Het Zwanenbos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2008-2012 Het Zwanenbos"

Transcriptie

1 VAN OPENBARE (SPECIALE) BASISSCHOOL Het Zwanenbos

2 Schoolplan Het Zwanenbos Inhoudsopgave 0 Inleiding 1. De visie 2. Het kwaliteitsbeleid 3a 3b 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g Het onderwijskundig beleid 3a1 Algemeen Bijlage 1: overzicht methodes 3a2 Het leerlingvolgsysteem 3a3 ICT 3a4 OAB 3a5 VVE 3a6 Meer samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid (TOM) 3a7 Ouderbetrokkenheid 3a8 Cultuur 3a9 Techniek 3a10 Actief Burgerschap en sociale integratie Het zorgbeleid Het personeels- en formatiebeleid 4a1 Het personeelsbeleid 4a2 Het formatiebeleid Het communicatiebeleid Het scholingsbeleid Het begeleidingsbeleid 4d1 Algemeen 4d2 Opleiden in school Het arbeidsomstandighedenbeleid Het marketingbeleid Het veiligheidsbeleid 5 Het financiële beleid 6. De Medezeggenschap

3 Schoolplan Het Zwanenbos Inleiding. Het schoolplan van de scholengemeenschap Het Zwanenbos geeft in kort bestek inzicht in het beleid en de beleidsveranderingen van de school voor de komende jaren. Het unieke concept van de school, waarbij naast de basisschool ook het speciaal basisonderwijs onder hetzelfde dak gehuisvest is en een school te zijn met leerlingen uit alle culturen en lagen van de bevolking maken dat er passend onderwijs gegeven wordt aan iedere leerling die ingeschreven staat op onze school. Speerpunten in het beleid zijn: Gezamenlijke verantwoordelijkheid De Schakelklas Ouderbetrokkenheid Taalverwerving Veiligheid

4 Schoolplan Het Zwanenbos De visie. Op Het Zwanenbos gaan wij uit van de gedachte dat ieder kind de kans krijgt alle basisvaardigheden te leren en zich optimaal te ontwikkelen om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Hiervoor biedt de school een klimaat aan waarbinnen kinderen zich welbevinden en waar in brede zin zorg wordt gegeven en ervaren. De ongelijkheid van kinderen wordt hierbij erkend. Lesstof en de geboden hulp worden hierop afgestemd. Onderwijs is ook het werken aan een overdracht van normen en waarden, sociale en culturele vaardigheden en een hoeveelheid kennis. Het uitgangspunt is dat iedereen respect heeft voor elkaar met behoud van de eigen identiteit. Het onderwijs wordt aangeboden in een onderwijsvorm die aansluit bij de vraag en te verwachten uitstroom mogelijkheid van het kind. Een leerkracht kiest dan naast de groepsgewijze instructie ook voor een instructie in subgroepen of een individuele instructie met verwerking op het niveau van de leerling. De basisschool werkt vanuit de gedachtegang van Weer Samen Naar School ``samen waar het kan, speciaal daar waar het moet``. Vanuit deze gedachte zijn er naast de reguliere basisschoolgroepen ook een aantal groepen met een leerstofaanbod voor de SBO-leerling. Kortweg gezegd: Kansrijk leren

5 Schoolplan Het Zwanenbos Het kwaliteitsbeleid. A. Het te realiseren kwaliteitsbeleid. B. De te realiseren beleidsaspecten op korte en middellange termijn (dit hoofdstuk is nog in ontwikkeling)

6 Schoolplan Het Zwanenbos a Het onderwijskundig beleid. 3a1 Algemeen A. Het te realiseren beleid 1. De school werkt met reguliere basisschoolgroepen naast sbo groepen. 2. Leerlingen van de reguliere basisschool stroom verlaten de school met een taal/ en leesniveau van eind groep In iedere groep wordt 3 lesuren per week besteed aan de creatieve vakken. 4. Er wordt voor iedere zorgleerling gewerkt met een ontwikkelingsperspectief voor de korte en de lange termijn. 5. De school beschikt over de mogelijkheden om vakken ook praktisch aan te bieden. 2. Het resultaat van een analyse van de actuele situatie. Ad 1: Sinds 1992 is ingestoken op een geïntegreerd schoolsysteem voor bao en sbo. Gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren en de verdichting van de problematiek is dit niet langer voor iedere leerling wenselijk. Ad 2: Veel leerlingen komen met een achterstand binnen. Bij meer dan de helft van onze leerlingen komt dit door het feit dat ze Nederlands als tweede taal verwerven. In de thuissituatie wordt vaak geen of niet correct Nederlands gesproken. Dit gegeven werkt door in alle situaties, in het spel, bij de rekenlessen en de wereldoriëntatievakken. De mix van bao en sbo is niet langer wenselijk daar er voor sommige leerlingen meer aandacht moet zijn voor de sociale aspecten in hun ontwikkeling en voor een andere leerling heeft de didactische ontwikkeling prioriteit. Er zijn vraagtekens gezet bij de wenselijkheid van de huidige methode. De school gaat over tot de invoering van Taalactief. Ad 3: De laatste jaren is er door het schoolteam veel geïnvesteerd in de harde vakken en de begeleiding van de zorgleerling. Op dit moment zien we dat de creatieve kant van de leerlingen te weinig aanbod komt. De kans om kinderen vaardiger te maken met als insteek de creatieve kant laten we liggen. Ad 4: Het ontwikkelingsperspectief. Op dit moment wordt voor iedere nieuwe sbo-leerling vanaf groep 3 het ontwikkelingsperspectief ingevuld. Voor jonge kinderen tot halverwege de schoolloopbaan, voor oudere leerlingen tot het einde van de basisschool. Nav de leerlingbespreking kan het ontwikkelingsperspectief in de szc-vergadering bijgesteld worden. Voor de leerlingen uit de groep Jonge Risico Kinderen wordt nav de leerlingbespreking in de szc vastgelegd wat het advies wordt voor het vervolg van het basisschooltraject. Het ontwikkelingsperspectief voldoet nog niet aan alle eisen. Voor zorgleerlingen in het bao wordt nog niet gewerkt met ontwikkelingsprofielen.

7 Schoolplan Het Zwanenbos Ad 5: De school zet in op een verbrede toelating daar in de toekomst meer moeilijk lerende kinderen deel uit kunne gaan maken van de schoolbevolking. Deze leerlingen vragen om praktische vakken. Op dit moment beschikt de school niet over een keuken, voldoende handvaardigheidmaterialen en passend lesmateriaal.

8 Schoolplan Het Zwanenbos Bijlage 1: overzicht methodes. Taal: Lezen: Rekenen: Schrijven: Wereld oriëntatie: Met zoveel woorden Zin in Taal Invoeringstraject Taal Actief Spelling in de Lift Taal Actief De Leessleutel Wie Dit Leest Wis en Reken Maatwerk Schrijven in de basisschool Handschrift De Grote Reis Sociaal/emotioneel: Sova in de Klas Verkeer: Engels: Techniek: Klaar Over The Team De Techniektorens De kleutergroep werkt met het Piramide project gericht op de 8 ontwikkelingsgebieden.

9 Schoolplan Het Zwanenbos a2 HET LEERLINGVOLGSYSTEEM. Het te realiseren beleid 1. Vanaf groep 4 wordt gewerkt met Viseon; het leerlingvolgsysteem voor de sociaal emotionele ontwikkeling. 2. Iedere leerkracht maakt zelf de analyses en het plan van aanpak nav de toetsresultaten. 3. Jaarlijks worden de resultaten van de cito-eindtoets geëvalueerd en indien gewenst omgezet in een plan van aanpak. 4. Het cito lvs en de toetsing volgt 2 lijnen, die van de bao en de speciale leerling. A. Het resultaat van een analyse van de actuele situatie. Ad 1:Viseon, het sociaal-emotionele lvs, is nog niet afgenomen. Dit heeft vertraging opgelopen in de planning. Dit heeft een technische oorzaak. De school hanteert een individueel leerlingvolgsysteem, Viseon is zo niet ingericht. Er is overleg met de citogroep of en hoe een en ander in te voeren is. Ad 2:Na een toetsperiode worden de resultaten met IB besproken. Nav. de toetsen worden analyses gemaakt, nog niet structureel door iedereen. IB speelt hierin een grote rol. Nav. de toetsuitslagen worden er op leerling en op groepsniveau afspraken gemaakt. Ook worden vanuit de hulpboeken activiteiten aangeboden. Ook hier speelt IB een belangrijke rol. Ad 3: Het maken van een plan van aanpak ligt op directie niveau. Het team is daar te weinig bij betrokken. Ad 4: Alle leerlingen worden nu gevolgd volgend het systeem van de speciale leerling, het individuele lvs van cito.

10 Schoolplan Het Zwanenbos a3 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT). A. Het te realiseren beleid. 1. De school hanteert een totaal gedigitaliseerd zorgsysteem, waarin ook handelingsplannen, contacten met ouders en afspraken gemaakt in de schoolzorgcommissie terug te vinden zijn. 2. De computers worden in iedere groep 50% van de tijd ingezet voor het afnemen van digitale toetsen en remediërende (extra) oefenstof waarvan het hele team kennis heeft genomen. 3. De leerkrachten die in de bovenbouw werken zijn op de hoogte van en gebruiken alle mogelijkheden van het digitale schoolbord. Ad 1: Gegevens uit de schoolzorgcommissie besprekingen, de handelingsplannen de rapporten en een groot deel van de oudergesprekken worden digitaal gemaakt. Ook alle cito gegevens zijn digitaal. Er is nog geen ordening van het geheel in een programma. Ad 2: In alle groepen worden de computers ingezet. Niet in alle groepen wordt de computer voor minimaal 50% van de tijd ingezet voor remediërende oefenstof. Dit blijkt erg leerkracht afhankelijk. De programma s die we gebruiken zijn niet gescreend op extra oefenstof en remediërend materiaal passend bij de methodes die wij gebruiken. Niet alle programma s zijn zo gebruiksvriendelijk dat de leerkracht er daadwerkelijk weinig omkijken naar heeft. Ad 3: In de groepen 6,7 en 8 en in de schakelklas wordt gewerkt met digitale borden. De leerkrachten ontdekken de mogelijkheden van de borden en ondersteunen elkaar. De ICT er volgt deze ontdekkingsreis en steunt met ondermeer vragen over de hardware. Ook voor andere prestaties en soms voor een teambijeenkomst wordt een digitaal schoolbord gebruikt. De onderbouwleerkracht wordt gestimuleerd het bord ook te gebruiken wanneer het lokaal beschikbaar is.

11 Schoolplan Het Zwanenbos a4 Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). A. Het te realiseren OAB-beleid. 1. In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met kleinere groepen of een onderwijsassistente om de leerlingen een groot taalaanbod te geven. 2. Een extra taaljaar wordt in groep 5 aangeboden aan die leerlingen die goede mogelijkheden hebben maar in verhouding op de testgegevens achterblijven op woordenschat en begrijpend lezen. (De Schakelklas). 3. Het vergroten van de woordenschat wordt ook in praktische lessen aangeboden. Ad 1: Het aantal leerlingen in de eerste 2 groepen is de laatste jaren sterk afgenomen. Hierdoor ook het aantal wegingsleerlingen. De vaardigheid en kennis van het Nederlands is bij de leerlingen niet gestegen, Sterker nog, we zien een toename van leerlingen waarbij de peutertoetsen afgenomen moeten worden om een beheersingsniveau te kunnen vaststellen. Iedere jaar komen er kinderen in groep 1 of 2 die het Nederlands niet of onvoldoende spreken. De school start met het Speeltaalhuis om kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar een halve dagopvang te bieden, gericht op taal. Op deze manier willen we voorkomen dat er leerlingen met een achterstand de basisschool instromen omdat de ouders geen gebruik maken van de reguliere dagopvang en peuterspeelzalen. De leidsters werken met Piramide. Ad 2: In school is een schakelklas. Leerlingen die naar groep 5 gaan komen in aanmerking voor de schakelklas wanneer zij een goede ontwikkeling doormaken maar gehinderd worden door een beperkte woordenschat. In de schakelklas wordt een talige omgeving gecreëerd met veel interactieve lessen. De eerste schakelklasleerlingen komen nu in de eindgroepen.. Ad 3: Geconstateerd wordt dat leerlingen in de bovenbouw te weinig daadwerkelijk ervaren van bepaalde woorden betekenen. Het is teveel schrift en papier. Ze weten bijvoorbeeld dat ze zee zout is, maar hebben dit nooit geproefd, ze weten dat er duinen zijn, maar hebben geen idee hoe hoog omdat ze nooit een duin opgelopen hebben. Zelf ervaren, zelf doen, zelf zien zijn de sleutelwoorden en is wat van thuis uit in veel gezinnen niet aangeboden wordt. De school moet hier een rol in spelen. De meeste lessen vinden nu plaats binnen de muren van de school en uit boeken. Zelf ervaren is niet altijd een onderdeel van de les.

12 Schoolplan Het Zwanenbos a5 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). A. Het te realiseren VVE-beleid. 1. Bij de overstap naar groep 3 is er geen taalachterstand meer. 2. Iedere week bezoekt de helft van de ouders de inloopochtenden. 3. Er is een goede doorstroom van de peuterspeelzaal en het speeltaalhuis naar groep 1 van ons basisonderwijs. 4. Motorische achterstanden bij kleuters worden in de kleutergroepen aangepakt. Ad1: De school ziet een grote vooruitgang bij de kinderen op de citotoetsuitslagen. De school constateert ook dat leerlingen die een voldoende scoren op de cito toch nog niet zo taalvaardig zijn als een gemiddeld Nederlands kind. Het taalbegrip op woordniveau is vooruitgegaan, de toepassing van taal blijft achter. Ad2: De school ziet dat het veelal dezelfde ouders zijn die regelmatig de inloopochtend op woensdag bezoeken. Gemiddeld zijn er 6 ouders op de in loopochtend in de groep. Het contact met die ouders wordt op prijs gesteld. Ad 3: De samenwerking met de peuterspeelzaal is minimaal. Dit heeft twee redenen. De peuterspeelzaal bevindt zich aan de andere kant van het park en er komen maar weinig kinderen vanuit de peuterspeelzaal naar onze school. De bereidheid tot overleg en communicatie vanuit de peuterspeelzaal is er wel. De school moet hierin wel het voortouw nemen. Ad 4: Het afgelopen jaar hebben we de vakleerkracht ingezet voor de kleutergroepen. Dit en het inpandige speellokaal heeft na een jaar een grote vooruitgang wat betreft het bewegingspatroon van de kleuters laten zien. De kinderen gaan met sprongen vooruit.

13 Schoolplan Het Zwanenbos a6 Meer samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid (TOM) A. Beschrijving van het beleid. 1. De leerkrachten gebruiken hun competenties om de vaardigheden van andere teamleden te vergroten in de begeleiding van de leerlingen. 2. De personeelsleden voelen zich verantwoordelijk voor het hele gebouw en laten dat ook zien. Ad 1: Het project binnen de school dat de titel TOM draagt, heeft zich tot nu toe afgespeeld binnen de groepen 7 en 8. TOM heeft ons de mogelijkheid gegeven om de 50 leerlingen uit 7 en 8 als een geheel te gaan zien en dagelijks met 3 fulltime krachten het werk te verdelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanpak van de leerlingen en de competenties van de leerkrachten. Competenties die leerkrachten bezitten of zich eigen gemaakt hebben, worden niet altijd gedeeld. Er wordt wel gesignaleerd dat er sterke en zwakke kanten bij anderen zijn, maar hier volgt niet direct een actie op. Gezamenlijke verantwoordelijkheid betreft ook het aanspreken van leerlingen en ouders buiten de groep. Hier zijn verschillen zichtbaar. Ad 2: We zitten nu in een nieuw gebouw en het alles keurig, net en op orde houden vraagt om een totale investering. Iedereen moet zich met open ogen door de ruimtes bewegen.

14 Schoolplan Het Zwanenbos a7 Ouderbetrokkenheid. A. Het te realiseren beleid 1. De ouderkamer wordt wekelijks bezocht door minimaal 12 ouders, waaronder ook ouders van leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool. 2. De themaochtenden die in de ouderkamer gegeven worden, worden gemiddeld door minimaal 20 ouders bezocht. 3. Kennis bij de ouders over het belang van ouderbetrokkenheid, het schoolsysteem en de inspraakorganen. 4. De oudercursus Taal Totaal kent jaarlijks een stijging van minimaal 2 ouders.. Ad 1: Op dit moment zijn er gemiddeld 9 ouders die wekelijks de ouderkamer bezoeken. Over het algemeen zijn dit ouders van leerlingen uit de onderbouw van de school. Ad 2: De opkomst bij de themaochtenden is heel verschillend. Niet altijd te verklaren door het thema. De posters en de aankondiging in de nieuwsbrief lijken niet voldoende. Ad 3: Ouders zijn niet altijd gewend samen met de school over opvoeding te praten. Deels uit onmacht (door de taal) en deels uit onwetendheid. Onbegrip van beide kanten maakt dat een gesprek soms moeizaam verloopt. Als school wil je duidelijk zijn maar je wordt soms niet begrepen. Als school wil je ieder kind dat bieden wat hij/zij nodig heeft en daardoor afwijken van het reguliere programma ook dat wordt niet altijd begrepen. De leerkrachten zijn zich door de trainingen beter bewust van het belang van een goede communicatie. Niet alle leerkrachten zijn even vaardig in het praten met ouders die opgegroeid zijn in een nader milieu dan dat zij kennen. Ad 4: Er zijn veel meer ouders die baat zouden hebben bij de cursus Taal Totaal waar naast Nederlandse les ook aandacht besteed wordt aan de manier waarop Het Zwanenbos onderwijs vormgeeft. De groep bestaat nu uit 6 ouders die de lessen volgen. Deze zijn in het afgelopen jaar ook al gewisseld. Het feit dat ze ook verplicht moeten gaan werken, soms ziek zijn of om een andere reden zich afmelden maakt dat de groep nooit compleet is. Een inventarisatie onder de leerkrachten leverde een aantal van 48 ouders op waarmee de communicatie, vanwege een taalprobleem, niet goed loopt.

15 Schoolplan Het Zwanenbos a8 Cultuurbeleid. A. Het te realiseren beleid. 1. Alle leerlingen bezoeken jaarlijks minimaal 3 culturele evenementen. 2. Ieder jaar vormt cultuur het onderwerp van een projectweek. 3. Voor de expressievakken is er een doorgaande lijn in de school. Ad 1: Het Zwanenbos neemt deel aan het stimuleringsprogramma. Veel van onze leerlingen komen niet of nauwelijks in aanraking met cultuur. Jaarlijks schrijven wij ons in voor de gemeentelijke activiteiten. Iedere groep is hierdoor in de gelegenheid jaarlijks een voorstelling bij te wonen. De school heeft een nauwe samenwerking met de bibliotheek en organiseert in samenspraak met de bibliotheek voor iedere groep minimaal 2 activiteiten. De school is actief in het zoeken en speuren naar gratis of zeer voordelige activiteiten voor onze leerlingen. Ad 2: Jaarlijks wordt er een projectweek gehouden met daaraan gekoppeld een kijkavond voor de ouders. Niet altijd is het onderwerp gekozen vanuit het oogpunt cultuur. Ad 3: Er zijn geen afspraken gemaakt over de aan te bieden onderwerpen bij de expressievakken. Er is, vanuit de leerkrachten, vraag naar een doorgaande lijn in de school met een methode als leidraad.

16 Schoolplan Het Zwanenbos a9 Techniek A. Het te realiseren beleid. 1. In alle groepen is het vak techniek ingeroosterd en het vak techniek is ingebed in de school. 2. Leerlingen in groep 8 denken positief over de technische beroepen. 3. De school beschikt over gereedschap passend bij de techniek opdrachten. Ad 1: Techniek staat in iedere groep op het rooster. In alle groepen is nu 1 jaar gewerkt met de techniektorens. De geluiden zijn positief. Een aantal lessen blijken moeilijk te zijn voor de leerlingen. Dit kan samenhangen met het feit dat techniek niet structureel aangeboden is geweest vanaf groep 1. De aansturing van de coördinator is nodig om technieklessen structureel aan bod te laten komen in de groepen. Niet alle 20 lessen zijn in de groepen aan bod gekomen. Ad 2: Vanuit het VTB fonds is er een jaarlijkse monitoring. Na het eerste jaar blijkt nog niet dat leerlingen positiever staan ten opzichte van de technische vakken. Ad 3: Voor veel opdrachten missen we voldoende gereedschap om met de kinderen te kunnen sleutelen en knutselen.

17 Schoolplan Het Zwanenbos a10 Actief Burgerschap en sociale integratie. A. Het te realiseren beleid 1. De school geeft jaarlijks 4x aandacht aan een maatschappelijk thema 2. Er wordt 2x per jaar een teamvergadering samen met de leerlingenraad gehouden. 3. In iedere groep worden wekelijks speciale groeps- en spelmomenten ingezet om de sociale contacten van leerlingen te bevorderen. 4. In school is een overzicht van de lessen per leerjaar die passen bij actief burgerschap en sociale integratie. Ad 1: Iedere leerkracht besteed aandacht aan maatschappelijke thema s passend bij de methode of naar aanleiding van bijvoorbeeld een krantenbericht. Het thema blijft dan binnen een groep of een bouw. Ad 2: De leerlingenraad bestaat uit gekozen leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8. Zij vergaderen iedere 6 weken onder leiding van de adjunct. De adjunct verzorgt de terugkoppeling naar het team. Ad 3: Het is van belang dat kinderen goed leren samenspelen, delen en afspraken maken. Dit is een voorwaarde om later tot samenwerking te komen. Op school zien we dat er veel conflicten bij het spelen ontstaan. Kinderen moeten leren met afspraken om te gaan. Samenspelen maakt ook een grotere saamhorigheid. Ad 4: In de methodes zitten lessen die passen bij dit onderwerp. Of dit voldoet of dat we onderwerpen missen is nu niet zichtbaar.

18 Schoolplan Het Zwanenbos B HET ZORGBELEID A. Het te realiseren beleid 1. In de school wordt gewerkt volgens het model HGPD. 2. Voor iedere zorgleerling is helder omschreven wat zijn of haar ontwikkelingsperspectief is voor de korte en de lange termijn. 3. Het ontwikkelingsperspectief is een vast onderdeel van de leerling-besprekingen met IB en in de SZC. 4. De school beschikt over een geordende en gedigitaliseerde centrale orthotheek. 5. De school is toegerust voor brede toelating van SBO populatie 1. De probleembeleving van de leerkracht en de ouders wordt in beeld gebracht. Op dit moment is er nog niet in alle gevallen voldoende consensus tussen de probleem percepties van ouders en school. Er wordt nog niet gewerkt aan de hand van het ordeningskader vanuit de HGPD. De handelingsplanning is een cyclisch proces. De compenserende factoren van de leerling worden nog niet altijd meegenomen in de handelingsplanning. Het pedagogisch optimisme is nog geen gemeengoed geworden. 2. Het ontwikkelingsperspectief op de lange termijn is van de nieuw ingeschreven SBO leerlingen vastgelegd. Het model is in ontwikkeling. Het ontwikkelingsperspectief op de korte termijn wordt in de handelingsplanning meegenomen. 3. Het ontwikkelingsperspectief kan nu nog niet structureel besproken worden. Niet voor iedere zorgleerling is er een ontwikkelingsperspectief en leerkrachten hebben er nog te weinig ervaring mee. 4. De orthotheek bevindt zich op dit moment deels in een gebouw, deels in verhuisdozen. Met de overgang naar de nieuwbouw zal er een vaste plaats voor komen. Er is een gedigitaliseerde inhoudsopgave, een uitgebreid gedigitaliseerd systeem is nog niet opgezet. 5. De leerkrachten zijn met elkaar in gesprek geweest over het moeilijk lerend kind. Leerkrachten zijn ook in de gelegenheid geweest om te gaan kijken op De Vuurtoren, onze collega sbo-school met veel ervaring op het gebied van het moeilijk lerend kind. In school heeft het afgelopen jaar naast de JRK een brede sbo-groep gefunctioneerd in de middenbouw.

19 Schoolplan Het Zwanenbos a Het personeels- en formatiebeleid. 4A. 1. Het personeelsbeleid. A. Het te realiseren beleid 1. Met ieder personeelslid wordt een gesprekscyclus gevolgd met een opstartgesprek aan het begin van het schooljaar, de cyclus van functioneren en beoordelen en een voortgangsgesprek 1x per 3 maanden. 2. Leerkrachten werkzaam in de SBO-(accent)groepen beschikken over alle competenties wat betreft de zorgaspecten. 3. De leerkrachten met groepsverantwoordelijkheid hebben geen niet lesgebonden taken die onder schooltijd uitgevoerd moeten worden. 4. Er is een inzichtelijk taakbeleid ten aanzien van alle niet lesgebonden uren. 5. Ieder personeelslid heeft een bekwaamheidsdossier. 6. De directeur besteed minimaal 1 dag in de week aan de uitvoering van personeelsbeleid. 7. Er is een schoolspecifieke herplaatsingsprocedure. B. Het resultaat van een analyse van de huidige situatie Ad 1: Er worden nog geen structurele voortgangsgesprekken gevoerd nav van afspraken gemaakt in het functioneringsgesprek en/of beoordelingsgesprek. Opstart gesprekken hebben wel plaatsgevonden. De overstap naar het beoordelen van competenties is wrang. Voor sommige personeelsleden geldt dat je functioneringgesprekken hebt gevoerd via het ene systeem en beoordelingsgesprekken via het andere systeem. Dit maakt een vergelijk moeilijk. Ad 2: Er wordt nu alleen een duidelijk onderscheid gemaakt in competenties op het gebied van zorg voor de leerkrachtverdeling over de diverse groepen wat betreft de JRK. Alle overige groepen zijn een mix ven bao en sbo leerlingen. Ad 3: Voor PAB eb IB geldt dat deze formatie niet ingezet worden ook in een groep, niet structureel en ook niet bij ziekte. Andere extra activiteiten zijn soms wel over leerkrachten met ook groepsverantwoording verdeeld. Deze personeelswisselingen brengen meer onrust in de groepen, met name de SBO leerling heeft hier weinig profijt van. Zij hebben een vaste structuur hard nodig. Ad 4: Alle extra taken staan op papier met een korte taakomschrijving. Er is geen koppeling aan een aantal uren gemaakt. De taken zijn niet evenredig verdeeld over de personeelsleden. Ad 5: Alle leerkrachten zijn geïnformeerd over de wet BIO en zijn gevraagd alle relevante documenten aan te leveren. Hoe we het bij gaan houden is bovenschools afgesproken maar nog niet ingevoerd in de school. Ad 6: Deze uren zijn niet zo specifiek aangemerkt maar de beleving is dat een dag niet gehaald wordt. Ad 7: Een specifiek herplaatsingsbeleid is er niet.

20 Schoolplan Het Zwanenbos A. 2. Het formatiebeleid. A. Het te realiseren beleid 1. De interne begeleider en de ambulant begeleider hebben geen groepsverantwoordelijkheid. 2. Bij 2 JRK groepen is er fulltime een onderwijsassistente aanwezig. 3. In alle groepen wordt minimaal 1 lesuur gymnastiek door een vakleerkracht gegeven. 4. De school beschikt tijdens alle schooluren over administratie en tijdens de ochtenden over een conciërge. Ad 1: een enkele keer worden deze personeelsleden gevraagd ziektevervanging in te vullen. Het gevolg is dat er direct een achterstand is in hun werk. Ad 2: Gezien de diversiteit van de problematiek en de soms individuele zorg die de leerlingen nodig hebben, is het noodzakelijk een onderwijsassistente voor de JRK groepen achter de hand te hebben. Ad 3: Door het lagere leerlingenaantal heeft de school kunnen experimenteren met een vakleerkracht in de kleutergroepen. Dit is een meerwaarde gebleken boven een of twee uur MRT. Er worden meer leerlingen motorisch goed begeleid en gevolgd. De vakleerkracht werkt met een LVS voor de motorische ontwikkeling. Ad 4: Op dit moment beschikt de school over een conciërge en administratie. De administratie is op dit moment een formatieplaats 1,2. De formatie conciërge omvat 0,4.Zij werken niet evenwichtig verdeeld over de week. Zo zijn er momenten dat er volop extra handen aanwezig zijn, tegenover momenten dat er niemand extra is om de telefoon te beantwoorden of de deur te openen. In de nieuwbouw is dit ongunstig daar de lokalen ver verwijderd zitten van de hoofdingang. Van leerkrachten wordt steeds meer onderwijs op maat gevraagd en een intensievere begeleiding van de leerlingen. Hun tijd is kostbaar en zou niet besteed moeten worden aan extra kopieer en opruimwerkzaamheden.

21 Schoolplan Het Zwanenbos b Communicatiebeleid. A. Het te realiseren beleid 1. De teamvergaderingen bevatten voor meer dan 50% een onderwijsinhoudelijk onderwerp met ruimte voor inbreng en discussie. 2. De verschillende coördinatoren (zowel van vakgebieden als bijzondere taken) informeren minimaal 2x per jaar het team en de directie en ontvangen feedback. 3. iedereen in de school hanteert het model van de open communicatie zowel voor de personeelsleden onderling als naar ouders en externen. Ad 1: In de teamvergaderingen gaat een groot deel van de tijd op aan mededelingen en een rondvraag. De agenda is vaak te vol waardoor punten doorgeschoven moeten worden. Teamvergaderingen vinden iedere 3 weken plaats. De bouwvergaderingen vallen daartussen. De vergaderingen willen we binnen 1 ½ uur afronden. Dit lukt niet altijd maar het gevoel is er ook dat het efficiënter kan. Ad 2: In school zijn er vele disciplines en werkgroepjes die het onderwijs en/of de leerkrachten ondersteunen. Het blijkt dat het regelmatig voorkomt dat informatie niet of onvolledig bij iedereen is aangekomen. Overleg met de verschillende coördinatoren verloopt niet voor alle geledingen volgens een vaste structuur. Ad 3: Het blijkt wenselijk ieder jaar aan de gevolgde communicatiecursus een open houding zowel in woord als gebaar aandacht te besteden. Alleen al vanwege wisselingen in het personeel. Wanneer een gesprek moeilijk verloopt, is het een valkuil verdedigend of gesloten te reageren. Dit is de dooddoener in communicatie.

22 Schoolplan Het Zwanenbos c Het scholingsbeleid. A. Het te realiseren beleid. 1. Het schoolteam beschikt over kennis en inzicht in de belevingswereld van de leerling met een beneden gemiddelde intelligentie. 2. De leerkrachten beschikken over de competentie om te werken met de interactiewijzer. 3. Leerkrachten werken handelingsgericht. 4. De leerkrachten in de JRK werkend zijn specifiek geschoold in het jonge kind. 5. De leerkracht is bekend met de meest voorkomende leer- en gedragsstoornissen. 6. De leerkrachten bezitten de vaardigheid om kinderen te leren samen spelen. 7. Het team leert de theorie geleerd in de afgelopen jaren, praktisch vorm te geven. Ad 1: De laatste jaren zijn er veel jonge en nieuwe leerkrachten komen werken die geen nascholing hebben gevolgd op het gebied van sbo. De sbogeschoolde leerkrachten vervullen IB/AB en RT taken. Het schoolteam heeft geen ervaring in het werken met de leerling met een beneden gemiddelde intelligentie. Ad 2 en 3: zie zorgplan Ad 4: De Jonge Risico Leerling vraagt om een individuele benadering en planning. Het vroeg signaleren en het geven van een juist onderwijsadvies vraagt blijvend om op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen, zowel pedagogisch, didactisch als sociaal. Ad 5: Teamscholing is gevolgd op het gebied van NLD, ADHD, hechtingsstoornissen en de motorische ontwikkeling van een kind. Ontwikkelingen gaan hard en het is zinvol jaarlijks aandacht te besteden aan een (leer)stoornis. Ad 6: Leerlingen kunnen overvraagd worden in het samen moeten werken, soms blijkt dat er bij de leerling hiaten zijn in het samen kunnen spelen. Een samenwerking tussen leerlingen kan dan ook niet goed gaan. Ad 7: De laateste jaren is er veel aandacht geweest voor theoretische scholing op het gebied van kennisverwerving. Wil je kindreen alle kansen geven dan is het noodzakelijk dat leerkrachten ook praktisch geschoold zijn en blijven.

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Schooljaarplan CBS De Piramiden

Schooljaarplan CBS De Piramiden Schooljaarplan CBS De Piramiden 2016 2017 In dit schooljaarplan beschrijven we de doelstellingen van het huidige schooljaar. Dit plan is tot stand gekomen na overleg met de teamleden tijdens een teamsessie.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

VAN OPENBARE (SPECIALE) BASISSCHOOL. Het Zwanenbos. Raamwerk Schooljaarverslag Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer

VAN OPENBARE (SPECIALE) BASISSCHOOL. Het Zwanenbos. Raamwerk Schooljaarverslag Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer VAN OPENBARE (SPECIALE) BASISSCHOOL Het Zwanenbos 0. Inleiding. Dit jaarverslag geeft een indruk van de stappen die de school gezet heeft om daadwerkelijk te kunnen stellen dat er sprake is van een professionele

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

Aanbod SchakelKlas voor Kleuters

Aanbod SchakelKlas voor Kleuters Aanbod SchakelKlas voor Kleuters Van woorden word je wijzer De SchakelKlas voor Kleuters (SKK) van FlevoMeer Bibliotheek biedt in Lelystad al ruim tien jaar ambulante begeleiding aan kleuters die meer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 Evaluatie CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Zie rekenverbetertraject. Doorgaande lijn woordenschat onderwijs is 100% zichtbaar. Directie en IB bezoeken alle groepen op dit onderwerp.

Zie rekenverbetertraject. Doorgaande lijn woordenschat onderwijs is 100% zichtbaar. Directie en IB bezoeken alle groepen op dit onderwerp. 1.2 Schooljaar 2010 2011 Onderwijskundige beleidsvoornemens Terugblik op 2010-2011 Onderwerp Stand van zaken Beoogd resultaat (incl. indicatoren) Rekenen Nieuwe methode Alles telt voor de groepen 3 t/m

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Rk Basisschool Op Dreef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Rk Basisschool Op Dreef RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Rk Basisschool Op Dreef Plaats : Nieuw-Vennep BRIN nummer : 09VX C1 Onderzoeksnummer : 273217 Datum onderzoek : 18 februari

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Uitvoeringsplan obs De Ster

Uitvoeringsplan obs De Ster Uitvoeringsplan - obs De Ster Inleiding In dit uitvoeringsplan voor het schooljaar - wordt beschreven op welke manier het team van De Ster het beleid zoals beschreven in het Meerjaren Beleidsplan -2015

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schoolgegevens: Daltonschool De Waterval

Schoolgegevens: Daltonschool De Waterval Evaluatie Jaarplan 2012-2013 Schoolgegevens: Daltonschool De Waterval Brinnummer: 12 EQ Directeur: R. Alfons Locatieleider: T. Middelkoop Adres hoofdvestiging: Cronjéstraat 46, 3851 ZS Ermelo Contact school:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

The world needs Men without fear Helen Parkhurst (1887 1973)

The world needs Men without fear Helen Parkhurst (1887 1973) The world needs Men without fear Helen Parkhurst (1887 1973) J a a r p l a n 2014 2015 Schoolgegevens: Daltonschool De Vlinderboom Brinnummer: 11 VA Directeur: M.Hoekstra Locatieleider: M.Stevens Adres

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom Plaats : Almere BRIN-nummer : 23ZV Onderzoeksnummer : 126477 Datum schoolbezoek : 5 juni Rapport vastgesteld te Utrecht op 16

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Regenboog Plaats : Holten BRIN nummer : 10KQ C1 Onderzoeksnummer : 271915 Datum onderzoek : 20 maart 2014 Datum vaststelling : 22 april 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Schuilplaats

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Schuilplaats RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Schuilplaats Plaats : Putten BRIN nummer : 23ZZ C1 Onderzoeksnummer : 150592 Datum onderzoek : 15 januari 2013 Datum vaststelling : 28 maart

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20TX Onderzoeksnummer : 121096 Datum schoolbezoek : 6 januari

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Jaarplan 2010-2011 Versie augustus 2011 Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Actiepunt 4A: Schoolplan Hoofdstuk 4 Onderwijskundig beleid: Obs de Schovenhorst heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Regenboog

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Regenboog RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Regenboog Plaats : Breukelen Ut BRIN-nummer : 06CO Onderzoeksnummer : 127272 Datum schoolbezoek : 17 september 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Het schooljaarplan is uitgewerkt in ACTIEPLANNEN

Het schooljaarplan is uitgewerkt in ACTIEPLANNEN Schooljaarplan 2016-2017 De Rank 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Het schooljaarplan is uitgewerkt in ACTIEPLANNEN Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Toermalijn 1 Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014 De Startbaan - 2 oktober 214 1B. Onderwijskundig concept van de school Onderwijskundig concept van de school Onze school zet de laatste jaren in op kwaliteitsgericht coachen. Daarbij gaan we uit van de

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. K'nijntje

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. K'nijntje RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE K'nijntje Plaats : Den Helder LRKP nummer : 204262859 Onderzoeksnummer : 282070 Datum onderzoek : 17 februari 2015 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Minister Marga Klompéschool

Minister Marga Klompéschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Minister Marga Klompéschool Algemene gegevens School Minister Marga Klompéschool BRIN 17RX Directeur R. van der Veer Adres Robert Kochplaats 346-348 Telefoon

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94593 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs "De Beiaard"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs De Beiaard RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK rkbs "De Beiaard" Plaats : Utrecht BRIN nummer : 10PY C1 Onderzoeksnummer : 268816 Datum onderzoek : 12 december 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Contacten met ouders

Contacten met ouders Schoolontwikkelplan Jaar 2015-2016 School De Hoeksteen Directeur Marry Vollebregt en Jacintha Floris Datum 3 juli 2015 (concept) 4 september 2015 (definitief) Inleiding In dit schoolontwikkelplan 2015-2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2013-2014 Basisschool Jan Ligthart Plaats : Zelhem BRIN nummer : 10EJ C1 Onderzoeksnummer : 274481 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 16 juni

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. De Windroos

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. De Windroos RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. De Windroos Plaats : Delfzijl BRIN-nummer : 08UN Onderzoeksnummer : 127233 Datum schoolbezoek : 17 september 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Regenboog

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Regenboog RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Regenboog Plaats : Noordwijkerhout BRIN-nummer : 18FG Onderzoeksnummer : 125639 Datum schoolbezoek : 5 april 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Delfshaven

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Delfshaven RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Delfshaven Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 11UB Onderzoeksnummer : 123803 Datum schoolbezoek : 13 oktober Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge Jaarverslag 2014-2015 Jaarplan 2015-2016 o.b.s. de Sprenge Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Beleidsvoornemens Onderwijskundige ontwikkelingen In- en uitstroom Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS Evaluatie van schooljaar 2009-2010 In dit verslag kijken we terug op het schooljaar 2009-2010. Ook in dit jaar hebben er veranderingen plaatsgevonden en zijn er verbeteringen

Nadere informatie

Planmatig samenwerken met ouders

Planmatig samenwerken met ouders Ouderparticipatie Team Planmatig samenwerken met ouders Samen vooruit! Tamara Wally Tamara Wally (MSc.) is werkzaam bij de CED- Groep. Ze werkte mee aan de publicatie Samen vooruit, over planmatig werken

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander Plaats : Heerde BRIN-nummer : 10QT Onderzoeksnummer : 123722 Datum schoolbezoek : 29 september 2011 Rapport

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL ER-RISÈLÈH

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL ER-RISÈLÈH VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL ER-RISÈLÈH Locatie : Basisschool Er-Risèlèh Brinnr. : 24DH Plaats : 2313 AB Leiden Reg.nr.

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs De Baskuul

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs De Baskuul RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK rkbs De Baskuul Plaats : Lutjebroek BRIN nummer : 11VV C1 Onderzoeksnummer : 247045 Datum onderzoek : 17 september 2013 Datum vaststelling : 6 november 2013

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs St. Jozef Plaats : 't Zand Nh BRIN-nummer : 15CY Onderzoeksnummer : 125352 Datum schoolbezoek : 13 februari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR School : basisschool De Krullevaar Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 Datum schoolbezoek : 8 mei 2007 Datum

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool De Telgenkamp, Hengelo

Jaarverslag MR Basisschool De Telgenkamp, Hengelo Jaarverslag MR 2015-2016 Basisschool De Telgenkamp, Hengelo 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Algemeen...4 1.1. Samenstelling MR en datum van indiensttreding...4 1.2. Taakverdeling...4 1.3. Vergaderfrequentie...4

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26AY Onderzoeksnummer : 124872 Datum schoolbezoek : 24 January 2012 Rapport

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 'Comenius'

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 'Comenius' RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 'Comenius' Plaats : Zeist BRIN-nummer : 03KW Onderzoeksnummer : 121055 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Utrecht : 15 februari

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Jaarverslag MR Beatrixschool

Jaarverslag MR Beatrixschool Jaarverslag MR Beatrixschool Schooljaar 2012-2013 Een jaarverslag om als Medezeggenschapsraad ouders/verzorgers en medewerkers te informeren over, en te betrekken bij zaken, die veelal jaarlijks, aan bod

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Pareltje de Schatkaart Plaats : Delft LRKP nummer : 198321922 BRIN nummer : 13QZ C2 Onderzoeksnummer : 288192

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. Het Groene Hart Plaats : Zuidwolde Dr BRIN nummer : 12TS C1 Onderzoeksnummer : 196419 Datum onderzoek : 6 juni 2013 Datum vaststelling : 11 juni 2013

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS School : De Kubus Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 Datum schoolbezoek : 18 december 2006 Datum vaststelling : 22 maart 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie