DB-vergadering Agendapunt 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DB-vergadering 05-07-2011 Agendapunt 7"

Transcriptie

1 DB-vergadering Agendapunt 7 Onderwerp Rechtmatigheid Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing Waterbeheersplan Niet van toepassing Programma begroting Bedrijfsvoering Routing Dagelijks bestuur 5 juli 2011 Commissie ABA Commissie MFB Commissie WS Algemeen bestuur Voorstel 1. instemmen met het herziene concept-normenkader 2011; 2. het toetsingskader 2011 vaststellen. Toelichting Rechtmatigheid kan worden omschreven als 'het voldoen aan de wettelijke kaders en regelgeving' zowel extern (Europese en nationale wetgeving bv) als intern (verordeningen, beleidsregels en interne regels). De Waterschapswet legt echter specifiek het accent op het onderdeel 'financiële rechtmatigheid'. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat rechtmatigheid een verantwoordelijkheid is van iedereen binnen het waterschap. In bestuurlijk opzicht is rechtmatigheid een verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur stelt de kaders voor de rechtmatigheid (normenkader) en de controle (controleprotocol) daarop vast. Het algemeen bestuur formuleert de opdracht aan de accountant en kan aanvullende toetseisen stellen. Als opdrachtgever ontvangt het algemeen bestuur de rapportage van de accountant /BRA 1/5

2 Het dagelijks bestuur is, op grond van zijn bevoegdheid om het beleid van het algemeen bestuur uit te voeren, verantwoordelijk voor de naleving van relevante wet- en regelgeving. De accountant tenslotte is verantwoordelijk voor de uitvoering van de controle en toetst onder meer of het waterschap de relevante wet- en regelgeving in acht heeft genomen. Daarbij steunt de accountant op de interne beheers- en controlemaatregelen. Normenkader 2011 Het algemeen bestuur heeft er mee ingestemd dat het definitieve Normenkader 2010 het concept-normenkader 2011 is, eventueel aangevuld met nieuwe wetgeving. Op basis van dit concept-normenkader vindt gedurende het jaar de interne toetsing door middel van interne controles en interne audits op rechtmatigheid plaats. Enerzijds in verband met het in werking treden van de nieuwe regeling budgetbeheer en financieel mandaat en anderzijds omdat de inwerkingtreding van het nieuwe treasurystatuut op 1 maart 2011 gevolgen heeft voor het toetsingskader 2011, is het concept-normenkader 2011 herzien. Het herziene concept-./. normenkader treft u hierbij aan. Het definitieve Normenkader 2011 wordt op 29 november 2011 ter vaststelling aan het algemeen bestuur aangeboden. Toetsingskader 2011 Het concept-normenkader 2011 is vertaald in een toetsingskader. Hierin is vastgelegd welke bepalingen van het in het normenkader opgenomen beleid en de regelgeving financiële consequenties kunnen hebben en relevant zijn voor de controle op de financiële rechtmatig-./. heid. Het toetsingskader is eveneens als bijlage hierbij gevoegd. Dit dient door het dagelijks bestuur jaarlijks opnieuw te worden vastgesteld. Bij de opzet van het toetsingskader is de begroting ingedeeld in zeven processen. Van ieder proces is het financiële belang aangegeven. Het totaal van alle processen is gelijk aan het begrotingstotaal 2011, inclusief het volume van het geraamde investeringsniveau Het aantal processen is één meer dan vorig jaar in verband met de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (GR BsGW). De processen kunnen als volgt worden weergegeven: Proces Uitgaven Omvang Inkomsten Kapitaallasten Waterschapsbedrijf Limburg Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Inkoop en aanbesteding Personeel Waterschapsbelastingen Overig Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het proces 'Waterschapsbedrijf Limburg' en het proces 'Inkoop en aanbesteding' de belangrijkste processen qua financiële omvang zijn. In de inkomstensfeer betreft dit het proces 'Waterschapsbelastingen'. De processen worden voor de volledigheid onderstaand toegelicht /BRA 2/5

3 Proces 'Kapitaallasten' Het proces 'Kapitaallasten' betreft afschrijving- en rentekosten (zowel intern als extern). Van belang hierbij is of voldaan is aan het gestelde in de nota 'vaste activa 2008' voor wat betreft de gehanteerde afschrijvingssystematiek en afschrijvingstermijn, en aan het treasurystatuut met betrekking tot de beheersing van de rentekosten. Proces 'Waterschapsbedrijf Limburg' Voor het proces 'Waterschapsbedrijf Limburg' geldt een specifieke situatie. De kosten die gemoeid zijn met het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) zijn namelijk voor ons waterschap een verplichte uitgave. Betaling vindt plaats op basis van de goedgekeurde begroting van het WBL. Indien een besluit van de goedgekeurde begroting van het WBL overlegd kan worden en de betalingen conform de begroting plaatsvinden, is de rechtmatigheid van deze uitgaven voor ons waterschap een feit. De inhoudelijk financiële rechtmatigheid van het WBL verloopt via het traject van de jaarrekening van het WBL. Proces 'Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen' Voor het proces 'Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen' geldt een specifieke situatie. De kosten die gemoeid zijn met de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (GR BsGW) zijn namelijk voor ons waterschap een verplichte uitgave. Betaling vindt plaats op basis van de goedgekeurde begroting van BsGW. Indien een besluit van de goedgekeurde begroting van BsGW overlegd kan worden en de betalingen conform de begroting plaatsvinden, is de rechtmatigheid van deze uitgaven voor ons waterschap een feit. De inhoudelijk financiële rechtmatigheid van BsGW verloopt via het traject van de jaarrekening van BsGW. Proces 'Inkoop en aanbesteding' Een groot deel van de exploitatie-uitgaven, evenals alle investeringsuitgaven, behoren tot het proces 'Inkoop en aanbesteding'. Op dit proces zijn de inkoop- en aanbestedingsregels van toepassing. Omdat risico's niet zijn uit te sluiten indien deze regels niet worden nageleefd, is een goede borging en (verbijzonderde) controle op naleving van deze regels noodzakelijk. Proces 'Personeel' Alle uitgaven die gemoeid zijn met de personele capaciteit van het waterschap, te weten de salarissen, sociale lasten en overige, maken onderdeel uit van het proces 'Personeel'. Maandelijks vindt op basis van het 'controleprotocol onderdeel personeel' de interne toets (lees controle) plaats op de diverse componenten die bij dit proces behoren. Aangezien de accountant al een aantal jaren bij de controle van de jaarrekening naar volle tevredenheid gebruik maakt van de resultaten van deze periodieke interne controle, zal de rechtmatigheidstoets op dit onderdeel naar verwachting niet tot problemen leiden. Proces 'Waterschapsbelastingen' In de inkomstensfeer is een aanzienlijk bedrag gemoeid met de ontvangst van de waterschapsbelastingen. Omdat de belastingheffing volledig plaatsvindt door Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW), vindt hier ook de rechtmatigheidtoets plaats. Dit is dan ook geen directe aangelegenheid van ons waterschap. Gelet op de volledigheid van de cijfers is dit proces echter wel in de opzet meegenomen. De tijdige en correcte vaststelling van de belastingtarieven dient natuurlijk wel door ons waterschap te worden getoetst /BRA 3/5

4 Proces 'Overige' Onder het proces 'Overige' zijn de kosten en opbrengsten gerangschikt die niet onder één van de andere processen kunnen worden geschaard. Als voorbeelden kunnen hierbij in de kostensfeer o.a. de stimuleringsregeling afkoppelen verhard oppervlak, de stimuleringsregeling niet kerende grondbewerking en de Uniecontributie worden genoemd. In de ontvangstensfeer betreft het o.a. de dividenduitkering van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) en de investeringsinkomsten (lees subsidies). De rechtmatigheidtoets van dit proces heeft dan ook met name betrekking op het feit of voldaan is aan de voorwaarden die behoren bij de diverse regelingen. Zoals aangegeven dienen in de hele organisatie gelet op de toetsingskaders diverse controles en audits te worden uitgevoerd. Het proces 'Inkoop en aanbesteding' is qua omvang een van de belangrijkste processen. Het is dan ook van belang dat hierop een verbijzonderde audit plaatsvindt. De uitvoering van deze financiële rechtmatigheidsaudit is in handen van de Concern-controller. Controleprotocol 2010 en verdere jaren Op grond van de Waterschapswet bepaalt het algemeen bestuur de reikwijdte van de accountantscontrole inclusief de rechtmatigheidcontrole. Daartoe is het noodzakelijk dat het algemeen bestuur ter voorbereiding en uitvoering van de jaarlijkse accountantscontrole, het onderwerp van controle nader regelt. Dit wordt vastgelegd in een controleprotocol. Het doel van het controleprotocol is de accountant nadere aanwijzingen te geven over de reikwijdte van de accountantscontrole en de daarvoor geldende normstellingen met de daarbij te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. De accountant richt de controle in op het ontdekken van belangrijke fouten en baseert zich daarbij op risicoanalyses, vastgestelde toleranties en statistische deelwaarnemingen en extrapolaties. De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzekerheden in de controle aangeeft die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen zonder dat de bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers kan worden beïnvloed. De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming en de strekking van de af te geven accountantsverklaring. In onderstaand schema zijn de voorgestelde goedkeuringstoleranties opgenomen zoals omschreven in artikel 5.2 Waterschapsbesluit en betreft het wettelijk minimum: Goedkeuringstolerantie Strekking accountantsverklaring: Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend Fouten in de jaarrekening (% lasten) 1% >1% - <3% - > 3% Onzekerheden in de controle (% lasten) 3% >3% - <10% > 10% - Op basis van de begroting van het betreffende jaar houdt het bovenstaande in dat een percentage van 1% aan fouten in de jaarrekening en een percentage van 3% aan onzekerheden in de jaarrekening een goedkeurende verklaring van de accountant niet in de weg zal staan. Het algemeen bestuur kan de goedkeuringstoleranties lager vaststellen. Hieraan zijn extra organisatie- en accountantskosten verbonden, om kleinere fouten en onzekerheden te kunnen ontdekken. Ook wordt de kans groter dat geen goedkeurende accountantsverklaring wordt verkregen /BRA 4/5

5 De rapporteringtolerantie is op grond van artikel 5.5 Waterschapsbesluit een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportage plaats in het verslag van bevindingen van de accountant. Het algemeen bestuur kan de accountant bedragen voor de rapporteringtolerantie voorschrijven die lager zijn dan de bedragen die voortvloeien uit de goedkeuringstolerantie. In het Controleprotocol 2010 heeft het algemeen bestuur de accountant voorgeschreven de rapporteringtolerantie vast op te laten stellen op 5% van de betreffende hoofdkostensoort met een minimum van Dit houdt in dat de accountant elke fout of onzekerheid vanaf 5% van de betreffende hoofdkostensoort met een minimum van meldt in zijn verslag van bevindingen. Dit niet wil zeggen dat fouten of onzekerheid beneden dit bedrag niet worden gemeld. Het is de verantwoordelijkheid van de accountant om in de managementletter behorende bij de jaarrekening zaken te melden die relevant zijn ongeacht de hoogte van het bedrag Het bovenstaande is verwoord in het Controleprotocol 2010 dat op 30 november 2010 door het algemeen bestuur is vastgesteld. De looptijd van het controleprotocol is gelijk aan de duur van de opdrachtverstrekking aan de accountant voor de controle van de jaarrekening. Aangezien in 2010 een nieuwe opdrachtverstrekking heeft plaatsgevonden en het controleprotocol daarna is vastgesteld is wijziging van het controleprotocol nu niet aan de orde. Beoogd effect Ook over 2011 een goedkeurende verklaring met betrekking tot rechtmatigheid van de accountant ontvangen. Risico's Indien de interne toetsing door middel van interne controles en interne audits niet plaatsvindt, bestaat het risico van het niet ontvangen van een goedkeurende verklaring met betrekking tot de rechtmatigheid van de accountant. Financiële consequenties De genoemde interne toetsing kan door eigen personeel worden uitgevoerd en heeft geen financiële consequenties. De secretaris/directeur, ing. J.M.G. In den Kleef /BRA 5/5

6 Rechtmatigheid Wet- en regelgeving 2011 externe wetgeving interne wetgeving Concept-Normenkader en Toetsingskader per proces

7 Wet- en regelgeving

8 externe wetgeving

9 EXTERNE WETGEVING NR NAAM Opmerkingen 1 Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2005) 2 Activiteiten Amvb Inrichten 3 Afspraken EMU (Economische en Monetaire Unie) beleid 4 Algemene wet bestuursrecht 5 Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 6 Ambtenarenwet 7 Arbeidsomstandighedenwet Arbeidstijdenwet (-besluit) 9 Archiefbesluit Archiefwet BBP-systematiek (beleids- en beheersproces) 12 Belemmeringenwet Privaatrecht 13 Belemmeringenwet Verordeningen 14 Besluit Aanbestedingsrichtlijnen Overheidsopdrachten wordt vervangen door aanbestedingswet 15 Besluit Glastuinbouw 16 Besluit lozingsvoorschriften niet-inrichtingen milieubeheer (bedrijfsafvalwater) 17 Besluit Ruimtelijke Ordening 18 Bestrijdingsmiddelenwet 19 Binnenvaartpolitiereglement 20 Besluit Bodemkwaliteit 21 Burgerlijk wetboek (de boeken 2, 3, 5, 6, 7 en 7A) 22 Delegatiebesluit grondwatertaken 23 Delegatiebesluit muskusrattenbestrijding 24 Destructiewet 25 Drinkwaterrichtlijn (richtlijn 75/440) 26 Europese aanbestedingsrichtlijnen 27 Faillissementswet 28 Fiscale wet- en regelgeving 29 Flora- en Faunawet 30 Gemeentewet 31 Grondwet 32 Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EG) 33 Hoogwaterrichtlijn 34 Invorderingswet IPPC-richtlijn (richtlijn (96/91) 36 Jachtwet 37 Kadasterwet 38 Kaderrichtlijn Water 39 Kostenwet invordering rijksbelastingen 40 Wet inrichting landelijk gebied 41 Lozingen buitengebied provincie 42 Lozingenbesluit bodemsanering en proefbronnering 43 Lozingenbesluit glastuinbouw 44 Lozingenbesluit open teelt en veehouderij 45 Lozingenbesluit WVO huishoudelijk afvalwater 46 Lozingenbesluit WVO stedelijk afvalwater 47 Lozingenbesluit WVO vaste objecten 48 Mededingingswet 49 Meet en registratiebesluit 50 Monumentenverordening 51 Monumentenwet 52 Nationaal Bestuursakkoord Water 53 Natuurbeschermingswet 54 Nitraatrichtlijn (richtlijn 91/676) 55 Nota Waterhuishouding 56 Onteigeningswet 57 Pachtwet 58 Pachtnormenbesluit 59 Pensioenwet 60 Provinciaal Omgevingsplan Limburg

10 EXTERNE WETGEVING NR NAAM Opmerkingen 63 Regeling bijzondere subsidies waterkeren en waterbeheren (regeling van V&W feb. 2006) 64 Reglement voor Waterschap Roer en Overmaas 65 Richtlijn stedelijk afvalwater (richtlijn 91/271) 66 Rijks, provinciale en gemeentelijke subsidieregelingen (diverse) 67 Sectorale Arbeidsvoorwaarden Waterschapspersoneel 68 Selectielijst archiefbescheiden waterschappen (bewaartermijnen) 69 Sociale verzekeringswetten (diverse) 70 Uitvoeringsregeling Waterhuishouding 71 Verordening Waterkering Limburg 72 Verordening Waterhuishouding Limburg 73 Verordening Waterkeringen Limburg 74 Visserijwet Viswaterrichtlijn (richtlijn 78/659) 76 Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EG) 77 Waterschapsbesluit 78 Waterschapswet 79 Waterwet 80 Werkloosheidswet 81 Wet bescherming persoonsgegevens 82 Wet Bibob 83 Wet financiering decentrale overheden (wet FIDO) 84 Wet gemeenschappelijke regelingen 85 Wet gewasbescherming en biociden 86 Wet Inkomen en Arbeid (WIA) 87 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 88 Wet Milieubeheer 89 Wet economische delicten 90 Wet inkomstenbelasting 91 Wet op de loonbelasting Wet op de omzetbelasting 93 Wet op de Ondernemingsraden 94 Wet Ruimtelijke Ordening 95 Wet openbaarheid van bestuur 96 Wet Elektronische Bekendmaking 97 Wet voorzieningen ten behoeve van inzet en bekostiging muskusrattenvangers 98 Wet Waardering Onroerende Zaken 99 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering 100 Ziektewet 101 Zwemwaterrichtlijn (richtlijn 76/160) 102 Activiteitenbesluit 103 Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water (BKMW 2009) 104 Waterbesluit 105 Waterregeling 106 Wet Implementatie Rechtsbeschermingsrichtlijnen Aanbesteden (WIRA)

11 interne wetgeving

12 INTERNE WETGEVING NR FINANCIEEL / NIET NAAM VASTGESTELD DOOR FINANCIEEL 1 Beleidsregels aanwijzing belastingplichtigen (inzake het toekennen van ambtshalve verminderingen, fiscale bestuurlijke boeten e.d.) DB F 2 Compensatienota vernattingsschade DB F 3 Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg AB F 4 Grondzaken, Beleidsplan / Eigendommenbeleid DB F 5 Inspraakverordening AB F 6 Kostentoedelingsverordening Watersysteembeheer 2009 AB F 7 Nota reservebeleid 2008 AB F 8 Nota vaste activa 2008 AB F 9 Notitie recreatief medegebruik AB F 10 Notitie 'Verhuur jachtrechten, beheer en schadebestrijding' DB F 11 Ondermandateringsbesluit 2006 DB/AB F 12 Regeling budgethouderschap en financieel mandaat DB F 13 Secundaire arbeidsvoorwaarden regelingen DB/AB F 14 Stimuleringsregeling afkoppelen verhard oppervlak WRO AB F 15 Stimuleringsregelingen AB F 16 Subsidieverordening en beleid AB F 17 Treasurystatuut Waterschap Roer en Overmaas AB F 18 Uitvoeringsregels Inkoop- en Aanbestedingsbeleid AB F 19 Verordening beleids- en verantwoordingsfuncite WRO (artikel 108 Waterschapswet) AB F 20 Verordening bestuurscompensatie AB F 21 Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van WRO (artikel 109 Waterschapswet) AB F 22 Verordening op de heffing en invordering van leges AB F 23 Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Roer en Overmaas 2009 AB F 24 Verordening watersysteemhefffing Waterschap Roer en Overmaas 2009 AB F 25 Verordening zuiveringsheffing Waterschap Roer en Overmaas 2009 AB F 26 Waterschap Roer en Overmaas besluit tot 100 % kwijtscheldingsnorm AB F 27 Algemene Inkoopvoorwaarden DB NF 28 Arbobeleidsnota AB NF 29 Archiefverordening AB NF 30 Baggerbeleidsplan DB NF 31 Beheer- en onderhoudsovereenkomsten AB NF 32 Beheerplan Waterkeringen (in voorbereiding) AB NF 33 Bekendmakingsverordening DB NF 34 Beleid beheer en onderhoud Waterkeringen AB NF 35 Beleidsnota Stedelijk waterbeheer DB NF 36 Beleidsnota s afvalwaterproblematiek DB NF 37 Beleidsregels inzake vergunningen- en ontheffingenbeleid DB NF 38 Beleidsregels Keur DB NF 39 Beleidsregels vergunningverlening DB NF 40 Beleidsregels WVO DB/AB NF 41 Besluit informatiebeheer AB NF 42 Calamiteitenplan DB NF 43 Controleverordening (in voorbereiding) DB NF 44 Delegatie en Mandaatverordening 2004 DB NF 45 Gedragscode voor muskus- en beverrattenbestrijding DB NF 46 Gezamenlijke handhavingsstrategie Limburg AB NF 47 Hydrologisch Meetplan DB NF 48 Integraal Meetplan Water AB NF 49 Integriteitsbeleid DB NF 50 Kadernota Stedelijk water AB NF 51 Keur inclusief leggers AB NF 52 Klachtenprocedure sexuele intimidatie DB NF 53 Klachtenverordening AB NF 54 Meetplan waterkwantiteit AB NF 55 Nota Bestuurlijke en ambtelijke integriteit DB NF 56 Organisatieverordening AB NF 57 Procedure Ziekteverzuim DB NF 58 Reglement van orde DB NF 59 Reglement van orde voor de vergaderingen van het AB AB NF 60 Reglement van orde voor de vergaderingen van het DB DB NF 61 Verordening behandeling bezwaarschriften DB/AB NF 62 Verordening commissies van advies en bijstand aan het DB AB NF 63 Waterakkoord AB NF 64 Waterbeheersplan AB NF 65 Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg AB F

13 Concept-Normenkader en Toetsingskader per proces

14 NORMENKADER PROCES KAPITAALLASTEN WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS 2011 Financieel belang (koppeling met economische categorie) Kosten 4101 Externe rentelasten Interne rentelasten Afschrijvingen van activa Opbrengsten 8101 Externe rentebaten Interne rentebaten Geactiveerde lasten Uitwerking normenkader (relevante wet en regelgeving) Datum vaststelling Ingangsdatum Einddatum Opmerkingen Externe regelgeving 1 Waterschapswet Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) Gewijzigd per 1 januari Interne regelgeving 1 Delegatie- en mandaatregeling Ondermandaatregeling Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Waterschap Roer en Overmaas (art 108 Waterschapswet) Treasurystatuut Waterschap Roer en Overmaas Treasurystatuut Waterschap Roer en Overmaas Nota reservebeleid Nota vaste activa W:\administratie\Dagelijks bestuur\db Rechtmatigheid\ Toetsingsplan proces Kapitaallasten.xls , 9:52 Pagina 1 van 1

15 TOETSINGSKADER PROCES KAPITAALLASTEN WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS 2011 Nummer Beheersingsmaatregelen Regelgeving Relevante aspecten Beheersingsrisico's Toelichting Voorlopige inschatting beheersmaatregelen Externe regelgeving (eisen die financiële rechtmatigheid raken) Financieel risico voorwaarden zichtbaar en achteraf toetsbaar Het intern toetsen van de beheersingsmaatregele Voorstel strategie Voorstel aantal testen Verwijzing uitgevoerde werkzaamheden Wie Wanneer / periodiciteit Conclusie Rechtmatigheid systeemgericht genoemde aantallen zijn op dossier met inhoudsopgave (bv rood of groen) (beheermaatregelen basis van geen testen) of foutconstatering. Bij gegevensgericht constatering fouten dient de testen deelwaarneming uitgebreid te worden Waterschapswet Geen financiële beheersrisico`s t.b.v. treasury. 1 Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) Renterisicobeheer Overschrijdt de gemiddelde netto-vlottende schuld drie opeenvolgende maanden de kasgeldlimiet of het door het ministerie vastgestelde percentage (23%) voor berekening van de kasgeldlimiet. De verplichte kwartaalrapportages aan de provincie zijn met ingang van 1 januari 2009 vervallen. WRO stel hiervoor per kwartaal een interne rapportage op Systeemgericht Beoordelen op basis van interne kwartaalrapportage of voldaan is aan eis. Financiën 1 maal per kwartaal (maart, juni, september, december) 2 Overschrijdt het maximale leningbedrag dat binnen één jaar onderhevig mag zijn aan rentewijziging de norm van 30 % van de netto vaste schuld. WRO stel hiervoor per kwartaal een interne rapportage op Systeemgericht Beoordelen op basis van kwartaalrapportage of voldaan is aan de eis. Financiën 1 maal per kwartaal (maart, juni, september, december) Interne regelgeving Delegatie- en mandaatregeling 2004 Nummer 4 het tijdelijk beleggen van beschikbare geldmiddelen. Nummer 5 het aangaan van geldleningen. De bevoegdheid tot het tijdelijk beleggen van beschikbare geldmiddelen is op 1 juli 2004 gedelegeerd aan het DB. De bevoegdheid tot het aangaan van geldleningen is op 1 juli 2004 gedelegeerd aan het DB en gemandateerd aan SD en coördinator team financiën gezamenlijk. Zie nummer 24. Zie treasurystatuut artikel 4 risicobeheer. Nummer 11 het verlenen van garanties. De bevoegdheid tot het verlenen van garanties aan derden uit hoofde van de publieke taak conform het treasurystatuut is op 1 juli 2004 gemandateerd aan het DB. Zie treasurystatuut artikel 4 risicobeheer Nummer 24 aangaan De bevoegdeid tot het aangaan van kasgeldlening en tijdelijk kasgeldleningen en het tijdelijk beleggen belggen overtollig van overtollig kasgeld is op 1 juli 2004 kasgeld. gemandateerd aan de SD. Door de SD is dit op 6 oktober 2006 verder ondergemandateerd zie 'ondermandaatregeling 2006'. Zie ondermandaatregeling Ondermandaateregeling 2006 Nummer 48 het aangaan van kasgeldleningen en tijdelijk beleggen van overtollig kasgeld. De bevoegdheid tot het aangaan van kasgeldleningen en het tijdelijk beleggen van overtollig kasgeld is niet in overeenstemming met de ondermandaatregeling. Het aangaan en uitzetten Procesbeschrijving Treasury. van kortlopende De basis voor elke transactie middelen is gedelegeerd is de offrering, voorzien van aan het DB, een ratingformulier en gemandateerd aan de ondertekend door de secretaris/directeur en bevoegde functionarissen. ondergemandateerd aan de coördinator financiën en medewerker financieel beleid gezamenlijk. Systeemgericht Integraal AJZ 2 maal per jaar (juli en december) Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Waterschap Roer en Overmaas (art. 108 Waterschapswet) Artikel 13 waardering van afschrijving van activa. Artikel 16 financiering. Geen financieel beheersrisico, verwezen wordt naar de 'nota vaste activa 2008'. Geen financieel beheersrisico, verwezen wordt naar het Treasurystatuut. W:\administratie\Dagelijks bestuur\db Rechtmatigheid\ Toetsingsplan proces Kapitaallasten.xls , 9:53 Pagina 1 van 3

16 TOETSINGSKADER PROCES KAPITAALLASTEN WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS 2011 Nummer Beheersingsmaatregelen Regelgeving Relevante aspecten Beheersingsrisico's Toelichting Voorlopige inschatting beheersmaatregelen (eisen die financiële rechtmatigheid raken) Financieel risico voorwaarden zichtbaar en achteraf toetsbaar Het intern toetsen van de beheersingsmaatregele Voorstel strategie Voorstel aantal testen Verwijzing uitgevoerde werkzaamheden Wie Wanneer / periodiciteit Conclusie Rechtmatigheid systeemgericht genoemde aantallen zijn op dossier met inhoudsopgave (bv rood of groen) (beheermaatregelen basis van geen testen) of foutconstatering. Bij gegevensgericht constatering fouten dient de testen deelwaarneming uitgebreid te worden 4 Treasurystatuut 3.3. Teasury beleid Is financiering aangetrokken voor de uitoefening van een publieke taak Treasury organisatie Is het treausrybeleid uitgevoerd conform het delegatie besluit van het algemeen bestuur? Functiescheiding Is een transactie door twee afzonderlijke functionarissen geautoriseerd. Procesbeschrijving Treasury. DB-besluit vormt basis voor geldlening. Procesbeschrijving Treasury. De basis voor elke transactie is de offrering, voorzien van een ratingformulier en ondertekend door de 2 bevoegde functionarissen Procesbeschrijving Treasury. De basis voor elke transactie is de offrering, voorzien van een ratingformulier en ondertekend door de bevoegde functionarissen Integraal Financiën Incidenteel indien het zich voordoet. Systeemgericht Integraal Financiën 2 maal per jaar (juli en december) Systeemgericht Integraal Financiën 2 maal per jaar (juli en december) Instrumenten Is het verstrekken van leningen of garanties en gebruik van derivaten in overeenstemming met het treasury-statuut. AB-besluit vormt basis voor verstrekken van lening en aangaan garantie. Integraal Financiën Incidenteel indien het zich voordoet Limieten Is voldaan aan de renterisiconorm conform de eisen uit de Wet Fido? Limieten Is bij het aantrekken van de kortdurende financiering ( < 3 mnd) meerdere offertes gevraagd? Limieten Is bij het aantrekken van de langlopende financiering (> 3 mnd) 5 offertes gevraagd? 11 Procesbeschrijving Is bij het aantrekken van de financiering gegund aan de goedkoopste aanbieder? 12 Procesbeschrijving Heeft de kortdurende uitzetting (< 1mnd) plaatsgevonden bij de Nederlandse Waterschapsbank? Limieten Heeft de kortlopende uitzetting (tussen 1 en 3 mnd) plaatsgevonden bij Nederlandse overheden en publiekrechtelijke lichamen met een solvabliteitsratio van 0 % of financiële instellingen met minstens een A- rating Limieten Heeft de langlopende uitzetting > 3 mnd plaatsgevonden bij Nederlandse overheden en publiekrechtelijke lichamen met een solvabliteitsratio van 0 % of financiële instellingen met minstens een AA-rating. Procesbeschrijving Treasury. De basis voor elke transactie is de offrering, voorzien van een ratingformulier en ondertekend door de 2 bevoegde functionarissen Procesbeschrijving Treasury. De basis voor elke transactie is de offrering, voorzien van een ratingformulier en ondertekend door de 2 bevoegde functionarissen Procesbeschrijving Treasury. De basis voor elke transactie is de offrering, voorzien van een ratingformulier en ondertekend door de 2 bevoegde functionarissen Procesbeschrijving Treasury. De basis voor elke transactie is de offrering, voorzien van een ratingformulier en ondertekend door de 2 bevoegde functionarissen Procesbeschrijving Treasury. De basis voor elke transactie is de offrering, voorzien van een ratingformulier en ondertekend door de 2 bevoegde functionarissen Procesbeschrijving Treasury. De basis voor elke transactie is de offrering, voorzien van een ratingformulier en ondertekend door de 2 bevoegde functionarissen n.v.t. n.v.t. Financiën Integraal Financiën Incidenteel indien het zich voordoet. Integraal Financiën Incidenteel indien het zich voordoet. Integraal Financiën Incidenteel indien het zich voordoet. Systeemgericht Integraal Financiën 2 maal per jaar (juli en december) Systeemgericht Integraal Financiën 2 maal per jaar (juli en december) Systeemgericht Integraal Financiën 2 maal per jaar (juli en december) W:\administratie\Dagelijks bestuur\db Rechtmatigheid\ Toetsingsplan proces Kapitaallasten.xls , 9:53 Pagina 2 van 3

17 TOETSINGSKADER PROCES KAPITAALLASTEN WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS 2011 Nummer Beheersingsmaatregelen Regelgeving Relevante aspecten Beheersingsrisico's Toelichting Voorlopige inschatting beheersmaatregelen (eisen die financiële rechtmatigheid raken) Financieel risico voorwaarden zichtbaar en achteraf toetsbaar Het intern toetsen van de beheersingsmaatregele Voorstel strategie Voorstel aantal testen Verwijzing uitgevoerde werkzaamheden Wie Wanneer / periodiciteit Conclusie Rechtmatigheid systeemgericht genoemde aantallen zijn op dossier met inhoudsopgave (bv rood of groen) (beheermaatregelen basis van geen testen) of foutconstatering. Bij gegevensgericht constatering fouten dient de testen deelwaarneming uitgebreid te worden 15 Procesbeschrijving Heeft de langdurige uitzetting plaatsgevonden bij de partij met het hoogste rentepercentage? 16 Procesbeschrijving Is indien de langdurige uitzetting niet NWB was, dit in overeenstemming met DB besluit gebeurd? Procesbeschrijving Treasury. De basis voor elke transactie is de offrering, voorzien van een ratingformulier en ondertekend door de bevoegde functionarissen Procesbeschrijving Treasury. De basis voor elke transactie is de offrering, voorzien van een ratingformulier en ondertekend door de bevoegde functionarissen Systeemgericht Integraal Financiën 2 maal per jaar (juli en december) Systeemgericht Integraal Financiën 2 maal per jaar (juli en december) 17 Nota reservebeleid 2008 Hoofdstuk 8 rentetoerekening. Is de rentetoerekening in overeenstemming met de 'nota reservebeleid 2008'. Beoordeling staat van reserves en voorzieningen. Integrale afstemming juistheid gehanteerde rentetoerekening Financiën Bij samenstelling jaarrekening februari/maart 18 Nota vaste activa 2008 Paragraaf 4.2 grensbedragen. 19 Paragraaf 4.3 activering. 20 Paragraaf 5.2 tijdstip afschrijvingen. 21 Paragraaf 5.3 afschrijvingstermijnen. 22 Paragraaf 5.5 versnelde afschrijving. 23 Paragraaf 5.6 verkoop vaste activa. Zijn de grensbedragen voor activering in overeenstemming met de 'nota vaste activa 2008'. Is de activering van van projectleiders, medewerkers projecten, landmeters en grondaankopers die direct aan projecten zijn toe te rekenen in overeenstemming met de 'nota vaste activa 2008'. Is het tijdstip aanvang afschrijving in overeenstemming met de 'nota vaste activa 2008'. Is de afschrijvingstermijn in overeenstemming met de 'nota vaste activa 2008'. Is de versnelde afschrijving in overeenstemming met de 'nota vaste activa 2008'. Is bij verkoop of vervanging het verschil tussen boekwaarde en verkoopprijs (boekwinst) ten gunste van de exploitatie verantwoord. Beoordeling staat van vaste activa. Beoordeling staat van vaste activa. Beoordeling staat van vaste activa. Beoordeling staat van vaste activa. Beoordeling staat van vaste activa. Beoordeling staat van vaste activa. Integrale afstemming juistheid gehanteerde grensbedragen Integrale afstemming juistheid activering (tarief en uren). Integrale afstemming juistheid gehanteerd tijdstip afschrijving Integrale afstemming juistheid gehanteerde termijnen Integrale afstemming juistheid versnelde afschrijving Integrale afstemming verantwoording positief verschil boekwaarde en verkoopprijs. Financiën Financiën Financiën Financiën Financiën Financiën Bij samenstelling jaarrekening februari/maart Bij samenstelling jaarrekening februari/maart Bij samenstelling jaarrekening februari/maart Bij samenstelling jaarrekening februari/maart Bij samenstelling jaarrekening februari/maart Bij samenstelling jaarrekening februari/maart W:\administratie\Dagelijks bestuur\db Rechtmatigheid\ Toetsingsplan proces Kapitaallasten.xls , 9:53 Pagina 3 van 3

18 NORMENKADER PROCES INKOOP EN AANBESTEDING WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS 2011 Financieel belang (koppeling met economische categorie) Kosten 4204 Overige personeelslasten Personeel van derden Duurzame gebruiksgoederen Overige gebruiks- en verbruiksgoederen Energie Huren en rechten Verzekeringen Onderhoud door derden Overige diensten door derden Totaal kosten Investeringsuitgaven Totaal Opbrengsten Uitwerking normenkader (relevante wet en regelgeving) Datum vaststelling Ingangsdatum Einddatum Opmerkingen Externe regelgeving 1 Aanbestedingswet Momenteel geldt geen aanbestedingswet. De nieuwe aanbestedingswet is verworpen. Waarschijnlijk zal per 1 juli 2011 de aanbestedingswet van kracht gaan 2 Besluit aanbestedingsrichtlijnen overheidsopdrachten (BAO) In BAO zijn actuele bedragen voor europese aanbesteding van leveringen, diensten en werken opgenomen. 3 Europese aanbestedingsrichtlijnen Waterschapswet Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden In 2010 van kracht gegaan, beschermt inschrijvers aanbestedingen Interne regelgeving 1 Uitvoeringsregels inkoop- en aanbestedingsbeleid De drempelbedragen van openbare en europese aanbesteding zijn wettelijk verlaagd. Drempel europese aanbesteding leveringen en diensten van naar (excl. BTW). De drempel van europees aanbesteden van werken is verlaagd van naar (excl. BTW). 2 Delegatie en mandaatverordening Regeling budgethouderschap en financieel mandaat Nieuwe regeling treedt per in werking W:\administratie\Dagelijks bestuur\db Rechtmatigheid\ Toetsingsplan proces Inkoop en aanbesteding.xls , 9:53 Pagina 1 van 1

19 TOETSINGSKADER PROCES INKOOP EN AANBESTEDING WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS 2011 Nummer Beheersingsmaatregelen Regelgeving Relevante aspecten Beheersingsrisico's Toelichting Voorlopige inschatting beheersmaatregelen (eisen die financiële rechtmatigheid raken) Financieel risico voorwaarden zichtbaar en achteraf toetsbaar Het intern toetsen van de beheersingsmaatregelen Voorstel strategie Voorstel aantal testen Verwijzing uitgevoerde werkzaamheden Wie Wanneer / periodiciteit Conclusie Rechtmatigheid systeemgericht genoemde aantallen zijn op dossier met inhoudsopgave (bv rood of groen) (beheermaatregelen basis van geen testen) of foutconstatering. Bij gegevensgericht constatering fouten dient de testen deelwaarneming uitgebreid te worden Externe regelgeving Aanbestedingswet Momenteel geldt geen aanbestedingswet. De nieuwe aanbestedingswet is verworpen. Waarschijnlijk wordt in 2011 wel een nieuwe aanbestedingswet aangenomen. Besluit aanbestedingsrichtlijnen overheidsopdrachten (BAO) Artikel 7 Artikel 7 Artikel 8 Wordt het besluit aanbestedingregels op Drempelbedragen en overheidsopdrachten toegepast indien de toepassing geraamde waarde excl. BTW gelijk of groter aanbestedings- regels is dan de vermelde drempels in richtlijn nr zijn opgenomen in de 2004/18/EG? interne uitvoeringsregels 'inkoop en aanbestedingsbeleid'; Bijlage 1. Is de richtlijn nr 2004/18/EG vervangen Drempelbedragen en door een nieuwere EG-richtlijn waardoor de toepassing in artikel 7 vermelde aanbestedingsgrenzen aanbestedings- regels wijzigen? zijn opgenomen in de interne uitvoeringsregels 'inkoop en aanbestedingsbeleid'; Bijlage 1. Wordt het besluit aanbestedingregels op overheidsopdrachten toegepast op opdrachten waarvan meer dan 50% rechtstreeks door aanbestedende diensten worden gesubsidieerd? WRO werkt volgens de ARW2005 (de praktische uitvoering van de BAO). Dit is opgenomen in de interne beleidsregels inkoop en aanbesteding. Zie interne regelgeving; Bijlage 1 Zie interne regelgeving; Bijlage 1 Zie interne regelgeving; inleiding Artikel 9 lid 1,2,3 Baseert WRO als aanbestedende dienst, op het tijdstip van verzending van de aankondiging van de overheidsopdracht, de berekening van de geraamde waarde van een overheidsopdracht op het totale bedrag (excl. BTW)? WRO werkt volgens de ARW2005 (de praktische uitvoering van de BAO). Dit is opgenomen in de interne beleidsregels inkoop en aanbesteding. Zie interne regelgeving; inleiding Artikel 9 lid 6 Neemt de aanbestedende dienst de geraamde totale waarde van percelen als grondslag wanneer een voorgenomen werk of aankoop leidt tot overheidsopdrachten die gelijktijdig in afzonderlijke percelen worden gegund. WRO werkt volgens de ARW2005 (de praktische uitvoering van de BAO). Dit is opgenomen in de interne beleidsregels inkoop en aanbesteding. Zie interne regelgeving; inleiding Artikel 9 lid 7 Wanneer de samengestelde waarde van de percelen gelijk is aan of groter dan het in artikel 7 bepaalde drempelbedrag, is het besluit aanbestedingsregels van toepassing op de gunning van elk perceel. Wordt dit toegepast door WRO? WRO werkt volgens de ARW2005 (de praktische uitvoering van de BAO). Dit is opgenomen in de interne beleidsregels inkoop en aanbesteding. Zie interne regelgeving; inleiding Artikel 23 Heeft de aanbestedende dienst de technische specificaties (cf. de eisen van de aanbestedingsregels) opgenomen in de aanbestedingsstukken? WRO werkt volgens de ARW2005 (de praktische uitvoering van de BAO). Dit is opgenomen in de interne beleidsregels inkoop en aanbesteding. Zie interne regelgeving; inleiding Artikel 29 lid 13 Beoordeelt de aanbestedende dienst de ontvangen inschrijvingen op basis van de in de aankondiging van de overheidsopdracht of in het beschrijvend document bepaalde gunningscriteria en kiest de economisch voordeligste inschrijving? WRO werkt volgens de ARW2005 (de praktische uitvoering van de BAO). Dit is opgenomen in de interne beleidsregels inkoop en aanbesteding. Zie interne regelgeving; inleiding W:\administratie\Dagelijks bestuur\db Rechtmatigheid\ Toetsingsplan proces Inkoop en aanbesteding.xls , 9:55 Pagina 1 van 2

20 TOETSINGSKADER PROCES INKOOP EN AANBESTEDING WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS 2011 Nummer Beheersingsmaatregelen Regelgeving Relevante aspecten Beheersingsrisico's Toelichting Voorlopige inschatting beheersmaatregelen (eisen die financiële rechtmatigheid raken) Financieel risico voorwaarden zichtbaar en achteraf toetsbaar Het intern toetsen van de beheersingsmaatregelen Voorstel strategie Voorstel aantal testen Verwijzing uitgevoerde werkzaamheden Wie Wanneer / periodiciteit Conclusie Rechtmatigheid systeemgericht genoemde aantallen zijn op dossier met inhoudsopgave (bv rood of groen) (beheermaatregelen basis van geen testen) of foutconstatering. Bij gegevensgericht constatering fouten dient de testen deelwaarneming uitgebreid te worden Artikel 38 Wordt bij de aanbesteding de minimum termijn van 52 dagen bij openbare en 40 dagen bij niet-openbare aanbesteding gehanteerd? WRO werkt volgens de ARW2005 (de praktische uitvoering van de BAO). Dit is opgenomen in de interne beleidsregels inkoop en aanbesteding. Zie interne regelgeving; inleiding Europese aanbestedingsrichtlijnen zie BAO Waterschapswet Geen financiële beheersrisico`s. Wet implementatie rechtsbescherminsrichtlijnen aanbesteden zie BAO Interne regelgeving 1 Uitvoeringsregels inkoop- en aanbestedingsbeleid Aanbesteding werken Aanbesteding leveringen Aanbesteding diensten Inleiding Is gewerkt volgens ARW2005? WRO heeft zichzelf de verplichting opgelegd te werken volgens ARW2005 Is de juiste aanbestedingsvorm gekozen? Is de juiste aanbestedingsvorm gekozen? Is de juiste aanbestedingsvorm gekozen? Meerwerk Is het totaal bedrag van de voor aanvullende diensten of werken niet hoger dan 50% van het bedrag van het hoofdwerk waarvoor de gunning is verleend? 6 Bijlage 1 Zijn de wettelijke drempelbedragen van openbare en europese aanbesteding nog aktueel? Er wordt gewerkt met formulieren en standaarden. Toetsing uitvoeringsregels aan de hand van gearchiveerde opdrachtbonnen en -brieven met formulier 'melding en motivering aanbesteding'. Toetsing uitvoeringsregels aan de hand van gearchiveerde opdrachtbonnen en -brieven met formulier 'melding en motivering aanbesteding'. Toetsing uitvoeringsregels aan de hand van gearchiveerde opdrachtbonnen en -brieven met formulier 'melding en motivering aanbesteding'. Controle opdracht met realisatie in financiële administratie. dossier aanbestedingen; drempelwaarden. Systeemgericht Systeemgericht Systeemgericht Systeemgericht Beoordeling 10% van alle aanbestedingen met een maximum van 25 Beoordeling 10% van alle aanbestedingen met een maximum van 25 Beoordeling 10% van alle aanbestedingen met een maximum van 25 Beoordeling 10% van alle aanbestedingen met een maximum van 25 Concerncontrol Concerncontrol Concerncontrol Concerncontrol Gedurende het jaar Gedurende het jaar Gedurende het jaar Gedurende het jaar Systeemgericht Integraal Concerncontrol Gedurende het jaar Integraal AJZ 1x per jaar Delegatie en mandaatverordening Regeling budgethouderschap en financieel mandaat H.2 Aangaan van verplichtingen Financieel mandaat is opgenomen in 'Regeling budgethouderschap en financieel mandaat' Is de verplichting aangegaan door geautoriseerde functionaris? Afhandeling van aangaan verplichtingen wordt altijd opgevolgd door Art.10, zie beneden. 7 H.3 Afhandeling van aangegane verplichtingen Art.11 Opdrachtvormen Geen financieel beheersrisico Verplichting dient te worden aangegaan middels documentatie van de leverancier, een bestelbon of een opdrachtbrief. is factuur geparafeerd door besteller, Handelwijze is vastgelegd in deelbudgethouder en budgethouder? proces 'factuurafhandeling'. De budgethouder is verantwoordelijk voor nakoming van handelwijze. Systeemgericht Integraal geconstateerde fouten worden gearchiveerd Financiën Bij de factuurafhandeling W:\administratie\Dagelijks bestuur\db Rechtmatigheid\ Toetsingsplan proces Inkoop en aanbesteding.xls , 9:55 Pagina 2 van 2

DB 27-04-2009. Agendapunt: o8. Sittard, 21 april 2009 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Onderwerp: Rechtmatigheid

DB 27-04-2009. Agendapunt: o8. Sittard, 21 april 2009 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Onderwerp: Rechtmatigheid DB 27-04-2009 Agendapunt: o8 Sittard, 21 april 2009 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Rechtmatigheid Voorstel 1. instemmen met de voorliggende notitie; 2. het concept-normenkader 2009 vaststellen; 3.

Nadere informatie

Toetsingskader Rechtmatigheid 2013 Waterschap Peel en Maasvallei

Toetsingskader Rechtmatigheid 2013 Waterschap Peel en Maasvallei Toetsingskader Rechtmatigheid 2013 Waterschap Peel en Maasvallei ļw Water set- ap Peel en Ma as val Proces bijdrage aan WBL-BsGW 4310a Bijdrage Waterschapsbedrijf Limburg 4310a Kosten taakontwikkeling

Nadere informatie

Waterschapsbedrijf Limburg Proces personeel Intern controleplan 2009 Toetsingskader relevante aspecten Beheersingsrisico's Voorlopige inschatting

Waterschapsbedrijf Limburg Proces personeel Intern controleplan 2009 Toetsingskader relevante aspecten Beheersingsrisico's Voorlopige inschatting Waterschapsbedrijf Limburg Proces personeel Intern controleplan 2009 Toetsingskader relevante aspecten Beheersingsrisico's Voorlopige inschatting (eisen die financiële rechtmatigheid raken) (What Could

Nadere informatie

Beoogd effect Ook over 2012 een goedkeurende verklaring met betrekking tot rechtmatigheid van de accountant ontvangen.

Beoogd effect Ook over 2012 een goedkeurende verklaring met betrekking tot rechtmatigheid van de accountant ontvangen. De rechtmatigheidstoets van dit proces heeft dan ook met name betrekking op het feit of voldaan is aan de voorwaarden die behoren bij de diverse regelingen. Beoogd effect Ook over 2012 een goedkeurende

Nadere informatie

Controleprotocol accountantscontrole HEFPUNT

Controleprotocol accountantscontrole HEFPUNT Controleprotocol accountantscontrole HEFPUNT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN VOOR DE CONTROLE (GETROUWHEID EN RECHTMATIGHEID)... 3 3 TE HANTEREN GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES...

Nadere informatie

Normenkader waterschap Vechtstromen

Normenkader waterschap Vechtstromen Normenkader waterschap Vechtstromen versie: 18 januari 2014 2 9 Normenkader waterschap Vechtstromen Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Rechtmatigheid... 4 1.2 Normenkader - procedureel... 4 1.3 Normenkader

Nadere informatie

Normenkader 20151 Concept-normenkader 2016

Normenkader 20151 Concept-normenkader 2016 Normenkader 20151 Concept-normenkader 2016 Rechtmatigheid 2015 Waterschap Peel en Maasvallei Externe wetgeving Europees Aanbestedingsrichtlijn leveringen, diensten en werken (richtlijn 2004/18/EG) (tot

Nadere informatie

NORMENKADER INTERNE REGELGEVING 2015

NORMENKADER INTERNE REGELGEVING 2015 Bijlage 1A: 15IT000253 NORMENKADER INTERNE REGELGEVING 2015 RECHTMATIGHEIDSTOETSING ACCOUNTANT (VERPLICHT) Versiedatum 1 Beleid aanwijzen belastingschuldige watersysteemheffing en de zuiveringsheffing

Nadere informatie

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Versie 1.1 21 mei 2013 Adrie-Jan de Korte Kenmerk: V0050/H1516 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Wettelijk kader 3 2. Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Agendapunt 8 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 4 december 2015 NORMENKADER 2015 Elk jaar stelt het Algemeen Bestuur het normenkader vast dat geldt als leidraad voor een rechtmatige begrotingsuitvoering

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van Waterschap Zuiderzeeland

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van Waterschap Zuiderzeeland REGISTRATIENUMMER 156882 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax:

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN DB 3 DECEMBER 2015 RM 2015-535832881 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Onderwerp : Normenkader Rechtmatigheid 2015 Kenmerk : RM 2015-535832881 Bijlagen : -1- Besluitdatum : 24 september

Nadere informatie

Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van het SVHW.

Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van het SVHW. A.B. 14/65 Controleprotocol boekjaren 2014-2018 1. Inleiding Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole dient het algemeen bestuur een aantal zaken op hoofdlijnen nader

Nadere informatie

Controleprotocol accountantscontrole Aqualysis

Controleprotocol accountantscontrole Aqualysis Controleprotocol accountantscontrole Aqualysis 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Doelstelling 1.3 Wettelijk kader 2 Uitgangspunten voor de controle 2.1 Algemene uitgangspunten 2.2 Rechtmatigheid

Nadere informatie

Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei

Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei voor de accountantscontrole op de jaarrekening Opgesteld door: Lando Welters, adviseur planning en control, Waterschap Peel en Maasvallei Versie: Algemeen

Nadere informatie

Normenkader 2015 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ten behoeve van de financiële rechtmatigheid

Normenkader 2015 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ten behoeve van de financiële rechtmatigheid Algemeen Algemene wet bestuursrecht (artikelen 5:25, 5:31d t/m 5:39, titel 4.2 (subsidies) en 4.4 (bestuurlijke geldschulden) van hoofdstuk 4) Besluit proceskosten bestuursrecht (art.2) Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

Gelezen het bestuursvoorstel Controleprotocol jaarekeningen 2013 en 2014 (DM 733226);

Gelezen het bestuursvoorstel Controleprotocol jaarekeningen 2013 en 2014 (DM 733226); VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 Onderwerp: Controleprotocol jaarrekeningen 2013 en 2014 Nummer: 733226 ONTWERP In D&H: 29-10-2013 Steller: E. Lodder In Cie: BMZ 19-11-2013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van Waterschap Zuiderzeeland

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van Waterschap Zuiderzeeland REGISTRATIENUMMER 478066 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax:

Nadere informatie

Controleprotocol DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Controleprotocol DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Controleprotocol DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ Pagina 1 van 8 Het

Nadere informatie

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 3 3. Wettelijk kader... 3 4. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid en rechtmatigheid)... 3 4.1

Nadere informatie

Controleprotocol 2015-2019 A.B. 15/18. SVHW Rijksstraatweg 3b Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal www.svhw.nl (0186) 57 72 00

Controleprotocol 2015-2019 A.B. 15/18. SVHW Rijksstraatweg 3b Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal www.svhw.nl (0186) 57 72 00 A.B. 15/18 Controleprotocol 2015-2019 SVHW Rijksstraatweg 3b Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal www.svhw.nl (0186) 57 72 00 Datum 27 mei 2015 Pagina 1 van 9 Versie historie Versie Datum Status Auteur Controle

Nadere informatie

Procedure Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van de RAD Hoeksche Waard.

Procedure Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van de RAD Hoeksche Waard. 1. Inleiding Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole dient het algemeen bestuur een aantal zaken op hoofdlijnen nader regelen. In dit controleprotocol vindt dat

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 9 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Normenkader 2014 en verlengd boekjaar Normenkader 2014 Elk jaar stelt uw Algemeen Bestuur het normenkader vast dat

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening gemeente Heerenveen

Controleprotocol jaarrekening gemeente Heerenveen gemeente Heerenveen Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Doel... 4 2 Accountantscontrole... 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen... 5 2.2 Controle rechtmatigheid

Nadere informatie

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân.

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op artikel 109 van de

Nadere informatie

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid Gemeente IJsselstein INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN CONTROLE... 4 3. GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES...

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

Controleprotocol en Normenkader Accountantscontrole Jaarrekening 2015

Controleprotocol en Normenkader Accountantscontrole Jaarrekening 2015 tadsregio Amsterdam Controleprotocol en ormenkader Accountantscontrole Jaarrekening 2015 Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 21 mei 2015 ormenkader accountantscontrole jaarrekening 2015 1. Inleiding

Nadere informatie

Controleprotocol. van de RUD Zuid-Limburg

Controleprotocol. van de RUD Zuid-Limburg Controleprotocol van de RUD Zuid-Limburg 1 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekening van de RUD Zuid- Limburg 1. Inleiding Bij besluit van 17 juni 2013 heeft het algemeen bestuur

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening 2016

Controleprotocol jaarrekening 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Doel 4 2. Accountantscontrole 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen 5 2.2 Controle rechtmatigheid in het bijzonder 5 2.3 Controletoleranties

Nadere informatie

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta Document:13IT021860 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta vanaf jaarrekening 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3

Nadere informatie

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7 Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma /

Nadere informatie

Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast)

Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast) Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast) Inleiding Met ingang van 2004 moeten alle provinciale jaarrekeningen worden voorzien van een accountantsverklaring met betrekking tot de financiële

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand Controleprotocol 2016 Gemeente Loon op Zand Financien & Belastingen Oktober 2016 1. Inleiding De gemeente Loon op Zand geeft ieder jaar opdracht om de accountantscontrole als bedoeld in artikel 213 GW

Nadere informatie

Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 1% > 1% < 3% - 3% 3% >3% < 10% 10% -

Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 1% > 1% < 3% - 3% 3% >3% < 10% 10% - Normenkader Rechtmatigheid 2014 Normenkader rechtmatigheid Dit normenkader is opgesteld ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole (door de accountant). Bij rechtmatigheidscontrole moet worden vastgesteld

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 Voor de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en het Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen September 2014

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014-2017 van de gemeente Mill en Sint Hubert 1. Inleiding Bij besluit van 12 juni 2014 heeft de gemeenteraad Deloitte accountants opdracht

Nadere informatie

BIJLAGE. Controleprotocol. voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen 2015, 2016, 2017 en (optioneel) 2018 van Waterschap Rijn en IJssel

BIJLAGE. Controleprotocol. voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen 2015, 2016, 2017 en (optioneel) 2018 van Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen 2015, 2016, 2017 en (optioneel) 2018 van Waterschap Rijn en IJssel Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 2 Algemeen Doelstelling Wettelijk

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel Middelen Februari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Doelstelling...3 1.2 Wettelijk kader...3 2.

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Doelstelling... 1 1.2 Wettelijk kader... 1 1.3 Procedure... 2 2 Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Normenkader 2016 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ten behoeve van de financiële rechtmatigheid

Normenkader 2016 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ten behoeve van de financiële rechtmatigheid Algemeen Algemene wet bestuursrecht (artikelen 5:25, 5:31d t/m 5:39, titel 4.2 (subsidies) en 4.4 (bestuurlijke geldschulden) van hoofdstuk 4) Besluit proceskosten bestuursrecht (art.2) Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6

DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6 DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6 Onderwerp Evaluatie Uitvoeringsregels Inkoop en Aanbesteding Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma / Waterbeheersplan Niet van

Nadere informatie

Normenkader 2017 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ten behoeve van de financiële rechtmatigheid

Normenkader 2017 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ten behoeve van de financiële rechtmatigheid Algemeen Algemene wet bestuursrecht (artikelen 5:25, 5:31d t/m 5:39, titel 4.2 (subsidies) en 4.4 (bestuurlijke geldschulden) van hoofdstuk 4) Besluit proceskosten bestuursrecht (art.2) Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek

Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek Itegio Gooi en\įechtstreek Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek Bussum, 12 november 2014 Regnr.: 14.0006911 f Gooi enuechhtreek Het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek;

Nadere informatie

Controleprotocol gemeente Coevorden

Controleprotocol gemeente Coevorden Controleprotocol gemeente Coevorden Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Vaststelling Controleprotocol 3 3 Wettelijk kader 3 4 Goedkeurings- en rapporteringstolerantie 3 4.1 Goedkeuringstolerantie 4 4.2 Rapporteringstolerantie

Nadere informatie

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 VAN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 1. Inleiding Bij besluit van 06 november 2003 heeft de gemeenteraad Deloitte Accountants aangewezen

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. Voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen

CONTROLEPROTOCOL. Voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen CONTROLEPROTOCOL Voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen 2014 2017 Juni 2014 Gemeente Dalfsen 2 Inhoudsopgave Object van controle...4 Doelstelling...4 Te hanteren goedkeurings- en rapporteringtoleranties...4

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid 1 Inleiding Vanaf de jaarrekening 2004 is de accountantsverklaring uitgebreid met een oordeel over de rechtmatigheid. De accountant kijkt niet alleen naar het getrouwe beeld, maar ook of baten, lasten

Nadere informatie

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN CONTROLE... 4 3. GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES... 5 4. RECHTMATIGHEID...

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Algemeen Bestuur Veendam 29 oktober 2013 Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst

Nadere informatie

DB-vergadering Agendapunt 11

DB-vergadering Agendapunt 11 DB-vergadering 13-03-2012 Agendapunt 11 Onderwerp Nota Uurtarieven 2012 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing Waterbeheersplan Niet van toepassing

Nadere informatie

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking)

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking) Punt 11. : Controleprotocol jaarrekeningen G 6 m 6 6 R T 6 2011 tot en met 2014 _- sa. Hellendoom Aan de raad Samenvatting: De accountant geeft bij de jaarrekening een controleverklaring af waarin zowel

Nadere informatie

Illlllllllllllllllllllill

Illlllllllllllllllllllill Voorstel aan Dagelijks Bestuur Illlllllllllllllllllllill routina met data: paraaf: overleg portefeuillehouder 19 november 2012 afdelingshoofd dagelijks bestuur 18-12-2012 commissie wb commissie bcwvm algemeen

Nadere informatie

INTERN CONTROLEPLAN 2014 Rechtmatigheid Gemeente Marum

INTERN CONTROLEPLAN 2014 Rechtmatigheid Gemeente Marum INTERN CONTROLEPLAN 2014 Rechtmatigheid Gemeente Marum 2 Controleplan rechtmatigheid gemeente Marum 2014 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Controleaanpak... 6 2.1 Uitgangspunten voor de controle... 6 2.1.1 Te

Nadere informatie

De accountant, een bondgenoot?

De accountant, een bondgenoot? De accountant, een bondgenoot? Inkoop en aanbesteding Rotterdam 27 mei 2010 Drs. R.M.J. van Vugt RA Agenda stellingen 1. Rechtmatigheid 2. Wat toetst de accountant? 3. Hoe wegen omissies mee? 4. In de

Nadere informatie

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_/afdrukken Page 1 of 5 Wet financiering decentrale overheden (Tekst geldend op: ) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het

Nadere informatie

Toelichting op het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2004 van de gemeente Sint Anthonis

Toelichting op het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2004 van de gemeente Sint Anthonis Toelichting op het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2004 van de gemeente Sint Anthonis 1. Inleiding Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole

Nadere informatie

Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden)

Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden) (Tekst geldend op: 26-08-2014) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-08-2005 Onderwerp: Vaststellen protocol voor de accountantscontrole 2005. Conceptbesluit: De raad in zijn vergadering van 20 september

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de stadsregio Rotterdam

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de stadsregio Rotterdam Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de stadsregio Rotterdam 1. Inleiding, wettelijk kader en doelstelling 1.1 Inleiding Bij besluit van het dagelijks bestuur op 19 januari

Nadere informatie

Voorstel DB / AB. Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2015 Datum:

Voorstel DB / AB. Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2015 Datum: Voorstel DB / AB Aan: Algemeen Bestuur Van: Dagelijks Bestuur Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2015 Datum: 4-12-2015 Inleiding Ten behoeve van de controle van de jaarrekening door de accountant dienen

Nadere informatie

Ontwerp-Controleprotocol VRU

Ontwerp-Controleprotocol VRU Bijlage C bij agendapunt 2013.12.13/06.a Ontwerp-Controleprotocol VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht, gelet

Nadere informatie

Voorstel DB / AB. Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Directie SK Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2016 Datum:

Voorstel DB / AB. Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Directie SK Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2016 Datum: Voorstel DB / AB Aan: Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Van: Directie SK Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2016 Datum: 14-2-2017 Inleiding Ten behoeve van de controle van de jaarrekening door de

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL 2015

CONTROLEPROTOCOL 2015 CONTROLEPROTOCOL 2015 11. Inleiding Bij besluit van 2 maart 2015 heeft de gemeenteraad de overeenkomst met Ernst & Young Accountants LLP inzake de uitvoering van de accountantscontrole als bedoeld in art

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 24 november 2014

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 24 november 2014 PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE REGIONALE UITVOERINGSDIENST DRENTHE Het algemeen bestuur van de RUID Drenthe besluit: Op grond van artikel

Nadere informatie

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid o Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; gelet op artikel 216 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Papendrecht Inhoudsopgave Controleverordening

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-14-01515 / en Algemeen Interne Controleplan 2014 portefeuillehouder M.A. den Boer afdeling Bedrijfsondersteuning opgesteld door M. Gobati datum/voorstel nr 18 augustus 2014

Nadere informatie

Bijlage 2: Toelichting op het controleprotocol

Bijlage 2: Toelichting op het controleprotocol Bijlage 2: Toelichting op het controleprotocol 1. Inleiding Het controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen 2014 en 2015 van waterschap Vechtstromen

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen 2014 en 2015 van waterschap Vechtstromen Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen 2014 en 2015 van versie: 23 juni 2014 2 19 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen 2014 en 2015 van Inhoudsopgave

Nadere informatie

Normenkader 2010, deel 1 Overzicht wettelijke kaders inzake de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Coevorden

Normenkader 2010, deel 1 Overzicht wettelijke kaders inzake de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Coevorden Normenkader 2010, deel 1 Overzicht wettelijke kaders inzake de rechtmatigheidscontrole van de In onderstaand overzicht is een inventarisatie gegeven van de relevante algemene wet- en regelgeving in het

Nadere informatie

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader 1 INLEIDING Op grond van verschillende regelgeving is de provincie Utrecht belast met het toezicht op de op haar grondgebied gelegen waterschappen. In dit deel van de nota wordt een overzicht gegeven van

Nadere informatie

Controleprotocol Het Gegevenshuis

Controleprotocol Het Gegevenshuis Controleprotocol Het Gegevenshuis Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis d.d. 25 februari 2016. Controleprotocol voor de accountantscontrole

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007

Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007 Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel 13a van de Financiële Verordening Overbetuwe; b e s l u i t e

Nadere informatie

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur van 18 december 2012. Pagina 2 (6) Controleverordening Gemeenschappelijke

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Pagina 1 van 5 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Artikel 1 Te hanteren goedkeuringstolerantie De in het hierna opgenomen schema

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 28-01-2014 Agendapunt 7 Steller / afdeling P. Daelmans / Middelen Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) - Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

Deelplan IC Personeel 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Personeel 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Personeel 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 3 7. Frequentie

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 14-01-2014 Agendapunt 4 Steller / afdeling N. Rossel / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) 3 Programma Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt Voorstel voor bestuur Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt 5 b Kenmerk B2016/u1320 Portefeuillehouder W. Stegeman Opsteller/indiener M.J. Donker

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente sector - afdeling cs steller Esther Schilt onderwerp Normenkader rechtmatigheidscontrole telefoon 8537 voorstelnummer 132 8 november 2005 iz-nummer

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen De raad van de gemeente Simpelveld; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Simpelveld 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

1. Onderwerp Vaststelling Financiële verordening, Controle verordening en het Treasurystatuut 2. Rol van het samenwerkingsorgaan. Datum: Informerend

1. Onderwerp Vaststelling Financiële verordening, Controle verordening en het Treasurystatuut 2. Rol van het samenwerkingsorgaan. Datum: Informerend Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

ABZ Datum: 16 november 2006 Raad: Besluit: Datum: 12 december 2006

ABZ Datum: 16 november 2006 Raad: Besluit: Datum: 12 december 2006 Agendanr. : Doc.nr. : B200610665 Team : Kwaliteitscontrol Steller: M.C. van Dinter Datum: 28 augustus 2006 Portefeuille: A.A.G. van Mierlo College: Datum: 3 oktober 2006 Openbaar: Ja Persbericht: Nee Bevoegdheid:

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Bij de aanbesteding van de accountantsdienstverlening zijn de volgende zaken van belang, die voorafgaand aan de eerste externe procedurestap helemaal helder

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL ACCOUNTANTSCONTROLE GBLT 2016

CONTROLEPROTOCOL ACCOUNTANTSCONTROLE GBLT 2016 CONTROLEPROTOCOL ACCOUNTANTSCONTROLE GBLT 2016 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Wettelijk kader 3 2 Uitgangspunten voor de controle 4 2.1 Algemene uitgangspunten 4 2.2

Nadere informatie

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Het college van B&W stelt de raad voor het protocol accountantscontrole vast te stellen.

Het college van B&W stelt de raad voor het protocol accountantscontrole vast te stellen. RAADSVOORSTEL Doel: besluitvormend voorstelnummer 2009/127 registratienummer 144086 behandelend ambtenaar Koos van Asten vergadering 17 december 2009 portefeuillehouder L. van der Zon doorkiesnummer 0252-783

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL GEMEENTE TYNAARLO VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE

CONTROLEPROTOCOL GEMEENTE TYNAARLO VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE GEMEENTE TYNAARLO Voor vaststelling in Gemeenteraad op 9 december 2014 1 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING

Nadere informatie

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6.

Nadere informatie

Controleprotocol provincie Utrecht

Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie Utrecht gesubsidieerde instellingen Januari 2010 Controleprotocol provincie Utrecht 1 van 7 Controleprotocol

Nadere informatie