Kan met onderaannemer gewerkt worden en zo ja moet hiervoor overheidsopdracht gebeuren?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kan met onderaannemer gewerkt worden en zo ja moet hiervoor overheidsopdracht gebeuren?"

Transcriptie

1 OP ESF Vlaanderen Oproep 308 Begeleiding Artikel 60 FAQ 27/02/2015 Kan een OCMW-ve vereniging als promotor optreden? Een OCMW vereniging kan indienen, mits deze een rechtspersoonlijkheid heeft. Kan met onderaannemer gewerkt worden en zo ja moet hiervoor overheidsopdracht gebeuren? Onderaanneming is niet mogelijk voor de begeleiding van trajecten. Wat wel kan, is het uitbesteden van bijvoorbeeld een opleiding. Dit valt dan onder de werkingskosten. Hiervoor wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van reeds gesubsidieerde opleidingen. De wetgeving overheidsopdrachten dient in deze gerespecteerd te worden indien van toepassing op de organisatie. Dit echter niet bij de keuze van een partner, zie volgende vraag. Wanneer een partnerschap wordt opgezet met een organisatie gespecialiseerd in trajectbegeleiding, dient de promotor dan te voldoen aan de wetgeving overheidsopdrachten voor de keuze van deze partner. r. Neen, het partnerschap is geen onderaanneming. Er wordt ook geen facturatie binnen opgesteld. De kosten van de partnerorganisaties, zoals deze van de begeleidende personeelsleden, worden als kost intern personeel genoteerd in het dossier van de promotor naar ESF Vlaanderen toe. Hoe worden de lonen van de verschillende partners bij het ESF precies ingebracht? De prestaties van de interne personeelsleden worden op dezelfde wijze gerapporteerd als deze van de promotororganisatie. De partners geven hun personeelskosten en overige kosten door aan de promotor voor opname in de rapportering die deze opmaakt ten aanzien van ESF Vlaanderen. Er kunnen enkel kosten ingebracht worden van organisaties van het partnerschap. Partnerorganisaties stellen nooit facturatie op ten aanzien van elkaar! In de loop van volgende week zal het sjabloon voor input van Kosten en Financiering terug te vinden zijn via de website en worden doorgestuurd via mail. Dit document geldt zowel nu voor de begroting als later voor de rapportering naar ESF Vlaanderen om de subsidiëring op te vragen. Ontvangt de promotor een volledig voorschot? Er is geen voorschot mogelijk in deze oproep. Pagina 1van 7 ESF_308_Bgl artikel 60_FAQ_ /03/2015

2 Pagina 2van 7 ESF_308_Bgl artikel 60_FAQ_ /03/2015

3 Verschijnt deze oproep ook volgend jaar? De Vlaamse regering kon op dit moment gaan langere looptijd dan 1 jaar garanderen. Dit moet dus gezien worden als een pilootoproep, waarbij geen garantie op doorstart wordt gegeven. Wat met art.60 tewerkstelling in sociale werkplaatsen, LDE en beschutte werkplaatsen erkplaatsen: zijn deze uitgesloten van de begeleiding in deze oproep? Door het nieuwe maatwerkdecreet is er geen risico en wordt de begeleiding van art. 60 tewerkgesteld in SW, LDE en BW toegelaten in deze oproep. Contracten art.60 kunnen variëren in looptijd. We kunnen opmerken dat in het geval van een kortere periode art.60 al een oriëntering net is opgemaakt met het oog op art.60 als doorstromingsinstrument. Kan de bedoelde oriëntering in dit project dan een herwerking zijn van die oorspronkelijke oriëntering? Het ESF-oriënteringsinstrument dient gebruikt te worden. Dit kan gezien zijn Excelformat eenvoudig gecombineerd worden met reeds bestaande info in overige documenten. Is het niet voldoende om per maand een overzicht van acties te laten ondertekenen in plaats van bij elke actie afzonderlijk? Alle ontmoetingsmomenten moeten via tijdsregistratie worden geregistreerd. Dit kan in een overzichtsdocument dat getekend wordt door de begeleider en de deelnemer. Dit is niet te verwarren met de tijdregistratie van de begeleider zelf. Dit kan via toewijzing in de arbeidsovereenkomst of via tijdsregistratie. Meer info hierover in de Powerpoint van de infosessie. Indien uurregistratie. Indien tijdsregistratie wordt deze gehandtekend door de begeleider zelf en zijn/haar verantwoordelijke. In de oproepfiche staat de mogelijkheid tot het bieden van stages. Hoewel dit juridisch niet geregeld is voor artikel 60. Het ESF tracht, in overleg met VVSG, een oplossing uit te werken. Dit naar analogie met werkplekleren. Op dit moment is hier nog geen verdere duidelijkheid over. Het loon voor tewerkstelling artikel 60 kan niet-verhoudingsgewijs verschillen voor andere arbeidsregimes dan voltijds. Welk effect heeft dit op de financiering & begroting? Uit verdere analyse en raadpleging van diverse stakeholders blijkt dat de verloning voor een artikel 60 tewerkstelling geen verhoudingsgewijze uitbetaling is volgens arbeidsregime, vertrekkende van het leefloon categorie 3. Daarbij dient men ook niet enkel rekening te houden met het arbeidsregime, maar ook bijvoorbeeld met het aantal ziektedagen. Dit maakt een eenduidige bewijslast voor cofinanciering o.b.v. leefloon categorie 3 te ingewikkeld. Waardoor wij hier pleiten voor het reëel uitbetaalde loon te kiezen als cofinancieringsbron. Pagina 3van 7 ESF_308_Bgl artikel 60_FAQ_ /03/2015

4 Het ESF-Management Comité van 24/2/2015 keurde een amendement op de oproepfiche goed die het gebruik van het reële loon beschrijft. Dit wordt als volgt gewijzigd in de oproepfiche: Vervangingsinkomen deelnemers Het leefloon van de deelnemers wordt ingebracht. Hiertoe wordt het uitbetaald leefloon per maand gehanteerd (leefloon cat. 3), zijnde Dit wordt verrekend naar het aantal maanden tewerkstelling binnen de begeleiding. en het arbeidsregime van de tewerkstelling. Deze kost zal langs financieringszijde als cofinanciering gelden. [ ] Cofinanciering Het bedrag van het loon leeflonen geldt langs financieringszijde als publieke cofinanciering. De cofinanciering moet minimaal 60% bedragen van de totale projectkost. Wat is een technische herziening? Tegen de afkeuring van een project kan geen bezwaar worden aangetekend. Als een project omwille van een foute interpretatie te weinig budget toegekend werd, kan men hiertegen echter wel technisch bezwaar aantekenen. Wat is een MLP fiche? MLP is het registratiesysteem Mijn Loopbaan voor Partners van VDAB. Bij elke ESFoproep maken we een MLP-fiche op. In dergelijke MLP fiche lichten we de registratiewijze toe van de acties binnen de oproep. Dit is zeer concreet: hoe aanmelden, hoe registreren, hoe updaten, Deze fiche is momenteel in opbouw. Kunnen er meerdere projecten in eenzelfde RESOC gebied worden goedgekeurd? Ja. De selectieprocedure stelt dat de goedgekeurde projecten per perceel/resoc gerangschikt worden. Ze kunnen worden gegund tot uitputting van het vooropgesteld aantal per perceel. ESF Vlaanderen zal met het Managementcomité een zo goed optimaal mogelijke spreiding realiseren met de positief beoordeelde projectvoorstellen. Kan een project zich richten op één stad? Tijdens het Management Comité van 24/3/2015 werd volgende verduidelijking goedgekeurd omtrent het vormen van partnerschappen en de beoogde spreiding: Het is enerzijds toegestaan zich als promotor te richten tot één stad of gemeente, maar de promotor kan hiervoor niet het volledige contingent voor de RESOC opeisen. Wij bevelen daarom anderzijds sterk aan om partnerschappen op te zetten met andere OCMW s in de regio en een derde partner te betrekken in het project om een maximale kwaliteit van begeleiding, een goed bereik en schaalvoordelen te kunnen garanderen. Een partnerschap moet een redelijke spreiding verzekeren. Pagina 4van 7 ESF_308_Bgl artikel 60_FAQ_ /03/2015

5 Voorbeeld 1: binnen RESOC X met een contingent van 40 trajecten. kan OCMW A alleen indienen. OCMW A kan echter niet alle 40 trajecten opeisen voor zijn eigen stad/gemeente. Dit OCMW zal dan in het projectvoorstel het gekozen aantal trajecten moeten onderbouwen o.b.v. van cijfers die de problematiek in de RESOC schetsen. Voorbeeld 2: OCMW A kan ook samen met OCMW B,C & D een partnerschap oprichten en een projectvoorstel indienen voor alle 40 trajecten. Hierbij zal moeten aangetoond worden in welke mate aan een voldoende spreiding is voldaan. Voorbeeld 3: Het is daarbij ook mogelijk dat een ander OCMW E eveneens een partnerschap opzet met OCMW F,G,H,I en een projectvoorstel maakt voor 40 trajecten. In dit geval zal de scoring van beiden projectvoorstellen bepalen welke partnerschap het project gegund krijgt voor 40 trajecten. Indien dit de spreiding ten goede zou komen en beide kandidaten geschikt zijn voor de uitvoering kan het Management Comité ook beslissen om een verdeling te maken tussen de twee ingediende projectvoorstellen. Men kan uiteraard ook partnerschappen opzetten over de RESOC gebieden heen, bijvoorbeeld omwille van schaalgrootte. Men dient dan één projectvoorstel in waarbij u de vragen omtrent deskundigheid en ervaring in projectuitvoering en opvolging toegepast beantwoordt. Dit betreft geen wijziging van de oproepfiche, wel een verduidelijking na consultatie van diverse stakeholders en kandidaat promotoren. Kunnen personen in artikel 60 tewerkstelling in een privé bedrijf ook begeleiding genieten in het kader van deze oproep? Ja dit kan. Indien een artikel 61 tewerkstelling, kan dit niet. Stel dat een promotor zelf een opleiding organiseert, kunnen deze uren dan worden ingebracht als interne personeelskost? Ja. Kunnen praktijklessen autorijden als subsidiabele werkingskost ingebracht worden? Praktijklessen autorijden laten we niet toe, wel begeleiding om een theoretisch rijexamen te laten slagen. Heeft het ESF een model partnerovereenkomst voor de OCMW s? Wij hebben geen model van partnerschapsovereenkomst maar kunnen u wel onderstaande beschrijving van wat een partnerschapsovereenkomst is, overmaken: Pagina 5van 7 ESF_308_Bgl artikel 60_FAQ_ /03/2015

6 De samenwerking tussen de Promotor en één of meerdere partners wordt vastgelegd in een partnerschapsovereenkomst. Indien meerdere partners meewerken aan het ESF-project kan hetzij een globale partnerschapsovereenkomst worden uitgewerkt, hetzij de Promotor een afzonderlijke partnerschapsovereenkomst sluiten met elk van de partners. De partnerschapsovereenkomst(en) worden gevoegd bij de Projectovereenkomst. Een partnerschapsovereenkomst, ongeacht de vorm, dient minstens de volgende gegevens te bevatten: - naam, adres, ondernemingsnummer en vestigingsnummer van de partner(s) - een inhoudelijk luik met o.a. een projectplan, een beschrijving van de projectresultaten en/of producten, alsook een taakverdeling. - een financieel luik met o.a. een beschrijving van de kostenverdeling tussen de partners en de verdeling van de financiële verantwoordelijkheden - datum van ondertekening van de partnerschapsovereenkomst - handtekeningen van de Promotor en de partner(s). Voorts wensen we te verduidelijken dat een partnerschapsovereenkomst voor het ESF enkel noodzakelijk is indien de partner zijn kosten inbrengt en er subsidiëring wenst voor te ontvangen van ESF Vlaanderen. Wanneer een organisatie bijvoorbeeld enkel instaat voor de toeleiding is er geen partnerschapsovereenkomst nodig. Hierbij volstaat een eenvoudige engagementsverklaring en beschrijving van het netwerk in het projectvoorstel. Dit wil ook zeggen dat er ook geen partnerschapsovereenkomst nodig is wanneer een partner samen met de toeleiding voor de cofinanciering zorgt. Moeten de OCMW s die deelnemers toeleiden deel uitmaken van het partnerschap? Ook de OCMW s die slechts toeleiden dus deze die noch begeleiding noch opleiding bieden binnen de actie, moeten geen deel uitmaken van het partnerschap. Belangrijk is wel dat het projectpartnerschap de nodige afspraken of een overeenkomst maakt omtrent de aantallen in toeleiding met deze zo betrokken OCMW s. De loonkost van hun artikel 60-ers kan wel ingebracht worden ter cofinanciering van de actie. Zij hoeven, indien slechts de inbreng van de lonen van de deelnemers ter cofinanciering, hiervoor partner te worden.. Heeft het ESF een model overeenkomst voor afspraken tussen het projectpartnerschap en VDAB? Wat de overeenkomst met VDAB betreft zal VDAB in samenwerking met VVSG hierover een sjabloon ter beschikking stellen. Dit document is nog niet ter beschikking en zal mogelijks bij de volgende update van de FAQ beschikbaar worden gesteld. Pagina 6van 7 ESF_308_Bgl artikel 60_FAQ_ /03/2015

7 Wanneer neer deelnemers zouden uitvallen, langdurig ziek zijn, verhuizen, zich niet houden aan de voorwaarden of andere, kunnen deze dan worden vervangen door een andere deelnemer? We zullen het aantal VTE monitoren. Dit betekent dat we elke deelnemer verrekenen aan het aantal maanden begeleiding in dit project. Dit laat toe deze deelnemers te vervangen door andere deelnemers ten einde het goedgekeurde contigent te kunnen benutten. Het behalen van het vooropgestelde aantal trajecten is namelijk erg belangrijk. Stel dat een persoon in tewerkstelling artikel 60 vroegtijdig deze tewerkstelling stop zet omwille van het vinden van een job. Telt dit dan als resultaat? Ja. Als het resultaat vroeger kan behaald worden dan voorzien, is dat enkel toe te juichen. Er zal ook in deze begeleiding nazorg worden aangeboden. Dient elke partner in het project een kwaliteitsopstap te bezitten? Neen, enkel de promotor dient te voldoen aan de kwaliteitsvereisten. Op dit moment bekijkt het ESF nog verder in samenwerking met VVSG op welke wijzen een OCMW kan voldoen. Als de kost van begeleiding voor enkele deelnemers boven de euro is, maar de totale projectkost zit onder de maximale subsidie. Is dit dan in orde? We beoordelen de effectieve kost per deelnemer niet. Wij beoordelen het totale kostenplaatje ten aanzien van het gerealiseerd aantal begeleidingen. Hierop geldt een maximale subsidiëring van euro per deelnemer. Pagina 7van 7 ESF_308_Bgl artikel 60_FAQ_ /03/2015

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

EGESIF_14-0017. Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties (SCO s) Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Sociaal Europa

EGESIF_14-0017. Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties (SCO s) Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Sociaal Europa EGESIF_14-0017 Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties (SCO s) Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Sociaal Europa EGESIF_14-0017 Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde

Nadere informatie

Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014

Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014 Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014 Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Kader 4 1.1. Werkplekleren, stage en extra-murosactiviteiten

Nadere informatie

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Investeringprioriteit B. Actief en gezond ouder worden Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN Colofon Mei 2013 V.U. Peter De Wilde Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren Analyse De bedoeling is dat u bij het beantwoorden

Nadere informatie

Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten

Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten Deelhandleiding RIA RIA > administratieve lasten 1 Het meten van administratieve lasten maakt onderdeel uit van het regelgevingsproces.

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Hoe stel ik een goed projectdossier samen?

Hoe stel ik een goed projectdossier samen? Hoe stel ik een goed projectdossier samen? Heb je na het bedenken van een goed project zin gekregen om je kans te wagen en een subsidiedossier in te dienen? Dan kan je beslist wat tips en handige info

Nadere informatie

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN DEELRAPPORT 1 WW EN BWW IN HET HBO AANLEIDING, BESCHRIJVING EN KOSTEN REGELINGEN

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN DEELRAPPORT 1 WW EN BWW IN HET HBO AANLEIDING, BESCHRIJVING EN KOSTEN REGELINGEN GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO DEELRAPPORT 1 AANLEIDING, BESCHRIJVING EN KOSTEN REGELINGEN Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: GEBRUIK EN

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA

Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA BNA Inhoud Inhoud Inleiding Het proces van aanbesteden Het project De opdracht: uw ambities De procedure

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Doel wetsvoorstel De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de minister van Financiën, op 4 november 2013

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie