2006 Successen in belangenbehartiging: verschil gemaakt voor kankerpatiënten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2006 Successen in belangenbehartiging: verschil gemaakt voor kankerpatiënten"

Transcriptie

1 NFK Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties Jaarverslag 2006 Successen in belangenbehartiging: verschil gemaakt voor kankerpatiënten N F K Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

2 Inhoud Voorwoord van Els Borst 3 Inleiding 4 Deel 1 Opkomen voor belangen van kankerpatiënten Medicijnenbeleid Resultaat lobby betere vergoedingenregeling: einde aan postcodegeneeskunde Onderzoek naar uitwerking aangepaste regeling Actie tegen beperking vergoeding medicijnen longkanker Arbeidsongeschiktheid en werk Resultaten NFK-meldactie herbeoordeling WAO ers met kanker Aandacht voor werkhervatting in richtlijnen Meldpunt WIA: meer ex-kankerpatiënten krijgen geen uitkering Erfelijkheid Poli erfelijke aandoeningen in Utrecht gered Vraag en aanbod begeleiding bij elkaar gebracht Themamiddag Erfelijkheid & Keuzes NFK bepleitte prenataal testen bij minister Kanker en vermoeidheid Gebruik informatiepakket vermoeidheid in huisartsenopleidingen Steeds meer inloopspreekuren Pleidooi voor vergoeding revalidatie Cursussen voor verzekeringsartsen Patiënteninbreng bij richtlijnontwikkeling NFK maakte begin met structurele patiënteninbreng bij richtlijnen Medewerking aan richtlijn pijn Betere en toegankelijke psychosociale zorg Onderzoek allochtonen met kanker Jongeren en kanker Meer aandacht voor jongvolwassenen Voorlichting aan werkgevers Inventarisatie problemen en wensen jongeren 26 Bijlagen 1 NFK: missie en doelstellingen 43 2 NFK: organisatie in Samenstelling platforms en werkgroepen NFK in Samenwerkingsverbanden NFK en externe vertegenwoordigingen in Jaarrekening NFK over Lijst van afkortingen 61 Deel 2 Dienstverlening aan kankerpatiëntenorganisaties NFK gaat in op vraag vrijwilligers om verdieping in scholing Extra geld voor uitzonderlijke projecten Voorbereiding nieuwe software voor ledenadministratie en websites Informatievoorziening lidorganisaties Digitaal bulletin verzamelt meer nieuws rondom kanker Nieuwe vormgeving en nieuwe bladformule voor NFK&U Informatievoorziening individuele patiënten Webportaal kanker.info 34 Deel 3 Samenwerking met andere organisaties Samenwerking in Nationaal Programma Kankerbestrijding Samen optrekken met algemene patiëntenkoepel NPCF Route uitgezet voor patiënteninbreng bij inkoop van zorg Ondersteuning door KWF Kankerbestrijding: nieuwe subsidieregeling voor lidorganisaties Netwerk palliatieve zorg 41 2 NFK Jaarverslag Inhoud

3 Voorwoord In het verslagjaar 2006 heeft de NFK weer verschillende grotere en kleinere successen geboekt op het gebied van belangenbehartiging: sinds 2003 onze eerste prioriteit. U leest daar alles over in dit jaarverslag. Het wordt steeds duidelijker dat we, om de belangen van mensen met kanker te behartigen, samenwerking moeten zoeken met andere partijen in de gezondheidszorg. Zo werkten we in 2006 samen met medisch specialisten, ziekenhuisapothekers, juristen, verzekeringsartsen en zorgverzekeraars. En natuurlijk met onze vaste partners, zoals KWF Kankerbestrijding, de Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. In deze samenwerking komt alle expertise samen die nodig is om beleidsmakers ervan te overtuigen dat de zorg voor mensen met kanker op sommige punten beter kan en met hen te bespreken hoe dat gerealiseerd kan worden. Op deze manier krijgen we geleidelijk steeds meer invloed op de oncologische zorg in Nederland. Dat geeft moed om op de ingeslagen weg voort te gaan. In dit proces hebben we gelukkig de tijdgeest mee: op meerdere plaatsen zien we een groeiende aandacht voor de ervaringen en wensen van patiënten. Zo is er sinds kort een speciaal instituut voor het meten en vervolgens publiceren van klantenervaringen in de zorg. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten die ervaringen gaan benutten om hun diensten te verbeteren. Ook aan het beter ondersteunen en faciliteren van onze lidorganisaties onze tweede prioriteit is in 2006 hard gewerkt. Zoals u in het verslag leest, werd dit mede mogelijk gemaakt door een extra subsidie van KWF Kankerbestrijding. De kracht van de NFK ligt in de combinatie van de ervaringsdeskundigheid van onze vrijwilligers en de deskundigheid van de medewerkers van het bureau. Die medewerkers kunnen wij alleen aanstellen dankzij de jaarlijkse subsidie van KWF Kankerbestrijding. Graag spreek ik nogmaals onze erkentelijkheid daarvoor uit. Erkentelijk ben ik ook voor de inzet en toewijding van de vele vrijwilligers: de leden van de platforms en werkgroepen, én - last but not least - voor de inzet van mijn medebestuursleden. Els Borst-Eilers, voorzitter Voorwoord - NFK Jaarverslag

4 Inleiding De afgelopen jaren is de NFK onstuimig gegroeid, zowel in activiteiten als menskracht. Daarom heeft in 2006 een herbezinning plaatsgevonden op zowel het bureau als in het bestuur van de NFK. Doen we de juiste dingen? Doen we ze wel goed genoeg? Hebben we niet teveel op ons bord genomen waardoor we moeten inleveren op de kwaliteit van ons werk? De conclusie was dat het tijd was voor een bijstelling van de groeilijn. Terwijl de belangrijkste activiteiten in de belangenbehartiging doorgang vonden, hebben bureau en bestuur de blik iets meer naar binnen gericht. Op het bureau zijn diverse initiatieven genomen om de werkprocessen te stroomlijnen. Nieuwe initiatieven kregen alleen nog ruimte als er menskracht of budget beschikbaar was. Alles gericht op behoud van het goede, maar vooral ook op consolidatie: het zoeken naar een goede balans tussen ambities en beschikbare menskracht. Consolideren kan alleen als je een visie hebt op de langere termijn. In 2006 heeft de NFK die visie voor het eerst op papier gezet in een meerjaren beleidsplan Een greep uit de belangenbehartiging van de NFK in 2006: de voorbereiding van de pilot zorginkoop, de proef in Hengelo met arbeidsongeschiktheidsbeoordeling op maat voor kankerpatiënten, de onvermoeibaar voortgaande actie voor een betere vergoedingenregeling voor nieuwe medicijnen. Daarnaast heeft de NFK zich gericht op versterking van de federatie en ondersteuning van haar achterban. Zo is bijvoorbeeld een leverancier geselecteerd voor een uniforme ledenadministratie voor alle organisaties die bij de NFK zijn aangesloten, er is een leverancier geselecteerd voor het nieuwe ondersteuningssysteem voor de websites, de financiering hiervan is voor de eerste fase zeker gesteld, en er is gestart met de voorbereidingen van het project individuele coaching voor vrijwilligers van lidorganisaties. Deze projecten zullen in 2007 verder worden uitgebouwd. Het spreekt voor zich dat de NFK haar subsidiegever KWF Kankerbestrijding zeer erkentelijk is voor de jaarlijks beschikbaar gestelde middelen. De initiatieven op het gebied van versterking van de federatie zijn mogelijk gemaakt door een extra subsidie van KWF Kankerbestrijding medio Deze extra subsidie voor het inrichten en verstevigen van de federatie, onderstreept bovendien het belang dat ook KWF Kankerbestrijding hecht aan een sterke patiëntenbeweging. Zo bouwen we samen aan een solide basis voor ons werk in de toekomst: een stevige en herkenbare kankerpatiëntenbeweging. Patricia Huijbregts, directeur NFK 4 NFK Jaarverslag Inleiding

