AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2014"

Transcriptie

1 AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2014 specificaties indicatoren landelijke benchmark v1.0 definitief 1/18

2 COLOFON Titel specificaties indicatoren landelijke benchmark 2014 Datum 17 juli 2015 Versie 1.0 Status Opdrachtgevers Uitvoering Definitief InEen Zorgverzekeraars Nederland Projectgroep ontwikkeling integraal toetsinstrument - Meetpunt Kwaliteit - Kenniscentrum Ketenzorg - SHL Groep - Insights Zorg specificaties indicatoren landelijke benchmark v1.0 definitief 2/18

3 INHOUD 1 Algemeen Populatie-indicatoren Proces- en uitkomstenindicatoren... 9 Bijlage 1 - Grenzen extreme waarden Bijlage 2 - Omzetten alfanumerieke waarden Bijlage 3A - Flowchart bepaling NOEMER INDICATOREN DM Bijlage 3B - Flowchart bepaling NOEMER INDICATOREN COPD Bijlage 3C - Flowchart bepaling NOEMER INDICATOREN HVZ Bijlage 3D - Flowchart bepaling NOEMER INDICATOREN VVR specificaties indicatoren landelijke benchmark v1.0 definitief 3/18

4 1 ALGEMEEN Dit document definieert de aangescherpte specificaties van de indicatoren voor de landelijke benchmark voor DM, COPD, HVZ en VVR voor meetperiode specificaties indicatoren landelijke benchmark Tijdens het project ontwikkeling integraal toetsinstrument databewerking heeft een aanscherping plaatsgevonden van de specificaties van de indicatoren voor de landelijke benchmark voor de aandoeningen DM, COPD, HVZ en VVR. Doel van deze aanscherping is om tot een meer eenduidige interpretatie te komen van de manier waarop de indicatoren in de praktijk worden bepaald. De aanscherpingen zoals beschreven in dit document zijn aanvullend op de specificaties van de indicatoren die door de Stuurgroep benchmark Ketenzorg zijn vastgesteld en die zijn gepubliceerd op de website van InEen. De aanscherpingen op de specificaties zijn naar voren gekomen tijdens het ijkingsproces van het toetsingsinstrument. Tijdens dat ijkingsproces hebben de drie bij het project betrokken RDC's (Meetpunt Kwaliteit, Kenniscentrum Ketenzorg en SHL Groep) de indicatorenrapportages voor DM, COPD en HVZ op basis van praktijkgegevens van verschillende praktijken en acht verschillende HIS typen (Mira, Medicom, Promedico ASP, Promedico VDF, OmniHis, MicroHIS, Zorgdossier en TetraHIS) met elkaar vergeleken. De verschillen in de rapportages zijn doorgesproken en "weggewerkt" door de systemen aan te passen. Interpretatievragen zijn voorgelegd aan bij het project betrokken externe experts. De volgende experts zijn voor consultatie betrokken geweest bij het project T.R. (Tjeerd) van Althuis, arts, MPH - NHG Dr. M.C.J. (Marion) Biermans - MIMS, Radboud UMC Dr. R.M.C. (Ron) Herings - op persoonlijke titel Prof. dr. J. (Johan) van der Lei - IPCI, Erasmus MC Dr. R.A. (Robert) Verheij - Nivel De aangescherpte specificaties worden in de volgende twee hoofdstukken beschreven: Populatie-indicatoren en Proces- en uitkomstenindicatoren. Elk hoofdstuk wordt ingeleid met een aantal algemene aanwijzingen. Vervolgens worden de aanscherpingen gedefinieerd. Daarbij wordt het format van onderstaande tabel gebruikt. Nummer Naam DM COPD HVZ VVR... Korte toelichting die aangeeft waarom de aanscherping noodzakelijk is Definitie van de aanscherping... # # # # In deze kolommen de nummers van de tellers en noemers voor de desbetreffende aandoening waarvoor de aanscherping relevant is De aangescherpte specificaties vormen de basis voor de toetsing van de indicatoren voor DM, COPD en HVZ. specificaties indicatoren landelijke benchmark v1.0 definitief 4/18

5 2 POPULATIE-INDICATOREN Voor alle aandoeningen worden de eerste indicatoren gebruikt voor het bepalen van de populatie. Voor DM zijn dat de eerste 10, voor de andere aandoeningen de eerste 8. Een juiste bepaling van de populatie is van groot belang voor de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van de indicatoren. Daar wordt ook de "noemer" bepaald die de basis vormt voor de meeste proces- en uitkomsten indicatoren die volgen. In de praktijk blijkt dat in het bepalen van de populatie grote verschillen kunnen optreden. Hieronder volgt eerst een aantal algemene opmerkingen, vervolgens wordt een aantal aanscherpingen in detail uitgewerkt. Algemene opmerkingen voor populatie-indicatoren: Daar waar gesproken wordt over episodes worden actieve episodes bedoeld, d.w.z. episodes met een startdatum en zonder einddatum. Als er meerdere episodes zijn dan geldt de laatste, d.w.z. met de laatste startdatum. Voor die bepalingen waarvoor geldt peildatum en dan de laatste uitslag OOIT gemeten geldt de laatste registratie OOIT. Specifieke aanscherpingen van populatie-indicatoren Hieronder een aantal specifieke aanscherpingen ten aanzien van de populatie-indicatoren. P01 Bepaling praktijkpopulatie DM COPD HVZ VVR Bij de bepaling van de praktijkpopulatie worden verschillende interpretaties gehanteerd De praktijkpopulatie bestaat uit de bij de praktijk ingeschreven patiënten met een inschrijfdatum voor peildatum plus de patiënten zonder inschrijfdatum minus tijdelijke patiënten passanten niet op naam ingeschreven patiënten (noni) patiënten met een uitschrijfdatum voor peildatum (overleden of verhuisd) P02 Bepaling praktijkpopulatie, ontbreken geldige geboortedatum DM COPD HVZ VVR Bij de bepaling van de praktijkpopulatie kan het zijn dat bepaalde gegevens ontbreken of geen geldige waarde hebben. Het komt voor dat er geen of geen geldige geboortedatum meekomt. Dat kan zijn: leeg veld, dag ontbreekt, datum in toekomst of ver verleden etc. Daar wordt bij het verwerken verschillend mee omgegaan. De patiënt wordt meegenomen in de praktijkpopulatie, ook bij ontbreken van specificaties indicatoren landelijke benchmark v1.0 definitief 5/18

6 geboortedatum of bij geen geldige geboortedatum. De meetwaarden tellen mee bij de proces- en uitkomstenindicatoren behalve bij de indicatoren waar een leeftijdscriterium speelt (bv. <70 of <80 ar); in dat geval telt de meetwaarde niet mee. In de tabel met grenswaarden zijn ook grenswaarden voor leeftijd opgenomen. P03 Bepaling praktijkpopulatie, ontbreken geslacht DM COPD HVZ VVR Bij de bepaling van de praktijkpopulatie kan het zijn dat bepaalde gegevens ontbreken of geen geldige waarde hebben. Het komt voor dat er in de extractie van het HIS bij een patiënt geen geslacht meekomt. Daar wordt bij het verwerken verschillend mee omgegaan door databewerkers. De patiënt wordt meegenomen in de praktijkpopulatie. De informatie omtrent het geslacht ontbreekt en blijft "leeg". Geslacht speelt bij de bepaling van de indicatoren geen rol P04 Startdatum episode DM COPD HVZ VVR Bij de bepaling van de populatie gaan we bij de selectie op ICPC (T90.01, T90.02 etc.) uit van actieve episodes. Sommige databewerkers excluderen patiënten als er geen startdatum is voor de episode, anderen doen dat niet. Dat leidt tot grote verschillen in de populatie die wordt meegenomen. Bij selectie op ICPC op basis van actieve episodes is het ontbreken van een startdatum geen reden om patiënten te excluderen. Dat betekent: ook zonder startdatum worden patiënten geïncludeerd. 2, 3, 6, 8, 9, 10 2, 3, 6, 8 2, 3, 6, 8 2, 3, 6, 8 P05 Hoofdbehandelaar huisarts DM COPD HVZ VVR Bij de bepaling van de populatie vindt selectie plaats op hoofdbehandelaar huisarts. Bv. voor diabetes gaat het om DMHB TZ (2206) = 48. Sommige databewerkers includeren ook patiënten waarvoor de hoofdbehandelaar niet is ingevuld. Andere databewerkers includeren die patiënten niet. Dat leidt tot grote verschillen in de populatie die wordt meegenomen. 6, 9, specificaties indicatoren landelijke benchmark v1.0 definitief 6/18

7 Bij selectie op hoofdbehandelaar huisarts worden alleen patiënten waar daadwerkelijk huisarts is ingevuld geïncludeerd. Dat betekent: patiënten waarbij geen hoofdbehandelaar is ingevuld worden geëxcludeerd. P06 Ruiters en labels DM COPD HVZ VVR Ruiters en labels komen in de specificaties van de populatie-indicatoren niet (meer) voor. Als zorggroepen ook ICPC en hoofdbehandelaarschap invullen is dat geen probleem. Maar als dat niet het geval is kan er uitval optreden. Dat is een reden waarom databewerkers in de praktijk kunnen besluiten toch gebruik te maken van ruiters en labels bij het bepalen van de populatie. Het al of niet gebruik maken van ruiters en labels leidt tot verschillende resultaten. 6, 8, 9, 10 3, 6, 8 3, 6, 8 3, 6, 8 Ruiters en labels worden niet meegenomen bij de populatiebepaling. P07 Aantal patiënten in ouderenzorg DM COPD HVZ VVR Het gaat hier in principe over de patiënten die in het programma ouderenzorg zitten en in dat geval niet in één van de andere zorgprogramma's (diabetes, COPD, HVZ, VVR) moeten worden meegenomen. Nu zijn er patiënten met ICPC A05 en OZHB AZ=48 waarbij de zorggroep geen ouderzorg gecontracteerd heeft en de patiënten in dat geval dus ook niet onder een ander zorgprogramma meegenomen worden en in die zin niet geëxcludeerd moeten worden van de populatie. Het gaat hier over patiënten waarvan de huisarts hoofdbehandelaar is, dus OZHB AZ=48. Voor de toetsing worden patiënten die voldoen aan de criteria ICPC A05 en OZHB AZ=48 in alle gevallen geëxcludeerd van de populatie. Er wordt bij de toetsing dus geen onderscheid gemaakt op basis van het gegeven of een zorggroep ouderenzorg wel of niet gecontracteerd heeft specificaties indicatoren landelijke benchmark v1.0 definitief 7/18

8 P08 Bepaling gedurende heel ar (12 maanden) in zorgprogramma In de praktijk blijken er in praktische uitwerking van de bepaling "12 maanden in zorg" verschillen mogelijk te zijn die leiden tot grote verschillen tussen de databewerkers ten aanzien van de populatie die meegenomen wordt. Gedurende heel ar (12 maanden) in zorgprogramma is iedereen die op peildatum 31 december ar x in zorg is minus: Datum eerste meting huisarts hoofdbehandelaar in meetar Startdatum eerste episode (van betreffend programma) in meetar Laatste datum meting hoofdbehandelaar voorafgaand aan meetar was niet huisarts (specialist/overig) Meting hoofdbehandelaar specialist in meetar (kan kortstondige wisseling van hoofdbehandelaar zijn geweest) Patiënten die voorafgaand of tijdens de meetperiode een meting Reden geen programmatische zorg of Controlebeleid met uitslag Geen programmatische zorg hebben die gedurende de meetperiode ongedaan is gemaakt door de meting Controlebeleid met uitslag x maal per x ar DM COPD HVZ VVR P09 Bepaling van "aantal patiënten gedurende heel ar in zorgprogramma", de populatie die de noemer vormt waarover wordt gerapporteerd In de praktijk blijkt het voor databewerkers lastig om tot een eenduidige interpretatie te komen van de manier waarop de populatie van patiënten wordt bepaald die een heel ar in het zorgprogramma zit en die de noemer vormt waarover de meeste indicatoren worden gerapporteerd. De manier waarop de populatie bepaald wordt is voor DM, COPD, HVZ en VVR uitgewerkt in een stroomschema dat is weergegeven in respectievelijk bijlage 3A voor DM, bijlage 3B voor COPD, bijlage 3C voor HVZ en bijlage 3D voor VVR DM COPD HVZ VVR specificaties indicatoren landelijke benchmark v1.0 definitief 8/18

9 3 PROCES- EN UITKOMSTENINDICATOREN De volgende indicatoren zijn de proces- en uitkomstenindicatoren. Voor DM zijn er 29 tellers en noemers, voor COPD 12, voor HVZ 22 en voor VVR 20. Alhoewel er grote verschillen in indicatoren zijn voor de verschillende aandoeningen blijkt dat afwijkingen vaak veroorzaakt worden door vergelijkbare mechanismen. Dat is te herkennen aan de aanscherpingen die hieronder weergegeven zijn en die vaak voor meerdere indicatoren en aandoeningen relevant zijn. Algemene opmerkingen voor proces en uitkomstenindicatoren: Voor de uitslagen wordt in de principe de laatste meting in de meetperiode ( tot ) genomen tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van de 12 maandenperiode (let op de precieze specificatie): DM: fundusmeting (24 maand), labcode retinopathie (24 maand), episode (ICPC) retinopathie (OOIT)) en roken met uitslag nooit (OOIT) COPD: roken met uitslag nooit (OOIT) HVZ: lipidenprofiel (5 ar), nierfunctie (5 ar), glucosebepaling (5 ar), alcoholgebruik (5 ar) VVR: lipidenprofiel (5 ar), roken met uitslag nooit (OOIT), nierfunctie (5 ar), glucosebepaling (5 ar), alcoholgebruik (5 ar) Voor die metingen waarvoor geldt peildatum en dan de laatste uitslag OOIT gemeten geldt de laatste registratie OOIT. Indicator griepvaccinatie wordt niet meegenomen in de toetsing Een bijzonder geval is de indicator Griepvaccinatie (DM indicator 33, COPD indicator 17 en HVZ indicator 24); besloten is om die dit ar niet mee te nemen in de toetsing. In dit geval zijn ruiters nog onderdeel van de specificatie (alle patiënten met ICPC R44 of Ruiter G+ of ATC J07BB02 in 2014). Het probleem is dat ruiters geen betrouwbare informatie opleveren bv. doordat ze niet altijd meekomen in de extractie of omdat ze niet gedateerd zijn. Databewerkers maken hier verschillende keuzes hetgeen leidt tot verschillende resultaten. In overleg met de betrokken experts is besloten om de indicator Griepvaccinatie dit ar buiten de toetsing te laten. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat ruiters een volgend ar niet meer terugkomen in de specs. voor de indicatoren. Specifieke aanscherpingen van proces- en uitkomstenindicatoren I01 Grenzen extreme meetwaarden bij uitkomstenindicatoren DM COPD HVZ VVR Voor uitkomstenindicatoren zijn er grenzen (ondergrens, bovengrens) waartussen de reële uitkomsten zullen liggen. Uitkomsten die buiten deze grenzen liggen worden beschouwd als extreme waarden die mogelijk het gevolg zijn van een onjuiste registratie. Als bij de bepaling van de indicatoren extreme waarden voorkomen worden deze door de databewerkers verwijderd en dus niet meegenomen. In de praktijk gaan databewerkers uit van verschillende onder- en bovengrenzen hetgeen zal leiden tot verschillen in resultaten. 13, , , , specificaties indicatoren landelijke benchmark v1.0 definitief 9/18

10 Waarden voor indicatoren die buiten bepaalde vastgestelde grenzen liggen worden niet meegenomen. Voor indicatoren worden onder- en bovengrenzen gehanteerd die zijn weergegeven in de tabel in de bijlage 1 van dit document. I02 Omzetten alfanumerieke meetwaarden bij uitkomstenindicatoren DM COPD HVZ VVR Voor bepaalde uitkomstenindicatoren worden in soms alfanumerieke meetwaarden meegegeven die niet passen binnen het bereik van te verwachten numerieke uitkomsten. In de praktijk worden die waarden vaak door de databewerkers omgezet naar waarden die wel passen binnen het te verwachten numerieke bereik. Bv. Albumine (micro)urine portie (ALB U) waarde <2 wordt omgezet naar 1. LDL-cholesterol (LDL-B) waarde NTB of ntb wordt omgezet naar 2, In de praktijk gaan databewerkers daar op verschillende manieren mee om hetgeen zal leiden tot verschillen in resultaten. Alfanumerieke waarden voor bepaalde indicatoren die niet passen binnen het te verwachten numerieke bereik worden volgens vaste afspraken omgezet naar waarden die wel passen binnen het numerieke bereik. In de tabel in bijlage 2 is een overzicht gegeven van de indicatoren waarvoor dit geldt en welke omzettingen gehanteerd worden. I03 Extreme uitkomst bij procesindicator (1) DM COPD HVZ VVR Extreme uitkomsten (uitkomsten die liggen buiten bepaalde afgesproken grenzen) worden niet meegenomen bij de uitkomstenindicatoren. De vraag is of in dat geval de meting wel meegenomen moet worden bij de desbetreffende procesindicator. Deze vraag is relevant voor zowel 1. labgegevens (voorbeeld 1) als voor 2. levensstijl, anamnese, biometrie gegevens (voorbeeld 2). Databewerkers maken hier verschillende keuzes hetgeen leidt tot verschillende resultaten. 11, 12, 1 16, 19, 21, 22, 23, , 12, , 10, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 30 9, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 28 Voorbeeld 1: Bij DM indicator 11 "HbA1C - bepaald" wordt een specificaties indicatoren landelijke benchmark v1.0 definitief 10/18

11 waarde gevonden van 120 (boven de bovengrens van bv. 108). Bij DM indicator 14 "HbA1C>69" wordt deze waarde niet meegenomen. Moet die meting bij indicator 11 wel worden meegenomen? M.a.w. is de meting wel gedaan? Voorbeeld 2: Bij DM indicator 27 "Roken bepaald" is roken bepaald vastgelegd maar er is geen waarde aan toegevoegd. Moet die meting wel meegenomen worden? Als er een waarde staat dan is er iets gemeten en dan telt de meting mee voor de procesindicator ook als de uitkomst een extreme waarde is. I04 Extreme uitkomst bij procesindicator (2) DM COPD HVZ VVR Deze vraag is aanvullend aan aanscherping I03 "Extreme uitkomst bij procesindicator (1)" hierboven. Situatieschets: Er zijn meerdere metingen binnen een meetperiode (bv. gedurende het ar 2014 als de toetsing plaatsvindt over 2014) en de uitkomst van de laatste meting is een extreme waarde (d.w.z. dat de uitkomst ligt buiten bepaalde afgesproken grenzen). Vraag: Moet in het geval er meerdere metingen zijn binnen de meetperiode en de laatste meting is een extreme waarde, de voorlaatste meting meegenomen worden bij het bepalen van de indicatoren (proces- en uitkomstenindicatoren) of geldt de laatste meting bij de bepaling van de indicatoren? 11, 12, 1 16, 19, 21, 22, 23, , 12, , 10, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 30 9, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 28 De laatste meting telt, ook bij een extreme uitkomst (zie aanscherping I03). I05 Leeftijd definitie bij leeftijdscriterium DM COPD HVZ VVR Bij een aantal indicatoren geldt een leeftijdscriterium en wel "patiënten < (jonger dan) 70 ar" en "patiënten < (jonger dan) 80 ar". Afgesproken is dat voor de definitie van leeftijd de NHG definitie wordt gebruikt. In de praktijk blijkt dat die definitie op verschillende manieren geïnterpreteerd wordt. 12, 13, 16, 1 23, 24 10, 11, 13, , 11, 13, 1 15 Er zijn twee rekenregels die beide leiden tot hetzelfde resultaat, de ene regel is gekoppeld aan specificaties indicatoren landelijke benchmark v1.0 definitief 11/18

12 datums, de andere aan ren. Beide regels kunnen gebruikt worden. Leeftijdscriterium rekenregel 1 (gebaseerd op kalenderar). Patiënten worden geïncludeerd indien "(rapportagear - (minus) geboortear) <70 resp. < 80 Leeftijdscriterium rekenregel 2 (gebaseerd op datum). Leeftijd aan het eind van de meetperiode is einddatum van de meetperiode - (minus) geboortedatum. Leeftijd NIET afronden op hele ren. Patiënten worden geïncludeerd indien leeftijd aan het eind van de meetperiode<70 resp. <80 is. I06 BMI, gebruik van lengte en gewicht DM COPD HVZ VVR Voor de indicator BMI (b.v. voor DM indicator 25) staat voor de operationalisatie van de teller beschreven: "indien geen BMI is geregistreerd maar lengte (LNGPAO) en gewicht (GEWAO) in meetar zijn wel bekend, dan is BMI berekend". Het gaat dus over meetwaarden in het meetar. In de praktijk blijkt dat soms andere meetwaarden dan in het meetar worden gebruikt. Dat wijkt af van de specificatie en wordt als onjuist verondersteld , 19 18, 19 Bij de bepaling van de BMI geldt dat indien geen BMI geregistreerd is, BMI bekend verondersteld mag worden als lengte (LNGPAO) en gewicht (GEWAO) in het meetar bekend zijn, anders niet. I07 Gebruik medicatie DM COPD HVZ VVR In de praktijk blijken er verschillen te zitten in de manier waarop het gebruik van medicatie in de meetperiode wordt vastgesteld, m.n. wanr de startdatum buiten de meetperiode valt. Bijvoorbeeld in geval van DM indicator 18 "Gebruik statines". 18, 3 36, 3 38, Medicatie wordt alleen geteld als het voorschrift (recept) uitgeschreven is in de meetperiode (2014). Dat wil zeggen als de receptdatum ligt in de meetperiode. In alle andere gevallen telt de medicatie niet mee. specificaties indicatoren landelijke benchmark v1.0 definitief 12/18

13 BIJLAGE 1 - GRENZEN EXTREME WAARDEN Grenzen extreme waarden - afwijkende waarden verwijderen Afwijkende uitslagen (bv tekst in plaats van numeriek) worden verwijderd. Genoemde waarden wordt gehandhaafd, waarden eronder of erboven worden verwijderd. Criterium NHG-labcode Ondergrens Bovengrens Alb/kreat. Ratio ALBK U MI Albumine (micro-) /kreatinine urine ALB U - - BMI QUET AQ 16,00 70,00 Chol/HDL ratio CHHD B MI Cholesterol Totaal CHOL B MT Cockcroft KREA O FB 0,00 200,00 Diastolische RR RRDI KA Diastolische RR 24 uur RRGD KA MH Diastolische RR thuismeting RRDI KA MH FEV1 post-bd FVNB RL < 1 > 5 FEV1 pré-bd FVPB RL < 1 > 5 FEV1 reversibiliteit FVRV RL < 5 > 25 FEV1/FVC ratio post-bd FRNB RL MI < 0,4 > 1,0 FEV1/FVC ratio pré-bd FRPB RL MI < 0,4 > 1,0 FVC post-bd FCNB RL < 40 > 100 FVC pré-bd FCPB RL < 40 > 100 Gewicht GEW AO Glucose nuchter GLUC B NU - - Glucose nuchter GLUC BC NU - - HbA1c HBAC B HDL HDL B 0,50 00 Kalium K B 3,0 6,0 Kreatinine KREA B - 200,00 Kreatinine klaring KREA O MK - 200,00 LDL LDL B 0,80 30 LDL LDLD B 0,80 30 Leeftijd Lengte LNGP AO MDRD KREM O FB > Middelomtrek OMVA DH Systolische RR RRSY KA Systolische RR 24 uur RRGS KA MH Systolische RR thuismeting RRSY KA MH Triglyceride TRIG B - 8,00 specificaties indicatoren landelijke benchmark v1.0 definitief 13/18

14 BIJLAGE 2 - OMZETTEN ALFANUMERIEKE WAARDEN Alfanumerieke waarden i.p.v. numerieke waarden - afwijkende waarden wijzigen Indien ALBU teruggegeven wordt als <5 en vervolgens geen ALBKUMI wordt berekend, dan mogen beide waarden als "1" genoteerd worden Criterium NHG-labcode input output Albumine (micro-) urine portie ALB U < 2 1 Albumine (micro-) urine portie ALB U < 2,0 1 Albumine (micro-) urine portie ALB U < 3 1 Albumine (micro-) urine portie ALB U < 3,0 1 Albumine (micro-) urine portie ALB U < 10 1 Albumine (micro-) urine portie ALB U < 10,0 1 Albumine (micro-) urine portie ALB U NTB 1 Albumine (micro-) urine portie ALB U ntb 1 Albumine (micro-) /kreatinine urine ALBK U MI < 0,01 t/m < 1,50 1 Albumine (micro-) /kreatinine urine ALBK U MI NTB 1 Albumine (micro-) /kreatinine urine ALBK U MI ntb 1 LDL-cholesterol LDL B NTB 2,4 LDL-cholesterol LDL B ntb 2,4 MDRD KREM O FB > MDRD KREM O FB > MDRD KREM O FB > specificaties indicatoren landelijke benchmark v1.0 definitief 14/18

15 BIJLAGE 3A - FLOWCHART BEPALING NOEMER INDICATOREN DM Start Bepaal de NOEMER Alle patiënten ingeschreven bij de aan de zorggroep deelnemende huisartsenpraktijken ICPC T90 ICPC T90.XX Excludeer alle patiënten die geen ICPC T90 of T90.XX hebben Patiënten met ICPC T90 of T90.XX ICPC T90.02 Excludeer alle patiënten die ICPC T90, T90.00 of T hebben Patiënten met ICPC T90.02 DMHB TZ = 48 Excludeer alle patiënten die geen hoofdbehandelaar huisarts hebben maar specialist [DMHB TZ = 49] of anders [geen] Patiënten met hoofdbehandelaar huisarts DMRZ TZ (1789) OF DMCB TZ (1775) = 55 Excludeer alle patiënten die niet in het zorgprogramma zitten vanwege DMRZ TZ (Reden geen geregelde zorg DM2) of DMCB TZ = 55 (Controlebeleid DM2= geen geregelde zorg) Patiënten met geregelde zorg in zorgprogramma Optiol *) ICPC A05 EN OZHB AZ (3015) = 48 Patiënten niet in programma ouderenzorg Optiol *). Excludeer alle patiënten in zorgprogramma ouderenzorg [ICPC A05 (Algehele achteruitgang) EN OZHB AZ =48 (Huisarts is hoofdbehandelaar ouderenzorg)] In zorg op EN op EN Huisarts hoofdbehandelaar gedurende 12 maanden Excludeer alle patiënten die niet het gehele ar in het zorgprogramma zijn geweest, d.w.z. die gedurende de meetperiode nieuw in het zorgprogramma zijn gekomen of die tijdelijk in de 2 de lijn waren Patiënten die 12 maanden in het zorgprogramma zijn geweest NOEMER Aantal diabetespatiënten gedurende heel 2014 in het zorgprogramma *) Dit is een extra filter. Feitelijk behoren deze patiënten een code DMRZ te krijgen met als uitslag opname ander zorgprogramma of DMCB met uitslag reden geen geregelde zorg specificaties indicatoren landelijke benchmark v1.0 definitief 15/18

16 BIJLAGE 3B - FLOWCHART BEPALING NOEMER INDICATOREN COPD Start Bepaal de NOEMER Alle patiënten ingeschreven bij de aan de zorggroep deelnemende huisartsenpraktijken ICPC R95 Excludeer alle patiënten die geen ICPC R95 (COPD) hebben Patiënten met ICPC R95 COHB RZ = 48 Excludeer alle patiënten die geen hoofdbehandelaar huisarts hebben maar specialist [COHB RZ = 49] of anders [geen] Patiënten met hoofdbehandelaar huisarts CORZ RZ(1818) OF COCB RZ (1785) = 55 Excludeer alle patiënten die niet in het zorgprogramma zitten vanwege CORZ RZ (Reden geen geregelde zorg (COPD)) of COCB RZ = 55 (Controlebeleid COPD= geen geregelde zorg) Patiënten met geregelde zorg in zorgprogramma Optiol *) ICPC A05 EN OZHB AZ (3015) = 48 Patiënten niet in programma ouderenzorg Optiol *). Excludeer alle patiënten in zorgprogramma ouderenzorg [ICPC A05 (Algehele achteruitgang) EN OZHB AZ =48 (Huisarts is hoofdbehandelaar ouderenzorg)] In zorg op EN op EN Huisarts hoofdbehandelaar gedurende 12 maanden Excludeer alle patiënten die niet het gehele ar in het zorgprogramma zijn geweest, d.w.z. die gedurende de meetperiode nieuw in het zorgprogramma zijn gekomen of die tijdelijk in de 2 de lijn waren Patiënten die 12 maanden in het zorgprogramma zijn geweest NOEMER Aantal COPD patiënten gedurende heel 2014 in het zorgprogramma *) Dit is een extra filter. Feitelijk behoren deze patiënten een code CORZ te krijgen met als uitslag opname ander zorgprogramma of COCB met uitslag reden geen geregelde zorg specificaties indicatoren landelijke benchmark v1.0 definitief 16/18

17 BIJLAGE 3C - FLOWCHART BEPALING NOEMER INDICATOREN HVZ Start Bepaal de NOEMER Alle patiënten ingeschreven bij de aan de zorggroep deelnemende huisartsenpraktijken ICPC K7 K7 K76, K89, K90.03, K92.01, K99.01 (één of meerdere) EN GEEN T90.02 Patiënten met ICPC behorende bij HVZ en geen T90.02 Excludeer alle patiënten die geen CPC K74 (Angina pectoris) K75 (Acuut myocardinfarct) K76 (Andere/chron. ischemische hartziekte) K89 (Passagere cerebrale ischemie) K90.03 (Cerebraal infarct) K92.01 (Claudicatyio intermittens) K99.01 (Aneurysma aorta) hebben, of die dat wel hebben maar ook T90.02 (Diabetes Mellitus type 2) CVHB KZ = 48 Excludeer alle patiënten die geen hoofdbehandelaar huisarts hebben maar specialist [CVHB KZ = 49] of anders [geen] Patiënten met hoofdbehandelaar huisarts HVRZ KZ (2414) OF HVCB KZ (2413) = 55 Patiënten met geregelde zorg in zorgprogramma Excludeer alle patiënten die niet in het zorgprogramma zitten vanwege HVRZ KZ (Reden geen geregelde zorg (preventie HVZ)) of HVCB KZ = 55 (Controlebeleid preventie HVZ= geen geregelde zorg) Optiol *) ICPC A05 EN OZHB AZ (3015) = 48 Patiënten niet in programma ouderenzorg Optiol *). Excludeer alle patiënten in zorgprogramma ouderenzorg [ICPC A05 (Algehele achteruitgang) EN OZHB AZ =48 (Huisarts is hoofdbehandelaar ouderenzorg)] In zorg op EN op EN Huisarts hoofdbehandelaar gedurende 12 maanden Excludeer alle patiënten die niet het gehele ar in het zorgprogramma zijn geweest, d.w.z. die gedurende de meetperiode nieuw in het zorgprogramma zijn gekomen of die tijdelijk in de 2 de lijn waren Patiënten die 12 maanden in het zorgprogramma zijn geweest NOEMER Aantal HVZ patiënten gedurende heel 2014 in het zorgprogramma *) Dit is een extra filter. Feitelijk behoren deze patiënten een code HVRZ te krijgen met als uitslag opname ander zorgprogramma of HVCB met uitslag reden geen geregelde zorg specificaties indicatoren landelijke benchmark v1.0 definitief 17/18

18 BIJLAGE 3D - FLOWCHART BEPALING NOEMER INDICATOREN VVR Start Bepaal de NOEMER Alle patiënten ingeschreven bij de aan de zorggroep deelnemende huisartsenpraktijken ICPC K86 met ATC C03, C0 C0 C0 C08 en/of C09, ICPC K87 met ATC C03, C0 C0 C0 C08 en/of C09, ICPC T93 met ATC C10, WCIA RH12 KQ (3241) = 409 of 410 EN leeftijd < 70 ar (één of meerdere) EN niet T90.02 Patiënten met ICPC en medicatie behorende bij VVR of RH12 KQ =409 of 410 EN leeftijd <70 ar en geen T90.02 Excludeer alle patiënten die geen ICPC K86 (Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging) met ATC C03, C0 C0 C0 C08 en/of C09, ICPC K87 (Hypertensie met orgaanbeschadiging/secundaire hypertensie) met ATC C03, C0 C0 C0 C08 en/of C09, ICPC T93 (Vetstofwisselingsstoornis(sen)) met ATC C10, WCIA RH12 KQ (3241) (Risico HVZ volgens CVRM richtlijn 2012)= 409 of 410 hebben en een leeftijd <70 ar of die T90.02 hebben CVHB KZ = 48 Excludeer alle patiënten die geen hoofdbehandelaar huisarts hebben maar specialist [CVHB KZ = 49] of anders [geen] Patiënten met hoofdbehandelaar huisarts HVRZ KZ (2414) OF HVCB KZ (2413) = 55 Excludeer alle patiënten die niet in het zorgprogramma zitten vanwege HVRZ KZ (Reden geen geregelde zorg (preventie HVZ) ) of HVCB KZ = 55 (Controlebeleid preventie HVZ= geen geregelde zorg) Patiënten met geregelde zorg in zorggroep Optiol *) ICPC A05 EN OZHB AZ (3015) = 48 Patiënten niet in programma ouderenzorg Optiol *). Excludeer alle patiënten in zorgprogramma ouderenzorg [ICPC A05 (Algehele achteruitgang) EN OZHB AZ =48 (Huisarts is hoofdbehandelaar ouderenzorg)] In zorg op EN op EN Huisarts hoofdbehandelaar gedurende 12 maanden Excludeer alle patiënten die niet het gehele ar in het zorgprogramma zijn geweest, d.w.z. die gedurende de meetperiode nieuw in het zorgprogramma zijn gekomen of die tijdelijk in de 2 de lijn waren Patiënten die 12 maanden in het zorgprogramma zijn geweest NOEMER Aantal VVR patiënten gedurende heel 2014 in het zorgprogramma *) Dit is een extra filter. Feitelijk behoren deze patiënten een code HVRZ te krijgen met als uitslag opname ander zorgprogramma of HVCB met uitslag reden geen geregelde zorg specificaties indicatoren landelijke benchmark v1.0 definitief 18/18

AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2015

AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2015 AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2015 specificaties indicatoren landelijke benchmark over 2015-1/18 COLOFON Titel specificaties indicatoren landelijke benchmark 2014 Datum 11

Nadere informatie

AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2016

AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2016 AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 201 Versie: 1.1 Datum: januari 201 Status: Definitief Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Goedkeuring en certificering... 3 1.2 Verspreiding... 3 1.3

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST TOETSINSTRUMENT

INFORMATIEBIJEENKOMST TOETSINSTRUMENT INFORMATIEBIJEENKOMST TOETSINSTRUMENT 6 juli 2015 AGENDA 1. Opening en mededelingen 2. Benchmark ketenzorg 2016 door Maarten Klomp 3. Herziening resultaatbekostiging S3 toetsinstrument 2015 door Ronald

Nadere informatie

INDICATORENTOETS SPECIFICATIES DIABETES

INDICATORENTOETS SPECIFICATIES DIABETES INDICATORTOETS SPECIFICATIES DIABETES Meetperiode is 12 maanden, muv fundus: 24 maanden; en retinopathie: ooit Voor de uitslagen wordt de laatste meting meegenomen Nr. Omschrijving Noemer Operationalisatie

Nadere informatie

INDICATORENTOETS SPECIFICATIES HVZ

INDICATORENTOETS SPECIFICATIES HVZ INDICATORENTOETS SPECIFICATIES HVZ Meetperiode is 12 maanden Voor de uitslagen wordt de laatste meting in meegenomen tenzij anders aangegeven Nr Omschrijving Noemer Operationalisatie Aantal Opbouw patiëntenpopulatie:

Nadere informatie

SPECIFICATIE REGISTRATIETOETS LANDELIJKE BENCHMARK 2014

SPECIFICATIE REGISTRATIETOETS LANDELIJKE BENCHMARK 2014 SPECIFICATIE REGISTRATIETOETS LANDELIJKE BENCHMARK 2014 Specificatie registratietoets landelijke benchmark 2014 - versie 1.1 definitief 1/7 COLOFON Titel Specificatie registratietoets landelijke benchmark

Nadere informatie

Rapportage zorgprogramma CVRM over 2012 Zorggroep Midden Brabant

Rapportage zorgprogramma CVRM over 2012 Zorggroep Midden Brabant Rapportage zorgprogramma CVRM over 2012 Zorggroep Midden Brabant Inleiding Deze rapportage laat de scores zien op de indicatoren die zijn afgesproken met de zorggroep. De informatie wordt gegenereerd vanuit

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.8 3 oktober 2016 Specificaties Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR)

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie 1.1 3 oktober 2016 Specificaties Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR)

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie 1.2 1 maart 2017 Specificaties Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016 Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.7 30 mei 2016 Specificaties Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie mei 2016

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie mei 2016 Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie 1.0 30 mei 2016 Specificaties Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie oktober 2016

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie oktober 2016 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.8 3 oktober 2016 Specificaties Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: albuminurie advies stoppen met roken, I < 25, RR > 140 en

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie mei 2016

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie mei 2016 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.7 30 mei 2016 Specificaties Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: advies stoppen met roken, BMI < 25, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM

InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM De zorggroep heeft hard gewerkt om de Indicatoren sets van InEen en NHG gelijk te trekken. Na veel overleg met NHG en InEen is dit gelukt. Hieronder is een artikel te

Nadere informatie

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie juni 2016

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie juni 2016 Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie 2.0 8 juni 2016 Specificaties Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de huisarts(praktijk)

Nadere informatie

Rapportage zorgprogramma diabetes type 2 over 2012 Zorggroep Midden Brabant

Rapportage zorgprogramma diabetes type 2 over 2012 Zorggroep Midden Brabant Rapportage zorgprogramma diabetes type 2 over 2012 Zorggroep Midden Brabant Inleiding Deze rapportage laat de scores zien op de indicatoren die zijn afgesproken met de zorggroep. De informatie hiervoor

Nadere informatie

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Medicom voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Medicom voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Medicom voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Versie 2.0, 11 april 2013 2 Inhoud 1.1 Inleiding... 5 1.2 Registratie patiënten... 7 1.3 ICPC registratie van

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie maart 2017

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie maart 2017 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.9 10 maart 2017 Specificaties Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: albuminurie advies stoppen met roken, BMI < 25, RR > 140

Nadere informatie

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren Diabetes Mellitus 2 en COPD in Promedico VDF

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren Diabetes Mellitus 2 en COPD in Promedico VDF Instructie registratie kwaliteitsindicatoren Diabetes Mellitus 2 en COPD in Promedico VDF Versie 1.0, 3 mei 2012 Inhoud 1.1 Inleiding... 3 1.2 Registratie patiënten... 4 1.3 ICPC-registratie van de diagnose...

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie oktober 2016

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie oktober 2016 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.8 3 oktober 2016 Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: albuminurie advies stoppen met roken, I < 25, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie mei 2016

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie mei 2016 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.7 30 mei 2016 Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: advies stoppen met roken, BMI < 25, RR > 140 en niet behandeld egfr indicatoren

Nadere informatie

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Mira voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Mira voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Mira voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Versie 2.0, 11 april 2013 2 Inhoud 1.1 Inleiding... 5 1.2 Registratie patiënten... 7 1.3 ICPC registratie van de

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie maart 2017

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie maart 2017 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.9 1 maart 2017 Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: albuminurie advies stoppen met roken, BMI < 25, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in MicroHis voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in MicroHis voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in MicroHis voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Versie 2.0, 11 april 2013 2 Inhoud 1.1 Inleiding... 5 1.2 Registratie patiënten... 7 1.3 ICPC registratie van

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR)

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie 1.2 1 maart 2017 Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de

Nadere informatie

Benchmark Diabetes 2016 SEZ Zaanstreek-Waterland

Benchmark Diabetes 2016 SEZ Zaanstreek-Waterland SEZ Zaanstreek-Waterland Waterland Mvr. M.E.M. Nota Dhr. R.T. Swart Kenniscentrum voor Ketenzorg Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Populatiegegevens... 4 Populatiegegevens gespiegelde patiënten... 5 Proces-

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.8 3 oktober 2016 Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

Aanmaken van meetwaardenscherm COPD in Promedico asp zoals minimaal gewenst door ZEL.

Aanmaken van meetwaardenscherm COPD in Promedico asp zoals minimaal gewenst door ZEL. Aanmaken van meetwaardenscherm COPD in Promedico asp zoals minimaal gewenst door ZEL. Versie 1.0 Auteur: Laatst gewijzigd op: 10-10-2016 Versie Datum Beschrijving 1.0 10-10-2016 Versienummer toegevoegd

Nadere informatie

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2015 Geachte heer, mevrouw,

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2015 Geachte heer, mevrouw, datum 18 december 2015 Aan: contactpersonen van de zorggroepen en referentie 5458 gezondheidscentra met een contract voor uw kenmerk betreft Indicatoren Transparante Ketenzorg over 2015 ketenzorgprogramma

Nadere informatie

DIABETES POPULATIE DEFINIËREN. Versie 3 : 4 maart 2013 Auteur : Datamanagement

DIABETES POPULATIE DEFINIËREN. Versie 3 : 4 maart 2013 Auteur : Datamanagement Versie 3 : 4 maart 2013 Auteur : Datamanagement INHOUD DIABETES POPULATIE DEFINIËREN 1 Inhoud...1 1. Inleiding...2 2. Diabetes populatie definiëren...3 2.1 Episodegericht coderen middels ICPC...3 2.2 Registreren

Nadere informatie

21 september 2011. Pagina 1 van 7

21 september 2011. Pagina 1 van 7 Overzicht van de NHG/LHV indicatoren diabeteszorg, de subset van indicatoren vastgesteld door Bureau ZiZo huisartsenzorg en de subset van indicatoren vastgesteld door Bureau ZiZo Chronische Zorg 21 september

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016 Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.7 30 mei 2016 Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1)

Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) Nederlandse Diabetes Federatie 033-4480845 info@diabetesfederatie.nl Stationsplein 139 3818 LE Amersfoort Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) De

Nadere informatie

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM CEL 2010 0049 Indicatorenset DM Deze indicatorenset Diabetes Melitus is vervaardigd in opdracht van ZN en wordt ingebracht bij Zichtbare Zorg als de door zorgverzekeraars gewenste indicatorenset. Zorgverzekeraars

Nadere informatie

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie 2.1 3 oktober 2016 Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de huisarts(praktijk) maakt het NHG

Nadere informatie

Handreiking voor nakijken HIS m.b.v. analyse HIS KIS zorgprogramma. Inleiding. Waar staan de inkaartrapporten?

Handreiking voor nakijken HIS m.b.v. analyse HIS KIS zorgprogramma. Inleiding. Waar staan de inkaartrapporten? Handreiking voor nakijken HIS m.b.v. analyse HIS KIS zorgprogramma Inleiding Omdat het HIS vanaf 1 januari 2017 de bron wordt voor de DBC declaratie voor Syntein heeft Calculus voor de overgang van KIS

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER IN- EN EXCLUSIE CVRM Versie w1.1 Jan. 2017

INVENTARISATIEFORMULIER IN- EN EXCLUSIE CVRM Versie w1.1 Jan. 2017 INVENTARISATIEFORMULIER IN- EN EXCLUSIE CVRM Versie w1.1 Jan. 2017 Opname in de keten is alleen mogelijk voor patiënten die aan de onderstaande criteria voldoen: patiënten waarvan opdrachtnemer de hoofdbehandelaar

Nadere informatie

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2018 Geachte heer/mevrouw,

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2018 Geachte heer/mevrouw, datum 27 november 2018 Contactpersonen van de zorggroepen en referentie 00242 gezondheidscentra met een contract voor uw kenmerk betreft Indicatoren Transparante Ketenzorg over 2018 ketenzorgprogramma

Nadere informatie

Informatie starten VVR zorgprogramma. Voor: huisartsenpraktijken Versie: 1.0 Syntein, december 2016

Informatie starten VVR zorgprogramma. Voor: huisartsenpraktijken Versie: 1.0 Syntein, december 2016 Informatie starten VVR zorgprogramma Voor: huisartsenpraktijken Versie: 1.0 Syntein, december 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Wat is CVRM?... 3 1.2 Richtlijnen en standaarden... 3 1.3 Voorwaarden

Nadere informatie

Diabetes. D1 Diabetes prevalentie 249,0 233,9. D2 Diabetespopulatie indicatoren 78,7 85,8. D3 Hoofdbehandelaar diabetes 58,2 49,6

Diabetes. D1 Diabetes prevalentie 249,0 233,9. D2 Diabetespopulatie indicatoren 78,7 85,8. D3 Hoofdbehandelaar diabetes 58,2 49,6 Diabetes uw praktijk alle praktijke n D1 Diabetes prevalentie 249,0 233,9 D2 Diabetespopulatie indicatoren 78,7 85,8 D3 Hoofdbehandelaar diabetes 58,2 49,6 D6 HbA1c bepaald 70,9 70,5 D36 HbA1c < 53 81,3

Nadere informatie

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie mei 2016

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie mei 2016 Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie 2.0 30 mei 2016 Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de huisarts(praktijk) maakt het NHG

Nadere informatie

Instructie indicatoren- en inzoomrapporten

Instructie indicatoren- en inzoomrapporten Instructie indicatoren- en inzoomrapporten Instructie indicatoren- en inzoomrapporten 1 Inhoud Indicatorenrapport... 3 Doel en toelichting... 3 Beschrijving NHG Indicatoren Diabetes in KIS VitalHealth

Nadere informatie

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2016 Geachte heer, mevrouw,

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2016 Geachte heer, mevrouw, datum 22 april 2016 Aan: contactpersonen van de zorggroepen en referentie 5693 gezondheidscentra met een contract voor uw kenmerk betreft Indicatoren Transparante Ketenzorg over 2016 ketenzorgprogramma

Nadere informatie

CVRM Implementatie Traject (CRIT) voor HVZ patiënten

CVRM Implementatie Traject (CRIT) voor HVZ patiënten CVRM Implementatie Traject (CRIT) voor HVZ patiënten Voor de logistieke inrichting van het CVRM spreekuur voor HVZ patiënten is het essentieel dat iedereen weet wie wat doet, wanneer, hoe vaak en hoe lang.

Nadere informatie

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.5c 2 april 2014 Pagina 1 van 34 Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.5c TR. van Althuis, EHC. Bastiaanssen,

Nadere informatie

Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Gert-Jan van Boven Directeur Nictiz

Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Gert-Jan van Boven Directeur Nictiz Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Gert-Jan van Boven Directeur Nictiz Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Wat is Nictiz? Welke eisen stelt geïntegreerde zorg aan ICT? Waar

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.5 27 januari 2014 Pagina 1 van 31 Overzicht en

Nadere informatie

HET CVRM SPREEKUUR. In de eerste lijn

HET CVRM SPREEKUUR. In de eerste lijn HET CVRM SPREEKUUR In de eerste lijn Even voorstellen Mieke Wijnen Programmacoördinator CVRM bij Thoon Taken Praktijken begeleiden bij het opzetten van het categoraal spreekuur CVRM Aanbieden van hulpmiddelen

Nadere informatie

CVRM: patiënten selectie en registratie!! cvrm(anagement!!) Registratie 8-1-2013. Maak een (verbeter)plan!!

CVRM: patiënten selectie en registratie!! cvrm(anagement!!) Registratie 8-1-2013. Maak een (verbeter)plan!! CVRM: patiënten selectie en registratie!! Sandwichcursus huisartsen/praktijkondersteuners 13 december 2012 Organisatie: Zorggroep Synchroon en WDH Uden-Veghel en Oss cvrm(anagement!!) Maak een (verbeter)plan!!

Nadere informatie

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Promedico VDF voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Promedico VDF voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Promedico VDF voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Versie 2.0, 11 april 2013 2 Inhoud 1.1 Inleiding... 5 1.2 Registratie patiënten... 7 1.3 ICPC registratie

Nadere informatie

E-CVRM kernset, uitgebreide versie, feb 2014

E-CVRM kernset, uitgebreide versie, feb 2014 E-CVRM kernset, uitgebreide versie, feb 2014 De E-CVRM kernset is één van de producten voortkomend uit het project Informatiestandaard cardiometabole aandoeningen. De E-CVRM kernset beschrijft een minimale

Nadere informatie

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie 2.2 1 maart 2017 Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de huisarts(praktijk) maakt het NHG

Nadere informatie

Uitgangspunten registratie hoofdbehandelaar en geen geregelde zorg (of geen programmatische zorg):

Uitgangspunten registratie hoofdbehandelaar en geen geregelde zorg (of geen programmatische zorg): Uitgangspunten registratie hoofdbehandelaar en geen geregelde zorg (of geen programmatische zorg): Indien patiënt in het KIS wordt geïncludeerd hoeft hoofdbehandelaar niet vastgelegd te worden. Deze gaat

Nadere informatie

Registratieprotocol ouderenzorg

Registratieprotocol ouderenzorg RCH15.1066 Registratieprotocol ouderenzorg HISSEN Verslaglegging: Lianne van Gastel, POH Ellen Struijcken, Zorgprogramma-coördinator Kwetsbare ouderen RCH Rens Henquet, kaderarts Ouderengeneeskunde RCH

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

GIANTT REGISTRATIE RICHTLIJNEN EN TIPS. Januari 2011

GIANTT REGISTRATIE RICHTLIJNEN EN TIPS. Januari 2011 GIANTT REGISTRATIE RICHTLIJNEN EN TIPS Januari 2011 Hoofdpunten Gegevens over lab-uitslagen en lichamelijk onderzoek: Journaal: meetwaarden in journaalteksten moeten herkenbaar zijn door de notatie label,

Nadere informatie

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.4 3 oktober 2012 Pagina 1 van 33 Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.4 TR. van Althuis, EHC. Bastiaanssen,

Nadere informatie

Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar Diabetes mellitus type 2. Bijlage. Selectie voor InEen Benchmark, rapportage over 2017

Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar Diabetes mellitus type 2. Bijlage. Selectie voor InEen Benchmark, rapportage over 2017 Mercatorlaan 1200 / 3528 BI Utrecht 030 282 3788 Postbus 2672 / 3500 GR Utrecht ineen.n1/ info@ineen.n1 Bijlage Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar 2017 Diabetes mellitus type 2 BM nr.

Nadere informatie

Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar 2017

Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar 2017 Bijlage Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar 2017 Diabetes mellitus type 2 1 Prevalentie diabetes mellitus type 2 7 1 % diabetespatiënten in zorgprogramma < 80 jr. bij wie LDL is bepaald

Nadere informatie

GIANTT REGISTRATIE RICHTLIJNEN EN TIPS

GIANTT REGISTRATIE RICHTLIJNEN EN TIPS Hoofdpunten GIANTT REGISTRATIE RICHTLIJNEN EN TIPS Maart 2013 Gegevens over lab-uitslagen en lichamelijk onderzoek: Journaal: meetwaarden in journaalteksten moeten herkenbaar zijn door de notatie label,

Nadere informatie

Versie december Pagina 1 van 33

Versie december Pagina 1 van 33 Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met mogelijk verhoogd risico op hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 2.1 3 december 2013 Pagina 1

Nadere informatie

Afspraken ketenzorgindicatoren in S3

Afspraken ketenzorgindicatoren in S3 Afspraken ketenzorgindicatoren in S3 De nieuwe bekostiging voor huisartsen- en multidisciplinaire zorg voorziet in honorering via drie segmenten (S1, S2 en S3). Segment 3 biedt de mogelijkheid voor het

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.4 3 oktober 2012 Pagina 1 van 27 Overzicht en definitie

Nadere informatie

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Promedico ASP voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Promedico ASP voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Promedico ASP voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Versie 2.0, 11 april 2013 2 Inhoud 1.1 Inleiding... 5 1.2 Registratie patiënten... 7 1.3 ICPC registratie

Nadere informatie

Versie 2.0. Beste huisarts/ praktijkondersteuner, In dit document vindt u een overzicht van wat het benchmark traject inhoud.

Versie 2.0. Beste huisarts/ praktijkondersteuner, In dit document vindt u een overzicht van wat het benchmark traject inhoud. Beste huisarts/ praktijkondersteuner, In dit document vindt u een overzicht van wat het benchmark traject inhoud. Benchmark bijeenkomst: De benchmark is een twee uur durende bijeenkomst waarbij de aanwezige

Nadere informatie

Ketenpartners: Vanaf het tweede kwartaal van 2017 kunnen huisartsen en POH's verwijzen naar ketenpartners via VIP Live.

Ketenpartners: Vanaf het tweede kwartaal van 2017 kunnen huisartsen en POH's verwijzen naar ketenpartners via VIP Live. 4. Calculus VIP Live Vanaf januari 2017 wordt gewerkt met Calculus VIP Live. Vip Live is de opvolger van Topicus KIS. Met VIP Live worden de werkprocessen vereenvoudigd. Voor huisartsen en POH's betekent

Nadere informatie

Bepalingenclusters CVRM

Bepalingenclusters CVRM Bepalingenclusters CVRM Onderstaande clusters zijn afkomstig uit de HIS-tabel Bepalingenclusters en zijn in verschillende HIS en ingebouwd. De clusters zijn opgebouwd uit bepalingen uit de HIS-tabel diagnostische

Nadere informatie

Handleiding Medicom Op orde brengen probleemlijst CVRM

Handleiding Medicom Op orde brengen probleemlijst CVRM Handleiding Medicom Op orde brengen probleemlijst CVRM Stappen: 1. Maak lijst van patiënten met ICPC-code atherosclerotische HVZ 2. Maak lijst van patiënten met antistolling/plaatjesaggregatieremmers 3.

Nadere informatie

Bijsluiter gebruik HVZ-indicatoren in de huisartsenpraktijk. Fenna Schouten Versie 3

Bijsluiter gebruik HVZ-indicatoren in de huisartsenpraktijk. Fenna Schouten Versie 3 Bijsluiter gebruik HVZ-indicatoren in de huisartsenpraktijk Fenna Schouten f.schouten@nhg.org 09-02-2017 Versie 3 Inhoud Overzicht van de indicatoren... 2 Populatiegegevens... 2 Bloeddruk... 2 LDL en lipideverlagende

Nadere informatie

Handleiding voor inclusie en exclusie van patiënten in ketenzorgprogramma s Versie 23 juni 2016

Handleiding voor inclusie en exclusie van patiënten in ketenzorgprogramma s Versie 23 juni 2016 Handleiding voor inclusie en exclusie van patiënten in ketenzorgprogramma s Versie 23 juni 2016 Aanleiding Het is belangrijk dat patiënten de noodzakelijke zorg ontvangen. Dat geldt ook voor chronische

Nadere informatie

Kenmerk : SB-DB/LK/13.070 Betreft : Informatiebrief wijziging patiënten die geïncludeerd worden in Care2U binnen het Zorgprogramma CVRM Bijlagen : 2

Kenmerk : SB-DB/LK/13.070 Betreft : Informatiebrief wijziging patiënten die geïncludeerd worden in Care2U binnen het Zorgprogramma CVRM Bijlagen : 2 Tilburg, 11 december 2013 Kenmerk : SB-DB/LK/13.070 Betreft : Informatiebrief wijziging patiënten die geïncludeerd worden in binnen het Zorgprogramma CVRM Bijlagen : 2 Beste huisarts en praktijkondersteuner,

Nadere informatie

ROHA handleiding OZIS ketenzorgkoppeling

ROHA handleiding OZIS ketenzorgkoppeling ROHA handleiding OZIS ketenzorgkoppeling Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Wat is OZIS en hoe werkt het?... 3 1.1 Hoe werkt het bevragen van KIS naar HIS nu precies?... 3 1.2 Wat kan er

Nadere informatie

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2017 Geachte heer/mevrouw,

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2017 Geachte heer/mevrouw, datum 29 november 2016 Aan: contactpersonen van de zorggroepen en referentie 6007 gezondheidscentra met een contract voor uw kenmerk betreft Indicatoren Transparante Ketenzorg over 2017 ketenzorgprogramma

Nadere informatie

MIRA (Versie 1.4) WebHis

MIRA (Versie 1.4) WebHis MIRA (Versie 1.4) Mira OmniHis Promedico Promedico WebHis MEDOVD Dossiertest 2015 Medicom MicroHis CGM Huisarts Scipio ASP VDF TetraHis Zorgdossier TOTAAL 22 22 21 14 22 22 20 21 22 20 21 12 8 TOTAAL 35

Nadere informatie

LEDENBIJEENKOMST TOETSINGSINSTRUMENT ANTWOORD OP UW VRAGEN REACTIE OP UW KANTTEKENINGEN

LEDENBIJEENKOMST TOETSINGSINSTRUMENT ANTWOORD OP UW VRAGEN REACTIE OP UW KANTTEKENINGEN LEDENBIJEENKOMST TOETSINGSINSTRUMENT ANTWOORD OP UW VRAGEN REACTIE OP UW KANTTEKENINGEN 24 april 2015 AGENDA 1. Welkom en opening 2. Inleiding Maarten Klomp 3. Inleiding van Erik van Es 4. Uw vragen en

Nadere informatie

Promedico VDF 9 bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg

Promedico VDF 9 bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Promedico VDF 9 bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Inhoud Algemeen:... 2 Stappenplan: Bestand aanmaken.... 3 Eerste keer dat u een bestand wilt gaan aanmaken voor VIP-Calculus:... 3

Nadere informatie

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.3 28 juli 2011 Pagina 1 van 31 Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.3 TR. van Althuis, EHC. Bastiaanssen,

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR INCLUSIE EN EXCLUSIE VAN PATIËNTEN IN KETENZORGPROGRAMMA S

HANDLEIDING VOOR INCLUSIE EN EXCLUSIE VAN PATIËNTEN IN KETENZORGPROGRAMMA S HANDLEIDING VOOR INCLUSIE EN EXCLUSIE VAN PATIËNTEN IN KETENZORGPROGRAMMA S Versie 7 juli 2016 Waarom in- en exclusiecriteria voor ketenzorgprogramma s? Het is belangrijk dat patiënten de noodzakelijke

Nadere informatie

Werkinstructie Insight voor de Praktijk

Werkinstructie Insight voor de Praktijk Werkinstructie Insight voor de Praktijk Ga in het start scherm naar Populatie management : Zodra u hierop klikt, zal het Insight Dashboard getoond worden binnen uw actieve KIS omgeving. Het Dashboard toont

Nadere informatie

tijdens de bijeenkomst een persoonlijkee rapportage, met hierin een overzicht van hun praktijk ten opzichte van het gemiddelde van de regio.

tijdens de bijeenkomst een persoonlijkee rapportage, met hierin een overzicht van hun praktijk ten opzichte van het gemiddelde van de regio. Beste huisarts/ praktijkondersteuner, r, In dit document vindt u een overzicht van wat het benchmark traject inhoud. Benchmark bijeenkomst: De benchmark is een twee uur durende bijeenkomst waarbij de aanwezige

Nadere informatie

OMNIHIS SCIPIO (V.3.400.103) WebHis

OMNIHIS SCIPIO (V.3.400.103) WebHis OMNIHIS SCIPIO (V.3.400.103) Mira OmniHis Promedico Promedico WebHis MEDOVD Dossiertest 2015 Medicom MicroHis CGM Huisarts Scipio ASP VDF TetraHis Zorgdossier TOTAAL 24 24 23 21 23 24 20 24 23 23 23 17

Nadere informatie

PROMEDICO-VDF (V.10.2.6) WebHis

PROMEDICO-VDF (V.10.2.6) WebHis PROMEDICO-VDF (V.10.2.6) Mira OmniHis Promedico Promedico WebHis MEDOVD Dossiertest 2015 Medicom MicroHis CGM Huisarts Scipio ASP VDF TetraHis Zorgdossier TOTAAL 21 24 20 22 23 21 21 23 23 23 23 19 22

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg 30 juni 2008 Pagina 1 van 19 Overzicht en definitie van

Nadere informatie

Versie september Pagina 1 van 29

Versie september Pagina 1 van 29 Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met mogelijk verhoogd risico op hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.1 30 september 2010 Pagina

Nadere informatie

ZORGDOSSIER (V.2.5 Build 559) WebHis

ZORGDOSSIER (V.2.5 Build 559) WebHis ZORGDOSSIER (V.2.5 Build 559) Mira OmniHis Promedico Promedico WebHis MEDOVD Dossiertest 2015 Medicom MicroHis CGM Huisarts Scipio ASP VDF TetraHis Zorgdossier TOTAAL 22 22 21 19 22 21 21 20 19 19 20 15

Nadere informatie

Versie november Pagina 1 van 26

Versie november Pagina 1 van 26 Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met mogelijk verhoogd risico op hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.0 26 november 2008 Pagina 1

Nadere informatie

Versie 1.2.b. 12 oktober Pagina 1 van 30

Versie 1.2.b. 12 oktober Pagina 1 van 30 Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met mogelijk verhoogd risico op hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.2.b 12 oktober 2011 Pagina

Nadere informatie

dinsdag 12 februari 2008 Pagina 1 van 34

dinsdag 12 februari 2008 Pagina 1 van 34 Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Specificaties Uitspoelformaat Diabetesindicatoren Richtlijn Registratie ten behoeve van Diabetesindicatoren dinsdag 12 februari 2008 Pagina

Nadere informatie

HET VRM SPREEKUUR. Van richtlijn naar praktijk

HET VRM SPREEKUUR. Van richtlijn naar praktijk HET VRM SPREEKUUR Van richtlijn naar praktijk Even voorstellen Mieke Wijnen Kwaliteitsmedewerker VRM bij 178 huisartsen uit Oost Twente en de Vechtstreek aangesloten bij de zorggroep. Sinds 5 jaar DBC

Nadere informatie

e-diabetes Kernset Samenwerking en verantwoording op basis van een uniforme kernset

e-diabetes Kernset Samenwerking en verantwoording op basis van een uniforme kernset e-diabetes Kernset Samenwerking en verantwoording op basis van een uniforme kernset Pagina 2 van 41 Colofon Versie: 2.0 : 27 april 2011 Auteur: NAD Thema 5 Status: Definitief Pagina 3 van 41 Inhoud Toelichting...

Nadere informatie

Rapportage zorgprogramma COPD over 2012 Zorggroep Midden Brabant

Rapportage zorgprogramma COPD over 2012 Zorggroep Midden Brabant Rapportage zorgprogramma COPD over 2012 Zorggroep Midden Brabant Inleiding Deze rapportage laat de scores zien op de indicatoren die zijn afgesproken met de zorggroep. De informatie wordt gegenereerd vanuit

Nadere informatie

Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg

Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Inhoudsopgave Algemeen:... 2 Stappenplan: Bestand aanmaken.... 3 Eerste keer dat u een bestand wilt gaan aanmaken voor VIP-Calculus:...

Nadere informatie

CVRM in N.Kennemerland

CVRM in N.Kennemerland CVRM in N.Kennemerland Goof Zonneveld Jacco Rempe Huisartsenzorg Noord-Kennemerland Zorgprogramma CVRM Preventie Preventie van HVZ traditioneel altijd aandacht voor hypertensie, onvoldoende aandacht voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Opleverdocument Portavita KIS april

Inhoudsopgave. Opleverdocument Portavita KIS april Opleverdocument 4.4.0 Portavita KIS april 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Algemeen: toevoeging SOEP-regels aan afronding onderzoeken... 2 Algemeen: toevoeging nieuwe labwaarden... 4 Algemeen: Persoonlijke

Nadere informatie

PRAKTIJKDOCUMENT. CVRM Secundaire preventie 2014. In de huisartsenpraktijk

PRAKTIJKDOCUMENT. CVRM Secundaire preventie 2014. In de huisartsenpraktijk PRAKTIJKDOCUMENT CVRM Secundaire preventie 2014 In de huisartsenpraktijk Referenties - ELZHA Startdocument Zorgprogramma ketenzorg VRM,Pilot in de Wijk, mei 2011 - ELZHA Praktijkdocument CVRM, Concept

Nadere informatie

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.2 30 september 2010 Pagina 1 van 31 Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.2 PhJ. Postema, TR. van

Nadere informatie

11 april 2012. Pagina 1 van 5

11 april 2012. Pagina 1 van 5 Overzicht van de NHG/LHV indicatoren COPD-zorg, de subset van indicatoren vastgesteld door Bureau huisartsenzorg en de subset van indicatoren vastgesteld door Bureau Chronische Zorg 11 april 2012 Pagina

Nadere informatie

Generieke uitspoel specificatie tbv indicatoren Versie 3

Generieke uitspoel specificatie tbv indicatoren Versie 3 Generieke uitspoel specificatie tbv indicatoren Versie 3 Hans Postema, Tjeerd van Althuis, 30 september 2010 Dit document beschrijft de technische uitwerking van het aanmaken van de vereiste exportbestanden

Nadere informatie