Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009"

Transcriptie

1 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL HERVORMINGSPROGRAMMA (NHP)

2 Deze inventaris had niet zo volledig kunnen zijn zonder de waardevolle samenwerking tussen de diensten van Actiris, de administratie voor economie en werkgelegenheid van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vertaling voltooid

3 INHOUDSTAFEL 01 GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN BIJ BEPAALDE PLAATSELIJKE BESTUREN GESUBSIDIEERDE CONTRACTUEEL BIJ BEPAALDE OPENBARE DIENSTEN DOORSTROMINGSPROGRAMMA S BEHEER VAN COLLECTIEVE ONTSLAGEN STARTBAANOVEREENKOMST IN DE GLOBALE FEDERALE MAATSCHAPPELIJKE PROJECTEN STARTBAANOVEREENKOMST "VORMENDE BEROEPSERVARING" BIJ BRUSSELSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT25 07 CONTRACT VOOR BEROEPSPROJECT DIENSTEN VAN DE JOBFOCUS NETWERK ACTIEF ZOEKEN NAAR WERK SOCIOPROFESSIONEEL INSCHAKELINGSPROGRAMMA MET DE OCMW S PARTNERSHIP INZAKE SOCIOPROFESSIONELE INSCHAKELING BEGELEIDINGSACTIES VOOR EEN SPECIFIEK PUBLIEK ACTIES TER BEGELEIDING VAN DE UITWERKING VAN EEN BEROEPSPROJECT (BUBP) SOCIAAL UITZENDKANTOOR DIENST SOCIALE CONSULTATIE PROFESSIONELE REFERENTIECENTRA TUSSENKOMST IN DE KOSTEN VAN NIEUWE INSTALLATIE VAN WERKLOZEN BEROEPSOVERSTAPPREMIE PROMOTIE VAN DE DIVERSITEIT BINNEN DE ONDERNEMING INFORMATIELOKET VOOR DISCRIMINATIE BIJ AANWERVING ACTIRIS-NETWERK VAN PARTNERS VOOR WERK BRUSSELS OBSERVATORIUM VOOR DE WERKGELEGENHEID TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN HULP VOOR CONSULTANCY TEGEMOETKOMING IN DE BEZOLDIGING VAN WERKLOZEN AANGEWORVEN IN HET KADER VAN PROJECTEN VAN ECONOMISCHE EXPANSIE - KONINKLIJK BESLUIT TEGEMOETKOMING IN DE BEZOLDIGING VAN WERKLOZEN AANGEWORVEN IN HET KADER VAN PROJECTEN VAN ECONOMISCHE EXPANSIE - KONINKLIJK BESLUIT STEUN VOOR DE ONTWIKKELING VAN ECONOMISCHE ACTIVITEITEN: BEDRIJVENCENTRUM EN LOKAAL ECONOMIELOKET PARTNERSHIP IN HET KADER VAN DE BEGELEIDING BIJ DE CREATIE VAN EEN EIGEN TEWERKSTELLING STARTERSFONDS, THESAURIEKREDIET, MICROKREDIET EN ACHTERGESTELDE LENING STEUN AAN DE ACTIVITEITENCOÖPERATIEVEN ERKENNING EN FINANCIERING VAN DE PLAATSELIJKE INITIATIEVEN VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE WERKGELEGENHEID EN DE INSCHAKELINGSONDERNEMINGEN TERRITORIAAL PACT VOOR DE WERKGELEGENHEID COÖRDINATIE EN OVERLEG VAN DE PLAATSELIJKE INSCHAKELINGSPARTNERS ERKENNING VAN DE TEWERKSTELLINGSPARTNERS IN HET KADER VAN HET GEMENGD BEHEER VAN DE ARBEIDSMARKT TOEZICHT OP DE WETGEVING BETREFFENDE HET GEMENGD BEHEER VAN DE ARBEIDSMARKT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TOEKENNING VAN ARBEIDSKAARTEN AAN BUITENLANDSE WERKNEMERS TOEZICHT VAN DE GEWESTELIJKE WERKGELEGENHEIDSINSPECTIE OP DE WETGEVING BETREFFENDE DE TEWERKSTELLING VAN BUITENLANDSE WERKNEMERS

4 38 ONDERSTEUNING BIJ PROFESSIONELE INSCHAKELING: DE CHEQUES INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING IN DE ONDERNEMING OPVANG VAN DE KINDEREN VAN WERKZOEKENDEN PARTNERSHIP VOOR DE OPVANG VAN KINDEREN VAN WERKZOEKENDEN MAATREGELEN GENOMEN TOT UITVOERING VAN HET SAMENWERKINGSAKKOORD BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE INTERREGIONALE MOBILITEIT VAN DE WERKZOEKENDEN DE EUROPESE WERKGELEGENHEIDSSTRATEGIE, HET NATIONAAL HERVORMINGSPROGRAMMA EN DE BRUSSELSE BIJDRAGE TABEL MET DE TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN, RICHTSNOEREN, CET AFKORTINGEN

5 01 GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN BIJ BEPAALDE PLAATSELIJKE BESTUREN Juridisch kader KB nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen (BS van 20 november 1986). Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 februari 1998 tot bepaling van de verdelingscriteria voor de subsidies toegekend aan lokale besturen die gesubsidieerde contractuelen tewerkstellen (BS van 5 juni 1998). Doelstellingen Plaatselijke besturen zoals de gemeenten, de OCMW s, de verenigingen van gemeenten, de verenigingen van OCMW s en de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen een beroep doen op gesubsidieerde contractuelen (geco's) om een functie in de non-profitsector uit te oefenen en aldus in te spelen op collectieve behoeften die anders niet zouden kunnen worden ingevuld. Niet-werkende werkzoekenden en rechthebbenden op het leefloon of op financiële sociale bijstand kunnen als gesubsidieerde contractuelen worden tewerkgesteld. Het doel van de maatregel is om de openbare dienstverlening te verbeteren en om de tewerkstelling van kwetsbare groepen te bevorderen. Algemene principes In dit tewerkstellingsprogramma kunnen volgende personen worden aangeworven: in de eerste plaats de niet-werkende werkzoekenden die op het ogenblik van hun aanwerving als dusdanig bij Actiris zijn ingeschreven en die bovendien kunnen bewijzen dat zij in de loop van het jaar dat aan hun aanwerving voorafgaat, gedurende zes maanden als niet-werkende werkzoekende bij een openbare tewerkstellingsdienst ingeschreven zijn geweest. In de tweede plaats de werkzoekenden die op het ogenblik van hun aanwerving het leefloon of financiële sociale bijstand ontvangen en die dat leefloon of die bijstand gedurende minstens zes maanden in de loop van het jaar dat aan hun aanwerving voorafgaat, hebben ontvangen. In het kader van dit tewerkstellingsprogramma kunnen dus worden aangeworven: niet-werkende werkzoekenden die op het ogenblik van hun aanwerving als dusdanig bij Actiris staan ingeschreven en die sedert minstens zes maanden in de loop van de twaalf maanden die aan de tewerkstelling voorafgaan bij een openbare tewerkstellingsdienst ingeschreven zijn geweest; werkzoekenden die op het ogenblik van hun aanwerving het leefloon of financiële sociale bijstand genieten en dat leefloon of die bijstand hebben ontvangen gedurende minstens 6 maanden in de loop van de twaalf maanden die aan hun tewerkstelling voorafgaan; volledig uitkeringsgerechtigde werklozen die aan één van onderstaande voorwaarden voldoen: hetzij minstens 40 jaar oud zijn; hetzij worden aangeworven door een instelling voor de opvang van kinderen jonger dan twaalf jaar; hetzij door een OCMW als maatschappelijk werker of als universitair medewerker worden aangeworven in het kader van een project ten behoeve van de socioprofessionele herinschakeling van rechthebbenden op het leefloon of op financiële sociale bijstand. werkzoekenden van wie het recht op werkloosheidsuitkeringen geschorst is in overeenstemming met de artikelen 80 tot 88 van het koninklijk besluit van 25 november 1991; werkzoekenden die het leefloon of financiële sociale bijstand ontvangen en die aan één van de volgende voorwaarden voldoen: gedurende minstens zes maanden in de loop van de 12 maanden die aan de aanwerving voorafgaan het leefloon of financiële sociale bijstand hebben ontvangen; 498

6 minstens 40 jaar oud zijn; worden aangeworven door een instelling voor de opvang van kinderen jonger dan twaalf jaar. gehandicapten die een vervangingsinkomen of integratietegemoetkoming ontvangen in toepassing van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten; voltijdse en deeltijdse werknemers die tewerkgesteld zijn in het kader van de stelsel van de geco s, DAC, het IBF, de APE, WEP of WEP+. De plaatselijke besturen zijn gedeeltelijk vrijgesteld van de patronale RSZ-bijdragen en ontvangen een premie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepaalt jaarlijks het bedrag van de gecosubsidies in de vorm van punten. Ieder punt staat voor een subsidie van Deze punten worden onder de plaatselijke besturen verdeeld op basis van objectieve criteria zoals het aantal inwoners, werkzoekenden, leefloongerechtigden en rechthebbenden op financiële sociale steun. De plaatselijke besturen kunnen met de toegekende punten een arbeidsplaats creëren en dit met 1 tot 2 punten per arbeidsplaats. De besturen beslissen vrij over de initiatieven die zij met de medewerking van de geco-werknemers willen starten of voortzetten. Sinds 2004 geeft de Brusselse Hoofdstedelijk Regering extra punten aan de gemeentebesturen die een wijkcontract hebben (of hadden) afgesloten. Zij krijgen zes bijkomende punten per wijkcontract. Op die manier wil de Regering de continuïteit van de werking en de opvolging van deze wijkcontracten stimuleren. Voor deze functies kunnen de gemeenten arbeidsplaatsen van 1, 2, 3 of 4 punten creëren. Daarnaast sloot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2005 bijzondere overeenkomsten af met de plaatselijke besturen en de OCMW s waarbij extra arbeidsplaatsen aan deze werkgevers werden toegekend voor de sectoren waar het Gewest bijzondere acties wil voeren. Voor de gemeentebesturen lag de klemtoon de laatste 3 jaar op de volgende sectoren: de sector van de opvang van jonge kinderen; de sector van het onderhoud en de reiniging van de gemeentewegen; de sector van de acties om veiligheid en preventie te bevorderen. De OCMW s hebben in de loop van deze laatste drie jaar geen bijkomende arbeidsplaatsen ontvangen. De overeenkomsten die in 1998 met de OCMW s werden afgesloten met het oog op de creatie van 73 halftijdse arbeidsplaatsen om de acties inzake socioprofessionele herinschakeling van leefloners te ondersteunen (premie van voor de maatschappelijk werkers en van voor de universitairen) zijn nog steeds van toepassing. Administratieve omkadering Actiris stort elk kwartaal voorschotten aan de RSZPPO, die deze aan de plaatselijke besturen bezorgt. Aan het begin van het volgende jaar maakt Actiris een afrekening van de premies op basis van de trimestriële aangiften die de plaatselijke besturen bij de RSZPPO hebben ingediend. Het Gewest recupereert een deel van de toegekende premies bij de federale overheid in de vorm van trekkingsrechten. Budget Budget voorzien voor het lopende jaar Reële uitgaven ,

7 Evaluatie Kwantitatief In de periode heeft de Regering jaarlijks een totaal van punten aan de plaatselijke besturen toegekend, waarvan voor de gemeenten en 695 voor de OCMW s. Voor de jaren heeft de Regering het aantal punten tot eenheden gebracht: voor de gemeenten en 640 voor de OCMW s. Dit aantal punten werd sindsdien niet meer aangepast. Via bijzondere overeenkomsten werden daarnaast de volgende geco-arbeidsplaatsen aan de plaatselijke besturen toegekend: 41 voltijdse geco-arbeidsplaatsen voor de opvang van kinderen jonger dan drie jaar in 30 gemeentecrèches; 73 halftijdse geco-arbeidsplaatsen ter uitbreiding van de socioprofessionele herinschakelingsacties van de OCMW s (zie de fiche van het inschakelingsprogramma van de OCMW s voor meer informatie). De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft het aantal geco-arbeidsplaatsen van de plaatselijke besturen verhoogd. In uitvoering van een beslissing genomen in 2005, werden in nieuwe geco-arbeidsplaatsen gecreëerd. Elke gemeente kreeg twee administratieve krachten toegewezen die instaan voor de toepassing van de administratieve straffen en sancties die bedoeld zijn in het artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet. De overige 200 arbeidsplaatsen zijn verdeeld over de sectoren van de kinderopvang, het onderhoud van de gemeentewegen en de uitvoering van het veiligheidsbeleid van de gemeenten. De gemeentebesturen kunnen in ruime mate zelf de arbeidsplaatsen over deze drie beleidsdomeinen verdelen en op die manier inspelen op de behoeften die zich in de gemeente het sterkst laten voelen. Voor deze 238 arbeidsplaatsen keert het Gewest een premie van uit. In 2007 kregen de Brusselse gemeentebesturen 183 bijkomende arbeidsplaatsen, in uitvoering van een beslissing genomen in Voor de gemeenten die 10 arbeidsplaatsen of meer kregen, werden 2 arbeidsplaatsen gereserveerd voor de sector van de kinderopvang. Voor de resterende arbeidsplaatsen konden de gemeenten vrij kiezen tussen de sectoren van de opvang van jonge kinderen (0 tot 3 jaar), het onderhoud en de reiniging van de gemeentewegen en de uitvoer van het preventie- en veiligheidsbeleid van de gemeenten. In uitvoering van een beslissing genomen in 2007, kregen de gemeentebesturen in bijkomende arbeidsplaatsen, waarbij dezelfde verdelingsegels gebruikt werden als voor de arbeidsplaatsen die het voorgaande jaar werden toegekend. Einde 2009 waren personen met een geco-statuut in een gemeente (1.740) of een OCMW (529) tewerkgesteld. Dat zijn 178 werknemers meer in vergelijking met einde 2008 (2.091). BEGUNSTIGDEN VOLGENS GESLACHT EN LEEFTIJDSKLASSE, STATUUT EN STUDIENIVEAU IN 2009 Mannen Vrouwen Totaal Leeftijdsklasse < 25 jaar tot 44 jaar jaar Statuut Arbeider nb nb Bediende nb nb Studieniveau. Maximum 1ste graad nb nb de graad nb nb 393 3de graad nb nb 536 Hoger onderwijs nb nb 289 Totaal nb: gegeven niet beschikbaar. 698

8 Nagenoeg 50% van de begunstigden zijn vrouwen. 68,8% van de begunstigden zijn jonger dan 45 jaar werknemers (63,4%) beschikken ten hoogste over een diploma lager secundair onderwijs. Tot slot stellen we net als in 2008 vast dat er ongeveer evenveel werknemers met het arbeidersstatuut (49,4%) als met het bediendenstatuut (50,6%) zijn. In termen van gerealiseerde activiteiten in 2009, stellen we vast dat werknemers taken uitvoeren die tot de openbare administratie behoren. 339 werknemers werken in de sector van de reiniging van de gemeentewegen, 185 zijn aangesteld in de sector van de kinderopvang, 86 voeren taken uit die verband houden met acties ter verbetering van de veiligheid en 44 werken aan de socioprofessionele inschakeling van werkzoekenden met financiële hulp van de OCMW s (leefloon of gelijkgesteld). Kwalitatief Via de verhoging van de subsidies voor de plaatselijke besturen richt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zich uitdrukkelijk op de groep van de laaggekwalificeerde werkzoekenden (onderhoud en reiniging van de gemeentewegen; acties voor preventie en veiligheid), de kinderopvang, en op de ondersteuning van de lopende en de opvolging van de afgelopen wijkcontracten. De plaatselijke besturen beslissen zelf over de besteding van de overige geco-subsidies: zij bepalen hoeveel arbeidsplaatsen zij met de beschikbare punten zullen creëren en welke activiteiten ze aan de geco-werknemers toevertrouwen (zolang deze activiteiten tot de non-profitsector behoren en niet op basis van andere wetten, ordonnanties of besluiten kunnen worden gesubsidieerd). De bijzondere overeenkomsten met de gemeentebesturen leggen de sectoren vast waarbinnen de toegekende geco s moeten worden ingezet, maar laten aan de gemeenten nog bewegingsruimte in het bepalen van de functies en takenpaketten van deze geco s. Vooruitzichten 2010 De Brusselse Hoofdstedelijke Regering zal haar inspanningen op het vlak van het onderhoud en de netheid van de gemeentewegen en van de veiligheid opvoeren. Zij zal de gemeentebesturen de nodige financiële middelen toekennen om hun activiteiten in de sectoren van de kinderopvang en de bevordering van de veiligheid verder te ontwikkelen. Afstemming op de richtsnoeren van de Europese Werkgelegenheidsstrategie RS

9 02 GESUBSIDIEERDE CONTRACTUEEL BIJ BEPAALDE OPENBARE DIENSTEN Juridisch kader Programmawet van 30 december Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 betreffende het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 juni 2005 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 betreffende het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen. Doelstellingen Plaatselijke openbare besturen op regionaal of communautair vlak, onderwijsinstellingen, verenigingen zonder winstoogmerk, instellingen van openbaar nut en plaatselijke sociale huisvestigingsmaatschappijen kunnen premies genieten om gesubsidieerde contractuelen (geco s) aan te werven. Algemene principes Kunnen aangeworven worden in het kader van dit tewerkstellingsprogramma: hoofdzakelijk de nietwerkende werkzoekenden die op het ogenblik van hun aanwerving als dusdanig bij Actiris ingeschreven zijn en die bovendien in de loop van het jaar dat aan de aanwerving voorafgaat minstens 6 maanden hun inschrijving als niet-werkende werkzoekende bij een openbare tewerkstellingsdienst van een land dat behoort tot de Europese Economische ruimte kunnen bewijzen, evenals de werkzoekenden die recht hebben op maatschappelijke integratie of financiële sociale steun ontvangen op het ogenblik van hun aanwerving en die bovendien minstens 6 maanden een leefloon of financiële sociale steun ontvangen hebben in de loop van het jaar dat aan de aanwerving voorafgaat. Kunnen ook worden aangeworven in het kader van dit tewerkstellingsprogramma: de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen of de werkzoekenden die recht hebben op maatschappelijke integratie en die voldoen aan één van de volgende voorwaarden: minstens 40 jaar oud zijn; aangeworven zijn door een onderwijsinstelling erkende door de Vlaamse of Franse gemeenschap; aangeworven worden door een instelling voor opvang van kinderen jonger dan twaalf jaar; aangeworven zijn ter vervanging van een personeelslid in loopbaanonderbreking; de werkzoekenden van wie het recht op werkloosheidsuitkeringen geschorst is in overeenstemming met de artikelen 80 tot 88 van het koninklijk besluit van 25 november 1991; gehandicapten die een vervangingsinkomen of integratietegemoetkoming ontvangen in toepassing van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten; de werkzoekenden met een topsportstatuut, voorgedragen door sportfederaties die door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werden erkend; de voltijdse en deeltijdse werknemers aangeworven in het kader van het stelsel van de geco's, het DAC, het IBF, de APE, WEP- of WEP+ - contracten. De werkgever geniet een jaarlijkse premie van per voltijds aangeworven gesubsidieerde contractuele arbeidskracht. Een gedeeltelijke vrijstelling van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid wordt eveneens voorzien. De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan het bedrag van de premie optrekken. Aldus wordt de verhoogde premie, zoals bepaald in Art. 25,1 van het besluit van van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bepaald volgens het barema van de gewestelijke overheid zonder anciënniteit. De verhoogde premie kan worden toegeschreven aan werkgevers die opleidingsactiviteiten voor werkzoekenden of programma s voor socioprofessionele inschakeling organiseren. 898

10 De verhoogde premie uit art. 21 van het besluit van 28 november 2002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering stemt overeen met het brutoloon geplafonneerd tot het barema van gewestelijke openbare diensten met anciënniteit, verhoogd met een forfaitair percentage ter dekking van het vakantiegeld, de eindejaarspremie, de werkgeversbijdragen, de premies en bijdragen van verzekeringen tegen arbeidsongevallen, de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten, het bedrag van de haard- of standplaatstoelage en van het bedrag van 12,39/maand voor de kosten van het sociaal secretariaat. Krachtens het besluit van 30 juni 2005 werden op 1 september 2005 de vroegere percentages van 20% (bedienden) en 30% (arbeiders) vervangen door forfaitair percentage overeenkomstig het kwalificatieniveau. Om de verhoogde premie te bekomen, sluit de werkgever met de geco een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur en brengt hij hem bijkomende kwalificaties bij die zijn positie op de arbeidsmarkt verbeteren. De projecten worden systematisch gecontroleerd door de inspecteurs die in geval van problemen overigens trachten als bemiddelaar tussen werkgever en werknemer op te treden. We wijzen erop dat: Op 1 januari 2003 werden de arbeidsplaatsen gecreëerd in het kader van het Interdepartementaal Begrotingsfonds ter bevordering van de werkgelegenheid (IBFW) omgevormd tot gecoarbeidsplaatsen. Op 1 februari 2004, nam de Franse Gemeenschap het dagelijkse beheer van de ex-ibfw ers over en op 1 juli 2004 nam de Vlaamse Gemeenschap deze taak op zich. Op 1 januari 2004 hief het besluit van 28 november 2002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het stelsel van gesubsidieerde contractuelen de DAC op. Administratieve omkadering Actiris beheert de arbeidsplaatsen. Dat omvat onder meer het uitvoeren van de ministeriële besluiten, het controleren van de financiële bewijsstukken en het betalen van de premie. Budget Budget voorzien voor het lopende jaar Uitgaven op 31 december ,12. Evaluatie Kwantitatief Eind 2009 tellen we een tewerkstelling van voltijdse equivalenten (VTE). In 2009 werden ongeveer 185 nieuwe arbeidsplaatsen toegekend, voornamelijk in de volgende sectoren : kinderopvang (66 VTE), in projecten met een gewestelijk openbaar nut of een dringend karakter (52 VTE), ter omkadering van 100 nieuwe DSP-posten (25VTE) en tenslotte ook 20 VTE als logistieke steun in het kader van het Jaar van de Strip. 998

11 VERDELING VAN DE WERKNEMERS MET EEN GECO-OVEREENKOMST IN 2009 VOLGENS GESLACHT, LEEFTIJDSKLASSE EN STATUUT Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal < 25 jaar tot 44 jaar jaar Statuut Arbeider Bediende Totaal werknemers zijn als geco tewerkgesteld in het stelsel van de Geco-Programmawet op % van de tewerkgestelde werknemers zijn vrouwen. Een ruime meerderheid van hen is jonger dan 45 jaar (63%). De mannen vertegenwoordigen 37% van de personeelsleden. Ten opzichte van de situatie op stellen we dus een stijging vast van het aantal als geco tewerkgestelde werknemers van 314 personen of bijna 4,5%. Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de arbeidsovereenkomst als bediende het vaakst voorkomt en 83% van alle overeenkomsten uitmaakt. Anderzijds stelt men vast dat in het bediendestatuut verhoudingsgewijs meer vrouwen (69%) dan mannen (31%) werken. Kwalitatief Het aantal van betreft enkel de geco s die op datum van in dienst waren. Inhoudelijk kan opgemerkt worden dat de oorspronkelijke bedoeling van de Geco s Programmawet als een tewerkstellingsprogramma dat de werkloosheid opslorpt en mensen bijkomende kwalificaties bezorgt die hen moet toelaten een betrekking te vinden op de reguliere arbeidsmarkt, de laatste jaren meer en meer naar de achtergrond verdwenen is. De geco-premies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dienen steeds vaker om het tekort aan middelen van de Gemeenschappen op te vangen op de domeinen waarvoor zij bevoegd zijn. Een ander fenomeen is dat van de steeds toenemende anciënniteit van de geco-werknemers: in plaats van door te stromen naar het reguliere arbeidscircuit, stelt men vast dat, eens de mensen hun intrede in het systeem hebben gedaan, zij nog moeilijk de tegenovergestelde beweging maken. Sinds begin 2004 is het aandeel van de werknemers met een anciënniteit van minder dan 5 jaar steeds blijven dalen van 52,9% tot 47,86% in Daarenboven is het aandeel van de geco s met een anciënniteit van 20 jaar of meer gestegen van 0,9% in 2004 tot 9,23% in Vooruitzichten 2010 Het ziet er naar uit dat er in het jaar 2010 geen bijkomende geco-arbeidsplaatsen zullen geprogrammeerd worden. Dit is te verklaren door de zeer moeilijke budgettaire context waarin het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich bevindt. In uitvoering van wat door de Regering principieel beslist is in 2007 en 2008 zullen er wel nog enkele posten worden toegekend aan de sector van de Nederlandstalige kinderopvang. Afstemming op de richtsnoeren van de Europese Werkgelegenheidsstrategie RS

12 03 DOORSTROMINGSPROGRAMMA S Juridisch kader Ordonnantie van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 18 december 1997 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 4 maart 1997 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de doorstromingsprogramma s (BS van 03 april 1998). Ordonnantie van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 29 oktober 1998 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 15 mei 1998 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 4 maart 1997 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de doorstromingsprogramma s (BS van 23 december 1998). Besluit van 29 januari 1998 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 18 december 1998 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 4 maart 1997 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de doorstromingsprogramma s (BS van 13 juni 1998). Besluit van 26 november 1998 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 29 januari 1998 tot uitvoering van de ordonnantie 18 december 1997 zoals gewijzigd door de ordonnantie van 29 oktober 1998 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 4 maart 1997 tussen de Federale Staat en de Gewesten met betrekking tot de doorstromingsprogramma s (BS van 2 april 1999). Koninklijk besluit van 19 februari 2003 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder werknemers ter beschikking kunnen worden gesteld van gebruikers in het kader van doorstromingsprogramma's (BS van 3 maart 2003). Koninklijk besluit van 10 mei 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 februari 2003 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de werknemers ter beschikking kunnen worden gesteld van gebruikers in het kader van de doorstromingsprogramma s (BS van 13 augustus 2007). Doelstellingen De doorstromingsprogramma s (DSP) hebben als doel bepaalde categorieën van werkzoekenden de kans te bieden hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren door professionele knowhow en ervaring te verwerven die gepaard gaan met een begeleiding op het terrein en een beroepsopleiding. Deze programma s verlagen dus de drempel naar een klassieke arbeidsovereenkomst. De werknemers worden ingezet voor activiteiten met maatschappelijk nut, die beantwoorden aan collectieve maatschappelijke behoeften waarop het normale arbeidscircuit onvoldoende inspeelt. Algemene principes De doorstromingsprogramma s zijn bestemd voor het laaggeschoolde segment van de arbeidmarkt: de werkzoekenden die geen diploma, getuigschrift of brevet van het hoger secundair onderwijs bezitten. De volgende categorieën vormen meer bepaald de kern van deze doelgroep: de werkzoekenden jonger dan 25 jaar, die geen diploma, getuigschrift of brevet van het hoger secundair onderwijs bezitten en die, op de dag van hun aanwerving, hetzij een wachtuitkering ontvangen en sinds minstens negen maanden als werkzoekende zijn ingeschreven, hetzij sinds minstens negen maanden werkloosheidsuitkeringen ontvangen, hetzij sinds minstens negen maanden een leefloon genieten. de volledig uitkeringsgerechtigde werklozen die een wachtuitkering ontvangen en die sedert minstens 12 maanden als werkzoekende ingeschreven zijn; de volledig uitkeringsgerechtigde werklozen die sinds minstens 24 maanden werkloosheidsuitkeringen ontvangen, waaronder de werkzoekenden die in het kader van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen prestaties hebben verricht; en de werkzoekenden die sedert minstens 12 maanden een leefloon of sociale steun ontvangen. 1198

13 De werkgever geniet verschillende voordelen: Hij mag van het nettoloon een bedrag van 247,89 (voor een werknemer die minstens halftijds werkt) of van 322,26 (voor een werknemer die minstens 4/5 is tewerkgesteld) aftrekken, dat ten laste is van de Federale Staat (in casu de RVA of het OCMW). Voor de werknemers die vooraf in het kader van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA s) voldoende prestaties hebben geleverd en die daardoor een PWA-vrijstelling hebben verkregen, worden deze basisuitkeringen met 49,58 verhoogd. Voor werknemers die voor 30 juni van elk jaar op regelmatige wijze in een gemeente wonen met een werkloosheidsgraad die de gemiddelde werkloosheidsgraad van het Gewest met minstens 20% overstijgt, wordt de basisuitkering tot 433,81 per maand opgetrokken indien de werknemer minstens halftijds wordt tewerkgesteld, en tot 545,37 per maand indien hij minstens 4/5 werkt. De verhoogde tegemoetkomingen, bedoeld in de twee voorgaande alinea s, mogen niet worden gecumuleerd. Hij ontvangt een gewestelijke premie waarvan het bedrag minstens dat van de tegemoetkoming van de Federale Staat evenaart. Hij heeft recht op een vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid zoals voorzien door het Activaplan ( 400 of per trimester). Administratieve omkadering De federale overheid betaalt, via de RVA of het OCMW, een deel van het nettoloon, de zogenaamde integratie-uitkering. Via het Activaplan vermindert de federale overheid eveneens de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid ( 400 of per trimester). Het Gewest kent via Actiris een gewestelijke premie toe waarvan het bedrag minstens dat van de federale tussenkomst evenaart. Budget Budget voorzien voor het lopende jaar Uitgaven op 31 december ,36. Evaluatie Kwantitatief In het kader van de uitvoering van het Actieplan voor de jongeren dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de sociale partners op 29 januari 2008 hebben aangenomen, heeft de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2009 als steun aan de projecten voor sociale economie die laaggeschoolde Brusselse min-30-jarigen een beroepsopleiding bieden, 100 nieuwe arbeidsplaatsen in het stelsel van de doorstromingsprogramma s en 25 plaatsen voor gesubsidieerde contractuelen toegekend. Zo kwam het aantal beschikbare DSP-arbeidsplaatsen in de loop van het jaar op 836, waarvan 673 plaatsen (81,0%) op 31 december 2009 waren ingevuld. De onderstaande tabel zet enkele gegevens op een rij over de werknemers die een betrekking bezetten die verband houdt met een gewestelijk of communautair project. 1298

14 BEGUNSTIGDEN VOLGENS GESLACHT, LEEFTIJDSKLASSE, STATUUT EN STUDIENIVEAU IN 2009 Mannen Vrouwen Totaal Leeftijdsklasse < 25 jaar tot 44 jaar jaar Statuut Arbeider Bediende Studieniveau Maximum 1ste graad de graad de graad Onbepaald Totaal Over het geheel genomen wordt 56% van deze arbeidsplaatsen bekleed door vrouwen. De bedienden maken 58% van de totale invullingsgraad uit. We merken een tegenovergestelde tendens op voor de DSP-arbeidsplaatsen bij de vzw s: het aantal mannen en arbeiders bedraagt hier respectievelijk 64% en 61%. De Franse Gemeenschap en de ONE zijn goed voor 290 arbeidsplaatsen, of 43% van de totale bezetting. 54 hiervan worden bekleed door mannen (19%), 236 door vrouwen(81%). Twee derde van deze personen zijn tussen 25 en 44 jaar oud. Het aantal jongeren (< 25 jaar) bedraagt slechts 15%. Dit aantal zou in de loop van 2010 moeten stijgen als gevolg van de toekenning van 100 DSP-arbeidsplaatsen in het kader van de het Actieplan voor de jongeren tot dertig jaar. De arbeidsplaatsen worden voor 51% bekleed door personen met het getuigschrift voor basisonderwijs, wat goed aansluit bij de geest van de wet aangezien het programma bedoeld is voor laaggeschoolde werknemers. Kwalitatief De Brusselse Hoofdstedelijke Regering wenst het stelsel van de doorstromingsprogramma s nieuw leven in te blazen en beoogt allereerst het aandeel van de jonge werkzoekenden in de doorstromingsprogramma s te verhogen. Daarom voorzag het Actieplan voor de jongeren einde 2009 in de creatie van 100 bijkomende arbeidsplaatsen, speciaal voor jonge werkzoekenden tot 30 jaar. Verder wenste de Regering sterker de nadruk te leggen op het aspect doorstroming. Het opleidingsgedeelte werd herzien en de begeleiding naar een nieuwe baan, tijdens en na de tewerkstelling in het doorstromingsprogramma, moet versterkt worden. In tegenstelling tot wat aanvankelijk werd voorzien, moeten de werkgevers een gedeelte van de loonkost blijven betalen, aangezien de Regering haar tegemoetkoming heeft moeten beperken tot de belangrijkste elementen van de loonkost. Bepaalde werkgevers beschikten evenwel niet over voldoende middelen om hun deel van de loonkost op zich te nemen. Andere werkgevers vinden moeilijk kandidaten die bereid zijn met een 4/5 of halftijdse arbeidsovereenkomst te werken, aangezien de inkomsten van een dergelijke tewerkstelling niet of nauwelijks het bedrag van de vervangingsinkomens van de RVA of het OCMW, overtreffen. Tot slot is de kostprijs van een arbeidsplaats in het DSP-stelsel sedert 2004 jaarlijks gestegen. 1398

15 Vooruitzichten 2010 De Regering overweegt de invoering van een mechanisme om arbeidsplaatsen te herverdelen op grond van de bekomen resultaten op het vlak van de doorstroming naar een reguliere tewerkstelling. Daarnaast wil de Brusselse Regering het stelsel van de terbeschikkingstelling actief promoten. Deze maatregel laat toe om de werknemers gedurende maximum 9 maanden stage in een derdenonderneming te laten lopen. Ten slotte wenst de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een regelmatige evaluatie van de projecten en de bekomen resultaten op het vlak van de professionele doorstroming. Afstemming op de richtsnoeren van de Europese Werkgelegenheidsstrategie RS

16 04 BEHEER VAN COLLECTIEVE ONTSLAGEN Juridisch kader Inzake het activerend beleid bij herstructureringen Wet van betreffende het generatiepact - Titel IV Werk - Hoofdstuk V Activerend beleid bij herstructureringen - art zoals gewijzigd door de Economische Herstelwet van 27/03/2009. Koninklijk besluit (KB) van betreffende het activerend beleid bij herstructureringen gewijzigd door het KB van 22/04/2009 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten genomen in het kader van de herstructurering van bedrijven. KB van betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen zoals gewijzigd door het KB van tot invoeging van een afdeling 3bis in het voornoemde besluit, het KB tot wijziging van het voornoemde KB van , het KB van tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact. Samenwerkingsakkoord van betreffende de interregionale mobiliteit van werkzoekenden. Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82bis tot wijziging van cao nr. 82 betreffende het recht op outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen ( ). Brussels model voor de oprichting van tewerkstellingscellen: toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van het KB van betreffende het activerend beleid bij herstructureringen herziening aan de gang. Inzake het beheer van collectieve ontslagen Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 van 02/10/1975 betreffende het collectief ontslag. Koninklijk besluit van betreffende het collectief ontslag. Wet van houdende de bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling - Hoofdstuk VII - Collectief ontslag art zogenaamde wet-renault. Doelstellingen Inzake het activerend beleid bij herstructureringen Over het algemeen, volgens de federale wettelijke bepalingen: De doelstellingen die de federale wetgever nastreeft middels de wet van 23/12/2005 betreffende het generatiepact en het koninklijk besluit van 09/03/2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen worden aangescherpt na de wijzigingen die de Economische Herstelwet van april 2009 heeft aangebracht. Het gaat om het volgende: de ondernemingen in herstructurering aanmoedigen om in de herplaatsing van ontslagen werknemers te investeren door hen een aangepast sociaal plan aan te bieden; de inspanningen van de werkgever inzake zijn aanwervingsbeleid en van de werknemer in zijn zoektocht naar nieuw werk ondersteunen; voortaan ongeacht de leeftijd van de werknemer, ingrijpen om zijn houding ten opzichte van de arbeidsmarkt te versterken; de voorafgaande voorwaarden voor de toegang tot het brugpensioen behouden en op die manier de Europese richtlijnen inzake de tewerkstellingsgraad van oudere werknemers naleven, wat tot nog toe resultaat heeft opgeleverd: einde 2008 heeft vicepremier en minister van Werk Joëlle Milquet gewag gemaakt van een aanzienlijke vermindering van het aantal bruggepensioneerden jonger dan 55 jaar, met name van 31% in 2007 tot 20% tussen augustus 2007 en augustus Algemene beleidsnota van de vicepremier en minister van Werk 04/11/2008, Belgische kamer van volksvertegenwoordigers, doc. 52, 1529/

17 In 2009 bevestigde de directeur van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg dat het aantal jonge bruggepensioneerden jonger dan 55 jaar de laatste jaren met de helft is gedaald, en dit in een context waarin het totale aantal bruggepensioneerden, ondanks de inspanningen voor de activering van senioren, blijft stijgen 2. Inzake het collectief ontslag: De oorspronkelijke doelstelling zoals bepaald door de reglementering is: de conformiteit en de goede werking van de collectieve ontslagprocedure aangegaan door een werkgever ten aanzien van de werknemers die hij wil ontslaan, nagaan, in het bijzonder wat betreft de procedure van inlichting en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers; nuttige informatie aan de werkgevers en hun vertegenwoordigers geven; nuttige informatie voor het onderzoeken van een eventueel herstructureringsplan verzamelen; er eventueel voor zorgen dat de collectieve ontslagprocedure overgaat in het activerend beleid bij herstructureringen en in dit kader meewerken aan de oprichting en de coördinatie van een tewerkstellingscel; diverse instanties inlichten. Algemene principes Inzake het collectief ontslag Via de dienst Begeleiding Collectief Ontslag (BCO) dient Actiris de werkgever die hem op de hoogte brengt van zijn intentie om tot een collectief ontslag over te gaan, alle informatie vereist door de geldende procedures ter zake te geven en zijn aandacht te vestigen op het bestaan van rechten en plichten inzake het activerend beleid bij herstructureringen. Ongeacht of het al dan niet om een ontslag in het kader van het activerend beleid bij herstructureringen 3 gaat, moet Actiris bij de kennisgeving van het collectief ontslag: zich er door middel van de vereiste verificaties van vergewissen dat de werkgever alle reglementaire bepalingen naleeft, eventuele bijkomende informatie aanvragen, nagaan of hij de criteria die het collectief ontslag wettigen aanvaardt of verwerpt, het bewijs controleren waarmee de werkgever wil aantonen dat hij de informatie- en raadplegingsprocedure heeft gevolgd (wet- Renault); de werkgever de data van het begin en het einde van de bevriezingsperiode meedelen waarna hij het betrokken personeel van de opzegging van de overeenkomst in kennis kan stellen; naargelang het geval de bevriezingsperiode eventueel verkorten of verlengen. In deze welbepaalde periode mag geen enkele opzegging van de overeenkomst plaatsvinden. Inzake het activerend beleid bij herstructureringen Gezien de weerslag van de huidige crisis op de arbeidsmarkt heeft de federale wetgever in 2009 verschillende maatregelen getroffen die door het federale ministerie van Werkgelegenheid werden voorgesteld om de begeleiding van ondernemingen in herstructurering te verstevigen. Hierdoor kunnen de ontslagen werknemers voortaan vanaf de betekening van hun opzegging begeleid worden om hun snel terug aan het werk te krijgen. Deze verschillende maatregelen kregen gestalte in de Economische Herstelwet van 27 maart 2009, die vanuit het standpunt van het activerend beleid bij herstructureringen geleid heeft tot belangrijke wijzigingen van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact. Het koninklijk besluit van 22 april 2009 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten genomen in het kader van de herstructurering van bedrijven vult dit nieuwe wettelijke kader 2 3 Zie de schriftelijke parlementaire vraag nr waarop de vicepremier en minister van Werk op 1/02/10 heeft geantwoord: er wordt melding gemaakt van het feit dat concrete, officiële en betrouwbare cijfers ontbreken. Bepaalde ondernemingen die tot een collectief ontslag overgaan, kunnen aan de criteria bepaald door het KB van 24/05/76 betreffende het collectief ontslag beantwoorden, zonder evenwel aan alle vereisten inzake het activerend beleid bij herstructureringen te voldoen. 1698

18 aan door de uitvoeringsmaatregelen van Titel IV van de Economische Herstelwet concreet uit te voeren. Is voortaan in herstructurering, elke werkgever die valt onder het toepassingsgebied van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en paritaire comités en die overgaat tot de aankondiging van een collectief ontslag. In hoofdzaak hebben de voornaamste wijzigingen betrekking op: de oprichting van een tewerkstellingscel (TWC): dit is voortaan verplicht voor alle ondernemingen met meer dan 20 werknemers die tot een collectief ontslag overgaan. Voor de kleine ondernemingen met minder dan 20 werknemers gaat het om een recht dat een verplichting wordt ingeval een verlaging van de brugpensioenleeftijd wordt aangevraagd; de begeleiding door de tewerkstellingscel van alle werknemers gedurende 3 maanden voor de min-45-jarigen en gedurende 6 maanden voor de werknemers van 45 jaar en ouder. De uitzendkrachten en de werknemers met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur kunnen eveneens begeleid worden indien ze minstens een jaar ononderbroken voor de onderneming in herstructurering gewerkt hebben; de inschrijving bij zowel de tewerkstellingcel als bij Actiris: alle ontslagen werknemers moeten zich zowel bij de tewerkstellingscel als bij hun gewestelijke openbare dienst voor arbeidsbemiddeling inschrijven; de garantie dat iedereen outplacement aangeboden krijgt. Dit wordt gedaan door de cel en wordt na advies van de gewestminister van Werk door de federale minister van Werk goedgekeurd. de inschakelingsvergoeding: dankzij deze vergoeding kunnen alle werknemers hun salaris gedurende 3 of 6 maanden aan 100% behouden. de financiële voordelen voor de werknemer en de nieuwe werkgever. De ontslagen werknemer die een nieuwe baan vindt, geniet tijdelijk van een verhoging van zijn nettosalaris dankzij een vermindering van de werknemersbijdrage voor de sociale zekerheid (133 euro voor bedienden en 144 euro voor arbeiders). De nieuwe werkgever geniet een gelijkaardig voordeel. Deze maatregel wordt concreet door de verminderingskaarten herstructureringen ; de financiële voordelen voor de voormalige werkgever. De terugbetaling van de outplacementkosten. De werkgever in herstructurering krijgt een deel van de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding van de ontslagen werknemers terugbetaald, voor zover zij een minimum aantal uren outplacement hebben gevolgd. Wanneer de werknemers opnieuw aan het werk zijn, zijn de bedragen hoger. Hij kan eveneens onder bepaalde voorwaarden een deel van de inschakelingsvergoeding van arbeiders recupereren. Indien de kennisgeving van collectief ontslag gebeurt zonder een aanvraag tot verlaging van de pensioenleeftijd, zijn andere principes van toepassing. Ze worden hieronder bondig voorgesteld: advies van Actiris met betrekking tot het outplacementaanbod van de onderneming, volgens een beslissingsprocedure specifiek voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit plan moet informatie met betrekking tot de herplaatsing van werknemers bevatten en tevens beantwoorden aan vastgelegde evaluatiecriteria met betrekking tot outplacement, opleiding en alle andere vormen van begeleiding van de werknemers die ter beschikking van de arbeidsmarkt moeten blijven; indien een groot aantal werknemers uit andere gewesten bij de herstructurering betrokken zijn, draagt Actiris bij tot de oprichting van een interregionale crisiscel en werkt het mee aan de organisatie en de opvolging van de begeleiding van de personen die hun werk verliezen; Actiris coördineert groepsinfosessies voor werknemers die door collectief ontslag bedreigd zijn, en dit zowel intern als in samenwerking met externe entiteiten: Bruxelles Formation of de RDB (VDAB), outplacementverstrekkers en, indien nodig, samen met andere gewestelijke diensten en/of communautaire instellingen; Actiris richt samen met de initiatiefnemende onderneming en de andere deelnemende partners (minstens een van de vakbondsorganisaties, het sectoraal opleidingsfonds voor zover dit bestaat en de openbare opleidingsdienst) een tewerkstellingscel op. In zijn hoedanigheid van regisseurcoördinator ziet Actiris toe op de concrete uitvoering van de begeleidingsmaatregelen waarbij de inschrijvingsprocedure van de werknemers (bij de tewerkstellingcel en als werkzoekende) en de 1798

19 verplichtingen van de werkgever en de outplacementverstrekker, dienen te worden nageleefd. Naast het leiden en opvolgen van de cellen, moet Actiris de ontslagen personen in het kader van het activerend beleid bij herstructureringen en de verschillende mogelijke erkenningen in samenwerking met de RVA administratief opvolgen. Zo is er bijvoorbeeld het beheer van lijsten per onderneming met de noodzakelijke gegevens voor de aflevering van de verminderingskaarten herstructurering door de RVA en later voor de aflevering van deelnameattesten aan de tewerkstellingscel door Actiris; Actiris werkt instrumenten uit voor de opvolging van collectieve ontslagen en tewerkstellingscellen: uitwerking van een instrument voor de opvolging van collectieve ontslagen met of zonder activerend beleid bij herstructureringen, oprichting van een coördinatiecel van de tewerkstellingscellen en uitwerking van instrumenten voor de opvolging van de tewerkstellingscellen (een beknopt en een andere meer gedetailleerd, per onderneming), opstelling van maandelijkse statistieken voor grote herstructureringen (meer dan 250 werknemers waarvan er minstens 50 in een ander gewest en/of andere gemeenschap wonen) en trimestriële statistieken voor de andere (met verklarende woordenlijst). omwille van de tussenkomst van verschillende overheidsniveaus in de maatregel uitgewerkt als gevolg van het generatiepact en de noodzaak om aanpassingen of correcties door te voeren, neemt Actiris deel aan de formalisering van de uitwisseling van informatie en de bepaling van samenwerkingswijzen met de andere openbare gewestelijke tewerkstellingsdiensten in het kader van het samenwerkingsakkoord betreffende de interregionale mobiliteit van werkzoekenden. Tegelijkertijd heeft Actiris de samenwerking met de federale instanties opgedreven, met name met de RVA (formalisering van de afspraken over de interpretatie en de toepassing van de reglementaire bepalingen; verdeling van de taken tussen de verschillende partijen en vermindering van de vage grensgevallen; invoering van gezamenlijke procedures, ). Daarnaast wordt samengewerkt met de Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen (Brugpensioencel) van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (stelselmatige communicatie van de verschillende erkenningen toegekend aan de ondernemingen, zodat Actiris als directeur van de cel de deadline voor de inschrijving van de ontslagen werknemers in de tewerkstellingscel kan naleven). Administratieve omkadering Actiris Dienst Begeleiding Collectief Ontslag. De dienst bestond in 2009 uit 5 personen, hetzij 4,1 VTE. Budget voor het lopende jaar Gewoon budget van Actiris. Evaluatie Kwantitatief De kwantitatieve evaluatie die we voorstellen sluit aan bij de gegevens inzake de uitvoering van de maatregel. De aankondiging wijst eerder op het aantal ondernemingen die in moeilijkheden verkeren en het collectief ontslag als oplossing overwegen. De bekendmaking (beslissing) duidt in zekere zin op het aantal ondernemingen dat deze overweging tot uitvoering brengt. Het aantal bekendmakingen van collectief ontslag zegt dus meer over het aantal ontslagen dat ook effectief zal worden doorgevoerd. Het is dus een betere indicator voor de kwantitatieve opvolging. Bovendien: Het aantal behandelde dossiers en het aantal TWC dat door Actiris wordt beheerd zijn een indicator van de werkdruk binnen de dienst Begeleiding Collectief Ontslag (BCO). Het verschil tussen het aantal werknemers dat (bij de aankondiging) met ontslag bedreigd wordt en het (bij de beslissing) aantal ontslagen werknemers, en bijgevolg het aantal begunstigden van de outplacementmaatregelen, geeft het effect weer dat de onderhandelingen en raadpleging van 1898

20 de werknemers hebben op het beperken van de ontslagen en het aantal effectief gespaarde werknemers. In 2009 ligt de ratio op 84,87% (zie onderstaande tabel). Dit cijfer moet echter gerelativeerd worden, aangezien een aantal van de dossier die in 2009 werden bekendgemaakt reeds in 2008 werden aangekondigd. De onderstaande tabel bevat de gewestelijke dossiers van collectief ontslag en herstructurering (tewerkstellingscellen) die in 2009 door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (in dit geval door Actiris) werden behandeld. Het overzicht bevat tevens informatie over de dossiers die in 2008 werden opgestart. Aantal dossiers collectief ontslag Aantal bedreigde werknemers (aankondiging) Aankondigingen Aantal ontslagen werknemers (beslissing) & begunstigden van de herplaatsingsmaatregelen Bekendmakingen Behandelde dossiers Aantal TWC* actieve TWC, waarvan 4 in 2008 en 13 in 2009 werden opgericht (4 hiervan zijn nog niet operationeel) 2009 Gesloten dossiers 9 2 Bron: Actiris Dienst Begeleiding Collectief Ontslag (BCO) * Te onderscheiden: Actieve TWC (TWC waarvan de oprichtingsakte werd getekend) & operationele TWC (ontslagen personen & ingeschreven voor het outplacement) Over het algemeen tonen de cijfers dat het aantal personen dat in 2009 in het kader van een collectief ontslag werd ontslagen (1.032) hoger ligt dan in 2008 (553). Wanneer we kijken op welke ACTIVITEITENSECTOREN DE AANKONDIGING VAN ONTSLAGEN IN HET BHG BETREKKING HEEFT (2009), tellen we 7 (gekende) domeinen (geen enkele vereniging uit de nonprofitsector, allemaal uit de commerciële sector), die als volgt worden opgesplitst: Commerciêle sector Aantal ondernemingen Verwerkende nijverheid 4 Bouwsector 1 Handel 10 Hotels en restaurants 1 Nieuwe informatie- en communicatietechnologieën Financiële activiteiten 2 Gemeenschapsvoorzieningen (cultureel en sportief, ) Onbekend Kwalitatief Juridische criteria Afstemming van het kader op de vooropgestelde doelstelling Ondanks de wettelijke aanpassingen naar aanleiding van het Economisch herstelplan en de wens van de politiek om de tewerkstellingscellen uit te breiden naar alle ondernemingen in herstructurering, zijn nog niet alle bedrijven hiertoe verplicht. Het KB van 09/03/2006 bepaalt immers dat voor de ondernemingen met een technische bedrijfseenheid van gemiddeld 100 werknemers of meer het aantal ontslagen 10% moet bedragen om van een collectief ontslag met de oprichting van een TWC te spreken. Bv.: een onderneming met 800 werknemers moet minstens 80 personen ontslaan om van een collectief ontslag te spreken in de zin van het KB van 09/03/2006 zoals gewijzigd door de Economische Herstelwet. Indien ze 70 personen ontslaat, gaat het niet meer om een collectief ontslag in de zin van voornoemd KB, 1998

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2010

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2010 B R USSELS OBSERV ATORIUM VOOR DE WERKGELEGENHEID Met de steun van het Europees sociaal fonds Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Document opgesteld in het

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2012

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2012 Met de steun van het Europees sociaal fonds Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2012 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Document opgesteld in het kader van de opvolging van het nationaal hervormingsprogramma

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 ENIAC / Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 Augustus 2008 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2013

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2013 Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2013 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Document opgesteld in het kader van de opvolging van het nationaal hervormingsprogramma 2013 (NHP) Met de steun van het

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2014

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2014 Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2014 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Document opgesteld in het kader van de opvolging van het nationaal hervormingsprogramma 2014 (NHP) Met de steun van het

Nadere informatie

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties)

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties) ACTIRIS Terug te sturen naar : ACTIRIS Dienst GECO Anspachlaan 65 1000 BRUSSEL AANVRAAGFORMULIER VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (GECO) PROGRAMMAWET VAN 30.12.1988 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S. 06.08.2004) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [28 maart 2007 tot

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2015

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2015 Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2015 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Document opgesteld in het kader van de opvolging van het nationaal hervormingsprogramma 2015 (NHP) Décembre 2015 1 Voorwoord

Nadere informatie

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING)

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING) Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale a.s.b.l. Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest v.z.w. Section CPAS Afdeling OCMW HET WIN-WIN-PLAN

Nadere informatie

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. Ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen HOOFDSTUK I. Algemene

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Brussel, woensdag 30 december 2010 Persbericht Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet biedt graag

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de dienstencheques

Nadere informatie

2. Toepassingsgebied van de regelgeving

2. Toepassingsgebied van de regelgeving COLLECTIEF ONTSLAG 1. Inleiding Als een onderneming ertoe gebracht wordt verschillende werknemers te ontslaan, kan het gebeuren dat ze te maken krijgt met de regelgeving over collectief ontslag ("procedure

Nadere informatie

DECREET. inzake sociale werkplaatsen

DECREET. inzake sociale werkplaatsen VLAAMS PARLEMENT DECREET inzake sociale werkplaatsen HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Artikel 2 Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen (B.S )

Koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen (B.S ) Koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen (B.S. 31.03.2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [10 november 2006 tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden.

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. Hoofdstuk VII Activerend beleid bij herstructureringen 273 en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. A. Onderneming in

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

(B.S ) Uittreksel m.b.t. de doelgroepverminderingen : a) de algemene bepalingen die betrekking hebben op alle bijdrageverminderingen

(B.S ) Uittreksel m.b.t. de doelgroepverminderingen : a) de algemene bepalingen die betrekking hebben op alle bijdrageverminderingen Programmawet (I) van 24 december 2002 Titel IV. Werk - Hoofdstuk 7. Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen (B.S. 31.12.2002) Uittreksel

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981)

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Gewijzigd bij : (1) Programmawet van 22 december 2003 (BS 31.12.2003) Gewijzigd bij : (2) Programmawet

Nadere informatie

1. Outplacement, waarover gaat het?

1. Outplacement, waarover gaat het? Generatiepact Uitvoering Doc nr 3 Koninklijk besluit van 9 mars 2006 Outplacement en sancties 1. Outplacement, waarover gaat het? «Outplacement», ook wel beroepsherklassering genoemd, bestaat uit een reeks

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 27 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 27 juni 2007; SCSZ/07/127 1 BERAADSLAGING NR. 06/043 VAN 16 MEI 2006, GEWIJZIGD OP 3 JULI 2007, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

De Tewerkstellingscel

De Tewerkstellingscel De Tewerkstellingscel Dienst Begeleiding Collectief Ontslag Dienst Begeleiding Collectief Ontslag De Tew erkstellingscel 1/10 Inhoudstafel I. INLEIDING: DE OPENBARE TEWERKSTELLINGS- EN OPLEIDINGSDIENSTEN...

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 In het kader van de zesde staatshervorming heeft het Vlaamse Gewest een nieuw doelgroepenbeleid uitgewerkt, dat zich vanaf 1 juli 2016 focust op drie

Nadere informatie

Nr september 2015

Nr september 2015 Nr. 199 17 september 2015 Belgisch Staatsblad Stijging leefloon op 1 september 2015 beïnvloedt loonbeslag door DAVO Op 1 september 2015 werden de basisbedragen van het leefloon met 2% opgetrokken. Dit

Nadere informatie

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN [2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN Indien u tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010 een arbeider ontslaat, kan dit tot een bijkomende kost

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen Stuk 1025 (1997-1998) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 29 april 1998 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

Nadere informatie

ART. 2. Voor de toepassing van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder:

ART. 2. Voor de toepassing van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder: Opschrift Decreet houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector Datum 07.05.2004 HOOFDSTUK I VOORAFGAANDE BEPALINGEN ART. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 Outplacement Ontwerp

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

1. Toepassingsgebied

1. Toepassingsgebied HERSTRUCTURERING EN OUTPLACEMENT Met de economische herstelwet van 27 maart 2009 (Staatsblad, 7 april 2009) en het koninklijk besluit van 22 april 2009 (Staatsblad, 30 april 2009, 2 de editie) worden de

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 tot uitvoering van artikel 7, 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ?

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

WEGWIJS HERSTRUCTURERINGEN. Afgesloten op 19 juni 2009

WEGWIJS HERSTRUCTURERINGEN. Afgesloten op 19 juni 2009 WEGWIJS HERSTRUCTURERINGEN Afgesloten op 19 juni 2009 WEGWIJS HERSTRUCTURERINGEN : INTRODUCTIE Situering Herstructureringen zijn een dagelijks fenomeen geworden op onze arbeidsmarkt. Ze roepen steevast

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

Ontdek het inschakelingscontract

Ontdek het inschakelingscontract Ontdek het inschakelingscontract De nieuwe maatregel van de Brusselse regering om jongeren aan het werk te zetten 29 februari 2016 Inhoudsopgave 1. Context 2. Doelstellingen van de maatregel 3. Toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het die verantwoordelijk

Nadere informatie

Programmawet (1) van 24 december 2002 (B.S ) TITEL IV. - Werkgelegenheid

Programmawet (1) van 24 december 2002 (B.S ) TITEL IV. - Werkgelegenheid Programmawet (1) van 24 december 2002 (B.S. 31.12.2002) Gewijzigd bij: (1) programmawet van 8 april 2003 (B.S. 17.04.2003) (2) programmawet van 22 december 2003 (B.S. 31.12.2003) (3) programmawet van 9

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997;

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997; TC/97/82 BERAADSLAGING Nr. 97/49 VAN 11 SEPTEMBER 1997 BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDS- VOORZIENING TOT HET RAADPLEGEN VAN HET WERKGEVERS- REPERTORIUM VAN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen.

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Besluit van 22 december 2004 tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/107 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009 EN OP 7 SEPTEMBER 2010,

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie

AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS ALLERLEI PRODUCTEN. Brussel, 15 januari 2016

AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS ALLERLEI PRODUCTEN. Brussel, 15 januari 2016 AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS ALLERLEI PRODUCTEN MVB/WINWORD/SOCIAL/CIRCULAIRES FONDS/ SOCIALES 2016/ DIVERS/PROD DIV 002 FORM GROUPE A RISQUE NL Brussel, 15 januari 2016 Betreft : Regeling om financiële

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het Plan Activa (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het Plan Activa (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met uw uitbetalingsinstelling de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991)

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [02 oktober 1992 tot wijziging van het

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/093 BERAADSLAGING NR 14/047 VAN 3 JUNI 2014 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/067 BERAADSLAGING NR. 16/033 VAN 5 APRIL 2016 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Directie Interne en Externe Communicatie Keizerslaan, 7-9 - 1000 Brussel Tel. 02 515 42 81 www.rva.be Brussel, 8 mei Persmededeling Stijging van de volledige werkloosheid,

Nadere informatie

CRISISPREMIE ARBEIDERS

CRISISPREMIE ARBEIDERS 19.02.2010 Rev. 31.12.2010 Kitty Janssens kitty.janssens@salar.be CRISISPREMIE ARBEIDERS De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 78/2013 van 11 december 2013 Betreft: aanvraag van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie om een netwerkverbinding tot

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering; Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, het koninklijk besluit van 11 maart 2003 tot vaststelling van

Nadere informatie

Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Programmawet (I) van 24 december 2002 Titel IV. Werk - Hoofdstuk 7. Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen (B.S. 31.12.2002) Uittreksel

Nadere informatie

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de inspanningen ten gunste van de personen die tot de risicogroepen

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de arbeids en loonvoorwaarden in 2013 en 2014 Artikel 1. TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

Persdossier. De details van het nieuwe aanwervingsplan

Persdossier. De details van het nieuwe aanwervingsplan Brussel, maandag 18 januari 2010 Persdossier De details van het nieuwe aanwervingsplan Op voorstel van Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet heeft de ministerraad in december 2009 het

Nadere informatie

Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat BRUSSEL

Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat BRUSSEL Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL VSKO/Dienst Beleidscoördinatie/07.1 Brussel, 18 januari 2007 MEDEDELING Meesters-, vak- en dienstpersoneel (PC 152): nieuwe

Nadere informatie

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen RSZ-verminderingen In het kader van de zesde Staatshervorming werden sedert 1 juli 2014 een aantal federale bevoegdheden geregionaliseerd. De specifieke doelgroepverminderingen worden overgedragen naar

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES -----------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

Activerend beleid bij herstructureringen

Activerend beleid bij herstructureringen HOOFDSTUK VI Activerend beleid bij herstructureringen 203 AFDELING 1 Situering 269. Traditioneel leidde een collectief ontslag vaak tot een massale uitstroom van oudere werknemers in het kader van een

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2014

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2014 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2014 Verantwoordelijke uitgever : Grégor Chapelle, Anspachlaan 65-1000 Brussel - 02/2014 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

I. Federaal Sociaal Strafrecht

I. Federaal Sociaal Strafrecht I. Federaal Sociaal Strafrecht Deel I. Het Sociaal Strafwetboek........... 3 Wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek van 6 juni 2010 (Uittreksel)... 3 Boek I. De preventie, de vaststelling en de

Nadere informatie

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking.

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking. B R U S S E L S E E N V L A A M S E DOELG R O E P V E R M I N D E R I N G EN I N F O F I C H E A L G E M E E N Met de 6 de staatshervorming zijn de gewesten bevoegd geworden voor de doelgroepverminderingen.

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer Infoblad RVA Onderwerp Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op uitkeringen? Datum November 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Jozef II-straat 47 B-1000 BRUSSEL Tel. (02) 239 12 11 Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2015

NIEUWSBRIEF APRIL 2015 NIEUWSBRIEF APRIL 2015 WORDT DE INDEXSPRONG NU AL TOEGEPAST? Op regelmatige tijdstippen worden de lonen, pensioenen en uitkeringen aangepast aan de stijging van de levensduurte ( = indexering). De regering

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden 16 juni 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Startbaanverplichting kan verlicht worden door het aanbieden van stageplaatsen Datum 5 maart 2010 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

BETREFT: PAB en CAO 26 of Vlaamse inschakelingspremie (VIP)

BETREFT: PAB en CAO 26 of Vlaamse inschakelingspremie (VIP) 1/2 Brussel, 25 maart 2005 Kenmerk: 50/sjp/mededeling11 Vragen naar: medewerker van de PAB-cel Telefoon: 0800/97.907 Fax: 02/225.84.05 t.a.v. de PAB-cel E-mail: pab@vlafobe Bijlagen: 4 BETREFT: PAB en

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8 19.9.2011 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN INHOUDSTAFEL PROTOCOL VAN SECTORAKKOORD 2011-2012 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied Artikel 1 Hoofdstuk 2: Koopkracht Afdeling 1: Voor 2011 Artikel 2:

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, φ Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieuverenigingen en natuurverenigingen die personeelsleden

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 216 14 januari 2016 Belgisch Staatsblad Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld

Nadere informatie

STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG HOOFDSTUK 1: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG 1 VANAF 58 JAAR I. Wat is het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag? Het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Herinschakeling van de zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de Sociale Inschakelingseconomie (SINE)

Infoblad - werkgevers Herinschakeling van de zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de Sociale Inschakelingseconomie (SINE) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werkgevers Herinschakeling van de zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de Sociale Inschakelingseconomie (SINE) Wat is de bedoeling van de SINE-maatregel?

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING

AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST B.E.W. Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING in het kader van de ordonnantie van 18 maart

Nadere informatie