Cliënten met behoudend beheer portefeuille. "Ken uw cliënt" principe.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliënten met behoudend beheer portefeuille. "Ken uw cliënt" principe."

Transcriptie

1 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBROT:2010:BN9487 Permanente link: Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden AWB 10/2679 BC T2 Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening Inhoudsindicatie Korte samenvatting: Boete wegens overtreding van artikel 4:23, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Wft. Cliënten met behoudend beheer portefeuille. "Ken uw cliënt" principe. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft AFM zich op goede gronden op standpunt gesteld dat het voor het adequaat beheren van het individuele vermogen van deze cliënten van belang is meer concrete informatie over hun doelstellingen, over hun financiële positie en hun risicobereidheid in te winnen. Verzoekster wordt niet zozeer verweten dat haar cliëntprofiel formulier niet voldoet, maar dat niet is gebleken dat zij heeft doorgevraagd indien de door middel van het cliëntprofiel formulier verkregen cliëntinformatie daartoe aanleiding gaf. Vindplaatsen Rechtspraak.nl Uitspraak RECHTBANK ROTTERDAM Sector Bestuursrecht Voorzieningenrechter Reg.nr.: AWB 10/2679 BC T2 Uitspraak naar aanleiding van het verzoek om voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht in het geding tussen 1/8

2 Wilgenhaege Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Amsterdam, verzoekster, gemachtigde mr. A.R. Filius, advocaat te Amsterdam, en de stichting Stichting Autoriteit Financiële Markten, verweerster (hierna: AFM), gemachtigden mr. A.J. Boorsma en mr. M.L. Batting, advocaten te 's Gravenhage. 1 Ontstaan en loop van de procedure Bij besluit van 30 juni 2010 heeft AFM aan verzoekster een boete opgelegd van , wegens overtreding van artikel 4:23, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft). Voorts heeft AFM meegedeeld de boeteoplegging openbaar te maken door publicatie van het integrale besluit op de website van de AFM en door publicatie van de kern van dit besluit in een persbericht en/of advertentie. Daarbij is aangegeven dat deze openbaarmaking tweemaal plaats zal hebben, namelijk de eerste maal niet eerder dan vijf werkdagen na verzending van het onderhavige besluit en de tweede maal nadat de boeteoplegging onherroepelijk is geworden. Tegen dit besluit (hierna: het bestreden besluit) heeft verzoekster bezwaar gemaakt. Tevens heeft zij de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen, inhoudende schorsing van het bestreden besluit voor zover het ziet op openbaar maken van de boeteoplegging. Het onderzoek ter zitting heeft achter gesloten deuren plaatsgevonden op 16 september Verzoekster heeft zich laten vertegenwoordigen door haar gemachtigde. Voorts waren [A], directeur van verzoekster, [B], hoofd beleggingen van verzoekster en [C], financieel directeur van verzoekster aanwezig. AFM heeft zich laten vertegenwoordigen door haar gemachtigden. Tevens was drs. P. Winkelaar, senior toezichthouder bij AFM, aanwezig. 2 Overwegingen 2.1 Feiten en omstandigheden In mei 2009 is AFM in het kader van de zorgplicht een dossieronderzoek gestart bij verzoekster, die onder doorlopend toezicht van AFM staat in verband met het beheren van individuele vermogens. Het onderzoek van AFM heeft betrekking gehad op 17 dossiers van cliënten met een behoudend beheer portefeuille. De bevindingen van het onderzoek heeft AFM neergelegd in een concept onderzoeksrapportage van 27 augustus Nadat verzoekster haar zienswijze met betrekking tot dit rapport heeft ingebracht, heeft AFM het rapport op 23 februari 2010 vastgesteld. In het rapport is AFM aan de hand van de door haar bestudeerde cliëntdossiers, onder meer tot de volgende bevindingen gekomen: 2/8

3 In 13 van de 17 cliëntdossiers is onvoldoende informatie ingewonnen over de doelstellingen van de cliënt. In 3 van deze 13 cliëntdossiers is de doelstelling aflossing van de hypotheek. In 10 van deze 13 dossiers is de doelstelling van de cliënt om aanvullend (pensioen)inkomen op te bouwen. Uit de dossiers bleek niet dat door verzoekster was geïnformeerd naar bijvoorbeeld de hoogte van het gewenste bedrag waarmee de hypotheek moest worden afgelost en de duur van de aan te houden beleggingen. Daarbij is geconstateerd dat de bandbreedtes van de antwoorden op het cliëntprofiel formulier waaruit een keuze kan worden gemaakt ten aanzien van de gewenste beleggingshorizon en gewenste hoogte en periodiciteit van onttrekkingen erg breed zijn en onvoldoende specifiek de doelstellingen weergeven van de betreffende cliënten. De antwoorden op deze vragenlijsten bleken daarbij niet met documenten onderbouwd. In 13 van de 17 dossier is onvoldoende informatie ingewonnen over de financiële positie van de cliënt. De op de cliëntprofiel formulieren door middel van meerkeuzevragen gegeven antwoorden zijn onvoldoende concreet om het individuele vermogen van deze cliënten adequaat te beheren. De bandbreedtes van de antwoorden op het cliëntprofiel formulier waaruit een keuze kan worden gemaakt ten aanzien van de periodieke inkomsten, de omvang van het vermogen, de financiële verplichtingen en de pensioenvoorziening zijn erg breed en daarmee onvoldoende concreet om te kunnen berekenen in hoeverre de cliënt financiële ruimte heeft om vermogen op te bouwen en om te berekenen hoe afhankelijk de cliënt is van het op te bouwen vermogen voor het behalen van zijn doelstellingen. In geen van de 17 dossiers is aannemelijk gemaakt dat voldoende informatie is ingewonnen over de risicobereidheid van de cliënt. In 6 cliëntendossiers geven cliënten als antwoord dat de waarde van de portefeuille (tussentijds) nooit lager mag zijn dan de aanvangswaarde. Andere cliënten hebben aangegeven een tussentijdse waardedaling van 10, 20 of 50% acceptabel te vinden. Ondanks verschillende antwoorden hebben al deze cliënten een beheerovereenkomst op grond van 'behoudend beheer' afgesloten. Daarnaast is geconstateerd dat in 2 van de 17 dossiers de antwoorden van cliënten elkaar tegenspreken. Deze cliënten hebben enerzijds aangegeven "de waarde van de beleggingen mag nooit (tussentijds) lager zijn dan de aanvangwaarde" terwijl de reacties op een tussentijdse waardedaling zijn "jammer maar dat is het risico van beleggen" en "vervelend, maar ik ga over tot de orde van de dag" en zij hebben aangegeven zich te herkennen in het profiel "gematigd offensief" respectievelijk "offensief. 2.2 Standpunten van partijen AFM heeft de boete opgelegd omdat verzoekster in alle 17 onderzochte dossiers onvoldoende cliëntinformatie heeft ingewonnen en zij het beheer dus niet heeft kunnen baseren op alle benodigde cliëntinformatie. AFM heeft zich bij het bestreden besluit op het standpunt gesteld dat de door middel van de cliëntprofielformulieren met behulp van meerkeuzevragen ingewonnen algemene informatie verzoekster onvoldoende in staat heeft gesteld om vast te kunnen stellen dat de transacties waarop haar vermogensbeheer betrekking had, voldeden aan de beleggingsdoelstellingen van de cliënt als bedoeld in artikel 80a, eerste lid, aanhef en onder a van het BGfo in verbinding met artikel 80a, tweede lid, van het BGfo, van dien aard waren dat de betrokken cliënten de met hun doelstellingen samenhangende beleggingrisico's financieel konden dragen, als bedoeld in artikel 80a, eerste lid, aanhef en onder b, van het BGfo. AFM is van mening dat het voor het adequaat beheren van het individuele vermogen van deze cliënten te weinig concrete informatie over de risicobereidheid van de cliënten is ingewonnen. Gegeven de verschillende en tegenstrijdige antwoorden op de meerkeuzevragen uit het cliëntprofiel formulier had het op de weg van verzoekster gelegen om per cliënt door te vragen. Omdat de (vragen en daarmee de) antwoorden niet voldoende nauwkeurig zijn geweest, mocht verzoekster ingevolge artikel 80c, derde lid, van het BGfo niet vertrouwen op de door de cliënt gegeven informatie. De in 3/8

4 te winnen informatie moet dermate concreet en nauwkeurig zijn dat verzoekster op basis daarvan het vermogen van een cliënt op een verantwoorde wijze en overeenkomstig zijn individuele wensen kan beleggen. Verzoekster heeft volgens AFM onvoldoende informatie ingewonnen over de doelstellingen, de financiële positie en de risicobereidheid van de betrokken cliënten als bedoeld in artikel 4:23, eerste lid, onder a, van de Wft. AFM stelt zich voorts op het standpunt dat verzoekster het bepaalde in artikel 4:23, eerste lid, onder b, van de Wft heeft overtreden doordat zij haar wijze van vermogensbeheer niet mede heeft kunnen baseren op de onvoldoende ingewonnen informatie over de doelstellingen, de financiële positie en de risicobereidheid van deze cliënten, aldus steeds AFM Verzoekster stelt zich op het standpunt dat de vragenlijst tot vaststelling van het cliëntenprofiel een correcte uitvoering aan het ken uw cliënt vereiste geeft. De vragen dienen (en zijn geschikt) om te bepalen welke van een beperkt aantal beleggingsprofielen passend is voor elke cliënt. Verzoekster is van mening dat haar cliëntprofiel formulier voldoet en de bandbreedtes in de antwoorden op de meerkeuzevragen niet te ruim zijn. De vragenlijst levert de vereiste informatie op om te kunnen beheren met inachtneming van het ken uw client vereiste. Het beheer is mede gebaseerd op de ingewonnen cliëntinformatie, een en ander conform 423, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wft. Diverse grootbanken en andere instellingen gebruiken dezelfde soort vragen met vergelijkbare bandbreedtes om het cliëntprofiel op te stellen. Zij heeft ten aanzien van de door haar gebruikte cliëntprofiel formulieren een verklaring overgelegd van [D], thans hoogleraar Financiering in [E]. [D] heeft hierin verklaard de vragen in de lijst onderscheidend genoeg te vinden om tot een inschatting te komen van de risicobereidheid van de cliënt. Verzoekster heeft er voorts op gewezen dat de normen van artikel 4:23 van de Wft zogenoemde open normen zijn waar verzoekster zelf invulling aan kan geven zolang het beheer voldoet aan de beleggingsdoelstelling van de cliënt. Ten onrechte vult AFM deze open norm concreet en dwingend in. Daarnaast is door verzoekster naar voren gebracht dat zij intensief contact heeft met haar cliënten en er bij haar adviseurs wel degelijk meer informatie aanwezig was. Zij heeft voorts benadrukt dat de 17 cliënten in het meest defensieve profiel zijn ondergebracht en dat zij geen risico hebben gelopen. Zij heeft hiermee een correcte invulling aan haar zorgplicht gegeven. Voorts is zij van mening dat de wijze van vermogensbeheer wel op de door haar ingewonnen informatie gebaseerd kon worden. Zij heeft deskundigenverklaringen overgelegd van [F] en [G], die, na een aantal cliëntdossiers te hebben onderzocht, hebben verklaard dat verzoekster niet in het beheer tekort is geschoten. 2.3 Wettelijk kader Artikel 4:23, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Wft luidt als volgt: "1. Indien een financiële onderneming een consument of, indien het een financieel instrument of verzekering betreft, cliënt adviseert of een individueel vermogen beheert: a. wint zij in het belang van de consument onderscheidenlijk de cliënt informatie in over diens financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid, voorzover dit redelijkerwijs relevant is voor haar advies of het beheren van het individuele vermogen; b. draagt zij er zorg voor dat haar advies of de wijze van het beheer van het individueel vermogen, voorzover redelijkerwijs mogelijk, mede is gebaseerd op de in onderdeel a bedoelde informatie." Ingevolge het derde lid, van dit artikel kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld met betrekking tot de informatie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en de wijze waarop 4/8

5 deze informatie wordt ingewonnen en de wijze, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, waarop een beleggingsonderneming bij het beheren van het individuele vermogen rekening houdt met de ingewonnen informatie. Bedoelde regels zijn neergelegd in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (hierna: BGfo). In artikel 80a van het BGfo is het volgende bepaald: "1. De informatie, bedoeld in artikel 4:23, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de wet, stelt de beleggingsonderneming in staat om vast te kunnen stellen dat een transactie waarop haar advies of beheer van een individueel vermogen betrekking heeft: a. voldoet aan de beleggingsdoelstellingen van de cliënt; b. van dien aard is dat de cliënt de met zijn beleggingsdoelstellingen samenhangende beleggingsrisico's financieel kan dragen; en c. van dien aard is dat de cliënt, gelet op diens ervaring en kennis, kan begrijpen welke beleggingsrisico's aan de transactie of aan het beheer van zijn portefeuille verbonden zijn. 2. De informatie, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, bevat gegevens over de duur van de periode waarin de cliënt de belegging wenst aan te houden, diens risicobereidheid en beleggingsdoelstelling. 3. De informatie, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel b, bevat gegevens over de bron en omvang van de periodieke inkomsten, het vermogen en de financiële verplichtingen van de cliënt. 4. ( ) 5. ( )." Volgens artikel 80c, derde lid, van het BGfo mag een beleggingsonderneming vertrouwen op de door de cliënt verstrekte informatie over de in artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, van de wet genoemde onderwerpen, tenzij zij weet of zou moeten weten dat deze informatie gedateerd, onnauwkeurig of onvolledig is. 2.4 Beoordeling De voorzieningenrechter stelt bij zijn inhoudelijke beoordeling van het verzoek voorop dat de onderhavige boeteoplegging ziet op gedragingen voorafgaand aan het per 1 augustus 2009 ingevoerde nieuwe boetestelsel financiële wetgeving en ook voorafgaand aan de per 1 juli 2009 ingevoerde Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht. Daar per 1 juli 2009 geen gunstiger boeteregime is gaan gelden voor verzoekster en vanaf 1 augustus 2009 een ongunstiger boeteregime is gaan gelden, moet de onderhavige zaak mede gelet op de toepasselijke overgangs wetgeving worden beoordeeld aan de hand van de bepalingen zoals die golden ten tijde in geding Met betrekking tot het aan te leggen toetsingskader wijst de voorzieningenrechter op de uitspraak van de rechtbank van 8 april 2010 (LJN BM0507), waarin de vaste jurisprudentie van de voorzieningenrechter ter zake van de beoordeling van verzoeken als bedoeld in artikel 1:97, derde lid, van de Wft is bevestigd Artikel 80a van het Bgfo bepaalt dat de informatie bedoeld in artikel 4:23, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wft, gegevens over de duur van de periode waarin de cliënt de belegging wenst aan te houden, diens risicobereidheid, diens beleggingsdoelstelling, de bron en omvang van de periodieke inkomsten, het vermogen en de financiële verplichtingen van de cliënt dient te bevatten. Daarmee is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen onjuiste uitvoering aan artikel 4:23, eerste lid, van de Wft gegeven. De voorzieningenrechter volgt verzoekster niet in haar stelling dat AFM ten onrechte een open norm dwingend heeft ingevuld. Uit de tekst en toelichting van de Wft en het BGfo blijkt voldoende wat de wetgever voor ogen heeft gestaan: het door vermogensbeheerders leveren van maatwerk. 5/8

6 2.4.4 Het ken uw cliënt principe is niet nieuw. Al voor de invoering van de Wft was dit principe neergelegd in verschillende wet en regelgeving. Dat verzoekster na de totstandkoming van de MIFID onvoldoende tijd heeft gekregen om deze verplichting te incorporeren in haar werkwijze, zoals zij heeft gesteld, kan dan ook niet worden gevolgd AFM is van mening dat de bandbreedtes van de antwoorden op het cliëntprofiel formulier waaruit een keuze kan worden gemaakt ten aanzien van verschillende onderwerpen, waaronder de gewenste beleggingshorizon, de gewenste hoogte en periodiciteit van onttrekkingen, de omvang van de periodieke inkomsten, de omvang van het vermogen en de omvang van financiële verplichtingen, erg breed zijn en onvoldoende specifiek de doelstellingen en de financiële positie van de betreffende cliënten weergeven Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft AFM zich op goede gronden op standpunt gesteld dat het voor het adequaat beheren van het individuele vermogen van deze cliënten van belang is meer concrete informatie over hun doelstellingen, over hun financiële positie en hun risicobereidheid in te winnen. In dit verband is van belang dat verzoekster niet zozeer wordt verweten dat haar cliëntprofielformulier niet voldoet, maar dat niet is gebleken dat zij heeft doorgevraagd indien de door middel van het cliëntprofiel formulier verkregen cliëntinformatie daartoe aanleiding gaf. In dit licht kan dan ook niet de waarde aan de verklaring van [D] worden gehecht, die verzoekster daaraan wil toekennen. Het had op de weg van verzoekster gelegen om per cliënt door te vragen, zodat zij conform artikel 80a, eerste lid, aanhef en onder b, van het BGfo met de verkregen informatie had kunnen vaststellen dat de transacties waarop haar beheer betrekking had van dien aard zijn dat deze cliënten de met hun beleggingsdoelstellingen samenhangende beleggingsrisico s financieel konden dragen. De gegeven antwoorden zijn naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter terecht door AFM te weinig concreet geacht. Het cliëntprofiel formulier vormt een eerste vertrekpunt van waaruit nadere informatie bij de cliënt moet worden ingewonnen (zie ook de uitspraak van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 24 augustus 2010, LJN LN4885) Niet is, bijvoorbeeld uit gespreksnotities, gebleken dat er in alle dossiers wel concrete informatie over doelstellingen, financiële positie en risicobereidheid aanwezig was bij verzoekster, dan wel haar adviseurs. Uit de door verzoekster overgelegde uitdraaien van de database van verzoekster is evenmin gebleken dat er naar aanleiding van de gegeven antwoorden meer concrete informatie was ingewonnen. Gelet op de doelstelling van de te sluiten overeenkomsten, het aflossen van de hypotheek of aanvulling op het (pensioen)inkomen, had dit naar het oordeel van de voorzieningenrechter op de weg van verzoekster gelegen Uit de stukken die verzoekster bij brief van 14 september 2010 heeft verstuurd en welke ze heeft toegelicht ter zitting, blijkt dat zij mogelijk in een aantal dossiers de beschikking heeft over meer concrete informatie, maar dit laat onverlet dat niet is gebleken dat in alle dossiers waarin dat nodig is over meer concrete informatie wordt beschikt (zie ook de uitspraak van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 16 september 2009, LJN BJ8562). De voorzieningenrechter merkt daarbij op dat verzoekster deze informatie in het kader van het onderzoek had dienen te verstrekken aan AFM (zie ook de uitspraak van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 30 september 2009, LJN BJ1748). Dat door afwezigheid van het hoofd van de desbetreffende afdeling verzoekster deze stukken niet aan AFM heeft verstrekt, dient voor risico van verzoekster te blijven Dat het hier cliënten met een behoudend beheer portefeuille betreft en een meer defensieve portefeuille niet mogelijk was, doet er niet aan af dat er ook bij een defensieve portefeuille concrete informatie beschikbaar dient te zijn over de doelstellingen, de financiële positie en de risicobereidheid van de cliënt om tot een verantwoord beheer te komen. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat een cliënt die zowel aangeeft zich te herkennen in een offensiever profiel als aangeeft dat de waarde van de portefeuille (tussentijds) nooit lager mag zijn dan de aanvangswaarde, wellicht in het geheel niet wenst te beleggen. 6/8

7 Daarbij overweegt de voorzieningenrecht dat het hier, anders dan verzoekster mogelijk meent blijkens het inbrengen van de verklaringen van [F] en [G], niet gaat om beantwoording van de vraag of goed is beheerd maar of het gevoerde beheer is gebaseerd op voldoende concrete informatie van de cliënt Gelet op het voorgaande heeft AFM terecht geconstateerd dat verzoekster zowel artikel 4:23, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wft als artikel 4:23, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wft heeft overtreden Aangaande de stelling van verzoekster dat diverse grootbanken en andere instellingen van vergelijkbare vragenlijsten, met vergelijkbare brede marges, gebruik maken overweegt de rechtbank dat daarmee nog niet is gebleken dat deze organisaties op dezelfde wijze omgaan met de middels de door hen gehanteerde cliëntprofiel formulieren gegenereerde informatie. Dit beroep op het gelijkheidsbeginsel kan derhalve niet slagen Uit het voorgaande volgt dat AFM in beginsel de bevoegdheid toekomt verzoekster een bestuurlijke boete op te leggen van , op grond van de artikelen 1:80 en 1:81 van de Wft, zoals die bepalingen luidden ten tijde in geding, in verbinding met het Besluit boetes Wft. Vooralsnog komt de voorzieningenrechter tot het oordeel dat de boeteoplegging de rechterlijke toetsing kan doorstaan. In dit verband overweegt hij het volgende Zoals de voorzieningenrechter en de rechtbank eerder hebben overwogen komt het opleggen van een bestuurlijke boete in een geval als het onderhavige niet in strijd met het handhavingsbeleid van AFM. Reeds gelet op de geringe hoogte van de boete kan niet op voorhand worden aangenomen dat de hoogte ervan onevenredig is Gelet op het voorgaande dient AFM, behoudens het geval dat de openbaarmaking van het besluit in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door haar uit te oefenen toezicht op de naleving van de Wft, over te gaan tot vroegtijdige publicatie in de zin van artikel 1:97 van de Wft. Anders dan verzoekster ziet de voorzieningenrechter niet in dat publicatie in strijd kan komen met de doelstellingen van het gedragstoezicht van AFM uit hoofde van de Wft. Dat verzoekster schade zal (kunnen) lijden door publicatie van de boete is zeker niet uit te sluiten, maar dit doet niet af aan de doelstellingen van het gedragstoezicht. Van een verdergaande belangenafweging kan gelet op de tekst van artikel 1:97 van de Wft geen sprake zijn Met betrekking tot de stelling van verzoekster dat publicatie voordat de boete onherroepelijk is geworden in strijd komt met artikel 6, tweede lid, van het EVRM, wijst de voorzieningenrechter op hetgeen de meervoudige kamer van deze rechtbank heeft overwogen in haar uitspraak van 8 april 2010 (LJN BM0507). De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding daarover in deze zaak anders te oordelen Ten slotte ziet de voorzieningrechter geen aanleiding om, zoals verzocht door verzoekster, te bepalen dat het persbericht aangepast dient te worden. Met verwijzing naar de genoemde uitspraak van 8 april 2010 (LJN BM0507) overweegt de voorzieningenrechter dat het wettelijk publicatieregime niet voorziet in anonimisering van het boetebesluit Uit al hetgeen hierboven is overwogen volgt dat het verzoek om een voorlopige voorziening wordt afgewezen. 3 Beslissing De voorzieningenrechter, recht doende: 7/8

8 wijst het verzoek om een voorlopige voorziening af. Aldus gedaan door mr. L.A.C. van Nifterick, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. H.T. van de Erve, griffier. De griffier: De voorzieningenrechter: Uitgesproken in het openbaar op: 30 september Afschrift verzonden op: 8/8

http://www.legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=1184...

http://www.legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=1184... Page 1 of 6 JOR 2013/309 CBB, 14-08-2013, 13/396, ECLI:NL:CBB:2013:160 Overtreding van art. 4:23 Wft, Publicatie van de opgelegde boete, Afwijzing verzoek tot schorsing van publicatie totdat in hoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:1999:AA3765

ECLI:NL:RBROT:1999:AA3765 ECLI:NL:RBROT:1999:AA3765 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 01-04-1999 Datum publicatie 10-11-2004 Zaaknummer VMEDED 99/366-Sl Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2011:BQ1181

ECLI:NL:RBROT:2011:BQ1181 ECLI:NL:RBROT:2011:BQ1181 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 07-04-2011 Datum publicatie 14-04-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB 10/3534 BC-T2 Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2017:1221

ECLI:NL:RBOBR:2017:1221 ECLI:NL:RBOBR:2017:1221 Instantie Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 20-03-2017 Zaaknummer 16_2690 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2016:2558

ECLI:NL:RBGEL:2016:2558 ECLI:NL:RBGEL:2016:2558 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 12-05-2016 Datum publicatie 19-05-2016 Zaaknummer AWB - 15 _ 7447 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2008:BC1824

ECLI:NL:CRVB:2008:BC1824 ECLI:NL:CRVB:2008:BC1824 Instantie Datum uitspraak 02-01-2008 Datum publicatie 15-01-2008 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 07-319 WW Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN2186

ECLI:NL:RBARN:2010:BN2186 ECLI:NL:RBARN:2010:BN2186 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 06-07-2010 Datum publicatie 23-07-2010 Zaaknummer AWB 10/180, 10/181, 10/508, 10/513, 10/684 en 10/685 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2005:AT4996

ECLI:NL:RBROT:2005:AT4996 ECLI:NL:RBROT:2005:AT4996 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 25-04-2005 Datum publicatie 03-05-2005 Zaaknummer 04/2882 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2014:7213

ECLI:NL:RBOBR:2014:7213 ECLI:NL:RBOBR:2014:7213 Instantie Datum uitspraak 27-11-2014 Datum publicatie 13-01-2015 Zaaknummer 14 _ 2026 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2006:AY9580

ECLI:NL:RBSGR:2006:AY9580 ECLI:NL:RBSGR:2006:AY9580 Instantie Datum uitspraak 05-09-2006 Datum publicatie 06-10-2006 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer AWB 05/37675 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Bijlage 3: Openbare versie. Global Marketing Solutions B.V. t.a.v. de directie ------------------------------------- -------------------------------

Bijlage 3: Openbare versie. Global Marketing Solutions B.V. t.a.v. de directie ------------------------------------- ------------------------------- Bijlage 3: Openbare versie Aangetekend verstuurd MBVO Strikt vertrouwelijk Global Marketing Solutions B.V. t.a.v. de directie ------------------------------------- ------------------------------- Datum

Nadere informatie

LJN: BQ3835, Rechtbank Rotterdam, AWB 10/3724 BC-T2 en AWB 10/4165 BC-T2

LJN: BQ3835, Rechtbank Rotterdam, AWB 10/3724 BC-T2 en AWB 10/4165 BC-T2 LJN: BQ3835, Rechtbank Rotterdam, AWB 10/3724 BC-T2 en AWB 10/4165 BC-T2 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 04-05-2011 10-05-2011 Bestuursrecht overig Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:1754

ECLI:NL:RBROT:2016:1754 ECLI:NL:RBROT:2016:1754 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 09-03-2016 Datum publicatie 09-03-2016 Zaaknummer ROT 16/920 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2014:5220

ECLI:NL:RBMNE:2014:5220 ECLI:NL:RBMNE:2014:5220 Instantie Datum uitspraak 23-10-2014 Datum publicatie 28-10-2014 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer AWB - 14 _ 2227 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2017:2675

ECLI:NL:RBNNE:2017:2675 ECLI:NL:RBNNE:2017:2675 Instantie Datum uitspraak 19-06-2017 Datum publicatie 19-07-2017 Zaaknummer LEE 17/863 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2013:1522

ECLI:NL:RVS:2013:1522 ECLI:NL:RVS:2013:1522 Instantie Raad van State Datum uitspraak 16-10-2013 Datum publicatie 16-10-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201206838/1/A3 Bestuursrecht Tussenuitspraak

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2004:AR4275

ECLI:NL:RVS:2004:AR4275 ECLI:NL:RVS:2004:AR4275 Instantie Raad van State Datum uitspraak 13-10-2004 Datum publicatie 20-10-2004 Zaaknummer 200407821/1 en 200407821/2 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2015:1768

ECLI:NL:RVS:2015:1768 ECLI:NL:RVS:2015:1768 Instantie Raad van State Datum uitspraak 03-06-2015 Datum publicatie 03-06-2015 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201407801/1/A3 Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDOR:2010:BO7430

ECLI:NL:RBDOR:2010:BO7430 ECLI:NL:RBDOR:2010:BO7430 Instantie Rechtbank Dordrecht Datum uitspraak 29-11-2010 Datum publicatie 15-12-2010 Zaaknummer 10/1272 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2009:BJ1071

ECLI:NL:CRVB:2009:BJ1071 ECLI:NL:CRVB:2009:BJ1071 Instantie Datum uitspraak 04-06-2009 Datum publicatie 01-07-2009 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 07-5093 WWB Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:2822

ECLI:NL:CRVB:2017:2822 ECLI:NL:CRVB:2017:2822 Instantie Datum uitspraak 16-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 16/4369 AWBZ Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2016:4015

ECLI:NL:RBOBR:2016:4015 ECLI:NL:RBOBR:2016:4015 Instantie Datum uitspraak 27-07-2016 Datum publicatie 16-02-2017 Zaaknummer 16 _ 1047 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 15-06-2009 Datum publicatie 06-07-2009 Zaaknummer AWB 08/5874 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2008:BD3530

ECLI:NL:CRVB:2008:BD3530 ECLI:NL:CRVB:2008:BD3530 Instantie Datum uitspraak 14-05-2008 Datum publicatie 10-06-2008 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 06-4655 AWBZ Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:2487

ECLI:NL:CRVB:2017:2487 ECLI:NL:CRVB:2017:2487 Instantie Datum uitspraak 18-07-2017 Datum publicatie 24-07-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 17/3961 PW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:3403

ECLI:NL:RBGEL:2017:3403 ECLI:NL:RBGEL:2017:3403 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 30-06-2017 Datum publicatie 27-07-2017 Zaaknummer AWB - 15 _ 7758 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2016:1839

ECLI:NL:RBZWB:2016:1839 ECLI:NL:RBZWB:2016:1839 Instantie Datum uitspraak 17-03-2016 Datum publicatie 30-03-2016 Zaaknummer AWB 15_7310 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:7903

ECLI:NL:RBDHA:2017:7903 ECLI:NL:RBDHA:2017:7903 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10-07-2017 Datum publicatie 24-07-2017 Zaaknummer AWB - 16 _ 25671 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg -

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2007:BB0694

ECLI:NL:CRVB:2007:BB0694 ECLI:NL:CRVB:2007:BB0694 Instantie Datum uitspraak 25-07-2007 Datum publicatie 02-08-2007 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 05-4212 WVG Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:4387

ECLI:NL:RBNNE:2015:4387 ECLI:NL:RBNNE:2015:4387 Instantie Datum uitspraak 10-09-2015 Datum publicatie 17-09-2015 Zaaknummer Awb 15/1167 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2014:5233

ECLI:NL:RBROT:2014:5233 ECLI:NL:RBROT:2014:5233 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 03-07-2014 Datum publicatie 29-07-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB-13_02242

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2000:AA7327

ECLI:NL:RBROT:2000:AA7327 ECLI:NL:RBROT:2000:AA7327 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 23-08-2000 Datum publicatie 21-01-2002 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie WW 98/559-DOP WW 98/916-DOP

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2009:BI9049

ECLI:NL:CRVB:2009:BI9049 ECLI:NL:CRVB:2009:BI9049 Instantie Datum uitspraak 28-05-2009 Datum publicatie 22-06-2009 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 07-4976 AOW Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766

ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766 ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 19-12-2006 Datum publicatie 02-02-2007 Zaaknummer SBR 06-1767 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2012:BY6930

ECLI:NL:RBAMS:2012:BY6930 ECLI:NL:RBAMS:2012:BY6930 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 30-11-2012 Datum publicatie 20-12-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB 12-1613 WWB Bestuursrecht

Nadere informatie

1 van :55

1 van :55 1 van 5 4-9-2012 23:55 LJN: BX6278, Rechtbank Utrecht, SBR 11/2417 Datum uitspraak: Datum publicatie: 30-08-2012 31-08-2012 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2010:BO4829

ECLI:NL:RVS:2010:BO4829 ECLI:NL:RVS:2010:BO4829 Instantie Raad van State Datum uitspraak 24-11-2010 Datum publicatie 24-11-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201003576/1/H3 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:3181

ECLI:NL:CRVB:2016:3181 ECLI:NL:CRVB:2016:3181 Instantie Datum uitspraak 22-08-2016 Datum publicatie 29-08-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 16/3877 PW-VV Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2011:BQ3477

ECLI:NL:CRVB:2011:BQ3477 ECLI:NL:CRVB:2011:BQ3477 Instantie Datum uitspraak 29-04-2011 Datum publicatie 04-05-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 10-1393 WIA + 10-2553

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:2145

ECLI:NL:CRVB:2017:2145 ECLI:NL:CRVB:2017:2145 Instantie Datum uitspraak 15-06-2017 Datum publicatie 20-06-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 16/3245 AW Ambtenarenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2012:BV9932

ECLI:NL:CRVB:2012:BV9932 ECLI:NL:CRVB:2012:BV9932 Instantie Datum uitspraak 21-03-2012 Datum publicatie 28-03-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 10/7012 TW + 10/7013 TW

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:6102

ECLI:NL:RBDHA:2016:6102 ECLI:NL:RBDHA:2016:6102 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 26-05-2016 Datum publicatie 23-06-2016 Zaaknummer AWB - 15 _ 5196 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Uitspraak naar aanleiding van het verzoek om voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Uitspraak naar aanleiding van het verzoek om voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht [B] AFM DomJur 2011-831 Rechtbank Rotterdam Zaak-/rolnummer: AWB 11/3976 VBC-T2 Datum: 1 december 2011 Uitspraak naar aanleiding van het verzoek om voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2001:AD4035

ECLI:NL:RBROT:2001:AD4035 ECLI:NL:RBROT:2001:AD4035 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 31-07-2001 Datum publicatie 08-10-2001 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AKW 00/414-ZWI Bestuursrecht

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2012:BY3743

ECLI:NL:RVS:2012:BY3743 ECLI:NL:RVS:2012:BY3743 Instantie Raad van State Datum uitspraak 21-11-2012 Datum publicatie 21-11-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201202162/1/V6 Bestuursrecht Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:3840

ECLI:NL:RBNHO:2014:3840 ECLI:NL:RBNHO:2014:3840 Instantie Datum uitspraak 28-04-2014 Datum publicatie 13-05-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Holland AWB-14_1317 bz Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2007:BB2855

ECLI:NL:RBSGR:2007:BB2855 ECLI:NL:RBSGR:2007:BB2855 Instantie Datum uitspraak 02-03-2007 Datum publicatie 05-09-2007 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer AWB 06/30391, 06/30389 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BO4728

ECLI:NL:RBALM:2010:BO4728 ECLI:NL:RBALM:2010:BO4728 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 18-11-2010 Datum publicatie 23-11-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 10 / 817 WW44 BN1 A Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:4517

ECLI:NL:CRVB:2016:4517 ECLI:NL:CRVB:2016:4517 Instantie Datum uitspraak 23-11-2016 Datum publicatie 29-11-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/4198 WW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BH2665

ECLI:NL:RBROT:2009:BH2665 ECLI:NL:RBROT:2009:BH2665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 09-02-2009 Datum publicatie 12-02-2009 Zaaknummer 08/3416 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:2182

ECLI:NL:RBOVE:2017:2182 ECLI:NL:RBOVE:2017:2182 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 24-05-2017 Datum publicatie 31-05-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie - Wetsverwijzingen Vindplaatsen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT6286

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT6286 ECLI:NL:RBSGR:2011:BT6286 Instantie Datum uitspraak 27-09-2011 Datum publicatie 30-09-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 11/18267 & 11/18269 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2015:1902

ECLI:NL:RBGEL:2015:1902 ECLI:NL:RBGEL:2015:1902 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 24-03-2015 Datum publicatie 16-04-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 3388 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2005:AT3000

ECLI:NL:CRVB:2005:AT3000 ECLI:NL:CRVB:2005:AT3000 Instantie Datum uitspraak 21-03-2005 Datum publicatie 01-04-2005 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 05-1503 MAW-VV Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2017:214

ECLI:NL:RBNNE:2017:214 ECLI:NL:RBNNE:2017:214 Instantie Datum uitspraak 23-01-2017 Datum publicatie 25-01-2017 Zaaknummer LEE 15/2902 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2009:BJ2630

ECLI:NL:RVS:2009:BJ2630 ECLI:NL:RVS:2009:BJ2630 Instantie Raad van State Datum uitspraak 15-07-2009 Datum publicatie 15-07-2009 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 200808561/1/H2 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2006:AY4086

ECLI:NL:CRVB:2006:AY4086 ECLI:NL:CRVB:2006:AY4086 Instantie Datum uitspraak 07-07-2006 Datum publicatie 18-07-2006 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 03/1299 AOW en 04/1342

Nadere informatie

Datum 17 september Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 7 Kopie aan Nauta Dutilh, mr. S.M.C. Nuyten

Datum 17 september Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 7 Kopie aan Nauta Dutilh, mr. S.M.C. Nuyten AANGETEKEND MBVO Bijlage 3 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP De directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM Datum 17 september 2012 - Pagina 1 van 7 Kopie aan Nauta Dutilh, mr. S.M.C. Nuyten Telefoon

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2012:BV0179

ECLI:NL:CRVB:2012:BV0179 ECLI:NL:CRVB:2012:BV0179 Instantie Datum uitspraak 04-01-2012 Datum publicatie 05-01-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 10-4246 WMO Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2009:BK8395

ECLI:NL:RBSHE:2009:BK8395 ECLI:NL:RBSHE:2009:BK8395 Instantie Datum uitspraak 14-12-2009 Datum publicatie 06-01-2010 Zaaknummer AWB 09-801 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-hertogenbosch Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2016:2911

ECLI:NL:RBNNE:2016:2911 ECLI:NL:RBNNE:2016:2911 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 21-06-2016 Datum publicatie 20-07-2016 Zaaknummer AWB - 15 _ 4196 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

LJN: BO2154,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/2913 en 10/3065

LJN: BO2154,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/2913 en 10/3065 LJN: BO2154,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/2913 en 10/3065 Print uitspraak Datum uitspraak: 22-10-2010 Datum publicatie: 29-10-2010 Rechtsgebied: Bouwen Soort procedure: Voorlopige

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2007:BB9565

ECLI:NL:RBSGR:2007:BB9565 ECLI:NL:RBSGR:2007:BB9565 Instantie Datum uitspraak 30-08-2007 Datum publicatie 12-12-2007 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer AWB 07/1945 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2017:3691

ECLI:NL:RBZWB:2017:3691 ECLI:NL:RBZWB:2017:3691 Instantie Datum uitspraak 15-06-2017 Datum publicatie 20-07-2017 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer AWB - 16 _ 2238 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

LJN: BX6610, Rechtbank 's-gravenhage, AWB 11/5255

LJN: BX6610, Rechtbank 's-gravenhage, AWB 11/5255 http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bx6610 LJN: BX6610, Rechtbank 's-gravenhage, AWB 11/5255 Datum uitspraak: 22-02-2012 Datum publicatie: 05-09-2012 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 200607461/1. Datum uitspraak: 11 juli 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: vennootschap onder firma appellante,, gevestigd te tegen de uitspraak in zaak nos.

Nadere informatie

ECLI:NL:CBB:2004:AR3508

ECLI:NL:CBB:2004:AR3508 ECLI:NL:CBB:2004:AR3508 Instantie Datum uitspraak 05-10-2004 Datum publicatie 08-10-2004 Zaaknummer AWB 03/647 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie College van Beroep voor het bedrijfsleven

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1042

ECLI:NL:CRVB:2017:1042 ECLI:NL:CRVB:2017:1042 Instantie Datum uitspraak 15-03-2017 Datum publicatie 16-03-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/4262 AWBZ-T Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2009:BK9813

ECLI:NL:RBAMS:2009:BK9813 ECLI:NL:RBAMS:2009:BK9813 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 24-12-2009 Datum publicatie 20-01-2010 Zaaknummer 09/947 WI Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:CBB:2002:AE1633

ECLI:NL:CBB:2002:AE1633 ECLI:NL:CBB:2002:AE1633 Instantie Datum uitspraak 09-04-2002 Datum publicatie 17-04-2002 Zaaknummer AWB 00/25 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie College van Beroep voor het bedrijfsleven

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:1169

ECLI:NL:RVS:2014:1169 ECLI:NL:RVS:2014:1169 Instantie Raad van State Datum uitspraak 02-04-2014 Datum publicatie 02-04-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201306413/1/A2 Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2012:BX2621

ECLI:NL:CRVB:2012:BX2621 ECLI:NL:CRVB:2012:BX2621 Instantie Datum uitspraak 06-07-2012 Datum publicatie 26-07-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 11-6816 WIA Bestuursrecht

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Rotterdam Hierbij zend ik u een kopie van de uitspraak van de rechtbank waarbij op bovenvermeld beroep is beslist.

de Rechtspraak Rechtbank Rotterdam Hierbij zend ik u een kopie van de uitspraak van de rechtbank waarbij op bovenvermeld beroep is beslist. de Rechtspraak Rechtbank Rotterdam Aantekenen De Raad van de gemeente Schiedam Postbus 1501 3100 EA Schiedam Sector Bestuursrecht bezoekadres Wilhelminaplein 100/125 datum onderdeel contactpersoon doorkiesnummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2017:1997

ECLI:NL:RVS:2017:1997 ECLI:NL:RVS:2017:1997 Instantie Raad van State Datum uitspraak 26-07-2017 Datum publicatie 26-07-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201604542/1/A1 Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:1706

ECLI:NL:RBNHO:2016:1706 ECLI:NL:RBNHO:2016:1706 Instantie Datum uitspraak 26-02-2016 Datum publicatie 14-03-2016 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer AWB - 15 _ 5925 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2012:BX8840

ECLI:NL:RBROT:2012:BX8840 ECLI:NL:RBROT:2012:BX8840 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 27-09-2012 Datum publicatie 02-10-2012 Zaaknummer AWB 12/3199 en AWB 12/3200 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:9685

ECLI:NL:RBAMS:2015:9685 ECLI:NL:RBAMS:2015:9685 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 29-12-2015 Datum publicatie 27-01-2016 Zaaknummer AMS 13/6214 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2012:BW0624

ECLI:NL:CRVB:2012:BW0624 ECLI:NL:CRVB:2012:BW0624 Instantie Datum uitspraak 03-04-2012 Datum publicatie 04-04-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 10-620 WWB Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:4097

ECLI:NL:CRVB:2016:4097 ECLI:NL:CRVB:2016:4097 Instantie Datum uitspraak 26-10-2016 Datum publicatie 27-10-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/2609 ZVW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:570

ECLI:NL:CRVB:2017:570 ECLI:NL:CRVB:2017:570 Instantie Datum uitspraak 17-02-2017 Datum publicatie 21-02-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/8100 AOW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:2833

ECLI:NL:CRVB:2017:2833 ECLI:NL:CRVB:2017:2833 Instantie Datum uitspraak 09-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/8007 ZVW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2010:BL3956

ECLI:NL:RBROT:2010:BL3956 ECLI:NL:RBROT:2010:BL3956 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 12-02-2010 Datum publicatie 16-02-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB 09/ 4050 VBC-T2-BRG Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ7402

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ7402 ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ7402 Instantie Datum uitspraak 07-03-2013 Datum publicatie 18-04-2013 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer AWB 12/26575 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBOBR:2013:5574, Bekrachtiging/bevestiging

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBOBR:2013:5574, Bekrachtiging/bevestiging ECLI:NL:RVS:2015:258 Instantie Raad van State Datum uitspraak 04-02-2015 Datum publicatie 04-02-2015 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201309828/1/A3 Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN4493

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN4493 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN4493 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 20-08-2010 Datum publicatie 20-08-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie SBR 10/2513 (voorlopige voorziening)

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2010:BM8140

ECLI:NL:RBAMS:2010:BM8140 ECLI:NL:RBAMS:2010:BM8140 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 01-02-2010 Datum publicatie 17-06-2010 Zaaknummer 449782 / KG ZA 10-209 en 449790 / FA RK 10-696 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:2709

ECLI:NL:CRVB:2014:2709 ECLI:NL:CRVB:2014:2709 Instantie Datum uitspraak 06-08-2014 Datum publicatie 13-08-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 12-3031 WTCG Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:2097

ECLI:NL:CRVB:2016:2097 ECLI:NL:CRVB:2016:2097 Instantie Datum uitspraak 03-06-2016 Datum publicatie 08-06-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14-5893 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Datum 18 maart Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 5. Telefoon

Datum 18 maart Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 5. Telefoon Bijlage Openbare versie beslissing op bezwaar Aangetekend met bericht van ontvangst Kristal Advies t.a.v. de heer ---------------- ------------------------------ --------------- UTRECHT Datum 18 maart

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:721

ECLI:NL:RBOVE:2017:721 ECLI:NL:RBOVE:2017:721 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 15-02-2017 Datum publicatie 16-02-2017 Zaaknummer ak_16 _ 1345 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:2650

ECLI:NL:RBDHA:2017:2650 ECLI:NL:RBDHA:2017:2650 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 20-03-2017 Zaaknummer 17/1303 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2012:BV7977

ECLI:NL:RBALK:2012:BV7977 ECLI:NL:RBALK:2012:BV7977 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 26-01-2012 Datum publicatie 06-03-2012 Zaaknummer 11/1543 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2005:AT2864

ECLI:NL:CRVB:2005:AT2864 ECLI:NL:CRVB:2005:AT2864 Instantie Datum uitspraak 29-03-2005 Datum publicatie 31-03-2005 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 02/6235 AOW/ANW e.a. Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:1408

ECLI:NL:RBNHO:2016:1408 ECLI:NL:RBNHO:2016:1408 Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum uitspraak 25-02-2016 Datum publicatie 10-03-2016 Zaaknummer AWB - 16 _ 134 Rechtsgebieden Bestuursprocesrecht Bijzondere kenmerken Voorlopige

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2011:5319

ECLI:NL:RBBRE:2011:5319 ECLI:NL:RBBRE:2011:5319 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 06-12-2011 Datum publicatie 22-05-2017 Zaaknummer AWB- 11_1954 Formele relaties Hoger beroep: ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2178, Bekrachtiging/bevestiging

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2012:BW7413

ECLI:NL:RBARN:2012:BW7413 ECLI:NL:RBARN:2012:BW7413 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 08-05-2012 Datum publicatie 04-06-2012 Zaaknummer 11/2280 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:4509

ECLI:NL:RBNHO:2016:4509 ECLI:NL:RBNHO:2016:4509 Instantie Datum uitspraak 06-06-2016 Datum publicatie 17-06-2016 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer AWB - 15 _ 4995 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:2972

ECLI:NL:RBAMS:2017:2972 ECLI:NL:RBAMS:2017:2972 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 04-04-2017 Datum publicatie 04-05-2017 Zaaknummer AMS 15/5918 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ3580

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ3580 ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ3580 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 22-02-2011 Datum publicatie 06-05-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB 10-504 AOW Bestuursrecht

Nadere informatie