P R O G R A M B E G R O T I N G

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P R O G R A M B E G R O T I N G"

Transcriptie

1 P R O G R A M B E G R O T I N G

2 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota is de weg aangegeven hoe de vertaalslag tot stand komt. Voortdurend worden (lopende) plannen kritisch beoordeeld en zonodig bijgesteld. Dat gebeurt met een ondernemende aanpak: Ondernemend en Sociaal. Risico s worden ingeschat en zij worden -binnen de gegeven kaders- niet uit de weg gegaan. Winwin-mogelijkheden worden opgezocht. Ja, tenzij is en blijft het parool. De voorjaarsnota keek vooruit naar de verdere toekomst, rekening houdend met de bekende cijfers. De ambities van de coalitie zijn vertaald in financieel haalbare kaders. Daarmee is de opmaat gegeven voor de begrotingen. Nu dus de begroting Er is zo veel te doen. Het college wil eigenlijk alles tegelijk. De praktijk is echter weerbarstig. Er is aanvullende deskundigheid en ondersteuning nodig. Dat gebeurt, maar kost uiteraard tijd. Belanghebbenden mogen niet overvallen worden, maar moeten betrokken worden in de besluitvorming. Zij vragen terecht extra tijd voor hun meedenken en doen. De begroting is opgezet volgens de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten van de minister van Binnenlandse Zaken. De beleidsveldenopzet die afgelopen jaren in Heusden wordt gehanteerd is nog niet omgezet in programma s die recht doen aan de Heusdense Manier van Werken (burger centraal, door op innovatieve wijze integraal en flexibel te werken). Zie toelichting onder Opzet begroting. Het college wil volgend jaar een aanzet maken voor een begroting die meer zicht geeft in (integrale) programma s zoals de parallelstructuren / diverse verkeersknelpunten / A59, herinrichting de Schroef, brede scholen / MFA s, herstructurering Oudheusden, centrumplan Vlijmen, herstructurering Vliedberg, bedrijventerreinen en -verplaatsingen, wijkgerichte manier van werken, Heusdense Manier van Werken. Het college vraagt uw raad ruim baan te geven om de vele plannen verder uit te werken en uit te voeren.

3 INHOUDSOPGAVE PROGRAMBEGROTING 2008 Blz. Vanwege het weglaten van enkele blanco pagina's in deze digitale versie zal de nummering van de pagina's niet aansluiten bij de inhoudsopgave. DEEL A: DE AANBIEDING 1 Inleiding 9 2 Opzet begroting 9 3 Totstandkoming 10 4 Ontwikkelingen/wijzigingen in bestaand beleid 10 5 Verband met andere stukken 13 DEEL B: DE BELEIDSBEGROTING 1 Beleidsvelden 17 1 Bestuur en communicatie 19 2 Burgerdiensten 21 3Openbare orde en veiligheid 23 4 Verkeer en vervoer 25 5 Gebouwenbeheer en eigendommen 28 6 Economische zaken 29 7 Onderwijs 31 8 Cultuur en toerisme 33 9Sport Beheer groen en vesting Heusden Werk en inkomen Zorg en welzijn Milieu en afval Bouwen en wonen Financiering en belastingen 44 2 Paragrafen 45 1 Lokale heffingen 47 2 Weerstandsvermogen 54 3 Onderhoud kapitaalgoederen 59 4 Financiering 62 5 Bedrijfsvoering 65 6 Verbonden partijen 68 7 Grondbeleid 70 8 Rechtmatigheid 75 Matrix beleidsvelden met bijbehorende producten 76 DEEL C: DE FINANCIËLE BEGROTING 1 Uitgangspunten begroting 2008 en meerjarenbegroting 81 2 Meerjarenbegroting Analyse begroting 2008 met gewijzigde begroting Analyse verschillen kostenplaatsen 89 4 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 92 5 Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting 94 6 Financiën per beleidsveld, met verklaring van de grote 96 verschillen t.o.v. gewijzigde begroting 2007, met daarbij de toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves 7 Nieuw beleid en in gang gezet beleid per beleidsveld Vervangingsinvesteringen per beleidsveld 123

4 Deel A G E M E E N T E H E U S D E N A A N B I E D I N G S B R I E F

5 1. Inleiding De grondslagen voor de activiteiten van ons college zijn aangegeven in de Ambities Raad Heusden als vastgesteld in de raadsvergadering van 19 september In onze aanbiedingsbrief van de Voorjaarsnota hebben we u op de hoogte gesteld van onze voornemens en ambities. Voor de grote projecten zijn de dekkingsmogelijkheden aangereikt. Zoals in het ambitieakkoord staat, wordt continu ingespeeld op de doorlopend veranderende maatschappij en kunnen in de loop der tijd accenten verlegd worden. Samen met de raad, belanghebbenden, belangstellenden en deskundigen wordt invulling gegeven aan nieuw noodzakelijk beleid en gaan wij de uitvoering versterken en versnellen. Hierbij wordt het goede uit het verleden beschermd, maar krijgen verbetering en vernieuwing ruim baan. Daarbij wordt zoveel als mogelijk is oud beleid voor nieuw beleid ingeruild. 2. Opzet begroting Wettelijk vereiste Wettelijk is in artikel 7 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) voorgeschreven hoe de begroting moet worden ingericht. De begroting bestaat ten minste uit de beleidsbegroting en de financiële begroting. De beleidsbegroting bestaat ten minste uit het programmaplan en de paragrafen. De financiële begroting bestaat ten minste uit het overzicht van baten en lasten en de toelichting en daarnaast de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting. Het programmaplan bevat de te realiseren programma's, het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten. Het programmaplan bevat per programma de doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten, de wijze waarop ernaar gestreefd zal worden die effecten te bereiken en de raming van baten en lasten. Het overzicht algemene dekkingsmiddelen bevat ten minste de lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is, de algemene uitkeringen, het dividend, het saldo van de financieringsfunctie, het saldo tussen de compensabele BTW en de uitkering uit het BTWcompensatiefonds en de overige algemene dekkingsmiddelen. In de begroting worden in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen. De begroting bevat ten minste de volgende paragrafen: lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid. Het bedrag voor onvoorzien wordt geraamd voor de begroting in zijn geheel of per programma Heusdense aanpak Vooralsnog zijn in onze gemeente vanaf 2004 vanuit de vroegere functionele beleidsvelden 15 programma s benoemd, te weten: Bestuur en communicatie, Burgerdiensten, Openbare orde en veiligheid, Verkeer en vervoer, Gebouwenbeheer en eigendommen, Economische zaken, Onderwijs, Cultuur en toerisme, Sport, Beheer groen en vesting Heusden, Werk en inkomen, Zorg en welzijn, Milieu en afval, Bouwen en wonen, Financiering en belastingen. Als voordelen zag men vooral in de vergelijkbaarheid met de voorgaande jaren en het gemakkelijker kunnen aanleveren van de vereiste gegevens aan de provincie. Bovendien paste het bij de indeling van de portefeuilles, maar ook bij de inrichting van de organisatie.

6 Echter, deze indeling versnippert het inzicht in de programma s die bij uitstek een integrale manier van werken noodzaken, zoals de aanpak van de A59 problematiek, het wijkgericht werken, het tot stand brengen van multifunctionele gebouwen, de renovatie van Oudheusden, het centrumplan Vlijmen, de wijk Vliedberg, Sportpark De Schroef, Voorste Venne, Heusdense Manier van Werken. Het college wil dan ook komen tot een programmaplan dat een beleid op hoofdlijnen mogelijk maakt en dus echt inzicht kan geven in de in de BVV genoemde beoogde maatschappelijke effecten, de wijze waarop ernaar gestreefd zal worden die effecten te bereiken en de raming van baten en lasten! 3. Totstandkoming De voorjaarsnota 2007 is het vertrekpunt voor de samenstelling van deze begroting. In de voorjaarsnota zijn onze nieuwe beleidsvoornemens opgenomen en budgettair verwerkt, maar is wat betreft het bestaande beleid uitgegaan van de ramingen in de begroting De ontwikkelingen die zich ten opzichte van 2007 in het bestaand beleid hebben voorgedaan, zijn thans in de begroting/meerjarenraming verwerkt. Voor wat betreft de besluitvorming door de raad betreft dit de tot en met de raadvergadering van juni/ juli 2007 genomen besluiten. Een en ander leidt tot het volgende begrotingsbeeld. (bedragen x 1.000,--) (+ is voordeel - is nadeel) Meerjarenperspectief Voorjaarsnota Ontwikkelingen in bestaand beleid Saldo meerjarenbegroting Wij hebben onze focus gericht op een positief meerjarenbeeld. Gelet op de saldi van de voorliggende conceptbegroting zijn we daarin geslaagd. Eventuele nadelige saldi in de eerste jaren van de meerjarenbegroting worden ten laste van de algemene reserve gebracht. 4. Ontwikkelingen/ wijzigingen in bestaand beleid De onder 3. vermelde ontwikkelingen en wijzigingen in het bestaande beleid betreffen: (bedragen x 1.000,--) (+ is voordeel - is nadeel) Algemene uitkering uit het gemeentefonds Belastingopbrengsten Doorbelasting van kostenplaatsen Overige salariskosten Kapitaallasten Aanleg kunstgras voetbalvelden Vervallen stelpost parallelstructuur Energiekosten Uitvoering WMO Bijdrage ISD Indexering subsidies Afschrijving investeringen met economisch nut en maatschappelijk belang ten laste van reserve Renteresultaat Onderuitputting Calculatorische BTW

7 (+ is voordeel - is nadeel) Post voor structureel onvoorzien -30 Rentetoevoeging aan reserves -54 Afname beschikking reserve BCF -18 Overige geringere ontwikkelingen per saldo Totaal Wij lichten de ontwikkelingen onderstaan kort toe. Algemene uitkering uit het gemeentefonds De algemene uitkering is geraamd op basis van de junicirculaire 2007 en van het daarin opgenomen meerjarenperspectief. De toename van de algemene uitkering is grotendeels het gevolg van de compensatie via de algemene uitkering van loon- en prijsstijgingen en van beschikbaarstelling via de algemene uitkering van gelden voor nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken. Hiertegenover staan hogere kosten voor de gemeente. Per saldo resteert voor 2008 en 2009 een relatief kleine reële toename van de algemene uitkering. In 2010 en 2011 is het verschil tussen de toename van de algemene uitkering en de toename van de daaruit te compenseren kosten negatief. De oorzaak hiervan is dat in 2010 de tijdelijke toevoeging aan de algemene uitkering van gelden ten behoeve van veiligheid, wordt beëindigd. Belastingopbrengsten Dit betreft de verhoging van de onroerende-zaakbelastingen met de inflatiecorrectie van 1%. Doorbelasting van kostenplaatsen De toename van de doorberekening van de kostenplaatsen wordt veroorzaakt door de toename van de salariskosten als gevolg van algemene salarismaatregelen. Wij verwijzen ook naar de toelichting bij de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Overige salariskosten De salariskosten van het bestuur (raad en college) nemen toe met ,--. Dit is het gevolg van algemene salarismaatregelen, een aanpassing van de salarisschalen van de wethouders en van het raadsbesluit tot toekenning van een vergoeding aan fractieondersteuners. De resterende toename ad ,-- heeft betrekking op de vergoedingen aan vrijwilligers van de brandweer en op de kosten van voormalig personeel. Kapitaallasten Bij de jaarrekening 2006 zijn een aantal kredieten afgesloten. Per saldo is op deze kredieten minder besteed dan het geraamde kredietbedrag. Dit leidt tot een lagere raming voor kapitaallasten. De toename in de jaarschijf 2011 betreft de vrijval van kapitaallasten in Aanleg kunstgras voetbalvelden Door de fasegewijze invoering van de huurverhoging voor de kunstgras voetbalvelden van RKDVC en Haarsteeg, ontstaat ten opzichte van de voorjaarsnota een nadeel. Vervallen stelpost parallelstructuur In de voorgaande begrotingen is er van uitgegaan dat de kosten van de aanleg van de parallelstructuur gedeeltelijk zouden worden geactiveerd. In verband hiermee was een stelpost voor kapitaallasten van ,-- geraamd. Door een meevallende aanbesteding van fase 1b en de rijksbijdrage voor de rotonde bij de Onsenoortsestraat, kan de activering die eerder noodzakelijk vervallen. Hierdoor vervalt ook de stelpost.

8 Energiekosten Twee jaren gelden is een nieuw contract afgesloten met een andere energieleverancier. Dit is gebeurd in samenwerking met enkele andere gemeenten en met behulp van de Nederlandse Inkoopcombinatie (NIC). Ingaande het jaar 2007 worden op grond van het contract de zogenaamde vaste prijzen gehanteerd. Dit leidt tot een verhoging van kosten voor zowel de openbare verlichting als voor diverse (met name sport)accommodaties. Ingaande 2009 zal een nieuw contract worden afgesloten. Er wordt van uit gegaan dat dit tot een besparing leidt van ,--. Uitvoering WMO De budgetten voor uitvoering van de WMO zijn verhoogd met de bedragen die hiervoor via de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn ontvangen. Bijdrage ISD De gemeentelijke bijdrage aan de ISD neemt in 2008 ten opzichte van het in 2007 na de eerste bestuursrapportage geraamde bedrag met ,-- toe. Indexering subsidies De subsidies aan een aantal instellingen worden jaarlijks geïndexeerd. Hiervoor is een bedrag van ,-- benodigd. Afschrijving investeringen met economisch nut en maatschappelijk belang ten laste van reserve Bij de voorjaarsnota is reeds melding gemaakt van het beleidsvoornemen om een aantal nieuwe investeringen met economisch nut en een maatschappelijk belang te dekken uit een hiervoor te vormen bestemmingsreserve. Wij willen deze methode in 2008 ook hanteren voor reeds bestaande investeringen, die niet op korte termijn aan vervanging toe zijn. Op basis van een (restant)investeringsbedrag van 5 miljoen en een gemiddelde afschrijvingsduur van 20 jaar, leidt dit tot een lastenvermindering van ,--. Renteresultaat Het renteresultaat wordt door aanpassingen die voortvloeien uit de jaarrekening ,-- lager geraamd. In 2011 is de raming, zoals ook in vorige jaren gebruikelijk, verlaagd met ,-- in verband met de verwachte aanwending van reserves en de mogelijke terugloop van de rentetoerekening aan de grondexploitatie. Onderuitputting Mede op aandringen van uw raad is de tot nu toe gehanteerde methode voor de berekening van de onderuitputting tegen het licht gehouden. Dit leidt tot een hogere raming van de onderuitputting. Calculatorische BTW Als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds heeft een korting plaatsgevonden op de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. De wetgeving staat daarom de gemeenten toe om de over de inkopen betaalde omzetbelasting fictief mee te nemen bij de tariefberekening. Het gaat dan met name over de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Door afname van de kosten in 2008, mag ook minder fictieve omzetbelasting worden verrekend. Dit leidt tot een budgettair nadeel van ,--. Post voor structureel onvoorzien Rentetoevoeging aan reserves Afname beschikking reserve BCF Deze mutaties vloeien voort uit de toevoeging aan de meerjarenraming van de jaarschijf 2011.

9 5. Verband met andere stukken 5.1 De programbegroting ten opzichte van de productenraming en de bijlagen De autorisatie door de raad aan het college vindt plaats op programmaniveau. De autorisatie betreft het begrotingsjaar 2008 en behelst mede de in de begroting 2008 geraamde onttrekkingen en toevoegingen aan reserves en voorzieningen, alsmede de geraamde kredieten (zie de bijlage). Voor de jaarschijven 2009 t/m 2011 wordt instemming van de raad gevraagd. De productenraming met bijlagen is een onderbouwing van de programbegroting en wordt vastgesteld door het college. Dit boekwerk bevat uitvoeringsinformatie en kan dan ook door de raad gezien worden als naslagwerk. 5.2 Paragraaf grondbeleid ten opzichte van de grondnota Voor 2008 is geen aparte grondnota gemaakt. In de paragraaf grondbeleid zijn de hoofdlijnen van het grondbeleid opgenomen. Daarnaast wordt ingegaan op de huidige stand van zaken van de verschillende exploitaties. De grondexploitatienota, waarin uitgebreider en breder ingegaan wordt op alle beleidsaspecten met betrekking tot gronden, wordt voor een aantal jaren vastgesteld. Een voorstel hiertoe wordt eind 2007 aan de raad aangeboden. 5.3 Paragraaf lokale heffingen ten opzichte van belastingvoorstellen De paragraaf lokale heffingen is bedoeld als een overzicht op hoofdlijnen met betrekking tot de heffingen. In de belastingvoorstellen wordt dieper ingegaan op de wijzigingen in de diverse belastingen en retributies. Om het beleid, zoals dat in de begroting is verwerkt uit te kunnen voeren, is vaststelling van de betreffende verordeningen noodzakelijk. Behandeling van en besluitvorming over de belastingvoorstellen met bijbehorende verordeningen dient apart van de begroting plaats te vinden. Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems

10 Deel B G E M E E N T E H E U S D E N B E L E I D S B E G R O T I N G

11 B.1 De beleidsvelden 1. Bestuur en communicatie 2. Burgerdiensten 3. Openbare orde en veiligheid 4. Verkeer en vervoer 5. Gebouwenbeheer en eigendommen 6. Economische zaken 7. Onderwijs 8. Cultuur en toerisme 9. Sport 10. Beheer groen en vesting Heusden 11. Werk en inkomen 12. Zorg en welzijn 13. Milieu en afval 14. Bouwen en wonen 15. Financiering en belastingen

12 BELEIDSVELD 1: Bestuur en communicatie Beschrijving Beleidsvoornemens Bij Bestuur gaat het om de activiteiten van de bestuursorganen, de raad en het college. Deze bestuursorganen krijgen ambtelijk advies en ondersteuning. Communicatie met de inwoners, publieksgroepen, instellingen en bedrijven is een belangrijke taak van het bestuur. Coalitieprogramma Wijkgericht werken/burgerparticipatie In het ambitieakkoord krijgen de burgerparticipatie en het wijkgericht werken een prominente rol. Een plan van aanpak is in voorbereiding. Prioriteit wordt gegeven aan de leefbaarheid in wijken en buurten. Het wijkgericht werken krijgt in 2008 verder gestalte. De wijkbezoeken en wijkpanels worden meer planmatig ingericht, om passender in te spelen op de behoefte van de wijkbewoners. Een concrete rol krijgt daarbij onze buitendienst. Voor Oudheusden is een pilotrol voorzien. Periodieke bevolkingsenquêtes Eind 2007 wordt de koers bepaald voor het houden van periodieke bevolkingsenquêtes, enerzijds om de tevredenheid van klanten periodiek te monitoren, anderzijds om de mening van doelgroepen bij beleidsvorming of actuele onderwerpen te peilen. In 2008 wordt gestart met het feitelijk houden van de enquêtes. De enquêteresultaten vormen belangrijke input om de dienstverlening aan de klant continu te kunnen verbeteren en worden gebruikt bij de implementatie van het wijkgericht werken. Transparantere financiën/besturingscyclus In het kader van de verbetering van planning en control staat voor de komende jaren de verdere ontwikkeling van de besturingscyclus op de rol. Het gaat hierbij om een continu proces ter verbetering van de kwaliteit van de begroting/jaarrekening en verslag/rapportages qua indeling, transparantie en kwaliteit van de sturingsinformatie. In 2008 wordt, in samenspraak met de raad, in dit proces een volgende stap gezet. Dualistisch bestuur Het traject tot verbetering van de informatievoorziening aan de raad wordt verder vorm gegeven in de vorm van een portal voor raadsinformatie, een monitoringsysteem voor bestuurlijke acties en formatie-uitbreiding bij de griffie. Samen met de raadswerkgroep Vernieuwend Vergaderen worden, vanuit ieders verantwoordelijkheid, maatregelen bedacht en uitgevoerd om burgers meer te betrekken bij de raadsbesluitvorming en om de vergaderstructuur verder te verbeteren. Deregulering In 2006 is gestart met enkele experimenten op het gebied van deregulering, ontbureaucratisering en vermindering van de administratieve lasten. Inmiddels is een project dereguleren gestart. In een deelproject krijgt deregulering voor 40 producten een substantieel vervolg. Het is onze ambitie om te komen tot een structurele consequente aandacht voor deregulering, ontbureaucratisering en vermindering van de administratieve lasten.

13 Beleidsvoornemens Otjiwarongo De samenwerking met Otjiwarongo wordt gecontinueerd, met een accentverschuiving van bestuurders naar inwoners. Positionering gemeente Heusden In het najaar van 2007 wordt een communicatiebeleidsplan in het college vastgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe de communicatie op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau geoptimaliseerd kan worden. Het plan gaat in op de interactieve communicatie met de inwoners en de profilering van het gemeente(bestuur). Monitoren bestuurlijke afspraken Eind 2007 wordt een nieuw planning- en monitoringsysteem van alle bestuurlijke afspraken in gebruik genomen: BABS (Bestuurlijke Activiteiten Bewakingssysteem). In dit systeem kan de voortgang worden bewaakt van de beleidsvoornemens uit het coalitieprogramma, voornemens uit de begroting en van moties, amendementen, projecten, opdrachten, afspraken en toezeggingen. In 2008 worden, in overleg met raadsfracties, de toepassingsmogelijkheden van BABS verder verfijnd. HMW De Heusdense Manier van Werken (HMW) is al jaren een begrip in gemeenteland. Het uitgangspunt hierbij is "de burger centraal" door innovatief, integraal en flexibel te werken. Momenteel wordt dit concept tegen het licht gehouden met de bedoeling het goede te behouden en daar waar nodig of gewenst het concept te verbeteren. Bij de verdere implementatie van de HMW speelt het beschikbaar en toegankelijk maken van informatie en de daarbij behorende automatisering een essentiële rol. Dankbaar wordt daarbij gebruik gemaakt van de landelijke projecten en standaarden zoals deze binnen het e-overheidsprogramma (bijv. EGEM) worden ontwikkeld. De komende jaren zal naar verwachting een doorbraak gemaakt worden met vooral het digitaal toegankelijk maken van informatie op een gebruikersvriendelijke wijze. Uiteraard komt dit vooral onze burgers ten goede. Financiën (x 1.000) Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming Lasten Baten Saldo

14 BELEIDSVELD 2: Burgerdiensten Beschrijving Ontwikkelingen De gemeente Heusden brengt de dienstverlening dichter bij de inwoners door op drie locaties diensten aan te bieden in de frontoffice. Voor de locaties Drunen en Vlijmen is dit het hele pakket aan gemeentelijke diensten. In de vesting Heusden gaat het om een beperkt pakket aan diensten. Zo moest in verband met de veiligheidseisen besloten worden om per 2 april 2007 geen reisdocumenten en rijbewijzen meer uit te geven vanaf het servicepunt in het bezoekerscentrum. In de backoffice van burgerdiensten gaat het om zaken zoals het uitvoeren van de gemeentelijke basisadministratie (GBA), het beheren van de basisregistraties objecten, natuurlijke en niet-natuurlijke personen, burgerlijke stand, naturalisaties, vreemdelingenloket, de organisatie van de verkiezingen voor bestuursorganen en de uitvoering van autonome taken (opstellen statistieken, verzorgen huisnummering en straatnaamgeving). BurgerServiceNummer (BSN) In het najaar van 2007 of het eerste kwartaal van 2008 wordt het burgerservicenummer (BSN) ingevoerd. Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedereen die een relatie heeft met de Nederlandse overheid. Met dit nummer kan men bij elk (digitaal) loket in de publieke sector terecht. Het BSN heeft binnen de gegevenshuishouding van de overheid een spilfunctie. Met dit persoonsnummer kunnen persoonsgebonden gegevens doelmatig en betrouwbaar uitgewisseld worden binnen de totale overheid en tussen de overheid en burgers. Authentieke registraties Onder de naam Andere Overheid heeft de centrale overheid het initiatief genomen om landelijk eenheid te krijgen in de verschillende registraties van inwoners en adressen. Dit is een meerjarenproject dat door onze gemeente voortvarend is opgepakt. Een van de doelstellingen van het project is de burger meer inzicht te verschaffen in zogenoemde publiekrechtelijke beperkingen. Voorbeelden hiervan zijn bestemmingsplannen en recht van overpad. In 2008 wordt hiertoe gestart met het mogelijk maken van het via de website raadplegen van (gedigitaliseerde) bestemmingsplannen. Beleidsvoornemens Coalitieprogramma Relatiebeheer De gemeente heeft de afgelopen jaren gewerkt met accountmanagers/ relatiebeheerders voor Economische Zaken (bedrijven) en voor sportverenigingen. Dit zal in 2008 worden verbreed naar andere doelgroepen zoals toeristisch-recreatieve instellingen en burgers via wijk- en buurtgericht werken. Locatie gemeentelijk servicepunt Bij de wijziging in de dienstverlening in verband met de veiligheidseisen bij de reisdocumenten en rijbewijzen is aangekondigd dat in januari 2008 deze wijziging in dienstverlening wordt geëvalueerd om daarna eventueel met nieuwe vormen van dienstverlening te gaan experimenteren. Daarbij kan worden gedacht aan andere mogelijkheden op het gebied van samenwerking met externe partijen en aan het verbeteren van de digitale dienstverlening. Hierbij kan de vraag in hoeverre er nog een fysiek gemeentelijk servicepunt nodig is in de Vesting Heusden, niet buiten beschouwing blijven.

15 Financiën (x 1.000) Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming Lasten Baten Saldo

16 BELEIDSVELD 3: Openbare orde en veiligheid Beschrijving Ontwikkelingen Openbare orde en veiligheid richt zich vooral op het tegengaan van criminaliteit, gevoelens van onveiligheid en overlast. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de gevaren van branden, ongevallen en rampen. De gemeente subsidieert het regionale Halt-project voor jeugdigen. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn veel bepalingen opgenomen ter bescherming van de openbare orde en veiligheid en ter voorkoming van overlast. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van de APV en voor de vergunningverlening op basis van een aantal bijzondere wetten, zoals de Drank- en Horecawet. Regionale brandweer Op dit moment vindt onderzoek plaats naar de wijze waarop lokale commandanten vóór 1 juli 2008 in regionale dienst zouden kunnen zijn. De unanieme voorkeur van het algemeen bestuur is uitgesproken voor districtsgewijze samenwerking, met op termijn mogelijk een doorontwikkeling naar één regionale brandweer. Beleidsvoornemens Coalitieprogramma Intensieve samenwerking van betrokken instanties als politie, justitie, opbouwwerk, zorg en gemeente, wordt transparant uitgewerkt. Ook onze inwoners moeten beter weten waar ze aan toe zijn. Initiatieven uit de buurt of wijk, die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid van de eigen omgeving, worden gestimuleerd. Overige beleidsvoornemens Beleidsplan brandweer In de afgelopen jaren zijn veel randvoorwaarden voor het beleidsplan Brandveiligheid en Hulpverlening gerealiseerd. In 2008 wordt de personele capaciteit verder uitgebreid. Rampbestrijding Komend jaar zal binnen de regio aandacht besteed worden aan de opbouw van expertise binnen de rampbestrijdingsteams en mogelijke aanpassingen van de gemeentelijke rampbestrijdingsprocessen. De rampbestrijdingsteams bieden regiobreed extra ondersteuning aan de gemeentelijke processen ten tijde van een calamiteit. De gemeentelijke rampbestrijdingsprocessen worden verder doorontwikkeld. Project Veiligheidsbureau Er is een start gemaakt met het gemeentelijk project Veiligheidsbureau. Doelstelling van dit project is te komen tot een integrale advisering aan het bestuur en de ambtelijke organisatie. De zaken die in eerste instantie zullen integreren in het veiligheidsbureau zijn het beheer van de risicokaart, rampbestrijding, externe veiligheid en preventiebeleid.

17 Beleidsvoornemens Handhaving Het handhavingsbeleidsplan heeft een vierjarige looptijd tot In 2008 zal daarom een nieuw beleidsplan worden voorbereid voor de planperiode vanaf Het handhavingsbeleid ziet toe op de leefomgeving (met name ruimtelijke ordening, bouwen, illegaal grondgebruik, milieu, (brand)veiligheid en de APV). Uiteraard dienen om alle overtredingen te handhaven ook in dit nieuwe beleidsplan prioriteiten worden bepaald. Daarbij zullen de ervaringen uit de huidige planperiode c.q. de uitkomsten van de tussentijdse evaluatie (2007) worden betrokken. Aansluiting Veiligheidshuis Onze gemeente wil zich aansluiten bij het Veiligheidshuis, dat al bij andere gemeenten actief is. Diverse items zoals o.a. huiselijk geweld en hennepteelt krijgen in dit kader bijzondere aandacht. Financiën (x 1.000) Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming Lasten Baten Saldo

18 BELEIDSVELD 4: Verkeer en vervoer Beschrijving Ontwikkelingen Dit beleidsveld omvat het beleid met betrekking tot de verkeersstructuur, verkeersveiligheid, parkeren, openbaar vervoer en inrichting van de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld straatverlichting. Beleidsmatig is een en ander vastgelegd in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP), welke ook in lijn zal worden gebracht met de structuurvisie en in meer specifieke beleidsplannen (onder andere straatverlichting). Het onderhoud en beheer van de openbare ruimte vindt planmatig plaats op basis van meerjarige beheersplannen. Uitvoering van verkeers- en vervoerprojecten Sinds 2005 wordt door de provincie per regio jaarlijks subsidie beschikbaar gesteld voor verkeers- en vervoersprojecten. Daarna vindt verdeling naar de gemeentelijke projecten plaats, op basis van een regionale beleidsagenda. Dat betekent dat de gemeente Heusden subsidie kan ontvangen en ook daadwerkelijk toegekend krijgt voor projecten die aansluiten op de thema s van de regionale beleidsagenda (inrichting 60 km/h gebieden/parallelstructuur). Ontwikkelingen hoofdwegennet In de periode 2006/2007 is de reconstructie van het viaduct A59 ter hoogte van de Wolput van belang geweest. De hierbij gerealiseerde rotonde heeft een grote impact op de verkeersafwikkeling op de A59 zelf en het verkeer van en naar Vlijmen/Nieuwkuijk. Een vervolg, o.a. uitgewerkt in de Corridorstudie, bestaat nu uit een herbezinning op het aantal af- en toeritten van de A59. Belangrijk hierbij is het zoeken naar mogelijkheden die de ecologische verbindingszones versterken. In de komende jaren zullen met name de werkzaamheden op de A2 en de knooppunten van de A2 rond s-hertogenbosch een weerslag hebben op het regionale verkeersbeeld. Rijkswaterstaat zoekt met de wegbeheerders naar mogelijkheden om de toevoer van verkeer naar de knooppunten van de A2 enigszins terug te dringen, bijvoorbeeld in de vorm van extra inzet van openbaar vervoer of aanleg van tijdelijke carpoolterreinen. Beleidsvoornemens Coalitieprogramma Geluidshinder A59 Het verminderen van de geluidshinder van de A59 is gekoppeld aan de ontwikkelingen rond de A59. Dit is reeds hierboven genoemd bij de ontwikkelingen hoofdwegennet. Met Rijkswaterstaat worden afspraken gemaakt over de te nemen maatregelen. Doortrekken parallelstructuur De zuidelijke parallelstructuur is een onderdeel van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan en is ook opgenomen in de Corridorstudie. Het eerste onderdeel ter hoogte van Nieuwkuijk is gerealiseerd inclusief een rotonde en een nieuwe aansluiting op de A59. De verdere realisatie van deze parallelstructuur dient gelijk op te lopen met de realisatie/reconstructie van de andere aansluitingen op de A59 binnen de gemeente Heusden.

19 Beleidsvoornemens Actualisatie verkeers- en vervoersbeleid (GVVP) Ontwikkelingen buiten de gemeente, zoals een gewijzigd rijks- en provinciaal beleid met andere accenten als bijvoorbeeld luchtkwaliteit, maar ook interne ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente, maken een actualisatie van het gemeentelijke verkeers- en vervoersbeleid noodzakelijk. Dit zal als resultaat uiterlijk in 2008 een herijkt gemeentelijk verkeers- en vervoersplan betekenen. Kruising Dillenburgstraat/herinrichting Admiraalsweg De eerdere wijziging van het kruispunt van de Dillenburgstraat/Grotestraat/ Admiraalsweg heeft in 2007 een vervolg gekregen in de vorm van een reconstructie van de Dillenburgstraat. De Dillenburgstraat is inmiddels uitgevoerd als een 30 km/uurverbinding. Met het oog op het intensieve fietsgebruik van de straat is aan de schoolzijde een vrijliggend fietspad gerealiseerd. De reconstructie van het noordelijke deel van de Admiraalsweg krijgt in 2008 zijn beslag als een vervolg op de besluitvorming van december Kruising Parklaan/ Wolfshoek De tijdelijke verkeersmaatregelen op de kruising Parklaan/Wolfshoek, zoals deze begin 2007 zijn ingesteld, zullen worden gecontinueerd tot het moment dat een complete aansluiting ter hoogte van het zogenoemde Ei van Drunen is gerealiseerd. Na de realisatie van de toekomstige zuidelijke aansluiting op het Ei van Drunen zal de aansluiting Drunen/Elshout op de A59 worden opgeheven en kunnen de tijdelijke verkeersmaatregelen op de Parklaan/Wolfshoek komen te vervallen. Parkeren Hugo de Grootstraat In het voorjaar van 2007 is aan de inwoners in het algemeen en belanghebbenden in het bijzonder gevraagd inspraakreacties te geven op een voorstel voor een andere verkeerscirculatiestructuur binnen het centrum van Drunen. Een andere verkeerscirculatiestructuur biedt ook perspectief op een andere inrichting van parkeren op de deelring Joost van den Vondellaan en Hugo de Grootstraat. Mede op basis van de inspraakreacties wordt het voorstel van een gewijzigde verkeerscirculatie nog in 2007 uitgewerkt.

20 Moties Rioleringsprojecten Van Ruijsdaelstraat en Brakenstraat Binnen de wijk Braken Oost te Drunen zijn diverse delen van de wijk aangewezen voor reconstructie van de openbare ruimte. Fase 1, gedeelte Brakenstraat en omgeving, en fase 2, Dillenburgstraat, zijn al uitgevoerd. Voor 2008 staat de herinrichting van de Prinses Irenestraat, Prinses Beatrixstraat, Prinses Margrietplein en Koning Willem II plein gepland. Hiervoor zal in samenwerking met de bewoners een inrichtingsplan worden opgesteld. In 2008 zal eveneens, in samenwerking met Woonveste, de Van Ruijsdaelstraat worden aangepakt. Naulandseweg Op korte termijn worden onderhoudsmaatregelen genomen om de verkeersveiligheid van de Naulandseweg te vergroten. Op langere termijn is een reconstructie voorzien. Hiervoor wordt in 2007 een voorstel aangeboden. Renoveren Moerputten-Venkantbrug Het project Moerputten-Venkantbrug is een deelproject uit het project Groene Delta van de gemeente s-hertogenbosch. Projectdoel is de renovatie van de brug waarbij de kosten gedragen worden door rijk, provincie (in de vorm van subsidie) en de gemeenten Heusden en s-hertogenbosch. In het voorjaar van 2008 zal aan de gemeenteraad een voorstel worden aangeboden over onder andere de financiering. Nu het er naar uit ziet dat de provincie er geld in wil steken kan het nodig zijn om nog in het najaar een beslissing te nemen over de Venkantbrug. Financiën (x 1.000) Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming Lasten Baten Saldo

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Meerjarenbegroting 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018. Een document dat op heel veel terreinen richting geeft aan de toekomst

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 6 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief Ambities Raad Heusden 2006-2010

Aanbiedingsbrief Ambities Raad Heusden 2006-2010 Aanbiedingsbrief Ambities Raad Heusden 2006-2010 Bijstelling Ambitie-akkoord Coalitie van 21 april 2006 na reacties alle fracties op 1 juni 2006 Inleiding Op 1 juni 2006 hebben vrijwel alle fracties gereageerd

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum Jaarstukken 2012 Gemeente Bedum 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemeen... 7 2.1 Samenstelling Bestuur... 7 2.2 Kerngegevens... 8 3. Jaarverslag... 11 3.1 Programmaverantwoording... 13 3.1. 1 Algemeen

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Begroting 2015 September 2014

Begroting 2015 September 2014 Begroting 2015 September 2014 INHOUDSOPGAVE BEGROTING Samenstelling bestuur 4 Leeswijzer 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 Hoofdstuk 2 Beleidsbegroting 9 2.1 Thema s 10 2.1.1 Culturele hoofdstad 10 2.1.2 Transformatie

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

5.3. Bescherming tegen overstromingen (programmaonderdeel 3.2)...74 5.4. Grondwaterbeheer (programmaonderdeel 3.3)...74 5.5.

5.3. Bescherming tegen overstromingen (programmaonderdeel 3.2)...74 5.4. Grondwaterbeheer (programmaonderdeel 3.3)...74 5.5. Inhoudsopgave I. Inleiding programmabegroting...4 I.1. Programmabegroting...4 I.2. Leeswijzer en nieuwe indeling...6 I.3. Beleidskaders provincie Flevoland... 11 II. Jaarplan 2008...13 A. Programmaplan...13

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 5 november 2013. Deelsessie: 21.25 23.00 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: Programmabegroting 2014. Toelichting: In de programmabegroting

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

Begr Begroting 2004 oting 2004

Begr Begroting 2004 oting 2004 Begroting 2004 Begroting 2004 Gedeputeerde staten van Drenthe September 2003 FC03052001 Begroting 2004 Colofon Productie: Grafische verzorging: Stafgroep Financiën en Control Docucentrum provincie Drenthe

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN 57 3.1 Lokale heffingen Algemeen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie