Gemeente Waasmunster RUP De Bonte / Van Hecke / SV HARDY ST. ANNA Verzoek tot raadpleging 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Waasmunster RUP De Bonte / Van Hecke / SV HARDY ST. ANNA Verzoek tot raadpleging 11"

Transcriptie

1 Gemeente Waasmunster RUP De Bonte / Van Hecke / SV HARDY ST. ANNA Verzoek tot raadpleging In uitvoering van het GRS A. Bestaande ruimtelijke structuur In het informatief deel van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Waasmunster wordt de omgeving van en rond het plangebied als volgt behandeld: Economische structuur Bedrijven hebben omwille van hun aard en hun groter bouwvolume een bepaalde impact op hun omgeving. Waasmunster maakt geen deel uit van de grote werkgelegenheidstructuren van het Waasland. De bedrijvigheid is mimimaal en bestaat uit solitaire bedrijven. Binnen de gemeente werden, behalve voor de reeds bestaande bedrijven, geen bedrijventerreinen voorzien op het gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren. Enkele bedrijven zijn in het gewestplan opgenomen als kleine ambachtelijke zones. Dit is o.m. het geval voor de betonfabriek De Bonte & Van Hecke in de Sint-Annastraat dit bedrijf kampt met uitbreidingsproblemen. (GRS Informatief gedeelte 4. De bestaande ruimtelijke structuur van de gemeente Waasmunster (meso-niveau) 4.3. Nederzettings- en economische structuur Ruimtelijke situering Economische structuur p.32) Recreatie Gemeentelijke sportinfrastructuur komt voor in het centrum Hoogendonck. Daarnaast kunnen de aanwezige sportclubs gebruik maken van diverse terreinen: Sporttak Sportclub Situering op gewestplan Voetbal SV Hardy Sint-Anna Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (GRS Informatief gedeelte 4. De bestaande ruimtelijke structuur van de gemeente Waasmunster (meso-niveau) 4.3. Nederzettings- en economische structuur Functionele situering Recreatie p.50) De kern Sint-Anna Sint-Anna is een kleine kern die zich gevormd heeft in het uiterste zuiden van de gemeente. De bebouwing is er gesitueerd rond de Sint-Annastraat. Het dorpsplein met de kerk is gelegen op het kruispunt van de Sint- Annastraat met de Rodendries. De kern maakt deel uit van een grotere dorpskern die voor de rest gelegen is op het grondgebied van Hamme. In de kern van Sint-Anna bevinden zich enkele industriële gebouwen. De meest opmerkelijke is de betonfabriek De Bonte & Van Hecke. Ten noorden van de Sint-Annastraat situeren zich enkele serres en kleinere bosgebiedjes. Sint-Anna bevindt zich als enige kern van Waasmunster ten zuiden van de Durme. In het oosten grenst de kern aan de N 446, de Dendermondsesteenweg. Ten oosten van Sint-Anna loopt de Rodebeek. Ten noorden van de kern bevindt zich een voetbalterrein. (GRS Informatief gedeelte 5. Niveau van de deelruimten, microstructuur 5.2. De bestaande ruimtelijke structuur van de deelruimten (micro-niveau) De kern Sint-Anna p.61) B. Gewenste ruimtelijke structuur In het richtinggevend deel van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Waasmunster wordt de omgeving van en rond het plangebied als volgt behandeld: 2.1 Algemene uitgangspunten De gemeente onderschrijft niet volledig de beleidsopties die opgenomen zijn in het PRS Oost- Vlaanderen en formuleerde volgende opmerkingen naar aanleiding van het openbaar onderzoek dat rond het PRS georganiseerd werd: - het erkennen van het gehucht Ruiter en Sint-Anna als woonkern. (GRS Richtinggevend gedeelte 2. Visievorming 2.1. Algemene uitgangspunten p.4)

2 Gemeente Waasmunster RUP De Bonte / Van Hecke / SV HARDY ST. ANNA Verzoek tot raadpleging Uitwerking gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur Zone* Gewenste ontwikkeling Beleidsvoorwaarden Kernen Waasmunster (1), Ruiter (2), Sint-Anna (4) en Sombeke (3) - aandacht voor groen in de kernen - behoud en bescherming kasteeldomeinen - beschermen en natuurgericht beheren van bestaande groenelementen - aanplant van perceelsrandbegroeiïngen en erfbeplanting stimuleren - behoud van het zicht op de open ruimte vanuit de bebouwde kernen - verlenen van gemeentelijke subsidies en advies voor het aanplanten en het onderhoud van KLE s (GRS Richtinggevend gedeelte 3. Gewenste ruimtelijke structuur Waasmunster (meso-schaal) 3.1. Gewenste open ruimtestructuur Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur Uitwerking gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur p.15) Uitwerking gewenste agrarische structuur Zone* Gewenste ontwikkeling Beleidsvoorwaarden kernen Waasmunster (1), Ruiter (2), Sint-Anna (4) en Sombeke (3) - verwevenheid tussen wonen en landbouwbedrijven wordt nagestreefd (GRS Richtinggevend gedeelte 3. Gewenste ruimtelijke structuur Waasmunster (meso-schaal) 3.1. Gewenste open ruimtestructuur Gewenste agrarische structuur Uitwerking gewenste agrarische structuur p.19) Deelgebieden van de gewenste nederzettingsstructuur Kern-in-het-buitengebied De kernen-in-het-buitengebied vervullen eveneens een woonfunctie binnen de gemeente. Ze staan in voor opvang van de eigen groei van de kern binnen het bestaande aanbod aan bouwmogelijkheden binnen deze kern. De nadruk ligt op het verhogen van de kwaliteit van de woonomgeving en het landelijk karakter van deze kernen. Ruiter en Sint-Anna worden geselecteerd als kern-in-het-buitengebied.

3 Gemeente Waasmunster RUP De Bonte / Van Hecke / SV HARDY ST. ANNA Verzoek tot raadpleging 13 (GRS Richtinggevend gedeelte 3. Gewenste ruimtelijke structuur Waasmunster (meso-schaal) 3.2. Gewenste nederzettingsstructuur Ruimtelijke beleidselementen Deelgebieden van de gewenste nederzettingsstructuur p.20-21) Uitwerking gewenste nederzettingsstructuur Zone* Gewenste ontwikkeling Beleidsvoorwaarden Kern Sint-Anna (4) Kern in het buitengebied - kleinschaligheid en gericht investeren - creëren van een aangename woonomgeving - aandacht voor variatie in woningtypes - opmaken van gemeentelijke RUP zonevreemde woningen volgens de principes die verbonden zijn aan het gebied kern in het buitengebied (GRS Richtinggevend gedeelte 3. Gewenste ruimtelijke structuur Waasmunster (meso-schaal) 3.2. Gewenste nederzettingsstructuur Uitwerking gewenste nederzettingsstructuur p.26) Uitwerking gewenste economische structuur Zone* Gewenste ontwikkeling Beleidsvoorwaarden Kern Sombeke (3, kern Sint- Anna (4), kern Ruiter (2) - Verweven van functies - Kleinhandelsconcentratie in de centra - opmaak RUP zonevreemde bedrijven (GRS Richtinggevend gedeelte 3. Gewenste ruimtelijke structuur Waasmunster (meso-schaal) 3.3. Gewenste economische structuur Uitwerking gewenste economische structuur p.32) Sport -en recreatieve infrastructuur Voetbal SV Hardy Sint-Anna (I) Deze locatie maakt deel uit van de deelruimte kern Sint-Anna en ligt volgens het gewestplan in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Deze locatie sluit ruimtelijk volledig aan op de dorpskern Sint-Anna, bestaat uit een hoofdterrein en een oefenterrein en ligt naast een grootschalig bedrijf. De impact van deze locatie op de open ruimtestructuur is beperkt. Er wordt mede rekening houdende met de beleidsvisie om in elke kern een mogelijkheid voor lokale openlucht recreatie te voorzien en de gunstige locatie van deze site geopteerd om hiervoor een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan op te maken en deze locatie op te nemen in het recreatiegebied, de dynamiek van deze locatie mag niet toenemen. (GRS Richtinggevend gedeelte 3. Gewenste ruimtelijke structuur Waasmunster (meso-schaal) 3.5. Gewenste perspectieven voor andere functies Sport, recreatie en toerisme Sport- en recreatieve infrastructuur p.37-39) 4.4 Gewenste structuur kern Sint-Anna Overleg met Hamme Deze kern bevindt zich gedeeltelijk op het grondgebied van Waasmunster en Hamme. Bij de verdere ontwikkeling van deze kern is een overleg met de gemeente Hamme dan ook noodzakelijk teneinde eventuele verdere ontwikkelingen binnen deze kern op een coherente manier vorm te kunnen geven. Woonverdichting binnen het bestaande woonweefsel Er zijn geen binnengebieden of dergelijke aanwezig binnen de kern. Er wordt voorgesteld om binnen het bestaande woonweefsel verdere verdichting na te streven zonder het landelijke karakter van Sint-Anna hierdoor aan te tasten. De open ruimte blijft doordringen in de kern tot de achterzijde van de woningen.

4 Gemeente Waasmunster RUP De Bonte / Van Hecke / SV HARDY ST. ANNA Verzoek tot raadpleging 14 Behouden voetbalterrein Sint-Anna Het bestaande voetbalterrein te Sint-Anna blijft behouden en dient opgenomen te worden in het recreatiegebied teneinde de mogelijkheid te bieden om in Sint-Anna openlucht sporten te beoefenen. De uitbreidingsmogelijkheden van deze site kunnen naar aanleiding van de opmaak van een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan verder bestudeerd worden. Uitbreidingsmogelijkheden betonfabriek De betonfabriek bevindt zich vandaag in gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO. Deze locatie is echter te klein geworden. Er dient een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt te worden waarin de nog mogelijke uitbreidingsmogelijkheden onderzocht kunnen worden. Dit dient voornamelijk te gebeuren met het oog op een optimalisering van deze site en de nood aan meer opslagruimte, dit mag niet leiden tot een schaalvergroting van dit bedrijf (hogere dynamiek) rekening houdende met de ligging ervan in de dorpskern van Sint-Anna. Ook de relatie ten opzichte van het achterliggende open ruimte gebied dient de nodige aandacht te krijgen. (GRS Richtinggevend gedeelte 4. Gewenste ruimtelijke structuur deelruimtes 4.4. Gewenste structuur kern Sint-Anna p.48-49) 2.7. Alternatieven Een volledige herlocalisatie van het bedrijf is geen haalbaar scenario voor het bedrijf, hiervoor zijn volgende redenen aan te geven: - Om strategische redenen en omwille van de gespecialiseerde en plaatsgebonden tewerkstelling dient de prefabafdeling van het bedrijf ter plaatse te blijven (cfr. nota bij de aanvraag van een planologisch attest voor de betonfabriek). De productie in Waasmunster is dermate gespecialiseerd dat herlocalisatie alles behalve voor de hand liggend is, daarenboven biedt de tweede bedrijfslocatie van Van Hecke onvoldoende mogelijkheden (zowel bedrijfstechnisch als ruimtelijk) hiervoor. - Is economisch gezien niet haalbaar Uit de hiervoor ingevoegde orthofoto's van het plangebied, zie onder meer blz. 5 van deze nota, zou kunnen afgeleid worden dat de open ruimte tussen de inrit naar de sportzone en het bedrijf

5 Gemeente Waasmunster RUP De Bonte / Van Hecke / SV HARDY ST. ANNA Verzoek tot raadpleging 15 (kadastrale nrs. 2121A en B) kan herbestemd worden (bvb) voor de uitbreiding van de sportinfrastructuur. Dit is géén geldig alternatief omwille van volgende redenen: - Er is een geldige verkaveling van kracht voor deze percelen, de helft van de loten is verkocht op dit moment. Er bestaat mogelijks een bereidheid bij de verschillende eigenaars om 30 m van de grote kaveldiepte (ca. 100 m) over te dragen naar het bedrijf. Daarvoor kan de bestemming sport op deze plaats niet op een zinvolle manier uitbreiden. De grote diepte van de kavels, waarvan het voorste deel gelegen is in woonzone doch de tuinzone in geïsoleerd agrarisch gebied kan of zal op termijn voor dubbelzinnigheden een aanleiding kunnen vormen. Het RUP heeft de intentie duidelijkheid te scheppen. - De inrichting van dit deel van deze percelen voor sportactiviteiten is waarschijnlijk niet gewenst omwille van de te dichte afstand tot de woonstrook. Zie verder een aantal bemerkingen over het gebruik van deze ingesloten en verkavelde grond onder optie 2 hierna. De huidige grenzen van het RUP kunnen in de toekomst licht wijzigen en uitbreiden. Deze veranderingen situeren zich in de zone voor recreatie en de grens met het bedrijventerrein. In de opstartfase van de opmaak van het RUP wordt momenteel onderzocht of voor enkele aanpalende gronden geen optimalisatie kan worden gevonden. 1. Op perceel 2117A, een boerderij langs de westzijde van het bestaande voetbalplein, bevindt zich een groenstrook die zeker als bufferstrook kan aanzien worden. De mogelijkheid wordt momenteel onderzocht of de oppervlakte van deze groenstrook kan opgenomen worden in het plangebied. 2. Op de percelen 2121B en 2121A is een verkaveling van kracht, waarbij de woonontwikkeling slechts mogelijk is tot op 50m vanaf de Sint-Annastraat. Dit brengt met zich mee dat de grond verder dan 50 m gelegen bestemd blijft als landbouwgebied. De bestemming en het gebruik van deze grond kan op termijn ongewenste ontwikkelingen kennen als gevolg van een zekere dubbelzinnigheid. Daarom wordt momenteel onderzocht of de verst van de straat gelegen grond, deels als buffer, deels als ambachtsgrond bij het bedrijf kan gevoegd worden. 3. De inplanting van de twee voetbalterreinen is nog niet definitief bepaald. Het RUP wenst hier enkele mogelijkheden open te houden door een in beperkte mate flexibele grens tussen sport en ambacht. In bijlage worden twee mogelijke configuraties voor het RUP gegeven. Optie 1 Aan de westelijke zijde is op perceel 2117A over een breedte van 5m de bestaande groenbuffer opgenomen in het RUP. Over percelen 2121B en 2121A wordt een 10m brede strook ingenomen. Dit geeft de mogelijkheid om zonder verlies aan bedrijfsoppervlakte een adequate groenbuffer aan te brengen en de mogelijkheid om een occasionele ontsluiting naar de voetbalpleinen te realiseren. Deze inplanting is niet los te zien van de grote diepte van voornoemde percelen. De haalbaarheid wordt momenteel onderzocht. Indien dit voorstel niet haalbaar blijkt te zijn zal de groenbuffer gesitueerd worden op 2164C en 2164F. Optie 2 Over de percelen 2121A en 2121B wordt een 30m brede strook ingenomen voor buffer en beperkte uitbreiding van de stockeerplaats van het bedrijf. Als hier voor aangegeven is dit momenteel in onderzoek met het oog op een zinvol gebruik van de ruimtes. Deze opties staan nog steeds open en vormen nog geen vast gegeven. Eventuele aanpassingen aan de huidige begrenzing van het RUP zullen geen hinder genereren naar de omgeving toe daar aan alle zijden aan de benodigde bufferbreedte voldaan wordt. Enkel de locatie van deze

6 Gemeente Waasmunster RUP De Bonte / Van Hecke / SV HARDY ST. ANNA Verzoek tot raadpleging 16 buffer zou veranderen. Een grotere stockageruimte voor het bedrijventerrein uit zich bovendien niet in een meerproductie en de bijhorende mogelijke extra geluid/lucht/ overlast. Het biedt wel toekomstperspectieven voor het bedrijf op het eigen terrein. Hierdoor zou latere versnippering van gronden vermeden kunnen worden. Deze MER-RUP screeningsnota is bijgevolg geldig voor beide scenario s, daar de realisatie van zowel optie 1 als optie 2 geen aanzienlijke effecten op het milieu zal veroorzaken. Conclusie De Provincie oordeelde in 2006 dat het behoud van het bedrijf op deze locatie gewenst is. Er zijn geen redelijke alternatieven voor herlokalisatie van het voorgenomen plan. Er zijn hoogstens kleine verschuivingen mogelijk van de locatie van de bufferstrook. Deze variaties op de organisatie van het gebied hebben geen noemenswaardige impact op de omgeving.

7 Gemeente Waasmunster RUP De Bonte / Van Hecke / SV HARDY ST. ANNA Verzoek tot raadpleging Afbakening van het toepassingsgebied en de plan-merplicht. Fase 1 : Definitie van plan of programma De definitie van plan of programma bevat drie voorwaarden die tegelijkertijd moeten vervuld worden. Het betreft volgende drie voorwaarden: 1 decretale of bestuursrechtelijke bepalingen moeten voorschrijven dat een plan of programma wordt opgesteld en/of vastgesteld; 2 het moet gaan om een plan of programma dat door een instantie op regionaal, provinciaal of lokaal niveau is opgesteld; 3 het plan of programma moet via een wetgevingsprocedure door het parlement of de regering worden vastgesteld of door een instantie (regionaal, provinciaal of lokaal niveau) worden vastgesteld. (Decreet houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu - 27 april 2007) Het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening schrijft de opmaak en de vaststelling voor van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het RUP wordt opgemaakt op initiatief van het gemeentebestuur van Waasmunster. Een gemeentelijk RUP wordt vastgesteld door de gemeenteraad en goedgekeurd door de Bestendige Deputatie. Het RUP "Betonfabriek De Bonte / Van Hecke - Sv Hardy-St. Anna" valt onder de definitie van plan of programma. Fase 2 : Toepassingsgebied Het betrokken plan of programma valt onder het toepassingsgebied van het D.A.B.M. Het toepassingsgebied wordt in twee categorieën van plannen en programma s opgesplitst: - plannen of programma s, of de wijziging ervan, die het kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor een project; - plannen of programma s, of de wijziging ervan, waarvoor, gelet op de mogelijke betekenisvolle effecten op speciale beschermingszones, een passende beoordeling is vereist uit hoofde van artikel 36ter, 3, eerste lid van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. (Decreet houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu - 27 april 2007) Het RUP vormt het kader op basis waarvan stedenbouwkundig vergunningen zullen worden toegekend, zodoende is aan deze voorwaarde voldaan. Fase 3 : Bepaling van de plicht tot opmaak van een plan-mer Bij plannen en programma s die van rechtswege onderworpen zijn aan de plan-mer-plicht is er geen voorafgaande toetsing vereist daar er op onweerlegbare wijze wordt vermoed dat deze plannen en programma s aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. Men onderscheidt twee groepen van plannen en programma s: a) plannen en programma s, of de wijziging ervan, die tegelijkertijd - een kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor de in bijlagen I en II van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 opgesomde projecten - niet het gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau, noch een kleine wijziging inhouden - betrekking hebben op landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke ordening of grondgebruik (artikel 4.2.3, 2, 1 D.A.B.M.); b) plannen en programma s of de wijziging ervan waarvoor, gelet op de mogelijke betekenisvolle effecten op speciale beschermingszones, een passende beoordeling vereist is (artikel 4.2.1, tweede lid D.A.B.M.).

8 Gemeente Waasmunster RUP De Bonte / Van Hecke / SV HARDY ST. ANNA Verzoek tot raadpleging 18 (Decreet houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu - 27 april 2007) Het RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de plan-mer-plicht want het vormt niet het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd in bijlage I of II van het Besluit van de Vlaamse Regering van , het regelt niet het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau (totale oppervlakte RUP voorontwerp optie 1 is 5,68ha. Optie 2 omvat 5,79ha) en het heeft betrekking op de ruimtelijke ordening. In de buurt van het plangebied bevinden zich geen Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebieden zodat er geen passende beoordeling vereist is. Conclusie Het RUP valt onder de screeningsplicht.

9 Gemeente Waasmunster RUP De Bonte / Van Hecke / SV HARDY ST. ANNA Verzoek tot raadpleging B e o o r d e l i n g o f h e t v o o r g e n o m e n p l a n g r e n s o v e r - s c h r i j d e n d o f g e w e s t g r e n s o v e r s c h r i j d e n d a a n z i e n l i j k e m i l i e u e f f e c t e n k a n h e b b e n. Het betreft een kleine zone in de gemeente Waasmunster, die door het Gewestplan deels als landschappelijk waardevol agrarisch gebied en deels als zone voor ambachtelijke bedrijvigheid en KMO's beschouwd wordt. Het plangebied heeft een totale oppervlakte van 5,68 ha (optie 1) of 5,79 ha (optie 2). Door de aard en voornamelijk beperkte omvang van de activiteiten zijn alle effecten zeer plaatselijk (dit is binnen de grenzen van het plangebied). Conclusie Er worden geen effecten verwacht die de gewestgrens of de landsgrens zullen overschrijden.

10 Gemeente Waasmunster RUP De Bonte / Van Hecke / SV HARDY ST. ANNA Verzoek tot raadpleging B e s c h r i j v i n g e n e e n i n s c h a t t i n g v a n d e m o g e l i j k e a a n z i e n l i j k e m i l i e u e f f e c t e n v a n h e t v o o r g e n o m e n p l a n Hier wordt een overzicht gevraagd van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van het plan of programma op: 1 lucht 2 geluid en trillingen 3 bodem 4 water 5 mens - gezondheid 6 fauna en flora 7 monumenten en landschap 8 mens - ruimtelijke aspecten Er wordt gebruik gemaakt van een ingreepeffectenschema. De effecten waarvan vermoed wordt dat ze waarschijnlijk significant zijn worden verder meer in detail onderzocht. Op de effecten die vermoedelijk niet significant zijn worden minder diep ingegaan. Aanlegfase omvang in tijd lucht geluid & trilling fauna & flora bodem water mens - Gezondheid monumenten mens ruimtel. aspect Aanleg openb. domein (ver)bouwen sport/ bedrijf Exploitatie Afvoer hemelwater Afvoer afvalwater Verwarming woningen Extra bedrijfsgebouwen Extra wagenverkeer Extra vrachtverkeer n.v.t. / / / / / / - / Tijdelijk T/N* T/N* P/N* P/N* T/N* P/N* - T/N* Perm. N N S S N S N N Perm. N N N* N* N N N N Perm. N* N N N N N N N Perm. N N N N N N N N Perm. N N N N* N N N N Perm. N N N N N N N N Groen Perm. O O O O O O N O N: niet significant effect N*: waarschijnlijk significant effect, effect zeer beperkt in ruimte en omvang, zeer lokaal effect S: (waarschijnlijk) significant effect T: tijdelijk effect P: Permanent effect O: positief effect -: geen effect of n.v.t.

11 Gemeente Waasmunster RUP De Bonte / Van Hecke / SV HARDY ST. ANNA Verzoek tot raadpleging Lucht Het bedrijf De Bonte / Van Hecke op zich breidt niet uit, enkel de stockageruimte. Dit laatste zal weinig hinder veroorzaken op milieugebied. De uitbreiding van de zone voor recreatie beperkt zich echter niet tot een verdubbeling van het aantal velden maar genereert ook een aantal extra parkeerplaatsen en voertuigbewegingen. Als gevolg van de realisatie van het RUP zullen volgende effecten optreden: - Tijdelijke stofhinder bij de bouw, verbouwen en/of uitbreiding van de bestaande sportinfrastructuur en de bijkomende parkings. - Tijdelijke stofhinder bij het realiseren van de groenbuffers rond het bedrijfsterrein en de sportinfrastructuur. - Tijdelijke stofhinder bij het uitbreiden van de verharding van het bedrijventerrein en de omvorming van verharding in groenbufferstrook. - Luchtverontreiniging als gevolg van autoverkeer naar de voetbalterreinen (parkeermogelijkheid voor ca. 115 wagens). Het aantal autobewegingen zal niet significant toenemen. - Het vracht- en autoverkeer van en naar de betonfabriek blijft beperkt tot de huidige situatie: 34 vrachtwagenbewegingen en 52 autobewegingen per dag. Door een herlocalisatie van een deel van de productie van het bedrijf is de verkeersdruk op de omgeving de afgelopen jaren al gevoelig gedaald (34 ipv 46 vrachtwagenbewegingen). De volgende milderende maatregelen zijn van toepassing: - EPB-regelgeving - De nieuwe kantine zal ecologisch gezien voordeliger en milieuvriendelijker zijn dan de bestaande voorziening. - Wettelijke voorschriften onderhoud stookolie- en mazoutketels - Beperking uitstoot van schadelijke stoffen en gassen van voertuigen - Groenbuffer: er dient een voldoende ruime en kwaliteitsvolle buffer te worden voorzien, met aandacht voor het beperken van eventuele hinder voor de aanpalende percelen. Vanzelfsprekend dient het bedrijf ook de reglementeringen ter zake (milieuvergunning, bodemsanering enz.) na te leven. Conclusie Dit effect is eerder kleinschalig en wordt ten gevolge van bestaande en toekomstige milderende maatregelen beperkt Geluid en trillingen Als gevolg van de realisatie van de bestemmingen van het RUP zullen volgende effecten optreden: - Tijdelijke geluids- en trillingshinder bij het verbouwen van de sportinfrastructuur,de aanleg van de parkeergelegenheden en de uitbreiding van de stockageruimte van de betonfabriek. - De aanleg van een oefenterrein voor voetbal zal een kleine toename van de activiteiten met zich meebrengen. Er zal een lichte stijging zijn van het aantal verplaatsingen. De volgende milderende maatregelen zijn van toepassing: - Er dient een voldoende ruime buffer te worden voorzien, met aandacht voor het beperken van eventuele geluidshinder voor de aanpalende percelen, onder de vorm van een groenbuffer. - De voorwaarde die bedrijfsactiviteiten opgelegd worden door stedenbouwkundige voorschriften. - Rond de aan te leggen parking voor de sportaccommodatie wordt een groene lijnbuffer opgelegd. - In 2006 werd een milieuvergunning afgeleverd door de Provincie aan de betonfabriek De Bonte. Dit gunstig advies werd mede op basis van een positieve geluidsstudie afgeleverd. Tegenover de nieuw te verwachten situatie blijft de bijkomende geluidshinder beperkt. Conclusie Het effect is zeer plaatselijk en kleinschalig, er zijn milderende maatregelen en de toegelaten activiteiten worden beperkt tot wat op dit moment vergund is.

12 Gemeente Waasmunster RUP De Bonte / Van Hecke / SV HARDY ST. ANNA Verzoek tot raadpleging Bodem Reliëf en hellingen Kaart met aanduiding van de hellingen (schaal ca. 1:6000) Zoals blijkt uit bovenstaande reliëfkaart en de kaart met aanduiding van de hellingen is er binnen het plangebied geen sprake van een significant reliëfverschil. Profielwijziging van de bodem Een wijziging van het bodem profiel heeft zich reeds in beperkte mate, in de bovenste lagen, voorgedaan op de bebouwde en verharde delen van het plangebied. Bij het bouwen of verbouwen, wat slechts in zeer beperkte mate mogelijk zal zijn, zal de wijziging in profiel van de bodem beperkt blijven tot de bovenste laag (funderingen en rioleringen). Op basis van historische kaarten zijn er geen aanwijzingen terug te vinden waaruit blijkt dat binnen de grenzen van het plangebied archeologische restanten aanwezig zijn van bouwkundige of landschappelijke menselijke ingrepen. Uit nazicht van de inventarisatie van waardevolle bodems in Vlaanderen is gebleken dat voor het plangebied geen aanduidingen gegeven worden.

13 Gemeente Waasmunster RUP De Bonte / Van Hecke / SV HARDY ST. ANNA Verzoek tot raadpleging Grondwaterkwetsbaarheid en grondverschuivingen Kaart met aanduidingen grondwaterkwetsbaarheid (zonder schaal) Het plangebied is zeer gevoelig voor kwetsbaarheden vanuit grondwater. Kaart met aanduidingen grondverschuivingen (zonder schaal) Het plangebied is niet gevoelig voor grondverschuivingen. 23

14 Gemeente Waasmunster RUP De Bonte / Van Hecke / SV HARDY ST. ANNA Verzoek tot raadpleging 24 Bodem Uit onderstaande kaart blijkt dat de bodem van het plangebied uit antropogene grond, droog zand, matig droog zand en matig droog zand bestaat. Bodemkaart (1:7500) Grasland en de akkerbouw Uit onderstaande kaarten blijkt dat het plangebied matig geschikt is voor grasland, weinig geschikt voor akkerbouw en matig tot weinig voor intensieve groenteteelt. Graslandkaart (schaal ca. 1:7500)

15 Gemeente Waasmunster RUP De Bonte / Van Hecke / SV HARDY ST. ANNA Verzoek tot raadpleging 25 Akkerbouwkaart (schaal ca. 1:7500) Intensieve groenteteelt (schaal ca. 1:7500) Erosiegevoelige gebieden Uit onderstaande kaart blijkt dat in het plangebied amper of geen erosiegevoelige gebieden aanwezig zijn.

16 Gemeente Waasmunster RUP De Bonte / Van Hecke / SV HARDY ST. ANNA Verzoek tot raadpleging 26 Kaart met aanduiding erosiegevoelige gebieden (schaal ca. 1:6000) Drainage van de bodem Het grootste deel van het plangebied is droog. Van een deel is geen informatie beschikbaar. Kaart van de drainage van de bodem (schaal ca. 1:7500) Gewenste agrarische structuur Verwevenheid tussen wonen en landbouwbedrijven moet worden nagestreefd (Richtinggevend gedeelte GRS: ) Het GRS maakt ook notie van de gewenste agrarische structuur van landschappelijk waardevolle open landbouwgebieden:

17 Gemeente Waasmunster RUP De Bonte / Van Hecke / SV HARDY ST. ANNA Verzoek tot raadpleging 27 Omwille van de landschappelijke waarde van deze gebieden, is het belangrijk dat de land- en tuinbouwers hier bijzondere aandacht besteden aan de landschappelijke integratie van de (bedrijfs)gebouwen. De gemiddelde bebouwingsgraad mag in de toekomst niet toenemen. (GRS Richtinggevend gedeelte 3. Gewenste ruimtelijke structuur Waasmunster (mesoschaal) 3.1. Gewenste open ruimtestructuur Gewenste agrarische structuur p.18) De nieuwe bestemming van de ruilverkaveling ten noorden van het plangebied, moet een meerwaarde bieden voor de bestaande agrarische structuur. De herbestemming moet de agrarische bestemming maximaal respecteren. Een groot deel van deze kavel wordt dan ook aangewend als 10m brede groenbuffer of als voetbalterrein. Zo blijft de bestemming en het uitzicht quasi bewaard. Door middel van een groenbuffer met een breedte van ca. 10m (naar de zone voor ambacht) en ca. 2m (naar het sportterrein toe) en een hoogte van maximaal 5m worden het bedrijfsterrein en de sportinfrastructuur beter in het landschap geïntegreerd. Daarnaast is de stapelhoogte ook beperkt tot max. 5m. Door deze maatregelen wordt het zicht en het landelijke karakter van het gebied bewaard. Als gevolg van de realisatie van het RUP zullen voor het aspect bodem volgende effecten optreden: - Het uitbreiden van de parkeermogelijkheden en de stockageruimte zal effect hebben op de infiltratie van hemelwater in de bodem omdat nieuwe verharde oppervlakten zullen opgericht worden. - een landbouwperceel 2164B wordt overgedragen van de bestemming landbouw naar ambacht en/of sportvoorziening. De volgende milderende maatregelen kunnen genomen worden: - In het RUP worden maatregelen opgenomen die de oppervlakte voor bebouwing en verharding strikt beperken. - De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, buffer- en infiltratievoorzieningen en de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater legt op dat het opgevangen hemelwater in eerste instantie nuttig moet toegepast worden (hemelwaterput) en indien dit niet kan ter plaatse geïnfiltreerd of als laatste keuze gebufferd en vertraagd afgevoerd. - Waar mogelijk de verharding zo veel mogelijk waterdoorlatend maken, wordt opgelegd. - Vanzelfsprekend dient het bedrijf ook de reglementeringen ter zake (milieuvergunning, bodemsanering enz.) na te leven. - Voor de overdracht van landbouwgebruik naar sport en/of ambacht zal qua eigendom geen overdracht moeten plaats vinden gezien de betreffende gronden eigendom zijn van het bedrijf. Voor wat de wijziging van het gebruik van de grond betreft zullen de passende geldelijke vergoedingen van toepassing zijn. Conclusie Geen aanzienlijke effecten, het RUP en de decretale context leggen voorwaarden op waardoor het impact op de bodem kleiner wordt.

18 Gemeente Waasmunster RUP De Bonte / Van Hecke / SV HARDY ST. ANNA Verzoek tot raadpleging Water Waterkwaliteit Er zijn geen belangrijke waterlopen in de onmiddellijke omgeving, er zijn derhalve geen waterkwaliteitsgegevens van de waterlopen beschikbaar. Relatie tot de Durmevallei: het plangebied is niet gesitueerd in de Durmevallei. Overstromingsgebieden Uit onderstaande kaart blijkt dat het plangebied niet in een ROG ligt en ook niet in een van nature overstroombaar gebied (NOG). Recent overstroomde gebieden (ROG) (1:10 000) Van nature overstroombare gebieden (NOG) (1:10 000) Bovenaan de kaart is de Durmevallei zichtbaar. Het plangebied maakt hier duidelijk geen deel van uit.

19 Gemeente Waasmunster RUP De Bonte / Van Hecke / SV HARDY ST. ANNA Verzoek tot raadpleging 29 Risico zones voor overstroming versie 2006 (schaal ca 1:10 000) Als blijkt uit deze kaart is de kans tot overstroming onbestaand. Watertoets Watertoets (schaal ca. 1:6000) De overstromingskaart toont aan dat er ten noorden langsheen de Durme effectief overstromingsgevoelige gebieden liggen (dit is de Durmevallei). Het noordoostelijke deel van het plangebied is volgens deze kaart mogelijk overstromingsgevoelig. Er hebben zich echter na 1953 nog geen problemen van wateroverlast voorgedaan.

20 Gemeente Waasmunster RUP De Bonte / Van Hecke / SV HARDY ST. ANNA Verzoek tot raadpleging 30 Grondwaterstromingsgevoelig Grondwaterstromingsgevoelige gebieden (schaal ca. 1:6000) Uit bovenstaande kaart blijkt dat het plangebied matig en plaatselijk zeer gevoelig is voor grondwaterstroming. Infiltratiegevoelig Infiltratiegevoelige gebieden (schaal ca. 1:6000) Uit bovenstaande kaart blijkt dat het plangebied infiltratiegevoelig is. Als gevolg van de realisatie van het RUP zullen volgende effecten optreden: - Er zal afvalwater geloosd worden, afkomstig van de sportkantine en het bedrijf. Dit houdt echter geen verandering of vermeerdering in ten opzichte van de huidige situatie. Als gevolg van de opgelegde maatregelen en de Decretale verplichtingen zal de impact duidelijker kleiner worden.

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig?

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Art. 4.1.1, 1, 4 DABM 3 cumulatieve voorwaarden Opstellen en/of vaststellen voorgeschreven op grond van decretale of bestuursrechtelijke bepalingen

Nadere informatie

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig?

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? SCHEMA GEEN PLANMER GEEN PLAN-MER Fase 1: DEFINITIE? Neen Ja Fase 2: TOEPASSINGSGEBIED? Neen Ja Fase 3: VAN RECHTSWEGE? Neen Ja SCREENING PLAN-MER

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Waasland gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het gewestplan Gentse en Kanaalzone (K.B. 14.09.1977). De voorschriften opgenomen in dit RUP vervangen de algemene voorschriften van het

Nadere informatie

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT Aanvullende nota screeningsnota PRUP Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch - Kortemark PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst Ruimtelijke Planning AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

Nadere informatie

RUP hoek Haringstraat-Vondelstraat Gedeeltelijke wijziging van RUP Landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste. Maart 2014, definitieve vaststelling

RUP hoek Haringstraat-Vondelstraat Gedeeltelijke wijziging van RUP Landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste. Maart 2014, definitieve vaststelling RUP hoek Haringstraat-Vondelstraat Gedeeltelijke wijziging van RUP Landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste Maart 2014, definitieve vaststelling Dit document wordt opgemaakt in opdracht van Stad Harelbeke

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

Verkaveling Het Leeg - Rietbeemden - Advies Aquafin -

Verkaveling Het Leeg - Rietbeemden - Advies Aquafin - Gemeente Brasschaat Verkaveling Het Leeg - Rietbeemden - Advies Aquafin - Januari 2011 K. Van Hul, Bekkenverantwoordelijke Beneden-Schelde G. Defloor, Projectleider Projectbeheer OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 RUP Kanaalzone West Wielsbeke Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Welke plannen worden vervangen? Situering van het plangebied Hoger beleidskader

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen (4)

Nadere informatie

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1'

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' 1. Inleiding Deze nota behandelt de adviezen die zijn binnengekomen in

Nadere informatie

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek Bijlage 1: grafisch plan Bijlage 2 stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon

Nadere informatie

RUP SION. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. bijlage 5: aanvullende watertoets. stad Lier. 04 mei 2011

RUP SION. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. bijlage 5: aanvullende watertoets. stad Lier. 04 mei 2011 RUP SION bijlage 5: aanvullende watertoets Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan stad Lier 04 mei 2011 RUP SION LIER BIJLAGE 5 aanvullende watertoets dd. 04.05.2011 PAGINA 2 / 10 Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Aanvraag Planologisch Attest Garage West-Trucks nv Zonnebeke. Inleiding

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Aanvraag Planologisch Attest Garage West-Trucks nv Zonnebeke. Inleiding ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Aanvraag Planologisch Attest Garage West-Trucks nv Zonnebeke Inleiding Het planologisch attest is een document waarin de bevoegde overheid aangeeft of

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

afbakening zeehavengebied Antwerpen

afbakening zeehavengebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Antwerpen Havenontwikkeling linkerscheldeoever Bijlage VIb: onderzoek tot milieueffectrapportage deelgebied polder tussen Verrebroek en

Nadere informatie

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Autohandelslint N32 Roeselare : Menen Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp november 2012 algplanid: rup_30000_213_00063_00002 01/11/2011 dienst ruimtelijke planning

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST + KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 17 - Freya Vreren vzw Opgesteld volgens artikel 14 van

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT - LAUREINS. ONTWERP GRS Bindende bepalingen

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT - LAUREINS. ONTWERP GRS Bindende bepalingen GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT - LAUREINS ONTWERP GRS Bindende bepalingen Identificatienummer : 00287314/kja Datum Status/beschrijving revisie Paraaf 15.11.2002 Voorontwerp GRS 2002 10.02.2004

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Dossier WUU582 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wuustwezel November 2006 Provincie Gemeente

Nadere informatie

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Belle Alliance bis Roosdaal

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Belle Alliance bis Roosdaal Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente Roosdaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Belle Alliance bis Roosdaal Onderzoek naar MER-plicht Uitgaande van: Gemeentebestuur Roosdaal Brusselstraat

Nadere informatie

2. Beschrijving en verduidelijking van het voorgenomen plan en in voorkomend geval redelijke alternatieven voor het plan of onderdelen ervan

2. Beschrijving en verduidelijking van het voorgenomen plan en in voorkomend geval redelijke alternatieven voor het plan of onderdelen ervan 1. Inlichtingen en coördinaten van de initiatiefnemer Initiatiefnemer: Gemeente Grobbendonk Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk Opdrachthouder: bvba ARK Sint-Waldetrudisstraat 9b 2200 Herentals 2. Beschrijving

Nadere informatie

Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM

Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM STATUS/VERSIE: Goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 9/05/2014 LEESWIJZER Dit document geeft voor het betrokken signaalgebied

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden stad sint-truiden - rup recastrip brustem - kaart 1 secundaire verbindingsweg met laanbeplanting beekvalleien te ontwikkelen als natuurlijke dragers met

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming:

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: bufferzones 1.1.1.2 een algemeen plan van aanleg (A.P.A) Niet van toepassing in Dilbeek 1.1.1.3 een

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gevangenis Beveren Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf Provincie Oost-Vlaanderen - Gemeente Knesselare definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf N.V. Drukkerij Verstraete te Knesselare Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk

Nadere informatie

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 1 Inhoud 1. Wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Definitief ontwerp Kaartenbundel richtinggevend gedeelte september 2011 Gent 20-02-2008 Ontwerpteam: Annelies De Clercq Cindy Van Caeneghem port arthurlaan 11!

Nadere informatie

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN RUP Peerlaarstraat en RUP Eertberglei gemeente Bonheiden, informatieavond 10 februari 2015 13004_PT_006_informatieavond relevante begrippen gewestplan, plan van

Nadere informatie

A. Samenvatting van het dossier

A. Samenvatting van het dossier ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan HGB NV. Bovin Kortenaken A. Samenvatting van het dossier A.1. Situering Het voorliggend gewestelijk ruimtelijk

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING

Nadere informatie

23070_E_0141_V_000_00

23070_E_0141_V_000_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Carl Ockerman Beroep: Notaris Adres: Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel Datum van aanvraag: 25 september 2015 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente: DILBEEK Postnummer:

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 september 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/6 Uitvoering RSPA : PRUP Langveld Heist-op-den-Berg

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling ruimtelijke planning Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen 1. Krijtlijnen

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST

POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST Bijlage III Model III POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag, ingediend door Verhoogen Geert, b.v.b.a. Verhoogen Geert, met als adres Rechtestraat 38,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1;

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject Zwinpolders (B.S., 14 juli 2016, I : 10 d. na publicatie) De Vlaamse Regering, Gelet op

Nadere informatie

Inhoud mei 2004 Globale toekomstvisie Schematische weergave kaart 1 Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur Schematische weergave kaart 2 Gewenste agrarische structuur Schematische weergave

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Vergo bvba : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan

Nadere informatie

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG 1 Aangeschreven adviesinstanties Het verzoek tot Raadpleging voor het RUP Klein Schrieken te Heist-op-den-Berg in het kader

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

AG ENTSCHAP ONDERNEMEN

AG ENTSCHAP ONDERNEMEN AG ENTSCHAP ONDERNEMEN Limburg Corda Campus Kempische Steenweg 305 bus 201 3500 Hasselt T 0800 20 555 info@agentschapondernemen.be www.agentschapondernemen.be MAVA T.a.v. Shana Van Hove Gorislaan 49 1820

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 10 - Honden Sport Club Tongeren Opgesteld volgens artikel

Nadere informatie

gemeentelijk RUP Gulden Kamer in opmaak infovergadering 13 december 2010

gemeentelijk RUP Gulden Kamer in opmaak infovergadering 13 december 2010 gemeentelijk RUP Gulden Kamer in opmaak infovergadering 13 december 2010 verloop van de avond 1. verwelkoming en voorstelling panel door Patrick Gheysen (communicatiedienst) 2. inleiding door Schepen Van

Nadere informatie

RUP Leestenburg Brugge

RUP Leestenburg Brugge DIENST RUIMTELIJKE ORDENING SECTOR UNESCO RUP Leestenburg Brugge Bewonersvergadering conferentiezaal stadhuis 30/09/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied

Nadere informatie

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Provincie Antwerpen Gemeente Herentals gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Heirenbroek te Herentals In uitvoering van de nadere uitwerking van het

Nadere informatie

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve Molenstraat

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve Molenstraat Nota bta /nvd auteur u war 004/ NVD-ddc dossier 20080826 screeningsnota warmolenstraat.doc bestand 29 augustus 2008 datum Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. Stad Damme RUP Sport & Jeugd Moerkerke 77

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. Stad Damme RUP Sport & Jeugd Moerkerke 77 II. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Stad Damme RUP Sport & Jeugd Moerkerke 77 Stad Damme RUP Sport & Jeugd Moerkerke 78 ALGEMENE BEPALINGEN Architecturale kwaliteit Er dient gestreefd te worden naar architecturaal

Nadere informatie

Workshop watertoets 4

Workshop watertoets 4 Workshop watertoets 4 Juridische aangelegenheden VMM 1 Watertoets Doel : nagaan of wat men vergund wil zien een schadelijk effect op watersysteem kan hebben(1). Is dat zo, dan moet men maatregelen opleggen

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Onderdelen Grote Eenheid Natuur Vlaamse Ardennen van Kluisberg tot Koppenberg Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De

Nadere informatie

Stad Diksmuide. verzoek tot raadpleging. west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.

Stad Diksmuide. verzoek tot raadpleging. west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi. west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be 05429 Stad Diksmuide RUP Woumen begraafplaats verzoek tot raadpleging Oktober09 1. Inlichtingen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 februari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 februari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 februari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Agristo te Harelbeke Bijlage III: toelichtingsnota tekst 1 Inhoudsopgave $ 4 5 5 4< < BF

Nadere informatie

Het besluit treedt in werking op 1 februari 2005.

Het besluit treedt in werking op 1 februari 2005. besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden

Nadere informatie

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST EN KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement

Nadere informatie

Regiostelplaats Antwerpen-Oost

Regiostelplaats Antwerpen-Oost gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de ontwerper James Van Casteren Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van

Nadere informatie

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften 10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften Enkel de tekst in de kolom verordenende voorschriften is bindend. De tekst in kolom toelichting dient samen met de stedenbouwkundige

Nadere informatie

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota RUP Koeisteerthofdreef stad Mortsel februari 2010 NOTA Inhoud 1. Inleiding... - 3-2. Advies provincie Antwerpen... - 3-3. Advies Agentschap R-O

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 januari 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 Uitvoering RSPA : PRUP Wortel-Kolonie en omgeving

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 maart 2011 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Koen Helsen Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/7 Uitvoering RSPA : PRUP Kievermont Geel voorlopige

Nadere informatie

V E R S L A G P L E N A I R V E R G A D E R I N G R U P B e g r a a f p l a a t s e n 28.03.2013

V E R S L A G P L E N A I R V E R G A D E R I N G R U P B e g r a a f p l a a t s e n 28.03.2013 V E R S L A G P L E N A I R V E R G A D E R I N G R U P B e g r a a f p l a a t s e n 28.03.2013 Advies gevraagd aan: - Provincie Limburg, directie Ruimte, Ruimtelijke Planning en Beleid (advies 26.03.2013)

Nadere informatie

KAARTENLIJST RICHTINGGEVEND GEDEELTE

KAARTENLIJST RICHTINGGEVEND GEDEELTE KAARTENLIJST RICHTINGGEVEND GEDEELTE Kaart nr. 1: Kaart nr. 2: Kaart nr. 3: Kaart nr. 4: Kaart nr. 5: Kaart nr. 6: Kaart nr. 7: Kaart nr. 8: Kaart nr. 9: Kaart nr. 10: Kaart nr. 11: Kaart nr. 12: Kaart

Nadere informatie

ADVIES VAN 26 AUGUSTUS 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP HISTORISCH GEGROEID BEDRIJF T KRIEKSKE TE HALLE

ADVIES VAN 26 AUGUSTUS 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP HISTORISCH GEGROEID BEDRIJF T KRIEKSKE TE HALLE ADVIES VAN 26 AUGUSTUS 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP HISTORISCH GEGROEID BEDRIJF T KRIEKSKE TE HALLE SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. ALGEMENE BEOORDELING...

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 april 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 april 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 april 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

ADVIES VAN 25 FEBRUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP HISTORISCH GEGROEID BEDRIJF PASFROST IN ZONNEBEKE

ADVIES VAN 25 FEBRUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP HISTORISCH GEGROEID BEDRIJF PASFROST IN ZONNEBEKE ADVIES VAN 25 FEBRUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP HISTORISCH GEGROEID BEDRIJF PASFROST IN ZONNEBEKE SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. ALGEMENE BEOORDELING...

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur in het definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

gewenste ruimtelijke structuur in het definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gewenste ruimtelijke structuur in het definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gemeente zoersel - RUP herziening BPA gemeenschapsvoorzieningen achterstraat - kaart 1 elementen van bovenlokaal belang

Nadere informatie

Onderzoek tot plan-mer-plicht (screening) RUP Zannekinlaan(bis)

Onderzoek tot plan-mer-plicht (screening) RUP Zannekinlaan(bis) GEOMEX bvba Kapelleriestraat 3 8840 Staden Tel. 051 70 25 75 Fax 051 70 50 55 e-mail: info@geomex.be Onderzoek tot plan-mer-plicht (screening) RUP Zannekinlaan(bis) Inlichtingen en coördinaten van de

Nadere informatie

adviezen n.a.v. planmer-screening

adviezen n.a.v. planmer-screening adviezen n.a.v. planmer-screening RUP nr. 6 Kragenwiel gemeente Bornem september 2012 ADVIES ONTWERPER colofon project: RUP Kragenwiel opdrachtgever: GEMEENTE BORNEM opdrachtnemer: OMGEVING cvba uitbreidingstraat

Nadere informatie

College Burgemeester en Schepenen t.a.v. mevr. Mia Vanden Driessche Polenplein Ardooie. Koolskamp, 13 november 2015.

College Burgemeester en Schepenen t.a.v. mevr. Mia Vanden Driessche Polenplein Ardooie. Koolskamp, 13 november 2015. College Burgemeester en Schepenen t.a.v. mevr. Mia Vanden Driessche Polenplein 15 8850 Ardooie Koolskamp, 13 november 2015. Betreft: Verzoek tot raadpleging in het kader van een onderzoek tot plan-m.e.r.-plicht

Nadere informatie

Ontwerp startbeslissing signaalgebied IMMERZEELDREEF AALST

Ontwerp startbeslissing signaalgebied IMMERZEELDREEF AALST Ontwerp startbeslissing signaalgebied IMMERZEELDREEF AALST STATUS/VERSIE: Goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 8/05/2015 LEESWIJZER Dit document geeft voor het betrokken signaalgebied invulling aan

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 oktober 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 Uitvoering RSPA : PRUP Sunparks Mol voorlopige

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Gent

Afbakening grootstedelijk gebied Gent Pagina 1/72 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Gent Bijlage 2: Stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Pagina 2/72 Colofon samenstelling

Nadere informatie

ZONEVREEMDE CONSTRUCTIES. (meer info vindt u op

ZONEVREEMDE CONSTRUCTIES. (meer info vindt u op ZONEVREEMDE CONSTRUCTIES (meer info vindt u op www.ruimtelijkeordening.be) VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING HOOFDSTUK IV. Afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften AFDELING 2. Basisrechten voor

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 1 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan MdP-Vastgoed Vanden Tymplestraat 63 3000 Leuven Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 22 december 2014 Uw kenmerk VK14/11 Tel. 02/717.88.88 Ons kenmerk RO/RO/XR/F5935/14.2798 SU2014/0552 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

Voorbeelden berekeningen

Voorbeelden berekeningen GEWESTELIJKE HEMELWATERVERORDENING 1. Aanleg van niet overdekte constructies in zij- en achtertuin met een totale opp. van max. 80m² is niet vergunningsplichtig en valt buiten het toepassingsgebied van

Nadere informatie