DB-vergadering Agendapunt 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DB-vergadering 05-07-2011 Agendapunt 7"

Transcriptie

1 DB-vergadering Agendapunt 7 Onderwerp Rechtmatigheid Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing Waterbeheersplan Niet van toepassing Programma begroting Bedrijfsvoering Routing Dagelijks bestuur 5 juli 2011 Commissie ABA Commissie MFB Commissie WS Algemeen bestuur Voorstel 1. instemmen met het herziene concept-normenkader 2011; 2. het toetsingskader 2011 vaststellen. Toelichting Rechtmatigheid kan worden omschreven als 'het voldoen aan de wettelijke kaders en regelgeving' zowel extern (Europese en nationale wetgeving bv) als intern (verordeningen, beleidsregels en interne regels). De Waterschapswet legt echter specifiek het accent op het onderdeel 'financiële rechtmatigheid'. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat rechtmatigheid een verantwoordelijkheid is van iedereen binnen het waterschap. In bestuurlijk opzicht is rechtmatigheid een verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur stelt de kaders voor de rechtmatigheid (normenkader) en de controle (controleprotocol) daarop vast. Het algemeen bestuur formuleert de opdracht aan de accountant en kan aanvullende toetseisen stellen. Als opdrachtgever ontvangt het algemeen bestuur de rapportage van de accountant /BRA 1/5

2 Het dagelijks bestuur is, op grond van zijn bevoegdheid om het beleid van het algemeen bestuur uit te voeren, verantwoordelijk voor de naleving van relevante wet- en regelgeving. De accountant tenslotte is verantwoordelijk voor de uitvoering van de controle en toetst onder meer of het waterschap de relevante wet- en regelgeving in acht heeft genomen. Daarbij steunt de accountant op de interne beheers- en controlemaatregelen. Normenkader 2011 Het algemeen bestuur heeft er mee ingestemd dat het definitieve Normenkader 2010 het concept-normenkader 2011 is, eventueel aangevuld met nieuwe wetgeving. Op basis van dit concept-normenkader vindt gedurende het jaar de interne toetsing door middel van interne controles en interne audits op rechtmatigheid plaats. Enerzijds in verband met het in werking treden van de nieuwe regeling budgetbeheer en financieel mandaat en anderzijds omdat de inwerkingtreding van het nieuwe treasurystatuut op 1 maart 2011 gevolgen heeft voor het toetsingskader 2011, is het concept-normenkader 2011 herzien. Het herziene concept-./. normenkader treft u hierbij aan. Het definitieve Normenkader 2011 wordt op 29 november 2011 ter vaststelling aan het algemeen bestuur aangeboden. Toetsingskader 2011 Het concept-normenkader 2011 is vertaald in een toetsingskader. Hierin is vastgelegd welke bepalingen van het in het normenkader opgenomen beleid en de regelgeving financiële consequenties kunnen hebben en relevant zijn voor de controle op de financiële rechtmatig-./. heid. Het toetsingskader is eveneens als bijlage hierbij gevoegd. Dit dient door het dagelijks bestuur jaarlijks opnieuw te worden vastgesteld. Bij de opzet van het toetsingskader is de begroting ingedeeld in zeven processen. Van ieder proces is het financiële belang aangegeven. Het totaal van alle processen is gelijk aan het begrotingstotaal 2011, inclusief het volume van het geraamde investeringsniveau Het aantal processen is één meer dan vorig jaar in verband met de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (GR BsGW). De processen kunnen als volgt worden weergegeven: Proces Uitgaven Omvang Inkomsten Kapitaallasten Waterschapsbedrijf Limburg Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Inkoop en aanbesteding Personeel Waterschapsbelastingen Overig Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het proces 'Waterschapsbedrijf Limburg' en het proces 'Inkoop en aanbesteding' de belangrijkste processen qua financiële omvang zijn. In de inkomstensfeer betreft dit het proces 'Waterschapsbelastingen'. De processen worden voor de volledigheid onderstaand toegelicht /BRA 2/5

3 Proces 'Kapitaallasten' Het proces 'Kapitaallasten' betreft afschrijving- en rentekosten (zowel intern als extern). Van belang hierbij is of voldaan is aan het gestelde in de nota 'vaste activa 2008' voor wat betreft de gehanteerde afschrijvingssystematiek en afschrijvingstermijn, en aan het treasurystatuut met betrekking tot de beheersing van de rentekosten. Proces 'Waterschapsbedrijf Limburg' Voor het proces 'Waterschapsbedrijf Limburg' geldt een specifieke situatie. De kosten die gemoeid zijn met het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) zijn namelijk voor ons waterschap een verplichte uitgave. Betaling vindt plaats op basis van de goedgekeurde begroting van het WBL. Indien een besluit van de goedgekeurde begroting van het WBL overlegd kan worden en de betalingen conform de begroting plaatsvinden, is de rechtmatigheid van deze uitgaven voor ons waterschap een feit. De inhoudelijk financiële rechtmatigheid van het WBL verloopt via het traject van de jaarrekening van het WBL. Proces 'Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen' Voor het proces 'Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen' geldt een specifieke situatie. De kosten die gemoeid zijn met de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (GR BsGW) zijn namelijk voor ons waterschap een verplichte uitgave. Betaling vindt plaats op basis van de goedgekeurde begroting van BsGW. Indien een besluit van de goedgekeurde begroting van BsGW overlegd kan worden en de betalingen conform de begroting plaatsvinden, is de rechtmatigheid van deze uitgaven voor ons waterschap een feit. De inhoudelijk financiële rechtmatigheid van BsGW verloopt via het traject van de jaarrekening van BsGW. Proces 'Inkoop en aanbesteding' Een groot deel van de exploitatie-uitgaven, evenals alle investeringsuitgaven, behoren tot het proces 'Inkoop en aanbesteding'. Op dit proces zijn de inkoop- en aanbestedingsregels van toepassing. Omdat risico's niet zijn uit te sluiten indien deze regels niet worden nageleefd, is een goede borging en (verbijzonderde) controle op naleving van deze regels noodzakelijk. Proces 'Personeel' Alle uitgaven die gemoeid zijn met de personele capaciteit van het waterschap, te weten de salarissen, sociale lasten en overige, maken onderdeel uit van het proces 'Personeel'. Maandelijks vindt op basis van het 'controleprotocol onderdeel personeel' de interne toets (lees controle) plaats op de diverse componenten die bij dit proces behoren. Aangezien de accountant al een aantal jaren bij de controle van de jaarrekening naar volle tevredenheid gebruik maakt van de resultaten van deze periodieke interne controle, zal de rechtmatigheidstoets op dit onderdeel naar verwachting niet tot problemen leiden. Proces 'Waterschapsbelastingen' In de inkomstensfeer is een aanzienlijk bedrag gemoeid met de ontvangst van de waterschapsbelastingen. Omdat de belastingheffing volledig plaatsvindt door Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW), vindt hier ook de rechtmatigheidtoets plaats. Dit is dan ook geen directe aangelegenheid van ons waterschap. Gelet op de volledigheid van de cijfers is dit proces echter wel in de opzet meegenomen. De tijdige en correcte vaststelling van de belastingtarieven dient natuurlijk wel door ons waterschap te worden getoetst /BRA 3/5

4 Proces 'Overige' Onder het proces 'Overige' zijn de kosten en opbrengsten gerangschikt die niet onder één van de andere processen kunnen worden geschaard. Als voorbeelden kunnen hierbij in de kostensfeer o.a. de stimuleringsregeling afkoppelen verhard oppervlak, de stimuleringsregeling niet kerende grondbewerking en de Uniecontributie worden genoemd. In de ontvangstensfeer betreft het o.a. de dividenduitkering van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) en de investeringsinkomsten (lees subsidies). De rechtmatigheidtoets van dit proces heeft dan ook met name betrekking op het feit of voldaan is aan de voorwaarden die behoren bij de diverse regelingen. Zoals aangegeven dienen in de hele organisatie gelet op de toetsingskaders diverse controles en audits te worden uitgevoerd. Het proces 'Inkoop en aanbesteding' is qua omvang een van de belangrijkste processen. Het is dan ook van belang dat hierop een verbijzonderde audit plaatsvindt. De uitvoering van deze financiële rechtmatigheidsaudit is in handen van de Concern-controller. Controleprotocol 2010 en verdere jaren Op grond van de Waterschapswet bepaalt het algemeen bestuur de reikwijdte van de accountantscontrole inclusief de rechtmatigheidcontrole. Daartoe is het noodzakelijk dat het algemeen bestuur ter voorbereiding en uitvoering van de jaarlijkse accountantscontrole, het onderwerp van controle nader regelt. Dit wordt vastgelegd in een controleprotocol. Het doel van het controleprotocol is de accountant nadere aanwijzingen te geven over de reikwijdte van de accountantscontrole en de daarvoor geldende normstellingen met de daarbij te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. De accountant richt de controle in op het ontdekken van belangrijke fouten en baseert zich daarbij op risicoanalyses, vastgestelde toleranties en statistische deelwaarnemingen en extrapolaties. De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzekerheden in de controle aangeeft die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen zonder dat de bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers kan worden beïnvloed. De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming en de strekking van de af te geven accountantsverklaring. In onderstaand schema zijn de voorgestelde goedkeuringstoleranties opgenomen zoals omschreven in artikel 5.2 Waterschapsbesluit en betreft het wettelijk minimum: Goedkeuringstolerantie Strekking accountantsverklaring: Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend Fouten in de jaarrekening (% lasten) 1% >1% - <3% - > 3% Onzekerheden in de controle (% lasten) 3% >3% - <10% > 10% - Op basis van de begroting van het betreffende jaar houdt het bovenstaande in dat een percentage van 1% aan fouten in de jaarrekening en een percentage van 3% aan onzekerheden in de jaarrekening een goedkeurende verklaring van de accountant niet in de weg zal staan. Het algemeen bestuur kan de goedkeuringstoleranties lager vaststellen. Hieraan zijn extra organisatie- en accountantskosten verbonden, om kleinere fouten en onzekerheden te kunnen ontdekken. Ook wordt de kans groter dat geen goedkeurende accountantsverklaring wordt verkregen /BRA 4/5

5 De rapporteringtolerantie is op grond van artikel 5.5 Waterschapsbesluit een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportage plaats in het verslag van bevindingen van de accountant. Het algemeen bestuur kan de accountant bedragen voor de rapporteringtolerantie voorschrijven die lager zijn dan de bedragen die voortvloeien uit de goedkeuringstolerantie. In het Controleprotocol 2010 heeft het algemeen bestuur de accountant voorgeschreven de rapporteringtolerantie vast op te laten stellen op 5% van de betreffende hoofdkostensoort met een minimum van Dit houdt in dat de accountant elke fout of onzekerheid vanaf 5% van de betreffende hoofdkostensoort met een minimum van meldt in zijn verslag van bevindingen. Dit niet wil zeggen dat fouten of onzekerheid beneden dit bedrag niet worden gemeld. Het is de verantwoordelijkheid van de accountant om in de managementletter behorende bij de jaarrekening zaken te melden die relevant zijn ongeacht de hoogte van het bedrag Het bovenstaande is verwoord in het Controleprotocol 2010 dat op 30 november 2010 door het algemeen bestuur is vastgesteld. De looptijd van het controleprotocol is gelijk aan de duur van de opdrachtverstrekking aan de accountant voor de controle van de jaarrekening. Aangezien in 2010 een nieuwe opdrachtverstrekking heeft plaatsgevonden en het controleprotocol daarna is vastgesteld is wijziging van het controleprotocol nu niet aan de orde. Beoogd effect Ook over 2011 een goedkeurende verklaring met betrekking tot rechtmatigheid van de accountant ontvangen. Risico's Indien de interne toetsing door middel van interne controles en interne audits niet plaatsvindt, bestaat het risico van het niet ontvangen van een goedkeurende verklaring met betrekking tot de rechtmatigheid van de accountant. Financiële consequenties De genoemde interne toetsing kan door eigen personeel worden uitgevoerd en heeft geen financiële consequenties. De secretaris/directeur, ing. J.M.G. In den Kleef /BRA 5/5

6 Rechtmatigheid Wet- en regelgeving 2011 externe wetgeving interne wetgeving Concept-Normenkader en Toetsingskader per proces

7 Wet- en regelgeving

8 externe wetgeving

9 EXTERNE WETGEVING NR NAAM Opmerkingen 1 Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2005) 2 Activiteiten Amvb Inrichten 3 Afspraken EMU (Economische en Monetaire Unie) beleid 4 Algemene wet bestuursrecht 5 Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 6 Ambtenarenwet 7 Arbeidsomstandighedenwet Arbeidstijdenwet (-besluit) 9 Archiefbesluit Archiefwet BBP-systematiek (beleids- en beheersproces) 12 Belemmeringenwet Privaatrecht 13 Belemmeringenwet Verordeningen 14 Besluit Aanbestedingsrichtlijnen Overheidsopdrachten wordt vervangen door aanbestedingswet 15 Besluit Glastuinbouw 16 Besluit lozingsvoorschriften niet-inrichtingen milieubeheer (bedrijfsafvalwater) 17 Besluit Ruimtelijke Ordening 18 Bestrijdingsmiddelenwet 19 Binnenvaartpolitiereglement 20 Besluit Bodemkwaliteit 21 Burgerlijk wetboek (de boeken 2, 3, 5, 6, 7 en 7A) 22 Delegatiebesluit grondwatertaken 23 Delegatiebesluit muskusrattenbestrijding 24 Destructiewet 25 Drinkwaterrichtlijn (richtlijn 75/440) 26 Europese aanbestedingsrichtlijnen 27 Faillissementswet 28 Fiscale wet- en regelgeving 29 Flora- en Faunawet 30 Gemeentewet 31 Grondwet 32 Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EG) 33 Hoogwaterrichtlijn 34 Invorderingswet IPPC-richtlijn (richtlijn (96/91) 36 Jachtwet 37 Kadasterwet 38 Kaderrichtlijn Water 39 Kostenwet invordering rijksbelastingen 40 Wet inrichting landelijk gebied 41 Lozingen buitengebied provincie 42 Lozingenbesluit bodemsanering en proefbronnering 43 Lozingenbesluit glastuinbouw 44 Lozingenbesluit open teelt en veehouderij 45 Lozingenbesluit WVO huishoudelijk afvalwater 46 Lozingenbesluit WVO stedelijk afvalwater 47 Lozingenbesluit WVO vaste objecten 48 Mededingingswet 49 Meet en registratiebesluit 50 Monumentenverordening 51 Monumentenwet 52 Nationaal Bestuursakkoord Water 53 Natuurbeschermingswet 54 Nitraatrichtlijn (richtlijn 91/676) 55 Nota Waterhuishouding 56 Onteigeningswet 57 Pachtwet 58 Pachtnormenbesluit 59 Pensioenwet 60 Provinciaal Omgevingsplan Limburg

10 EXTERNE WETGEVING NR NAAM Opmerkingen 63 Regeling bijzondere subsidies waterkeren en waterbeheren (regeling van V&W feb. 2006) 64 Reglement voor Waterschap Roer en Overmaas 65 Richtlijn stedelijk afvalwater (richtlijn 91/271) 66 Rijks, provinciale en gemeentelijke subsidieregelingen (diverse) 67 Sectorale Arbeidsvoorwaarden Waterschapspersoneel 68 Selectielijst archiefbescheiden waterschappen (bewaartermijnen) 69 Sociale verzekeringswetten (diverse) 70 Uitvoeringsregeling Waterhuishouding 71 Verordening Waterkering Limburg 72 Verordening Waterhuishouding Limburg 73 Verordening Waterkeringen Limburg 74 Visserijwet Viswaterrichtlijn (richtlijn 78/659) 76 Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EG) 77 Waterschapsbesluit 78 Waterschapswet 79 Waterwet 80 Werkloosheidswet 81 Wet bescherming persoonsgegevens 82 Wet Bibob 83 Wet financiering decentrale overheden (wet FIDO) 84 Wet gemeenschappelijke regelingen 85 Wet gewasbescherming en biociden 86 Wet Inkomen en Arbeid (WIA) 87 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 88 Wet Milieubeheer 89 Wet economische delicten 90 Wet inkomstenbelasting 91 Wet op de loonbelasting Wet op de omzetbelasting 93 Wet op de Ondernemingsraden 94 Wet Ruimtelijke Ordening 95 Wet openbaarheid van bestuur 96 Wet Elektronische Bekendmaking 97 Wet voorzieningen ten behoeve van inzet en bekostiging muskusrattenvangers 98 Wet Waardering Onroerende Zaken 99 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering 100 Ziektewet 101 Zwemwaterrichtlijn (richtlijn 76/160) 102 Activiteitenbesluit 103 Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water (BKMW 2009) 104 Waterbesluit 105 Waterregeling 106 Wet Implementatie Rechtsbeschermingsrichtlijnen Aanbesteden (WIRA)

11 interne wetgeving

12 INTERNE WETGEVING NR FINANCIEEL / NIET NAAM VASTGESTELD DOOR FINANCIEEL 1 Beleidsregels aanwijzing belastingplichtigen (inzake het toekennen van ambtshalve verminderingen, fiscale bestuurlijke boeten e.d.) DB F 2 Compensatienota vernattingsschade DB F 3 Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg AB F 4 Grondzaken, Beleidsplan / Eigendommenbeleid DB F 5 Inspraakverordening AB F 6 Kostentoedelingsverordening Watersysteembeheer 2009 AB F 7 Nota reservebeleid 2008 AB F 8 Nota vaste activa 2008 AB F 9 Notitie recreatief medegebruik AB F 10 Notitie 'Verhuur jachtrechten, beheer en schadebestrijding' DB F 11 Ondermandateringsbesluit 2006 DB/AB F 12 Regeling budgethouderschap en financieel mandaat DB F 13 Secundaire arbeidsvoorwaarden regelingen DB/AB F 14 Stimuleringsregeling afkoppelen verhard oppervlak WRO AB F 15 Stimuleringsregelingen AB F 16 Subsidieverordening en beleid AB F 17 Treasurystatuut Waterschap Roer en Overmaas AB F 18 Uitvoeringsregels Inkoop- en Aanbestedingsbeleid AB F 19 Verordening beleids- en verantwoordingsfuncite WRO (artikel 108 Waterschapswet) AB F 20 Verordening bestuurscompensatie AB F 21 Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van WRO (artikel 109 Waterschapswet) AB F 22 Verordening op de heffing en invordering van leges AB F 23 Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Roer en Overmaas 2009 AB F 24 Verordening watersysteemhefffing Waterschap Roer en Overmaas 2009 AB F 25 Verordening zuiveringsheffing Waterschap Roer en Overmaas 2009 AB F 26 Waterschap Roer en Overmaas besluit tot 100 % kwijtscheldingsnorm AB F 27 Algemene Inkoopvoorwaarden DB NF 28 Arbobeleidsnota AB NF 29 Archiefverordening AB NF 30 Baggerbeleidsplan DB NF 31 Beheer- en onderhoudsovereenkomsten AB NF 32 Beheerplan Waterkeringen (in voorbereiding) AB NF 33 Bekendmakingsverordening DB NF 34 Beleid beheer en onderhoud Waterkeringen AB NF 35 Beleidsnota Stedelijk waterbeheer DB NF 36 Beleidsnota s afvalwaterproblematiek DB NF 37 Beleidsregels inzake vergunningen- en ontheffingenbeleid DB NF 38 Beleidsregels Keur DB NF 39 Beleidsregels vergunningverlening DB NF 40 Beleidsregels WVO DB/AB NF 41 Besluit informatiebeheer AB NF 42 Calamiteitenplan DB NF 43 Controleverordening (in voorbereiding) DB NF 44 Delegatie en Mandaatverordening 2004 DB NF 45 Gedragscode voor muskus- en beverrattenbestrijding DB NF 46 Gezamenlijke handhavingsstrategie Limburg AB NF 47 Hydrologisch Meetplan DB NF 48 Integraal Meetplan Water AB NF 49 Integriteitsbeleid DB NF 50 Kadernota Stedelijk water AB NF 51 Keur inclusief leggers AB NF 52 Klachtenprocedure sexuele intimidatie DB NF 53 Klachtenverordening AB NF 54 Meetplan waterkwantiteit AB NF 55 Nota Bestuurlijke en ambtelijke integriteit DB NF 56 Organisatieverordening AB NF 57 Procedure Ziekteverzuim DB NF 58 Reglement van orde DB NF 59 Reglement van orde voor de vergaderingen van het AB AB NF 60 Reglement van orde voor de vergaderingen van het DB DB NF 61 Verordening behandeling bezwaarschriften DB/AB NF 62 Verordening commissies van advies en bijstand aan het DB AB NF 63 Waterakkoord AB NF 64 Waterbeheersplan AB NF 65 Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg AB F

13 Concept-Normenkader en Toetsingskader per proces

14 NORMENKADER PROCES KAPITAALLASTEN WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS 2011 Financieel belang (koppeling met economische categorie) Kosten 4101 Externe rentelasten Interne rentelasten Afschrijvingen van activa Opbrengsten 8101 Externe rentebaten Interne rentebaten Geactiveerde lasten Uitwerking normenkader (relevante wet en regelgeving) Datum vaststelling Ingangsdatum Einddatum Opmerkingen Externe regelgeving 1 Waterschapswet Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) Gewijzigd per 1 januari Interne regelgeving 1 Delegatie- en mandaatregeling Ondermandaatregeling Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Waterschap Roer en Overmaas (art 108 Waterschapswet) Treasurystatuut Waterschap Roer en Overmaas Treasurystatuut Waterschap Roer en Overmaas Nota reservebeleid Nota vaste activa W:\administratie\Dagelijks bestuur\db Rechtmatigheid\ Toetsingsplan proces Kapitaallasten.xls , 9:52 Pagina 1 van 1

15 TOETSINGSKADER PROCES KAPITAALLASTEN WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS 2011 Nummer Beheersingsmaatregelen Regelgeving Relevante aspecten Beheersingsrisico's Toelichting Voorlopige inschatting beheersmaatregelen Externe regelgeving (eisen die financiële rechtmatigheid raken) Financieel risico voorwaarden zichtbaar en achteraf toetsbaar Het intern toetsen van de beheersingsmaatregele Voorstel strategie Voorstel aantal testen Verwijzing uitgevoerde werkzaamheden Wie Wanneer / periodiciteit Conclusie Rechtmatigheid systeemgericht genoemde aantallen zijn op dossier met inhoudsopgave (bv rood of groen) (beheermaatregelen basis van geen testen) of foutconstatering. Bij gegevensgericht constatering fouten dient de testen deelwaarneming uitgebreid te worden Waterschapswet Geen financiële beheersrisico`s t.b.v. treasury. 1 Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) Renterisicobeheer Overschrijdt de gemiddelde netto-vlottende schuld drie opeenvolgende maanden de kasgeldlimiet of het door het ministerie vastgestelde percentage (23%) voor berekening van de kasgeldlimiet. De verplichte kwartaalrapportages aan de provincie zijn met ingang van 1 januari 2009 vervallen. WRO stel hiervoor per kwartaal een interne rapportage op Systeemgericht Beoordelen op basis van interne kwartaalrapportage of voldaan is aan eis. Financiën 1 maal per kwartaal (maart, juni, september, december) 2 Overschrijdt het maximale leningbedrag dat binnen één jaar onderhevig mag zijn aan rentewijziging de norm van 30 % van de netto vaste schuld. WRO stel hiervoor per kwartaal een interne rapportage op Systeemgericht Beoordelen op basis van kwartaalrapportage of voldaan is aan de eis. Financiën 1 maal per kwartaal (maart, juni, september, december) Interne regelgeving Delegatie- en mandaatregeling 2004 Nummer 4 het tijdelijk beleggen van beschikbare geldmiddelen. Nummer 5 het aangaan van geldleningen. De bevoegdheid tot het tijdelijk beleggen van beschikbare geldmiddelen is op 1 juli 2004 gedelegeerd aan het DB. De bevoegdheid tot het aangaan van geldleningen is op 1 juli 2004 gedelegeerd aan het DB en gemandateerd aan SD en coördinator team financiën gezamenlijk. Zie nummer 24. Zie treasurystatuut artikel 4 risicobeheer. Nummer 11 het verlenen van garanties. De bevoegdheid tot het verlenen van garanties aan derden uit hoofde van de publieke taak conform het treasurystatuut is op 1 juli 2004 gemandateerd aan het DB. Zie treasurystatuut artikel 4 risicobeheer Nummer 24 aangaan De bevoegdeid tot het aangaan van kasgeldlening en tijdelijk kasgeldleningen en het tijdelijk beleggen belggen overtollig van overtollig kasgeld is op 1 juli 2004 kasgeld. gemandateerd aan de SD. Door de SD is dit op 6 oktober 2006 verder ondergemandateerd zie 'ondermandaatregeling 2006'. Zie ondermandaatregeling Ondermandaateregeling 2006 Nummer 48 het aangaan van kasgeldleningen en tijdelijk beleggen van overtollig kasgeld. De bevoegdheid tot het aangaan van kasgeldleningen en het tijdelijk beleggen van overtollig kasgeld is niet in overeenstemming met de ondermandaatregeling. Het aangaan en uitzetten Procesbeschrijving Treasury. van kortlopende De basis voor elke transactie middelen is gedelegeerd is de offrering, voorzien van aan het DB, een ratingformulier en gemandateerd aan de ondertekend door de secretaris/directeur en bevoegde functionarissen. ondergemandateerd aan de coördinator financiën en medewerker financieel beleid gezamenlijk. Systeemgericht Integraal AJZ 2 maal per jaar (juli en december) Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Waterschap Roer en Overmaas (art. 108 Waterschapswet) Artikel 13 waardering van afschrijving van activa. Artikel 16 financiering. Geen financieel beheersrisico, verwezen wordt naar de 'nota vaste activa 2008'. Geen financieel beheersrisico, verwezen wordt naar het Treasurystatuut. W:\administratie\Dagelijks bestuur\db Rechtmatigheid\ Toetsingsplan proces Kapitaallasten.xls , 9:53 Pagina 1 van 3

16 TOETSINGSKADER PROCES KAPITAALLASTEN WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS 2011 Nummer Beheersingsmaatregelen Regelgeving Relevante aspecten Beheersingsrisico's Toelichting Voorlopige inschatting beheersmaatregelen (eisen die financiële rechtmatigheid raken) Financieel risico voorwaarden zichtbaar en achteraf toetsbaar Het intern toetsen van de beheersingsmaatregele Voorstel strategie Voorstel aantal testen Verwijzing uitgevoerde werkzaamheden Wie Wanneer / periodiciteit Conclusie Rechtmatigheid systeemgericht genoemde aantallen zijn op dossier met inhoudsopgave (bv rood of groen) (beheermaatregelen basis van geen testen) of foutconstatering. Bij gegevensgericht constatering fouten dient de testen deelwaarneming uitgebreid te worden 4 Treasurystatuut 3.3. Teasury beleid Is financiering aangetrokken voor de uitoefening van een publieke taak Treasury organisatie Is het treausrybeleid uitgevoerd conform het delegatie besluit van het algemeen bestuur? Functiescheiding Is een transactie door twee afzonderlijke functionarissen geautoriseerd. Procesbeschrijving Treasury. DB-besluit vormt basis voor geldlening. Procesbeschrijving Treasury. De basis voor elke transactie is de offrering, voorzien van een ratingformulier en ondertekend door de 2 bevoegde functionarissen Procesbeschrijving Treasury. De basis voor elke transactie is de offrering, voorzien van een ratingformulier en ondertekend door de bevoegde functionarissen Integraal Financiën Incidenteel indien het zich voordoet. Systeemgericht Integraal Financiën 2 maal per jaar (juli en december) Systeemgericht Integraal Financiën 2 maal per jaar (juli en december) Instrumenten Is het verstrekken van leningen of garanties en gebruik van derivaten in overeenstemming met het treasury-statuut. AB-besluit vormt basis voor verstrekken van lening en aangaan garantie. Integraal Financiën Incidenteel indien het zich voordoet Limieten Is voldaan aan de renterisiconorm conform de eisen uit de Wet Fido? Limieten Is bij het aantrekken van de kortdurende financiering ( < 3 mnd) meerdere offertes gevraagd? Limieten Is bij het aantrekken van de langlopende financiering (> 3 mnd) 5 offertes gevraagd? 11 Procesbeschrijving Is bij het aantrekken van de financiering gegund aan de goedkoopste aanbieder? 12 Procesbeschrijving Heeft de kortdurende uitzetting (< 1mnd) plaatsgevonden bij de Nederlandse Waterschapsbank? Limieten Heeft de kortlopende uitzetting (tussen 1 en 3 mnd) plaatsgevonden bij Nederlandse overheden en publiekrechtelijke lichamen met een solvabliteitsratio van 0 % of financiële instellingen met minstens een A- rating Limieten Heeft de langlopende uitzetting > 3 mnd plaatsgevonden bij Nederlandse overheden en publiekrechtelijke lichamen met een solvabliteitsratio van 0 % of financiële instellingen met minstens een AA-rating. Procesbeschrijving Treasury. De basis voor elke transactie is de offrering, voorzien van een ratingformulier en ondertekend door de 2 bevoegde functionarissen Procesbeschrijving Treasury. De basis voor elke transactie is de offrering, voorzien van een ratingformulier en ondertekend door de 2 bevoegde functionarissen Procesbeschrijving Treasury. De basis voor elke transactie is de offrering, voorzien van een ratingformulier en ondertekend door de 2 bevoegde functionarissen Procesbeschrijving Treasury. De basis voor elke transactie is de offrering, voorzien van een ratingformulier en ondertekend door de 2 bevoegde functionarissen Procesbeschrijving Treasury. De basis voor elke transactie is de offrering, voorzien van een ratingformulier en ondertekend door de 2 bevoegde functionarissen Procesbeschrijving Treasury. De basis voor elke transactie is de offrering, voorzien van een ratingformulier en ondertekend door de 2 bevoegde functionarissen n.v.t. n.v.t. Financiën Integraal Financiën Incidenteel indien het zich voordoet. Integraal Financiën Incidenteel indien het zich voordoet. Integraal Financiën Incidenteel indien het zich voordoet. Systeemgericht Integraal Financiën 2 maal per jaar (juli en december) Systeemgericht Integraal Financiën 2 maal per jaar (juli en december) Systeemgericht Integraal Financiën 2 maal per jaar (juli en december) W:\administratie\Dagelijks bestuur\db Rechtmatigheid\ Toetsingsplan proces Kapitaallasten.xls , 9:53 Pagina 2 van 3

17 TOETSINGSKADER PROCES KAPITAALLASTEN WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS 2011 Nummer Beheersingsmaatregelen Regelgeving Relevante aspecten Beheersingsrisico's Toelichting Voorlopige inschatting beheersmaatregelen (eisen die financiële rechtmatigheid raken) Financieel risico voorwaarden zichtbaar en achteraf toetsbaar Het intern toetsen van de beheersingsmaatregele Voorstel strategie Voorstel aantal testen Verwijzing uitgevoerde werkzaamheden Wie Wanneer / periodiciteit Conclusie Rechtmatigheid systeemgericht genoemde aantallen zijn op dossier met inhoudsopgave (bv rood of groen) (beheermaatregelen basis van geen testen) of foutconstatering. Bij gegevensgericht constatering fouten dient de testen deelwaarneming uitgebreid te worden 15 Procesbeschrijving Heeft de langdurige uitzetting plaatsgevonden bij de partij met het hoogste rentepercentage? 16 Procesbeschrijving Is indien de langdurige uitzetting niet NWB was, dit in overeenstemming met DB besluit gebeurd? Procesbeschrijving Treasury. De basis voor elke transactie is de offrering, voorzien van een ratingformulier en ondertekend door de bevoegde functionarissen Procesbeschrijving Treasury. De basis voor elke transactie is de offrering, voorzien van een ratingformulier en ondertekend door de bevoegde functionarissen Systeemgericht Integraal Financiën 2 maal per jaar (juli en december) Systeemgericht Integraal Financiën 2 maal per jaar (juli en december) 17 Nota reservebeleid 2008 Hoofdstuk 8 rentetoerekening. Is de rentetoerekening in overeenstemming met de 'nota reservebeleid 2008'. Beoordeling staat van reserves en voorzieningen. Integrale afstemming juistheid gehanteerde rentetoerekening Financiën Bij samenstelling jaarrekening februari/maart 18 Nota vaste activa 2008 Paragraaf 4.2 grensbedragen. 19 Paragraaf 4.3 activering. 20 Paragraaf 5.2 tijdstip afschrijvingen. 21 Paragraaf 5.3 afschrijvingstermijnen. 22 Paragraaf 5.5 versnelde afschrijving. 23 Paragraaf 5.6 verkoop vaste activa. Zijn de grensbedragen voor activering in overeenstemming met de 'nota vaste activa 2008'. Is de activering van van projectleiders, medewerkers projecten, landmeters en grondaankopers die direct aan projecten zijn toe te rekenen in overeenstemming met de 'nota vaste activa 2008'. Is het tijdstip aanvang afschrijving in overeenstemming met de 'nota vaste activa 2008'. Is de afschrijvingstermijn in overeenstemming met de 'nota vaste activa 2008'. Is de versnelde afschrijving in overeenstemming met de 'nota vaste activa 2008'. Is bij verkoop of vervanging het verschil tussen boekwaarde en verkoopprijs (boekwinst) ten gunste van de exploitatie verantwoord. Beoordeling staat van vaste activa. Beoordeling staat van vaste activa. Beoordeling staat van vaste activa. Beoordeling staat van vaste activa. Beoordeling staat van vaste activa. Beoordeling staat van vaste activa. Integrale afstemming juistheid gehanteerde grensbedragen Integrale afstemming juistheid activering (tarief en uren). Integrale afstemming juistheid gehanteerd tijdstip afschrijving Integrale afstemming juistheid gehanteerde termijnen Integrale afstemming juistheid versnelde afschrijving Integrale afstemming verantwoording positief verschil boekwaarde en verkoopprijs. Financiën Financiën Financiën Financiën Financiën Financiën Bij samenstelling jaarrekening februari/maart Bij samenstelling jaarrekening februari/maart Bij samenstelling jaarrekening februari/maart Bij samenstelling jaarrekening februari/maart Bij samenstelling jaarrekening februari/maart Bij samenstelling jaarrekening februari/maart W:\administratie\Dagelijks bestuur\db Rechtmatigheid\ Toetsingsplan proces Kapitaallasten.xls , 9:53 Pagina 3 van 3

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6 CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6 Sittard, 25 maart 2014 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Treasurystatuut 2014 Aanleiding In december 2013 is de wijziging van de Wet financiering decentrale

Nadere informatie

AB 01-07-2014 Agendapunt 6

AB 01-07-2014 Agendapunt 6 B 01-07-2014 gendapunt 6 WTERSCHPSBLD 2014, NUMMER 014 BIJL.: 1 Sittard, 22 april 2014 N HET LGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Treasurystatuut 2014 Voorstel Het Treasurystatuut 2014 vaststellen. anleiding In

Nadere informatie

NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504

NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014 8416 Team: Financiën Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): nvt R. Smits, F. vd Berg.

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Halderberge Rapportage Datum: 8 september 2008 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 2. DOELMATIGHEID...7

Nadere informatie

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 1 2 Pagina Inleiding 5 TREASURYSTATUUT Wettelijk kader 6 Treasuryfunctie 8 Kasbeheer 9 Geldstromen Saldo- en liquiditeitenbeheer Beleggen en Financieren 10

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 Onderwerp Vaststelling programmarekening 2010 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan Niet

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het treasurybeleid van gemeenten - het aantrekken en uitzetten van gelden op korte en langere termijn - was

Nadere informatie

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag. Boekjaar 2013

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag. Boekjaar 2013 Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag Boekjaar 2013 VERTROUWELIJK Aan de leden van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland Breda, 18 maart 2014 Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Nadere informatie

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012 Managementletter Interim-controle 2012 Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 4187 www.ey.nl College

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

Programmabegroting 2013

Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Ridderkerk, 22 november 2012 Inhoudsopgave: Voorwoord 2 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Missie... 3 1.3 Uitgangspunten en normen... 3 1.4 Leeswijzer... 4 2 Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening omslag lei.indd 1 16-6-2006 8:21:01 Twee voorbeelden voor de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) Juni 2006 2 Inhoud

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 september 2007 RKC200701 Versie definitief

Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 september 2007 RKC200701 Versie definitief Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 september 2007 RKC200701 Versie definitief Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen - Rekenkamercommissie

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN 57 3.1 Lokale heffingen Algemeen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept)

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Treasurystatuut Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015 Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOELSTELLING

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Soest Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2011-2014 Versie Datum 2.9 16 december 2010 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doel 3 1.3 nut en noodzaak 3 1.4 collegeprogramma 3 2 ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Onderwerp Managementletter 2010 Status Ter kennisneming Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering e-mail De managementletter is

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Nota Garanties en leningen Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. M Mol Telefoon 0235113053 E-mail: MMol@haarlem.nl CS/Concerncontrol Reg.nr. 2013/34361 Te kopiëren: B & W-vergadering

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Treasurystatuut Acantus

Treasurystatuut Acantus Treasurystatuut Acantus versie 19 juni 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.4 DOELSTELLING VAN DE

Nadere informatie

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen GEMEENTE BRUMMEN ingekomen pere-mail: 7 mei 212 Documentnummer: 12.376 Behandelaar: CC DocOnd.: rapport van bevindingen - controle jaarrekening 211 Kopiehouder: ; Gerelateerd document: BW12.126, RV12.32

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA JAARREKENING 2011 Inleiding Bladzijde JAARVERSLAG 2011 Verslag ter verantwoording van het financieel beheer 7 t/m 38 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Nadere informatie

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Gemeente Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer A. Verbakel Postbus 90150 5600 RB Eindhoven 17 november 2011 WO/e0230475/LH/SvD

Nadere informatie

WONEN NOORDWEST FRIESLAND

WONEN NOORDWEST FRIESLAND Treasurystatuut WONEN NOORDWEST FRIESLAND Mei 2015 Sint Annaparochie Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT...

Nadere informatie