P R O G R A M B E G R O T I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P R O G R A M B E G R O T I N G"

Transcriptie

1 P R O G R A M B E G R O T I N G

2 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota is de weg aangegeven hoe de vertaalslag tot stand komt. Voortdurend worden (lopende) plannen kritisch beoordeeld en zonodig bijgesteld. Dat gebeurt met een ondernemende aanpak: Ondernemend en Sociaal. Risico s worden ingeschat en zij worden -binnen de gegeven kaders- niet uit de weg gegaan. Winwin-mogelijkheden worden opgezocht. Ja, tenzij is en blijft het parool. De voorjaarsnota keek vooruit naar de verdere toekomst, rekening houdend met de bekende cijfers. De ambities van de coalitie zijn vertaald in financieel haalbare kaders. Daarmee is de opmaat gegeven voor de begrotingen. Nu dus de begroting Er is zo veel te doen. Het college wil eigenlijk alles tegelijk. De praktijk is echter weerbarstig. Er is aanvullende deskundigheid en ondersteuning nodig. Dat gebeurt, maar kost uiteraard tijd. Belanghebbenden mogen niet overvallen worden, maar moeten betrokken worden in de besluitvorming. Zij vragen terecht extra tijd voor hun meedenken en doen. De begroting is opgezet volgens de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten van de minister van Binnenlandse Zaken. De beleidsveldenopzet die afgelopen jaren in Heusden wordt gehanteerd is nog niet omgezet in programma s die recht doen aan de Heusdense Manier van Werken (burger centraal, door op innovatieve wijze integraal en flexibel te werken). Zie toelichting onder Opzet begroting. Het college wil volgend jaar een aanzet maken voor een begroting die meer zicht geeft in (integrale) programma s zoals de parallelstructuren / diverse verkeersknelpunten / A59, herinrichting de Schroef, brede scholen / MFA s, herstructurering Oudheusden, centrumplan Vlijmen, herstructurering Vliedberg, bedrijventerreinen en -verplaatsingen, wijkgerichte manier van werken, Heusdense Manier van Werken. Het college vraagt uw raad ruim baan te geven om de vele plannen verder uit te werken en uit te voeren.

3 INHOUDSOPGAVE PROGRAMBEGROTING 2008 Blz. Vanwege het weglaten van enkele blanco pagina's in deze digitale versie zal de nummering van de pagina's niet aansluiten bij de inhoudsopgave. DEEL A: DE AANBIEDING 1 Inleiding 9 2 Opzet begroting 9 3 Totstandkoming 10 4 Ontwikkelingen/wijzigingen in bestaand beleid 10 5 Verband met andere stukken 13 DEEL B: DE BELEIDSBEGROTING 1 Beleidsvelden 17 1 Bestuur en communicatie 19 2 Burgerdiensten 21 3Openbare orde en veiligheid 23 4 Verkeer en vervoer 25 5 Gebouwenbeheer en eigendommen 28 6 Economische zaken 29 7 Onderwijs 31 8 Cultuur en toerisme 33 9Sport Beheer groen en vesting Heusden Werk en inkomen Zorg en welzijn Milieu en afval Bouwen en wonen Financiering en belastingen 44 2 Paragrafen 45 1 Lokale heffingen 47 2 Weerstandsvermogen 54 3 Onderhoud kapitaalgoederen 59 4 Financiering 62 5 Bedrijfsvoering 65 6 Verbonden partijen 68 7 Grondbeleid 70 8 Rechtmatigheid 75 Matrix beleidsvelden met bijbehorende producten 76 DEEL C: DE FINANCIËLE BEGROTING 1 Uitgangspunten begroting 2008 en meerjarenbegroting 81 2 Meerjarenbegroting Analyse begroting 2008 met gewijzigde begroting Analyse verschillen kostenplaatsen 89 4 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 92 5 Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting 94 6 Financiën per beleidsveld, met verklaring van de grote 96 verschillen t.o.v. gewijzigde begroting 2007, met daarbij de toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves 7 Nieuw beleid en in gang gezet beleid per beleidsveld Vervangingsinvesteringen per beleidsveld 123

4 Deel A G E M E E N T E H E U S D E N A A N B I E D I N G S B R I E F

5 1. Inleiding De grondslagen voor de activiteiten van ons college zijn aangegeven in de Ambities Raad Heusden als vastgesteld in de raadsvergadering van 19 september In onze aanbiedingsbrief van de Voorjaarsnota hebben we u op de hoogte gesteld van onze voornemens en ambities. Voor de grote projecten zijn de dekkingsmogelijkheden aangereikt. Zoals in het ambitieakkoord staat, wordt continu ingespeeld op de doorlopend veranderende maatschappij en kunnen in de loop der tijd accenten verlegd worden. Samen met de raad, belanghebbenden, belangstellenden en deskundigen wordt invulling gegeven aan nieuw noodzakelijk beleid en gaan wij de uitvoering versterken en versnellen. Hierbij wordt het goede uit het verleden beschermd, maar krijgen verbetering en vernieuwing ruim baan. Daarbij wordt zoveel als mogelijk is oud beleid voor nieuw beleid ingeruild. 2. Opzet begroting Wettelijk vereiste Wettelijk is in artikel 7 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) voorgeschreven hoe de begroting moet worden ingericht. De begroting bestaat ten minste uit de beleidsbegroting en de financiële begroting. De beleidsbegroting bestaat ten minste uit het programmaplan en de paragrafen. De financiële begroting bestaat ten minste uit het overzicht van baten en lasten en de toelichting en daarnaast de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting. Het programmaplan bevat de te realiseren programma's, het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten. Het programmaplan bevat per programma de doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten, de wijze waarop ernaar gestreefd zal worden die effecten te bereiken en de raming van baten en lasten. Het overzicht algemene dekkingsmiddelen bevat ten minste de lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is, de algemene uitkeringen, het dividend, het saldo van de financieringsfunctie, het saldo tussen de compensabele BTW en de uitkering uit het BTWcompensatiefonds en de overige algemene dekkingsmiddelen. In de begroting worden in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen. De begroting bevat ten minste de volgende paragrafen: lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid. Het bedrag voor onvoorzien wordt geraamd voor de begroting in zijn geheel of per programma Heusdense aanpak Vooralsnog zijn in onze gemeente vanaf 2004 vanuit de vroegere functionele beleidsvelden 15 programma s benoemd, te weten: Bestuur en communicatie, Burgerdiensten, Openbare orde en veiligheid, Verkeer en vervoer, Gebouwenbeheer en eigendommen, Economische zaken, Onderwijs, Cultuur en toerisme, Sport, Beheer groen en vesting Heusden, Werk en inkomen, Zorg en welzijn, Milieu en afval, Bouwen en wonen, Financiering en belastingen. Als voordelen zag men vooral in de vergelijkbaarheid met de voorgaande jaren en het gemakkelijker kunnen aanleveren van de vereiste gegevens aan de provincie. Bovendien paste het bij de indeling van de portefeuilles, maar ook bij de inrichting van de organisatie.

6 Echter, deze indeling versnippert het inzicht in de programma s die bij uitstek een integrale manier van werken noodzaken, zoals de aanpak van de A59 problematiek, het wijkgericht werken, het tot stand brengen van multifunctionele gebouwen, de renovatie van Oudheusden, het centrumplan Vlijmen, de wijk Vliedberg, Sportpark De Schroef, Voorste Venne, Heusdense Manier van Werken. Het college wil dan ook komen tot een programmaplan dat een beleid op hoofdlijnen mogelijk maakt en dus echt inzicht kan geven in de in de BVV genoemde beoogde maatschappelijke effecten, de wijze waarop ernaar gestreefd zal worden die effecten te bereiken en de raming van baten en lasten! 3. Totstandkoming De voorjaarsnota 2007 is het vertrekpunt voor de samenstelling van deze begroting. In de voorjaarsnota zijn onze nieuwe beleidsvoornemens opgenomen en budgettair verwerkt, maar is wat betreft het bestaande beleid uitgegaan van de ramingen in de begroting De ontwikkelingen die zich ten opzichte van 2007 in het bestaand beleid hebben voorgedaan, zijn thans in de begroting/meerjarenraming verwerkt. Voor wat betreft de besluitvorming door de raad betreft dit de tot en met de raadvergadering van juni/ juli 2007 genomen besluiten. Een en ander leidt tot het volgende begrotingsbeeld. (bedragen x 1.000,--) (+ is voordeel - is nadeel) Meerjarenperspectief Voorjaarsnota Ontwikkelingen in bestaand beleid Saldo meerjarenbegroting Wij hebben onze focus gericht op een positief meerjarenbeeld. Gelet op de saldi van de voorliggende conceptbegroting zijn we daarin geslaagd. Eventuele nadelige saldi in de eerste jaren van de meerjarenbegroting worden ten laste van de algemene reserve gebracht. 4. Ontwikkelingen/ wijzigingen in bestaand beleid De onder 3. vermelde ontwikkelingen en wijzigingen in het bestaande beleid betreffen: (bedragen x 1.000,--) (+ is voordeel - is nadeel) Algemene uitkering uit het gemeentefonds Belastingopbrengsten Doorbelasting van kostenplaatsen Overige salariskosten Kapitaallasten Aanleg kunstgras voetbalvelden Vervallen stelpost parallelstructuur Energiekosten Uitvoering WMO Bijdrage ISD Indexering subsidies Afschrijving investeringen met economisch nut en maatschappelijk belang ten laste van reserve Renteresultaat Onderuitputting Calculatorische BTW

7 (+ is voordeel - is nadeel) Post voor structureel onvoorzien -30 Rentetoevoeging aan reserves -54 Afname beschikking reserve BCF -18 Overige geringere ontwikkelingen per saldo Totaal Wij lichten de ontwikkelingen onderstaan kort toe. Algemene uitkering uit het gemeentefonds De algemene uitkering is geraamd op basis van de junicirculaire 2007 en van het daarin opgenomen meerjarenperspectief. De toename van de algemene uitkering is grotendeels het gevolg van de compensatie via de algemene uitkering van loon- en prijsstijgingen en van beschikbaarstelling via de algemene uitkering van gelden voor nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken. Hiertegenover staan hogere kosten voor de gemeente. Per saldo resteert voor 2008 en 2009 een relatief kleine reële toename van de algemene uitkering. In 2010 en 2011 is het verschil tussen de toename van de algemene uitkering en de toename van de daaruit te compenseren kosten negatief. De oorzaak hiervan is dat in 2010 de tijdelijke toevoeging aan de algemene uitkering van gelden ten behoeve van veiligheid, wordt beëindigd. Belastingopbrengsten Dit betreft de verhoging van de onroerende-zaakbelastingen met de inflatiecorrectie van 1%. Doorbelasting van kostenplaatsen De toename van de doorberekening van de kostenplaatsen wordt veroorzaakt door de toename van de salariskosten als gevolg van algemene salarismaatregelen. Wij verwijzen ook naar de toelichting bij de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Overige salariskosten De salariskosten van het bestuur (raad en college) nemen toe met ,--. Dit is het gevolg van algemene salarismaatregelen, een aanpassing van de salarisschalen van de wethouders en van het raadsbesluit tot toekenning van een vergoeding aan fractieondersteuners. De resterende toename ad ,-- heeft betrekking op de vergoedingen aan vrijwilligers van de brandweer en op de kosten van voormalig personeel. Kapitaallasten Bij de jaarrekening 2006 zijn een aantal kredieten afgesloten. Per saldo is op deze kredieten minder besteed dan het geraamde kredietbedrag. Dit leidt tot een lagere raming voor kapitaallasten. De toename in de jaarschijf 2011 betreft de vrijval van kapitaallasten in Aanleg kunstgras voetbalvelden Door de fasegewijze invoering van de huurverhoging voor de kunstgras voetbalvelden van RKDVC en Haarsteeg, ontstaat ten opzichte van de voorjaarsnota een nadeel. Vervallen stelpost parallelstructuur In de voorgaande begrotingen is er van uitgegaan dat de kosten van de aanleg van de parallelstructuur gedeeltelijk zouden worden geactiveerd. In verband hiermee was een stelpost voor kapitaallasten van ,-- geraamd. Door een meevallende aanbesteding van fase 1b en de rijksbijdrage voor de rotonde bij de Onsenoortsestraat, kan de activering die eerder noodzakelijk vervallen. Hierdoor vervalt ook de stelpost.

8 Energiekosten Twee jaren gelden is een nieuw contract afgesloten met een andere energieleverancier. Dit is gebeurd in samenwerking met enkele andere gemeenten en met behulp van de Nederlandse Inkoopcombinatie (NIC). Ingaande het jaar 2007 worden op grond van het contract de zogenaamde vaste prijzen gehanteerd. Dit leidt tot een verhoging van kosten voor zowel de openbare verlichting als voor diverse (met name sport)accommodaties. Ingaande 2009 zal een nieuw contract worden afgesloten. Er wordt van uit gegaan dat dit tot een besparing leidt van ,--. Uitvoering WMO De budgetten voor uitvoering van de WMO zijn verhoogd met de bedragen die hiervoor via de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn ontvangen. Bijdrage ISD De gemeentelijke bijdrage aan de ISD neemt in 2008 ten opzichte van het in 2007 na de eerste bestuursrapportage geraamde bedrag met ,-- toe. Indexering subsidies De subsidies aan een aantal instellingen worden jaarlijks geïndexeerd. Hiervoor is een bedrag van ,-- benodigd. Afschrijving investeringen met economisch nut en maatschappelijk belang ten laste van reserve Bij de voorjaarsnota is reeds melding gemaakt van het beleidsvoornemen om een aantal nieuwe investeringen met economisch nut en een maatschappelijk belang te dekken uit een hiervoor te vormen bestemmingsreserve. Wij willen deze methode in 2008 ook hanteren voor reeds bestaande investeringen, die niet op korte termijn aan vervanging toe zijn. Op basis van een (restant)investeringsbedrag van 5 miljoen en een gemiddelde afschrijvingsduur van 20 jaar, leidt dit tot een lastenvermindering van ,--. Renteresultaat Het renteresultaat wordt door aanpassingen die voortvloeien uit de jaarrekening ,-- lager geraamd. In 2011 is de raming, zoals ook in vorige jaren gebruikelijk, verlaagd met ,-- in verband met de verwachte aanwending van reserves en de mogelijke terugloop van de rentetoerekening aan de grondexploitatie. Onderuitputting Mede op aandringen van uw raad is de tot nu toe gehanteerde methode voor de berekening van de onderuitputting tegen het licht gehouden. Dit leidt tot een hogere raming van de onderuitputting. Calculatorische BTW Als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds heeft een korting plaatsgevonden op de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. De wetgeving staat daarom de gemeenten toe om de over de inkopen betaalde omzetbelasting fictief mee te nemen bij de tariefberekening. Het gaat dan met name over de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Door afname van de kosten in 2008, mag ook minder fictieve omzetbelasting worden verrekend. Dit leidt tot een budgettair nadeel van ,--. Post voor structureel onvoorzien Rentetoevoeging aan reserves Afname beschikking reserve BCF Deze mutaties vloeien voort uit de toevoeging aan de meerjarenraming van de jaarschijf 2011.

9 5. Verband met andere stukken 5.1 De programbegroting ten opzichte van de productenraming en de bijlagen De autorisatie door de raad aan het college vindt plaats op programmaniveau. De autorisatie betreft het begrotingsjaar 2008 en behelst mede de in de begroting 2008 geraamde onttrekkingen en toevoegingen aan reserves en voorzieningen, alsmede de geraamde kredieten (zie de bijlage). Voor de jaarschijven 2009 t/m 2011 wordt instemming van de raad gevraagd. De productenraming met bijlagen is een onderbouwing van de programbegroting en wordt vastgesteld door het college. Dit boekwerk bevat uitvoeringsinformatie en kan dan ook door de raad gezien worden als naslagwerk. 5.2 Paragraaf grondbeleid ten opzichte van de grondnota Voor 2008 is geen aparte grondnota gemaakt. In de paragraaf grondbeleid zijn de hoofdlijnen van het grondbeleid opgenomen. Daarnaast wordt ingegaan op de huidige stand van zaken van de verschillende exploitaties. De grondexploitatienota, waarin uitgebreider en breder ingegaan wordt op alle beleidsaspecten met betrekking tot gronden, wordt voor een aantal jaren vastgesteld. Een voorstel hiertoe wordt eind 2007 aan de raad aangeboden. 5.3 Paragraaf lokale heffingen ten opzichte van belastingvoorstellen De paragraaf lokale heffingen is bedoeld als een overzicht op hoofdlijnen met betrekking tot de heffingen. In de belastingvoorstellen wordt dieper ingegaan op de wijzigingen in de diverse belastingen en retributies. Om het beleid, zoals dat in de begroting is verwerkt uit te kunnen voeren, is vaststelling van de betreffende verordeningen noodzakelijk. Behandeling van en besluitvorming over de belastingvoorstellen met bijbehorende verordeningen dient apart van de begroting plaats te vinden. Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems

10 Deel B G E M E E N T E H E U S D E N B E L E I D S B E G R O T I N G

11 B.1 De beleidsvelden 1. Bestuur en communicatie 2. Burgerdiensten 3. Openbare orde en veiligheid 4. Verkeer en vervoer 5. Gebouwenbeheer en eigendommen 6. Economische zaken 7. Onderwijs 8. Cultuur en toerisme 9. Sport 10. Beheer groen en vesting Heusden 11. Werk en inkomen 12. Zorg en welzijn 13. Milieu en afval 14. Bouwen en wonen 15. Financiering en belastingen

12 BELEIDSVELD 1: Bestuur en communicatie Beschrijving Beleidsvoornemens Bij Bestuur gaat het om de activiteiten van de bestuursorganen, de raad en het college. Deze bestuursorganen krijgen ambtelijk advies en ondersteuning. Communicatie met de inwoners, publieksgroepen, instellingen en bedrijven is een belangrijke taak van het bestuur. Coalitieprogramma Wijkgericht werken/burgerparticipatie In het ambitieakkoord krijgen de burgerparticipatie en het wijkgericht werken een prominente rol. Een plan van aanpak is in voorbereiding. Prioriteit wordt gegeven aan de leefbaarheid in wijken en buurten. Het wijkgericht werken krijgt in 2008 verder gestalte. De wijkbezoeken en wijkpanels worden meer planmatig ingericht, om passender in te spelen op de behoefte van de wijkbewoners. Een concrete rol krijgt daarbij onze buitendienst. Voor Oudheusden is een pilotrol voorzien. Periodieke bevolkingsenquêtes Eind 2007 wordt de koers bepaald voor het houden van periodieke bevolkingsenquêtes, enerzijds om de tevredenheid van klanten periodiek te monitoren, anderzijds om de mening van doelgroepen bij beleidsvorming of actuele onderwerpen te peilen. In 2008 wordt gestart met het feitelijk houden van de enquêtes. De enquêteresultaten vormen belangrijke input om de dienstverlening aan de klant continu te kunnen verbeteren en worden gebruikt bij de implementatie van het wijkgericht werken. Transparantere financiën/besturingscyclus In het kader van de verbetering van planning en control staat voor de komende jaren de verdere ontwikkeling van de besturingscyclus op de rol. Het gaat hierbij om een continu proces ter verbetering van de kwaliteit van de begroting/jaarrekening en verslag/rapportages qua indeling, transparantie en kwaliteit van de sturingsinformatie. In 2008 wordt, in samenspraak met de raad, in dit proces een volgende stap gezet. Dualistisch bestuur Het traject tot verbetering van de informatievoorziening aan de raad wordt verder vorm gegeven in de vorm van een portal voor raadsinformatie, een monitoringsysteem voor bestuurlijke acties en formatie-uitbreiding bij de griffie. Samen met de raadswerkgroep Vernieuwend Vergaderen worden, vanuit ieders verantwoordelijkheid, maatregelen bedacht en uitgevoerd om burgers meer te betrekken bij de raadsbesluitvorming en om de vergaderstructuur verder te verbeteren. Deregulering In 2006 is gestart met enkele experimenten op het gebied van deregulering, ontbureaucratisering en vermindering van de administratieve lasten. Inmiddels is een project dereguleren gestart. In een deelproject krijgt deregulering voor 40 producten een substantieel vervolg. Het is onze ambitie om te komen tot een structurele consequente aandacht voor deregulering, ontbureaucratisering en vermindering van de administratieve lasten.

13 Beleidsvoornemens Otjiwarongo De samenwerking met Otjiwarongo wordt gecontinueerd, met een accentverschuiving van bestuurders naar inwoners. Positionering gemeente Heusden In het najaar van 2007 wordt een communicatiebeleidsplan in het college vastgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe de communicatie op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau geoptimaliseerd kan worden. Het plan gaat in op de interactieve communicatie met de inwoners en de profilering van het gemeente(bestuur). Monitoren bestuurlijke afspraken Eind 2007 wordt een nieuw planning- en monitoringsysteem van alle bestuurlijke afspraken in gebruik genomen: BABS (Bestuurlijke Activiteiten Bewakingssysteem). In dit systeem kan de voortgang worden bewaakt van de beleidsvoornemens uit het coalitieprogramma, voornemens uit de begroting en van moties, amendementen, projecten, opdrachten, afspraken en toezeggingen. In 2008 worden, in overleg met raadsfracties, de toepassingsmogelijkheden van BABS verder verfijnd. HMW De Heusdense Manier van Werken (HMW) is al jaren een begrip in gemeenteland. Het uitgangspunt hierbij is "de burger centraal" door innovatief, integraal en flexibel te werken. Momenteel wordt dit concept tegen het licht gehouden met de bedoeling het goede te behouden en daar waar nodig of gewenst het concept te verbeteren. Bij de verdere implementatie van de HMW speelt het beschikbaar en toegankelijk maken van informatie en de daarbij behorende automatisering een essentiële rol. Dankbaar wordt daarbij gebruik gemaakt van de landelijke projecten en standaarden zoals deze binnen het e-overheidsprogramma (bijv. EGEM) worden ontwikkeld. De komende jaren zal naar verwachting een doorbraak gemaakt worden met vooral het digitaal toegankelijk maken van informatie op een gebruikersvriendelijke wijze. Uiteraard komt dit vooral onze burgers ten goede. Financiën (x 1.000) Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming Lasten Baten Saldo

14 BELEIDSVELD 2: Burgerdiensten Beschrijving Ontwikkelingen De gemeente Heusden brengt de dienstverlening dichter bij de inwoners door op drie locaties diensten aan te bieden in de frontoffice. Voor de locaties Drunen en Vlijmen is dit het hele pakket aan gemeentelijke diensten. In de vesting Heusden gaat het om een beperkt pakket aan diensten. Zo moest in verband met de veiligheidseisen besloten worden om per 2 april 2007 geen reisdocumenten en rijbewijzen meer uit te geven vanaf het servicepunt in het bezoekerscentrum. In de backoffice van burgerdiensten gaat het om zaken zoals het uitvoeren van de gemeentelijke basisadministratie (GBA), het beheren van de basisregistraties objecten, natuurlijke en niet-natuurlijke personen, burgerlijke stand, naturalisaties, vreemdelingenloket, de organisatie van de verkiezingen voor bestuursorganen en de uitvoering van autonome taken (opstellen statistieken, verzorgen huisnummering en straatnaamgeving). BurgerServiceNummer (BSN) In het najaar van 2007 of het eerste kwartaal van 2008 wordt het burgerservicenummer (BSN) ingevoerd. Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedereen die een relatie heeft met de Nederlandse overheid. Met dit nummer kan men bij elk (digitaal) loket in de publieke sector terecht. Het BSN heeft binnen de gegevenshuishouding van de overheid een spilfunctie. Met dit persoonsnummer kunnen persoonsgebonden gegevens doelmatig en betrouwbaar uitgewisseld worden binnen de totale overheid en tussen de overheid en burgers. Authentieke registraties Onder de naam Andere Overheid heeft de centrale overheid het initiatief genomen om landelijk eenheid te krijgen in de verschillende registraties van inwoners en adressen. Dit is een meerjarenproject dat door onze gemeente voortvarend is opgepakt. Een van de doelstellingen van het project is de burger meer inzicht te verschaffen in zogenoemde publiekrechtelijke beperkingen. Voorbeelden hiervan zijn bestemmingsplannen en recht van overpad. In 2008 wordt hiertoe gestart met het mogelijk maken van het via de website raadplegen van (gedigitaliseerde) bestemmingsplannen. Beleidsvoornemens Coalitieprogramma Relatiebeheer De gemeente heeft de afgelopen jaren gewerkt met accountmanagers/ relatiebeheerders voor Economische Zaken (bedrijven) en voor sportverenigingen. Dit zal in 2008 worden verbreed naar andere doelgroepen zoals toeristisch-recreatieve instellingen en burgers via wijk- en buurtgericht werken. Locatie gemeentelijk servicepunt Bij de wijziging in de dienstverlening in verband met de veiligheidseisen bij de reisdocumenten en rijbewijzen is aangekondigd dat in januari 2008 deze wijziging in dienstverlening wordt geëvalueerd om daarna eventueel met nieuwe vormen van dienstverlening te gaan experimenteren. Daarbij kan worden gedacht aan andere mogelijkheden op het gebied van samenwerking met externe partijen en aan het verbeteren van de digitale dienstverlening. Hierbij kan de vraag in hoeverre er nog een fysiek gemeentelijk servicepunt nodig is in de Vesting Heusden, niet buiten beschouwing blijven.

15 Financiën (x 1.000) Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming Lasten Baten Saldo

16 BELEIDSVELD 3: Openbare orde en veiligheid Beschrijving Ontwikkelingen Openbare orde en veiligheid richt zich vooral op het tegengaan van criminaliteit, gevoelens van onveiligheid en overlast. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de gevaren van branden, ongevallen en rampen. De gemeente subsidieert het regionale Halt-project voor jeugdigen. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn veel bepalingen opgenomen ter bescherming van de openbare orde en veiligheid en ter voorkoming van overlast. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van de APV en voor de vergunningverlening op basis van een aantal bijzondere wetten, zoals de Drank- en Horecawet. Regionale brandweer Op dit moment vindt onderzoek plaats naar de wijze waarop lokale commandanten vóór 1 juli 2008 in regionale dienst zouden kunnen zijn. De unanieme voorkeur van het algemeen bestuur is uitgesproken voor districtsgewijze samenwerking, met op termijn mogelijk een doorontwikkeling naar één regionale brandweer. Beleidsvoornemens Coalitieprogramma Intensieve samenwerking van betrokken instanties als politie, justitie, opbouwwerk, zorg en gemeente, wordt transparant uitgewerkt. Ook onze inwoners moeten beter weten waar ze aan toe zijn. Initiatieven uit de buurt of wijk, die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid van de eigen omgeving, worden gestimuleerd. Overige beleidsvoornemens Beleidsplan brandweer In de afgelopen jaren zijn veel randvoorwaarden voor het beleidsplan Brandveiligheid en Hulpverlening gerealiseerd. In 2008 wordt de personele capaciteit verder uitgebreid. Rampbestrijding Komend jaar zal binnen de regio aandacht besteed worden aan de opbouw van expertise binnen de rampbestrijdingsteams en mogelijke aanpassingen van de gemeentelijke rampbestrijdingsprocessen. De rampbestrijdingsteams bieden regiobreed extra ondersteuning aan de gemeentelijke processen ten tijde van een calamiteit. De gemeentelijke rampbestrijdingsprocessen worden verder doorontwikkeld. Project Veiligheidsbureau Er is een start gemaakt met het gemeentelijk project Veiligheidsbureau. Doelstelling van dit project is te komen tot een integrale advisering aan het bestuur en de ambtelijke organisatie. De zaken die in eerste instantie zullen integreren in het veiligheidsbureau zijn het beheer van de risicokaart, rampbestrijding, externe veiligheid en preventiebeleid.

