De gespreid betalen functionaliteit van American Express

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De gespreid betalen functionaliteit van American Express"

Transcriptie

1 KREDIETOVEREENKOMST PAYSELECTOR De gespreid betalen functionaliteit van American Express 1. Contracterende partijen American Express Services Europe Limited, gevestigd te (1101 BA) Amsterdam aan de Hoogoorddreef 15 - ingeschreven in het Handelsregister onder nummer En: Naam, Adres 2. Belangrijke karakteristieken van het krediet Type Krediet Duur van de PaySelector overeenkomst Kredietlimiet Termijnen PaySelector is een kredietvorm waarmee U ervoor kunt kiezen om geselecteerde en in aanmerking komende Bestedingen in 3, 6 of 12 opeenvolgende gelijke maandelijkse termijnen te betalen. De PaySelector Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. U kunt de PaySelector Overeenkomst te allen tijde schriftelijk en zonder kosten opzeggen door een bericht te sturen aan Ledenservice PaySelector, Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam. De persoonlijke kredietlimiet die aan U is toegekend bedraagt xxxx Euro. Dit is het maximumbedrag waarvoor U op enig moment Bestedingen in het kader van PaySelector kunt selecteren. Deze limiet geldt alleen voor Uw PaySelector Transacties en is niet van toepassing op de transacties die U elke maand volledig wenst te betalen. Binnen deze limiet kunt U de PaySelector functionaliteit gebruiken. U kunt Uw Kaart zoals gewoonlijk gebruiken in het American Express netwerk van kaartaccepterende bedrijven. Om een aankoop die U gedaan heeft met Uw Kaart gespreid te betalen, selecteert U de desbetreffende Besteding in PaySelector via Uw online American Express account. U moet een Besteding minstens 48 uur voor de datum selecteren waarop Uw Rekeningoverzicht waarop deze aankoop voorkomt wordt opgemaakt. De PaySelector Transactie wordt naar Uw keuze in 3, 6 of 12 opeenvolgende gelijke maandelijkse termijnen in rekening gebracht en als zodanig vermeld op Uw Rekeningoverzicht. De Bestedingen die U niet heeft geselecteerd voor gespreid betalen zijn zoals gebruikelijk in hun geheel verschuldigd. Het te betalen bedrag op Uw Rekeningoverzicht is samengesteld uit de aflossingen van Uw PaySelector Transacties, de te betalen rente en het totale bedrag van Uw andere Bestedingen. 1

2 Rentepercentage Het Rentepercentage is variabel en bedraagt op de datum van dit kredietvoorstel: Rentepercentage per jaar The Blue Card 12,5% The Green Card 12,5% The Gold Card 10,5% The Platinum Card 10,5% Centurion 10,5% Flying Blue - American Express Entry Card 12,5% Flying Blue - American Express Silver Card 12,5% Flying Blue - American Express Gold Card 10,5% Flying Blue - American Express Platinum Card 10,5% Het Rentepercentage kan gedurende de looptijd van de PaySelector Overeenkomst door Ons gewijzigd worden. Wij stellen U uiterlijk twee weken voorafgaand aan de wijziging op papier of via een andere duurzame drager van de wijziging van het Rentepercentage in kennis. Het Rentepercentage van een PaySelector Transactie op het moment van selecteren geldt voor de gehele looptijd van de desbetreffende PaySelector Transactie. Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) Dit zijn de totale kosten uitgedrukt als percentage van het totale kredietbedrag. Aan de hand van dit JKP kunt U verschillende aanbiedingen van aanbieders onderling vergelijken. Als het Rentepercentage wijzigt, wijzigt het JKP. Het JKP op de datum van dit kredietvoorstel bedraagt: JKP The Blue Card 13,24 The Green Card 13,24 The Gold Card 11,02 The Platinum Card 11,02 Centurion 11,02 Flying Blue - American Express Entry Card 13,24 Flying Blue - American Express Silver Card 13,24 Flying Blue - American Express Gold Card 11,02 Flying Blue - American Express Platinum Card 11,02 De kaartbijdrage voor Uw Kaart is niet meegenomen bij het berekenen van het JKP. Met PaySelector verband houdende kosten U dient naast de rente uiteraard de kaartbijdrage voor Uw Kaart te betalen. 2

3 3. Definities Besteding: een transactie met de Kaart(en). Jaarlijks Kostenpercentage / JKP: dit zijn de totale kosten uitgedrukt als percentage van het totale kredietbedrag. Aan de hand van dit JKP kunt U verschillende aanbiedingen van aanbieders onderling vergelijken. Als het Rentepercentage wijzigt, wijzigt het JKP. Kaart(en): de door Ons uitgegeven American Express Charge Card(s), met inbegrip van alle eventuele extra kaart(en). PaySelector: de kredietfaciliteit waarmee de geselecteerde en in aanmerking komende Bestedingen in gelijke maandelijkse termijnen kunnen worden betaald. PaySelector Transactie: een door U in PaySelector geselecteerde en in aanmerking komende Besteding. PaySelector Overeenkomst: deze overeenkomst. Rekeningoverzicht: het rekeningoverzicht zoals omschreven in de Overeenkomst voor American Express Kaarthouders. Rentepercentage: de op jaarbasis verschuldigde rente voor het krediet, uitgedrukt in een percentage. Het rentepercentage kan op ieder moment door Ons worden gewijzigd. U, Uw: degene die deze PaySelector Overeenkomst heeft gesloten met Ons. Wij, Ons, Onze: American Express Services Europe Limited, (adres: Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer ) een bijkantoor van American Express Services Europe Limited, statutair gevestigd te Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, Londen SW1W 9AX, Verenigd Koninkrijk en aldaar ingeschreven in het Handelsregister onder nummer ) en al haar deelnemingen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen alsmede alle licentiehouders voor de diensten van de American Express Charge Card. American Express Services Europe Limited staat onder toezicht van Financial Conduct Authority (FCA) in het Verenigd Koninkrijk (adres: 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5 HS) en heeft van de FCA een vergunning als betaaldienstverlener, geregistreerd onder nummer en staat onder toezicht van de FCA (www.fca.org.uk). American Express Services Europe Limited verleent haar diensten in Nederland op basis van een Europees paspoort, en is geregistreerd in het register van De Nederlandsche Bank, te raadplegen via (adres: Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam). 4. Tot stand komen van de PaySelector Overeenkomst 4.1. Om de PaySelector functionaliteit te activeren dient U binnen 14 dagen na de datum van dit kredietvoorstel een exemplaar van de PaySelector Overeenkomst gedateerd en ondertekend te retourneren. Uw PaySelector functionaliteit wordt 5 dagen na ontvangst van de ondertekende PaySelector Overeenkomst actief en zichtbaar in Uw online American Express account American Express meldt Uw PaySelector Overeenkomst aan bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel ( BKR ). Voor registratie bij het BKR in geval van betalingsachterstand verwijzen Wij naar 'Over verzuim' in de Overeenkomst voor American Express Kaarthouders. Registratie bij het BKR kan onder andere gevolgen hebben voor Uw kredietbeoordeling Uw kredietlimiet wordt toegekend op basis van de door U verschafte informatie in het aanvraagformulier voor PaySelector. Deze limiet bepaalt het maximum dat U aan Bestedingen kunt selecteren om gespreid te betalen met de PaySelector functionaliteit. Uw beschikbare krediet wordt dagelijks bijgewerkt in Uw online American Express account. Uw kredietlimiet kan uitsluitend aangewend worden voor privé (niet-zakelijke) doeleinden Informatie over PaySelector zal worden verstrekt in het Nederlands. Wij zullen met U communiceren in het Nederlands. 3

4 5. Gebruik maken van de PaySelector functionaliteit 5.1. In aanmerking komen voor de PaySelector functionaliteit Om in aanmerking te komen voor PaySelector dient U over een Kaart te beschikken en de transacties met de Kaart door middel van automatische incasso te betalen. Het staat American Express vrij om de PaySelector functionaliteit open te stellen voor in aanmerking komende kaarthouders In aanmerking komende aankopen PaySelector biedt U de mogelijkheid om Bestedingen gedaan met Uw Kaart te spreiden over 3, 6 of 12 opeenvolgende maandelijkse termijnen, indien de Bestedingen aan de volgende criteria voldoen: Alleen Bestedingen vanaf 200 euro van goederen en diensten bij American Express kaartaccepterende bedrijven komen in aanmerking. Voor andere Bestedingen en/of betalingen zoals Uw kaartbijdrage of kosten voor te late betaling, kan geen gebruik worden gemaakt van PaySelector. Premies voor verzekeringen zijn uitgesloten van PaySelector. Zowel aankopen gedaan door U als hoofdkaarthouder als door eventuele extra kaarthouders verbonden aan Uw kaartrekening komen in aanmerking. U kunt maximaal 90 gespreide en nog niet volledig terugbetaalde aankopen tegelijk opgeven voor gespreide betaling in de PaySelector faciliteit Hoe kunt U gebruik maken van PaySelector? U gebruikt Uw kaart zoals gewoonlijk binnen het netwerk van American Express kaartaccepterende bedrijven. Om een aankoop die U gedaan heeft met Uw Kaart gespreid te betalen, selecteert U de desbetreffende Besteding voor PaySelector via Uw online American Express account. U moet een Besteding minstens 48 uur voor de datum waarop Uw Rekeningoverzicht waarop deze aankoop voorkomt wordt opgemaakt selecteren. Alleen U als hoofdkaarthouder bent geautoriseerd om Bestedingen te selecteren met PaySelector. Uw verzoek tot gespreid betalen wordt binnen 24 uur bevestigd via Uw online American Express account mits Uw verzoek aan de gestelde criteria voldoet en binnen Uw Kredietlimiet valt. De eerste termijn verschijnt op het Rekeningoverzicht van de lopende maand. De volgende termijnen verschijnen op de Rekeningoverzichten van de volgende maanden Tot de datum van het eerste Rekeningoverzicht na de selectie van Bestedingen in PaySelector, kunt U een verzoek indienen om de selectie ongedaan te maken. Tot dat moment gelden de voorwaarden zoals opgenomen in Uw Overeenkomst voor American Express Kaarthouders, vanaf de datum van het eerste Rekeningoverzicht na de selectie van Bestedingen in PaySelector gelden in aanvulling daarop de voorwaarden zoals opgenomen in deze PaySelector Overeenkomst. Bij tegenstrijdigheid gaat het bepaalde in de PaySelector Overeenkomst boven het bepaalde in de Overeenkomst voor American Express Kaarthouders. 6. Betalingen 6.1. In afwijking van hetgeen is opgenomen in 'Betalingen verrichten' in de Overeenkomst voor American Express Kaarthouders wordt u vanaf de datum van het Rekeningoverzicht geacht het volledige uitstaande verschuldigde saldo op uw Rekening zoals vermeld op uw rekeningoverzicht (zowel de bedragen uit hoofde van PaySelector als de bedragen waarvoor PaySelector niet geselecteerd is) verschuldigd te zijn Uw betalingen worden in de volgende volgorde toegerekend: (a) rente en vertragingsrente in verband met de PaySelector Overeenkomst of Uw Overeenkomst voor American Express Kaarthouders; (b) jaarbijdragen en andere kosten in verband met de PaySelector Overeenkomst of Uw Overeenkomst voor American Express Kaarthouders; (c) verschuldigde bedragen PaySelector; (d) verschuldigde bedragen andere gespreide betalingen; (e) overige verschuldigde bedragen Indien U in een maand een hoger bedrag wenst te betalen aan aflossing dient U contact op te nemen met de Ledenservice (het nummer van de Ledenservice staat op de achterzijde van Uw Kaart). Het op Uw Rekeningoverzicht vermelde bedrag bestaat uit zowel Uw Bestedingen als de door U geselecteerde Bestedingen in PaySelector. 4

5 6.4. Alle bedragen uit hoofde van deze PaySelector Overeenkomst (zowel de bedragen uit hoofde van PaySelector als de overige bedragen waarvoor PaySelector niet geselecteerd is) zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: (a) als U ten minste twee maanden achterstallig bent in de betaling van één of meerdere vervallen termijnbedragen en na een ingebrekestelling Uw betalingsverplichtingen niet volledig heeft voldaan; (b) als U met het oog op het aangaan van de PaySelector Overeenkomst bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt van dien aard dat Wij bij een juiste kennis van zaken de PaySelector Overeenkomst niet of op andere voorwaarden zouden zijn overeengekomen; (c) als U failliet wordt verklaard of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard; (d) in geval van Uw overlijden indien wij gegronde redenen hebben om aan te nemen dat de verplichtingen uit hoofde van de PaySelector Overeenkomst niet zullen worden nagekomen; (e) als U zekerheid heeft gesteld en het object van de zekerheid heeft verduisterd Op eerste verzoek van Ons dient U zekerheid te stellen voor de nakoming van uw verplichtingen uit hoofde van de PaySelector Overeenkomst. 7. Kosten in verband met betalingsachterstand In geval van een betalingsachterstand bent U tot aan het moment van de volledige voldoening daarvan in aanvulling op de rente een vertragingsrente verschuldigd over alle bedragen ten aanzien waarvan U een betalingsachterstand heeft (zowel de bedragen uit hoofde van PaySelector als de bedragen waarvoor PaySelector niet geselecteerd is). De vertragingsrente wordt, op basis van het Rentepercentage, per dag berekend over het bedrag van Uw betalingsachterstand. Deze vertragingsrente treedt in de plaats van de 'Boete voor te Late Betaling' als opgenomen in de Overeenkomst voor American Express Kaarthouders. 8. Vervroegde aflossing U heeft te allen tijde het recht om Uw krediet uit hoofde van PaySelector kosteloos volledig en/of vervroegd af te betalen. U kunt hiervoor contact opnemen met de Ledenservice via Aanvullingen en wijzigingen van de PaySelector Overeenkomst en voorwaarden 9.1. Wij kunnen iedere bepaling van deze PaySelector Overeenkomst en alle overige voorwaarden te allen tijde wijzigen en/of aanvullen. Wij stellen U ten minste 60 dagen voor de beoogde ingangsdatum van elke aanvulling of wijziging op papier of een andere duurzame drager op de hoogte. Als U niet voor de ingangsdatum van de wijziging of aanvulling schriftelijk heeft aangegeven dat U de wijziging of aanvulling niet accepteert, wordt U geacht de wijziging te hebben aanvaard. Een mededeling dat U de wijziging of aanvulling niet aanvaardt, geldt als een opzegging van het gebruik van PaySelector zoals bedoeld in artikel U kan vanaf dat moment geen Bestedingen meer selecteren in PaySelector. De al geselecteerde Transacties worden op basis van de ongewijzigde dan wel niet aangevulde PaySelector Overeenkomst afgewikkeld Wij kunnen het Rentepercentage te allen tijde wijzigen. Voordat het gewijzigde Rentepercentage van kracht wordt, stellen wij U hiervan op papier of op een andere duurzame drager in kennis. 10. Beëindiging van de PaySelector Overeenkomst Op Uw initiatief ontbinden van de PaySelector Overeenkomst U heeft het recht om de PaySelector Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien kalenderdagen na: (a) de dag van de sluiting van de PaySelector Overeenkomst, of (b) de dag waarop U de contractuele voorwaarden en informatie overeenkomstig de wet heeft ontvangen, als die dag later valt dan de dag van sluiting van de PaySelector Overeenkomst. In dat geval bent U gehouden om alle bedragen op basis van de PaySelector Overeenkomst onmiddellijk te voldoen Op uw initiatief opzeggen van de PaySelector Overeenkomst U kunt ook op elk moment het gebruik van de PaySelector beëindigen. In dat geval kunt U geen Bestedingen meer selecteren voor gespreid betalen en moeten de betalingsverplichtingen van U jegens Ons conform de geldende betalingstermijn volledig worden voldaan. Indien U Uw PaySelector Overeenkomst schriftelijk opzegt, bent u gehouden om onmiddellijk de openstaande bedragen te voldoen. 5

6 Indien U de Overeenkomst voor American Express Kaarthouders beëindigt en Uw rekening sluit, kunt U vanaf het moment van opzegging van de voor American Express Kaarthouders geen Bestedingen meer selecteren voor gespreid betalen en zijn alle bedragen op basis van de PaySelector Overeenkomst opeisbaar aan het einde van de opzegtermijn als opgenomen in de Overeenkomst voor America Express Kaarthouders Op Ons initiatief opzeggen van de PaySelector Overeenkomst of het gebruik van de PaySelector beperken of blokkeren Wij kunnen op ieder moment het gebruik van PaySelector beperken of blokkeren of de PaySelector Overeenkomst opzeggen op grond van objectieve redenen. Objectieve redenen zijn onder andere: (a) het (vermoedelijk) ongeoorloofd, onjuist en/of frauduleus gebruik van de PaySelector faciliteit of Uw Kaart; en (b) het (vermoedelijk) niet aan Uw betalingsverplichtingen voldoen onder de PaySelector Overeenkomst of Uw Overeenkomst voor American Express Kaarthouders; (c) de gevallen genoemd in artikel 6.4. Een beperking of blokkade en de reden wordt op voorhand of zo spoedig mogelijk daarna aan U medegedeeld, tenzij het doen van deze mededeling in strijd is met de wet, een aanwijzing of maatregel van een toezichthoudende instantie, de openbare orde of de openbare veiligheid. In een dergelijk geval ontvangt U een bericht van Ons wanneer dit toegestaan is. Indien wij de PaySelector Overeenkomst opzeggen, kunt U geen Bestedingen meer selecteren voor gespreid betalen. In de gevallen genoemd in artikel 6.4 zijn alle bedragen op basis van de PaySelector Overeenkomst dan onmiddellijk opeisbaar. In alle andere gevallen, moeten de betalingsverplichtingen van U jegens Ons conform de op basis van de PaySelector Overeenkomst geldende betalingstermijn(en) volledig worden voldaan. Indien wij de Overeenkomst voor American Express Kaarthouders beëindigen en Uw rekening sluiten, kunt U vanaf het moment van opzegging van de Overeenkomst voor American Express Kaarthouders geen Bestedingen meer selecteren voor gespreid betalen en moeten de betalingsverplichtingen van U jegens Ons conform de op basis van de PaySelector Overeenkomst geldende betalingstermijn(en) volledig worden voldaan Beëindiging van de PaySelector Overeenkomst DePaySelector Overeenkomst eindigt zodra de betalingsverplichtingen van U jegens Ons volledig zijn voldaan. 11. Klachten Als U klachten heeft over Onze PaySelector-diensten, vragen Wij U contact met Ons op te nemen. Indien U niet slaagt om Uw klacht met Ons op te lossen en U van Ons een definitief bericht daarover heeft ontvangen, kunt U Uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), postbus 93257, 2509 AG Den Haag. U dient de klacht binnen drie maanden na Ons definitief bericht aan het Kifid voor te leggen. 12. Nederlands recht en geschillen Op deze PaySelector Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen tussen U en Ons over de PaySelector Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. In afwijking hiervan mag U geschillen met Ons voorleggen aan het Kifid, met inachtneming van het Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. Dit reglement is gepubliceerd op de website van het Kifid. 13. Toezichthouder Wij zijn op basis van ons Europees paspoort geregistreerd als betaaldienstverlener in het register van De Nederlandsche Bank (adres: Westeinde 1, 1017 ZN). Dit register kunt U raadplegen via De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op Onze kredietverlening (adres: Postbus 11723, 1001 GS, AMSTERDAM, 6

7 14. Overige Op de PaySelector Overeenkomst zijn de bepalingen uit de Overeenkomst voor American Express Kaarthouders eveneens van toepassing. Bij tegenstrijdigheid gaat het bepaalde in de PaySelector Overeenkomst boven het bepaalde in de Overeenkomst voor American Express Kaarthouders. Door ondertekening van de PaySelector Overeenkomst hieronder verklaart U het volgende: Ik verklaar de productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet (Bijlage 1) te hebben ontvangen en begrepen Ik verklaar akkoord te gaan met de hierboven weergegeven Kredietlimiet Ik verklaar dat de door mij verstrekte gegevens bij de aanvraag juist, volledig en up-to-date zijn Ik verklaar akkoord te gaan met de PaySelector voorwaarden zoals opgenomen in de PaySelector Overeenkomst Ik ben ermee bekend dat mijn persoonsgegevens in het kader van PaySelector worden verwerkt en doorgegeven buiten de Europese Unie zoals nader aangegeven in de Privacy Verklaring van American Express. Datum Handtekening American Express Services Europe Limited, gebouw Amerika, Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam ZO is ingeschreven bij de KVK onder nummer en geregistreerd in het handelsregister van Engeland en Wales onder nummer American Express Services Europe Limited is geregistreerd voor het verrichten van betaaldiensten door middel van een Europees paspoort bij de Britse toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA) The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS en bij De Nederlandsche Bank, Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam, 7

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl

Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl WIE ZIJN WIJ? wehkamp.nl: hét online warenhuis voor de Nederlandse consument, is verrassend, veelzijdig en actueel. Het bedrijf is opgericht in 1952 en sinds

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

d.d. 1 april 2014 Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0320

d.d. 1 april 2014 Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0320 d.d. 1 april 2014 Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0320 Inhoudsopgave Algemeen 2 Toelichting op een Duurzaamheidslening 3 De lening 3 1. Wat is een Duurzaamheidslening?

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600

Nadere informatie

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Voorwaarden Lenen Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Inhoud I Algemene bepalingen 1 Definities 2 Betaling 3 Opzegging 4 Hoofdelijkheid 5 Wijzigingsrecht 6 Adreswijzigingen 7 Het Bureau

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A Inhoudsopgave Algemeen 4 De lening 4 1. Wat is een Stimuleringslening? 4 2. De voorwaarden 4

Nadere informatie

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Inhoudsopgave WIE ZIJN WIJ? 4 CONTACTGEGEVENS 4 WAAROM DEZE INFORMATIE? 4 KENMERKEN VAN DE WEHKAMP.NL 6 BALANSREKENING Doorlopend krediet Bepaal uw eigen kredietlimiet

Nadere informatie

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur Kuifmees 50, 3435 RG Nieuwegein Postbus 417, 3430 AK Nieuwegein Tel.: (030) 607 37 07 Fax: (030) 607 37 87 info@denederlandsevoorschotbank.nl www.denederlandsevoorschotbank.nl Openingstijden: maandag t/m

Nadere informatie

1/5. Voorwaarden Credit Europe Top-Interest Rekening Voorwaarden Credit Europe Termijndeposito

1/5. Voorwaarden Credit Europe Top-Interest Rekening Voorwaarden Credit Europe Termijndeposito 1/5 Deze Voorwaarden maken deel uit van de Credit Europe Top- Interest Rekening en het Credit Europe Termijndeposito en zijn hierop integraal van toepassing. In geval van uitsluitend een Credit Europe

Nadere informatie

SPAREN. Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014

SPAREN. Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014 SPAREN Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014 Algemene Bankvoorwaarden 2009 Geldig per 1 november 2009 Voorwaarden Lloyds Bank Sparen 1. Definities (1) In deze voorwaarden hebben de volgende

Nadere informatie

Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk)

Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk) Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk) Dit is een leenovereenkomst voor een vast bedrag (de Overeenkomst) ingevolge de Wet op het consumentenkrediet

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

E n t r a d a 6 0 0. P o s t b u s 2 0 5 8 5. P ro s p e c t u s

E n t r a d a 6 0 0. P o s t b u s 2 0 5 8 5. P ro s p e c t u s V O O R S C H O T B A N K E n t r a d a 6 0 0 1 0 9 6 E T A m s t e rd a m P o s t b u s 2 0 5 8 5 1 0 0 1 N N A m s t e rd a m E - m a i l : i n f o @ n v f v o o r s c h o t b a n k. n l P ro s p e c

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

Entrada 600. Postbus 20585. P ro s p ectus. EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g

Entrada 600. Postbus 20585. P ro s p ectus. EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl P ro s p ectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g Bij een

Nadere informatie

Het Doorlopend Krediet van International Card Services 9,9%

Het Doorlopend Krediet van International Card Services 9,9% Het Doorlopend Krediet van International Card Services U betaalt pas als u er gebruik van maakt Slechts 9,9% rente Ook als u uw huidige krediet oversluit Eenvoudig en gratis aanvragen slechts 9,9% rente

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemene voorwaarden voor. Rabobank Beleggersrekening 2011

Algemene voorwaarden. Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemene voorwaarden voor. Rabobank Beleggersrekening 2011 Algemene voorwaarden Rabobank Beleggersrekening 2011 Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemene voorwaarden voor Rabobank Beleggersrekening 2011 Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemeen

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

PROSPECTUS PLUSKREDIET

PROSPECTUS PLUSKREDIET PROSPECTUS PLUSKREDIET INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 Het Pluskrediet 4 3.1 Belangrijkste kenmerken van

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

36-7514-425 C/0507. Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet

36-7514-425 C/0507. Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet 36-7514-425 C/0507 Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus WOZ-krediet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Samenlening 2013

Algemene voorwaarden Samenlening 2013 Algemene voorwaarden Samenlening 2013 Artikel 1. Definities Hoofdstuk 1. Definities a. In deze algemene voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing: Samenlening B.V. Samenlening Site Lener Investeerder

Nadere informatie

Prospectus. Consumptief Krediet. April 2011. De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam

Prospectus. Consumptief Krediet. April 2011. De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam t. 020 312 52 00 f. 020 312 54 11 e. info@denederlandsevoorschotbank.nl i. www.denederlandsevoorschotbank.nl

Nadere informatie

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 De persoonlijke lening 4 3.1 Belangrijkste

Nadere informatie

Prospectus Consumptief Krediet

Prospectus Consumptief Krediet April 2011 Prospectus Consumptief Krediet Inhoud Doel van deze prospectus 3 1. De financieringsvormen van 4 De Nederlandse Voorschotbank 2. De aanvraagprocedure 5 Beoordeling van de aanvraag 5 Inkomsten

Nadere informatie