afbakening zeehavengebied Antwerpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "afbakening zeehavengebied Antwerpen"

Transcriptie

1 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Antwerpen Havenontwikkeling linkerscheldeoever Bijlage VIb: onderzoek tot milieueffectrapportage deelgebied polder tussen Verrebroek en Kieldrecht

2

3 1 Doelstelling van het voorgenomen plan Het reservegebied voor bufferzone tussen Verrebroek en Kieldrecht wordt herbestemd conform zijn huidige landbouwfunctie. Op het terrein vormt dit deel van het reservegebied voor bufferzone één geheel met het op het gewestplan in het oosten aangrenzende industriegebiedje en restje agrarische gebied. Het betreffende industriegebied is nooit ingevuld geraakt en heeft zijn landbouwfunctie behouden. Daarom worden het industriegebiedje en restje agrarische gebied uit het gewestplan samen met het reservegebied voor bufferzone herbestemd naar agrarisch gebied. Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Antwerpen zal bestemmingswijzigingen van gebieden omvatten die aan deze doelstelling voldoen. 2 Reikwijdte van het voorgenomen plan De reikwijdte van het voorgenomen plandeel strekt zich uit tot de nodige bestemmingswijzigingen om een reserveringsgebied voor bufferzone en een aangesloten restzone industriegebied en agrarisch gebied te herbestemmen naar agrarisch gebied. De Polder tussen Kieldrecht en Verrebroek is volledig in landbouwgebruik. In het reserveringsgebied zijn tevens enkele landbouwbedrijfszetels gevestigd. De huidige functie wordt er aldus bestendigd. 3 Beschrijving en inschatting van de mogelijke milieueffecten van het voorgenomen plan Plannen die volgens het plan-mer-decreet van 27 april 2007 van rechtswege onderworpen moeten worden aan een planmilieueffectenrapportage zijn: - plannen waarvoor een passende beoordeling vereist is ten aanzien van speciale beschermingszones (art. 36ter natuurdecreet); - plannen die tegelijkertijd (1) een kader vormen voor de toekenning van vergunningen voor projectmerplichtige activiteiten (volgens bijlage I en II BVR ), (2) niet het gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau of geen kleine wijziging inhouden en (3) betrekking hebben op landbouw, bosbouw, ( ) en ruimtelijke ordening. Het reservegebied voor bufferzone tussen Verrebroek en Kieldrecht wordt herbestemd conform zijn huidige landbouwfunctie. Op het terrein vormt dit deel van het reservegebied voor bufferzone één geheel met het op het gewestplan in het oosten aangrenzende industriegebiedje en restje agrarische gebied. Het betreffende industriegebied is nooit ingevuld geraakt en heeft zijn landbouwfunctie behouden. Daarom worden het industriegebiedje en restje agrarische gebied uit het gewestplan samen met het reservegebied voor bufferzone herbestemd naar agrarisch gebied. De landbouwbestemming van het poldergebied uit het rup Waaslandhaven fase 1 en omgeving sluit via het nieuwe agrarische gebied aan op de landbouwbestemming van het conform het gewestplan agrarische gebied tussen de twee dorpskernen en ten westen van de N451. Aangezien een alternatievenonderzoek uitgevoerd werd in de Achtergrondnota natuur voor het Strategisch Plan voor de Haven van Antwerpen, is het niet noodzakelijk dit proces hier te herhalen. Voor het plangebied van de Polder tussen Kieldrecht en Verrebroek werden geen specifieke instandhoudingsdoelstellingen voor het bereiken van de gunstige staat van instandhouding van de vogelsoorten in dit Vogelrichtlijngebied geformuleerd. Het gebied werd immers niet aangeduid als een natuurkerngebied. Het bevestigen van de agrarische bestemming in dit plangebied is bijgevolg zowel op vlak van locatie als inrichting het meest redelijk en meest realistisch. Er kan gesteld worden dat het om een kleine wijziging gaat in de zin van art van het plan-merdecreet. Het gaat om die gebieden waarvan de huidige bestemming in de plannen van aanleg hernomen wordt of om gebieden waarvan de herbestemming activiteiten zal toelaten die reeds vergunbaar waren bij de bestemming in de huidige plannen van aanleg: afbakening zeehavengebied Antwerpen havenontwikkeling linkerscheldeoever 1

4 o o Het agrarische restgebied dat in het ruimtelijk uitvoeringsplan opgenomen wordt, heeft thans deze bestemming reeds in de bestaande plannen van aanleg. Het reservegebied voor bufferzone en het restgebied voor industrie dat nooit werd ingevuld, worden herbestemd conform de huidige landbouwfunctie. In onderstaande screening zal de mer-discipline mens-ruimtelijke ordening in detail besproken worden. Voor de overige disciplines geldt: - energie- en grondstoffenvoorraden, licht en stoffelijke goederen : Deze disciplines zijn niet relevant binnen voorliggend plan en voorgenomen doelstellingen - water : zie plan-mer over het strategisch plan voor en de afbakening van de haven van Antwerpen in haar omgeving : In het plan-mer gaat men ervan uit dat de acties en maatregelen uit het bekkenbeheerplan voor de Benedenschelde tegen 2030 gerealiseerd zijn, waardoor huidige knelpunten m.b.t. afwatering en waterkwaliteit in het gebied rond de haven grotendeels zullen opgelost zijn. In de watertoets wordt nog eens benadrukt dat havenuitbreiding geen negatieve effecten mag hebben op de afwatering en de waterkwaliteit in het omringende gebied en de Schelde. Bij havenuitbreiding (de B-planvarianten) moet daarom zeker rekening gehouden worden met de verschillende milderende maatregelen opgesomd in de watertoets (blz van bijlage P van het hoofdrapport van het plan-mer). - bodem : Voorliggend plan zal geen aanleiding geven tot het wijzigen van bodemtypes. Er worden bijgevolg geen significante negatieve milieueffecten verwacht voor deze discipline. - biodiversiteit, atmosfeer en klimatologische factoren : Gezien de doelstellingen van voorliggend plan kunnen geen significant negatieve milieueffecten voor deze disciplines verwacht worden. Hier wordt ook verwezen naar de passende beoordeling van de planmer. Deze passende beoordeling heeft immers de gunstige staat van instandhouding afgetoetst voor het gehele vogelrichtlijngebied 3.6 Schorren en polders van de Beneden Zeeschelde. Het MMHA houdt in dat, mits volwaardige realisatie van de natuurkerngebieden, alle ruimte die niet ingekleurd is als natuurkerngebied, kan ingenomen worden voor economische doeleinden met inbegrip van landbouw. - Fauna en flora : Binnen dit deelplan van het GRUP is de voornaamste waardering volgens de Biologische WaarderingsKaart: biologisch minder waardevol. De weinige waardevolle percelen in het deelplan betreffen cultuurgraslanden met relicten van halfnatuurlijke graslanden en een populierenaanplant. Gezien voorliggend plan slechts een bestendiging van het huidige landbouwgebruik voorziet, worden er geen significante negatieve milieueffecten verwacht voor deze discipline. Verder wordt ook hier verwezen naar de passende beoordeling van de planmer. Deze passende beoordeling heeft immers de gunstige staat van instandhouding afgetoetst voor het gehele vogelrichtlijngebied 3.6 Schorren en polders van de Beneden Zeeschelde. Het MMHA houdt in dat, mits volwaardige realisatie van de natuurkerngebieden, alle ruimte die niet ingekleurd is als natuurkerngebied, kan ingenomen worden voor economische doeleinden met inbegrip van landbouw. - Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie : Binnen dit deelplan is slechts een beperkt gedeelte gelegen in de ankerplaats Krekengebied van Kieldrecht en Meerdonk (A40021). Volgens de landschapsatlas is het gebied waardevol vanwege de kreken met dijken als typerende elementen voor het poldergebied waarbinnen laagstamboomgaarden tot het typische landgebruik behoren. De oostzijde van voorliggend deelplan grenst aan het lijnrelict Geul en Watergang van de Kreek en dijk van Konings Kieldrechtpolder (L40022). Gezien het huidige landbouwgebruik binnen deze ankerplaats beantwoordt aan het typische landgebruik zoals beschreven in de landschapsatlas, en voorliggend plan een bestendiging van de landbouwfunctie beoogt, worden er geen significante negatieve milieueffecten verwacht voor deze discipline. Om aan te tonen dat voor het voorgenomen plan verder geen significante negatieve milieueffecten heeft voor de discipline mens-ruimtelijke ordening en derhalve geen plan-mer behoeft in de zin van artikel van het plan-mer-decreet wordt voor de verschillende planonderdelen een antwoord op drie vragen gegeven: afbakening zeehavengebied Antwerpen havenontwikkeling linkerscheldeoever 2

5 1. In welke mate verschilt het voorgenomen plan van het huidig geldend plan, is het voorgenomen plan kader voor bijlage I/II projecten of is een passende beoordeling vereist? 2. Hoe gaat het voorgenomen plan om met de bestaande (referentie-) toestand? 3. Kan het voorgenomen plan aanleiding geven tot significante milieueffecten in de mer-disciplines fauna en flora, landschap, mens-ruimtelijke ordening, mens-gezondheid en veiligheid en geluid en trillingen? A. Herbestemming van agrarisch gebied naar agrarisch gebied A.1 Het voorgenomen plan verschilt niet van de huidige bestemming op het gewestplan. Het vormt dan ook geen kader voor bijlage I/II projecten. Er is eveneens geen passende beoordeling nodig, hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 4.5. uit de toelichtingsnota bij het ruimtelijk uitvoeringsplan. A.2 Het voorgenomen plan geeft geen aanleiding tot een verandering van de bestaande toestand aangezien de huidige bestemming behouden blijft. A.3 Er worden geen significante effecten verwacht in de mer-disciplines fauna en flora, landschap, mens-ruimtelijke ordening, mens-gezondheid en veiligheid en geluid en trillingen. B. Wijziging van industriegebied naar agrarisch gebied B.1 Het resterende industriegebied wordt omgezet in agrarisch gebied. Het gebied werd nooit ingevuld volgens de bestemming. De doelstelling van deze wijzigingen is om de bestaande toestand te bestendigen en het gebied niet effectief te ontwikkelen als industriegebied. Dit onderdeel van het voorgenomen plan vormt dus geen kader voor bijlage I/II-projecten. Voor de passende beoordeling wordt verwezen naar hoofdstuk 4.5. uit de toelichtingsnota bij het ruimtelijk uitvoeringsplan. B.2 Voor de wijziging naar agrarisch gebied wordt de bestaande toestand bevestigd. B.3 Het plan voorziet dat het gebied niet meer ingevuld kan worden als industriegebied. Daarmee wordt een positief effect beoogd ten aanzien van de disciplines fauna en flora en landschap. Het niet ontwikkelen van de het industriegebied is ondersteunend voor een meer kerngericht ruimtelijke ordeningsbeleid. De bescherming van de open ruimte voor landbouwgebruik wordt positief beoordeeld ten aanzien van de discipline mens-ruimtelijke ordening. Ten aanzien van mensgezondheid en veiligheid en geluid en trillingen worden positieve effecten verwacht. C. Wijziging van reservegebied voor bufferzone naar agrarisch gebied C.1 Het reservegebied voor bufferzone heeft momenteel een landbouwfunctie en bevat bovendien enkele actieve landbouwbedrijfszetels. Door de herbestemming naar agrarisch gebied wordt de bestaande toestand bestendigd. Deze herbestemming realiseert eveneens een verbinding van twee landbouwbestemmingen. Het plan vormt geen kader voor bijlage I/II projecten en er is geen passende beoordeling nodig. Deze herbestemming is immers onderbouwd via de passende beoordeling van de planmer. Het MMHA houdt in dat, mits volwaardige realisatie van de natuurkerngebieden, alle ruimte die niet ingekleurd is als natuurkerngebied kan ingenomen worden voor economische doeleinden met inbegrip van landbouw. C.2 Voor de herbestemming van het reservegebied voor bufferzone wordt uitgegaan van de bestaande landbouwfunctie. Hierdoor komen de landbouwbedrijfzetels en de gebruikspercelen in de geëigende zone te liggen. C.3 Het bestendigen van het bestaande landbouwgebruik is het uitgangspunt. Er worden geen significante effecten verwacht in de mer-disciplines fauna en flora, landschap, mens-gezondheid en veiligheid en geluid en trillingen. Het bestaande landbouwgebruik in de geëigende zone leggen wordt positief beoordeeld ten aanzien van de disciplines landschap en mens-ruimtelijke ordening. afbakening zeehavengebied Antwerpen havenontwikkeling linkerscheldeoever 3

6 Figuur 01: polder tussen Kieldrecht en Verrebroek: aanduiding ankerplaats volgens de landschapsatlas (AGIV) Figuur 02: polder tussen Kieldrecht en Verrebroek: biologische waarderingskaart (AGIV) Figuur 03: polder tussen Kieldrecht en Verrebroek: ecosysteemkwetsbaarheidskaart (AGIV) afbakening zeehavengebied Antwerpen havenontwikkeling linkerscheldeoever 4

7 Figuur 04: polder tussen Kieldrecht en Verrebroek: bodemkaart (AGIV) Figuur 05: polder tussen Kieldrecht en Verrebroek: recent overstromingsgebied en risicozones voor overstroming (versie 2006) (AGIV) Figuur 06: polder tussen Kieldrecht en Verrebroek: waterkwaliteit (AGIV) afbakening zeehavengebied Antwerpen havenontwikkeling linkerscheldeoever 5

8 4 Passende beoordeling De herbestemming naar agrarisch gebied is onderbouwd is via de passende beoordeling van de planmer voor de haven. Deze passende beoordeling heeft immers de gunstige staat van instandhouding afgetoetst voor het gehele vogelrichtlijngebied 3.6 Schorren en polders van de Beneden Zeeschelde. Het MMHA houdt in dat, mits volwaardige realisatie van de natuurkerngebieden, alle ruimte die niet ingekleurd is als natuurkerngebied kan ingenomen worden voor economische doeleinden met inbegrip van landbouw (en met uitzondering van een aantal gebieden in het kader van de ecologische infrastructuur). 5 Conclusie onderzoek tot milieueffectenrapportage Het bestaande landbouwgebruik binnen het reserveringsgebied voor bufferzone en de restzone industriegebied wordt in voorliggend plan bestendigd. Voor deze bestemmingswijziging werd hoger weergegeven in welke mate het voorgenomen plan kader is voor bijlage I of II-projecten en of een passende beoordeling is vereist. Het samengaan van al deze planonderdelen levert geen cumulatieve effecten op, omdat deze allen dezelfde doelstelling hebben, namelijk het bestendigen van de landbouwfunctie Dit planonderdeel is gericht op het bestendigen van de bestaande ruimtelijke invulling. Het samengaan van de verschillende planonderdelen veroorzaakt geen ruimtelijke conflicten of bijkomende milieueffecten. Door de herbestemming naar agrarisch gebied worden twee landbouwbestemmingen met elkaar verbonden. Het voorgenomen plan betreft enkele wijzigingen van het bestaand kader voor vergunningen. Door het samengaan van de verschillende planonderdelen zijn echter geen significante milieueffecten te verwachten, aangezien de wijzigingen ingegeven zijn door het bestaande gebruik van het gebied. Ten aanzien van de discipline mens-ruimtelijke ordening zijn positieve milieueffecten te verwachten gezien het bestaande economisch gebruik in de geëigende zone komt te liggen. De planonderdelen grenzen niet aan andere gewesten of landen. Er kan dus vanuit gegaan worden dat er geen grensoverschrijdende significante negatieve milieueffecten verwacht worden. Het onderzoek tot milieueffectrapportage concludeert dat bij de geplande inrichting van polder tussen Verrebroek en Kieldrecht geen aanzienlijke negatieve milieueffecten verwacht worden. Op 08/12/2011 keurde de dienst MER de bevindingen en de conclusie van dit onderzoek goed, zodat bijgevolg geen plan-mer moet opgemaakt worden. De resultaten van het onderzoek tot milieueffectrapportage kunnen geraadpleegd worden op afbakening zeehavengebied Antwerpen havenontwikkeling linkerscheldeoever 6

afbakening zeehavengebied Antwerpen

afbakening zeehavengebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Antwerpen Bijlage VIb: onderzoek tot milieueffectrapportage deelgebied Ettenhovense polder 1 De Ettenhovense polder Het deelgebied Ettenhovense

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen (4)

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf - Diensthoofd Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen

Nadere informatie

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1'

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' 1. Inleiding Deze nota behandelt de adviezen die zijn binnengekomen in

Nadere informatie

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve Molenstraat

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve Molenstraat Nota bta /nvd auteur u war 004/ NVD-ddc dossier 20080826 screeningsnota warmolenstraat.doc bestand 29 augustus 2008 datum Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

Gewestplan 1978 tot GRUP

Gewestplan 1978 tot GRUP Gewestplan 1978 tot GRUP Samenvatting 8.000 Evolutie oppervlaktes 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 Rechteroever Linkeroever Groen Landbouw e.a 1.000 0 1978 2000 2013 2 Natuur in en rond Waaslandhaven

Nadere informatie

Haven en Natuur. 22/05/2013 Laura Verlaeckt (Havenbedrijf Antwerpen) Peter Symens (Natuurpunt)

Haven en Natuur. 22/05/2013 Laura Verlaeckt (Havenbedrijf Antwerpen) Peter Symens (Natuurpunt) Haven en Natuur 22/05/2013 Laura Verlaeckt (Havenbedrijf Antwerpen) Peter Symens (Natuurpunt) 1.Havengebied van Antwerpen: situering 2.Haven en Natuur: van conflict naar samenwerking 3.Haven en Natuur:

Nadere informatie

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79)

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) Roeselare - Tielt 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) 0180 De gebieden die als "reservegebied voor woonwijken" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de gemeente of de vereniging van gemeenten

Nadere informatie

BETREFT: plan MER screening

BETREFT: plan MER screening Vlaamse overheid Adviezen en Vergunningen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 63 2018 ANTWERPEN T 03 224 63 14 aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be Stad Antwerpen Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling Francis

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig?

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Art. 4.1.1, 1, 4 DABM 3 cumulatieve voorwaarden Opstellen en/of vaststellen voorgeschreven op grond van decretale of bestuursrechtelijke bepalingen

Nadere informatie

Sint-Niklaas - Lokeren

Sint-Niklaas - Lokeren Sint-Niklaas - Lokeren 1. Valleigebieden (KB 7/11/78) 0911 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde die op kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letter V hebben

Nadere informatie

Onderzoek naar de noodzaak tot milieueffectrapportage (Plan MER screening) juni 2009

Onderzoek naar de noodzaak tot milieueffectrapportage (Plan MER screening) juni 2009 RUP Kloosterwijk Onderzoek naar de noodzaak tot milieueffectrapportage (Plan MER screening) juni 2009 1 Inlichtingen en coördinaten van de initiatiefnemer Initiatiefnemer: Gemeente Beveren Stationsstraat

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

Departement Landbouw en Visserij AANGETEKEND Tritel Ilgatlaan 23 3500 Hasselt Duurzame Landbouwontwikkeling Ellips, 6e verdieping Koning Albert II-laan, 35, bus 40 1030 Brussel Tel. 02 552 78 70 Fax 02

Nadere informatie

adviezen n.a.v. planmer-screening

adviezen n.a.v. planmer-screening adviezen n.a.v. planmer-screening RUP nr. 6 Kragenwiel gemeente Bornem september 2012 ADVIES ONTWERPER colofon project: RUP Kragenwiel opdrachtgever: GEMEENTE BORNEM opdrachtnemer: OMGEVING cvba uitbreidingstraat

Nadere informatie

legende kaart 1: situering op topografische kaart plangebied gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Vinderhoute

legende kaart 1: situering op topografische kaart plangebied gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Vinderhoute kaart 1: situering op topografische kaart datum: augustus 2009 locatie: 05001_RUP_PL_01 bron: topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, opname 1991-2005 (AGIV-product) kaart 2: situering op orthofoto

Nadere informatie

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig?

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? SCHEMA GEEN PLANMER GEEN PLAN-MER Fase 1: DEFINITIE? Neen Ja Fase 2: TOEPASSINGSGEBIED? Neen Ja Fase 3: VAN RECHTSWEGE? Neen Ja SCREENING PLAN-MER

Nadere informatie

Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Carrosserie Lauwers

Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Carrosserie Lauwers GEMEENTE ASSE Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Carrosserie Lauwers Gemeente Asse Haviland Igsv Gemeenteplein 1 Brusselsesteenweg 617 1730 Asse 1731 Zellik 2/14 1. Inlichtingen en coördinaten

Nadere informatie

M. e.r.-screening

M. e.r.-screening RUP Nanove gedeeltelijke herziening 1. O VERLEG EN INSPRAAK 1. 1. M. e.r.-screening Dossiernummer SCRPL15 1.1.1. Advies dienst MER De dienst MER formuleerde in zijn contact op 3/3/15 een aantal opmerkingen

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n h e t R U P B & B (dossiernummer:

Nadere informatie

Informatie aan de Europese Commissie inzake plan/project in Natura 2000 vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) en habitatrichtlijngebieden (SBZ-H)

Informatie aan de Europese Commissie inzake plan/project in Natura 2000 vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) en habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) Lidstaat: België - Vlaams gewest Datum: Informatie aan de Europese Commissie inzake plan/project in Natura 2000 vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) en habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) in navolging van artikel

Nadere informatie

ADVIES VAN 25 MEI 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP MUNSTERBOS

ADVIES VAN 25 MEI 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP MUNSTERBOS ADVIES VAN 25 MEI 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP MUNSTERBOS SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 1 II. ALGEMENE BEOORDELING... 1 III. MUNSTERBOS ALS GROTE EENHEID NATUUR...

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

Overzicht adviezen planmer-screening RUP Zonevreemde sportterreinen te Erpe-Mere (OHPL0840)

Overzicht adviezen planmer-screening RUP Zonevreemde sportterreinen te Erpe-Mere (OHPL0840) Overzicht adviezen planmer-screening RUP Zonevreemde sportterreinen te Erpe-Mere (OHPL0840) De in vet gemarkeerde cijfers verwijzen naar een wederwoord op het ontvangen advies, te vinden aan het einde

Nadere informatie

ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP ZWINPOLDERS

ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP ZWINPOLDERS ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP ZWINPOLDERS SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. VRAAG NAAR BEPERKTE UITBREIDING PLANGEBIED... 3 III. DIFFERENTIATIE

Nadere informatie

RUP Bavikhove Dorp West. Publieke raadpleging tem Informatievergadering

RUP Bavikhove Dorp West. Publieke raadpleging tem Informatievergadering RUP Bavikhove Dorp West Publieke raadpleging 19.06 tem 17.08.2017 Informatievergadering 26.06.2017 Wat is een RUP? - RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (vroeger BPA) - Inhoud grafisch plan: indeling in zones stedenbouwkundige

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

Project-m.e.r.-screening

Project-m.e.r.-screening Project-m.e.r.-screening Aan het college van burgemeester en schepenen de deputatie van de provincieraad straat en nummer postnummer en gemeente LNE-MER-01-120913 In te vullen door de behandelende afdeling

Nadere informatie

Beslissing over het verzoek tot ontheffing van de project-mer-plicht. Duurzaam Beheerplan Boven-Zeeschelde

Beslissing over het verzoek tot ontheffing van de project-mer-plicht. Duurzaam Beheerplan Boven-Zeeschelde Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Mer Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL Tel: 02/553.80.79 e-mail: mer@vlaanderen.be

Nadere informatie

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP Waregem 13-1 Oud Containerpark

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP Waregem 13-1 Oud Containerpark Nota nvd auteur U war 13.1 oud containerpark dossier bestand September 2009 datum Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP Waregem 13-1 Oud Containerpark 1 Initiatiefnemer Stad Waregem

Nadere informatie

PLAN-M.E.R.-SCREENING. KAARTENBUNDEL

PLAN-M.E.R.-SCREENING. KAARTENBUNDEL PLAN-M.E.R.-SCREENING. KAARTENBUNDEL Planologisch attest Historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek Groep Aertssen mei 2016 OMGEVING. mei 2016. 15011_KB_001 KAART 1 SITUERING OP LUCHTFOTO Groep Aertssen.

Nadere informatie

ADVIES VAN 28 JUNI 2017 OVER HET VOORONTWERP RUP SCHELDEPOLDERS HINGENE

ADVIES VAN 28 JUNI 2017 OVER HET VOORONTWERP RUP SCHELDEPOLDERS HINGENE ADVIES VAN 28 JUNI 2017 OVER HET VOORONTWERP RUP SCHELDEPOLDERS HINGENE SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 1 II. ALGEMENE BEOORDELING... 1 III. ERFGOEDLANDSCHAP...

Nadere informatie

ADVIES VAN 27 AUGUSTUS 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP GEMENGD REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN STERRENHOEK TE AALST

ADVIES VAN 27 AUGUSTUS 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP GEMENGD REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN STERRENHOEK TE AALST ADVIES VAN 27 AUGUSTUS 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP GEMENGD REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN STERRENHOEK TE AALST SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 1 II. VERDERE ONDERBOUWING

Nadere informatie

Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte

Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte GEWESTPLAN OPEN RUIMTE Kaart: Gewestplan open ruimte bestemming Vlaanderen 3,2 2,4 1,8 33,7 59 Andere bestemmingen Landbouw Cijfers: Gewestplan open ruimte bestemming

Nadere informatie

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. ALGEMENE BEOORDELING... 3 III. UITGEBREID PLANNINGS-

Nadere informatie

Initiatiefnemer: Provinciebestuur Vlaams-Brabant. Dienst Ruimtelijke Ordening Provincieplein 1 3010 Leuven. 15 juli 2011 PLIR-0008-GK

Initiatiefnemer: Provinciebestuur Vlaams-Brabant. Dienst Ruimtelijke Ordening Provincieplein 1 3010 Leuven. 15 juli 2011 PLIR-0008-GK Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Goedkeuring van de

Nadere informatie

ADVIES VAN 27 JANUARI 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP AFBAKENING VAN DE GEBIEDEN VAN DE NATUURLIJKE EN AGRARISCHE STRUCTUUR VALLEI VAN DE NEDERAALBEEK

ADVIES VAN 27 JANUARI 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP AFBAKENING VAN DE GEBIEDEN VAN DE NATUURLIJKE EN AGRARISCHE STRUCTUUR VALLEI VAN DE NEDERAALBEEK ADVIES VAN 27 JANUARI 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP AFBAKENING VAN DE GEBIEDEN VAN DE NATUURLIJKE EN AGRARISCHE STRUCTUUR VALLEI VAN DE NEDERAALBEEK SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD

Nadere informatie

Sint-Truiden - Tongeren

Sint-Truiden - Tongeren Sint-Truiden - Tongeren 1. Reservegebieden voor industriële uitbreiding (KB 5/04/77) 1080 De gebieden die als reservegebieden voor industriële uitbreiding zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de Staat,

Nadere informatie

RUP brandstofhandel Hogeweg 37

RUP brandstofhandel Hogeweg 37 Provincie Oost Vlaanderen Gemeente Berlare screeningsnota mer RUP brandstofhandel Hogeweg 37 1 colofon samenstelling en ontwerp Gemeente Berlare Technische dienst versie april 2011 2 1. Bestaande feitelijke

Nadere informatie

situering op de topokaart

situering op de topokaart situering op de topokaart stad sint-truiden - r.u.p. 'dorpengeheel groot-gelmen - engelmanshoven - gelinden en omgeving' - kaart 1 afbakening plangebied 0 0.3 0.6km bron: topografische kaart 1/10.000,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 oktober 2017 Besluit nummer: 2017_GR_01004 Onderwerp: Ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Moervaartvallei fase 1 gecoördineerd advies

Nadere informatie

Ieper - Poperinge. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 14/08/79)

Ieper - Poperinge. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 14/08/79) Ieper - Poperinge 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 14/08/79) 1082 De gebieden die als reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding zijn aangeduid, kunnen worden bestemd

Nadere informatie

onderzoek naar de noodzaak tot milieueffectrapportage (plan-mer screening)

onderzoek naar de noodzaak tot milieueffectrapportage (plan-mer screening) onderzoek naar de noodzaak tot milieueffectrapportage (plan-mer screening) RUP gemeenteplein gemeente edegem maart 2009 VERZOEK TOT RAADPLEGING Inhoud Kaarten...3 1. Beschrijving plan en afbakening plangebied...4

Nadere informatie

Project-m.e.r.-screening

Project-m.e.r.-screening Project-m.e.r.-screening Aan het college van burgemeester en schepenen de deputatie van de provincieraad straat en nummer postnummer en gemeente LNE-MER-01-120913 In te vullen door de behandelende afdeling

Nadere informatie

Betreft: Advies over de planmer-screening met betrekking tot wijziging RUP zonevreemd bedrijf Nieuwmoer te Kalmthout Aanvrager: gemeente Kalmthout

Betreft: Advies over de planmer-screening met betrekking tot wijziging RUP zonevreemd bedrijf Nieuwmoer te Kalmthout Aanvrager: gemeente Kalmthout Vlaamse Overheid Koning Albert II laan 20 bus 16 1000 BRUSSEL T 02 214 21 11 F 02 553 21 05 www.vmm.be Urbis et Terra Schaffensestraat 3 3290 DIEST uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 2/2/2017

Nadere informatie

situering en afbakening van het plangebied

situering en afbakening van het plangebied situering en afbakening van het gemeente kalmthout - RUP 'woonbos' - kaart 1 bron: digitale versie gewestplan, toestand 01012002, a.r.o.h.m. oc-gisvlaanderen OMGEVING - mei 2013-08019_GUN_PL_016 gewenste

Nadere informatie

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP Waregem 12-1 Karmel

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP Waregem 12-1 Karmel Nota nvd auteur u war 12-1 dossier RUP WAR 12-1 Karmelscreeningsnota.doc bestand September 2009 datum Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP Waregem 12-1 Karmel 1 Initiatiefnemer Stad

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

N16 Scheldebrug Temse-Bornem

N16 Scheldebrug Temse-Bornem gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage III: toelichtingsnota tekst colofon Vlaams Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Departement RWO - Ruimtelijke Planning Phoenixgebouw

Nadere informatie

Onderzoek tot plan-mer-plicht (screening) RUP Zannekinlaan(bis)

Onderzoek tot plan-mer-plicht (screening) RUP Zannekinlaan(bis) GEOMEX bvba Kapelleriestraat 3 8840 Staden Tel. 051 70 25 75 Fax 051 70 50 55 e-mail: info@geomex.be Onderzoek tot plan-mer-plicht (screening) RUP Zannekinlaan(bis) Inlichtingen en coördinaten van de

Nadere informatie

RUP Stadslandschap werelderfgoedsite Brugge

RUP Stadslandschap werelderfgoedsite Brugge stad brugge ruimtelijke ordening xxx Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan RUP Stadslandschap werelderfgoedsite Brugge Screening van de Plan-MER-plicht Verzoek tot raadpleging Voorontwerp februari 2015

Nadere informatie

1. Beschrijving plan en afbakening plangebied Karakteristieken van het plan... 6

1. Beschrijving plan en afbakening plangebied Karakteristieken van het plan... 6 onderzoek naar dee noodzaak tott milieueffectrapportage (plan-m( ER screening) RUP doornlaar-oost gemeentee bonheiden januari 2012 VERZOEK TOT RAADPLEGINGG Inhoud 1. Beschrijving plan en afbakening plangebied...

Nadere informatie

BPA centrum Handzame herziening

BPA centrum Handzame herziening BPA centrum Handzame herziening m.e.r.-screening Concept Gemeentebestuur Kortemark Stationsstraat 68 8610 Kortemark Grontmij Vlaanderen Brugge, 26 september 2008 Verantwoording Titel : BPA centrum Handzame

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project:

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project: Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing tot het opstellen van een

Nadere informatie

PLAN-MER-SCREENING. Onderzoek tot milieueffectrapportage voor RUP Victor De Witstraat Aanvraag beslissing dienst MER Gemeente Bornem.

PLAN-MER-SCREENING. Onderzoek tot milieueffectrapportage voor RUP Victor De Witstraat Aanvraag beslissing dienst MER Gemeente Bornem. PLAN-MER-SCREENING Onderzoek tot milieueffectrapportage voor RUP Victor De Witstraat Aanvraag beslissing dienst MER Gemeente Bornem Augustus 2015 L A N D SC A PE A RC H I T EC T U RE U RB A N I SM L A

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VLAAMSE OVERHEID Afbakening zeehavengebied Antwerpen in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan

PERSMEDEDELING VLAAMSE OVERHEID Afbakening zeehavengebied Antwerpen in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan PERSMEDEDELING VLAAMSE OVERHEID Afbakening zeehavengebied Antwerpen in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan Brussel, 9 mei 2012 Afbakening zeehavengebied Antwerpen: Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Op vrijdag

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning vergadering van 23 februari 2017 aanwezig Briers Jan, gouverneur-voorzitter Vercamer Alexander Versnick Geert Hertog Peter Dauwe Jozef Bruggeman Hilde Couckuyt

Nadere informatie

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Toekomstige situatie 4 4. Milieuaspecten 4 5. Planbeschrijving 4 6. Inspraak

Nadere informatie

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 NL.IMRO.0037.BP1303-vs01 25 augustus 2014 blz. 2 Gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Plangebied

Nadere informatie

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën:

