Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten"

Transcriptie

1 Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Datum 30 september 2013 Referentie

2 Referentie Rapporttitel Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Datum 30 september 2013 Opdrachtgever Contactpersoon ECD milieumanagement Hovenlaan BC DORDRECHT De heer ir. E.C. Doekemeijer Behandeld door ir. E.H.J. Philippens Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV Europalaan 18-18a 5232 BC 'S-HERTOGENBOSCH Postbus AP 'S-HERTOGENBOSCH Telefoon Fax Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten 30 september 2013 Bladzijde 1

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Uitgangspunten akoestisch onderzoek Maximaal representatieve bedrijfssituaties 5 3 Normstelling Directe hinder Indirecte hinder 7 4 Rekenmodel Objecten en bodemvlakken Rekenpunten Geluidbronnen Best Beschikbare Technieken (BBT) 10 5 Rekenresultaten en toetsing Directe geluidhinder: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L Ar,LT Directe geluidhinder: Maximale geluidniveau L Amax 13 6 Conclusie 14 Figuren Figuur I Figuur I-1 Figuur II Figuur II-1 Figuur II-2 Figuur II-3 Figuur III Figuur III-1 Figuur III-2 Overzicht inrichtingsterrein Overzicht aangeleverd rekenmodel door zonebeheerder Overzicht ingevoerde objecten en schermen Overzicht rekenpunten Overzicht vaste geluidbronnen Overzicht mobiele geluidbronnen Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten 30 september 2013 Bladzijde 2

4 Bijlagen Bijlage I Bijlage I-1 Bijlage I-2 Invoergegevens toegevoegde objecten Invoergegevens toegevoegde rekenpunten Bijlage II Bijlage II-1 Invoergegevens geluidbronnen rekenmodel (L Ar,LT ) Bijlage II-2 Invoergegevens geluidbronnen rekenmodel (L Amax ) Bijlage III Bijlage III-1 Rekenresultaten maximale representatieve bedrijfssituatie (L Ar,LT ) Bijlage III-2 Rekenresultaten maximale representatieve bedrijfssituatie (L Amax ) Bijlage IV Bijlage IV-1 Bronsterkteberekening nieuwe mobiele brekerinstallatie Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten 30 september 2013 Bladzijde 3

5 1 Inleiding In opdracht van ECD milieumanagement is door Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluiduitstraling van de vestiging van Theo Pouw aan de Asfaltstraat 25 te Lelystad. De aanleiding van het onderzoek is een wijziging van de bedrijfsactiviteiten. Het doel van dit akoestisch onderzoek is om inzicht te geven in de geluidemissie van de inrichting naar de omgeving. Hiertoe is de geluiduitstraling van de inrichting berekend op basis van de aangeleverde representatieve bedrijfssituatie, bureau-ervaringscijfers en geluidmetingen verricht bij vergelijkbare inrichtingen. Het onderzoek heeft betrekking op het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidniveau ten gevolge van voertuigbewegingen en activiteiten binnen de inrichting. Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de van toepassing zijnde regels uit de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai (1999). De huidige activiteiten van de inrichting vallen onder de reikwijdte het Activiteitenbesluit. Voor de voorgenomen activiteiten dient een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. De inrichting maakt deel uit van het industrieterrein Oostervaart dat volgens de Wet geluidhinder van een geluidzone is voorzien, zodat de bepalingen uit de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing zijn. In deze rapportage zijn de uitgangspunten en de bevindingen van het uitgevoerde akoestisch onderzoek opgenomen. In de nu voorliggende rapportage zijn de opmerkingen van het bevoegde gezag op een eerdere versie verwerkt. Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten 30 september 2013 Bladzijde 4

6 2 Uitgangspunten akoestisch onderzoek De bestaande inrichting is thans in hoofdzaak gericht op de op- en overslag van primaire en secundaire bouwstoffen. De geluiduitstraling van de inrichting is onderzocht en uitgebreid beschreven in onze rapportage met referentienummer d.d. 18 december De aanleiding voor een nieuw akoestisch onderzoek wordt gevormd door de volgende voorgenomen wijzigingen: - De verplaatsing van de op- en overslag van afvalstoffen op de locatie aan de Mortelstraat 9 te Lelystad naar de locatie aan de Asfaltstraat 25. De totale doorzet aan primaire en secundaire alsmede van afvalstoffen zal niet wijzigen en bedraagt in totaal ton/jaar. Er zal echter ook overslag gaan plaatsvinden van afvalstoffen zoals verontreinigde baggerspecie en vergelijkbare afvalstoffen alsmede van stukgoed in een totale hoeveelheid van ton per jaar; - Het gaan breken van bouw- en slooppuin met een mobiele puinbreker tot menggranulaat (afkomstig van Mortelstraat 9); - Het zeven van mengvrachten (afkomstig van Mortelstraat). De aan- en afvoer van grond-, bouw- en afvalstoffen vindt plaats per schip en per as. Voor de op- en overslag worden een kadekraan en een shovel ingezet. De ligging van het inrichtingsterrein is weergegeven in figuur I-1. Het terrein is aan de west-, oost- en zuidzijde voorzien van keerwand met een hoogte van 3,5 meter. Bij de in-/uitrit zijn een weegbrug en een kantoorunit gerealiseerd. 2.1 Maximaal representatieve bedrijfssituaties De maximaal representatieve bedrijfssituatie is die bedrijfssituatie die vaker dan 12 maal op jaarbasis kan optreden en die ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen in de hoogste geluidbijdrage resulteert. Inclusief de beoogde wijzigingen wordt bij de onderzochte inrichting de maximaal representatieve bedrijfssituatie gevormd door de volgende activiteiten: - De schepen worden gelost/geladen aan de kade aan de noordzijde van het terrein met een diesel aangedreven mobiele kraan. Op jaarbasis worden circa 250 schepen verwacht hetgeen resulteert in maximaal 3 schepen per etmaal waarbij niet wordt uitgesloten dat 1 schip in de avondperiode wordt gelost of beladen. Het materiaal wordt direct vanuit het schip in de vrachtwagen gelost of andersom. Uitgaande van 30 ton per vrachtwagen en 800 ton per schop zullen ten behoeve van de overslag van baggerspecie gedurende de dag- en avondperiode respectievelijk 54 en 27 vrachtwagens extra naar de inrichting komen. Uitgaande van een kraancapaciteit (Caterpillar 375) van 300 ton per uur zal de kraan gedurende 5 uur in de dagperiode en 2,5 uur in de avondperiode ter plaatse van de kade in bedrijf zijn; - Voor het breken en zeven van puin wordt op het terrein een mobiele puinbreker (Kleemann Reiner Mobirex) en een mobiele zeefinstallatie (Kleemann Reiner Mobiscreen) ingezet gedurende 12 uur in de dagperiode. De doorzet van de breekinstallatie bedraagt circa ton per jaar. Daarnaast kan sprake zijn van een mobiele menginstallatie. Gedurende 12 uur wordt de aanvoer van puin en de afvoer van gebroken/gezeefd materiaal verzorgt door de mobiele kraan en de shovel; - De shovel is gedurende 12 uur in de dagperiode inzetbaar voor de op- en overslag van de aangevoerde grond-, bouw- en afvalstoffen op het terrein. De shovel wordt niet tijdens de avond- en nachtperiode ingezet; Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten 30 september 2013 Bladzijde 5

7 - Per etmaal zullen maximaal 164 vrachtauto s bij de inrichting arriveren en vertrekken. De verdeling over de dag-, avond- en nachtperiode is als volgt: 129 in de dagperiode, 29 in de avondperiode en 6 in de nachtperiode; - Op het terrein is een weegbrug aanwezig en elke vrachtauto wordt twee keer gewogen (beladen en onbeladen). Voor het twee keer wegen van een vrachtauto wordt een bedrijfstijd van gemiddeld één minuut aangehouden; - Mogelijk dat in de toekomst een vultrechter wordt voorzien. Vooralsnog is rekening gehouden met het storten van grind vanuit het afgemeerde schip in de gereedstaande vrachtwagen; - Naast de kantoorunit parkeren de personenauto s van de werknemers en bezoekers van Theo Pouw. Hierbij is sprake van vier voertuigbewegingen in de dagperiode en twaalf voertuigbewegingen tijdens de dagperiode. Volgens opgave van de opdrachtgever kan sprake zijn van twee verschillende bedrijfssituaties: - Bedrijfssituatie 1: het beperkt laden of lossen van een schip tegelijk plaats met het breken van puin door de mobiele puinbreker; - Bedrijfssituatie 2: het laden en lossen van schepen zonder het breken van puin. Het verschil tussen bedrijfssituatie 1 en 2 is dat onder 1 slechts gedurende 5 uur in de dagperiode sprake is van laden en lossen van schepen en onder 2 gedurende 9 uur in de dagperiode. In de overige perioden is er geen verschil tussen beide mogelijke bedrijfssituaties. Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten 30 september 2013 Bladzijde 6

8 3 Normstelling Bij de normstelling wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte geluidhinder. Onder directe geluidhinder wordt die hinder bedoeld die ontstaat ten gevolge van activiteiten op of in de directe nabijheid van het inrichtingsterrein. Daarbij wordt weer onderscheid gemaakt tussen het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT ) en het maximale geluidniveau (L Amax ). Onder indirecte hinder wordt de hinder bedoeld die ontstaat ten gevolge van het verkeer dat van en naar de inrichting rijdt. 3.1 Directe hinder De huidige activiteiten van Theo Pouw op het terrein aan de Asfaltstraat 25 vallen binnen de reikwijdte van het Activiteitenbesluit. Met de voorgenomen wijzigingen in de bedrijfsvoering dient voor de inrichting een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. De locatie ligt op het gezoneerde industrieterrein Oostervaart. Dit betekent dat voor de locatie geluidruimte gereserveerd is binnen de voor het gehele industrieterrein beschikbare geluidruimte. Alleen de zonebeheerder heeft inzicht in de totale geluidverdeling binnen het industrieterrein, zodat uitsluitend de zonebeheerder kan nagaan of de aangevraagde geluidruimte (L Ar,LT ) inpasbaar is binnen de totale voor het gehele industrieterrein gereserveerde geluidruimte (de zogenaamde inpasbaarheidstoets). Op de gevels van de geluidgevoelige bestemmingen worden de berekende maximale geluidniveaus getoetst aan de grenswaarden van de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening. De grenswaarde uit de Handreiking voor het maximale geluidniveau bedraagt 70 db(a) in de dagperiode, 65 db(a) in de avondperiode en 60 db(a) in de nachtperiode. 3.2 Indirecte hinder De indirecte hinder dient bepaald en beoordeeld te worden volgens de Circulaire indirecte hinder 1. Uit jurisprudentie blijkt echter dat voor inrichtingen gelegen op een gezoneerd industrieterrein de geluidbijdrage vanwege het verkeer niet wordt getoetst aan de grenswaarden uit de Circulaire. Gezien dit hier ook het geval is, heeft een bepaling en beoordeling van de geluidbijdrage vanwege het verkeer van en naar de inrichting niet plaatsgevonden. 1 Ministeriële Circulaire d.d. 29 februari 1996 inzake Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van naar de inrichting in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer. Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten 30 september 2013 Bladzijde 7

9 4 Rekenmodel Het basisrekenmodel - afkomstig van de zonebeheerder - is aangevuld met objecten en geluidbronnen van de inrichting. In figuur II-1 is het aangeleverde rekenmodel grafisch weergegeven. Met dit aangevulde rekenmodel is de geluiduitstraling van de inrichting naar de omgeving berekend. Hierbij is gebruik gemaakt van het rekenprogramma 'Geomilieu' versie Objecten en bodemvlakken In het rekenmodel zijn alle relevante objecten van de inrichting en de directe omgeving meegenomen. In figuur II-2 zijn de gehanteerde objecten en schermen grafisch weergegeven. In bijlage I-1 zijn de gedetailleerde invoergegevens opgenomen. In overeenstemming met het beleid van de zonebeheerder is op het inrichtingsterrein een standaard bodemfactor van 0,6 toegepast. 4.2 Rekenpunten De rekenpunten in het aangeleverde rekenmodel zijn aangevuld met rekenpunten (T01 tot en met T05) waarmee de geluidbelasting op 50 meter afstand van de inrichtingsgrens berekend is. Voor deze rekenpunten is een beoordelingshoogte van 5 meter boven het plaatselijk maaiveld aangehouden. In figuur II-3 zijn de aanvullende rekenpunten grafisch weergegeven en in bijlage I-2 zijn de gedetailleerde invoergegevens opgenomen. 4.3 Geluidbronnen Voor een over het terrein rijdende en manoeuvrerende vrachtwagen is een bronsterkte van 104 db(a) aangehouden bij een gemiddelde rijsnelheid van 10 kilometer per uur. In het rekenmodel zijn de volledige rijroutes over het terrein opgenomen. Voor de berekening van de maximale geluidniveaus is rekening gehouden met het ontsnappen van remlucht bij vrachtauto's waarvoor een bronsterkte van 110 db(a) is gehanteerd. Voor de personenauto s is de gemiddeld bronvermogen van 90 db(a) aangehouden. Door het sluiten van autoportieren ontstaan piekniveaus van 100 db(a). De gemiddelde rijsnelheid van een personenauto over het terrein bedraagt 15 kilometer per uur. Voor de kraan van het type Caterpillar 375 is een bronsterkte van 108 db(a) gehanteerd op basis van meetresultaten aan dezelfde kraan bij een andere vestiging van Theo Pouw (zoals werd ingezet aan de Mortelstraat 9). Voor de shovel is eveneens een bronsterkte van 108 db(a) aangehouden (afkomstig van Mortelstraat). Voor het storten van de grove fractie (grind) is ervan uitgegaan dat de over een stortperiode gemiddelde geluidemissie overeenkomt met een bronsterkte van 109 db(a) bij een bedrijfstijd van 4% (equivalente bronsterkte van 96 db(a)). Voor een stationaire draaiende motor van een vrachtauto is een gemiddelde bronsterkte van 98 db(a) aangehouden. Voor het optrekken van de vrachtauto is een maximale bronsterkte van 110 db(a) gehanteerd. Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten 30 september 2013 Bladzijde 8

10 Circa 5 maal per dag wordt een container op het terrein gewisseld. Het oppakken van een container neemt 10 minuten in beslag bij een bronsterkte van 107 db(a) en het neerzetten maximaal 5 minuten bij een bronsterkte van 101 db(a) (conform locatie Mortelstraat). Binnen het terrein wordt gebruik gemaakt van de mobiele puinbreekinstallatie Keestrach Destroyer 1112 waarvan de geluidemissie middels metingen door derden is vastgesteld. De resultaten van deze metingen en de vastgestelde bronsterkte is gerapporteerd en als zodanig in bijlage IV opgenomen. vastgesteld. Uit de rapportage blijkt een totaal bronvermogen van 113 db(a). De mobiele menginstallatie resulteert in een bronsterkte van 103 db(a) volgens garantiemetingen van de leverancier. Tabel 4.1 geeft een overzicht van de in het rekenmodel gehanteerde geluidbronnen. Tabel 4.1: overzicht bronvermogens geluidbronnen en gehanteerde bedrijfstijden, of voertuigaantallen Bedrijfssituatie 1: overslag naast breken (BS1) Bronnr. Bronomschrijving Bedrijfstijd in uren of aantal voertuigen Bronvermogen L w in db(a) Dag Avond Nacht Gem. Max. ( uur) ( uur) ( uur) Puntbronnen P01 - P04 mobiele kraan (4x) kade 1 5 / 4 = 1.75 uur 2.5 / 4 = * P05 - P11 shovel (7x) 12 / 7 = 1,71 uur * P12 laden vrachtauto door kraan 36 minuten 12 minuten * (schip -> vrachtwagen P13 weegbrug 129 x 1 min = 29 x 1 min = 6 x 1 min = ** 2,15 uur 0,483 uur 0,1 uur P14 Mobiele menginstallatie 8 uur * P15 mobiele puinbreker 8 uur P16 mobiele kraan breker/zeef 6 uur * P17 P18 Oppakken container Neerzetten container 50 minuten 25 minuten Mobiele bronnen M01 vrachtauto s ** a b arriveren vertrekken 129 voertuigen 129 voertuigen 29 voertuigen 29 voertuigen 6 voertuigen 6 voertuigen M02 personenauto s *** a b arriveren vertrekken 4 voertuigen 8 voertuigen voertuigen -- Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten 30 september 2013 Bladzijde 9

11 Bedrijfssituatie 2: intensief overslag maar geen breken van puin (BS2) Bronnr. Bronomschrijving Bedrijfstijd in uren of aantal voertuigen Bronvermogen L w in db(a) Dag Avond Nacht Gem. Max. ( uur) ( uur) ( uur) Puntbronnen P01 - P04 mobiele kraan (4x) kade 1 9 / 4 = 2.25 uur 2.5 / 4 = * P05 - P11 shovel (7x) 12 / 7 = 1,71 uur * P12 laden vrachtauto door kraan 36 minuten 12 minuten * (schip -> vrachtwagen P13 weegbrug 129 x 1 min = 29 x 1 min = 6 x 1 min = ** 2,15 uur 0,483 uur 0,1 uur P14 Mobiele menginstallatie * P15 mobiele puinbreker P16 mobiele kraan breker/zeef * P17 P18 Oppakken container Neerzetten container 50 minuten 25 minuten Mobiele bronnen M01 vrachtauto s ** a b arriveren vertrekken 129 voertuigen 129 voertuigen 29 voertuigen 29 voertuigen 6 voertuigen 6 voertuigen M02 personenauto s *** a b arriveren vertrekken 4 voertuigen 8 voertuigen voertuigen -- Toelichting tabel: *: storten grind/puin **: ontsnappen remlucht, optrekken vrachtauto ***: dichtslaan portier personenauto Een volledig overzicht van de gehanteerde (spectrale) invoergegevens van het rekenmodel ten aanzien van de geluidbronnen wordt gegeven in bijlage II-1 (L Ar,LT ) en bijlage II-2 (L Amax ). In figuur III-1 en III-2 zijn de gehanteerde bronnen grafisch weergegeven. 4.4 Best Beschikbare Technieken (BBT) Uit de eerdere geluidstudies bleek dat de puinbreekinstallatie in belangrijke mate de geluidbijdrage in de omgeving bepaald. Onderzocht is of de nieuwe installatie aan het BBT principe voldoet. Door het wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) is een publicatie in 2004 verschenen met de titel Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor recyclage van bouw- en slooppuin. Hierin staat vermeld dat op basis van de locatie van de installatie er een risico bestaat op plaatselijke hinder door geluid. Is dit het geval dan kunnen de in de studie-rapportage genoemde maatregelen als BBT worden beschouwd. De genoemde maatregelen komen niet in aanmerking voor opname in sectorale voorwaarden maar kunnen wel overwogen worden voor opname als bijzondere voorwaarden in een milieuvergunning als sprake is van plaatselijke hinder. Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten 30 september 2013 Bladzijde 10

12 In de onderhavige situatie zijn echter geen redenen om aan te nemen dat de installatie tot lokale hinder zal leiden, daar de toelaatbare geluidbelasting in de omgeving binnen de Wet geluidhinder is geregeld in de vorm van een geluidzone. Volgens de studie worden de volgende relevante maatregelen als BBT maatregelen beschouwd als sprake is van lokale hinder: - Het aanbrengen van een geluidwal; - Het geheel of gedeeltelijk omkasten van deelbronnen (reeds voorzien); - Het toepassen van geluiddempers en geluidgedempte roosters op in- en uitlaten van ventilatieopeningen en motoren; - Het bekleden van de storttrechters en afvoergoten met rubber en/of het gebruik van rubberen zeefdekken. (reeds voorzien). De geluidemissie van de te plaatsen installatie valt binnen de bandbreedte van de literatuuropgave. Daar komt bij dat de genoemde aanvullende voorzieningen zijn getroffen en de installatie wordt opgesteld tussen hoge keerwanden. We achten het treffen van nog verdergaande maatregelen, zoals hierboven geschetst (wallen), geen maatregelen die in het kader van BBT nog van het bedrijf verlangd kunnen worden. Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten 30 september 2013 Bladzijde 11

13 5 Rekenresultaten en toetsing 5.1 Directe geluidhinder: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L Ar,LT Tabel 5.1 geeft voor de inrichting een overzicht van de berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus (L Ar,LT ) in de dag-, avond- en nachtperiode. Alleen de maatgevende rekenresultaten zijn opgenomen in de tabel. Bijlage III-1 geeft een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten in alle rekenpunten. Tabel 5.1: rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus in db(a) Rekenpunt Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT ) Nr. Omschrijving Dagperiode ( uur) Avondperiode ( uur) Nachtperiode ( uur) BS1 BS2 BS1/BS2 BS1/BS2 34 nieuwe zonegrens nieuwe zonegrens nieuwe zonegrens nieuwe zonegrens Gevel woning Bronsweg Gevel woning Mercuriusweg T01 controlepunt 50 m (noord) T02 controlepunt 50 m (oost) T03 controlepunt 50 m (zuid) T05 controlepunt 50 m (west) BS1 = bedrijfssituatie 1 en BS2 = bedrijfssituatie 2 Uit rekenresultaten van tabel 5.1 blijkt het volgende: - Op 50 meter afstand van de inrichtingsgrens bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau tijdens de dagperiode ten hoogste 64 db(a), in de avondperiode maximaal 61 db(a) en in de nachtperiode maximaal 41 db(a) (66 db(a) etmaalwaarde); - Bij de maatgevende woning (gelegen aan de Bronsweg) bedraagt de geluidbijdrage van de inrichting maximaal 35 db(a) etmaalwaarde; - Ter plaatse van de geluidzone is de geluidbijdrage van de inrichting maximaal 37 db(a) etmaalwaarde. De berekende etmaalwaarde wordt hoofzakelijk bepaald door de geluidbijdrage van de mobiele puinbreker tijdens de dagperiode. De berekende waarde is 13 db(a) lager dan de geluidruimte die voor het gehele industrieterrein gereserveerd is. Er is nauwelijks sprake van een relevante bijdrage; - De bedrijfssituatie 2, waarbij de mobiele breker niet wordt ingezet, resulteert duidelijk in een lagere geluidbijdrage op de bewakingspunten. Door de zonebeheerder dient te worden nagegaan of de aangevraagde geluidruimte inpasbaar is binnen de voor het gehele industrieterrein gereserveerde geluidruimte. Is dit het geval dan wordt het bevoegd gezag verzocht om de aangevraagde geluidruimte te formeel vast te leggen in de omgevingsvergunning voor de inrichting. Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten 30 september 2013 Bladzijde 12

14 5.2 Directe geluidhinder: Maximale geluidniveau L Amax In tabel 5.2 zijn de rekenresultaten opgenomen voor de maximale geluidniveaus. Bijlage III-2 geeft een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten in alle rekenpunten. Tabel 5.2: maximale situatie - rekenresultaten maximale geluidniveau in db(a) Rekenpunt Maximale geluidniveau (L Amax ) Nr. Omschrijving Dagperiode ( uur) Avondperiode ( uur) Nachtperiode ( uur) B N B N B N 37 Gevel woning Bronsweg Gevel woning Mercuriusweg Toelichting tabel: B = berekende bijdrage N= normstelling = overschrijding (B-N) Ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen voldoen de berekende maximale geluidniveaus ruimschoots aan de grenswaarden van de Handreiking. Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten 30 september 2013 Bladzijde 13

15 6 Conclusie Voor de voorgenomen wijziging van de bedrijfsactiviteiten is de geluidbijdrage van de inrichting bepaald op de bewakingspunten van de geluidzone, 50 meter afstand van de inrichtingsgrens en ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen. Uit de rekenresultaten blijkt het volgende: - Op 50 meter afstand van de inrichting bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT ) ten hoogste 66 db(a) etmaalwaarde; - Ter plaatse van woningen bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting maximaal 35 db(a) etmaalwaarde; - Ter plaatse van de geluidzone (zonebewakingspunt 34) is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting maximaal 37 db(a) etmaalwaarde. De berekende geluidbijdrage wordt in hoofdzaak bepaald door de inzet van de mobiele puinbreker tijdens de dagperiode. Het berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau is 13 db(a) lager dan de totale voor het industrieterrein gereserveerde geluidruimte; - Ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen zijn de berekende maximale geluidniveaus ruimschoots lager dan de grenswaarden van de Handreiking. Door de zonebeheerder dient te worden nagegaan of de aangevraagde geluidruimte inpasbaar is binnen de voor het gehele industrieterrein gereserveerde geluidruimte. Is dit het geval dan wordt het bevoegd gezag verzocht om de aangevraagde geluidruimte formeel vast te leggen in de omgevingsvergunning voor de inrichting. Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV Ir. E.H.J. Philippens Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten 30 september 2013 Bladzijde 14

16 Figuur I Figuur I-1 Overzicht inrichtingsterrein Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten E. Philippens

17

18 Figuur II Figuur II-1 Figuur II-2 Figuur II-3 Overzicht aangeleverd rekenmodel door zonebeheerder Overzicht ingevoerde objecten en schermen Overzicht rekenpunten Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten E. Philippens

19 Model voor Cauberg asfaltstr 25 (LAr,LT - juli 2013) - breker 31 jul 2013, 12:25 Cauberg-Huygen Beplantingsstrook Bodemgebied Gebouw Hulpvlak Procesinstallatiegebied Scherm Toetspunt m 600 m schaal = 1 : testwnp ELS-1 ELS-2 ELS T05 T01 T04 T T Industrielawaai - IL, [zonemodel ( ) - Model voor Cauberg asfaltstr 25 (LAr,LT - juli 2013) - breker], Geomilieu V2.01 figuur II-1 Overzicht totale rekenmodel met ligging beoordelingspunten

20 Model voor Cauberg asfaltstr 25 (LAr,LT - juli 2013) - breker 31 jul 2013, 12:25 Cauberg-Huygen Beplantingsstrook Gebouw Hulpvlak Procesinstallatiegebied Scherm 0 m 50 m schaal = 1 : S S 02 G01 S Industrielawaai - IL, [zonemodel ( ) - Model voor Cauberg asfaltstr 25 (LAr,LT - juli 2013) - breker], Geomilieu V2.01 figuur II-2 Overzicht rekenmodel inrichting met positie objecten, schermen en controlepunten

21 Theo Pouw Asfaltstraat 25 te Lelystad Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs Bodemgebied Gebouw Hulpvlak Procesinstallatiegebied Scherm Toetspunt 0 m 50 m 0019 schaal = 1 : 1250 T T05 Theo Pouw - Asfaltstraat 25 te Lelystad T T T Industrielawaai - IL, [zonemodel ( ) - Model voor Cauberg asfaltstr 25 (LAmax - juli 2013) - breker], Geomilieu V2.01 Figuur II-3 aanvullende rekenpunten rekenmodel

22 Figuur III Figuur III-1 Figuur III-2 Overzicht vaste geluidbronnen Overzicht mobiele geluidbronnen Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten E. Philippens

23 Theo Pouw Asfaltstraat 25 te Lelystad Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs Detail puntbron Gebouw Hulpvlak Mobiele bron Puntbron Scherm m 30 m schaal = 1 : P01 P02 P12 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P P10 P15 P16 P14 P11 P13 P17 P Industrielawaai - IL, [zonemodel ( ) - Model voor Cauberg asfaltstr 25 (LAmax - juli 2013) - breker], Geomilieu V2.01 Figuur III-1 overzicht puntbronnen

24 M02b Theo Pouw Asfaltstraat 25 te Lelystad Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs Bodemgebied Gebouw Hulpvlak Mobiele bron Procesinstallatiegebied Scherm m 30 m schaal = 1 : 750 M 01a M01b Theo Pouw - Asfaltstraat 25 te Lelystad M0 2 a Industrielawaai - IL, [zonemodel ( ) - Model voor Cauberg asfaltstr 25 (LAmax - juli 2013) - breker], Geomilieu V2.01 Figuur III-2 overzicht mobiele geluidbronnen

25 Bijlage I Bijlage I-1 Bijlage I-2 Invoergegevens toegevoegde objecten Invoergegevens toegevoegde rekenpunten Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten E. Philippens

26 Bijlage I-1 rekenmodel invoergegevens toegevoegde items Bijlage I-1 Model: Model voor Cauberg asfaltstr 25 (LAr,LT - juli 2013) - breker Groep: asfaltstraat 25 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Cp Refl. 8k Hdef. G01 kantoorunit , ,61 3,00 0,00 0 db 0,80 Eigen waarde Geomilieu V :57:41

27 Bijlage I-1 rekenmodel invoergegevens toegevoegde items Bijlage I-1 Model: Model voor Cauberg asfaltstr 25 (LAr,LT - juli 2013) - breker Groep: asfaltstraat 25 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n Cp Refl.L 8k S03 keerwand , , , ,70 3,50 3,50 0 db 0,80 S01 keerwand , , , ,62 3,50 3,50 0 db 0,80 S02 keerwand , , , ,79 3,50 3,50 0 db 0,80 Geomilieu V :58:25

28 Bijlage I-2 rekenmodel invoergegevens toegevoegde items Bijlage I-2 Model: Groep: Model voor Cauberg asfaltstr 25 (LAr,LT - juli 2013) - breker (hoofdgroep) Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X Y Hoogte A Hoogte B 20 nieuwe zonegrens , ,62 5, nieuwe zonegrens , ,24 5, nieuwe zonegrens , ,73 5, nieuwe zonegrens , ,21 5, nieuwe zonegrens , ,70 5, nieuwe zonegrens , ,66 5, nieuwe zonegrens , ,60 5, nieuwe zonegrens , ,38 5, nieuwe zonegrens , ,04 5, nieuwe zonegrens , ,88 5, nieuwe zonegrens , ,45 5, nieuwe zonegrens , ,54 5, nieuwe zonegrens , ,50 5, nieuwe zonegrens , ,03 5, nieuwe zonegrens , ,23 5, nieuwe zonegrens , ,17 5, nieuwe zonegrens , ,84 5, Gevel woning Bronsweg , ,60 5, Gevel woning Mercuriusweg , ,23 5,00 -- testwnp Cascade bewakingspunt , ,14 5,00 -- ELS-1 referentiepunt ELS BV 50 m noordzijde terrein , ,46 5,00 -- ELS-2 referentiepunt ELS BV 40 m oostzijde terrein , ,47 5,00 -- ELS-3 referentiepunt ELS BV 30 m zuidzijde terrein , ,48 5,00 -- Perceelsgrens Jupiterweg , ,40 5,00 -- T01 controlepunt 50m - noord , ,56 5,00 -- T02 controlepunt 50m - oost , ,85 5,00 -- T03 controlepunt 50m - zuid , ,42 5,00 -- T04 controlepunt 50m - west , ,21 5,00 -- T05 controlepunt 50m - west , ,42 5, Vergunningpunt Gebr. v/d Lee , ,40 5, Vergunningpunt Gebr. v/d Lee , ,42 5, Vergunningpunt Gebr. v/d Lee , ,15 5,00 -- Geomilieu V :59:00

29 Bijlage I-2 rekenmodel invoergegevens toegevoegde items Bijlage I-2 Model: Groep: Model voor Cauberg asfaltstr 25 (LAr,LT - juli 2013) - breker (hoofdgroep) Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Gevel 20 Nee 21 Nee 22 Nee 23 Nee 24 Nee 25 Nee 26 Nee 27 Nee 28 Nee 29 Nee 30 Nee 31 Nee 32 Nee 33 Nee 34 Nee 35 Nee 36 Nee 37 Nee 38 Nee testwnp Nee ELS-1 ELS-2 ELS-3 T01 Nee Nee Nee Nee Nee T02 Nee T03 Nee T04 Nee T05 Nee 0020 Ja 0019 Nee 0014 Nee Geomilieu V :59:00

30 Bijlage II Bijlage II-1 Invoergegevens geluidbronnen rekenmodel (L Ar,LT ) Bijlage II-2 Invoergegevens geluidbronnen rekenmodel (L Amax ) Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten E. Philippens

31 Bijlage II-1a rekenmodel invoergegevens bedrijfssituatie BS1A Bijlage II-1a Model: Groep: Model voor Cauberg asfaltstr 25 (LAr,LT - juli 2013) - breker (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X Y Hoogte Type Richt. Hoek Maaiveld GeenRefl. GeenDemping Lwr 31 P17 oppakken container , ,65 1,00 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee -- P18 neerzetten container , ,89 1,00 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 58,00 P01 mobiele kraan (kade) , ,70 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 77,30 P02 mobiele kraan (kade) , ,58 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 77,30 P03 mobiele kraan (kade) , ,41 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 77,30 P04 mobiele kraan (kade) , ,30 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 77,30 P16 mobiele kraan bij breker of zeef , ,22 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 77,30 P05 shovel , ,15 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 68,50 P06 shovel , ,90 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 68,50 P07 shovel , ,49 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 68,50 P08 shovel , ,17 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 68,50 P09 shovel , ,53 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 68,50 P10 shovel , ,18 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 68,50 P11 shovel , ,14 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 68,50 P12 laden vrachtauto met grind , ,87 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 67,90 P13 wegen vrachtauto's (stationair) , ,14 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 75,70 P15 mobiele breekinstallatie , ,51 4,00 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 73,40 P14 mobiele menginstallatie , ,56 2,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 0,00 Geomilieu V :00:36

32 Bijlage II-1a rekenmodel invoergegevens bedrijfssituatie BS1A Bijlage II-1a Model: Groep: Model voor Cauberg asfaltstr 25 (LAr,LT - juli 2013) - breker (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) P17 72,50 78,90 88,80 95,00 104,70 101,10 95,90 89,50 107,09 11, P18 69,90 77,50 86,60 89,80 96,10 94,50 89,00 96,60 101,38 14, P01 85,10 93,30 98,60 101,10 103,00 101,80 97,80 91,20 108,13 9,82 8,06 -- P02 85,10 93,30 98,60 101,10 103,00 101,80 97,80 91,20 108,13 9,82 8,06 -- P03 85,10 93,30 98,60 101,10 103,00 101,80 97,80 91,20 108,13 9,82 8,06 -- P04 85,10 93,30 98,60 101,10 103,00 101,80 97,80 91,20 108,13 9,82 8,06 -- P16 85,10 93,30 98,60 101,10 103,00 101,80 97,80 91,20 108,13 3, P05 80,90 93,10 98,50 101,00 103,30 101,00 95,80 91,30 107,85 8, P06 80,90 93,10 98,50 101,00 103,30 101,00 95,80 91,30 107,85 8, P07 80,90 93,10 98,50 101,00 103,30 101,00 95,80 91,30 107,85 8, P08 80,90 93,10 98,50 101,00 103,30 101,00 95,80 91,30 107,85 8, P09 80,90 93,10 98,50 101,00 103,30 101,00 95,80 91,30 107,85 8, P10 80,90 93,10 98,50 101,00 103,30 101,00 95,80 91,30 107,85 8, P11 80,90 93,10 98,50 101,00 103,30 101,00 95,80 91,30 107,85 8, P12 77,60 89,70 99,50 102,10 104,60 103,50 99,30 89,70 109,39 13,01 13,01 -- P13 79,80 85,90 91,40 90,80 94,00 90,20 86,00 72,90 98,50 7,47 9,18 19,03 P15 79,60 97,10 105,20 108,10 108,10 106,60 97,60 86,70 113,41 1, P14 84,20 85,80 90,80 97,20 98,20 96,90 89,60 83,10 102,95 1, Geomilieu V :00:36

33 Bijlage II-1a rekenmodel invoergegevens bedrijfssituatie BS1A Bijlage II-1a Model: Groep: Model voor Cauberg asfaltstr 25 (LAr,LT - juli 2013) - breker (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO H ISO M Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid Aant.puntbr M01a vrachtauto's - arriveren , ,80 1,50 0,00 192, M01b vrachtauto's - vertrekken , ,30 1,50 0,00 121, M02a personenauto's - arriveren , ,26 0,40 0,00 26, M02b personenauto's - vertrekken , ,93 0,40 0,00 21, Geomilieu V :01:31

34 Bijlage II-1a rekenmodel invoergegevens bedrijfssituatie BS1A Bijlage II-1a Model: Groep: Model voor Cauberg asfaltstr 25 (LAr,LT - juli 2013) - breker (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal M01a 63,30 83,30 84,70 89,60 95,80 100,10 99,70 93,60 83,60 104,36 M01b 63,30 83,30 84,70 89,60 95,80 100,10 99,70 93,60 83,60 104,36 M02a 59,00 66,00 72,00 73,00 78,00 82,00 88,00 80,00 70,00 90,01 M02b 59,00 66,00 72,00 73,00 78,00 82,00 88,00 80,00 70,00 90,01 Geomilieu V :01:31

35 Bijlage II-1b rekenmodel invoergegevens bedrijfssituatie BS2 Bijlage II-1b Model: Groep: Model voor Cauberg asfaltstr 25 (LAr,LT - juli 2013) - overslag (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X Y Hoogte Type Richt. Hoek Maaiveld GeenRefl. GeenDemping Lwr 31 P17 oppakken container , ,65 1,00 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee -- P18 neerzetten container , ,89 1,00 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 58,00 P01 mobiele kraan (kade) , ,70 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 77,30 P02 mobiele kraan (kade) , ,58 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 77,30 P03 mobiele kraan (kade) , ,41 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 77,30 P04 mobiele kraan (kade) , ,30 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 77,30 P16 mobiele kraan bij breker of zeef , ,22 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 77,30 P05 shovel , ,15 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 68,50 P06 shovel , ,90 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 68,50 P07 shovel , ,49 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 68,50 P08 shovel , ,17 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 68,50 P09 shovel , ,53 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 68,50 P10 shovel , ,18 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 68,50 P11 shovel , ,14 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 68,50 P12 laden vrachtauto met grind , ,87 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 67,90 P13 wegen vrachtauto's (stationair) , ,14 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 75,70 P15 mobiele breekinstallatie , ,51 4,00 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 74,70 P14 mobiele menginstallatie , ,56 2,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee 0,00 Geomilieu V :02:07

36 Bijlage II-1b rekenmodel invoergegevens bedrijfssituatie BS2 Bijlage II-1b Model: Groep: Model voor Cauberg asfaltstr 25 (LAr,LT - juli 2013) - overslag (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) P17 72,50 78,90 88,80 95,00 104,70 101,10 95,90 89,50 107,09 11, P18 69,90 77,50 86,60 89,80 96,10 94,50 89,00 96,60 101,38 14, P01 85,10 93,30 98,60 101,10 103,00 101,80 97,80 91,20 108,13 7,27 8,06 -- P02 85,10 93,30 98,60 101,10 103,00 101,80 97,80 91,20 108,13 7,27 8,06 -- P03 85,10 93,30 98,60 101,10 103,00 101,80 97,80 91,20 108,13 7,27 8,06 -- P04 85,10 93,30 98,60 101,10 103,00 101,80 97,80 91,20 108,13 7,27 8,06 -- P16 85,10 93,30 98,60 101,10 103,00 101,80 97,80 91,20 108, P05 80,90 93,10 98,50 101,00 103,30 101,00 95,80 91,30 107,85 8, P06 80,90 93,10 98,50 101,00 103,30 101,00 95,80 91,30 107,85 8, P07 80,90 93,10 98,50 101,00 103,30 101,00 95,80 91,30 107,85 8, P08 80,90 93,10 98,50 101,00 103,30 101,00 95,80 91,30 107,85 8, P09 80,90 93,10 98,50 101,00 103,30 101,00 95,80 91,30 107,85 8, P10 80,90 93,10 98,50 101,00 103,30 101,00 95,80 91,30 107,85 8, P11 80,90 93,10 98,50 101,00 103,30 101,00 95,80 91,30 107,85 8, P12 77,60 89,70 99,50 102,10 104,60 103,50 99,30 89,70 109,39 13,01 13,01 -- P13 79,80 85,90 91,40 90,80 94,00 90,20 86,00 72,90 98,50 7,47 9,18 19,03 P15 80,90 98,40 106,50 109,40 109,40 107,90 98,90 88,00 114, P14 84,20 85,80 90,80 97,20 98,20 96,90 89,60 83,10 102, Geomilieu V :02:07

37 Bijlage II-1b rekenmodel invoergegevens bedrijfssituatie BS2 Bijlage II-1b Model: Groep: Model voor Cauberg asfaltstr 25 (LAr,LT - juli 2013) - overslag (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO H ISO M Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid Aant.puntbr M01a vrachtauto's - arriveren , ,80 1,50 0,00 192, M01b vrachtauto's - vertrekken , ,30 1,50 0,00 121, M02a personenauto's - arriveren , ,26 0,40 0,00 26, M02b personenauto's - vertrekken , ,93 0,40 0,00 21, Geomilieu V :02:37

38 Bijlage II-1b rekenmodel invoergegevens bedrijfssituatie BS2 Bijlage II-1b Model: Groep: Model voor Cauberg asfaltstr 25 (LAr,LT - juli 2013) - overslag (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal M01a 63,30 83,30 84,70 89,60 95,80 100,10 99,70 93,60 83,60 104,36 M01b 63,30 83,30 84,70 89,60 95,80 100,10 99,70 93,60 83,60 104,36 M02a 59,00 66,00 72,00 73,00 78,00 82,00 88,00 80,00 70,00 90,01 M02b 59,00 66,00 72,00 73,00 78,00 82,00 88,00 80,00 70,00 90,01 Geomilieu V :02:37

39 Bijlage II-2 rekenmodel invoergegevens rekenmodel voor maximale geluidniveaus Bijlage II-2 Model: Groep: Model voor Cauberg asfaltstr 25 (LAmax - juli 2013) - breker (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X Y Hoogte Type Richt. Hoek Maaiveld GeenRefl. GeenDemping P17 oppakken container , ,65 1,00 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee P18 neerzetten container , ,89 1,00 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee P01 mobiele kraan (kade) , ,70 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee P02 mobiele kraan (kade) , ,58 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee P03 mobiele kraan (kade) , ,41 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee P04 mobiele kraan (kade) , ,30 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee P05 shovel , ,15 2,00 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee P06 shovel , ,90 2,00 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee P07 shovel , ,49 2,00 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee P08 shovel , ,17 2,00 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee P09 shovel , ,53 2,00 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee P10 shovel , ,18 2,00 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee P11 shovel , ,14 2,00 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee P12 laden vrachtauto met grind , ,87 2,00 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee P13 wegen vrachtauto's , ,14 1,00 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee P15 mobiele breekinstallatie + zeefinstallatie , ,51 4,00 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee P16 mobiele kraan bij breker of zeef , ,22 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee P14 mobiele menginstallatie , ,56 2,50 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 Nee Nee Geomilieu V :03:18

40 Bijlage II-2 rekenmodel invoergegevens rekenmodel voor maximale geluidniveaus Bijlage II-2 Model: Groep: Model voor Cauberg asfaltstr 25 (LAmax - juli 2013) - breker (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) P ,50 88,90 98,80 105,00 114,70 111,10 105,90 99,50 117,09 11, P18 74,00 85,90 93,50 102,60 105,80 112,10 110,50 105,00 112,60 117,38 14, P01 81,30 89,10 97,30 102,60 105,10 107,00 105,80 101,80 95,20 112,13 9,82 8,06 -- P02 81,30 89,10 97,30 102,60 105,10 107,00 105,80 101,80 95,20 112,13 9,82 8,06 -- P03 81,30 89,10 97,30 102,60 105,10 107,00 105,80 101,80 95,20 112,13 9,82 8,06 -- P04 81,30 89,10 97,30 102,60 105,10 107,00 105,80 101,80 95,20 112,13 9,82 8,06 -- P05 75,70 87,20 97,60 101,10 105,00 107,20 105,50 100,10 99,90 112,01 8, P06 75,70 87,20 97,60 101,10 105,00 107,20 105,50 100,10 99,90 112,01 8, P07 75,70 87,20 97,60 101,10 105,00 107,20 105,50 100,10 99,90 112,01 8, P08 75,70 87,20 97,60 101,10 105,00 107,20 105,50 100,10 99,90 112,01 8, P09 75,70 87,20 97,60 101,10 105,00 107,20 105,50 100,10 99,90 112,01 8, P10 75,70 87,20 97,60 101,10 105,00 107,20 105,50 100,10 99,90 112,01 8, P11 75,70 87,20 97,60 101,10 105,00 107,20 105,50 100,10 99,90 112,01 8, P12 70,90 80,60 92,70 102,50 105,10 107,60 106,50 102,30 92,70 112,39 13,01 13,01 -- P13 73,20 85,30 92,40 97,80 101,90 105,80 104,50 98,00 85,40 109,84 7,47 9,18 19,03 P15 79,70 85,90 103,40 111,50 114,40 114,40 112,90 103,90 93,00 119,71 0, P16 81,30 89,10 97,30 102,60 105,10 107,00 105,80 101,80 95,20 112,13 3, P14 7,00 91,20 92,80 97,80 104,20 105,20 103,90 96,60 90,10 109,95 1, Geomilieu V :03:18

41 Bijlage II-2 rekenmodel invoergegevens rekenmodel voor maximale geluidniveaus Bijlage II-2 Model: Groep: Model voor Cauberg asfaltstr 25 (LAmax - juli 2013) - breker (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO H ISO M Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid Aant.puntbr M01a vrachtauto's - arriveren , ,80 1,50 0,00 192, M01b vrachtauto's - vertrekken , ,30 1,50 0,00 121, M02a personenauto's - arriveren , ,26 0,40 0,00 26, M02b personenauto's - vertrekken , ,93 0,40 0,00 21, Geomilieu V :04:01

42 Bijlage II-2 rekenmodel invoergegevens rekenmodel voor maximale geluidniveaus Bijlage II-2 Model: Groep: Model voor Cauberg asfaltstr 25 (LAmax - juli 2013) - breker (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal M01a 69,30 89,30 90,70 95,60 101,80 106,10 105,70 99,60 89,60 110,36 M01b 69,30 89,30 90,70 95,60 101,80 106,10 105,70 99,60 89,60 110,36 M02a 69,00 76,00 82,00 83,00 88,00 92,00 98,00 90,00 80,00 100,01 M02b 69,00 76,00 82,00 83,00 88,00 92,00 98,00 90,00 80,00 100,01 Geomilieu V :04:01

43 Bijlage III Bijlage III-1 Rekenresultaten maximale representatieve bedrijfssituatie (L Ar,LT ) Bijlage III-2 Rekenresultaten maximale representatieve bedrijfssituatie (L Amax ) Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten E. Philippens

44 Bijlage III-1a: rekenresultaten LAr,LT Bedrijfssituatie BS1 Bijlage III-1a Rapport: Model: Groep: asfaltstraat 25 Groepsreductie: Nee Resultatentabel Model voor Cauberg asfaltstr 25 (LAr,LT - juli 2013) - breker LAeq totaalresultaten voor toetspunten Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li _A Perceelsgrens Jupiterweg 4 5,00 31,9 24,4 3,3 31,9 45,2 20_A nieuwe zonegrens 5,00 37,3 30,5 11,5 37,3 51,6 21_A nieuwe zonegrens 5,00 35,9 29,0 9,9 35,9 50,2 22_A nieuwe zonegrens 5,00 34,1 27,0 7,9 34,1 48,2 23_A nieuwe zonegrens 5,00 31,6 24,4 4,7 31,6 45,3 24_A nieuwe zonegrens 5,00 31,3 24,2 4,1 31,3 45,1 25_A nieuwe zonegrens 5,00 31,1 24,0 3,8 31,1 44,9 26_A nieuwe zonegrens 5,00 30,6 23,4 2,9 30,6 44,2 27_A nieuwe zonegrens 5,00 29,7 22,1 1,7 29,7 43,1 28_A nieuwe zonegrens 5,00 31,0 23,5 2,5 31,0 44,3 29_A nieuwe zonegrens 5,00 31,9 25,2 3,7 31,9 45,5 30_A nieuwe zonegrens 5,00 30,5 25,1 3,8 30,5 45,4 31_A nieuwe zonegrens 5,00 33,3 23,1 3,4 33,3 45,5 32_A nieuwe zonegrens 5,00 32,8 22,5 4,1 32,8 45,6 33_A nieuwe zonegrens 5,00 34,4 25,4 6,2 34,4 47,5 34_A nieuwe zonegrens 5,00 37,2 27,4 11,0 37,2 51,2 35_A nieuwe zonegrens 5,00 36,0 26,7 11,6 36,0 51,0 36_A nieuwe zonegrens 5,00 35,9 28,1 11,0 35,9 50,7 37_A Gevel woning Bronsweg 5,00 34,7 27,5 6,3 34,7 48,1 38_A Gevel woning Mercuriusweg 5,00 32,9 25,4 4,7 32,9 46,2 ELS-1_A referentiepunt ELS BV 50 m noordzijde terrein 5,00 36,9 29,9 9,8 36,9 50,8 ELS-2_A referentiepunt ELS BV 40 m oostzijde terrein 5,00 37,8 30,8 10,6 37,8 51,6 ELS-3_A referentiepunt ELS BV 30 m zuidzijde terrein 5,00 19,7 13,1-6,9 19,7 33,8 T01_A controlepunt 50m - noord 5,00 63,4 61,2 37,5 66,2 75,4 T02_A controlepunt 50m - oost 5,00 61,8 53,6 40,9 61,8 75,5 T03_A controlepunt 50m - zuid 5,00 64,3 49,9 37,3 64,3 73,5 T04_A controlepunt 50m - west 5,00 63,5 49,6 32,9 63,5 71,6 T05_A controlepunt 50m - west 5,00 61,7 57,7 33,1 62,7 72,4 testwnp_a Cascade bewakingspunt 5,00 40,2 33,0 12,1 40,2 53,6 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :04:59

45 Bijlage III-1a: rekenresultaten LAr,LT Bedrijfssituatie BS1 Bijlage III-1a Rapport: Model: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel Model voor Cauberg asfaltstr 25 (LAr,LT - juli 2013) - breker T01_A - controlepunt 50m - noord (hoofdgroep) Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li T01_A controlepunt 50m - noord 5,00 63,4 61,2 37,5 66,2 75,4 M01a vrachtauto's - arriveren 1,50 47,8 46,1 36,2 51,1 71,4 M01b vrachtauto's - vertrekken 1,50 42,4 40,7 30,9 45,7 67,1 M02a personenauto's - arriveren 0,40-5, ,5 6,5 37,8 M02b personenauto's - vertrekken 0,40-1, ,7 38,4 P01 mobiele kraan (kade) 1,50 53,6 55, ,4 63,6 P02 mobiele kraan (kade) 1,50 52,9 54, ,6 62,7 P03 mobiele kraan (kade) 1,50 53,1 54, ,8 62,9 P04 mobiele kraan (kade) 1,50 51,7 53, ,4 61,5 P05 shovel 1,50 49, ,9 59,1 P06 shovel 1,50 51, ,1 60,0 P07 shovel 1,50 49, ,9 59,1 P08 shovel 1,50 48, ,1 58,3 P09 shovel 1,50 46, ,6 56,7 P10 shovel 1,50 45, ,0 55,9 P11 shovel 1,50 45, ,0 55,9 P12 laden vrachtauto met grind 1,50 50,0 50, ,0 63,0 P13 wegen vrachtauto's (stationair) 1,50 35,5 33,8 23,9 38,8 45,3 P14 mobiele menginstallatie 2,50 48, ,1 52,0 P15 mobiele breekinstallatie 4,00 57, ,3 60,6 P16 mobiele kraan bij breker of zeef 1,50 50, ,5 56,1 P17 oppakken container 1,00 41, ,1 54,9 P18 neerzetten container 1,00 30, ,5 47,5 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :06:45

46 Bijlage III-1a: rekenresultaten LAr,LT Bedrijfssituatie BS1 Bijlage III-1a Rapport: Model: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel Model voor Cauberg asfaltstr 25 (LAr,LT - juli 2013) - breker T02_A - controlepunt 50m - oost (hoofdgroep) Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li T02_A controlepunt 50m - oost 5,00 61,8 53,6 40,9 61,8 75,5 M01a vrachtauto's - arriveren 1,50 48,7 46,9 37,1 51,9 72,0 M01b vrachtauto's - vertrekken 1,50 47,4 45,7 35,9 50,7 70,6 M02a personenauto's - arriveren 0,40 7,4 -- 9,2 19,2 48,7 M02b personenauto's - vertrekken 0,40 11, ,2 49,8 P01 mobiele kraan (kade) 1,50 34,1 35, ,8 46,6 P02 mobiele kraan (kade) 1,50 42,7 44, ,4 54,8 P03 mobiele kraan (kade) 1,50 45,4 47, ,2 56,8 P04 mobiele kraan (kade) 1,50 37,9 39, ,7 48,4 P05 shovel 1,50 44, ,6 55,5 P06 shovel 1,50 46, ,7 56,7 P07 shovel 1,50 44, ,4 53,2 P08 shovel 1,50 44, ,7 55,6 P09 shovel 1,50 40, ,8 50,6 P10 shovel 1,50 44, ,3 55,3 P11 shovel 1,50 39, ,3 49,4 P12 laden vrachtauto met grind 1,50 42,5 42, ,5 57,4 P13 wegen vrachtauto's (stationair) 1,50 46,7 45,0 35,2 50,0 54,2 P14 mobiele menginstallatie 2,50 48, ,1 51,4 P15 mobiele breekinstallatie 4,00 58, ,5 61,4 P16 mobiele kraan bij breker of zeef 1,50 52, ,2 57,3 P17 oppakken container 1,00 51, ,0 62,6 P18 neerzetten container 1,00 41, ,3 55,9 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :06:56

47 Bijlage III-1a: rekenresultaten LAr,LT Bedrijfssituatie BS1 Bijlage III-1a Rapport: Model: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel Model voor Cauberg asfaltstr 25 (LAr,LT - juli 2013) - breker T03_A - controlepunt 50m - zuid (hoofdgroep) Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li T03_A controlepunt 50m - zuid 5,00 64,3 49,9 37,3 64,3 73,5 M01a vrachtauto's - arriveren 1,50 45,5 43,8 33,9 48,8 69,5 M01b vrachtauto's - vertrekken 1,50 44,3 42,6 32,8 47,6 67,9 M02a personenauto's - arriveren 0,40 10, ,6 22,6 51,4 M02b personenauto's - vertrekken 0,40 13, ,6 51,1 P01 mobiele kraan (kade) 1,50 27,1 28, ,9 39,8 P02 mobiele kraan (kade) 1,50 40,4 42, ,2 52,9 P03 mobiele kraan (kade) 1,50 41,0 42, ,7 53,4 P04 mobiele kraan (kade) 1,50 30,9 32, ,7 43,4 P05 shovel 1,50 44, ,4 55,4 P06 shovel 1,50 43, ,4 54,1 P07 shovel 1,50 43, ,8 54,5 P08 shovel 1,50 46, ,2 56,8 P09 shovel 1,50 46, ,2 56,3 P10 shovel 1,50 46, ,6 56,5 P11 shovel 1,50 43, ,4 52,0 P12 laden vrachtauto met grind 1,50 39,5 39, ,5 55,0 P13 wegen vrachtauto's (stationair) 1,50 41,6 39,9 30,0 44,9 49,7 P14 mobiele menginstallatie 2,50 51, ,4 53,1 P15 mobiele breekinstallatie 4,00 63, ,3 65,1 P16 mobiele kraan bij breker of zeef 1,50 46, ,6 50,0 P17 oppakken container 1,00 43, ,0 56,3 P18 neerzetten container 1,00 33, ,8 50,0 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :07:05

48 Bijlage III-1a: rekenresultaten LAr,LT Bedrijfssituatie BS1 Bijlage III-1a Rapport: Model: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel Model voor Cauberg asfaltstr 25 (LAr,LT - juli 2013) - breker T05_A - controlepunt 50m - west (hoofdgroep) Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li T05_A controlepunt 50m - west 5,00 61,7 57,7 33,1 62,7 72,4 M01a vrachtauto's - arriveren 1,50 42,8 41,1 31,3 46,1 67,2 M01b vrachtauto's - vertrekken 1,50 39,8 38,1 28,2 43,1 64,9 M02a personenauto's - arriveren 0,40-12, ,7-0,7 30,9 M02b personenauto's - vertrekken 0,40-11, ,5 28,9 P01 mobiele kraan (kade) 1,50 53,6 55, ,4 63,4 P02 mobiele kraan (kade) 1,50 49,9 51, ,7 60,8 P03 mobiele kraan (kade) 1,50 43,9 45, ,6 55,7 P04 mobiele kraan (kade) 1,50 41,5 43, ,3 53,9 P05 shovel 1,50 44, ,5 53,5 P06 shovel 1,50 45, ,2 55,5 P07 shovel 1,50 44, ,3 55,3 P08 shovel 1,50 43, ,3 52,8 P09 shovel 1,50 44, ,1 54,7 P10 shovel 1,50 44, ,9 55,0 P11 shovel 1,50 45, ,9 56,9 P12 laden vrachtauto met grind 1,50 43,3 43, ,3 57,9 P13 wegen vrachtauto's (stationair) 1,50 22,9 21,2 11,3 26,2 33,2 P14 mobiele menginstallatie 2,50 46, ,6 50,3 P15 mobiele breekinstallatie 4,00 58, ,3 61,2 P16 mobiele kraan bij breker of zeef 1,50 51, ,4 56,7 P17 oppakken container 1,00 33, ,4 48,0 P18 neerzetten container 1,00 17, ,5 35,1 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :07:17

49 Bijlage III-1a: rekenresultaten LAr,LT Bedrijfssituatie BS1 Bijlage III-1a Rapport: Model: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel Model voor Cauberg asfaltstr 25 (LAr,LT - juli 2013) - breker 20_A - nieuwe zonegrens (hoofdgroep) Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 20_A nieuwe zonegrens 5,00 37,3 30,5 11,5 37,3 51,6 P15 mobiele breekinstallatie 4,00 34, ,3 40,7 P04 mobiele kraan (kade) 1,50 23,2 24, ,9 37,7 P01 mobiele kraan (kade) 1,50 22,7 24, ,4 37,2 P16 mobiele kraan bij breker of zeef 1,50 27, ,9 35,6 P02 mobiele kraan (kade) 1,50 20,4 22, ,1 34,9 P03 mobiele kraan (kade) 1,50 20,4 22, ,1 34,8 P10 shovel 1,50 24, ,1 37,2 P14 mobiele menginstallatie 2,50 23, ,4 29,8 M01a vrachtauto's - arriveren 1,50 19,9 18,2 8,4 23,2 47,4 P12 laden vrachtauto met grind 1,50 17,9 17, ,9 35,6 P08 shovel 1,50 22, ,8 35,9 P05 shovel 1,50 21, ,8 34,9 P06 shovel 1,50 20, ,9 34,0 M01b vrachtauto's - vertrekken 1,50 17,4 15,7 5,9 20,7 44,9 P09 shovel 1,50 20, ,4 33,5 P13 wegen vrachtauto's (stationair) 1,50 16,6 14,9 5,0 19,9 28,7 P11 shovel 1,50 18, ,6 31,7 P17 oppakken container 1,00 17, ,1 33,4 P07 shovel 1,50 14, ,1 27,3 P18 neerzetten container 1,00 6, ,4 25,7 M02a personenauto's - arriveren 0,40-22, ,9-10,9 22,1 M02b personenauto's - vertrekken 0,40-20, ,7 21,2 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :07:34

50 Bijlage III-1b: rekenresultaten LAr,LT Bedrijfssituatie BS2 Bijlage III-1b Rapport: Model: Groep: asfaltstraat 25 Groepsreductie: Nee Resultatentabel Model voor Cauberg asfaltstr 25 (LAr,LT - juli 2013) - overslag LAeq totaalresultaten voor toetspunten Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li _A Perceelsgrens Jupiterweg 4 5,00 27,5 24,4 3,3 29,4 45,3 20_A nieuwe zonegrens 5,00 33,7 30,5 11,4 35,5 51,7 21_A nieuwe zonegrens 5,00 32,2 29,0 9,9 34,0 50,3 22_A nieuwe zonegrens 5,00 30,2 27,0 7,9 32,0 48,3 23_A nieuwe zonegrens 5,00 27,5 24,4 4,7 29,4 45,5 24_A nieuwe zonegrens 5,00 27,1 24,2 4,1 29,2 45,2 25_A nieuwe zonegrens 5,00 27,0 24,0 3,8 29,0 45,0 26_A nieuwe zonegrens 5,00 26,5 23,4 2,9 28,4 44,3 27_A nieuwe zonegrens 5,00 25,2 22,1 1,7 27,1 43,3 28_A nieuwe zonegrens 5,00 26,6 23,5 2,5 28,5 44,5 29_A nieuwe zonegrens 5,00 28,2 25,2 3,7 30,2 45,7 30_A nieuwe zonegrens 5,00 28,3 25,1 3,8 30,1 45,4 31_A nieuwe zonegrens 5,00 27,1 23,1 3,4 28,1 45,7 32_A nieuwe zonegrens 5,00 27,1 22,5 4,1 27,5 45,8 33_A nieuwe zonegrens 5,00 29,1 25,4 6,2 30,4 47,8 34_A nieuwe zonegrens 5,00 32,2 27,4 11,0 32,4 51,4 35_A nieuwe zonegrens 5,00 31,4 26,7 11,6 31,7 51,2 36_A nieuwe zonegrens 5,00 31,7 28,1 11,0 33,1 50,9 37_A Gevel woning Bronsweg 5,00 30,5 27,5 6,3 32,5 48,2 38_A Gevel woning Mercuriusweg 5,00 28,4 25,4 4,7 30,4 46,4 ELS-1_A referentiepunt ELS BV 50 m noordzijde terrein 5,00 33,0 29,9 9,8 34,9 50,9 ELS-2_A referentiepunt ELS BV 40 m oostzijde terrein 5,00 33,9 30,8 10,6 35,8 51,7 ELS-3_A referentiepunt ELS BV 30 m zuidzijde terrein 5,00 16,1 13,1-6,9 18,1 34,0 T01_A controlepunt 50m - noord 5,00 63,2 61,2 37,5 66,2 75,5 T02_A controlepunt 50m - oost 5,00 57,9 53,6 40,9 58,6 75,5 T03_A controlepunt 50m - zuid 5,00 55,8 49,9 37,3 55,8 73,8 T04_A controlepunt 50m - west 5,00 55,2 49,5 32,9 55,2 71,9 T05_A controlepunt 50m - west 5,00 59,6 57,7 33,0 62,7 72,5 testwnp_a Cascade bewakingspunt 5,00 36,0 33,0 12,1 38,0 53,7 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :07:51

51 Bijlage III-1b: rekenresultaten LAr,LT Bedrijfssituatie BS2 Bijlage III-1b Rapport: Resultatentabel Model: Model voor Cauberg asfaltstr 25 (LAr,LT - juli 2013) - overslag LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_A - nieuwe zonegrens Groep: asfaltstraat 25 Groepsreductie: Nee Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 20_A nieuwe zonegrens 5,00 33,7 30,5 11,4 35,5 51,7 P04 mobiele kraan (kade) 1,50 25,7 24, ,9 37,7 P01 mobiele kraan (kade) 1,50 25,2 24, ,4 37,2 P02 mobiele kraan (kade) 1,50 22,9 22, ,1 34,9 P03 mobiele kraan (kade) 1,50 22,9 22, ,1 34,8 P10 shovel 1,50 24, ,1 37,2 M01a vrachtauto's - arriveren 1,50 19,9 18,2 8,4 23,2 47,4 P12 laden vrachtauto met grind 1,50 17,9 17, ,9 35,6 P08 shovel 1,50 22, ,8 35,9 P05 shovel 1,50 21, ,8 34,9 P06 shovel 1,50 20, ,9 34,0 M01b vrachtauto's - vertrekken 1,50 17,4 15,7 5,9 20,7 44,9 P09 shovel 1,50 20, ,4 33,5 P13 wegen vrachtauto's (stationair) 1,50 16,6 14,9 5,0 19,9 28,7 P11 shovel 1,50 18, ,6 31,7 P17 oppakken container 1,00 17, ,1 33,4 P07 shovel 1,50 14, ,1 27,3 P18 neerzetten container 1,00 6, ,4 25,7 M02a personenauto's - arriveren 0,40-22, ,9-10,9 22,1 M02b personenauto's - vertrekken 0,40-20, ,7 21,2 P14 mobiele menginstallatie 2, ,8 P15 mobiele breekinstallatie 4, ,0 P16 mobiele kraan bij breker of zeef 1, ,6 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :08:21

52 Bijlage III-2: rekenresultaten LAmax situatie tijdens breken Bijlage III-2 Rapport: Model: Groep: Resultatentabel Model voor Cauberg asfaltstr 25 (LAmax - juli 2013) - breker LAmax totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht _A Perceelsgrens Jupiterweg 4 5,00 37,5 31,7 29,6 20_A nieuwe zonegrens 5,00 42,4 37,0 35,0 21_A nieuwe zonegrens 5,00 41,0 35,4 33,4 22_A nieuwe zonegrens 5,00 39,0 33,4 31,3 23_A nieuwe zonegrens 5,00 36,6 30,8 28,0 24_A nieuwe zonegrens 5,00 36,4 30,7 27,4 25_A nieuwe zonegrens 5,00 36,2 30,5 27,4 26_A nieuwe zonegrens 5,00 35,7 30,0 28,0 27_A nieuwe zonegrens 5,00 35,0 29,3 26,0 28_A nieuwe zonegrens 5,00 36,5 30,8 28,9 29_A nieuwe zonegrens 5,00 37,2 32,6 29,6 30_A nieuwe zonegrens 5,00 34,6 30,8 30,8 31_A nieuwe zonegrens 5,00 39,6 30,6 30,6 32_A nieuwe zonegrens 5,00 39,3 30,5 30,5 33_A nieuwe zonegrens 5,00 40,9 32,5 32,5 34_A nieuwe zonegrens 5,00 43,5 36,1 36,1 35_A nieuwe zonegrens 5,00 42,3 35,8 35,8 36_A nieuwe zonegrens 5,00 41,7 34,8 34,8 37_A Gevel woning Bronsweg 5,00 40,2 34,9 32,7 38_A Gevel woning Mercuriusweg 5,00 38,2 32,6 30,7 ELS-1_A referentiepunt ELS BV 50 m noordzijde terrein 5,00 42,0 36,4 33,5 ELS-2_A referentiepunt ELS BV 40 m oostzijde terrein 5,00 42,8 37,3 34,4 ELS-3_A referentiepunt ELS BV 30 m zuidzijde terrein 5,00 24,3 19,6 16,4 T01_A controlepunt 50m - noord 5,00 67,5 67,5 64,1 T02_A controlepunt 50m - oost 5,00 72,6 66,6 66,6 T03_A controlepunt 50m - zuid 5,00 71,4 64,9 64,9 T04_A controlepunt 50m - west 5,00 70,2 60,0 60,0 T05_A controlepunt 50m - west 5,00 67,4 67,4 59,9 testwnp_a Cascade bewakingspunt 5,00 45,5 40,4 38,5 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :09:42

53 Bijlage IV Bijlage IV-1 Bronsterkteberekening nieuwe mobiele brekerinstallatie Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten E. Philippens

54 Formular EF Report Geräuschemission Environment Geräuschemissionsmessung KEESTRACK Mobile Brecheranlage DESTROYER 1112 QS-LWA Destroyer 1112-REV-00 Seite 1

55 Formular EF Report Geräuschemission Environment Emissionsmessung Mobile Brecheranlage Nach EN ISO 3744 Auftraggeber : Keestrack N.V. Adresse : Taunusweg Bilzen / Belgien Kontaktperson : Herr Klaus Elit Telefon : Name Produzent : Tridic s.r.o. Adresse : Pískoviště 1663/ Sternberk / Tschechische Republik Anlage : Mobile Brecheranlage Typ : 50- DESTROYER 1112 Seriennummer : 50-CR 146 WAM Baujahr : 2010 Gesamtleistung : 330 kw DA / theoretisch kw Hydr. Brecherleistung : max.250 t/h Datum Messung : 26. August 2010 Ausgeführt durch : Frau Jilkova QM-Assistentin Prüfberichtnummer : QS-LWA Destroyer-R1 Zusammenfassung L WA : 104 db (Leerlauf) L WA : 113 db (Voll last) Dieselaggregat zum Antrieb der Hydraulikpumpen Produzent : Caterpillar Type : C13 ACERT Seriennummer : LJK Nominale Drehzahl : 1940 min -1 Nominale Leistung : 330 kw Bei den Geräuschmessungen wurde ausgegangen von den Mittelwerten der Geräuschemission in den Betriebszuständen Leerlauf bei 700 min -1, und Volllastbetrieb bei 1940 min -1 und maximaler Förderbandgeschwindigkeit. Die Anlage wurde ohne Brechermaterial getestet. Abmessungen und Gewicht Transportmodus Betriebsmodus Länge : 14, m Breite : m Höhe : m Gewicht : Kg Die hiernach aufgeführten Parameter wurden gemessen im Betriebsmodus. -LpA(max) 95 dba -LpA 87 dba -LWA 113 dba QS-LWA Destroyer 1112-REV-00 Seite 2

56 Formular EF Report Geräuschemission Environment Beschreibung geräuschreduzierender Maßnahmen -Motorhaus versehen mit auf drei Seiten abgeschlossenen Stahlblechpanelen -Kulissenkanälen zur Ansaugung der Kühlluft -Ansaugfilter zur Ansaugung der Verbrennungsluft -Antidröhnfilz und Schaumstreifen zur Vibrationsdämpfung an Motorhausdach und Lamellentüren -Drehzahlbegrenzung auf Maximal Tourenzahl -Serielle Vor- und Nachschalldämpfer auf der Abgasanlage Vorgehensweise und Rechenmodul Bei allseitig abstrahlenden Schallquellen ist die Meßfläche die Oberfläche eines um den Schallkörper gelegten Quaders* dessen einzelnen Flächen einen Abstand von 1 m zum Schallkörper aufweisen. Die Bodenfläche ist nicht berücksichtigt. * Von einer Halbkugelform der Meßfläche wurden bei der Bestimmung des LWA abgesehen, da diese, wenn sie um die Hauptgeräuschquelle (Engine-Unit /ENU) gelegt würde, unter Berücksichtigung aller Geräuschnebenquellen (Scraper/Klopfrolle Förderbänder) und einem Meßabstand von S0 1 Meter eine(n) zu große(n) Radius/Meßfläche ergeben würde. Meßwerte innerhalb einer solche Konfiguration würden eine nicht repräsentative Wiedergabe des Schallleistungspegels ergeben. L s = Meßflächenmaß (db) L k = Länge der Komponente (m) B k = Breite der Komponente (m) H k = Höhe der Komponente (m) d = Meßabstand (m) Standard 1 m QS-LWA Destroyer 1112-REV-00 Seite 3

57 Formular EF Report Geräuschemission Environment Aufstellungskonfigurationen Meßreihe 1 Platz der Messung : Sternberk, Freifläche vor Betriebsgelände Drtic s.r.o. Aufgestellt auf : Raupenfahrwerk Untergrund : Schotter Betriebszustand : Leerlauf Abstand Meßfläche Hüllenabstand : d = 1,0m, >14 Meßpunkte nach EN ISO 3744 Meßhöhe : h = 1,5m Zeitpunkt Meßreihe : Uhr Für weitere Spezifikationen der Meßreihen und Parameter verweisen wir nach Anlage 01, 02 und Grafiken im Annex dieses Reports. Meßreihe 2 Platz der Messung : Sternberk, Freifläche vor Betriebsgelände Drtic s.r.o. Aufgestellt auf : Raupenfahrwerk Untergrund : Schotter Betriebszustand : Voll last Abstand Meßfläche Hüllenabstand : d = 1,0m, >14 Meßpunkte nach EN ISO 3744 Meßhöhe : h = 1,5m Zeitpunkt Meßreihe : Uhr Für weitere Spezifikationen der Meßreihen und Parameter verweisen wir nach Anlage 01, 03 und Grafiken im Annex dieses Reports. Meßreihe 3 Platz der Messung : Sternberk, Freifläche vor Betriebsgelände Drtic s.r.o. Aufgestellt auf : Raupenfahrwerk Untergrund : Schotter/Erde Betriebszustand : Voll last Abstand Meßfläche Hüllenabstand : r = 15m, 6 Meßpunkte Indikativ Meßhöhe : h = 1,5m Zeitpunkt Meßreihe : Uhr Für weitere Spezifikationen der Meßreihen und Parameter verweisen wir nach Anlage 01/a, 04 und Grafiken im Annex dieses Reports. Meßreihe 4 Platz der Messung : Sternberk, Freifläche vor Betriebsgelände Drtic s.r.o. Aufgestellt auf : Raupenfahrwerk Untergrund : Schotter/Erde Betriebszustand : Voll last Abstand Meßfläche Hüllenabstand : r = 30m, 6 Meßpunkte Indikativ Meßhöhe : h = 1,5m Zeitpunkt Meßreihe : Uhr Für weitere Spezifikationen der Meßreihen und Parameter verweisen wir nach Anlage 01/a, 04 und Grafiken im Annex dieses Reports. QS-LWA Destroyer 1112-REV-00 Seite 4

58 Formular EF Report Geräuschemission Environment Wetterbedingungen Temperatur : 24 Relative Luftfeuchtigkeit : - % Luftdruck : - mbar Windgeschwindigkeit : 3,9 m/s Windrichtung : Nordost Übrige Bedingungen : Sonnig / Leicht Bewölkt o C MR1 Gemessene Werte im Lehrlaufbetrieb (d=1m/h=1,5m/700min-1) Anlage 2 Die Werte, in db(a), sind auf der Leq-Skala abgelesene Mittelwerte Hintergrund 1 e Messung 2 e Messung Durchschnitt Durchschnitt 51,9 78,3 78,2 78,25 Meßdauer pro Messung : 15 Sekunden im Abstand von max 15 Minuten. Während der Messung generierte Leistungsabgabe : <110 kw - Maximaldruck des Hydraulikpumpenunits : 20 bar - Leistungsabgabe der Hydraulikmotoren : kw MR 2 Gemessene Werte im Volllastbetrieb (d=1m/h=1,5m/1940min-1) Anlage 3 Die Werte, in db(a), sind auf der Leq-Skala abgelesene Mittelwerte Hintergrund 1 e Messung 2 e Messung Durchschnitt Durchschnitt 51,9 87,1 87,2 87,15 Meßdauer pro Messung : 15 Sekunden im Abstand von max 15 Minuten. Während der Messung generierte Leistungsabgabe : 330 kw - Maximaldruck des Hydraulikpumpenunits : 260 bar - Leistungsabgabe der Hydraulikmotoren : kw MR 3 Gemessene Werte im Volllastbetrieb fuer LpA NP1/S-NP6/S (r=15m/h=1,5m/1940min-1) Anlage 4 Die Werte, in db(a), sind auf der Leq-Skala abgelesene Mittelwerte Hintergrund Leq-Wert dba Durchschnitt 51,9 80,2 Meßdauer pro Messung : >60 Sekunden im Abstand von max 15 Minuten. Während der Messung generierte Leistungsabgabe : 330 kw - Maximaldruck des Hydraulikpumpenunits : 260 bar - Leistungsabgabe der Hydraulikmotoren : kw QS-LWA Destroyer 1112-REV-00 Seite 5

59 Formular EF Report Geräuschemission Environment MR 4 Gemessene Werte im Volllastbetrieb fuer LpA NP1/L-NP6/L (r=30m/h=1,5m/1940min-1) Anlage 4 Die Werte, in db(a), sind auf der Leq-Skala abgelesene Mittelwerte Hintergrund Leq-Wert dba Durchschnitt 51,9 74,4 Meßdauer pro Messung : >60 Sekunden im Abstand von max 15 Minuten. Während der Messung generierte Leistungsabgabe : 330 kw - Maximaldruck des Hydraulikpumpenunits : 260 bar - Leistungsabgabe der Hydraulikmotoren : kw In der technischen Dokumentation und den Betriebsanleitungen werden die Emissionswerte auf folgende Weise definiert : Auf einem spezifizierten Platz der Maschine neben der CE-Kennzeichnung wird bei jeder Maschine eine Kennzeichnung des garantierten Schallleistungspegel angebracht. QS-LWA Destroyer 1112-REV-00 Seite 6

60 Formular EF Report Geräuschemission Environment Zusammenfassung Symbol Betriebssituation Erklärung Leerlauf Voll last L pa 78,15 db(a) 87,14 db(a) Durchschnittlich gemessenes Geräuschniveau auf der Meßoberfläche 51,9 db(a) 51,9 db(a) Durchschnittlich Geräuschniveau (A) i.v.z. Hintergrundgeräuschen Kl 1,50 db(a) 1,50 db(a) Korrektur L pam - db(a) - db(a) Durchschnittlich korrigiertes Geräuschniveau auf der Meßoberfläche L pa(max) 92.2 db(a) 95.4 db Maximal Geräuschniveau Messpunt nr. EP 1 EP 1 L pai - db(a) - db(a) Impuls Geräuschdruckniveau, gemessen an Meßpunkt nr. Dl - db(a) - db(a) Richtungsindex Dl = L pa(max) - L pa lg S/S 0 26,3 db 26,3 db S = Meßoberfläche S 0 = 1 m 2 L WA 104,45 db(a) 113,44 db(a) Schallleistungspegel rev 1 pw Abrundung 104 db(a) 113 db(a) L WA = L pam + 10 lg S/S 0 Hörbarer Tonaler Charakter : Nein Spezifikationen Meßapparatur Während der Messungen wurden die folgenden Geräte und Hilfsmittel verwendet: Mikrofonlader Fabr./Typ New Instuments Seriennr Vorverstärker Fabr./Typ BG-05 New Instuments Seriennr Mikrofon Fabr./Typ BG-05 New Instuments Seriennr (MA+/-1,5dB) Eichquelle Fabrikant/Typ 0000 Seriennr Hilfsmittel übrige Prüf-und Meßmittel, Stativ Fabr./Typ König KN-Tripod 35 Seriennr Abstandslaser Fabr./Typ Stanley Seriennr Rollbandmaß Fabr./Typ Stanley Seriennr Beaufort Fabr./Typ Windmaster 2 Seriennr (MA+/-4%) Multimeter Fabr./Typ 0000 Seriennr Hygrometer Fabr./Typ 0000 Seriennr Alle verwendeten Instrumente und Hilfsmittel wurden rezent neu angeschafft und verfügen wo nötig über ein Null- Eichzertifikat. Alle angewendeten Prüf- und Meßgeräte fallen unter das Keestrack QS-System. QS-LWA Destroyer 1112-REV-00 Seite 7

61 Formular EF Report Geräuschemission Environment Anlage 1 Legende Meßpunktpositionen Nr.1 QS-LWA Destroyer 1112-REV-00 Seite 8

Notitie Agrarisch bedrijf Van der Burg aan het Rietveld 124 te Woerden Akoestisch onderzoek nieuwe toegangsweg

Notitie Agrarisch bedrijf Van der Burg aan het Rietveld 124 te Woerden Akoestisch onderzoek nieuwe toegangsweg Europalaan 18-18a 5232 BC s-hertogenbosch Postbus 638 5201 AP s-hertogenbosch T +31 (0)73-7517900 F +31 (0)73-7517901 E denbosch@chri.nl www.chri.nl Notitie 20131867-01 Agrarisch bedrijf Van der Burg aan

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Datum Referentie Behandeld door 20 februari 2013 20111675-14 S. Achten/AAE 1 Inleiding

Nadere informatie

Notitie SMG aan de Schaarweg 11 te Elspeet akoestische beoordeling voorgenomen wijziging. 1 Inleiding

Notitie SMG aan de Schaarweg 11 te Elspeet akoestische beoordeling voorgenomen wijziging. 1 Inleiding Notitie 20150710-01 SMG aan de Schaarweg 11 te Elspeet akoestische beoordeling voorgenomen wijziging Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 F +31 (0)40-3031101

Nadere informatie

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER telefoon 0541 539 333 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 1 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 AEB Amsterdam Akoestisch onderzoek afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 2 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 Pagina 3 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 ~Bos Witteveen

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Kastanjelaan 4a te Staphorst

Akoestisch onderzoek Kastanjelaan 4a te Staphorst Akoestisch onderzoek Kastanjelaan 4a te Staphorst Opdrachtgever B+O Landschap en Stedenbouw B.V. De heer M. Klarus Postbus 264 7940 AG Meppel Opgesteld door Remco Bloemberg 13 oktober 2014 Projectnummer:

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : A k o e s t i s c h o n d e r z o e k - - - - - 3.4.1 Verkeer van en naar de inrichting 6.1.1 Organisatorische maatregelen 6.1.2 Overdrachtsmaatregelen 6.2.1 Organisatorische

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017 AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE 17 JANUARI 2017 Contactpersonen ERIK KOPPEN Senior adviseur geluid, luchtkwaliteit en windenergie T +31 (0)88 4261 551 M +31 (0)6 2706 2060 E erik.koppen@arcadis.com

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC Notitie 20111675-13 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Basisschool De Regenboog Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC 1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011.

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011. Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer P. van Zandvoort Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

Unibroed Van Lith B.V.

Unibroed Van Lith B.V. bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl ABN-AMRO nr. 40.84.88.735 ING nr. 424 598 K.v.K. nr. 16058413

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum:

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum: MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 17-09-2015 In opdracht van Van Werven Infra

Nadere informatie

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek Rapportnummer FE 15496-5-RA-001 d.d. 14 maart 2016 Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek o p d r a c h t g e v e r M i S a a d v i e s r a p p o r t n

Nadere informatie

Akoestisch Rapport - Industrielawaai. Bedrijfshal met parkeerterrein Vos KERKDRIEL

Akoestisch Rapport - Industrielawaai. Bedrijfshal met parkeerterrein Vos KERKDRIEL Akoestisch Rapport - Industrielawaai Bedrijfshal met parkeerterrein Vos KERKDRIEL Opdrachtnr: 12066-1 Document: Rap-01 Definitief Datum: 28 februari 2011 Gew. A : 09 maart 2011 Akoestisch Rapport - Industrielawaai

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen.

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen. MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 02-10-2015 In opdracht van Van Werven

Nadere informatie

Project. Akoestisch rapport Ruimtelijke Onderbouwing deel geluid. 15 appartementen Dintelstraat DONGEN. Opdrachtgever

Project. Akoestisch rapport Ruimtelijke Onderbouwing deel geluid. 15 appartementen Dintelstraat DONGEN. Opdrachtgever Project Akoestisch rapport Ruimtelijke Onderbouwing deel geluid 15 appartementen Dintelstraat DONGEN Opdrachtgever Vieya Postbus 134 5100 AC DONGEN telefoon (0162) 31 39 95 fax (0162) 31 39 72 Architect

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Akoestisch onderzoek industrielawaai Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Opdrachtgever : Mevrouw M.H.D. Lambregts Achterhoeksestraat 63 4715 BD RUCPHEN Projectnummer : 20090474 Status

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 6 februari 2015 20140693-02 E. Philippens/AAE

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 6 februari 2015 20140693-02 E. Philippens/AAE Notitie 20140693-02 Jonker aan de Weteringdijk 113 te Vaassen Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 F +31 (0)40-3031101 E eindhoven@chri.nl www.chri.nl K.v.K

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Tuinland

Rapport: 991011-08. Tuinland Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Tuinland Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 12 (excl.

Nadere informatie

Datum 12 december 2011 Referentie

Datum 12 december 2011 Referentie Akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op de omgeving als gevolg van de voetbalvelden Jekerdal te Maastricht in het kader van de melding Activiteitenbesluit Datum 12 december 2011 Referentie 20101867-07

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Projectnummer : BP.1204.R01 Revisie : 0 Rapportdatum : 30 maart 2012 Auteur

Nadere informatie

Notitie Munselstraat 104; akoestisch onderzoek. 1 Inleiding

Notitie Munselstraat 104; akoestisch onderzoek. 1 Inleiding Notitie 02786-19421-02 Munselstraat 104; akoestisch onderzoek Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 E eindhoven.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf

Nadere informatie

Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol. Geluidimmissie in de omgeving vanwege tijdelijke gronddepots TTOP2 en TTOP3

Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol. Geluidimmissie in de omgeving vanwege tijdelijke gronddepots TTOP2 en TTOP3 Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol Geluidimmissie in de omgeving vanwege tijdelijke gronddepots TTOP2 en TTOP3 Rapportnummer ML 465-28-RA d.d. 22 november 2017 Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Ambulancepost : ing. P. Jans : Gemeente Uden

Nadere informatie

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS 5 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 5 2.2 Bedrijfsomschrijving 5 2.2.1 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie huidige situatie 5 2.2.2 Akoestisch

Nadere informatie

Notitie 20091672-04 Akoestisch onderzoek Kuppens aan de Meemortel 59 te Budel Datum Referentie Behandeld door 10 mei 2010 20091672-04 E. Philippens/LSC 1 Inleiding Door Cauberg-Huygen R.I. BV is een akoestisch

Nadere informatie

f1.1 Situering beoogd perceel Hospice De Orchidee (rood) en terrein tennisvereniging (geel) te Gennep.

f1.1 Situering beoogd perceel Hospice De Orchidee (rood) en terrein tennisvereniging (geel) te Gennep. Notitie Concept b e t r e f t : Hospice De Orchidee te Gennep - geluid vanwege tennisvereniging TV Gennep d a t u m : 23 januari 2014 r e f e r e n t i e : TKe/ TKe/ KS/ Z 1085-2-NO 1 I n l e i d i n g

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Alescon

Rapport: 991011-08. Alescon Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Alescon Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl. figuren

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax Datum: 12 maart Rapportnummer: P2011.

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax Datum: 12 maart Rapportnummer: P2011. Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer P. Hamaekers Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Nadere informatie

In opdracht van BJZ.nu is een akoestisch vervolg onderzoek uitgevoerd voor Albert Heijn supermarkt gelegen op aan de Dorpsstraat 17 te Holten.

In opdracht van BJZ.nu is een akoestisch vervolg onderzoek uitgevoerd voor Albert Heijn supermarkt gelegen op aan de Dorpsstraat 17 te Holten. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne BJZ.nu De heer J. ter Avest Twentepoort Oost 16a 7609 RG ALMELO telefoon 06-10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl internet

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK BEMMEL Kronos Solar Projects GmbH 4 APRIL 2017

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK BEMMEL Kronos Solar Projects GmbH 4 APRIL 2017 AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK BEMMEL Kronos Solar Projects GmbH 4 APRIL 2017 Contactpersonen ING. A. (ABDU) BOUKICH Adviseur geluid en luchtkwaliteit T +31 (0)88 4261 551 M +31 (0)6 2706 0355 E abdu.boukich@arcadis.com

Nadere informatie

Akoestisch onderbouwing Bestemmingsplanwijziging Hoofdweg 12 Te KLIJNDIJK

Akoestisch onderbouwing Bestemmingsplanwijziging Hoofdweg 12 Te KLIJNDIJK Akoestisch onderbouwing Bestemmingsplanwijziging Hoofdweg 12 Te KLIJNDIJK Akoestische onderbouwing Bestemmingsplanwijziging Hoofdweg 12 Te KLIJNDIJK Projectnummer : BP.1413.R01 Revisie : Rapportdatum :

Nadere informatie

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan:

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan: Memo Datum Documentnummer Uw kenmerk Onderwerp 16 juni 2016 M166156.001.002/JGO Z/021906005 Memo Oude Rijksweg Noord 2020a te Susteren (Geluidsonderzoek) Opdrachtgever, Cortenraad Beheer BV, wenst om op

Nadere informatie

-concept- Akoestisch onderzoek voor TNT te Waddinxveen in verband met voorgenomen realisatie van nieuwe woningen

-concept- Akoestisch onderzoek voor TNT te Waddinxveen in verband met voorgenomen realisatie van nieuwe woningen -concept- Akoestisch onderzoek voor TNT te Waddinxveen in verband met voorgenomen realisatie van nieuwe woningen Datum 14 mei 2010 Referentie 20100585-06 Referentie 20100585-06 Rapporttitel -concept- Akoestisch

Nadere informatie

24 oktober 2016 M /JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai

24 oktober 2016 M /JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai Akoestisch onderzoek Datum Documentnummer Relatie Onderwerp 24 oktober 2016 M10917.02.014/JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Inrichting Ammerzodenseweg 10 te Hedel. (Industrielawaai) Project: Nieuwbouwplan Ammerzodenseweg te Hedel

AKOESTISCH ONDERZOEK. Inrichting Ammerzodenseweg 10 te Hedel. (Industrielawaai) Project: Nieuwbouwplan Ammerzodenseweg te Hedel bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl IBAN NL90ABNA0408488735 K.v.K. nr. 16058413 Amitec bv is gecertificeerd

Nadere informatie

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen Colofon Project : Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 Onderdeel : Akoestisch onderzoek Opgesteld door

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Gronddepot Klein Zwitserland Gilze en Rijen

Akoestisch Onderzoek Gronddepot Klein Zwitserland Gilze en Rijen 16ink00850 16zk00034 1 november 2016 Akoestisch Onderzoek Gronddepot Klein Zwitserland Gilze en Rijen 2014-3064-0 30 juni 2014 Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen (T) 0578-76 90 60 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van het bedrijf Tibra Tulips op de gevels van de nieuw te realiseren woningen op het perceel aan de De Kolk 2 1645 VB URSEM Akoestisch

Nadere informatie

Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D

Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D Overslaghal Ede Onderzoek industrielawaai Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus 21 99058521, revisie D Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Toetsingskader... 5 2.1 Directe hinder... 5 2.2

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen nr. 438 BIJLAGE 1 gras watergang verharding (gebroken puin) watergang gras buitenopslag loods verharding (stelconplaten) watergang opstallen watergang wasplaats gras kantoor loods watergang loods woning

Nadere informatie

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Tritium Advies B.V. Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK Telefoon

Nadere informatie

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Projectnummer : IL.1117.RO1 Revisie :

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Akoestisch onderzoek t.b.v. ruimtelijke onderbouwing en Wabo-toets Status: DEFINITIEF (versie 2) Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM ARKEL» Gulberg

Nadere informatie

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde Aan : Stefan Koenderink en Roland Kempers Rapport : T.15.002.04 Datum rapport : 19-06-2015 Betreft : zonetoets Motorservice Peeters, Edisonstraat 9 Onderwerp : Toetsing

Nadere informatie

Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk

Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk Onderzoek in het kader van een wijzigingsplan Rapportnummer O 15525-1-RA-002 d.d.

Nadere informatie

Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen (T) KvK Notitie

Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen (T) KvK Notitie Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen (T) 0578-76 90 60 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl info@sainadvies.nl Notitie Project: Kerkhofweg 23, Emst (IL) Betreft: Geluidsbelasting t.g.v. Oranjeweg 43 Kenmerk: 2017-3037-0b2272/1679

Nadere informatie

Appartementen en woningen Rijzertlaan te 's-hertogenbosch Akoestisch onderzoek geluidemissie kindcentrum De Ontdekking

Appartementen en woningen Rijzertlaan te 's-hertogenbosch Akoestisch onderzoek geluidemissie kindcentrum De Ontdekking Appartementen en woningen Rijzertlaan te 's-hertogenbosch Akoestisch onderzoek geluidemissie kindcentrum De Ontdekking Datum 29 juli 2010 Referentie 20101523-04 Referentie 20101523-04 Rapporttitel Appartementen

Nadere informatie

Akoestisch haalbaarheidsonderzoek binnenvaartoverslagstation Het Kloosterte Nieuwegein. Datum 30 augustus 2013 Referentie 20131010-03

Akoestisch haalbaarheidsonderzoek binnenvaartoverslagstation Het Kloosterte Nieuwegein. Datum 30 augustus 2013 Referentie 20131010-03 Akoestisch haalbaarheidsonderzoek binnenvaartoverslagstation Het Kloosterte Nieuwegein Datum 30 augustus 2013 Referentie 20131010-03 Referentie 20131010-03 Rapporttitel Akoestisch haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Rapportnummer: 20123977.R02.V02

Nadere informatie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie Memo nummer 02 datum 12 februari 2013 aan Stef Have Charles Jacobs Angelique Remijn Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie project Airparc Seppe projectnummer

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen 3 juni 2011 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning met betrekking tot milieuneutrale verandering locatie BPS 223

Akoestisch onderzoek ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning met betrekking tot milieuneutrale verandering locatie BPS 223 Amerikalaan 14 6199 AE MAASTRICHT - AIRPORT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E maastricht.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding parkeerplaats C1000 te Stramproy (gemeente Weert) Datum 30 maart 2011 Referentie

Akoestisch onderzoek uitbreiding parkeerplaats C1000 te Stramproy (gemeente Weert) Datum 30 maart 2011 Referentie Akoestisch onderzoek uitbreiding parkeerplaats C1000 te Stramproy (gemeente Weert) Datum 30 maart 2011 Referentie 20110272-02 Referentie 20110272-02 Rapporttitel Akoestisch onderzoek uitbreiding parkeerplaats

Nadere informatie

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 ADVIESMEMO Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 Bestemd voor : Inveniam BV, Richard van Es Afkomstig van :, drs. ing. C. den Hertog en ir. J.R. Brouwer Datum : 29 april 2015

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn datum: 27 januari 2015 adviseur: opdrachtgever: Cor Kooy /

Nadere informatie

Toegevoegd stuur ik u de resultaten van het akoestisch onderzoek bij het bedrijf Van Panhuis.

Toegevoegd stuur ik u de resultaten van het akoestisch onderzoek bij het bedrijf Van Panhuis. Tauw bv Handelskade 11 Postbus 133 7400 AC Deventer T +31 57 06 99 91 1 F +31 57 06 99 66 6 E info.deventer@tauw.nl www.tauw.nl Postbus 133, 7400 AC Deventer L. van den Berg t.a.v. de heer L. van den Berg

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Royal House of Holland industrielawaai, ten gevolge van zone Aan de Noord. Datum 8 juni 2012 Referentie 20110684-19

Akoestisch onderzoek Royal House of Holland industrielawaai, ten gevolge van zone Aan de Noord. Datum 8 juni 2012 Referentie 20110684-19 Akoestisch onderzoek Royal House of Holland industrielawaai, ten gevolge van zone Aan de Noord Datum 8 juni 2012 Referentie 20110684-19 Referentie 20110684-19 Rapporttitel Akoestisch onderzoek Royal House

Nadere informatie

Janson Bridging te Hank

Janson Bridging te Hank Janson Bridging te Hank Geluidonderzoek in het kader van een bestemmingsplan procedure Concept Rapportnummer FB 18893-1-RA d.d. 9 oktober 2015 Janson Bridging te Hank Geluidonderzoek in het kader van een

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD BORNE (T. 74-7676007) Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt Gemeente Leiden Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER 3 2.1. Activiteitenbesluit 3 2.2. Indirecte hinder 3 3. UITGANGSPUNTEN 5 3.1. Omgeving

Nadere informatie

Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg RX ZENDEREN. Geachte heer Morsink,

Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg RX ZENDEREN. Geachte heer Morsink, Aanslagsweg 22 7622 LD BORNE Retouradres: Katoenstraat 7, 7572 CW Oldenzaal Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg 2 7625 RX ZENDEREN telefoon 074 7676007 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl internet

Nadere informatie

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Projectnummer : IL.1302.R01 Revisie : Rapportdatum : 26 maart

Nadere informatie

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Rapportnummer F 20737-1-RA d.d. 22 april 2015 Geluidbelasting op de

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan

Nadere informatie

Datum: 4 februari 2015

Datum: 4 februari 2015 Opdrachtgever: Plan ROS Contactpersoon: De heer S. Peters Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek Akoestisch onderzoek 11.073.01 ref 2 SCHAPENWEIDE MOERKAPELLE Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : Gemeente Zuidplas Postbus 100 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel Enschede 26 augustus Inhoudsopgave

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai Brandweerkazerne Rietbroek Hoogvliet

Akoestisch onderzoek industrielawaai Brandweerkazerne Rietbroek Hoogvliet Akoestisch onderzoek industrielawaai Brandweerkazerne Rietbroek Hoogvliet Opdrachtgever: BOdG ruimtelijk advies BV De heer H. de Groot Postbus 6083 3002 AB Rotterdam Projectnummer: 1605J287/DBI/rap1.1

Nadere informatie

Per Betreft: Advies geluid Adelborst van Leeuwenlaan 5-15A te Sassenheim

Per   Betreft: Advies geluid Adelborst van Leeuwenlaan 5-15A te Sassenheim Datum: 24 april 2017 Ons kenmerk: 2017049977 Per E-mail: l.vanderklaauw@hltsamen.nl;gemeente@teylingen.nl Gemeente Teylingen Mevrouw L. van der Klaauw Postbus 149 2215 ZJ VOORHOUT Contactpersoon: mevrouw

Nadere informatie

Akoestisch rapport BP Sweensstraat West Onderdeel Industrielawaai KAATSHEUVEL

Akoestisch rapport BP Sweensstraat West Onderdeel Industrielawaai KAATSHEUVEL Akoestisch rapport BP Sweensstraat West Onderdeel Industrielawaai KAATSHEUVEL Akoestisch rapport BP Sweensstraat West Onderdeel industrielawaai KAATSHEUVEL Projectnummer : BP.1405.RO1 Revisie : 0 Rapportdatum

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst.

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Projectnr. M12 200.401.1 M12 200.401.1.docx 2 Opdrachtgever : BRO Tegelen Industriestraat 94 5931 PK Tegelen Tel:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland Notitie Contactpersoon Rob van Nijburg Datum 25 april 2016 Kenmerk N003-1228052RVN-nij-V01-NL Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland In opdracht van de Telegraaf Media Groep,

Nadere informatie

Bijlage I. Tekening nr okt okt februari Gemeente Bronckhorst Postbus ZJ HENGELO (GLD)

Bijlage I. Tekening nr okt okt februari Gemeente Bronckhorst Postbus ZJ HENGELO (GLD) Bijlage I Tekeningen opdrachtnummer 13-137 datum 13 februari 2014 opdrachtgever Gemeente Bronckhorst Postbus 200 7255 ZJ HENGELO (GLD) 0575-750250 Tekening nr versiedatum 1 9 okt 2013 2 9 okt 2013 3 auteur

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek veehouderij Stapelbroek aan de Schooltinkweg 7 te Zelhem. Datum 8 maart 2017 Referentie

Akoestisch onderzoek veehouderij Stapelbroek aan de Schooltinkweg 7 te Zelhem. Datum 8 maart 2017 Referentie Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 F +31 (0)40-3031101 E eindhoven.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K. 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Akoestisch

Nadere informatie

(Industrielawaai) Project: Erfstraat 2a te Uden

(Industrielawaai) Project: Erfstraat 2a te Uden bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl IBAN NL90ABNA0408488735 K.v.K. nr. 16058413 Amitec bv is gecertificeerd

Nadere informatie

Notitie. Referentienummer Datum Kenmerk 8 mei Betreft Geluidniveaus parkeren IJsselhallen. 1 Inleiding

Notitie. Referentienummer Datum Kenmerk 8 mei Betreft Geluidniveaus parkeren IJsselhallen. 1 Inleiding Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 8 mei 2012 Betreft Geluidniveaus parkeren IJsselhallen 1 Inleiding Ten aanzien van het akoestisch onderzoek Irishof Zwolle is bij de gemeente Zwolle een zienswijze

Nadere informatie

Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal V.O.F. t.a.v. dhr. Erik Morssink Grensweg 6a 7083 AM VOORST (GEM. OUDE IJSSELSTREEK) Zutphen, 5 maart 2010

Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal V.O.F. t.a.v. dhr. Erik Morssink Grensweg 6a 7083 AM VOORST (GEM. OUDE IJSSELSTREEK) Zutphen, 5 maart 2010 Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal V.O.F. t.a.v. dhr. Erik Morssink Grensweg 6a 7083 AM VOORST (GEM. OUDE IJSSELSTREEK) Zutphen, 5 maart 2010 Geachte heer Morssink, Naar aanleiding van uw verzoek d.d.

Nadere informatie

Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie

Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie 20111307-17 Referentie 20111307-17 Rapporttitel Geluidbelasting ten gevolge

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Noordstraat 31 te Landhorst

AKOESTISCH ONDERZOEK. Noordstraat 31 te Landhorst AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI Datum : 23 Rapportnummer : 213-LNo31-il-v1 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 Fax. 0493-539804 E-mail. mena@m-en-a.nl ING 7622002 K.v.K. 17095577 Samenvatting

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek omgevingslawaai MKG Koeriers b.v. Den Heikop Elsendorp

Akoestisch onderzoek omgevingslawaai MKG Koeriers b.v. Den Heikop Elsendorp Akoestisch onderzoek omgevingslawaai MKG Koeriers b.v. Den Heikop Elsendorp documentkenmerk: 1702/045/MD-01, versie 1 Akoestisch onderzoek omgevingslawaai in opdracht van MKG Koeriers b.v. De heer J. Minten

Nadere informatie

Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht

Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht Notitie b e t r e f t : d a t u m : 15 april 2015 Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht r e f e r e n t i e : TKe/ TKe/ KS/ FE 1136-1-NO-004 1 I n l e i d i n g Betonfabriek

Nadere informatie

Notitie. Activiteiten in en bij de bedrijfsgebouwen In de bestaande situatie zijn er nog geen geluidsreducerende maatregelen getroffen aan de

Notitie. Activiteiten in en bij de bedrijfsgebouwen In de bestaande situatie zijn er nog geen geluidsreducerende maatregelen getroffen aan de Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen (T) 0578-76 90 60 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl info@sainadvies.nl Notitie Project: Akoestisch Onderzoek Van der Hulst Bloembollen BV, 't Zand Betreft: Geluidsbelasting

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek Van Rengs Bestratingen BV, Hoebertweg te America. Auteur(s) Opdrachtgever. Marcel Truijen

Rapport. Akoestisch onderzoek Van Rengs Bestratingen BV, Hoebertweg te America. Auteur(s) Opdrachtgever. Marcel Truijen Rapport Akoestisch onderzoek Van Rengs Bestratingen BV, Hoebertweg te America projectnr. 200163 revisie 01 januari 2010 Auteur(s) Marcel Truijen Opdrachtgever RvR Limburg Beheer b.v. Postbus 5700 6202

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Van Wuijckhuiseweg 1

Akoestisch Onderzoek Van Wuijckhuiseweg 1 Akoestisch Onderzoek Van Wuijckhuiseweg 1 te Hoek Akoestisch Onderzoek Van Wuijckhuiseweg 1 te Hoek Projectnummer : BP.1319.R01 Revisie : Rapportdatum : 13 februari 2014 Auteur : D. Kraaij Opdrachtgever

Nadere informatie

Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen. Onderdeel van het bestemmingsplan

Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen. Onderdeel van het bestemmingsplan Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen Onderdeel van het bestemmingsplan Rapportnummer F 20571-2-RA-003 d.d. 22 januari 2015 Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein

Nadere informatie

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo 10.034 Munsterhuis Geluidsadvies BV Katoenstraat 7 7572 CW Oldenzaal (T. 0541-539333 F. 0541-531860) Akoestisch prognose onderzoek

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Mortel Installatie Assen bv en Recycling Assen bv

Rapport: 991011-08. Mortel Installatie Assen bv en Recycling Assen bv Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Mortel Installatie Assen bv en Recycling Assen bv Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidbelasting ten gevolge van de GGZ Oost Brabant te Oss. Datum 2 mei 2012 Referentie

Akoestisch onderzoek geluidbelasting ten gevolge van de GGZ Oost Brabant te Oss. Datum 2 mei 2012 Referentie Akoestisch onderzoek geluidbelasting ten gevolge van de GGZ Oost Brabant te Oss Datum 2 mei 2012 Referentie 20100553-16 Referentie 20100553-16 Rapporttitel Akoestisch onderzoek geluidbelasting ten gevolge

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Concordiastraat te Sassenheim. projectnummer de heer C. Brouwer Postbus AC Noordwijk. Versienummer: 3.

Akoestisch onderzoek Concordiastraat te Sassenheim. projectnummer de heer C. Brouwer Postbus AC Noordwijk. Versienummer: 3. Akoestisch onderzoek Concordiastraat te Sassenheim projectnummer Opdrachtgever: IDDS B.V. de heer C. Brouwer Postbus 126 2200 AC Noordwijk Versienummer: 3.0 Datum: 14 januari 2016 Auteur: ing. I. Avontuur

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Mispadenhof te Maasbracht in het kader van de ruimtelijke onderbouwing. Datum 11 juli 2012 Referentie

Akoestisch onderzoek Mispadenhof te Maasbracht in het kader van de ruimtelijke onderbouwing. Datum 11 juli 2012 Referentie Akoestisch onderzoek Mispadenhof te Maasbracht in het kader van de ruimtelijke onderbouwing Datum 11 juli 2012 Referentie 20121022-02 Referentie 20121022-02 Rapporttitel Akoestisch onderzoek Mispadenhof

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek kalvermesterij Mts van Straaten te Nieuw-Roden

Akoestisch onderzoek kalvermesterij Mts van Straaten te Nieuw-Roden Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 E eindhoven.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Akoestisch onderzoek kalvermesterij

Nadere informatie

RUNDVEEHOUDERIJ NOREL

RUNDVEEHOUDERIJ NOREL RUNDVEEHOUDERIJ NOREL Akoestisch onderzoek naar de geluidemissie van het bedrijf aan de Kleine Woldweg te Oosterwolde (Gld.) datum : 25 november 2011 rapportnummer : versie : 01 OPDRACHTGEVER Van Westreenen

Nadere informatie