2. Worden laatstejaarsstudenten ook gezien als leden van de arbeidsbevolking?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Worden laatstejaarsstudenten ook gezien als leden van de arbeidsbevolking?"

Transcriptie

1 0 OP ESF Vlaanderen FAQ oproep 311 Innovatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 1. Wat is de contractuele band tussen ESF Vlaanderen en de partner? ESF Vlaanderen heeft een contractuele band met de promotor, maar niet met de partner. Het is de promotor die met de partner een partnerschapsovereenkomst moet afsluiten. Deze partnerschapsovereenkomst moet toegevoegd worden aan het project. 2. Worden laatstejaarsstudenten ook gezien als leden van de arbeidsbevolking? Ja, laatstejaarsstudenten maken deel uit van de arbeidsbevolking, maar zij behoren wel tot de finale doelgroep. Het project kan zich dus niet rechtstreeks tot hen richten, maar kan zich richten tot degenen die deze studenten begeleiden naar werk. 3. Is het een piste om meer projecten goed te keuren dan de zeven die nu voorzien zijn, maar dan de middelen per project te verlagen? Wanneer er meer goede projecten zijn dan mogelijk is om goed te keuren, wordt een ranking van de projecten gemaakt op basis van de scores op relevantie en haalbaarheid. De procedure hiervoor staat beschreven in de oproepfiche. Wanneer de eerste zeven projecten niet het maximum aan subsidies aanvragen, kunnen er nog bijkomende projecten goedgekeurd worden. 4. Is er een procentuele verdeling van het aantal goedgekeurde projecten per regio? Neen, er is geen procentuele verdeling voorzien. Met deze oproep willen we projecten opzetten die zaken ontwikkelen die ten goede komen aan de Vlaamse arbeidsmarkt dus er is geen regionale spreiding nodig. 5. Wanneer wordt de beslissing over de ingediende projecten genomen? De beslissing wordt gecommuniceerd midden juli Mogen projecten die starten begin september ook 24 maanden lopen? Ja, deze projecten mogen ook 24 maanden lopen. 7. Stel dat een start-up een project indient, hoe wordt dan de kredietwaardigheid bekeken? De kredietwaardigheid wordt bekeken aan de hand van een koppeling met Digiflow. Wanneer het een start-up betreft die nog niet over voldoende gegevens beschikt dan contacteer je best Eline Vermeersch of Catherine Bonnarens om dan samen te kijken welke gegevens wel al opgeleverd kunnen worden voor deze check. 8. Stelt dat je een kwaliteitslabel hebt dat afloopt op 2 mei 2015 wordt dit dan verlengd? De ESF kwaliteitslabels die ingediend en goedgekeurd werden in het verleden werden verlengd tot 31 december Indien een organisatie beschikt over een ander kwaliteitsbewijs dat afloopt op 2 mei 2015, kan een projectvoorstel ingediend worden binnen deze oproep. Bij opstart van het project zal gekeken worden hoe hier verder mee omgegaan wordt.

2 9. Krijg je als promotor nog een kwaliteitsaudit? Neen, dit is geen taak die ESF Vlaanderen zal opnemen. Binnen het beleidsdomein WSE is er besloten om minimale kwaliteitseisen op te stellen en het is de taak van de markt om dit op te nemen. Er zijn wel aantal bewijzen/labels die in aanmerkingen komen voor het kwaliteitsbewijs. Voor meer informatie hierover kan je terecht bij 10. Hoe moet een start-up voldoen aan het kwaliteitsbewijs? In deze gevallen moet individueel bekeken worden wat kan opgeleverd worden en wat mogelijk is. Je contacteert hiervoor dan best 11. Moeten de partners een kwaliteitsbewijs hebben? Neen. De partners moeten niet over een kwaliteitsbewijs beschikken. 12. Bestaat er voor organisaties in Wallonië een gelijkaardige oproep? Wallonië beschikt over een eigen ESF die zelf eigen oproepen opzetten, los van de oproepen van ESF Vlaanderen. Je kan dus best daar eens informeren over de lopende oproepen. Belangrijk is wel dat organisaties in het Brussels Hoofdstedelijk gewest een project kunnen indienen in deze oproep voor gemeenschapsmateries, niet voor gewestmateries. 13. Kan je zaken bewaren in de ESF-applicatie of moet je alles in één keer indienen? Je kan zaken bewaren in de ESF-applicatie dus je kan hier op meerdere momenten in werken. 14. Als je een product ontwikkelt waarvan de lay-out uitbesteed wordt, kan deze kost dan ingebracht worden? Deze kost is dan een kost extern personeel die vervat zit in de 40% kosten die verrekend zijn in de standaardschalen intern personeel. Facturen hiervoor kunnen dus niet ingebracht worden. 15. Wat is de bewijslast voor de partners? Voor de personeelsleden van de partners moeten eveneens het niveau en de anciënniteit aangetoond worden aan de hand van de bewijsstukken zoals meegegeven in de oproepfiche. 16. Betreft het enkel de anciënniteit binnen de eigen organisatie? Neen. Indien er ook anciënniteit van buiten de organisatie gehonoreerd wordt door de promotor dan kan deze anciënniteit ingebracht worden, maar de promotor moet dan in de arbeidsovereenkomst of jaarloonfiche kunnen aantonen dat deze anciënniteit daadwerkelijk gehonoreerd wordt in de organisatie. 17. Kan het volgen van bepaalde opleidingen meetellen om de anciënniteit te bepalen? Indien in de arbeidsovereenkomst staat dat deze zaken ertoe leiden dat aan het personeelslid een bepaalde anciënniteit toegewezen wordt dan kan dit. 18. Als je een personeelslid inschaalt en je kan achteraf deze inschaling niet bewijzen dan wordt dit gecorrigeerd? Klopt.

3 19. Wat gebeurt er wanneer je meer kosten hebt dan de maximale toegestane financiering? Je moet dan deze kosten zelf dragen en dus opnemen bij de private financiering. 20. Wat gebeurt er wanneer een personeelslid meer kost dan het ingeschaalde bedrag? Ook dit zijn kosten die de promotor zelf moet dragen. Het personeelslid wordt gefinancierd in overeenstemming met de standaardschalen, niet in overeenstemming met het bedrag dat de promotor in realiteit voor het personeelslid betaalt. 21. Welke bewijsstukken moeten zelfstandigen hanteren? Indien zelfstandigen partner of promotor zijn, moeten zij eveneens het niveau en de anciënniteit aantonen aan de hand van de daartoe voorziene bewijsstukken. Voor de anciënniteit moet gewerkt worden met de oprichtingsakte, tenzij de zelfstandige bij de promotor werkt en kan aantonen dat de promotor eerdere ervaring mee in rekening neemt. 22. Moeten alle partners gekend zijn bij de indiening van het projectvoorstel? Neen. Er moet bij indiening van het projectvoorstel minimaal 1 partner zijn, maar het gebeurt wel vaker dat er nog partners toegevoegd worden eens het project loopt. Belangrijk is wel dat de promotor al een beschrijving geeft van de potentiële partners die men in het partnerschap zou betrekken. 23. Heeft het feit dat nog niet alle partners gekend zijn een invloed op de beoordeling? Neen, dit heeft geen effect indien duidelijk blijkt uit het projectvoorstel wat de redenen hiervoor zijn en hoe de promotor hiermee omgaat. 24. Kunnen kosten voor de begeleiding van de doelgroep bij de testing ingebracht worden? De uren voor het intern personeel voor de begeleiding bij de testing kunnen ingebracht worden bij het intern personeel. De uren van de finale doelgroep voor de deelname aan de testing zitten vervat in de 40% die verrekend is in de standaardschalen. 25. Kan een factuur voor de ontwikkeling van een tool ingebracht worden? Neen. Kosten extern personeel zitten vervat in de 40% die verrekend is in de standaardschalen en kunnen dus niet meer apart ingebracht worden. 26. Stel dat een partner slechts focust op één element is dit dan een onderaannemer? Je moet in je projectvoorstel beschrijven wie er behoort tot het partnerschap en wat hun belang is bij het project. In principe is een partner een organisatie die een duidelijk inhoudelijk belang heeft bij het project. 27. Wat is innovatie? Het betreft innovatie op de inhoud en niet op de vorm. De overgang van een boek naar een app wordt bijvoorbeeld niet gezien als innovatie. Promotoren moeten in het projectvoorstel aangeven waarom wat zij willen doen innovatief is en bespreken wat al bestaat hiervoor. 28. Hoeveel tijd moet je voorzien om het project administratief uit te voeren? Dit is moeilijk om in te schatten, gezien het feit dat er toch ook enkele vereenvoudigingen doorgevoerd zijn. De promotor kan een dit ook altijd eens navragen bij promotoren die al innovatieprojecten gehad hebben.

4 29. Zijn er bepaalde thema s die prioritair zijn? Er staan bepaalde thema s in de oproepfiche aangezien een deel van de middelen uit deze investeringsprioriteiten komen, maar deze thema s worden niet prioritair gescoord. 30. Kan de klankbordgroep gefinancierd worden? Indien de leden van de klankbordgroep interne personeelsleden van de promotor of partners zijn dan kunnen de uren hiervan ingebracht worden bij het intern personeel. 31. Kunnen er al acties uitgevoerd worden voor de start van het project? Dit kan, maar deze acties kunnen niet gefinancierd worden. Er kunnen pas kosten gefinancierd worden vanaf de start van het project. Indien er wel al acties uitgevoerd worden voor de start geeft de promotor dit best mee in het projectvoorstel zodat duidelijk is wat de promotor al gedaan heeft. 32. De begroting betreft een inschatting, maar wanneer moet dit aangetoond worden? Na het eerste jaar moet de promotor een rapportering indienen. 33. Is er een voorschot? Ja, er is een voorschot van 70% per jaar van het bedrag Vlaamse cofinanciering. Als de promotor dus een maximaal bedrag van euro Vlaamse cofinanciering aanvraagt dan wordt het voor het eerste projectjaar een voorschot van euro uitgekeerd. 34. Wat gebeurt er wanneer blijkt bij rapportering dat je teveel gebudgetteerd had in het projectvoorstel? Er is hier in principe geen penalisering voor. Er worden dan gewoon minder kosten gefinancierd. Belangrijk hierbij is wel dat de promotor rekening houdt met de additionaliteit. Als de promotor dus meer zou aangevraagd hebben dan de maximale subsidies dan wordt het bedrag boven de subsidies bij de private financiering geplaatst. Deze private financiering betreft dan een bepaald percentage van de totale kosten en dit percentage is een minimaal percentage. Overheen de totale projectperiode moet dit percentage behaald worden of anders wordt de private financiering op het einde van het project opgetrokken tot dit percentage. 35. Wanneer worden de ESF-middelen uitbetaald? Deze worden een eerste maal uitbetaald na het eerste projectjaar bij de beoordeling van de rapportering en een tweede maal na de beoordeling van de eindrapportering. 36. Kan je budget verschuiven tussen de personeelskost en de 40%? In de standaardschaal voor de interne personeelsleden is de 40% al verrekend dus dit is geen apart bedrag dat de promotor kan verschuiven. 37. Hoe moeten de uren berekend worden? De uren voor het intern personeel moeten ingeschat worden in het projectvoorstel en moeten dan ook nog niet bewezen worden. Bij de rapportering moet dit de effectieve tijdsinzet betreffen en moet dit ook bewezen worden aan de hand van de tijdsregistratie (standaardsjabloon voor gebruiken). 38. Wat indien je minder tijd nodig hebt voor de uitvoering van het project dan begroot? In dat geval worden minder kosten uitbetaald.

5 39. Kan je eventueel bijkomende acties uitvoeren indien je minder tijd nodig hebt dan voorzien voor de uitvoering van het project? Dit is mogelijk, maar indien dit zou gebeuren, neem je best contact op met ESF Vlaanderen om dit verder te bekijken. 40. Moet je in de ESF-applicatie de rubriek intern personeel niet invullen? Neen, je vult enkel de rubrieken Standaardkost en Vast/forfaitair percentage. Hier neem je de bedragen over die in het tabblad in te vullen in applicatie in de detaiilering kosten en financiering opgenomen zijn. 41. De kosten voor partners kunnen pas ingebracht worden na ondertekening van de partnerschapsovereenkomsten wat voor lokale besturen een probleem vormt? Wat is hier mogelijke? We begrijpen dat dit moeilijk is, maar de kosten van partners kunnen enkel vergoed worden vanaf de datum van ondertekening van de partnerschapsovereenkomst. 42. Indien vanuit de partner de zaakvoerder deelneemt aan het project wie tekent dan zijn/haar tijdsregistratie? In dit geval tekent de projectcoördinator van de promotor. 43. Als er gewerkt wordt met het standaardsjabloon voor tijdsregistratie moet er dan nog een agenda bijgehouden worden? Neen. Je gebruikt het standaardsjabloon dat opgelegd wordt door ESF Vlaanderen als registratiedocument. Daarnaast moet je natuurlijk wel inhoudelijke documenten bewaren en kunnen tonen, zoals bijvoorbeeld de resultaten van de testings. 44. Zijn de drempelbedragen voor de toepassing van de procedures wetgeving overheidsopdrachten niet verlaagd? Neen. Deze drempelbedragen zijn verhoogd sinds 1 juli Stelt dat je voor de ontwikkeling van een product wil werken met een appdeveloper moet je dan de wetgeving overheidsopdrachten volgen? Indien de wetgeving overheidsopdrachten voor je organisatie van toepassing is, zal je de procedures van de wetgeving moeten volgen voor het toewijzen van opdrachten aan externe leveranciers. 46. Geldt de wetgeving overheidsopdrachten ook voor partners? Wanneer de partner een dienst/levering aankoopt en moet voldoen aan de wetgeving overheidsopdrachten als organisatie dan moet de partner ook de procedures volgen voor het toewijzen van deze dienst of levering. 47. Komen er nog nieuwe oproepen? ESF Vlaanderen is momenteel bezig met het herdenken van de oproepen rond innovatie dus we proberen tegen mei 2015 nieuwe oproepen te lanceren. Er zal echter geen overlap zijn in de indieningsperiode tussen de huidige oproep en de nieuwe oproepen. 48. Komt er een jaarlijkse oproep rond innovatie? ESF Vlaanderen heeft hier momenteel nog geen zicht op.

6 49. Komt er een transnationale oproep? Normaal gezien zullen de transnationale oproepen verlopen binnen een Common framework dat door de EC opgezet wordt. Dit houdt in dat er rond bepaalde thema s een gecoördineerde oproep tussen de lidstaten zal komen. Momenteel is de EC dit nog aan het uitwerken dus in 2015 wordt hier geen oproep rond verwacht. 50. Zijn er diplomavereisten voor de promotor? Moeten de personeelsleden bepaalde diploma s hebben om het project te mogen uitvoeren? Neen. Er zijn geen diplomavereisten om een project te mogen uitvoeren. 51. Kan er een bezwaar ingediend worden tegen de projectbeslissing? Er kan een bezwaar ingediend worden, maar dit is een technisch bezwaar. Dit betekent dat een bezwaar kan ingediend worden indien er procedureel fouten gemaakt zijn of indien je als promotor meent dat er onterecht kosten geschrapt zijn. Er kan geen bezwaar ingediend worden tegen de inhoudelijke beslissing. 52. Moeten de standaardloonschalen gevolgd worden? Ja. Deze loonschalen betreffen de kosten die je inbrengt in het project en betreffen niet de lonen die je als promotor in realiteit uitbetaalt. 53. Wie bezit de intellectuele eigendom over de ontwikkelde instrumenten? ESF Vlaanderen is de intellectuele eigenaar van de ontwikkelde instrumenten. De naam van de organisatie die de instrumenten ontwikkeld heeft, wordt uiteraard wel vermeld. 54. Houden jullie voor een nieuwe oproep rond innovatie rekening met de zomermaanden? ESF Vlaanderen houdt zeker rekening met de zomermaanden voor het bepalen van de indieningsdatum.

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie.

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie. 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 315 Innovatie door adaptatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 1. Moeten de promotor en partners Vlaamse dienstverleners zijn? De promotor en

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2 Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 314 Werkzoekenden naar Ondernemerschap Prioriteit uit OP: 1 loopbaanbeleid curatief investeringsprioriteit 8iii Ondernemerschap De fiche van

Nadere informatie

Kan met onderaannemer gewerkt worden en zo ja moet hiervoor overheidsopdracht gebeuren?

Kan met onderaannemer gewerkt worden en zo ja moet hiervoor overheidsopdracht gebeuren? OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproep 308 Begeleiding Artikel 60 FAQ 27/02/2015 Kan een OCMW-ve vereniging als promotor optreden? Een OCMW vereniging kan indienen, mits deze een rechtspersoonlijkheid heeft.

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds Doelstelling 2 (2007-2013) Vlaanderen. Gemeenschappelijke financiële criteria en aanbevelingen Periode 2011-2013

Europees Sociaal Fonds Doelstelling 2 (2007-2013) Vlaanderen. Gemeenschappelijke financiële criteria en aanbevelingen Periode 2011-2013 Europees Sociaal Fonds Doelstelling 2 (2007-2013) Vlaanderen Gemeenschappelijke financiële criteria en aanbevelingen Periode 2011-2013 Overzichtstabel Deze wegwijzer geeft de promotor en controlediensten

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren Analyse De bedoeling is dat u bij het beantwoorden

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid

Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid

Nadere informatie

Handboek van het Programma

Handboek van het Programma INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma 2007-2013 Handboek van het Programma Richtlijnen betreffende Subsidiabiliteit en Projectbeheer Versie 19/11/2010 Grensoverschrijdend

Nadere informatie

Handleiding bij fase 1 oproep Innovatie door exploratie

Handleiding bij fase 1 oproep Innovatie door exploratie OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit Handleiding bij fase 1 oproep Innovatie door exploratie Deze handleiding schetst het projectverloop voor fase 1 van de oproep

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET SUBSIDIES VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN NIET-PERIODIEKE PUBLICATIES < verwijder het hiernavolgende sectie-einde niet! het bepaalt de opmaak van alle volgende

Nadere informatie

AAN DE SLAG ALS PROJECTPROMOTOR LEADER VLAAMSE ARDENNEN

AAN DE SLAG ALS PROJECTPROMOTOR LEADER VLAAMSE ARDENNEN AAN DE SLAG ALS PROJECTPROMOTOR LEADER VLAAMSE ARDENNEN Versie 2012 1 1. Financiële en administratieve afhandeling... 3 1.1 Declaratiedossiers... 4 1.1.1 Indienen declaratiedossiers... 4 1.1.2 Samenstelling

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 19 1.1. Gemeentelijke dotatie... 19 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 ESF-AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN

JAARVERSLAG 2011 ESF-AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN JAARVERSLAG 2011 ESF-AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werking van het ESF-Agentschap 4 3 Beleidsuitvoering en planning 6 3.1 Strategische en operationele

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN

JAARVERSLAG 2010 EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN JAARVERSLAG 2010 EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN Inhoud Wat voorafging 3 1 Inleiding 4 2 De werking van het ESF-Agentschap Vlaanderen in 2010 5 3 Strategische en operationele beleidsuitvoering 2010.

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Handboek administratie sectorplannen WZW Werkgeversvereniging in zorg en welzijn

Handboek administratie sectorplannen WZW Werkgeversvereniging in zorg en welzijn Handboek administratie sectorplannen WZW Werkgeversvereniging in zorg en welzijn Versie: 1.0 Datum: 26 juni 2014 Wecreate Consulting Handboek administratie Sectorplan Zorg Midden en Zuid West Gelderland

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel VADEMECUM Leidraad ten behoeve van de promotoren voor een correct beheer van projecten betoelaagd

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Wat na de 6 de staatshervorming? Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode 2014-2019

Wat na de 6 de staatshervorming? Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode 2014-2019 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw Reigerstraat 10-9000 Gent tel: 09 220 84 31 fax: 09 220 81 73 e-mail: info@sln.be website: www.sln.be Wat na de 6 de staatshervorming?

Nadere informatie

Ondernemingsproject. Doelstelling. Keuze onderwerp. ACE-GROEP T Academiejaar 2014-2015 Ondernemingsproject 1

Ondernemingsproject. Doelstelling. Keuze onderwerp. ACE-GROEP T Academiejaar 2014-2015 Ondernemingsproject 1 Ondernemingsproject Doelstelling Met het ondernemingsproject leveren de studenten het bewijs dat zij in staat zijn om, zelfstandig of in teamverband, een concreet probleem of onderwerp dat zich binnen

Nadere informatie

EFRO 2007 2013. Doelstelling 2 Vlaanderen

EFRO 2007 2013. Doelstelling 2 Vlaanderen 1 EFRO 2007 2013 Doelstelling 2 Vlaanderen Praktische gids subsidiabiliteit van uitgaven VERSIE JUNI 2013 2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 Promotor/copromotor 3 Termijnen 3 Algemene termijnen ontvankelijkheid

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Uw kenmerk 31321-85/2015D8704

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en

Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Besteknr.

Nadere informatie

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN maart 2009 Page 1 / 124 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Nr. 1: Presentatie van het NWE-Programma Nr. 2: De programmaprioriteiten PROJECTONTWIKKELING Nr. 3: Het opstarten van een project

Nadere informatie

Aanvaardbare kosten in IWT-projecten (KOSTENMODEL)

Aanvaardbare kosten in IWT-projecten (KOSTENMODEL) Versie: 21 december 2012 1. Inleiding 1.1 Doel van het kostenmodel Aanvaardbare kosten in IWT-projecten (KOSTENMODEL) Dit document bevat richtlijnen die belangrijk zijn bij: - de opmaak van een projectbegroting

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

1. Ondertekeningsbevoegdheid. Inhoud

1. Ondertekeningsbevoegdheid. Inhoud Inhoud 1. Ondertekeningsbevoegdheid... 1 2. Professionele deskundigheid... 2 3. Stimuleringsfinanciering:... 3 4. Onderaanneming... 3 5. BTW... 4 6. Kwaliteitslabel... 6 7. Loopbaancheques:... 6 8. Overcompensatie:...

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie