Oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Oproep Anders organiseren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Oproep Anders organiseren"

Transcriptie

1 Oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Oproep Anders organiseren Infosessie 24/02/2015

2 INFOSESSIE: agenda 1. Wat is ESF? 2. Toelichting oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid 3. Opmaak projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid 4. Toelichting oproep Anders organiseren 5. Opmaak projectvoorstel Anders organiseren 6. Toelichting kostenrubrieken en tijdsregistratie 7. Overheidsopdrachten en de minimis 8. Vragenronde

3 1. Wat is ESF? ESF = Europees Sociaal Fonds Subsidieagentschap Doel is om maximaal de uitvoering en vernieuwing van het Vlaamse Werkgelegenheidsbeleid te versterken via middelen van de Europese Unie en de Vlaamse overheid Het ESF verdeelt deze middelen in de vorm van subsidies - onder organisaties die de Vlaamse arbeidsmarkt versterken en de werkgelegenheid vergroten

4 1. Wat is ESF? 5 prioriteiten in het Operationeel Programma : Prioriteit 1: Loopbaanbeleid curatief Werkzaamheid Werkzoekende jongeren Ondernemerschap Prioriteit 2: Loopbaanbeleid preventief Ongekwalificeerde uitstroom Leven lang leren Prioriteit 3: Sociale inclusie en armoedebestrijding Actieve inclusie Gemarginaliseerde groepen Ondersteuning sociale economie Prioriteit 4: Mensgericht ondernemen Prioriteit 5: Innovatie en transnationale samenwerking

5 1. Wat is ESF? Levensloop project: Opmaak projectvoorstel door promotor Beoordeling projectvoorstel door ESF Vlaanderen Projectbeslissing Managementcomité ESF Vlaanderen Projectovereenkomst (getekend door promotor en ESF Vlaanderen) Uitvoering en monitoring project Indiening rapportering door promotor Beoordeling rapportering door ESF Vlaanderen (projectbeheerder) Bezwaar/beroepsmogelijkheden door promotor

6 1. Wat is ESF? Evaluatie projectvoorstellen: 2 evaluatoren Beoordeling Context en voorwaarden Aanpak en uitwerking Evaluatiecollege (voorstel tot projectbeslissing) Managementcomité (projectbeslissing) Beoordeling op basis van basis van inschaling beoordelingsstramien met richtlijnen (bijlage bij de oproep) minimaal 60% op elk beoordelingscriterium

7 1. Wat is ESF? Minimale kwaliteitsvereisten: Binnen het beleidsdomein Werk en Sociale economie kwaliteitskader met minimale kwaliteitsvoorwaarden Enkel geldig voor intermediaire dienstverstrekkers Organisaties met een project binnen deze oproep vallen hier NIET onder DUS NIETS INVULLEN IN KWALITEITSLUIK!!!!

8 Wat is ESF? Criteria organisatieniveau Promotor en partners moeten over rechtspersoonlijkheid beschikken (ontvankelijkheidscriterium) De promotor moet voldoende kredietwaardig zijn om het ingediende project te dragen Deze check gebeurt via een koppeling met Digiflow van de federale overheid

9 1. Wat is ESF? Criteria projectniveau Het projectvoorstel moet opgesteld zijn in het Nederlands (ontvankelijkheidscriterium) Het projectvoorstel moet opgeladen worden via de ESFapplicatie (ontvankelijkheidscriterium)

10 2. Toelichting oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Wat? Stimuleren werkbaarheid Door systemen en processen ter ondersteuning van strategisch loopbaan- en competentiebeleid en cultuuromslag leidinggevenden

11 2. Toelichting oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Waarom? Werknemers langer binnen de organisatie houden Loopbaanperspectief Losse HR- tools volstaan niet langer Strategie op lange termijn Ontwikkeling zinvol voor werknemer én organisatie Nood aan coherent beleid Strategie organisatie en competenties en ambities werknemers op één lijn Open dialoog

12 2. Toelichting oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Waarom? Win-win voor zowel organisatie als werknemers Werknemers: meer gemotiveerd aan het werk, langer aan het werk, meer loopbaankansen, meer werkbare jobs Organisatie: minder verloop en verzuim, werknemers blijven langer aan de slag, beter zicht op aanwezige competenties, geïntegreerd en strategisch beleid

13 2. Toelichting oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Wie? alle organisaties met rechtspersoonlijkheid die: Gevestigd zijn in het Vlaams gewest reeds stappen gezet hebben inzake werving en selectie, onthaal, opleidingen, functieprofielen en functioneringsgesprekken

14 2. Toelichting oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Acties? Inzetten op drie pijlers: Strategisch competentiebeleid Systeem uitwerken om competenties in kaart te brengen Competentiedenken uitrollen naar alle andere HR processen (GEEN strategisch opleidingsplan)

15 2. Toelichting oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Acties? Loopbaanbeleid Interne mobiliteit versterken (horizontaal & verticaal) Jobrotatie Omslag naar loopbaangesprekken Transparante interne arbeidsmarkt Beleid rond flexibel werken en telewerken Burn-out

16 2. Toelichting oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Acties? Coachend leiderschap Nieuw beleid rond de selectie van toekomstige leidinggevenden Koppeling aan het strategisch competentie- en loopbaanbeleid Cultuuromslag stimuleren naar coachend leiderschap Systeem ter ondersteuning van de eerstelijnsleidinggevenden (geen opleiding!)

17 2. Toelichting oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Acties? Inzetten op elk van de drie pijlers samen en NIET op één pijler Uitzondering: zeer duidelijk en overtuigend aantonen dat één pijler al volledig ontwikkeld is

18 2. Toelichting oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Hoeveel? Oproepbudget van euro euro uit het Europees Sociaal Fonds euro uit het Vlaams cofinancieringsfonds Maximale subsidie van euro per project: Maximaal euro ESF Maximaal euro VCF Private cofinanciering van minimaal 30% voor KMO s en 50% voor GO s Voorschot ten belope van 70% van de toegewezen middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds per jaar

19 2. Toelichting oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Hoe? Online via de ESF applicatie Oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid: Oproepnummer 309 Nieuwe promotor registratie via Organisatiebeheer Beantwoorden inhoudelijke vragen samen met de opmaak van een plan van aanpak en het opstellen van een begroting

20 2. Toelichting oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Wanneer? Vanaf 1 februari 2015 met als uiterste indieningsdatum 30 april 2015 Goedgekeurde projecten kunnen van start gaan op 1 augustus 2015 of 1 september 2015 (indien 1 augustus niet mogelijk is omwille van verlof) Looptijd van maximaal 12 maanden Verlengingen zijn niet mogelijk!

21 2. Toelichting oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Opvolging? 2 themawerkingen 1 individueel ondersteuningsmoment Verplichte online organisatiebevraging Nulmeting: 3 maanden na start van het project Eindmeting: 15 maanden na start van het project bij de eindrapportering Resultaat heeft geen invloed op financiering!

22 3. Opmaak projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Drie documenten Een inhoudelijke analyse Een projectplanning Een financiële begroting

23 3. Opmaak projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Inhoudelijke analyse Context en voorwaarden Situatieschets Vraag: Geef een korte situatieschets van uw organisatie zowel naar werking als naar context. Bespreek ook kort het personeelsbestand. Wordt niet gescoord Zicht op situatie onderneming

24 3. Opmaak projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Inhoudelijke analyse Stand van zaken HR-beleid Geef aan welke stappen uw organisatie al heeft gezet inzake onthaal, werving en selectie, opleidingen, functieprofielen en functioneringsgesprekken en toon deze aan de hand van voorbeelden aan. Indien u reeds een loopbaan- en diversiteitsplan (gehad) heeft, geef dan aan in hoeverre dit project hierop verder bouwt. Reeds voldoende stappen gezet inzake onthaal, werving en selectie, opleidingen, functieprofielen en functioneringsgesprekken? Additioneel aan loopbaan- en diversiteitsplan?

25 3. Opmaak projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Inhoudelijke analyse Situatie eerstelijnsleidinggevenden Vraag: Geef een korte schets van de huidige situatie van uw eerstelijnsleidinggevenden. Wat is hun profiel, hoe zijn zij geselecteerd, welke begeleiding/opleiding wordt er geboden aan leidinggevenden, hoe worden zij opgevolgd? Wat is het profiel en hoe geselecteerd? Begeleiding/opleiding voor eerstelijnsleidinggevenden? Hoe? Hoe omslag coachend leiderschap opzetten? Duidelijk waarom men hier niet op inzet?

26 3. Opmaak projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Inhoudelijke analyse Situatie competentie- en loopbaanbeleid Vraag: Beschrijf de huidige situatie van uw competentie- en loopbaanbeleid. Geef aan in hoeverre hier al acties rond bestaan en waar u aan wil werken binnen dit project. Huidige situatie duidelijk beschreven? Argumentatie waarom op bepaalde pijler wordt ingezet of niet wordt ingezet?

27 3. Opmaak projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Inhoudelijke analyse Aanpak en uitwerking Plan van aanpak Vraag: Geef een concreet plan van aanpak hoe u een coherent beleid zal uitwerken binnen de drie pijlers. Beschrijf de acties en de wijze waarop u de drie pijlers loopbaanbeleid, strategisch competentiebeleid en leiderschap wil invullen binnen het project. Indien u bij de vorige twee vragen kon aantonen dat u reeds heel wat stappen gezet heeft rond één of twee pijlers, dan is het mogelijk om binnen dit project te focussen op de overige pijler(s). Hierbij neemt u een indicatieve timing op basis van het sjabloon 'planning' op en beschrijft u telkens de acties binnen iedere pijler. Samenhangend en strategisch HR-beleid? Acties waarvoor nog geen beleid bestaat? Wijze waarop? Werkwijze in overeenstemming met de situatie van de onderneming en eerstelijnsleidinggevenden? Reeds gezette stappen? Op maat van de onderneming? Realistische maar flexibele timing?

28 3. Opmaak projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Inhoudelijke analyse Betrokkenheid werknemers Vraag: Hoe gaat u tijdens het project de medewerkers betrekken en hoe gaat u ervoor zorgen dat het project resulteert in een duurzame betrokkenheid van en een open dialoog met de werknemers? Voldoende communicatiemomenten tijdens uitvoering? Nodige stappen voor duurzame betrokkenheid? Acties na afloop om gedragenheid verder uit te bouwen? Acties verder dan communicatie en voldoende voor open en duurzame dialoog?

29 3. Opmaak projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Inhoudelijke analyse Gender en leeftijd Vraag: Ervaart u op dit moment verschillen in werkbaarheid volgens gender? Zo ja, hoe gaat u hiermee omgaan in het project? Ervaart u tevens verschillen in werkbaarheid voor bepaalde leeftijdsgroepen en zo ja, hoe gaat u hier mee om? Verschillen goed beschreven? Duidelijk hoe men hiermee rekening zal houden? Goede argumentatie waarom er geen verschillen zijn?

30 3. Opmaak projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Inhoudelijke analyse TIPS! Enkel wat op papier staat, telt Evaluatoren kennen thema, maar niet specifieke achtergrond Handleiding doornemen Projectvoorstel laten lezen Zelf beoordelen en scoren

31 3. Opmaak projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Planning Stel indicatieve timing op in sjabloon Oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid_sjabloon planning Zet per pijler de verschillende acties uit op de tijdslijn Hou rekening met ondersteuningsmomenten, themawerkingen en rapporteringen Planning is een gebruiksdocument Wijzigingen zijn mogelijk, maar focus moet behouden blijven

32 3. Opmaak projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Begroting Excelbestand Kosten en financiering 309_Oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid _Detaillering kosten&financiering_ xlsx Begroting van kosten die gemaakt zullen worden gedurende de projectperiode Gekoppeld aan fasen en activiteiten uit plan van aanpak Wijzigingen mogelijk in overleg met ESF

33 3. Opmaak projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Begroting Sjabloon invullen Tabblad SAMENVATTING Tabblad Invoeren gegevens personeel Tabblad Financiering Kosten en financiering ingeven in applicatie Overnemen uit tabblad In te vullen in applicatie Voorbeeld

34 3. Opmaak projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Verplichte bijlagen Inhoudelijke analyse Projectplanning Financiële begroting Goedkeuring Ondernemingsraad en/of advies SERR indien geen OR Gehandtekende verklaring op eer in het kader van De Minimis

35 3. Opmaak projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Inhoudelijke analyse Informatie Oproepfiche Handleiding bij het indienen van een projectvoorstel Beschikbaar op: ESF-applicatie (Oproep 309 Bijlagen)

36 4. Toelichting oproep Anders organiseren Wat? Stimuleren werkbaarheid Door aanpassingen aan de organisatiestructuur

37 4. Toelichting oproep Anders organiseren Waarom? Vraag markt wordt complexer en gevarieerder Klant vraagt product/dienst op maat Organisatie reageert niet flexibel genoeg Werknemers raken gefrustreerd Altijd de schuld van iemand anders of andere dienst Werknemers vervreemden van hun job Werknemers hebben stress

38 4. Toelichting oproep Anders organiseren Waarom? Win-win voor zowel organisatie als werknemers Werknemers: meer betrokkenheid, meer plezier in het werk, minder stress minder verloop, minder verzuim Organisatie: meer flexibiliteit, meer innovativiteit, meer productiviteit

39 4. Toelichting oproep Anders organiseren Wie? alle organisaties met rechtspersoonlijkheid die: Gevestigd zijn in het Vlaams gewest > 20 werknemers reeds stappen gezet hebben inzake werving en selectie, onthaal, competentie- en loopbaanbeleid en leiderschap reeds missie/visie

40 4. Toelichting oproep Anders organiseren Acties? Procesanalyse Herontwerp Doorvoeren van de organisatiekanteling Grove structuur Productiestructuur Besturingsstructuur Veranderingsmanagement Ondersteuning van de eerstelijnsleidinggevenden

41 4. Toelichting oproep Anders organiseren Acties? Fijnstructuur (optioneel) vastleggen en verduidelijken verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de teams Fleximatrix KPI s

42 4. Toelichting oproep Anders organiseren Hoeveel? Oproepbudget van euro euro uit het Europees Sociaal Fonds euro uit het Vlaams cofinancieringsfonds Maximale subsidie van euro per project: Maximaal euro ESF Maximaal euro VCF Private cofinanciering van minimaal 30% voor KMO s en 50% voor GO s Voorschot ten belope van 70% van de toegewezen middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds

43 4. Toelichting oproep Anders organiseren Hoe? Online via de ESF applicatie Oproep Anders organiseren: Oproepnummer 310 Nieuwe promotor registratie via Organisatiebeheer Beantwoorden inhoudelijke vragen samen met de opmaak van een plan van aanpak en het opstellen van een begroting

44 4. Toelichting oproep Anders organiseren Wanneer? Vanaf 1 februari 2015 met als uiterste indieningsdatum 30 april 2015 Goedgekeurde projecten kunnen van start gaan op 1 augustus 2015 of 1 september 2015 (indien 1 augustus niet mogelijk is omwille van verlof) Looptijd van maximaal 18 maanden Verlengingen zijn niet mogelijk!

45 4. Toelichting oproep Anders organiseren Opvolging? 3 themawerkingen 2 individuele ondersteuningsmomenten Verplichte online organisatie- en werknemersbevraging Nulmeting: 3 maanden na start van het project (zowel organisatie- als werknemersniveau) Tussenmeting: 15 maanden na start van het project bij de tussentijdse rapportering (enkel organisatieniveau) Eindmeting: 21 maanden na start van het project bij de eindrapportering (zowel organisatieniveau als werknemersniveau) Resultaat heeft geen invloed op financiering!

46 5. Opmaak projectvoorstel Anders organiseren Drie documenten Een inhoudelijke analyse Een projectplanning Een financiële begroting

47 5. Opmaak projectvoorstel Anders organiseren Inhoudelijke analyse Context en voorwaarden Situatieschets Vraag: Geef een korte situatieschets van uw organisatie op dit moment zowel naar werking als naar context. Bespreek de core business van uw organisatie en het personeelsbestand. Wordt niet gescoord Context en situatie onderneming

48 5. Opmaak projectvoorstel Anders organiseren Inhoudelijke analyse Stand van zaken HR-beleid Vraag: Geef een beeld van het huidige HR-beleid binnen uw organisatie. Welke stappen werden reeds gezet op vlak van werving en selectie, onthaal, competentie- en loopbaanbeleid, leerbeleid? Toon dit aan de hand van voorbeelden aan. Gelieve tevens de visie en missie van uw organisatie op te laden als bijlage bij het projectvoorstel. Organisatie voldoende matuur? Reeds voldoende stappen gezet inzake HR? Missie visie opgesteld?

49 5. Opmaak projectvoorstel Anders organiseren Inhoudelijke analyse Waarom een organisatiekanteling Vraag: Waarom wil u de huidige organisatiestructuur kantelen naar een meer innovatieve organisatiestructuur? Bespreek hierbij zowel de voordelen voor de organisatie als voor de werknemers ten opzichte van de huidige situatie. Is het project relevant voor deze organisatie? Is organisatiekanteling de juiste aanpak? Win-win voor zowel organisatie als werknemers?

50 5. Opmaak projectvoorstel Anders organiseren Inhoudelijke analyse Aanpak en uitwerking Management & leidinggevenden Vraag: Hoe staat het management tegenover dit project? In hoeverre werden zij reeds betrokken bij de aanzet tot het project? Hoe zal u bij de uitvoering van het project betrokkenheid creëren bij zowel het management als bij eerstelijnsleidinggevenden? Welke taken zullen zij opnemen? Werd het management betrokken bij opmaak van voorstel? Worden zij voldoende betrokken in het project? Is er bereidheid bij management voor organisatiekanteling en cultuuromslag? Hoe worden de eerstelijnsleidinggevenden betrokken in het project?

51 5. Opmaak projectvoorstel Anders organiseren Inhoudelijke analyse Betrokkenheid werknemers Vraag: Hoe werden de werknemers betrokken bij de aanzet tot dit projectvoorstel en hoe zal u de werknemers betrekken bij de uitvoering van het project? Hoe zal u een draagvlak bij hen creëren? Wordt er voldoende gecommuniceerd? Gaat betrokkenheid werknemers verder dan communicatie? Hoe wordt omgegaan met weerstand?

52 5. Opmaak projectvoorstel Anders organiseren Inhoudelijke analyse Aanwezigheid expertise Vraag: Is er binnen de onderneming reeds expertise aanwezig inzake innovatieve arbeidsorganisatie? Zal u zich bij de uitvoering van het project laten bijstaan door een onderaannemer? Zo ja, waarom en door wie? Geef tevens aan hoe u de onderaannemer geselecteerd hebt of zal selecteren. Zo nee, waarom niet? Is er reeds voldoende expertise aanwezig in de organisatie? Indien dit niet het geval is, wordt dan beroep gedaan op de juiste expertise? Wordt duidelijk beschreven hoe onderaannemer geselecteerd wordt?

53 5. Opmaak projectvoorstel Anders organiseren Inhoudelijke analyse Plan van aanpak Vraag: Welke acties zal u nemen binnen het project? Stel een plan van aanpak op met een indicatieve timing waarin minimaal volgende acties vermeld worden: procesanalyse, herontwerp, aanpassen organisatiestructuur, ondersteuning eerstelijnsleidinggevenden. Geef aan op welke wijze u deze acties zal uitvoeren en welke methodieken/instrumenten u hiervoor zal gebruiken. Noodzakelijke fasen opgenomen? Wordt aangegeven hoe acties concreet zullen worden ingevuld? Op maat van de onderneming? Voldoende aandacht voor besturingsstructuur? Worden alle stakeholders voldoende betrokken?

54 5. Opmaak projectvoorstel Anders organiseren Inhoudelijke analyse Gender en leeftijd Vraag: Ervaart u op dit moment verschillen in werkbaarheid volgens gender? Zo ja, hoe gaat u hiermee omgaan in het project? Ervaart u tevens verschillen in werkbaarheid voor bepaalde leeftijdsgroepen en zo ja, hoe gaat u hier mee om? Verschillen goed beschreven? Duidelijk hoe men hiermee rekening zal houden? Goede argumentatie waarom er geen verschillen zijn?

55 5. Opmaak projectvoorstel Anders organiseren Inhoudelijke analyse TIPS! Enkel wat op papier staat, telt Evaluatoren kennen thema, maar niet specifieke achtergrond Handleiding doornemen Projectvoorstel laten lezen Zelf beoordelen en scoren

56 5. Opmaak projectvoorstel Anders organiseren Planning Stel indicatieve timing op in sjabloon Oproep Anders organiseren_sjabloon planning Zet per fase de verschillende acties uit op de tijdslijn Hou rekening met ondersteuningsmomenten, themawerkingen en rapporteringen Planning is een gebruiksdocument Wijzigingen zijn mogelijk, maar focus moet behouden blijven

57 5. Opmaak projectvoorstel Anders organiseren Begroting Excelbestand Kosten en financiering 310_Oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid _Detaillering kosten&financiering_ xlsx Begroting van kosten die gemaakt zullen worden gedurende de projectperiode Gekoppeld aan fasen en activiteiten uit plan van aanpak Wijzigingen mogelijk in overleg met ESF

58 5. Opmaak projectvoorstel Anders organiseren Begroting Sjabloon invullen Tabblad SAMENVATTING Tabblad Invoeren intern personeel Tabblad Invoeren extern personeel Tabblad Financiering Kosten en financiering ingeven in applicatie Overnemen uit tabblad In te vullen in applicatie Voorbeeld

59 5. Opmaak projectvoorstel Anders organiseren Verplichte bijlagen Inhoudelijke analyse Projectplanning Financiële begroting Missie en visie van de organisatie Goedkeuring Ondernemingsraad en/of advies SERR indien geen OR Gehandtekende verklaring op eer in het kader van De Minimis

60 5. Opmaak projectvoorstel Anders organiseren Inhoudelijke analyse Informatie Oproepfiche Handleiding bij het indienen van een projectvoorstel Beschikbaar op: ESF-applicatie (Oproep 310 Bijlagen)

61 6. Toelichting kostenrubrieken en tijdsregistratie Kosten oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Binnen deze oproep wordt gewerkt met een standaardschaal op basis van de interne personeelskosten Een gerealiseerd VOLTIJDS EQUIVALENT op jaarbasis (= uren inhoudelijke werking door een intern personeelslid) wordt als eenheid beschouwd De inhoudelijke werking omvat de uren voor de uitwerking van de activiteiten, zoals goedgekeurd in het actieplan

62 6. Toelichting kostenrubrieken en tijdsregistratie Kosten oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Volgende activiteiten worden beschouwd als inhoudelijke werking van het project: uitwerking van alle activiteiten die worden goedgekeurd in actieplan. Ook de uren intern personeel voor verzamelen indicatoren kunnen worden ingebracht.! Uren die door interne personeelsleden besteed worden aan administratieve taken (zoals bv. bijhouden tijdsregistraties) tellen niet mee als eenheid Standaardschalen voor 4 niveaus in combinatie met 3 anciënniteitscategorieën Bedragen zie oproepfiche en financiële nota standaardschalen (Bijlagen bij de oproep)

63 6. Toelichting kostenrubrieken en tijdsregistratie Kosten oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Bewijslast niveau en anciënniteit: Niveau aan de hand van het diploma van het personeelslid en indien niet voorhanden aan de hand van het contract of het functieprofiel Anciënniteit aan de hand van de arbeidsovereenkomst of de jaarloonfiche indien dit hierop vermeld staat

64 6. Toelichting kostenrubrieken en tijdsregistratie Kosten oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Forfait van 40% werd opgenomen in de standaardschaal worden voor alle andere kosten die binnen het project gemaakt Dit forfait omvat dus zowel loonkosten extern personeel, kosten deelnemers, directe en indirecte kosten. Er kunnen dan ook geen andere kosten meer ingebracht worden in deze oproep

65 6. Toelichting kostenrubrieken en tijdsregistratie Kosten oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid De directe relatie tussen het opgebouwde plan van aanpak en de personeelsinzet moet duidelijk blijken In het kosten- en financieringsschema worden best de pijlers en activiteiten overgenomen die opgenomen werden in het plan van aanpak Berekeningswijze Maak een inschatting van het aantal benodigde personeelsleden op basis van de uit te voeren fasen en de samenhangende activiteiten Maak een inschaling van niveau en anciënniteit

66 6. Toelichting kostenrubrieken en tijdsregistratie Financiering oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Maximale subsidie van EUR per project: Maximaal EUR ESF (50%) Maximaal EUR VCF (50%) Private cofinanciering van minimaal 30% voor KMO s en 50% voor GO s Additionaliteit ESF bedrag kan pas berekend worden na vastlegging van de andere financieringsbronnen Met andere woorden: de andere financieringsbronnen dienen eerst berekend en benut te worden

67 6. Toelichting kostenrubrieken en tijdsregistratie Kosten oproep Anders organiseren In deze oproep kunnen twee kostenrubrieken ingebracht worden, namelijk loonkosten intern personeel en loonkosten extern personeel. Intern personeel Standaardschaal Een gerealiseerd VOLTIJDS EQUIVALENT op jaarbasis (= uren inhoudelijke werking door een intern personeelslid) wordt als eenheid beschouwd De inhoudelijke werking omvat de uren voor de uitwerking van de activiteiten, zoals goedgekeurd in het actieplan

68 6. Toelichting kostenrubrieken en tijdsregistratie Kosten oproep Anders organiseren Volgende activiteiten worden beschouwd als inhoudelijke werking van het project: uitwerking van alle activiteiten die worden goedgekeurd in actieplan. Ook de uren intern personeel voor verzamelen indicatoren kunnen worden ingebracht.! Uren die door interne personeelsleden besteed worden aan administratieve taken (zoals bv. bijhouden tijdsregistraties) tellen niet mee als eenheid Standaardschalen voor 4 niveaus in combinatie met 3 anciënniteitscategorieën Bedragen zie oproepfiche en financiële nota standaardschalen (Bijlagen bij de oproep)

69 6. Toelichting kostenrubrieken en tijdsregistratie Kosten oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Bewijslast niveau en anciënniteit: Niveau aan de hand van het diploma van het personeelslid en indien niet voorhanden aan de hand van het contract of het functieprofiel Anciënniteit aan de hand van de arbeidsovereenkomst of de jaarloonfiche indien dit hierop vermeld staat

70 6. Toelichting kostenrubrieken en tijdsregistratie Kosten oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Forfait opgenomen in de standaardschaal van: 10,37% voor directe kosten (kopies, vervoerskosten, ) 15% voor indirecte kosten (bijhouden tijdsregistraties, coördinatie project, )! Er kunnen dus ook in deze oproep geen directe en indirecte kosten worden ingebracht

71 6. Toelichting kostenrubrieken en tijdsregistratie Kosten oproep Anders organiseren Extern personeel experten/onderaannemers reële kostprijs van maximaal 125 EUR/uur alles inclusief

72 6. Toelichting kostenrubrieken en tijdsregistratie Kosten oproep Anders organiseren De directe relatie tussen het opgebouwde plan van aanpak en de personeelsinzet moet duidelijk blijken In het kosten- en financieringsschema worden best de fasen en activiteiten overgenomen die opgenomen werden in het plan van aanpak Berekeningswijze Maak een inschatting van het aantal benodigde personeelsleden op basis van de uit te voeren fasen en de samenhangende activiteiten Maak een inschaling van niveau en anciënniteit

73 6. Toelichting kostenrubrieken en tijdsregistratie Financiering oproep Anders organiseren Maximale subsidie van EUR per project: Maximaal EUR ESF (50%) Maximaal EUR VCF (50%) Private cofinanciering van minimaal 30% voor KMO s en 50% voor GO s Additionaliteit ESF bedrag kan pas berekend worden na vastlegging van de andere financieringsbronnen Met andere woorden: de andere financieringsbronnen dienen eerst berekend en benut te worden

74 6. Toelichting kostenrubrieken en tijdsregistratie Tijdsregistratie intern personeel: Een sluitende registratie is verplicht! Verantwoording van de ingediende kosten Sjabloon tijdsregistratie Op basis van dagdelen (4u) Ondertekenen personeelslid en tegentekenen leidinggevende per maand Tip: gebruik hierbij de activiteiten zoals benoemd in de planning bij het projectvoorstel Voorbeeld

75 6. Toelichting kostenrubrieken en tijdsregistratie Tijdsregistratie extern personeel (enkel oproep Anders organiseren ): Verplicht minstens volgende gegevens op facturen: Naam uitvoerder Omschrijving werkelijk geleverde prestaties Dagen waarop prestaties geleverd zijn Duur van de geleverde prestaties Altijd aantoonbaar bewijs marktconsultatie en duidelijke motivering: Indien onderaannemer gekend voor aanvang project bewijs bij projectvoorstel Indien onderaannemer later geselecteerd wordt bewijs bij rapportering

76 7. Overheidsopdrachten en de minimis Overheidsopdrachten: 4 Categorieën : De overheid Organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen Privaatrechtelijke universiteiten Privaatrechtelijke ondernemingen die bepaalde werken laten uitvoeren (bouwwerken die niet gesubsidieerd worden door ESF)

77 7. Overheidsopdrachten en de minimis Overheid: Gemeenschappen, gewesten, provincies en gemeenten Organisaties van algemeen nut, publiekrechtelijke verenigingen, OCMW s en verenigingen die opgericht zijn door verschillende aanbestedende overheden onder deze categorie.

78 7. Overheidsopdrachten en de minimis Organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen Opgericht met specifiek doel te voorzien in behoeften die niet louter van industriële of commerciële aard zijn (een algemeen belang hebben) EN met een overwegende overheidsinvloed => Doel van algemeen belang: Opgericht of wijzigende doelstelling Staat tegenover een doel van commerciële of industriële aard, komt ten goede aan de gemeenschap Een commercieel/ industrieel doel sluit een algemeen doel niet uit =>Overwegende overheidsinvloed: Organisatie voor meer dan de helft gefinancierd wordt door de overheid Het beheer onderworpen is aan de overheid Directie of de raad van toezicht samengesteld is door de overheid.

79 7. Overheidsopdrachten en de minimis Indien wetgeving van toepassing: Schriftelijke Overeenkomsten Ten bezwarende titel Met derden Wetgeving van toepassing voor aankopen van: diensten (extern personeel) leveringen (directe kosten) werken Procedure volgen, afhankelijk van grootte bedrage en type aankoop

80 7. Overheidsopdrachten en de minimis De minimis: Uitgangspunt : verbod op staatssteun Staatssteun is steun die mogelijks de vrije markt verstoord, doordat bepaalde bedrijven voordelen kregen ten opzichte van andere Uitzondering: De minimis Als steunbedrag te laag is om de markt te verstoren Maximum euro in de laatste 3 boekjaren per organisatie

81 7. Overheidsopdrachten en de minimis Bedrag is uitbetaalde bedrag per organisatie, tenzij nog geen uitbetaling, dan bedrag van goedkeuring Tijdstip is moment van goedkeuring van de steun DUS hier is dit 30 april 2015

82 8. Vragen VRAGEN?

83 CONTACT Marjolein Van Den Broeck en Wouter Verdonck 02/ / Helpdesk (ESF-applicatie)

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Opbouw OP 2014-2020 OP 2014-2020 Prioriteit 1, loopbaanbeleid curatief, 8i (werkzaamheid); 8ii (werkzoekende jongeren); 8iii (ondernemerschap) Prioriteit 2,

Nadere informatie

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers. caroline.meyers@esf.vlaanderen.be. Opbouw OP 2014-2020

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers. caroline.meyers@esf.vlaanderen.be. Opbouw OP 2014-2020 ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers caroline.meyers@esf.vlaanderen.be Opbouw OP 2014-2020 1 OP 2014-2020 Prioriteit 1, loopbaanbeleid curatief, 8i (werkzaamheid); 8ii (werkzoekende

Nadere informatie

Ondersteuning voor bedrijven

Ondersteuning voor bedrijven Ondersteuning voor bedrijven OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit uit OP: 4 Partnerschapsontwikkeling en mensgericht ondernemen Infosessie 28 maart 2017 West4Work Agenda Wat is ESF? Een ESF project Oproep

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid

Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid

Nadere informatie

Oproepen Duurzaam Loopbaanbeleid & Anders Organiseren

Oproepen Duurzaam Loopbaanbeleid & Anders Organiseren Oproepen Duurzaam Loopbaanbeleid & Anders Organiseren OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit uit OP: 4 Partnerschapsontwikkeling en mensgericht ondernemen Infosessie 1 februari 2017 VAC Gent Agenda 9u

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren Analyse De bedoeling is dat u bij het beantwoorden

Nadere informatie

Infosessie oproep 307. Opleidingen in bedrijven 20/02/2015

Infosessie oproep 307. Opleidingen in bedrijven 20/02/2015 Infosessie oproep 307 Opleidingen in bedrijven 20/02/2015 Oproep 307 Kader Wat Wie Hoe Wanneer Kader ESF Vlaanderen ESF = Europees Sociaal Fonds Subsidieagentschap in het domein Werk en Sociale Economie

Nadere informatie

Oproepen Duurzaam Loopbaanbeleid & Anders Organiseren

Oproepen Duurzaam Loopbaanbeleid & Anders Organiseren Oproepen Duurzaam Loopbaanbeleid & Anders Organiseren OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit uit OP: 4 Partnerschapsontwikkeling en mensgericht ondernemen Infosessie 23 oktober 2017 Brussel Agenda 13u00

Nadere informatie

Oproep Focus op Talent

Oproep Focus op Talent Oproep Focus op Talent OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit uit OP: 4 Partnerschapsontwikkeling en mensgericht ondernemen Infosessie 12 juli 2016 Agenda Wat is ESF? Toelichting oproep Focus op Talent

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Partnerschapsontwikkeling en Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren Analyse De

Nadere informatie

ESF Vlaanderen Ondersteuning naar bedrijven

ESF Vlaanderen Ondersteuning naar bedrijven ESF Vlaanderen Ondersteuning naar bedrijven Oproepen Duurzaam Loopbaanbeleid & Anders Organiseren Oproep Opleiding in bedrijven OP ESF Vlaanderen 2014-2020 WEST4WORK Zorg voor Werkbaar Werk 31 oktober

Nadere informatie

Het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) Het Europees Sociaal Fonds (ESF) Sinds de invoering van de Europese Werkgelegenheidsstrategie in 1998 en de Lissabonstrategie in 2000, wordt het Europees Sociaal Fonds beschouwd als de belangrijkste Europese

Nadere informatie

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie.

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie. 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 315 Innovatie door adaptatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 1. Moeten de promotor en partners Vlaamse dienstverleners zijn? De promotor en

Nadere informatie

ESF OPROEP Innovatie door exploratie (IDE) Brussel, 11 juni 2015 ESF Vlaanderen

ESF OPROEP Innovatie door exploratie (IDE) Brussel, 11 juni 2015 ESF Vlaanderen ESF OPROEP Innovatie door exploratie (IDE) Brussel, 11 juni 2015 ESF Vlaanderen INFOSESSIE: Agenda 10u00 Toelichting oproep door ESF-Vlaanderen 12u15 Lunchpauze 12u45 Voorstelling organisaties die innovatie

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28 januari 2015.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28 januari 2015. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 309 Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen FAQ Oproep 342 en Geïntegreerd Strategisch Loopbaanbeleid SALK en Anders Organiseren SALK

OP ESF Vlaanderen FAQ Oproep 342 en Geïntegreerd Strategisch Loopbaanbeleid SALK en Anders Organiseren SALK OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ Oproep 342 en 343 - Geïntegreerd Strategisch Loopbaanbeleid SALK en Anders Organiseren SALK Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen 1. Indien je als organisatie valt

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28 januari 2015.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28 januari 2015. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 310 Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28 januari 2015. Korte samenvatting

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 23 april 2015.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 23 april 2015. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 317 Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 23

Nadere informatie

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie.

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie. 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 315 Innovatie door adaptatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 1. Moeten de promotor en partners Vlaamse dienstverleners zijn? De promotor en

Nadere informatie

5. Mag je als bedrijf vrij kiezen of je start op 1 augustus of 1 september?

5. Mag je als bedrijf vrij kiezen of je start op 1 augustus of 1 september? OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ Oproep 317 - Geïntegreerd Strategisch Loopbaanbeleid Oproep 318 - Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen 1. Stel dat je de oefening maakt rond het

Nadere informatie

5. Mag je als bedrijf vrij kiezen of je start op 1 augustus of 1 september?

5. Mag je als bedrijf vrij kiezen of je start op 1 augustus of 1 september? OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ Oproep 309 - Geïntegreerd Strategisch Loopbaanbeleid Oproep 310 - Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen 1. Stel dat je de oefening maakt rond het

Nadere informatie

2. Worden laatstejaarsstudenten ook gezien als leden van de arbeidsbevolking?

2. Worden laatstejaarsstudenten ook gezien als leden van de arbeidsbevolking? 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 311 Innovatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 1. Wat is de contractuele band tussen ESF Vlaanderen en de partner? ESF Vlaanderen heeft een

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Duurzaam loopbaanbeleid

Handleiding bij projectvoorstel Duurzaam loopbaanbeleid OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep 375 Duurzaam loopbaanbeleid Prioriteit uit OP: 4 partnerschapsontwikkeling en mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Duurzaam loopbaanbeleid

Nadere informatie

Oproep Innovatie door exploratie Oproep Innovatie door adaptatie

Oproep Innovatie door exploratie Oproep Innovatie door adaptatie Oproep Innovatie door exploratie Oproep Innovatie door adaptatie OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit Infosessie 15 mei 2017 Kind & Gezin Agenda 9u00 Onthaal

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28 juni 2016.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28 juni 2016. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 343 Anders organiseren SALK Prioriteit uit OP: 4 partnerschapsontwikkeling en mensgericht ondernemen De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité

Nadere informatie

0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 311 Innovatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit

0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 311 Innovatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 311 Innovatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 1. Wat is de contractuele band tussen ESF Vlaanderen en de partner? ESF Vlaanderen heeft een

Nadere informatie

Oproep 264. Finaliteit- en functiegerichte opleidingen voor werknemers in de sociale economie

Oproep 264. Finaliteit- en functiegerichte opleidingen voor werknemers in de sociale economie Oproep 264 Finaliteit- en functiegerichte opleidingen voor werknemers in de sociale economie Finaliteit- en functiegerichte opleidingen sociale economie Toelichting ESF-Agentschap Oproep Inhoudelijk kader

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 23 april 2015.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 23 april 2015. 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 315 Innovatie door adaptatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 23 april

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 23 april 2015.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 23 april 2015. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 316 Innovatie door exploratie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 23 april

Nadere informatie

AGENDA: 1. Procedure 2. Inhoudelijk 3. Financieel 4. Registratie 5. Overheidsopdrachten

AGENDA: 1. Procedure 2. Inhoudelijk 3. Financieel 4. Registratie 5. Overheidsopdrachten Saldoseminarie 2013 AGENDA: 1. Procedure 2. Inhoudelijk 3. Financieel 4. Registratie 5. Overheidsopdrachten 1. Procedure rapportering Vooraf Q-opstap en projectvoorstel Projectbeslissing + opmerkingen

Nadere informatie

FAQ Saldoseminarie. Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL

FAQ Saldoseminarie. Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL FAQ Saldoseminarie Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL VRAAG: Wat moeten we doen met de opmerkingen die in de goedkeuring gemaakt werden m.b.t. de kwaliteitsopstap

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 27 september 2016.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 27 september 2016. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 376 Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Partnerschapsontwikkeling en Mensgericht ondernemen De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Innovatieve projecten Duaal Leren Pagina 2 van

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Innovatieve projecten Duaal Leren Pagina 2 van Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 330 Innovatieve projecten Duaal Leren Prioriteit uit OP: prioriteit 2, preventief loopbaanbeleid De fiche van de oproep werd goedgekeurd door

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 28 januari 2015.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 28 januari 2015. 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 311 Innovatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 28 januari 2015. Korte

Nadere informatie

Slotevent EVC 10/12/2015

Slotevent EVC 10/12/2015 Slotevent EVC 10/12/2015 Agenda Event 9u30-10u00 10u00-10u30 10u30-11u00 11u00-11u15 11u15-12u15 12u15-13u30 Toelichting oude oproepen en nieuwe oproep Joeri Colson en Simon Swennen, ESF Vlaanderen Stand

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Innovatieve projecten Duaal Leren Pagina 2 van

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Innovatieve projecten Duaal Leren Pagina 2 van Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 330 Innovatieve projecten Duaal Leren Prioriteit uit OP: prioriteit 2, preventief loopbaanbeleid De fiche van de oproep werd goedgekeurd door

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 27 september 2016.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 27 september 2016. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 397 Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Partnerschapsontwikkeling en Mensgericht ondernemen De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28 juni 2016.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28 juni 2016. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 342 Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid SALK Prioriteit uit OP: 4 partnerschapsontwikkeling en mensgericht ondernemen De fiche van de oproep werd goedgekeurd

Nadere informatie

EUROPEES FONDS VOOR ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik

EUROPEES FONDS VOOR ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik EUROPEES FONDS VOOR ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik Oproep nr. 320 Proeftuinen Inburgering op maat voor laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen Korte samenvatting

Nadere informatie

Standaardschalen en registratie projectuitvoering

Standaardschalen en registratie projectuitvoering Standaardschalen en registratie projectuitvoering Ontstaan Sinds eind mei 2009 gebruik van standaardschalen/lump sums binnen ESF- Agentschap Vandaag toegepast in bijna alle oproepen Algemene principes

Nadere informatie

JE ESF-FINANCIERING BINNEN HANDBEREIK OPROEP 414: OPLEIDINGEN IN BEDRIJVEN

JE ESF-FINANCIERING BINNEN HANDBEREIK OPROEP 414: OPLEIDINGEN IN BEDRIJVEN JE ESF-FINANCIERING BINNEN HANDBEREIK : OPLEIDINGEN IN BEDRIJVEN FORTIO-bedrijfsopleidingen staat al jaren bekend als partner voor opleidingen op maat, maar wist u dat wij ook experten in huis hebben om

Nadere informatie

De oproepfiche werd goedgekeurd door het Management Comité op XX/XX/XXXX.

De oproepfiche werd goedgekeurd door het Management Comité op XX/XX/XXXX. Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 3XX Armoede Prioriteit uit OP: 3 - investeringsprioriteit Sociale Inclusie en Armoedebestrijding De oproepfiche werd goedgekeurd door het Management

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door de Thematische Commissie op 28 maart 2013.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door de Thematische Commissie op 28 maart 2013. ESF-programma doelstelling 2 2007-2013 Fiche oproep 274-275 Mensgericht ondernemen Prioriteit uit OP: 3 - Ondernemings- en organisatiestructuur focussen op mens en maatschappij De fiche van de oproep werd

Nadere informatie

Oproep Werkinleving voor Jongeren WIJ! Infosessie 12 februari 2015

Oproep Werkinleving voor Jongeren WIJ! Infosessie 12 februari 2015 Oproep Werkinleving voor Jongeren WIJ! Infosessie 12 februari 2015 Agenda Waarover gaat de oproep? Doelstellingen van de oproep Doelgroep Verwachte acties Wie kan indienen? Promotoren, partners, lokale

Nadere informatie

Deze oproepfiche werd ter advies voorgelegd aan het Management Comité op 15 december 2015.

Deze oproepfiche werd ter advies voorgelegd aan het Management Comité op 15 december 2015. Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014 2020 Fiche Oproep Versterkt Streekbeleid Deze oproepfiche werd ter advies voorgelegd aan het Management Comité op 15 december 2015. 1 Waarover gaat de oproep?...

Nadere informatie

ESF-OPROEP Begeleiding artikel 60. Infosessie 10/02/2015

ESF-OPROEP Begeleiding artikel 60. Infosessie 10/02/2015 ESF-OPROEP Begeleiding artikel 60 Infosessie 10/02/2015 INFOSESSIE: agenda 1. Wat is ESF? 2. Inhoudelijke schets oproep Begeleiding artikel 60 3. Verdeling percelen 4. Financiële bepalingen 5. Projectregistratie

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen GTI Kempen. Oproep 379 Oproepfiche

OP ESF Vlaanderen GTI Kempen. Oproep 379 Oproepfiche OP ESF Vlaanderen 2014 2020 GTI Kempen Oproep 379 Oproepfiche Korte samenvatting van de oproep... 2 1. Waarover gaat de oproep?... 3 1.1 Wie behoort tot de doelgroep van de oproep?... 3 1.2 Welke acties

Nadere informatie

Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap. Infosessie 9/04/2015

Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap. Infosessie 9/04/2015 Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Infosessie 9/04/2015 Historiek & Kadering Ondernemen Werkt I II III ( Unizo ) Maatpak Ondernemerschap Maak Werk van je Zaak ( Syntra Limburg in partnerschap andere

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche Transnationaliteit. Oproepfiche

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche Transnationaliteit. Oproepfiche OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproep 357 Transnationaliteit Oproepfiche Korte samenvatting van de oproep... 3 1. Waarover gaat de oproep?... 6 1.1 Binnen welke thema s kunnen projectvoorstellen worden ingediend?...

Nadere informatie

EUROPEES FONDS VOOR ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE (AMIF) Nationaal Programma Vlaams luik

EUROPEES FONDS VOOR ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE (AMIF) Nationaal Programma Vlaams luik EUROPEES FONDS VOOR ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik Oproep nr. 384 Inburgering op maat voor laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen Korte samenvatting van

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Management Comité op 28 januari 2014.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Management Comité op 28 januari 2014. Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 307 Opleidingen in bedrijven Prioriteit uit OP: 2 loopbaanbeleid preventief investeringsprioriteit 10iii. Een leven lang leren De fiche van

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 27 april 2017.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 27 april 2017. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 403 SCOPE Strategische competentieprognoses voor erkende organisaties Prioriteit uit OP: 10.iv Investering in onderwijs, opleiding en beroepsopleiding voor vaardigheden

Nadere informatie

VR MED.0529/2

VR MED.0529/2 VR 2015 2711 MED.0529/2 Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche Oproep Streekbeleid (ontwerp versie 3) De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Management Comité op 1 Waarover gaat

Nadere informatie

Korte samenvatting van de oproep

Korte samenvatting van de oproep Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 359 Vluchtelingen en Werk Antwerpen - Gent Prioriteit 3, sociale inclusie en armoedebestrijding, 9i (actieve inclusie) De fiche van de oproep

Nadere informatie

Kan met onderaannemer gewerkt worden en zo ja moet hiervoor overheidsopdracht gebeuren?

Kan met onderaannemer gewerkt worden en zo ja moet hiervoor overheidsopdracht gebeuren? OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproep 308 Begeleiding Artikel 60 FAQ 27/02/2015 Kan een OCMW-ve vereniging als promotor optreden? Een OCMW vereniging kan indienen, mits deze een rechtspersoonlijkheid heeft.

Nadere informatie

ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik

ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik Oproep nr. 339 Proeftuinen Loopbaanaanpak voor hoogopgeleide nieuwkomers uit derde landen Korte samenvatting van de

Nadere informatie

ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik

ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik Oproep nr. 321 Proeftuinen Centrale begeleiding voor 16-18-jarige nieuwkomers uit derde landen Korte samenvatting van

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2 Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 314 Werkzoekenden naar Ondernemerschap Prioriteit uit OP: 1 loopbaanbeleid curatief investeringsprioriteit 8iii Ondernemerschap De fiche van

Nadere informatie

Handleiding ESF-applicatie Registratie van de organisatie en indienen van een project

Handleiding ESF-applicatie Registratie van de organisatie en indienen van een project ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Handleiding ESF-applicatie

Nadere informatie

Deze fiche werd positief geadviseerd door het Managementcomité op 27/04/2017.

Deze fiche werd positief geadviseerd door het Managementcomité op 27/04/2017. Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 ESF-oproep 404 Werkinleving voor Jongeren (WIJ3) Prioriteit 3 Deze fiche werd positief geadviseerd door het Managementcomité op 27/04/2017. 1 Korte samenvatting

Nadere informatie

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 Strategisch Personeelsmanagement Advies Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 De essentie Via het pilootproject "strategisch personeelsmanagementadvies" geeft het

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche Begeleiding Roma

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche Begeleiding Roma OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproepfiche Begeleiding Roma Korte samenvatting van de oproep... 2 1. Waarover gaat de oproep?... 4 1.1 Wie behoort tot de doelgroep van de oproep?... 4 1.2 Welke acties heeft

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 30 maart 2017.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 30 maart 2017. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 393 Innovatie door exploratie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 30 maart

Nadere informatie

Oproep 284 Voortrajecten kwetsbare groepen FAQ

Oproep 284 Voortrajecten kwetsbare groepen FAQ Oproep 284 Voortrajecten kwetsbare groepen FAQ Voor sommige deelnemers is het doel van de oproep onduidelijk. Enerzijds legt het een strakke caseload op van 60 deelnemers per begeleider, anderzijds geeft

Nadere informatie

ESF DOELSTELLING 2-2007-2013 PRIORITEIT 4: INNOVATIE HANDLEIDING BIJ HET INDIENEN VAN EEN PROJECTVOORSTEL DISSEMINATIE

ESF DOELSTELLING 2-2007-2013 PRIORITEIT 4: INNOVATIE HANDLEIDING BIJ HET INDIENEN VAN EEN PROJECTVOORSTEL DISSEMINATIE ESF DOELSTELLING 2-2007-2013 PRIORITEIT 4: INNOVATIE HANDLEIDING BIJ HET INDIENEN VAN EEN PROJECTVOORSTEL DISSEMINATIE INLEIDING... 3 I. AANMAAK PROJECTVOORSTEL ESF-APPLICATIE... 5 II. KOSTEN EN FINANCIERING...

Nadere informatie

Het loopbaan en diversiteitsplan. Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen

Het loopbaan en diversiteitsplan. Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen Het loopbaan en diversiteitsplan Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen Ook voor uw bedrijf? U zoekt nieuwe medewerkers en wil nieuwe kanalen ontdekken? U wil uw medewerkers gemotiveerd aan de slag

Nadere informatie

EUROPEES FONDS VOOR ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik

EUROPEES FONDS VOOR ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik EUROPEES FONDS VOOR ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik Oproep nr. 320 Proeftuinen Inburgering op maat voor laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen Korte samenvatting

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen Oproep 360 Armoede Oproepfiche. Prioriteit uit OP: 3 - investeringsprioriteit Sociale Inclusie en Armoedebestrijding

OP ESF Vlaanderen Oproep 360 Armoede Oproepfiche. Prioriteit uit OP: 3 - investeringsprioriteit Sociale Inclusie en Armoedebestrijding OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit uit OP: 3 - investeringsprioriteit Sociale Inclusie en Armoedebestrijding Oproep 360 Armoede Oproepfiche Korte samenvatting van de oproep... 2 1 Waarover gaat de

Nadere informatie

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Waarom een Europees project? Hoe begin je aan een Europees project? Hoe stel je de aanvraag

Nadere informatie

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ. Selectiecriteria

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ. Selectiecriteria Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ 1. Kandidaten Kan een feitelijke vereniging zich kandidaat stellen? Kan een coöperatieve die werkt met de waarden van de sociale economie

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche WerkInleving voor Jongeren WIJ!

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche WerkInleving voor Jongeren WIJ! OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproepfiche WerkInleving voor Jongeren WIJ! Korte samenvatting van de oproep... 2 1. Waarover gaat de oproep?... 4 1.1 Wie behoort tot de doelgroep?... 4 1.2 Welke acties heeft

Nadere informatie

Rise- Innovatieve start-ups

Rise- Innovatieve start-ups Rise- Innovatieve start-ups Reglement Oproep van mei 2017 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing van een strategisch

Nadere informatie

Hoe weet je of je projectvoorstel is goedgekeurd?...

Hoe weet je of je projectvoorstel is goedgekeurd?... Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 391 Duaal Leren en Werken Prioriteit 2, loopbaanbeleid preventief, 10i (ongekwalificeerde uitstroom) De fiche van de oproep kwam tot stand na

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche Begeleiding Artikel 60

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche Begeleiding Artikel 60 OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproepfiche Begeleiding Artikel 60 Korte samenvatting van de oproep... 2 1. Waarover gaat de oproep?... 4 1.1 Wie behoort tot de doelgroep van deze oproep?... 4 1.2 Welke acties

Nadere informatie

Youth Employment Initiative (YEI) Voorstelling oproepfiche 08/01/2015

Youth Employment Initiative (YEI) Voorstelling oproepfiche 08/01/2015 Youth Employment Initiative (YEI) Voorstelling oproepfiche 08/01/2015 Inhoud 1. Waarover gaat de oproep? 2. Wie kan een project indienen? 3. Wanneer kan je een project indienen? 4. Hoe maak je een projectvoorstel

Nadere informatie

ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS (AMIF) Nationaal Programma Vlaams luik

ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS (AMIF) Nationaal Programma Vlaams luik ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik Oproep nr. 370 Integratiepact: inhoudelijke omkadering en ondersteuning Korte samenvatting van de oproep... 2 1 Waarover

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28 september 2017.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28 september 2017. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 412 Duurzaam loopbaanbeleid Prioriteit uit OP: 4 Partnerschapsontwikkeling en Mensgericht ondernemen De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Innovatie

Handleiding bij projectvoorstel Innovatie OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit Handleiding bij projectvoorstel Innovatie Analyse De bedoeling is dat je bij het beantwoorden van de vragen helder en to

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 27 september 2016.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 27 september 2016. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 375 Duurzaam loopbaanbeleid Prioriteit uit OP: 4 Partnerschapsontwikkeling en Mensgericht ondernemen De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité

Nadere informatie

Oproepfiche - Focus op Talent

Oproepfiche - Focus op Talent OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Fiche oproep 371 Focus op Talent Prioriteit uit OP: 4 partnerschapsontwikkeling en mensgericht ondernemen De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op

Nadere informatie

Request for Information (RFI)

Request for Information (RFI) Vlaamse Gemeenschapscommissie Request for Information (RFI) HR-software Vlaamse Gemeenschapscommissie van operationeel naar strategisch human resources management VH 30-5-2016 blz 0 van 5 Inhoudstabel

Nadere informatie

1. WIE? PROMOTOR EN PARTNERS DOELGROEPEN VAN DE OPROEP WAT? WAAROM? BELEIDSKADER VAN DE OPROEP...

1. WIE? PROMOTOR EN PARTNERS DOELGROEPEN VAN DE OPROEP WAT? WAAROM? BELEIDSKADER VAN DE OPROEP... ESF-programma doelstelling 2 2007-2013 Fiche oproep 256 werkplekleren Prioriteit uit OP: prioriteit 1 - Talentenactivering en duurzame integratie op de arbeidsmarkt. Deze oproepfiche kwam tot stand na

Nadere informatie

Structurele steun voor verenigingen die in België strijden tegen uitsluiting

Structurele steun voor verenigingen die in België strijden tegen uitsluiting Fonds Vinci Structurele steun voor verenigingen die in België strijden tegen uitsluiting Enkele vragen over uw initiatief Geef een titel aan uw initiatief. * Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie

Nadere informatie

Interreg A Euregio Maas-Rijn

Interreg A Euregio Maas-Rijn limburg.be Interreg A Euregio Maas-Rijn Growing Together limburg.be Interreg IV A Euregio Maas-Rijn Resultaten in Limburg: Limburgs aandeel (EFRO): 13,3 miljoen euro Provinciale cofinanciering: 5 miljoen

Nadere informatie

BIJLAGE 1 : VRAAGSTELLING BIJ DEZE OPROEP...

BIJLAGE 1 : VRAAGSTELLING BIJ DEZE OPROEP... ESF-programma doelstelling 2 2007-2013 Fiche oproep 297 Kortlopende Beroepsopleidingen voor Werkenden binnen KMO s Prioriteit uit OP: 1 Talentactivering en duurzame integratie De fiche van de oproep werd

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen Oproep 415 Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Antwerpen en Gent. Oproepfiche

OP ESF Vlaanderen Oproep 415 Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Antwerpen en Gent. Oproepfiche OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit 3, Investeringsprioriteit 9 i Sociale Inclusie en Armoedebestrijding Oproep 415 Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Antwerpen en Gent Oproepfiche 1 Waarover

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET INDIENEN VAN EEN PROJECTVOORSTEL

HANDLEIDING BIJ HET INDIENEN VAN EEN PROJECTVOORSTEL ESF DOELSTELLING 2-2007-2013 PRIORITEIT 3 : Mensgericht ondernemen HANDLEIDING BIJ HET INDIENEN VAN EEN PROJECTVOORSTEL OPROEP Mensgericht ondernemen 2012 1 1. Inleiding... 3 2. Aanmaak projectvoorstel

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen Oproepfiche Transnationaliteit II. Oproepfiche

OP ESF Vlaanderen Oproepfiche Transnationaliteit II. Oproepfiche OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproep 392 Transnationaliteit II Oproepfiche De inhoudelijke contouren van de oproep kwamen tot stand na consultatie van het Departement WSE, Syntra Vlaanderen, VDAB en werd

Nadere informatie

Handleiding Indienen van een demografieplan

Handleiding Indienen van een demografieplan Handleiding Indienen van een demografieplan Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 a. CAO Demografiefonds... 3 b. Beheer van het Demografiefonds... 4 2. Algemene principes... 5 a. Per RSZ-nummer... 5 b. Looptijd

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Reglement Oproep van mei 2013 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing

Nadere informatie

Waarover gaat de oproep?

Waarover gaat de oproep? OP ESF Vlaanderen 2014 2020 GTI West Vlaanderen Oproep 365 Oproepfiche Korte samenvatting van de oproep... 2 1. Waarover gaat de oproep?... 4 1.1 Wie behoort tot de doelgroep van de oproep?... 5 1.2 Welke

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen Oproepfiche Transnationaliteit III. Oproepfiche

OP ESF Vlaanderen Oproepfiche Transnationaliteit III. Oproepfiche OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproep 409 Transnationaliteit III Oproepfiche Korte samenvatting van de oproep... 3 1. Waarover gaat de oproep?... 6 1.1 Binnen welke thema s kunnen projectvoorstellen worden

Nadere informatie

Faq Bij oproep 285 Werkinleving voor Jongeren WIJ! - Limburg

Faq Bij oproep 285 Werkinleving voor Jongeren WIJ! - Limburg Faq Bij oproep 285 Werkinleving voor Jongeren WIJ! - Limburg 1. Vragen doelgroep Hoe wordt de doelgroep afgebakend? De doelgroep bestaat uit ongekwalificeerde schoolverlaters met een grote afstand tot

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen Oproepfiche Begeleiding Roma -Herkansing

OP ESF Vlaanderen Oproepfiche Begeleiding Roma -Herkansing OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproepfiche Begeleiding Roma -Herkansing Korte samenvatting van de oproep... 2 1. Waarover gaat de oproep?... 4 1.1 Wie behoort tot de doelgroep van de oproep?... 4 1.2 Welke

Nadere informatie

Faq Bij oproep Werkinleving

Faq Bij oproep Werkinleving Faq Bij oproep 259 - Werkinleving 1. Vragen doelgroep Hoe wordt de doelgroep afgebakend? De doelgroep bestaat uit ongekwalificeerde schoolverlaters met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit wordt

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 30 maart 2017.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 30 maart 2017. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 396 Duurzaam loopbaanbeleid Prioriteit uit OP: 4 Partnerschapsontwikkeling en Mensgericht ondernemen De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel

Nadere informatie

Draaiboek. The Youth Employment Initiative YEI NL: De begeleiding van NEET-jongeren in Brussel. 08/07/2015

Draaiboek. The Youth Employment Initiative YEI NL: De begeleiding van NEET-jongeren in Brussel. 08/07/2015 The Youth Employment Initiative YEI NL: De begeleiding van NEET-jongeren in Brussel. 08/07/2015 ESF-Agentschap Gasthuisstraat 31, 5e verdieping 1000 BRUSSEL Draaiboek Korte samenvatting van de oproep...

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie