Investment Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investment Management"

Transcriptie

1 VAN ZORGPLICHTHOOFDPIJN NAAR CHRONISCHE MIGRAINE? VERANDERINGEN IN BELEGGINGSDIENSTVERLENING RONDE TAFEL CHARCO & DIQUE Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management TOM LOONEN, JUNI 2014

2 KENNISMAKING o Twintig jaar ervaring in banksector (Fortis Bank, Bank Insinger de Beaufort, MyPrivateCFO). o Gepromoveerd op effecten van de zorgplicht onder Prof. mr. Edgar du Perron (voorzitter Kifid) aan UvA. o Associate professor VU (i.h.b. KlantbelangCentraal en zorgplicht) o Lid Tucht- en Geschillencommissie DSI, Lid Raad van Beroep FFP. o Gerechtelijk Deskundige voor Rechtbanken Amsterdam, Haarlem, Zutphen, Gerechtshof s-hertogenbosch en Den Haag en het Kifid. o Toegevoegd specialist aan landelijk OM voor beleggingsfraudes. 2

3 PROGRAMMA 1. Publiek- en civielrechtelijke zorgplicht(en) 2. Rapport bevindingen AFM 3. Van inspanningsverplichting naar resultaatsverplichting? - Inspanning en resultaat in de financiële sector - Verplichtingen uit de leidraad Klant in beeld - En een verrassing uit de EU 4. Relevante jurisprudentie 5. Aanbevelingen 3

4 4 1. Publiekrechtelijke- en civielrechtelijke zorgplicht(en)

5 5

6 ARTIKEL 4:24A 1. Een financiëledienstverlener neemt op zorgvuldige wijze de gerechtvaardigde belangen van de consument of begunstigde in acht. 2. Een financiëledienstverlener die adviseert, handelt in het belang van de consument of begunstigde. 6

7 WFT ART. 4:23 ADVIESREGEL 1. Indien een financiële onderneming een consument of, indien het een financieel instrument of verzekering betreft, cliënt adviseert (of individueel beheert): a. wint zij in het belang van de consument onderscheidenlijk de cliënt informatie in over diens financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid, voor zover dit redelijkerwijs relevant is voor haar advies; b. draagt zij er zorg voor dat haar advies, voorzover redelijkerwijs mogelijk, rekening houdt met de in onderdeel a bedoelde informatie; en c. licht zij de overwegingen toe die ten grondslag liggen aan haar advies voorzover dit nodig is voor een goed begrip van haar advies. 7

8 HET KEN-UW-CLIËNT -BEGINSEL ONDER DE MIFID 1. Kennis en ervaring a. het soort beleggingsdiensten en financiële instrumenten waarmee de cliënt vertrouwd is en; b. de aard, het volume en de frequentie van de transacties in financiële instrumenten van de cliënt en de periode waarin deze zijn verricht; en c. de opleiding en het beroep of, voor zover relevant, het vroegere beroep van de cliënt. 2. Financiële positie a. bron en omvang van de periodieke inkomsten; b. het vermogen (liquide middelen, totale beleggingen en onroerend goed) en c. de financiële verplichtingen van de cliënt. 3. Doelstellingen en risicobereidheid a. de duur van de periode waarin de cliënt de belegging wenst aan te houden; b. zijn voorkeur wat betreft het nemen van bepaalde risico s; c. zijn risicoprofiel; en d. het doel van de belegging. 8

9 Privaatrechtelijke zorgplicht Kader BW 6:248 redelijkheid en billijkheid BW 7:401 de opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Beïnvloeding door de uitwerking van de publiekrechtelijke zorgplicht in de Wft waarbij ook rekening kan worden gehouden met zelfregulering, zoals KiFID, CHF, VFN, DSI Jurisprudentie 9

10 10 2. Rapport bevindingen AFM

11 BEVINDINGEN AFM VAN 28 FEBRUARI Beleggingskaders ontbreken. Geen risico-, rendement en/of kostenparameters vastgelegd. 2. Cliëntinventarisatie en actualisatie moeten meer aandacht krijgen. Onvoldoende informatie opgevraagd over doelstelling, risicobereidheid, kennis en ervaring. Informatie is regelmatig gedateerd. 3. Passendheid dienstverlening moet beter vastgesteld en gewaarborgd worden. Er zou onvoldoende rekening worden gehouden met kenmerken en wensen van de cliënt. Ook is de portefeuille in een aantal gevallen niet passend voor de cliënt. 11

12 12 3. Van inspanningsverplichting naar resultaatsverplichting?

