Schoolgegevens: Daltonschool De Waterval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgegevens: Daltonschool De Waterval"

Transcriptie

1 Evaluatie Jaarplan

2 Schoolgegevens: Daltonschool De Waterval Brinnummer: 12 EQ Directeur: R. Alfons Locatieleider: T. Middelkoop Adres hoofdvestiging: Cronjéstraat 46, 3851 ZS Ermelo Contact school: Tel Website: Bevoegd gezag: Stichting Proo, Primair openbaar onderwijs Noord Veluwe Adres bevoegd gezag: Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Contactpersoon: B.J.R. Redder, algemeen directeur Tel Contact bevoegd gezag: Website: Evaluatie jaarplan De Vlinderboom

3 Inhoudsopgave 1 Algemeen Meerjarenplanning Externe context Algemeen Geleidelijke overgang peuterspeelzaal naar basisonderwijs Optimaliseren VVE n.a.v. het inspectierapport Ouders zijn meer betrokken bij het onderwijs Onderwijskundig beleid Algemeen Ontwikkelen Dalton-onderwijs Handelingsgericht en opbrengstgericht werken Verbeteren professionele cultuur Personeelsbeleid Algemeen Teamscholing Handelingsgericht werken Scholing van de directeur en de locatieleider Herhalingscursus BHV Teamscholing kanjertraining en herhalingscursussen Verbeteren van de professionele cultuur Organisatie en beleid De ouderraad wordt een Stichting Invoeren van een continurooster Kwaliteitsbeleid Algemeen Uitvoeren leerkrachtenenquête Huisvesting, inrichting en financiën Algemeen...18 Evaluatie jaarplan De Vlinderboom

4 1 Algemeen Dit jaarplan is gebaseerd op het schoolplan De actiepunten zijn in dit jaarplan verbijzonderd in te behalen doelen. Hierbij is per actiepunt gebruik gemaakt van het onderstaande schema. Het jaarplan wordt aan het eind van het schooljaar geëvalueerd. In deze evaluatie wordt vastgesteld in hoeverre het actiepunt gerealiseerd is en er worden aanbevelingen gegeven voor het komend jaarplan. Doel: Planning: Evaluatie en borging: Initiatiefnemer(s) Communicatie: Titel van het actiepunt. De te behalen doelstelling. Omschrijving van de zichtbare verandering. Tijdsplanning. Wijze van evaluatie en borging. Participanten. Benodigde investeringen. Wijze van het afleggen van verantwoording. Wijze waarop ouders en derden geïnformeerd worden. Ter informatie is de samenvatting uit het schoolplan opgenomen. Het geeft een beeld van de plannen voor de komende jaren. Evaluatie jaarplan De Vlinderboom

5 Meerjarenplanning Schooljaar: Externe en externe context: a Geleidelijke overgang peuterspeelzaal naar basisonderwijs x x x x b Ondertekenen en invulling geven aan convenant VVE x x x x c Opzetten van een schakelklas * x * 3. Onderwijskundig beleid: a Ontwikkelen Daltononderwijs x x x x b Invoeren handelingsgericht werken x x x c Invoeren opbrengstgericht werken aan de hand van analyses uit het lvs x x x d Aanpassen zorgstructuur aan passend onderwijs en meerbegaafden x x x e Verbeteren professionele cultuur (uitwerken)** x x * * f Invoeren van de kanjertraining x x g Effectueren bovenschools ICTkoerplan x h Verder invoeren burgerschap op school x i Evalueren van de huidige methodes x x 4. Personeelsbeleid: a Teamscholing handelingsgericht werken x b Scholing van directeur en locatieleider i.h.k.v. de directiestructuur x x c Herhalingscursus BHV x x d Teamscholing kanjertraining en herhalingscursussen x x x x e Verbeteren professionele cultuur * * x x 5. Organisatie en beleid: a Aanpassen van de organisatiestructuur aan de directiestructuur x b De Ouderraad richt een eigen stichting op x c Onderzoeken van een continurooster x 6. Kwaliteitsbeleid: a Uitvoeren ouderenquête x b Uitvoeren leerlingenenquête x c Uitvoeren leerkrachtenquête x d Uitvoeren collegiale visitatie x e Invoeren kanjervolgsysteem (het systeem; de aanschaf van het kanjervolgsysteem, evalueren, in lln besprekingen bespreken, borgen) f Uitzoeken en invullen zelfevaluatie-instrument x 7. Huisvesting, inrichting en financiën: a. Voorbereiden en uitvoeren nieuwbouw x x x x x *Actiepunt 2c is in verband met het aantal kleuters niet meer nodig. Dit punt is uit de lijst verwijderd per januari **Actiepunt 3e wordt als 4e onder het Personeelsbeleid geplaatst. Evaluatie jaarplan De Vlinderboom

6 2 Externe context 2.1 Algemeen In de Gemeente Ermelo is geïnvesteerd in de voor- en vroegschoolse educatie. Hiervoor is een convenant ondertekend tussen de partners, waaronder De Vlinderboom. Het peuterspeelzaalwerk in Ermelo is verenigd in de Stichting Basisvoorziening Peuterspeelzaalwerk Ermelo. De contacten met deze Stichting zijn goed. In het kader van het afgesloten convenant VVE zal de samenwerking met de Stichting SBPE geïntensiveerd worden gedurende deze schoolplan periode. 2.2 Geleidelijke overgang peuterspeelzaal naar basisonderwijs Door de samenwerking tussen peuterspeelzaal en basisonderwijs in het kader van VVE bestaat de mogelijkheid om te komen tot betere samenwerking waardoor een geleidelijke overgang van peuterspeelzaal naar primair onderwijs mogelijk is. Doelstelling : 2a: Geleidelijke overgang peuterspeelzaal naar basisonderwijs. Doel: Het verbeteren van een doorgaande lijn peuterspeelzaalwerk primair onderwijs door: Een warme overdracht vindt plaats tussen PSZ en de school middels een overdrachtsformulier en een gesprek. Kennismaking peuters met basisschool vanaf 3,5 jaar. 1. Een overdrachtsformulier en een gesprek tussen de peuterleidster en de leerkracht van groep Peuters krijgen de mogelijkheid om al van af 3,5 jaar in te stromen in groep ½. Planning: De gesprekken starten vanaf de herfstvakantie Realisatie vindt begin schooljaar plaats Evaluatie en borging: De directie doet verslag aan team en medezeggenschapsraad tijdens de reguliere vergaderingen. Initiatiefnemer(s) De gesprekken worden gevoerd op directieniveau door de locatieleider. Uitvoering vindt plaats door de leerkrachten van groep 1/2. Communicatie: In eerste instantie vindt bekostiging plaats uit eigen middelen. De inzet van het personeel valt binnen de niet lesgebonden taken. Schriftelijke verslaglegging van het proces vindt plaats in de evaluatie van het jaarplan , tussentijds worden team en de medezeggenschapsraad op de hoogte gehouden door de directie. Ouders worden geïnformeerd via de nieuwsbrief. Indien de samenwerking leidt tot activiteiten wordt dit gemeld in de regionale pers. Evaluatie: Augustus 2013: In het schooljaar heeft twee keer een warme overdracht plaatsgevonden tussen een leidster van een peuterspeelzaal en de leerkracht van groep 1. Tevens hebben er verschillende wen-ochtenden plaatsgevonden. Er zijn geen peuters vanaf 3,5 jaar ingestroomd in groep 1 op school. Evaluatie jaarplan De Vlinderboom

7 Voor het nieuwe schooljaar worden acties uitgezet om een peuterspeelzaal in de school te plaatsen. Het actiepunt blijft belangrijk en wordt meegenomen naar het schooljaar Doel is om de samenwerking met de peuterspeelzalen te intensiveren. 2.3 Optimaliseren VVE n.a.v. het inspectierapport Najaar 2012 heeft de inspectie de Vroeg- en Voorschoolse educatie geëvalueerd op De Vlinderboom en op peuterspeelzaal Klavertje vier. Naar aanleiding van de rapportage zijn een aantal actiepunten geformuleerd die in het jaarplan zijn verwerkt. Doel: 2b: Optimaliseren VVE n.a.v. inspectierapport Het doel is om uiteindelijk te komen tot een optimale ontwikkeling van de leerling door grotere ouder betrokkenheid en uitdagender hoeken in de klas. 1. Ouders zijn meer betrokken bij het onderwijs. 2. Enkele hoeken in de onderbouw zijn uitdagender en nodigen meer uit. Planning: Realisatie schooljaar Evaluatie en borging: Leerkrachten onderbouw doen verslag aan het team en directie Initiatiefnemer(s) Communicatie: Evaluatie, actiepunt/verantwoording doet verslag aan de MR Leerkrachten, locatieleider en ouders Eigen middelen Schriftelijke verslaglegging van het proces vindt plaats in de evaluatie van het jaarplan , tussentijds worden team en de medezeggenschapsraad op de hoogte gehouden door de directie. Ouders worden geïnformeerd via de nieuwsbrief. Augustus 2013: Algemeen: er is weinig contact geweest tussen Klavertje Vier en school. Klavertje Vier werkt veel samen met de RKPWA. Vanuit school is de mogelijkheid tot samenwerken aangegeven. Vergroten ouderbetrokkenheid: ouders worden wekelijks geïnformeerd via de nieuwsbrief. Er heeft eind 2012 een evaluatieavond plaatsgevonden met de ouders van de school. Ouders worden uitgenodigd voor gesprekken en om aanwezig te zijn tijdens de inloop in de klas (onderbouw) en tijdens vieringen. Ouderbetrokkenheid blijft een aandachtspunt, gezien het belang ervan voor de ontwikkeling van het kind. In het kader van het vergroten van de ouderbetrokkenheid kan gedacht worden aan het organiseren van Evaluatie jaarplan De Vlinderboom

8 een informatieavond voor ouders in het kader van de VVE. Uitdagende en uitnodigende hoeken: de school is door ouders en team volledig opgeknapt. Een uitdagende patiotuin is aangelegd en gebruikt voor natuuronderwijs. Tevens is het kleuterlokaal ingericht met een vide en uitdagende hoeken. Dit doel is behaald. Evaluatie jaarplan De Vlinderboom

9 3 Onderwijskundig beleid 3.1 Algemeen Binnen De Vlinderboom is in overleg met de nieuwe meerscholendirecteur, de nieuwe locatieleider en het team besloten de kwaliteit van verschillende delen van het onderwijskundig beleid te verbeteren. Op basis van een door het team gedragen en bijgestelde missie en visie zal de kwaliteit en de professionaliteit van het onderwijs en de leerkrachten in de komende schoolplanperiode naar een hoger niveau gebracht worden. 3.2 Ontwikkelen Dalton-onderwijs Middels een zelfevaluatie (eind 2011) is aan de hand van ontwikkellijnenlijsten en ik-doelen lijsten het huidige niveau van het Dalton onderwijs en het ambitieniveau vastgesteld. Om te komen tot het ambitieniveau zijn heldere doelen en daaraan gekoppelde acties vastgesteld. Tevens zijn de benodigde competenties voor de leerkrachten en leerlingen geformuleerd. Dit wordt opgenomen in het Daltonbeleidsplan voor de periode Als extern referentiekader zal over twee jaar (in 2013) een visitatie uitgevoerd worden door een andere (Dalton)school om te evalueren in hoeverre de doelstellingen zijn behaald en geborgd en welke acties nog dienen plaats te vinden om te komen tot het beschreven ambitieniveau. Het gebruik van de taak is op De Waterval een belangrijk hulpmiddel om het Dalton onderwijs gestalte te geven. Doel: 3a. Ontwikkelen Dalton onderwijs 1. Gebruik van Daltonklassenbezoekobservatielijst bij collegiale consultaties 2. Extern referentiekader is uitgevoerd in de vorm van een visitatie door een andere Dalton school in De leerkrachten zijn bij elkaar op bezoek geweest, hebben de daltonklassenbezoekobservatielijst ingevuld en hebben het resultaat met elkaar besproken. Daarna is verslag uitgebracht in de teamvergadering. Er heeft een visitatie plaatsgevonden van een andere Daltonschool. Planning: Schooljaar Evaluatie en borging: De leerkrachten doen verslag in een reguliere teamvergadering Initiatiefnemer(s) Communicatie: Evaluatie, actiepunt/verantwoording en er wordt verslag uitgebracht aan de MR. Dalton coördinator, leerkrachten en locatieleider Eigen middelen Schriftelijke verslaglegging van het proces vindt plaats in de evaluatie van het jaarplan , tussentijds worden team en de medezeggenschapsraad op de hoogte gehouden door de directie. Ouders worden geïnformeerd via de nieuwsbrief. Augustus 2013: Er hebben meerdere klassenobservaties plaatsgevonden. De Evaluatie jaarplan De Vlinderboom

10 teamleden hebben over deze observaties naar elkaar verslag uitgebracht. Deze klassenobservaties dienen volgend jaar verder uitgewerkt te worden, waarbij specifiek het Daltononderwijs wordt geobserveerd. Er heeft geen visitatie plaatsgevonden. In overleg met het team is besloten dat eerst de Dalton coördinator (Marjolein) het komende schooljaar de opleiding tot Dalton coördinator gaat afronden. In het kader van deze opleiding zal de school gevisiteerd worden door twee collega-dalton coördinatoren van andere scholen. Het Daltonbeleidsplan en het klassenboek worden in het schooljaar afgerond. In 2015 zal de school bezocht worden in het kader van de Daltonlicentie. 3.3 Handelingsgericht en opbrengstgericht werken Actiepunten 3b, 3c en 3d en 4a zijn samengevoegd tot onderstaand actiepunt. Doel: 3b t/m d: Handelingsgericht en opbrengstgericht werken, afgestemd op de behoeften van het kind. 4a: Teamscholing handelingsgericht werken. Het handelingsgericht en opbrengstgericht werken verder implementeren. Er zal gestart worden met groepsplannen voor spelling/rekenen, waarbij drie niveaus worden gehanteerd. Het doel is om het spellingonderwijs te verbeteren tot het zorgniveau 1 of 2 (CITO) op groepsniveau. Het team wordt intern bijgeschoold op het gebied van Handelingsgericht en opbrengstgericht werken. In juni 2013 is het niveau van het spellingonderwijs in alle groepen op niveau 1 of 2 (CITO). Planning: Schooljaar Evaluatie en borging: Initiatiefnemer(s) of professionalisering en inzet personeel: Er is regelmatig overleg met de interne begeleider over de voortgang en er wordt verslag gedaan in teamvergaderingen en in de MR. Directie, locatieleider, leerkrachten en de interne begeleider. Eigen middelen Schriftelijke verslaglegging van het proces vindt plaats in evaluatie van het jaarplan , tussentijds worden team en de medezeggenschapsraad op de hoogte gehouden door de directie Communicatie: De ouders worden geïnformeerd middels de nieuwsbrief. Evaluatie, actiepun- Augustus 2013 Evaluatie jaarplan De Vlinderboom

11 ten/verantwoording Doelen jaarplan spelling: Zorgniveau 1 (algemene zorg) en zorgniveau 2 (differentiatie in instructie en oefentijd na interne consultatie (IB) zijn gehaald. De intern begeleider heeft een aantal bijeenkomsten met het team gehouden betreffende HGW en het werken met groepsplannen. Het werken met groepsplannen is opgestart, waarbij in eerste instantie de groepsplannen spelling worden afgerond (eind oktober 2013). Hierna zal begonnen worden met de groepsplannen rekenen. Het werken met groepsplannen zal het nieuwe schooljaar verder worden uitgewerkt. 3.4 Verbeteren professionele cultuur 3 e verbeteren professionele cultuur. Dit actiepunt is omgezet in actiepunt 4e onder personeelsbeleid. Evaluatie jaarplan De Vlinderboom

12 4 Personeelsbeleid 4.1 Algemeen De organisatiestructuur bij Stichting Proo verandert. In het schooljaar gaat gestart worden met zeven directeuren voor de vijfentwintig openbare basisscholen op de Noord Veluwe. Deze wijziging houdt in dat er in de aansturing van de scholen en in de verantwoordelijkheden van directeuren en locatieleiders veranderingen op gaan treden. De komende periode zal teamscholing plaats gaan vinden op onderwijskundig terrein in het kader van handelings- en opbrengstgericht werken. Trajecten als beoordelingsgesprekken, functioneringsgesprekken, opzetten en bijhouden bekwaamheidsdossier en functiemix krijgen zijn vervolg. 4.2 Teamscholing Handelingsgericht werken 4a. Teamscholing Handelingsgericht werken Doel: Dit actiepunt is geïntegreerd in actiepunt 3b t/m d. 4.3 Scholing van de directeur en de locatieleider 4b: scholing van de directeur en de locatieleider in het kader van de nieuwe directiestructuur. Doel: Planning: Evaluatie en borging: Initiatiefnemer(s) Communicatie Evaluatie, actiepunt/verantwoording Directeuren en locatieleiders krijgen scholing om inzicht te verkrijgen in de veranderde directiestructuur en daarmee in de verantwoordelijkheden binnen deze functie. De directeuren en locatieleiders volgen scholing. De scholing gaat plaats vinden in het schooljaar In de jaren daarna vindt de benodigde nascholing plaats. Het certificaat/bewijs van deelname wordt opgenomen in het bekwaamheidsdossier. De cursus wordt gevolgd door alle directeuren en locatieleiders van Stichting Proo. De cursus wordt bovenschools betaald. Schriftelijke verslaglegging van het proces vindt plaats in evaluatie van het jaarplan Ouders worden geïnformeerd via de nieuwsbrief. Er heeft een scholing plaatsgevonden in het schooljaar met alle locatieleiders en directeuren. Deze scholing wordt in het schooljaar voortgezet. Evaluatie jaarplan De Vlinderboom

13 4.4 Herhalingscursus BHV 4c: Herhalingscursus BHV Doel: Planning: Evaluatie en borging: Initiatiefnemer(s) Communicatie Evaluatie, actiepunt/verantwoording De BHV-leerkracht volgt de herhalingscursus. De wettelijk verplichte herhalingscursus BHV is door de leerkracht behaald. De scholing gaat plaats vinden in het schooljaar In de jaren daarna vindt de benodigde nascholing plaats. Het certificaat/bewijs van deelname wordt opgenomen in het bekwaamheidsdossier. BHV-leerkracht. De cursus wordt bovenschools betaald. Schriftelijke verslaglegging van het proces vindt plaats in evaluatie van het jaarplan Ouders worden geïnformeerd via de nieuwsbrief. De herhalingscursus zal plaatsvinden in het schooljaar Teamscholing kanjertraining en herhalingscursussen Om Kanjertaining te mogen geven, dient scholing gevolgd te worden door de leerkrachten. Aan de scholing zitten verplicht ook een aantal herhalingscursussen vast. Doelstelling : Doel: Planning: Evaluatie en borging: Initiatiefnemer(s) Communicatie Evaluatie, actiepunt/verantwoording 4d. Teamscholing kanjertraining De leerkracht rond de Kanjertraining met succes af en is bevoegd om Kanjertraining te mogen en blijven geven. De leerkracht volgt de scholing. De scholing gaat plaats vinden in de tweede helft van het schooljaar In de jaren daarna vindt de benodigde nascholing plaats. Het certificaat wordt opgenomen in het bekwaamheidsdossier. De cursus wordt gevolgd door alle leerkrachten van school. De cursus wordt betaald uit de reguliere middelen. Schriftelijke verslaglegging van het proces vindt plaats in evaluatie van het jaarplan Ouders worden geïnformeerd via de nieuwsbrief. Alle leerkrachten hebben de Kanjertraining met succes gevolgd en afgerond. Kanjertraining vormt een vast onderdeel van het onderwijs binnen de school. Evaluatie jaarplan De Vlinderboom

14 In het schooljaar dient het team de herhalingscursus te volgen. 4.6 Verbeteren van de professionele cultuur Leerkrachten gaan bij collega s van andere scholen op bezoek om hun eigen onderwijs te optimaliseren in het kader van professionalisering. 4e: Dit actiepunt is bedoeld om de eigen school organisatie te professionaliseren. Vergelijken van de eigen organisatie (combi 1,2,3) met die van een andere school om zo te komen tot verbeterpunten in de eigen school. Vergelijken van de eigen organisatie in de onderbouw (inrichten van de hoeken, gebruik materialen) met die van een andere school om zo te komen tot verbeterpunten in de eigen school. Er worden ideeën opgedaan en toegepast in de eigen situatie. Planning: Schooljaar Evaluatie en borging: De leerkrachten doen verslag in een reguliere teamvergadering en er wordt verslag uitgebracht aan de MR. Initiatiefnemer(s) Leerkrachten onderbouw en locatieleider Eigen middelen Schriftelijke verslaglegging van het proces vindt plaats in de evaluatie van het jaarplan , tussentijds worden team en de medezeggenschapsraad op de hoogte gehouden door de directie. Communicatie: Ouders worden geïnformeerd via de nieuwsbrief. Evaluatie, actiepunt, verantwoordingen voor wat betreft indeling en aankleding zijn in de eigen school Er zijn twee scholen bezocht door een aantal leerkrachten. Idee- toegepast. Het punt verbeteren van de professionele cultuur is een doorlopend aandachtspunt en wordt meegenomen naar volgend schooljaar. Hierbij wordt dan een verdeling gemaakt van dit punt in: professionalisering van de leerkracht en het in beeld brengen van kwaliteiten. Evaluatie jaarplan De Vlinderboom

15 5 Organisatie en beleid 5.1 De ouderraad wordt een Stichting 5b: De ouderraad richt een Stichting op. Doel: De ouderraad valt onder een Stichting. Oprichten Stichting. Planning: Schooljaar Evaluatie en borging: Er wordt verslag gedaan in de reguliere teamvergadering, terugkoppeling vindt plaats met de MR. Initiatiefnemer(s) De directeur, locatieleider, het team van leerkrachten en de ouders. Eigen middelen Communicatie: Evaluatie, actiepunt/verantwoording Schriftelijke verslaglegging van het proces vindt plaats in evaluatie van het jaarplan , tussentijds worden team en de medezeggenschapsraad op de hoogte gehouden door de directie. Ouders worden geïnformeerd middels de nieuwsbrief Het actiepunt is niet gerealiseerd en wordt meegenomen naar het volgende schooljaar. 5.2 Invoeren van een continurooster In 2011 is regelmatig gebleken dat er onvoldoende overblijfouders zijn om de leerlingen op een goede manier op te vangen tijdens de lunchpauze. Aangezien dit probleem in het schooljaar structureel is gebleken, is school genoodzaakt te zoeken naar een blijvende oplossing voor de tussenschoolse opvang van de leerlingen. In het huidige schooljaar zal de oplossing in de vorm van het invoeren van een continurooster onderzocht worden. Doelstelling : 5c: Invoeren van een continurooster Doel: Invoeren van een continurooster voorjaar 2013 Op iedere schooldag is er professionele opvang voor de leerlingen tijdens de lunchpauze (leerkrachten). Planning: In het voorjaar van 2013 wordt het continurooster ingevoerd. Evaluatie en borging: Regelmatig wordt in reguliere teamvergaderingen en in de MR verslag gedaan van de ervaringen. Initiatiefnemer(s) De directeur, locatieleider, het team van leerkrachten en de ouders. Eigen middelen Schriftelijke verslaglegging van het proces vindt plaats in evalua- Evaluatie jaarplan De Vlinderboom

16 Communicatie: Evaluatie, actiepunt/verantwoording tie van het jaarplan , tussentijds worden team en de medezeggenschapsraad op de hoogte gehouden door de directie. Schooljaar is er een peiling geweest onder de ouders. Nu worden ouders middels de nieuwsbrief geïnformeerd over de voortgang. In het voorjaar van 2013 is het continurooster ingevoerd. Alle leerlingen blijven tussen de middag op school en eten onder begeleiding van de leerkracht. Het doel is hiermee behaald. Evaluatie jaarplan De Vlinderboom

17 6 Kwaliteitsbeleid 6.1 Algemeen In het kader van de kwaliteitsevaluatie maakt de school gebruik van opbrengsten, welke zijn onder te verdelen in toetsen, kengetallen en tevredenheids- en andere peilingen. Het is van groot belang als school de kwaliteit te blijven toetsen. 6.2 Uitvoeren leerkrachtenenquête De tot nu toe uitgevoerde visitaties, enquêtes en peilingen geven een positief beeld van de de school. In het schooljaar is een leerling tevredenheidspeiling afgenomen. De resultaten waren goed. In het kader van het kwaliteitsbeleid wordt in het schooljaar een leerkrachten tevredenheidspeiling afgenomen. Doelstelling : 6a: Uitvoeren leerkrachten tevredenheidspeiling Doel: Door het meten van de tevredenheid van de leerkrachten op verschillende aspecten krijgt de school inzicht in mogelijke verbeterpunten. Er is inzicht in de tevredenheid van de leerkrachten. De uitkomsten worden meegenomen in het beleid van de school. Planning: Tweede helft van de schoolperiode Evaluatie en borging: Initiatiefnemer(s) Communicatie: Evaluatie, actiepunt/verantwoording De resultaten worden door de directie teruggekoppeld aan het team en de MR. Actiepunten worden beschreven in het komende jaarplan Directie, locatieleider en leerkrachten De bekostiging vindt plaats uit eigen middelen Schriftelijke verslaglegging van het proces vindt plaats in evaluatie van het jaarplan , tussentijds worden team en de medezeggenschapsraad op de hoogte gehouden door de directie. De ouders worden geïnformeerd middels de nieuwsbrief. De leerkrachten tevredenheidspeiling heeft in verband met de vele ontwikkelingen in het schooljaar niet plaatsgevonden. Dit actiepunt schuift door naar het schooljaar In het kader van het kwaliteitsbeleid zal in het nieuwe jaarplan het werken met trendanalyses toegevoegd worden. Evaluatie jaarplan De Vlinderboom

18 7 Huisvesting, inrichting en financiën 7.1 Algemeen De school is aan vervanging toe. Hierover worden gesprekken gevoerd met de Gemeente Ermelo. De bedoeling is dat er in de komende schoolplanperiode een nieuw eigentijds gebouw komt waarin de drie scholen van het Pretoriusplein gaan participeren. Doelstelling : Evaluatie, actiepunt, verantwoording. 7a: Voorbereiden en uitvoeren nieuwbouw. In het schooljaar heeft de school, met behulp van ouders, kinderen, leerkrachten en belangstellenden een metamorfose ondergaan. Er is met elkaar een prachtige patiotuin aangelegd en binnen in de school is veel opgeknapt en vernieuwd. Voor de toekomst zal gekeken gaan worden naar een oplossing voor de huisvesting van De Vlinderboom. Evaluatie jaarplan De Vlinderboom

The world needs Men without fear Helen Parkhurst (1887 1973)

The world needs Men without fear Helen Parkhurst (1887 1973) The world needs Men without fear Helen Parkhurst (1887 1973) J a a r p l a n 2014 2015 Schoolgegevens: Daltonschool De Vlinderboom Brinnummer: 11 VA Directeur: M.Hoekstra Locatieleider: M.Stevens Adres

Nadere informatie

Contact bevoegd gezag: Website: Jaarplan Daltonschool De Bongerd 2

Contact bevoegd gezag:   Website:  Jaarplan Daltonschool De Bongerd 2 JAARPLAN 2015-2016 Datum: Status: Versie: juli 2015 definitief 3.0 Schoolgegevens: Openbare Daltonschool De Bongerd Brinnummer: 12IH Clusterdirecteur: Bert Stam Locatieleider: Dieke Miedema Adres hoofdvestiging:

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Invoering methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Invoering Taalmethode Taal op Maat

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Jaarplan 2010-2011 Versie augustus 2011 Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Actiepunt 4A: Schoolplan Hoofdstuk 4 Onderwijskundig beleid: Obs de Schovenhorst heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

DE VESTE EVALUATIE ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN 2014/ 2015 DALTONSCHOOL. VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid.

DE VESTE EVALUATIE ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN 2014/ 2015 DALTONSCHOOL. VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid. EVALUATIE 2014/ 2015 ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid. REFLECTIE Leren kijken naar jezelf. Nadenken over de manier waarop je dingen doet, leert en

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Gildeschool. Ruimte en aandacht voor ieder kind. Datum: Status: definitief Versie: 2.0

Gildeschool. Ruimte en aandacht voor ieder kind. Datum: Status: definitief Versie: 2.0 Gildeschool Ruimte en aandacht voor ieder kind Datum: 8-10-2013 Status: definitief Versie: 2.0 Jaarplan 2013 2014 Jaarplan 2013 2014 Gildeschool Pagina 2 Schoolgegevens: Gildeschool Brinnummer: 13 WE Directeur:

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan

Jaarverslag Jaarplan Jaarverslag 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige en andere ontwikkelingen 4 3.1 Algemeen. 4 3.2 Professionalisering 5 3.3 Instroom en uitstroom 5

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal 16 17 Jaarplan Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen Locatie Fontein Locatie Transvaal Naam school: Brinnummer: Koningin Wilhelminaschool 15QK Adres: Fonteinstraat 16 / Transvaalstraat

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Evaluatie jaarplan

Evaluatie jaarplan Gildeschool Ruimte en aandacht voor ieder kind Evaluatie jaarplan 2015-2016 Datum: 28-9-2016 Status: definitief Evaluatie jaarplan 2015-2016 Gildeschool Pagina 2 Schoolgegevens: Gildeschool Brinnummer:

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk Onderwijskundig jaarplan Jaar 2016-2017 School O.B.S. Durperhonk Schoolleider Ingeborg Halsema Datum Juli 2016 Inleiding In ons jaarplan geven we aan welke beleidsterreinen we hebben gescoord, welke vragenlijsten

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 Evaluatie CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. R.K. Basisschool De Palster

Jaarplan 2015-2016. R.K. Basisschool De Palster Jaarplan 2015-2016 R.K. Basisschool De Palster Datum Gremium Samenvatting wijzigingen/opmerkingen Versie Status 16 juni 2015 Team beleidsonderwerp 1 wordt ook geplaatst bij beleidsonderwerp. Enkele aanpassingen

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. Algemeen beeld: Op 9 januari 2014 heeft de inspectie in het kader van VVE peuterspeelzaal Het Kompas en basisschool Van Rijckevorsel bezocht. Het onderstaande plan van aanpak bestaat uit twee delen: De

Nadere informatie

Jaarplan Hoge Weerdschool 2015-2016

Jaarplan Hoge Weerdschool 2015-2016 7 oktober 2015 Jaarplan Hoge Weerdschool 2015-2016 Schoolgegevens: Hoge Weerdschool Brinnummer: 14 FS Directeur: A. Stam Locatieleider: G. Quanjer Adres hoofdvestiging: Wachtelenbergweg 21, 8162 XC Epe

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Borgingsdocument doorgaande lijn: bepaling van de samenwerkingsafspraken tussen de voorschoolse locatie en de basisschool in verband met VVE beleid

Borgingsdocument doorgaande lijn: bepaling van de samenwerkingsafspraken tussen de voorschoolse locatie en de basisschool in verband met VVE beleid Borgingsdocument doorgaande lijn: bepaling van de samenwerkingsafspraken tussen de voorschoolse locatie en de basisschool in verband met VVE beleid Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool.

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 12TE00 De Esch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken

Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken Werken aan kwaliteitsverbetering: versterken van opbrengstgericht werken bestuur en management

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Jaarplan Rosa basisschool, schooljaar 2015-2016

Jaarplan Rosa basisschool, schooljaar 2015-2016 Jaarplan Rosa basisschool, schooljaar 2015-2016 Sociaal- emotionele ontwikkeling Borgen HGW met OGW Dit schooljaar zal de PDCA cyclus (plan-do-check-act)centraal staan. Het werken met groepsplannen is

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Pareltje de Schatkaart Plaats : Delft LRKP nummer : 198321922 BRIN nummer : 13QZ C2 Onderzoeksnummer : 288192

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus Plaats : Oldemarkt BRIN-nummer : 06VC Onderzoeksnummer : 123800 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle op 21

Nadere informatie

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie )

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie ) Jaarplan 2013- De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie 140603) U leest nu het jaarplan 2013- van Basisschool de Hazelmuis te Stolwijk. Boven alle plannen voor dit schooljaar staat altijd onze missie. Vanuit

Nadere informatie

Maandag 21 september 2015

Maandag 21 september 2015 Maandag 21 september 2015 Welkom Presentatie verbeterpunten en interventies Vragen van ouders Evaluatie van de ochtend Kwaliteitsbeleid Jaarplan Informatie verzamelen Prioriteiten stellen Keuzes maken

Nadere informatie

Jaarplan Hoge Weerdschool

Jaarplan Hoge Weerdschool Jaarplan Hoge Weerdschool 2014-2015 Datum: 22-8-2014 Status: definitief Versie: 2.3 Schoolgegevens: Hoge Weerdschool Brinnummer: 14 FS Directeur: A. Stam Locatieleider: G. Quanjer Adres hoofdvestiging:

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool.

Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool. Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool. Een sterke doorgaande lijn valt of staat bij de samenwerking tussen de voorschoolse locatie en de basisschool. Dit borgingsdocument is een

Nadere informatie

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar:

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar: Speerpunten 2014-2015 Item 1, 3, 7, 9 en 17 (zie onderstaand format) Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen 17-06-2015 Schooljaar: 2014-2015 Onderwijs en identiteit + leerlingenzorg Plan Do Check/act (Evaluatie

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge Jaarverslag 2014-2015 Jaarplan 2015-2016 o.b.s. de Sprenge Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Beleidsvoornemens Onderwijskundige ontwikkelingen In- en uitstroom Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 t Naam school Obs Letterwies Adres Postbus 32 (bezoekadres : Meidoornstraat 20) Postcode 9670AA Winschoten (9944 AR Nieuwolda) Telefoon 0596-541265 Brinnummer 00BB E-mail

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2016 2017 Naam school Adres Postcode o.d.b.s. Theo Thijssen HB Hulsmanstraat k8b 9663 TP Telefoon 0597 646004 Brinnummer E-mail 10BG obstheothijssen@hotmail.com Website Directeur Bevoegd

Nadere informatie

Uitvoeringsplan obs De Ster

Uitvoeringsplan obs De Ster Uitvoeringsplan - obs De Ster Inleiding In dit uitvoeringsplan voor het schooljaar - wordt beschreven op welke manier het team van De Ster het beleid zoals beschreven in het Meerjaren Beleidsplan -2015

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool.

Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool. Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool. Het protocol bestaat uit zeven fasen, die door een kind doorlopen worden bij de overgang van

Nadere informatie

Het is tijd voor jouw talent. Jaarplan Hoge Weerdschool Epe

Het is tijd voor jouw talent. Jaarplan Hoge Weerdschool Epe Het is tijd voor jouw talent Jaarplan 2016-2017 Hoge Weerdschool Epe Inhoud Inhoud... 3 1 Inleiding... 4 2 Onze school... 5 2.1 Zakelijke gegevens... 5 3 Beleidsterreinen... 6 3.1 Beleidsterrein Bestuur

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Evaluatie jaarplan Hoge Weerdschool 2014-2015

Evaluatie jaarplan Hoge Weerdschool 2014-2015 1 oktober 2015 Evaluatie jaarplan Hoge Weerdschool 2014-2015 Schoolgegevens: Hoge Weerdschool Brinnummer: 14 FS Directeur: A. Stam Locatieleider: G. Quanjer Adres hoofdvestiging: Wachtelenbergweg 21 8162XC

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO Plaats : Delden BRIN-nummer : 06MZ Onderzoeksnummer : 120340 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER School : Basisschool W.Sluiter Plaats : Eibergen BRIN-nummer : 05NT Onderzoeksnummer : 112674 Datum schoolbezoek : 1

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Bolderik Hank Datum: 14 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Bolderik Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN Jaarplan 206-207 Inhoudsopgave INLEIDING... 3TS:... 3 BEGRIJPEND LEZEN:... 3. DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN 206-207... 5 DOMEIN : KWALITEITSZORG (KWALITEITSZORG OPBRENGSTEN ONTWIKKELING VAN LEERLINGEN) NORMINDICATOREN

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013 2014

Schooljaarplan 2013 2014 Schooljaarplan 2013 2014 Naam school It Grovestinshôf Adres It Heale Paed 1 Postcode 8723 AG Koudum Telefoon 0514 522194 Fa E-mail grovestinshof@nijegaast.nl Website www.nijegaast.nl Directeur Ackelyn

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. Het Groene Hart Plaats : Zuidwolde Dr BRIN nummer : 12TS C1 Onderzoeksnummer : 196419 Datum onderzoek : 6 juni 2013 Datum vaststelling : 11 juni 2013

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke Schoolondersteuningsprofiel 17YV00 OBS De Marke Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke

Nadere informatie

Schooljaar 2010-2011 Beleidsonderwerp / Doelstelling. Beginsituatie / Actie / Tijdpad

Schooljaar 2010-2011 Beleidsonderwerp / Doelstelling. Beginsituatie / Actie / Tijdpad Schooljaar 2010-2011 Beleidsonderwerp / Doelstelling Beginsituatie / Actie / Tijdpad 1. Enquête leerlingen groep 8 : mening van de leerlingen over het onderwijs peilen. 2. Levensbeschouwelijke identiteit:

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede

Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede Anneke Elenbaas van Ommen - 20 maart 2012 SAMENWERKEN AAN DE DOORGAANDE LIJN IN ZORG EN EDUCATIE BINNEN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE PERIODE Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede Programma Welkom en toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2012-2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Onderwijskundige- en andere ontwikkelingen 4 2.1. Beleidsvoornemens uit het jaarplan 2012-2013 4 2.2 Professionalisering 6 2.3 Personele ontwikkeling

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2013-2014 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Jaarplan Zuukerschool

Jaarplan Zuukerschool Jaarplan 2016 2017 Zuukerschool Datum: 28-06-2016 Status: definitief Versie: 3.0 Schoolgegevens: Zuukerschool Brinnummer: 13 SQ Directeur: A. Stam Locatieleider: H. Schmidt - Krijnen Adres hoofdvestiging:

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Schooljaarplan Sint Gerardusschool

Schooljaarplan Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Borgingstrajecten 4 3 Verbetertrajecten

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94593 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school It Grovestinshôf Adres It Heale Paed 1 Postcode 8723 AG Koudum Telefoon 0514 522194 Fax E-mail grovestinshof@nijegaast.nl Website www.nijegaast.nl Directeur Ackelyn

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel.: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Jaar 2016-2017 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

DOEL: DE KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS BEWAKEN, BORGEN EN UITBREIDEN. DOEN WE DE GOEDE DINGEN EN DOEN WE ZE GOED GENOEG.

DOEL: DE KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS BEWAKEN, BORGEN EN UITBREIDEN. DOEN WE DE GOEDE DINGEN EN DOEN WE ZE GOED GENOEG. r.k. Daltonschool Valkenheuvel Jaarplan 2015/2016 HOGE ONDERWIJSKWALITEIT DOEL: DE KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS BEWAKEN, BORGEN EN UITBREIDEN. DOEN WE DE GOEDE DINGEN EN DOEN WE ZE GOED GENOEG. Geplande

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. K'nijntje

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. K'nijntje RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE K'nijntje Plaats : Den Helder LRKP nummer : 204262859 Onderzoeksnummer : 282070 Datum onderzoek : 17 februari 2015 Datum

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 03JH00 Basisschool Jeroen Bosch

Schoolondersteuningsprofiel. 03JH00 Basisschool Jeroen Bosch Schoolondersteuningsprofiel 03JH00 Basisschool Jeroen Bosch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL CBS DE PAREL

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL CBS DE PAREL VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL CBS DE PAREL Locatie(s) : Brinnr. :05XB Plaats :9649 HP Muntendam Onderzoeksnummer :15091 Datum onderzoek

Nadere informatie