5 Hoofdstuk 1 Opkomen voor belangen van kankerpatiënten Samen met artsenverenigingen en andere patiëntenorganisaties zette de NFK zich de afgelopen jaren in voor een betere regeling voor de vergoeding van dure nieuwe medicijnen tegen kanker. Met succes: op 1 januari 2006 ging een nieuwe regeling in, waardoor deze medicijnen nu standaard voor tachtig procent worden vergoed. Ook wat betreft regelingen rond arbeidsongeschiktheid boekte de NFK afgelopen jaar succes. Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte de NFK met het Uitvoeringsorgaan UWV afspraken over een proef met arbeidsongeschiktheidsbeoordeling die beter is toegesneden op kankerpatiënten. Deze en andere successen in 2006 tonen aan dat de NFK een serieuze en volwaardige gesprekspartner is geworden van beleidsmakers en van beroepsmensen in de zorg. Door te investeren in contacten werd meer bereikt. Er was ook een groot draagvlak voor het werk van de NFK. Bij het plannen maken en uitvoeren van acties ervoer de NFK veel steun van de 25 aangesloten kankerpatiëntenorganisaties. Bovendien werd op allerlei terreinen samengewerkt. Hoofdstuk 1 - NFK Jaarverslag

6 1.1 Medicijnenbeleid Een delegatie van het Platform Medicijnenbeleid NFK. 6 NFK Jaarverslag Hoofdstuk 1

7 1.1.1 Resultaat lobby betere vergoedingenregeling: Einde aan postcodegeneeskunde Sinds 1 januari vergoeden de verzekeraars standaard tachtig procent van de kosten van elk duur vernieuwend geneesmiddel dat wordt voorgeschreven in ziekenhuizen. Twintig procent moet ieder ziekenhuis uit zijn reguliere budget betalen. Deze regeling maakte een eind aan de postcodegeneeskunde, waarbij patiënten in het ene ziekenhuis een duur medicijn wel voorgeschreven kregen en in het andere niet. Reden hiervoor was bijvoorbeeld dat het ene ziekenhuis beter had onderhandeld met de verzekeraar over de vergoeding dan het andere. De vergoeding kon variëren van één tot maximaal 75 procent. Op een minisymposium op 13 april ter gelegenheid van de aanstelling van Carin Uyl als hoogleraar Health Technology Assessment (beoordeling van gezondheidstechnologie, onder andere van nieuwe dure medicijnen) aan het VU medisch centrum, werd de NFK geprezen om haar voortrekkersrol in de lobby voor een betere regeling. Het patiëntenperspectief was onze kracht, verklaart Kees van Bezooijen, voorzitter van het Platform Medicijnenbeleid NFK, die was uitgenodigd voor het symposium. Terwijl andere partijen ook politieke of financiële belangen hebben, vertegenwoordigen wij alleen de belangen van degenen om wie het uiteindelijk gaat: de mens die is getroffen door een van de ergste ziekten die je kunt krijgen. De kankerpatiënt mag niet de dupe worden van politieke machtspelletjes en gesteggel over financiën. Daar valt niets tegen in te brengen Onderzoek naar uitwerking aangepaste regeling Afgelopen jaar volgde de NFK de uitwerking van de aangepaste regeling. Gevreesd werd dat de twintig procent die een ziekenhuis zelf moet betalen aan dure kankermedicijnen nog steeds een te groot beslag legt op het ziekenhuisbudget. Ziekenhuizen die veel kankerpatiënten behandelen, kunnen snel weer financiële problemen krijgen. Bovendien komen er steeds meer vernieuwende geneesmiddelen. Ook geneesmiddelen die buiten de tachtigprocentsregeling vallen, zijn mogelijk een te zware last voor een ziekenhuis. Dat geldt voor medicijnen tegen kankers die relatief zeldzaam zijn, voor medicijnen die nog te nieuw zijn om al onder de regeling te vallen, en voor medicijnen die gebruikt worden bij complicaties die voorkomen bij kanker. In de loop van 2006 kreeg de NFK signalen dat er nog steeds kankerpatiënten zijn die de nieuwe, betere kankermedicijnen niet krijgen omdat ze te duur zijn. De NFK begon met het verzamelen van bewijzen. Er werden meldpunten opgezet voor kankerpatiënten en oncologen, maar er kwamen maar weinig meldingen binnen. De NFK besloot daarom zelf te proberen gegevens te achterhalen. Dat gebeurde via onderzoeken naar de gebruikscijfers van twee vernieuwende geneesmiddelen: Herceptin (borstkanker) en Velcade (multipel myeloom/kahler, een vorm van beenmergkanker). De patiëntenorganisaties voor deze soorten kanker voerden de onderzoeken uit. Farmaceutische Hoofdstuk 1 - NFK Jaarverslag

8 bedrijven leverden de gegevens over de aantallen verkochte medicijnen. In 2007 worden de resultaten bekend Actie tegen beperking vergoeding medicijnen longkanker De NFK voerde niet alleen actie voor dure nieuwe medicijnen tegen kanker in het algemeen, maar ook voor medicijnen voor één bepaalde kankersoort. Afgelopen jaar dreigden drie van de vier medicijnen tegen niet-kleincellige longkanker niet meer te worden vergoed. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) had de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de instantie die onder andere de budgetten voor de ziekenhuizen vaststelt het voorstel gedaan de medicijnen Gemzar, Taxol en Taxotere van de lijst dure geneesmiddelen te schrappen, zodat er nog maar één medicijn overbleef: Vinorelbine. In september werd dit voorstel bij de Zorgautoriteit behandeld. Voorafgaand daaraan stuurde de NFK een ACHTERGROND: DURE MEDICIJNEN Er komen steeds meer en betere medicijnen tegen kanker, maar deze medicijnen zijn duur. Een behandeling met Herceptin bijvoorbeeld, een nieuw medicijn dat uitzaaiingen remt en voorkomt bij een bepaald soort agressieve borstkanker, kost ongeveer euro per kuur per patiënt. Vanwege een vergoedingenregeling die niet goed werkt, zijn de dure medicijnen niet altijd beschikbaar voor patiënten. Daardoor dreigen patiënten niet van de vooruitgang in de behandeling te profiteren. Het belangrijkste punt van de NFK in de lobby voor een betere regeling is dat de politiek de keuzes over geld voor dure medicijnen niet moet afschuiven op artsen en ziekenhuizen, maar ervoor moet zorgen dat iedere kankerpatiënt in Nederland een optimale behandeling kan krijgen. Alle dure medicijnen die tot de professionele standaard horen waarvan artsen hebben vastgesteld dat ze beter zijn dan de huidige medicijnen moeten in aanmerking komen voor extra vergoeding. 8 NFK Jaarverslag Hoofdstuk 1

9 brief naar de Zorgautoriteit en een persbericht naar de media. De NFK stelde dat het voorstel onaanvaardbaar was omdat de drie te schrappen medicijnen niet altijd door Vinorelbine kunnen worden vervangen. Daarbij komt dat sommige patiënten het meest gebaat zijn bij een combinatie van middelen. Ook andere organisaties protesteerden, bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De Zorgautoriteit besloot dat de middelen voorlopig alle vier vergoed moeten blijven worden. Platform Medicijnenbeleid NFK De resultaten die de NFK bereikte in 2006 op het gebied van medicijnenbeleid zijn te danken aan de inzet van vrijwilligers en bureaumedewerkers van de NFK in het Platform Medicijnenbeleid. In dit platform zijn vertegenwoordigd de BorstkankerVereniging Nederland, de Contactgroep Kahler en Waldenström Patiënten (CKP), de LymfklierkankerVereniging Nederland (LVN), de Contactgroep Leukemie, de Nederlandse Stomavereniging en de Contactgroep Prostaatkanker. Doel van het platform is knelpunten aanpakken in het traject dat medicijnen afleggen vanaf de productie tot aan de verstrekking. Het Platform Medicijnenbeleid heeft regelmatig overleg met andere geïnteresseerden in het beleid rond dure geneesmiddelen: oncologen, ziekenhuisapothekers, een juriste, een ethica en niet-kankerpatiëntenverenigingen. Dit Breed overleg stelt de NFK in staat samen met andere partijen een vuist te maken naar de politiek én samen na te denken over een betere regeling voor dure medicijnen. Voor de samenstelling van het Platform Medicijnenbeleid, zie bijlage 3. Hoofdstuk 1 - NFK Jaarverslag

10 1.2 Werk en arbeidsongeschiktheid 10 NFK Jaarverslag Hoofdstuk 1

11 1.2.1 Resultaten NFK-meldactie herbeoordeling WAO ers met kanker Proef met keuring op maat voor kankerpatiënten Begin 2006 werden de resultaten bekend van de meldactie over de WAO-herbeoordeling, die de NFK organiseerde in De herbeoordeling is een eenmalige operatie van het Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen (UWV) waarbij WAO ers tot 45 jaar opnieuw worden gekeurd volgens strengere normen. De NFK onderzocht via een online enquête en een telefonisch meldpunt wat deze herkeuring betekende voor ex-kankerpatiënten. Bijna 750 mensen meldden zich bij de NFK. Veel ex-kankerpatiënten in de WAO bleken voor een hoger percentage te zijn goedgekeurd dan voorheen. Terwijl zeventig procent van de WAO ers met kanker die meededen aan de meldactie nog volledig arbeidsongeschikt was vóór de herbeoordeling, werd na de herbeoordeling driekwart in staat geacht te werken. Dertig procent moest zelfs weer fulltime aan de slag. NFK bereikt akkoord met UWV De grootste zorg van de NFK was of de geheel of gedeeltelijk goedgekeurde ex-kankerpatiënten werk of uitbreiding van uren konden krijgen en of zij goed werden begeleid bij de terugkeer naar werk. Deelnemers aan de webenquête zeiden het belangrijk te vinden tijdelijk te kunnen terugvallen op minder uren. Maar in de praktijk wordt deze mogelijkheid meestal niet geboden. Reïntegratietrajecten verlopen moeizaam of vinden niet plaats. De voorlichting over werkhervatting schiet tekort. Ook vroeg de NFK zich af of ex-kankerpatiënten die last hebben van extreme vermoeidheid wel volledig kúnnen werken. Verzekeringsartsen houden hier zelden rekening mee, omdat vermoeidheidsklachten moeilijk meetbaar zijn. Op verzoek van minister De Geus van Sociale Zaken voerde de NFK gesprekken met het UWV met als doel deze knelpunten samen aan te pakken. Op de valreep van 2006 bereikten NFK en UWV een akkoord. Afgesproken werd dat vanaf 2008 structureel aandacht wordt besteed aan de gevolgen van kanker en de behandelingen in de opleidingen voor verzekeringsartsen. In 2007 begint in Hengelo een proef waarbij ex-kankerpatiënten door gespecialiseerde verzekeringsartsen worden herkeurd voor de WAO. De artsen worden extra geschoold in vermoeidheid en verdiepen zich in de klachten bij en na kanker. Ze zoeken ook meer contact met specialisten, onder meer door deel te nemen aan patiëntenbesprekingen. Vervolgens kunnen de geheel of gedeeltelijk goedgekeurde patiënten begeleiding bij werkhervatting krijgen via enkele reïntegratiebureaus in de regio die aangepaste reïntegratietrajecten aanbieden. Hoofdstuk 1 - NFK Jaarverslag

12 1.2.2 Aandacht voor werkhervatting in richtlijnen Hoe kan verzuim of arbeidsongeschiktheid als gevolg van kanker worden verminderd? Dat kan door al in de periode van de behandeling aandacht te besteden aan werkhervatting, zoals dat al gebeurt bij beroepsziekten als RSI en rugklachten. In september 2006 diende de NFK samen met de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) een voorstel in bij de Stichting Instituut Gak (SIG) voor een project Werk en kanker. Doel van het project is een methode ontwikkelen om werk en werkhervatting een plaats te geven in multidisciplinaire richtlijnen voor kankerzorg. SIG, dat vernieuwende projecten op het terrein van sociale zekerheid steunt, heeft het projectvoorstel goedgekeurd. Het project wordt in 2007 uitgevoerd. De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van kankerpatiënten, van hun behandelaars en arbodienstverleners, en van hun werkgevers Meldpunt WIA: meer ex-kankerpatiënten krijgen geen uitkering Sinds midden 2006 kunnen (ex-)kankerpatiënten hun ervaringen met de WIA-beoordeling doorgeven via een meldpunt op de website van de NFK. Doel is nagaan of de nieuwe wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), die de oude WAO sinds januari vervangt, problemen oplevert voor (ex-)kankerpatiënten. Uit de meldingen blijkt dat verzekeringsartsen te weinig rekening houden met vermoeidheidklachten na kanker, net als bleek uit de enquête over de eenmalige herbeoordeling voor de WAO. Doordat er weinig aandacht is voor vermoeidheid worden veel exkankerpatiënten voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt verklaard. Volgens de regels van de WIA betekent dit dat ze niet in aanmerking komen voor een uitkering. Dit is vooral een probleem voor mensen die parttime werkten voor ze ziek werden en sinds hun ziekte vermoeidheidsklachten hebben. Zij komen minder snel dan voorgaande jaren in aanmerking komen voor de Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Bij de WIA-beoordeling wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen parttime en fulltime werk, wat bij de WAO-keuring nog wel gebeurde. Daardoor is het mogelijk dat iemand die voorheen parttime werkte, in staat wordt geacht minder belastend werk fulltime te gaan doen. Het salaris voor het minder belastende fulltime werk komt vaak ongeveer overeen met het bedrag dat werd verdiend in de vroegere parttime hogere functie. Hierdoor is de inkomstendaling te laag om in aanmerking te komen voor een gedeeltelijke uitkering. De NFK heeft de reacties bij het WIA-meldpunt gebruikt als onderbouwing tijdens de gesprekken met het UWV over de bijscholing van verzekeringsartsen. Ook zijn de meldingen ingebracht bij het 12 NFK Jaarverslag Hoofdstuk 1

13 NIEUW IN 2006: WERKGROEP WERKGEVERS NFK Sinds 2006 is een Werkgroep Werkgevers actief binnen de NFK. Doel is zorgen dat de terugkeer naar werk gemakkelijker wordt voor ex- kankerpatiënten. De platforms Vermoeidheid, Jong en Kanker, en Werk en Kanker hebben elk een afgevaardigde in deze werkgroep. De Werkgroep Werkgevers heeft contact met een van de grootste werkgeverskoepels VNO-NCW, met de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en met het Werkgeversforum van de Commissie Het Werkend Perspectief. Met deze organisaties wordt overleg gevoerd over het vergroten van de kennis bij werkgevers en bedrijfsartsen over de gevolgen van kanker en over de problemen van exkankerpatiënten met werkhervatting. Overleg Belangenorganisaties van WAO tot WIA (OBWW), een samenwerkingsverband tussen twintig patiënten- en cliëntenorganisaties, waaronder het Breed Platform Verzekerden en Werk (BPV&W) en FNV Bondgenoten. Het OBWW zorgt voor overkoepelende belangenbehartiging rond WAO en WIA. Platform Werk en Kanker NFK De resultaten die de NFK bereikte in 2006 op het gebied van werk en arbeidsongeschiktheid zijn te danken aan de inzet van vrijwilligers en bureaumedewerkers van de NFK in het Platform Werk en Kanker. Aanleiding voor de NFK om dit platform op te richten, waren de plannen van het kabinet in 2002 voor hervorming van de WAO. Die plannen zagen er niet gunstig uit voor (ex-)kankerpatiënten. Het Platform Werk en Kanker bereikte onder andere dat in de nieuwe wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) aanpassingen werden opgenomen ten gunste van (ex-)kankerpatiënten. Voor de samenstelling van het Platform Werk en Kanker NFK, zie bijlage 3. Hoofdstuk 1 - NFK Jaarverslag

14 1.3 Erfelijkheid Themamiddag: erfelijkheid stelt voor dilemma s. 14 NFK Jaarverslag Hoofdstuk 1

15 1.3.1 NFK komt op voor belangen van erfelijk belasten Poli erfelijke aandoeningen in Utrecht gered Al in 2005 meldden de Belangengroep MEN en de Belangenvereniging VHL bij de NFK dat de zorg voor MEN- en VHL-patiënten in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) in het gedrang was gekomen vanwege de pensionering van de arts die lang de leiding had gehad over de polikliniek erfelijke aandoeningen in dat ziekenhuis. Families werden niet meer opgeroepen voor de periodieke preventieve controles en er was geen arts die de behandeling coördineerde. Patiënten met MEN of VHL worden door meerdere specialisten behandeld, omdat zij tumoren kunnen hebben op verschillende plekken in het lichaam. Belangrijk is dat één arts het patiëntendossier beheert en de behandeling coördineert. Dankzij de lobby van de NFK en de twee patiëntenorganisaties gesteund door KWF Kankerbestrijding en de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) werd in 2006 het tij gekeerd. Het UMC Utrecht besloot de bestaande polikliniek erfelijke aandoeningen voort te zetten en een nieuwe coördinator aan te stellen. Op 16 december hield de opnieuw geopende polikliniek Erfelijke Aandoeningen open dag voor patiënten Vraag en aanbod begeleiding bij elkaar gebracht In het najaar sprak de NFK met de Stichting Instellingen PsychoSociale Oncologie (IPSO) over het aanbod aan psychosociale begeleiding voor erfelijk belaste families. De instellingen voor psychosociale zorg bij kanker organiseerden tot nu toe zelden een activiteit voor deze groep, omdat er volgens IPSO weinig interesse is onder erfelijk belaste families voor begeleiding of voor informatieen lotgenotenbijeenkomsten. De erfelijk belaste families zeggen juist meer begeleiding te willen. Stichting IPSO en de NFK bespraken op welke manier vraag en aanbod bij elkaar kunnen worden gebracht. Volgens NFK en IPSO is het Klinisch Genetisch Centrum (KGC) de ideale plek waar kan worden beoordeeld welke leden van erfelijk belaste families behoefte hebben aan psychosociale begeleiding. De klinisch genetische centra, waarvan er tien zijn in Nederland, zien bijna alle families met een erfelijke vorm van kanker, omdat bij het KGC het onderzoek wordt gedaan dat aantoont wie wel en wie niet erfelijk belast is. Het KGC kan mensen ook verwijzen naar instellingen voor psychosociale zorg. In 2007 bespreekt de NFK het plan met de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN), de koepel van klinisch genetische centra. Hoofdstuk 1 - NFK Jaarverslag

16 1.3.2 Themamiddag Erfelijkheid & Keuzes NFK bepleitte prenataal testen bij minister Erfelijkheid stelt mensen voor dilemma s. Wil je weten of je erfelijk belast bent of niet, kies je voor een operatie om kanker te voorkomen, is het verantwoord kinderen te krijgen? De jaarlijkse NFK-informatiemiddag over erfelijkheid voor actieve vrijwilligers bij kankerpatiëntenorganisaties ging in 2006 over keuzes. De informatiemiddag, die op 23 september werd gehouden, trok meer dan tachtig bezoekers. Er waren workshops geleid door medisch specialisten en ook was er veel ruimte voor de uitwisseling van ervaringen met lotgenoten, wat belangrijk was omdat iedereen op zijn eigen manier met de dilemma s omgaat. Vlak voor de informatiemiddag verscheen een speciaal nummer van het federatieblad NFK&U over erfelijkheid, dat ook beschikbaar kwam op de website van de NFK. Absurd dat de kwaliteit van de behandeling en de preventieve controles afhankelijk kunnen zijn van het bezuinigingsbeleid van een ziekenhuis. Er is sprake van ongelijkheid in de zorg. Politiek en ziekenhuizen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. prof.dr. C.J.M. Lips, internist-endocrinoloog, tijdens de themamiddag Erfelijkheid & Keuzes Begin dit jaar bracht de Gezondheidsraad een advies uit over Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD). Dat is een methode waarbij IVF-embryo s worden getest op een bekende erfelijke ziekte in de familie. De gezonde embryo s worden opgespoord en alleen deze embryo s worden teruggeplaatst in de baarmoeder. De Gezondheidsraad adviseerde voor erfelijke borstkanker en voor enkele erfelijke vormen van darmkanker per geval te beoordelen of Preïmplantatie Genetische Diagnostiek toegepast kan worden. De staatssecretaris van Volksgezondheid volgde het advies van de Gezondheidsraad echter niet op: het werd niet wettelijk toegestaan bij een ongeboren vrucht vast te stellen of het de aanleg heeft voor erfelijke kanker. De NFK liet de staatssecretaris weten teleurgesteld te zijn dat zij de betrokken patiëntenorganisaties niet had geraadpleegd voor ze een beslissing nam. Daarop ontving de NFK een uitnodiging om de kwestie te komen bespreken op het ministerie. Maar tijdens het gesprek op 11 september werd duidelijk dat er geen mogelijkheid was om het besluit te herzien. De staatssecretaris sluit erfelijke vormen van kanker uit voor PGD, omdat er slechts een kans is dat iemand kanker krijgt. Na het gesprek stuurde de NFK het ministerie van Volksgezondheid wetenschappelijke literatuur waaruit blijkt dat een erfelijke aanleg voor borstkanker, voor 16 NFK Jaarverslag Hoofdstuk 1

17 darmkanker of voor een erfelijk syndroom zoals MEN en VHL, een risico van wel meer dan 95 procent kan opleveren om kanker te krijgen. In 2006 brengt de NFK deze kwestie opnieuw onder de aandacht van het ministerie van VWS en van de nieuwe staatssecretaris. Platform Erfelijkheid NFK De resultaten die de NFK bereikte in 2006 op het gebied van erfelijkheid zijn te danken aan de inzet van vrijwilligers en bureaumedewerkers van de NFK in het Platform Erfelijkheid. Dit platform vraagt aandacht voor de specifieke problemen van families met een erfelijke belasting voor kanker en komt op voor hun belangen. In 2006 besteedde het platform speciaal aandacht aan psychosociale zorg, informatie en ethische kwesties. Voor de samenstelling van het Platform Erfelijkheid, zie bijlage 3. Erfelijk belaste mensen gaan zorgvuldig om met de keuze om wel of geen kinderen te krijgen. Het getuigt van morele moed hierin een besluit te nemen. De individuele beslissing van een erfelijk belaste heeft daarom meer waarde dan het verbod van de staatssecretaris. prof.dr. M.F. Niermeijer, klinisch geneticus, tijdens de themamiddag Erfelijkheid & Keuzes Bij erfelijke kanker waarbij geen honderd procent kans is op ziekte is prenatale diagnostiek mogelijk, eventueel gevolgd door zwangerschapsafbreking. Waarom is die diagnostiek dan niet toegestaan vóór de implantatie? Anders gezegd, waarom mag je een menselijke vrucht die waarschijnlijk, maar niet zeker, borst- en eierstokkanker krijgt, niet doden vóór de innesteling in de baarmoeder, maar wél daarna? Het omgekeerde zou beter te begrijpen zijn. dr. E. Borst-Eilers, voorzitter NFK Hoofdstuk 1 - NFK Jaarverslag

18 1.4 Kanker en vermoeidheid NFK komt op voor belangen van vermoeiden Gebruik informatiepakket vermoeidheid in huisartsenopleidingen Sinds enkele jaren richt de NFK zich speciaal op het informeren van verzekerings-, keurings-, bedrijfs- en huisartsen over vermoeidheid na kanker. In 2006 stelde de NFK een informatiepakket samen over vermoeidheid en kanker voor huisartsen in opleiding. Begin 2006 ontvingen alle acht universitaire huisartsenopleidingen het pakket. Twee daarvan reageerden positief en gaven de informatie door aan hun studenten. Eén opleiding wilde de informatie in het onderwijsprogramma verwerken. De andere opleidingen achten het informatiepakket niet geschikt voor gebruik in het onderwijs of gaven geen reactie. In 2007 wil de NFK verder investeren in de contacten met de huisartsenopleidingen en bespreken op welke manier meer aandacht kan worden gegeven aan vermoeidheid na kanker in de opleiding Steeds meer inloopspreekuren Veel ex-kankerpatiënten die lijden aan extreme vermoeidheid vinden het prettig te kunnen praten met een lotgenoot. Dat blijkt op de inloopspreekuren vermoeidheid in Capelle aan den IJssel, Rotterdam en AFSCHEID VAN VOORZITTER Op 29 mei nam de NFK afscheid van Ina van den Brand als voorzitter van het Platform Vermoeidheid NFK. Zij heeft zich namens de NFK vele jaren ingezet om de herkenning en erkenning van het verschijnsel vermoeidheid na kanker te verbeteren. Tien jaar geleden begon de Werkgroep Vermoeidheid, zoals die toen nog heette, met het organiseren van bijeenkomsten voor lotgenoten. Ina van den Brand: We wilden lotgenoten duidelijk maken dat vermoeidheid bestáát, want je kunt er pas mee leren omgaan als je weet dat het vaker voorkomt. Nu vragen we aandacht voor vermoeidheid aan verzekerings-, keurings-, bedrijfs- en huisartsen. Speciaal voor deze artsen is de professionele uitstraling van ons werk belangrijk: dat niet alleen lotgenoten iets zeggen, maar dat ook NFK en KWF Kankerbestrijding aandacht besteden aan het onderwerp en dat vermoeidheid een wetenschappelijke onderbouwing heeft gekregen. 18 NFK Jaarverslag Hoofdstuk 1

19 Zwolle, die goed worden bezocht. De NFK wil helpen bevorderen dat op meer plaatsen in het land inloopspreekuren komen. Op 19 september startte een inloopspreekuur voor vermoeiden na kanker in Den Bosch. De lotgenoten die de inloopspreekuren bemensen, bieden een luisterend oor en geven tips en informatie. Ook verwijzen ze naar revalidatie- en nazorgprogramma s, naar inloophuizen en centra voor psychosociale begeleiding, en naar patiëntenorganisaties Pleidooi voor vergoeding revalidatie Nazorg- en revalidatieprogramma s kunnen de problemen van (ex-)kankerpatiënten en ook van vermoeiden voorkomen of verlichten. De NFK informeert vermoeiden daarom via nieuwsbrief, website en federatieblad over het aanbod van programma s, dat gelukkig groeit. In 2006 probeerde de NFK te bereiken dat het revalidatieprogramma Herstel & Balans werd vergoed via de basisverzekering, zodat meer (ex-)kankerpatiënten kunnen deelnemen. Samen met de Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC) bepleitte de NFK dit bij politiek en zorgverzekeraars. Helaas leverde dit nog geen resultaat op. (Ex-)kankerpatiënten kunnen de kosten van het revalidatieprogramma alleen vergoed krijgen als zij een aanvullende verzekering afsluiten bij een zorgverzekeraar die Herstel & Balans in de polis heeft opgenomen. Vaak worden de kosten dan nog slechts gedeeltelijk vergoed Cursussen voor verzekeringsartsen Eind 2006 sprak de NFK met het Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen (UWV) af dat in 2007 cursussen worden ontwikkeld voor de nascholing van verzekeringsartsen. In deze cursussen wordt speciaal aandacht besteed aan vermoeidheid bij (ex-)kankerpatiënten. Ook nazorg en gevolgen van kanker op de lange termijn komen aan de orde. Doel van de extra scholing is dat verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen inzicht krijgen in de klachten na behandeling voor kanker. De NFK zal inhoudelijk bijdragen aan opzet en invulling van de cursussen. Platform Vermoeidheid NFK De resultaten die de NFK bereikte in 2006 op het gebied van vermoeidheid zijn te danken aan de inzet van vrijwilligers en bureaumedewerkers van de NFK in het Platform Vermoeidheid. Dit platform zet zich in voor verbetering van de situatie van mensen die na kanker extreem vermoeid blijven. Het Platform Vermoeidheid werkt samen met de NFK-platforms Werk en Kanker en Jong en Kanker om te zorgen dat werkgevers en bedrijfsartsen beter bekend raken met vermoeidheid, opdat mensen met kanker tijdens hun ziekteperiode en bij werkhervatting beter worden begeleid. Voor de samenstelling van het Platform Vermoeidheid, zie bijlage 3. Hoofdstuk 1 - NFK Jaarverslag

20 1.5 Patiënteninbreng bij richtlijnontwikkeling Patiëntenvertegenwoordigers in gesprek over het leveren van een bijdrage aan richtlijnontwikkeling NFK maakte begin met structurele patiënteninbreng bij richtlijnen Richtlijnen zijn aanbevelingen hoe de beste kwaliteit van zorg te leveren. Het zou logisch zijn als niet alleen werkers in de zorg maar ook patiënten kunnen zeggen welke knelpunten zij ervaren in de zorg, zodat richtlijnen kunnen bijdragen aan het verhelpen daarvan. Dat gebeurt steeds meer. Een aantal kankerpatiëntenorganisaties is al vertegenwoordigd in richtlijnwerkgroepen en steeds meer kankerpatiëntenorganisaties worden daarvoor uitgenodigd. Omdat patiënteninbreng bij richtlijnontwikkeling nieuw is, wil de NFK de kankerpatiëntenorganisaties steunen door samen met hen na te denken over de beste manier waarop een bijdrage vanuit patiëntenperspectief kan worden geleverd. In 2006 verzamel- 20 NFK Jaarverslag Hoofdstuk 1

Mens en kanker. Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties

Mens en kanker. Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties Mens en kanker Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties De stem van de kankerpatiënt NFK NFK staat voor de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Binnen deze koepel zijn 20

Nadere informatie

Wij maken het verschil voor mensen met (ooit) kanker

Wij maken het verschil voor mensen met (ooit) kanker Wij maken het verschil voor mensen met (ooit) kanker Word ik weer beter? Wat betekent kanker voor mijn relatie? Wat kunnen wij voor ù doen? Leven met kanker Hoe gaat de behandeling verlopen? Word ik weer

Nadere informatie

Voorlichtingspresentatie van de patiëntenorganisatie

Voorlichtingspresentatie van de patiëntenorganisatie Voorlichtingspresentatie van de patiëntenorganisatie STICHTING CONTACTGROEP LEUKEMIE Hematologie op de Intensive Care HagaZiekenhuis 3 juli 2013 door Olga Verhoog Patiëntenorganisatie voor mensen met leukemie

Nadere informatie

Kanker, werk en re-integratie. wat speelt er, wat moet er, wat en wie kan je helpen

Kanker, werk en re-integratie. wat speelt er, wat moet er, wat en wie kan je helpen Kanker, werk en re-integratie wat speelt er, wat moet er, wat en wie kan je helpen 1 boodschap om mee te geven HEB HET OVER WERK! Met je leidinggevende, collega s maar ook met je arts, specialist, verpleegkundige

Nadere informatie

NFK Jaarverslag. Groei in belangenbehartiging. Kankerpatiëntenorganisaties N F K. Nederlandse Federatie van. Kankerpatiëntenorganisaties

NFK Jaarverslag. Groei in belangenbehartiging. Kankerpatiëntenorganisaties N F K. Nederlandse Federatie van. Kankerpatiëntenorganisaties NFK Jaarverslag Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties 2005 Groei in belangenbehartiging N F K Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 1 Opkomen

Nadere informatie

Wij maken het verschil voor mensen met (ooit) kanker

Wij maken het verschil voor mensen met (ooit) kanker Wij maken het verschil voor mensen met (ooit) kanker Word ik weer beter? Wat betekent kanker voor mijn relatie? Wat kunnen wij voor ù doen? derde herziene uitgave augustus 2010. bestelcode: n01 is deze

Nadere informatie

Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP)

Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP) Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP) Familiaire Adenomateuze Polyposis: wat nu? U bent zelf, of in uw naaste omgeving geconfronteerd met Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP), ook wel polyposis genoemd.

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

KANKER EN WERK. informatie voor werkgevers. jaarlijks circa 40.000 werknemers. kans op overleving steeds groter. steeds meer mensen met kanker werken

KANKER EN WERK. informatie voor werkgevers. jaarlijks circa 40.000 werknemers. kans op overleving steeds groter. steeds meer mensen met kanker werken KANKER EN WERK informatie voor werkgevers Deze brochure biedt u als werkgever een handreiking voor het begeleiden van medewerkers met kanker. Met als doel dat uw medewerker aan het werk kan blijven. De

Nadere informatie

Ons kenmerk SV/AL/06/ Datum 30 maart 2006

Ons kenmerk SV/AL/06/ Datum 30 maart 2006 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. PGOsupport adviseert

Nadere informatie

Steun voor mensen met kanker aan:

Steun voor mensen met kanker aan: vereniging voor mensen met blaas- of nierkanker Steun voor mensen met kanker aan: blaas nier nierbekken urineleider plasbuis Steun voor u Steeds meer mensen worden geconfronteerd met blaas- of nierkanker.

Nadere informatie

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Waarom bent u uitgenodigd? Hoe gaat zo n gesprek over uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Thematische behoeftepeiling Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Inleiding In de komende jaren ontwikkelt de VSOP toerustende activiteiten voor patiëntenorganisaties

Nadere informatie

COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN

COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN Bijlage 9 ETHIEK IN RICHTLIJNEN bij Arbeid en Gezondheid (EiR-A) COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN Versie INHOUD 1 Inleiding 2 Contextanalyse 2.1 Situatie en omgeving 2.2 De actoren 2.3 Het product 3

Nadere informatie

Patiënteninformatiedossier (PID) Longkanker (longcarcinoom) onderdeel HERSTEL EN NAZORG. LONGKANKER Herstel en nazorg

Patiënteninformatiedossier (PID) Longkanker (longcarcinoom) onderdeel HERSTEL EN NAZORG. LONGKANKER Herstel en nazorg Patiënteninformatiedossier (PID) Longkanker (longcarcinoom) onderdeel HERSTEL EN NAZORG LONGKANKER Inhoud Nazorg... 3 Telefonisch verpleegkundig consult... 4 Praten over wat u bezighoudt... 4 Vermoeidheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 333 WAO-stelsel Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Polikliniek familiaire tumoren. voor patiënten met familiaire belasting voor borst- en / of eierstokkanker

Polikliniek familiaire tumoren. voor patiënten met familiaire belasting voor borst- en / of eierstokkanker Polikliniek familiaire tumoren voor patiënten met familiaire belasting voor borst- en / of eierstokkanker Inleiding U bent doorverwezen naar de polikliniek familiaire tumoren van het UMC Utrecht, Cancer

Nadere informatie

PERSBERICHT Groningen, Bunnik, Bussum, 11 april 2011

PERSBERICHT Groningen, Bunnik, Bussum, 11 april 2011 PERSBERICHT Groningen, Bunnik, Bussum, 11 april 2011 Patiëntenorganisaties werken samen aan verbetering kwaliteit arbeidsongeschiktheidskeuringen Drie patiëntenorganisaties gaan actief bijdragen aan de

Nadere informatie

demedisch Specialist Klinisch geneticus Eva Brilstra: Dit vak is dynamisch, booming en nooit saai

demedisch Specialist Klinisch geneticus Eva Brilstra: Dit vak is dynamisch, booming en nooit saai GATEN IN HET ROOSTER In de knel door individualisering opleiding DEAL! Geheimen van goed onderhandelen demedisch Specialist 1 ARTSEN OVER PAPIERWERK Lusten en lasten van registraties APRIL 2016 UITGAVE

Nadere informatie

BELEIDSPLA VPO 2011-2013. I. Inleiding - Missie - Visie - Organisatiestructuur

BELEIDSPLA VPO 2011-2013. I. Inleiding - Missie - Visie - Organisatiestructuur BELEIDSPLA VPO 2011-2013 I. Inleiding - Missie - Visie - Organisatiestructuur II. Terugblik beleidsperiode 2005-2010 - De NVPO en het NPK - Realisatie NVPO beleid m.b.t. de organisatie III. Vooruitblik

Nadere informatie

Stichting Lynch - Polyposis. Strategisch beleidsplan 2014-2018. 1. Inleiding

Stichting Lynch - Polyposis. Strategisch beleidsplan 2014-2018. 1. Inleiding Stichting Lynch - Polyposis Strategisch beleidsplan 2014-2018 1. Inleiding In de in 2013 opgestelde statuten van de stichting Lynch-Polyposis, waarin Vereniging HNPCC-Lynch en stichting PPC zijn opgegaan,

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

Hoe informeer ik mijn familie bij erfelijke of familiaire aanleg voor kanker?

Hoe informeer ik mijn familie bij erfelijke of familiaire aanleg voor kanker? Hoe informeer ik mijn familie bij erfelijke of familiaire aanleg voor kanker? Brochure voor patiënten en familieleden Inhoud 1. Inleiding 2. Erfelijke en familiaire kanker 3. Waarom familie informeren?

Nadere informatie

U heeft slokdarm kanker

U heeft slokdarm kanker U heeft slokdarm kanker en uw leven staat op zijn kop PATIËNTENGROEP SLOKDARMKANKER lotgenotencontact voorlichting belangenbehartiging U heeft slokdarmkanker, uw leven staat op zijn kop. En u heeft veel

Nadere informatie

Patiënteninformatiedossier (PID) (Non) Hodgkin. onderdeel NAZORG. (NON) HODGKIN Nazorg

Patiënteninformatiedossier (PID) (Non) Hodgkin. onderdeel NAZORG. (NON) HODGKIN Nazorg Patiënteninformatiedossier (PID) (Non) Hodgkin onderdeel NAZORG (NON) HODGKIN 2 Inhoud... 4 Telefonisch verpleegkundige consult... 5 Praten over wat u bezighoudt... 5 Vermoeidheid en algehele malaise...

Nadere informatie

KANKER EN WERK. informatie voor werkgevers. Jaarlijks circa werknemers. Kans op overleving steeds groter. Steeds meer mensen met kanker werken

KANKER EN WERK. informatie voor werkgevers. Jaarlijks circa werknemers. Kans op overleving steeds groter. Steeds meer mensen met kanker werken Jaarlijks circa 40.000 werknemers Kans op overleving steeds groter Steeds meer mensen met kanker werken Zelden volledige arbeidsongeschiktheid Voorwaarden: begeleiding op maat In gesprek blijven Doorlopende

Nadere informatie

Cobi Oostveen Bedrijfsarts Bedrijfsartsconsulent oncologie. Nascholing NVAB Noord 6 april 2017

Cobi Oostveen Bedrijfsarts Bedrijfsartsconsulent oncologie. Nascholing NVAB Noord 6 april 2017 Cobi Oostveen Bedrijfsarts Bedrijfsartsconsulent oncologie Nascholing NVAB Noord 6 april 2017 De brug van kanker naar arbeid Aanleiding Arbeidsparticipatie van mensen die behandeld worden of zijn voor

Nadere informatie

BRCA themamiddag, zaterdag 31 oktober 2015. UMCG expertisecentrum borst - eierstokkanker. Welkom

BRCA themamiddag, zaterdag 31 oktober 2015. UMCG expertisecentrum borst - eierstokkanker. Welkom BRCA themamiddag, zaterdag 31 oktober 2015 UMCG expertisecentrum borst - eierstokkanker Welkom BRCA themamiddag, zaterdag 31 oktober 2015 UMCG expertisecentrum borst - eierstokkanker Welkom, namens de

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Hematon

Meerjarenbeleidsplan Hematon Meerjarenbeleidsplan Hematon 2015 2020 Publieksversie Hematon bestaat sinds 2012, na de fusie van vier kankerpatiëntenorganisaties. De startperiode was, zoals bij alle organisaties, er een van leren, vallen

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie:

Oncologische Revalidatie: Oncologische Revalidatie: Verleden Heden - Toekomst dr. Jan Paul van den Berg, revalidatiearts Meander MC Doelstelling Oncologische Revalidatie Het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

1. Introductie 2. Feiten over vermoeidheid 3. Persoonlijke ervaringsverhaal 4. Tips en adviezen 5. Hulp en steun

1. Introductie 2. Feiten over vermoeidheid 3. Persoonlijke ervaringsverhaal 4. Tips en adviezen 5. Hulp en steun Thea Brouwer 1. Introductie 2. Feiten over vermoeidheid 3. Persoonlijke ervaringsverhaal 4. Tips en adviezen 5. Hulp en steun Ervaringsdeskundige kanker en vermoeidheid Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten

Nadere informatie

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Inhoudsopgave: Beleidsplan Voorwoord pagina: 2 1. Doelstelling 3 2. De structuur 3 2.1. Algemeen Bestuur 3 2.2. Adviseurs 4 2.3. Vacatures 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

Leven met Multipele Sclerose uitgave 14. MS en werken EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS

Leven met Multipele Sclerose uitgave 14. MS en werken EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS Leven met Multipele Sclerose uitgave 14 MS en werken EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS Inleiding Voor veel mensen is werk belangrijk. Het werk verschaft inkomen. Door het werk ben je financieel onafhankelijk.

Nadere informatie

U heeft een neuroendocriene tumor

U heeft een neuroendocriene tumor U heeft een neuroendocriene tumor en uw leven staat op zijn kop PATIËNTENGROEP NET lotgenotencontact voorlichting belangenbehartiging U heeft een neuro-endocriene tumor (NET), uw leven staat op zijn kop.

Nadere informatie

Nazorg bij vermoeidheid & kanker

Nazorg bij vermoeidheid & kanker Overzicht Nazorg bij vermoeidheid & kanker Platform Vermoeidheid Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties Datum van publicatie: december 2007 Eerste herziene versie: februari 2009 Downloaden:

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

Patiëntenverenigingen

Patiëntenverenigingen Patiëntenverenigingen Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) Veel mensen worden geconfronteerd met kanker. Wat doe je met die ervaring? Sommige overlevers of hun naasten willen wat

Nadere informatie

Revalidatie bij kanker

Revalidatie bij kanker Afdeling revalidatie Revalidatie bij kanker Herstel en Balans Een ziekte met gevolgen Kanker is een ingrijpende ziekte. De behandelingen kunnen langdurig en intensief zijn. U kunt na de behandeling bijvoorbeeld

Nadere informatie

Chronisch ziek en Werk. Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486

Chronisch ziek en Werk. Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486 Chronisch ziek en Werk Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486 Introductie. Reumapatiëntenbond Reumafonds Reuma in Nederland 2 Omvang van groep mensen met een reumatische aandoening

Nadere informatie

HET VOORKÓMEN VAN HANDECZEEM

HET VOORKÓMEN VAN HANDECZEEM HET BELANG VAN ONZE HANDEN Het is wellicht iets waar niemand iedere dag bij stilstaat, maar onze handen zijn erg belangrijk. Zonder handen zouden we dagelijkse klusjes onmogelijk kunnen uitvoeren en zou

Nadere informatie

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase beslisschijf palliatieve zorg Begin 2006 zijn de VIKC-richtlijnen voor de palliatieve zorg en het zakboekje verschenen. Het IKMN en het UMC Utrecht

Nadere informatie

De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal

De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal Ir. Titia Lekkerkerk oktober 2011 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Een koepel van patiëntenorganisaties 2 Wat doen we? Samen met lidorganisaties

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

Bijscholing re-integratie Visie vanuit de bedrijfsarts

Bijscholing re-integratie Visie vanuit de bedrijfsarts Bijscholing re-integratie Visie vanuit de bedrijfsarts Ik ben ziek, maar kan ik werken? David Bruinvels Klinisch arbeidsgeneeskundige LOOV bijeenkomst Utrecht, 4 juni 2013 Patiëntperspectief Patiënten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. WAO-herbeoordelingen

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. WAO-herbeoordelingen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Waar kunt u heen als u kanker hebt?

Waar kunt u heen als u kanker hebt? Oncologiecentrum Waar kunt u heen als u kanker hebt? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Waar kunt u terecht als u kanker hebt?... 3 Overzicht hulpverleners binnen het Catharina Kanker Instituut... 3 Extern...

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Keuzevrijheid bij arbeidsongeschiktheid

Keuzevrijheid bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid kent vele gezichten. Het meest herkenbare is dat u na een ongeluk niet meer in staat bent te werken. Maar kent ook een grijs gebied. Er kan u bijvoorbeeld iets overkomen waardoor

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers Geachte heer/ mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. U beslist zelf

Nadere informatie

Jaarverslag Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet

Jaarverslag Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet Jaarverslag 2012 Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet Inleiding Met dit jaarverslag biedt het bestuur van NLNet de donateurs, financiers en andere geïnteresseerden inzage in beleid en uitvoering in 2012

Nadere informatie

Kanker in de familie.

Kanker in de familie. Inhoud workshop Kanker in de familie. Dr. Margreet Ausems klinisch geneticus UMCU Introductie Verwachtingen deelnemers Achtergrondinformatie (cijfers!) Hoe ontstaat kanker? Erfelijke kanker en erfelijkheidsonderzoek

Nadere informatie

Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg

Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg NFK Staat voor mensen geraakt door kanker Pauline Evers, beleidsmedewerker 15 november 2013 Nationaal plan En nu? DOEL-workshop Implementatie van het nationaal plan

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 Inhoudsopgave 1. Inleidining blz. 2 2. Missie blz. 2 3. Beleid blz. 2 4. Beleidsuitvoering blz. 5 5. Meetpunten blz. 7 6. Verantwoording blz.

Nadere informatie

Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor lotgenotencontact Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong

Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor lotgenotencontact Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong. Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor

Nadere informatie

Revalidatie bij kanker

Revalidatie bij kanker REVALIDATIE Revalidatie bij kanker De mogelijkheden BEHANDELING Revalidatie bij kanker U kunt in het St. Antonius Ziekenhuis terecht voor verschillende revalidatieprogramma s bij kanker. Revalidatie bij

Nadere informatie

Uitwerking bijeenkomst VWS met pg-organisaties, 11 februari 2016.

Uitwerking bijeenkomst VWS met pg-organisaties, 11 februari 2016. Uitwerking bijeenkomst VWS met pg-organisaties, 11 februari 2016. Bijlage bij het verslag van de bijeenkomst Knop 1 Verhogen Instellingssubsidie Knop 2 Vouchers, verlagen minimum aantal Knop 3 Stimuleren

Nadere informatie

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Verslag bijeenkomst 21 januari 2011 Erasmus MC RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Partners Mijnpijn.nl vinden dat chronische pijn prioriteit

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument AKC Onderzoekprogramma: Onderzoek Thema: Ronde 6: Titel: Projectnummer: AKC 27 1. Aanleiding 2. Context en hoofddoelen

Aanbestedingsdocument AKC Onderzoekprogramma: Onderzoek Thema: Ronde 6: Titel: Projectnummer: AKC 27 1. Aanleiding 2. Context en hoofddoelen Aanbestedingsdocument AKC Onderzoekprogramma: Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen Onderzoek Thema: Arbeidsparticipatie en Chronische Ziekte Ronde 6: AKC PAH 2015 Titel: Implementatie en verbreding

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 2018

BELEIDSPLAN 2015 2018 BELEIDSPLAN 2015 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 2 2. Missie blz. 3 3. Doelstellingen blz. 3 4. Lotgenotencontact blz. 3 5. Informatievoorziening blz. 4 6. Belangenbehartiging blz. 4 7. Ledenbeleid

Nadere informatie

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Voorwoord De samenleving investeert in organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten door

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Multiple Sclerose Vereniging Nederland Algemeen In Nederland is per ziekte/aandoening slechts één patiëntenvereniging. Voor Multiple Sclerose is dat MS Vereniging Nederland,

Nadere informatie

ME Vereniging Nederland

ME Vereniging Nederland ME Vereniging Nederland BELEIDSPLAN 2013-2016 Het bestuur schreef een concept voor het beleidsplan aan de hand van de inbreng van de leden in de ledenraadpleging van 2-15 juni 2012. Het concept is voorgelegd

Nadere informatie

Is er een expertisecentrum?

Is er een expertisecentrum? Hand-out perspectief lysosomale stapelingsziekten 05-06-2014 De ervaringen met de zorg van patiënten met lysosomale stapelingsziekten zijn door middel van een online enquête onderzocht, in het kader van

Nadere informatie

Beleidsplan. Living With Hope Amsterdam, 20 mei Beleidsplan Living With Hope Foundation pagina 1

Beleidsplan. Living With Hope Amsterdam, 20 mei Beleidsplan Living With Hope Foundation pagina 1 Beleidsplan Living With Hope 2017-2019 Amsterdam, 20 mei 2017 Beleidsplan Living With Hope Foundation 2017 2019 pagina 1 1. Positionering Living With Hope Foundation (LWH). De Living With Hope Foundation

Nadere informatie

Werkplan 2015 DES Centrum

Werkplan 2015 DES Centrum Werkplan 2015 DES Centrum Missie De missie van het DES Centrum is tweeledig: 1. Optreden als kennis- en voorlichtingscentrum over DES 2. Bewaken van de belangen van DES betrokkenen Visie 2013-2016 Het

Nadere informatie

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt?

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Zorgpad MEN1 syndroom. Informatie voor patiënten

Zorgpad MEN1 syndroom. Informatie voor patiënten Zorgpad MEN1 syndroom Informatie voor patiënten Dit Zorgpad MEN1 syndroom, informatie voor patiënten, is tot stand gekomen met medewerking van: Belangengroep M.E.N. drs. C.R.C. Pieterman, M. Aarts bestuur

Nadere informatie

SPKS buddyproject SPKS STICHTING VOOR PATIËNTEN MET KANKER AAN HET SPIJSVERTERINGSKANAAL. lotgenotencontact voorlichting belangenbehartiging

SPKS buddyproject SPKS STICHTING VOOR PATIËNTEN MET KANKER AAN HET SPIJSVERTERINGSKANAAL. lotgenotencontact voorlichting belangenbehartiging SPKS buddyproject SPKS STICHTING VOOR PATIËNTEN MET KANKER AAN HET SPIJSVERTERINGSKANAAL lotgenotencontact voorlichting belangenbehartiging Wij bieden graag een luisterend oor Heb je behoefte aan een buddy?

Nadere informatie

Overzicht van organisaties die door GlaxoSmithKline in 2012 financieel zijn ondersteund. Naam organisatie

Overzicht van organisaties die door GlaxoSmithKline in 2012 financieel zijn ondersteund. Naam organisatie Overzicht van organisaties die door GlaxoSmithKline in 2012 financieel zijn ondersteund. Naam organisatie Pagina Borstkankervereniging Nederland 2 Epilepsie Vereniging Nederland 3 Fabry Support & Informatie

Nadere informatie

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen? De kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg is over het algemeen (zeer) goed. In verschillende Europese ranglijsten scoort Nederland

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 september 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 september 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Patiënteninformatiedossier (PID) (Non) Hodgkin. onderdeel MEER INFORMATIE. (NON) HODGKIN Meer informatie

Patiënteninformatiedossier (PID) (Non) Hodgkin. onderdeel MEER INFORMATIE. (NON) HODGKIN Meer informatie Patiënteninformatiedossier (PID) (Non) Hodgkin onderdeel MEER INFORMATIE (NON) HODGKIN 2 Inhoud Lotgenotencontact... 4 Hematon... 4 Stichting Jongeren en Kanker (SJK)... 5 Platform Vermoeidheid... 5 Helen

Nadere informatie

Klinische Genetica. Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting

Klinische Genetica. Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting Klinische Genetica Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting Klinische Genetica Inhoud Inleiding 3 Een verzoek om erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting 3 Wachten op de uitslag 3 Kosten 4 Het doel van

Nadere informatie

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging. FC 60 C 22 M 21 Y 10K PMS 549 FC 0 C 54 M 100 Y 0 K PMS 144 Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.nl

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Naam:... man/vrouw. Geboortedatum:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobiel nummer:... adres:...

Naam:... man/vrouw. Geboortedatum:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobiel nummer:...  adres:... Aanmeldingsformulier Oncologische Revalidatie Jeroen Bosch Ziekenhuis Herstel & Balans of Fysieke training Om in aanmerking te komen voor Oncologische Revalidatie moet u het aanmeldingsformulier invullen

Nadere informatie

Voorkomen, verzekeren en werken aan uw terugkeer. Wat kan Generali voor u betekenen?

Voorkomen, verzekeren en werken aan uw terugkeer. Wat kan Generali voor u betekenen? Voorkomen, verzekeren en werken aan uw terugkeer Wat kan Generali voor u betekenen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsgeschikt of arbeidsongeschikt? 3 2 Hoe voorkomt u arbeidsongeschiktheid? 4 U raakt toch

Nadere informatie

Herstel & Balans Revalidatieprogramma voor (ex-)kankerpatiënten

Herstel & Balans Revalidatieprogramma voor (ex-)kankerpatiënten Revalidatie Herstel & Balans Revalidatieprogramma voor (ex-)kankerpatiënten Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Kanker is een ingrijpende ziekte.

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN 2016D07727 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Kanker en erfelijkheid Hoe vertel ik het mijn familie?

Kanker en erfelijkheid Hoe vertel ik het mijn familie? Kanker en erfelijkheid Hoe vertel ik het mijn familie? Verzekeren en erfelijkheid 1 Heb je een aanleg voor kanker? Dan kunnen sommige familieleden de aanleg voor de ziekte ook hebben. Het is belangrijk

Nadere informatie

Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid?

Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid? Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid? Nederland telt bijna een miljoen zelfstandige ondernemers. Ieder jaar komen er 80.000 starters bij. Een eigen bedrijf biedt veel

Nadere informatie

25 jaar Ambities van het IKMN. in beweging

25 jaar Ambities van het IKMN. in beweging 25 jaar Ambities van het IKMN in beweging Het Integraal Kankercentrum Midden Nederland (IKMN) is een samenwerkingsverband van hulpverleners, instellingen en patiëntenverenigingen in de provincie Utrecht

Nadere informatie

U heeft alvleesklier kanker

U heeft alvleesklier kanker U heeft alvleesklier kanker en uw leven staat op zijn kop PATIËNTENGROEP ALVLEESKLIERKANKER lotgenotencontact voorlichting belangenbehartiging U heeft alvleesklierkanker, uw leven staat op zijn kop. Ongetwijfeld

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

Erfelijkheidsonderzoek: de procedure

Erfelijkheidsonderzoek: de procedure Erfelijkheidsonderzoek: de procedure Divisie Biomedische Genetica, afdeling Genetica Erfelijkheidsonderzoek: de procedure Wanneer erfelijkheidsonderzoek? Er is reden voor een erfelijkheidsonderzoek als:

Nadere informatie

www.adfstichting.nl Algemene sponsoring.

www.adfstichting.nl Algemene sponsoring. Angst, Dwang en Fobie Stichting De ADF stichting is een landelijke patiëntenvereniging die zich inzet voor mensen met angst- en dwangklachten. www.adfstichting.nl Algemene sponsoring. Bedrag excl. BTW

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie

Oncologische Revalidatie Libra R&A Revalidatie Oncologische Revalidatie Herstellen na kanker Uw primaire behandelingen in het ziekenhuis zijn achter de rug en u probeert de draad van uw leven weer op te pakken. Dat blijkt niet

Nadere informatie

PATIËNTENGROEP MAAGKANKER

PATIËNTENGROEP MAAGKANKER U heeft maagkanker en uw leven staat op zijn kop PATIËNTENGROEP MAAGKANKER lotgenotencontact voorlichting belangenbehartiging U heeft maagkanker, uw leven staat op zijn kop. En u heeft veel vragen. Over

Nadere informatie

Nr 16 januari kunnen zijn op ónze Patiëntenvereniging HOOFD-HALS.

Nr 16 januari kunnen zijn op ónze Patiëntenvereniging HOOFD-HALS. Nr 16 januari 2017 Online versie Met de beste wensen voor 2017 In 2016 mochten we rekenen op de steun van ruim 1.100 leden en donateurs. Wat een geweldig aantal betrokkenen! Ook bijzonder blij zijn we

Nadere informatie