TOEPASBAARHEID VAN ENKELE PSYCHOLOGISCHE TESTS BIJ PERSONEELSBEOORDELING BIJ ETNISCHE MINDERHEDEN NIP. Intersector. sectie Interculturalisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOEPASBAARHEID VAN ENKELE PSYCHOLOGISCHE TESTS BIJ PERSONEELSBEOORDELING BIJ ETNISCHE MINDERHEDEN NIP. Intersector. sectie Interculturalisatie"

Transcriptie

1 LANDELIJK BUREAU TER BESTRIJDING VAN RASSENDISCRIMINATIE (LBR) Nederlands Instituut van Psychologen Intersector sectie Interculturalisatie NIP TOEPASBAARHEID VAN ENKELE PSYCHOLOGISCHE TESTS BIJ PERSONEELSBEOORDELING BIJ ETNISCHE MINDERHEDEN

2

3 TOEPASBAARHEID VAN ENKELE PSYCHOLOGISCHE TESTS BIJ PERSONEELSBEOORDELING BIJ ETNISCHE MINDERHEDEN Redactie mw. mr. Najat Bochhah drs. Willem Kort drs. Hacene Seddik Colofon Uitgave van het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie Schaatsbaan 51, 3013 AR Rotterdam Telefoon en het Nederlands Instituut van Psychologen sectie Interculturalisatie Postbus 9921, 1006 AP Amsterdam Telefoon Zet- en drukwerk: Argus, drukken & ontwerpen Rotterdam Rotterdam, 2005 Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

4 4

5 INHOUD Voorwoord I. Inleiding 8 Waarom dit overzicht 8 Doelgroepen 8 Soorten tests 9 Stand van zaken 9 II. Aanwijzingen voor het gebruik van psychologische tests bij allochtonen 9 1. Een goede analyse van de vraagstelling met het oog op het uiteindelijke advies 9 2. Keuze van de tests en het samenstellen van een testbatterij 9 3. Screenen van de gekozen tests 9 4. Voorbereiding van de kandidaat De achtergronden van de kandidaat 10 III. Aspecten die met psychologische tests onderzocht worden Intelligentie en intellectuele capaciteiten Persoonlijkheidskenmerken Beroepsinteresse en beroepskeuze 10 IV. De meeste gebruikte tests in de personeelsselectie 11 V Beoordeling 11 Beoordelingsaspecten 12 Beoordeelde tests 13 Differentiële Aanlegtest (DAT 83) 14 Multiculturele Capaciteiten Test (MCT-M) 16 Raven Progressive Matrices (RPM) 18 General Aptitude Test Battery (GATB) 20 Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS III) 22 NEO Persoonlijkheidsvragenlijst (NEO PI-R en NEO FFI) 24 Schaal voor Persoonlijke Waarden (SPW) 26 Prestatie Motivatie Test (PMT) 28 Guilford - LTP Temperament Survey (GLTS 94) 30 Schaal voor Interpersoonlijke Waarden (SIW) 32 Life Orientations (LIFO) 34 Occupational Personality Questionaire (OPQ 32) 36 WIMAS Vragenlijst voor manipulatief gedrag 38 Beroepskeuze Zelf Onderzoek (BZO) 40 Amsterdamse Beroeps Interesse Vragenlijst (ABIV) 42 Beroeps Keuzetest Middelbaar niveau (BKT-M) 44 Literatuur 45 5

6 LEDEN VANDE BEGELEIDINGSCOMMISSIE Dhr. mr. R. Blinker Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) Dhr. drs. M. Can Landelijk Overleg Minderheden (LOM) Mw. D. Dorssers Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid (NVP) Dhr. D. Garcia Soto Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) Mw. drs. A. Kortenbach Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Directie Arbeidsverhoudingen, Voorzitter Dhr. P. E. Lagerwey OAWS, brancheorganisatie van search-, werving- en selectiebureaus Dhr. B. Matulessy Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling Mw. mr. N. Nicolai Commissie Gelijke Behandeling (CGB) Mw. drs. S.C. Sjollema Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) Dhr. dr. R.v.d. Berg Nederlands Onderzoekscentrum Arbeidsmarkt & Allochtonen (deskundige) Dhr. prof. dr. N. Bleichrodt Vrije Universiteit Amsterdam (deskundige) Dhr. prof. dr. A.J.R. v.d. Vijver Universiteit van Tilburg (deskundige) BEOORDELAARS De beoordelingen zijn opgesteld door een groep deskundigen bestaande uit: Mw. drs. R. Balla Nederlands Onderzoekscentrum Arbeidsmarkt & Allochtonen (NOA) Drs. A. Kooreman zelfstandig gevestigd psycholoog en testconstructeur Drs. F. van Luijk LTP en Vrije Universiteit Amsterdam Mw. drs. J. A Verhagen Ministerie van Defensie 6

7 VOORWOORD Dit testoverzicht is bedoeld als handreiking aan gebruikers van psychologische tests om deze instrumenten zo goed mogelijk te gebruiken bij kandidaten uit etnische minderheidsgroepen. In aanvulling op de richtlijnen voor het gebruik van diagnostische instrumenten bij etnische minderheden geeft dit overzicht een beeld van de wijze waarop een aantal veel gebruikte tests op het terrein van Personeel en Organisatie het best kunnen worden toegepast en welke aandachtspunten daarbij van belang zijn. Dit overzicht is uitdrukkelijk niet bedoeld om een algemeen kwaliteitsoordeel over de test te geven. Het dient uitsluitend om aanvullende informatie te verschaffen bij gebruik van de test bij kandidaten met een specifieke (etnische) achtergrond. Deze informatie is gestoeld op praktische ervaring die enkele gebruikers in de loop der tijd hebben opgedaan. Bij de keuze van de instrumenten is niet gestreefd naar volledigheid maar is vooral gelet op de gebruiksfrequentie. Omdat betrouwbare kwantitatieve gegevens hieromtrent ontbreken, is uitgegaan van oordelen van een aantal deskundige gebruikers op dit terrein. Daarmee heeft de keuze een zeker subjectief karakter gekregen. Gezien de grote tekortkomingen die op het terrein van testgebruik bij etnische minderheden bestaan, is dit bezwaar echter voor lief genomen. Het overzicht is dan ook te beschouwen als een eerste stap in de richting van een verantwoord testgebruik, dat hopelijk tot vervolgstappen leidt. Bij de keuze van de tests is de vrije verkrijgbaarheid op de markt een belangrijk criterium geweest. Tests die in eigen beheer zijn ontwikkeld en gebruikt, zijn buiten beschouwing gelaten. Ook dit heeft tot een beperking geleid, omdat veel advies- en selectiebureaus gebruik maken van eigen tests. Tot slot zijn alle beschreven tests in het overzicht van de Commissie test Aangelegenheden Nederland (COTAN) van het NIP. Voor een gedetailleerde beschrijving van de tests wordt naar deze gids verwezen. Het overzicht is bedoeld om betrokkenen een goed houvast te bieden bij het gebruik van de tests en om bestaande tekortkomingen zoveel mogelijk op te lossen. Bij het totstandkomen van dit overzicht is aangesloten bij de suggesties van deskundigen en vertegenwoordigers van beroepsorganisaties, vakbeweging en organisaties op het gebied van minderheden en gelijke behandeling. Voor de beoordeling zelf is gebruik gemaakt van de deskundigheid van de testbeoordelaars Tenslotte zijn de samenstellers dank verschuldigd aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat publicatie van dit overzicht mogelijk heeft gemaakt. 7

8 1. INLEIDING Sinds 1990 wordt aandacht besteed aan de problematiek rond het gebruik en de toepasbaarheid van psychologische tests bij allochtonen (Hofstee e.a., 1990, Bochhah e.a., 2001, Bleichrodt & Van de Vijver, 2001). Het gaat daarbij vooral om de zogenaamde cultural bias of culturele vertekening, waarmee wordt bedoeld dat de betekenis van de uitslagen op instrumenten als psychologische tests voor verschillende doelgroepen tot een ander resultaat kan leiden. Instrumenten worden ontworpen in een bepaalde cultuur en zijn ook vaak bestemd voor de leden van deze cultuur of samenleving. Wanneer instrumenten gebruikt worden bij een groep uit een andere cultuur kan culturele vertekening optreden. Waarom dit overzicht? Diagnostische instrumenten zoals psychologische tests zijn gemaakt om te kunnen differentiëren tussen geschikte en minder geschikte kandidaten. Door culturele vertekening en taalproblemen is het vaak moeilijker om tests op een juiste manier toe te passen bij kandidaten uit andere groepen dan die waarbinnen de test is ontwikkeld. In de praktijk worden deze instrumenten echter wel gebruikt bij kandidaten met verschillende etnische achtergrond. Vaak is het dan moeilijk om tot een goede interpretatie van de resultaten te komen en om een adequaat en eerlijk advies te verstrekken. Als geen rekening wordt gehouden met mogelijke culturele vertekening kan er sprake zijn van discriminatie, met name van indirecte discriminatie. Van indirecte discriminatie is sprake wanneer instrumenten worden gebruikt waaraan beperkingen kleven of wanneer onzorgvuldige procedures worden gebruikt en kandidaten uit etnische minderheden onevenredig, zonder objectieve rechtvaardiging, worden benadeeld of uitgesloten. Indirecte discriminatie is niet verboden als er een objectieve rechtvaardiging voor is. Alleen ongerechtvaardigd indirect onderscheid is dus verboden. Indirect onderscheid is gerechtvaardigd indien met dat onderscheid een legitiem doel wordt nagestreefd en de gebruikte middelen om dat doel te bereiken geschikt en noodzakelijk zijn. 1 Voor de testgebruiker is dit een lastige problematiek die telkens terugkeert in het beoordelingsproces. In Nederland bestaan nauwelijks of geen psychologische tests die gevalideerd zijn voor meerdere etnische groepen. Door de grote culturele verschillen tussen etnische minderheidsgroepen is het ook zeer moeilijk om tests te ontwikkelen die voldoende differentiëren tussen de verschillende groepen. Tegen deze achtergrond is getracht om tot creatieve oplossingen te komen en zoveel mogelijk relevante en bruikbare informatie uit bestaande en veel gebruikte tests te halen. Daarbij is vooral uitgegaan van inzichten gebaseerd op het praktische gebruik van de verschillende tests. Belangrijk doel is daarbij geweest om het beoordelingsproces zo rechtvaardig mogelijk te laten verlopen en op deze manier ook de deelname aan de arbeidsmarkt van personen met uiteenlopende etnische achtergronden te vergroten. Het overzicht dient te worden beschouwd als een praktische aanvulling op de Richtlijnen betreffende het gebruik van psychologische tests bij etnische minderheden en is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de toepasbaarheid van psychodiagnostische instrumenten bij allochtone kandidaten. Dit overzicht biedt daartoe een aantal oordelen over de mogelijkheden en beperkingen van een aantal veelgebruikte tests. Doelgroepen Het overzicht en de aanbevelingen zijn bedoeld voor iedereen die op enigerlei wijze is betrokken bij de keuze, afname en interpretatie van tests dan wel bij de oordeelsvorming die aan de hand daarvan plaatsvindt. In de eerste plaats betreft het professionals die bij de beoordeling zelf betrokken zijn zoals psychologen, personeelsfunctionarissen en adviseurs op het gebied van werving en selectie, personeelsontwikkeling en loopbaanbegeleiding. Daarnaast dragen opdrachtgevers en leden van selectiecommissies een grote mate van verantwoordelijkheid voor een juist verloop van de procedure en een goed gebruik van de instrumenten. 1. A.C. Possel, p

