DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT"

Transcriptie

1 DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT bij Stichting VU-VUmc (Dhr. R.M. Smit) Plaats: Utrecht Bestuursnummer: Onderzoeksnummer: Datumonderzoek: najaar voorjaar 2015 Datum vaststelling: 28 april 2015

2

3 Inhoud 1 Opdracht en werkwijze 4 2 Bevindingen 6 3 Conclusies 8 4 Proces onderhavige onderzoek 9 Bijlage 1: Wettelijk kader 11 Bijlage 2: Toelichting berekening bruto jaarsalaris en vergelijk met ontslagvergoeding 13 Bijlage 3: Toelichting berekening kantonrechterformule en vergelijk met ontslagvergoeding 14 Pagina 3 van 17

4 1 Opdracht en werkwijze De Inspectie van het Onderwijs (hierna: de inspectie) heeft in het najaar 2014 onderzoek verricht naar de naleving van de Wet normering topinkomens (WNT) in verband met de vertrekregeling van uw bestuurder dhr. R.M. Smit. De inspectie heeft, in aanvulling op de controlerende taak van de accountant, de bevoegdheid om onderzoek te doen naar de naleving van de WNT. Aanleiding voor het onderzoek was de hoogte van de vertrekregeling zoals vermeld in het jaarverslag 2013 en signalen over doorbetaling na vertrek van dhr. R.M. Smit. 1.1 Onderzoeksopzet en toetsingskader Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: analyse van de jaarstukken over 2013; analyse van de bij de Raad van Toezicht ter aanvulling of verduidelijking opgevraagde gegevens: gesprekken met de Raad van toezicht en de heer R.M. Smit. Deze stukken en de uitkomsten van de gesprekken zijn getoetst aan de WNT, het Uitvoeringsbesluit WNT en de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCWsectoren (verder: Regeling OCW). 1.2 Onderzoeksvragen De onderzoeksvraag voor dit onderzoek door de inspectie was: "Is de ontslagvergoeding en doorbetaling na de opzegging van het dienstverband van de heer R.M. Smit, gedurende de opzegtermijn, door Stichting VU-VUmc in 2013 en 2014 in strijd met de WNT?" Om bovenstaande onderzoeksvraag te beantwoorden is deze nader gespecificeerd in de volgende (sub)vragen: Was er sprake van een topfunctionaris (artikel 1.1, onderdeel b, WNT)? Was er sprake van een overschrijding van de maximale ontslagvergoeding ad (art. 2.10, lid 1 WNT)? - Zo ja, is het overgangsrecht in het kader van de WNT van toepassing? - Zo ja, is gehandeld overeenkomstig de afspraken zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst die dateert van vóór inwerkingtreding van de WNT dd (art. 7.3, lid 6 WNT)? Werd het dienstverband later beëindigd dan het tijdstip waarop de topfunctionaris de uitoefening van zijn taken heeft beëindigd (art. 2.10, lid 3 WNT)? Oftewel, is er sprake van doorbetaling van het salaris zonder tegenprestatie? - Zo ja, is het overgangsrecht in het kader van de WNT van toepassing? Dateren de afspraken van vóór inwerkingtreding van de WNT dd (art. 7.3, lid 6 WNT)? - Zo nee, wat is de omvang van de bezoldiging die de desbetreffende topfunctionaris over de desbetreffende periode heeft ontvangen? Pagina 4 van 17

5 1.3 Opbouw rapport De volgende paragraaf bevat een algemene beschrijving van het proces inzake onderzoek in het kader van de naleving van de WNT. In hoofdstuk 2 staan de bevindingen uit het onderzoek. Hoofdstuk 3 bevat de conclusies. In hoofdstuk 4 is een overzicht opgenomen met betrekking tot het verloop van het proces in het onderhavige onderzoek. 1.4 Procesgang onderzoek Een onderzoek dat betrekking heeft op de naleving van de WNT wordt door de inspectie uitgevoerd op dezelfde manier als andere onderzoeken die de inspectie op grond van de Wet op het onderwijstoezicht uitvoert. Hierna wordt het proces met betrekking tot een dergelijk onderzoek beschreven. De inspectie kan een onderzoek starten naar aanleiding van een melding van de instellingsaccountant of een intern en/of extern signaal. Een voorbeeld van een extern signaal is een melding vanuit de media en/of Tweede Kamer of een klokkenluider. Mede op basis van de beschikbare data zoals weergegeven in de inleiding wordt het conceptrapport opgesteld. Na de aanbieding van het conceptrapport worden betrokkenen in de gelegenheid gesteld om hun reactie op de conceptrapporten kenbaar te maken. Vervolgens vindt op basis van dit conceptrapport met de betrokkenen gesprekken plaats in het kader van hoor en wederhoor. Naar aanleiding van de gevoerde gesprekken en in sommige gevallen aanvullende informatie verstrekt door betrokkenen wordt het definitief rapport vastgesteld en vervolgens aangeboden aan de betrokkenen. Het rapport wordt in de vijfde week na vaststelling daarvan openbaar gemaakt door publicatie op de website van de inspectie, tenzij de aard of omvang van het onderzoek zich tegen openbare rapportage verzet. Betrokkenen worden in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op het definitieve rapport als bijlage toe te voegen aan het rapport. Pagina 5 van 17

6 2 Bevindingen Topfunctionaris - De functie van dhr. R.M. Smit, voorzitter van het College van Bestuur, valt onder de definitie van topfunctionaris zoals uiteengezet in de WNT artikel 1.1 onder b. Uitkering wegens einde dienstverband - De benoeming van dhr. R.M. Smit als voorzitter College van Bestuur VU- Windesheim 1 is ingegaan op De Raad van Toezicht van de Vereniging VU-Windesheim heeft bij besluit van 12 december 2007 de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van dhr. R.M. Smit opnieuw vastgesteld en vastgelegd in een arbeidsovereenkomst ingaande per De Raad van Toezicht heeft op dhr. R.M. Smit per herbenoemd als voorzitter van het College van Bestuur voor de duur van 4 jaar. - De Raad van Toezicht heeft in de vaststellingsovereenkomst dd vastgelegd dat de benoemingstermijn van dhr. R.M. Smit als lid en voorzitter van het College van Bestuur, welke eindigt op , wordt verlengd met een nader te bepalen termijn totdat in de opvolging van dhr. R.M. Smit is voorzien. - De arbeidsovereenkomst met dhr. R.M. Smit is door de Raad van Toezicht opgezegd per en is geëindigd op met inachtneming van de in de arbeidsovereenkomst vastgestelde opzegtermijn van 6 maanden. - In de arbeidsovereenkomst dd is een afvloeiingsregeling opgenomen. Hierin is opgenomen dat indien de arbeidsovereenkomst tussen de Vereniging en dhr. R.M. Smit op initiatief van de vereniging en anders dan wegens een dringende reden, in de zin van artikel BW, wordt beëindigd, dhr. R.M. Smit na afloop van de overeenkomst recht heeft op een schadeloosstelling. - In de arbeidsovereenkomst dd is opgenomen dat de hoogte van de schadeloosstelling zal worden vastgesteld door toepassing van de op het moment van beëindiging geldende kantonrechterformule met een maximum van één maal het laatstgenoten bruto jaarsalaris vermeerderd met de vakantietoeslag en de door de Vereniging verschuldigde pensioenpremie. - In de casus van dhr. R.M. Smit is op basis van de door de Stichting VU- VUmc verstrekte vaststellingsovereenkomst dd geconstateerd dat de ontslagvergoeding over bedroeg. Dit is hoger dan de maximale ontslagvergoeding ad (art. 2.10, lid 1 WNT). - De arbeidsovereenkomst tussen de Vereniging en dhr. R.M. Smit dateert van voor de inwerkingtreding van de WNT dd ; derhalve zijn de afspraken, gemaakt in de arbeidsovereenkomst m.b.t. de 1 De Stichting VU-VUmc is tot stand gekomen in het kader van de afsplitsing van de instellingen Vrije Universiteit en VU medisch centrum van de toenmalige Vereniging VU- Windesheim, dat plaatsvond op 1 januari In dit rapport wordt, daar waar van toepassing, de naamgeving gebruikt die op het betreffende moment in gebruik was. Pagina 6 van 17

7 ontslagvergoeding, beschermd door het overgangsrecht in het kader van de WNT. - De arbeidsovereenkomst tussen de Vereniging en dhr. R.M. Smit is op initiatief van de vereniging beëindigd, zonder dat sprake was van een dringende reden. Dhr. R.M. Smit heeft dus recht op de schadeloosstelling als vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. - De ontslagvergoeding is door de RvT VU-VUmc, conform de arbeidsovereenkomst dd , berekend door toepassing van de kantonrechterformule. De uitkomst daarvan is lager dan de maximaal toe te kennen ontslagvergoeding, te weten: het laatstgenoten bruto jaarsalaris vermeerderd met de vakantietoeslag en de door de Vereniging verschuldigde pensioenpremie (zie bijlage 2). Het verschil tussen het laatstgenoten bruto jaarsalaris vermeerderd met de vakantietoeslag en de door de Vereniging verschuldigde pensioenpremie ad en de ontslagvergoeding ad bedraagt (zie bijlage 2). - De toepassing van de kantonrechterformule door de inspectie leidt tot een andere uitkomst, namelijk (zie bijlage 3). Het verschil tussen de uitgekeerde ontslagvergoeding ad en de uitkomst van kantonrechterformule ad bedraagt (zie bijlage 3). - De Raad van Toezicht VU-VUmc en dhr. R.M. Smit hebben n.a.v. een oproep van de minister in 2012 (het moreel appèl), in een vaststellingsovereenkomst dd opgenomen dat de beloning van dhr. R.M. Smit in een aantal stappen in overeenstemming zal worden gebracht met het niveau dat in de voorgenomen wetgeving op dit punt als maximum zal gelden. Het maandsalaris van de heer R.M. Smit is in drie jaarlijkse stappen verlaagd met steeds 1500 euro (1e verlaging op , 2e stap op en laatste stap op ). - In de vaststellingsovereenkomst dd zijn de RvT VU-VUmc en dhr. R.M. Smit overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst niet zal worden beëindigd voor 1 juni Op dat moment was bekend dat voordat de arbeidsovereenkomst zou beëindigen, er sprake zou zijn van de salarisverlaging per 1 mei Het verschil ad wordt veroorzaakt doordat de inspectie bij de toepassing van de kantonrechterformule rekening houdt met de salarisverlaging per (zie bijlage 3). - Op heeft de RvT VU-VUmc de inspectie documentatie doen toekomen waaruit blijkt dat er sprake is geweest van een herstelbetaling m.b.t. de Op heeft dhr. Smit overgemaakt naar de VU. Werd het dienstverband later beëindigd dan het tijdstip waarop de topfunctionaris de uitoefening van zijn taken heeft beëindigd? - In de vaststellingovereenkomst dd is eveneens opgenomen dat dhr. R.M. Smit in de gelegenheid zal worden gesteld een sabbatical verlof van zes maanden op te nemen. De periode, waarin het verlof wordt opgenomen, kan, indien gewenst door dhr. R.M. Smit, aanvangen aan het einde van een benoemingstermijn. - De Raad van Toezicht heeft in een besluit dd opgenomen dat dhr. R.M. Smit voor een nader te bepalen periode voor een korte periode wordt herbenoemd in verband met de opvolging als voorzitter CvB Vrije Universiteit. - In dit besluit is eveneens benoemd dat dhr. R.M. Smit op verzoek van de Raad van Toezicht bereid is af te zien van het sabbaticalverlof zoals dat is overeengekomen in de vaststellingsovereenkomst (dd ) die Pagina 7 van 17

8 ingaande 1 mei 2012 tussen de Raad van Toezicht en dhr. R.M. Smit is gesloten. - Daarnaast is in het besluit opgenomen dat de Raad van Toezicht dhr. R.M. Smit heeft verzocht in plaats van het sabbatical op te nemen, nog 6 maanden werkzaam te blijven na het einde van zijn benoeming als lid van het CvB. - De arbeidsovereenkomst met dhr. R.M. Smit is door de Raad van Toezicht opgezegd per en is geëindigd op met inachtneming van de in de arbeidsovereenkomst vastgestelde opzegtermijn van 6 maanden. - Uit de gesprekken met de heer R.M. Smit, de Raad van Toezicht VU en overige documenten is gebleken dat de heer R.M. Smit gedurende de opzegtermijn bereid en beschikbaar was om werkzaamheden te verrichten en in die periode ook werkzaamheden heeft verricht. - De heer R.M. Smit heeft vrijwillig afstand gedaan van het recht op een sabbatical verlof van zes maanden. 3 Conclusies Omdat de RvT VU-VUmc en dhr. Smit tijdens de onderzoeksfase zijn overgegaan tot herstel van de overschrijding van de ontslagvergoeding ad , concludeert de inspectie dat ten tijde van de vaststelling van dit rapport geen sprake is van het in strijd handelen met de WNT. De inspectie heeft niet vastgesteld dat er sprake was van doorbetaling zonder tegenprestatie gedurende de opzegtermijn. Voor zover er al sprake zou zijn van minder werken gedurende de opzegtermijn, beschouwt de inspectie het als onredelijk om de doorbetaalde bezoldiging aan te merken als een niet toegelaten uitkering wegens beëindiging van het dienstverband, aangezien de heer R.M. Smit vrijwillig afstand heeft gedaan van zijn recht op sabbatical. Dit mede gelet op de uitleg van BZK dat vrijwillige wijzigingen in de bezoldiging die een verlaging inhouden van door het overgangsrecht gerespecteerde afspraken, geen afbreuk doen aan de toepasselijkheid van het overgangsrecht. 2 Hierna worden de onderzoeksvragen zoals benoemd in paragraaf 1.2 beantwoord. Topfunctionaris Was er sprake van een topfunctionaris (artikel 1.1, onderdeel b, WNT)? De functie van dhr. R.M. Smit, voorzitter van het College van Bestuur, valt onder de definitie van topfunctionaris zoals uiteengezet in de WNT artikel 1.1 onder b. Uitkering wegens einde dienstverband Was er sprake van een overschrijding van de maximale ontslagvergoeding ad (art. 2.10, lid 1 WNT)? Ja, de ontslagvergoeding bedroeg en is hoger dan de maximale 2 Pagina 8 van 17

9 ontslagvergoeding ad (art. 2.10, lid 1 WNT). Zo ja, is het overgangsrecht in het kader van de WNT van toepassing? Ja, de arbeidsovereenkomst dateert van , derhalve is het overgangsrecht in het kader van de WNT van toepassing. Zo ja, is gehandeld overeenkomstig de afspraken zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst die dateert van vóór inwerkingtreding van de WNT (art. 7.3, lid 6 WNT)? Ja, nu de herstelbetaling heeft plaatsgevonden is er gehandeld overeenkomstig de afspraken zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Werd het dienstverband later beëindigd dan het tijdstip waarop de topfunctionaris de uitoefening van zijn taken heeft beëindigd? Werd het dienstverband later beëindigd dan het tijdstip waarop de topfunctionaris de uitoefening van zijn taken heeft beëindigd (art. 2.10, lid 3 WNT)? Oftewel, is er sprake van doorbetaling van het salaris zonder tegenprestatie? Nee, de inspectie heeft niet vastgesteld dat gehandeld is in strijd met de WNT inzake het leveren van een tegenprestatie tijdens de opzegtermijn. 4 Proces onderhavige onderzoek Aanleiding onderzoek De inspectie is op verzoek van de minister van OCW gestart met het onderzoek naar de vertrekregeling van dhr. Smit. Aanleiding hiervoor waren Kamervragen die in juni 2014 zijn gesteld n.a.v. berichten in de media en signalen vanuit de ondernemingsraad van de VU. De inspectie is in juli 2014 gestart met het onderzoek. In november 2014 heeft de inspectie het conceptrapport naar de RvT VU-VUmc en dhr. Smit verzonden. De betrokkenen zijn in de gelegenheid gesteld om hun reactie op het conceptrapport kenbaar te maken. Hieronder wordt ingegaan op enkele specifieke onderwerpen uit deze reactie. Uitkering wegens einde dienstverband In het gesprek met de RvT VU-VUmc in het kader van hoor en wederhoor werd duidelijk dat er sprake was van verschil in inzicht over de berekening van de ontslagvergoeding. Hierbij is door de RvT VU-VUmc aangegeven dat de instelling naar eer en geweten heeft gehandeld. In het gesprek hebben de RvT en de inspectie, naar aanleiding van het verschil in inzicht over de berekening van de ontslagvergoeding, afgesproken de berekening van de kantonrechterformule nogmaals te toetsen. De RvT heeft de inspectie vervolgens o.a. de volgende aanvullende informatie doen toekomen: een artikel van Prof. mr. E. Verhulp uit het maandblad Arbeidsrecht commentaar van SDU op BW boek 7 art. 685 Pagina 9 van 17

10 Daarnaast heeft de RvT VU-VUmc een expert opinion aan Prof. mr. L.G. Verburg opgevraagd inzake de berekening van de kantonrechterformule. De RvT heeft deze expert opinion eveneens aan de inspectie doen toekomen. Uit de aanvullende informatie bleek dat het gewogen aantal dienstjaren dat de inspectie in het conceptrapport had gehanteerd, niet correct was. Dit heeft de inspectie vastgesteld op basis van de Aanvulling van de Commissie Arbeidsrecht van de Kring van Kantonrechters. Deze aanvulling heeft betrekking op de aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters over de berekening van de kantonrechterformule, in het bijzonder op het onder 3.2 van de Aanbevelingen gegeven tweede rekenvoorbeeld. De inspectie heeft daarop het gewogen aantal dienstjaren aangepast en de RvT VU-VUmc over deze aanpassing geïnformeerd. De nieuwe berekeningswijze leverde een overschrijding op van de maximaal toe te kennen ontslagvergoeding van De RvT VU-VUmc en dhr. Smit hebben vervolgens besloten over te gaan op het ongedaan maken van deze onverschuldigde betaling, zonder overigens daarmee de juistheid van de berekening van de inspectie te erkennen. De herstelbetaling is vervolgens verwerkt in dit definitieve rapport. Werd het dienstverband later beëindigd dan het tijdstip waarop de topfunctionaris de uitoefening van zijn taken heeft beëindigd? Uit de gesprekken die de inspectie met de RvT VU-VUmc en dhr. Smit heeft gehouden in het kader van hoor en wederhoor is gebleken dat in overeenstemming met de WNT is gehandeld. De RvT VU-VUmc heeft de agenda van dhr. Smit m.b.t. de periode van de opzegtermijn ter inzage ter beschikking gesteld, daarnaast is in de gesprekken naar voren gekomen dat dhr. Smit tijdens de opzegtermijn werkzaamheden heeft verricht en waar deze werkzaamheden betrekking op hadden. Pagina 10 van 17

11 Bijlage 1: Wettelijk kader Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Artikel 1.1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: b. topfunctionaris: 5. de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen van een rechtspersoon of instelling als bedoeld in artikel 1.3, artikel 1.4 of artikel 1.5, alsmede de hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten aan dat orgaan en degene of degenen belast met de dagelijkse leiding van de gehele rechtspersoon of de gehele instelling; Artikel 1.6, tweede lid Voor zover partijen een hogere uitkering wegens beëindiging van het dienstverband overeenkomen dan bij of krachtens deze wet is toegestaan, bedraagt de uitkering van rechtswege het bedrag dat ten hoogste is toegestaan. Betalingen die dat bedrag overschrijden, zijn onverschuldigd betaald, tenzij de betaling voortvloeit uit een rechterlijke uitspraak. Artikel 2.10, eerste lid Partijen komen geen uitkeringen overeen wegens beëindiging van het dienstverband, die gezamenlijk meer bedragen dan de som van de beloning en de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn over de twaalf maanden voorafgaand aan de beëindiging van het dienstverband, tot ten hoogste In geval van een dienstverband met een kleinere omvang dan het bij de verantwoordelijke gebruikelijk voltijdse dienstverband bedragen de uitkeringen ten hoogste , vermenigvuldigd met het aantal uren waarop het dienstverband betrekking heeft en gedeeld door het aantal uren van een voltijds dienstverband. Artikel 2.10, derde lid Voor de toepassing van deze wet wordt bezoldiging over een periode waarin de topfunctionaris vooruitlopend op de beëindiging van het dienstverband geen taken meer vervult, aangemerkt als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband en wordt de datum waarop de topfunctionaris de uitoefening van zijn taken beëindigt aangemerkt als datum waarop het dienstverband beëindigt. Artikel 7.3, zesde lid Een beding in afwijking van artikel 2.10, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 3.7, eerste lid, is, indien het beding is overeengekomen voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet, dan wel voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wijziging van de bijlage bij artikel 1.3, eerste lid, onderdeel d of e, of artikel 1.4, eerste lid, waardoor deze wet van toepassing is geworden op de betreffende rechtspersoon of instelling, dan wel voorafgaand aan de aanvraag van de subsidiebeschikking waardoor deze wet van toepassing is geworden op Pagina 11 van 17

12 de betreffende rechtspersoon of instelling, toegestaan voor ten hoogste vier jaar na inwerkingtreding van deze wet dan wel de wijziging van de bijlage dan wel de bekendmaking van de subsidiebeschikking. Pagina 12 van 17

13 Bijlage 2: Toelichting berekening bruto jaarsalaris en vergelijk met ontslagvergoeding In de onderstaande tabel wordt het bruto jaarsalaris berekend en vergeleken met de ontslagvergoeding. Tabel: overzicht berekening bruto jaarsalaris en vergelijk met ontslagvergoeding Salaris: van juni 2013 t/m mei 2014 obv opgaaf VU Jaar: Toelagen VT: Pensioen: Toelagen EJU: Totaal : A Ontslagvergoeding: B verschil: A-/-B Pagina 13 van 17

14 Bijlage 3: Toelichting berekening kantonrechterformule en vergelijk met ontslagvergoeding In de onderstaande tabel wordt de kantonrechterformule berekend en vergeleken met de ontslagvergoeding. Tabel: overzicht berekening kantonrechterformule en vergelijk met ontslagvergoeding Kantonrechterformule: Jaren Factor Jaar x Factor Jaren - 35: 0,5 0,0 Jaren 35-45: 1,0 0,0 Jaren 45-55: 8,0 1,5 12,0 Jaren 55 - : 1 2,0 2,0 Totaal jaren factor: A 14,0 Salaris: van juni 2013 t/m mei 2014 obv opgaaf VU Jaar: Toelagen VT: Toelagen EJU: Totaal : D Beloning per maand D : B Correctiefactor (neutraal): C 1,0 Uitkomst kantonrechterformule A x B x C E Ontslagvergoeding F Overschrijding: F -/- E Toelichting berekening kantonrechterformule 3 : DE VERGOEDING Aanbeveling 3.1 Formule Wanneer de rechter het verzoek tot ontbinding inwilligt wegens veranderingen van omstandigheden en het hem met het oog op de omstandigheden van het geval billijk voorkomt dat aan een der partijen ten laste van de wederpartij een vergoeding zal worden toegekend, zal de hoogte van deze vergoeding op de volgende wijze worden vastgesteld (de kantonrechterformule): Vergoeding = A x B x C. Waarbij: A = aantal gewogen dienstjaren 3 Bij de toelichting is een extract gebruikt uit DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS vanaf 2009 ( d.d ) Pagina 14 van 17

15 B = beloning C = correctiefactor Aanbeveling 3.2 Aantal gewogen dienstjaren (A) Voor de berekening van A (aantal gewogen dienstjaren) wordt de diensttijd berekend aan de hand van de dienstjaren, de leeftijd bij aanvang van de arbeidsrelatie en de leeftijd bij beëindiging van de arbeidsrelatie: 1. dienstjaren, afgerond op hele jaren, tot het bereiken van de leeftijd van 35 jaar tellen voor 0,5 2. dienstjaren, afgerond op hele jaren, tussen de leeftijd van 35 en 45 tellen voor 1 3. dienstjaren, afgerond op hele jaren, tussen de leeftijd van 45 en 55 tellen voor 1,5. 4. dienstjaren, afgerond op hele jaren, vanaf het bereiken van de leeftijd van 55 jaar tellen voor 2. In onderhavige casus is het aantal dienstjaren van dhr. R.M. Smit als volgt bepaald: In dienst: Uit dienst: Aantal dienstjaren: 8 jaren en 7 maanden Naar boven afgerond: 9 Op basis van de geboortedatum van dhr. R.M. Smit ( ) is bepaald wat de leeftijd bij aanvang van de arbeidsrelatie is (46 jaar en 8 maanden oud) en de leeftijd bij beëindiging van de arbeidsrelatie (55 jaar en 3 maanden oud). Hieruit volgt dat de 9 dienstjaren van dhr. R.M. Smit vallen in de categorie: 3. 8 dienstjaren en 4 maanden, afgerond op hele jaren, tussen de leeftijd van 45 en 55 tellen voor 1,5. en 4. 3 maanden, afgerond naar 1, vanaf het bereiken van de leeftijd van 55 jaar tellen voor 2. In onderhavige casus is analoog naar de aanvullende toelichting van de Commissie Arbeidsrecht van de Kring van Kantonrechters 4 het aantal maanden in categorie 4 afgerond naar 1. Hieruit volgt het gewogen aantal dienstjaren (A): 8x1,5 + 1x2 = 14. Aanbeveling 3.3 Beloning (B) Bij de berekening van B (beloning) zal worden uitgegaan van het bruto maandsalaris, in ieder geval vermeerderd met vaste en overeengekomen looncomponenten, zoals vakantietoeslag, een vaste dertiende maand, een structurele overwerkvergoeding en een vaste ploegentoeslag. Behoudens zeer uitzonderlijke gevallen zullen niet tot B (beloning) worden gerekend: het werkgeversaandeel pensioenpremie, de auto van de zaak, onkostenvergoedingen, de werkgeversbijdrage in de zorgverzekeringspremie en incidentele en niet overeengekomen looncomponenten. 4 Aanvulling Commissie Arbeidsrecht van de Kring van Kantonrechters op het onder 3.2 van de Aanbevelingen gegeven tweede rekenvoorbeeld; Pagina 15 van 17

16 In navolging van bovenstaande is in de casus het bruto maandsalaris berekend door het laatstgenoten bruto jaarsalaris (D) van dhr. R.M. Smit over de periode van juni 2013 t/m mei 2014 te delen door 12 maanden. Het bruto jaarsalaris bestaat uit: -Het gesaldeerde salaris van juni 2013 t/m mei De vakantietoeslag die is uitgekeerd in mei 2014, m.b.t. de periode juni 2013 t/m mei /12 e deel van de eindejaarsuitkering m.b.t (juni t/m december) -De eindejaarsuitkering m.b.t (januari t/m mei) Dit resulteert in een bruto jaarsalaris van en een bruto maandsalaris (B) van /12= (afgerond). Aanbeveling 3.4 Correctiefactor (C) 1. Indien de ontbindingsgrond geheel in de risicosfeer van de werkgever valt en verwijtbaarheid niet aan de orde is, is de correctiefactor (C) gelijk aan 1 (één). 2. Indien de ontbindingsgrond geheel in de risicosfeer van de werknemer valt, zonder dat van enige verwijtbaarheid sprake is, dan is C gelijk aan 0 (nul). 3. Is er sprake van verwijtbaarheid aan de zijde van één van partijen dan wel van verwijtbaarheid over en weer, dan wordt de ernst van de verwijten via de C- factor tot uitdrukking gebracht. 4. De overige bijzondere omstandigheden van het geval, zoals de (slechte) financiële positie van de werkgever of de afwijkende arbeidsmarktpositie van de werknemer, worden eveneens door middel van de toepassing van de C-factor tot uitdrukking gebracht. De inspectie heeft in de casus correctiefactor 1 (C) gebruikt: 1. Indien de ontbindingsgrond geheel in de risicosfeer van de werkgever valt en verwijtbaarheid niet aan de orde is, is de correctiefactor (C) gelijk aan 1 (één). De keuze voor correctiefactor 1 komt onder andere voort uit de volgende alinea s die in de vaststellingsovereenkomst dd zijn opgenomen: De Raad van Toezicht heeft in goed overleg met de heer Smit besloten om de benoemingstermijn van de heer Smit als lid en voorzitter van het College van Bestuur, welke eindigt op 1 november 2013, te verlengen met een nader te bepalen termijn totdat in opvolging van de heer Smit is voorzien. en Voorts wil de RvT naar voren brengen dat de Raad zeer grote waardering heeft voor de taakvervulling van de heer Smit en een zeer positief beeld heeft van wat de heer Smit voor de Vrije Universiteit en de Vereniging, gedurende zijn voorzitterschap van acht jaar, heeft betekend. Daarnaast heeft de inspectie vastgesteld dat de Raad van Toezicht de beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft geïnitieerd met in achtneming van de opzegtermijn van 6 maanden. Uit voorgaande blijkt de ontbindingsgrond geheel in de risicosfeer van de werkgever valt en dat verwijtbaarheid niet aan de orde is, derhalve is correctiefactor 1 gebruikt. Pagina 16 van 17

17 Pagina 17 van 17

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT bij Stichting VU-VUmc (Dhr. L.M. Bouter) Plaats: Utrecht Bestuursnummer: 75792 Onderzoeksnummer: 276697 Datum onderzoek: najaar 2014 Datum vaststelling: 28 april

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPECIFIEK ONDERZOEK WNT BIJ STICHTING OSG HENGELO

RAPPORTAGE SPECIFIEK ONDERZOEK WNT BIJ STICHTING OSG HENGELO RAPPORTAGE SPECIFIEK ONDERZOEK WNT BIJ STICHTING OSG HENGELO Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41824 Onderzoeksnummer : 279812 Datum onderzoek : najaar 2014/voorjaar 2015 Voorwoord De Inspectie van het

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT

RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT bij stichting R.K. Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs voor Noordelijk Rotterdam Plaats: Utrecht Bestuursnummer: 78482 Onderzoeksnummer: 283553 Onderzoeksperiode:

Nadere informatie

1.4 Heeft een werknemer bij ontslag recht op een gouden handdruk?

1.4 Heeft een werknemer bij ontslag recht op een gouden handdruk? 1.4 Heeft een werknemer bij ontslag recht op een gouden handdruk? De werknemer heeft niet automatisch bij ontslag recht op een ontslagvergoeding. Zo zal de werkgever aan een op staande voet ontslagen werknemer

Nadere informatie

www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009

www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009 www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009 Arbeidsrechtelijke gevolgen Verhoging inzetbaarheid Employability en ontslag Van Baanzekerheid naar werkzekerheid Wetsvoorstel Donner / Advies Commissie

Nadere informatie

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding Per 1 juli 2015 krijgt iedere werknemer die ten minste 24 maanden in dienst is geweest op grond van de wet een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Rapport van bevindingen WNT RTV Rijnmond

Rapport van bevindingen WNT RTV Rijnmond Programma Normering Topinkomens Rapport van bevindingen WNT RTV Rijnmond Versie 1.0 Datum 2 maart 2015 Status Definitief Colofon Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eenheid toezicht

Nadere informatie

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding Per 1 juli 2015 krijgt iedere werknemer die ten minste 24 maanden in dienst is geweest op grond van de wet een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector naar aanleiding van de eerste wetsevaluatie (Evaluatiewet WNT) Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning

Nadere informatie

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding Per 1 juli 2015 krijgt iedere werknemer die ten minste 24 maanden in dienst is geweest op grond van de wet een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Rapport van bevindingen WNT Stichting Regionale Omroep West

Rapport van bevindingen WNT Stichting Regionale Omroep West Programma Normering Topinkomens Rapport van bevindingen WNT Stichting Regionale Omroep West Versie 1.0 Datum 24 februari 2015 Status Definitief Colofon Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Rapport van bevindingen WNT Omroepbedrijf Limburg (L1)

Rapport van bevindingen WNT Omroepbedrijf Limburg (L1) Programma Normering Topinkomens Rapport van bevindingen WNT Omroepbedrijf Limburg (L1) Versie 1.0 Datum 27 februari 2015 Status Definitief Colofon Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2014 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.

REMUNERATIE RAPPORT 2014 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 21 mei 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2014 REMUNERATIE RAPPORT 2014 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Directeur Rekenschap & Juridische Zaken

Met vriendelijke groet, Directeur Rekenschap & Juridische Zaken Locatie Utrecht Rapport De onderzoeksvraag voor dit onderzoek door de inspectie was: "Is de beloning van de heer E.C.M. de Jaeger, uitgekeerd door het ROCvA in 2011 ondoelmatig?" Voor haar onderzoek heeft

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

RAPPORT. SPECIFIEK ONDERZOEK VERKLARING OMTRENT GEDRAG BOEKJAAR 2013 bij ROC TOP

RAPPORT. SPECIFIEK ONDERZOEK VERKLARING OMTRENT GEDRAG BOEKJAAR 2013 bij ROC TOP RAPPORT SPECIFIEK ONDERZOEK VERKLARING OMTRENT GEDRAG BOEKJAAR 2013 bij ROC TOP Plaats: Utrecht Bestuursnummer: 42625 Onderzoeksnummer: 285952 Onderzoeksperiode: Voorjaar 2015 Datum vaststelling: 11 augustus

Nadere informatie

Rapport van bevindingen WNT RTV NH

Rapport van bevindingen WNT RTV NH Programma Normering Topinkomens Rapport van bevindingen WNT RTV NH Versie 1.0 Datum 24 februari 2015 Status Definitief Colofon Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eenheid toezicht

Nadere informatie

De WNT Het antwoord op veel gestelde vragen

De WNT Het antwoord op veel gestelde vragen De WNT Het antwoord op veel gestelde vragen De WNT (Wet Normering Topinkomens) is volop in beweging sinds haar invoering op 1 januari 2013. Er heeft reparatiewetgeving plaatsgevonden, de WNT 2 is ingevoerd

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 538 Besluit van 11 december 2014 tot vaststelling van regels over de inhoud van het begrip loon in het kader van de berekening van de hoogte

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015 / 2016

Remuneratierapport 2015 / 2016 Remuneratierapport 2015 / 2016 Selectie- en Remuneratiecommissie Raad van Toezicht Hogeschool Utrecht 1. Inleiding Voorliggend rapport behandelt het remuneratiebeleid van het College van Bestuur en de

Nadere informatie

bedragen x 1 [NAAM 1] [NAAM 2] [NAAM ]

bedragen x 1 [NAAM 1] [NAAM 2] [NAAM ] WNT-verantwoording 2015 [NAAM INSTELLING] Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Uitruil stimuleringspremie voor een periode van buitengewoon verlof

Uitruil stimuleringspremie voor een periode van buitengewoon verlof Uitruil stimuleringspremie voor een periode van buitengewoon verlof In de Overeenkomst Sociaal Beleid Rijk van 11 april 2013 is bepaald dat in het departementaal georganiseerd overleg desgewenst afspraken

Nadere informatie

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 17 mei 2010 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2010 REMUNERATIE RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding is

Nadere informatie

Ontbinding, Transitievergoeding telt niet mee voor de maximale uitkering op

Ontbinding, Transitievergoeding telt niet mee voor de maximale uitkering op Ontbinding, Transitievergoeding telt niet mee voor de maximale uitkering op grond van de WNT Publicatie JAR 2016 afl. 10 Publicatiedatum 19 juli 2016 College Kantonrechter Rechtbank Midden Nederland zp

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-8: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

RJ-Uiting 2013-8: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector RJ-Uiting 2013-8: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Algemeen RJ-Uiting 2013-8 is een gevolg van de op 1 januari 2013 in werking getreden Wet normering bezoldiging

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DIVERSE RECHTMATIGHEIDSASPECTEN. bij Stichting OSG Hengelo

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DIVERSE RECHTMATIGHEIDSASPECTEN. bij Stichting OSG Hengelo RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DIVERSE RECHTMATIGHEIDSASPECTEN bij Stichting OSG Hengelo Plaats: Utrecht Bestuursnummer: 41824 Onderzoeksnummer: 283806 Periode onderzoek: najaar 2014 - voorjaar

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief Wijzigingen arbeidsrecht Nieuwsbrief In deze nieuwsbrief: Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015 Arbeidsrecht nieuwsbrief In onze nieuwsbrief van december 2014 hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT over het verslagjaar 2014 Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne

REMUNERATIERAPPORT over het verslagjaar 2014 Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne REMUNERATIERAPPORT over het verslagjaar 2014 Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne Opgesteld door de Remuneratiecommissie van Bergopwaarts en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 31 maart

Nadere informatie

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen.

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen. Reactie op de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de

Nadere informatie

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst Beëindiging van de arbeidsovereenkomst Het huidige arbeidsrecht Het arbeidsrecht kent een gesloten stelsel van ontslagrecht. Dit betekent dat een arbeidsovereenkomst alleen op de in de wet geregelde manieren

Nadere informatie

wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet normering bezoldiging topfunctionar... pagina 1 van 18

wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet normering bezoldiging topfunctionar... pagina 1 van 18 wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet normering bezoldiging topfunctionar... pagina 1 van 18 http://wetten.overheid.nl/bwbr0032249/geldigheidsdatum_/afdrukken Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 583 Wet van 15 november 2012, houdende regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje, enz. enz. enz. 34 017 Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met het oog op een betere uitvoering van de wet (Reparatiewet WNT) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Voorwaarden: Arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd > 24 maanden Geëindigd of niet voortgezet :

Voorwaarden: Arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd > 24 maanden Geëindigd of niet voortgezet : Voorwaarden: Arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd > 24 maanden Geëindigd of niet voortgezet : o Op initiatief van de werkgever, of o Op initiatief van de werknemer als gevolg van ernstig verwijtbaar

Nadere informatie

Herzien rapport van bevindingen WNT RTV Noord

Herzien rapport van bevindingen WNT RTV Noord Programma Normering Topinkomens Herzien rapport van bevindingen WNT RTV Noord Versie 1.0 Datum 3 maart 2015 Status Definitief Colofon Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eenheid toezicht

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid statutaire directie 2017 GVB Holding NV. Vastgesteld door de AvA op 13 oktober 2017

Bezoldigingsbeleid statutaire directie 2017 GVB Holding NV. Vastgesteld door de AvA op 13 oktober 2017 Bezoldigingsbeleid statutaire directie 2017 GVB Holding NV Vastgesteld door de AvA op Colofon GVB Arlandaweg 100 1043 HP AMSTERDAM Directiesecretariaat Uw contact M.C.J. Schoordijk Voor eventuele vragen

Nadere informatie

RAPPORT TOEKENNING BELONING AAN DE HEER WIGMANS IN 2011 DOOR BESTUUR SCOPE (40530) TE ALPHEN AAN DEN RIJN

RAPPORT TOEKENNING BELONING AAN DE HEER WIGMANS IN 2011 DOOR BESTUUR SCOPE (40530) TE ALPHEN AAN DEN RIJN RAPPORT TOEKENNING BELONING AAN DE HEER WIGMANS IN 2011 DOOR BESTUUR SCOPE (40530) TE ALPHEN AAN DEN RIJN Utrecht, 28 maart 2014 Voorwoord Dit concept rapport bevat de resultaten van een specifiek onderzoek

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 26 maart 2015 Berdine van Eerden en Lidwien Hazenberg Johan Hobma en Marie-Louise van Kalmthout advocaten arbeidsrecht Ingangsdatum wijzigingen WWZ 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet van 15 november 2012, houdende regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN ~ VTOI & ONDERWIJSBESTUURDERSVERENIGING ~ OBV. CAO bestuurders VO

VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN ~ VTOI & ONDERWIJSBESTUURDERSVERENIGING ~ OBV. CAO bestuurders VO VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN ~ VTOI & ONDERWIJSBESTUURDERSVERENIGING ~ OBV CAO bestuurders VO 2015 2016 Rotterdam/Zoetermeer 11-11-2015 Inhoud Preambule Ошибка! Закладка не определена.

Nadere informatie

Rapport van bevindingen WNT Omroep Flevoland

Rapport van bevindingen WNT Omroep Flevoland Programma Normering Topinkomens Rapport van bevindingen WNT Omroep Flevoland Versie 1.0 Datum 27 februari 2015 Status Definitief Colofon Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eenheid

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteiten Arbeidsrecht Actualiteiten arbeidsrecht Ontwikkelingen ontslagvergoeding Overgang van onderneming (ovo) Actualiteiten 16 Ontwikkelingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DE RECHTMATIGHEID EN DOELMATIGHEID VAN DE BEZOLDIGING VAN DE DIRECTEUR/BESTUURDER VAN DE KATHOLIEKE SCHOLENGEMEENSCHAP HOOFDDORP Utrecht, november 2015 Voorwoord

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2013 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.

REMUNERATIE RAPPORT 2013 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 30 oktober 2013 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2013 REMUNERATIE RAPPORT 2013 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2012 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E

REMUNERATIE RAPPORT 2012 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 30 mei 2012 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2012 REMUNERATIE RAPPORT 2012 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK Naar de naleving van artikel 138 lid 1 WPO (eigen wachtgelders) bij de Stichting voor bijzonder primair onderwijs in de Zaanstreek Agora Utrecht, mei 2016 Nummer: 4841966

Nadere informatie

FHI HRM Actualiteitenseminar. 4 november 2009. Michiel van Dijk

FHI HRM Actualiteitenseminar. 4 november 2009. Michiel van Dijk FHI HRM Actualiteitenseminar 4 november 2009 Michiel van Dijk Actualiteiten Arbeidsrecht (ofwel: show me the money ) Kick off: twee belangrijke actualiteiten Kennelijk onredelijke ontslagen (k.o.o.): ABC

Nadere informatie

Datum: 11 februari Algemene bepalingen. Artikel 1.1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Datum: 11 februari Algemene bepalingen. Artikel 1.1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: Tekst van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, zoals deze zou komen te luiden nadat het wetsvoorstel Aanpassingswet WNT tot wet is verheven en in werking is

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Ontslagvergoeding De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Ontslagvergoeding De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Ontslagvergoeding De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Ontslagvergoeding De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV

Nadere informatie

Wet normering topinkomens

Wet normering topinkomens Wet normering topinkomens Zorgseminar 7 oktober 2013 Mr. Dymphy Schuurman en Mr. Léon Peeters Inleiding: de achtergrond van de WNT WOPT Invoering WNT Doel WNT: - de normering van beloningen van topfunctionarissen

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

Wet normering topinkomens Eendaagse arbeidszaken CVA

Wet normering topinkomens Eendaagse arbeidszaken CVA Wet normering topinkomens Eendaagse arbeidszaken CVA Marion van den Brekel Amersfoort, 26 mei 2016 Inhoud Introductie WNT: * doel * instellingen * (gewezen) topfunctionaris * bezoldigingsmaximum * einde

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Ontslag en arbeidsconflicten in de praktijk. NCP Directeuren Diner Allard Bekius, 20 april 2009

Ontslag en arbeidsconflicten in de praktijk. NCP Directeuren Diner Allard Bekius, 20 april 2009 Ontslag en arbeidsconflicten in de praktijk NCP Directeuren Diner Allard Bekius, 20 april 2009 De kracht van Nysingh 290 medewerkers / 40 partners Vakmanschap volgens Nysingh Specialist op alle relevante

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 189 Regels inzake de openbaarmaking van beloningen bij rechtspersonen of organisaties die deel uit maken van rechtspersonen die volledig of

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 Hanze advocaat specialist in arbeidsrecht Vestigingen in Zwolle, Deventer en Groningen Alle arbeidsrechtelijke zaken mbt: Adviseren, begeleiden

Nadere informatie

CAO bestuurders VO Algemene Bepalingen. 2. Dienstverband. 1.1 Begripsbepalingen

CAO bestuurders VO Algemene Bepalingen. 2. Dienstverband. 1.1 Begripsbepalingen CAO bestuurders VO 2017 1. Algemene Bepalingen 1.1 Begripsbepalingen Arbeidsduur CAO Functie Functiecontract Instelling Partijen Voortgezet onderwijs Werkgever Werknemer het aantal uren dat de werknemer

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36823 22 december 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2014, 2014-0000184977,

Nadere informatie

DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015

DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015 DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015 INHOUD INTRODUCTIE...2 MAATREGELEN PER 1 JANUARI 2015.........3 MAATREGELEN PER 1 JULI 2015.......4 MAATREGELEN PER 1 JANUARI 2016.....9 COLOFON....10

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

Ja, een werkgever is aan de werknemer (ook een uitzendkracht) een transitievergoeding verschuldigd indien:

Ja, een werkgever is aan de werknemer (ook een uitzendkracht) een transitievergoeding verschuldigd indien: Juni 2015 Veel gestelde vragen transitievergoeding: Transitievergoeding Vanaf 1 juli 2015 verdwijnt de ontslagvergoeding en krijgt iedere werknemer (ook uitzendkracht), onder bepaalde voorwaarden, een

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardenbeleid College van Bestuur

Arbeidsvoorwaardenbeleid College van Bestuur Arbeidsvoorwaardenbeleid College van Bestuur Bezoldiging conform WNT en het sectorale bezoldigingsmaximum voor onderwijsbestuurders De HAN conformeert zich al vanaf 2010 aan het wetsontwerp Normering Topinkomens

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS STELLING 1 Het nieuwe stelsel van ontslagvergoedingen is niet uit te leggen! 2 SOORTEN VERGOEDING 1. Vergoeding in verband met het voortijdig eindigen

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Welkom op de workshop

Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid 9-6-2015 1 Werken mét Zekerheid Programma Flexwet en Paneldiscussie Pauze Ontslag en Paneldiscussie 9-6-2015 2 Werken mét Zekerheid Doel

Nadere informatie

Aan dtkv. Uw nummer (letter): 2012/37880 Uw brief van: 5 juli 2012 Ons nummer: Willemstad, 11 juli Afd:

Aan dtkv. Uw nummer (letter): 2012/37880 Uw brief van: 5 juli 2012 Ons nummer: Willemstad, 11 juli Afd: Aan dtkv de Raad van Ministers de Minister van Algemene Zaken de heer G. Schotte Fort Amsterdam z/n Alhier Uw nummer (letter): 2012/37880 Uw brief van: 5 juli 2012 Ons nummer: 11072012.1 Willemstad, 11

Nadere informatie

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden.

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werkgevers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 715 Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK ONDERZOEK BIJ STICHTING HET ASSINK LYCEUM (BESTUURSNUMMER 40310) NAAR DE JUISTHEID EN RECHTMATIGHEID VAN DE TOEGEKENDE SUBSIDIE IN HET KADER VAN DE REGELING TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t.

College van Bestuur n.v.t. College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2016 Voorzitter/Lid College van Bestuur N.B. Dit is slechts een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst voor een bestuurder in het PO. Er kan dus

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DE BESTEDING VAN DE SUBSIDIE UIT HOOFDE VAN DE REGELING LERARENBEURS VOOR SCHOLING EN ZIJ- INSTROOM 2009-2011 DOOR STICHTING CARMELCOLLEGE TE HENGELO (35647) Utrecht,

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid 3 juli 2014 Mr. dr. R.F. (Robin) Kötter Inleiding Ontslag via twee routes Kantonrechter en UWV Dit leidde in gelijke gevallen tot verschillende uitkomsten Dit verschil zag voornamelijk

Nadere informatie