Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007"

Transcriptie

1 ENIAC / Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 Augustus 2008 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL HERVORMINGSPROGRAMMA (NHP)

2 Deze inventaris had niet zo volledig kunnen zijn zonder de waardevolle samenwerking tussen de diensten van ACTIRIS, de administratie voor economie en werkgelegenheid van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vertaling voltooid op 07 november 2008.

3 INHOUDSTAFEL GESUBSIDIEERDE CONTRACTUEEL BIJ SOMMIGE PLAATSELIJKE BESTUREN... 1 GESUBSIDIEERDE CONTRACTUEEL BIJ BEPAALDE OPENBARE DIENSTEN... 5 DOORSTROMINGSPROGRAMMA S... 9 BEHEER VAN COLLECTIEVE ONTSLAGEN BRUSSELS OUTPLACEMENT STARTBAANOVEREENKOMST IN DE GLOBALE MAATSCHAPPELIJKE PROJECTEN STARTBAANOVEREENKOMST «VORMENDE BEROEPSERVARING» BIJ BRUSSELSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT CONTRACT VOOR BEROEPSPROJECT DIENSTEN VAN DE JOBFOCUS DIENST BEGELEIDING ACTIEF ZOEKEN NAAR WERK EN DE PARTNERS VAN HET NETWERK ACTIEF ZOEKEN NAAR WERK SOCIOPROFESSIONEEL INSCHAKELINGSPROGRAMMA MET DE OCMW'S PARTNERSHIP INZAKE SOCIOPROFESSIONELE INSCHAKELING SOCIAAL UITZENDKANTOOR DIENST SOCIALE CONSULTATIE PROFESSIONELE REFERENTIECENTRA TUSSENKOMST IN DE KOSTEN VAN NIEUWE INSTALLATIE VAN WERKLOZEN BEROEPSOVERSTAPPREMIE STRIJD TEGEN DISCRIMINATIE BIJ AANWERVING INFORMATIELOKET VOOR DISCRIMINATIE BIJ AANWERVING PLAATSELIJKE WERKGELEGENHEIDSPLATFORMS BRUSSELS OBSERVATORIUM VOOR DE WERKGELEGENHEID OPLEIDING VAN DE INSCHAKELINGSWERKERS TEGEMOETKOMINGEN VOOR OPLEIDINGEN HULP VOOR CONSULTANCY TEGEMOETKOMING IN DE BEZOLDIGING VAN WERKLOZEN AANGEWORVEN VOOR ECONOMISCHE-EXPANSIEPROJECTEN KONINKLIJK BESLUIT TUSSENKOMST IN DE VERGOEDING VAN WERKLOZEN TEWERKGESTELD IN HET KADER VAN PROJECTEN VAN ECONOMISCHE EXPANSIE KONINKLIJK BESLUIT STEUN VOOR DE ONTWIKKELING VAN ECONOMISCHE ACTIVITEITEN: BEDRIJVENCENTRUM EN LOKALE ECONOMIELOKET PARTNERSHIP IN HET KADER VAN EEN INSCHAKELINGSTRAJECT VIA ECONOMISCHE WEG STARTERSFONDS, MICROKREDIET EN ACHTERGESTELDE LENING STEUN AAN DE ACTIVITEITENCOÖPERATIEVEN ERKENNING EN FINANCIERING VAN DE PLAATSELIJKE INITIATIEVEN VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE WERKGELEGENHEID EN DE INSCHAKELINGSONDERNEMINGEN NASTREVEN VAN TRANSVERSALE SYNERGIEËN TER BEVORDERING VAN DE WERKGELEGENHEID (TERRITORIAAL PACT VOOR DE WERKGELEGENHEID)...129

4 COÖRDINATIE EN OVERLEG VAN DE PLAATSELIJKE INSCHAKELINGSPARTNERS ERKENNING VAN DE TEWERKSTELLINGSPARTNERS IN HET KADER VAN HET GEMENGD BEHEER VAN DE ARBEIDSMARKT NALEVING VAN DE WETGEVING BETREFFENDE HET GEMENGD BEHEER VAN DE ARBEIDSMARKT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TOEKENNING VAN ARBEIDSKAARTEN AAN BUITENLANDSE WERKNEMERS NALEVING DOOR DE GEWESTELIJKE SOCIALE INSPECTIE VAN DE WETGEVING M.B.T. DE TEWERKSTELLING VAN BUITENLANDSE WERKNEMERS ONDERSTEUNING BIJ PROFESSIONELE INSCHAKELING: DE CHEQUES INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING IN DE ONDERNEMING OPVANG VAN DE KINDEREN VAN WERKZOEKENDEN PARTNERSHIP VOOR DE OPVANG VAN KINDEREN VAN WERKZOEKENDEN MAATREGELEN GENOMEN TOT UITVOERING VAN HET SAMENWERKINGSAKKOORD BETREFENDE DE BEVORDERING VAN DE INTERREGIONALE MOBILITEIT VAN DE WERKZOEKENDEN DE EUROPESE WERKGELEGENHEIDSSTRATEGIE, HET NATIONAAL HERVORMINGSPROGRAMMA, DE BRUSSELSE BIJDRAGE TABEL MET DE TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN, RICHTSNOEREN, C2E AFKORTINGEN

5 GESUBSIDIEERDE CONTRACTUEEL BIJ SOMMIGE PLAATSELIJKE BESTUREN Juridisch kader KB nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen (BS van 20 november 1986). Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 februari 1998 tot bepaling van de verdelingscriteria voor de subsidies toegekend aan lokale besturen die gesubsidieerde contractuelen tewerkstellen (BS van 5 juni 1998). Doelstellingen De gemeenten, de verenigingen van gemeenten met uitzondering van die met economische finaliteit, de OCMW s, de verenigingen van OCMW s, de intercommunale centra voor maatschappelijk welzijn, de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen een premie ontvangen voor de aanwerving van gesubsidieerde contractuelen. Niet-werkende werkzoekenden en rechthebbenden op het leefloon of op financiële sociale bijstand kunnen als gesubsidieerde contractuelen worden tewerkgesteld. Het doel van de maatregel is om de publieke dienstverlening te verbeteren en om de tewerkstelling van kwetsbare groepen te bevorderen. Algemene principes In dit tewerkstellingsprogramma kunnen volgende personen worden aangeworven: in de eerste plaats de niet-werkende werkzoekenden die op het ogenblik van hun aanwerving als dusdanig bij ACTIRIS zijn ingeschreven en die bovendien kunnen bewijzen dat zij in de loop van het jaar dat aan hun aanwerving voorafgaat, gedurende zes maanden als niet-werkende werkzoekende bij een openbare tewerkstellingsdienst ingeschreven zijn geweest. In de tweede plaats de werkzoekenden die op het ogenblik van hun aanwerving het leefloon of financiële sociale bijstand ontvangen en die dat leefloon of die bijstand gedurende minstens zes maanden in de loop van het jaar dat aan hun aanwerving voorafgaat, hebben ontvangen. In het kader van dit tewerkstellingsprogramma kunnen voornamelijk worden aangeworven: de niet-werkende werkzoekenden die op het ogenblik van hun aanwerving als dusdanig bij ACTIRIS staan ingeschreven sedert minstens zes maanden in de loop van de twaalf maanden die aan de tewerkstelling voorafgaan; de werkzoekenden die op het ogenblik van hun aanwerving het leefloon of financiële sociale bijstand genieten en dat leefloon of die bijstand hebben ontvangen gedurende minstens 6 maanden in de loop van de twaalf maanden die aan hun tewerkstelling voorafgaan; de volledig uitkeringsgerechtigde werklozen die aan één van onderstaande voorwaarden voldoen: hetzij ten minste 40 jaar oud zijn; hetzij aangeworven zijn in een instelling voor de opvang van kinderen jonger dan twaalf jaar; hetzij door een OCMW als maatschappelijk werker of als universitair medewerker zijn aangeworven in het kader van een project ten behoeve van de socioprofessionele herinschakeling van rechthebbenden op het leefloon of op financiële sociale bijstand. de werkzoekenden wier recht op een werkloosheidsuitkering werd geschorst, in overeenstemming met artikels 80 tot 88 van het Koninklijk Besluit van 25 november 1991; 1

6 de werkzoekenden die het leefloon of financiële sociale bijstand ontvangen en die aan één van de volgende voorwaarden voldoen: gedurende minstens zes maanden in de loop van de 12 maanden die aan de aanwerving voorafgaan het leefloon of financiële sociale bijstand hebben ontvangen; minstens veertig jaar oud zijn; worden aangeworven door een instelling voor de opvang van kinderen jonger dan twaalf jaar. de gehandicapten die over inkomensvervangende of integratietegemoetkomingen beschikken in toepassing van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten; de voltijdse en deeltijdse werknemers die tewerkgesteld zijn in het kader van de stelsel geco s, DAC, IBF, PRIME, APE, WEP, WEP+. De plaatselijke besturen zijn gedeeltelijk vrijgesteld van de patronale RSZ-bijdragen en ontvangen een premie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering bepaalt jaarlijks het bedrag van de geco-subsidies in de vorm van punten. Ieder punt staat voor een subsidie van De puntenverdeling onder de plaatselijke besturen gebeurt op basis van objectieve criteria zoals het aantal inwoners, werkzoekenden, leefloners en rechthebbenden op financiële sociale steun. De besturen beslissen vrij over de initiatieven die zij met de medewerking van de geco-werknemers willen starten of voortzetten. Sinds het jaar 2004 geeft de Brusselse Hoofdstedelijk Regering extra punten aan de gemeentebesturen die een wijkcontract hebben (of hadden) afgesloten. Deze laatste krijgen zes bijkomende punten per wijkcontract. Op die wijze wil de Regering de continuïteit van de werking en de opvolging van deze wijkcontracten stimuleren. Voor deze functies kunnen de gemeenten arbeidsplaatsen van 1, 2, 3 of 4 punten creëren. Daarnaast sloot het Gewest bijzondere overeenkomsten af met de gemeentebesturen en de OCMW s waarbij arbeidsplaatsen aan deze besturen werden toegekend voor de tewerkstelling in sectoren waar het Gewest bijzondere acties wil voeren. Voor de gemeentebesturen ligt de klemtoon sedert 3 jaar op de volgende sectoren: o o de sector van de opvang van jonge kinderen (0 tot 30 jaar); de sector van het onderhoud en de reiniging van de gemeentewegen; o de sector van de acties om veiligheid en preventie te bevorderen. De OCMW s hebben geen bijkomende arbeidsplaatsen ontvangen in de loop van deze drie jaar. De overeenkomsten die in 1998 met de OCMW s werden afgesloten met het oog op de creatie van 73 halftijdse arbeidsplaatsen om de acties inzake socio-professionele herinschakeling van leefloners te ondersteunen (premie van voor de maatschappelijk werkers en van voor de universitairen) lopen gewoon door. Administratieve omkadering Iedere maand stort ACTIRIS voorschotten aan de RSZPPO, die ze aan de plaatselijke besturen bezorgt. Aan het begin van het volgende jaar maakt ACTIRIS een afrekening op basis van de informatie die hij van de RSZPPO heeft ontvangen. Het Gewest recupereert een deel van de toegekende premies bij de federale overheid, in de vorm van trekkingsrechten. 2