9 Soorten tests In dit overzicht worden een drietal typen tests onderscheiden: a. intelligentie- en capaciteitentests; b. persoonlijkheidsvragenlijsten; c. interesse- en beroepskeuzetests. De stand van zaken In Nederland wordt op relatief grote schaal gebruik gemaakt van psychologische tests voor beoordeling en selectie in de ruime zin van het woord. De tests worden niet alleen afgenomen door bevoegde psychologen maar ook door andere professionals. Het gebruik van tests lijkt daarbij eerder toe- dan af te nemen. Het betreft daarbij zeer uiteenlopende tests, al dan niet gevalideerd en al dan niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het NIP. Laatstgenoemde commissie beoordeelt tests aan de hand van de volgende criteria: 1. uitgangspunten bij de testconstructie; 2. kwaliteit van het testmateriaal; 3. kwaliteit van de handleiding; 4. normen; 5. betrouwbaarheid; 6. begripsvaliditeit; 7. criteriumvaliditeit. De beoordeling geeft daarmee informatie die van belang is voor de toepasbaarheid van de test. Ook recente onderzoeksgegevens betreffende allochtone groepen worden vermeld. Bij de testkeuze kan de beoordeling door de COTAN een belangrijke rol spelen waarbij vooral van belang is om vast te stellen of de test onderzocht is voor de allochtone bevolkingsgroepen. II. AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN PSYCHOLOGISCHE TESTS BIJ ALLOCHTONEN 1. Een goede analyse van de vraagstelling met het oog op het uiteindelijke advies Om vast te kunnen stellen of psychologisch onderzoek een passend antwoord verschaft, is het van belang om het doel van de vraagstelling te bepalen. De onderzoeker zal zich moeten afvragen of de resultaten van de test voldoende basis verschaffen om een geschikt advies aan de opdrachtgever te geven. Als dat niet het geval is, zal men andere vormen van beoordeling moeten aanbieden en toepassen. 2. Keuze van de tests en het samenstellen van een testbatterij Het is belangrijk om na te gaan of er onderzoek is verricht naar de partijdigheid van de test. Dit kan worden ontleend aan gegevens uit de testhandleiding of beschikbare beoordelingen als die van de COTAN of andere beoordelaars. Daarnaast moet aandacht worden geschonken aan de vraag of de test verbale componenten bevat en hoe belangrijk deze zijn voor hetgeen gemeten wordt. Tenslotte moet bekend zijn of er gegevens zijn wat betreft partijdigheid betreffende de inhoud van de opgaven, de gehele testmethode of de gebruikte begrippen. 3. Screenen van de gekozen tests Bij de te gebruiken tests zal moeten worden nagegaan of en in hoeverre er sprake is van: opgaven met discriminatoire inhoud: in de tests kunnen opgaven voorkomen die vertekend zijn omdat ze niet aansluiten op de culturele belevingswereld van de kandidaat; een hoge moeilijkheidsgraad van de gebruikte taal in zowel instructie als opgaven: moeilijke zinnen, woorden, uitdrukkingen, grammaticale constructies of typisch Nederlands idioom; afkeer oproepende of beledigende taal en afbeeldingen; gebruik van uitsluitend Nederlandse namen en afbeeldingen. Bezien zal moeten worden in hoeverre het mogelijk is om de testinstructie of -opgaven te vervangen of op een andere wijze tot aanpassing te komen. 9

10 4. Voorbereiding van de kandidaat Voorafgaande aan het onderzoek en tijdens de onderzoekssessie zal voldoende informatie moeten worden verstrekt over de procedure, het gebruik en de betekenis van de instrumenten en eventueel over de aard van de opgaven en de testoefeningen. De kandidaat moet in staat gesteld worden om met meer voorbeelden vertrouwd te raken. 5. De achtergronden van de kandidaat Het is van belang om zoveel mogelijk achtergrondinformatie te hebben over de kandidaat om de testbaarheid te bepalen. Daarbij kan aandacht worden geschonken aan: de mate van acculturatie: wanneer en op welke leeftijd is de kandidaat naar Nederland gekomen en wat is het niveau in de eigen taal en in het Nederlands (bijvoorbeeld via acculturatielijsten of taaltoetsen van het CITO); Het opleidingsniveau in het eigen land (screenen van diploma s en schooltrajecten en de vergelijkbaarheid van diploma s nagaan); aantal opleidingsjaren binnen Nederland en het bereikte Nederlandse opleidingsniveau; ervaring met testsituaties en het afleggen van psychologische tests; relevante aanvullende informatie uit het CV. III. ASPECTEN DIE MET PSYCHOLOGISCHE TESTS ONDERZOCHT WORDEN 1. Intelligentie en intellectuele capaciteiten Intelligentietests geven informatie over de intellectuele capaciteiten van de kandidaat zoals het verbale vermogen, redeneervermogen, numerieke aanleg, ruimtelijke inzicht en technische inzicht. In algemene zin zijn intelligentietests de beste voorspellers van het functioneren in een werksituatie of opleiding. Allochtonen blijken echter gemiddeld lager te scoren dan autochtonen. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door de culturele- en taalvertekening van de tests. Het testen van allochtonen leidt dus niet zonder meer tot inzicht in de samenhang tussen testprestatie en het feitelijke functioneren. Door taalvertekening kan een intelligentietest bij allochtonen een veel lagere voorspellende waarde hebben. 2. Persoonlijkheidskenmerken Het doel van persoonlijkheidsmeting in het kader van persoonsselectie is het voorspellen van effectief gedrag in de werksituatie. Bij allochtonen bestaat echter een grote kans op incongruentie in het persoonlijke functioneren, bijvoorbeeld ten gevolge van verschillen in culturele waarden afkomstig uit de uiteenlopende leefwerelden die de ontwikkelingen van de persoon hebben beïnvloed. Persoonlijkheidsmeting in een dergelijk spanningsveld is minder eenvoudig dan persoonlijkheidsmeting in een congruente situatie. Dan zal men andere vormen van beoordeling moeten aanbieden. Om tot een optimale voorspelling te komen, is het inventariseren van persoonlijkheidstrekken niet voldoende. Bij allochtone kandidaten met enige mate van acculturatie in Nederland is informatie over persoonlijke vaardigheden en gedragskenmerken van belang. Deze informatie kan worden verzameld bij het toepassen van praktijkoefeningen en gebruikt om tot een voorspelling te komen over de wijze van functieuitoefening of opleidingssucces. 3. Beroepsinteresse en beroepskeuze Interesse- en beroepskeuzetests geven informatie over de voorkeur van kandidaten voor bepaald werk of beroep. Het gaat meestal om vragenlijsten waarin de kandidaat kan kiezen in welke uitspraken, situaties, beroepen of beelden hij zich het beste kan vinden. Het testmateriaal dat aangeboden is aan de allochtone kandidaat kan ook lijden aan culturele vertekening. De onderzoeker zal hierbij aandacht moeten geven aan het screenen van de informatie die geen betekenis heeft voor de kandidaat. Zonodig zullen de vertekende situaties moeten worden uitgelegd of verwijderd. 10

11 IV. DE MEEST GEBRUIKTE TESTS IN DE PERSONEELSSELECTIE In Nederland worden een aantal psychologische tests vaak gebruikt in selectie- of loopbaansituaties. Het gaat om bekende tests en vragenlijsten die ook zijn opgenomen in de COTAN gids. Aan de hand van deze beoordelingen kan tot een keuze worden gekomen over de te gebruiken tests. De gegevens over validiteit en betrouwbaarheid kunnen daarbij als uitgangspunt dienen voor het gebruik van de tests bij allochtone kandidaten. Sommige adviesbureaus hebben eigen tests of testbatterijen ontwikkeld. Een deel van deze instrumenten zijn niet door de COTAN beoordeeld en om die reden moet worden uitgegaan van de gegevens die door de ontwikkelaars zelf zijn vermeld. In dit overzicht is een aantal tests opgenomen waarover een zekere mate van consensus bestaat dat zij veel worden gebruikt in psychologisch onderzoek. Intelligentie en capaciteitentests 1. Differentiële Aanlegtest (DAT 83) 2. Multiculturele Capaciteiten Test (MCT-M) 3. Raven Progressieve Matrices (PM) 4. General Aptitude Test Battery (GATB) 5. Weschler Adult Intelligence Scale (WAIS III) Persoonlijkheidstests 6. NEO Persoonlijkheidsvragenlijst (NEO PI-R en NEO FFI) 7. Schaal voor Persoonlijke Waarden (SPW) 8. Prestatie Motivatie Test (PMT) 9. Guilford - LTP Temperament Survey (GLTS 94) 10. Schaal voor Interpersoonlijke Waarden (SIW) 11. Life Orientations (LIFO) 12. Occupational Personality Questionnaire (OPQ 32) 13. WIMAS vragenlijst voor meting van manipulatief gedrag Interesse-en beroepskeuzetests 14. Beroepkeuze Test Middelbaar niveau (BKT-M) 15. Beroepskeuze Zelf Onderzoek (BZO) 16. Amsterdamse Beroeps Interesse Vragenlijst (ABIV) V. B EOORDELING Om de tests zo goed mogelijk te kunnen gebruiken bij kandidaten uit etnische minderheidsgroepen zijn deze aan de hand van een aantal vragen en aandachtspunten gescreend door ervaren psychologen, die de betreffende tests gebruiken en goed kennen. Uitdrukkelijk moet worden vermeld dat de beoordeling er niet op is gericht om tot een oordeel te komen over de kwaliteit van de test als zodanig maar uitsluitend om een handreiking te bieden aan gebruikers om de test zo goed mogelijk te kunnen toepassen bij kandidaten uit etnische minderheidsgroepen. Daarbij wordt aan de hand van ervaringen van beoordelaars suggesties gegeven over hoe deze tests zo goed mogelijk gebruikt kunnen worden en op welke aspecten gelet moet worden. In sommige gevallen zijn daarbij ook samenvattende conclusies geformuleerd, hoewel dit niet bij alle beoordelingen heeft plaatsgevonden. 11

12 De volgende vragen/aandachtspunten zijn voor de screening gebruikt. 1. Opleidingsniveau Kan worden aangegeven wat het minimale kennis- op opleidingsniveau is waarover de kandidaat dient te beschikken om de vragen of opdrachten goed te kunnen maken? Kan dit niveau uit de testhandleiding worden afgeleid of moet de gebruiker dit zelf vaststellen? 2. Kennis van/bekendheid met Nederlandse cultuur a. Kan worden aangegeven of de kandidaat dient te beschikken over specifieke kennis van en bekendheid met de Nederlandse cultuur om de vragen of opdrachten goed te kunnen maken? Kan dit uit de testhandleiding worden afgeleid of moet de gebruiker dit zelf vaststellen? b. Kan worden aangegeven over welk kennisniveau van kennis van de Nederlandse taal en cultuur de kandidaat dient te beschikken om de afnameprocedure en testinstructie goed te kunnen begrijpen? Kan dit uit de testhandleiding worden afgeleid of moet de gebruiker dit zelf vaststellen? 3. Achtergrondkennis testleider Dient de testleider te beschikken over specifieke kennis van of bekendheid met andere culturen om de test bij kandidaten uit etnische minderheidsgroepen af te kunnen nemen? Kan aangegeven worden waaruit deze kennis moet bestaan? Kan de test ook worden afgenomen wanneer men niet over deze kennis/bekendheid beschikt? Aan welke voorwaarden dient dan te worden voldaan? 4. Specifieke aandachtspunten bij afname Zijn er specifieke aspecten waarop gelet dient te worden wanneer de test afgenomen wordt bij kandidaten uit etnische minderheidsgroepen? Welke punten zijn dat? 5. Beschikbaarheid gegevens voor gebruik bij specifieke groepen a. Bevat de testbeschrijving voldoende gegevens over verschillen tussen groepen om gebruik van de test bij kandidaten uit etnische minderheidsgroepen mogelijk te maken? Als deze gegevens niet of niet in voldoende mate beschikbaar zijn, zou de test dan toch gebruikt kunnen worden door bepaalde aanpassingen (bijvoorbeeld in afname, instructie of interpretatie) aan te brengen? Aan welke aanpassingen valt te denken? b. Zijn er aparte normen voor specifieke groepen beschikbaar? Wordt aangegeven op welke wijze deze normen te gebruiken zijn? 6. Interpretatiemogelijkheden Geeft de test voldoende duidelijkheid wat betreft interpretatie om hem ook bij kandidaten uit etnische minderheidsgroepen te kunnen gebruiken? Zijn er aanvullende eisen te stellen aan de interpretatie bij kandidaten uit etnische minderheidsgroepen? Aan welke eisen kan worden gedacht? 7. Voorbereiding door de kandidaat Vereist de test specifieke voorbereiding bij kandidaten uit etnische minderheidsgroepen? Kan worden aangegeven wat deze voorbereidingen zijn? 8. Rapportage en terugkoppeling a. Stelt terugkoppeling van de test naar de kandidaat bepaalde eisen aan degene die de test met de kandidaat bespreekt? Zo ja, met welke aspecten dient dan rekening te worden gehouden? b. Is in de rapportage aan de opdrachtgever rekening te houden met mogelijke interpretatieverschillen bij kandidaten uit etnische minderheidsgroepen? 9. Specifieke aandachtspunten en tips a. Zijn er specifieke aandachtspunten die van belang zijn bij de beschrijving van capaciteiten of persoonlijkheidskenmerken van de kandidaat? b. Zijn er tips die van belang zijn om tot een goed onderbouwd advies te komen voor het gebruik van de test? 12

13 INTELLIGENTIE- EN CAPACITEITENTESTS 1. DIFFERENTIËLE AANLEG TEST (DAT) 2. MULTICULTURELE CAPACITEITEN TEST VOOR MIDDELBAAR NIVEAU (MCT- M) 3. RAVEN PROGRESSIVE MATRICES (PM) 4. GENERAL APTITUDE TEST BATTERY (GATB) 5. WECHSLER ADULT INTELLIGENCE SCALE (WAIS) PERSOONLIJKHEIDSTESTS 6. NEO PERSOONLIJKHEIDSVRAGENLIJST (NEO PI-R EN NEO FFI) 7. SCHAAL VOOR PERSOONLIJKE WAARDEN (SPW) 8. PRESTATIE MOTIVATIE TEST (PMT) 9. GUILFORD- LTP TEMPERAMENT SURVEY (GLTS 94) 10. SCHAAL VOOR INTERPERSOONLIJKE WAARDEN (SIW) 11. LIFE ORIENTATIONS (LIFO) 12. OCCUPATIONAL PERSONALITY QUESTIONAIRE (OPQ 32) 13. WIMAS - VRAGENLIJST VOOR METING VAN MANIPULATIEF GEDRAG INTERESSE- EN BEROEPSKEUZETEST 14. BEROEPSKEUZE ZELF ONDERZOEK (BZO) 15. AMSTERDAMSE BEROEPEN INTERESSE TEST (ABIV) 16. BKT - M (BEROEPS KEUZE TEST MIDDELBAAR NIVEAU) 13

14 INTELLIGENTIE- EN CAPACITEITENTEST 1. DIFFERENTIËLE AANLEG TEST (DAT) De DAT (1983) bestaat uit negen subtests: Analogieën, Figurenreeks, Rekenvaardigheid, Ruimtelijk inzicht, Snelheid & nauwkeurigheid, Technisch inzicht, Woordbeeld, Woordenlijst, Zinnen. De DAT beoogt eigenschappen te meten, variërend van intelligentieaspecten tot schoolvorderingen. 1. Opleidingsniveau Deze test is vanaf MAVO niveau goed te maken. Er worden in de verbale subtests redelijk complexe woorden gebruikt maar dit is niet altijd af te leiden uit de handleiding. 2. Kennis van/bekendheid met Nederlandse cultuur a. kennis Nederlandse taal/cultuur om vragen te begrijpen In de verbale subtests is duidelijk dat een bepaalde mate van kennis van of bekendheid met de Nederlandse cultuur nodig is om de test te kunnen maken. Er wordt een beroep gedaan op taalvaardigheden die geleerd zouden moeten zijn tijdens de (Nederlandse) schoolperiode. In de niet-verbale subtests is er geen kennis van of bekendheid met de Nederlandse cultuur nodig, behalve bij de subtest Technisch Inzicht: enige kennis is nodig omdat het soms cultuurspecifieke afbeeldingen zijn. b. kennis Nederlandse taal/cultuur om instructies te begrijpen Voor alle subtests geldt dat om de testinstructie te begrijpen wel enige kennis van de taal en de cultuur nodig is; dit staat niet expliciet in de handleiding. Dit geldt vooral voor de verbale subtests die een beroep doen op taalgevoel. Dit staat niet zo expliciet in de handleiding. Eigenlijk wordt het niveau aan benodigde kennis in de testinstructie onderschat. 3. Achtergrondkennis testleider Het is goed om te begrijpen hoe men in andere culturen logisch redeneert. Dit heeft te maken met de bekendheid in andere culturen met typisch westerse voorwerpen en gebruiken. Men kan de test ook afnemen als men deze kennis niet bezit maar wel bereid is tijdens de test eventueel uitleg te geven aan de kandidaat. Tevens dient de testleider zich ervan bewust te zijn dat verbaal redeneren weliswaar in westerse landen belangrijk is maar dat men daar elders soms anders tegenaan kijkt en er wellicht minder belang aan hecht. 4. Specifieke aandachtspunten bij afname Bij deze test is het vooral belangrijk dat de testinstructie extra wordt uitgelegd. Bij de subtest Analogieën gaat het er om dat de kandidaat begrijpt dat het geen echte zinnen zijn, die gemaakt moeten worden, terwijl de instructie daar wel over rept. Hetzelfde geldt voor de subtest Rekenen: de test moet zeker stellen dat het geen echte sommen zijn, dat feitelijk rekenwerk te veel tijd kost maar dat het gaat om inzicht. 5. Beschikbaarheid gegevens voor gebruik bij specifieke groepen a. gegevens over verschillen tussen groepen Er zijn testgegevens voor verschillende situaties, leeftijden en opleidingsniveaus. Ook zijn er normtabellen die zijn onderzocht op effect en vertekening bij allochtonen. b. aparte normen voor specifieke groepen Er zijn verschillende normtabellen beschikbaar: voor volwassenen, voor scholieren, voor selectiesituaties en seksespecifiek. Men stelt dat de test voor allochtonen een bruikbaar instrument is maar dat het nog onduidelijk is waarom in enkele gevallen sprake is van ondervoorspelling en in andere van overvoorspelling. Aangegeven wordt dat men bij de interpretatie terdege rekening moet houden met de culturele achtergrond. 14

15 Bij de verbale subtests geeft de testhandleiding en -instructie voldoende inzicht in mogelijke vertekening van de scores bij minderheidsgroepen. Daarvoor zijn geen aanvullende eisen nodig. Wel veronderstelt men een bepaalde vooropleiding en dezelfde waarde aan het verbaal redeneren als in Nederland. Dat kan lastig zijn bij de interpretatie. Bij de non-verbale subtests zijn er geen aanvullende eisen aan de interpretatie bij minderheidsgroepen behalve bij de subtest Technisch Inzicht: het geeft geen duidelijkheid terwijl vertekening wel denkbaar is. Aanvullende eisen kunnen zijn: bekendheid met het roteren van figuren, interpretatie van afbeeldingen en bekendheid met de afgebeelde objecten. 7. Voorbereiding door de kandidaat Voor de verbale subtests is een specifieke voorbereiding niet echt mogelijk. Wel leunen deze tests nogal op de veronderstelde brede algemene ontwikkeling van de kandidaat in Nederland. Voor de non-verbale subtests is geen specifieke voorbereiding vereist met uitzondering van Technisch Inzicht. Een extra eis kan zijn om de kandidaten er eens mee te laten oefenen, bijvoorbeeld door ze de objecten in het echt te laten zien. De onbekendheid met de objecten kan mogelijk in hun nadeel werken. 8. Rapportage en terugkoppeling a. eisen aan degene die de test met de kandidaat bespreekt De terugkoppeling van de test stelt, naast wat hierboven reeds beschreven is, geen bijzondere eisen aan degene die de bespreking doet. b. mogelijke interpretatieverschillen bij kandidaten uit etnische minderheidsgroepen In de rapportage van de non-verbale tests hoeft geen aandacht te worden besteed aan interpretatieverschillen, wel voor eventuele onbekendheid met de mechanische apparatuur die is afgebeeld. In de rapportage van de verbale tests dient rekening te worden gehouden met het waardeverschil dat discussiëren, verbaal redeneren in andere culturen kan hebben. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de maatschappelijke schroom om te zeggen wat men vindt. 9. Specifieke aandachtspunten en tips a. aandachtspunten bij beschrijving capaciteiten of persoonlijkheidskenmerken Bij de test is het belangrijk er alert op te zijn dat het duidelijk moet zijn dat er in de interpretatie geen cultuurspecifieke aspecten meespelen voordat een conclusie wordt getrokken. b. tips voor een goed onderbouwd advies bij gebruik van deze test Deze test moet niet pretenderen cultuurvrij te zijn. Ook de non-verbale subtests vergen wel specifieke cultuurbepaalde (cognitieve) vaardigheden. Conclusie Omdat de verbale subtests van de DAT enigszins leunen op kennis van de Nederlandse cultuur en schoolopleiding moet men voorzichtig zijn met de interpretatie van de scores. Bij afname bij minderheidsgroepen is ervaring met verschillende culturen en specifieke cultuuraspecten belangrijk. Maar dat geldt hoofdzakelijk voor de inleiding en uitleg van de test(situatie) en niet voor de normering. De non-verbale subtests zijn goed af te nemen bij kandidaten uit de minderheidsgroepen. 15

16 INTELLIGENTIE- EN CAPACITEITENTEST 2. MULTICULTURELE CAPACITEITEN TEST VOOR MIDDELBAAR NIVEAU (MCT- M) De MCT-M (2004) is een capaciteitentest bedoeld voor groepen mensen met uiteenlopende culturele achtergronden in de leeftijd vanaf ongeveer 13 jaar, met een opleidingsniveau vanaf afgerond basisonderwijs tot en met afgerond Havo-onderwijs. De test is zowel individueel als groepsgewijs af te nemen en beschikbaar in een in een digitale- en een papier-en-potlood versie. Doel van de MCT-M is het bepalen van de intellectuele capaciteiten van een individu, om hiermee voorspellingen te kunnen doen over de geschiktheid voor een bepaalde opleiding of functie. 1. Opleidingsniveau Het minimale kennis- en opleidingsniveau wordt bij de doelgroep beschreven. Als minimaal opleidingsniveau wordt afgerond basisonderwijs aangegeven. Wat betreft het taalniveau is minimaal NT2 niveau 2 vereist. 2. Kennis van/bekendheid met Nederlandse cultuur a. kennis Nederlandse taal/cultuur om vragen te begrijpen De kandidaat hoeft bij het maken van deze test niet specifiek te beschikken over kennis van de Nederlandse cultuur. In de handleiding worden wel een aantal opmerkingen geplaatst over de wijze van afname. De test is specifiek ontwikkeld om beter toepasbaar te zijn bij allochtone kandidaten. b. kennis Nederlandse taal/cultuur om instructies te begrijpen Het taalniveau dient minimaal te liggen op NT2 niveau 2. In de handleiding wordt ook ingegaan op het feit dat minderheidsgroepen minder ervaring hebben met schriftelijke tests. Hierbij wordt een aantal aandachtspunten gegeven. 3. Achtergrondkennis testleider De testleider hoeft niet te beschikken over specifieke kennis van andere culturen om de test af te nemen bij allochtone kandidaten. Wel geeft de handleiding een aantal manieren om problemen bij afname bij allochtone kandidaten te voorkomen, bijvoorbeeld door vooraf oefenopgaven toe te sturen. 4. Specifieke aandachtspunten bij afname Wat betreft de testafname noemt de handleiding een aantal punten waardoor de afname van de test bij allochtone kandidaten beter mogelijk is. Zo is de instructie uitgebreid en vereenvoudigd en dient hij voorgelezen te worden aan de kandidaat. Bovendien wordt geadviseerd om vooraf een bijgeleverde taaltoets af te nemen om het Nederlandse taalniveau te bepalen en er worden adviezen gegeven met betrekking tot de interpretatie van de testscores afhankelijk van het Nederlandse taalniveau. 5. Beschikbaarheid gegevens voor gebruik bij specifieke groepen a. gegevens over verschillen tussen groepen De testbeschrijving bevat diverse gegevens over de vergelijkbaarheid en de verschillen tussen groepen. Dit betreft onder meer gegevens over itempartijdigheid, kwalitatieve equivalentie, factorstructuur, betrouwbaarheid en (predicatieve) validiteit voor verschillende groepen. b. aparte normen voor specifieke groepen Er zijn diverse normgroepen beschikbaar: naar het percentage autochtonen en allochtonen en voor allochtonen apart, voor verschillende opleidingsniveaus. Er wordt daarnaast uitleg gegeven over het gebruik en de interpretatie van deze normgroepen. 6. Interpretatiemogelijkheden De handleiding besteedt aandacht aan de interpretatie van de testscores en hoe deze te gebruiken zijn bij of af te zetten zijn tegen de verschillende normgroepen. Bij de interpretatie van de scores dient ook gekeken te worden naar de scores op de subtests voor schoolse vaardigheden en de potentieel tests. 16

17 7. Voorbereiding door de kandidaat Geadviseerd wordt om de kandidaten vooraf (bijgeleverde) testvoorbeelden toe te sturen zodat zij al bekend zijn met het type opgaven en vooraf kunnen oefenen. 8. Rapportage en terugkoppeling a. eisen aan degene die de test met de kandidaat bespreekt Hier worden niet direct specifieke eisen aan gesteld. Wel is het belangrijk dat degene die de terugkoppeling geeft voldoende inzicht heeft in de invloed van de opleiding, ervaring en de Nederlandse taalbeheersing op de testresultaten. Bij de terugkoppeling moet ook rekening worden gehouden met het taalgebruik. b. mogelijke interpretatieverschillen bij kandidaten uit etnische minderheidsgroepen In de rapportage aan de opdrachtgever dient duidelijk te worden beschreven welke normgroep bij de kandidaat is gebruikt: representatief en/of de allochtone normgroep. 9. Specifieke aandachtspunten en tips a. aandachtspunten bij beschrijving capaciteiten of persoonlijkheidskenmerken Aanbevolen wordt om per subtest een zo concreet mogelijke beschrijving te geven. Voorts is het belangrijk om meer schoolse vaardigheden (crystallized intelligence) en potentieel (fluid intelligence) te onderscheiden. b. tips voor een goed onderbouwd advies bij gebruik van deze test Bij gebruik van diverse normgroepen moet ook worden gekeken naar het potentieel en leervermogen. Bij het advies dienen de scores niet alleen te worden afgezet tegen de representatieve normgroep maar moet ook rekening worden gehouden met de scores bij de allochtone normgroep. Conclusie: De MCT-M is een test die specifiek is geconstrueerd om het gebruik bij allochtone kandidaten beter mogelijk te maken. Bij de ontwikkeling heeft onderzoek plaatsgevonden naar mogelijke verschillen en zijn al aanpassingen aangebracht. Met behulp van de test kan onder meer, door ook te vergelijken met allochtone normgroepen, een beeld verkregen worden van zowel het niveau van schoolse vaardigheden als van het leerpotentieel. 17

18 INTELLIGENTIE- EN CAPACITEITENTEST 3. RAVEN PROGRESSIVE MATRICES (PM) De Raven PM is een test die beoogt het algemene intelligentieniveau te meten. 1. Opleidingsniveau Er wordt in de handleiding van de test geen melding gemaakt van een minimaal kennis- of opleidingsniveau. De test lijkt goed te maken vanaf Lbo-niveau. 2. Kennis van/bekendheid met Nederlandse cultuur a. kennis Nederlandse taal/cultuur om vragen te begrijpen Er wordt geen melding gemaakt van een minimaal kennis- of opleidingsniveau in de handleiding van de test. De test lijkt goed te maken vanaf Lbo-niveau. b. kennis Nederlandse taal/cultuur om instructies te begrijpen Uit de COTAN-beoordeling (niet uit de testhandleiding) blijkt dat de kandidaat minimaal twee jaar Nederlands onderwijs moet hebben gehad en minimaal vijf jaar de Nederlandse taal machtig moet zijn. Met name het aangegeven schoolonderwijs ondersteunt de conclusie dat deze non-verbale test wellicht toch een beroep doet op vaardigheden die cultuurbepaald zijn. 3. Achtergrondkennis testleider Om bias te voorkomen moet de testleider zich bewust zijn van de COTAN-opmerking dat aanvullende maatregelen nodig zijn als de kandidaten minder dan twee jaar Nederlands onderwijs hebben gehad en/of minder dan vijf jaar Nederlands spreken. Specifieke kennis van andere culturen is niet nodig. 4. Specifieke aandachtspunten bij afname Omdat er geen duidelijkheid is over de aard van de aanvullende maatregelen zal de testleider dit naar eigen inzicht moeten invullen. De testinstructie zal extra uitgebreid moeten worden gegeven en het begrijpen ervan moet expliciet worden gecheckt. 5. Beschikbaarheid gegevens voor gebruik bij specifieke groepen a. gegevens over verschillen tussen groepen De testbeschrijving genereert geen informatie over verschillen tussen groepen maar uitsluitend over het benodigde niveau aan vooropleiding (school) en taalkennis in het algemeen. Extra aanpassingen voor bepaalde minderheidsgroepen zijn niet nodig; de opmerkingen bij vraag 5 gelden voor alle etnische minderheidsgroepen. b. aparte normen voor specifieke groepen Er zijn geen aparte normen voor specifieke groepen beschikbaar. 6. Interpretatiemogelijkheden De test is voldoende duidelijk. Er zijn geen aanvullende eisen te stellen aan kandidaten uit minderheidsgroepen. 7. Voorbereiding door de kandidaat Met extra voorbereiding worden geen betere resultaten bereikt. 8. Rapportage en terugkoppeling a. eisen aan degene die de test met de kandidaat bespreekt Geen specifieke aandachtspunten ten aanzien van terugkoppeling. b. mogelijke interpretatieverschillen bij kandidaten uit etnische minderheidsgroepen Het is niet nodig om in de rapportage aandacht te besteden aan culturele verschillen. 18

19 9. Specifieke aandachtspunten en tips a. aandachtspunten bij beschrijving capaciteiten of persoonlijkheidskenmerken Er zijn geen specifieke aandachtspunten van belang. b. tips voor een goed onderbouwd advies bij gebruik van deze test De test op zich is helder en eenduidig. Conclusie Deze test lijkt goed inzetbaar en bruikbaar om af te nemen bij etnische minderheidsgroepen, zonder aanvullende vereisten voor afname, interpretatie of rapportage. Het is een non-verbale test en door het oefenboekje erbij te gebruiken (set I), wijst de test (set II) zichzelf. 19

20 INTELLIGENTIE- EN CAPACITEITENTEST 4. GENERAL APTITUDE TEST BATTERY (GATB) De GATB is een van origine Amerikaanse test gericht op de bepaling van General Intelligence. De laatste herdruk van de test dateert uit De GATB bestaat in totaal uit 12 subtests: 8 paper-and pencil tests en 4 subtests gericht op hand- en vingervaardigheid. Vooral de eerste 8 tests worden zeer veel gebruikt. Het volgende beperkt zich dan ook tot deze 8 tests. De test kan worden toegepast bij kandidaten vanaf ongeveer twaalf jaar met minimaal een afgeronde lagere/basisschoolopleiding. 1. Opleidingsniveau De test kan toegepast worden bij kandidaten vanaf ongeveer twaalf jaar met minimaal een afgeronde lager/basisschool opleiding. 2. Kennis van/bekendheid met Nederlandse cultuur a. kennis Nederlandse taal/cultuur om vragen te begrijpen Een tweetal subtests (Namen Vergelijken, Woordenschat) lijken voor allochtonen niet al te goed toepasbaar. Er moeten typisch Nederlandse namen vergeleken worden en er worden Nederlandse afkortingen gebruikt. De gebruikte synoniemen of antinoniemen zijn vaak zeer complex en soms weinig voorkomend in het dagelijkse taalgebruik b. kennis Nederlandse taal/cultuur om instructies te begrijpen De instructie bij sommige subtests is enigszins ingewikkeld. Extra aandacht en zorgvuldig checken of de kandidaat de instructie goed heeft begrepen, lijkt raadzaam 3. Achtergrondkennis testleider Specifieke kennis lijkt niet vereist. 4. Specifieke aandachtspunten bij afname Het geven van een heldere instructie en het duidelijk nemen van de tijd hiervoor is belangrijk. In de handleiding van de GATB wordt hier veel aandacht aan besteed. Expliciet wordt ook verwezen naar een aantal veel voorkomende fouten. Zeker bij de afname van de GATB bij allochtonen is het raadzaam om deze mogelijke fouten en het niet goed begrijpen van wat de bedoeling is van een bepaald onderdeel van de GATB, expliciet aan de orde te stellen. 5. Beschikbaarheid gegevens voor gebruik bij specifieke groepen a. gegevens over verschillen tussen groepen De handleiding van de GATB bevat een korte paragraaf over de toepassing bij minderheidsgroepen. De conclusie uit het daar weergegeven onderzoek is dat de GATB rechtvaardig is ten opzichte van kandidaten uit minderheidsgroepen. Er blijkt geen verschil in prestaties te zijn tussen mensen uit verschillende culturen met dezelfde scores. Dit neemt niet weg dat de scores voor minderheidsgroepen ten opzichte van de autochtone bevolking wel verschillen. Allochtonen scoren op een aantal subtests substantieel lager en dit leidt dus ook tot een lagere beoordeling van de werkprestaties in de praktijk. b. aparte normen voor specifieke groepen De handleiding van de GATB bevat geen aparte normen voor allochtonen. 6. Interpretatiemogelijkheden Geen bijzondere opmerkingen. 7. Voorbereiding door de kandidaat Geen opmerkingen. 20

Ontwikkel-Assessment / Capaciteitenonderzoek MCT-H / Eindrapport / dhr. A.B. Achternaam. Vertrouwelijk

Ontwikkel-Assessment / Capaciteitenonderzoek MCT-H / Eindrapport / dhr. A.B. Achternaam. Vertrouwelijk Naam kandidaat : dhr. Achternaam, A.B. (Voornaam) Personeelsnummer : ORGABV-ABA19540507 Geboortedatum : 07 mei 1954 Functie / nr. : Promotiekandidaat (m/v) Onderzoeksdatum : 09 juni 2016 Afschrift(en)

Nadere informatie

Verantwoord testgebruik

Verantwoord testgebruik Verantwoord testgebruik Fairness in het Cotan beoordelingssysteem Dr. Remko van den Berg(NOA) r.vdberg@noa-vu.nl Dr. Bas Hemker (Cito) bas.hemker@cito.nl Dr. Jorg Huijding (EUR) huijding@fsw.eur.nl www.noa-vu.nl

Nadere informatie

Capaciteiten scan. Mw A. Demo. Naam. Datum assessment

Capaciteiten scan. Mw A. Demo. Naam. Datum assessment Capaciteiten scan Naam Datum assessment Mw A. Demo 4-4 - 2014 Gegevens kandidaat Naam E-mail Mw A. Demo ademo@abc.nl Geboortedatum 23-2 - 1986 Organisatie ABC BV Datum assessment 4-4 - 2014 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens Capaciteitentest (MCT-M) Demo Kandidaat

De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens Capaciteitentest (MCT-M) Demo Kandidaat Rapportage De volgende tests zijn afgenomen: Test Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens Capaciteitentest (MCT-M) Status Vertrouwelijk Naam Datum onderzoek Emailadres Demo Kandidaat 14 januari 2014

Nadere informatie

Intelligentie meting bij allochtonen

Intelligentie meting bij allochtonen Intelligentie meting bij allochtonen Vraag van de opdrachtgever: Cliënt(e) spreekt weinig Nederlands. Wat is het niveau van functioneren, wat is de leerbaarheid? - Vraag van de opdrachtgever: wat is het

Nadere informatie

Cultuurfair beroepskeuze assessment. 2 november Edwin van den Akker.

Cultuurfair beroepskeuze assessment. 2 november Edwin van den Akker. Cultuurfair beroepskeuze assessment 2 november 2006 Piet Tromp Edwin van den Akker ROC ASA NOA Inhoud presentatie Introductie Offensief Werken & Leren Cultuurverschillen en beroepskeuze assessment Inhoud,

Nadere informatie

Q1000 Richtlijnen voor verantwoord testgebruik

Q1000 Richtlijnen voor verantwoord testgebruik Q1000 Richtlijnen voor verantwoord testgebruik Inleiding Tests vormen een belangrijk hulpmiddel bij het adviseren aan en het selecteren van personen. Voor de geteste personen kunnen de resultaten verstrekkende

Nadere informatie

Taal en Connector Ability

Taal en Connector Ability Taal en Connector Ability Nico Smid Taal en Intelligentie Het begrip intelligentie gedefinieerd als G ( de zogenaamde general factor) verwijst naar het algemene vermogen om nieuwe problemen in nieuwe situaties

Nadere informatie

HET ASSESSMENT INFORMATIE

HET ASSESSMENT INFORMATIE HET ASSESSMENT INFORMATIE HET ASSESSMENT U bent uitgenodigd voor een assessment. In de praktijk blijkt dat bij veel kandidaten vragen leven met betrekking tot dit soort onderzoek. In het hiernavolgende

Nadere informatie

RICHTLIJNEN GEBRUIK DIAGNOSTISCHE INSTRUMENTEN BIJ ETNISCHE MINDERHEDEN NIP. Intersector. sectie Interculturalisatie

RICHTLIJNEN GEBRUIK DIAGNOSTISCHE INSTRUMENTEN BIJ ETNISCHE MINDERHEDEN NIP. Intersector. sectie Interculturalisatie LANDELIJK BUREAU TER BESTRIJDING VAN RASSENDISCRIMINATIE (LBR) Nederlands Instituut van Psychologen Intersector sectie Interculturalisatie NIP RICHTLIJNEN GEBRUIK DIAGNOSTISCHE INSTRUMENTEN BIJ ETNISCHE

Nadere informatie

Capaciteitentest MBO. 1. Inleiding

Capaciteitentest MBO. 1. Inleiding Naam: Ruben Smit NewHR.nl heeft de ambitie je te faciliteren zodat je je optimaal kan ontwikkelen en duurzaam inzetbaar blijft, welke functie je dan ook hebt. Dit rapport is de eerste stap naar persoonlijke

Nadere informatie

Connector Ability Voorbereiding en veel gestelde vragen

Connector Ability Voorbereiding en veel gestelde vragen P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Connector Ability Voorbereiding en veel gestelde vragen www.picompany.nl Inhoud Inhoud... 2 Connector Ability... 3 De test maken... 3 Veel gestelde vragen...

Nadere informatie

IST Standaard. Intelligentie Structuur Test. meneer 1

IST Standaard. Intelligentie Structuur Test. meneer 1 IST Standaard Intelligentie Structuur Test ID 4589-1031 Datum 25.03.2015 IST Inleiding 2 / 12 INLEIDING De Intelligentie Structuur Test (IST) is een veelzijdig inzetbare intelligentietest voor jongeren

Nadere informatie

10 VeROudeRINg VAN de TeSTNORMeN 10.1 AANWIJzINgeN VOOR een MINdeR STeRk flynn-effect

10 VeROudeRINg VAN de TeSTNORMeN 10.1 AANWIJzINgeN VOOR een MINdeR STeRk flynn-effect 10 VEROUDERING VAN DE TESTNORMEN Een belangrijk, en voor de diagnostiek uitermate lastig probleem, is de veroudering van testnormen. De prestatie op intelligentietests van personen van dezelfde leeftijd

Nadere informatie

Ouderen migranten en (psycho)psychiatrie. Meten is weten?

Ouderen migranten en (psycho)psychiatrie. Meten is weten? Ouderen migranten en (psycho)psychiatrie Meten is weten? Dag van de inhoud dr. J. Witlox, specialismegroep neurocognitieve stoornissen drs. Nour Alkaduhimi, specialismegroep ouderen Ouderen migranten in

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING IQ TEST

TECHNISCHE HANDLEIDING IQ TEST TECHNISCHE HANDLEIDING IQ TEST 12 December 2011 INHOUDSOPGAVE TESTOVERZICHT Meetpretentie Theoretische achtergrond Kenmerken Samenstelling Toepassingsgebied Voorbeelditems TESTKENMERKEN Vraag die voor

Nadere informatie

Connector Big Five Personality

Connector Big Five Personality Connector Big Five Personality Frequently Asked Questions P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90

Nadere informatie

Datum: 5 september 2014

Datum: 5 september 2014 Naam: Ruben Smit NewHR.nl heeft de ambitie je te faciliteren zodat je je optimaal kan ontwikkelen en duurzaam inzetbaar blijft, welke functie je dan ook hebt. Dit rapport is de eerste stap naar persoonlijke

Nadere informatie

ACT Algemene Intelligentie

ACT Algemene Intelligentie Rapport Datum ACT Algemene Intelligentie Voor u ligt het rapport van de ACT Algemene Intelligentie. Door middel van subtests zijn uw cognitieve capaciteiten gemeten. Allereerst wordt uw totaalscore weergegeven.

Nadere informatie

Inhoud. Introductie... 2. Bridge Abstract... 3. Bridge Abstract Scores...4

Inhoud. Introductie... 2. Bridge Abstract... 3. Bridge Abstract Scores...4 John Sample Inhoud Introductie... 2 Bridge Abstract... 3 Bridge Abstract Scores...4 Introductie De resultaten uit dit rapport zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de persoon die de test heeft ingevuld.

Nadere informatie

IQ weten? Doe de test! Sterker in de samenleving.

IQ weten? Doe de test! Sterker in de samenleving. IQ weten? Doe de test! Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Marc is een jongen met complexe problemen. Om de juiste ondersteuning te krijgen, wil zijn omgeving weten wat zijn intelligentieniveau

Nadere informatie

Hebben autochtonen en allochtonen gelijke kansen. bij selectieproeven met intelligentietests? Samenvatting

Hebben autochtonen en allochtonen gelijke kansen. bij selectieproeven met intelligentietests? Samenvatting FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN DEPARTEMENT PSYCHOLOGIE ONDERZOEKSGROEP HOGERE COGNITIE EN INDIVIDUELE VERSCHILLEN CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN PERSONEELSPSYCHOLOGIE TIENSESTRAAT 102

Nadere informatie

Rapportage Capaciteiten. Bea Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Capaciteiten. Bea Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Capaciteiten Naam: Bea Voorbeeld Datum: 07.07.2016 Email: b.voorbeeld@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 07.07.2016 / Capaciteiten (QCM) 2 Inleiding Wat is jouw werk- en denkniveau? Hoe goed kun je

Nadere informatie

CULTUURARME INTELLIGENTIETEST RAPPORT

CULTUURARME INTELLIGENTIETEST RAPPORT CULTUURARME INTELLIGENTIETEST RAPPORT Name: Datum: Website: Jan de Vries -05-206 www.2test.nl Deze IQ test meet je vermogen om logisch te redeneren. Cultuurarme IQ tests meten nonverbale capaciteiten.

Nadere informatie

Hebben mannen en vrouwen gelijke kansen. bij selectieproeven met intelligentietests? Samenvatting

Hebben mannen en vrouwen gelijke kansen. bij selectieproeven met intelligentietests? Samenvatting FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN DEPARTEMENT PSYCHOLOGIE ONDERZOEKSGROEP HOGERE COGNITIE EN INDIVIDUELE VERSCHILLEN CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN PERSONEELSPSYCHOLOGIE TIENSESTRAAT 102

Nadere informatie

HTS Report DESIGMA - A. Design a Matrix. Tom Billiet ID Datum Advanced 1. Editie. Hogrefe Uitgevers BV, Amsterdam

HTS Report DESIGMA - A. Design a Matrix. Tom Billiet ID Datum Advanced 1. Editie. Hogrefe Uitgevers BV, Amsterdam HTS Report DESIGMA - A Design a Matrix ID 5107-4177 Datum 31.01.2017 Advanced 1. Editie DESIGMA - A Inleiding 2 / 10 INLEIDING Structuur van dit rapport Interpretatie Profielformulier Schaalscores Schaalinformatie

Nadere informatie

Ontdek commerciële kracht Q1000 met de Capaciteiten. Commerciële Kit

Ontdek commerciële kracht Q1000 met de Capaciteiten. Commerciële Kit Q1000 met de Capaciteiten Commerciële Kit / Meurs HRM online tests / Moet deze kandidaat door in de selectieprocedure? Kan deze medewerker doorgroeien of een opleiding volgen? Je besluiten kunnen Met Q1000

Nadere informatie

INhOud Voorwoord Inleiding Vooronderzoek en constructieonderzoek Beschrijving van de SON-R 6-40 Normering van de testscores

INhOud Voorwoord Inleiding Vooronderzoek en constructieonderzoek Beschrijving van de SON-R 6-40 Normering van de testscores Inhoud Voorwoord 9 1 Inleiding 13 1.1 Kenmerken van de SON-R 6-40 13 1.2 Geschiedenis van de SON-tests 14 1.3 Aanleiding voor de revisie van de SON-R 5V-17 17 1.4 De onderzoeksfasen 18 1.5 Indeling van

Nadere informatie

Capaciteitentest HBO. Denkvermogen en denkstijl

Capaciteitentest HBO. Denkvermogen en denkstijl Denkvermogen en denkstijl Naam: Ruben Smit Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De uitslag... 4 3. Bijlage: Het lezen van de uitslag... 5 Pagina 2 van 7 1. Inleiding Op 5 april 2016 heeft Ruben Smit een

Nadere informatie

Kandidaatbrochure met instructie en voorbeeldvragen. Opleidingsniveau: MBO4-BA-MA

Kandidaatbrochure met instructie en voorbeeldvragen. Opleidingsniveau: MBO4-BA-MA P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Kandidaatbrochure met instructie en voorbeeldvragen Opleidingsniveau: MBO4-BA-MA 1 van 35 / PiCompany 2005iMedia 2005 www.picompany.nl tel. 0346-55 90 10

Nadere informatie

Deskundigen over het testen van etnische minderheden

Deskundigen over het testen van etnische minderheden Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) Nederlands Instituut van Psychologen Intersector sectie Interculturalisatie NIP Deskundigen over het testen van etnische minderheden DESKUNDIGEN

Nadere informatie

Rapportage Capaciteiten. Bea het Voorbeeld. j.lem@meurshrm.nl. Naam: Datum: 09.03.2015. Email:

Rapportage Capaciteiten. Bea het Voorbeeld. j.lem@meurshrm.nl. Naam: Datum: 09.03.2015. Email: Rapportage Capaciteiten Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 09.03.2015 Email: j.lem@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 09.03.2015 / Capaciteiten (QCB) 2 Inleiding Wat is jouw werk- en denkniveau? Hoe goed kun

Nadere informatie

Kandidaatbrochure met oefenvragen Opleidingsniveau: (V)MBO1-2-3

Kandidaatbrochure met oefenvragen Opleidingsniveau: (V)MBO1-2-3 P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Kandidaatbrochure met oefenvragen Opleidingsniveau: (V)MBO1-2-3 1 van 37 / PiCompany 2005iMedia 2005 www.picompany.nl tel. 0346-55 90 10 0346-55 90 15 www.picompany.nl

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Overzicht resultaten Premasterassessment

Overzicht resultaten Premasterassessment Overzicht resultaten Premasterassessment Vertrouwelijk Datum onderzoek 10-4-2014 Studentnummer Faculteit Opleiding Test 12345678 Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) Communicatiewetenschap Premasterassessment

Nadere informatie

RAPPORT John Sample Datum: 21-08-2012

RAPPORT John Sample Datum: 21-08-2012 Vertrouwelijk RAPPORT John Sample Datum: 21-08-2012 John Sample 1 / 8 DAT voor HRM Figurenreeksen Op deze test die het non-verbaal abstractievermogen meet, behaalde de heer Sample een benedengemiddelde

Nadere informatie

Kandidaatbrochure met instructie en voorbeeldvragen. Opleidingsniveau: (V)MBO1-2-3

Kandidaatbrochure met instructie en voorbeeldvragen. Opleidingsniveau: (V)MBO1-2-3 P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Kandidaatbrochure met instructie en voorbeeldvragen Opleidingsniveau: (V)MBO1-2-3 1 van 32 / PiCompany 2005iMedia 2005 www.picompany.nl tel. 0346-55 90 10

Nadere informatie

Rapportage. Mevrouw A. Noniem

Rapportage. Mevrouw A. Noniem Rapportage Mevrouw A. Noniem Deze rapportage is vertrouwelijk. Deze rapportage is opgesteld inzake het in kaart brengen van de werknemersvaardigheden van betrokkene. Het huidige onderzoek betreft een momentopname.

Nadere informatie

E-Assessment Voorbeeldrapportage

E-Assessment Voorbeeldrapportage E-Assessment Voorbeeldrapportage Mw. A. Noniem, alle gegevens uit deze rapportage zijn fictief Datum: 27-07-2011 Opgesteld door: Scherp Management Assessment Handtekening: Inhoudsopgave Inleiding... 2

Nadere informatie

Rapportage capaciteiten (strikt vertrouwelijk) Naam: Mevrouw Voorbeeld Adviseur: Mevrouw Even Datum: 3 december 2014

Rapportage capaciteiten (strikt vertrouwelijk) Naam: Mevrouw Voorbeeld Adviseur: Mevrouw Even Datum: 3 december 2014 Naam: Adviseur: Mevrouw Even Datum: 3 december 2014 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties zoals deze tijdens het onderzoek naar voren zijn gekomen. De scores op de competenties zijn

Nadere informatie

HTS Report IST-A. Intelligentie Structuur Test Assessmentversie. John Doe ID Datum Standaard. Hogrefe Uitgevers BV, Amsterdam

HTS Report IST-A. Intelligentie Structuur Test Assessmentversie. John Doe ID Datum Standaard. Hogrefe Uitgevers BV, Amsterdam IST-A Intelligentie Structuur Test Assessmentversie HTS Report ID 256-1 Datum 25.02.2015 Standaard IST-A Inleiding 2 / 12 INLEIDING De IST-A is de verkorte versie van de Intelligentie Structuur Test (IST);

Nadere informatie

Detector Ability Achtergronden bij het instrument

Detector Ability Achtergronden bij het instrument Detector Ability Achtergronden bij het instrument P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl

Nadere informatie

E-assessment. The Bridge Personality (Short) Het E-assessment bestaat uit de volgende twee onderdelen:

E-assessment. The Bridge Personality (Short) Het E-assessment bestaat uit de volgende twee onderdelen: E-assessment Het E-assessment bestaat uit de volgende twee onderdelen: 1. The Bridge Personality (short): een persoonlijkheidstest 2. The Bridge Ability Suite: een capaciteitentest Hieronder volgt een

Nadere informatie

Leaflet. Connector Ability. Brochure kandidaten. Touwbaan 1 4205 AB Gorinchem T 0183-693939 E info@interselect.nl www.interselect.

Leaflet. Connector Ability. Brochure kandidaten. Touwbaan 1 4205 AB Gorinchem T 0183-693939 E info@interselect.nl www.interselect. Leaflet Connector Ability Brochure kandidaten Touwbaan 1 4205 AB Gorinchem T 0183-693939 E info@interselect.nl www.interselect.nl Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Waarom wordt er getest? 2 3 Wat is de

Nadere informatie

Intelligentieonderzoek bij Edu & ik

Intelligentieonderzoek bij Edu & ik Intelligentieonderzoek bij Edu & ik RAKIT-2 De Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test tweede versie (RAKIT-2) is een intelligentie test voor kinderen tussen vier en twaalf jaar oud. De RAKIT-2 bestaat

Nadere informatie

46 de psycholoog / april 2012

46 de psycholoog / april 2012 46 de psycholoog / april 2012 De vraag of psychologische tests verantwoord en fair bij verschillende culturele groepen kunnen worden gebruikt, is al decennia oud. Hoe kunnen bias en fairness beter zichtbaar

Nadere informatie

Master Competence Analysis. Feedback Rapport Demo (feedback) 2 17-03-2006

Master Competence Analysis. Feedback Rapport Demo (feedback) 2 17-03-2006 Master Competence Analysis Feedback Rapport Demo (feedback) 2 17-03-2006 I N L E I D I N G In dit rapport vindt u de uitslag van uw Master Competence Analysis (MCA). Het doel ervan is u een eerlijk, nauwkeurig

Nadere informatie

03.03.2010 Conferentie Studiesucces

03.03.2010 Conferentie Studiesucces 03.03.2010 Conferentie Studiesucces Anita de Vries A.devries@noa-vu.nl A.de.vries@psy.vu.nl 1/40 03.03.2010 Conferentie Studiesucces Persoonlijkheid als voorspeller van Studieprestatie & Contraproductief

Nadere informatie

NEDERLANDS INSTITUUT VAN PSYCHOLOGEN Commissie Testaangelegenheden Nederland. Beoordeling van de SON-R 6-40, 2011.

NEDERLANDS INSTITUUT VAN PSYCHOLOGEN Commissie Testaangelegenheden Nederland. Beoordeling van de SON-R 6-40, 2011. NEDERLANDS INSTITUUT VAN PSYCHOLOGEN Commissie Testaangelegenheden Nederland Beoordeling van de SON-R 6-40, 2011 Beoordeling 2012 1. Uitgangspunten bij de testconstructie: Goed 2. Kwaliteit van het testmateriaal:

Nadere informatie

Psychometrie Nederlandse persoonlijkheidstest

Psychometrie Nederlandse persoonlijkheidstest Psychometrie Nederlandse persoonlijkheidstest Versie 1.0 (c) Mei 2008, Dr Edwin van Thiel Copyright 123test alle rechten voorbehouden info@123test.nl 1 Over de Nederlandse persoonlijkheidstest Dit document

Nadere informatie

Q1000 Capaciteiten. Cognitieve capaciteiten behoren tot de beste voorspellers voor werksucces (Schmidt & Hunter, 1998) 1

Q1000 Capaciteiten. Cognitieve capaciteiten behoren tot de beste voorspellers voor werksucces (Schmidt & Hunter, 1998) 1 Q1000 Capaciteiten Q1000 Capaciteiten Met Q1000 Capaciteiten stel je snel en gefundeerd vast of een kandidaat of medewerker voor de beoogde functie of opleiding over het juiste werk- en denkniveau beschikt.

Nadere informatie

Zelfevaluatie-instrument

Zelfevaluatie-instrument Zelfevaluatie-instrument voor het bepalen van de kwaliteit van een toets Faculteit Management en Bestuur Zoëzi Opleidingsadvies Drs. Hilde ter Horst Drs. Annemiek Metz Versie 4.0, 11 september 2008 1.

Nadere informatie

RAPPORTAGE Studie-/beroepskeuze- onderzoek en -advies Strikt vertrouwelijk

RAPPORTAGE Studie-/beroepskeuze- onderzoek en -advies Strikt vertrouwelijk RAPPORTAGE Studie-/beroepskeuze- onderzoek en -advies Strikt vertrouwelijk Studie- en beroepskeuzeadvies / Voorbeeldrapport MBO / pagina 1 1. Algemene gegevens Cliënt Naam : Adres : Postcode/woonplaats

Nadere informatie

E-assessment Voorbeeldrapporta ge. Mw. A. Noniem VOORBEELD

E-assessment Voorbeeldrapporta ge. Mw. A. Noniem VOORBEELD E-assessment Voorbeeldrapporta ge Mw. A. Noniem Inhoudsopgave Inleiding... Samenvatting voor HRM/Management... Functieomschrijving & Bedrijfsvisie... Testkeuze... Testresultaten... 3 Persoonlijkheid inleiding...

Nadere informatie

Assessment Center voor Teamleiders

Assessment Center voor Teamleiders Assessment Center voor Teamleiders Wilt u weten of uw teamleider(s) werkelijk leidinggevende(n) zijn, of bent u daarvan al overtuigd maar vraagt u zich af of hij/zij past binnen de ontwikkelingen die uw

Nadere informatie

HBO Toegepaste psychologie Contactdag GGZ Kinderen en Jeugd. Drs. Yèrma van Egeraat Registerpsycholoog NIP

HBO Toegepaste psychologie Contactdag GGZ Kinderen en Jeugd. Drs. Yèrma van Egeraat Registerpsycholoog NIP HBO Toegepaste psychologie Contactdag GGZ Kinderen en Jeugd Drs. Yèrma van Egeraat Registerpsycholoog NIP Programma Kennismaking Competenties Gespreksvaardigheden Anamnesegesprek: o Uitvoeren o Observeren

Nadere informatie

Studiekeuzecheck Rapportage

Studiekeuzecheck Rapportage Studiekeuzecheck Rapportage Vertrouwelijk School Naam E-mail Demo School Demo NOA Demo@NOA.nl Geboortedatum 1-3 - 1989 Datum assessment 1-9 - 2016 Inleiding Sterke punten Je hebt meegedaan aan de studiekeuzecheck

Nadere informatie

Geen idee wat je iq is? Snel duidelijkheid met intelligentietesten van Pluryn

Geen idee wat je iq is? Snel duidelijkheid met intelligentietesten van Pluryn Geen idee wat je iq is? Snel duidelijkheid met intelligentietesten van Pluryn Geen idee wat je IQ is? Marc is een jongen met complexe problemen. Om de juiste ondersteuning te krijgen wil hij weten wat

Nadere informatie

Rapportgegevens IQ t. Agrarische Vacaturebank

Rapportgegevens IQ t. Agrarische Vacaturebank Rapportgegevens IQ t Respondent: Suzan Voorbeeld E mail testen@agrarischevacaturebank.nl Geslacht: vrouw Leeftijd: 33 Opleidingsniveau: HBO Vergelijkingsgroep: De Nederlandse beroepsbevolking Testdatum:

Nadere informatie

Reflect Personeelsadvies

Reflect Personeelsadvies Werving & Selectie 1 Reflect Personeelsadvies Reflect Personeelsadvies is een onafhankelijk adviesbureau dat zich sinds 1993 bezighoudt met loopbaanontwikkeling, individuele coaching en persoonlijke vaardigheidstrainingen.

Nadere informatie

Nederlands Instituut van Psychologen 070-8888500. inzagerecht testgegevens

Nederlands Instituut van Psychologen 070-8888500. inzagerecht testgegevens POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Nederlands Instituut van Psychologen

Nadere informatie

Vaardigheden. 1. Q1000 Spelling- en grammatica 2. Q1000 Nauwkeurigheid 3. Q1000 Typevaardigheid 4. Q1000 Engels taalniveau

Vaardigheden. 1. Q1000 Spelling- en grammatica 2. Q1000 Nauwkeurigheid 3. Q1000 Typevaardigheid 4. Q1000 Engels taalniveau Vaardigheden Wat zijn vaardigheden? Vaardigheden geven aan waar iemand bedreven in is. Ze zijn meestal aan te leren. Voorbeelden van vaardigheden zijn typen en kennis van het Nederlands. Wat meet Q1000

Nadere informatie

Rapportgegevens Marketing en sales potentieel test

Rapportgegevens Marketing en sales potentieel test Rapportgegevens Marketing en sales potentieel test Respondent: Jill Voorbeeld Email: voorbeeld@testingtalents.nl Geslacht: vrouw Leeftijd: 39 Opleidingsniveau: wo Vergelijkingsgroep: Normgroep marketing

Nadere informatie

Steeman HRD Assessment Centers

Steeman HRD Assessment Centers Steeman HRD Wijk bij Duurstede www.steemanhrd.com info@steemanhrd.com tel: +31 (0)6 2367 1321 Steeman Human Resource Development ondersteunt individuele medewerkers, teams en organisaties bij het formuleren,

Nadere informatie

Capaciteitenrapport Naam: Alexander de Vries Datum: 19 juni 2008

Capaciteitenrapport Naam: Alexander de Vries Datum: 19 juni 2008 Capaciteitenrapport Naam: Alexander de Vries Datum: 19 juni 2008 Capaciteitenrapport Dit Capaciteitenrapport laat de score zien van Alexander de Vries voor de Verify Capaciteiten Test. Als deze test zonder

Nadere informatie

Connector Ability Frequently Asked Questions

Connector Ability Frequently Asked Questions Connector Ability Frequently Asked Questions P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl

Nadere informatie

Traditionele tests die nu nog in hoofdzaak gebruikt worden schieten op deze aspecten te kort. De voordelen van de Connector Ability zijn:

Traditionele tests die nu nog in hoofdzaak gebruikt worden schieten op deze aspecten te kort. De voordelen van de Connector Ability zijn: P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Connector

Nadere informatie

HTS Report IST. Intelligentie Structuur Test. Jeroen de Vries ID Datum Standaard. Hogrefe Uitgevers BV, Amsterdam

HTS Report IST. Intelligentie Structuur Test. Jeroen de Vries ID Datum Standaard. Hogrefe Uitgevers BV, Amsterdam IST Intelligentie Structuur Test HTS Report ID 5105-7035 Datum 20.07.2017 Standaard INLEIDING IST 2/20 Inleiding De Intelligentie Structuur Test (IST) is een veelzijdig inzetbare intelligentietest voor

Nadere informatie

Kandidaatbrochure met oefenvragen Opleidingsniveau: MBO4-BA-MA

Kandidaatbrochure met oefenvragen Opleidingsniveau: MBO4-BA-MA P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Kandidaatbrochure met oefenvragen Opleidingsniveau: MBO4-BA-MA 1 van 34 / PiCompany 2005iMedia 2005 www.picompany.nl tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15

Nadere informatie

Instructiebrochure voor kandidaten. Cognitieve capaciteitentest mbo-niveau

Instructiebrochure voor kandidaten. Cognitieve capaciteitentest mbo-niveau Instructiebrochure voor kandidaten Cognitieve capaciteitentest mbo-niveau 1. Introductie 1.1 Het doel van deze brochure Deze brochure geeft u inzicht in de testprocedure die u te wachten staat. Het is

Nadere informatie

HTS Report. d2-r. Aandachts- en concentratietest. David-Jan Punt ID 255-4 Datum 10.11.2015. Standaard. Hogrefe Uitgevers BV, Amsterdam

HTS Report. d2-r. Aandachts- en concentratietest. David-Jan Punt ID 255-4 Datum 10.11.2015. Standaard. Hogrefe Uitgevers BV, Amsterdam d2-r Aandachts- en concentratietest HTS Report ID 255-4 Datum 10.11.2015 Standaard d2-r Inleiding 2 / 14 INLEIDING De d2-r is een instrument voor het meten van de visuele selectieve aandacht, snelheid

Nadere informatie

Voorspellen van Studiesucces. Welkom! Vergeet niet na het seminar je mobiel aan te zetten!! www.noa-vu.nl

Voorspellen van Studiesucces. Welkom! Vergeet niet na het seminar je mobiel aan te zetten!! www.noa-vu.nl Voorspellen van Studiesucces Welkom! Vergeet niet na het seminar je mobiel aan te zetten!! Programma Welkomstwoord dr. Remko van den Berg Presentatie drs. Anita de Vries: Voorspellers van studiesucces

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting De onderzoeken beschreven in dit proefschrift zijn onderdeel van een grootschalig onderzoek naar individuele verschillen in algemene cognitieve vaardigheden. Algemene cognitieve

Nadere informatie

Handleiding Nederlandse Werkwaardentest

Handleiding Nederlandse Werkwaardentest Handleiding Nederlandse Werkwaardentest Versie 1.0 (c), mei 2008 Dr Edwin van Thiel Nederlandse werkwaardentest De Nederlandse werkwaardentest is eind 2006 ontwikkeld door 123test via een uitgebreid online

Nadere informatie

Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest

Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest Respondent: Johan den Doppelaar Email: info@123test.nl Geslacht: man Leeftijd: 37 Opleidingsniveau: hbo Vergelijkingsgroep: Nederlandse beroepsbevolking

Nadere informatie

mt&v HR Services mt&v Assessment Services

mt&v HR Services mt&v Assessment Services mt&v HR Services Organisaties hebben ambities. Het concretiseren van de ambitie van een organisatie door middel van een heldere, missie, met concrete doelstellingen en strategie, is cruciaal voor elke

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek Psychologisch onderzoek U bent door uw behandelaar verwezen voor een psychologisch onderzoek. Het psychologisch onderzoek is een diagnostisch onderzoek. Hieronder staat uitgelegd wat een psychologisch

Nadere informatie

TAAL en TESTEN De invloed van taalbeheersing op GATB prestaties

TAAL en TESTEN De invloed van taalbeheersing op GATB prestaties Bezoekadres: Alexanderkazerne Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag www.cdc.nl TAAL en TESTEN De invloed van taalbeheersing op GATB prestaties Steller: Drs. A.Pieterson

Nadere informatie

Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen.

Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen. Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen. Het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen, hierna te noemen het College, heeft het volgende

Nadere informatie

Praktisch testgebruik bij allochtonen Wanneer zinnig, nuttig, of waardeloos?

Praktisch testgebruik bij allochtonen Wanneer zinnig, nuttig, of waardeloos? Verschenen in: De Psycholoog, 34: 256-260 (1999) Praktisch testgebruik bij allochtonen Wanneer zinnig, nuttig, of waardeloos? Remko H. van den Berg & Paul F. van Leest 1. Inleiding Het gebruik van psychologische

Nadere informatie

Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt:

Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt: Inleiding Wilt u weten of uw Teamleider werkelijk een leidinggevende is, of bent u daar al van overtuigd, maar vraagt u zich af of hij/zij past binnen de ontwikkelingen die uw organisatie doormaakt? Wellicht

Nadere informatie

WPPSI-III-nl analyse Versie: 1.0.0

WPPSI-III-nl analyse Versie: 1.0.0 Persoonsgegevens Naam Geslacht Man Nationaliteit Nederlandse Voorkeurshand Rechtshandig School/Instituut Basisonderwijs Groep/Leerjaar 2 Onderzoeker Paul Vraagstelling (1) ADHD jjjj mm dd Onderzoeks datum

Nadere informatie

Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een artikel over een diagnostische test of screeningsinstrument.

Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een artikel over een diagnostische test of screeningsinstrument. Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een artikel over een diagnostische test of screeningsinstrument. Behorend bij: Evidence-based logopedie, hoofdstuk 3. Toelichting bij de criteria voor

Nadere informatie

Rapport. Datum: 16 september 1998 Rapportnummer: 1998/386

Rapport. Datum: 16 september 1998 Rapportnummer: 1998/386 Rapport Datum: 16 september 1998 Rapportnummer: 1998/386 2 Klacht Op 31 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer S. te Houten, met een klacht over een gedraging van het

Nadere informatie

BROCHURE ADAPTIEVE DIGITALE INTELLIGENTIETEST

BROCHURE ADAPTIEVE DIGITALE INTELLIGENTIETEST BROCHURE ADAPTIEVE DIGITALE INTELLIGENTIETEST Cotan goedgekeurd Plaatsingsadvies PO - VO Digitaal en adaptief Aangepast aan niveau Minder belastend Zelfsturend Rapportage direct beschikbaar A-VISION Laan

Nadere informatie

Programma. Schaalconstructie. IRT: moeilijkheidsparameter. Intro: Het model achter het LOVS Mogelijkheden die het model biedt voor interpretatie

Programma. Schaalconstructie. IRT: moeilijkheidsparameter. Intro: Het model achter het LOVS Mogelijkheden die het model biedt voor interpretatie Programma LOVS Rekenen-Wiskunde Inhoud, rapportage en invloed van en Intro: Het model achter het LOVS Mogelijkheden die het model biedt voor interpretatie Marian Hickendorff Universiteit Leiden / Cito

Nadere informatie

Testinstrumentarium Taalontwikkelingsstoornissen

Testinstrumentarium Taalontwikkelingsstoornissen Primair en speciaal onderwijs Testinstrumentarium Taalontwikkelingsstoornissen Indicatiestelling taal- en spraakproblematiek Voor 4 tot 10 jarigen Digitale verwerking, makkelijk in gebruik Geen vertaalde,

Nadere informatie

Assessment rapport Alicia Jones

Assessment rapport Alicia Jones Assessment rapport Alicia Jones Swift Analysis Bekwaamheid Gegenereerd op: 23-jul-2013 Pagina 2 2014 Saville Consulting. Alle rechten voorbehouden. Inhoud Inleiding tot Assessment rapport... 3 Totale score...4

Nadere informatie

Niet geplaatst. 3. General Apitude test Battery ( GATB) veelheid aan functies om success te voorspellen. 4. Raven Progressive Matrices Niet-verbaal

Niet geplaatst. 3. General Apitude test Battery ( GATB) veelheid aan functies om success te voorspellen. 4. Raven Progressive Matrices Niet-verbaal Niet geplaatst 1. Binet-Simon Eerste versie in 1908 Herwerkt t.e.m. Standfor-Binet 1986 2. French Kit Factoranalyse - Vloeiende intelligentie - Gekristalliseerde intelligentie - Visuele intelligentie -

Nadere informatie

ONESTO. Human Resource Management HR Advies & Interim Management Coaching, Counseling & Loopbaanbegeleiding

ONESTO. Human Resource Management HR Advies & Interim Management Coaching, Counseling & Loopbaanbegeleiding Tarievenlijst en instrumenten bij Psychologisch onderzoek & Assessment Ons basis assessment bestaat uit de volgende onderdelen: Voorbereiding: ongeveer 1-1 ½ uur. Uitnodiging van kandidaat Psychologische

Nadere informatie

Testscorerapport De heer Sjors Keij

Testscorerapport De heer Sjors Keij Testscorerapport De heer Sjors Keij Kandidaat: De heer Sjors Keij Programma: Capaciteitentestprogramma Afname: 16 november 2015 Leeswijzer Dit rapport geeft de resultaten weer van het assessment programma

Nadere informatie

Voorbeeldvragen capaciteitentest

Voorbeeldvragen capaciteitentest Voorbeeldvragen capaciteitentest Je gaat binnenkort een capaciteitentest maken. In dit document zijn voorbeeldopgaven opgenomen om vertrouwd te raken met het soort vragen dat voorkomt in de test. Wat meet

Nadere informatie

Wat kan ik verwachten bij mijn assessme nt?

Wat kan ik verwachten bij mijn assessme nt? Wat kan ik verwachten bij mijn assessme nt? Wat kan ik verwachten bij mijn assessment? U gaat binnenkort een testprogramma doorlopen in het kader van uw sollicitatie of opleiding. Dit is afgestemd op functie-

Nadere informatie

De ins en outs van een assessment center programma

De ins en outs van een assessment center programma assessment coaching training INFORMATIE OVEF ASSESSMENTS Paulus Potterweg 65 6562 XK Groesbeek www.md- ACT.nl IBAN NL 79INGB 0004848016 KVK 09209172 BTW NL 817474857B01 De ins en outs van een assessment

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Vertrouwelijk Individueel Rapport

Vertrouwelijk Individueel Rapport Vertrouwelijk Individueel Rapport Casus Anoniem Casus Anoniem Datum: 19-08-2014 1 Afname gegevens Naam: Casus Anoniem Geslacht: meisje Naam School: OBS De Vlinder Groep/Klas: 6 Testleider: Testdatum: 19-08-2014

Nadere informatie

Bijsluiter bij het onderzoek naar leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

Bijsluiter bij het onderzoek naar leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs Bijsluiter bij het onderzoek naar leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs Bij dit onderzoek hebben we gekeken of de leerlingen voldoen aan criteria die door een landelijke commissie worden

Nadere informatie

WIPSI III (2j 6m 3j 11m en 4j 7j 11m)

WIPSI III (2j 6m 3j 11m en 4j 7j 11m) WIPSI III (2j 6m 3j 11m en 4j 7j 11m)!!! Het woord test vermijden, beter: Ik heb wat spelletjes meegebracht waar we samen mee kunnen spelen. Je mag je intresse en enthousiasme laten blijken door bijvoorbeeld

Nadere informatie