De gespreid betalen functionaliteit van American Express

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De gespreid betalen functionaliteit van American Express"

Transcriptie

1 KREDIETOVEREENKOMST PAYSELECTOR De gespreid betalen functionaliteit van American Express 1. Contracterende partijen American Express Services Europe Limited, gevestigd te (1101 BA) Amsterdam aan de Hoogoorddreef 15 - ingeschreven in het Handelsregister onder nummer En: Naam, Adres 2. Belangrijke karakteristieken van het krediet Type Krediet Duur van de PaySelector overeenkomst Kredietlimiet Termijnen PaySelector is een kredietvorm waarmee U ervoor kunt kiezen om geselecteerde en in aanmerking komende Bestedingen in 3, 6 of 12 opeenvolgende gelijke maandelijkse termijnen te betalen. De PaySelector Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. U kunt de PaySelector Overeenkomst te allen tijde schriftelijk en zonder kosten opzeggen door een bericht te sturen aan Ledenservice PaySelector, Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam. De persoonlijke kredietlimiet die aan U is toegekend bedraagt xxxx Euro. Dit is het maximumbedrag waarvoor U op enig moment Bestedingen in het kader van PaySelector kunt selecteren. Deze limiet geldt alleen voor Uw PaySelector Transacties en is niet van toepassing op de transacties die U elke maand volledig wenst te betalen. Binnen deze limiet kunt U de PaySelector functionaliteit gebruiken. U kunt Uw Kaart zoals gewoonlijk gebruiken in het American Express netwerk van kaartaccepterende bedrijven. Om een aankoop die U gedaan heeft met Uw Kaart gespreid te betalen, selecteert U de desbetreffende Besteding in PaySelector via Uw online American Express account. U moet een Besteding minstens 48 uur voor de datum selecteren waarop Uw Rekeningoverzicht waarop deze aankoop voorkomt wordt opgemaakt. De PaySelector Transactie wordt naar Uw keuze in 3, 6 of 12 opeenvolgende gelijke maandelijkse termijnen in rekening gebracht en als zodanig vermeld op Uw Rekeningoverzicht. De Bestedingen die U niet heeft geselecteerd voor gespreid betalen zijn zoals gebruikelijk in hun geheel verschuldigd. Het te betalen bedrag op Uw Rekeningoverzicht is samengesteld uit de aflossingen van Uw PaySelector Transacties, de te betalen rente en het totale bedrag van Uw andere Bestedingen. 1

2 Rentepercentage Het Rentepercentage is variabel en bedraagt op de datum van dit kredietvoorstel: Rentepercentage per jaar The Blue Card 12,5% The Green Card 12,5% The Gold Card 10,5% The Platinum Card 10,5% Centurion 10,5% Flying Blue - American Express Entry Card 12,5% Flying Blue - American Express Silver Card 12,5% Flying Blue - American Express Gold Card 10,5% Flying Blue - American Express Platinum Card 10,5% Het Rentepercentage kan gedurende de looptijd van de PaySelector Overeenkomst door Ons gewijzigd worden. Wij stellen U uiterlijk twee weken voorafgaand aan de wijziging op papier of via een andere duurzame drager van de wijziging van het Rentepercentage in kennis. Het Rentepercentage van een PaySelector Transactie op het moment van selecteren geldt voor de gehele looptijd van de desbetreffende PaySelector Transactie. Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) Dit zijn de totale kosten uitgedrukt als percentage van het totale kredietbedrag. Aan de hand van dit JKP kunt U verschillende aanbiedingen van aanbieders onderling vergelijken. Als het Rentepercentage wijzigt, wijzigt het JKP. Het JKP op de datum van dit kredietvoorstel bedraagt: JKP The Blue Card 13,24 The Green Card 13,24 The Gold Card 11,02 The Platinum Card 11,02 Centurion 11,02 Flying Blue - American Express Entry Card 13,24 Flying Blue - American Express Silver Card 13,24 Flying Blue - American Express Gold Card 11,02 Flying Blue - American Express Platinum Card 11,02 De kaartbijdrage voor Uw Kaart is niet meegenomen bij het berekenen van het JKP. Met PaySelector verband houdende kosten U dient naast de rente uiteraard de kaartbijdrage voor Uw Kaart te betalen. 2

3 3. Definities Besteding: een transactie met de Kaart(en). Jaarlijks Kostenpercentage / JKP: dit zijn de totale kosten uitgedrukt als percentage van het totale kredietbedrag. Aan de hand van dit JKP kunt U verschillende aanbiedingen van aanbieders onderling vergelijken. Als het Rentepercentage wijzigt, wijzigt het JKP. Kaart(en): de door Ons uitgegeven American Express Charge Card(s), met inbegrip van alle eventuele extra kaart(en). PaySelector: de kredietfaciliteit waarmee de geselecteerde en in aanmerking komende Bestedingen in gelijke maandelijkse termijnen kunnen worden betaald. PaySelector Transactie: een door U in PaySelector geselecteerde en in aanmerking komende Besteding. PaySelector Overeenkomst: deze overeenkomst. Rekeningoverzicht: het rekeningoverzicht zoals omschreven in de Overeenkomst voor American Express Kaarthouders. Rentepercentage: de op jaarbasis verschuldigde rente voor het krediet, uitgedrukt in een percentage. Het rentepercentage kan op ieder moment door Ons worden gewijzigd. U, Uw: degene die deze PaySelector Overeenkomst heeft gesloten met Ons. Wij, Ons, Onze: American Express Services Europe Limited, (adres: Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer ) een bijkantoor van American Express Services Europe Limited, statutair gevestigd te Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, Londen SW1W 9AX, Verenigd Koninkrijk en aldaar ingeschreven in het Handelsregister onder nummer ) en al haar deelnemingen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen alsmede alle licentiehouders voor de diensten van de American Express Charge Card. American Express Services Europe Limited staat onder toezicht van Financial Conduct Authority (FCA) in het Verenigd Koninkrijk (adres: 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5 HS) en heeft van de FCA een vergunning als betaaldienstverlener, geregistreerd onder nummer en staat onder toezicht van de FCA ( American Express Services Europe Limited verleent haar diensten in Nederland op basis van een Europees paspoort, en is geregistreerd in het register van De Nederlandsche Bank, te raadplegen via (adres: Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam). 4. Tot stand komen van de PaySelector Overeenkomst 4.1. Om de PaySelector functionaliteit te activeren dient U binnen 14 dagen na de datum van dit kredietvoorstel een exemplaar van de PaySelector Overeenkomst gedateerd en ondertekend te retourneren. Uw PaySelector functionaliteit wordt 5 dagen na ontvangst van de ondertekende PaySelector Overeenkomst actief en zichtbaar in Uw online American Express account American Express meldt Uw PaySelector Overeenkomst aan bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel ( BKR ). Voor registratie bij het BKR in geval van betalingsachterstand verwijzen Wij naar 'Over verzuim' in de Overeenkomst voor American Express Kaarthouders. Registratie bij het BKR kan onder andere gevolgen hebben voor Uw kredietbeoordeling Uw kredietlimiet wordt toegekend op basis van de door U verschafte informatie in het aanvraagformulier voor PaySelector. Deze limiet bepaalt het maximum dat U aan Bestedingen kunt selecteren om gespreid te betalen met de PaySelector functionaliteit. Uw beschikbare krediet wordt dagelijks bijgewerkt in Uw online American Express account. Uw kredietlimiet kan uitsluitend aangewend worden voor privé (niet-zakelijke) doeleinden Informatie over PaySelector zal worden verstrekt in het Nederlands. Wij zullen met U communiceren in het Nederlands. 3

4 5. Gebruik maken van de PaySelector functionaliteit 5.1. In aanmerking komen voor de PaySelector functionaliteit Om in aanmerking te komen voor PaySelector dient U over een Kaart te beschikken en de transacties met de Kaart door middel van automatische incasso te betalen. Het staat American Express vrij om de PaySelector functionaliteit open te stellen voor in aanmerking komende kaarthouders In aanmerking komende aankopen PaySelector biedt U de mogelijkheid om Bestedingen gedaan met Uw Kaart te spreiden over 3, 6 of 12 opeenvolgende maandelijkse termijnen, indien de Bestedingen aan de volgende criteria voldoen: Alleen Bestedingen vanaf 200 euro van goederen en diensten bij American Express kaartaccepterende bedrijven komen in aanmerking. Voor andere Bestedingen en/of betalingen zoals Uw kaartbijdrage of kosten voor te late betaling, kan geen gebruik worden gemaakt van PaySelector. Premies voor verzekeringen zijn uitgesloten van PaySelector. Zowel aankopen gedaan door U als hoofdkaarthouder als door eventuele extra kaarthouders verbonden aan Uw kaartrekening komen in aanmerking. U kunt maximaal 90 gespreide en nog niet volledig terugbetaalde aankopen tegelijk opgeven voor gespreide betaling in de PaySelector faciliteit Hoe kunt U gebruik maken van PaySelector? U gebruikt Uw kaart zoals gewoonlijk binnen het netwerk van American Express kaartaccepterende bedrijven. Om een aankoop die U gedaan heeft met Uw Kaart gespreid te betalen, selecteert U de desbetreffende Besteding voor PaySelector via Uw online American Express account. U moet een Besteding minstens 48 uur voor de datum waarop Uw Rekeningoverzicht waarop deze aankoop voorkomt wordt opgemaakt selecteren. Alleen U als hoofdkaarthouder bent geautoriseerd om Bestedingen te selecteren met PaySelector. Uw verzoek tot gespreid betalen wordt binnen 24 uur bevestigd via Uw online American Express account mits Uw verzoek aan de gestelde criteria voldoet en binnen Uw Kredietlimiet valt. De eerste termijn verschijnt op het Rekeningoverzicht van de lopende maand. De volgende termijnen verschijnen op de Rekeningoverzichten van de volgende maanden Tot de datum van het eerste Rekeningoverzicht na de selectie van Bestedingen in PaySelector, kunt U een verzoek indienen om de selectie ongedaan te maken. Tot dat moment gelden de voorwaarden zoals opgenomen in Uw Overeenkomst voor American Express Kaarthouders, vanaf de datum van het eerste Rekeningoverzicht na de selectie van Bestedingen in PaySelector gelden in aanvulling daarop de voorwaarden zoals opgenomen in deze PaySelector Overeenkomst. Bij tegenstrijdigheid gaat het bepaalde in de PaySelector Overeenkomst boven het bepaalde in de Overeenkomst voor American Express Kaarthouders. 6. Betalingen 6.1. In afwijking van hetgeen is opgenomen in 'Betalingen verrichten' in de Overeenkomst voor American Express Kaarthouders wordt u vanaf de datum van het Rekeningoverzicht geacht het volledige uitstaande verschuldigde saldo op uw Rekening zoals vermeld op uw rekeningoverzicht (zowel de bedragen uit hoofde van PaySelector als de bedragen waarvoor PaySelector niet geselecteerd is) verschuldigd te zijn Uw betalingen worden in de volgende volgorde toegerekend: (a) rente en vertragingsrente in verband met de PaySelector Overeenkomst of Uw Overeenkomst voor American Express Kaarthouders; (b) jaarbijdragen en andere kosten in verband met de PaySelector Overeenkomst of Uw Overeenkomst voor American Express Kaarthouders; (c) verschuldigde bedragen PaySelector; (d) verschuldigde bedragen andere gespreide betalingen; (e) overige verschuldigde bedragen Indien U in een maand een hoger bedrag wenst te betalen aan aflossing dient U contact op te nemen met de Ledenservice (het nummer van de Ledenservice staat op de achterzijde van Uw Kaart). Het op Uw Rekeningoverzicht vermelde bedrag bestaat uit zowel Uw Bestedingen als de door U geselecteerde Bestedingen in PaySelector. 4

5 6.4. Alle bedragen uit hoofde van deze PaySelector Overeenkomst (zowel de bedragen uit hoofde van PaySelector als de overige bedragen waarvoor PaySelector niet geselecteerd is) zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: (a) als U ten minste twee maanden achterstallig bent in de betaling van één of meerdere vervallen termijnbedragen en na een ingebrekestelling Uw betalingsverplichtingen niet volledig heeft voldaan; (b) als U met het oog op het aangaan van de PaySelector Overeenkomst bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt van dien aard dat Wij bij een juiste kennis van zaken de PaySelector Overeenkomst niet of op andere voorwaarden zouden zijn overeengekomen; (c) als U failliet wordt verklaard of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard; (d) in geval van Uw overlijden indien wij gegronde redenen hebben om aan te nemen dat de verplichtingen uit hoofde van de PaySelector Overeenkomst niet zullen worden nagekomen; (e) als U zekerheid heeft gesteld en het object van de zekerheid heeft verduisterd Op eerste verzoek van Ons dient U zekerheid te stellen voor de nakoming van uw verplichtingen uit hoofde van de PaySelector Overeenkomst. 7. Kosten in verband met betalingsachterstand In geval van een betalingsachterstand bent U tot aan het moment van de volledige voldoening daarvan in aanvulling op de rente een vertragingsrente verschuldigd over alle bedragen ten aanzien waarvan U een betalingsachterstand heeft (zowel de bedragen uit hoofde van PaySelector als de bedragen waarvoor PaySelector niet geselecteerd is). De vertragingsrente wordt, op basis van het Rentepercentage, per dag berekend over het bedrag van Uw betalingsachterstand. Deze vertragingsrente treedt in de plaats van de 'Boete voor te Late Betaling' als opgenomen in de Overeenkomst voor American Express Kaarthouders. 8. Vervroegde aflossing U heeft te allen tijde het recht om Uw krediet uit hoofde van PaySelector kosteloos volledig en/of vervroegd af te betalen. U kunt hiervoor contact opnemen met de Ledenservice via Aanvullingen en wijzigingen van de PaySelector Overeenkomst en voorwaarden 9.1. Wij kunnen iedere bepaling van deze PaySelector Overeenkomst en alle overige voorwaarden te allen tijde wijzigen en/of aanvullen. Wij stellen U ten minste 60 dagen voor de beoogde ingangsdatum van elke aanvulling of wijziging op papier of een andere duurzame drager op de hoogte. Als U niet voor de ingangsdatum van de wijziging of aanvulling schriftelijk heeft aangegeven dat U de wijziging of aanvulling niet accepteert, wordt U geacht de wijziging te hebben aanvaard. Een mededeling dat U de wijziging of aanvulling niet aanvaardt, geldt als een opzegging van het gebruik van PaySelector zoals bedoeld in artikel U kan vanaf dat moment geen Bestedingen meer selecteren in PaySelector. De al geselecteerde Transacties worden op basis van de ongewijzigde dan wel niet aangevulde PaySelector Overeenkomst afgewikkeld Wij kunnen het Rentepercentage te allen tijde wijzigen. Voordat het gewijzigde Rentepercentage van kracht wordt, stellen wij U hiervan op papier of op een andere duurzame drager in kennis. 10. Beëindiging van de PaySelector Overeenkomst Op Uw initiatief ontbinden van de PaySelector Overeenkomst U heeft het recht om de PaySelector Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien kalenderdagen na: (a) de dag van de sluiting van de PaySelector Overeenkomst, of (b) de dag waarop U de contractuele voorwaarden en informatie overeenkomstig de wet heeft ontvangen, als die dag later valt dan de dag van sluiting van de PaySelector Overeenkomst. In dat geval bent U gehouden om alle bedragen op basis van de PaySelector Overeenkomst onmiddellijk te voldoen Op uw initiatief opzeggen van de PaySelector Overeenkomst U kunt ook op elk moment het gebruik van de PaySelector beëindigen. In dat geval kunt U geen Bestedingen meer selecteren voor gespreid betalen en moeten de betalingsverplichtingen van U jegens Ons conform de geldende betalingstermijn volledig worden voldaan. Indien U Uw PaySelector Overeenkomst schriftelijk opzegt, bent u gehouden om onmiddellijk de openstaande bedragen te voldoen. 5

6 Indien U de Overeenkomst voor American Express Kaarthouders beëindigt en Uw rekening sluit, kunt U vanaf het moment van opzegging van de voor American Express Kaarthouders geen Bestedingen meer selecteren voor gespreid betalen en zijn alle bedragen op basis van de PaySelector Overeenkomst opeisbaar aan het einde van de opzegtermijn als opgenomen in de Overeenkomst voor America Express Kaarthouders Op Ons initiatief opzeggen van de PaySelector Overeenkomst of het gebruik van de PaySelector beperken of blokkeren Wij kunnen op ieder moment het gebruik van PaySelector beperken of blokkeren of de PaySelector Overeenkomst opzeggen op grond van objectieve redenen. Objectieve redenen zijn onder andere: (a) het (vermoedelijk) ongeoorloofd, onjuist en/of frauduleus gebruik van de PaySelector faciliteit of Uw Kaart; en (b) het (vermoedelijk) niet aan Uw betalingsverplichtingen voldoen onder de PaySelector Overeenkomst of Uw Overeenkomst voor American Express Kaarthouders; (c) de gevallen genoemd in artikel 6.4. Een beperking of blokkade en de reden wordt op voorhand of zo spoedig mogelijk daarna aan U medegedeeld, tenzij het doen van deze mededeling in strijd is met de wet, een aanwijzing of maatregel van een toezichthoudende instantie, de openbare orde of de openbare veiligheid. In een dergelijk geval ontvangt U een bericht van Ons wanneer dit toegestaan is. Indien wij de PaySelector Overeenkomst opzeggen, kunt U geen Bestedingen meer selecteren voor gespreid betalen. In de gevallen genoemd in artikel 6.4 zijn alle bedragen op basis van de PaySelector Overeenkomst dan onmiddellijk opeisbaar. In alle andere gevallen, moeten de betalingsverplichtingen van U jegens Ons conform de op basis van de PaySelector Overeenkomst geldende betalingstermijn(en) volledig worden voldaan. Indien wij de Overeenkomst voor American Express Kaarthouders beëindigen en Uw rekening sluiten, kunt U vanaf het moment van opzegging van de Overeenkomst voor American Express Kaarthouders geen Bestedingen meer selecteren voor gespreid betalen en moeten de betalingsverplichtingen van U jegens Ons conform de op basis van de PaySelector Overeenkomst geldende betalingstermijn(en) volledig worden voldaan Beëindiging van de PaySelector Overeenkomst DePaySelector Overeenkomst eindigt zodra de betalingsverplichtingen van U jegens Ons volledig zijn voldaan. 11. Klachten Als U klachten heeft over Onze PaySelector-diensten, vragen Wij U contact met Ons op te nemen. Indien U niet slaagt om Uw klacht met Ons op te lossen en U van Ons een definitief bericht daarover heeft ontvangen, kunt U Uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), postbus 93257, 2509 AG Den Haag. U dient de klacht binnen drie maanden na Ons definitief bericht aan het Kifid voor te leggen. 12. Nederlands recht en geschillen Op deze PaySelector Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen tussen U en Ons over de PaySelector Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. In afwijking hiervan mag U geschillen met Ons voorleggen aan het Kifid, met inachtneming van het Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. Dit reglement is gepubliceerd op de website van het Kifid. 13. Toezichthouder Wij zijn op basis van ons Europees paspoort geregistreerd als betaaldienstverlener in het register van De Nederlandsche Bank (adres: Westeinde 1, 1017 ZN). Dit register kunt U raadplegen via De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op Onze kredietverlening (adres: Postbus 11723, 1001 GS, AMSTERDAM, 6

7 14. Overige Op de PaySelector Overeenkomst zijn de bepalingen uit de Overeenkomst voor American Express Kaarthouders eveneens van toepassing. Bij tegenstrijdigheid gaat het bepaalde in de PaySelector Overeenkomst boven het bepaalde in de Overeenkomst voor American Express Kaarthouders. Door ondertekening van de PaySelector Overeenkomst hieronder verklaart U het volgende: Ik verklaar de productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet (Bijlage 1) te hebben ontvangen en begrepen Ik verklaar akkoord te gaan met de hierboven weergegeven Kredietlimiet Ik verklaar dat de door mij verstrekte gegevens bij de aanvraag juist, volledig en up-to-date zijn Ik verklaar akkoord te gaan met de PaySelector voorwaarden zoals opgenomen in de PaySelector Overeenkomst Ik ben ermee bekend dat mijn persoonsgegevens in het kader van PaySelector worden verwerkt en doorgegeven buiten de Europese Unie zoals nader aangegeven in de Privacy Verklaring van American Express. Datum Handtekening American Express Services Europe Limited, gebouw Amerika, Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam ZO is ingeschreven bij de KVK onder nummer en geregistreerd in het handelsregister van Engeland en Wales onder nummer American Express Services Europe Limited is geregistreerd voor het verrichten van betaaldiensten door middel van een Europees paspoort bij de Britse toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA) The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS en bij De Nederlandsche Bank, Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam, 7

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Doorlopend Krediet 8,9 % U betaalt pas als u er gebruik van maakt Eenvoudig en gratis aanvragen. slechts. rente

Doorlopend Krediet 8,9 % U betaalt pas als u er gebruik van maakt Eenvoudig en gratis aanvragen. slechts. rente Doorlopend Krediet U betaalt pas als u er gebruik van maakt Eenvoudig en gratis aanvragen slechts 8,9 % rente Het Doorlopend Krediet van International Card Services (ICS) Het Doorlopend Krediet is een

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kredietbemiddelaar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600 123 E-mailadres

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600

Nadere informatie

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Inhoudsopgave WIE ZIJN WIJ? 4 CONTACTGEGEVENS 4 WAAROM DEZE INFORMATIE? 4 KENMERKEN VAN DE WEHKAMP.NL 6 BALANSREKENING Doorlopend krediet Bepaal uw eigen kredietlimiet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1/9 Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen)

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Particulier Betalen Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Hoofdstuk 1 1 Definities Bank Algemeen RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Privérekening De Rekening zoals beschreven in het Reglement

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Personal Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. PL20150002 Juli 2015 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Persoonlijke lening...

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

De betaling van uw Corporate Card rekeningoverzichten

De betaling van uw Corporate Card rekeningoverzichten De betaling van uw Corporate Card rekeningoverzichten Welkom Welkom bij het Corporate Card Programma van American Express Services Europe Limited. Deze handleiding bevat alle die u nodig hebt voor het

Nadere informatie

S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET

S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET (STANDARDISED EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION, SECCI) 1. Identiteit en contactgegevens van de aanbieder van krediet/bemiddelaar in

Nadere informatie

Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl

Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl WIE ZIJN WIJ? wehkamp.nl: hét online warenhuis voor de Nederlandse consument, is verrassend, veelzijdig en actueel. Het bedrijf is opgericht in 1952 en sinds

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Classic Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Huurkoop... 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rabo StudentenKrediet 2010

Algemene voorwaarden Rabo StudentenKrediet 2010 1/9 Algemene voorwaarden Rabo StudentenKrediet 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Kredietnemer Kredietgever Krediet Kredietlimiet

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Overeenkomst Huiseigenaar Persoonlijke Lening Contractnummer:

Overeenkomst Huiseigenaar Persoonlijke Lening Contractnummer: Dit contract kwam tot stand door bemiddeling van: Naam: Nr7Finance B.V. Adres: Onder de Toren 34 Postcode: 8302 BV Plaats: Emmeloord Telefoon: 088 777 23 77 Email: info@nr7finance.nl Overeenkomst Huiseigenaar

Nadere informatie

WONING VOORDEEL FINANCIERING

WONING VOORDEEL FINANCIERING Dit contract kwam tot stand via: Nr7Finance B.V. Onder de Toren 34 8302 BV Emmeloord Telefoon: 088 777 23 77 WONING VOORDEEL FINANCIERING Overeenkomstnummer: Wilt u dit nummer bij betaling en correspondentie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you

Algemene Voorwaarden. Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you Algemene Voorwaarden Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you Versie 1 mei 2017 1 Inhoud Algemene Voorwaarden Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Artikel 1 De goederenkredietovereenkomst/toestellening

Nadere informatie

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET PERSOONLIJKE LENING In duplo opgemaakt te AMSTERDAM / EMMELOORD Dit contract kwam tot stand via: Nr7Finance B.V. 8302 BV Emmeloord Telefoon 088 777 23 77 Telefax 0527615160 Overeenkomstnummer: Wilt u dit

Nadere informatie

in duplo opgemaakt te EMMELOORD contractdatum overeenkomstnummer: Wilt u dit nummer bij betaling en correspondentie altijd vermelden.

in duplo opgemaakt te EMMELOORD contractdatum overeenkomstnummer: Wilt u dit nummer bij betaling en correspondentie altijd vermelden. PERSOONLIJKE LENING Deze overeenkomst is tot stand gekomen door bemiddeling van: Nr7Finance B.V. 8302 BV Emmeloord Telefoon: 088 777 23 77 in duplo opgemaakt te EMMELOORD contractdatum overeenkomstnummer:

Nadere informatie

Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V.

Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V. Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V. Adres Oosthaven 52, 2801 PE Gouda Telefoonnummer 0182

Nadere informatie

ALGEMENE KREDIETVOORWAARDEN KEDIN (v15092015)

ALGEMENE KREDIETVOORWAARDEN KEDIN (v15092015) ALGEMENE KREDIETVOORWAARDEN KEDIN (v15092015) Deze algemene voorwaarden gelden voor de kredietproducten van Kedin Consumenten Financieringen B.V. (hierna: Kedin ). ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN Algemene

Nadere informatie

Versie ALGEMENE KREDIETVOORWAARDEN AFLOPEND CONSUMENTENKREDIET ZONDER RENTE EN KOSTEN KEDIN. (v )

Versie ALGEMENE KREDIETVOORWAARDEN AFLOPEND CONSUMENTENKREDIET ZONDER RENTE EN KOSTEN KEDIN. (v ) ALGEMENE KREDIETVOORWAARDEN AFLOPEND CONSUMENTENKREDIET ZONDER RENTE EN KOSTEN KEDIN (v14-11-2016) Deze algemene voorwaarden gelden voor de kredietproducten van Kedin Consumenten Financieringen B.V. (hierna:

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een lening dienen Geldnemers minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een lening dienen Geldnemers minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden 1.1. Deze algemene voorwaarden (de ) zijn van toepassing op het gebruik van het financieringsplatform dat via de website http://www.lenderspender.nl wordt aangeboden (het " ). 1.2.

Nadere informatie

EUROPESE STANDAARD INFORMATIE CONSUMPTIEF KREDIET

EUROPESE STANDAARD INFORMATIE CONSUMPTIEF KREDIET EUROPESE STANDAARD INFORMATIE CONSUMPTIEF KREDIET 1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER Kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V. Adres Oosthaven 52, 2801 PE Gouda Telefoonnummer 0182 597777

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Freo Persoonlijke Lening

Algemene Voorwaarden Freo Persoonlijke Lening Algemene Voorwaarden Freo Persoonlijke Lening 1. Begrippen U (u/uw): Wij (ons/onze): Overeenkomst: Lening: Schuld: Jaarlijks kosten- Percentage (JKP): De natuurlijke persoon en zijn/haar eventuele partner

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

Overeenkomst Huiseigenaar Doorlopend Krediet Contractnummer:

Overeenkomst Huiseigenaar Doorlopend Krediet Contractnummer: Dit contract kwam tot stand door bemiddeling van: Naam: Nr7Finance B.V. Adres: Onder de Toren 34 Postcode: 8302 BV Plaats: Emmeloord Telefoon: 088 777 23 77 Email: info@nr7finance.nl Overeenkomst Huiseigenaar

Nadere informatie

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Inhoud Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Kredietprospectus Effectenkrediet Algemeen Een Staalbankiers Effectenkrediet is een effectenrekening met een automatische, doorlopende en variabele kredietfaciliteit

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend krediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Algemene voorwaarden. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Algemene voorwaarden Santander Consumer Finance Benelux B.V. 1. Algemene informatie 1.1 Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Voorwaarden Lenen Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Inhoud I Algemene bepalingen 1 Definities 2 Betaling 3 Opzegging 4 Hoofdelijkheid 5 Wijzigingsrecht 6 Adreswijzigingen 7 Het Bureau

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

Kredietgever Handtekening kredietnemer I Handtekening kredietnemer II BIJ Voorbeeld

Kredietgever Handtekening kredietnemer I Handtekening kredietnemer II BIJ Voorbeeld (DOORLOPEND KREDIET) In duplo opgemaakt te AMSTERDAM / EMMELOORD Dit contract kwam tot stand via: Nr7Finance B.V. 8302 BV Emmeloord Telefoon 088 777 23 77 Telefax 0527615160 Overeenkomstnummer: Wilt u

Nadere informatie

Om een Persoonlijke Lening te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan:

Om een Persoonlijke Lening te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan: Productinformatie Athlon Auto Financiering Persoonlijke Lening Algemeen Een Persoonlijke Lening is een doorlopende lening met een vaste looptijd en een vaste rente. Zolang de lening loopt, betaalt u elke

Nadere informatie

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN CITROËN Autofinanciering AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN Uw auto goed financieren, dat scheelt een hoop zorgen. En sparen voor uw nieuwe auto hoeft niet. Bij

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken

Nadere informatie

Informatie. Continu Limiet, Doorlopend Krediet, Voordeelkrediet, Studentenkrediet en Studentenbetaallimiet

Informatie. Continu Limiet, Doorlopend Krediet, Voordeelkrediet, Studentenkrediet en Studentenbetaallimiet Informatie Continu Limiet, Doorlopend Krediet, Voordeelkrediet, Studentenkrediet en Studentenbetaallimiet 302037_1213.indd 1 18-11-13 14:33 Inleiding Dit document geeft informatie over de belangrijkste

Nadere informatie

Om een Doorlopend Krediet te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan:

Om een Doorlopend Krediet te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan: Productinformatie Athlon Auto Financiering Doorlopend Krediet Algemeen Het Doorlopend Krediet van Athlon Auto Financiering is een lening zonder vaste looptijd. Dat betekent dat u steeds geld kunt opnemen.

Nadere informatie

Prospectus Studentenlimiet

Prospectus Studentenlimiet Prospectus Studentenlimiet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Prospectus Aflopend Krediet

Prospectus Aflopend Krediet Prospectus Aflopend Krediet Prospectus aflopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken over

Nadere informatie

Prospectus Sociaal Krediet 2014

Prospectus Sociaal Krediet 2014 5 informatie Prospectus Sociaal Krediet 2014 Algemeen De prospectus Sociaal Krediet geeft u inzicht in de werkwijze van de gemeente Zwolle bij het verstrekken van een persoonlijke lening.. Persoonlijke

Nadere informatie

Latere-Leeftijd-Lening

Latere-Leeftijd-Lening Latere-Leeftijd-Lening Prospectus per 1 december 2003 Uw tussenpersoon is: Tarieven per 1 december 2001 Tarievenoverzicht per 1 december 2001 LATERE-LEEFTIJD-LENING (Andere bedragen op aanvraag) 12 maanden

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet 1 Wie zijn wij? Volvo Car Finance is een handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket

Nadere informatie

Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV

Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV Inhoudsopgave Algemeen Producten Aanvraag Algemene voorwaarden Tarievenoverzicht Algemeen Vola voor geld. Kredietmaatschappij Vola BV, kortweg Vola, is één van de

Nadere informatie

Krediet op creditcard

Krediet op creditcard Krediet op creditcard Met een krediet op uw creditcard kunt u de aankopen met uw RaboCard of Rabo GoldCard desgewenst gespreid terug betalen. En dan betaalt u natuurlijk alleen rente als u dat krediet

Nadere informatie

DOORLOPEND KREDIET Overeenkomstnummer: Wilt u dit nummer bij betaling en correspondentie altijd vermelden.

DOORLOPEND KREDIET Overeenkomstnummer: Wilt u dit nummer bij betaling en correspondentie altijd vermelden. DOORLOPEND KREDIET Overeenkomstnummer: Wilt u dit nummer bij betaling en correspondentie altijd vermelden.. Deze overeenkomst is tot stand gekomen door bemiddeling van: Nr7Finance B.V. 8302 BV Emmeloord

Nadere informatie

Verzekering Ongeoorloofd Gebruik. World Card Business (Gold)

Verzekering Ongeoorloofd Gebruik. World Card Business (Gold) Verzekering Ongeoorloofd Gebruik World Card Business (Gold) 2 Inhoudsopgave 4 Definities Voorwaarden 3 Artikel 1 Algemene bepaling Artikel 2 Aanvang en duur van de verzekering 5 Artikel 3 Artikel 4 Einde

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Huurkoop

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Huurkoop B.V. Prospectus Huurkoop Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het verstrekken

Nadere informatie

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen Productvoorwaarden Depositosparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Algemene Bankvoorwaarden: de Algemene Bankvoorwaarden, op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Europese Standaardinformatie Inzake Consumentenkrediet

Europese Standaardinformatie Inzake Consumentenkrediet Europese Standaardinformatie Inzake Consumentenkrediet Deze gestandaardiseerde informatie maakt integrerend deel uit van de kredietovereenkomsten consumentenkrediet Rubriek Omschrijving Contactgegevens

Nadere informatie

Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet Deze gestandaardiseerde informatie maakt integrerend deel uit van de kredietovereenkomsten consumentenkrediet Rubriek Omschrijving Contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Het krediet wordt verstrekt

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Studentenrekening

Voorwaarden SNS Studentenrekening Voorwaarden SNS Studentenrekening 8.4242.00.1607 (01-08-2016) Dit zijn de Voorwaarden SNS Studentenrekening. In dit document lees je informatie over je betaalrekening en zie je welke afspraken er gelden.

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet B.V. Prospectus Doorlopend Krediet Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

Kies voor een krediet dat bij u past. Altijd een lening op maat

Kies voor een krediet dat bij u past. Altijd een lening op maat Kies voor een krediet dat bij u past Altijd een lening op maat U en uw lening Een nieuwe auto. Een dakkapel. Een wereldreis. Wilt u uw wensen vervullen, maar heeft u het geld er niet voor? Dan kan een

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Jongerenrekening

Voorwaarden SNS Jongerenrekening Voorwaarden SNS Jongerenrekening 8.4243.00.1607 (01-08-2016) Dit zijn de Voorwaarden SNS Jongerenrekening. In dit document lees je informatie over je betaalrekening en zie je welke afspraken er gelden.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (v 1.3)

Algemene Voorwaarden (v 1.3) Algemene Voorwaarden (v 1.3) In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Kredietnemer: De natuurlijke persoon of personen, zowel samen als ieder afzonderlijk,

Nadere informatie

Voorwaarden ASN Studentenrekening

Voorwaarden ASN Studentenrekening Voorwaarden Dit zijn de Voorwaarden. In dit document lees je informatie over je betaalrekening en zie je welke afspraken er gelden. Bijvoorbeeld dat je niet rood mag staan als we dat niet hebben afgesproken.

Nadere informatie

MoneYou Doorlopend Krediet

MoneYou Doorlopend Krediet MoneYou Doorlopend Krediet Waarom deze prospectus? MoneYou B.V., hierna te noemen MoneYou, is een financiële dienstverlener die actief is als aanbieder van consumptief krediet. Met deze prospectus willen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Eveas Verzekeringen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17078376,Stationsstraat

Nadere informatie

Leningovereenkomst leningnummer

Leningovereenkomst leningnummer Leningovereenkomst: XXXX Pagina 1 van 7 Leningovereenkomst leningnummer Ondergetekenden, Debiteur a, een rechtsvorm opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te adres, postcode plaats, ingeschreven onder

Nadere informatie

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010).

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Art. 11 1 Te gelegener tijd voordat de consument door een kredietovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van. Tobi Talent

Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van. Tobi Talent 1 september 2011 Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van Tobi Talent 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET. BIJ

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, OVEREENKOMST LENING ANNUÏTAIRE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting

Nadere informatie

Prospectus Crediam Lenen

Prospectus Crediam Lenen Prospectus Crediam Lenen Prospectus 1 Wat extra ruimte is wel zo prettig. Ook financieel. Voor geplande of juist onverwachtse uitgaven. Want wat is er vervelender dan dat u juist op dát moment geen geld

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Jongerenrekening

Voorwaarden SNS Jongerenrekening Voorwaarden SNS Jongerenrekening 8.4243.00.1504 (01-07-2015) Dit zijn de Voorwaarden SNS Jongerenrekening. In dit document lees je informatie over je betaalrekening en zie je welke afspraken er gelden.

Nadere informatie

Prospectus Masterlening

Prospectus Masterlening Prospectus Masterlening De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Aansluitingsreglement Kifid

Aansluitingsreglement Kifid Aansluitingsreglement Kifid Het Bestuur van de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft, gelet op artikel 29, lid 1, onderdeel b van de Statuten, het volgende reglement vastgesteld.

Nadere informatie

Kies voor een krediet dat bij u past. Altijd een lening op maat

Kies voor een krediet dat bij u past. Altijd een lening op maat Kies voor een krediet dat bij u past Altijd een lening op maat Inhoud U en uw lening...03 Welkom bij Credivance...03 Drie heldere leenvormen...04 Doorlopend Krediet...05 WOZ-krediet...05 Persoonlijke Lening...06

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Consumptief

Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Consumptief Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Consumptief Artikel 1. Definities en begrippen In deze Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Consumptief en de kredietovereenkomst wordt verstaan onder: a. voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 3D Financieel Advies KvK 52090523 AFM 12039942 Gevestigd te Gerrit Achterberghove 18 3437 ZE Nieuwegein Pagina 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1. De gebruiker van deze algemene

Nadere informatie

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur Kuifmees 50, 3435 RG Nieuwegein Postbus 417, 3430 AK Nieuwegein Tel.: (030) 607 37 07 Fax: (030) 607 37 87 info@denederlandsevoorschotbank.nl www.denederlandsevoorschotbank.nl Openingstijden: maandag t/m

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer

Bochane Services Dienstenwijzer Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en Bochane Services b.v. in het bijzonder

Nadere informatie

KREDIETOVEREENKOMST. 13 februari tussen. Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer. Triodos Bank N.V.

KREDIETOVEREENKOMST. 13 februari tussen. Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer. Triodos Bank N.V. KREDIETOVEREENKOMST 13 februari 2017 tussen Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer en Triodos Bank N.V. als Kredietgever INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1. FINANCIERING EN DOEL... 3 2. OPSCHORTENDE

Nadere informatie