Akoestisch onderzoek industrielawaai Boutenslaan ong. Eindhoven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Akoestisch onderzoek industrielawaai Boutenslaan ong. Eindhoven"

Transcriptie

1 Akoestisch onderzoek industrielawaai Boutenslaan ong. Eindhoven

2 Akoestisch onderzoek industrielawaai in opdracht van E Pluribus Unum mevrouw E. van der Meeren Postbus EM Eindhoven betreffende de locatie Boutenslaan ong. Eindhoven documentkenmerk 1407/057/RV-02 versie 1 vestiging, datum Nuenen, 21 mei 2015 Opgesteld: Gecontroleerd: ir. M. van der Donk Senior projectleider geluid & bouwfysica ir. R.A.C. van de Voort Senior projectleider geluid & bouwfysica Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM ARKEL» Gulberg 35 Groenstraat 27 Steeg 27 Vlietskade TE Nuenen 4841 BA Prinsenbeek 6086 EJ Neer 4241 WH Arkel T T T T E. I. K.v.K nr IBAN NL29INGB

3 Inhoudsopgave pagina Inleiding 1 Opzet van het onderzoek 2 Situatie ter plaatse en randvoorwaarden 3 Situatie ter plaatse 3 Activiteiten 3 Geluideisen 3 Beoordeling 5 Vanwege de inrichting naar bestaande omgeving 5 Vanwege de inrichting naar de eigen bebouwing 5 Opmerkingen 6 Samenvatting en conclusie 8 Bijlage 1. situatietekening van het bouwplan en haar omgeving Tritium Advies drukt af op cradle to cradle papier

4 1 Inleiding In opdracht van E Pluribus Unum, via Latoures, is een akoestisch onderzoek industrielawaai uitgevoerd in verband met de beoogde nieuwbouw van een woongebouw voor studenten en expats aan de zuidzijde van de Boutenslaan te Eindhoven. De ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Het onderzoek dient derhalve te worden uitgevoerd ten behoeve van een juridisch-planologische procedure (bestemmingsplanwijziging). De beoogde nieuwbouw aan de zuidzijde van de Boutenslaan (op de hoek Boutenslaan/Hoogstraat) heeft behalve woningbouw voor studenten en expats ook een gedeelte met de aanduiding gemengd. Dit gedeelte betreft uitsluitend de begane grond en 1 e verdieping van het haakse bouwblok (achter het woonblok en aan de Hoogstraat). De gewenste functies in dit gedeelte betreffen conform opgave sportschool, fitnesscentrum, wellness, wasserette, flexibele werkplekken en horeca-activiteiten behorende tot de categorie 1a, 1b, 2a en/of 2b. Tot deze categorieën behoren de zogenaamde maaltijdverstrekkers (onder andere cafetaria, lunchroom en restaurant) en drankverstrekkers (onder andere café, tearoom, bar en nachtclub). Uitgaande van bovengenoemde aanduiding en gewenste functies dient aangetoond te worden dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van de bestaande geluidgevoelige objecten in de directe omgeving. Uitgangspunt voor deze beoordeling is de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering (editie 2009), waarin afhankelijk van de functie c.q. bedrijvigheid met betrekking tot onder andere het aspect geluid richtafstanden zijn aangegeven. Ook ten aanzien van de eigen bebouwing (bovengelegen woningen en de woningen in het woonblok) zijn de mogelijkheden dan wel beperkingen van de bedrijvigheid op de begane grond en 1 e verdieping van het haakse bouwblok bepaald. Op dit moment zijn nog geen concrete bouwkundige tekeningen (met plattegronden c.q. inrichting en gevels) beschikbaar. Overeenkomstig de opdracht betreft onderhavig onderzoek derhalve een akoestische verkenning (quickscan) waarbij de mogelijkheden en beperkingen inzichtelijk worden gemaakt. Na verdere uitwerking van het bouwplan dienen derhalve nog definitieve berekeningen met betrekking tot de geluiduitstraling naar de omgeving en de geluidisolatie naar de bovengelegen woningen te worden opgesteld. pagina 1 van 8

5 2 Opzet van het onderzoek Onderhavig akoestische verkenning (quickscan) industrielawaai richt zich met name op de geluiduitstraling ten gevolge van de (muziek)activiteiten op de begane grond en 1 e verdieping van het haakse bouwblok met de aanduiding gemengd. In de akoestische verkenning dient te worden aangetoond dat de toekomstige mogelijkheden, die worden toegestaan door de wijziging van het bestemmingsplan, niet zal leiden tot een slecht woon- en leefklimaat voor omwonenden. In het bestemmingsplan moet als het ware op voorhand al geborgd zijn, dat het woon- en leefklimaat voor omwonenden goed blijft. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar de richtafstanden in de VNG brochure Bedrijven en milieuzonering (editie 2009). De omgeving is vanwege de aanwezige bedrijvigheid te beschouwen als gemengd gebied, waardoor de richtafstanden met een stap gehalveerd mogen worden. In principe geldt dat als aan de richtafstand uit voornoemde brochure wordt voldaan, dat dan voldoende is verzekerd dat sprake is (of kan zijn) van een goed woon- en leefklimaat bij woningen/gevoelige bestemmingen. In de praktijk (en uit jurisprudentie) blijkt echter dat toetsing aan de richtafstand niet altijd voldoende is en dat met betrekking tot te verwachten geluidhinder nader onderzoek vaak gewenst is. Het Activiteitenbesluit milieubeheer is van toepassing op de toekomstige inrichting van de begane grond en 1 e verdieping van het haakse bouwblok. Voor een gemengd gebied zijn de normen van het Activiteitenbesluit goed toepasbaar als richtwaarden. Daar het hier echter een ruimtelijke procedure betreft dienen de uitzonderingen uit het Activiteitenbesluit, zoals bijvoorbeeld toetsing van piekgeluiden in de dagperiode en stemgeluid van bezoekers op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een inrichting, wel te worden meegenomen in het kader van toetsing aan een goed woon- en leefklimaat. Alle geluiden moeten dus worden beschouwd. In het kader van de opdracht (en in verband met het op dit moment nog ontbreken van gedetailleerde gegevens) richt het onderhavig onderzoek zich op de (muziek)activiteiten in het gebouw, en worden ten aanzien van de overige aspecten enkele kanttekeningen geplaatst. De gewenste functies voor de toekomstige situatie op de begane grond en 1 e verdieping van het haakse bouwblok betreffen conform opgave: sportschool, fitnesscentrum; wellness; wasserette; (flexibele) werkplekken; horeca-activiteiten behorende tot de categorie 1a, 1b, 2a en/of 2b. Tot bovengenoemde categorieën behoren de zogenaamde maaltijdverstrekkers (cafetaria, snackbar, automatieken, lunchroom, ijssalons, kiosk, pannenkoekenhuis, shoarmazaak, poffertjeszaak/crêperie en restaurant) en drankverstrekkers (café, bar, nachtclub, tearoom en koffiehuis). Horeca categorie 1 maaltijdverstrekkend betreft een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op het verstrekken van maaltijden of etenswaren die ter plaatse genuttigd plegen te worden. Horeca categorie 2 drankverstrekkend betreft een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op het verstrekken van (alcoholische) dranken voor consumptie ter plaatse. pagina 2 van 8

6 3 Situatie ter plaatse en randvoorwaarden 3.1 Situatie ter plaatse Het perceel van de complete nieuwbouw grenst direct aan het perceel van het woongebouw (met kantoorfunctie op de begane grond) aan de Hoogstraat en direct aan de percelen van de woningen aan de Kreeftstraat. In bijlage 1 is een situatietekening opgenomen. De werkelijke afstanden van het haakse bouwblok met de aanduiding gemengd (begane grond en 1 e verdieping) tot bovengenoemd woongebouw aan de Hoogstraat bedraagt minimaal circa 14 meter en tot de woningen aan de Kreeftstraat minimaal circa 18 meter. De (horizontale) afstand tussen het haakse bouwblok en de overige woonbebouwing van onderhavig bouwplan bedraagt circa 9 meter. Bovendien worden op de 2 e en 3 e verdieping van het haakse bouwblok, boven de bedrijvigheid, eveneens woonfuncties gerealiseerd. 3.2 Activiteiten Uitgaande van de in hoofdstuk 2 omschreven gewenste functies zullen de muziekgeluidniveaus in de betreffende ruimten over het algemeen beperkt blijven tot maximaal circa 65 db(a). Dit is het kenmerkende geluidniveau in ruimten met rustige achtergrondmuziek, zoals bijvoorbeeld een restaurant, lunchroom, ijssalon, cafetaria, snackbar, automatieken, kiosk, pannenkoekenhuis, shoarmazaak, poffertjeszaak/crêperie en wellness. Alleen bij de functies café/bar met drukte en muziek, nachtclub en sportschool (met groepslessen zoals bijvoorbeeld spinning) treden geluidniveaus op die aanzienlijk hoger kunnen zijn. Voor dit soort functies worden normaliter muziekgeluidniveaus van minimaal 75 db(a) tot meer dan 95 db(a) aangehouden (afhankelijk van de exacte invulling). Indien in bijvoorbeeld een café/bar of nachtclub live-muziek mogelijk dient te zijn, dient uitgegaan te worden van een minimaal muziekgeluidniveau van 95 db(a). 3.3 Geluideisen Bij toetsing in het kader van een goed woon- en leefklimaat wordt in eerste instantie gekeken naar de richtafstanden in de VNG brochure Bedrijven en milieuzonering (editie 2009). De omgeving is vanwege de aanwezige bedrijvigheid te beschouwen als gemengd gebied, waardoor de richtafstanden met een stap gehalveerd mogen worden. Voor restaurants, cafetaria s, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, viskramen e.d., cafés, bars en kantines geldt een richtafstand van 0 meter (rekening houdend met bovengenoemde halvering). Voor discotheken, muziekcafés en sportscholen geldt een richtafstand van 10 meter. Deze afstanden hebben betrekking op het aspect geluid. Aan een richtafstand van 10 meter wordt in onderhavige situatie niet voldaan (de percelen grenzen aan elkaar). In principe geldt dat als aan de richtafstand wordt voldaan, dat dan voldoende is verzekerd dat sprake is (of kan zijn) van een goed woon- en leefklimaat bij woningen/gevoelige bestemmingen. In de praktijk (en uit jurisprudentie) blijkt echter dat toetsing aan de richtafstand niet altijd voldoende is en dat met betrekking tot te verwachten geluidhinder nader onderzoek vaak gewenst is. Derhalve dienen in een latere fase, na verdere uitwerking van het bouwplan, alsnog definitieve berekeningen met betrekking tot de geluiduitstraling naar de omgeving en de geluidisolatie naar de bovengelegen woningen te worden opgesteld om aan te tonen dat een goed woon- en leefklimaat is gewaarborgd ter plaatse van de omliggende geluidgevoelige objecten. pagina 3 van 8

7 Het Activiteitenbesluit milieubeheer is van toepassing op de toekomstige inrichting van de begane grond en 1 e verdieping van het haakse bouwblok. Voor een gemengd gebied zijn de normen van het Activiteitenbesluit goed toepasbaar als richtwaarden. Daar het hier echter een ruimtelijke procedure betreft dienen de uitzonderingen uit het Activiteitenbesluit, zoals bijvoorbeeld toetsing van piekgeluiden in de dagperiode en stemgeluid van bezoekers op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een inrichting, wel te worden meegenomen in het kader van toetsing aan een goed woon- en leefklimaat. De geluideisen uit het Activiteitenbesluit (BARIM) zijn als volgt (niet relevante onderdelen zijn weggelaten): Artikel 2.17 Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT ) en het maximale geluidniveau (L Amax ), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat: de niveaus op de in navolgende tabel 3.1 genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in deze tabel aangegeven waarden; Tabel 3.1: Geluidgrenswaarden Activiteitenbesluit dagperiode uur avondperiode uur nachtperiode uur L Ar,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 db(a) 45 db(a) 40 db(a) L Ar,LT in in- of aanpandige gevoelige gebouwen 35 db(a) 30 db(a) 25 db(a) L Amax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 db(a) 65 db(a) 60 db(a) L Amax in in- of aanpandige gevoelige gebouwen 55 db(a) 50 db(a) 45 db(a) Bijzondere geluiden Indien er impulsachtige geluiden bij geluidgevoelige objecten hoorbaar zijn dient rekening te worden gehouden met een toeslag van 5 db (straffactor). Deze toeslag is tevens aan de orde indien er tonale geluiden hoorbaar zijn (bijvoorbeeld vanwege dakinstallaties). Vanwege het herkenbare karakter van muziekgeluid, dient conform de berekeningsmethode een strafcorrectie van 10 db aangehouden te worden op de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ten gevolge van muziekgeluid. Bij de beoordeling van muziekgeluid mag geen bedrijfsduurcorrectie worden toegepast. pagina 4 van 8

8 4 Beoordeling 4.1 Vanwege de inrichting naar bestaande omgeving Uitgaande van de richtafstanden in eerdergenoemde VNG brochure kunnen restaurants, cafetaria s, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, viskramen e.d., rustige (eet)cafés en bars en kantines in onderhavige situatie zonder problemen worden gerealiseerd in relatie tot de bestaande geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving. Voor deze functies kan uitgegaan worden van een maximaal muziekgeluidniveau van 65 db(a). Uitgaande van een maximaal muziekgeluidniveau van 65 db(a) zijn geen bijzondere c.q. aanvullende geluidwerende voorzieningen ter plaatse van de uitwendige scheidingsconstructies (in onderhavige situatie de gevels) van voornoemde functies noodzakelijk. Voor de overige functies, zoals café/bar met drukte en muziek, nachtclub en sportschool (met groepslessen zoals bijvoorbeeld spinning), wordt overeenkomstig eerdergenoemde VNG brochure niet voldaan aan de gestelde richtafstand. Door middel van aanvullend onderzoek (berekeningen met betrekking tot de geluiduitstraling naar de omgeving) dient in dat geval te worden aangetoond dat alsnog sprake is van een goed woon- en leefklimaat bij woningen/gevoelige bestemmingen. Indicatief kan worden gesteld dat tot een maximaal muziekgeluidniveau van db(a) alsnog kan worden voldaan aan de gestelde eisen (hierbij zijn ook de bovengelegen woningen maatgevend c.q kritisch, zie paragraaf 4.2). Om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen dient rekening te worden gehouden met de volgende bouwkundige voorzieningen (indicatief): steenachtige gevelconstructies (mogelijk met geluidisolerende voorzetwanden) met een beperkt glasoppervlak (maximaal circa 10% van het geveloppervlak); de beglazing en kozijnen dienen uitgevoerd te worden als dubbele, gescheiden kozijnen met zware akoestische beglazingen; de entree dient uitgevoerd te worden met toegangsportalen; gebalanceerde mechanische ventilatie voorzien van geluiddempers. Hogere muziekgeluidniveaus dan 85 db(a) zijn in principe niet mogelijk. Dit betekent dus ook dat live-muziek in onderhavige situatie niet mogelijk is. Hogere muziekgeluidniveaus zijn alleen mogelijk indien de betreffende ruimte door een slimme indeling niet grenst aan de uitwendige scheidingsconstructies (dus volledig inpandig met stillere geluidbufferruimten eromheen) en aan de bovenliggende woningen (dus niet op de 1 e verdieping). 4.2 Vanwege de inrichting naar de eigen bebouwing Ook naar de eigen bebouwing (bovengelegen woningen en de woningen in het naastgelegen woonblok) zijn muziekgeluidniveaus tot maximaal 65 db(a) in principe geen probleem. Wel dient in de verticale doorsnede zoveel mogelijk afstand te worden gerealiseerd tussen de glaskozijnen van de bedrijvigheid en bovengelegen woningen. Deze afstand kan ook effectief worden vergroot door de toepassing van luifelconstructies tegen de gevelconstructies tussen de bedrijvigheid en woningen. Met een normale woningscheidende vloerconstructie tussen bedrijvigheid en woningen wordt eveneens voldaan aan de gestelde eisen. Hogere muziekgeluidniveaus dan 85 db(a) zijn in principe niet mogelijk (zie opmerkingen paragraaf 4.1). Muziekgeluidniveaus van maximaal db(a) zijn technisch nog net mogelijk in combinatie met bovengelegen woningen. Om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen dient rekening te worden gehouden met de op de volgende pagina vermelde zeer zware (ingrijpende) bouwkundige voorzieningen (indicatief): pagina 5 van 8

9 steenachtige doos-in-doos constructies, dus zowel dubbele gevelconstructies (met een zeer beperkt glasoppervlak, uit te voeren als dubbele, gescheiden kozijnen met zware akoestische beglazingen) als een dubbele vloerconstructie tussen bedrijvigheid en bovengelegen woningen; de entree dient uitgevoerd te worden met toegangsportalen; gebalanceerde mechanische ventilatie voorzien van geluiddempers. Ter voorkoming van bovenomschreven zeer zware (ingrijpende) bouwkundige voorzieningen wordt geadviseerd (in ieder geval op de 1 e verdieping, direct onder de woningen) een maximaal muziekgeluidniveau van circa 75 db(a) in de dag- en avondperiode toe te staan. Bij een maximaal muziekgeluidniveau van 75 db(a) dient rekening te worden gehouden met de volgende bouwkundige voorzieningen (indicatief): geluidisolerende plafondconstructie onder de woningscheidende vloerconstructie tussen bedrijvigheid en woningen; steenachtige gevelconstructies met een beperkt glasoppervlak (maximaal circa 30% van het geveloppervlak); de kozijnen dienen voorzien te worden van akoestisch zware beglazingen (en zoveel mogelijk afstand tussen de glaskozijnen van de bedrijvigheid en bovengelegen woningen); de entree dient uitgevoerd te worden met toegangsportalen; gebalanceerde mechanische ventilatie voorzien van geluiddempers. 4.3 Opmerkingen In het kader van de opdracht (en in verband met het op dit moment nog ontbreken van gedetailleerde gegevens) richt het onderhavig onderzoek zich op de (muziek)activiteiten in het gebouw. In het kader van een goed woon- en leefklimaat dienen in principe alle geluiden te worden beschouwd. Onderstaand enkele algemene opmerkingen ten aanzien van de overige geluidbronnen. Technische installaties Ook technische installaties produceren geluid waarmee rekening gehouden dient te worden in het kader van een goed woon- en leefklimaat. Voor het beoordelen van de installaties zijn van belang de geluidvermogens, de bedrijfsduur en de locaties. Bij de selectie van de installaties en de locaties van de installaties (en bijbehorende gevelroosters e.d.) dient dus rekening te worden gehouden met het aspect geluid. Parkeren en laad-/losactiviteiten Het bouwplan voorziet in een groot parkeerterrein op eigen terrein voor bewoners en wellicht voor de gebruikers van onderhavige bedrijvigheid. De ontsluiting vindt plaats via de ventweg naast de Boutenslaan (toegang) en via de Kreeftstraat. Beide ontsluitingen passeren op zeer korte afstand zowel bestaande woningen als eigen woningen. Mogelijk dient ook de bedrijvigheid te worden bevoorraad, waardoor laad- /losactiviteiten zullen plaatsvinden (maar naar verwachting in zeer beperkte mate). Hierbij dient ervan uitgegaan te worden dat deze uitsluitend in de dagperiode kunnen plaatsvinden (in verband met de te verwachten piekgeluiden). Met name de parkeerbewegingen, zowel van de bewoners als eventueel de bedrijvigheid, dient in het kader van een goed woon- en leefklimaat nader te worden beoordeeld. In het verlengde van bovenstaande parkeerbewegingen dient tevens conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening de indirect hinder te worden beoordeeld. Conform deze handleiding geldt voor de indirecte hinder ten gevolge van het aan- en afrijdend verkeer een beperking van de reikwijdte tot die afstand waarbinnen de herkomst van het verkeer in alle redelijkheid kan worden teruggevoerd op de aanwezigheid van de inrichting. Met name in de directe omgeving geeft afremmend en optrekkend verkeer een duidelijke afwijking van het normale verkeersbeeld. Als toetsingskader voor het beoordelen van de geluidbelasting van woningen vanwege het wegverkeer van en naar de inrichting geldt de Circulaire Indirecte Geluidhinder d.d. 29 februari De voorkeursgrenswaarde voor indirecte hinder bedraagt conform de circulaire 50 db(a) pagina 6 van 8

10 etmaalwaarde op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen. De maximale grenswaarde bedraagt 65 db(a). Hierbij mag geen aftrek volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder worden toegepast. Stemgeluid Indien het aannemelijk is dat de bedrijvigheid wordt gecombineerd met het realiseren van een buitenterras, dient het stemgeluid van bezoekers op dit terras eveneens meegenomen te worden bij de beoordeling van een goed woon- en leefklimaat. pagina 7 van 8

11 5 Samenvatting en conclusie In opdracht van E Pluribus Unum, via Latoures, is een akoestisch onderzoek industrielawaai uitgevoerd in verband met de beoogde nieuwbouw van een woongebouw voor studenten en expats aan de zuidzijde van de Boutenslaan te Eindhoven. De ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Het onderzoek dient derhalve te worden uitgevoerd ten behoeve van een juridisch-planologische procedure (bestemmingsplanwijziging). De beoogde nieuwbouw aan de zuidzijde van de Boutenslaan (op de hoek Boutenslaan/Hoogstraat) heeft behalve woningbouw voor studenten en expats ook een gedeelte met de aanduiding gemengd. Dit gedeelte betreft uitsluitend de begane grond en 1 e verdieping van het haakse bouwblok (achter het woonblok en aan de Hoogstraat). De gewenste functies in dit gedeelte betreffen conform opgave sportschool, fitnesscentrum, wellness, wasserette, flexibele werkplekken en horeca-activiteiten behorende tot de categorie 1a, 1b, 2a en/of 2b. Tot deze categorieën behoren de zogenaamde maaltijdverstrekkers (onder andere cafetaria, lunchroom en restaurant) en drankverstrekkers (onder andere café, tearoom, bar en nachtclub). Uitgaande van bovengenoemde aanduiding en gewenste functies dient aangetoond te worden dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van de bestaande geluidgevoelige objecten in de directe omgeving. Uitgangspunt voor deze beoordeling is de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering (editie 2009), waarin afhankelijk van de functie c.q. bedrijvigheid met betrekking op onder andere het aspect geluid richtafstanden zijn aangegeven. Ook ten aanzien van de eigen bebouwing (bovengelegen woningen en de woningen in het woonblok) zijn de mogelijkheden dan wel beperkingen van de bedrijvigheid op de begane grond en 1 e verdieping van het haakse bouwblok bepaald. Onderhavig akoestische verkenning (quickscan) industrielawaai richt zich met name op de geluiduitstraling ten gevolge van de (muziek)activiteiten op de begane grond en 1 e verdieping van het haakse bouwblok met de aanduiding gemengd. Uitgaande van de richtafstanden in eerdergenoemde VNG brochure kunnen restaurants, cafetaria s, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, viskramen e.d., rustige (eet)cafés en bars en kantines in onderhavige situatie zonder problemen worden gerealiseerd in relatie tot de bestaande geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving. Voor deze functies kan uitgegaan worden van een maximaal muziekgeluidniveau van 65 db(a). Uitgaande van een maximaal muziekgeluidniveau van 65 db(a) zijn geen bijzondere c.q. aanvullende geluidwerende voorzieningen ter plaatse van zowel de uitwendige scheidingsconstructies (in onderhavige situatie de gevels) van voornoemde functies als de woningscheidende vloerconstructies tussen bedrijvigheid en woningen noodzakelijk. Hogere muziekgeluidniveaus dan 85 db(a) zijn in principe niet mogelijk. Dit betekent dus ook dat live-muziek in onderhavige situatie niet mogelijk is. Muziekgeluidniveaus van maximaal db(a) zijn in onderhavige situatie technisch nog net mogelijk. Om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen dient dan echter rekening te worden gehouden met zeer zware (ingrijpende) bouwkundige voorzieningen. Ter voorkoming van deze zeer zware (ingrijpende) bouwkundige voorzieningen wordt geadviseerd (in ieder geval op de 1 e verdieping, direct onder de woningen) een maximaal muziekgeluidniveau van circa 75 db(a) in de dag- en avondperiode toe te staan (waarbij nog steeds aanvullende geluidisolerende voorzieningen noodzakelijk zijn). pagina 8 van 8

12 BIJLAGE 1:

13

Quickscan Bedrijven en Milieuzonering Sportlaan 2-4 Gemert

Quickscan Bedrijven en Milieuzonering Sportlaan 2-4 Gemert Quickscan Bedrijven en Milieuzonering Sportlaan 2-4 Gemert Quickscan Bedrijven en milieuzonering in opdracht van Ordito mevrouw drs. R. van de Ven Postbus 94 5126 ZH GILZE betreffende de locatie Sportlaan

Nadere informatie

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan:

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan: Memo Datum Documentnummer Uw kenmerk Onderwerp 16 juni 2016 M166156.001.002/JGO Z/021906005 Memo Oude Rijksweg Noord 2020a te Susteren (Geluidsonderzoek) Opdrachtgever, Cortenraad Beheer BV, wenst om op

Nadere informatie

Paardenmarkt - Herontwikkeling voormalig artilleriedepot te Delft

Paardenmarkt - Herontwikkeling voormalig artilleriedepot te Delft Paardenmarkt - Herontwikkeling voormalig artilleriedepot te Delft Akoestisch onderzoek geluidemissie restaurant Opdrachtgever Trojaanse Markt b.v. Contactpersoon Kenmerk R046141aa.00007.eg Versie 02_002

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Actualisering 2009 Opdrachtgever : Gemeente Hillegom Kenmerk : R067526adA0.ac Datum : 11 september 2009 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone Inhoudsopgave

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Datum 18 dember 2014 Kenmerk 2014031928 Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage

Nadere informatie

In figuur 1 is een overzichtplattegrond van het bezoekerscentrum weergegeven.

In figuur 1 is een overzichtplattegrond van het bezoekerscentrum weergegeven. Notitie Datum: 17 oktober 2014 Project: Akoestisch onderzoek Bezoekerscentrum Fort aan de Buurststeeg Uw kenmerk: - Locatie: Renswoude Ons kenmerk: V030581aa.00002.eg Betreft: resultaten berekening naar

Nadere informatie

Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht T.a.v. de heer R. Verkooijen Vonderweg RM EINDHOVEN. Geachte heer Verkooijen,

Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht T.a.v. de heer R. Verkooijen Vonderweg RM EINDHOVEN. Geachte heer Verkooijen, Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht T.a.v. de heer R. Verkooijen Vonderweg 14 5616 RM EINDHOVEN TRITIUM NUENEN» Gulberg 35 5674 TE Nuenen T. 040.29 51 951 TRITIUM PRINSENBEEK» Groenstraat 27 4841 BA Prinsenbeek

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluid in de omgeving ten gevolge van sportactiviteiten op sportpark Kleine Vink te Nieuwerkerk aan den IJssel

Akoestisch onderzoek Geluid in de omgeving ten gevolge van sportactiviteiten op sportpark Kleine Vink te Nieuwerkerk aan den IJssel BIJLAGE 3 Akoestisch onderzoek Geluid in de omgeving ten gevolge van sportactiviteiten op sportpark Kleine Vink te Nieuwerkerk aan den IJssel Behandeld door: Gemeente: T.J.M. van Diepen Milieudienst Midden-Holland

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr

Referentienummer Datum Kenmerk rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 263723.rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr Betreft Akoestisch onderzoek Boomkwekerij P. Versmissen te Eersel Inleiding De opdrachtgever is voornemens

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011.

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011. Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer P. van Zandvoort Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. 1 woning aan Den Heikop Elsendorp

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. 1 woning aan Den Heikop Elsendorp Akoestisch onderzoek Industrielawaai 1 woning aan Den Heikop Elsendorp projectnummer: 1109/076/RV-03, versie 0 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 4 1 INLEIDING 5 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 6 3 UITGANGSPUNTEN 7

Nadere informatie

Dutch HealthTec Academy te Utrecht

Dutch HealthTec Academy te Utrecht Dutch HealthTec Academy te Utrecht Akoestisch onderzoek industrielawaai Opdrachtgever : Kroon Group Kenmerk : R037339abA5.ac Datum : 8 maart 2010 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone dhr. ir. D.A. van Valkenburg

Nadere informatie

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER Gemeente Emmen, dienst Publiek, afdeling Vergunningen. MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER betreffende Europaweg 17a te Nieuw Schoonebeek I. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Melding

Nadere informatie

Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie

Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie 20111307-17 Referentie 20111307-17 Rapporttitel Geluidbelasting ten gevolge

Nadere informatie

Rapport. Geluidaspecten horecagelegenheid Delftse Hout. Beschouwing ten behoeve van vaststelling van bestemmingsplan Delft-Oost (Delftse Hout)

Rapport. Geluidaspecten horecagelegenheid Delftse Hout. Beschouwing ten behoeve van vaststelling van bestemmingsplan Delft-Oost (Delftse Hout) 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Geluidaspecten horecagelegenheid Delftse Hout Beschouwing ten behoeve van vaststelling van bestemmingsplan Delft-Oost (Delftse Hout) Rapportnummer O 15366-1-RA-003

Nadere informatie

Bijlagerapport Geluidhinderonderzoek. Capaciteitsonderzoek Sportpark Zuidhorn

Bijlagerapport Geluidhinderonderzoek. Capaciteitsonderzoek Sportpark Zuidhorn Bijlagerapport Geluidhinderonderzoek definitief revisie 0.0 15 februari 2016 Revisie 0.0 15 februari 2016 Auteurs M.J. (Maarten) Reinders Opdrachtgever Postbus 3 9800 AA Zuidhorn datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bestemmingsplan museaal centrum Kranenburgh te Bergen

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bestemmingsplan museaal centrum Kranenburgh te Bergen M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl AKOESTISCH

Nadere informatie

Notitie Dorpshart Soesterberg; geluidbelasting op de omgeving. 1 Inleiding

Notitie Dorpshart Soesterberg; geluidbelasting op de omgeving. 1 Inleiding Notitie 00988-12528-03 Dorpshart Soesterberg; geluidbelasting op de omgeving Amerikalaan 14 6199 AE MAASTRICHT - AIRPORT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E maastricht.ch@dpa.nl

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Kessel Jansen BV de heer R. Hogenboom Documentnummer:

Nadere informatie

Akoestisch woon- en leefklimaat locatie Nijverheidsweg 6 te Soest

Akoestisch woon- en leefklimaat locatie Nijverheidsweg 6 te Soest Gemeente Soest Afdeling Afdeling Ruimte T.a.v. mevrouw S.G.T. Koekoek Postbus 2000 3760 CA SOEST Amerikalaan 14 6199 AE MAASTRICHT - AIRPORT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347

Nadere informatie

Muziek- en Showband Juliana Bernhard te Amersfoort

Muziek- en Showband Juliana Bernhard te Amersfoort Muziek- en Showband Juliana Bernhard te Amersfoort Akoestisch onderzoek in verband met voorgenomen woningbouw in nabijheid van de oefenruimtes Opdrachtgever Gemeente Amersfoort, Sector SOB, Afdeling Planontwikkeling

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid)

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Intern advies geluid Project Intratuin Sassenheim Gemeente Teylingen Aan Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Van Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Adviesvraag De adviesvraag luidt:

Nadere informatie

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Akoestisch onderzoek in het kader van een aanvraag om milieuvergunning Definitief Opdrachtgever: De heer T. Bertram Molenstraat 7 4584 RV Kuitaart Grontmij

Nadere informatie

D01 Omgevingsonderzoek milieubelastende activiteiten 20120363 Hoek Oude Haarenseweg J. Lenartzstraat oktober 2012 te Oisterwijk blad 1

D01 Omgevingsonderzoek milieubelastende activiteiten 20120363 Hoek Oude Haarenseweg J. Lenartzstraat oktober 2012 te Oisterwijk blad 1 AGEL adviseurs D01 Omgevingsonderzoek milieubelastende activiteiten 20120363 Hoek Oude Haarenseweg J. Lenartzstraat oktober 2012 te Oisterwijk blad 1 INHOUD blz. 1 INLEIDING 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Leeswijzer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek omgevingslawaai Uitbreiding Jong Nederland Maasbree

Akoestisch onderzoek omgevingslawaai Uitbreiding Jong Nederland Maasbree Akoestisch onderzoek omgevingslawaai Uitbreiding Jong Nederland Maasbree documentkenmerk:, versie 1 Akoestisch onderzoek omgevingslawaai in opdracht van Gemeente Peel en Maas Mevrouw F. Limpens Postbus

Nadere informatie

Zaaknummer: Vergunninghouder: S. van Dusschoten Projectomschrijving het oprichten van een hondenschool. Overwegingen ruimtelijke ordening

Zaaknummer: Vergunninghouder: S. van Dusschoten Projectomschrijving het oprichten van een hondenschool. Overwegingen ruimtelijke ordening Zaaknummer: 701520 Vergunninghouder: S. van Dusschoten Projectomschrijving het oprichten van een hondenschool Overwegingen ruimtelijke ordening Activiteit strijd gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1

Nadere informatie

Rapport. Rapportnummer: BA 85-2. Datum: 3 september 2009 RJ/YV/CJ/BA 85-2-RA. Rapportnummer BA 85-2 d.d. 3 september 2009

Rapport. Rapportnummer: BA 85-2. Datum: 3 september 2009 RJ/YV/CJ/BA 85-2-RA. Rapportnummer BA 85-2 d.d. 3 september 2009 Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Geluidaspecten met betrekking tot zwembad De Krommerijn aan de Weg tot de Wetenschap te Utrecht Onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van

Nadere informatie

BOUWFYSISCH ADVIESBURO Z RN

BOUWFYSISCH ADVIESBURO Z RN BOUWFYSISCH ADVIESBURO Z RN akoestisch onderzoek café restaurant 't Leeuwtje S. Capelweg, Noorden versie 1.1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Normstelling 2 Bedrijfsactiviteiten en Representatieve bedrijfssituatie

Nadere informatie

150/20 kv-transformatorstation De Weel. Akoestisch onderzoek

150/20 kv-transformatorstation De Weel. Akoestisch onderzoek 150/20 kv-transformatorstation De Weel Akoestisch onderzoek Rapportnummer F 20469-2-RA-002 d.d. 20 december 2013 150/20 kv-transformatorstation De Weel Akoestisch onderzoek o p d r a c h t g e v e r Reddyn

Nadere informatie

Datum: 4 februari 2015

Datum: 4 februari 2015 Opdrachtgever: Plan ROS Contactpersoon: De heer S. Peters Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Planomschrijving. Notitie

1. Inleiding. 2. Planomschrijving. Notitie Notitie Project Hotel op Rapenburg 48/Pieterskerkhof 4 Betreft gegevens ten behoeve van ruimtelijke onderbouwing Ons kenmerk F.2013.1154.01.N001 Versie 002 Datum 12 december 2013 Verwerkt door MHA BRA

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Projectnummer : BP.1204.R01 Revisie : 0 Rapportdatum : 30 maart 2012 Auteur

Nadere informatie

Salemans Vastgoed T.a.v. de heer ir. H.J.M. Salemans Mildert 12 6031 SM NEDERWEERT

Salemans Vastgoed T.a.v. de heer ir. H.J.M. Salemans Mildert 12 6031 SM NEDERWEERT Tritium Advies B.V. Salemans Vastgoed T.a.v. de heer ir. H.J.M. Salemans Mildert 12 6031 SM NEDERWEERT Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK

Nadere informatie

Notitie 20091672-04 Akoestisch onderzoek Kuppens aan de Meemortel 59 te Budel Datum Referentie Behandeld door 10 mei 2010 20091672-04 E. Philippens/LSC 1 Inleiding Door Cauberg-Huygen R.I. BV is een akoestisch

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 oktober 2014 20141114-01 M. van Wijngaarden/CVr

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 oktober 2014 20141114-01 M. van Wijngaarden/CVr Boterdiep 48 3077 AW ROTTERDAM Postbus 9222 3007 AE ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E Rotterdam@chri.nl www.chri.nl Notitie 20141114-01 Akoestisch onderzoek Dierenuitvaartcentrum Stompwijk

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Akoestisch onderzoek industrielawaai Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Opdrachtgever : Mevrouw M.H.D. Lambregts Achterhoeksestraat 63 4715 BD RUCPHEN Projectnummer : 20090474 Status

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax Opdrachtgever: Aeres Milieu Contactpersoon: de heer G. Reuver Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

PLANONTWIKKELING MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE TE MARGRATEN

PLANONTWIKKELING MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE TE MARGRATEN PLANONTWIKKELING MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE TE MARGRATEN Betreft : Geluidonderzoek in kader van milieuzonering Kenmerk : 811.590/46.830 Datum : 15 september 2009 Eerste blad van : 8 bladen (en 4 bijlagen:

Nadere informatie

Herontwikkeling planlocatie de Boo, Nader onderzoek milieuzonering, aspect geluid

Herontwikkeling planlocatie de Boo, Nader onderzoek milieuzonering, aspect geluid Notitie Concept Contactpersoon ing. Robert Schram Datum 15 augustus 2012 Nader onderzoek milieuzonering, aspect geluid 1 Inleiding Jebber is voornemens een bestemmingsplan op te stellen voor herontwikkeling

Nadere informatie

Geluid: RO en activiteitenbesluit

Geluid: RO en activiteitenbesluit Geluid: RO en activiteitenbesluit Nico Haselager 11 juni 2013 Inhoudsopgave Inleiding Activiteitenbesluit en geluid Ruimtelijke ordening en geluid Twee Casus 2 Activiteitenbesluit en geluid 3 Activiteitenbesluit

Nadere informatie

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU INDUSTRIËLE LAWAAIBEHEERSING / PLANOLOGISCHE AKOESTIEK / BOUW- EN ZAALAKOESTIEK / BOUWFYSICA / VERGUNNINGEN Postbus 5047 Stationsweg 2 Tel: 073-6133141 www.jri.nl 5201

Nadere informatie

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend.

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend. Notitie kenmerk : 1324.N01v2 auteur : Jaap van Kooten onderwerp : Restaurant Nieuwe Rijn 27 in Leiden betreft : Akoestische berekeningen stemgeluid terras datum : 17 januari 2014 Van Kooten Akoestisch

Nadere informatie

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER DEFINITIEF Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Registratiekenmerk: VVH/vr/615324 BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VLISSINGEN ONDERWERP Op 1 januari 2008 is het Besluit

Nadere informatie

Omgevingsdienst West-Holland

Omgevingsdienst West-Holland Omgevingsdienst West-Holland G G : ] AAPR Ü- Gemeente Teylingen Afdeling Ruimte, Team Ruimtelijke Ontwikkeling t.a.v. Richard Rietveld Postbus 9 ZJ Voorhout Contactpersoon: Uw referentie: Betreft: Rob

Nadere informatie

Akoestische motivatie. Moosterstraat 2 te Haler

Akoestische motivatie. Moosterstraat 2 te Haler Akoestische motivatie Moosterstraat 2 te Haler Akoestische motivatie Moosterstraat 2 te Haler Rapportnummer: Naam opdrachtgever: M140043.007/FSC mevrouw D. Deckers Adres opdrachtgever: Gerard Brandtstraat

Nadere informatie

Milieuhygiënische toetsing herinrichting sportvelden Jekerdal te Maastricht ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing

Milieuhygiënische toetsing herinrichting sportvelden Jekerdal te Maastricht ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Milieuhygiënische toetsing herinrichting sportvelden Jekerdal te Maastricht ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Datum 12 december 2011 Referentie 20101867-06 Referentie 20101867-06 Rapporttitel

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Multizorgcentrum De Drie Kronen te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Multizorgcentrum De Drie Kronen te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Multizorgcentrum De Drie Kronen te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Multizorgcentrum De Drie Kronen te Uden

Nadere informatie

(ontwerp) MAATWERKBESLUIT. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

(ontwerp) MAATWERKBESLUIT. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) (ontwerp) MAATWERKBESLUIT Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) Virol Metaal B.V. (Locatie: Kartonbaan 29 te Winschoten) Groningen, 28 mei 2013 Nr. 2013-20.456 Zaaknr.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC Notitie 20111675-13 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Basisschool De Regenboog Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC 1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai

Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Bijlage 1 Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 Hendrik-Ido-Ambacht Scholencluster Kruiswiel Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Rho Adviseurs bv Niets

Nadere informatie

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; Afdeling Expertise Contact M. Groen T 088 5450 381 mgroen@odmh.nl MEMO Postbus 45 2800 AA Gouda T 088 545 00 00 www.odmh.nl Aan Helen van den Heuvel CC Lilian Fassotte, gemeente Zuidplas Van Maarten Groen

Nadere informatie

Notitie Situatie Geluidnorm

Notitie Situatie Geluidnorm Notitie Datum: 31 januari 2014 Project: Herontwikkeling Kruyderlaan 27 en 29 Uw kenmerk: - Locatie: Nieuwegein Ons kenmerk: V074131aa.00005.md Betreft: Beoordeling bedrijfslawaai Versie: 01_001 In opdracht

Nadere informatie

Geluidbelasting op woning. nabij tennisbanen, Warnerstraat te Gaanderen

Geluidbelasting op woning. nabij tennisbanen, Warnerstraat te Gaanderen Geluidbelasting op woning nabij tennisbanen, Warnerstraat te Gaanderen versie 20 maart 2008 datum 1 december 2009 opdrachtgever CiBa Vastgoed bv Postbus 20 7010 AA Gaanderen auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM ARKEL» Gulberg

Nadere informatie

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Datum Referentie Behandeld door 20 februari 2013 20111675-14 S. Achten/AAE 1 Inleiding

Nadere informatie

De Wending te Zeist; Akoestisch onderzoek bedrijvengeluid. Datum 29 januari 2015 Referentie 20140498-07

De Wending te Zeist; Akoestisch onderzoek bedrijvengeluid. Datum 29 januari 2015 Referentie 20140498-07 Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERDAM Postbus 9396 1006 AJ AMSTERDAM T +31 (0)20-6967181 F +31 (0)20-6634962 E Amsterdam@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 De Wending te Zeist;

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Datum 14 mei 2012 Referentie 20120487-04 Referentie 20120487-04 Rapporttitel Akoestisch

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

Bowlingbaan Den Bosch: principe advies geluidisolatie/akoestiek

Bowlingbaan Den Bosch: principe advies geluidisolatie/akoestiek Bowlingbaan Den Bosch: principe advies geluidisolatie/akoestiek Rapportnummer L 445-1-RA-001 d.d. 3 december 2013 Bowlingbaan Den Bosch: principe advies geluidisolatie/akoestiek o p d r a c h t g e v e

Nadere informatie

Notitie. Figuur 1 Toekomstige situatie. Het te vervallen deel van de muur is blauw omkaderd.

Notitie. Figuur 1 Toekomstige situatie. Het te vervallen deel van de muur is blauw omkaderd. Notitie Datum: 6 februari 2014 Project: Kindcentrum Uw kenmerk: - Locatie: Zeeland Ons kenmerk: V074142ab.00001.tdr Betreft: Akoestische effecten verwijderen muur Versie: 02_001 Inleiding In opdracht van

Nadere informatie

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER telefoon 0541 539 333 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Onderwerp Balkons en geluid De Zevenster

Onderwerp Balkons en geluid De Zevenster College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zuidplas T.a.v. de heer P. van der Meer Postbus 100 2910 AC NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Datum 3 april 2012 Uw kenmerk Afdeling ROM en Duurzaamheid

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017 AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE 17 JANUARI 2017 Contactpersonen ERIK KOPPEN Senior adviseur geluid, luchtkwaliteit en windenergie T +31 (0)88 4261 551 M +31 (0)6 2706 2060 E erik.koppen@arcadis.com

Nadere informatie

pagina 1 van 8 Activiteitenbesluit milieubeheer, Afdeling 8 (Tekst geldend op: ) Afdeling 8. Geluidhinder Artikel 16b Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Ambulancepost : ing. P. Jans : Gemeente Uden

Nadere informatie

In de zienswijze zijn 2 aspecten die opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. Dat zijn geluidsaspecten en woongenot.

In de zienswijze zijn 2 aspecten die opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. Dat zijn geluidsaspecten en woongenot. ADVIES Aan : gemeente Oude IJsselstreek Behandeld door : Erwin Kleinrensink Datum : 21 juni 2013 Ons kenmerk : S2013-000160 Onderwerp : reactie op zienswijze bestemmingsplan Bijlagen : 1 Samenvatting Bij

Nadere informatie

NOTITIE 1 INLEIDING. Ten behoeve van: Woningcorporatie Domijn Ter attentie van: mevrouw C. Beld

NOTITIE 1 INLEIDING. Ten behoeve van: Woningcorporatie Domijn Ter attentie van: mevrouw C. Beld Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl Datum:

Nadere informatie

Omgevingsdienst West-Holland

Omgevingsdienst West-Holland Omgevingsdienst West-Holland Datum: Contactpersoon: D.W. Hake D.Hake@odwh.nl Gemeente Teylingen De heer P. van Goch Postbus 149 2215ZJ VOORHOUT Zaaknummer: 2014003860 VERZONDEN 0 5 T 2014 Betreft: RO milieuadvies

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai Bestemmingsplan Hotel Gronsveld

Akoestisch onderzoek industrielawaai Bestemmingsplan Hotel Gronsveld Akoestisch onderzoek industrielawaai Bestemmingsplan Hotel Gronsveld documentkenmerk: 1505/027/JS-01, versie 2 Akoestisch onderzoek industrielawaai in opdracht van Plangroep Heggen de heer J. van Schie

Nadere informatie

Datum: 13 oktober 2016 Ons kenmerk: PC15255 Ontwikkelingsplan Hogeweg 239 te Amersfoort Wijziging kavelindeling

Datum: 13 oktober 2016 Ons kenmerk: PC15255 Ontwikkelingsplan Hogeweg 239 te Amersfoort Wijziging kavelindeling Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Bestemmingsplan Oude Kerk te Dongen

Akoestisch onderzoek. Bestemmingsplan Oude Kerk te Dongen Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Oude Kerk te Dongen Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Oude Kerk te Dongen Opdrachtgever : Gemeente Dongen Postbus 10153 5100 GE DONGEN Projectnummer : 20130079 Status

Nadere informatie

Beschikking Wet milieubeheer

Beschikking Wet milieubeheer Beschikking Wet milieubeheer Besluit van burgemeester en wethouders van Woensdrecht. Datum beschikking: 16-12-2008 Onderwerp aanvraag Op 3 juli 2008 is een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Nadere informatie

Akoestiek en bestemmingsplan Sotaweg Roelofarendsveen. Gemeente Kaag en Braassem

Akoestiek en bestemmingsplan Sotaweg Roelofarendsveen. Gemeente Kaag en Braassem Akoestiek en bestemmingsplan Sotaweg 134-150 Roelofarendsveen Gemeente Kaag en Braassem 26 februari 2013 Auteur: Westerdiep Adviseur Milieu en Ruimte John Westerdiep Thomas a Kempisstraat 26 7009 KT Doetinchem

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI KIVIT STAALBOUW BV, GEBOUWDEEL A & B1, SANDERBOUTLAAN, ELSLOO RAPPORTNUMMER 20114133

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI KIVIT STAALBOUW BV, GEBOUWDEEL A & B1, SANDERBOUTLAAN, ELSLOO RAPPORTNUMMER 20114133 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043-458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI KIVIT STAALBOUW BV, GEBOUWDEEL A & B1, SANDERBOUTLAAN, ELSLOO RAPPORTNUMMER 20114133

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek t.b.v. het project 20110994 - Verbouwing en uitbreiding restaurant - tearoom De Lindenhoeve aan de Beestenmarkt 4 te Sluis

Akoestisch onderzoek t.b.v. het project 20110994 - Verbouwing en uitbreiding restaurant - tearoom De Lindenhoeve aan de Beestenmarkt 4 te Sluis t.b.v. het project 20110994 - Verbouwing en uitbreiding restaurant - tearoom De Lindenhoeve aan de Beestenmarkt 4 te Sluis Projectonderdeel - DOCUMENT OPGESTELD IN OPDRACHT VAN Lindenhoeve Onroerend Goed

Nadere informatie

Gemengd gebied. V073255aa id versie 03_001 3 juni

Gemengd gebied. V073255aa id versie 03_001 3 juni Notitie Datum: 3 juni 2015 Uw kenmerk: - Locatie: Losplaatsweg te Noordwijk Ons kenmerk: V073255aa.00001.id Betreft: Bedrijven en milieuzonering Losplaatsweg Versie: 03_001 Noordwijk Inleiding Thunissen

Nadere informatie

Rapport: Quick scan Bedrijven en Milieuzonering Centrumplan Eelde. Datum: 24 oktober 2011

Rapport: Quick scan Bedrijven en Milieuzonering Centrumplan Eelde. Datum: 24 oktober 2011 BIJLAGE 15 Rapport: 20110463-01 Quick scan Bedrijven en Milieuzonering Centrumplan Eelde Datum: 24 oktober 2011 Opdrachtgever: Gemeente Tynaarlo Postbus 5 9480 AA Vries t: 0592 266662 f: 0592 266600 Contactpersoon:

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan

Regels bestemmingsplan Regels bestemmingsplan Zuid en West Dongen - Partiële herziening Windmolenweg 4 NL.IMRO.0766.BP2017000045-VG01 bestemmingsplan Zuid en West Dongen - Partiële herziening Windmolenweg 4 in opdracht van Leasimmo

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek basisschool t Loo t.b.v. 4 nieuwe woningen Bettinkdijk Bathmen

Akoestisch onderzoek basisschool t Loo t.b.v. 4 nieuwe woningen Bettinkdijk Bathmen Akoestisch onderzoek basisschool t Loo t.b.v. 4 nieuwe woningen Bettinkdijk Bathmen Bezoekadres Oostzeestraat 2 Deventer Postadres 1 ste Weerdsweg 96 7412 WV Deventer IBAN NL66ABNA0578909146 BTW NL1291.06.823.B01

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Voorzieningencluster Kern Lieshout te Lieshout

Akoestisch onderzoek. Voorzieningencluster Kern Lieshout te Lieshout Akoestisch onderzoek Voorzieningencluster Kern Lieshout te Lieshout ~~~is~urs ruimte infra bauw milieu Akoestisch onderzoek Voorzieningencluster Kern Lieshout te Lieshout Opdrachtgever BRO Boatel Postbus

Nadere informatie

Alle berekeningen zijn uitgevoerd volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).

Alle berekeningen zijn uitgevoerd volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999). Notitie 20150477-06 Akoestisch onderzoek Bernhardkazerne te Amersfoort Gevolgen voorgenomen wijzigingen Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 F +31 (0)40-3031101

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek van Limburg Stirum korpsen, Zeuven Heuvels 20 te Wezep

Akoestisch onderzoek van Limburg Stirum korpsen, Zeuven Heuvels 20 te Wezep Akoestisch onderzoek van Limburg Stirum korpsen, Zeuven Heuvels 20 te Wezep 1 Aanleiding De Omgevingsdienst Noord-Veluwe doet op verzoek van de gemeente Oldebroek een geluidonderzoek naar de mogelijkheid

Nadere informatie

geluidnotitie Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST

geluidnotitie Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST Hendrik Figeeweg 1-U 2031 BJ Haarlem tel 088 681 88 20 kvk 33 28 42 41 mail info@geluidburo.nl web www.geluidburo.nl Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI

Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI 8 december 2006 Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI Verantwoording Titel Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI Opdrachtgever

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Jeugdland Almere Haven

AKOESTISCH ONDERZOEK. Jeugdland Almere Haven AKOESTISCH ONDERZOEK Jeugdland Almere Haven Auteur: Opdrachtgever: A.J.M. Theunissen Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Postbus 2341 8203 AH LELYSTAD Gemeente Almere E. Weijnen - DSO/College

Nadere informatie

Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten

Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten Type Categorie 1 Activiteit Zelfstandige horeca-inrichtingen, hoofdzakelijk gericht op spijsverstrekking en het verstrekken van alcoholvrije dranken aan bezoekers

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Horecalawaai. Bachstraat te Leiden. projectnummer

Akoestisch onderzoek Horecalawaai. Bachstraat te Leiden. projectnummer Akoestisch onderzoek Horecalawaai Bachstraat te Leiden projectnummer 151767 Opdrachtgever: Coresta Postbus 1787 5602 BT Eindhoven Versie: 1.0 Plaats en datum: IJmuiden, 16 november 2015 Auteur: D.J.R.

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN Opdrachtgever De

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Gemeente Leiden Afdeling realisatie Postbus 9100 2300 PC LEIDEN T.a.v. de heer R.D. Jansen.

Nadere informatie

1562 AW K R O M M E N I E B O U W B E D R I J F C. N E L I S D E H E E R M. M U L D E R 1967 DD H E E M S K E R K

1562 AW K R O M M E N I E B O U W B E D R I J F C. N E L I S D E H E E R M. M U L D E R 1967 DD H E E M S K E R K D A T U M : 25 A P R I L 2016 K E N M E R K : 2016 100 / V 1.0 A S R A A D V I E S E R E P R I J S S T R A A T 2 1562 AW K R O M M E N I E T E L E F O O N : ( 0 7 5 ) 628 33 94 F AX: ( 0 8 4 ) 831 78 21

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Projectnummer : IL.1117.RO1 Revisie :

Nadere informatie

ONDERZOEK MILIEUZONERING

ONDERZOEK MILIEUZONERING ONDERZOEK MILIEUZONERING Zeelberg 41A te Valkenswaard Opdrachtgever: Contactpersoon: Milon bv de heer W. van der Velden Documentnummer: 20150242/C01/RK Datum: 25 februari 2015 Opdrachtnemer: Auteur: Projectleider:

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van het bedrijf Tibra Tulips op de gevels van de nieuw te realiseren woningen op het perceel aan de De Kolk 2 1645 VB URSEM Akoestisch

Nadere informatie

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Notitie Project: Oude Tempel Soesterberg Onderwerp: Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Referentie: 16M8024 Datum: 18 juli 2016 Auteur: Mevrouw ing. N.J.W. Pirovano

Nadere informatie

BIJLAGE I HINDERASPECTEN. Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) Gerbrandsven. NL.IMRO.0383.BPC10JOPGerbrandsv-VS01

BIJLAGE I HINDERASPECTEN. Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) Gerbrandsven. NL.IMRO.0383.BPC10JOPGerbrandsv-VS01 BIJLAGE I HINDERASPECTEN BIJLAGE BEHORENDE BIJ TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) Gerbrandsven NL.IMRO.0383.BPC10JOPGerbrandsv-VS01 Notitie Betreft: Hinderaspecten JOP Gerbrandsven

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang aan de Van Ruysdaellaan 97. Memorandum

Buitenschoolse opvang aan de Van Ruysdaellaan 97. Memorandum Buitenschoolse opvang aan de Van Ruysdaellaan 97 Memorandum 1 gemeente Leidschendam-Voorburg afdeling KCC dhr. K. Mohammadi Per e-mail: K.Mohammadi@leidschendam-voorburg.nl Vlissingen, 10-06-2013 Betreft:

Nadere informatie