De woningeigenaar getriggerd en geactiveerd Inzichten in twee jaren marktbewerking Blok voor Blok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De woningeigenaar getriggerd en geactiveerd Inzichten in twee jaren marktbewerking Blok voor Blok"

Transcriptie

1 De woningeigenaar getriggerd en geactiveerd DEF Versie 13 mei 2014 In twee jaren Blok voor Blok is een grote hoeveelheid inzichten vergaard in de wijze waarop de woningeigenaar te activeren is om te investeren in een energiezuinigere woning. Eens te meer is gebleken dat marketing een essentiële succesfactor is, zeker omdat de bouw- en installatiebranche traditioneel sterk aanbodgericht denkt en energiebesparing voor een gemiddelde woningbezitter vaak een low- involvement onderwerp is. De omslag naar een klantgeoriënteerde werkwijze is geen sinecure gebleken, aangezien de meeste projecten aangeven de eerste 1-2 jaar vooral bezig zijn geweest het aanbod te organiseren en de communicatie- middelen te maken. Nu we onze winkel ingericht hebben, blijkt het lastig te zijn de klanten binnen te krijgen, is een veelzeggende quote van een van de consortia. De grootste uitdaging van Blok voor Blok zit in het manifest maken van een latente energiebespaar- en wooncomfortbehoefte. Van behoefte naar vraag, dat is het credo van Blok voor Blok. Samengevat wijst de praktijk uit dat er drie grote marketinguitdagingen zijn: 1. Vraagactivatie 2. Klantfocus aan aanbodzijde 3. Met welk rendabel verdienmodel kunnen we de opschaling in volume maken? Interessant is dat de klanttevredenheid, daar waar het gaat om het resultaat in termen van comfortvergroting en/of besparing, goed scoort. We kunnen dus stellen dat woonconsumenten positief zijn, wanneer zij eenmaal in actie zijn gekomen en de procesmatige hobbels in de samenwerking met de uitvoerders hebben genomen. 1. Vraagactivatie Dit thema valt uiteen in de subthema s: denken vanuit de mindset van de woonconsument: wat zijn drijfveren en barrières? de rol en het effect van wijk- /straatambassadeurs creëren van een collectieve vraag segmentatie (klanttypologieën/persona s) en differentiatie in aanbod en communicatie online- leadgeneratie de effectiviteit van tools (quickscans, rekentools, woningdossiers etc.) ondersteuning van een landelijke campagne 2. Klantfocus aan aanbodzijde Dit thema valt uiteen in de subthema s: de propositie: o maatwerk versus standaardisatie (uniformiteit in de uitvoering blijkt lastiger dan gedacht) 1

2 o volledig ontzorgen, of een simpelere propositie en de regie bij de klant? klantgeoriënteerde competenties bij adviseurs- en uitvoerders wow- momenten creëren (die van tevreden klanten promoters maken), vanuit de customer journey de eigenheid in de benadering van individuele woningeigenaren versus VVE en en corporaties het belang van geloofwaardigheid en de onafhankelijkheid van de aanbieder (en de rol van de gemeente) financieringsconstructies en subsidies 3. Verdienmodellen voor opschaling Met welk verdienmodel kunnen consortia een klantproces inrichten dat rendabel is? (met een mix van persoonlijke en online- communicatie) Zijn hierin kortingen voor de consument te realiseren (ondanks de hoeveelheid maatwerk die is vereist)? Dit overzicht In alle door RVO.nl geïnitieerde onderzoeken en analyses, vele overleggen en bijeenkomsten, zijn inzichten voortgekomen die in verschillende documenten zijn vastgelegd. Daarnaast zijn er diverse tools beschikbaar of in ontwikkeling waarmee de consument wordt getriggerd. Deze notitie poogt een overzicht hiervan te geven en de belangrijkste inzichten en learnings samen te vatten. Voor meer details verwijzen we uiteraard graag door naar de betreffende documenten. Leidend in ons denken, en daarmee ook in de structuur van deze notitie, is de customer journey, de klantreis met mentale stappen die elke woningeigenaar in beginsel doorloopt. Aangezien één van de Blok voor Blok valkuilen een te sterke aanbodgerichte, inside- out marktbewerking is, waarborgen we hiermee dat het denken van de consument het vertrekpunt van alles is. Gras groeit niet harder door er aan te trekken, met deze opmerking staven we dat een te sterke push- marketing gedomineerde aanpak voor de langere termijn niet houdbaar is en niet tot de beoogde opschaling leidt. Kernvraag is hoe we dit combineren met een pull- marketingaanpak die veel meer de intrinsieke drijfveren van mensen activeert. 2

3 Overzicht*middelen*vraagcrea1e*Blok*voor*Blok* De*mindset*van*de*woningeigenaar*als*leidraad* Desinteresse* Bewust9 wording* Inten1e* Oriënteren* Oplossen* Tevreden*en* aanbevelen?* Onderzoeken* Learnings* Tools* Inzichten in twee jaren marktbewerking Blok voor Blok 3

4 Conclusies & Aanbevelingen De optelsom van twee jaren praktijkervaring in veertien projecten, diverse marktonderzoeken en de inzet van vele tools (van warmtescan, informatieplek en vele online- tools) levert veel waardevolle inzichten op. Een poging deze in deze notitie samen te vatten op één pagina doet geen recht aan de inzet van alle betrokkenen en is sterk generaliserend, maar geeft wel een krachtig beeld van de punten waarmee in de volgende fase ernstig rekening gehouden moeten worden. Opschaling van de aantallen woningen die onder handen worden genomen is immers een belangrijk doel. Zeker nu eind dit jaar de introductie nadert van het nieuwe indicatieve energielabel vanuit het SER- akkoord. Een wezenlijke vraagactivatietrigger ligt dan bij alle woningeigenaren in Nederland in de brievenbus: een unieke kans een grote slag te slaan. We trekken de volgende conclusies: De wijkgerichte aanpak is zeer bewerkelijk en wisselend effectief; persoonlijke communicatie is en blijft het meest effectief, maar heeft een bredere voedingsbodem nodig (pull- marketing) om te kunnen bloeien; De voorlopers ( innovators ) in beweging krijgen lukt veel projecten nog wel, maar groep daarna (de early majority ) is lastiger te bereiken, maar moet wel de focus krijgen; 14 Projecten vonden - zoals ook beoogd in dit kennis- en leertraject - elk eigen wiel uit; het is nu de tijd best practises landelijk in te zetten en pull- marketingactiviteiten te bundelen voor landelijke vraagcreatie die naar lokale projecten doorverwijst; De ontzorgproposities moeten simpeler gepositioneerd: kom binnen met 1 of 2 (isolatie)maatregelen, en verbreedt dan de vraag; Er zijn groepen die via de ratio (energiebesparing en investeren in de woning) moeten worden getriggerd, maar ook groepen woningeigenaren voor wie comfort (de woning als gezelligheidsplek ) en het milieu de belangrijkste drijfveren zijn. Te weinig is gedaan met het vergroten van de schaarste- perceptie (urgentie creëren) en het centraal stellen van de life- events die woningeigenaren doormaken; Een ruime meerderheid (82%) van de respondenten die maatregelen heeft uitgevoerd, staat ervoor open om in de toekomst nieuwe energiebesparende maatregelen te nemen. De belangrijkste reden is kosten besparen; De markt is nog teveel aanbodgericht en inside- out bewerkt. Daarbij kan de communicatie veel meer vanuit de mindset van de consument (en dus de customer journey) worden ingezet, op een gepersonaliseerde en databasegestuurde wijze; Aanbieders dienen zich te versterken in klantgestuurd werken. Dat levert naast tevreden klanten promoters met goede reviews op; De standaardisatiegraad van maatregelen is sterk overschat; maatwerk moet het vertrekpunt zijn. Dat is een van de belangrijkste redenen dat nieuwe verdienmodellen noodzakelijk zijn om opschaling in volumes mogelijk te maken; Financieringsconstructies (o.a. via leningen of Esco s) zijn wenselijk om koopbarrières te slechten; Een stads- /gemeentebrede aanpak heeft de voorkeur (incl. VVE s en corporaties, naast particulieren). Het is sterk de vraag of de wijk- /buurtgewijze aanpak van Blok voor Blok de meest effectieve koers is, aangezien het leunt op klassieke sociale structuren die voor steeds minder groepen Nederlanders relevant zijn; De gemeente in de rol van onafhankelijke communicator met autoriteit en versneller is cruciaal. 4

5 Conclusies & Aanbevelingen (2) Meerdere onderzoeken tonen aan: wanneer woningeigenaren ertoe over zijn gegaan de eerste maatregelen te n emen, is d e bereidheid om er daarna n og meer te nemen significant groter. Dat is een extra pleidooi voor een marketingaanpak/propositie die klein begint, met eenvoudige maatregelen van niet meer dan euro. In de motivatie van een woningeigenaar om tot actie over te gaan, lopen veelal twee dingen door elkaar: drijfveren en aanleidingen (triggers). Een drijfveer is een (emotionele) vaak nog latente behoefte. Deze is sterk intrinsiek van aard. Er is daarnaast veelal een extrinsieke trigger nodig om deze manifest te maken en in vraag om te zetten. Triggers kunnen variëren van de buurman die bij je aanbelt tot een incentive in de vorm van een subsidie- aanbod, een aantrekkelijke financiering, een Slimme Meter of een cadeautje als een ipad dat je krijgt b ij aanschaf van een HR- ketel. Schaarste triggert ook, maar heeft een andere lading en is daarmee een geheel andere en vierde knop, die voor urgentie zorgt en uitstelgedrag beperkt. Met name schaarste creëren is binnen Blo voor Blok een nog onontgonnen gebied. Hieronder is het denkmodel grafisch weergegeven, met het advies: maak in marketing en communicatie gebruik van deze vier knoppen tegelijkertijd, creëer synergie en krijg woningeigenaren in beweging. A. Learnings uit de praktijk Push én pull- marketing gecombineerd Blok voor Blok in de zin van de geografische, buurtgewijze aanpak, leidt teveel tot een push- marketing georiënteerde marketbewerking. Elk project vindt zijn eigen wiel uit (wat ook de leerdoelstelling is!), waardoor pull- marketing beperkt van de grond komt: projecten zijn online nauwelijks vindbaar en consumenten die niet in de BvB- wijken wonen doen niet mee. Met een landelijke aanpak met online- leadgeneratie voor lokale projecten snijdt het mes aan twee kanten: het schaalt sneller op (in volume) en beperkt de investering van dure menskracht in de eerste stappen van de sales funnel, waarbij het Inzichten in twee jaren marktbewerking Blok voor Blok 5

6 verdienmodel is gebaat. Zonzoektdak doet dit bijv. heel slim: een soepel online- klantproces, met pas persoonlijk contact op het moment dat nieuwe klanten op de drempel staan van ja zeggen. Hierbinnen blijft voor de buurtambassadeur een belangrijke rol weggelegd. De huidige aanpak slaagt er in met name de innovators en early adopters te bereiken (zoals deze in de Adoptiecurve van Rogers heten). Dit betreft de koplopers waarvan je je af kunt vragen of zij uit zichzelf ook al niet in beweging zouden zijn gekomen. Kernvraag moet zijn hoe het de groep daarachter en veel meer het SBS6- publiek weten te activeren. Propositie en verdienmodel In eerste instantie heeft Blok voor Blok een vaste ontzorg- totaalaanpak geïnstitutionaliseerd, en is teveel gaan verkopen. Voorbeelden van aanpakken en verdienmodellen zoals Pluimers, Nederlandisoleert en Tonzon werken beter, vanwege hun simpelheid. Het is consumenten makkelijker uit te leggen. Blok voor Blok zou ook gebaat zijn bij een simpelere propositie, waarin we binnenkomen met een eenvoudig bespaarpakket, en van daaruit proberen woningeigenaren een volgende stap te laten maken naar een (nog) hoger energielabel. We bieden dan veel meer een oplossing in plaats van een product, en ontzorgen op 1 of 2 maatregelen, en niet op het totaal! Marketing is klanten helpen kiezen is in dat kader een interessante definitie. Kernvraag is daarmee hoe we consumenten na enkele eerste isolatiestappen kunnen verleiden verder te gaan. Zie hoe bijv. Gillette en printerfabrikanten laagdrempelig binnenkomen met een laaggeprijst basisproduct, en klanten overhalen tot herhalingsaankopen. Blok voor Blok zou hiermee eigenlijk Stap voor stap moeten heten. Er is geen verdienmodel te bedenken waarin elk kanaal een interessante fee kan verdienen. Zeker omdat standaardisatie van werkzaamheden erg tegenvalt, houdt een uitvoerder met een fee van zo n 4% (zoals in Tilburg) en een gemiddeld bespaarpakket van 2000, ,- weinig marge over. Een uniforme aanpak werkt daarmee niet. Uitsluitend spouw- en vloerisolatie zijn te standaardiseren Interessant is wat Blok voor Blok kan leren van de verdienmodellen en marktbewerking van Tonzon, Pluimers, Nederlandisoleert, Feenstra, Nuon, Zonzoektdak, Meewind etc. Maar ook voorbeelden uit geheel andere branches die vandaag de dag (online) heel succesvol zijn: Independer, Zoover, Groupon, booking.com, kieskeurig.nl B. Tools voor de consument Een breed arsenaal aan tools is er met name online beschikbaar om de consument te stimuleren een volgende stap te zetten in de customer journey. Onderstaande lijst is waarschijnlijk niet compleet en limitatief, wellicht kunnen nog instrumenten toegevoegd worden. Tool en stap in de CJ Doel Voor wie afzender 6

7 fase van ontkenning > eerste bewustwording intentie > oriëntatie bewustwording > oriëntatie mensen bewust maken van de relatie tussen de energetische kwaliteit (energielabel) van hun (potentiële) woning en de energiekosten. Dit bewustzijn is geprikkeld door de energiekosten van 10 jaar geleden, heden en tien jaar vooruit 2011 in kaart te brengen. Snel en makkelijk inzicht geven in de mogelijkheden van energiebesparende maatregelen in relatie tot kosten, besparingen en woonlasten. Eenduidige en onafhankelijke informatie naar de doelgroepen. Via webservice kunnen marktpartijen gebruik maken van de EBVW- database en koppelen aan eigen instrumentarium. Om voorbereid naar de makelaar, aannemer of verhuurder te gaan om de 9 grootste woonteleurstellingen te voorkomen op gebied van Ga voorbereid naar uw makelaar, aannemer of verhuurder en voorkom de 9 grootste woonteleurstellingen Liefde voor een huis maakt blind. Voorkom teleurstellingen, maak gebruik van de WoningChecklist ogv geluidsoverlast, tocht en kou, energiekosten, vocht, ventilatie, onderhoudsgevoeligheid, inbraak en sociale veiligheid, geschiktheid voor minder valide en flexibiliteit van de woning ventilatie/ventileren- voor- gezonde- binnenlucht.aspx Professional informeert de consument consument Consument RVO Milieu Centraal RVO Verbeterde versie in de maak Frans de Haas (met gelden van BZK maken zij er nu een business case van) oriëntatie oriëntatie Verwachte besparing per woningtype oriëntatie Op de testimonialwebsite kunnen bezoekers ervaringen lezen over eerder uitgevoerde verbouwingen voor verbetering van de energiehuishouding van een woning. Deze testimonials zorgen voor social proof. Het is geen officiële instantie die vertelt hoe het zit, maar je hoort het van andere mensen. Het spreekwoord als er één schaap over de dam is volgen er meer, is ook hier van toepassing. Via uw Woningdossier kan de consument zich snel en efficiënt oriënteren op de mogelijkheden in de woning en vervolgens makkelijk aan de slag gaan met de uitvoering. Voor uitvoerders en gemeenten is een expertmodule beschikbaar In een woningdoorsnede kun je per woningtype aanklikken welke besparing haalbaar zijn Consumenten Consumenten consument RVO, Milieu Centraal en wellicht Vacpunt Wonen Stichting MMM Milieu Centraal oriëntatie > oplossen Groen energielabel loont bewustwording Vergelijk mijn energiegebruik Vooral gericht op gedrag welke besparingen mogelijk zijn en wat deze opleveren. Kleine maatregelen weinig investeren. Ontdekken wat de extra kosten zijn voor een huis met een ongunstig energielabel het energieverbruik te vergelijken met anderen in dezelfde woonsituatie. Consument Consument Consument Milieu Centraal Milieu Centraal Milieu Centraal 7

8 bewustwording C. Alle onderzoeken samengevat Energiebesparende maatregelen bij individuele woningeigenaren - Rapportage kwantitatief onderzoek (Flow Resulting, mei 2013) Onderzoek onder 400 woningeigenaren: 240 met ervaring met energiebesparende maatregelen, 160 zonder ervaring met energiebesparende maatregelen). De kwantitatieve resultaten bevestigen de meeste bevindingen uit het kwalitatieve onderzoek, deze worden echter op sommige punten genuanceerd. De belangrijkste uitkomsten: Comfortabel wonen en kosten besparen zijn de belangrijkste drijfveren om energiebesparende maatregelen uit te (laten) voeren. Men is positief verrast door het verhoogde wooncomfort en de lagere energierekening. Meer dan de helft (67%) van deze groep zou energiebesparende maatregelen aanbevelen aan anderen. De belangrijkste reden om geen energiebesparende maatregelen te nemen is het feit dat het huis al geïsoleerd is. Het resultaat van energiebesparende maatregelen komt overeen met de verwachtingen die men vooraf had: het wooncomfort is toegenomen, de energierekening is lager geworden. Voor een zeer klein deel geldt dan men onvoldoende (financieel) effect heeft ervaren. Een ruime meerderheid (82%) van de respondenten die maatregelen heeft uitgevoerd, staat ervoor open om in de toekomst nieuwe energiebesparende maatregelen te nemen. De belangrijkste reden is kosten besparen. De energieleverancier en overheid worden vanwege hun deskundigheid en ervaring als meest logische partijen gezien om te informeren over maatregelen. Een warmtefoto en inzicht in het eigen verbruik ten opzichte van de buren zijn interessante middelen die de nieuwsgierigheid opwekken. Bij het selecteren van een aannemer is deskundigheid belangrijker dan prijs. De meerderheid van alle respondenten kiest het liefst zelf een aannemer. Om deel te nemen aan een buurtaanpak is het behoud van keuzevrijheid cruciaal. Meer dan de helft van alle respondenten wil graag zelfstandig te werk gaan bij het uitvoeren van maatregelen; men zegt geen hulp nodig te hebben van een organisatie. Energiebesparende maatregelen bij individuele huiseigenaren - Rapportage Customer Journey blok voor blok (kwalitatief onderzoek Flow Resulting, december 2012) Conclusies samengevat: Wooncomfort verbeteren en kosten besparen zijn de belangrijkste drivers om energie besparende 9 maatregelen uit te voeren. Respondenten komen via verschillende wegen in contact met energie besparende maatregelen; een centrale afzender ontbreekt. De (EPA)- adviseur speelt een belangrijke rol in het proces en ervaringen lopen uiteen. Er liggen kansen voor makelaar en aannemer om een rol te spelen in het wervingsproces. Gebrek aan (technische) kennis leidt bij de meeste respondenten tot onzekerheid bij het maken van keuzes. Of dit nu gaat om het selecteren van een aannemer of type materiaal. Te weinig keuzemogelijkheden geven geen goed gevoel, maar te weinig keuzemogelijkheden evenmin. 8

9 Verbouwen is volgens het merendeel altijd gedoe en daarom willen respondenten het liefst zo min mogelijk partijen betrekken bij de uitvoering. Over het algemeen ervaren respondenten het onderwerp energiebesparende maatregelen meer als functioneel dan emotioneel. Een verhuizing of grootschalige verbouwing is een natuurlijke aanleiding om maatregelen uit te voeren. Aannemers kunnen verwachtingen beter managen met behulp van een complete offerte. Na het uitvoeren van de maatregelen is het wooncomfort waarneembaar verhoogd. Meer nazorg over het gebruik van apparatuur is in bepaalde gevallen gewenst. Deelnemers staan open voor informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van energie opwekken. Customer Journey Blok voor blok is een kennis-en leertraject over grootschalige energiebesparing in de bestaande bouw. In verschillende projecten doen onder meer marktpartijen, lokale overheden corporaties en eigenaren ervaring op om minimaal woningen in één gemeente flink energiezuiniger te maken. Daarmee kunnen eigenaren en bewoners goedkoper en comfortabeler wonen én bijdragen aan een beter milieu. Blok voor blok zal de bewezen succesvolle methoden delen en voorstellen doen om ze op grotere schaal toepassen. Kijk voor meer informatie op Ook kunt u ons mailen via Energiebesparende maatregelen bij individuele huiseigenaren Hoe ziet de reis van de klant (eigenaar-bewoner) eruit? Van een eerste gedachte om te investeren in energiebesparende maatregelen tot en met de realisatie van de energiebesparende maatregelen. 1. Nog geen maatregelen 2. Maatregelen op de agenda Ik betaal me scheel, maar ik krijg het maar niet warm in huis. Ik zie verschillende aanbiedingen voorbij komen; die van de gemeente durf ik te vertrouwen. Beweegredenen Wooncomfort verbeteren Kosten besparen + Natuurlijke aanleiding* Gebruik wooncomfort als verkoopargument, probeer het tastbaar te maken met bijvoorbeeld een wooncomfortscore Belemmeringen Financiële situatie laat het niet toe Ons huis is al goed geïsoleerd Overweeg inzet van doehet-zelf pakketten om kostenbarrière lager te maken en deelnemers sneller over de streep te krijgen 3. Afweging en keuze 4. Uitvoering Ik wil vrijheid om te kiezen maar wel zeker weten dat ik het juiste Kies. Ik vind zo n verbouwing altijd een hoop gedoe. Afzender Energieleverancier en overheid als meest logische partijen voor werving Keuze-stress Onzekerheid door gebrek aan kennis & informatie. Benut de overheid als betrouwbare afzender Faciliteer het geven van reviews over aannemers Dissatisfiers De uitvoering is een moeizaam proces, veel rompslomp. Slechte service van aannemer. Prikkel Warmtefoto en verbruik ten opzichte van buren prikkelen nieuwsgierigheid Keuzevrijheid Keuzevrijheid behouden bij buurtaanpak is cruciaal Maak werving persoonlijk en relevant om met potentiële deelnemers in gesprek te komen (bijv. warmtefoto of vergelijking energierekening met buurtbewoners) 5. Rekening betalen Als de rekening hoger uitpakt dan begroot, dan word ik daar niet blij van. 6. Wonen in een aangepast huis Ik merk toch dat ik meer op mijn verbruik ben gaan letten. Bij 83% van de deelnemers voldeden de energiebesparende maatregelen aan hun verwachtingen Verhoog loyaliteit van deelnemers door ze op logische momenten te benaderen Zorg voor goede nazorg met behulp van een service call Zorg voor één uitvoerende partij die de verschillende type maatregelen coördineert Breng best practices uit de buurt in beeld door gebruik te maken van kijkavonden, infographics, instructievideo s De woningeigenaar verleid (Aalders Merk en Marketing, december 2013) Analyse onder 14 Blok voor Blok projecten (interviews met penvoerders) aan de hand van de onderzoeksvragen: 1. Hoe slagen de 14 Blok voor Blok consortia er (niet) in particuliere woningbezitters maximaal te verleiden te investeren in een energiezuinige woning? Wat werkt goed? Wat werkt niet? 2. Kunnen we - op basis van voorgaande learnings - algemeen geldende adviezen geven voor de meest effectieve marketingaanpak, met ruimte voor couleur locale? Anders geformuleerd: hoe bereiken we mensen met een latente behoefte, maken we deze manifest en verbinden we deze concrete vraag met het aanbod van leveranciers van energiebespaarmaatregelen. Het hybride marketingmodel: push én pull Twee jaren Blok voor Blok en ook ervaringen in andere gemeenten laten zien hoe bewerkelijk het is woningeigenaren over te halen om te investeren in hun woning. Nieuwe energierekening Ik had het best logisch gevonden om achteraf nog even een telefoontje te krijgen. Onderzoek door flowresulting Klantinzichten (kwalitatief onderzoek) - Inzichten zijn tot stand gekomen op basis van 11 semi-gestructureerde interviews. Toetsen inzichten (kwantitatief onderzoek) - De uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek worden verder getoetst met behulp van kwantitatief onderzoek (N=400). Inzichten in twee jaren marktbewerking Blok voor Blok 7. 9 Maak gebruik van duurzaamheidstrends in communicatie bijv. zelf opwekken van energie (bijv. met zonnepanelen)

10 In een markt die traditioneel sterk aanbodgericht werkt, wordt ook de marketing sterk vanuit het product en de ratio ingevuld. Het huis- aan- huis benaderen van woningbezitters bij voorkeur via wijkambassadeurs kan effectief zijn, maar is geen duurzaam marketingmodel, gezien de scheve kosten- batenverhouding. Push- marketing is het wat nu de klok slaat, waarbij ook nog eens sterk vanuit de klassieke sociale structuren wordt geredeneerd: de geografie. En dat in een tijd waarin de binding van mensen met de wijk of straat veelal minder sterk is dan met de netwerken die online bestaan of stad- of dorpsbreed via andere netwerken. Het onderzoek pleit voor een hybride aanpak, waarin push- én pull- marketing elkaar versterken. Kernvraag is hoe we vraagcreatie kunnen stimuleren door andere, landelijke communicatiekanalen in te zetten die leiden tot lokale energiebesparingsopdrachten. Immers: ook lokale wijkbewoners bereik je juist vaak via landelijke media en platforms, aangezien huis- aan- huisbladen, folders en regionale omroepen door onze doelgroepen beperkt worden gebruikt. Deze analyse leidt de volgende conclusies en aanbevelingen: Focus op de early adopters (om early majority te bereiken) Denk en communiceer in kleine conversiestappen (en maak de customer journey / funnel leidend). Focus op de customer journey en conversiestappen in de sales funnel Woningeigenaren die overwegen te investeren in de energieduurzaamheid van hun huis, doorlopen over het algemeen vergelijkbare mentale stappen in hun beslisproces. Dat is waar pull- marketing begint en aanhaakt. Vanuit de doelstellingen van de voorgestelde campagne denkend, kunnen we stellen dat: Bewustwording niet het primaire communicatiedoel moet zijn; hiertoe bestaan andere beïnvloedingscampagnes Juist in de stap van Intentie naar Oriëntatie/Oplossen is nog veel te winnen: meer woningeigenaren die mee gaan doen. En dus converteren naar actie en dus omzet opleveren voor de bouwers/installateurs die woningen verbeteren. Pull- marketing heeft tot doel consumenten te activeren, zodat zij zelf op zoek gaan naar informatie. Met name in zoekmachinemarketing (SEA en SEO) via Google is nog veel winst te behalen. Veel lokale projecten zijn hier nu nog compleet onvindbaar en beschikken niet over de eigen budgetten dit efficiënt in te zetten. Een klantgestuurd proces creëert promoters: train bouwpartners in klantgerichtheid Blijf focussen op de ambassadeurs en sociale marketing Gebruik ook andere sociale structuren dan de geografische om collectieve vraag te creëren, zoals Organiseer landelijke marketing luchtsteun via landelijk platform en campagnes Maak gebruik van life- events en partners Communiceer vanuit de emotionele waarde, en niet primair uit instrumenteel perspectief. Vraagcreatie: speel in op ratio én emotie Maak omslag van aanbodgerichte naar vraaggestuurde proposities Zorg ervoor vraagcreatie via vier knoppen te stimuleren. Kijk naar drijfveren, barrières, triggers en urgentie Consumenten zijn primair gevoelig voor benchmarking : faciliteer hen hierin Maak gebruik van beschikbare tools (in de juiste fase ingezet) Personaliseer in communicatie, in plaats van schieten met hagel Lanceer iets zoals de wooncomfortscore om ook dit belangrijke element te kwantificeren Doelgroepsegmentatie energiebesparingsprojecten (The Choice, april 2012) De centrale probleemstelling van dit onderzoek is: Op welke wijze kan het ministerie van BZK het 10

11 aantal deelnemers aan energiebesparings- projecten vergroten en zo de potentie van lokale energiebesparingsprojecten als Blok voor Blok optimaal benutten? Woonproblemen Eigenaar- bewoners associëren hun woning met rust, gezelligheid en comfort. Men verwacht lang in hun huidige woning te blijven (in totaal gemiddeld 32 jaar). In de vrije tijd is men het liefst thuis. Dit blijkt echter geen reden om het huis op een zo hoog mogelijk comfortniveau te brengen. Een meerderheid (62%) van eigenaar- bewoners ervaart woonoverlast; vaak zonder maatregelen te nemen om de oorzaak hiervan op te lossen (45%). Vooral in het oudere deel van de woningvoorraad is sprake van woonoverlast (69% in woningen met een bouwjaar vóór 1945). De problemen blijken voor velen weliswaar niet storend genoeg om in actie te komen, wel kunnen zij een aanknopingspunt voor verbetering vormen. Bijna één op de tien eigenaar- bewoners vindt dit namelijk een geschikte aanleiding voor het aanbrengen van (energetische) verbeteringen aan de woning. Deze groep ervaart verschillende woonproblemen, is betrokken bij het milieu, maar vindt energiebesparing ingewikkeld en weet niet waar te beginnen. Moment wel energetische woningverbeteringen De grootste groep geeft aan dat er geen specifiek moment (35%) is om energetische woningverbeteringen aan te brengen. Dit betekent dat deze groep eigenaar- bewoners op ieder moment tot energie- besparende maatregelen kunnen worden bewogen. Wijst men wel een moment aan dan zijn de belangrijkste: het hebben van financiële mogelijkheden (27%) een verhuizing (16%) Redenen (energetische) woningverbeteringen De belangrijkste redenen voor het doorvoeren van energetische woningverbeteringen, zijn: kostenbesparing (50%) comfort (40%) noodzakelijk onderhoud (33%, algemeen 42%) milieuoverwegingen (23%) Wanneer over energiebesparende projecten wordt gesproken in plaats van energiebesparende maatregelen of woningverbeteringen, vormt milieu een veel belangrijkere reden (voor een duurzame wereld: 40%). Drempels Financiële mogelijkheden, die dus een belangrijke aanleiding vormen om (energetische) woningverbeteringen door te voeren, zijn ook de meestgenoemde drempel: Geen financiële mogelijkheden (48%) Vrees de investering niet terug te verdienen (8%) De financiële drempel is ook voor eigenaar- bewoners met een bovenmodaal inkomen aanwezig, maar aanzienlijk minder vaak dan bij eigenaar- bewoners met een (beneden)modaal inkomen. Naast het tekort aan financiële mogelijkheden, blijkt er ook een ernstig tekort aan kennis te zijn: men weet niet wat het oplevert, heeft geen idee van de kosten en er vaak ook niet over nagedacht. Projecten In het onderzoek zijn een 6- tal fictieve projecten voorgelegd (zie bijlagen, pagina 95). Uit de fictieve projecten blijkt dat welk project ook wordt ingezet, de argumenten om wel of niet mee te doen, zijn: 11

12 kosten (9%, 12%) energiebesparing (13%, 4%) sociale cohesie (zonnepanelen voor de hele buurt) (15%, 25%) niet- financiële investeringen (tijd, moeite, etc.) (16%, 15%) Een project als zonnepanelen voor de hele buurt kan eigenaar- bewoners zowel aantrekken als afstoten. Hetzelfde geldt voor projecten met een doe- het- zelf- aspect. Twee groepen tekenen zich af: geïnteresseerd in projecten met zonne- energie (35%) = technisch, vooral mannen, kun je laten zien: doe je voor een duurzame wereld; een groep geïnteresseerd in projecten met isolatie (20%) = behaaglijk, vooral vrouwen, is comfort: doe je voor jezelf. Het goedkoopste pakket (DHZ- pakket kleine maatregelen) lijkt het meest aan te spreken, maar degenen die hierdoor worden aangesproken, blijken uiteindelijk het minst gemotiveerd. Zij kiezen voor dit pakket omdat dit de laagste investering vergt. Indirect, blijkt hiermee wederom dat betrokkenheid bij milieu een relevant aspect in het besluit om uiteindelijk wel of niet mee te doen aan energetische projecten. Milieubetrokkenheid De betrokkenheid bij het milieu is eveneens een onderscheidend aspect in de mate waarin eigenaar- bewoners zijn te motiveren voor energetische woningverbeteringen. Op basis van een aantal stellingen over de eigen attitude ten aanzien van milieu en duurzaamheid, zijn de eigenaar- bewoners ingedeeld in drie groepen milieubetrokkenen : Onverschilligen (niet of nauwelijks betrokken bij milieu; 31%) Positieven (redelijk betrokken bij milieu; 45%) Fans (sterk betrokken bij milieu; 24%) Communicatie De meerderheid van de eigenaar- bewoners zegt te weten waar ze informatie over energiebesparing kunnen vinden (54%). Internet blijkt hierbij veruit de belangrijkste informatiebron. Twee derde vindt websites de aangewezen bron voor het verkrijgen van informatie over energiebesparing. Met name niet- commerciële partijen blijken aangewezen partijen om voor informatieverstrekking aan eigenaar- bewoners. Consumenten- en belangenorganisaties (44%) en de overheid (gemeenten 41%, Rijksoverheid 34%) worden veelal als geschikte partij gezien voor het geven van informatie over energie- besparingsprojecten, maar ook energieleveranciers (46%; voormalig nutsorganisatie), fabrikanten (29%), aannemers of installateurs (29%). Eigenaar- bewoners lopen tegen de tegenstrijdigheid van berichten aan (40%). Hierdoor vindt men het moeilijk te bepalen wie betrouw- bare informatie over energiebesparing verstrekt (48%). VvE s Kleinere VvE s (minder dan 20 woningen) zijn meer betrokken bij pand en milieu dan grotere. De lage organisatiegraad maakt het echter uitdagend (energetische) woningverbeteringen te realiseren. Deze VvE s hebben ook minder vaak een meerjaren onderhoudsplan en financiële reserves. Buiten de VvE om kan men wel zaken voor elkaar krijgen. Grotere VvE s zijn beter georganiseerd en hebben wel financiële reserves. De bewoners zelf zijn minder betrokken bij milieu en pand. Kostenbesparing (servicekosten) biedt wel kansen. Isolatieprojecten spreken minder aan dan zonnepanelen en het DHZ- pakket kleine maatregelen. 12

13 Reden voor energetische woning- verbeteringen is kostenbesparing. Gebrek aan kennis en financiering blijken drempels (vooral bij VvE s 20+ woningen). Leden zijn gevoelig voor concrete informatie over exact hoeveel euro bespaard kan worden. Financiën zijn barrière én katalysator De kennis/involvement- matrix wijst uit dat een meerderheid ontvankelijk is voor communicatie en informatie omtrent energiebesparing. De houding vormt daarmee een ruime plus voor grootschalige deelname aan energiebesparingsprojecten. Voor de grootste groep is milieu niet de hoofdreden voor deze ontvankelijkheid, maar: kostenbesparing comfort noodzakelijk onderhoud Dit betekent dat in de communicatie energiebesparing niet het hoofdproduct dient te zijn, maar het bijproduct, het ondersteunende argument. Twee segmenten kansrijk voor Blok voor Blok Op basis van de clusteranalyses zijn zes segmenten onderscheiden. De segmenten zijn beschreven en tevens is aangegeven welke projecten en services succesvol bij hen kunnen zijn, en welke boodschap en benadering de grootste kans op succes biedt (zie voor een volledig uit- gewerkt voorbeeld van onderstaande doelgroep de bijlagen). 1. Mijn woning is mijn (t)rots (15%) Dit segment investeert in de woning en vormt daarmee een kansrijke doelgroep. Profiel Man, werkend, bovenmodaal inkomen, woning tussen de en , toont de woning met trots, draagt dit actief uit, maakt graag gebruik van subsidiemogelijkheden, veel welwillenden Producten Zonnepanelen voor de hele buurt, eventueel met slimme meter en display (Blok voor Blok) Het kan de waarde van mijn woning verhogen, een gezamenlijk project met de buren spreekt me aan. Services Rekenmodule: what s in it for us? Installatieservice volledig ontzorgd PR- initiatieven om het te tonen aan de wereld Boodschap Dit doe je samen, omdat je het kan (financiële mogelijkheden) en omdat je het moet (voor een duurzame wereld) Benadering Internet, direct mail en demo s/modelwoningen Buurtbijeenkomst met presentaties van milieuinformatieorganisaties en de gemeente 2. Mijn woning is de zoete inval (16%) De woning neemt een belangrijke plaats in hun leven in en ze hechten veel belang aan comfort Profiel 13

14 Vrouw, net als partner werkend, woning boven de , tussenwoning, woning is plezier, gezelligheid en ontspanning, nodigt graag mensen uit en shopt graag voor de woning. Vindt dat je energiebesparingsprojecten met z n allen doet. Veel welwillenden in de kennis/ involvementmatrix Producten Spouwmuur- en vloerisolatie in één dag (potentie voor Blok voor Blok) Services Installatieservice Eenvoudige thuis- check geschikt voor jou woning Boodschap In één dag behaaglijk... voor jezelf én je bezoek Je laat je ouders toch niet in de kou zitten? Benadering Nieuwsbrieven, persoonlijk bijvoorbeeld online community, energie- ambassadeurs/- teams van milieu- informatieorganisaties Onderzoek Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren (Ecofys en WUR, 2014) Er zijn grofweg twee manieren om energiebesparing in woningen te realiseren: via energiezuinig gedrag en via investeringen in energiebesparende maatregelen. Voor beleidsmakers en marktpartijen die campagnes en projecten richten op bewoners van woningen is het zeer relevant om te weten welke relatie er tussen deze twee aspecten van besparen bestaat. En is er sprake van een omgekeerd ( rebound ) effect dat ervoor zorgt dat het gedrag de investeringen in maatregelen gedeeltelijk teniet doen? Er is tot dusverre weinig bekend over deze relatie. Dit onderzoek onder bijna 6000 respondenten toont aan dat met name bij individuele huiseigenaren een positieve relatie bestaat tussen zuinig omgaan met energie en de bereidheid tot investeren in energiebesparende maatregelen. Een reboundeffect is ook niet gevonden; juist het tegendeel. Conclusies De resultaten laten zien dat individuele huiseigenaren die dagelijks al zuiniger omgaan met energie in huis eerder bereid zijn te investeren in energiebesparende maatregelen dan huiseigenaren die minder zuinig met energie zijn. Deze samenhang geldt voor individuele huiseigenaren, maar niet voor huiseigenaren in verenigingen van eigenaren (VVE s, bij voorbeeld in flats) of huurders. De positieve relatie vinden we in elke leeftijdsgroep, maar is iets minder sterk voor huiseigenaren tussen 45 en 65 jaar. De samenhang geldt voor zowel mannen als voor vrouwen. Daarnaast toont deze studie een aantal andere indicatoren voor een grotere investeringsbereidheid. De belangrijkste daarvan is de terugverdientijd van de maatregel, gevolgd door de mate van ervaring met het nemen van energiebesparende maatregelen. Dit laatste is één van de opvallendste resultaten van dit onderzoek. Onder individuele huiseigenaren is er een trend: Hoe meer maatregelen zij hebben genomen, hoe meer bereid zij zijn om nog meer energiebesparende maatregelen te nemen. Dit geldt echter niet voor huiseigenaren verenigd in een VVE. In iets mindere mate hangt de investeringsbereidheid samen met leeftijd en met de periode die men in de woning denkt te blijven wonen. Hoe minder oud mensen zijn en hoe langer mensen denken te blijven wonen in hun woning, hoe groter de bereidheid tot investeren. Ook het geslacht blijkt van belang te zijn. Bij individuele huiseigenaren zijn mannen eerder bereid te investeren. In VVE s zijn dat juist de vrouwen. Een mogelijke verklaring ligt in het verschil in motivatie 14

15 om energie te besparen. Mannen geven iets vaker aan dat ze dit doen om er geld mee te verdienen, vrouwen omdat ze het normaal vinden, goed voor het milieu vinden en leuk om te doen. Het feit dat een VVE de baten van energiebesparing verdeelt onder alle eigenaren lijkt voor vrouwen minder uit te maken dan voor mannen. Het nemen van een maatregel heeft een positieve invloed op het verbruiksgedrag. Mensen die maatregelen hebben genomen letten sindsdien meer op de hoogte van hun energieverbruik en de dagelijkse mogelijkheden om energie te besparen zoals korter douchen, op lagere temperaturen wassen, apparaten echt uit zetten, niet onnodig verlichten, etc. De analyse toont aan dat dit effect het sterkste is bij huiseigenaren die zonnepanelen hebben aangeschaft. Mensen die hun woning geïsoleerd hebben, betere beglazing geplaatst hebben, of een efficiëntere CV installatie of zonneboiler geïnstalleerd hebben, worden ook zuiniger, maar de toename in zuinig gedrag is onder hen iets minder sterk. Dit onderzoek leidt tot de conclusie dat er geen sprake is van een reboundeffect. Onderzoek naar de ervaren klanttevredenheid van bewoners bij energiebesparingsprojecten (ResCon, augustus 2013) Om energiebesparingsprojecten gericht op investeringsgedrag en/of verbruikers- gedrag van bewoners te verbeteren en aantrekkelijker te maken is inzicht nodig in de klanttevredenheid van de bewoner. Energiebesparingsprojecten kunnen beter gepresenteerd en verbeterd worden door meer in te spelen op de wensen en behoefte van de klant. Door dit te faciliteren bereik je een positieve beleving en hoge klanttevredenheid van deelnemers. Hierdoor creëer je klanten die trouwer zijn, meer producten of diensten afnemen en zorgen voor een goede promotie via mond- tot- mondreclame (=ambassadeurs). Maar hoe creëer je die hoge klanttevredenheid? Daarvoor heeft ResCon in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Agentschap NL zeven groepsinterviews met in totaal 48 bewoners en een online vragenlijstonderzoek onder 308 bewoners uitgezet. Uit het onderzoek blijkt dat je een hoge klanttevredenheid creëert door gedurende het gehele traject voldoende, heldere en eerlijke informatie te verstrekken. Verder is het belangrijk om te ontzorgen en de bewoner regelzaken uit handen te nemen. Bij alle genoemde punten liggen in zowel de benadering als uitvoer een verbeterpunt. Vooral omdat blijkt dat een deel van de bewoners niet deelneemt aan een energiebesparingsproject, omdat men het teveel moeite of geregel vindt. Andere conclusies zijn dat bewoners het essentieel vinden dat de organiserende organisatie onafhankelijk is, men met vragen terecht kan bij één persoon en dat er goede communicatiestromen tussen het project, de uitvoerende partijen en bewoners zijn. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat bewoners gemotiveerd worden om deel te nemen aan energiebesparingsprojecten door: - informatie af te stemmen op de persoonlijke situatie. Vooral bij vrouwen is dit een belangrijke motivator om deel te nemen aan een energiebesparingsproject; - (demonstratie) mogelijkheden te creëren, zodat een product voor bewoners tastbaar wordt en dat bewoners in contact komen met de uitvoerende partijen; - Informatie- uitwisseling tussen bewoners te stimuleren; - de financiële voordelen van een maatregel te benadrukken, zoals een lagere energierekening, subsidie en een financieel aantrekkelijk aanbod. Vooral mannen zijn eerder te motiveren om deel te nemen aan een energiebesparingsproject door middel van een subsidie; - in te gaan op de kwaliteit (het resultaat) van een maatregel, en; 15

16 - in de communicatie in te spelen op milieu, wooncomfort en waardevermeerdering van hun huis. Aanvullend laat het onderzoek zien dat er nog een onbenutte kans ligt om bewoners na afloop van een investering te attenderen op aanvullende maatregelen die men kan nemen. Dit geldt vooral bij mensen die een kleine investering hebben gedaan of zonnepanelen hebben aangeschaft. Verder kan in de afrondingsfase de klanttevredenheid verhoogd worden door bewoners te informeren over bij wie hij/zij indien nodig terecht kan na afronding van het project. Energiebesparingsprojecten kunnen beter gepresenteerd en verbeterd worden door in te spelen op bovengenoemde punten. Op deze manier creëer je een hoge mate van klanttevredenheid en neemt de kans toe dat in de toekomst meer bewoners mee gaan doen aan energiebesparingsprojecten. Databasemarketing (Tangram & Energie Netwerk, maart 2013) In het Onderzoek Databasemarketing, Impuls voor Energiebesparingprojecten is onderzoek gedaan naar de relatie tussen aangekochte geodata (gemodelleerde data van Experian) en de wensen, behoeften, mogelijkheden en belemmeringen van de woonconsument op het gebied van energiebesparing. Hiertoe is een online woonconsumentenonderzoek uitgevoerd onder ruim 800 woningeigenaren van woningen die qua eigenschappen overeenkomen met de Blok voor Blok populatie. Vastgesteld is welke behoefte aan energiebesparende maatregelen men heeft, welke drempels men ervaart, voor welke argumenten men gevoelig is, et cetera. Deze data is op adresniveau verrijkt met extern aangekochte variabelen (geodata) als leefstijlgegevens, inkomensgegevens, interesses et cetera. Vervolgens is een analyse uitgevoerd om na te gaan in welke mate de aangekochte gegevens samenhang vertonen met de gegevens uit het consumentenonderzoek. In deze samenvatting beschrijven we beknopt de gesignaleerde samenhangen tussen de aangekochte en de in het consumentenonderzoek verzamelende data. Kansrijke aanpakken in gebouwgebonden energiebesparing de particuliere eigenaar (Meer Met Minder i.s.m. Motivaction, oktober 2010) Doelstelling van dit onderzoek is om - op basis van een krachtig palet aan lessen en inzichten - kansrijke aanpakken te ontwerpen voor gebouwgebonden energiebesparing in de bestaande woningvoorraad. Kansrijke aanpakken worden aansluitend ingezet in de volgende opschalingslag (zie figuur). In deze rapportage ligt het accent scherp op activiteiten rond de particuliere eigenaar. 16

27-11-2013. Trias energetica, Rc-waarde, ketensamenwerking, energieneutraal, financiering, wetgeving, milieu, C2C,

27-11-2013. Trias energetica, Rc-waarde, ketensamenwerking, energieneutraal, financiering, wetgeving, milieu, C2C, ir. Frits Schultheiss lectoraat Duurzame Energie Energieneutraal bouwen Energiearm renoveren: 1. De besparingen op de energiekosten maken extra investeringen mogelijk (route van de Energiesprong); 2. De

Nadere informatie

Energiebesparende maatregelen bij individuele woningeigenaren

Energiebesparende maatregelen bij individuele woningeigenaren Energiebesparende maatregelen bij individuele woningeigenaren Rapportage kwantitatief onderzoek > Mei 2013 Management samenvatting Doelstelling Dit rapport presenteert de uitkomsten van een kwantitatief

Nadere informatie

Energiebesparende maatregelen bij individuele huiseigenaren Rapportage Customer Journey blok voor blok. 10 december2012

Energiebesparende maatregelen bij individuele huiseigenaren Rapportage Customer Journey blok voor blok. 10 december2012 Energiebesparende maatregelen bij individuele huiseigenaren Rapportage Customer Journey blok voor blok 10 december2012 Agenda 1. Management summary 2. Onderzoeksvraag 3. Onderzoeksopzet 4. Resultaten 5.

Nadere informatie

DUURZAME PROJECTEN: BEKENDHEID, WAARDERING, EFFECTEN

DUURZAME PROJECTEN: BEKENDHEID, WAARDERING, EFFECTEN RAPPORTAGE PANELRONDE DECEMBER 2012 DUURZAME PROJECTEN: BEKENDHEID, WAARDERING, EFFECTEN Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag, die met enige regelmaat wordt gevraagd om

Nadere informatie

De Energiebesparingsverkenner woningbouw voor professionals

De Energiebesparingsverkenner woningbouw voor professionals De Energiebesparingsverkenner woningbouw voor professionals Voor van uw klanten of huurders Breng de mogelijkheden voor energiebesparing snel en gemakkelijk in beeld energiebesparingsverkenner.rvo.nl Wilt

Nadere informatie

Doelstelling en doelgroep

Doelstelling en doelgroep klimaat op maat Klimaat op maat Het klimaat verandert en de olievoorraden raken langzaamaan op. Dat laatste betekent concreet dat de energieprijzen naar verwachting flink stijgen in de komende decennia.

Nadere informatie

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Achtergrond bij onderzoek In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef van 1.038 huishoudens. Deze steekproef

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

De rol van netwerkbedrijven in Energiebesparing Gebouwde Omgeving

De rol van netwerkbedrijven in Energiebesparing Gebouwde Omgeving De rol van netwerkbedrijven in Energiebesparing Gebouwde Omgeving Alliander en Enexis 01-10-2014 Remko Cremers, Djoera Eerland, Ron de Graaf en Jeroen Sanders Agenda 1. Welkom en agenda 2. De rol van de

Nadere informatie

SLIM wonen met energie

SLIM wonen met energie SLIM wonen met energie GRONINGEN :SLIM wonen met energie BLOK VOOR BLOK 1 OKTOBER 2012 SLIM wonen met energie People don t buy what they need, the buy what they want SLIM wonen met energie De markt georganiseerd

Nadere informatie

Comfortabel huis Groene investering

Comfortabel huis Groene investering Comfortabel huis Groene investering Heel Nederland een warm huis met een lage energierekening D66 wil dat mensen in een comfortabel huis wonen, met lage maandlasten. Dat krijgen we voor elkaar door bestaande

Nadere informatie

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis!

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! Wat is de Opgewekte Woning Club? De Opgewekte Woning Club is een slimme aanpak welke energiezuinig wonen en verbouwen bij woningeigenaren

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Kansrijke aanpakken in gebouwgebonden energiebesparing

Kansrijke aanpakken in gebouwgebonden energiebesparing Kansrijke aanpakken in gebouwgebonden energiebesparing De particuliere eigenaar. Samenvatting. Dit onderzoek werd gedaan in opdracht van Agentschap NL, Energie & Klimaat, Sittard/Utrecht voor Meer Met

Nadere informatie

Verduurzamen zonder eigen geld

Verduurzamen zonder eigen geld Verduurzamen zonder eigen geld DUURZAAM WONEN NIJKERK (Woonabonnement) 29 november 2016 Waarom je woning verduurzamen? Comfortverbetering Voor een duurzame wereld Goed voor je portemonnee Woningverbetering

Nadere informatie

Communiceren met ouderen

Communiceren met ouderen Communiceren met ouderen 1. Introductie a) Het SEE-GREEN project Het SEE-GREEN project is een Europees initiatief om de gevolgen voor de oudere generatie burgers in onze gemeenschappen te bepalen wanneer

Nadere informatie

Doelgroepsegmentatie energiebesparingsprojecten Agentschap NL

Doelgroepsegmentatie energiebesparingsprojecten Agentschap NL energiebesparingsprojecten Agentschap NL Mare Veltman en Arno van Welzen April 2012 AAP-1102_AvW 10881 Inhoudsopgave 1. Management Summary 3 4. Bijlagen 90 2. Onderzoeksopzet 18 3. Uitgebreide Resultaten

Nadere informatie

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol?

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Hanneke van Stokkom Munity Services Wij ontwikkelen en verbinden mensen in communities Mede oprichter mijnbuurtje.nl hanneke@munityservices.nl

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

De Offerteboosters. Formulier Prijsvraag Verbouwing vol energie 2012. Je gegevens. Je idee Hoe heet je idee? Verzin een pakkende titel.

De Offerteboosters. Formulier Prijsvraag Verbouwing vol energie 2012. Je gegevens. Je idee Hoe heet je idee? Verzin een pakkende titel. Formulier Prijsvraag Verbouwing vol energie 2012 Let op: Om kans te maken op een van de prijzen verklaart de indiener bereid te zijn zijn/haar idee te presenteren op de Zomermeeting Energieneutraal Verbouwen

Nadere informatie

Energie besparen doen we samen! 18 november 2014 Ilse Hoenderdos Brabantse Milieufederatie

Energie besparen doen we samen! 18 november 2014 Ilse Hoenderdos Brabantse Milieufederatie Energie besparen doen we samen! 18 november 2014 Ilse Hoenderdos Brabantse Milieufederatie Brabantse Milieufederatie Stichting, non-profit maatschappelijke belangenorganisatie Natuur, milieu, landschap

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

LeidenPanel. Energiegebruik. BELEIDSONDERZOEK I I

LeidenPanel. Energiegebruik. BELEIDSONDERZOEK I I LeidenPanel Energiegebruik BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De gemeente Leiden werkt aan een warmtevisie. Om te peilen hoe inwoners omgaan met

Nadere informatie

Energiebesparing & huishoudens

Energiebesparing & huishoudens 1. Praktijk Wat is het probleem? Op welke knoppen kun je drukken? Amsterdam Smart City Smart Challenge! Energiebesparing in stedelijke omgeving Veel projecten in kantoren, huizen, bedrijven! 11 bedrijven!

Nadere informatie

5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven

5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven 5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven Alfons Ramb Energiek Leiden Rolf Steenwinkel Amsterdam Energie Ron de Graaf Hoom Renske den Exter - Hoom

Nadere informatie

Minder energie meer comfort. Maak gebruik van de duurzaamheidslening. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen.

Minder energie meer comfort. Maak gebruik van de duurzaamheidslening. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen De maatregelen verdienen zichzelf terug. Daar valt met de huidige lage rentestand niet tegenop te sparen. aldus Henk Brouwer (VVE Beheerder) van

Nadere informatie

Masterclass Energie op bedrijventerreinen. Provincie Zuid Holland

Masterclass Energie op bedrijventerreinen. Provincie Zuid Holland Masterclass Energie op bedrijventerreinen Provincie Zuid Holland 2 Consortium 3 STEM regeling De STEM (Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij) regeling is een subsidie van de topsector Energie.

Nadere informatie

Wanneer gaan bedrijven investeren in energieinnovaties? Resultaten van een onderzoek in opdracht van STEM

Wanneer gaan bedrijven investeren in energieinnovaties? Resultaten van een onderzoek in opdracht van STEM Wanneer gaan bedrijven investeren in energieinnovaties? Resultaten van een onderzoek in opdracht van STEM Doelstelling Wanneer gaan bedrijven investeren in energieinnovaties? Welke segmenten zijn te onderscheiden?

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden Energie Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam Energie Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Samen geeft energie. energiebesparing bij particuliere woningeigenaren groep van 20 vergelijkbare woningen in een straat of buurt

Samen geeft energie. energiebesparing bij particuliere woningeigenaren groep van 20 vergelijkbare woningen in een straat of buurt Samen geeft energie Project van de gemeente Tilburg Gebaseerd op burgerinitiatief energiebesparing bij particuliere woningeigenaren groep van 20 vergelijkbare woningen in een straat of buurt subsidie voor

Nadere informatie

Energiezuinig wonen in Wehl. Jeroen aan het Rot verduursaam energieloket 23 november 2016

Energiezuinig wonen in Wehl. Jeroen aan het Rot verduursaam energieloket 23 november 2016 Energiezuinig wonen in Wehl Jeroen aan het Rot verduursaam energieloket 23 november 2016 Programma 1. Introductie verduursaam energieloket 2. 3. 4. 5. 6. Waarom is energiebesparing nodig? Wat is de slimste

Nadere informatie

Stadsdialoog particuliere woningverbetering

Stadsdialoog particuliere woningverbetering Stadsdialoog particuliere woningverbetering Jasper van der Wal, Hiske de Ridder en Rob van Beek 6 oktober 2013 14.30 uur Opening 14.35 uur Terugkoppeling resultaten van de stadsenqûete 14.45 uur Nadere

Nadere informatie

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want:

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Marktanalyse Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Onbekendheid gebouweigenaren & gebruikers met de mogelijkheden en winst die te behalen valt Ondoorzichtige

Nadere informatie

AANBOD VERDUURZAMINNG VVE S. 19 oktober 2015

AANBOD VERDUURZAMINNG VVE S. 19 oktober 2015 AANBOD VERDUURZAMINNG VVE S 19 oktober 2015 1 INHOUDSOPGAVE Wie is Atrivé? - Team, expertise en relevante ervaringen Visie op verduurzaming Onderdelen plan van aanpak - Bewustwording/communicatie - Onderhoud

Nadere informatie

PUBLIEKSRAPPORT ONDERZOEK POWERPLAYER

PUBLIEKSRAPPORT ONDERZOEK POWERPLAYER Rotterdammers besparen ruim 6% op hun totale energierekening door slimme meter en actief bekijken van hun verbruik via een display Slimme Meter In 2020 moeten netbeheerders zoals Stedin bij minimaal 80%

Nadere informatie

VROM Burgerplatform Klimaat en Energie

VROM Burgerplatform Klimaat en Energie Rijnstraat 8 Postbus 20951 2500 EZ Den Haag VROM Burgerplatform Klimaat en Energie www.vrom.nl Aanbevelingen Voorwoord Op 9 maart, 8 april en 22 april kwam het VROM Burgerplatform bijeen om te praten over

Nadere informatie

Rapportage Energiezuinige Woningen

Rapportage Energiezuinige Woningen Rapportage Energiezuinige Woningen Start peiling : 21 mei 2013 Einde peiling : 3 juni 2013 Aantal uitnodigingen tot deelname : circa 150 Aantal deelnemers peiling : 58 Respons : circa 30% Amersfoort, juli

Nadere informatie

Hoe ontwikkel je een onweerstaanbaar aanbod?

Hoe ontwikkel je een onweerstaanbaar aanbod? Hoe ontwikkel je een onweerstaanbaar aanbod? 21 oktober 2014 Stendert de Vries Mechteld Bakkeren Huidige situatie Energiebesparing bij particulieren komt moeilijk van de grond Bouwbedrijven vinden het

Nadere informatie

Meer met Minder. Duurzame Energie en Energiebesparing. Van Europa moet het. De Nederlandse overheid wil het. UNETO-VNI = ondernemersorganisatie

Meer met Minder. Duurzame Energie en Energiebesparing. Van Europa moet het. De Nederlandse overheid wil het. UNETO-VNI = ondernemersorganisatie Meer met Minder Seminar Energielabel 24 april 2008, Nootdorp Rob van der Meer UNETO-VNI = ondernemersorganisatie Installatiebranche met circa 5.300 aangesloten bedrijven. Technische detailhandel met circa

Nadere informatie

Communicatie over de Energiebespaarlening voor aannemers en installateurs

Communicatie over de Energiebespaarlening voor aannemers en installateurs Communicatie over de Energiebespaarlening voor aannemers en installateurs Wist u dat het voor uw klanten erg aantrekkelijk is om energie besparende maatregelen te treffen? Graag informeren wij u over de

Nadere informatie

duurzaamheid en energiebesparing

duurzaamheid en energiebesparing Hofpanel Resultaten peiling 16: 1 duurzaamheid en energiebesparing februari 2013 1. Inleiding Vanaf 13 december 2012 tot en met 6 januari 2013 konden leden van het Hofpanel het burgerpanel van de gemeente

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready

Duurzaamheidsagenda Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready Duurzaamheidsagenda 2015-2018 Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready Welkom Programma Inleiding gemeente Capelle aan den IJssel Toelichting programma naar een duurzame VvE Vragen

Nadere informatie

WERKWIJZE WERKTERREIN

WERKWIJZE WERKTERREIN Het merendeel van de bedrijfsgebouwen stamt uit een tijd dat we ons nog geen zorgen maakten over energieverbruik. De kosten waren laag en investeren in energiebesparing was niet of nauwelijks rendabel.

Nadere informatie

Vrouwen sleutel tot ZEN? Driebergen 7 maart 2017

Vrouwen sleutel tot ZEN? Driebergen 7 maart 2017 Vrouwen sleutel tot ZEN? Driebergen 7 maart 2017 Programma Achtergrond Warming up Opzet en uitkomsten onderzoek De vrouw bepaalt Rolverdeling bij besluitvorming De krachtigste motieven De beste afzender

Nadere informatie

Wat wil die consument nu eigenlijk

Wat wil die consument nu eigenlijk Wat wil die consument nu eigenlijk duurzaam 13 mei Ronald Provoost 1 Om hoeveel geld gaat het nu eigenlijk 2 Welke plannen heeft hij/zij 3 Welke partijen zijn belangrijk voor de consument 4 Waarop baseert

Nadere informatie

Databasemarketing voor energiebesparing

Databasemarketing voor energiebesparing juni 2013 Databasemarketing voor energiebesparing Praktijk gericht onderzoek You can never have an impact on society if you have not changed yourself - Nelson Mandela - Colofon Opdrachtgever : Ministerie

Nadere informatie

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL Introductie De ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie staan nooit stil. Heeft u ook belangstelling, dan kunt u zich als deelnemer aansluiten bij

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Meer maatwerk in het energieadvies

Meer maatwerk in het energieadvies Meer maatwerk in het energieadvies Notitie Tweede Kamerfractie Cynthia Ortega-Martijn 1 december 2010 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Zet gemeenten in 4 2. Toon meer pakketten 5 3. Isolatieinformatie 6 4.

Nadere informatie

HÉT FULLSERVICE INTERNETBUREAU VAN NEDERLAND. PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Juni 2014 Webshop

HÉT FULLSERVICE INTERNETBUREAU VAN NEDERLAND. PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Juni 2014 Webshop HÉT FULLSERVICE INTERNETBUREAU VAN NEDERLAND PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Juni 2014 Webshop WAT IS INTERNET MARKETING? De definitie, praktische invulling en resultaat De Marketing van Producten

Nadere informatie

Communicatie over de Energiebespaarlening voor gemeenten en provincies

Communicatie over de Energiebespaarlening voor gemeenten en provincies Communicatie over de Energiebespaarlening voor gemeenten en provincies De Energiebespaarlening biedt kansen voor de huiseigenaar, werkgelegenheid en milieudoelstellingen. Doe mee, vertel uw inwoners over

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne E-BOOK 2017 1 Er zijn meerdere betaalde manieren om relevante bezoekers naar uw website te

Nadere informatie

Licht op de energiemarkt. Inzicht in markt en consument door de tijd heen. GfK Panel Services Benelux

Licht op de energiemarkt. Inzicht in markt en consument door de tijd heen. GfK Panel Services Benelux GfK Panel Services Benelux GfK Energie Monitor Licht op de energiemarkt Inzicht in markt en consument door de tijd heen GfK Panel Services Benelux Nederland: Middellaan 25 NL 5102 PB DONGEN Tel.: +31 (0)162-384

Nadere informatie

Bouwlokaal Energielabel, een kans voor u Kies je rol. Theun Toering

Bouwlokaal Energielabel, een kans voor u Kies je rol. Theun Toering 1 Bouwlokaal Energielabel, een kans voor u Kies je rol Theun Toering Even voorstellen Theun Toering ComforTrend Samenwerkingsverband 40 installateurs Centrale organisatie tbv Commerciële ondersteuning

Nadere informatie

Energie besparing en woning verbetering voor VvE s. sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter

Energie besparing en woning verbetering voor VvE s. sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter Energie besparing en woning verbetering voor VvE s sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter Onderzoek doen en experimenteren met als doel: Mensen prettig laten wonen, leven en werken Experiment:

Nadere informatie

Energie besparen in uw huis

Energie besparen in uw huis > www.vrom.nl Energie besparen in uw huis Met energiepremie en EPA-advies Energie besparen in uw huis Een comfortabel huis en toch een lagere energierekening? Dat kan prima als u energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

Deze rapportage is opgesteld naar aanleiding van het volgende scriptieonderzoek:

Deze rapportage is opgesteld naar aanleiding van het volgende scriptieonderzoek: Rapportage effectiviteit energiebesparingsaanpakken. De conversie van projectinvestering naar behaalde energiebesparing, en de succes- en faalfactoren van energiebesparingsaanpakken. Deze rapportage is

Nadere informatie

Energietransitie bij renovatie De nieuwe rol van energiebedrijven Ir D.G. Kalverkamp

Energietransitie bij renovatie De nieuwe rol van energiebedrijven Ir D.G. Kalverkamp Energietransitie bij renovatie De nieuwe rol van energiebedrijven Ir D.G. Kalverkamp JBR Organisatie-adviseurs bv Energiebedrijven kunnen vóór 2020 in 4 mln. woningen 30% energie besparen Energiebedrijven

Nadere informatie

Online marketing 3.0. Scheveningen, 13 november 2013

Online marketing 3.0. Scheveningen, 13 november 2013 Online marketing 3.0 Scheveningen, 13 november 2013 Introductie Inhoud Hoe gebruikt NBTC Holland Marketing haar online kanalen om de internationale toerist te bereiken en daadwerkelijk Nederland te laten

Nadere informatie

OFFERTEVOORSTEL. Energieadviezen woningen particuliere verhuurders

OFFERTEVOORSTEL. Energieadviezen woningen particuliere verhuurders OFFERTEVOORSTEL Energieadviezen woningen particuliere verhuurders OFFERTEVOORSTEL VOOR ENERGIEADVIEZEN WONINGEN PARTICULIERE VERHUURDERS T.a.v. Leden van Vastgoed Belang de Jonge Milieu Advies, 27 oktober

Nadere informatie

17 November 2015 DE NIEUWE REIS VAN DE VERENIGING

17 November 2015 DE NIEUWE REIS VAN DE VERENIGING 17 November 2015 DE NIEUWE REIS VAN DE VERENIGING DE REIS VAN DE KLANT! CONCURRENTIE KOMT VAN ALLE KANTEN Door vercommercialisering van de markt en de enorme groei van het internet is er een nieuwe realiteit

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek koopwoningen Molenwijk energieneutraal

Haalbaarheidsonderzoek koopwoningen Molenwijk energieneutraal Haalbaarheidsonderzoek koopwoningen Molenwijk energieneutraal Eindrapportage In opdracht van de gemeente Katwijk BMC Implementatie Januari 2017 B.M.A. Lont MSc L. Dols MSc E.J. Timmerman MSc Projectnummer:

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN WHITEPAPER HEALTH NEDERLANDERS ZIJN GEEN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN GEZONDHEIDS- PRODUCTEN 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN Vrouwen zijn meer geïnteresseerd

Nadere informatie

Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 23 November 2014 Battle type: Premium Battle. Hoe voorkomen we piekbelasting van het elektriciteitsnet?

Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 23 November 2014 Battle type: Premium Battle. Hoe voorkomen we piekbelasting van het elektriciteitsnet? Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 23 November 2014 Battle type: Premium Battle Hoe voorkomen we piekbelasting van het elektriciteitsnet? Introductie Stedin is als netbeheerder verantwoordelijk voor een veilig

Nadere informatie

Uitkomsten studie Genderonderzoek energiebesparing

Uitkomsten studie Genderonderzoek energiebesparing Uitkomsten studie Genderonderzoek energiebesparing Inhoudsopgave Doel Aanpak Uitkomsten Rolverdeling bij besluitvorming De krachtigste motieven De beste afzender Suggesties voor vervolg IN DE BIJLAGEN

Nadere informatie

Communicatie over de Energiebespaarlening voor banken, intermediairs en makelaars

Communicatie over de Energiebespaarlening voor banken, intermediairs en makelaars Communicatie over de Energiebespaarlening voor banken, intermediairs en makelaars De Energiebespaarlening helpt de woningeigenaar de woning te verbeteren en kosten te besparen. Informeer uw klanten over

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen 2 Slimme investeerder Familie Roubos: We wonen in een hoekhuis met veel ramen en hebben

Nadere informatie

Deel 2: voorbeeldaanpak particuliere woningvoorraad

Deel 2: voorbeeldaanpak particuliere woningvoorraad Deel 2: voorbeeldaanpak particuliere woningvoorraad Inhoud Het stappenplan voor de particuliere woningvoorraad... 2 1. Raadpleeg de atlas... 2 2. Kies uw wijk... 2 3. Benader de bewoners 1:1... 3 4. Organiseer

Nadere informatie

Klantgerichte oplossingen voor. duurzame. woningverbetering

Klantgerichte oplossingen voor. duurzame. woningverbetering Klantgerichte oplossingen voor Energie besparende duurzame maatregelen woningverbetering Rapportage T.b.v. Actieagenda Bouw; werkgroep Klantgerichte woningverbetering Ronald Provoost, Helene Hallebeek

Nadere informatie

Communicatie over de Energiebespaarlening voor aannemers en installateurs

Communicatie over de Energiebespaarlening voor aannemers en installateurs Communicatie over de Energiebespaarlening voor aannemers en installateurs Wist u dat het voor uw klanten erg aantrekkelijk is om energie besparende maatregelen te treffen? Graag informeren wij u over de

Nadere informatie

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN ENERGIEAKKOORD Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN 2 - Wie zijn wij? - Visie Ekwadraat - Beleid - Doelstellingen - Middelen - Financiering Inhoud - Conclusies en aanbevelingen 3 INLEIDING

Nadere informatie

Betaalbaarheid en duurzaamheid

Betaalbaarheid en duurzaamheid Bijlage 1 Advies Bewoners Advies Groep Betaalbaarheid en duurzaamheid Juli 2009 John van Veen Senioradviseur WKA Inleiding In de maanden mei en juni is een groep betrokken huurders van Nijestee in een

Nadere informatie

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Project: 15083773 Datum: 22 december 2015 Inhoudsopgave 2 Onderzoeksopzet 4 Conclusies 6 Belangrijkste

Nadere informatie

Communicatie over de Energiebespaarlening voor banken, intermediairs en makelaars

Communicatie over de Energiebespaarlening voor banken, intermediairs en makelaars Communicatie over de Energiebespaarlening voor banken, intermediairs en makelaars De Energiebespaarlening helpt de woningeigenaar de woning te verbeteren en kosten te besparen. Informeer uw klanten over

Nadere informatie

Iwan. Bisschopstraat. Leeuwarden. Arjen Goodijk. Bisschopstraat 24. 8921AZ Leeuwarden

Iwan. Bisschopstraat. Leeuwarden. Arjen Goodijk. Bisschopstraat 24. 8921AZ Leeuwarden Iwan Arjen Goodijk Bisschopstraat Bisschopstraat 24 Leeuwarden 8921AZ Leeuwarden Inleiding Je hebt online de energiebespaarscan van jouw huis aangevraagd. Je wilt dus weten hoe jij kunt besparen op energiekosten.

Nadere informatie

Binnenklimaat: energie efficiënte oplossingen besparing door comfort

Binnenklimaat: energie efficiënte oplossingen besparing door comfort Binnenklimaat: energie efficiënte oplossingen besparing door comfort Rob Nagel Honeywell Dag van de Installatie VSK, Jaarbeurs Utrecht 2 februari 2010 Binnenklimaat besparing door comfort Woningmarkt in

Nadere informatie

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners ENERGIE ZUINIGER WONEN! Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners 1 Energiebesparingsproject Energie besparen is een zaak van iedereen. Daarom investeert Woonpartners samen met haar huurders

Nadere informatie

Winst en comfort uit duurzaamheid. Bouw op onze kennis

Winst en comfort uit duurzaamheid. Bouw op onze kennis Winst en comfort uit duurzaamheid Bouw op onze kennis Even voorstellen "Het verschil tussen gewoon en uitzonderlijk is vaak dat kleine beetje extra, waarin samenwerking en krachtenbundeling mijn drijfveer

Nadere informatie

Opinievergaring jongeren Gebouwde Omgeving

Opinievergaring jongeren Gebouwde Omgeving Opinievergaring jongeren Gebouwde Omgeving THEMABIJEENKOMST G.O. 27 maart 2013 SER DIALOOGSESSIE 27 februari 2013 40 Young Professionals 50 Young Professionals ONDERWERPEN TER DISCUSSIE: 1. Energiebesparing

Nadere informatie

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? Hoe krijg ik mijn winkel vol? Inzet marketingbudget Hoe meet je of de kosten van printmedia opwegen tegen het effect? Het commercieel effect De klassieke commerciële

Nadere informatie

Financiering energiebesparende voorzieningen: een kans voor een beter hypotheekadvies. Hans Heijnen Waarborgfonds Eigen Woningen september 2017

Financiering energiebesparende voorzieningen: een kans voor een beter hypotheekadvies. Hans Heijnen Waarborgfonds Eigen Woningen september 2017 Financiering energiebesparende voorzieningen: een kans voor een beter hypotheekadvies Hans Heijnen Waarborgfonds Eigen Woningen september 2017 2 Programma Woningverduurzaming: waarom dan? Hypothecaire

Nadere informatie

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw 7 oktober 2015, Jan Eelco Jansma Samenvatting Dit document doet verslag van een online enquête (voorjaar-zomer 2015) onder betrokkenen bij stadslandbouw.

Nadere informatie

Rapportage Energiebus

Rapportage Energiebus Rapportage Energiebus Amstelstraat, Assen Type woningen: 107 flats met interne galerij, 50 m2, bedrijfs- en algemene ruimten op de begane grond Bouwjaar: 1974 Op verzoek van: Huurdersorganisatie Amstelflat

Nadere informatie

Deel 1: Kwantitatief woonconsumentenonderzoek

Deel 1: Kwantitatief woonconsumentenonderzoek Databasemarketing, Impuls voor Energiebesparingprojecten Deel 1: Kwantitatief woonconsumentenonderzoek Samenstelling: Tangram Advies & Onderzoek B.P.M. de Kleijn W. van Leerdam Energie Netwerk EN J.K.J.

Nadere informatie

33124 Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen Plenaire behandeling, 27 juni 2012, eerste termijn SP

33124 Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen Plenaire behandeling, 27 juni 2012, eerste termijn SP 33124 Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen Plenaire behandeling, 27 juni 2012, eerste termijn SP MdV, Een energielabel is geen doel op zich. Het feitelijke doel is energiebesparing. Dat doel wordt

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Ook slim investeren? Regel het nu!

Ook slim investeren? Regel het nu! Ook slim investeren? Regel het nu! Wilt u de energiekosten in de hand houden? Van uw huis een heerlijk comfortabel thuis maken? Bespaar slim! U wordt als woningeigenaar gestimuleerd om nú verstandig in

Nadere informatie

Rekenkamer Metropool Amsterdam T.a.v. de heer J. de Ridder Postbus 202 1000 AE Amsterdam

Rekenkamer Metropool Amsterdam T.a.v. de heer J. de Ridder Postbus 202 1000 AE Amsterdam pagina 1 / 5 Rekenkamer Metropool Amsterdam T.a.v. de heer J. de Ridder Postbus 202 1000 AE Amsterdam Datum: 15 maart 2016 Kenmerk: 201/0007, JvdV Archiefnummer: 5.90/3 Betreft: Bestuurlijke Reactie op

Nadere informatie

Samen geeft energie Fatima

Samen geeft energie Fatima Samen geeft energie Fatima Samen geeft energie Project van de gemeente Tilburg Gebaseerd op burgerinitiatief energiebesparing bij particuliere woningeigenaren groep van 20 vergelijkbare woningen in een

Nadere informatie

Energieke Regio in Holland Rijnland? Alphen aan den Rijn 11 november 2015

Energieke Regio in Holland Rijnland? Alphen aan den Rijn 11 november 2015 Energieke Regio in Holland Rijnland? Alphen aan den Rijn 11 november 2015 Krijn Ratsma (architect en voorzitter Stichting Energieke Regio) inhoud: ontstaan Energieke Regio opzet van het project ook in

Nadere informatie

Lanceer je marketingsucces in één dag 3 programma s voor marketingsucces om vandaag mee te beginnen.

Lanceer je marketingsucces in één dag 3 programma s voor marketingsucces om vandaag mee te beginnen. Lanceer je marketingsucces in één dag 3 programma s voor marketingsucces om vandaag mee te beginnen. Navigeer met de pijltjestoetsen. Sluit met de esc-toest. esc humm&c 2015» www.hummandc.nl Lanceer je

Nadere informatie

Subsidieaanvraag in het kader van het leefbaarheidsbudget Gemeente Geldermalsen

Subsidieaanvraag in het kader van het leefbaarheidsbudget Gemeente Geldermalsen Subsidieaanvraag in het kader van het leefbaarheidsbudget Gemeente Geldermalsen Meteren, 15 januari 2014 Inleiding Coöperatieve vereniging 11duurzaam heeft zich de afgelopen twee jaar ingezet voor duurzaamheid

Nadere informatie