17 Beleidsvoornemens Handhaving Het handhavingsbeleidsplan heeft een vierjarige looptijd tot In 2008 zal daarom een nieuw beleidsplan worden voorbereid voor de planperiode vanaf Het handhavingsbeleid ziet toe op de leefomgeving (met name ruimtelijke ordening, bouwen, illegaal grondgebruik, milieu, (brand)veiligheid en de APV). Uiteraard dienen om alle overtredingen te handhaven ook in dit nieuwe beleidsplan prioriteiten worden bepaald. Daarbij zullen de ervaringen uit de huidige planperiode c.q. de uitkomsten van de tussentijdse evaluatie (2007) worden betrokken. Aansluiting Veiligheidshuis Onze gemeente wil zich aansluiten bij het Veiligheidshuis, dat al bij andere gemeenten actief is. Diverse items zoals o.a. huiselijk geweld en hennepteelt krijgen in dit kader bijzondere aandacht. Financiën (x 1.000) Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming Lasten Baten Saldo

18 BELEIDSVELD 4: Verkeer en vervoer Beschrijving Ontwikkelingen Dit beleidsveld omvat het beleid met betrekking tot de verkeersstructuur, verkeersveiligheid, parkeren, openbaar vervoer en inrichting van de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld straatverlichting. Beleidsmatig is een en ander vastgelegd in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP), welke ook in lijn zal worden gebracht met de structuurvisie en in meer specifieke beleidsplannen (onder andere straatverlichting). Het onderhoud en beheer van de openbare ruimte vindt planmatig plaats op basis van meerjarige beheersplannen. Uitvoering van verkeers- en vervoerprojecten Sinds 2005 wordt door de provincie per regio jaarlijks subsidie beschikbaar gesteld voor verkeers- en vervoersprojecten. Daarna vindt verdeling naar de gemeentelijke projecten plaats, op basis van een regionale beleidsagenda. Dat betekent dat de gemeente Heusden subsidie kan ontvangen en ook daadwerkelijk toegekend krijgt voor projecten die aansluiten op de thema s van de regionale beleidsagenda (inrichting 60 km/h gebieden/parallelstructuur). Ontwikkelingen hoofdwegennet In de periode 2006/2007 is de reconstructie van het viaduct A59 ter hoogte van de Wolput van belang geweest. De hierbij gerealiseerde rotonde heeft een grote impact op de verkeersafwikkeling op de A59 zelf en het verkeer van en naar Vlijmen/Nieuwkuijk. Een vervolg, o.a. uitgewerkt in de Corridorstudie, bestaat nu uit een herbezinning op het aantal af- en toeritten van de A59. Belangrijk hierbij is het zoeken naar mogelijkheden die de ecologische verbindingszones versterken. In de komende jaren zullen met name de werkzaamheden op de A2 en de knooppunten van de A2 rond s-hertogenbosch een weerslag hebben op het regionale verkeersbeeld. Rijkswaterstaat zoekt met de wegbeheerders naar mogelijkheden om de toevoer van verkeer naar de knooppunten van de A2 enigszins terug te dringen, bijvoorbeeld in de vorm van extra inzet van openbaar vervoer of aanleg van tijdelijke carpoolterreinen. Beleidsvoornemens Coalitieprogramma Geluidshinder A59 Het verminderen van de geluidshinder van de A59 is gekoppeld aan de ontwikkelingen rond de A59. Dit is reeds hierboven genoemd bij de ontwikkelingen hoofdwegennet. Met Rijkswaterstaat worden afspraken gemaakt over de te nemen maatregelen. Doortrekken parallelstructuur De zuidelijke parallelstructuur is een onderdeel van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan en is ook opgenomen in de Corridorstudie. Het eerste onderdeel ter hoogte van Nieuwkuijk is gerealiseerd inclusief een rotonde en een nieuwe aansluiting op de A59. De verdere realisatie van deze parallelstructuur dient gelijk op te lopen met de realisatie/reconstructie van de andere aansluitingen op de A59 binnen de gemeente Heusden.

19 Beleidsvoornemens Actualisatie verkeers- en vervoersbeleid (GVVP) Ontwikkelingen buiten de gemeente, zoals een gewijzigd rijks- en provinciaal beleid met andere accenten als bijvoorbeeld luchtkwaliteit, maar ook interne ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente, maken een actualisatie van het gemeentelijke verkeers- en vervoersbeleid noodzakelijk. Dit zal als resultaat uiterlijk in 2008 een herijkt gemeentelijk verkeers- en vervoersplan betekenen. Kruising Dillenburgstraat/herinrichting Admiraalsweg De eerdere wijziging van het kruispunt van de Dillenburgstraat/Grotestraat/ Admiraalsweg heeft in 2007 een vervolg gekregen in de vorm van een reconstructie van de Dillenburgstraat. De Dillenburgstraat is inmiddels uitgevoerd als een 30 km/uurverbinding. Met het oog op het intensieve fietsgebruik van de straat is aan de schoolzijde een vrijliggend fietspad gerealiseerd. De reconstructie van het noordelijke deel van de Admiraalsweg krijgt in 2008 zijn beslag als een vervolg op de besluitvorming van december Kruising Parklaan/ Wolfshoek De tijdelijke verkeersmaatregelen op de kruising Parklaan/Wolfshoek, zoals deze begin 2007 zijn ingesteld, zullen worden gecontinueerd tot het moment dat een complete aansluiting ter hoogte van het zogenoemde Ei van Drunen is gerealiseerd. Na de realisatie van de toekomstige zuidelijke aansluiting op het Ei van Drunen zal de aansluiting Drunen/Elshout op de A59 worden opgeheven en kunnen de tijdelijke verkeersmaatregelen op de Parklaan/Wolfshoek komen te vervallen. Parkeren Hugo de Grootstraat In het voorjaar van 2007 is aan de inwoners in het algemeen en belanghebbenden in het bijzonder gevraagd inspraakreacties te geven op een voorstel voor een andere verkeerscirculatiestructuur binnen het centrum van Drunen. Een andere verkeerscirculatiestructuur biedt ook perspectief op een andere inrichting van parkeren op de deelring Joost van den Vondellaan en Hugo de Grootstraat. Mede op basis van de inspraakreacties wordt het voorstel van een gewijzigde verkeerscirculatie nog in 2007 uitgewerkt.

20 Moties Rioleringsprojecten Van Ruijsdaelstraat en Brakenstraat Binnen de wijk Braken Oost te Drunen zijn diverse delen van de wijk aangewezen voor reconstructie van de openbare ruimte. Fase 1, gedeelte Brakenstraat en omgeving, en fase 2, Dillenburgstraat, zijn al uitgevoerd. Voor 2008 staat de herinrichting van de Prinses Irenestraat, Prinses Beatrixstraat, Prinses Margrietplein en Koning Willem II plein gepland. Hiervoor zal in samenwerking met de bewoners een inrichtingsplan worden opgesteld. In 2008 zal eveneens, in samenwerking met Woonveste, de Van Ruijsdaelstraat worden aangepakt. Naulandseweg Op korte termijn worden onderhoudsmaatregelen genomen om de verkeersveiligheid van de Naulandseweg te vergroten. Op langere termijn is een reconstructie voorzien. Hiervoor wordt in 2007 een voorstel aangeboden. Renoveren Moerputten-Venkantbrug Het project Moerputten-Venkantbrug is een deelproject uit het project Groene Delta van de gemeente s-hertogenbosch. Projectdoel is de renovatie van de brug waarbij de kosten gedragen worden door rijk, provincie (in de vorm van subsidie) en de gemeenten Heusden en s-hertogenbosch. In het voorjaar van 2008 zal aan de gemeenteraad een voorstel worden aangeboden over onder andere de financiering. Nu het er naar uit ziet dat de provincie er geld in wil steken kan het nodig zijn om nog in het najaar een beslissing te nemen over de Venkantbrug. Financiën (x 1.000) Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming Lasten Baten Saldo

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding.

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding. Raad V200900744 Onderwerp: Kaders nota armoedebeleid Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden kiest voor een nieuwe aanpak van armoedebestrijding. Deze aanpak wordt vastgelegd in een nota armoedebeleid.

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Beantwoording Art. 61 vragen CDA fractie n.a.v. goedkeuring begroting door de provincie.

Beantwoording Art. 61 vragen CDA fractie n.a.v. goedkeuring begroting door de provincie. College Onderwerp: V20100064 Beantwoording Art. 61 vragen CDA fractie n.a.v. goedkeuring begroting door de provincie. Collegevoorstel Inleiding: Naar aanleiding van de brief waarin de provincie de begroting

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Onderwerp beschikbaar stellen budget voor realisatie club / kleedgebouw DAK

Onderwerp beschikbaar stellen budget voor realisatie club / kleedgebouw DAK Raadsvoorstel Inleiding Atletiekvereniging DAK is al enige tijd bezig met de voorbereidingen om een eigen accommodatie te realiseren in sport en recreatiepark de Schroef. In eerste instantie was het de

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Aansluiting A59 via Ei van Drunen op de Spoorlaan te Drunen

Aansluiting A59 via Ei van Drunen op de Spoorlaan te Drunen Raadsvoorstel Inleiding Reeds vele malen zijn de aansluitingen op de A59 ter hoogte van de gemeente Heusden ter sprake gekomen. Deze zijn verwerkt in de Corridorstudie A59, de Structuurvisie Heusden en

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

2) Voor de periode is teruggaaf verleend tot een bedrag van exclusief heffingsrente.

2) Voor de periode is teruggaaf verleend tot een bedrag van exclusief heffingsrente. Collegevoorstel In november 2011 zijn de regels met betrekking tot btw verrekening voor wat betreft uitgaven voor de buitensport versoepeld. Bij de behandeling van het voorstel over de tariefsaanpassing

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 5 Doc.nr : B200217584 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Voorgeschiedenis De realisatie van

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen. Collegevoorstel

Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen. Collegevoorstel College V200900943 Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen Collegevoorstel Inleiding: Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding van de realisatie van het centrumplan Vlijmen is gebleken dat het noodzakelijk

Nadere informatie

De programmarekening 2008 sluit qua uitvoering aan op de begroting 2008.

De programmarekening 2008 sluit qua uitvoering aan op de begroting 2008. Raad V200900546 Onderwerp: Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2008 Raadsvoorstel Inleiding: Met dit verslag en jaarrekening legt uw college verantwoording af over het bereiken van de doelstellingen

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Realisatie kleedgebouw RKDVC. Collegevoorstel

Realisatie kleedgebouw RKDVC. Collegevoorstel Raad Onderwerp: Realisatie kleedgebouw RKDVC V200900285 Collegevoorstel Inleiding: Er zijn al jaren capaciteitsproblemen op het voetbalcomplex van RKDVC. Op 22 mei 2007 heeft de gemeenteraad een krediet

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

van de vergadering van het college van Heusden te Vlijmen

van de vergadering van het college van Heusden te Vlijmen Nr.: 18 Besluitenlijst van de vergadering van het college van Heusden te Vlijmen d.d. 2 mei 2006 Aanwezig: de burgemeester: drs. H.P.T.M. Willems de wethouders: de secretaris: B.M. Groen M. Buijs A.A.G.

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 6 INHOUDSOPGAVE PROGRAMBEGROTING 2006 Blz. DEEL A: AANBIEDINGSBRIEF 1 Inleiding 9 2 Totstandkoming 10 3 Meerjarenbegroting 11 4 Ontwikkelingen ten opzichte van de

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G en J A A R R E K E N I N G

J A A R V E R S L A G en J A A R R E K E N I N G J A A R V E R S L A G en J A A R R E K E N I N G 2 0 0 7 INHOUD Deel I Algemeen Pagina 1 Voorwoord 2 Leeswijzer 3 Resultaat Deel II Jaarverslag 1 Programmaverantwoording 2 Paragrafen Deel III Jaarrekening

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen.

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. Inleiding De gemeente kent een divers aanbod van sociaal-culturele voorzieningen in de vorm van buurthuizen, dorpshuizen en ouderensociëteiten.

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

BEGROTING 2017 PRESENTATIE

BEGROTING 2017 PRESENTATIE BEGROTING 2017 PRESENTATIE 1 Wijzigingen BBV 2016 Wijzigingen & Implementatie Hoofdlijnen (1) Taakvelden (2) Beleidsindicatoren (3) Verbonden partijen (4) Overhead (5) Investeringen (6) EMU saldo (7) Vpb

Nadere informatie

*RV09.0182* Documentnr.: RV09.0182. Roden, 31 maart 2009. Onderwerp Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2009-2011. Onderdeel programmabegroting: Ja

*RV09.0182* Documentnr.: RV09.0182. Roden, 31 maart 2009. Onderwerp Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2009-2011. Onderdeel programmabegroting: Ja Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV09.0182 Roden, 31 maart 2009 Onderwerp Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2009-2011 Onderdeel programmabegroting: Ja Voorstel - Instemmen met het Beheerplan

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord elk begrotingsjaar

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

Gemeente Delft VERZONDEN - 7 JAN Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft VERZONDEN - 7 JAN Geachte leden van de raad, Gemeentebrede Bedrijfsvoeringsondersteuning Programmering Geld Gemeente Delft De Torenhove Martinus Nijhoffiaan 2 2624 ES Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Programmering

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw Collegevoorstel Inleiding: Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Heusden vastgesteld. In de Verordening

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Cursus Financiën voor raadsleden

Cursus Financiën voor raadsleden Cursus Financiën voor raadsleden René de Bonte Teamleider Financiën Maandag 22 juni 2015 19:00 21:00 uur Programma Inleiding Planning en control cyclus Evaluatie p&c Kaders gemeentefinanciën Algemene begrippen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Politieke markt 10 Juni Mark Oude Bennink, Ruud Molenkamp & Gijs Tiebot 1 Inhoud presentatie 1. Programmasturing? rol van de raad terugblik programmasturing

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0075 Rv. nr.: 12.0075 B en W-besluit d.d.: 19-6-2012 B en W-besluit nr.: 12.0638 Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Begrotingswijziging naar aanleiding van de werkbegroting

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

De begroting 2014 en hierin opgenomen meerjarenraming naar 2015 en verder is opgenomen in bijlage 1.

De begroting 2014 en hierin opgenomen meerjarenraming naar 2015 en verder is opgenomen in bijlage 1. Casus aanbesteding P&C software Vraagstelling: Werk deze casus uit met als uitgangspunten: Zoveel mogelijk geautomatiseerd binnen de door u geoffreerde software; Zo min mogelijke handmatige handelingen;

Nadere informatie

GEMEENTE LITTENSERADIEL

GEMEENTE LITTENSERADIEL GEMEENTE LITTENSERADIEL Agendanummer 10 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 17 november 2008 Onderwerp : Gemeentelijke belastingen en tarieven 2009 Portefeuillehouder : Burgemeester J. Liemburg Voorstel :

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10. RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010 Rv. nr.: 09.0158 B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.0091 Naam programma +onderdeel: Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Project Oranjelaan en omgeving in Vlijmen

Collegevoorstel. Zaaknummer: Project Oranjelaan en omgeving in Vlijmen Collegevoorstel Inleiding Voor het project Oranjelaan en omgeving in Vlijmen zijn twee aanleidingen: - Het project is vooral ingegeven door de overlast van hemelwater ( water op straat situatie ), die

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

F. Buijserd Burgemeester

F. Buijserd Burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 15.11294 vergaderdatum raad 9 juli 2015 jaar/nummer (griffie)

Nadere informatie

2011/ Raadscommissie AZ

2011/ Raadscommissie AZ RAADSVOORSTEL Onderhoud gemeentelijke eigendommen 2012 2016. 2011/ Raadscommissie AZ Auteur: Jan van den Hurk E-mail: j.hurk@uden.nl Raadscommissie PZ Raadscommissie REO Afdeling: Middelen Afd.hoofd: Claus

Nadere informatie

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11 Kadernota 2013-2016 Gemeente Pekela; 1 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave blz. 3 Kadernota blz. 5 Algemene uitgangspunten.blz. 7 Raadsbesluit.blz. 9 Meerjarenperspectief.blz. 11 Rijksbezuinigingen en algemene

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Onderwerp 1 e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 1e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 Gemeentefinanciën 403 Middelen.1.2.3.4 Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna

Nadere informatie

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth De taak van de raad onder het dualisme Kaders stellen (WMO, Jeugdwet, handhaving) Budgetteren (begroting) Lokale wetgeving

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1,

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1, 9 Gemeente[![tr Geldermalsen '11. Voor de vervanging van inventarissen in de gymlokalen een krediet van 26.100 beschikbaar te stellen. 12. Voor het bouw- en woonrijp maken van het perceel ten behoeve van

Nadere informatie