Versie december Pagina 1 van 33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie december Pagina 1 van 33"

Transcriptie

1 Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met mogelijk verhoogd risico op hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie december 2013 Pagina 1 van 33

2 Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met mogelijk verhoogd risico op hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 2.1 TR. van Althuis, M. Bouma, EHC. Bastiaanssen, NHG Pagina 2 van 33

3 Inhoudsopgave Wijzigingen in versie Wijzigingen in versie Wijzigingen in versie Wijzigingen in versie Inleiding... 6 Leeswijzer... 6 Achtergrond... 7 Werkwijze... 7 Indicatoren, waarde en beperkingen... 7 Beheer... 8 Beschrijving van indicatoren voor risicomanagement bij patiënten met een mogelijk verhoogd risico op Hart- en Vaatziekten... 9 Overzicht 1: Beschrijving van indicatoren... 9 Overzicht 2: Nadere uitwerking en definities Literatuur Bijlage 1 Beschrijving benodigde data per indicator Bijlage 2 Rapportages Bijlage 3, Registratie aanwijzing voor de huisarts Bijlage 4, Specificatie voor export Pagina 3 van 33

4 Wijzigingen in versie 1.1 Toegevoegd voor alle indicatoren als selectiecriterium dat hoofdbehandelaar geen med. specialist is. Toegevoegd voor alle indicatoren als selectiecriterium: ingeschreven (vaste) patiënten met inschrijving langer dan 12 maanden ( 12 maanden) aan het einde van de rapportageperiode. IDs toegevoegd bij diagnostische bepalingen Wijzigingen in versie juli 2011 Bij risicoprofiel: % patiënten waarvan rookgedrag bekend is: formule conform andere indicatorsets. Bij risicoprofiel, voedingspatroon: bepaling 2718, BZVD AA toegevoegd Bij risicoprofiel, geldigheidsduur bloedglucose aangepast van 36 maanden naar 5 jaar Aanpassingen van de parameters uit het risicoprofiel hebben gevolgen voor indicatoren 2 en 3 Toegevoegd, nieuwe indicator (11): % met een leeftijd tussen 40 en 65 en een berekend risico in de groep patiënten (praktijkpopulatie) met leeftijd tussen 40 en 65 Tekstueel sommige indicatoren aangepast of aangevuld met noemeromschrijving Bepaalde tekst en opmerkingen verwijderd die niet meer relevant of actueel waren Wijzigingen in versie augustus 2012 De wijzigingen zijn dusdanig veelomvattend dat versie 2.0 van de set indicatoren voor CVRM bij patiënten met een (mogelijk) verhoogd risico feitelijk een geheel nieuw document is geworden. Bij het opzetten van deze indicatoren zijn wel dezelfde principes gehanteerd. Eerst wordt de groep patiënten met een mogelijk verhoogd risico beschreven. Dan wordt uitgewerkt in hoeverre het risicoprofiel compleet en actueel is. Vervolgens wordt in deze groep in beeld gebracht in hoeverre een cardiovasculair risico is bepaald. Tenslotte volgen nog enige indicatoren die betrekking hebben op de groep met een bepaald risico. Gezien het grote aantal wijzigingen is er op het niveau van individuele indicatoren of parameters geen overzicht van wijzigingen. Ook de volgorde en nummering heeft geen relatie met vorige versies. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. De inclusiecriteria zijn verruimd en gewijzigd Toelichting toegevoegd dat wanneer een ICPC-code is aangeduid op rubrieksniveau, de onderliggende ICPC-subcodes zijn geïncludeerd Gewijzigd, zodat het selectiecriterium hoofdbehandelaar nu is: hoofdbehandelaar is huisarts voor 12 maanden of meer OF bepaling hoofdbehandelaar ontbreekt. Dit selectiecriterium werkt door in navolgende indicatoren Pagina 4 van 33

5 Generiek leeftijd 80 jaar excluderen (eg: limiteren tot leeftijd < 80) Toegevoegd als selectie/inclusie: BMI 30 Toegevoegd als selectie/inclusie: reumathoïde arthritis Toegevoegd als selectie/inclusie: verminderde kreatinineklaring (leeftijd < 65 en egfr < 60 of leeftijd 65 en egfr < 45 Toegevoegd als selectie/inclusie: (micro)albuminurie Toegevoegd selectie/inclusie: belaste familie-anamnese Gewijzigd: alle rokers met een leeftijd 50 (was: voor vrouwen > 54 en voor mannen > 49) Afkappunten voor systolische bloeddruk en totaal cholesterol zijn gewijzigd SBD > 140 (was 140) TC > 6,5 (was 6,5) Risicoprofiel Middelomtrek is vervallen Kreatinineklaring is toegevoegd Geldigheidsduren van diverse bepalingen zijn aangepast Nieuwe manier om het cardiovasculair risico te bepalen toegevoegd: 3241, RH12 KQ FB En verder: Lichaamsbeweging: omdat LIBW AQ is vervallen in de tabel diagn. bepalingen, is de nieuwe bepaling hiervoor toegevoegd: NNGB AQ, 3239 Bij hypertensie is de de ICPC-code voor hypertensie met orgaanschade, K87, toegevoegd Voorheen werd bij het lipidenprofiel alleen gevraagd naar de LDL-bepaling; dit is gewijzigd naar alle vier de relevante bepalingen: triglyceriden, totaal cholesterol, HDL en LDL Bij LDL bepalingen direct LDL toegevoegd: 2683, LDLD B Wijzigingen in versie december 2013 Indicator 8, gebruik van lipidenverlagende middelen: ATC code gewijzigd van C10A naar C10 Pagina 5 van 33

6 Inleiding Dit document beschrijft de indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met een mogelijk verhoogd risico op hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg zoals vastgesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap op 16 november 2012 NHG is van mening dat deze indicatoren geschikt zijn voor het in beeld brengen van de zorg voor patiënten met verhoogd risico op hart- en vaatziekten voor intern gebruik en ook geschikt zijn voor rapportage aan derden over de zorg in de huisartsenpraktijk. Leeswijzer Achtereenvolgens komen kort aan de orde de achtergrond voor het samenstellen van deze indicatorenset en de gevolgde werkwijze. Vervolgens wordt ingegaan op de waarde en beperkingen van indicatoren. Hierna wordt het verdere beheer van de set indicatoren aangestipt. Het document besluit met het overzicht van de indicatoren voor verhoogd risico op hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg. Het overzicht geeft een beschrijving van de indicatoren, geeft het type indicator aan en duidt per indicator aan uit welke bron deze indicator afkomstig is dan wel overeenkomt met indicatoren zoals voorkomen in deze bronnen. In een aantal bijlagen vindt u de volgende informatie. Bijlage 1 Beschrijving van benodigde data per indicator Bijlage 2 Rapportages Bijlage 3 Bespreking per indicator (volgt) Bijlage 4 Registratie aanwijzing voor de huisarts Bijlage 5 Export van patiëntgegevens Pagina 6 van 33

7 Achtergrond Deze set van indicatoren is een uitwerking van het Project Uniforme Rapportage. In dit project worden indicatoren die door verschillende partijen zijn ontwikkeld geharmoniseerd en nader geoperationaliseerd. Het gaat hierbij alleen om díe indicatoren waarvoor de gegevens om deze indicatoren samen te stellen afkomstig zijn uit het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) zoals de huisarts dat bijhoudt en beheert in een huisartsinformatiesysteem (HIS). De indicatoren waarvoor gegevens uit het EPD worden gebruikt hebben veelal betrekking op het medisch handelen of de kwaliteit daarvan. Naast deze indicatoren zijn er echter ook andere indicatoren die kwaliteiten beschrijven van de (huisartsen)zorg, zoals bij voorbeeld patiënttevredenheid en allerlei aspecten van de praktijkvoering. Deze indicatoren worden echter niet nader beschouwd in het kader van het project Uniforme Rapportage. Het project Uniforme Rapportage is een uitwerking van het Convenant Dataverzameling Huisartsen, getekend in december 2005 door NHG, LHV, VWS en IGZ. Eén van de doelen van het Convenant is om te komen tot één landelijke set van indicatoren huisartsenzorg. Dit is met name van belang voor indicatoren waarvan de benodigde gegevens afkomstig zijn uit het EPD, aangezien er een reeks van afhankelijkheden is, voordat een huisarts dergelijke indicatoren kan samenstellen en rapporteren. Werkwijze Uit de volgende bronnen is door de NHG werkgroep Uniforme Rapportage een overzicht samengesteld van indicatoren die betrekking hebben op het medisch handelen bij cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten: - IGZ, Indicator Monitor Huisartsenzorg (IMH), april Nivel, Prestaties huisartsenzorg, advies voor een basisset van indicatoren voor VWS, april Indicatoren ontwikkeld door de WOK in opdracht van het NHG op basis van de NHG Standaard Cardiovasculair Risicomanagement, versie Indicatoren, waarde en beperkingen Indicatoren zijn bedoeld als signalering om een toestand of verandering in beeld te brengen. Veelal wordt een beperkte selectie gemaakt uit alle denkbare en mogelijke meetbare aspecten van het of de situatie waarover men geïnformeerd wil zijn. Wanneer de uitslag van een indicator daar aanleiding toe geeft zal altijd nader onderzoek nodig zijn om onderliggende oorzaken van afwijkingen van het gemiddelde of van de norm te verhelderen. Kwaliteit van zorg is een abstract begrip. Men probeert daar grip op te krijgen door meetbare aspecten te benoemen die naar men aanneemt iets zeggen over kwaliteit en over zorg. Het gaat hierbij deels om indicatoren: wat is er gebeurd; en deels om zogenaamde uitkomstindicatoren: wat is het effect. Met name voor de uitkomstindicatoren gelden bij de interpretatie beperkingen. Ten eerste zal het bij bepaalde uitkomstindicatoren gaan om percentages die zijn berekend op kleine Pagina 7 van 33

8 aantallen. Dat betekent dat de betrouwbaarheid van zo n percentage betrekkelijk laag is 1. Ten tweede zijn er verschillen tussen de patiëntenpopulaties van praktijken die niet in de definitie van de indicatoren zijn verdisconteerd, de zogenaamde case mix. Het kan hierbij gaan om aspecten als de leeftijdsopbouw of de sociale samenstelling van de praktijkpopulatie. Om deze twee redenen valt het aan te bevelen om alle indicatoren te interpreteren met een zekere marge. Wat die marge precies moet zijn kan proefondervindelijk vastgesteld worden wanneer meer gegevens beschikbaar komen. Ten derde wil het NHG opmerken dat er geen rechtstreeks causaal verband kan zijn tussen de uitkomst van een specifieke uitkomstindicator en het handelen van een huisarts of de kwaliteit van de huisartsenzorg in een huisartsenpraktijk. De uitkomst op een specifieke indicator is vrijwel altijd multifactorieel bepaald. Het is dus altijd zaak om per indicator of combinatie van indicatoren te bezien wat er aan de hand is en te bepalen of en hoe de huisarts of de huisartsenpraktijk een bijdrage kan leveren om verbetering te realiseren. Een vierde factor die van belang is bij de interpretatie van indicatoren heeft betrekking op registratieartefacten. Om deze indicatoren te kunnen samenstellen dienen eerst een aantal stappen doorlopen te worden: 1. softwareleveranciers dienen faciliteiten te bieden aan praktijkmedewerkers om de onderliggende gegevens op een redelijk eenvoudige wijze te kunnen vastleggen; 2. praktijkmedewerkers dienen deze faciliteiten te gaan gebruiken (scholing en monitoring) 3. softwareleveranciers dienen faciliteiten te bieden om uit het totaal aan patiëntengegevens de indicatoren samen te stellen en te rapporteren, alsmede instrumenten om te controleren of de resultaten ook kloppen en waar nodig te corrigeren. Het valt te verwachten dat het enige tijd zal duren voordat een huisartsenpraktijk een hele cyclus van registratie en rapportage heeft kunnen doorlopen, waarin kinderziektes in systemen kunnen worden gecorrigeerd en medewerkers en systeem op elkaar ingespeeld raken. Beheer Het NHG zal deze set van indicatoren beheren als uitwerking van het Convenant Dataverzameling Huisartsen van december Verzoeken tot verduidelijking, wijziging of aanvulling kunt u richten aan het NHG. 1 Bij een noemer met 60 patiënten varieert, afhankelijk van de uitslag van de indicator, het 95% betrouwbaarheidsinterval van ruim 2 tot ruim 6 procentpunt. Pagina 8 van 33

9 Beschrijving van indicatoren voor risicomanagement bij patiënten met een mogelijk verhoogd risico op Hart- en Vaatziekten De indicatoren bij cardiovasculair risicomanagement zijn opgesplitst in twee onderdelen: - cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten (secondaire preventie) - cardiovasculair risicomanagement bij mogelijk hoogrisicogroepen (primaire preventie) Deze set indicatoren heeft betrekking op cardiovasculair risicomanagement bij mogelijk hoogrisicogroepen. Overzicht 1: Beschrijving van indicatoren nr omschrijving type bron algemene selectiecriteria voor onderstaande indicatoren: hoofdbehandelaar is huisarts voor 12 maanden of meer ( 12 maanden) of hoofdbehandelaar is niet geregistreerd ingeschreven (vaste) patiënten met inschrijving van 12 maanden of meer ( 12 maanden) aan het einde van de rapportageperiode (tellers en noemers) patienten met leeftijd onder de 80 jaar (< 80 jaar) 1 % patiënten met een mogelijk verhoogd risico in de praktijkpopulatie aan het einde van de rapportageperiode (noemer is praktijkpopulatie) 2 % mogelijk hoogrisicopatiënten met basis risicoprofiel (rookstatus, systolische bloeddruk, lipidenprofiel) in de groep met mogelijk verhoogd risico 3 % mogelijk hoogrisicopatiënten met compleet risicoprofiel (rookstatus, familieanamnese, voeding, beweging, alcohol, BMI, bloeddruk, glucose, lipidenprofiel, kreatinineklaring) in de groep met mogelijk verhoogd risico 4 % patiënten met een leeftijd tussen 40 en 70 ex. RA en een bepaald CV-risico in de groep patiënten (praktijkpopulatie) met leeftijd tussen 40 en 70 ex. RA structuur IGZ NHG IGZ Pagina 9 van 33

10 nr omschrijving type bron 5 % patiënten met een leeftijd tussen 40 en 70 ex. RA en een geregistreerd matig CV-risico in de groep patiënten (praktijkpopulatie) met leeftijd tussen 40 en 70 ex. RA 6 % patiënten met een leeftijd tussen 40 en 70 ex. RA en een geregistreerd hoog CV-risico in de groep patiënten (praktijkpopulatie) met leeftijd tussen 40 en 70 ex. RA 7 % patiënten met een hoog CV-risico en een systolische bloeddruk van meer dan 140 mmhg die niet behandeld worden met antihypertensiva in de afgelopen 12 maanden in de groep met hoog CV-risico en systolische bloeddruk > % patiënten met een hoog CV-risico en een LDL waarde van 2,5 mmol/l of meer die niet behandeld worden met lipideverlagende middelen in de afgelopen 12 maanden in de groep met hoog CV-risico en LDL 2,5 9 % patiënten met een matig of hoog CV-risico en die roken met een advies over stoppen met roken in de afgelopen 12 maanden in de groep met een matig of hoog CV-risico die rookt 10 % patiënten met een matig of hoog CV-risico met een advies over voeding ooit in de groep met een matig of hoog CV- risico 11 % patiënten met een matig of hoog CV-risico met een bewegingsadvies ooit in de groep met een matig of hoog CV-risico structuur structuur NHG NHG NHG NHG NHG NHG NHG Pagina 10 van 33

11 Overzicht 2: Nadere uitwerking en definities Bij onderstaande indicatoren wordt in de teller het aantal patiënten gevraagd dat aan een bepaalde voorwaarde voldoet. De noemer bestaat uit de omvang van de (praktijk)populatie aan het einde van de rapportageperiode. Definities: Patiënten met verhoogd risico: NIET bekend met Hart- en Vaatziekten (van atherothrombotische origine: AP, PAV, hartinfarct, herseninfarct, TIA, Aneurysma) of Diabetes Mellitus EN bekend met hypertensie (diagnose) OF bekend met reumatoïde arthritis (diagnose) OF bekend met hypercholestrolemie (diagnose) OF bekend met roken EN met een leeftijd van 50 jaar of ouder ( 50 jaar) OF bekend met een belaste familie-anamnese mbt HVZ OF bekend met een systolische bloeddruk > 140 OF bekend met een BMI van 30 of meer ( 30) OF bekend met totaal cholesterol > 6,5 mmol/l OF bekend met een verlaagde kreatinineklaring van minder dan 60 mml/min en een leeftijd onder de 65 OF bekend met een verlaagde kreatinineklaring van minder dan 45 mml/min en een leeftijd van 65 jaar of ouder OF bekend met (micro)albuminurie Algemeen: Deze indicatoren hebben betrekking op ingeschreven (vaste) patiënten met een leeftijd onder de 80 jaar (< 80) met een inschrijving van 12 maanden of meer ( 12 maanden) aan het einde van de rapportageperiode Deze indicatoren hebben betrekking op de patiënten waarvoor de huisarts voor 12 maanden of meer ( 12) hoofdbehandelaar is of niet is geregistreerd wie de hoofdbehandelaar is. Wanneer een ICPC-code is aangeduid op rubrieksniveau, dan zijn de onderliggende ICPC-subcodes geïncludeerd. Pagina 11 van 33

12 Indicator 1 beschrijft het vóórkomen van een mogelijk verhoogd risico op HVZ in de gehele praktijkpopulatie: Dit zijn de patiënten met mogelijk verhoogd risico op HVZ. Deze komen in aanmerking voor het samenstellen van het cardiovasculair risicoprofiel en het bepalen van het cardiovasculair risico. nr omschrijving type bron methode algemene selectiecriteria voor onderstaande indicatoren: hoofdbehandelaar is huisarts voor 12 maanden of meer ( 12 maanden) of hoofdbehandelaar is niet geregistreerd ingeschreven (vaste) patiënten met inschrijving van 12 maanden of meer ( 12 maanden) aan het einde van de rapportageperiode (tellers en noemers) patiënten met een leeftijd van minder dan 80 jaar (< 80 jaar) 1 % patiënten met een mogelijk verhoogd risico in de praktijkpopulatie aan het einde van de rapportageperiode (noemer is praktijkpopulatie) Hieronder een overzicht van de samenstelling van de groep met mogelijk verhoogd risico. Aangezien subgroepen kunnen overlappen, tellen de resultaten van de subgroepen niet op tot het totaal (aantal of percentage) voor de gehele groep mogelijk hoogrisicopatiënten. Voor administratief gemak kan een ruiter of andere markering gebruikt worden om patiënten met een mogelijk verhoogd risico voor verdere stappen te identificeren. % patiënten met hypertensie (diagnose) in de praktijkpopulatie aan het einde van de rapportageperiode (noemer is praktijkpopulatie) structuur IGZ ICPC, ATC, % patiënten met een hypercholesterolemie (diagnose) in de praktijkpopulatie ICPC % patiënten met de diagnose reumatoide arthritis in de praktijkpopulatie aan het eind van de rapportage periode % patiënten met een leeftijd van 50 jaar of meer ( 50 jaar) die roken in de praktijkpopulatie aan het einde van de rapportageperiode (noemer is praktijkpopulatie) Ruiter of andere markering ICPC ICPC Pagina 12 van 33

13 nr omschrijving type bron methode % patiënten bekend met een belaste familie-anamnese voor HVZ in de praktijkpopulatie aan het eind van de rapportageperiode % patiënten met systolische bloeddruk > 140 (laatste waarde ooit) in de praktijkpopulatie aan het einde van de rapportageperiode (noemer is praktijkpopulatie) % patiënten met een BMI van 30 of meer ( 30) in de praktijkpopulatie aan het eind van de rapportageperiode % patiënten met een totaal cholesterol > 6,5 mmol/l in de praktijkpopulatie aan het einde van de rapportageperiode % patiënten met een verminderde kreatinineklaring van lager dan 60 ml/min (<60) en met een leeftijd van onder de 65 jaar (< 65) in de praktijkpopulatie aan het eind van de rapportageperiode % patiënten met een verminderde nierklaring van lager dan 45 ml/min (< 45) en met een leeftijd van 65 jaar of ouder ( 65 jaar) in de praktijkpopulatie aan het eind van de rapportageperiode % patiënten bekende met (micro)albuminurie in de praktijkpopulatie aan het eind van de rapportageperiode diagn. bepaling diagn. bepaling diagn. bepaling diagn. bepaling diagn. bepaling, ICPC Pagina 13 van 33

14 Indicator 2 en 3 beschrijven de aanwezigheid van het risicoprofiel in de groep patiënten die daarvoor in aanmerking komen, dwz. zoals hierboven geïdentificeerd. Het risicoprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: Leeftijd BMI Geslacht Rookstatus Lichaamsbeweging Glucose (nuchter) Voeding Lipidespectrum (Totaal cholesterol, HDL, LDL, triglyceriden) Alcoholgebruik Systolische bloeddruk Familieanamnese Kreatinineklaring Bij de volgende indicatoren is de totale groep mogelijk hoogrisicopatiënten de noemer, behalve waar anders is aangegeven. nr omschrijving type bron methode % mogelijk hoogrisicopatiënten waarvan de rookstatus bekend en actueel is % mogelijk hoogrisicopatiënten waarbij het familieanamnestisch risico op hart- en vaatziekten is geregistreerd in de afgelopen 5 jaar % mogelijk hoogrisicopatiënten waarbij het voedingspatroon is besproken in de afgelopen 5 jaar % mogelijk hoogrisicopatiënten waarbij het alcoholgebruik is geregistreerd in de afgelopen 5 jaar % mogelijk hoogrisicopatiënten waarbij de mate van lichaamsbeweging is geregistreerd in de afgelopen 5 jaar % mogelijk hoogrisicopatiënten waarbij de BMI bepaald is in de afgelopen 5 jaar Pagina 14 van 33

15 nr omschrijving type bron methode % mogelijk hoogrisicopatiënten waarbij de systolische bloeddruk gemeten is in de afgelopen 5 jaar % mogelijk hoogrisicopatiënten waarbij de bloedglucose bepaald is in de afgelopen 5 jaar % mogelijk hoogrisicopatiënten waarbij het lipidenprofiel bepaald is in de afgelopen 5 jaar % mogelijk hoogrisicopatiënten waarbij de kreatinieneklaring is bepaald in de afgelopen 5 jaar 2 % mogelijk hoogrisicopatiënten met basis risicoprofiel (rookstatus, systolische bloeddruk, lipidenprofiel) in de groep met mogelijk verhoogd risico 3 % mogelijk hoogrisicopatiënten met compleet risicoprofiel (rookstatus, familieanamnese, voeding, beweging, alcohol, BMI, systolische bloeddruk, glucose, lipidenprofiel, kreatinineklaring) in de groep met mogelijk verhoogd risico % mogelijk hoogrisicopatiënten met een leeftijd tussen 40 en 70 ( 40 en 70) ex. RA NHG NHG IGZ nvt definiëring subgroep NB> hier en verder patiënten met RA excluderen % mogelijk hoogrisicopatiënten met een leeftijd tussen 40 en 70 ex. RA waarbij het CV-risico ooit is bepaald (in de groep mogelijk hoogrisicopatiënten met leeftijd tussen 40 en 70 ex. RA) subgroepindicator Pagina 15 van 33

16 Indicatoren 4, 5 en 6 beschrijving deelpopulatie met verhoogd risico ten opichte van de praktijkpopulatie. Noemer: praktijkpopulatie met leeftijd tussen 40 en 70 (40 leeftijd 70) ex. RA nr omschrijving type bron methode % patiënten in de praktijkpopulatie met een leeftijd tussen 40 en 70 ex. RA structuur definiëring subgroep 4 % patiënten met een leeftijd tussen 40 en 70 ex. RA en een geregistreerd CV-risico in de groep patiënten (praktijkpopulatie) met leeftijd tussen 40 en 70 ex. RA 5 % patiënten met een leeftijd tussen 40 en 70 ex. RA en een geregistreerd matig CVrisico in de groep patiënten (praktijkpopulatie) met leeftijd tussen 40 en 70 ex. RA structuur NHG matig CV-risico nieuwe methode (gebaseerd op morbiditeit en mortaliteit): 10-19% oude methode (gebaseerd op mortaliteit): 5-9% 6 % patiënten met een leeftijd tussen 40 en 70 ex. RA en een geregistreerd hoog CVrisico in de groep patiënten (praktijkpopulatie) met leeftijd tussen 40 en 70 ex. RA Hoog risico nieuwe methode (gebaseerd op morbiditeit en mortaliteit): 20% oude methode (gebaseerd op mortaliteit): 10% structuur NHG Indicatoren 7 t/m 11 beschrijven de begeleiding en behandeling in de groep patiënten met een verhoogd CV-risico De Richtlijn CVRM beschrijft voornamelijk de begeleiding en behandeling van patiënten met een bepaald CV-risico, per definitie dus alleen voor de patiëntengroep van 40 t/m 70 (40 leeftijd 70). Onderstaande indicatoren beperken zich dan ook tot deze categorie patiënten (bepaald risico en leeftijd tussen 40 en 70 jaar). Patiënten met reumatoide arthritis zijn uitgesloten omdat bij deze patiënten de leeftijdscriteria anders liggen. Pagina 16 van 33

17 nr omschrijving type bron methode % patiënten met een hoog CV-risico EN een bloeddruk > 140 de afgelopen 12 maanden 7 % patiënten met een hoog CV-risico en een systolische bloeddruk van meer dan 140 mmhg die niet behandeld worden met antihypertensiva in de afgelopen 12 maanden in de groep met hoog CV-risico en systolische bloeddruk > 140 definiering subgroep NHG ATC % patiënten met hoog CV-risico en LDL 2,5 de afgelopen 12 maanden definiering subgroep 8 % patiënten met een hoog CV-risico en een LDL waarde van 2,5 mmol/l of meer die niet behandeld worden met lipideverlagende middelen in de afgelopen 12 maanden in de groep met hoog CV-risico en LDL 2,5 9 % patiënten met een matig of hoog CV-risico en die roken met een advies over stoppen met roken in de afgelopen 12 maanden in de groep met een matig of hoog CV-risico die rookt 10 % patiënten met een matig of hoog CV-risico met een advies over voeding ooit in de groep met een matig of hoog CV- risico 11 % patiënten met een matig of hoog CV-risico met een bewegingsadvies ooit in de groep met een matig of hoog CV-risico NHG ATC NHG NHG NHG Thuismetingen Voor bloeddruk zijn er specifieke codes om thuismetingen in het EPD vast te leggen. In het kader van cardiovasculair risicomanagement worden voor het berekenen van de indicatoren mbt bloeddruk echter geen thuismetingen gebruikt. Pagina 17 van 33

18 Literatuur NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (eerste herziening), januari 2012 Protocollair cardiovasculair risicomanagement, NHG, 2012 Nivel, Prestaties huisartsenzorg, advies voor een basisset van indicatoren voor VWS, april 2004 IGZ, Indicator Monitor Huisartsenzorg (IMH), april 2006 KPMG, Praktijkplan Eerstelijnszorg, maart 2005 Inview, Adapter ontwikkeling voor Huisarts Informatie Systemen (HIS), december 2006 WHO, Health Programme Evaluation, Guiding Principles, Geneva, 1981 WHO, Development of Indicators for Monitoring Progress, Geneva, 1981 Pagina 18 van 33

19 Bijlage 1 Beschrijving benodigde data per indicator nr omschrijving codesoort code toelichting algemene selectiecriteria voor onderstaande indicatoren zowel voor de tellers als de noemers: hoofdbehandelaar is huisarts voor 12 maanden of meer ( 12 maanden) of hoofdbehandelaar is niet geregistreerd ingeschreven (vaste) patiënten met inschrijving 12 maanden of langer ( 12 maanden) aan het einde van de rapportageperiode leeftijd < 80 jaar aan het eind van de rapportageperiode 1 % patiënten met een mogelijk verhoogd risico in de praktijkpopulatie aan het einde van de rapportageperiode (noemer is praktijkpopulatie) 2815 CVHB KZ 2815 = 48 (huisarts ) voor 12 maanden of meer ( 12 maanden) of 2815 ontbreekt of is leeg ICPC K86 K87 T93.01 L88.01 U , RRSY KA 192, CHOL B MT 1739, ROOK AQ 1272, QUET AO 524, KREA O MK 1918, KREA O FB 1919, KREM O FB 1634, COHZ KQ 2131 HVZF KQ 3238 HF65 KQ 38, ALB U 40, ALBK U MI K86 of K87 of T93.01 of L88.01 of U98.01 RRSYKA > 140 of CHOL B MT > 6,5 of ROOK AQ=1 ja en leeftijd 50 of 1272, QUET AO > 30 of (524, KREA O MK < 60 of 1918, KREA O FB < 60 of 1919, KREM O FB < 60) en leeftijd < 65 of (524, KREA O MK < 45 of 1918, KREA O FB < 45 of 1919, KREM O FB < 45) en leeftijd 65 of 1634, COHZ KQ = 1 of Pagina 19 van 33

20 % patiënten met hypertensie (diagnose) in de praktijkpopulatie aan het einde van de rapportageperiode (noemer is praktijkpopulatie) % patiënten met hypercholesterolemie (diagnose) in de praktijkpopulatie % patiënten met een diagnose reumatoïde arthritis in de praktijkpopulatie % patiënten van 50 jaar of ouder ( 50) die roken in de praktijkpopulatie aan het einde van de rapportageperiode (noemer is praktijkpopulatie) % patiënten bekend met een belaste familie-anamnese voor HVZ in de praktijkpopulatie aan het eind van de rapportageperiode % patiënten met systolische bloeddruk > 140 (laatste waarde ooit) in de praktijkpopulatie aan het einde van de rapportageperiode (noemer is praktijkpopulatie) % patiënten met een BMI van 30 of hoger ( 30) in de praktijkpopulatie % patiënten met een TC > 6,5 mmol/l in de praktijkpopulatie aan het einde van de rapportageperiode ICPC K86 of K HVZF KQ = 1 of 3238 HF65 KQ = 1 of 38, ALB U > 20 mg/l of 40, ALBK U MI > 3,5 albumen/mmol creat In alle gevallen, laatste waarde ooit. op episodelijst ICPC T93.01 op episodelijst ICPC L88.01 op episodelijst 1739, ROOK AQ ROOK AQ= 1, ja, laatste waarde ooit 1634, COHZ KQ 2131 HVZF KQ 3238 HF65 KQ in diagnostisch archief, laatste waarde ooit; 1634, COHZ KQ=1 of 2131 HVZF KQ=1 of 3238 HF65 KQ=1 1744, RRSY KA in diagnostisch archief, laatste waarde ooit; > , QUET AO in diagnostisch archief, laatste waarde ooit; , CHOL B MT in diagnostisch archief, laatste waarde ooit: > 6,5 Pagina 20 van 33

21 % patiënten met een verminderde kreatinineklaring van lager dan 60 mml/min (< 60) en met een leeftijd van onder de 65 jaar (< 65) in de praktijkpopulatie aan het eind van de rapportageperiode 524, KREA O MK 1918, KREA O FB 1919, KREM O FB in diagnostisch archief, laatste waarde ooit; (524, KREA O MK < 60 of 1918, KREA O FB < 60 of 1919, KREM O FB < 60) en leeftijd < 65 % patiënten met een verminderde nierklaring van lager dan 45 mml/min (< 45) en met een leeftijd van 65 jaar of ouder ( 65 jaar) in de praktijkpopulatie aan het eind van de rapportageperiode 524, KREA O MK 1918, KREA O FB 1919, KREM O FB in diagnostisch archief, laatste waarde ooit; (524, KREA O MK < 45 of 1918, KREA O FB < 45 of 1919, KREM O FB < 45) en leeftijd 65 % patiënten bekende met (micro)albuminurie in de praktijkpopulatie aan het eind van de rapportageperiode U , ALB U 40, ALBK U MI ICPC, episodelijst of uitslag albumen in diagnostisch archief, laatste waarde ooit 38, ALB U > 20 mg/l of 40, ALBK U MI > 3,5 albumen/mmol creat Risicoprofiel % mogelijk hoogrisicopatiënten waarvan de rookstatus bekend en actueel is % mogelijk hoogrisicopatiënten waarbij het familieanamnestisch risico op hart- en vaatziekten is geregistreerd in de afgelopen 5 jaar 1739, ROOK AQ 3, nooit, laatste bepaling ooit of (4, voorheen of 1, ja, laatste waarde in afgelopen 5 jaar) 2131, HVZF KQ of 1643, COHZ KQ of 3238 HF65 KQ laatste waarde afgelopen 5 jaar Pagina 21 van 33

22 % mogelijk hoogrisicopatiënten waarbij het voedingspatroon is besproken in de afgelopen 5 jaar % mogelijk hoogrisicopatiënten waarbij het alcoholgebruik is geregistreerd in de afgelopen 5 jaar % mogelijk hoogrisicopatiënten waarbij de mate van lichaamsbeweging is geregistreerd in de afgelopen 5 jaar % mogelijk hoogrisicopatiënten waarbij de BMI bepaald is in de afgelopen 5 jaar % mogelijk hoogrisicopatiënten waarbij de systolische bloeddruk gemeten is in de afgelopen 5 jaar % mogelijk hoogrisicopatiënten waarbij de bloedglucose bepaald is in de afgelopen 5 jaar % mogelijk hoogrisicopatiënten waarbij het lipidenprofiel bepaald is in de afgelopen 5 jaar % mogelijk hoogrisicopatiënten waarbij de kreatinineklaring is bepaald in de afgelopen 5 jaar 2 % mogelijk hoogrisicopatiënten met basis risicoprofiel (rookstatus, systolische bloeddruk, lipidenprofiel) in de groep met mogelijk verhoogd risico 2138, BYVD AA of 2718, BZVD AA 1591, ALCO PQ of 2423, 5SHT PQ 1705, LIBW AQ of 3239, NNGB AQ laatste waarde in afgelopen 5 jaar laatste waarde in afgelopen 5 jaar laatste waarde in afgelopen 5 jaar 1272, QUET AO laatste waarde in afgelopen 5 jaar 1744, RRSY KA laatste waarde in afgelopen 5 jaar 372, GLUC B NU of 382, GLUC BC NU 192, CHOL B MT en 446, HDL B en 1377, TRIG B en (542, LDL B of 2683, LDLD B) 524, KREA O MK of 1918, KREA O FB of 1919, KREM O FB 1739, ROOK AQ en 1744, RRSY KA en 192, CHOL B MT en 446, HDL B en 1377, TRIG B en (542, LDL B of 2683, LDLD B) laatste waarde in afgelopen 5 jaar laatste waarde in afgelopen 5 jaar laatste waarde in afgelopen 5 jaar laatste waarde in afgelopen 5 jaar Pagina 22 van 33

23 3 % mogelijk hoogrisicopatiënten met compleet risicoprofiel (rookstatus, familieanamnese, voeding, beweging, alcohol, BMI, systolische bloeddruk, glucose, lipidenprofiel, kreatinineklaring) in de groep met mogelijk verhoogd risico. 1739, ROOK AQ en (2131, HVZF KQ of 1643, COHZ KQ of 3238 HF65 KQ) en (2138, BYVD AA of 2718, BZVD AA) en (1705, LIBW AQ of 3239, NNGB AQ) en (1591, ALCO PQ of 2423, 5SHT PQ) en 1739, QUET AO en 1744, RRSY KA en (372, GLUC B NU of 382, GLUC BC NU) en 192, CHOL B MT en 446, HDL B en 1377, TRIG B en (542, LDL B of 2683, LDLD B) en (524, KREA O MK of 1918, KREA O FB of 1919, KREM O FB) laatste waarde in afgelopen 5 jaar % mogelijk hoogrisicopatiënten met een leeftijd tussen 40 en 70 ( 40 en 70) ex. RA NB> hier en verder patiënten met RA excluderen definiëring subgroep 40 leeftijd 70 ex. ICPC L88.01 % mogelijk hoogrisicopatiënten met een leeftijd tussen 40 en 70 ex. RA waarbij het CV-risico ooit is bepaald in de groep mogelijk hoogrisicopatiënten met leeftijd tussen 40 en 70 ex. RA 2223, RHVZ KQ FB of 3241, RH12 KQ FB laatste waarde ooit Pagina 23 van 33

24 % patiënten in de praktijkpopulatie met een leeftijd tussen 40 en 70 ex. RA 4 % patiënten met een leeftijd tussen 40 en 70 ex. RA en een geregistreerd CV-risico in de groep patiënten (praktijkpopulatie) met leeftijd tussen 40 en 70 ex. RA 5 % patiënten met een leeftijd tussen 40 en 70 ex. RA en een geregistreerd matig CV-risico in de groep patiënten (praktijkpopulatie) met leeftijd tussen 40 en 70 ex. RA matig CV-risico nieuwe methode (gebaseerd op morbiditeit en mortaliteit): 10-19% oude methode (gebaseerd op mortaliteit): 5-9% 6 % patiënten met een leeftijd tussen 40 en 70 ex. RA en een geregistreerd hoog CV-risico in de groep patiënten (praktijkpopulatie) met leeftijd tussen 40 en 70 ex. RA Hoog risico nieuwe methode (gebaseerd op morbiditeit en mortaliteit): 20% oude methode (gebaseerd op mortaliteit): 10% 2223, RHVZ KQ FB of 3241, RH12 KQ FB 2223, RHVZ KQ FB of 3241, RH12 KQ FB 2223, RHVZ KQ FB of 3241, RH12 KQ FB definiëring subgroep 40 leeftijd 70 ex. ICPC L88.01 in diagnostisch archief, laatste waarde ooit in diagnostisch archief, 2223, RHVZ KQ=266 of 3241, RH12 KQ FB=409 (laatste waarde ooit) in diagnostisch archief, 2223, RHVZ KQ=267 of 3241, RH12 KQ FB=410 (laatste waarde ooit) Pagina 24 van 33

25 Begeleiding en behandeling Algemeen: - leeftijd (40 leeftijd 70) - excl. RA, ICPC L88.01 % patiënten met een hoog CV-risico EN een bloeddruk > 140 de afgelopen 12 maanden diagn. bep 1744, RRSY KA 2223, RHVZ KQ FB of 3241, RH12 KQ FB definiering subgroep (2223, RHVZ KQ=267 of 3241, RH12 KQ FB=410) (laatste waarde ooit) en 1744, RRSY KA > 140 (laatste waarde afgelopen 12 maanden) 7 % patiënten met een hoog CV-risico en een systolische bloeddruk van meer dan 140 mmhg die niet behandeld worden met antihypertensiva in de afgelopen 12 maanden in de groep met hoog CV-risico en systolische bloeddruk > 140 diagn. bep ATC 1744, RRSY KA 2223, RHVZ KQ FB of 3241, RH12 KQ FB C02 C03 C07 C08 C09 % patiënten met hoog CV-risico en LDL 2,5 de afgelopen 12 maanden diagn. bep 542, LDL B of 2683, LDLD B 2223, RHVZ KQ FB of 3241, RH12 KQ FB definering subgroep (2223, RHVZ KQ=267 of 3241, RH12 KQ FB=410) (laatste waarde ooit) en (542, LDL B 2,5 of 2683, LDLD B 2,5) (laatste waarde afgelopen 12 maanden) Pagina 25 van 33

26 8 % patiënten met een hoog CV-risico en een LDL waarde van 2,5 mmol/l of meer die niet behandeld worden met lipideverlagende middelen in de afgelopen 12 maanden in de groep met hoog CV-risico en LDL 2,5 9 % patiënten met een matig of hoog CV-risico en die roken met een advies over stoppen met roken in de afgelopen 12 maanden in de groep met een matig of hoog CV-risico die rookt 10 % patiënten met een matig of hoog CV-risico met een advies over voeding ooit in de groep met een matig of hoog CV- risico 11 % patiënten met een matig of hoog CV-risico met een bewegingsadvies ooit in de groep met een matig of hoog CV-risico diagn. bep ATC 542, LDL B of 2683, LDLD B 2223, RHVZ KQ FB of 3241, RH12 KQ FB C , RHVZ KQ FB of 3241, RH12 KQ FB 1739, ROOK AQ 1814, ADMI AQ 2223, RHVZ KQ FB of 3241, RH12 KQ FB 2137, ADVD AQ 2223, RHVZ KQ FB of 3241, RH12 KQ FB 1816, ADLB AQ (2223, RHVZ KQ=266 of 267 of 3241, RH12 KQ FB=409 of 410) (laatste waarde ooit) en 1739=1 (laatste waarde ooit) en 1814=1 (laatste waarde afgelopen 12 maanden) laatste waarde ooit; (2223, RHVZ KQ=266 of 267 of 3241, RH12 KQ FB=409 of 410) en 2137=1 (laatste waarde ooit) laatste waarde ooit; (2223, RHVZ KQ=266 of 267 of 3241, RH12 KQ FB=409 of 410) en 1816=1 (laatste waarde ooit) Pagina 26 van 33

27 Bijlage 2 Rapportages 1. Als overzicht van indicatoren met teller, noemer en percentage, op beeldscherm en als afdruk. Voorbeeld Indicator teller noemer percentage % patiënten bekend met verhoogd risico op HVZ ,7 % Uitgesplitst naar risico verhogende factor bekend met hypertensie (diagnose) bekend met cholesterolemie (diagnose) bekend met een systolische bloeddruk 140 bekend met totaal cholesterol 6,5 mmol/l man ouder dan 49 en bekend met roken vrouw ouder dan 54 EN bekend met roken Uitsplitsing is voorstel, let op het totaal van de samenstellende delen is groter dan het totaal aantal patiënten met verhoogd risico 2. Als exportbestand: voor geautomatiseerde verwerking wordt gekozen voor het csv bestand. Ten behoeven van verwerking in verslagen is er ook een uitvoer mogelijk in Excel (xls) met en zonder opmaak 3. Voor de huisarts: Als lijst met patiëntnummer, patiëntnaam (achternaam), relevante ICPC codes en relevante diagn. bepalingen (ook ontbrekende gegevens) (evt. meerdere lijsten met 1 of meer relevante bepalingen of ontbrekende bepalingen) en bv. te sorteren; op beeldscherm en als afdruk. Voorbeeld Basis risico inventarisatie patiënt rookgedrag syst. bloeddruk LDL-cholesterol A - uitslag, datum - B - uitslag, datum uitslag, datum C Ja - uitslag, datum D Voorheen uitslag, datum uitslag, datum E Ja - - F Nooit - uitslag, datum G Nooit uitslag, datum uitslag, datum H Ja uitslag, datum uitslag, datum I Ja - - Pagina 27 van 33

28 Voorbeeld Volledige risico inventarisatie Van de patiënten waarbij het basis risico profiel is ingevuld zijn ook de volgende bepalingen bekend patiënt Familie voeding bewegen Alcohol BMI middelomtrek Gluc nu D onduidelijk - uitslag, datum G - - uitslag, datum uitslag, datum uitslag, datum - uitslag, datum H ja datum - uitslag, datum - uitslag, datum uitslag, datum Als extra signaleringsfaciliteit zou gedacht kunnen worden aan een signalering in het journaal met per patiënt een lijstje met missende bepalingen. Pagina 28 van 33

29 Bijlage 3, Registratie aanwijzing voor de huisarts De rapportage faciliteit rond CVRM levert getalsmatige informatie aan die door de zorggroep kan worden verwerkt tot statistische gegevens en benchmarking. Om de juiste resultaten te verkrijgen is het belangrijk dat informatie correct is ingevoerd en dat de huisarts inzicht heeft in hóe deze rapportagemodule telt. Voordat de indicatoren gebruikt kunnen worden is het noodzakelijk een goede inventarisatie te maken van de ingesloten patiëntengroep en deze te voorzien van een juiste episode codering. Het vergaren van deze gegevens valt niet onder de scope van de indicatoren. Het is echter wel een noodzakelijke stap voorafgaand aan het registreren. Ook is het van belang om per patiënt aan te geven wie verantwoordelijk is voor het eventuele cardiovasculair management. Naar verwachting is dit in enkele gevallen de medisch specialist. Aangezien het bij deze indicatoren in eerste instantie gaat om patiënten met een mogelijk verhoogd risico, dat wil zeggen ook patiënten zonder bepaald CV-risico zal in veel gevallen de verantwoordelijkheid voor het CV-beleid nog niet bekend zijn. Pas na de risico inventarisatie en bij gebleken verhoogd risico is het relevant om vast te leggen wie verantwoordelijk is voor het verdere beleid. Vastleggen kan via de diagnostische bepaling voor hoofdbehandelaar CVRM. Deze is oa. te vinden in de CVRM bepalingenclusters. De gemakkelijkste manier van invoeren is gebruik te maken van voorzieningen in het HIS zoals een protocollaire invoerhulp of gestandaardiseerd formulier (bepalingencluster). CVRM patiënt Het identificeren van patiënten die in aanmerking komen voor cardiovasculair risicomanagement verloopt in globaal twee stappen: 1. het identificeren van patiënten met een mogelijk verhoogd risico. 2. het identificeren van patiënten met een verhoogd risico Ad 1 Patiënten met een mogelijk verhoogd risico Hieronder vallen patiënten met de volgende kenmerken: bekend met hypertensie (diagnose) OF bekend met hypercholesterolemie (diagnose) OF bekend met een systolische bloeddruk > 140 OF bekend met totaal cholesterol > 6,5 mmol/l OF ouder dan 49 en bekend met roken OF AANVULLEN EN NIET bekend met Hart- en Vaatziekten (van atherothrombotische origine: AP, PAV, hartinfarct, herseninfarct, TIA, Aneurysma) of Diabetes Mellitus Deze doelgroep kan eventueel gemarkeerd worden via een, in het HIS beschikbare, markerings tool. Diagnose Bij systemen met Episode Gewijze Registratie (EGR) maakt u een episodetitel aan met de betreffende ICPC-code (ongeacht of de patiënt in de eerste of in de tweede lijn wordt begeleid). Relevante diagnosen zijn hypertensie en hypercholesterolemie (inclusie) en de harten vaatziekten van atherothrombotische origine en diabetes mellitus (exclusie). Pagina 29 van 33

30 Gebruik deze ICPC-codes nog niet als u slechts de diagnose overweegt. Zie voor diagnostische criteria de verschillende NHG Standaarden of de toelichting bij de ICPC-1. Deze groep komt in aanmerking voor de risico-inventarisatie en waar van toepassing de risicoberekening volgens de SCORE-formule. Deze en andere bepalingen dienen als gestandaardiseerde uitslagen of resultaten te worden vastgelegd in het diagnostisch archief. HIS en bevatten diverse hulpmiddelen (invoerhulpen, elektronische formulieren, profielen) om de huisarts hierbij te helpen. Hierdoor is het niet nodig als gebruiker zelf te werken met allerlei codes of specifieke uitslagen op te zoeken in onoverzichtelijk lange lijsten. De codes in de alinea s hieronder zijn ter informatie en voor de volledigheid vermeld. Bloeddruk Van de bloeddruk is voor de rapportage alleen de systolische waarde van belang. Vastleggen met diagnostische code (RRSY KA). Cholesterol en Glucose Van de cholesterolwaardes is voor opsporing vooral het totaal cholesterol (CHOL B MT) van belang. De rapportage maakt vervolgens gebruik van een risico schatting obv het cholesterol ratio (CHHD B MI) en ook de waarde van LDL-cholesterol van belang. Vastleggen met diagnostische code (LDL B). Voor de glucose meting wordt gebruik gemaakt van de nuchtere bloedglucose veneus of capillair (GLUC B NU of GLUC BC NU) Rookgedrag, stopadvies: Vastleggen met diagnostische code (resp ROOK AQ en ADMI AQ) met datum. Familair voorkomen: vastleggen met de bepalingen voor het vastleggen van het voorkomen van hart- en vaatziekten in de naaste familie (HVZF KQ) of het voorkomen van coronaire hartziekten in de naaste familie (COHZ KQ) AANVULLEN Nr 2 [1] nee Nr 1 [2] ja Nr 8 [3] onduidelijk Berekend cardiovasculair risico: nav de verzamelde gegevens wordt het cardiovasculair risico berekend volgens de risico tabel van het NHG (zie standaard cardiovasculair risico management) en vastgelegd met een diagnostische bepaling (RHVZ KQ FB) Nr 265 [1] 0% - 4% (groen) Nr 266 [2] 5% - 9% (geel) Nr 267 [3] >= 10% (rood) Nr 268 [4] kan niet berekend worden WIJZIGEN BMI/Quetelet index: Vastleggen met de juiste diagnostische code, QUET AO Controle van de mate van beweging: Vastleggen met LIBW AQ Nr 299 [1] volgens norm gezond bewegen Nr 16 [2] meer dan ADL maar minder dan de norm Nr 15 [3] ADL Nr 14 [4] minder dan ADL Nr 8 [5] onduidelijk Pagina 30 van 33

31 WIJZIGEN Toelichting: ADL: algemene dagelijkse levensverrichtingen; in de revalidatie en huisartsgeneeskunde gebruikte term voor functies als zichzelf wassen, kleden, naar toilet gaan, eten, zitten, lopen, etc. Het antwoord meer dan ADL betekent meer dan ADL maar minder dan de norm gezond bewegen. De Nederlandse norm voor gezond bewegen houdt in voor volwassenen ten minste 30 minuten en voor kinderen en adolescenten ten minste een uur matig intensief bewegen, bij voorkeur iedere dag maar ten minste op 5 dagen per week. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt met fietsen, stevig wandelen, tuinieren, etc. Bewegingsadvies: Het geven van een bewegingsadvies, meestal naar aanleiding van de controle hiervan wordt geregistreerd met code diagnostische epaling (ADLB LQ). Bespreken van het voedingspatroon: Dit wordt geregistreerd met de code (BYVD AA aanvullen). Denk hierbij aan een eenzijdig voedingspatroon en/of een voedingspatroon met te veel verzadigd vet, te veel calorieën, te weinig groente en fruit of te veel zout. Voedingsadvies: Het gaat hierbij om het advies conform de richtlijn gezonde voeding. Coderen als (ADVD AQ). Alcoholgebruik: Het alcohol gebruik kan op 2 manieren worden vastgelegd. Getalsmatig dmv de code (ALCO PQ) met waarde gemiddeld gebruik in eenheden per dag. Of dmv de Five Shot vragenlijst. Getest wordt op de totaalscore van deze test (5SHT PQ) Ad 2 Patiënten met een verhoogd risico Het identificeren van patiënten met een verhoogd risico gebeurt op basis van de vastgelegde uitslag van de risicoberekening. Medicatie: Gegevens over geneesmiddelengebruik (lipiden verlagende medicamenten en antihypertensiva) worden via de ATC-code afgeleid uit het voorschriftenarchief. Het is dus belangrijk om geneesmiddelen voor te schrijven via de receptmodule of het voorschriftenscherm van het huisartsinformatiesysteem en ook, waar mogelijk en van toepassing, vast te leggen dat een geneesmiddel is gestopt (dat wil zeggen, alleen indien de termijn van het voorschrift nog niet is verstreken). Pagina 31 van 33

32 Bijlage 4, Specificatie voor export Voor het exportformaat wordt verwezen naar het Generiek Export Formaat voor indicatorsets. Beschrijving uitspoel naar exportformaat versie 2 en 3 Versie 3 geeft geen andere opbouw van de bestanden en bevat meer precieze specificaties over het vullen van diverse velden. Tabel 1 Conform beschrijving generiek exportformaat versie 2 Veldnaam Omschrijving 1 PraktijkNo AGB nummer van de praktijk 2 DatSpoel Datum aanmaken van de exportbestanden - eejjmmdd 3 StartDat Datum begin van de rapportage periode - eejjmmdd 4 EndDat Datum einde van de rapportage periode - eejjmmdd 5 Onderwerp CVRM 6A VersieIndicatorMajor 1 6B VersieIndicatorMinor hetgeen van toepassing is. Momenteel 0, 1 of 2 7 VersieFormaat hetgeen van toepassing is: 2 of 3 (in versie 1 van het uitspoelformaat ontbreekt dit veld) Tabel 2 Conform beschrijving generiek exportformaat versie 2 Veldnaam Omschrijving 1 PraktijkNo AGB nummer van de praktijk 2 HuisartsNo AGB nummer van de huisarts waarbij patiënt is ingeschreven 2 PatNum HIS patiëntnummer 3 GebJaar Geboortejaar in 4 cijfers 4 Geslacht M of V Pagina 32 van 33

33 Tabel 3A Conform beschrijving generiek exportformaat versie 2 (identiek aan versie 1) Selectie: hoofdbehandelaar is geen med. specialist en patiënten met een mogelijk verhoogd risico in de praktijkpopulatie aan het einde van de rapportageperiode o met hypertensie of o met hypercholesterolemie of o of man en roker en leeftijd > 49 of o vrouw en roker en leeftijd > 54 Veldnaam Omschrijving 1 PraktijkNo AGB nummer van de praktijk 2 PatNum HIS-Patientnummer 3 DiagnType ICPC code (op episodelijst) 4 Behandelaar 2815, CVHB KZ: resultaat bij deze bepaling Tabel 3B Conform beschrijving generiek uitspoelformaat versie 2 De selectie bestaat uit patiënten met de hierboven genoemde selectiecriteria én het criterium dat zij langer dan 12 maanden zijn ingeschreven in de huisartsenpraktijk. Veldnaam Omschrijving 1 PraktijkNo AGB nummer van de praktijk 2 PatNum HIS-Patientnummer 3 DiagnType ICPC code (episodelijst) 4 Behandelaar leeg Tabel 4 Conform beschrijving generiek uitspoelformaat versie 2. Deze tabel blijft leeg. Niet gewijzigd ten opzichte van generiek uitspoelformaat versie 1 Tabel 5 Conform beschrijving generiek uitspoelformaat versie 2 Voor patiënten die voldoen aan de selectiecriteria genoemd bij tabel 3B, relevante diagnostische bepalingen uitspoelen. Niet gewijzigd ten opzichte van generiek uitspoelformaat versie 1 Tabel 6 Conform beschrijving generiek uitspoelformaat versie 2 Voor patiënten die voldoen aan de selectiecriteria genoemd bij tabel 3B, relevante ATC codes uitspoelen. Niet gewijzigd ten opzichte van generiek uitspoelformaat versie 1 Pagina 33 van 33

Versie september Pagina 1 van 29

Versie september Pagina 1 van 29 Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met mogelijk verhoogd risico op hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.1 30 september 2010 Pagina

Nadere informatie

Versie 1.2.b. 12 oktober Pagina 1 van 30

Versie 1.2.b. 12 oktober Pagina 1 van 30 Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met mogelijk verhoogd risico op hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.2.b 12 oktober 2011 Pagina

Nadere informatie

Versie november Pagina 1 van 26

Versie november Pagina 1 van 26 Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met mogelijk verhoogd risico op hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.0 26 november 2008 Pagina 1

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR)

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie 1.1 3 oktober 2016 Specificaties Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Uniforme Rapportage en Indicatoren voor de kwaliteit van de huisartsenzorg

Uniforme Rapportage en Indicatoren voor de kwaliteit van de huisartsenzorg Uniforme Rapportage en Indicatoren voor de kwaliteit van de huisartsenzorg vrijdag 31 oktober 2008 Uniforme Rapportage en Indicatoren voor de kwaliteit van de huisartsenzorg Versie 1.0 TR. van Althuis,

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie mei 2016

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie mei 2016 Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie 1.0 30 mei 2016 Specificaties Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR)

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie 1.2 1 maart 2017 Specificaties Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.4 3 oktober 2012 Pagina 1 van 27 Overzicht en definitie

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.5 27 januari 2014 Pagina 1 van 31 Overzicht en

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016 Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.7 30 mei 2016 Specificaties Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg 30 juni 2008 Pagina 1 van 19 Overzicht en definitie van

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg 30 juni 2008 Pagina 1 van 13 Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg TR. van Althuis, NHG met medewerking

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor GGZ in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor GGZ in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor GGZ in de huisartsenzorg Versie 1.1 30 september 2010 Pagina 1 van 23 Overzicht en definitie van indicatoren voor GGZ in de huisartsenzorg Versie 1.1 PhJ. Postema,

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.8 3 oktober 2016 Specificaties Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.2 30 september 2010 Pagina 1 van 29 Overzicht en

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR)

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie 1.2 1 maart 2017 Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.6b 21 mei 2015 Pagina 1 van 33 Overzicht en definitie

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor astma bij volwassenen in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor astma bij volwassenen in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor astma bij volwassenen in de huisartsenzorg maandag 30 juni 2008 Pagina 1 van 15 Overzicht en definitie van indicatoren voor astma bij volwassenen in de huisartsenzorg

Nadere informatie

INDICATORENTOETS SPECIFICATIES HVZ

INDICATORENTOETS SPECIFICATIES HVZ INDICATORENTOETS SPECIFICATIES HVZ Meetperiode is 12 maanden Voor de uitslagen wordt de laatste meting in meegenomen tenzij anders aangegeven Nr Omschrijving Noemer Operationalisatie Aantal Opbouw patiëntenpopulatie:

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met bekende hart- en vaatziekten in de huisartsenzorg Versie 1.1 20 februari 2009 Pagina 1 van 26 Overzicht en

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg Versie 1.1 19 februari 2009 Pagina 1 van 21 Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg Versie 1.1 PhJ. Postema,

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg Versie 1.3 3 oktober 2012 Pagina 1 van 22 Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg Versie 1.3 TR. van

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor preventie in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor preventie in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor preventie in de huisartsenzorg Versie 1.0 18 februari 2009 Pagina 1 van 20 Overzicht en definitie van indicatoren voor preventie in de huisartsenzorg Versie

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.8 3 oktober 2016 Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM

InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM De zorggroep heeft hard gewerkt om de Indicatoren sets van InEen en NHG gelijk te trekken. Na veel overleg met NHG en InEen is dit gelukt. Hieronder is een artikel te

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie mei 2016

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie mei 2016 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.7 30 mei 2016 Specificaties Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: advies stoppen met roken, BMI < 25, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016 Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.7 30 mei 2016 Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.5c 2 april 2014 Pagina 1 van 34 Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.5c TR. van Althuis, EHC. Bastiaanssen,

Nadere informatie

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.4 3 oktober 2012 Pagina 1 van 33 Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.4 TR. van Althuis, EHC. Bastiaanssen,

Nadere informatie

Rapportage zorgprogramma CVRM over 2012 Zorggroep Midden Brabant

Rapportage zorgprogramma CVRM over 2012 Zorggroep Midden Brabant Rapportage zorgprogramma CVRM over 2012 Zorggroep Midden Brabant Inleiding Deze rapportage laat de scores zien op de indicatoren die zijn afgesproken met de zorggroep. De informatie wordt gegenereerd vanuit

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg Versie 1.5 10 februari 2015 Pagina 1 van 28 Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg Versie 1.5 TR. van

Nadere informatie

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.3 28 juli 2011 Pagina 1 van 31 Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.3 TR. van Althuis, EHC. Bastiaanssen,

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie oktober 2016

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie oktober 2016 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.8 3 oktober 2016 Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: albuminurie advies stoppen met roken, I < 25, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor astma bij volwassenen in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor astma bij volwassenen in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor astma bij volwassenen in de huisartsenzorg Versie 1.2 28 juli 2011 Pagina 1 van 24 Overzicht en definitie van indicatoren voor astma bij volwassenen in de huisartsenzorg

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie oktober 2016

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie oktober 2016 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.8 3 oktober 2016 Specificaties Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: albuminurie advies stoppen met roken, I < 25, RR > 140 en

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie mei 2016

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie mei 2016 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.7 30 mei 2016 Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: advies stoppen met roken, BMI < 25, RR > 140 en niet behandeld egfr indicatoren

Nadere informatie

INDICATORENTOETS SPECIFICATIES DIABETES

INDICATORENTOETS SPECIFICATIES DIABETES INDICATORTOETS SPECIFICATIES DIABETES Meetperiode is 12 maanden, muv fundus: 24 maanden; en retinopathie: ooit Voor de uitslagen wordt de laatste meting meegenomen Nr. Omschrijving Noemer Operationalisatie

Nadere informatie

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Medicom voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Medicom voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Medicom voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Versie 2.0, 11 april 2013 2 Inhoud 1.1 Inleiding... 5 1.2 Registratie patiënten... 7 1.3 ICPC registratie van

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie maart 2017

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie maart 2017 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.9 1 maart 2017 Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: albuminurie advies stoppen met roken, BMI < 25, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie maart 2017

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie maart 2017 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.9 10 maart 2017 Specificaties Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: albuminurie advies stoppen met roken, BMI < 25, RR > 140

Nadere informatie

Overzicht en definitie van indicatoren voor astma bij volwassenen in de huisartsenzorg

Overzicht en definitie van indicatoren voor astma bij volwassenen in de huisartsenzorg Overzicht en definitie van indicatoren voor astma bij volwassenen in de huisartsenzorg Versie 1.3 22 januari 2014 Pagina 1 van 27 Overzicht en definitie van indicatoren voor astma bij volwassenen in de

Nadere informatie

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.2 30 september 2010 Pagina 1 van 31 Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.2 PhJ. Postema, TR. van

Nadere informatie

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in MicroHis voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in MicroHis voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in MicroHis voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Versie 2.0, 11 april 2013 2 Inhoud 1.1 Inleiding... 5 1.2 Registratie patiënten... 7 1.3 ICPC registratie van

Nadere informatie

Diabetes. D1 Diabetes prevalentie 249,0 233,9. D2 Diabetespopulatie indicatoren 78,7 85,8. D3 Hoofdbehandelaar diabetes 58,2 49,6

Diabetes. D1 Diabetes prevalentie 249,0 233,9. D2 Diabetespopulatie indicatoren 78,7 85,8. D3 Hoofdbehandelaar diabetes 58,2 49,6 Diabetes uw praktijk alle praktijke n D1 Diabetes prevalentie 249,0 233,9 D2 Diabetespopulatie indicatoren 78,7 85,8 D3 Hoofdbehandelaar diabetes 58,2 49,6 D6 HbA1c bepaald 70,9 70,5 D36 HbA1c < 53 81,3

Nadere informatie

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Mira voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Mira voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Mira voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Versie 2.0, 11 april 2013 2 Inhoud 1.1 Inleiding... 5 1.2 Registratie patiënten... 7 1.3 ICPC registratie van de

Nadere informatie

Rapportage zorgprogramma diabetes type 2 over 2012 Zorggroep Midden Brabant

Rapportage zorgprogramma diabetes type 2 over 2012 Zorggroep Midden Brabant Rapportage zorgprogramma diabetes type 2 over 2012 Zorggroep Midden Brabant Inleiding Deze rapportage laat de scores zien op de indicatoren die zijn afgesproken met de zorggroep. De informatie hiervoor

Nadere informatie

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM CEL 2010 0049 Indicatorenset DM Deze indicatorenset Diabetes Melitus is vervaardigd in opdracht van ZN en wordt ingebracht bij Zichtbare Zorg als de door zorgverzekeraars gewenste indicatorenset. Zorgverzekeraars

Nadere informatie

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Promedico VDF voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Promedico VDF voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Promedico VDF voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Versie 2.0, 11 april 2013 2 Inhoud 1.1 Inleiding... 5 1.2 Registratie patiënten... 7 1.3 ICPC registratie

Nadere informatie

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg. Versie 1.6b

Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg. Versie 1.6b Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.6b 21 mei 2015 Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Versie 1.6b TR. van Althuis, M. Bouma, NHG Pagina 2 van

Nadere informatie

dinsdag 12 februari 2008 Pagina 1 van 34

dinsdag 12 februari 2008 Pagina 1 van 34 Overzicht en definitie van diabetesindicatoren huisartsenzorg Specificaties Uitspoelformaat Diabetesindicatoren Richtlijn Registratie ten behoeve van Diabetesindicatoren dinsdag 12 februari 2008 Pagina

Nadere informatie

Bepalingenclusters CVRM

Bepalingenclusters CVRM Bepalingenclusters CVRM Onderstaande clusters zijn afkomstig uit de HIS-tabel Bepalingenclusters en zijn in verschillende HIS en ingebouwd. De clusters zijn opgebouwd uit bepalingen uit de HIS-tabel diagnostische

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1)

Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) Nederlandse Diabetes Federatie 033-4480845 info@diabetesfederatie.nl Stationsplein 139 3818 LE Amersfoort Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) De

Nadere informatie

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Promedico ASP voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Promedico ASP voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Instructie registratie kwaliteitsindicatoren in Promedico ASP voor: Diabetes Mellitus 2 COPD CVRM Versie 2.0, 11 april 2013 2 Inhoud 1.1 Inleiding... 5 1.2 Registratie patiënten... 7 1.3 ICPC registratie

Nadere informatie

21 september 2011. Pagina 1 van 7

21 september 2011. Pagina 1 van 7 Overzicht van de NHG/LHV indicatoren diabeteszorg, de subset van indicatoren vastgesteld door Bureau ZiZo huisartsenzorg en de subset van indicatoren vastgesteld door Bureau ZiZo Chronische Zorg 21 september

Nadere informatie

Bijsluiter gebruik HVZ-indicatoren in de huisartsenpraktijk. Fenna Schouten Versie 3

Bijsluiter gebruik HVZ-indicatoren in de huisartsenpraktijk. Fenna Schouten Versie 3 Bijsluiter gebruik HVZ-indicatoren in de huisartsenpraktijk Fenna Schouten f.schouten@nhg.org 09-02-2017 Versie 3 Inhoud Overzicht van de indicatoren... 2 Populatiegegevens... 2 Bloeddruk... 2 LDL en lipideverlagende

Nadere informatie

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie juni 2016

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie juni 2016 Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie 2.0 8 juni 2016 Specificaties Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de huisarts(praktijk)

Nadere informatie

Generieke uitspoel specificatie tbv indicatoren Versie 3

Generieke uitspoel specificatie tbv indicatoren Versie 3 Generieke uitspoel specificatie tbv indicatoren Versie 3 Hans Postema, Tjeerd van Althuis, 30 september 2010 Dit document beschrijft de technische uitwerking van het aanmaken van de vereiste exportbestanden

Nadere informatie

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie 2.1 3 oktober 2016 Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de huisarts(praktijk) maakt het NHG

Nadere informatie

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie 2.2 1 maart 2017 Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de huisarts(praktijk) maakt het NHG

Nadere informatie

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren Diabetes Mellitus 2 en COPD in Promedico VDF

Instructie registratie kwaliteitsindicatoren Diabetes Mellitus 2 en COPD in Promedico VDF Instructie registratie kwaliteitsindicatoren Diabetes Mellitus 2 en COPD in Promedico VDF Versie 1.0, 3 mei 2012 Inhoud 1.1 Inleiding... 3 1.2 Registratie patiënten... 4 1.3 ICPC-registratie van de diagnose...

Nadere informatie

Instructie indicatoren- en inzoomrapporten

Instructie indicatoren- en inzoomrapporten Instructie indicatoren- en inzoomrapporten Instructie indicatoren- en inzoomrapporten 1 Inhoud Indicatorenrapport... 3 Doel en toelichting... 3 Beschrijving NHG Indicatoren Diabetes in KIS VitalHealth

Nadere informatie

CVRM Implementatie Traject (CRIT) voor HVZ patiënten

CVRM Implementatie Traject (CRIT) voor HVZ patiënten CVRM Implementatie Traject (CRIT) voor HVZ patiënten Voor de logistieke inrichting van het CVRM spreekuur voor HVZ patiënten is het essentieel dat iedereen weet wie wat doet, wanneer, hoe vaak en hoe lang.

Nadere informatie

AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2014

AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2014 AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2014 specificaties indicatoren landelijke benchmark 2014 - v1.0 definitief 1/18 COLOFON Titel specificaties indicatoren landelijke benchmark

Nadere informatie

Consensus Screening op risicofactoren hart/vaatziekten

Consensus Screening op risicofactoren hart/vaatziekten Consensus Screening op risicofactoren hart/vaatziekten Samenvatting Bij het preventief sportmedisch onderzoek (basisplus en groot Sportmedisch Onderzoek) bepalen we tenminste Cholesterol en HDL-cholesterol

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Benchmark Diabetes 2016 SEZ Zaanstreek-Waterland

Benchmark Diabetes 2016 SEZ Zaanstreek-Waterland SEZ Zaanstreek-Waterland Waterland Mvr. M.E.M. Nota Dhr. R.T. Swart Kenniscentrum voor Ketenzorg Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Populatiegegevens... 4 Populatiegegevens gespiegelde patiënten... 5 Proces-

Nadere informatie

Primaire preventie HVZ

Primaire preventie HVZ Primaire preventie HVZ Stel altijd een risicoprofiel op bij patiënten: met doorgemaakte HVZ, diabetes mellitus (DM), reumatoïde artritis (RA) of chronische nierschade met een belaste familieanamnese voor

Nadere informatie

AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2016

AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2016 AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 201 Versie: 1.1 Datum: januari 201 Status: Definitief Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Goedkeuring en certificering... 3 1.2 Verspreiding... 3 1.3

Nadere informatie

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2018 Geachte heer/mevrouw,

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2018 Geachte heer/mevrouw, datum 27 november 2018 Contactpersonen van de zorggroepen en referentie 00242 gezondheidscentra met een contract voor uw kenmerk betreft Indicatoren Transparante Ketenzorg over 2018 ketenzorgprogramma

Nadere informatie

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie mei 2016

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie mei 2016 Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie 2.0 30 mei 2016 Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de huisarts(praktijk) maakt het NHG

Nadere informatie

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2015 Geachte heer, mevrouw,

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2015 Geachte heer, mevrouw, datum 18 december 2015 Aan: contactpersonen van de zorggroepen en referentie 5458 gezondheidscentra met een contract voor uw kenmerk betreft Indicatoren Transparante Ketenzorg over 2015 ketenzorgprogramma

Nadere informatie

11 april 2012. Pagina 1 van 5

11 april 2012. Pagina 1 van 5 Overzicht van de NHG/LHV indicatoren COPD-zorg, de subset van indicatoren vastgesteld door Bureau huisartsenzorg en de subset van indicatoren vastgesteld door Bureau Chronische Zorg 11 april 2012 Pagina

Nadere informatie

CVRM in N.Kennemerland

CVRM in N.Kennemerland CVRM in N.Kennemerland Goof Zonneveld Jacco Rempe Huisartsenzorg Noord-Kennemerland Zorgprogramma CVRM Preventie Preventie van HVZ traditioneel altijd aandacht voor hypertensie, onvoldoende aandacht voor

Nadere informatie

E-CVRM kernset, uitgebreide versie, feb 2014

E-CVRM kernset, uitgebreide versie, feb 2014 E-CVRM kernset, uitgebreide versie, feb 2014 De E-CVRM kernset is één van de producten voortkomend uit het project Informatiestandaard cardiometabole aandoeningen. De E-CVRM kernset beschrijft een minimale

Nadere informatie

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2016 Geachte heer, mevrouw,

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2016 Geachte heer, mevrouw, datum 22 april 2016 Aan: contactpersonen van de zorggroepen en referentie 5693 gezondheidscentra met een contract voor uw kenmerk betreft Indicatoren Transparante Ketenzorg over 2016 ketenzorgprogramma

Nadere informatie

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich.

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich. Bijlage 1: samenwerkingsafspraken diëtisten binnen DBC CVRM GHC Uitgangspunten Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) staat voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

CVRM: patiënten selectie en registratie!! cvrm(anagement!!) Registratie 8-1-2013. Maak een (verbeter)plan!!

CVRM: patiënten selectie en registratie!! cvrm(anagement!!) Registratie 8-1-2013. Maak een (verbeter)plan!! CVRM: patiënten selectie en registratie!! Sandwichcursus huisartsen/praktijkondersteuners 13 december 2012 Organisatie: Zorggroep Synchroon en WDH Uden-Veghel en Oss cvrm(anagement!!) Maak een (verbeter)plan!!

Nadere informatie

AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2015

AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2015 AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2015 specificaties indicatoren landelijke benchmark over 2015-1/18 COLOFON Titel specificaties indicatoren landelijke benchmark 2014 Datum 11

Nadere informatie

Uitspoelformaat Diabetes Indicatoren HW, EB, RO, TvA, 30 november 2007/26 februari 2009

Uitspoelformaat Diabetes Indicatoren HW, EB, RO, TvA, 30 november 2007/26 februari 2009 Uitspoelformaat Diabetes Indicatoren HW, EB, RO, TvA, 30 november 2007/26 februari 2009 Status: dit is de definitieve versie, na verwerking van het commentaar van de veldronde in oktober 2007. Dit document

Nadere informatie

Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement Deel III Conceptlijst indicatoren

Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement Deel III Conceptlijst indicatoren Platform Vitale Vaten Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement Deel III Conceptlijst indicatoren Met dank aan Dr. J. van Lieshout (auteur), dr. M. Wensing (auteur/projectleider), IQ Healthcare, UMC St.

Nadere informatie

HET CVRM SPREEKUUR. In de eerste lijn

HET CVRM SPREEKUUR. In de eerste lijn HET CVRM SPREEKUUR In de eerste lijn Even voorstellen Mieke Wijnen Programmacoördinator CVRM bij Thoon Taken Praktijken begeleiden bij het opzetten van het categoraal spreekuur CVRM Aanbieden van hulpmiddelen

Nadere informatie

Amsterdam 1 11 11. Joke Lanphen Kaderarts Hart en Vaatziekten. huisarts in GZC de Lloods. Amsterdam 1-11-11 1

Amsterdam 1 11 11. Joke Lanphen Kaderarts Hart en Vaatziekten. huisarts in GZC de Lloods. Amsterdam 1-11-11 1 Amsterdam 1 11 11 Joke Lanphen Kaderarts Hart en Vaatziekten huisarts in GZC de Lloods Amsterdam 1-11-11 1 Amsterdam 1 11 11 Voor de fietslichten: Ik heb mijn eigen CVR beoordeeld ahv de score kaart Ik

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

regio uw praktijk 2004 43.8 56.2 % % jaar 6.9 jaar 15.9 66.5 8.2 9.4 % % % 67.8 54.1 17.6 % % % 7.1 4.4 81.8 148.5 29.9 mmhg

regio uw praktijk 2004 43.8 56.2 % % jaar 6.9 jaar 15.9 66.5 8.2 9.4 % % % 67.8 54.1 17.6 % % % 7.1 4.4 81.8 148.5 29.9 mmhg Algemene gegevens -5 In het onderstaande overzicht kunt u de gegevens uit uw praktijk van 5 (laatste kolom) vergelijken met die van 5 huisartspraktijken uit de regio (eerste kolom) en uw eigen praktijk

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER IN- EN EXCLUSIE CVRM Versie w1.1 Jan. 2017

INVENTARISATIEFORMULIER IN- EN EXCLUSIE CVRM Versie w1.1 Jan. 2017 INVENTARISATIEFORMULIER IN- EN EXCLUSIE CVRM Versie w1.1 Jan. 2017 Opname in de keten is alleen mogelijk voor patiënten die aan de onderstaande criteria voldoen: patiënten waarvan opdrachtnemer de hoofdbehandelaar

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST TOETSINSTRUMENT

INFORMATIEBIJEENKOMST TOETSINSTRUMENT INFORMATIEBIJEENKOMST TOETSINSTRUMENT 6 juli 2015 AGENDA 1. Opening en mededelingen 2. Benchmark ketenzorg 2016 door Maarten Klomp 3. Herziening resultaatbekostiging S3 toetsinstrument 2015 door Ronald

Nadere informatie

Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg

Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Inhoudsopgave Algemeen:... 2 Stappenplan: Bestand aanmaken.... 3 Eerste keer dat u een bestand wilt gaan aanmaken voor VIP-Calculus:...

Nadere informatie

Publieke indicatoren diabeteszorg: hoever gaan we? Dr. Margriet Bouma, huisarts, senior wetenschappelijk medewerker NHG

Publieke indicatoren diabeteszorg: hoever gaan we? Dr. Margriet Bouma, huisarts, senior wetenschappelijk medewerker NHG Publieke indicatoren diabeteszorg: hoever gaan we? Dr. Margriet Bouma, huisarts, senior wetenschappelijk medewerker NHG Wat is publiek? Rapportage aan IGZ, verzekeraars, NPCF/consumentenbond, VWS Op de

Nadere informatie

Opgenomen ter identificatie van de patiënt voor diegenen die geen toegang tot de GBA hebben

Opgenomen ter identificatie van de patiënt voor diegenen die geen toegang tot de GBA hebben Patiëntgegevens BSN Equivalent in HIS referentiemodel: BSN Burgerservicenummer van de patiënt Navraag bij patient eenmalig Opgenomen ter identificatie van de patiënt ######### Voorna(a)m(en) Equivalent

Nadere informatie

Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar Diabetes mellitus type 2. Bijlage. Selectie voor InEen Benchmark, rapportage over 2017

Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar Diabetes mellitus type 2. Bijlage. Selectie voor InEen Benchmark, rapportage over 2017 Mercatorlaan 1200 / 3528 BI Utrecht 030 282 3788 Postbus 2672 / 3500 GR Utrecht ineen.n1/ info@ineen.n1 Bijlage Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar 2017 Diabetes mellitus type 2 BM nr.

Nadere informatie

3. Diagnostiek en risico-inventarisatie

3. Diagnostiek en risico-inventarisatie LEIDRAAD DIABETES_BINNENWERK-BSL_100 x 150 4-4 01-09-11 15:01 Pagina 1 3. Diagnostiek en risico-inventarisatie 3.1 Diagnostiek Indien een patiënt de klassieke symptomen van diabetes heeft, is de diagnose

Nadere informatie

PRAKTIJKDOCUMENT. CVRM Secundaire preventie 2014. In de huisartsenpraktijk

PRAKTIJKDOCUMENT. CVRM Secundaire preventie 2014. In de huisartsenpraktijk PRAKTIJKDOCUMENT CVRM Secundaire preventie 2014 In de huisartsenpraktijk Referenties - ELZHA Startdocument Zorgprogramma ketenzorg VRM,Pilot in de Wijk, mei 2011 - ELZHA Praktijkdocument CVRM, Concept

Nadere informatie

STAPPENPLAN VRM PRIMAIRE PREVENTIE

STAPPENPLAN VRM PRIMAIRE PREVENTIE STAPPENPLAN VRM PRIMAIRE PREVENTIE 2014 Inhoudsopgave A. INTRODUCTIE... 3 B. HET STAPPENPLAN... 4 1. Selecteren doelgroep... 4 2. Uitbreiden doelgroep... 4 3. Registreren in CareSharing... 5 4. Oproepen

Nadere informatie

Informatie starten VVR zorgprogramma. Voor: huisartsenpraktijken Versie: 1.0 Syntein, december 2016

Informatie starten VVR zorgprogramma. Voor: huisartsenpraktijken Versie: 1.0 Syntein, december 2016 Informatie starten VVR zorgprogramma Voor: huisartsenpraktijken Versie: 1.0 Syntein, december 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Wat is CVRM?... 3 1.2 Richtlijnen en standaarden... 3 1.3 Voorwaarden

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1)

Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) Nederlandse Diabetes Federatie 033-4480845 info@diabetesfederatie.nl Stationsplein 139 3818 LE Amersfoort Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) De

Nadere informatie

Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar 2017

Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar 2017 Bijlage Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar 2017 Diabetes mellitus type 2 1 Prevalentie diabetes mellitus type 2 7 1 % diabetespatiënten in zorgprogramma < 80 jr. bij wie LDL is bepaald

Nadere informatie

Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten

Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten WWW.ZORROO.NL 1 Voorwoord Zorroo staat voor Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken. Wij zijn een organisatie die samen met uw huisarts en andere

Nadere informatie

Fries Wisselprotocol CVRM

Fries Wisselprotocol CVRM Fries Wisselprotocol CVRM Basis Educatie Leefstijloptimalisatie: o matig alcoholgebruik o bewuste voeding waaronder zoutbeperking (tot 5 gram/dag) o stoppen roken o voldoende lichamelijke activiteiten

Nadere informatie

Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Gert-Jan van Boven Directeur Nictiz

Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Gert-Jan van Boven Directeur Nictiz Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Gert-Jan van Boven Directeur Nictiz Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Wat is Nictiz? Welke eisen stelt geïntegreerde zorg aan ICT? Waar

Nadere informatie

Fries Wisselprotocol CVRM Auteurs: Wim Brunninkhuis, Martinus Fennema en Froukje Ubels, November 2014 Beheerder: Froukje Ubels

Fries Wisselprotocol CVRM Auteurs: Wim Brunninkhuis, Martinus Fennema en Froukje Ubels, November 2014 Beheerder: Froukje Ubels Fries Wisselprotocol CVRM Auteurs: Wim Brunninkhuis, Martinus Fennema en Froukje Ubels, November 2014 Beheerder: Froukje Ubels Basis Educatie Leefstijloptimalisatie: o matig alcoholgebruik o bewuste voeding

Nadere informatie