7 Budget Budget voorzien voor het lopende jaar ,00. Reële uitgaven ,41. Evaluatie Kwantitatief In de periode heeft de Regering jaarlijks een totaal van punten aan de plaatselijke besturen toegekend, waarvan voor de gemeenten en 695 voor de OCMW s. Voor de jaren heeft de Regering het aantal punten tot eenheden gebracht: voor de gemeenten en 640 voor de OCMW s. Dit aantal punten werd sindsdien niet meer aangepast. Via bijzondere overeenkomsten werden daarnaast de volgende geco-arbeidsplaatsen aan de plaatselijke besturen toegekend: 41 voltijdse geco-arbeidsplaatsen voor de opvang van kinderen jonger dan drie jaar in 30 gemeentecrèches; 73 halftijdse geco-arbeidsplaatsen ter uitbreiding van de socioprofessionele herinschakelingsacties van de OCMW s (zie de fiche van het inschakelingsprogramma van de OCMW s voor meer informatie). De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft in 2006, 2007 het aantal geco-arbeidsplaatsen van de gemeentebesturen verhoogd. Ook in 2008 zullen er arbeidsplaatsen bijkomen. In 2006, in uitvoering van een beslissing genomen in 2005, ging het om 238 nieuwe geco-posten. Elke gemeente kreeg twee administratieve krachten toegewezen die zullen instaan voor de toepassing van de administratieve straffen en sancties die bedoeld zijn in het artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet. De overige 200 arbeidsplaatsen zijn verdeeld over de sectoren van de kinderopvang, het onderhoud van de gemeentewegen en de uitvoering van het veiligheidsbeleid van de gemeente. De gemeentebesturen kunnen in ruime mate zelf de arbeidsplaatsen over deze drie beleidsdomeinen verdelen en op die manier inspelen op de behoeften die zich in de gemeente het sterkst laten voelen. Voor deze 238 arbeidsplaatsen keert het Gewest een premie van uit. In 2007, in uitvoering van een beslissing genomen in 2006, kregen de Brusselse gemeentebesturen 183 bijkomende arbeidsplaatsen. Voor de gemeenten die 10 arbeidsplaatsen of meer kregen, werden 2 arbeidsplaatsen gereserveerd voor de sector van de kinderopvang. Voor de resterende arbeidsplaatsen kon de gemeente vrij kiezen tussen de sectoren van de opvang van jonge kinderen (0 tot 3 jaar), het onderhoud en de reiniging van de gemeentewegen en de uitvoer van het preventie- en veiligheidsbeleid van de gemeenten. In 2008, in uitvoering van een beslissing gnomen in 2007, krijgen de gemeentebesturen 220 bijkomende arbeidsplaatsen, waarbij dezelfde verdelingsegels gebruikt werden als voor de posten die het voorgaande jaar werden toegekend. Eind 2007 waren 1887, 5 geco s in een gemeente of OCMW tewerkgesteld. Om technische redenen (verandering van informaticaprogramma), is het onmogelijk een tabel op te maken met de eigenschappen van de werknemers die in 2007 aan het werk waren. 3

8 Kwalitatief Via de verhoging van de subsidies voor de gemeentebesturen richt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zich uitdrukkelijk op de groep van de laaggekwalificeerde werkzoekenden (onderhoud en netheid van de gemeentewegen; acties voor preventie en veiligheid), de opvang van jonge kinderen (van 0 tot 3 jaar), en op de ondersteuning van de lopende en de opvolging van de afgelopen wijkcontracten. De plaatselijke besturen beslissen zelf over de besteding van de overige geco-subsidies: zij bepalen hoeveel arbeidsplaatsen zij met de beschikbare punten zullen creëren en welke activiteiten ze aan de geco-werknemers toevertrouwen (zolang deze activiteiten tot de non-profitsector behoren en niet op basis van andere wetten, ordonnanties of besluiten kunnen worden gesubsidieerd). De bijzondere overeenkomsten met de gemeentebesturen leggen de sectoren vast waarbinnen de toegekende geco s moeten ingezet worden, maar laten aan de gemeenten nog veel bewegingsruimte in het bepalen van de functies en takenpaketten van deze geco s. Vooruitzichten De Brusselse Hoofdstedelijke Regering zal haar inspanningen op het vlak van het onderhoud en de netheid van de gemeentewegen en van de veiligheid uitbreiden. Zij zal de gemeentebesturen de nodige financiële middelen toekennen om hun activiteiten in de sectoren van de kinderopvang en de bevordering van de veiligheid verder te ontwikkelen. In 2008 kent de Brusselse overheid 220 bijkomende arbeidsplaatsen toe aan de gemeentebesturen om het beleid in de 3 vermelde sectoren verder te ondersteunen. Afstemming op de richtsnoeren van de Europese Werkgelegenheidsstrategie RS 19. 4

9 GESUBSIDIEERDE CONTRACTUEEL BIJ BEPAALDE OPENBARE DIENSTEN Juridisch kader Programmawet van 30 december Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 betreffende het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 juni 2005 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 betreffende het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen. Doelstellingen Plaatselijke openbare besturen op regionaal of communautair vlak, onderwijsinstellingen, verenigingen zonder winstoogmerk, instellingen van openbaar nut en plaatselijke sociale huisvestigingsmaatschappijen kunnen premies genieten om gesubsidieerde contractuelen (geco s) aan te werven. Algemene principes Kunnen aangeworven worden in het kader van dit tewerkstellingsprogramma: hoofdzakelijk de nietwerkende werkzoekenden die op het ogenblik van hun aanwerving bij ACTIRIS ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende en die bovendien in de loop van het jaar dat aan de aanwerving voorafgaat minstens 6 maanden inschrijving als niet-werkende werkzoekende bij een openbare dienst voor arbeidsbemiddeling kunnen bewijzen, evenals de werkzoekenden die een leefloon of financiële sociale steun ontvangen op het ogenblik van hun aanwerving en die bovendien minstens 6 maanden een leefloon of financiële sociale steun ontvangen hebben in de loop van het jaar dat aan de aanwerving voorafgaat. Kunnen dus worden aangeworven in het kader van dit tewerkstellingsprogramma: de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen of de werkzoekenden die recht hebben op maatschappelijke integratie en die voldoen aan één van de volgende voorwaarden: minstens 40 jaar oud zijn; aangeworven zijn door een onderwijsinstelling erkende door de Vlaamse of Franse gemeenschap; aangeworven worden door een instelling voor opvang van kinderen jonger dan twaalf jaar; aangeworven zijn ter vervanging van een personeelslid in loopbaanonderbreking; de werkzoekenden van wie het recht op werkloosheidsuitkeringen geschorst is in overeenstemming met de artikelen 80 tot 88 van het Koninklijk Besluit van 25 november 1991; gehandicapten die een vervangingsinkomen of integratietegemoetkoming ontvangen in toepassing van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten; de werkzoekenden met een topsportstatuut, voorgedragen door sportfederaties die door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werden erkend; de voltijdse en deeltijdse werknemers aangeworven in het kader van het stelsel van de geco's, het DAC, het IBF, de APE, WEP- of WEP + - contracten. De werkgever geniet een jaarlijkse premie van per voltijds aangeworven gesubsidieerde contractuele arbeidskracht. Een gedeeltelijke vrijstelling van de werkgeversbijdragen voor de sociale 5

10 zekerheid wordt eveneens voorzien. De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan het bedrag van de premie optrekken. Aldus wordt de verhoogde premie, zoals bepaald in Art. 25,1 van het Besluit van van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bepaald volgens het barema van de gewestelijke overheid zonder anciënniteit. De verhoogde premie kan worden toegeschreven aan werkgevers die opleidingsactiviteiten voor werkzoekenden of programma s voor socioprofessionele inschakeling organiseren. De verhoogde premie uit art. 21 van het Besluit van 28 november 2002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering stemt overeen met het brutoloon geplafonneerd tot het barema van gewestelijke openbare diensten met anciënniteit, verhoogd met een forfaitair percentage ter dekking van het vakantiegeld, de eindejaarspremie, de werkgeversbijdragen, de premies en bijdragen van verzekeringen tegen arbeidsongevallen, de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten, het bedrag van de haard- of standplaatstoelage en van het bedrag van 12,39/maand voor de kosten van het sociaal secretariaat. Krachtens het Besluit van 30 juni 2005 werden op 1 september 2005 de vroegere percentages van 20% (bedienden) en 30% (arbeiders) vervangen door forfaitair percentage overeenkomstig het kwalificatieniveau. Om de verhoogde premie te bekomen, sluit de werkgever met de geco een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur en brengt hij hem bijkomende kwalificaties bij die zijn positie op de arbeidsmarkt verbeteren. De projecten worden systematisch gecontroleerd door de inspecteurs die in geval van problemen overigens trachten als bemiddelaar tussen werkgever en werknemer op te treden. We wijzen erop dat: Op 1 januari 2003 werden de arbeidsplaatsen gecreëerd in het kader van het Interdepartementaal Begrotingsfonds ter bevordering van de werkgelegenheid (IBFW) omgevormd tot gecoarbeidsplaatsen. Op 1 februari 2004, nam de Franse Gemeenschap het dagelijkse beheer van de ex-ibfw ers over en op 1 juli 2004 nam de Vlaamse Gemeenschap deze taak op zich. Op 1 januari 2004 hief het Besluit van 28 november 2002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het stelsel van gesubsidieerde contractuelen de DAC op. Administratieve omkadering ACTIRIS beheert de arbeidsplaatsen. Dat omvat onder meer het uitvoeren van de ministeriële besluiten, het controleren van de financiële bewijsstukken en het betalen van de premie. Budget Budget voorzien voor het lopende jaar ,00. Reële uitgaven ,36. Evaluatie Kwantitatief Eind 2007 tellen we voltijdse equivalenten (VTE), waarvan er bezet zijn. Deze cijfers liggen lager dan de vorige jaren, omdat de dienst in 2007 is gestart met het afsluiten van de zogenaamde verloren arbeidsplaatsen, d.w.z de arbeidsplaatsen die niet binnen de wettelijk voorziene termijn ingevuld zijn en waarvoor de werkgever geen aanspraak meer kan maken op een 6

11 geco-premie. Anderzijds werden er wel 136,8 (VTE) nieuwe arbeidsplaatsen toegekend. Kinderopvang, projecten met een gewestelijk openbaar nut, preventie rond de openbare vastgoedmaatschappijen en 19 VTE van bepaalde duur voor vzw Europa 50 zijn de belangrijkste sectoren waarin deze arbeidsplaatsen voorkwamen. VERDELING VAN DE WERKNEMERS MET EEN GECO-OVEREENKOMST IN 2007 VOLGENS GESLACHT, LEEFTIJDSKLASSE EN STATUUT Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal < 25 jaar jaar - < 45 jaar jaar Totaal Statuut Arbeider Bediende Totaal werknemers zijn als geco tewerkgesteld in het stelsel van de Geco-Programmawet op Zij bevinden zich voornamelijk in collectieve diensten (5.559 werknemers op 6.965). 63,5% van de tewerkgestelde werknemers zijn vrouwen. Een ruime meerderheid van hen is jonger dan 45 jaar (65%). De mannen vertegenwoordigen 36,4% van de personeelsleden. 65% van de geco s zijn jonger dan 45 jaar. Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de arbeidsovereenkomst als bediende het vaakst voorkomt en 81% van alle overeenkomsten uitmaakt. Toch stelt men vast dat in het bediendenstatuut verhoudingsgewijs meer vrouwen (69,6%) dan mannen (30,4%) werken. Kwalitatief Terwijl de cijfers van de voorgaande jaren alle geco-werknemers bevatten die in de loop van dat jaar een arbeidsplaats bezetten of bezet hadden, is sinds 2006 van deze methode afgestapt. Het aantal van betreft enkel nog de geco s die op in dienst waren. Deze nieuwe berekeningsmethode verklaart de daling ten opzichte van het aantal dat werd opgegeven voor het jaar 2005, (namelijk 7.574). Een ander element dat aan de basis ligt van de daling, is het feit dat in de loop van 2007 uit het gegevensbestand een aantal arbeidsplaatsen werden verwijderd die als verloren (niet meer bezetbaar) konden beschouwd worden. Inhoudelijk kan opgemerkt worden dat de oorspronkelijke bedoeling van de Geco s Programmawet als een tewerkstellingsprogramma dat de werkloosheid opslorpt en mensen bijkomende kwalificaties bezorgt die hen moet toelaten een betrekking te vinden op de reguliere arbeidsmarkt, de laatste jaren meer en meer naar de achtergrond verdwenen is. De geco-premies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dienen steeds vaker om het tekort aan middelen van de Gemeenschappen op te vangen op de domeinen waarvoor zij bevoegd zijn. Een ander fenomeen is dat van de steeds toenemende anciënniteit van de geco-werknemers: in plaats van door te stromen naar het reguliere arbeidscircuit, stelt men vast dat, eens de mensen hun intrede in het systeem hebben gedaan, zij nog moeilijk de tegenovergestelde beweging maken. In de laatste 5 jaar is het aandeel van de werknemers met een anciënniteit van minder dan 5 jaar gedaald van 52,9% tot 48,3%, en dit ondanks het creëren van zo n 875 bijkomende geco-betrekkingen, waarvan +/- 800 van onbepaalde duur. Daarenboven is het aandeel van de geco s met een anciënniteit van 20 jaar of meer gestegen van 0,9% tot 5,8%. Vooruitzichten Overeenkomstig met wat werd voorzien in de beleidsverklaring voor 2007 heeft de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besloten 500 bijkomende posten voor geco s te creëren waarvan 220 7

12 in het stelsel van de Geco s bij de Plaatselijke besturen (gemeentes et OCMW s) en 280 in het stelsel van de Geco s Programmawet. Deze zullen pas hun uitwerking hebben in de loop van het jaar Deze kunnen in vier grote categorieën ingedeeld worden : kinderopvang (120 VTE), omkadering van projecten inzake sociale economie (25 VTE), thuishulp aan zieke, gehandicapte en bejaarde personen (85 VTE), ondersteuning van sportverenigingen (15 VTE) en projecten met gewestelijk openbaar nut of met een dringend karakter (35 VTE). Afstemming op de richtsnoeren van de Europese Werkgelegenheidsstrategie RS 19. 8

13 DOORSTROMINGSPROGRAMMA S Juridisch kader Ordonnantie van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 18 december 1997 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 04 maart 1997 afgesloten tussen de Federale Staat en de Gewesten met betrekking tot de doorstromingsprogramma s (BS van 03 april 1998). Ordonnantie van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 29 oktober 1998 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 15 mei 1998 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van afgesloten tussen de Federale Staat en de Gewesten met betrekking tot de doorstromingsprogramma s. (BS van 23 december 1998). Besluit van 29 januari 1998 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de ordonnantie van 18 december 1998 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 04 maart 1997 tussen de Federale Staat en de Gewesten met betrekking tot de doorstromingsprogramma s (BS van 13 juni 1998). Besluit van 26 november 1998 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het Besluit houdende uitvoering van de ordonnantie 18 december 1997 zoals gewijzigd bij ordonnantie van 29 oktober 1998 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 04 maart 1997 tussen de Federale Staat en de Gewesten met betrekking tot de doorstromingsprogramma s (BS van 02 april 1999). KB van 19 februari 2003 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder werknemers ter beschikking kunnen worden gesteld van gebruikers in het kader van doorstromingsprogramma's (BS van 3 maart 2003). Doelstellingen De doorstromingsprogramma s (DSP) hebben als doel bepaalde categorieën van werkzoekenden de kans te bieden hun positie op de arbeidsmarkt te verstevigen door professionele knowhow en ervaring te verwerven die gepaard gaat met een begeleiding op het terrein en een beroepsopleiding. Deze programma s verlagen dus de drempel naar een klassieke arbeidsovereenkomst. De werknemers worden ingezet voor activiteiten met een maatschappelijk nut, die beantwoorden aan collectieve behoeften waarop het normale arbeidscircuit onvoldoende inspeelt. Algemene principes De doorstromingsprogramma s zijn bestemd voor het laaggeschoolde segment van de arbeidmarkt: de werkzoekenden die geen diploma, getuigschrift of brevet van het hoger secundair onderwijs bezitten: Volgende categorieën vormen meer bepaald de kern van deze doelgroep: de werkzoekenden jonger dan 25 jaar, die geen houder zijn van een diploma, getuigschrift of brevet van het hoger secundair onderwijs en die, op de dag van hun aanwerving, hetzij een wachtuitkering ontvangen en sedert negen maanden als werkzoekende zijn ingeschreven, hetzij sinds minstens negen maanden een leefloon genieten; de volledig uitkeringsgerechtigde werklozen die een wachtuitkering ontvangen en die sedert minstens 12 maanden als werkzoekende ingeschreven staan; de volledig uitkeringsgerechtigde werklozen die sinds minstens 24 maanden een uitkering ontvangen, waaronder de werkzoekenden die in het kader van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen prestaties hebben verricht; en de werkzoekenden die sedert minstens 12 maanden een leefloon of sociale steun ontvangen. 9

14 De werkgever geniet verschillende voordelen: 1. Hij mag van het minimumloon een bedrag van 247,89 aftrekken (voor een werknemer die minstens halftijds werkt) of van 322,26 (voor een werknemer die minstens 4/5 is tewerkgesteld), dat ten laste is van de Federale Staat (in het onderhavige geval de RVA of het OCMW). 2. Voor de werknemers die vooraf in het kader van de plaatselijke werkgelegenheids-agentschappen (PWA s) voldoende prestaties hebben geleverd en die een PWA-vrijstelling hebben verkregen, worden deze uitkeringen verhoogd met 49,58. Voor werknemers die voor 30 juni van elk jaar op regelmatige wijze wonen in een gemeente met een werkloosheidsgraad die de gemiddelde werkloosheidsgraad van het gewest met 20% overstijgt, wordt de basisuitkering tot 433,81 per maand opgetrokken indien de werknemer minstens halftijds wordt tewerkgesteld, en tot 545,37 per maand indien hij minstens 4/5 werkt. De verhoogde tegemoetkomingen, bedoeld in de twee voorgaande alinea s, mogen niet worden gecumuleerd. 3. Hij ontvangt een gewestelijke premie waarvan het bedrag minstens dat van de tegemoetkoming van de Federale Staat evenaart; 4. Hij heeft recht op een vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid zoals voorzien door het Activaplan (1.000 of 400 per trimester). Administratieve omkadering De federale overheid betaalt, via de RVA of het OCMW, een deel van het nettoloon, de zogenaamde integratie-uitkering. Via de RSZ(PPO) vermindert de federale overheid eveneens de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid. Het Gewest, in het onderhavige geval ACTIRIS, kent een gewestelijke premie toe waarvan het bedrag minstens dat van de federale tussenkomst evenaart. Budget Budget voorzien voor het lopende jaar ,00. Reële uitgaven ,32. Evaluatie Kwantitatief Tijdens de periode gingen heel wat projecten (32) en DSP-banen (393) verloren omwille van het einde van enerzijds de projecten van de initiatiefwijken, en van anderzijds de zogenaamde transversale projecten (voornamelijk projecten geleid door de MIVB, Net Brussel en de Gewestelijke huisvestingsmaatschappij). In 2007 bleven in het totaal 746 jobs beschikbaar waarvan er op 31 december waren ingevuld (83,6%). Kwalitatief In vergelijking met de situatie in de lente van 2002, toen het aantal DSP-arbeidsplaatsen zijn piek had bereikt, blijven eind 2007 slechts ongeveer twee derde van de DSP-jobs over van degene die sinds 10

15 1998 werden gecreëerd. Het verlies aan arbeidsplaatsen in de nog lopende projecten is evenwel bijna nihil. De Regering heeft een beperkt aantal verloren arbeidsplaatsen aan andere werkgevers toegekend. De invullingsgraad van de 746 resterende DSP-arbeidsplaatsen is in 2007 toegenomen (83,6% tegenover 73,8 % in 2006 en 80,3% in 2005). De invullingsgraad is daarmee, na een teruggang in 2006, weer op het niveau van de voorgaande jaren gekomen. De achteruitgang m.b.t. het DSP-stelsel werd door talrijke factoren teweeggebracht. Bij de evaluatie die ACTIRIS en het Rekenhof hebben uitgevoerd, konden enkele elementen worden geïdentificeerd. Zo zouden de meeste werkgevers moeilijkheden ondervinden met de complexe administratieve aanpak die het DSP-stelsel typeert. Elke maand moeten allerlei formulieren en bewijsstukken worden verstuurd naar de instellingen die het leefloon en de premie uitbetalen (RVA of OCMW voor het leefloon en ACTIRIS voor de premie). Bovendien is de verwarring tussen geco s en DSP ers nadelig voor beide stelsels. De aspecten opleiding en beroepsoverstap van de DSP ers worden verwaarloosd door sommige werkgevers die meer aandacht besteden aan het productieve werk. In tegenstelling tot wat aanvankelijk werd voorzien, moeten de werkgevers een gedeelte van de loonkost betalen, aangezien de Regering haar tegemoetkoming heeft moeten beperken tot de belangrijkste elementen van de loonkost. Bepaalde werkgevers beschikten evenwel niet over voldoende middelen om hun deel van de loonkost op zich te nemen. Andere werkgevers vonden moeilijk kandidaten die bereid waren met een 4/5 of halftijdse arbeidsovereenkomst te werken, aangezien de inkomsten van een dergelijke tewerkstelling niet of nauwelijks het bedrag van de vervangingsinkomens, gegeven door de RVA of het OCMW, overtreffen. Daarnaast is voor het Gewest de kostprijs van een arbeidsplaats in het DSP-stelsel sedert 2004 jaarlijks gestegen. Vooruitzichten De Brusselse Hoofdstedelijke Regering wenst het stelsel van de doorstromingsprogramma s nieuw leven in te blazen en beoogt allereerst het aandeel van de jonge werkzoekenden in de doorstromingsprogramma s te verhogen. Daarom voorziet het Actieplan voor de Jongeren de creatie van 100 bijkomende arbeidsplaatsen, speciaal voor jongeren. Daarnaast zal voortaan sterker de nadruk gelegd worden op het aspect doorstroming. Het luik opleiding moet herzien worden en de begeleiding naar een nieuwe baan, tijdens en na de tewerkstelling in het doorstromingsprogramma s moet duidelijk uitgewerkt worden. De regering overweegt de invoering van de mogelijkheid om arbeidsplaatsen te herverdelen in functie van de bekomen resultaten op het vlak van de doorstroming naar een reguliere tewerkstelling. Daarnaast wenst de Brusselse Regering het stelsel van de terbeschikkingstelling actief te promoten. Deze maatregel laat toe om de werknemers gedurende maximum 9 maanden stage te laten lopen in een derdenonderneming. Het Actieplan voor de jongeren werd in januari 2008 zowel door de regering als door de gesprekspartners goedgekeurd. Het actieplan voorziet een projectoproep voor een totaal van 100 bijkomende arbeidsplaatsen in het DSP. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering wenst een regelmatige, periodieke evaluatie van de projecten en de bekomen resultaten op het vlak van de professionele doorstroming. 11

16 Afstemming op de richtsnoeren van de Europese Werkgelegenheidsstrategie RS

17 BEHEER VAN COLLECTIEVE ONTSLAGEN Juridisch kader Inzake het activerend beleid van herstructureringen Wet van betreffende het generatiepact Titel IV Werk Hoofdstuk V Activerend beleid bij herstructureringen Art Koninklijk besluit (KB) van betreffende het activerend beleid bij herstructureringen gewijzigd door het KB van tot wijziging van het voornoemde besluit inzake de voorwaarden tot gelijkstelling van een tewerkstellingscel opgericht door een Gewest met een federale tewerkstellingscel en door het KB van tot wijziging van het koninklijk besluit van tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers ontslagen in het kader van herstructureringen en van diverse koninklijke besluiten genomen in uitvoering van het generatiepact. KB van betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen waarvan de laatste wijzigingen werden gespecificeerd in het KB van tot invoeging van een afdeling 3bis in het voornoemde besluit, het KB tot wijziging van het KB van , het KB van tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact. Samenwerkingsakkoord van betreffende de interregionale mobiliteit van werkzoekenden. Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82bis tot wijziging van cao nr. 82 betreffende het recht op outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen ( ). Brussels model voor de oprichting van tewerkstellingscellen: toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van het KB van betreffende het activerend beleid bij herstructureringen versie herzien en gewijzigd op 27 november Inzake het collectief ontslag Koninklijk besluit van betreffende het collectief ontslag. Wet van houdende de bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling Hoofdstuk VII Collectief ontslag Art zogenaamde wet-renault. Doelstellingen Inzake het activerend beleid van herstructureringen : Over het algemeen, volgens de federale wettelijke bepalingen: De ondernemingen in herstructurering aanmoedigen om in de herplaatsing van ontslagen werknemers te investeren door hen een behoorlijk sociaal plan aan te bieden; De inspanningen van de werkgever en de werknemer naar nieuw werk ondersteunen; Op 45 jaar ingrijpen, een belangrijke leeftijd wat betreft het aanwervingsbeleid van werkgevers en de houding van de werknemer ten opzichte van de arbeidsmarkt; Voorafgaande voorwaarden stellen aan de toegang tot het brugpensioen en op die manier de Europese richtlijnen inzake de tewerkstellingsgraad van de oudere werknemers naleven. In het bijzonder, volgens het gewestelijk Brussels model : "Uitvoeren van de door de federale overheid genomen beslissingen in het kader van de wet van betreffende het generatiepact en het besluit van betreffende het activerend beleid bij herstructureringen, 13

18 alsook de beslissing van genomen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, waardoor de verder beschreven voorziening naar alle bedrijven in herstructurering wordt uitgebreid, maar op vrijwillige basis. Nakomen van de verplichtingen waartoe de gewestelijke instellingen zijn gemachtigd, zowel tegenover de werknemers als de werkgevers. Informeren van de ondernemingen in herstructurering over alle bestaande procedures (rechten en plichten zowel voor de werkgever als voor de werknemer, het Brussels model van de tewerkstellingscel). Dit betreft zowel het herstructureringsplan als de procedures voor collectief ontslag, de oprichtings- en werkingsmodaliteiten van de tewerkstellingscellen en de taken van deze laatste, de mogelijkheden tot outplacement en opleiding en andere voordelen met het oog op een nieuwe job" 1 Inzake het collectief ontslag : De oorspronkelijke doelstelling zoals bepaald door de reglementering bestaat erin De conformiteit en de goede werking nagaan van de collectieve ontslagprocedure aangegaan door een werkgever ten aanzien van de werknemers die hij wil ontslaan, in het bijzonder wat betreft de procedure van inlichting en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers; Nuttige informatie geven aan de werkgevers en hun vertegenwoordigers; Nuttige informatie verzamelen voor het onderzoeken van een eventueel herstructureringsplan; Er eventueel voor zorgen dat de collectieve ontslagprocedure overgaat in het activerend beleid van herstructureringen en in dit kader meewerken aan de oprichting en de coördinatie van een tewerkstellingscel; Diverse instanties inlichten. Algemene principes Indien het niet gaat om een collectief ontslag in het kader van het activerend beleid bij herstructureringen, dient ACTIRIS via de dienst die de collectieve ontslagen beheert de werkgever die hem op de hoogte brengt van zijn intentie om tot een collectief ontslag over te gaan, te informeren over de collectieve ontslagprocedures. ACTIRIS moet eveneens zijn aandacht vestigen op het bestaan van rechten en plichten inzake het activerend beleid bij herstructureringen, indien de onderneming een collectief ontslag overweegt. Ongeacht of het om een ontslag in het kader van het activerend beleid of niet gaat, moet ACTIRIS bij de kennisgeving van het collectief ontslag: Zich er door middel van de vereiste verificaties van vergewissen dat de werkgever alle reglementaire bepalingen naleeft, eventuele bijkomende informatieaanvragen tot de werkgever richten, nagaan of hij de criteria die het collectief ontslag wettigen aanvaardt of verwerpt, het bewijs controleren waarmee de werkgever wil aantonen dat hij de procedure voor de informatieen raadplegingsprocedure heeft gevolgd (wet-renault); de werkgever de data van het begin en het einde van de bevriezingsperiode 2 meedelen zodat hij het betrokken personeel van de opzegging van de overeenkomst in kennis kan stellen; naargelang het geval de bevriezingsperiode eventueel verkorten of verlengen. In deze welbepaalde periode mag geen enkele opzegging van de overeenkomst plaatsvinden. 1 Fragment van het document m.b.t. het Brussels model voor de oprichting van tewerkstellingscellen, pagina 5 (versie ). Dit document is te raadplegen op de website in het deel van de diensten voor werkgevers. 2 Periode waarin de werkgever niets mag ondernemen dat de verbintenis zou kunnen wijzigen. 14

19 Indien de kennisgeving van collectief ontslag gebeurt in het kader van het activerend beleid van herstructureringen, zijn andere principes van toepassing. Ze worden hieronder bondig op een rijtje gezet 3 : de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, genaamd de Dienst, geeft volgens een beslissingsprocedure specifiek voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest advies over het herstructureringsplan van de onderneming. Dit plan moet verscheidene maatregelen bevatten om de werknemers te herplaatsen. Het moet tevens beantwoorden aan vastgelegde evaluatiecriteria m.b.t. outplacement, opleiding en alle andere vormen van begeleiding van de werknemers die ter beschikking van de arbeidsmarkt moeten blijven; indien een groot aantal werknemers uit andere gewesten in de herstructurering betrokken zijn, draagt de Dienst bij tot de oprichting van een crisiscel en werkt ze mee aan de organisatie en de opvolging van de begeleiding van de personen die hun werk verliezen; intern coördineert de Dienst groepsinfosessies voor werknemers die door collectief ontslag bedreigd zijn. Er wordt ook samengewerkt met externe entiteiten: Bruxelles Formation of de RDB (VDAB), outplacementverstrekkers en, indien nodig, met andere gewestelijke diensten en/of gemeenschapsentiteiten; De Dienst richt samen met de initiatief nemende onderneming en de andere deelnemende partners (minstens een van de vakbondsorganisaties, het sectoraal opleidingsfonds voor zover dit bestaat en de openbare opleidingsdienst) een tewerkstellingscel op. In zijn hoedanigheid van regisseur-coördinator ziet de Dienst toe op de concrete uitvoering van de begeleidingsmaatregelen waarbij de inschrijvingsprocedure van de werknemers, de verplichtingen van de werkgever en de outplacementverstrekker, dienen te worden nageleefd. Naast het leiden en opvolgen van de cellen, moet de Dienst de ontslagen personen in het kader van het activerend beleid bij herstructureringen en de verschillende mogelijke erkenningen in samenwerking met de RVA administratief opvolgen. Zo is er bijvoorbeeld het beheer van lijsten per onderneming met de noodzakelijke gegevens voor de aflevering van verminderingskaarten herstructurering door de RVA en later de aflevering van deelnameattesten aan de tewerkstellingscel door de Dienst; de Dienst werkt instrumenten uit voor de opvolging van collectieve ontslagen en tewerkstellingscellen: uitwerking van een instrument voor de opvolging van collectieve ontslagen met of zonder actief beheer van herstructureringen, oprichting van een coördinatiecel van tewerkstellingscellen en uitwerking van opvolgingsinstrumenten voor de opvolging van tewerkstellingscellen (een beknopt en een andere meer gedetailleerd, per onderneming), opstelling van maandelijkse statistieken voor grote herstructureringen (meer dan 250 werknemers waarvan er minstens 50 in een ander gewest en/of andere gemeenschap woont) en trimestriële statistieken voor andere bedrijven aan de hand van een overzicht van de categorieën van begeleiding, diverse parameters en enkele gemeenschappelijke procedures met de andere gewesten. Omwille van de tussenkomst van verschillende overheidsniveaus in de maatregel opgezet als gevolg van het generatiepact en de noodzaak om aanpassingen of verschuivingen door te voeren, neemt ACTIRIS deel aan de formalisering van de uitwisseling van informatie en de bepaling van samenwerkingswijzen met de andere openbare tewerkstellingsdiensten in het kader van het samenwerkingsakkoord betreffende de interregionale mobiliteit van werkzoekenden. Tegelijkertijd heeft ACTIRIS de samenwerking met de federale instanties opgedreven, met name met de RVA (formalisering van de afspraken over de interpretatie en de toepassing van de reglementaire toepassingen; verdeling van de taken tussen de verschillende partijen en vermindering van de vage grensgevallen; invoering van gezamenlijke procedures, ). Daarnaast wordt samengewerkt met de Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen (Brugpensioencel) van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (stelselmatige communicatie van de verschillende erkenningen 3 Voor bijkomende, meer gedetailleerde informatie: zie het Brussels model. 15

20 toegekend aan de ondernemingen, zodat ACTIRIS als directeur van de cel de deadline voor de inschrijving van de werknemers in de tewerkstellingscel kan naleven). Tot slot wijzen we erop dat volgens de reglementaire maatregelen die het generactiepact concreet uitwerken, een onderneming als onderneming in herstructurering wordt beschouwd als ze cumulatief aan de twee volgende voorwaarden voldoet: de onderneming gaat over tot een collectief ontslag en wil oudere werknemers ontslaan in het kader van het brugpensioen op een leeftijd lager dan de normaal in de onderneming geldende brugpensioenleeftijd. De werkgever vraagt hiervoor bij de federale minister van Werk de erkenning als onderneming in herstructurering. Als gevolg van het overleg met de sociale partners, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op beslist om deze reglementaire maatregelen naar alle ondernemingen in herstructurering uit te breiden, maar dan op vrijwillige basis. ACTIRIS wil bijgevolg op een gepaste wijze antwoorden op elke aanvraag van ondernemingen die in de inschakeling van hun ontslagen werknemers willen investeren. Administratieve omkadering ACTIRIS. Budget voor het lopende jaar ,00 euro voor de versterking van het personeelsbestand van de dienst Collectief Ontslag en Tewerkstellingscellen van ACTIRIS. Evaluatie Kwantitatief Sinds in het Brussels Gewest de eerste uitvoeringsbesluiten m.b.t. het activerend beleid bij herstructureringen worden toegepast (dus eind 2006), telt ACTIRIS 31 aankondigingen van collectief ontslag, waarvan er 28 werden bekendgemaakt (gegevens per 31 maart 2008). 14 van deze collectieve ontslagen werden in het kader van het activerend beleid bij herstructureringen geconcretiseerd. In één geval bleek het niet om een collectief ontslag te gaan. In het kader van het activerend beleid bij herstructureringen werden 14 tewerkstellingscellen opgericht. Daarnaast werd één cel op vrijwillige basis opgezet. Volgens de documenten die in het kader van de kennisgeving van collectief ontslag werden ingediend, werden personen ontslagen tegenover gemiddeld loontrekkers (zoals bepaald door de wetgeving over het collectief ontslag). Ter informatie: dit komt overeen met 34% van het tewerkgestelde personeel. De ontslagen hebben betrekking op mannen (68,3%) en vrouwen (26,1%). In 5,6% van de gevallen was het niet duidelijk of het om een man of een vrouw ging. Als we de werknemers in categorieën opdelen, dan ziet de opsplitsing er als volgt uit: 59,3% zijn arbeiders; 38,2% zijn bedienden (met inbegrip van managers). 2,5% werd niet gespecificeerd. Sinds de oprichting van tewerkstellingscellen in het Brussels Gewest, telt ACTIRIS ingeschreven personen in de cellen waaraan hij aan het hoofd staat. Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat dit cijfer naarmate de gebeurtenissen wijzigt (weigering samenwerking, nieuwe betrekking, arbeidsongeschiktheid, ). De tewerkstellingsgraad werd nog niet berekend, aangezien de operationele definitie van deze indicator momenteel wordt opgesteld. 16

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

Bevoegde minister: B. Cerexhe. Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008

Bevoegde minister: B. Cerexhe. Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008 Bevoegde minister: Pagina 1 Subsidies aan initiatieven op het vlak van gezondheid 70 COCOF Santé De COCOF ondersteunt met dit budget eenmalige projecten. De projecten hebben tot doel de impact te verminderen

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be In deze EXTRA EDITIE IPA 2007-2008 - Krijtlijnen voor het komende sectoroverleg PAGINA 02 Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers PAGINA 04 De tewerkstellingsmaatregel herstructurering vernieuwd PAGINA

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?...

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?... Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord vooraf...5 Verklarende woordenlijst...6 Inleiding...7 Deel 1: De RVA...9 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Eindeloopbaan. Generatiepact

Eindeloopbaan. Generatiepact Bart Buysse Adviseur Eindeloopbaan Generatiepact De eindeloopbaanbesprekingen resulteerden in een generatiepact, met daarin een hele reeks maatregelen om meer jongeren tewerk te stellen, om de arbeidsmarktkansen

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE 2 Augustus 2003 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen De RVA in 2012 Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen Woord vooraf De groei was negatief en de werkgelegenheid heeft geleden in 2012 Na de financiële en economische crisis

Nadere informatie

De werking van de (permanente) tewerkstellingscellen voor het licht gehouden

De werking van de (permanente) tewerkstellingscellen voor het licht gehouden KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN De werking van de (permanente) tewerkstellingscellen voor het licht gehouden Peter De Cuyper Ludo Struyven Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister van Werk, in

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be SWA sociale wetgeving actueel www.jobcentrum.be SWA Statuten voor kansengroepen Daisy Van der Auwera Deborah Callebert 1 VOORAF Sociale wetgeving wijzigt voortdurend. Onze cursus SWA ontsnapt hier jammer

Nadere informatie

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP focus De intersectorale thematische publicatie van de BBTK april 2008 #1 BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP inhoud Edito 5 BRUGPENSIOEN... 6 Brugpensioen: wat is dat?... 6 Wat zijn de voorwaarden om met brugpensioen

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS,

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS, COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN NR. 25 BIS VAN

Nadere informatie

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be Inhoud Inleiding...5 Basisprincipes...5 Wat verandert er ten opzichte van de CAO 77bis?...6 Wat blijft hetzelfde t.o.v. de CAO 77bis?...7 De nieuwe

Nadere informatie

De praktijk van outplacement in kaart gebracht

De praktijk van outplacement in kaart gebracht De praktijk van outplacement in kaart gebracht Eindrapport In opdracht van: Federgon Uitgevoerd door: Daphné Valsamis Barbara Vandeweghe Wim Van der Beken September 2012 IDEA Consult nv Tel: (+32) 02 282

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012 Pensioenhervorming verdiept know-how Jaarverslag 2012 1 Johan Janssens, Administrateur-generaal Als er één thema in aanmerking komt als leidraad voor het jaarverslag 2012 dan is dat ongetwijfeld de voorbije.

Nadere informatie