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 180 van LYDIA PEETERS datum: 1 december 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Woonuitbreidingsgebieden en woonreservegebieden - Ontwikkeling

Nadere informatie

Beersel. Ruimtelijk uitvoeringsplan Kerk en pastorie van Lot. Verzoek tot raadpleging 27 juni 2014. Opdrachtgever: Gemeentebestuur Beersel

Beersel. Ruimtelijk uitvoeringsplan Kerk en pastorie van Lot. Verzoek tot raadpleging 27 juni 2014. Opdrachtgever: Gemeentebestuur Beersel Beersel Opdrachtgever: Gemeentebestuur Beersel Alsembergsteenweg 1046 1652 Alsemberg PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE BEERSEL Tekstbundel Samenstelling 01 Toelichtingsnota 02 Kaartenbundel Opdrachtgever:

Nadere informatie

Goedkeuringsverslag van het plan-mer voor het provinciaal RUP Dendermonde-West

Goedkeuringsverslag van het plan-mer voor het provinciaal RUP Dendermonde-West Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Milieueffectrapportage Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL

Nadere informatie

Art. 14. Art. 15. Art. 16.

Art. 14. Art. 15. Art. 16. N. 2000 2153 [C 2000/35885] 17 JULI 2000. Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden stad sint-truiden - rup recastrip brustem - kaart 1 secundaire verbindingsweg met laanbeplanting beekvalleien te ontwikkelen als natuurlijke dragers met

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten en voor de omgevingsveiligheidsrapportage

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten en voor de omgevingsveiligheidsrapportage Besluit van de Vlaamse Regering betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten en voor de omgevingsveiligheidsrapportage DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 5 april 1995

Nadere informatie

Bloso-centrum Hofstade-Zemst

Bloso-centrum Hofstade-Zemst PROVICIE VLAAMS-BRABAT Directie ruimte Dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Els Van Loon / Tom De Bruyn / Annelies Belis Telefoon - fax 016-26 75 07 / 016-26 75 85 e-mail ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Antwerpen havenontwikkeling linkeroever Bijlage II: Stedenbouwkundige Voorschriften

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Antwerpen havenontwikkeling linkeroever Bijlage II: Stedenbouwkundige Voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Antwerpen havenontwikkeling linkeroever Bijlage II: Stedenbouwkundige Voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied

Nadere informatie

Zone 11: Bossestraat - Hogebrugstraat

Zone 11: Bossestraat - Hogebrugstraat Zone 11: Bossestraat - Hogebrugstraat Gewestplan: Herbevestigde agrarische structuur: RUP/BPA Overstromingsgevoelig: Bereikbaarheid auto Bereikbaarheid bus Bereikbaarheid fiets Link centrum Landschappelijke

Nadere informatie

gebieden voor toeristischrecreatieve

gebieden voor toeristischrecreatieve gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan gebieden voor toeristischrecreatieve infrastructuur Golf Beveren : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12

Nadere informatie

PERSMEDEDELING MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS, MINISTERS HILDE CREVITS, PHILIPPE MUYTERS, JOKE SCHAUVLIEGE

PERSMEDEDELING MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS, MINISTERS HILDE CREVITS, PHILIPPE MUYTERS, JOKE SCHAUVLIEGE PERSMEDEDELING MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS, MINISTERS HILDE CREVITS, PHILIPPE MUYTERS, JOKE SCHAUVLIEGE Brussel, 15 maart 2013 Vlaamse Regering kiest voor groei van Antwerpse haven mét respect voor

Nadere informatie

situering en afbakening van het plangebied - Solheide

situering en afbakening van het plangebied - Solheide situering en afbakening van het plangebied - Solheide gemeente overijse - RUP Solheide - Nekkedelle - kaart 1 bron: digitale versie van topografische kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster kleur, OC-GISvlaanderen

Nadere informatie

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT?

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? 1. Wat is een milieueffectrapport? Er wordt een bepaald project of plan opgevat in uw gemeente. De uitvoering daarvan zal mogelijk effecten

Nadere informatie

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek Provincie West-Vlaanderen - Gemeente Zonnebeke verzoek tot raadpleging bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan augustus 2009 Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek Contactpersoon Agentschap

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw Verslag plenaire vergadering 29 juni 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Ontwerpbesluit Zitting van 17 juni 2016 Stadsontwikkeling / Vergunningen

college van burgemeester en schepenen Ontwerpbesluit Zitting van 17 juni 2016 Stadsontwikkeling / Vergunningen college van burgemeester en schepenen Ontwerpbesluit Zitting van 17 juni 2016 B-punt Stadsontwikkeling / Vergunningen 62 2016_CBS_05279 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning. Bijzondere procedure. Ongunstig

Nadere informatie

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 RUP Kanaalzone West Wielsbeke Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Welke plannen worden vervangen? Situering van het plangebied Hoger beleidskader

Nadere informatie

Stad Diksmuide. verzoek tot raadpleging. west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.

Stad Diksmuide. verzoek tot raadpleging. west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi. west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be 05429 Stad Diksmuide RUP Woumen begraafplaats verzoek tot raadpleging Oktober09 1. Inlichtingen

Nadere informatie

Overzicht adviezen planmer-screening RUP Herlokalisatie voetbalplein Linkhout

Overzicht adviezen planmer-screening RUP Herlokalisatie voetbalplein Linkhout Overzicht adviezen planmer-screening RUP Herlokalisatie voetbalplein Linkhout De in vet gemarkeerde cijfers verwijzen naar een wederwoord op het ontvangen advies, te vinden aan het einde van de nota. Instantie

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vallei van de kleine nete en aa

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vallei van de kleine nete en aa AFBAKENING GEBIEDEN NATUURLIJKE EN AGRARISCHE STRUCTUUR REGIO NETELAND gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vallei van de kleine nete en aa gebiedsgericht overleg, 25 oktober 2013 1 gebiedsgericht overleg

Nadere informatie

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Toelichting van de inspraakprocedure voor de realisatie van de projectgebieden van het Sigmaplan. weg van water uitvoeringsplan.indd 1 15/06/2009

Nadere informatie

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT Aanvullende nota screeningsnota PRUP Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch - Kortemark PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst Ruimtelijke Planning AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Inleiding Initiatiefnemer heeft een agrarisch bouwvlak aan Leveroyseweg 14 te Heythuysen. Op deze locatie worden varkens gehouden op extensieve wijze.

Nadere informatie

BRIEFADVIES. van 19 januari 2012

BRIEFADVIES. van 19 januari 2012 BRIEFADVIES van 19 januari 2012 over de erkenningsaanvraag van het natuurreservaat Hof ten Berg te Galmaarden (Vlaams-Brabant) en Geraadsbergen (Oost-Vlaanderen) 12 11 Mevrouw Marleen Evenepoel Administrateur-generaal

Nadere informatie

Aanbevelingen voor het opstellen van een kennisgevingsdossier. MER-forum 10 juni 2004

Aanbevelingen voor het opstellen van een kennisgevingsdossier. MER-forum 10 juni 2004 Aanbevelingen voor het opstellen van een kennisgevingsdossier MER-forum 10 juni 2004 Inleiding MER-forum 10 juni 2004 Aanbevelingen voor het opstellen van een kennisgeving (project-m.e.r.) Inhoud van de

Nadere informatie

Screening milieueffecten van het PRUP Stock Americain Gemeente Diksmuide Januari 2009

Screening milieueffecten van het PRUP Stock Americain Gemeente Diksmuide Januari 2009 Screening milieueffecten van het PRUP Stock Americain Gemeente Diksmuide Januari 2009 Opdracht: Screening milieueffecten van het PRUP Stock Americain Opdrachtgever: Opdrachthouder: Provinciebestuur West-Vlaanderen

Nadere informatie

gemeentelijk RUP Gulden Kamer in opmaak infovergadering 13 december 2010

gemeentelijk RUP Gulden Kamer in opmaak infovergadering 13 december 2010 gemeentelijk RUP Gulden Kamer in opmaak infovergadering 13 december 2010 verloop van de avond 1. verwelkoming en voorstelling panel door Patrick Gheysen (communicatiedienst) 2. inleiding door Schepen Van

Nadere informatie

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Antwerpse Gordel en Klein-Brabant landbouw-, natuur- en bosgebieden Vallei van

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Gebied 1 Bakels Broek / Galgenbeemd Art. 3 N Art. 1 Achtergrond: Gescande kadastrale plans - Toestand 01.01.01 - Bron KADSCAN (OC GIS Vlaanderen-AKRED) GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Onderdelen

Nadere informatie

Onderzoek tot plan-mer-plicht (ontheffingsaanvraag) RUP ESENWEG

Onderzoek tot plan-mer-plicht (ontheffingsaanvraag) RUP ESENWEG GEOMEX bvba Kapelleriestraat 3 8840 Staden Tel. 051 70 25 75 Fax 051 70 50 55 e-mail: info@geomex.be Onderzoek tot plan-mer-plicht (ontheffingsaanvraag) RUP ESENWEG Inlichtingen en coördinaten van de

Nadere informatie

RUP MOLENBEEK SPORT & RECREATIE

RUP MOLENBEEK SPORT & RECREATIE RUP MOLENBEEK SPORT & RECREATIE PLAN-MER SCREENINGSNOTA (deel II kaartenbundel) Adviesverlening en begeleiding Ruimtelijke ordening Januari 2015 (ontheffingsaanvraag) Projectnr. IL: 506.016 MER-dossiernr.:

Nadere informatie

Infoavond zoekzone windturbines E40 van Aalter tot Aalst. Toelichting plan-mer

Infoavond zoekzone windturbines E40 van Aalter tot Aalst. Toelichting plan-mer Infoavond zoekzone windturbines E40 van Aalter tot Aalst Toelichting plan-mer Overzicht van de presentatie Opbouw MER Alternatieven Aanpak per discipline en resultaten 2 Opbouw MER Het plan Doelstelling

Nadere informatie

Workshop C Van advies naar waterparagraaf

Workshop C Van advies naar waterparagraaf Workshop C Van advies naar waterparagraaf Mark Cromheecke Directie Ruimte, Provincie Oost-Vlaanderen Robin De Smedt Departement RWO Kracht van het advies Verplicht/niet verplicht Bindend/niet bindend Motiveringsplicht

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

1.1. Vilvoorde. Machelen. Brussel. Legenda. Projectgebied. Gemeentegrenzen Meters. Titel: Situering projectgebied.

1.1. Vilvoorde. Machelen. Brussel. Legenda. Projectgebied. Gemeentegrenzen Meters. Titel: Situering projectgebied. Vilvoorde Machelen Gemeentegrenzen Brussel Situering projectgebied 1.1 1:10.000 Path: I:\FP1707\Technical_Data\Figuren\T_hoofddocumenten\MXD_0021_situering_20160421.mxd N Vilvoorde 0 Brussel Gemeentegrenzen

Nadere informatie

RUP LOKAAL BEDRIJVENTERREIN RUMMEN

RUP LOKAAL BEDRIJVENTERREIN RUMMEN RUP LOKAAL BEDRIJVENTERREIN RUMMEN SCREENINGSNOTA PLAN-MER-PLICHT (deel II kaartenbundel) Adviesverlening en begeleiding Ruimtelijke ordening & milieu Januari 2015 (ontheffingsaanvraag) Projectnr. IL:

Nadere informatie