Nieuwsbrief. IMF-aanpak verergert crisis. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 72 Mei Juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. IMF-aanpak verergert crisis. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 72 Mei Juni 2013"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Caritas Catholica Vlaanderen vzw Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 72 Mei Juni 2013 Kort tweemaandelijks bericht van Caritas Catholica Vlaanderen vzw IMF-aanpak verergert crisis

2 Inhoudstafel Editoriaal p. 03 Caritas in België p. 04 Armoede p. 06 Solidariteit p. 09 Vrijwilligers p. 10 Kerk & samenleving p. 13 Pastoraal & identiteit p. 14 In memoriam p. 15 Caritas in europa p. 16 Gezondheid & welzijn p. 18 publicaties p. 23 aankondigingen p. 24 Nieuwsbrief Caritas Catholica Vlaanderen vzw Foto frontpage: AcampaSevilla Tweemaandelijks tijdschrift verspreid bij bestuurders en directieleden van aangesloten instellingen. Alles wat in dit blad te lezen staat, mag overgenomen worden, mits vermelding van de bron. Verschijnt Tweemaandelijks tijdschrift Oplage 2450 exemplaren Verantwoordelijke uitgever Dominic Verhoeven, Directeur Maatschappelijke zetel Caritas Vlaanderen vzw: Liefdadigheidstraat Brussel Redactie & administratie Caritas Vlaanderen vzw Liefdadigheidstraat Brussel T F Grafisch ontwerp & druk Licap cvba Guimardstraat Brussel T

3 p. 03 Edito De schaamte voorbij Kort nadat de Belgische regering haar meerdere in de Europese Commissie had erkend, en met knikkende knieën haar oordeel had aangehoord - en er gelukkig met een blaam en een resem vakantietaken vanaf was gekomen kwam die andere internationale scheidsrechter met een meer dan opmerkelijke verklaring. Het Internationaal Monetair Fonds gaf toe dat er fouten gemaakt zijn bij de noodhulp aan Griekenland. De Griekse staatsschuld leek houdbaar maar was dat niet, zo blijkt nu. Ook is onderschat hoeveel schade de geëiste bezuinigingen aan de Griekse economie zouden berokkenen. De foute inschatting werd gemaakt door het negeren van de eigen regels, staat in het rapport. Griekenland voldeed immers niet aan de eisen om in aanmerking te komen voor hulp Maar, aldus het IMF, we waren niet de enigen, de Europese Commissie maakte nog meer fouten dan wij. Waarop Europees Commissaris Ollie Rehn repliceerde dat het niet getuigde van echt partnership dat het IMF zijn handen probeert schoon te wassen, maar dat het tenslotte toch echt wel de schuld van de Grieken zelf is. Inzake rechtvaardigheidsparameters zakte de Internationale Morele Fatsoenstandaard daarmee naar een nieuw dieptepunt. Het is op zich natuurlijk positief dat organisaties als het IMF een mea culpa slaan. Maar dan wel een zonder gevolgen: het IMF kan net als de ratingbureaus overigens niet politiek verantwoordelijk worden gehouden en afgestraft worden door de kiezer. De kapotbespaarde economieën uit Zuid-Europa worden er niet beter van. De talrijke wanhopigen in Spanje, Italië en Griekenland die zelfmoord pleegden komen er niet mee terug. Tegelijk leerden we begin juni dat het globale vermogen van de Verenigde Staten nu hoger ligt dan voor de crisis van 2007, alleen is de verdeling van dat vermogen wat gecorrigeerd: de kloof tussen rijk en arm is alleen maar toegenomen. De crisis die voor een groot deel het gevolg was van de ontembare hebzucht van een kleine financiële topkaste, is gedicht door te snoeien in sociale programma s en uitgaven, met gemeende dank aan de zware inspanningen van het hardwerkende lompenprofitariaat. O tempora o mores. Ook een studie van Caritas Europa over hoe de verschillende sociale modellen in Europa de crisis ondergingen, toont uitdrukkelijk aan dat het gevoerde soberheidsbeleid een tegengesteld effect had, en de kansen op economische relance vak(on)kundig versmoorde. Het adagium van Keynes dat de overheid in goede tijden moet sparen en in slechte tijden moet investeren, werd omgekeerd. Onder meer omdat in de goede tijden de voorradige middelen werden gebruikt voor korte termijn electoraal gewin. De sociale ontwikkeling, het gemeenschappelijke sociale project van Europa moet terug op de sporen komen. Daar moeten we met z n allen werk van maken. En in tegenstelling tot het IMF moet het Europees Parlement volgend jaar wel langs de kiezer passeren. Luk De Geest voorzitter Dominic Verhoeven directeur

4 p. 04 Caritas in België caritas Vlaanderen Algemene Vergadering Caritas Vlaanderen stelt prioriteiten scherp Op 6 juni boog de buitengewone Algemene Vergadering van Caritas Vlaanderen zich over de prioriteiten voor de toekomst. Met deze oefening kregen in feite ook de verschillende stappen in het heroriënteringsproces die de laatste jaren gezet werden, hun uiteindelijke beslag. Caritas kiest daarbij voor een duidelijk diaconaal profiel. Principieel uitgangspunt bij het denkproces was de uiteindelijke opdracht van elke Caritasorganisatie wereldwijd om, in het spoor en in de naam van Jezus Christus de kerkelijke diaconie gestalte te geven, en zo mee getuigenis af te leggen van Gods liefde voor ons, mensen - en vooral dan voor de gekwetste, arme, uitgesloten medemens - en van Zijn Blijde Boodschap die toekomst en perspectief biedt voor eenieder. Daaraan willen we met onze solidariteit en betrokkenheid helpen meebouwen, die hoop willen we mee uitdragen. In de Belgische context is dit een gezamenlijke opdracht, die we delen met de andere Caritasorganisaties, Caritas International België, en Caritas en Belgique Francophone et Germanophone. Welke prioriteiten voor Caritas Vlaanderen? Vanuit dit universele uitgangspunt trachten we ons diaconaal handelen richting te geven. Sinds de laatste heroriëntering van Caritas Vlaanderen, onderkennen we reeds, voor onze vier werkvelden gezondheid en welzijn, solidariteit, kerk en samenleving, en de verdieping van de caritasopdracht zelf - drie prioritaire invalshoeken: pastoraal en identiteit, vrijwillig engagement en solidariteit en armoedebestrijding. Het zijn deze invalshoeken die door de Algemene Vergadering scherper werden gesteld, en die meer uitdrukkelijk de focus van onze werking zullen uitmaken. Solidariteit en armoedebestrijding Armoedebestrijding is vanuit haar aard één, zo niet dé kerndoelstelling van alle caritasorganisaties. Op operationeel vlak ligt de focus echter vooral op het internationale niveau (met de werking van Caritas International). In eigen land is Caritas International actief inzake asiel en migratie, maar dan hoofdzakelijk voor buitenlanders van buiten de EU. Caritas Hulpbetoon vzw daarentegen is wel op de eigen inwoners gericht,, maar verhoudingsgewijs blijft deze werking beperkt. Hier ligt een eerste prioriteit: het verder uitbouwen van de operationele werking van Caritas Hulpbetoon, zowel door het versterken van de inhoudelijke focus (o.m. met betrekking tot begeleide individuele hulpverlening (we helpen individuele mensen, maar steeds met tussenkomst en begeleiding door een externe en competente dienst), als door een versterkte regionale inbedding, mede door het uitbouwen van diocesane crisisfondsen. We willen het diocesane niveau ook opnieuw uitbouwen als impulscentrum van waaruit diaconale activiteiten kunnen worden opgezet en georganiseerd. Behalve het verder uitbouwen van een operationele werking willen we ook sterker inzetten op analyse, maatschappelijke bewustmaking en beleidsbeïnvloeding. Hier willen we ons ook sterker inschrijven in het gedegen werk dat gebeurt op het niveau van Caritas Europa.

5 p. 05 atieven, zoals het congres rond identiteit onder de titel Vele brillen één verhaal, later dit jaar. Vrijwillig engagement Een tweede prioriteit die we ons stellen is die van het vrijwillig engagement. Ook hier gaat het om een inherente prioriteit : de meeste Caritasorganisaties wereldwijd werken immers in belangrijke mate met vrijwilligers. In Europa spant Duitsland de kroon met meerdere honderdduizenden vrijwilligers. Bij ons is het vrijwilligerswerk in Caritasverband tot nu toe vooral een zaak van inzet in voorzieningen, met een eigen focus op vorming en begeleiding (o.m. van vrijwilligersverantwoordelijken), vanuit Present Caritas Vrijwilligerswerk en Joka. Hier ligt een nieuwe prioriteit, met name het verbreden van de aandacht voor en de inzet van vrijwillig engagement naar de brede operationele werking, onder meer in verband met de werking rond de opvang van asielzoekers. Daarnaast blijven we aandacht besteden aan de inhoudelijke focus op het vrijwillig engagement. Momenteel wordt werk gemaakt van een Caritas Cahier rond het ondersteunen van de inzet van bestuursvrijwilligers in voorzieningen. Naar volgend jaar toe zal tevens het project rond Active Parishionership worden opgenomen, dat in navolging van het jaar van actief burgerschap ook wil bijdragen tot een diaconaal engagement van de brede kerkgemeenschap. Pastoraal en identiteit Het thema van pastoraal en identiteit is van oudsher een prioriteit voor Caritas Vlaanderen. Het is een typisch aandachtspunt voor Caritasorganisaties die actief zijn in gezondheid en welzijn. De aandacht voor pastoraal en identiteit is steeds een belangrijke gegeven geweest voor Caritas Vlaanderen en dat willen we ook continueren. Sinds een drietal jaren werd de directe personeelsomkadering hiervoor ook gevoelig uitgebreid. Inhoudelijk gaat het zowel om ondersteuning van pastorale commissies en werkgroepen als om publicaties (Pastorale Perspectieven), een website (Elisabeth, samen met de KULeuven), cahiers (o.m. rond euthanasie) en studiedagen en vormingsiniti- In de toekomst willen we zowel inzetten op een verbreding van de werking (naar alle geïnteresseerde voorzieningen) als op een verdieping ervan specifiek voor voorzieningen die hun maatschappelijke opdracht expliciet vanuit een christelijke opstelling willen gestalte geven. Verticale ontschotting moet dit mogelijk maken. Welke structuur voor Caritas Vlaanderen? Welke structuur hebben we nodig om deze opdrachten het best te realiseren? Caritas Vlaanderen ontstond in 1986 als koepelstructuur in een beweging om alle met Caritas verbonden organisaties samen te brengen na de splitsing in taalvleugels van de Caritas Confederatie van Instellingen. De idee van een hiërarchische koepelstructuur werd gaandeweg ingeruild voor die van een overleg- en samenwerkingsplatform. Maar de idee van een ledenvereniging bleef daarbij wel behouden, en de operationele invulling van de opdrachten bleef beperkt. De afgeslankte koepelstructuur (1999) zorgde voor een eerste interne hertekening van de opdrachten, maar de voortschrijdende pluralisering, schaalvergroting en verzelfstandiging van de sectoren maakte een verdere uitklaring van de opdrachten en eigenheid van de onderscheiden organisaties aangewezen. Caritas Vlaanderen wil zich in dat verband vooral toeleggen op haar thematische en maatschappelijke opdrachten, zowel operationeel, inhoudelijk als op het vlak van beleidsbeïnvloeding, en ziet zich niet langer als een koepel met een particuliere opdracht naar zijn leden. Wel blijven de banden met het werkveld bestaan, onder meer inzake de samen gedragen werking rond pastoraal en identiteit. De samenstelling van haar organen werd aan deze logica aangepast. Door het loslaten van het lidmaatschapsmodel kan Caritas Vlaanderen ook een lichtere structuur krijgen terwijl het sterker ingebed wordt in een samenwerkingsverband met de andere Caritasgeledingen in België. Caritas Vlaanderen blijft zich daarbij richten op de eigen thematische invalshoeken en op haar kruispuntfunctie voor de Vlaamse gemeenschap. Dominic Verhoeven Directeur Caritas Vlaanderen

6 p. 06 Armoede Isabelle Pateer, Otherweyes HERVORMING MEDISCHE HULPVERLENING DOOR OCMW S Mediprima De Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI) van de federale overheid heeft een computerprogramma klaar dat de terugbetaling van medische kosten door OCMW s sterk moet vereenvoudigen. Mediprima, zo heet het programma, centraliseert OCMW-beslissingen tot tussenkomst in de medische kosten. OCMW s noteren hun beslissingen tot tenlasteneming van medische kosten in de database. Deze database kan geconsulteerd worden door de zorgverstrekkers. Zo weten zij onmiddellijk welk OCMW optreed en wat aan welke instantie moet gefactureerd worden. De zorgverstrekkers voeren dan de elektronische facturen in het programma en sturen het zo naar de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. De HZIV controleert die facturen en betaalt ze, in naam van de POD MI. Bij consultatie door de zorgverstrekkers wordt ook meteen een verbintenisnummer afgeleverd, waardoor er een echte betaalgarantie ontstaat. Twee directe doelen De POD MI wil met dit project twee doelen nastreven. Enerzijds worden de OCMW s ontlast. Zij zullen minder medische facturen behandelen en kunnen zich hierdoor toeleggen op hun kerntaken, namelijk het helpen van mensen in armoede of andere problemen. Ook voor de zorgverstrekkers anderzijds heeft het nieuwe systeem een positief gevolg. Voor hen is het bij aanvang duidelijk wie wat betaalt en aan welke instantie zij hun facturen moeten opsturen. Op die manier hoopt de POD MI ook voor de zorgverstrekkers meer duidelijk te creëren. Invoering in fasen Isabelle Pateer, Otherweyes De invoering van Mediprima gebeurt in fasen. Een timing is nog niet gekend. In de eerste fase komen enkel de ziekenhuisfacturen van wie geen ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV) kan genieten en die zich niet kunnen aansluiten bij het ziekenfonds in aanmerking. Het betreft bijvoorbeeld mensen zonder wettig verblijf, mensen met een ontvankelijke aanvraag medische regularisatie (art. 9ter Vw), asielzoekers in financiële hulp of LOI,...

7 p. 07 Zowel facturen voor hospitalisatie, als voor ambulante zorg in een verpleeginstelling komen in aanmerking. Een volgende fase voorziet in de uitbreiding naar alle zorgverstrekkers en alle aanvragers van medische hulp bij het OCMW. Waarvoor kan je in Mediprima terecht? We gaan voorlopig enkel in op de eerste fase. Voor het OCMW Het OCMW dat een hulpvraag krijgt, kan voor de volgende zaken in Mediprima terecht: Nagaan of er bestaande beslissingen zijn ``Zo ja, dan krijgt het OCMW dat de beheerder van de beslissing is, zicht op de volledige inhoud van die beslissing. Is het OCMW geen beheerder, dan wordt het OCMW onder meer op de hoogte gesteld van het OCMW dat deze beslissing aanmaakte. Een simulatie uitvoeren ``Zo onderzoekt het OCMW de mogelijkheid tot tenlasteneming door de POD MI, via de HZIV. Dit leidt niet tot een actie in de databank. Er worden geen beslissingen geregistreerd in Mediprima. Registratie van de OCMW-beslissing in het centraal beslissingssysteem ``Uiterlijk op het moment dat het OCMW zijn beslissing meegedeeld heeft aan de betrokkene, moet deze in het gecentraliseerde systeem zijn ingevoerd. Dit is dus maximaal binnen acht dagen nadat de OCMW-raad (of een andere beslissingsinstantie van het OCMW) de beslissing genomen heeft. ``Met een principiële beslissing stelt het OCMW zich enkel bevoegd en erkent het de behoeftigheid van de betrokkene. Het geeft geen enkel recht op een financiële tegemoetkoming in de medische kosten, noch door het OCMW, noch door de POD MI. Het geeft geen zorgcategorie weer. ``Met een waarborg voor tenlasteneming wordt minstens één zorg gedekt voor een welbepaalde periode. Het OCMW en/of de Staat (via de HZIV) nemen deze kosten ten laste. Per zorgcategorie wordt begin- en einddatum vermeld, ook het gedeelte dat het OCMW ten laste neemt. Bij een gedeeltelijke tenlasteneming door het OCMW kan het OCMW bijzondere voorwaarden toevoegen en/of zorginstellingen of een beperkende lijst van zorgverstrekkers aanduiden. Afdruk van het informatieformulier betreffende medische hulp Dit formulier inzake tenlasteneming medische kosten bevat gegevens om toegang te krijgen tot de elektronische beslissing tot tenlasteneming, bv. het INSZ-nummer. Het formulier is geen attest tot tenlasteneming door het OCMW, en verleent geen rechten aan de houder! Het formulier wordt aangemaakt voor elke meerderjarige wiens foto erop staat. Het vermeldt ook elke minderjarige persoon ten laste. Voor de zorgverstrekker De zorgverstrekker die een zorgvraag krijgt, kan voor de volgende zaken in Mediprima terecht: Verzekerbaarheid en de elektronische beslissingen tot tenlasteneming raadplegen ``Op basis van het INSZ-nummer kan de zorgverstrekker via zijn medische software (My)Carenet of de toepassing WebConsult van de POD MI in Mediprima nagaan of de zorg gedekt wordt door een ziekenfonds of het OCMW (al dan niet via de HZIV). Dit nummer is terug te vinden op het OCMW-formulier inzake tenlasteneming medische kosten of op een identiteitsdocument of SIS-kaart. ``Bij de raadpleging van een beslissing tot tenlasteneming, maakt het systeem automatisch een betalingsverbintenisnummer. Dit is het nummer dat de zorgverstrekker als betaalgarantie zal kunnen vermelden in de elektronische factuur.

8 p. 08 ``Deze beslissing vermeldt ook de modaliteiten van de tussenkomst: categorie(ën) van zorg, duur toegestane dekking, budgettaire grenzen, vastgelegde zorgverstrekkers Ook of een attest van dringende medische hulp moet worden opgemaakt. De elektronische facturatie aan de HZIV ``Zorgverstrekkers verzenden hun elektronische factuur naar de HZIV. ``Voor het saldo dat niet ten laste wordt genomen door de HZIV, verzenden ze de factuur naar de patiënt, of het OCMW als dit OCMW voor dit saldo geheel of gedeeltelijk tussenkomt. Als de tenlasteneming door het OCMW niet kon worden vastgesteld, mag de zorgverstrekker ook aan het OCMW factureren als hierover een akkoord met het OCMW bestaat. ``Elke maand bezorgt de zorgverstrekker via (My)CareNet zijn factureringsbestanden met de zorg van de personen die medische bijstand genoten. Dit staat los van de verzending van de facturen met betrekking tot de verzekerden. ``Er mag geen enkel papieren factuur naar de HZIV worden opgestuurd. Het saldo dat niet ten laste wordt genomen door de HZIV wordt aan het OCMW en/of de patiënt geadresseerd. ``De HZIV heeft een helpdesk voor vragen over de elektronische facturatie: ``Meer info staat ook in het referentiedocument van de HZIV: instructies aan zorginstellingen met betrekking tot de elektronische facturatie van de zorgverlening in het kader van Mediprima fase 1. Thijs Smeyers Stafmedewerker Armoede en Armoedebestrijding Caritas Vlaanderen Caritas in Belgium Mediprima zou, eens het volledig operationeel is, moeten kunnen functioneren als een geautomatiseerd derdebetaler-systeem voor mensen die recht hebben op medische hulp, maar niet in orde zijn met hun ziekteverzekering. Het moet de administratieve taken van zowel OCMW als zorgverstrekker vergemakkelijken, en het zal daardoor hopelijk ook bijdragen aan een drempelverlaging voor de zorgvraag... Tochten van hoop Meer weten? Op onze website vind je de derde editie van de Vlaamse Armoedemonitor in pdf-formaat. Al tien jaar organiseert Tochten van Hoop in Antwerpen en Brussel wandelingen die leiden naar plaatsen waar men normaal niet komt. Plaatsen waar men duidelijke sporen vindt van de positieve en hoopvolle manier waarop in de stad met armoede wordt omgegaan. Ter gelegenheid van dit jubileum brengt de organisatie een boek uit over de Zeven Werken van Barmhartigheid. Ieder thema wordt uitgewerkt aan de hand van een duiding, getuigenissen, een meditatietekst en verwerkingsvragen. Het boek bevat een inleidend hoofdstuk van prof. em. Roger Burggraeve en wordt geïllustreerd met sprekende foto s van Brandpunt 23 en van Tram 66-sociale fotografie over samenleven in de grootstad. Caritas Vlaanderen wil meevieren met Tochten van Hoop en geeft daarom vijf exemplaren van het boek weg. Op deze manier hoopt Caritas Vlaanderen ook binnen de zorgsector aandacht te creëren voor de armoedeproblematiek. Het boek zelf is ook een leestocht van hoop geworden, waarmee wij hopen voorzieningen warm te maken om zelf de broodnodige aandacht te schenken aan de armoedeproblematiek. WIN EEN BOEK U kan een exemplaar van het boek winnen door een mailtje te sturen aan met als onderwerp Tochten van Hoop. Veel succes!

9 p. 09 Solidariteit BASSAM, SYRISCHE VLUCHTELING, VRIJWILLIGER VOOR CARITAS JORDANIË. Het conflict in Syrië heeft vele gezichten, van onmenselijke wreedheid tot ongeziene solidariteit. In Jordanië helpt Bassam, zelf een Syrische vluchteling, bij de opvang van de vluchtelingen caritas International Bassam woonde met zijn vrouw en twee dochter in Homs. Hij had er een informatica-winkel. Ongeveer een jaar geleden is hij met zijn gezin gevlucht uit angst voor de bombardementen. Op You Tube zag hij recent beelden van zijn vernielde winkel en huis, een grote puinhoop. Bassam heeft zich als vrijwilliger gemeld bij Caritas: Ik hou me sinds drie maanden bezig met huisbezoeken. De meeste mensen registreren zich ter plaatse op het kantoor van de sociale dienst maar voor sommige is dat erg moeilijk. Oudere personen, mensen met een handicap, alleenstaande moeders met kleine kinderen. Meestal zijn het buren of kennissen die vragen om eens bij hen langs te gaan. Heel wat onder hen komen in aanmerking voor materiële hulp of een financiële tussenkomst bij het betalen van de huur. Bassam heeft alles moeten achterlaten en het leven in ballingschap is hard, maar hij vindt dat hij geluk heeft gehad in dit conflict. Uit dankbaarheid wil hij andere vluchtelingen helpen waar hij kan. Hij zou met zijn collega s meer willen doen maar de middelen ontbreken. Niemand is voorbereid op een vlucht, op een leven dat vanaf nul moet heropgebouwd worden. De mensen krijgen 2 bonnen: 50 Jordaanse dinar (45 EUR) voor eten en 40 dinar (36 EUR) voor kleren, maximum 3 keer. Dat is veel te weinig. De Syrische vluchtelingen mogen niet werken in Jordanië. Het betalen van huur is dan ook niet evident. Ook de Jordaniërs zelf hebben het moeilijk omdat de huurprijzen de hoogte inschieten. Sommige verliezen hun werk aan vluchtelingen die in het zwart werken tegen een salaris dat 4 tot 5 keer lager ligt. Meer weten over de hulp van Caritas International in Syrië en in de buurlanden: Meer weten over de actie 1212:

10 p. 10 Vrijwilligers 50 MEER DAN 10 MILJOEN UUR PRESENT Present Caritas vrijwilligerswerk viert haar 50ste verjaardag Present organiseert al 50 jaar lang vrijwilligerswerk in algemene en psychiatrische ziekenhuizen, palliatieve eenheden, voorzieningen voor ouderen en gehandicaptencentra. Wat in 1963 startte als een project van Caritas en het V.V.I. is inmiddels gegroeid tot een zelfstandige vzw die 3500 vrijwilligers telt. Alle vrijwilligers samen zijn al meer dan 10 miljoen uren present, aanwezig, in een zorgvoorziening om patiënten, bewoners of cliënten individuele extra aandacht te schenken. Op zaterdag 27 april 2013 zette Present haar vrijwilligers centraal. Ze organiseerde een groot feest om samen met de vrijwilligers deze 50ste verjaardag te vieren. Hun aanwezigheid, een geschenk! De vrijwilligers nemen geen taken over van het personeel, maar helpen met kleine taken die een middel zijn om het contact met de zorgvrager vlotter te laten verlopen. Het komt er voornamelijk op neer dat de vrijwilliger tijd maakt voor de zorgvrager en aandacht heeft voor hem. Zo kunnen de vrijwilligers deze mensen een bezoekje brengen, luisteren, helpen bij de animatie, begeleiden bij de maaltijden, instaan voor het vervoer van patiënten, bewoners of cliënten, helpen bij de palliatieve zorg of bij de pastorale dienst. Nationaal dankfeest Op zaterdag 27 april organiseerde Present een groot verjaardagsfeest om al haar vrijwilligers in de bloemetjes te zetten. Op deze manier wilde Present iets terugdoen voor de onbetaalbare inzet die de vrijwilligers het ganse jaar door tonen. Verder wenste zij hen ook een extra portie energie mee te geven om het te blijven doen en om misschien ook andere mensen aan te sporen hen te volgen in hun vrijwillig engagement. 370 mensen schreven zich in voor het feest in De Montil in Affligem. De locatie was prachtig en zeer geschikt voor de waaier aan activiteiten.

11 p. 11 Vanaf de middag stroomden de vrijwilligers toe, de meesten met de bus, anderen op eigen kracht. Er waren koffie en koffiekoeken, een tentoonstelling over 50 jaar Present en een Vlaamse kermis met initiatie folkbal, volksspelen, een crea-workshop, een workshop creatief schrijven en veel kans tot ontmoeting en gesprek. Om 15 uur begon de feestzitting met een aangename afwisseling tussen sprekers en ontspanning. Liliane Krokaert, nationaal coördinator verwelkomde de aanwezigen en schetste de geschiedenis van Present, vroeger Caritas Gemeenschapsdienst. Zij nam daarbij ook de tijd om Walter Van Goubergen figuurlijk in de bloemetjes te zetten. Hij is immers al actief als steunende kracht bij de organisatie sinds 1973 en nam gedurende ongeveer 20 jaar het voorzitterschap van de vereniging op zich. Ererector van de KU Leuven, prof. Roger Dillemans, gaf, doorspekt met de nodige humor, zijn visie op de toekomst van het vrijwilligerswerk in de zorg. Vicaris Luc De Geest, voorzitter van Caritas Vlaanderen, bedankte alle vrijwilligers voor hun inzet en zorgde voor een moment van inspiratie. Tot slot nam Present-voorzitter Albert Cluckers het woord met een positieve boodschap voor de werking naar de toekomst toe. Tussendoor werd de nieuwe voorstellingsfilm van Present getoond, kwamen enkele vrijwilligers aan het woord en was er tijd voor ontspanning en een gulle lach met de tussenkomsten van improvisatietheater Inspinazie. Zij slaagden erin om op een zeer humoristische en fijne manier in te spelen op de thema s van Present, en ze brachten zelfs heel de zaal - inclusief de genodigden - op een ludieke manier in beweging. De namiddag werd afgesloten met een feestelijke receptie. Present Caritas vrijwilligerswerk vzw is 50 jaar. Dit verjaardagsfeest was het symbolisch hoogtepunt van 50 jaar groeiende, bloeiende en blijvende inzet van vele duizenden vrijwilligers. De toekomst ligt nu open voor nog vele jaren van enthousiast vrijwillig engagement in zorg- en welzijnsvoorzieningen, om net dat ietsje meer te betekenen voor bewoners, patiënten en cliënten. Kim Vandenhoeck - Liliane Krokaert

12 p. 12 Federatie van de Ziekenhuizen, prees het werk van vrijwilligers in ziekenhuizen overal ter wereld. 50 jaar een reden om te vieren! Dat was het dan, het is voorbij, de dozen worden opgeslagen, de panelen verwijderd, het prieel gevouwen, bureaus worden weer in elkaar gezet, klaar voor het dagelijkse werk van onze vereniging. Gedurende meer dan zes maanden, werd de vereniging omgevormd tot een team van eventorganizer-uitslovers. De vereniging bereidde de vijftigste verjaardag voor, leefde in functie van de 50 jaar. Aan de vooravond van zaterdag 20 april, was het hele team druk bezig met de organisatie van de feestviering en de installatie van tuinhuisjes en tafels in de tuin. De opstelling van de tentoonstelling werd afgerond. En dan was het zover. Een zonnige dag in april, geen hittegolf, maar net warm genoeg voor deze jubileumdag. Het cateringteam rondde de opbouw van het prieel af, installeerde de vloer, de tafels, de decoratie en de traiteur zette al het lekkers voor het feest. Het team dat gedurende zes maanden aan de realisatie van de tentoonstelling werkte controleerde de laatste details en legde het gastenboek klaar. Na de toespraken kon het publiek de tentoonstelling Volont R, 50 jaar solidariteit bezoeken, die de evolutie van de organisatie schetste. De rode draad door deze retrospectieve waren de belangrijke momenten vanaf oprichting tot nu. De bezoeker kon archiefstukken ontdekken en er was zelfs een reconstructie van een bureau uit de jaren 80. Dit alles aangevuld met multimedia- en videomontages. Volont R bood alle bezoekers een boekje aan met een overzicht van het archief- en opzoekwerk naar aanleiding van deze tentoonstelling. Vijftig mensen woonden in de namiddag een referaat bij van de filosoof Michel Dupuis, over het thema De banalisering van de mens in het systeem van de zorg. Hij bracht het relationele aspect van het vrijwilligerswerk en de motivatie van waaruit men vrijwilligerswerk doet perfect onder woorden. Gedurende de ganse dag, werden de aanwezigen vergast op exquise hapjes, een buffet met lekkere broodjes en konden ze deelnemen aan een loterij. De dag werd afgesloten in stijl met het aansnijden van de verjaardagstaart, een prachtige frambozenbavarois. Het was een dag vol ontmoetingen, herinneringen, maar ook boeiende gesprekken over toekomstige projecten. Volgende afspraak op het eeuwfeest van Volont R! De festiviteiten vonden plaats in de lokalen van Volont R in de Liefdadigheidstraat. Binnen in het gebouw, konden de aanwezigen de voorstelling het Regards project bezoeken, een interactieve fototentoonstelling, gerealiseerd door jonge vrijwilligers, om mensen warm te maken voor vrijwilligerswerk. In de tuin maakte een clown een heel stel kinderen blij, en gedurende de ganse namiddag kon men jongleurs en leerling-acrobaten aan het werk zien. De aanwezigen werden vergast op drie toespraken. Charles Petit, voorzitter van Volont R, lichtte het belang van een 50-jarig bestaan van een vereniging toe. Minister Evelyne Huytebroeck, benadrukte het belang van jongerenparticipatie. Brigitte Jacquemin, van de

13 p. 13 Kerk & samenleving Campagne zonder water, Geen later Protos PROTOS is een niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisatie (NGO) die meer dan 30 jaar actief is. PROTOS is gespecialiseerd in water: drinkwater, hygiëne en sanitatie, in gebruik van water voor landbouwdoeleinden, alsook in integraal waterbeheer. Voor PROTOS is Water de hefboom tot ontwikkeling 2013 is het internationale jaar van de samenwerking rond water. In besteedt Ecokerk daarom, in samenwerking met Protos, extra aandacht aan dit thema. Onder het motto Zonder Water, Geen Later roept Ecokerk op om ook in jouw parochie, gezin of gemeenschap extra aandacht te besteden aan duurzaam omgaan met water. De missie van Protos PROTOS wil rechtvaardige en wederzijds verrijkende relaties tussen Noord en Zuid bevorderen. PROTOS wil helpen bij duurzame en bevrijdende processen, die geïntegreerd zijn in het plaatselijke institutionele kader, de cultuur en sociale omstandigheden, en die moeten zorgen voor een betere welvaart en welzijn van de kansarme bevolkingsgroepen in het Zuiden. Daarbij is water essentieel. Gezien haar expertise op dat terrein, komt PROTOS speciaal op voor een rechtvaardig, duurzaam en participatief waterbeheer in Noord en Zuid. PROTOS is actief in België, en in 9 landen in ontwikkeling: Haïti en Ecuador in Latijns-Amerika, en Benin, Mali, DR Congo, Rwanda, Burundi, Oeganda en Madagaskar in Afrika. Wat kan je doen Boek een Waterkwis, een bezinning of vorming over water. Download de liturgische suggesties. Bestel de infoposter. Dossier Water, Deel I: Internationale samenwerking rond water, Marc Despiegelaere, directeur Protos. Downloaden kan via www. netrv.be/nl/ecokerk/campagne_geen_water_geen_later-218. Meer info: PROTOS VZW ECOkerk Flamingostraat 36 Huidevettersstraat Gent 1000 Brussel Tel 09/ Tel www. netrv.be/nl/ecokerk

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Meer dan een dak boven het hoofd

Meer dan een dak boven het hoofd Meer dan een dak boven het hoofd Welkom op de 121 e Landelijke Diaconale Dag Landelijke Diaconale Dag: een hoogtepunt! Meer dan een dak boven het hoofd. Geloven in delen. Als het diaconale werk in het

Nadere informatie

Brussel, 17 december 2014

Brussel, 17 december 2014 Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Nadere informatie

KINDERRECHTEN IN UW KLAS?

KINDERRECHTEN IN UW KLAS? KINDERRECHTEN IN UW KLAS? Doe een beroep op UNICEF België voor gratis lesmateriaal, thematische gastlessen en concrete acties over kinderrechtenen ontwikkelingseducatie. Over UNICEF België UNICEF (het

Nadere informatie

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN medische hulp Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN DE (DRINGENDE) MEDISCHE HULP in zes stappen... Wat is medische hulp? Is de medische hulp afhankelijk van mijn verblijfsituatie? Hoe

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

Beste coördinator Beste omkaderingslid. Wanneer? Maandag 31 mei 2010

Beste coördinator Beste omkaderingslid. Wanneer? Maandag 31 mei 2010 Kdag Ontdek het leiderschap in jezelf Een uniek, interactief en inspirerend dagtraject voor elke leider. Beste coördinator Beste omkaderingslid Mensen motiveren en inspireren, open en duidelijk communiceren,

Nadere informatie

Hervorming terugbetalingsprocedure medische kosten. Provinciale ontmoetingen herfst 2012

Hervorming terugbetalingsprocedure medische kosten. Provinciale ontmoetingen herfst 2012 Hervorming terugbetalingsprocedure medische kosten Provinciale ontmoetingen herfst 2012 Agenda Herhaling grote principes van het project Wettelijk kader Facturatie Overgangsfase Informatie/instructies

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Visie pastoraal in Monsheide

Visie pastoraal in Monsheide Visietekst pastoraal in Monsheide I. Inleiding Onze christelijke levensbeschouwing, ontleend aan de stichtende Congregatie Sint-Vincentius à Paulo, trachten wij een eigentijdse invulling te geven. Vanuit

Nadere informatie

Een boog van solidariteit: vrijwilligerswerk

Een boog van solidariteit: vrijwilligerswerk Een boog van solidariteit: vrijwilligerswerk Inleiding De tekst die voor jou ligt, verduidelijkt onze visie bij het organiseren van vrijwilligerswerk in het buitenland. We sturen je niet zo maar naar het

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen

Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen Geloof jij in de kracht van Bijbelverhalen? Vind je het een uitdaging te ontdekken wat Bijbelverhalen betekenen voor mensen in een ander land? Heb je visie om

Nadere informatie

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Geachte heer Commissaris Andor, Geachte mensen van De Link, mensen van de Europese partnerorganisaties,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

PUBLIEKE LEZING π maandag 25 maart 2013 π Universiteit Antwerpen Stadscampus Hof van Liere

PUBLIEKE LEZING π maandag 25 maart 2013 π Universiteit Antwerpen Stadscampus Hof van Liere PUBLIEKE LEZING π maandag 25 maart 2013 π Universiteit Antwerpen Stadscampus Hof van Liere Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (ucsia) heeft de eer u uit te nodigen op een ontmoeting met Donal

Nadere informatie

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche TRANSFORMANDO (SPAIN) Opgericht in 1998 Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Coöperatieve Dienstverlener voor maatschappelijke organisaties Internationaal

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2008-621-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2008-621- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2008-621- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN STEVEN VANACKERE VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vraag nr. 321 van 9 september

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Effectief hulpverlenen met goesting in een veranderend welzijnslandschap

Effectief hulpverlenen met goesting in een veranderend welzijnslandschap Effectief hulpverlenen met goesting in een veranderend welzijnslandschap Vermaatschappelijking van de zorg, persoonsvolgende financiering, sociaal ondernemerschap. Het zijn evoluties die niet meer weg

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING IN HET KADER VAN MediPrima Fase 1

RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING IN HET KADER VAN MediPrima Fase 1 Specifieke instructies voor de facturatie van geneeskundige zorgen in het kader van fase 1. RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING

Nadere informatie

Parochiële Caritas Instelling. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Parochiële Caritas Instelling. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort Parochiële Caritas Instelling Onze Lieve Vrouw van Amersfoort W E R K P L A N 2016 definitief versie 16 december 2015 1. Inleiding De Parochiële Caritas Instelling (PCI) maakt deel uit van de parochie

Nadere informatie

Asiel in België Aangepaste opvang. Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François

Asiel in België Aangepaste opvang. Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François Asiel in België Aangepaste opvang Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François Fedasil Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil Organisatie Opgericht in 2001 Federaal Agentschap 1.200

Nadere informatie

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de 1 Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Werkgroep Ethiek in de Kliniek van ICURO - Symposium Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg 19 oktober 2012 - Hasselt Beste deelnemers, Als Werkgroep

Nadere informatie

STUDIEDAG π donderdag 17 februari 2011 π Hof van Liere π Stadscampus Universiteit Antwerpen

STUDIEDAG π donderdag 17 februari 2011 π Hof van Liere π Stadscampus Universiteit Antwerpen STUDIEDAG π donderdag 17 februari 2011 π Hof van Liere π Stadscampus Universiteit Antwerpen Pastorale Dienst Pastorale zorg situeert zich binnen de context van gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. De

Nadere informatie

Diverse school, diverse kansen

Diverse school, diverse kansen Diverse school, diverse kansen Stel je buur de volgende 3 vragen: 1. Hoe kom jij in aanraking met diversiteit in onderwijs? 2. Wat is het eerste gevoel dat jij hebt wanneer je denkt aan diversiteit? 3.

Nadere informatie

de plek van de leider

de plek van de leider Wat komt er kijken bij succesvol leiderschap? Deze en andere vragen stellen wij tijdens de Leergang Leiderschap. We gaan samen op zoek naar de essentie van leiderschap. Zo ontwikkel je een geoefend oog

Nadere informatie

Samana 2016: teksten kersttijd en advent

Samana 2016: teksten kersttijd en advent Nota Datum: 30/10/2016 Voor: Werkgroep Zingeving Volg nr.: IH Samana 2016: teksten kersttijd en advent Teksten als bouwstenen voor een bezinning, gebedsdienst of eucharistie Verwachtingen advent gebeurt

Nadere informatie

DIALOOGNAMIDDAG KEMPEN Samenwerken aan een sterk lokaal sociaal beleid 29/09/2016 VERSLAG

DIALOOGNAMIDDAG KEMPEN Samenwerken aan een sterk lokaal sociaal beleid 29/09/2016 VERSLAG DIALOOGNAMIDDAG KEMPEN Samenwerken aan een sterk lokaal sociaal beleid 29/09/2016 VERSLAG Aanwezig: Vertegenwoordigers van 10 welzijnsschakelgroepen uit Olen, Rijkevorsel, Mol, Herselt, Hulshout, Westerlo,

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Beleidsplan 2016-2017 Inhoud: Over de Stichting - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Activiteiten en projecten PROJECT 1 PROJECT 2 PROJECT 3 PROJECT 4 Musicals Jongerenkoor Meditatieve

Nadere informatie

Leiderschap is van iedereen

Leiderschap is van iedereen Leiderschap is van iedereen Eddy Karrenbelt Als u het wenkend perspectief leest in het boekje mensenzorg voor de transitie in de Langdurige Zorg. Dan vindt u het streefbeeld gedreven professionals. In

Nadere informatie

Voorwoord. Aan de slag met job craften

Voorwoord. Aan de slag met job craften Aan de slag met job craften Voorwoord Over job craften wordt steeds meer geschreven. Er is een scala aan wetenschappelijke artikelen en in Nederland zijn inmiddels ook enkele promotieonderzoeken gepubliceerd.

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wist u dat? September/oktober Editie 28. Stichting Perpectief. VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen

Nieuwsbrief. Wist u dat? September/oktober Editie 28. Stichting Perpectief. VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen Nieuwsbrief Stichting Perpectief September/oktober Editie 28 VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen Wist u dat? Deze maand hebben we een bezoek gebracht aan Stichting VluchtelingenWerk Oost

Nadere informatie

PUBLIEKE LEZING (in het Engels) π Woensdag 7 december 2011 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere VOLUNTEERING

PUBLIEKE LEZING (in het Engels) π Woensdag 7 december 2011 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere VOLUNTEERING PUBLIEKE LEZING (in het Engels) π Woensdag 7 december 2011 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere VOLUNTEERING Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (ucsia) organiseert in samenwerking met

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer:

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer: Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober In dit nummer: Hulp bij verhuizing/ Burendag/Samenwerking met Stichting Present/Alzheimertuin/ Salomon gastlocatie voor Dag van Dialoog/ Taalcoach/Fietscursus en

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingenwerk Dé referentie dankzij grondige expertise in asiel Opdrachten: Druk op het beleid Ondersteunen iedereen die

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

Beste deelnemers, Versie: :20

Beste deelnemers, Versie: :20 1 Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Werkgroep Ethiek in de Kliniek van Icuro - Symposium Ethische debatcultuur in de zorg: fictie of realiteit? 17 oktober 2014 - Hasselt Versie: 20-10-2014

Nadere informatie

Werklastanalyse sociaal werkers Belgische OCMW s

Werklastanalyse sociaal werkers Belgische OCMW s Werklastanalyse sociaal werkers Belgische OCMW s Brussel 22/04/2014 POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie Deelname aan het onderzoek 2 Méthodologie / methodologie Geregistreerde

Nadere informatie

Total Respect Management Cyclus

Total Respect Management Cyclus Total Respect Management Cyclus Leer excellent leiding te geven en onderneem op een duurzame manier, met excellente resultaten als gevolg Hoe komt het dat bedrijven zoals Torfs, Colruyt, Umicore of Apple

Nadere informatie

participatie donderdag 7 maart - leuven vrijwilligerswerk netwerk participatie 4de conferentie van het www.netwerkparticipatie.be

participatie donderdag 7 maart - leuven vrijwilligerswerk netwerk participatie 4de conferentie van het www.netwerkparticipatie.be participatie 4de conferentie van het netwerk participatie donderdag 7 maart - leuven vrijwilligerswerk Vrijwilligers: We zijn met zo n 1.200.000 in Vlaanderen, onze samenleving draait erop. In sport, jeugdwerk,

Nadere informatie

Analyse visieteksten vijf bisdommen

Analyse visieteksten vijf bisdommen Analyse visieteksten vijf bisdommen 5 visieteksten van de 5 bisdommen De kracht van het Evangelie. IJkpunten voor de pastorale zones. Mgr. Leon Lemmens, 2013. Blikopener. Christelijke gemeenschappen in

Nadere informatie

nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ Jeugdbewegingen - Demografie leden

nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ Jeugdbewegingen - Demografie leden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Jeugdbewegingen - Demografie leden wordt traditioneel gekenmerkt

Nadere informatie

THEMA 3: EEN BIJBELSE MENSVISIE

THEMA 3: EEN BIJBELSE MENSVISIE THEMA 3: EEN BIJBELSE MENSVISIE TEKST 1 In een bijbels perspectief verschijnt de mens als faiblesse et promesse. Mensen zijn tezelfdertijd eindig onvolkomen en oneindig beloftevol. Beperkt, kwetsbaar,

Nadere informatie

Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus

Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus Krijkelberg 1-3360 Bierbeek T 016 45 26 11 F 016 46 30 79 upc.st.kamillus@fracarita.org www.kamillus.be Ten geleide Mensen worden bij een bezoek aan het

Nadere informatie

Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016

Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016 Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016 Stichting Present Zuid-Oost Groningen Postbus 12 9665 ZG Oude Pekela

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

Vrijwillige Terugkeer. Brussel,

Vrijwillige Terugkeer. Brussel, Vrijwillige Terugkeer Brussel, 27.05.2017 Fedasil Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers. Opgericht door de programmawet van 19 juli 2001. Operationeel sinds mei 2002. Onder voogdij van staatssecretaris

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/272 AANBEVELING NR. 12/02 VAN 4 SEPTEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE ELEKTRONISCHE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

De Elektronische medische kaart project ecarmed Volgens de momenteel gekende afspraken

De Elektronische medische kaart project ecarmed Volgens de momenteel gekende afspraken De Elektronische medische kaart project ecarmed Volgens de momenteel gekende afspraken Chris Boens, VVSG Jan Reynaert ecarmed: situatie De OCMW s kunnen medische kosten van behoeftige personen ten laste

Nadere informatie

Project MediPrima fase 1 Richtlijnen voor de verplegingsinstellingen betreffende de elektronische facturering van de geneeskundige verzorging

Project MediPrima fase 1 Richtlijnen voor de verplegingsinstellingen betreffende de elektronische facturering van de geneeskundige verzorging OMZENDBRIEF AAN DE ZIEKENHUIZEN datum : 29/07/2013 Project MediPrima fase 1 Richtlijnen voor de verplegingsinstellingen betreffende de elektronische facturering van de geneeskundige verzorging Mevrouw,

Nadere informatie

Dialoog, de weg naar goede zorg

Dialoog, de weg naar goede zorg Dialoog, de weg naar goede zorg Inhoud 1. Macro / meso / micro 2. Zorg met aandacht 3. Ethiek ook iets voor ons? 4. Conclusies 2 Macro, meso, micro Macro meso micro Macrosysteem: Wereld Europa Mesosysteem

Nadere informatie

tekst voor voorbereiding forum visie

tekst voor voorbereiding forum visie + Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

Veelkleurige kijk op zorg

Veelkleurige kijk op zorg s Heeren Loo Zorggroep Berkenweg 11 3818 LA Amersfoort T. 0800 3 55 55 55 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

In samenwerking met de Federatie oudleerlingenbonden Vlaamse jezuïetencolleges & de Vlaamse koepel van jezuïetencolleges

In samenwerking met de Federatie oudleerlingenbonden Vlaamse jezuïetencolleges & de Vlaamse koepel van jezuïetencolleges In samenwerking met de Federatie oudleerlingenbonden Vlaamse jezuïetencolleges & de Vlaamse koepel van jezuïetencolleges CONGRES π Zaterdag 20 november 2010 π Universiteit Antwerpen Stadscampus π Aula

Nadere informatie

Dit jaar wil Ik bij u te gast zijn. Retrouvez-nous sur

Dit jaar wil Ik bij u te gast zijn. Retrouvez-nous sur Dit jaar wil Ik bij u te gast zijn 1. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. 2x Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw. Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. ZNL 525 1b. De voorstelling van het Zacheüstraject

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

De sleutel tot integratie

De sleutel tot integratie Goeiedag, ik bel u in verband met het appartement dat u verhuurt. Is dit nog vrij?. Het is een vraag die eenvoudig en niet zo belangrijk lijkt. Behalve als u een vluchteling bent en uw toekomst ervan afhangt.

Nadere informatie

The Missing Link: het verhogen van sociale inclusie door de inschakeling van Opgeleide Ervaringsdeskundigen (OED)

The Missing Link: het verhogen van sociale inclusie door de inschakeling van Opgeleide Ervaringsdeskundigen (OED) The Missing Link: het verhogen van sociale inclusie door de inschakeling van Opgeleide Ervaringsdeskundigen (OED) Lut Goossens - Els Van den Berghe Vzw De Link www.de-link.net Introductie Samenvatting

Nadere informatie

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon Foto: Plan / Denis Closon Zet je in als vrijwilliger voor Plan België Foto: Plan / Daniel Silva het Plan Zet je in als vrijwilliger voor Plan België en verander de toekomst van kinderen en hun gemeenschap

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 BEVRAGING POLITIEKE PARTIJEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Over enkele maanden hebben de burgers van Boom opnieuw het voorrecht om hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad te kiezen. De Noord-Zuidraad

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging

Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging Structuur De Internationale Rode Kruisbeweging bestaat uit drie onderdelen: Nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (onder meer het Belgische

Nadere informatie

Christen zijn in de zorg het onderzoek: details en discussie

Christen zijn in de zorg het onderzoek: details en discussie Christen zijn in de zorg het onderzoek: details en discussie Workshop Congres Geloof in Zorg De Werelt - 5 oktober 2012 Bart Cusveller & René van Leeuwen Steekproef % (n=672) Leeftijd Geslacht Opleiding

Nadere informatie

INFORMATIEVERSPREIDING EN -UITWISSELING

INFORMATIEVERSPREIDING EN -UITWISSELING NIEUWSBRIEF MULTIPLUS november 2009 Is dit de eerste keer dat u onze nieuwsbrief ontvangt? Neem dan zeker onze vorige nieuwsbrieven eerst even door. Deze zijn terug te vinden op http://www.multiplus.be/nieuwsbrief.php.

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Stichting Present de Bevelanden

Stichting Present de Bevelanden Jaarplan 2017 Stichting Present de Bevelanden MISSIE Stichting Present de Bevelanden wil de makelaar zijn die groepen mensen die best eens een keer wat voor een ander willen doen, verbindt aan hen die

Nadere informatie

Zo kijkt VVJ naar participatie 1

Zo kijkt VVJ naar participatie 1 Zo kijkt VVJ naar participatie Groeien naar meer participatief besturen Groeien naar, want kun je niet snel snel, en niet in je eentje Participatief besturen : is voor VVJ een voorwaarde voor goed beleid

Nadere informatie

DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?!

DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?! Het Netwerk tegen Armoede nodigt u uit op de DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?! Op donderdag 6 november 2014 Antwerpen-Berchem, Huis van de Sport DIALOOGDAG Wanneer: donderdag 6 november 2014 Waar:

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

ARMOEDE- BESTRIJDING EUROPESE VERKIEZINGEN. Memorandum Copyright : R. Reidler

ARMOEDE- BESTRIJDING EUROPESE VERKIEZINGEN. Memorandum Copyright : R. Reidler ARMOEDE- BESTRIJDING Copyright : R. Reidler Memorandum 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 1. EUROPESE 2020 STRATEGIE 1.1. Armoede 1.1.1. Armoede en sociale uitsluiting zichtbaar brengen in implementatie EU2020-strategie

Nadere informatie

Colloquium NIC 1/10/2015: afsluiting

Colloquium NIC 1/10/2015: afsluiting Colloquium NIC 1/10/2015: afsluiting Dames en Heren, Het is mij een eer en een genoegen om dit boeiende colloquium te mogen afsluiten. Deze middag hebben we in elk geval een voortschrijdend inzicht gekregen

Nadere informatie

Avondcursus kennismaken met NLP

Avondcursus kennismaken met NLP Avondcursus kennismaken met NLP Voor mensen die meer inzicht in zichzelf en anderen willen krijgen en zich verder willen ontwikkelen, is dit een prima inleiding in NLP! Waarnemingsstructuur: zintuiglijke

Nadere informatie

coach 4. 1. 3. 2. We zullen vandaag vooral ons richten op de eerste twee onderdelen. En dat doen we door er zelf

coach 4. 1. 3. 2. We zullen vandaag vooral ons richten op de eerste twee onderdelen. En dat doen we door er zelf Bij Agapè StudentLife hechten we veel waarde aan coachend leiderschap. We zien het als onze roeping om dat wat we zelf van God gekregen hebben te vermenigvuldigen in anderen, die op hun beurt ook anderen

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben

Nadere informatie

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 Youth for Christ Zwolle Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 MISSIE EN VISIE YOUTH FOR CHRIST ZWOLLE... 4 2.1 MISSIE... 4 2.2 VISIE... 4 3 DROOM EN VISIE VOOR 2013-2016...

Nadere informatie