Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg"

Transcriptie

1 Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie oktober 2012 Pagina 1 van 27

2 Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.4 TR. van Althuis, EHC. Bastiaanssen, M. Bouma, NHG Pagina 2 van 27

3 Inhoudsopgave Wijzigingen in versie Wijzigingen in versie Wijzigingen in versie Wijzigingen in versie Inleiding... 6 Leeswijzer... 6 Achtergrond... 7 Werkwijze... 7 Indicatoren, waarde en beperkingen... 8 Beheer... 9 Beschrijving van indicatoren risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Literatuur Bijlage 1, Aanvullende gegevens Bijlage 2, Beschrijving benodigde data per indicator Bijlage 2, Beschrijving benodigde data per indicator Bijlage 3, Rapportages Bijlage 4, Registratie aanwijzing voor de huisarts Bijlage 5, Specificaties voor export Beschrijving uitspoel naar uitspoelformaat versie Beschrijving uitspoel naar uitspoelformaat versie 2 en Pagina 3 van 27

4 Wijzigingen in versie 1.1 Het selectie criterium voor lipiden verlagende middelen is één ATC klasse hoger gelegd. Hiermee worden alle lipiden verlagende middelen (C10A) gezocht, niet uitsluitend de statines (C10AA) Indicator 7: omschrijving essentieel veranderd. o Er wordt nu gezocht naar de groep patiënten met een indicatie voor een lipidenverlagend middel, die dat NIET krijgen. (onderbehandeling). o In de omschrijving van deze indicator in versie 1 was de uitkomst van deze indicator de groep met een indicatie EN een lipiden verlagend middel die echter niet aan de streefwaarden voldoen (non-responders). Dit is echter indirect al de scope van indicator 6 Indicator 10: redactioneel aangepast om de leesbaarheid te verbeteren Indicator 13: houdbaarheid van de meetwaarde middelomtrek is, arbitrair, gesteld op 5 jaar Bijlage 5: Registratie aanwijzing voor de huisarts toegevoegd Bijlage 6: Uitspoel specificaties toegevoegd Wijzigingen in versie 1.2 Indicator 24 toegevoegd: % patiënten bekend met HVZ in de praktijkpopulatie waarbij de med. specialist geen hoofdbehandelaar is voor het CV-beleid Toegevoegd voor alle volgende indicatoren als selectiecriterium dat hoofdbehandelaar geen med. specialist is IDs toegevoegd bij diagnostische bepalingen Wijzigingen in versie juli 2011 Pag. 9: formulering van de tekst betreffende de groepen patiënten op wie deze indicatorenset betrekking heeft aangepast: diabetes mellitus is een exclusiecriterium Indicator 5, bepaling LDL: in de formulering van de indicator toegevoegd in de afgelopen 12 maanden Indicator 7, noemer in de formulering opgenomen Indicator 8: % patiënten waarvan rookgedrag bekend is kende twee varianten in de specificaties voor de berekening. Dit is nu beperkt tot één uniforme berekening. Indicator 8: in de formule en vervangen door of Indicator 13 en 23: middelomtrek: tekstuele correctie zodat de bepaling betrekking heeft op een meting in de voorgaande 5 jaar (zie ook wijzigingen versie 1.1) Indicator 15, glucose meting: nuchtere capillaire bepaling glucose toegevoegd, 382, GLUC BC NU Indicator 20: nummer diagnostische bepaling: 213 moet zijn 2137 Indicator 19, voedingspatroon: bepaling 2718, BZVD AA toegevoegd Bepaalde tekst en opmerkingen verwijderd die niet meer relevant of actueel waren Pagina 4 van 27

5 Wijzigingen in versie oktober 2012 Toegevoegd: toelichting dat wanneer een ICPC-code is aangeduid op rubrieksniveau, de onderliggende ICPC-subcodes zijn geïncludeerd Generiek en vanaf indicator 1: de populatie waar deze indicatoren betrekking op hebben is beperkt tot ingeschreven patiënten met een leeftijd < 80 jaar Indicator 24 en 2: gewijzigd zodat het selectiecriterium hoofdbehandelaar nu is: hoofdbehandelaar is huisarts voor 12 maanden of meer OF bepaling hoofdbehandelaar ontbreekt. Dit selectiecriterium werkt door in navolgende indicatoren. Indicator 4, systolische bloeddruk < 140: vervalt en wordt vervangen door indicator 25, waarin de waarde voor de de systolische bloeddruk is gedefinieerd als 140. De omschrijvingen van aanvullende gegevens in bijlage 1 zijn overeenkomstig aangepast. Indicator 5, LDL bepaald in de afgelopen 12 maanden, vervalt en is vervangen door indicator 26: LDL bepaald in de afgelopen 5 jaar Indicatoren 6 en 7: bepaling voor direct bepaald LDL toegevoegd, 2683, LDLD B Indicator 13, middelomtrek bepaald: is vervallen. Indicator 17, registratie lichaamsbeweging: hierin de nieuwe diagnostische bepaling 3239, NNGB AQ toegevoegd Indicator 21, registratie alcoholgebruik ooit: vervalt en is vervangen door indicator 27 waarin het gaat om de registratie van het alcoholgebruik in de afgelopen 5 jaar. Nieuwe indicator toegevoegd, nr 28: percentage patiënten met HVZ waarbij in de afgelopen 5 jaar de egfr is bepaald. Indicator 23, compleet risicoprofiel vervangen door indicator 29, compleet risicoprofiel: wijzigingen zoals hierboven genoemd overgenomen: LDL, alcoholgebruik en beweging gewijzigd; middelomtrek vervallen; egfr en toegevoegd. Pagina 5 van 27

6 Inleiding Dit document beschrijft de indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg zoals vastgesteld door de besturen van het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Landelijke Huisartsen Vereniging op 29 mei NHG en LHV zijn van mening dat deze indicatoren geschikt zijn voor het in beeld brengen van de zorg voor patiënten met bekende hart- en vaatziekten voor intern gebruik en ook geschikt zijn voor rapportage aan derden over de zorg in de huisartsenpraktijk. Leeswijzer Achtereenvolgens komen kort aan de orde de achtergrond voor het samenstellen van deze indicatorenset en de gevolgde werkwijze. Vervolgens wordt ingegaan op de waarde en beperkingen van indicatoren. Hierna wordt het verdere beheer van de set indicatoren aangestipt. Het document besluit met het overzicht van de indicatoren voor bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg. Het overzicht geeft een beschrijving van de indicatoren, geeft het type indicator aan en duidt per indicator aan uit welke bron deze indicator afkomstig is dan wel overeenkomt met indicatoren zoals voorkomen in deze bronnen. In een aantal bijlagen vindt u de volgende informatie. Bijlage 1 Aanvullende gegevens Bijlage 2 Beschrijving van benodigde data per indicator Bijlage 3 Rapportages Bijlage 4 Bespreking per indicator (volgt) Bijlage 5 Registratieaanwijzing voor de huisarts Bijlage 6 Specificaties uitspoelformaat Pagina 6 van 27

7 Achtergrond Deze set van indicatoren is een uitwerking van het Project Uniforme Rapportage. In dit project worden indicatoren die door verschillende partijen zijn ontwikkeld geharmoniseerd en nader geoperationaliseerd. Het gaat hierbij alleen om díe indicatoren waarvoor de gegevens om deze indicatoren samen te stellen afkomstig zijn uit het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) zoals de huisarts dat bijhoudt en beheert in een huisartsinformatiesysteem (HIS). De indicatoren waarvoor gegevens uit het EPD worden gebruikt hebben veelal betrekking op het medisch handelen of de kwaliteit daarvan. Naast deze indicatoren zijn er echter ook andere indicatoren die kwaliteiten beschrijven van de (huisartsen)zorg, zoals bij voorbeeld patiënttevredenheid en allerlei aspecten van de praktijkvoering. Deze indicatoren worden echter niet nader beschouwd in het kader van het project Uniforme Rapportage. Het project Uniforme Rapportage is een uitwerking van het Convenant Dataverzameling Huisartsen, getekend in december 2005 door NHG, LHV, VWS en IGZ. Eén van de doelen van het Convenant is om te komen tot één landelijke set van indicatoren huisartsenzorg. Dit is met name van belang voor indicatoren waarvan de benodigde gegevens afkomstig zijn uit het EPD, aangezien er een reeks van afhankelijkheden is, voordat een huisarts dergelijke indicatoren kan samenstellen en rapporteren. Werkwijze Uit de volgende bronnen is door de NHG werkgroep Uniforme Rapportage een overzicht samengesteld van indicatoren die betrekking hebben op het medisch handelen bij cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten: - IGZ, Indicator Monitor Huisartsenzorg (IMH), april Nivel, Prestaties huisartsenzorg, advies voor een basisset van indicatoren voor VWS, april Indicatoren ontwikkeld door de WOK in opdracht van het NHG op basis van de NHG Standaard Cardiovasculair Risicomanagement, versie In een tweetal bijeenkomsten (november-december 2007) zijn de voorstellen doorgenomen met vertegenwoordigers van Gebruikersverenigingen, leidend tot overeenstemming over de set van noodzakelijke indicatoren en hun precieze omschrijving. Waar noodzakelijk zijn de betreffende NHG Standaard als ook de bijbehorende NHG Praktijkwijzer geraadpleegd. Vervolgens is de lijst van indicatoren ter commentaar verstuurd naar diverse belanghebbende of geïnteresseerde partijen, waaronder Gebruikersverenigingen, VWS, IGZ, LHV, Nivel, WOK, ZN, NPCF en LVG. Binnengekomen commentaar is beoordeeld en waar mogelijk en relevant verwerkt. Tenslotte is de lijst van indicatoren ter definitieve vaststelling aangeboden aan het NHG management team. Pagina 7 van 27

8 Indicatoren, waarde en beperkingen Indicatoren zijn bedoeld als signalering om een toestand of verandering in beeld te brengen. Veelal wordt een beperkte selectie gemaakt uit alle denkbare en mogelijke meetbare aspecten van het proces of de situatie waarover men geïnformeerd wil zijn. Wanneer de uitslag van een indicator daar aanleiding toe geeft zal altijd nader onderzoek nodig zijn om onderliggende oorzaken van afwijkingen van het gemiddelde of van de norm te verhelderen. Kwaliteit van zorg is een abstract begrip. Men probeert daar grip op te krijgen door meetbare aspecten te benoemen die naar men aanneemt iets zeggen over kwaliteit en over zorg. Het gaat hierbij deels om procesindicatoren: wat is er gebeurd; en deels om zogenaamde uitkomstindicatoren: wat is het effect. Met name voor de uitkomstindicatoren gelden bij de interpretatie beperkingen. Ten eerste zal het bij bepaalde uitkomstindicatoren gaan om percentages die zijn berekend op kleine aantallen. Dat betekent dat de betrouwbaarheid van zo n percentage betrekkelijk laag is 1. Ten tweede zijn er verschillen tussen de patiëntenpopulaties van praktijken die niet in de definitie van de indicatoren zijn verdisconteerd, de zogenaamde case mix. Het kan hierbij gaan om aspecten als de leeftijdsopbouw of de sociale samenstelling van de praktijkpopulatie. Om deze twee redenen valt het aan te bevelen om alle indicatoren te interpreteren met een zekere marge. Wat die marge precies moet zijn kan proefondervindelijk vastgesteld worden wanneer meer gegevens beschikbaar komen. Ten derde wil het NHG opmerken dat er geen rechtstreeks causaal verband kan zijn tussen de uitkomst van een specifieke uitkomstindicator en het handelen van een huisarts of de kwaliteit van de huisartsenzorg in een huisartsenpraktijk. De uitkomst op een specifieke indicator is vrijwel altijd multifactorieel bepaald. Het is dus altijd zaak om per indicator of combinatie van indicatoren te bezien wat er aan de hand is en te bepalen of en hoe de huisarts of de huisartsenpraktijk een bijdrage kan leveren om verbetering te realiseren. Een vierde factor die van belang is bij de interpretatie van indicatoren heeft betrekking op registratieartefacten. Om deze indicatoren te kunnen samenstellen dienen eerst een aantal stappen doorlopen te worden: 1. softwareleveranciers dienen faciliteiten te bieden aan praktijkmedewerkers om de onderliggende gegevens op een redelijk eenvoudige wijze te kunnen vastleggen; 2. praktijkmedewerkers dienen deze faciliteiten te gaan gebruiken (scholing en monitoring) 3. softwareleveranciers dienen faciliteiten te bieden om uit het totaal aan patiëntengegevens de indicatoren samenstellen en te rapporteren, alsmede instrumenten om te controleren of de resultaten ook kloppen en waar nodig te corrigeren. Het valt te verwachten dat het enige tijd zal duren voordat een huisartsenpraktijk een hele cyclus van registratie en rapportage heeft kunnen doorlopen, waarin kinderziektes in systemen kunnen worden gecorrigeerd en medewerkers en systeem op elkaar ingespeeld raken. 1 Bij een noemer met 60 patiënten varieert, afhankelijk van de uitslag van de indicator, het 95% betrouwbaarheidsinterval van ruim 2 tot ruim 6 procentpunt. Pagina 8 van 27

9 Beheer Het NHG zal deze set van indicatoren beheren als uitwerking van het Convenant Dataverzameling Huisartsen van december Verzoeken tot verduidelijking, wijziging of aanvulling kunt u richten aan het NHG. Pagina 9 van 27

10 Beschrijving van indicatoren risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten De indicatoren bij cardiovasculair risicomanagement zijn opgesplitst in twee onderdelen: - cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten (secondaire preventie) - cardiovasculair risicomanagement bij mogelijk hoogrisicogroepen (primaire preventie) Deze set indicatoren heeft betrekking op cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten. Bij alle indicatoren gaat het om de vaste, bij de huisarts ingeschreven patiënten met een leeftijd onder de 80 jaar (< 80 jaar) en deelpopulaties daarbinnen Bij onderstaande indicatoren (1, 24, 2) wordt in de teller het aantal patiënten gevraagd dat aan een bepaalde voorwaarde voldoet. De noemer bestaat uit de omvang van de (praktijk)populatie aan het einde van de rapportageperiode. Bij al deze indicatoren gaat het om alle patiënten bekend met atherothrombotische hart- en vaatziekten (HVZ). Hieronder vallen patiënten met de volgende aandoeningen (inclusiecriteria): Myocard Infarct (MI) Angina Pectoris (AP) Onbloedig Cerebrovasculair Accident (CVA) cq. herseninfarct Transient Ischaemic Attack (TIA) Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) Aneurysma Aortae (AAA) NB. hypertensie, hypercholesterolemie, hartfalen en een bloedig CVA zijn geen inclusiecriteria voor het samenstellen van de groep patiënten met bekende atherothrombotische hart- en vaatziekten. NB. diabetes mellitus is een exclusiecriterium voor het samenstellen van de groep patiënten met bekende atherothrombotische hart- en vaatziekten. NB. Wanneer een ICPC-code is aangeduid op rubrieksniveau dan zijn de onderliggende ICPC-subcodes geïncludeerd. Pagina 10 van 27

11 Indicatoren over de gehele praktijkpopulatie nr omschrijving type bron opmerkingen 1 % patiënten bekend met HVZ (myocardinfarct, angina pectoris, TIA, herseninfarct, aneurysma aortae of perifeer arterieel vaatlijden) in de praktijkpopulatie aan het einde van de rapportageperiode (noemer is praktijkpopulatie) 24 % patiënten bekend met HVZ waarbij aangenomen kan worden dat de huisarts voor 12 maanden of meer hoofdbehandelaar is voor het CV-beleid in de praktijkpopulatie 2 % patiënten bekend met HVZ waarbij aangenomen kan worden dat de huisarts voor 12 maanden of meer hoofdbehandelaar is voor het CV-beleid en die 12 maanden of meer zijn ingeschreven bij de praktijk in de praktijkpopulatie structuur structuur structuur NPA VWS Pagina 11 van 27

12 Indicatoren 3 t/m 30 hebben betrekking op alle vaste patiënten bekend met HVZ waarbij aangenomen kan worden dat de huisarts voor 12 maanden of meer hoofdbehandelaar is voor het CV-beleid én die 12 maanden of meer ( 12 maanden) zijn ingeschreven bij de praktijk en een leeftijd hebben van 80 jaar of minder. Deze populatie vormt de noemer van de indicatoren 3 t/m 23. Indicatoren 3 t/m 30 hebben betrekking op het handelen in een rapportageperiode van 12 maanden, tenzij anders aangegeven. nr omschrijving type bron opmerkingen Bloeddruk 3 % patiënten bekend met HVZ bij wie de bloeddruk in de afgelopen 12 maanden is bepaald 25 % patiënten bekend met HVZ waarbij de laatst gemeten systolische bloeddruk gelijk is aan of lager is dan 140 mm Hg ( 140) Lipidenprofiel 26 % patiënten bekend met HVZ bij wie LDL-cholesterol is bepaald in de afgelopen 5 jaar 6 % patiënten bekend met HVZ met LDL-cholesterolwaarde lager dan 2,5 mmol/l (< 2,5) 7 % patiënten bekend met HVZ én LDL-cholesterol 2,5 die geen lipidenverlagend medicament (bijvoorbeeld statines) krijgen voorgeschreven in de groep patiënten bekend met HVZ en LDL-cholesterol 2,5 Roken proces uitkomst proces uitkomst NPA NPA NPA NPA proces NPA subgroep 8 % patiënten bekend met HVZ waarvan het rookgedrag bekend is proces NPA 9 % patiënten bekend met HVZ die roken in de groep patiënten waarvan het rookgedrag bekend is 10 % patiënten dat een stoppen met roken advies kreeg in de afgelopen 12 maanden in de groep HVZ-patiënten die roken uitkomst proces NPA subgroep Pagina 12 van 27

13 nr omschrijving type bron opmerkingen BMI 11 % patiënten bekend met HVZ bij wie de Body Mass Index berekend (bekend) is in de afgelopen 12 maanden 12 % patiënten bekend met HVZ bij wie de Body Mass Index lager is dan 25 kg/m 2 (< 25) in de afgelopen 12 maanden Nierfunctie 28 % patiënten bekend met HVZ waarbij de egfr is bepaald in de afgelopen 5 jaar in de praktijkpopulatie Overige 14 % patiënten bekend met HVZ die antistollingsmiddelen of plaatjesaggregatieremmers krijgen voorgeschreven (acetylsalicylzuur, carbasalaat calcium, acenocoumarol, clopidogrel etc.) 15 % patiënten bekend met HVZ met een nuchtere glucosemeting in de afgelopen 5 jaar 16 % patiënten bekend met HVZ die gevaccineerd zijn tegen influenza in de voorgaande 12 maanden 17 % patiënten bekend met HVZ waarbij de mate van beweging is gecontroleerd in de voorgaande 12 maanden proces uitkomst proces proces proces proces proces NPA NPA NPA NHG 18 % patiënten bekend met HVZ met een bewegingsadvies ooit proces NHG 19 % patiënten bekend met HVZ waarbij het voedingspatroon is besproken in de voorgaande 12 maanden proces 20 % patiënten bekend met HVZ met een voedingsadvies ooit proces NHG NHG Pagina 13 van 27

14 nr omschrijving type bron opmerkingen 27 % patiënten bekend met HVZ waarbij het alcoholgebruik is geregistreerd in de afgelopen 5 jaar 29 % patiënten bekend met HVZ met een compleet risicoprofiel (rookstatus, voeding, beweging, alcoholgebruik, BMI, bloeddruk, glucose, LDL, egfr) proces proces NHG IGZ Thuismetingen Voor bloeddruk zijn er specifieke codes om thuismetingen in het EPD vast te leggen. In het kader van cardiovasculair risicomanagement worden voor het berekenen van de indicatoren mbt bloeddruk echter geen thuismetingen gebruikt. Pagina 14 van 27

15 Literatuur NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (eerste revisie), januari 2012 NHG, Protocollair cardiovasculair risicomanagement, 2012 Nivel, Prestaties huisartsenzorg, advies voor een basisset van indicatoren voor VWS, april 2004 IGZ, Indicator Monitor Huisartsenzorg (IMH), april 2006 KPMG, Praktijkplan Eerstelijnszorg, maart 2005 Inview, Adapter ontwikkeling voor Huisarts Informatie Systemen (HIS), december 2006 WHO, Health Programme Evaluation, Guiding Principles, Geneva, 1981 WHO, Development of Indicators for Monitoring Progress, Geneva, 1981 Pagina 15 van 27

16 Bijlage 1, Aanvullende gegevens Het hierna volgende overzicht geeft bij een aantal indicatoren een uitbreiding op de eerder genoemde indicatoren. Met deze aanvullende gegevens kunnen sommige indicatoren beter worden geïnterpreteerd, beter in een context worden geplaatst of meer overzichtelijk worden gepresenteerd. nr omschrijving type bron methode opmerkingen Bloeddruk 3 % patiënten bekend met HVZ bij wie de bloeddruk in de afgelopen 12 maanden is bepaald % patiënten bekend met HVZ bij wie de bloeddruk in de afgelopen 12 maanden niet is bepaald 25 % patiënten bekend met HVZ waarbij de laatst gemeten systolische bloeddruk gelijk is aan of lager is dan 140 mm Hg ( 140) % patiënten bekend met HVZ met systolische bloeddruk hoger dan 140 mm Hg (> 140) en kleiner of gelijk 160 mm Hg ( 160) % patiënten bekend met HVZ met systolische bloeddruk hoger dan 160 mm Hg (> 160) Lipidenprofiel % patiënten bekend met HVZ bij wie LDL-cholesterol niet is bepaald in de afgelopen 5 jaar 6 % patiënten bekend met HVZ met LDL-cholesterolwaarde lager dan 2,5 mmol/l (< 2,5) % patiënten bekend met HVZ met LDL-cholesterolwaarde van 2,5 mmol/l o hoger ( 2,5) proces NPA diagn. bep. uitkomst NPA diagn. bep. proces NPA diagn. bep. uitkomst NPA diagn. bep. proces NPA diagn. bep. Pagina 16 van 27

17 nr omschrijving type bron methode opmerkingen Roken % patiënten bekend met HVZ waarvan het rookgedrag niet bekend is proces NPA diagn. bep. 9 % patiënten bekend met HVZ die roken uitkomst diagn. bep. % patiënten die nooit hebben gerookt of zijn gestopt met roken proces NPA diagn. bep. BMI % patiënten bekend met HVZ bij wie de Body Mass Index niet berekend (bekend) is in de afgelopen 12 maanden 12 % patiënten bekend met HVZ bij wie de Body Mass Index lager is dan 25 kg/m 2 (< 25) % patiënten bekend met HVZ met een Body Mass Index tussen de 25 kg/m 2 ( 25)en de 30 kg/m 2 ( 30) % patiënten bekend met HVZ bij wie de Body Mass Index hoger is dan 30 kg/m 2 (> 30) uitkomst diagn. bep. Pagina 17 van 27

18 Bijlage 2, Beschrijving benodigde data per indicator nr Omschrijving classificatie Code toelichting 1 % patiënten bekend met HVZ (één of meer van de volgende aandoeningen: myocardinfarct, angina pectoris, TIA, herseninfarct, aneurysma aortae of perifeer arterieel vaatlijden) in de praktijkpopulatie aan het einde van de rapportageperiode (noemer is praktijkpopulatie) 24 % patiënten bekend met HVZ waarbij aangenomen kan worden dat de huisarts voor 12 maanden of meer hoofdbehandelaar is voor het CV-beleid in de praktijkpopulatie 2 % patiënten bekend met HVZ waarbij aangenomen kan worden dat de huisarts voor 12 maanden of meer hoofdbehandelaar is voor het CV-beleid en die 12 maanden of meer zijn ingeschreven bij de praktijk in de praktijkpopulatie ICPC K74 K75 K76 K89 K90.03 K92.01 K99.01 (één of meerdere) Voor de volgende indicatoren worden de aantallen en percentages berekend ten opzichte van de groep uit indicator 2. ICPC laatst bekende waarde ooit NB. bij sommige ICPC-rubrieken gaat het alleen om specifieke subcodes. 2815, CVHB KZ 2815 = 48 (huisarts ) voor 12 maanden of meer ( 12 maanden) of 2815 ontbreekt of is leeg Subgroep uit 1a Indicatoren 3 t/m 30 hebben betrekking op alle vaste patiënten bekend met HVZ waarbij aangenomen kan worden dat de huisarts voor 12 maanden of meer hoofdbehandelaar is voor het CV-beleid én die 12 maanden of meer ( 12 maanden) zijn ingeschreven. Deze populatie vormt de noemer van de indicatoren 3 t/m 30, tenzij anders aangegeven. 3 % patiënten bekend met HVZ bij wie de bloeddruk in de afgelopen 12 maanden is bepaald diagn. bep. 1744, RRSY KA laatste meting in afgelopen 12 maanden Pagina 18 van 27

19 nr Omschrijving classificatie Code toelichting 25 % patiënten bekend met HVZ waarbij de laatst gemeten systolische bloeddruk gelijk is aan of lager is dan 140 mm Hg ( 140) 26 % patiënten bekend met HVZ bij wie LDL-cholesterol is bepaald in de afgelopen 5 jaar 6 % patiënten bekend met HVZ met LDL-cholesterolwaarde lager dan 2,5 mmol/l (< 2,5) 7 % patiënten bekend met HVZ én LDL-cholesterol 2,5 die geen lipidenverlagend medicament (bijvoorbeeld statines) krijgen voorgeschreven in de groep patiënten bekend met HVZ en LDLcholesterol 2,5 8 % patiënten bekend met HVZ waarvan het rookgedrag bekend is NB. alleen voor ex-rokers en rokers moet jaarlijks de rookstatus worden geactualiseerd 9 % patiënten bekend met HVZ die roken in de groep patiënten waarvan het rookgedrag bekend is 10 % patiënten dat een stoppen met roken advies kreeg in de afgelopen 12 maanden in de groep HVZ-patiënten die roken 11 % patiënten bekend met HVZ bij wie de Body Mass Index berekend (bekend) is in de afgelopen 12 maanden 12 % patiënten bekend met HVZ bij wie de Body Mass Index lager is dan 25 kg/m 2 (< 25) diagn. bep. 1744, RRSY KA laatste meting in afgelopen 12 maanden diagn. bep. diagn. bep. diagn. bep. ATC 542, LDL B of 2683 LDLD B 542, LDL B of 2683, LDLD B 542, LDL B of 2683, LDLD B C10A laatste meting in afgelopen 5 jaar laatste meting in afgelopen 5 jaar laatste bepaling in afgelopen 5 jaar; laatste voorschrift in afgelopen 12 maanden (542, LDL B 2,5 of 2683, LDLD B 2,5) en (missing C10A) diagn. bep. 1739, ROOK AQ 3, nooit, laatste bepaling ooit of (4, voorheen of 1, ja, laatste waarde in afgelopen 12 maanden) diagn. bep. 1739, ROOK AQ 1, ja ; laatste meting in afgelopen 12 maanden NB: subgroep diagn. bep. 1739, ROOK AQ en 1814, ADMI AQ 1814, ADMI AQ, 1, ja, laatste meting in afgelopen 12 maanden NB: subgroep diagn. bep. 1272, QUET AO laatste meting in afgelopen 12 maanden diagn. bep. 1272, QUET AO laatste meting in afgelopen 12 maanden Pagina 19 van 27

20 nr Omschrijving classificatie Code toelichting 28 % patiënten bekend met HVZ waarbij de egfr is bepaald in de afgelopen 5 jaar in de praktijkpopulatie 14 % patiënten bekend met HVZ die antistollingsmiddelen of plaatjesaggegatieremmers krijgen voorgeschreven (acetylsalicylzuur, carbasalaat calcium, acenocoumarol, clopidogrel etc.) 15 % patiënten bekend met HVZ met een nuchtere glucosemeting in de afgelopen 5 jaar 16 % patiënten bekend met HVZ die gevaccineerd zijn tegen influenza in de voorgaande 12 maanden 17 % patiënten bekend met HVZ waarbij de mate van beweging is gecontroleerd in de afgelopen 12 maanden diagn. bep. 524, KREA O MK of 1918, KREA O FB of 1919, KREM O FB laatste bepaling in afgelopen 5 jaar ATC B01A laatste voorschrift in afgelopen 12 maanden diagn. bep. 372, GLUC B NU of 382, GLUC BC NU laatste bepaling in afgelopen 5 jaar ICPC R44 laatste registratie in afgelopen 12 maanden diagn. bep. 1705, LIBW AQ of 3239, NNGB AQ laatste meting in afgelopen 12 maanden 18 % patiënten bekend met HVZ met een bewegingsadvies ooit diagn. bep 1816, ADLB LQ laatst bekende bepaling ooit 19 % patiënten bekend met HVZ waarbij het voedingspatroon is besproken in de afgelopen 12 maanden diagn. bep 2138, BYVD AA of 2718, BZVD AA laatste meting in afgelopen 12 maanden 20 % patiënten bekend met HVZ met een voedingsadvies ooit diagn. bep 2137, ADVD AQ laatst bekende bepaling ooit 27 % patiënten bekend met HVZ waarbij het alcoholgebruik is geregistreerd in de afgelopen 5 jaar diagn. bep 1591, ALCO PQ of 2423, 5SHT PQ laatste meting in afgelopen 5 jaar Pagina 20 van 27

21 nr Omschrijving classificatie Code toelichting 29 % patiënten bekend met HVZ met een compleet risicoprofiel (rookstatus, voeding, beweging, alcoholgebruik, BMI, bloeddruk, glucose, LDL, egfr, ) diagn. bep 1739, ROOK AQ en (2138, BYVD AA of 2718, BZVD AA) en (1705, LIBW AQ of 3239, NNGB AQ) en (1591, ALCO PQ of 2423, 5SHT PQ) en 1272, QUET AO en 1744, RRSY KA en (372, GLUC B NU of 382, GLUC BC NU) en (542, LDL B of 2683, LDLD B) en (524, KREA O MK of 1918, KREA O FB of 1919, KREM O FB) ROOKAQ, zie onder , BYVD AA of 2718, BZVD AA, laatste bepaling afgelopen 12 maanden 1705, LIBW AQ of 3239, NNGB AQ, laatste bepaling afgelopen 12 maanden 1591, ALCO PQ of 2423, 5SHT PQ, laatste bepaling afgelopen 5 jaar 1272, QUET AO, laatste bepaling afgelopen 12 maanden 1744, RRSY KA, laatste bepaling afgelopen 12 maanden 372, GLUC B NU of 382, GLUC BC NU, laatste bepaling afgelopen 5 jaar 542, LDL B of 2683, LDLD B, laatste bepaling afgelopen 5 jaar 524, KREA O MK of 1918, KREA O FB of 1919, KREM O FB, laatste bepaling afgelopen 5 jaar Pagina 21 van 27

22 Bijlage 3, Rapportages 1. Als overzicht van indicatoren met teller, noemer en percentage, op beeldscherm en als afdruk. Voorbeeld indicator teller noemer percentage % patiënten bekend met HVZ ,5 % % patiënten bekend met HVZ en > 12 maanden ingeschreven ,3 % 2. Als exportbestand: voor geautomatiseerde verwerking wordt gebruik gemaakt van de csv indeling (zie verder Bijlage Specificaties export van data). Voor gebruik in andere verslagen tbv de huisarts is er een uitvoer in Excel-formaat (xls), met en zonder opmaak 3. Voor de huisarts: Als lijst met patiëntnummer, patiëntnaam (achternaam), relevante ICPC codes en relevante diagn. bepalingen (ook ontbrekende gegevens) (evt. meerdere lijsten met 1 of meer relevante bepalingen of ontbrekende bepalingen) en bv. te sorteren; op beeldscherm, excelbestand en als afdruk. Voorbeeld patiënt rookgedrag BMI syst. bloeddruk LDL-cholesterol A - - uitslag, datum - B - - uitslag, datum uitslag, datum C nooit uitslag, datum - uitslag, datum D ja uitslag, datum - - Pagina 22 van 27

23 Bijlage 4, Registratie aanwijzing voor de huisarts De rapportage faciliteit rond HVZ levert getalsmatige informatie aan die door de zorggroep kan worden verwerkt tot statistische gegevens en benchmarking. Om de juiste resultaten te verkrijgen is het belangrijk dat informatie correct is ingevoerd en dat de huisarts inzicht heeft in hóe deze rapportagemodule telt. Voordat de indicatoren gebruikt kunnen worden is het noodzakelijk eenmaal een goede inventarisatie te maken van de ingesloten patientengroep en deze te voorzien van een juiste episode codering. Het vergaren van deze gegevens valt niet onder de scope van de indicatoren. Het is echter wel een noodzakelijke stap voorafgaand aan het registreren. Ook is het van belang om per patiënt aan te geven wie verantwoordelijk is voor het cardiovasculair management. Naar verwachting is dit in enkele gevallen de medisch specialist. Vastleggen kan via de diagnostische bepaling voor hoofdbehandelaar CVRM. Deze is oa. te vinden in de CVRM bepalingenclusters. Bij het berekenen van de indicatoren wordt alleen gegevens van patiënten gebruikt waarbij de huisarts hoofdbehandelaar is. De gemakkelijkste manier van invoeren is gebruik te maken van voorzieningen in het HIS zoals een protocollaire invoerhulp of gestandaardiseerd formulier (bepalingencluster). HVZ patiënt Onder de noemer HVZ vallen de volgende aandoeningen: Angina pectoris (K74) Acuut myocard infarct (inclusief alle variaties van het ACS) (K75) andere / chronische ischaemische hartziekte (K76) TIA (K89) CVA (ischaemisch) (K90.03) Perifeer arterieel vaatlijden (K92.01) Aneurysma aortae (K99.01) Bij systemen met Episode Gewijze Registratie (EGR) maakt u een episodetitel aan met de betreffende ICPC-code (Ongeacht of de patiënt in de eerste of in de tweede lijn wordt begeleid). Het al of niet toekennen van de probleemstatus aan de episode maakt voor de tellingen niet uit. Gebruik deze codes nog niet als u slechts de diagnose overweegt. Zie voor diagnostische criteria de verschillende NHG Standaarden: Acuut coronair syndroom (M80), Angina pectoris (M43), Perifeer arterieel vaatlijden (M13), CVA (M81), TIA (M45) of de toelichting bij de ICPC-1. Bloeddruk Van de bloeddruk is voor de rapportage alleen de systolische waarde van belang. Vastleggen met diagnostische code (RRSY KA). Cholesterol en Glucose Van de cholesterolwaardes is voor de rapportage alleen de waarde van LDL-cholesterol van belang. Vastleggen met diagnostische code (LDL B of LDLD B). Voor de glucose meting Pagina 23 van 27

24 wordt gebruik gemaakt van de nuchtere bloedglucoseveneus of capillair (GLUC B NU of GLUC BC NU) Rookgedrag, stopadvies: Vastleggen met diagnostische code (resp ROOK QA en ADMI AQ) met datum. BMI/Quetelet index: Vastleggen met diagnostische code ( QUET AO) Controle van de mate van beweging: Vastleggen met NNGB AQ: lichaamsbeweging vlgs norm gezond bewegn met als antwoordmogelijkheden: [1] voldoet aan norm... nr 405 [2] minder dan norm... nr 406 [3] inactief... nr 407 [4] onduidelijk... nr 8 Toelichting: De Nederlandse norm voor gezond bewegen (NNGB) houdt in voor volwassenen tenminste 30 minuten en voor kinderen en adolescenten tenminste een uur matig intensief bewegen (fietsen, stevig wandelen, tuinieren, etc) op tenminste 5 dagen per week. Iemand is inactief als op geen enkele dag van de week ten minste een half uur (volwassenen) of een uur (kinderen en adolescenten) matig intensief wordt bewogen. Bewegingsadvies: Het geven van een bewegingsadvies, meestal naar aanleiding van de controle hiervan wordt geregistreerd met code diagnostische epaling (ADLB LQ). Bespreken van het voedingspatroon: Dit wordt geregistreerd met de code (BYVD AA). Denk hierbij aan een eenzijdig voedingspatroon en/of een voedingspatroon met te veel verzadigd vet, te veel calorieën, te weinig groente en fruit of te veel zout. Voedingsadvies: Het gaat hierbij om het advies conform de richtlijn gezonde voeding. Coderen als (ADVD AQ). Alcoholgebruik: Het alcohol gebruik kan op 2 manieren worden vastgelegd. Getalsmatig dmv de code (ALCO PQ) met waarde gemiddeld gebruik in eenheden per dag. Of dmv de Five Shot vragenlijst. Getest wordt op de totaalscore van deze test (5SHT PQ) Influenzavaccinatie: Het is raadzaam om de influenza vaccinatie te coderen met ICPC code (datum) R44. Indien het HIS een andere registratie faciliteit biedt voor de griepvaccinatie, dan is het toegestaan deze in de uitvoer te vertalen naar R44 Medicatie: Gegevens over geneesmiddelengebruik (lipiden verlagende medicamenten en antistollingsmiddelen) worden via de ATC-code afgeleid uit het voorschriftenarchief. Het is dus belangrijk om geneesmiddelen voor te schrijven via de receptmodule of het voorschriftenscherm van het huisartsinformatiesysteem en ook, waar mogelijk en van toepassing, vast te leggen dat een geneesmiddel is gestopt (dat wil zeggen, alleen indien de termijn van het voorschrift nog niet is verstreken). Pagina 24 van 27

25 Bijlage 5, Specificaties voor export Voor het exportformaat wordt verwezen naar het Generiek ExportFormaat voor indicatorsets. Deze bijlage beschrijft de technische uitwerking van het aanmaken van de vereiste exportbestanden en behoeve van de CVRM-HVZ Indicatoren. De geautomatiseerde stap wordt gebaseerd op het vóórkomen van verschillende diagnosecodes (K74, K75, K76, K89, K90.03, K92.01, K99.01) in de episodelijst (bij systemen met Episodegewijze Registratie). Er is geen tijdscriterium. Als ooit op de episodelijst een van deze codes is gesteld, dan komt de patiënt op de lijst van (potentiële) HVZ-patiënten. Het veld DiagnType wordt gevuld met de gevonden code (K74, K75, K76, K89, K90.03, K92.01, K99.01). Beschrijving uitspoel naar uitspoelformaat versie 1 Tabel 1 Conform beschrijving generiek uitspoelformaat versie 1 Tabel 2 Conform beschrijving generiek uitspoelformaat versie 1 Tabel 3A Conform beschrijving generiek uitspoelformaat versie 1. De selectie bestaat uit patiënten met de ICPC codes K74, K75, K76, K89, K90.03, K92.01, K99.01 op de episodelijst. Tabel 3B Conform beschrijving generiek uitspoelformaat versie 1. De selectie bestaat uit patiënten met de hierboven genoemde ICPC-codes én het criterium dat zij 12 maanden of langer ( 12 maanden) zijn ingeschreven in de huisartsenpraktijk én het criterium dat de CV-hoofdbehandelaar huisarts is voor 12 maanden of meer OF dat deze bepaling ontbreekt. Tabel 4 Conform beschrijving generiek uitspoelformaat versie 1. Voor patiënten die voldoen aan de selectiecriteria genoemd bij tabel 3B, relevante ICPC codes uitspoelen: R44 voor griepvaccinatie. Tabel 5 Conform beschrijving generiek uitspoelformaat versie 1 Voor patiënten die voldoen aan de selectiecriteria genoemd bij tabel 3B, relevante diagnostische bepalingen uitspoelen. Pagina 25 van 27

26 Tabel 6 Conform beschrijving generiek uitspoelformaat versie 1 Voor patiënten die voldoen aan de selectiecriteria genoemd bij tabel 3B, relevante ATC codes uitspoelen. Beschrijving uitspoel naar uitspoelformaat versie 2 en 3 Versie 3 beschrijft geen wijzigingen in de opbouw van de bestanden en geeft nadere details over de invulling van enkele velden. Tabel 1 Conform beschrijving generiek uitspoelformaat versie 2 Veldnaam Omschrijving 1 PraktijkNo AGB nummer van de praktijk 2 DatSpoel Datum aanmaken van de exportbestanden - eejjmmdd 3 StartDat Datum begin van de rapportage periode - eejjmmdd 4 EndDat Datum einde van de rapportage periode - eejjmmdd 5 Onderwerp HVZ 6A VersieIndicatorMajor 1 6B VersieIndicatorMinor hetgeen van toepassing is. Momenteel 3 of 4 7 VersieFormaat hetgeen van toepassing is. Momenteel 2 of 3 (in versie 1 van het uitspoelformaat ontbreekt dit veld) Tabel 2 Conform beschrijving generiek uitspoelformaat versie 2 Veldnaam Omschrijving 1 PraktijkNo AGB nummer van de praktijk 2 HuisartsNo AGB nummer van de huisarts waarbij patiënt is ingeschreven 2 PatNum HIS patiëntnummer 3 GebJaar Geboortejaar in 4 cijfers 4 Geslacht M of V Tabel 3A Conform beschrijving generiek uitspoelformaat versie 1 De selectie bestaat uit patiënten met de ICPC codes K74, K75, K76, K89, K90.03, K92.01, K99.01 op de episodelijst. Veldnaam Omschrijving 1 PraktijkNo AGB nummer van de praktijk 2 PatNum HIS-Patientnummer 3 DiagnType ICPC code (op episodelijst) 4 Behandelaar resultaat van diagn. bep. 2815, CVHB KZ Pagina 26 van 27

27 Tabel 3B Conform beschrijving generiek uitspoelformaat versie 2 De selectie bestaat uit patiënten met de hierboven genoemde ICPC-codes én het criterium dat zij langer dan 12 maanden zijn ingeschreven in de huisartsenpraktijk én het criterium dat de CV-hoofdbehandelaar huisarts is voor 12 maanden of meer OF dat deze bepaling ontbreekt. Veldnaam Omschrijving 1 PraktijkNo AGB nummer van de praktijk 2 PatNum HIS-Patientnummer 3 DiagnType ICPC code (episodelijst) 4 Behandelaar resultaat van diagn. bep. 2815, CVHB KZ of leeg Tabel 4 Conform beschrijving generiek uitspoelformaat versie 2. Voor patiënten die voldoen aan de selectiecriteria genoemd bij tabel 3B, relevante ICPC codes uitspoelen: R44 voor griepvaccinatie. Niet gewijzigd ten opzichte van generiek uitspoelformaat versie 1 Tabel 5 Conform beschrijving generiek uitspoelformaat versie 2 Voor patiënten die voldoen aan de selectiecriteria genoemd bij tabel 3B, relevante diagnostische bepalingen uitspoelen. Niet gewijzigd ten opzichte van generiek uitspoelformaat versie 1 Tabel 6 Conform beschrijving generiek uitspoelformaat versie 2 Voor patiënten die voldoen aan de selectiecriteria genoemd bij tabel 3B, relevante ATC codes uitspoelen. Niet gewijzigd ten opzichte van generiek uitspoelformaat versie 1 Pagina 27 van 27

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg 30 juni 2008 Pagina 1 van 19 Overzicht en definitie van

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.5 27 januari 2014 Pagina 1 van 31 Overzicht en

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016 Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.7 30 mei 2016 Specificaties Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140

Nadere informatie

Uniforme Rapportage en Indicatoren voor de kwaliteit van de huisartsenzorg

Uniforme Rapportage en Indicatoren voor de kwaliteit van de huisartsenzorg Uniforme Rapportage en Indicatoren voor de kwaliteit van de huisartsenzorg vrijdag 31 oktober 2008 Uniforme Rapportage en Indicatoren voor de kwaliteit van de huisartsenzorg Versie 1.0 TR. van Althuis,

Nadere informatie

InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM

InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM De zorggroep heeft hard gewerkt om de Indicatoren sets van InEen en NHG gelijk te trekken. Na veel overleg met NHG en InEen is dit gelukt. Hieronder is een artikel te

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg 30 juni 2008 Pagina 1 van 13 Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg TR. van Althuis, NHG met medewerking

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.8 3 oktober 2016 Specificaties Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140

Nadere informatie

INDICATORENTOETS SPECIFICATIES HVZ

INDICATORENTOETS SPECIFICATIES HVZ INDICATORENTOETS SPECIFICATIES HVZ Meetperiode is 12 maanden Voor de uitslagen wordt de laatste meting in meegenomen tenzij anders aangegeven Nr Omschrijving Noemer Operationalisatie Aantal Opbouw patiëntenpopulatie:

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016 Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.7 30 mei 2016 Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.2 30 september 2010 Pagina 1 van 29 Overzicht en

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.8 3 oktober 2016 Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor GGZ in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor GGZ in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor GGZ in de huisartsenzorg Versie 1.1 30 september 2010 Pagina 1 van 23 Overzicht en definitie van indicatoren voor GGZ in de huisartsenzorg Versie 1.1 PhJ. Postema,

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg Versie 1.3 3 oktober 2012 Pagina 1 van 22 Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg Versie 1.3 TR. van

Nadere informatie

Versie november Pagina 1 van 26

Versie november Pagina 1 van 26 Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met mogelijk verhoogd risico op hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.0 26 november 2008 Pagina 1

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.1 20 februari 2009 Pagina 1 van 26 Overzicht en

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR)

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie 1.1 3 oktober 2016 Specificaties Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Versie september Pagina 1 van 29

Versie september Pagina 1 van 29 Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met mogelijk verhoogd risico op hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.1 30 september 2010 Pagina

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor astma bij volwassenen in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor astma bij volwassenen in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor astma bij volwassenen in de huisartsenzorg maandag 30 juni 2008 Pagina 1 van 15 Overzicht en definitie van indicatoren voor astma bij volwassenen in de huisartsenzorg

Nadere informatie

Versie 1.2.b. 12 oktober Pagina 1 van 30

Versie 1.2.b. 12 oktober Pagina 1 van 30 Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met mogelijk verhoogd risico op hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.2.b 12 oktober 2011 Pagina

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie mei 2016

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie mei 2016 Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie 1.0 30 mei 2016 Specificaties Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR)

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie 1.2 1 maart 2017 Specificaties Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.6b 21 mei 2015 Pagina 1 van 33 Overzicht en definitie

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor preventie in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor preventie in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor preventie in de huisartsenzorg Versie 1.0 18 februari 2009 Pagina 1 van 20 Overzicht en definitie van indicatoren voor preventie in de huisartsenzorg Versie

Nadere informatie

Versie december Pagina 1 van 33

Versie december Pagina 1 van 33 Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met mogelijk verhoogd risico op hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 2.1 3 december 2013 Pagina 1

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg Versie 1.1 19 februari 2009 Pagina 1 van 21 Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg Versie 1.1 PhJ. Postema,

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR)

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie 1.2 1 maart 2017 Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de

Nadere informatie

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.4 3 oktober 2012 Pagina 1 van 33 Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.4 TR. van Althuis, EHC. Bastiaanssen,

Nadere informatie

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.5c 2 april 2014 Pagina 1 van 34 Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.5c TR. van Althuis, EHC. Bastiaanssen,

Nadere informatie

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Medicom voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Medicom voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Medicom voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Versie 2.0, 11 april 2013 2 Inhoud 1.1 Inleiding... 5 1.2 Registratie patiënten... 7 1.3 ICPC registratie van

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie oktober 2016

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie oktober 2016 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.8 3 oktober 2016 Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: albuminurie advies stoppen met roken, I < 25, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie mei 2016

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie mei 2016 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.7 30 mei 2016 Specificaties Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: advies stoppen met roken, BMI < 25, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

Bijsluiter gebruik HVZ-indicatoren in de huisartsenpraktijk. Fenna Schouten Versie 3

Bijsluiter gebruik HVZ-indicatoren in de huisartsenpraktijk. Fenna Schouten Versie 3 Bijsluiter gebruik HVZ-indicatoren in de huisartsenpraktijk Fenna Schouten f.schouten@nhg.org 09-02-2017 Versie 3 Inhoud Overzicht van de indicatoren... 2 Populatiegegevens... 2 Bloeddruk... 2 LDL en lipideverlagende

Nadere informatie

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in MicroHis voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in MicroHis voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in MicroHis voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Versie 2.0, 11 april 2013 2 Inhoud 1.1 Inleiding... 5 1.2 Registratie patiënten... 7 1.3 ICPC registratie van

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie mei 2016

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie mei 2016 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.7 30 mei 2016 Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: advies stoppen met roken, BMI < 25, RR > 140 en niet behandeld egfr indicatoren

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie maart 2017

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie maart 2017 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.9 1 maart 2017 Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: albuminurie advies stoppen met roken, BMI < 25, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Mira voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Mira voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Mira voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Versie 2.0, 11 april 2013 2 Inhoud 1.1 Inleiding... 5 1.2 Registratie patiënten... 7 1.3 ICPC registratie van de

Nadere informatie

INDICATORENTOETS SPECIFICATIES DIABETES

INDICATORENTOETS SPECIFICATIES DIABETES INDICATORTOETS SPECIFICATIES DIABETES Meetperiode is 12 maanden, muv fundus: 24 maanden; en retinopathie: ooit Voor de uitslagen wordt de laatste meting meegenomen Nr. Omschrijving Noemer Operationalisatie

Nadere informatie

Diabetes. D1 Diabetes prevalentie 249,0 233,9. D2 Diabetespopulatie indicatoren 78,7 85,8. D3 Hoofdbehandelaar diabetes 58,2 49,6

Diabetes. D1 Diabetes prevalentie 249,0 233,9. D2 Diabetespopulatie indicatoren 78,7 85,8. D3 Hoofdbehandelaar diabetes 58,2 49,6 Diabetes uw praktijk alle praktijke n D1 Diabetes prevalentie 249,0 233,9 D2 Diabetespopulatie indicatoren 78,7 85,8 D3 Hoofdbehandelaar diabetes 58,2 49,6 D6 HbA1c bepaald 70,9 70,5 D36 HbA1c < 53 81,3

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor astma bij volwassenen in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor astma bij volwassenen in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor astma bij volwassenen in de huisartsenzorg Versie 1.2 28 juli 2011 Pagina 1 van 24 Overzicht en definitie van indicatoren voor astma bij volwassenen in de huisartsenzorg

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg Versie 1.5 10 februari 2015 Pagina 1 van 28 Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg Versie 1.5 TR. van

Nadere informatie

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.3 28 juli 2011 Pagina 1 van 31 Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.3 TR. van Althuis, EHC. Bastiaanssen,

Nadere informatie

21 september 2011. Pagina 1 van 7

21 september 2011. Pagina 1 van 7 Overzicht van de NHG/LHV indicatoren diabeteszorg, de subset van indicatoren vastgesteld door Bureau ZiZo huisartsenzorg en de subset van indicatoren vastgesteld door Bureau ZiZo Chronische Zorg 21 september

Nadere informatie

Rapportage zorgprogramma CVRM over 2012 Zorggroep Midden Brabant

Rapportage zorgprogramma CVRM over 2012 Zorggroep Midden Brabant Rapportage zorgprogramma CVRM over 2012 Zorggroep Midden Brabant Inleiding Deze rapportage laat de scores zien op de indicatoren die zijn afgesproken met de zorggroep. De informatie wordt gegenereerd vanuit

Nadere informatie

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM CEL 2010 0049 Indicatorenset DM Deze indicatorenset Diabetes Melitus is vervaardigd in opdracht van ZN en wordt ingebracht bij Zichtbare Zorg als de door zorgverzekeraars gewenste indicatorenset. Zorgverzekeraars

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie oktober 2016

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie oktober 2016 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.8 3 oktober 2016 Specificaties Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: albuminurie advies stoppen met roken, I < 25, RR > 140 en

Nadere informatie

dinsdag 12 februari 2008 Pagina 1 van 34

dinsdag 12 februari 2008 Pagina 1 van 34 Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Specificaties Uitspoelformaat Diabetesindicatoren Richtlijn Registratie ten behoeve van Diabetesindicatoren dinsdag 12 februari 2008 Pagina

Nadere informatie

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Promedico VDF voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Promedico VDF voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Promedico VDF voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Versie 2.0, 11 april 2013 2 Inhoud 1.1 Inleiding... 5 1.2 Registratie patiënten... 7 1.3 ICPC registratie

Nadere informatie

Rapportage zorgprogramma diabetes type 2 over 2012 Zorggroep Midden Brabant

Rapportage zorgprogramma diabetes type 2 over 2012 Zorggroep Midden Brabant Rapportage zorgprogramma diabetes type 2 over 2012 Zorggroep Midden Brabant Inleiding Deze rapportage laat de scores zien op de indicatoren die zijn afgesproken met de zorggroep. De informatie hiervoor

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor astma bij volwassenen in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor astma bij volwassenen in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor astma bij volwassenen in de huisartsenzorg Versie 1.3 22 januari 2014 Pagina 1 van 27 Overzicht en definitie van indicatoren voor astma bij volwassenen in de

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1)

Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) Nederlandse Diabetes Federatie 033-4480845 info@diabetesfederatie.nl Stationsplein 139 3818 LE Amersfoort Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) De

Nadere informatie

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.2 30 september 2010 Pagina 1 van 31 Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.2 PhJ. Postema, TR. van

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie maart 2017

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie maart 2017 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.9 10 maart 2017 Specificaties Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: albuminurie advies stoppen met roken, BMI < 25, RR > 140

Nadere informatie

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie juni 2016

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie juni 2016 Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie 2.0 8 juni 2016 Specificaties Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de huisarts(praktijk)

Nadere informatie

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie 2.2 1 maart 2017 Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de huisarts(praktijk) maakt het NHG

Nadere informatie

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg. Versie 1.6b

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg. Versie 1.6b Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.6b 21 mei 2015 Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.6b TR. van Althuis, M. Bouma, NHG Pagina 2 van

Nadere informatie

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie 2.1 3 oktober 2016 Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de huisarts(praktijk) maakt het NHG

Nadere informatie

Generieke uitspoel specificatie tbv indicatoren Versie 3

Generieke uitspoel specificatie tbv indicatoren Versie 3 Generieke uitspoel specificatie tbv indicatoren Versie 3 Hans Postema, Tjeerd van Althuis, 30 september 2010 Dit document beschrijft de technische uitwerking van het aanmaken van de vereiste exportbestanden

Nadere informatie

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Promedico ASP voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Promedico ASP voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Promedico ASP voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Versie 2.0, 11 april 2013 2 Inhoud 1.1 Inleiding... 5 1.2 Registratie patiënten... 7 1.3 ICPC registratie

Nadere informatie

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2016 Geachte heer, mevrouw,

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2016 Geachte heer, mevrouw, datum 22 april 2016 Aan: contactpersonen van de zorggroepen en referentie 5693 gezondheidscentra met een contract voor uw kenmerk betreft Indicatoren Transparante Ketenzorg over 2016 ketenzorgprogramma

Nadere informatie

Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement Deel III Conceptset indicatoren

Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement Deel III Conceptset indicatoren Platform Vitale Vaten Vasculair Risicomanagement Deel III Conceptset indicatoren Status: conceptversie 2 februari 2009 Met verzoek commentaar te leveren op de organisatie-indicatoren vòòr 21 maart 2009

Nadere informatie

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2015 Geachte heer, mevrouw,

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2015 Geachte heer, mevrouw, datum 18 december 2015 Aan: contactpersonen van de zorggroepen en referentie 5458 gezondheidscentra met een contract voor uw kenmerk betreft Indicatoren Transparante Ketenzorg over 2015 ketenzorgprogramma

Nadere informatie

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2018 Geachte heer/mevrouw,

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2018 Geachte heer/mevrouw, datum 27 november 2018 Contactpersonen van de zorggroepen en referentie 00242 gezondheidscentra met een contract voor uw kenmerk betreft Indicatoren Transparante Ketenzorg over 2018 ketenzorgprogramma

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich.

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich. Bijlage 1: samenwerkingsafspraken diëtisten binnen DBC CVRM GHC Uitgangspunten Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) staat voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

Bepalingenclusters CVRM

Bepalingenclusters CVRM Bepalingenclusters CVRM Onderstaande clusters zijn afkomstig uit de HIS-tabel Bepalingenclusters en zijn in verschillende HIS en ingebouwd. De clusters zijn opgebouwd uit bepalingen uit de HIS-tabel diagnostische

Nadere informatie

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren Diabetes Mellitus 2 en COPD in Promedico VDF

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren Diabetes Mellitus 2 en COPD in Promedico VDF Instructie registratie kwaliteitsindicatoren Diabetes Mellitus 2 en COPD in Promedico VDF Versie 1.0, 3 mei 2012 Inhoud 1.1 Inleiding... 3 1.2 Registratie patiënten... 4 1.3 ICPC-registratie van de diagnose...

Nadere informatie

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie mei 2016

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie mei 2016 Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie 2.0 30 mei 2016 Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de huisarts(praktijk) maakt het NHG

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER IN- EN EXCLUSIE CVRM Versie w1.1 Jan. 2017

INVENTARISATIEFORMULIER IN- EN EXCLUSIE CVRM Versie w1.1 Jan. 2017 INVENTARISATIEFORMULIER IN- EN EXCLUSIE CVRM Versie w1.1 Jan. 2017 Opname in de keten is alleen mogelijk voor patiënten die aan de onderstaande criteria voldoen: patiënten waarvan opdrachtnemer de hoofdbehandelaar

Nadere informatie

11 april 2012. Pagina 1 van 5

11 april 2012. Pagina 1 van 5 Overzicht van de NHG/LHV indicatoren COPD-zorg, de subset van indicatoren vastgesteld door Bureau huisartsenzorg en de subset van indicatoren vastgesteld door Bureau Chronische Zorg 11 april 2012 Pagina

Nadere informatie

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2017 Geachte heer/mevrouw,

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2017 Geachte heer/mevrouw, datum 29 november 2016 Aan: contactpersonen van de zorggroepen en referentie 6007 gezondheidscentra met een contract voor uw kenmerk betreft Indicatoren Transparante Ketenzorg over 2017 ketenzorgprogramma

Nadere informatie

HET CVRM SPREEKUUR. In de eerste lijn

HET CVRM SPREEKUUR. In de eerste lijn HET CVRM SPREEKUUR In de eerste lijn Even voorstellen Mieke Wijnen Programmacoördinator CVRM bij Thoon Taken Praktijken begeleiden bij het opzetten van het categoraal spreekuur CVRM Aanbieden van hulpmiddelen

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Opleverdocument KIS 3.7.0

Opleverdocument KIS 3.7.0 Opleverdocument KIS 3.7.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Algemeen: Prestatietypes voor meerdere onderzoeken kunnen toevoegen en invoeren... 2 Toevoegen prestatietype... 2 Wijzigen prestatietype... 2

Nadere informatie

Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar Diabetes mellitus type 2. Bijlage. Selectie voor InEen Benchmark, rapportage over 2017

Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar Diabetes mellitus type 2. Bijlage. Selectie voor InEen Benchmark, rapportage over 2017 Mercatorlaan 1200 / 3528 BI Utrecht 030 282 3788 Postbus 2672 / 3500 GR Utrecht ineen.n1/ info@ineen.n1 Bijlage Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar 2017 Diabetes mellitus type 2 BM nr.

Nadere informatie

CVRM: patiënten selectie en registratie!! cvrm(anagement!!) Registratie 8-1-2013. Maak een (verbeter)plan!!

CVRM: patiënten selectie en registratie!! cvrm(anagement!!) Registratie 8-1-2013. Maak een (verbeter)plan!! CVRM: patiënten selectie en registratie!! Sandwichcursus huisartsen/praktijkondersteuners 13 december 2012 Organisatie: Zorggroep Synchroon en WDH Uden-Veghel en Oss cvrm(anagement!!) Maak een (verbeter)plan!!

Nadere informatie

Workshop voor apothekers en huisartsen. Altijd een statine bij hart- en. t Voorbeeld

Workshop voor apothekers en huisartsen. Altijd een statine bij hart- en. t Voorbeeld Workshop voor apothekers en huisartsen Altijd een statine bij hart- en vaatziekten en type-2-diabetes? t Voorbeeld Programma Maken van de ingangstoets Bespreking leerdoelen en inleiding Presentatie ti

Nadere informatie

Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar 2017

Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar 2017 Bijlage Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar 2017 Diabetes mellitus type 2 1 Prevalentie diabetes mellitus type 2 7 1 % diabetespatiënten in zorgprogramma < 80 jr. bij wie LDL is bepaald

Nadere informatie

CVRM Implementatie Traject (CRIT) voor HVZ patiënten

CVRM Implementatie Traject (CRIT) voor HVZ patiënten CVRM Implementatie Traject (CRIT) voor HVZ patiënten Voor de logistieke inrichting van het CVRM spreekuur voor HVZ patiënten is het essentieel dat iedereen weet wie wat doet, wanneer, hoe vaak en hoe lang.

Nadere informatie

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Opening en welkom Adriaan Timmers, huisarts, bestuurder STERK Presentatie ketenzorgprogramma CVRM en transmurale afspraken Huug van Duijn, kaderarts Hart-

Nadere informatie

AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2016

AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2016 AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 201 Versie: 1.1 Datum: januari 201 Status: Definitief Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Goedkeuring en certificering... 3 1.2 Verspreiding... 3 1.3

Nadere informatie

Publieke indicatoren diabeteszorg: hoever gaan we? Dr. Margriet Bouma, huisarts, senior wetenschappelijk medewerker NHG

Publieke indicatoren diabeteszorg: hoever gaan we? Dr. Margriet Bouma, huisarts, senior wetenschappelijk medewerker NHG Publieke indicatoren diabeteszorg: hoever gaan we? Dr. Margriet Bouma, huisarts, senior wetenschappelijk medewerker NHG Wat is publiek? Rapportage aan IGZ, verzekeraars, NPCF/consumentenbond, VWS Op de

Nadere informatie

Instructie indicatoren- en inzoomrapporten

Instructie indicatoren- en inzoomrapporten Instructie indicatoren- en inzoomrapporten Instructie indicatoren- en inzoomrapporten 1 Inhoud Indicatorenrapport... 3 Doel en toelichting... 3 Beschrijving NHG Indicatoren Diabetes in KIS VitalHealth

Nadere informatie

Benchmark Diabetes 2016 SEZ Zaanstreek-Waterland

Benchmark Diabetes 2016 SEZ Zaanstreek-Waterland SEZ Zaanstreek-Waterland Waterland Mvr. M.E.M. Nota Dhr. R.T. Swart Kenniscentrum voor Ketenzorg Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Populatiegegevens... 4 Populatiegegevens gespiegelde patiënten... 5 Proces-

Nadere informatie

AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2015

AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2015 AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2015 specificaties indicatoren landelijke benchmark over 2015-1/18 COLOFON Titel specificaties indicatoren landelijke benchmark 2014 Datum 11

Nadere informatie

Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement Deel III Conceptlijst indicatoren

Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement Deel III Conceptlijst indicatoren Platform Vitale Vaten Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement Deel III Conceptlijst indicatoren Met dank aan Dr. J. van Lieshout (auteur), dr. M. Wensing (auteur/projectleider), IQ Healthcare, UMC St.

Nadere informatie

AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2014

AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2014 AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2014 specificaties indicatoren landelijke benchmark 2014 - v1.0 definitief 1/18 COLOFON Titel specificaties indicatoren landelijke benchmark

Nadere informatie

SCHEMA CVR SECUNDAIRE PREVENTIE

SCHEMA CVR SECUNDAIRE PREVENTIE SCHEMA CVR SECUNDAIRE PREVENTIE UITGANGSPUNT HUIDIGE SITUATIE Huisartsen controleren niet systematisch patiënten met een hart- en/of vaatziekte (HVZ). Om hierin verbetering aan te brengen moet de huisarts

Nadere informatie

Zorgproces HVZ. identificatie. Anamnese/ probleeminventarisatie. Gedeelde besluitvorming / Individueel Zorgplan. Follow up

Zorgproces HVZ. identificatie. Anamnese/ probleeminventarisatie. Gedeelde besluitvorming / Individueel Zorgplan. Follow up Zorgproces HVZ Het HVZ zorgproces bestaat uit 5 fasen: identificatie, anamnese/probleeminventarisatie, gedeelde besluitvorming/ individueel zorgplan, interventies en follow up. In de volgende hoofdstukken

Nadere informatie

E-CVRM kernset, uitgebreide versie, feb 2014

E-CVRM kernset, uitgebreide versie, feb 2014 E-CVRM kernset, uitgebreide versie, feb 2014 De E-CVRM kernset is één van de producten voortkomend uit het project Informatiestandaard cardiometabole aandoeningen. De E-CVRM kernset beschrijft een minimale

Nadere informatie

Handleiding Medicom Op orde brengen probleemlijst CVRM

Handleiding Medicom Op orde brengen probleemlijst CVRM Handleiding Medicom Op orde brengen probleemlijst CVRM Stappen: 1. Maak lijst van patiënten met ICPC-code atherosclerotische HVZ 2. Maak lijst van patiënten met antistolling/plaatjesaggregatieremmers 3.

Nadere informatie

Instructie Dossieronderzoek CVR RCH Midden Brabant Versie 1.2 2012

Instructie Dossieronderzoek CVR RCH Midden Brabant Versie 1.2 2012 Instructie Dossieronderzoek CVR RCH Midden Brabant Versie 1.2 2012 CVRM Werkwijzer CVR dossieronderzoek RCH Midden Brabant versie 1.0 2013 Bijlage 2.1 1 Werkwijzer dossieronderzoek I. Inleiding Hoe gaat

Nadere informatie

Primaire preventie HVZ

Primaire preventie HVZ Primaire preventie HVZ Stel altijd een risicoprofiel op bij patiënten: met doorgemaakte HVZ, diabetes mellitus (DM), reumatoïde artritis (RA) of chronische nierschade met een belaste familieanamnese voor

Nadere informatie

UITGANGSPUNT HUIDIGE SITUATIE

UITGANGSPUNT HUIDIGE SITUATIE Protocol CVRM secundaire preventie UITGANGSPUNT HUIDIGE SITUATIE Huisartsen controleren systematisch patiënten met een hart- en/of vaatziekte (HVZ). Om dit optimaal te laten verlopen, moet de huisarts

Nadere informatie

regio uw praktijk 2004 43.8 56.2 % % jaar 6.9 jaar 15.9 66.5 8.2 9.4 % % % 67.8 54.1 17.6 % % % 7.1 4.4 81.8 148.5 29.9 mmhg

regio uw praktijk 2004 43.8 56.2 % % jaar 6.9 jaar 15.9 66.5 8.2 9.4 % % % 67.8 54.1 17.6 % % % 7.1 4.4 81.8 148.5 29.9 mmhg Algemene gegevens -5 In het onderstaande overzicht kunt u de gegevens uit uw praktijk van 5 (laatste kolom) vergelijken met die van 5 huisartspraktijken uit de regio (eerste kolom) en uw eigen praktijk

Nadere informatie

CVRM in N.Kennemerland

CVRM in N.Kennemerland CVRM in N.Kennemerland Goof Zonneveld Jacco Rempe Huisartsenzorg Noord-Kennemerland Zorgprogramma CVRM Preventie Preventie van HVZ traditioneel altijd aandacht voor hypertensie, onvoldoende aandacht voor

Nadere informatie

Uitspoelformaat Diabetes Indicatoren HW, EB, RO, TvA, 30 november 2007/26 februari 2009

Uitspoelformaat Diabetes Indicatoren HW, EB, RO, TvA, 30 november 2007/26 februari 2009 Uitspoelformaat Diabetes Indicatoren HW, EB, RO, TvA, 30 november 2007/26 februari 2009 Status: dit is de definitieve versie, na verwerking van het commentaar van de veldronde in oktober 2007. Dit document

Nadere informatie

Veneus plasma Normaal Glucose nuchter (mmol/l) < 6.1 Glucose niet nuchter (mmol/l) < 7.8 Impaired fasting glucose Glucose nuchter (mmol/l) 6.1 en < 7.0 (IFG) én (gestoord nuchter glucose) Glucose niet

Nadere informatie

Behandeld door 15 april 2014 Zorginkoop huisartsen zorg

Behandeld door 15 april 2014 Zorginkoop huisartsen zorg Postbus 640 7500 AP Enschede www.menzis.nl Datum Behandeld door Zorginkoop huisartsen zorg Onderwerp Variabiliseringsregeling 2014 Geachte huisarts, In deze brief staat belangrijke informatie over de variabiliseringsregeling

Nadere informatie

Benchmark COPD 2016 SEZ Zaanstreek-Waterland

Benchmark COPD 2016 SEZ Zaanstreek-Waterland SEZ Zaanstreek-Waterland Waterland Mvr. M.E.M. Nota Dhr. R.T. Swart Kenniscentrum voor Ketenzorg Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Populatiegegevens... 4 Populatiegegevens gespiegelde patiënten... 5 Proces-

Nadere informatie

Informatie starten VVR zorgprogramma. Voor: huisartsenpraktijken Versie: 1.0 Syntein, december 2016

Informatie starten VVR zorgprogramma. Voor: huisartsenpraktijken Versie: 1.0 Syntein, december 2016 Informatie starten VVR zorgprogramma Voor: huisartsenpraktijken Versie: 1.0 Syntein, december 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Wat is CVRM?... 3 1.2 Richtlijnen en standaarden... 3 1.3 Voorwaarden

Nadere informatie