13 INSPANNINGSVERPLICHTING: DE ESSENTIE Een contractuele verplichting om je ergens voor in te spannen (met name bij dienstverlening); Bij inspanningsverplichting is de leverancier in beginsel slechts verplicht zich in te spannen. Wordt het beoogde resultaat niet bereikt maar is er voldoende inspanning? De klant heeft geen verhaal. Een resultaatsverplichting, die verplicht een resultaat te bereiken (met name bij productie of handel in materiële producten); Bij resultaatsverplichting is de leverancier verplicht het overeengekomen resultaat te leveren. Bij schending van de inspanningsverplichting ligt de stel- en bewijsplicht bij de klant. Heeft de leverancier zich onvoldoende ingespannen? Bij een resultaatsverplichting hoeft de klacht slechts te stellen dat de leverancier het resultaat niet heeft behaald (Moerel, Van Reeken et. al (2009)). 13

14 HOE IN DE FINANCIËLE SECTOR? De financiële sector verkoopt geloofsproducten en maar zeer beperkt ervaringsproducten. Van aardappelen herkennen we op een gegeven moment de kwaliteitsaspecten, van een beleggingsportefeuille is dat complexer. Prestatie-indicatoren bij een inspanningsverplichting lastig vast te stellen. Juridisch gelijk halen is moeilijker bij een inspanningsverplichting ten opzichte van een niet-behaald resultaat (resultaatsverbintenis). Vaak moeten er experts worden ingeschakeld om te toetsen wat usance is binnen de financiële sector of vakgebied. Een inspanningsverbintenis kent wel resultaatscomponenten. Deze componenten gelden voor bepaalde eenvoudigere handelingen die weinig deskundigheid vereisen of die iedereen van de beroepsgroep makkelijk kan verrichten. Denk aan toetsen van saldo, bewaking marginverplichting of bewaking naleven beleggingsmandaat. 14

15 INSPANNINGSVERPLICHTING BINNEN DE SECTOR De zorgplicht is een inspanningsverplichting voor de bank en niet een resultaatsverplichting. Begrip redelijk handelend en bekwaam adviseurschap wordt steeds nauwgezetter ingevuld door: - zelfregulering - jurisprudentie - leidraden - wetgeving - onderzoeken 15

16 RESULTAATSVERPLICHTINGEN UIT LEIDRAAD DE KLANT IN BEELD I De geschiktheidstoets is tot op heden met name precontractueel en pretransactioneel. Dit is echter aan het veranderen: Een beleggingsonderneming baseert de selectie van een financieel instrument op de meest actuele informatie. Na verloop van tijd komt er nieuwe informatie beschikbaar (zoals publicatie van kwartaalcijfers of nieuws over het vertrek van de fondsmanager). Een beleggingsonderneming zal op basis van de nieuw beschikbare informatie periodiek (onderstreping, TL) moeten beoordelen of er nog voldoende reden is om het instrument in de portefeuille te houden. (Leidraad De klant in beeld p. 20). 16

17 RESULTAATSVERPLICHTINGEN UIT LEIDRAAD DE KLANT IN BEELD II 6.2 Monitoring. Bij een zorgvuldig adviesproces worden het risico van de portefeuille, de doelstelling en de eventuele afgesproken beleggingsrestricties gemonitord. De adviseur stelt de klant op de hoogte van de aspecten die onderdeel uitmaken van de monitoring. (p.45). Monitoren van het doel. De adviseur bewaakt daarom hoe het vermogen van de klant zich ontwikkelt ten opzichte van het beoogde doel. De adviseur stelt de portefeuille bij of geeft adviezen die de kans vergroten om het doel te halen. ( ) Als blijkt dat de kans dat een klant zijn doel gaat behalen erg klein is, dan zal de adviseur dit met de klant bespreken en eventueel schriftelijk bevestigen. Dit kan betekenen dat de klant zijn doel moet bijstellen, er meer risico genomen moet worden of de inleg verhoogd worden. (p.45) 17

18 RESULTAATSVERPLICHTINGEN UIT LEIDRAAD DE KLANT IN BEELD III Monitoren van het risico. Bij het monitoren van de portefeuille zorgt de adviseur er voortdurend voor dat het risico van de portefeuille blijft passen bij het risico dat de klant kan en wil lopen met zijn beleggingsportefeuille. (p.46) 6.5 Periodiek evalueren klantbeeld en dienstverlening. De adviseur zal steeds (onderstreping TL) de beoordeling moeten maken of de gewijzigde omstandigheden aanleiding geven tot het aanpassen van de portefeuille. (p.48) Wat betekent monitoren en bewaken precies? Risicobereidheid zal dus ook voortdurend getoetst moeten worden? Wat zijn gewijzigde omstandigheden? 18

19 OPMERKINGEN UIT AFM-RAPPORT 28 FEBRUARI 2014 Het is belangrijk dat de adviseur periodiek (bij voorkeur jaarlijks en bij belangrijke life events) verifieert of de verschillende aspecten van het klantbeeld zijn veranderd (p. 23). De AFM verwacht wel dat de adviseur over de relevante aspecten van de cliënt periodiek controlevragen stelt om te bepalen of de relevante aspecten van de cliënt zijn gewijzigd ( ) Dit geldt in het bijzonder voor de financiële positie, doelstelling en risicobereidheid van de cliënt. (p.23). 19

20 20 En een verrassing uit de EU.

21 AD. SUITABILITY STATEMENT (I) Artikel 25(5) MiFID II: When providing investment advice, the investment firm shall, before the transaction is made, provide the client with a statement in a durable medium on suitability specifying the advice given and how that advice meets the preferences, objectives and other characteristics of the retail client. Suitability statement moet afgegeven worden voordat de cliënt een transactie doet; Er ontstaat een motiveringsplicht voor de beleggingsonderneming waarom de transactie geschikt is. Onduidelijkheid is hoe om te gaan met face-to-face gesprekken. Wat met spoedorders? 21

22 AD. SUITABILITY STATEMENT (II) Indien er op afstand (online, telefonisch?) wordt gecommuniceerd dan zijn er omstandigheden dat het suitability statement later gegeven mag worden: Er dient dan voorafgaand (bij aangaan relatie) akkoord te zijn gegaan met het achteraf verkrijgen van dit suitability statement. De cliënt moet de mogelijkheid krijgen om de transactie uit te stellen zodat hij het statement eerst kan krijgen. Bij vermogensbeheer of indien er periodiek een suitability test wordt uitgevoerd, dan dient dit meegenomen te worden in de periodieke rapportage. Hierin dient opgenomen te worden waarom de beleggingen geschikt zijn, rekeninghoudende met: Voorkeuren van de cliënt Doelstelling(en) Andere eisen van de cliënt *) Artikel 25(5) MiFID II 22

23 23 Richtinggevende jurisprudentie

24 HOF AMSTERDAM 30/8/2008 (LJN: BF3719) Waarschuwingsplicht Hier werd geoordeeld dat de betrokken effectendienstverlener in de zaak 'Premselaar-methode' de waarschuwingsplicht in twee opzichten is tekortgeschoten, namelijk door de cliënt voor het aangaan van de beheerovereenkomst niet te waarschuwen voor de bijzondere risico s van de Premselaar-methode en hem niet (nogmaals) hiervoor te waarschuwen toen als gevolg van de verwezenlijking van deze risico s in de loop van de beheerperiode, de bestendigheid van diens belegde vermogen in het gedrang kwam. 24

25 RECHTBANK AMSTERDAM 21/12/05 (LJN: AV1512) De omstandigheid dat cliënt niet tussentijds tegen het gevoerde beleid heeft geprotesteerd ontslaat vermogensbeheerder X immers nog niet van de steeds op haar als ter zijde deskundige rustende verplichting te zorgen dat zij een bij de pensioenbestemming van het belegde vermogen passend beleggingsbeleid voert. ( ) De omstandigheid dat het beleggingsbeleid ook tussentijds niet in overeenstemming is gebracht met de beleggingsdoelstelling van cliënt dient derhalve eveneens voor rekening van vermogensbeheerder X te blijven. 25 Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management

26 HOGE RAAD 8/2/2013 (LJN: BX7846) 1. Afspraak was dat er maandelijks contact zou worden opgenomen om te voorkomen dat het vermogen van [verweerder] c.s. nog verder zou verdampen. Nu dit niet gedaan is, weegt dit mee. 2. De cliënt is weliswaar op de hoogte van het verloop van het vermogen. ( ) in dit geval gaat om een adviesrelatie met de Bank als een bij uitstek deskundige partij, die vanwege haar deskundigheid om advies wordt verzocht, waarbij de cliënt in beginsel mag afgaan op het oordeel van die deskundige partij. 26 Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management

27 HOF ARNHEM-LEEUWARDEN (11/03/2014), JOR 2014/134 (I) Oud ondernemer (X) (onderneming verkocht) belegt eerst via ING en boekt vermogen ( 2,5 mio) over naar Van Lanschot Bankiers (adviseur stapt over). Er wordt vooral in opties en futures belegd. Zeer regelmatig contact met adviseur. Eerst in periode op rekening 213, daarna van op rek 443. Vermogen komt later ook op naam van nieuwe echtgenote (Z) van X. Van Lanschot verstrekt hypothecaire geldleningen aan X en Z. Een groot gedeelte van dit vermogen wordt op de effectenrekening geboekt en meegenomen in de speculatieve beleggingen. Verlies op 213: 1,2 mio. Verlies op 443: 400k. 27

28 HOF ARNHEM-LEEUWARDEN (11/03/2014), JOR 2014/134 (II) Oordeel: Zowel rechtbank als Hof s-hertogenbosch wijzen vorderingen af. De belegger zou zijn beklag te laat hebben gedaan. Echter: in cassatie vernietigt de Hoge Raad het arrest en verwijst naar Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Argumentatie: de belegger had, bij verlies van de helft van het vermogen, helemaal niet hoeven te realiseren dat er een te risicovol en onjuist beleggingsbeleid was toegepast. Hof A-L: zorgplicht is onvoldoende nageleefd, in het bijzonder de onderzoeks- en waarschuwingsplicht. 28

29 HOF ARNHEM-LEEUWARDEN (11/03/2014), JOR 2014/134 (III) Het Hof overwoog: had het van meet af aan op de weg van Van Lanschot gelegen om indringend bij X te verifiëren of hij de consequenties overzag van het verlaten van de kennelijk bij ING aanwezige pensioendoelstelling van zijn belegging. Verder stelt het Hof: had Van Lanschot zich ervan moeten vergewissen of X die risico s in voldoende mate overzag en desondanks bereid was om dergelijke risico s te lopen. 29

30 HOF ARNHEM-LEEUWARDEN (11/03/2014), JOR 2014/134 (IV) Relevante aanbevelingen op basis van arrest*): Het Hof oordeelt: Een document waaruit de wilsvorming van de appellant kan worden afgeleid ten aanzien van het risicoprofiel ( ) ontbreekt. Laat klant informatie van KYC bevestigen. Vanwege stelplicht en het wijzen op de mededelingsplicht. Het Hof stelt dat de ingewonnen informatie onvoldoende concreet en duidelijk is. Zo spreekt men van: voldoende geld achter de hand heeft en niet afhankelijk is van de middelen voor wat betreft levensonderhoud. Het is aanbevelingswaardig om periodiek te verifiëren of redelijkerwijs verwacht mag worden dat de door de klant gewenste doelstelling bereikt kan worden. Indien nodig moeten schadebeperkende maatregelen getroffen worden. Nadrukkelijk vaststellen of het vermogen benodigd was voor levensonderhoud of er een pensioenbehoefte was. *)Mede op basis van annotatie F.M.R. t Hart 30

31 Oplossing: waiver laten tekenen dat de cliënt alle adviezen prima begrijpt? Arrest HR 3 februari 2012, JOR 2012/116 (Rabobank/A): Hoge Raad maakt uit dat de waarschuwingsplicht tot doel heeft dat de bank zich in voldoende mate ervan dient te vergewissen dat de cliënt zich van de bijzonder risico s, en de gevolgen die de realisering daarvan voor hem kunnen hebben, daadwerkelijk bewust is. Daarvoor is het niet voldoende indien de bank de cliënt een verklaring laat tekenen dat hij zich ten volle bewust is van die risico s. 31

32 32 Aandachtspunten in de praktijk

33 1. Hoe gaan we om met execution only+? Nu cliënten en masse naar goedkoop execution only gaan 2. Wat te doen met advies/beheercliënten die tevens een execution only rekening aanhouden bij één instelling? 3. Wat te doen indien er (te)veel informatie beschikbaar is over execution only cliënten? Alleen schriftelijk waarschuwen afdoende? 4. Hoe gaan we om met kennis/ervaring (maar ook risicobereidheid) bij en/of rekeningen? Of besturen van stichtingen en verenigingen? 33

34 34 5. Conclusies en aanbevelingen

35 CONCLUSIES (I) Stock picking (wat is nu koop- of verkoopwaardig?) Beurspraatje (de visie van de bank op de wereldwijde problemen) Jaarlijks bespreken van het resultaat (wat de bank goed heeft gezien of anderen juist niet goed hebben gezien) Risicomanagement (frequent wijzen op de risico s) Haalbaarheid van de doelstellingen (monitoren en waarschuwen bij niethaalbaarheid) Geschiktheid van de beleggingen (geregeld toetsen of de instrumenten nog wel geschikt zijn, rekeninghoudende met de financiële omstandigheden van de cliënt. 35

36 CONCLUSIES (II) 1. Inspanning moet steeds duidelijker omschreven door de toezichthouder en tendeert naar resultaatsverplichting. 2. Vraag is of beleggingsondernemingen eigenhandig aan alle verplichtingen kunnen en willen voldoen. 3. Het wiel wordt meerdere malen uitgevonden. Synergie binnen de sector is vooralsnog- ver zoek. 36

37 AANBEVELINGEN 1. Trap niet in de val van resultaatverplichtingen. Maak de inspanning echter zo concreet mogelijk. 2. Precontractuele zorgplicht heeft plaatsgemaakt voor algehele zorgplicht. Laten tekenen van waivers is in veel gevallen weinig zinvol. 3. Houdt informeren, opiniëren en adviseren strikt gescheiden. Is er eenmaal een beheer of adviesovereenkomst gesloten met cliënt? Dan lukraak informeren of opiniëren onverstandig in verband met aanvaring met geschiktheidstoetsing. 37

38 38 Sector: kom zelf eens met medicijnen tegen de hoofdpijn!

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Informatieverstrekkingsverplichtingen

Informatieverstrekkingsverplichtingen Informatieverstrekkingsverplichtingen bij vermogensbeheer mr. W.M. Schonewille LL.M. MiF en mr. R.J. Watson * Inleiding In deze speciale uitgave over vermogensbeheer mag een bijdrage over informatieverstrekkingsverplichtingen

Nadere informatie

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35 Inhoud Woord vooraf 2 Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Vormen van effectendienstverlening 3 1.2 Zorgplicht 3 1.3 Het onderscheid execution only / adviesrelatie 4 1.4 Het onderscheid adviesrelatie / vermogensbeheer

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID BIJ EXECUTION ONLY, ADVIES EN VERMOGENSBEHEER

AANSPRAKELIJKHEID BIJ EXECUTION ONLY, ADVIES EN VERMOGENSBEHEER HOOFDSTUK 11 AANSPRAKELIJKHEID BIJ EXECUTION ONLY, ADVIES EN VERMOGENSBEHEER V.M. Neering 1 11.1 Inleiding Wie wil beleggen in financiële instrumenten, heeft daarvoor de tussenkomst van een beleggingsonderneming

Nadere informatie

Dienstverlening op maat

Dienstverlening op maat Dienstverlening op maat Drie principes om uw dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte en situatie van uw klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD?

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? R.G.J. van Beek CFP FA is zelfstandig consultant (About Life & Finance BV) en als associate verbonden aan AF-Widehorn NV/SA. Uit marktbreed onderzoek

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENSOPBOUW

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENSOPBOUW ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENSOPBOUW Klant in Beeld: Anno 2014 in HD en 3D Formaat? VFP VERMOGEN Robert G.J. van Beek CFP FA (links) is zelfstandig consultant (About Life & Finance BV) en als partner bij

Nadere informatie

De privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon

De privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon De privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon Een nadere concretisering van de privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon met betrekking tot de verschillende fasen van

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Centrale thema s insolventie- en aansprakelijkheidsrecht Zorgplicht van banken; effectenlease

Centrale thema s insolventie- en aansprakelijkheidsrecht Zorgplicht van banken; effectenlease 1 PAO-Cursus Radboud Universiteit Nijmegen & de UNA Centrale thema s insolventie- en aansprakelijkheidsrecht Zorgplicht van banken; effectenlease Donderdag 1 maart 2007 WTC, Curaçao Mr. K. Frielink 16.30

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Dutch Securities Institute Inhoudsopgave Voorwoord door Prof. mr. M.R. Mok, Voorzitter Klachtencommissie DSI 2 1 Oprichting van het Dutch Securities Institute (DSI)

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Zorgplichten bij financiële dienstverlening: twee normenstelsels

Zorgplichten bij financiële dienstverlening: twee normenstelsels Zorgplichten bij financiële dienstverlening: twee normenstelsels Een onderzoek naar het mogelijkheden van het gebruik van publiekrechtelijke gedragsregels in privaatrechtelijke verhoudingen J.H. Ermers

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORTAGE

ONDERZOEKSRAPPORTAGE 2011 Hogeschool van Amsterdam HBO-Rechten Onderzoeksgroep 3 Winnie Postema (Voorzitter), Sanne Duineveld, Bob van t Hul, Rachid Bouchallikht, Kevin Mulder (Notulist), Joris de Winkel (Eindredacteur) 12-1-2011

Nadere informatie

ten aanzien van vermogensbeheer nauwelijks toepasbaar in de praktijk

ten aanzien van vermogensbeheer nauwelijks toepasbaar in de praktijk 58 Tom Loonen en Dennis Weewer Dr. A.J.C.C.M. Loonen is werkzaam als directeur Private Planning bij Bank Insinger de Beaufort NV en is als associate professor verbonden aan de postgraduate opleiding Investment

Nadere informatie

De marginverplichting bij handel in aandelenopties

De marginverplichting bij handel in aandelenopties De marginverplichting bij handel in aandelenopties Van Haanstra/Rabobank naar Nabbe/Staalbankiers M r. B. T. M. v a n d e r W i e l * 1 Inleiding Een van de belangrijkste maatschappelijk-economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

vermogensbeheer) curatele en meerderjarigenbewind praktisch nauwelijks bruikbaar

vermogensbeheer) curatele en meerderjarigenbewind praktisch nauwelijks bruikbaar Aanbevelingen beheershandelingen (ten aanzien van vermogensbeheer) curatele en meerderjarigenbewind praktisch nauwelijks bruikbaar dr. A.J.C.C.M. Loonen en mr. D. Weewer LLM* Trefwoorden: kantongerecht,

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

DSI-campagne wil beleggers aansporen tot Verstandig Beleggen

DSI-campagne wil beleggers aansporen tot Verstandig Beleggen nr 2 / 2005 Kees Oosterholt: Betere dienstverlening door effectenspecialisten met pit Frank van der Gun: Zorgplicht effectenverkeer vereist selectief aanbod van beleggingshypotheken 3 4 Leereffecten van

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013 RAV 2013/88: Beroepsaansprakelijkheid. Aan de hand van welk criterium wordt beoordeeld of er sprake is van beroepsaansprakelijkheid van een advocaa... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

Netspar nea papers. Jacqueline van Leeuwen. Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract

Netspar nea papers. Jacqueline van Leeuwen. Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract Netspar nea papers Jacqueline van Leeuwen Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract Jacqueline van Leeuwen Toezicht door DNB op de toepassing

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Schretlen & Co N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene,

de naamloze vennootschap Schretlen & Co N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene, Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-438 d.d. 16 december 2014 (mr. J. Wortel, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en G.J.P. Okkema, leden en mr. F. Faes, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie