REMUNERATIE RAPPORT 2013 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REMUNERATIE RAPPORT 2013 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu."

Transcriptie

1 Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E Datum 30 oktober 2013 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2013 REMUNERATIE RAPPORT 2013 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

2 1. REMUNERATIEBELEID COLLEGE VAN BESTUUR 1.1. Inleiding De Raad van Toezicht van HU stelt het remuneratiebeleid vast voor het College van Bestuur op advies van de Selectie- en Remuneratiecommissie van de Raad. Binnen het goedgekeurde Remuneratiebeleid stelt de Raad van Toezicht, eveneens op advies van de Selectie- en Remuneratiecommissie, de bezoldiging van de individuele leden van het College van Bestuur vast. De Raad van Toezicht volgt hierbij voor de aanstellingen vanaf 1 januari 2013 de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (WNT) en de daar aangekoppelde normbedragen voor de sector hoger beroepsonderwijs. Op grond van het overgangsrecht van de WNT geldt dat voor aanstellingen die voor 11 december 2011 zijn aangegaan een zogeheten eerbiedigende werking van 5 jaar geldt, daarna is een afbouwregeling van kracht. Voor deze oudere aanstellingen geldt het beleidskader dat de toenmalige HBO-raad (nu: Vereniging Hogescholen) in de desbetreffende uitwerking van de branchecode Good Governance had opgenomen en werd door de Raad van Toezicht tevens de zogeheten Balkenendenorm gerespecteerd. Dit heeft tot gevolg dat de bezoldigingen van de leden van het College van Bestuur binnen twee verschillende regimes vallen. Hierna worden de door de Raad gehanteerde grondslagen en uitgangspunten binnen deze regimes nader toegelicht. 1.2 Grondslagen voor het remuneratiebeleid vanaf 2013: de WNT De Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (WNT) brengt met zich mee dat zowel de bezoldiging als een eventuele vergoeding bij beëindiging van het dienstverband aan maxima zijn gebonden. Deze worden per sector vastgesteld, waarbij voor de sector onderwijs een onderscheid is gemaakt tussen bestuurders van universiteiten, hbo/mbo en voortgezet en primair onderwijs. Ultimo 2012 bedroeg de norm voor de maximale bezoldiging van een bestuurder in het hbo ,-. (dit geldt voor het kalenderjaar 2013) Onder het begrip bezoldiging wordt in de WNT begrepen de totale som van de beloning, sociale verzekeringspremies, de betaalbare en vaste en variabele vergoedingen en de beloningen betaalbaar op termijn. De WNT bepaalt dat als ontslagvergoeding voor een bestuurder maximaal een bedrag ,- bruto overeengekomen mag worden Nieuwe beloningscode bestuurders hogescholen Op verzoek van het platform van toezichthouders van hogescholen heeft HAYGroup in 2012 een nieuwe beloningscode ontworpen voor het hbo, in aansluiting op de kaders van de WNT. Op grond van drie criteria: studentenaantallen, budget en aantal onderwijssectoren zijn de hogescholen in 4 functiegroepen ingedeeld. Hogeschool Utrecht valt in groep 4, dit de hoogste groep. De code adviseert minimum en maximum bedragen voor het salaris van de leden en voorzitters van de Colleges van Bestuur. Daarbij wordt een van de 2/7

3 WNT afwijkend normbegrip gehanteerd, het totale bruto jaarsalaris (inclusief vakantietoeslag). Voor leden in groep 4 bedraagt dat tot ,-,voor de voorzitters ,- tot ,- bruto per jaar. De Raad van Toezicht heeft deze code in zijn afwegingen inzake het bezoldigingsbeleid betrokken. 1.3 Grondslagen voor het remuneratiebeleid tot 2013: de (oude) uitwerking van de branchecode Good Governance Uitgangspunt van de Raad van Toezicht is om zich met het remuneratiebeleid te conformeren aan hetgeen in de branche gebruikelijk is. In februari 2006 is door middel van een bindingsbesluit van de leden van de toenmalige HBO-raad (nu: Vereniging Hogescholen) de Branchecode Governance vastgesteld. In hoofdstuk II, principe II.2 en uitwerking II. 2.2 van de code werd verwezen naar een uitwerking die door HAY Adviesgroep is opgesteld. De HU heeft zich geconformeerd aan de Branchecode, en conformeert zich ook aan de Uitwerking bezoldiging bestuurders hogescholen 1. In oktober 2010 heeft de HayGroup in aanvulling op de uitwerking de salarisgroepen geïndexeerd Positionering HU binnen (oude) branchecode In de uitwerking werden 3 criteria omschreven, aan de hand daarvan werd bepaald in welke salarisgroep Hogeschool Utrecht moet worden ingedeeld. Het betreft de totale baten, de maatschappelijke geldstroom en het aantal HBO-sectoren. De Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat de berekening voor de Hogeschool Utrecht al meerdere jaren op een stabiele positie in groep F uitkomt. De salariëring in groep F kent ultimo 2011 een salarisbandbreedte van ,- tot ,- bruto op jaarbasis. Dit is in 2012 niet meer aangepast, mede vanwege de verwachte invoering van de WNT. Deze norminkomens omvatten 12 x het maandsalaris en 8 % vakantietoeslag. De bezoldiging van de voorzitter bedraagt 85 tot 100 % van het maximum, dat van de leden 75 tot 90 %. 1.4 Remuneratiepakket College van Bestuur in 2012 De voorzitter en leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar. In 2012 was het regime van de WNT nog niet van toepassing. Op grond van uitwerking II.2.6 van de branchecode Good governance geeft de hogeschool inzicht in de arbeidsvoorwaarden. De totale bezoldiging van het College van Bestuur bestond in 2012 uit: - een vaste bezoldiging, bestaande uit maandsalaris en 8% vakantietoeslag. Het salaris werd vastgesteld aan de hand van de in de uitwerking van de branchecode opgegeven bedragen indien een totaal vast inkomen wordt toegekend. - pensioen: de bijdrage van HU in de pensioenpremie bedraagt 70% en is gelijk aan de regeling voor personeelsleden. 1 HAY Group, d.d. november /7

4 - opzegtermijn: 6 maanden voor de werkgever en 3 maanden voor de voorzitter en leden van het College. - afvloeiingsregeling: bij de aanstelling van voorzitter en leden van het College van Bestuur is een afvloeiingsregeling overeengekomen. Ingeval van een ontslag dat niet zijn voornaamste reden vindt in aan de persoon toe te rekenen verwijtbare omstandigheden bedraagt de vergoeding voor de voorzitter 1,5 bruto jaarsalaris, en voor de leden bij een dienstverband van 4 jaar één bruto jaarsalaris, en bij een dienstverband van 8 jaar 1,5 bruto jaarsalaris. De Raad van Toezicht heeft extern advies ingewonnen teneinde te verifiëren dat de arbeidsvoorwaarden passen binnen de toepasselijke normen. Hieronder is het overzicht van de bezoldiging van het College van Bestuur in 2012 opgenomen. Het loon zoals bedoeld onder WOPT betreft fiscaal loon inclusief bijtelling, het werkgevers- en werknemersdeel pensioenpremie, premie fpu (flexibel pensioen), en aaop (arbeidsongeschiktheidspensioen). De HU droeg in 2012 voor zeventig procent bij in de door de collegeleden betaalde pensioenpremie, hetgeen is opgenomen in de kolom voorzieningen tbv beloningen betaalbaar op termijn. Naast de genoemde bedragen hebben de leden van het College van Bestuur optioneel een aantal faciliteiten ter beschikking gesteld gekregen, zoals een pc met randapparatuur of laptop, een mobiele telefoon en een tablet. De toename van de totale salarissen ten opzichte van 2011 waren vrijwel geheel het gevolg van een stijging van de pensioenpremies. Er wordt op gewezen dat in dit overzicht de aanstelling van de heer Bogerd vanaf 2003 loopt; voorafgaand aan de benoeming als lid van het College per 1 januari 2009 was hij werkzaam bij HU als faculteitsdirecteur van de Faculteit Economie & Management. in EUR Duur dienstverband Belastbaar loon excl. Fiscale bijtelling Belastbaar loon incl. Voorzieningen tbv beloningen betaalbaar op termijn Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband van tot totaal Stichting Hogeschool Utrecht Mw Drs G.T.C. Bonhof, voorzitter CvB heden Prof. Mr H.M. de Jong, lid CvB heden J. Bogerd MBA, lid CvB heden Deskundigheidsbevordering College van Bestuur De Raad van Toezicht verifieert bij gelegenheid van de jaarlijkse beoordelingen van de leden van het College van Bestuur of er behoefte bestaat aan een vorm van bij- of nascholing. In dat kader heeft de heer Bogerd gekozen voor deelname aan het Executive programma Strategie, Innovatie en Governance dat door TiasNimbas wordt aangeboden in het studiejaar De kosten hiervan bedragen ,- en zijn in 2012 voldaan. Mevrouw Bonhof volgt eveneens in collegejaar de training English for Educational Executives van About English te Utrecht, ten bedrage van 2003,76. Daarnaast heeft zij deelgenomen aan een Leadership Dialogue van het European Leadership Platfom, waarmee en bedrag van 544,50 was gemoeid. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW. 4/7

5 2. TOEPASSING VAN HET BELEID IN Bezoldiging College van Bestuur Overgangsrecht WNT: mevrouw Bonhof en de heer De Jong Mevrouw Bonhof was met ingang 1 september 2011 herbenoemd als voorzitter van het College van Bestuur. Haar remuneratie valt onder het oude regiem, en past binnen de hiervoor onder 1.3 en geschetste kaders. De benoemingstermijn loopt tot 31 augustus Op grond van het overgangsrecht van de WNT kan mevrouw Bonhof gedurende de resterende termijn aanspraak maken op ongewijzigde arbeidsvoorwaarden. Hetzelfde geldt voor de heer De Jong, die met ingang van 1 september 2010 was herbenoemd als lid van het College van Bestuur. De heer De Jong heeft zijn aanstelling bij de hogeschool tegen 1 maart 2013 opgezegd vanwege zijn benoeming tot rector van de Hogeschool van Amsterdam en lid van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam Moreel appel van minister van OCW De minister van OCW heeft na de invoering van de WNT een moreel appèl gedaan op zittende bestuurders om hun bezoldiging sneller aan te passen aan de normen van de WNT. De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat mevrouw Bonhof daar op grond van het overgangsrecht niet toe verplicht is. Mevrouw Bonhof was bereid aan het moreel appel tegemoet te komen, en doet op eigen initiatief per 1 juli 2013 afstand van haar aanspraken op een. Haar bezoldiging als bedoeld in de WNT neemt in 2013 af met een bedrag van 5.967,- op jaarbasis, en voor 2014 betekent dit een verlaging van De totale remuneratie komt hierdoor onder het algemene maximum van de WNT te liggen. De overige arbeidsvoorwaarden zijn als beschreven onder 1.4. De ontwikkeling van de totale bezoldiging van mevrouw Bonhof is hieronder weergegeven, conform de onder 1.4 opgenomen tabel. Er wordt opgemerkt dat de bedragen voor 2013 en 2014 indicatief zijn, vanwege bijvoorbeeld aanpassing van in de pensioenpremies kunnen deze aan verandering onderhevig zijn. Duidelijk is al wel dat de pensioenpremie voor mw. Bonhof voor 2013 stijgt met 3.046,- t.o.v Voor 2014 is het bedrag in onderstaande berekening nog ongewijzigd t.o.v jaar Dienstverband van - tot heden heden heden Bel. loon excl. Fiscale bijtelling Belastbaar loon incl. Voorzieningen tbv beloningen betaalbaar op termijn uitkeringen totaal Onder gelijkblijvende omstandigheden, de stijging was 3.046,- 5/7

6 2.1.3 Aanstelling conform de WNT: de heer Bogerd en de heer Franken Per 1 januari 2013 is de heer Bogerd herbenoemd als lid van het College van Bestuur voor een periode van 4 jaar. Vanwege de ontstane vacature in het College door het vertrek van de heer De Jong, wordt met ingang van 1 september 2013 de heer Franken voor een periode van 4 jaar tot lid benoemd. Beide aanstellingen vallen onder de normen van de WNT. De Selectie- en Remuneratiecommissie heeft de Raad van Toezicht geadviseerd over het nieuw te voeren beleid. Voor de heer Bogerd bracht het regime van de WNT een teruggang in totale bezoldiging met zich mee, alsmede een aanpassing van de ontslagvergoeding, die van een bruto jaarsalaris is teruggebracht tot ,- bruto. De aanpassing van de bezoldiging is ingevuld door het recht op een lease-auto te laten vervallen. Mede gelet op de teruggang in ontslagvergoeding, de ervaring die de heer Bogerd inmiddels heeft als bestuurder, en de wenselijke afstand tot het bezoldigingsniveau van de voorzitter acht de Raad het redelijk het brutosalaris niet verder te verlagen. De bezoldiging van de heer Bogerd past daarmee binnen de normen van de WNT, maar ligt boven het niveau van de uitwerking in de Beloningscode bestuurders hogescholen. Bij de aanstelling van de heer Franken is aangesloten bij dit beleid, en tot een aanvangssalaris met doorgroeiperspectief besloten Remuneratiepakket leden College van Bestuur 2013 De totale bezoldiging van de in 2013 aangestelde leden van het College van Bestuur (de heren Bogerd en Franken) bestaat uit: - een vaste bezoldiging, bestaande uit maandsalaris en 8% vakantietoeslag. - pensioen: de bijdrage van HU in de pensioenpremie bedraagt 70% en is gelijk aan de regeling voor personeelsleden. - opzegtermijn: 6 maanden voor de werkgever en 3 maanden voor de voorzitter en leden van het College. - afvloeiingsregeling: een ontslagvergoeding van ,- bruto. Hieronder is het totale bruto jaarsalaris inclusief vakantie-uitkering van de voorzitter en de leden weergegeven. Datum aanstelling Bruto jaarinkomen Mw. Drs. G.T.C. Bonhof, ,94 * Voorzitter Dhr. J. Bogerd MBA ,- ** Dr. Ir. A.A.J. M. Franken ,- ** *conform uitwerking branchecode en Overgangsrecht WNT **conform WNT 6/7

7 2.2 Remuneratie Raad van Toezicht in 2013 In 2009 is besloten de vergoeding voor de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht aan te passen aan de uitwerking van de branchecode Good governance, maar dat werd afgezien van een bezoldiging geheel conform de normen van schaal F. Ook werd afgezien van het toekennen van een extra vergoeding op grond van het lidmaatschap van de vaste commissies van de Raad van Toezicht. Omdat de Raad heeft besloten tot het instellen van een derde commissie, de Commissie Kwaliteit Onderwijs & Onderzoek, en leden daardoor in meerdere commissie participeren, is in 2012 besloten de remuneratie voor de Raadsleden die in meerdere commissie actief zijn aan te passen. In de WNT is een nieuwe norm opgenomen voor de remuneratie van de toezichthouders. De Raad zal zich in 2013 buigen over de gevolgen hiervan op het te voeren beleid, en zal niet voor 2014 tot aanpassing overgaan. Voor de inzichtelijkheid zijn de bedragen hieronder in een tabel weergegeven. Remuneratie 2012 Remuneratie 2013* Maximum groep F Voorzitter 7.000, , ,- Leden 5.000, , ,- Leden actief in ten 7.000, , , ,- als lid 1 commissie 9.500,- als lid 1 commissie minste 2 commissies *Op grond van de gewijzigde BTW-regeling voor toezichthouders is hierover vanaf een BTW-percentage van 21 % verschuldigd. 7/7

Remuneratie Rapport 2013

Remuneratie Rapport 2013 Remuneratie Rapport 2013 voorwoord Voorwoord Dit Remuneratie Rapport geeft een beeld van de ontwikkelingen op het gebied van belonen bij Achmea over 2013. In dit rapport gaat Achmea in op de belangrijkste

Nadere informatie

Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS. 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS. 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010 Overeenkomst De HBO-raad gevestigd te 's-gravenhage te dezen statutair of krachtens schriftelijke

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. o~~çëîççêëíéä= Jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. Portefeuillehouder: C. Bijl

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

ONTSLAGVERGOEDINGEN GEBRUIK EN NORMERING

ONTSLAGVERGOEDINGEN GEBRUIK EN NORMERING ONTSLAGVERGOEDINGEN GEBRUIK EN NORMERING Adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers mei 2009 Colofon Uitgave Adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers p/a Ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

Bestendig naar de toekomst.

Bestendig naar de toekomst. Bestendig naar de toekomst. Rabobank CAO 2013 2015. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juli 2013 1 januari 2016 INHOUD CAO-verklaring 8 DEEL I

Nadere informatie

[..] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31. Telefoon E-mail. Betreft

[..] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31. Telefoon E-mail. Betreft Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Cormat Finance B.V. [.] [.] [.] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31 Telefoon E-mail Betreft

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

Pensioenreglement 67

Pensioenreglement 67 Pensioenreglement 67 STICHTING DOUWE EGBERTS PENSIOENFONDS PENSIOENREGLEMENT 67 geldend voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 of deelnemer geworden op of na 1 januari 2006 Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Remuneratierapport. Achmea s visie op beloningsbeleid. remuneratierapport 1

Remuneratierapport. Achmea s visie op beloningsbeleid. remuneratierapport 1 Remuneratierapport Achmea s visie op beloningsbeleid remuneratierapport 1 Voorwoord Dit Remuneratie Rapport geeft een beeld van de ontwikkeling op het terrein van belonen bij Achmea over 2011. In dit rapport

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs. 2014 2016 1 oktober 2014 t/m 31 maart 2016

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs. 2014 2016 1 oktober 2014 t/m 31 maart 2016 c a o Collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs 2014 2016 1 oktober 2014 t/m 31 maart 2016 collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs 1 oktober 2014 tot en met

Nadere informatie

et normering bezoldiging opfunctionarissen ublieke en semipublieke sector

et normering bezoldiging opfunctionarissen ublieke en semipublieke sector Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties WNT-jaarrapportage 2013 Jaaranalyse en overzicht Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) et normering

Nadere informatie

Deel A I : Normatieve bepalingen (II : Obligatoire bepalingen)

Deel A I : Normatieve bepalingen (II : Obligatoire bepalingen) Deel A I : Normatieve bepalingen (II : Obligatoire bepalingen) van de Collectieve Arbeidsovereenkomsten afgesloten voor AkzoNobel bedrijven in Nederland (versie juli 2013 + aanpassingen Bijlage III per

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

16 Reorganisatie en sociaal plan

16 Reorganisatie en sociaal plan Bijlage 1 Versie 23 mei 2013 16 Reorganisatie en sociaal plan 1 Reorganisatie Artikel 16.1 bevoegdheid tot reorganisatie 1. Het college neemt het besluit tot een ingrijpende reorganisatie. Het hoofd van

Nadere informatie

Op koers Jaarverslag 2010

Op koers Jaarverslag 2010 Op koers Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Wat we doen Hoe we besturen Profiel 5 Bestuur 11 Activiteiten 6 Corporate governance 15 Positie in de keten Vestigingslanden 7 8 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1 PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 INHOUD PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Deelnemerschap 3 Artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 SOCIAAL PLAN Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 6 a) Werkgever... 6 b) Werknemer...

Nadere informatie

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces.

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces. Bijlage 1: Sociaal Plan Het sociaal plan is het kader waarbinnen de reorganisatie zal worden uitgevoerd. In het sociaal plan staan de verschillende stappen in het reorganisatieproces beschreven. Daarnaast

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Stichting DLO. 1 april 2011 tot 1 april 2013

Collectieve Arbeidsovereenkomst Stichting DLO. 1 april 2011 tot 1 april 2013 Collectieve Arbeidsovereenkomst Stichting DLO 1 april 2011 tot 1 april 2013 31 januari 2012 2 CAODLO 2011-2013 Onderhandelaarsakkoord CAO DLO 1 april 2011 tot 1 april 2013 1 Looptijd De looptijd van de

Nadere informatie

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Hoofdstuk 2 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A

Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Voor de werknemers van Sanoma die in dienst zijn getreden voor 1 januari 2009 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Inhoudsopgave Pagina VOORWOORD 3 A. INLEIDING EN UITGANGSPUNTEN 2 VOORWOORD Koninklijke Wegener heeft intensief overleg gevoerd over een

Nadere informatie

Akkoord CAO Banken per 3 juli 2014

Akkoord CAO Banken per 3 juli 2014 Akkoord CAO Banken per 3 juli 2014 1. Looptijd De CAO Banken kent een looptijd van 1 juli 2014 tot 1 januari 2017 (2,5 jaar) 2. Loon De lonen zullen gedurende deze looptijd als volgt structureel stijgen:

Nadere informatie

1 november 2010 tot 1 januari 2012

1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO 1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 november 2010 tot 1 januari 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK l ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2014 Inhoud Meerjarenoverzicht 5 Voorwoord 7 1 Het pensioenfonds 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Over het pensioenfonds 8 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 8 1.2.2 Werkingssfeer

Nadere informatie