemen (GroenLinks), I. Artz (GroenLinks), M.

Nadere informatie

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 375089 Raadsvergadering van 13 december 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 40245]

Raadsvoorstel Registratienr: [ 40245] Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: 1 Onderwerp Werkkostenregeling: Vaststellen aangewezen werkkosten 2013 voor raadsleden, collegeleden en medewerkers raadsgriffie. Voorgesteld besluit 1. Invoering van

Nadere informatie

Raadsvoorstel 11 december 2012 AB12.01147 RV2012.116

Raadsvoorstel 11 december 2012 AB12.01147 RV2012.116 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 11 december 2012 AB12.01147 RV2012.116 Gemeente Bussum Vaststellen 'Kwijtscheldingsregeling 2013' Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.3

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.3 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.3 Raadsvergadering van 6 maart 2008 Onderwerp: 1e integraal afwegingsmoment 2008 Verantwoordelijke portefeuillehouder: M.G. de Wit-Greuter SAMENVATTING Tot op heden waren er

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

: herindicatie cliënten huishoudelijke hulp

: herindicatie cliënten huishoudelijke hulp Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

Verzoekt het college: te onderzoeken of vrijstelling van OZB voor Algemene Nut Beogende Instellingen (ANBI) kan worden opgenomen in de verordening.

Verzoekt het college: te onderzoeken of vrijstelling van OZB voor Algemene Nut Beogende Instellingen (ANBI) kan worden opgenomen in de verordening. Datum: 16 juni 2015 Onderwerp: uitvoering motie ANBI Bijlage 1: de motie Bijlage 2: het raadsvoorstel Bijlage 3: antwoorden op de gestelde vragen nav informatie carrousel Inleiding; De gemeenteraad heeft

Nadere informatie

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam GemeenteWATERLAND Besluitenlijst openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering Vergadering gehouden op: 26 maart 2015 Tijd: 19.30 uur Locatie: raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam Aanwezigen

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Voortzetting van de uitzending van de raadsvergaderingen

Raadsvoorstel Voortzetting van de uitzending van de raadsvergaderingen gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.R879.OOI Raadsvoorstel Voortzetting van de uitzending van de raadsvergaderingen op televisie en internet 1 Inleiding Vanaf september 2003 worden opnamen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Zaaknummer : 170397 Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - Onderwerp : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Collegevergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 21 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2007. Onderwerp: Notitie kostendekkendheid begrafenisrechten

Raadsvergadering van 1 november 2007. Onderwerp: Notitie kostendekkendheid begrafenisrechten RAADSVOORSTEL Agendanummer Raadsvergadering van 1 november 2007 Onderwerp: Notitie kostendekkendheid begrafenisrechten Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman SAMENVATTING Naar aanleiding

Nadere informatie

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal Voorzitter, VV2000/Leefbaar Vlaardingen is diep teleurgesteld en geloof mij, dat is een understatement maar wij moeten het netjes houden. De raad heeft het college op pad gestuurd om alle op- en aanmerkingen

Nadere informatie

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 5 Doc.nr : B200217584 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Voorgeschiedenis De realisatie van

Nadere informatie

Van 6 november 2012 openbaar

Van 6 november 2012 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 30 oktober 2012. Advies Akkoord. BW-005130 2 Onderwerp Verder doorvoeren van de Kanteling in de Wmo. I Advies Aan de raad voorstellen: 1. Instemmen met de

Nadere informatie

Onderwerp : Verlenging gemeentelijke garantstelling voor lening t Timpke

Onderwerp : Verlenging gemeentelijke garantstelling voor lening t Timpke Zaaknummer : 52945 Raadsvergaderin : 20 januari 2015 Agendapunt : g Commissie : Bestuur/Sociaal Onderwerp : Verlenging gemeentelijke garantstelling voor lening t Timpke Collegevergadering : 9 december

Nadere informatie

Raadsvoorstel 123. Gemeenteraad. Vergadering 4 december 2012

Raadsvoorstel 123. Gemeenteraad. Vergadering 4 december 2012 Raadsvoorstel 123 Onderwerp : invoering van een Ondernemersfonds onder gelijktijdige verhoging OZB nietwoningen in Helmond. B&W vergadering : 30 oktober 2012 Dienst / afdeling : SE.EC Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Grondslag rioolheffing Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 279 Informant: G.

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

Overzicht van amendementen en moties, betrekking. hebbende op de raadsvergadering van 9 juli 2015 PERSPECTIEFNOTA 2016-2019. Korte omschrijving

Overzicht van amendementen en moties, betrekking. hebbende op de raadsvergadering van 9 juli 2015 PERSPECTIEFNOTA 2016-2019. Korte omschrijving 01 SGP/ Meijer Amend. De auto is geen melkkoe 1; tariefsverhoging parkeerheffing De voorgenomen verhoging van de parkeertarieven in Ede Centrum niet door te voeren en de daarbij geprognosticeerde opbrengst

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 Reg.nr:Z.06827 INT.08894 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 AAN DE RAAD Onderwerp: Verzoek om medewerking realisatie nieuw zorgpension Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1

Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1 Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1 Ter voorbereiding van de invoering van het nieuwe vergaderstelsel en van de opstelling van de daarvoor benodigde verordeningen, besluit de gemeenteraad

Nadere informatie

Voorstel aan gemeenteraad DSO E.R. van der Wel (036) 548 4133 DocMan

Voorstel aan gemeenteraad DSO E.R. van der Wel (036) 548 4133 DocMan Raadsvoorstel/burgerinitiatief: behandeling raadsvoorstel warmtetarieven Almere Stad (RV-24) in samenh... Voorstel aan gemeenteraad DSO E.R. van der Wel (036) 548 4133 DocMan Page 1 of 6 Portefeuillehouder

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. 23 september 2014 4. burgemeester W.G. (Wim) Groeneweg cluster "Bedrijfsvoering" / M.J. (René) van Kessel

RAADSVOORSTEL. 23 september 2014 4. burgemeester W.G. (Wim) Groeneweg cluster Bedrijfsvoering / M.J. (René) van Kessel w GemeenteVianen Gescand. RAADSVOORSTEL Datum vergadering Agendapunt Portefeuillehouder Ambtelijk primaat 23 september 2014 4. burgemeester W.G. (Wim) Groeneweg cluster "Bedrijfsvoering" / M.J. (René)

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 31 mei 2012 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014 Onderwerp: Project papierloos werken in de gemeenteraad Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Wij vragen uw Raad om in te stemmen met de voorstellen voor de verdeling

Nadere informatie

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Onderwerp Zaaknummer: OWZDB16 Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Collegevoorstel Inleiding In november 2010 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 oktober 2014 14-101 Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015 Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Pagina 1 1 Opdracht Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de verkregen verantwoordingen

Nadere informatie

5. Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 28 januari 2016 en 4 februari 2016 Conform vastgesteld.

5. Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 28 januari 2016 en 4 februari 2016 Conform vastgesteld. Conceptbesluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Giessenlanden, gehouden op donderdag 31 maart 2016, vervolgd op 7 april 2016 in het gemeentehuis te Hoornaar. Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Raad : 27 februari 2007 Agendanr. : Doc.nr : B200700726 Team: : Bestuur RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Toelichting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112DZ SCHIEDAM T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 237826

Raadsvoorstel Nummer: 237826 Raadsvoorstel Nummer: 237826 Datum: 4 november 2014 Hoort bij collegeadviesnummer: 237824 Datum raadsvergadering: 18 december 2014 Portefeuillehouder: A. Dragt Onderwerp Vaststellen verordeningen participatiewet

Nadere informatie

Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel

Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel Bijlage 1, behorende bij de Verordening burgerinitiatief Alkmaar 2015 agendapunt bijlage nr. : [door griffie in te vullen] : [door griffie in te vullen] Raadsvergadering:

Nadere informatie

Nieuwsbrief PvdA fractie

Nieuwsbrief PvdA fractie Nieuwsbrief PvdA fractie 4 e jaargang, no 5, 30 juni 2013. Inhoud: Commissie Fysieke infrastructuur - geen vergadering wegens het ontbreken van agendapunten Commissie Sociale Infrastructuur - TAB Willemstad

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- Bedrijfsvoering 31 maart 2015 Aanbesteding accountant boekjaren 2015-2018 40648

agendanummer afdeling Simpelveld VII- Bedrijfsvoering 31 maart 2015 Aanbesteding accountant boekjaren 2015-2018 40648 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- Bedrijfsvoering 31 maart 2015 onderwerp Aanbesteding accountant boekjaren 2015-2018 40648 zaakkenmerk Inleiding Vanwege het aflopen van het contract met

Nadere informatie

Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014

Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie