Het Zwanenbos

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2008-2012 Het Zwanenbos"

Transcriptie

1 VAN OPENBARE (SPECIALE) BASISSCHOOL Het Zwanenbos

2 Schoolplan Het Zwanenbos Inhoudsopgave 0 Inleiding 1. De visie 2. Het kwaliteitsbeleid 3a 3b 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g Het onderwijskundig beleid 3a1 Algemeen Bijlage 1: overzicht methodes 3a2 Het leerlingvolgsysteem 3a3 ICT 3a4 OAB 3a5 VVE 3a6 Meer samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid (TOM) 3a7 Ouderbetrokkenheid 3a8 Cultuur 3a9 Techniek 3a10 Actief Burgerschap en sociale integratie Het zorgbeleid Het personeels- en formatiebeleid 4a1 Het personeelsbeleid 4a2 Het formatiebeleid Het communicatiebeleid Het scholingsbeleid Het begeleidingsbeleid 4d1 Algemeen 4d2 Opleiden in school Het arbeidsomstandighedenbeleid Het marketingbeleid Het veiligheidsbeleid 5 Het financiële beleid 6. De Medezeggenschap

3 Schoolplan Het Zwanenbos Inleiding. Het schoolplan van de scholengemeenschap Het Zwanenbos geeft in kort bestek inzicht in het beleid en de beleidsveranderingen van de school voor de komende jaren. Het unieke concept van de school, waarbij naast de basisschool ook het speciaal basisonderwijs onder hetzelfde dak gehuisvest is en een school te zijn met leerlingen uit alle culturen en lagen van de bevolking maken dat er passend onderwijs gegeven wordt aan iedere leerling die ingeschreven staat op onze school. Speerpunten in het beleid zijn: Gezamenlijke verantwoordelijkheid De Schakelklas Ouderbetrokkenheid Taalverwerving Veiligheid

4 Schoolplan Het Zwanenbos De visie. Op Het Zwanenbos gaan wij uit van de gedachte dat ieder kind de kans krijgt alle basisvaardigheden te leren en zich optimaal te ontwikkelen om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Hiervoor biedt de school een klimaat aan waarbinnen kinderen zich welbevinden en waar in brede zin zorg wordt gegeven en ervaren. De ongelijkheid van kinderen wordt hierbij erkend. Lesstof en de geboden hulp worden hierop afgestemd. Onderwijs is ook het werken aan een overdracht van normen en waarden, sociale en culturele vaardigheden en een hoeveelheid kennis. Het uitgangspunt is dat iedereen respect heeft voor elkaar met behoud van de eigen identiteit. Het onderwijs wordt aangeboden in een onderwijsvorm die aansluit bij de vraag en te verwachten uitstroom mogelijkheid van het kind. Een leerkracht kiest dan naast de groepsgewijze instructie ook voor een instructie in subgroepen of een individuele instructie met verwerking op het niveau van de leerling. De basisschool werkt vanuit de gedachtegang van Weer Samen Naar School ``samen waar het kan, speciaal daar waar het moet``. Vanuit deze gedachte zijn er naast de reguliere basisschoolgroepen ook een aantal groepen met een leerstofaanbod voor de SBO-leerling. Kortweg gezegd: Kansrijk leren

5 Schoolplan Het Zwanenbos Het kwaliteitsbeleid. A. Het te realiseren kwaliteitsbeleid. B. De te realiseren beleidsaspecten op korte en middellange termijn (dit hoofdstuk is nog in ontwikkeling)

6 Schoolplan Het Zwanenbos a Het onderwijskundig beleid. 3a1 Algemeen A. Het te realiseren beleid 1. De school werkt met reguliere basisschoolgroepen naast sbo groepen. 2. Leerlingen van de reguliere basisschool stroom verlaten de school met een taal/ en leesniveau van eind groep In iedere groep wordt 3 lesuren per week besteed aan de creatieve vakken. 4. Er wordt voor iedere zorgleerling gewerkt met een ontwikkelingsperspectief voor de korte en de lange termijn. 5. De school beschikt over de mogelijkheden om vakken ook praktisch aan te bieden. 2. Het resultaat van een analyse van de actuele situatie. Ad 1: Sinds 1992 is ingestoken op een geïntegreerd schoolsysteem voor bao en sbo. Gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren en de verdichting van de problematiek is dit niet langer voor iedere leerling wenselijk. Ad 2: Veel leerlingen komen met een achterstand binnen. Bij meer dan de helft van onze leerlingen komt dit door het feit dat ze Nederlands als tweede taal verwerven. In de thuissituatie wordt vaak geen of niet correct Nederlands gesproken. Dit gegeven werkt door in alle situaties, in het spel, bij de rekenlessen en de wereldoriëntatievakken. De mix van bao en sbo is niet langer wenselijk daar er voor sommige leerlingen meer aandacht moet zijn voor de sociale aspecten in hun ontwikkeling en voor een andere leerling heeft de didactische ontwikkeling prioriteit. Er zijn vraagtekens gezet bij de wenselijkheid van de huidige methode. De school gaat over tot de invoering van Taalactief. Ad 3: De laatste jaren is er door het schoolteam veel geïnvesteerd in de harde vakken en de begeleiding van de zorgleerling. Op dit moment zien we dat de creatieve kant van de leerlingen te weinig aanbod komt. De kans om kinderen vaardiger te maken met als insteek de creatieve kant laten we liggen. Ad 4: Het ontwikkelingsperspectief. Op dit moment wordt voor iedere nieuwe sbo-leerling vanaf groep 3 het ontwikkelingsperspectief ingevuld. Voor jonge kinderen tot halverwege de schoolloopbaan, voor oudere leerlingen tot het einde van de basisschool. Nav de leerlingbespreking kan het ontwikkelingsperspectief in de szc-vergadering bijgesteld worden. Voor de leerlingen uit de groep Jonge Risico Kinderen wordt nav de leerlingbespreking in de szc vastgelegd wat het advies wordt voor het vervolg van het basisschooltraject. Het ontwikkelingsperspectief voldoet nog niet aan alle eisen. Voor zorgleerlingen in het bao wordt nog niet gewerkt met ontwikkelingsprofielen.

7 Schoolplan Het Zwanenbos Ad 5: De school zet in op een verbrede toelating daar in de toekomst meer moeilijk lerende kinderen deel uit kunne gaan maken van de schoolbevolking. Deze leerlingen vragen om praktische vakken. Op dit moment beschikt de school niet over een keuken, voldoende handvaardigheidmaterialen en passend lesmateriaal.

8 Schoolplan Het Zwanenbos Bijlage 1: overzicht methodes. Taal: Lezen: Rekenen: Schrijven: Wereld oriëntatie: Met zoveel woorden Zin in Taal Invoeringstraject Taal Actief Spelling in de Lift Taal Actief De Leessleutel Wie Dit Leest Wis en Reken Maatwerk Schrijven in de basisschool Handschrift De Grote Reis Sociaal/emotioneel: Sova in de Klas Verkeer: Engels: Techniek: Klaar Over The Team De Techniektorens De kleutergroep werkt met het Piramide project gericht op de 8 ontwikkelingsgebieden.

9 Schoolplan Het Zwanenbos a2 HET LEERLINGVOLGSYSTEEM. Het te realiseren beleid 1. Vanaf groep 4 wordt gewerkt met Viseon; het leerlingvolgsysteem voor de sociaal emotionele ontwikkeling. 2. Iedere leerkracht maakt zelf de analyses en het plan van aanpak nav de toetsresultaten. 3. Jaarlijks worden de resultaten van de cito-eindtoets geëvalueerd en indien gewenst omgezet in een plan van aanpak. 4. Het cito lvs en de toetsing volgt 2 lijnen, die van de bao en de speciale leerling. A. Het resultaat van een analyse van de actuele situatie. Ad 1:Viseon, het sociaal-emotionele lvs, is nog niet afgenomen. Dit heeft vertraging opgelopen in de planning. Dit heeft een technische oorzaak. De school hanteert een individueel leerlingvolgsysteem, Viseon is zo niet ingericht. Er is overleg met de citogroep of en hoe een en ander in te voeren is. Ad 2:Na een toetsperiode worden de resultaten met IB besproken. Nav. de toetsen worden analyses gemaakt, nog niet structureel door iedereen. IB speelt hierin een grote rol. Nav. de toetsuitslagen worden er op leerling en op groepsniveau afspraken gemaakt. Ook worden vanuit de hulpboeken activiteiten aangeboden. Ook hier speelt IB een belangrijke rol. Ad 3: Het maken van een plan van aanpak ligt op directie niveau. Het team is daar te weinig bij betrokken. Ad 4: Alle leerlingen worden nu gevolgd volgend het systeem van de speciale leerling, het individuele lvs van cito.

10 Schoolplan Het Zwanenbos a3 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT). A. Het te realiseren beleid. 1. De school hanteert een totaal gedigitaliseerd zorgsysteem, waarin ook handelingsplannen, contacten met ouders en afspraken gemaakt in de schoolzorgcommissie terug te vinden zijn. 2. De computers worden in iedere groep 50% van de tijd ingezet voor het afnemen van digitale toetsen en remediërende (extra) oefenstof waarvan het hele team kennis heeft genomen. 3. De leerkrachten die in de bovenbouw werken zijn op de hoogte van en gebruiken alle mogelijkheden van het digitale schoolbord. Ad 1: Gegevens uit de schoolzorgcommissie besprekingen, de handelingsplannen de rapporten en een groot deel van de oudergesprekken worden digitaal gemaakt. Ook alle cito gegevens zijn digitaal. Er is nog geen ordening van het geheel in een programma. Ad 2: In alle groepen worden de computers ingezet. Niet in alle groepen wordt de computer voor minimaal 50% van de tijd ingezet voor remediërende oefenstof. Dit blijkt erg leerkracht afhankelijk. De programma s die we gebruiken zijn niet gescreend op extra oefenstof en remediërend materiaal passend bij de methodes die wij gebruiken. Niet alle programma s zijn zo gebruiksvriendelijk dat de leerkracht er daadwerkelijk weinig omkijken naar heeft. Ad 3: In de groepen 6,7 en 8 en in de schakelklas wordt gewerkt met digitale borden. De leerkrachten ontdekken de mogelijkheden van de borden en ondersteunen elkaar. De ICT er volgt deze ontdekkingsreis en steunt met ondermeer vragen over de hardware. Ook voor andere prestaties en soms voor een teambijeenkomst wordt een digitaal schoolbord gebruikt. De onderbouwleerkracht wordt gestimuleerd het bord ook te gebruiken wanneer het lokaal beschikbaar is.

11 Schoolplan Het Zwanenbos a4 Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). A. Het te realiseren OAB-beleid. 1. In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met kleinere groepen of een onderwijsassistente om de leerlingen een groot taalaanbod te geven. 2. Een extra taaljaar wordt in groep 5 aangeboden aan die leerlingen die goede mogelijkheden hebben maar in verhouding op de testgegevens achterblijven op woordenschat en begrijpend lezen. (De Schakelklas). 3. Het vergroten van de woordenschat wordt ook in praktische lessen aangeboden. Ad 1: Het aantal leerlingen in de eerste 2 groepen is de laatste jaren sterk afgenomen. Hierdoor ook het aantal wegingsleerlingen. De vaardigheid en kennis van het Nederlands is bij de leerlingen niet gestegen, Sterker nog, we zien een toename van leerlingen waarbij de peutertoetsen afgenomen moeten worden om een beheersingsniveau te kunnen vaststellen. Iedere jaar komen er kinderen in groep 1 of 2 die het Nederlands niet of onvoldoende spreken. De school start met het Speeltaalhuis om kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar een halve dagopvang te bieden, gericht op taal. Op deze manier willen we voorkomen dat er leerlingen met een achterstand de basisschool instromen omdat de ouders geen gebruik maken van de reguliere dagopvang en peuterspeelzalen. De leidsters werken met Piramide. Ad 2: In school is een schakelklas. Leerlingen die naar groep 5 gaan komen in aanmerking voor de schakelklas wanneer zij een goede ontwikkeling doormaken maar gehinderd worden door een beperkte woordenschat. In de schakelklas wordt een talige omgeving gecreëerd met veel interactieve lessen. De eerste schakelklasleerlingen komen nu in de eindgroepen.. Ad 3: Geconstateerd wordt dat leerlingen in de bovenbouw te weinig daadwerkelijk ervaren van bepaalde woorden betekenen. Het is teveel schrift en papier. Ze weten bijvoorbeeld dat ze zee zout is, maar hebben dit nooit geproefd, ze weten dat er duinen zijn, maar hebben geen idee hoe hoog omdat ze nooit een duin opgelopen hebben. Zelf ervaren, zelf doen, zelf zien zijn de sleutelwoorden en is wat van thuis uit in veel gezinnen niet aangeboden wordt. De school moet hier een rol in spelen. De meeste lessen vinden nu plaats binnen de muren van de school en uit boeken. Zelf ervaren is niet altijd een onderdeel van de les.

12 Schoolplan Het Zwanenbos a5 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). A. Het te realiseren VVE-beleid. 1. Bij de overstap naar groep 3 is er geen taalachterstand meer. 2. Iedere week bezoekt de helft van de ouders de inloopochtenden. 3. Er is een goede doorstroom van de peuterspeelzaal en het speeltaalhuis naar groep 1 van ons basisonderwijs. 4. Motorische achterstanden bij kleuters worden in de kleutergroepen aangepakt. Ad1: De school ziet een grote vooruitgang bij de kinderen op de citotoetsuitslagen. De school constateert ook dat leerlingen die een voldoende scoren op de cito toch nog niet zo taalvaardig zijn als een gemiddeld Nederlands kind. Het taalbegrip op woordniveau is vooruitgegaan, de toepassing van taal blijft achter. Ad2: De school ziet dat het veelal dezelfde ouders zijn die regelmatig de inloopochtend op woensdag bezoeken. Gemiddeld zijn er 6 ouders op de in loopochtend in de groep. Het contact met die ouders wordt op prijs gesteld. Ad 3: De samenwerking met de peuterspeelzaal is minimaal. Dit heeft twee redenen. De peuterspeelzaal bevindt zich aan de andere kant van het park en er komen maar weinig kinderen vanuit de peuterspeelzaal naar onze school. De bereidheid tot overleg en communicatie vanuit de peuterspeelzaal is er wel. De school moet hierin wel het voortouw nemen. Ad 4: Het afgelopen jaar hebben we de vakleerkracht ingezet voor de kleutergroepen. Dit en het inpandige speellokaal heeft na een jaar een grote vooruitgang wat betreft het bewegingspatroon van de kleuters laten zien. De kinderen gaan met sprongen vooruit.

13 Schoolplan Het Zwanenbos a6 Meer samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid (TOM) A. Beschrijving van het beleid. 1. De leerkrachten gebruiken hun competenties om de vaardigheden van andere teamleden te vergroten in de begeleiding van de leerlingen. 2. De personeelsleden voelen zich verantwoordelijk voor het hele gebouw en laten dat ook zien. Ad 1: Het project binnen de school dat de titel TOM draagt, heeft zich tot nu toe afgespeeld binnen de groepen 7 en 8. TOM heeft ons de mogelijkheid gegeven om de 50 leerlingen uit 7 en 8 als een geheel te gaan zien en dagelijks met 3 fulltime krachten het werk te verdelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanpak van de leerlingen en de competenties van de leerkrachten. Competenties die leerkrachten bezitten of zich eigen gemaakt hebben, worden niet altijd gedeeld. Er wordt wel gesignaleerd dat er sterke en zwakke kanten bij anderen zijn, maar hier volgt niet direct een actie op. Gezamenlijke verantwoordelijkheid betreft ook het aanspreken van leerlingen en ouders buiten de groep. Hier zijn verschillen zichtbaar. Ad 2: We zitten nu in een nieuw gebouw en het alles keurig, net en op orde houden vraagt om een totale investering. Iedereen moet zich met open ogen door de ruimtes bewegen.

14 Schoolplan Het Zwanenbos a7 Ouderbetrokkenheid. A. Het te realiseren beleid 1. De ouderkamer wordt wekelijks bezocht door minimaal 12 ouders, waaronder ook ouders van leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool. 2. De themaochtenden die in de ouderkamer gegeven worden, worden gemiddeld door minimaal 20 ouders bezocht. 3. Kennis bij de ouders over het belang van ouderbetrokkenheid, het schoolsysteem en de inspraakorganen. 4. De oudercursus Taal Totaal kent jaarlijks een stijging van minimaal 2 ouders.. Ad 1: Op dit moment zijn er gemiddeld 9 ouders die wekelijks de ouderkamer bezoeken. Over het algemeen zijn dit ouders van leerlingen uit de onderbouw van de school. Ad 2: De opkomst bij de themaochtenden is heel verschillend. Niet altijd te verklaren door het thema. De posters en de aankondiging in de nieuwsbrief lijken niet voldoende. Ad 3: Ouders zijn niet altijd gewend samen met de school over opvoeding te praten. Deels uit onmacht (door de taal) en deels uit onwetendheid. Onbegrip van beide kanten maakt dat een gesprek soms moeizaam verloopt. Als school wil je duidelijk zijn maar je wordt soms niet begrepen. Als school wil je ieder kind dat bieden wat hij/zij nodig heeft en daardoor afwijken van het reguliere programma ook dat wordt niet altijd begrepen. De leerkrachten zijn zich door de trainingen beter bewust van het belang van een goede communicatie. Niet alle leerkrachten zijn even vaardig in het praten met ouders die opgegroeid zijn in een nader milieu dan dat zij kennen. Ad 4: Er zijn veel meer ouders die baat zouden hebben bij de cursus Taal Totaal waar naast Nederlandse les ook aandacht besteed wordt aan de manier waarop Het Zwanenbos onderwijs vormgeeft. De groep bestaat nu uit 6 ouders die de lessen volgen. Deze zijn in het afgelopen jaar ook al gewisseld. Het feit dat ze ook verplicht moeten gaan werken, soms ziek zijn of om een andere reden zich afmelden maakt dat de groep nooit compleet is. Een inventarisatie onder de leerkrachten leverde een aantal van 48 ouders op waarmee de communicatie, vanwege een taalprobleem, niet goed loopt.

15 Schoolplan Het Zwanenbos a8 Cultuurbeleid. A. Het te realiseren beleid. 1. Alle leerlingen bezoeken jaarlijks minimaal 3 culturele evenementen. 2. Ieder jaar vormt cultuur het onderwerp van een projectweek. 3. Voor de expressievakken is er een doorgaande lijn in de school. Ad 1: Het Zwanenbos neemt deel aan het stimuleringsprogramma. Veel van onze leerlingen komen niet of nauwelijks in aanraking met cultuur. Jaarlijks schrijven wij ons in voor de gemeentelijke activiteiten. Iedere groep is hierdoor in de gelegenheid jaarlijks een voorstelling bij te wonen. De school heeft een nauwe samenwerking met de bibliotheek en organiseert in samenspraak met de bibliotheek voor iedere groep minimaal 2 activiteiten. De school is actief in het zoeken en speuren naar gratis of zeer voordelige activiteiten voor onze leerlingen. Ad 2: Jaarlijks wordt er een projectweek gehouden met daaraan gekoppeld een kijkavond voor de ouders. Niet altijd is het onderwerp gekozen vanuit het oogpunt cultuur. Ad 3: Er zijn geen afspraken gemaakt over de aan te bieden onderwerpen bij de expressievakken. Er is, vanuit de leerkrachten, vraag naar een doorgaande lijn in de school met een methode als leidraad.

16 Schoolplan Het Zwanenbos a9 Techniek A. Het te realiseren beleid. 1. In alle groepen is het vak techniek ingeroosterd en het vak techniek is ingebed in de school. 2. Leerlingen in groep 8 denken positief over de technische beroepen. 3. De school beschikt over gereedschap passend bij de techniek opdrachten. Ad 1: Techniek staat in iedere groep op het rooster. In alle groepen is nu 1 jaar gewerkt met de techniektorens. De geluiden zijn positief. Een aantal lessen blijken moeilijk te zijn voor de leerlingen. Dit kan samenhangen met het feit dat techniek niet structureel aangeboden is geweest vanaf groep 1. De aansturing van de coördinator is nodig om technieklessen structureel aan bod te laten komen in de groepen. Niet alle 20 lessen zijn in de groepen aan bod gekomen. Ad 2: Vanuit het VTB fonds is er een jaarlijkse monitoring. Na het eerste jaar blijkt nog niet dat leerlingen positiever staan ten opzichte van de technische vakken. Ad 3: Voor veel opdrachten missen we voldoende gereedschap om met de kinderen te kunnen sleutelen en knutselen.

17 Schoolplan Het Zwanenbos a10 Actief Burgerschap en sociale integratie. A. Het te realiseren beleid 1. De school geeft jaarlijks 4x aandacht aan een maatschappelijk thema 2. Er wordt 2x per jaar een teamvergadering samen met de leerlingenraad gehouden. 3. In iedere groep worden wekelijks speciale groeps- en spelmomenten ingezet om de sociale contacten van leerlingen te bevorderen. 4. In school is een overzicht van de lessen per leerjaar die passen bij actief burgerschap en sociale integratie. Ad 1: Iedere leerkracht besteed aandacht aan maatschappelijke thema s passend bij de methode of naar aanleiding van bijvoorbeeld een krantenbericht. Het thema blijft dan binnen een groep of een bouw. Ad 2: De leerlingenraad bestaat uit gekozen leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8. Zij vergaderen iedere 6 weken onder leiding van de adjunct. De adjunct verzorgt de terugkoppeling naar het team. Ad 3: Het is van belang dat kinderen goed leren samenspelen, delen en afspraken maken. Dit is een voorwaarde om later tot samenwerking te komen. Op school zien we dat er veel conflicten bij het spelen ontstaan. Kinderen moeten leren met afspraken om te gaan. Samenspelen maakt ook een grotere saamhorigheid. Ad 4: In de methodes zitten lessen die passen bij dit onderwerp. Of dit voldoet of dat we onderwerpen missen is nu niet zichtbaar.

18 Schoolplan Het Zwanenbos B HET ZORGBELEID A. Het te realiseren beleid 1. In de school wordt gewerkt volgens het model HGPD. 2. Voor iedere zorgleerling is helder omschreven wat zijn of haar ontwikkelingsperspectief is voor de korte en de lange termijn. 3. Het ontwikkelingsperspectief is een vast onderdeel van de leerling-besprekingen met IB en in de SZC. 4. De school beschikt over een geordende en gedigitaliseerde centrale orthotheek. 5. De school is toegerust voor brede toelating van SBO populatie 1. De probleembeleving van de leerkracht en de ouders wordt in beeld gebracht. Op dit moment is er nog niet in alle gevallen voldoende consensus tussen de probleem percepties van ouders en school. Er wordt nog niet gewerkt aan de hand van het ordeningskader vanuit de HGPD. De handelingsplanning is een cyclisch proces. De compenserende factoren van de leerling worden nog niet altijd meegenomen in de handelingsplanning. Het pedagogisch optimisme is nog geen gemeengoed geworden. 2. Het ontwikkelingsperspectief op de lange termijn is van de nieuw ingeschreven SBO leerlingen vastgelegd. Het model is in ontwikkeling. Het ontwikkelingsperspectief op de korte termijn wordt in de handelingsplanning meegenomen. 3. Het ontwikkelingsperspectief kan nu nog niet structureel besproken worden. Niet voor iedere zorgleerling is er een ontwikkelingsperspectief en leerkrachten hebben er nog te weinig ervaring mee. 4. De orthotheek bevindt zich op dit moment deels in een gebouw, deels in verhuisdozen. Met de overgang naar de nieuwbouw zal er een vaste plaats voor komen. Er is een gedigitaliseerde inhoudsopgave, een uitgebreid gedigitaliseerd systeem is nog niet opgezet. 5. De leerkrachten zijn met elkaar in gesprek geweest over het moeilijk lerend kind. Leerkrachten zijn ook in de gelegenheid geweest om te gaan kijken op De Vuurtoren, onze collega sbo-school met veel ervaring op het gebied van het moeilijk lerend kind. In school heeft het afgelopen jaar naast de JRK een brede sbo-groep gefunctioneerd in de middenbouw.

19 Schoolplan Het Zwanenbos a Het personeels- en formatiebeleid. 4A. 1. Het personeelsbeleid. A. Het te realiseren beleid 1. Met ieder personeelslid wordt een gesprekscyclus gevolgd met een opstartgesprek aan het begin van het schooljaar, de cyclus van functioneren en beoordelen en een voortgangsgesprek 1x per 3 maanden. 2. Leerkrachten werkzaam in de SBO-(accent)groepen beschikken over alle competenties wat betreft de zorgaspecten. 3. De leerkrachten met groepsverantwoordelijkheid hebben geen niet lesgebonden taken die onder schooltijd uitgevoerd moeten worden. 4. Er is een inzichtelijk taakbeleid ten aanzien van alle niet lesgebonden uren. 5. Ieder personeelslid heeft een bekwaamheidsdossier. 6. De directeur besteed minimaal 1 dag in de week aan de uitvoering van personeelsbeleid. 7. Er is een schoolspecifieke herplaatsingsprocedure. B. Het resultaat van een analyse van de huidige situatie Ad 1: Er worden nog geen structurele voortgangsgesprekken gevoerd nav van afspraken gemaakt in het functioneringsgesprek en/of beoordelingsgesprek. Opstart gesprekken hebben wel plaatsgevonden. De overstap naar het beoordelen van competenties is wrang. Voor sommige personeelsleden geldt dat je functioneringgesprekken hebt gevoerd via het ene systeem en beoordelingsgesprekken via het andere systeem. Dit maakt een vergelijk moeilijk. Ad 2: Er wordt nu alleen een duidelijk onderscheid gemaakt in competenties op het gebied van zorg voor de leerkrachtverdeling over de diverse groepen wat betreft de JRK. Alle overige groepen zijn een mix ven bao en sbo leerlingen. Ad 3: Voor PAB eb IB geldt dat deze formatie niet ingezet worden ook in een groep, niet structureel en ook niet bij ziekte. Andere extra activiteiten zijn soms wel over leerkrachten met ook groepsverantwoording verdeeld. Deze personeelswisselingen brengen meer onrust in de groepen, met name de SBO leerling heeft hier weinig profijt van. Zij hebben een vaste structuur hard nodig. Ad 4: Alle extra taken staan op papier met een korte taakomschrijving. Er is geen koppeling aan een aantal uren gemaakt. De taken zijn niet evenredig verdeeld over de personeelsleden. Ad 5: Alle leerkrachten zijn geïnformeerd over de wet BIO en zijn gevraagd alle relevante documenten aan te leveren. Hoe we het bij gaan houden is bovenschools afgesproken maar nog niet ingevoerd in de school. Ad 6: Deze uren zijn niet zo specifiek aangemerkt maar de beleving is dat een dag niet gehaald wordt. Ad 7: Een specifiek herplaatsingsbeleid is er niet.

20 Schoolplan Het Zwanenbos A. 2. Het formatiebeleid. A. Het te realiseren beleid 1. De interne begeleider en de ambulant begeleider hebben geen groepsverantwoordelijkheid. 2. Bij 2 JRK groepen is er fulltime een onderwijsassistente aanwezig. 3. In alle groepen wordt minimaal 1 lesuur gymnastiek door een vakleerkracht gegeven. 4. De school beschikt tijdens alle schooluren over administratie en tijdens de ochtenden over een conciërge. Ad 1: een enkele keer worden deze personeelsleden gevraagd ziektevervanging in te vullen. Het gevolg is dat er direct een achterstand is in hun werk. Ad 2: Gezien de diversiteit van de problematiek en de soms individuele zorg die de leerlingen nodig hebben, is het noodzakelijk een onderwijsassistente voor de JRK groepen achter de hand te hebben. Ad 3: Door het lagere leerlingenaantal heeft de school kunnen experimenteren met een vakleerkracht in de kleutergroepen. Dit is een meerwaarde gebleken boven een of twee uur MRT. Er worden meer leerlingen motorisch goed begeleid en gevolgd. De vakleerkracht werkt met een LVS voor de motorische ontwikkeling. Ad 4: Op dit moment beschikt de school over een conciërge en administratie. De administratie is op dit moment een formatieplaats 1,2. De formatie conciërge omvat 0,4.Zij werken niet evenwichtig verdeeld over de week. Zo zijn er momenten dat er volop extra handen aanwezig zijn, tegenover momenten dat er niemand extra is om de telefoon te beantwoorden of de deur te openen. In de nieuwbouw is dit ongunstig daar de lokalen ver verwijderd zitten van de hoofdingang. Van leerkrachten wordt steeds meer onderwijs op maat gevraagd en een intensievere begeleiding van de leerlingen. Hun tijd is kostbaar en zou niet besteed moeten worden aan extra kopieer en opruimwerkzaamheden.

21 Schoolplan Het Zwanenbos b Communicatiebeleid. A. Het te realiseren beleid 1. De teamvergaderingen bevatten voor meer dan 50% een onderwijsinhoudelijk onderwerp met ruimte voor inbreng en discussie. 2. De verschillende coördinatoren (zowel van vakgebieden als bijzondere taken) informeren minimaal 2x per jaar het team en de directie en ontvangen feedback. 3. iedereen in de school hanteert het model van de open communicatie zowel voor de personeelsleden onderling als naar ouders en externen. Ad 1: In de teamvergaderingen gaat een groot deel van de tijd op aan mededelingen en een rondvraag. De agenda is vaak te vol waardoor punten doorgeschoven moeten worden. Teamvergaderingen vinden iedere 3 weken plaats. De bouwvergaderingen vallen daartussen. De vergaderingen willen we binnen 1 ½ uur afronden. Dit lukt niet altijd maar het gevoel is er ook dat het efficiënter kan. Ad 2: In school zijn er vele disciplines en werkgroepjes die het onderwijs en/of de leerkrachten ondersteunen. Het blijkt dat het regelmatig voorkomt dat informatie niet of onvolledig bij iedereen is aangekomen. Overleg met de verschillende coördinatoren verloopt niet voor alle geledingen volgens een vaste structuur. Ad 3: Het blijkt wenselijk ieder jaar aan de gevolgde communicatiecursus een open houding zowel in woord als gebaar aandacht te besteden. Alleen al vanwege wisselingen in het personeel. Wanneer een gesprek moeilijk verloopt, is het een valkuil verdedigend of gesloten te reageren. Dit is de dooddoener in communicatie.

22 Schoolplan Het Zwanenbos c Het scholingsbeleid. A. Het te realiseren beleid. 1. Het schoolteam beschikt over kennis en inzicht in de belevingswereld van de leerling met een beneden gemiddelde intelligentie. 2. De leerkrachten beschikken over de competentie om te werken met de interactiewijzer. 3. Leerkrachten werken handelingsgericht. 4. De leerkrachten in de JRK werkend zijn specifiek geschoold in het jonge kind. 5. De leerkracht is bekend met de meest voorkomende leer- en gedragsstoornissen. 6. De leerkrachten bezitten de vaardigheid om kinderen te leren samen spelen. 7. Het team leert de theorie geleerd in de afgelopen jaren, praktisch vorm te geven. Ad 1: De laatste jaren zijn er veel jonge en nieuwe leerkrachten komen werken die geen nascholing hebben gevolgd op het gebied van sbo. De sbogeschoolde leerkrachten vervullen IB/AB en RT taken. Het schoolteam heeft geen ervaring in het werken met de leerling met een beneden gemiddelde intelligentie. Ad 2 en 3: zie zorgplan Ad 4: De Jonge Risico Leerling vraagt om een individuele benadering en planning. Het vroeg signaleren en het geven van een juist onderwijsadvies vraagt blijvend om op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen, zowel pedagogisch, didactisch als sociaal. Ad 5: Teamscholing is gevolgd op het gebied van NLD, ADHD, hechtingsstoornissen en de motorische ontwikkeling van een kind. Ontwikkelingen gaan hard en het is zinvol jaarlijks aandacht te besteden aan een (leer)stoornis. Ad 6: Leerlingen kunnen overvraagd worden in het samen moeten werken, soms blijkt dat er bij de leerling hiaten zijn in het samen kunnen spelen. Een samenwerking tussen leerlingen kan dan ook niet goed gaan. Ad 7: De laateste jaren is er veel aandacht geweest voor theoretische scholing op het gebied van kennisverwerving. Wil je kindreen alle kansen geven dan is het noodzakelijk dat leerkrachten ook praktisch geschoold zijn en blijven.

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Welkom op Montessorischool De Gouden Kraal Op de basisschool groeien onze kinderen op en ontwikkelen ze zich, op weg naar zelfstandigheid in de toekomst. U heeft zelf ongetwijfeld

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 Identiteit van de school Schoolgrootte Doelen Missie en Visie Het werk- en leefklimaat in de school Zelfstandig werken en leren 2.DE ORGANISATIE

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie