Nieuwsbrief. IMF-aanpak verergert crisis. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 72 Mei Juni 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. IMF-aanpak verergert crisis. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 72 Mei Juni 2013"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Caritas Catholica Vlaanderen vzw Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 72 Mei Juni 2013 Kort tweemaandelijks bericht van Caritas Catholica Vlaanderen vzw IMF-aanpak verergert crisis

2 Inhoudstafel Editoriaal p. 03 Caritas in België p. 04 Armoede p. 06 Solidariteit p. 09 Vrijwilligers p. 10 Kerk & samenleving p. 13 Pastoraal & identiteit p. 14 In memoriam p. 15 Caritas in europa p. 16 Gezondheid & welzijn p. 18 publicaties p. 23 aankondigingen p. 24 Nieuwsbrief Caritas Catholica Vlaanderen vzw Foto frontpage: AcampaSevilla Tweemaandelijks tijdschrift verspreid bij bestuurders en directieleden van aangesloten instellingen. Alles wat in dit blad te lezen staat, mag overgenomen worden, mits vermelding van de bron. Verschijnt Tweemaandelijks tijdschrift Oplage 2450 exemplaren Verantwoordelijke uitgever Dominic Verhoeven, Directeur Maatschappelijke zetel Caritas Vlaanderen vzw: Liefdadigheidstraat Brussel Redactie & administratie Caritas Vlaanderen vzw Liefdadigheidstraat Brussel T F Grafisch ontwerp & druk Licap cvba Guimardstraat Brussel T

3 p. 03 Edito De schaamte voorbij Kort nadat de Belgische regering haar meerdere in de Europese Commissie had erkend, en met knikkende knieën haar oordeel had aangehoord - en er gelukkig met een blaam en een resem vakantietaken vanaf was gekomen kwam die andere internationale scheidsrechter met een meer dan opmerkelijke verklaring. Het Internationaal Monetair Fonds gaf toe dat er fouten gemaakt zijn bij de noodhulp aan Griekenland. De Griekse staatsschuld leek houdbaar maar was dat niet, zo blijkt nu. Ook is onderschat hoeveel schade de geëiste bezuinigingen aan de Griekse economie zouden berokkenen. De foute inschatting werd gemaakt door het negeren van de eigen regels, staat in het rapport. Griekenland voldeed immers niet aan de eisen om in aanmerking te komen voor hulp Maar, aldus het IMF, we waren niet de enigen, de Europese Commissie maakte nog meer fouten dan wij. Waarop Europees Commissaris Ollie Rehn repliceerde dat het niet getuigde van echt partnership dat het IMF zijn handen probeert schoon te wassen, maar dat het tenslotte toch echt wel de schuld van de Grieken zelf is. Inzake rechtvaardigheidsparameters zakte de Internationale Morele Fatsoenstandaard daarmee naar een nieuw dieptepunt. Het is op zich natuurlijk positief dat organisaties als het IMF een mea culpa slaan. Maar dan wel een zonder gevolgen: het IMF kan net als de ratingbureaus overigens niet politiek verantwoordelijk worden gehouden en afgestraft worden door de kiezer. De kapotbespaarde economieën uit Zuid-Europa worden er niet beter van. De talrijke wanhopigen in Spanje, Italië en Griekenland die zelfmoord pleegden komen er niet mee terug. Tegelijk leerden we begin juni dat het globale vermogen van de Verenigde Staten nu hoger ligt dan voor de crisis van 2007, alleen is de verdeling van dat vermogen wat gecorrigeerd: de kloof tussen rijk en arm is alleen maar toegenomen. De crisis die voor een groot deel het gevolg was van de ontembare hebzucht van een kleine financiële topkaste, is gedicht door te snoeien in sociale programma s en uitgaven, met gemeende dank aan de zware inspanningen van het hardwerkende lompenprofitariaat. O tempora o mores. Ook een studie van Caritas Europa over hoe de verschillende sociale modellen in Europa de crisis ondergingen, toont uitdrukkelijk aan dat het gevoerde soberheidsbeleid een tegengesteld effect had, en de kansen op economische relance vak(on)kundig versmoorde. Het adagium van Keynes dat de overheid in goede tijden moet sparen en in slechte tijden moet investeren, werd omgekeerd. Onder meer omdat in de goede tijden de voorradige middelen werden gebruikt voor korte termijn electoraal gewin. De sociale ontwikkeling, het gemeenschappelijke sociale project van Europa moet terug op de sporen komen. Daar moeten we met z n allen werk van maken. En in tegenstelling tot het IMF moet het Europees Parlement volgend jaar wel langs de kiezer passeren. Luk De Geest voorzitter Dominic Verhoeven directeur

4 p. 04 Caritas in België caritas Vlaanderen Algemene Vergadering Caritas Vlaanderen stelt prioriteiten scherp Op 6 juni boog de buitengewone Algemene Vergadering van Caritas Vlaanderen zich over de prioriteiten voor de toekomst. Met deze oefening kregen in feite ook de verschillende stappen in het heroriënteringsproces die de laatste jaren gezet werden, hun uiteindelijke beslag. Caritas kiest daarbij voor een duidelijk diaconaal profiel. Principieel uitgangspunt bij het denkproces was de uiteindelijke opdracht van elke Caritasorganisatie wereldwijd om, in het spoor en in de naam van Jezus Christus de kerkelijke diaconie gestalte te geven, en zo mee getuigenis af te leggen van Gods liefde voor ons, mensen - en vooral dan voor de gekwetste, arme, uitgesloten medemens - en van Zijn Blijde Boodschap die toekomst en perspectief biedt voor eenieder. Daaraan willen we met onze solidariteit en betrokkenheid helpen meebouwen, die hoop willen we mee uitdragen. In de Belgische context is dit een gezamenlijke opdracht, die we delen met de andere Caritasorganisaties, Caritas International België, en Caritas en Belgique Francophone et Germanophone. Welke prioriteiten voor Caritas Vlaanderen? Vanuit dit universele uitgangspunt trachten we ons diaconaal handelen richting te geven. Sinds de laatste heroriëntering van Caritas Vlaanderen, onderkennen we reeds, voor onze vier werkvelden gezondheid en welzijn, solidariteit, kerk en samenleving, en de verdieping van de caritasopdracht zelf - drie prioritaire invalshoeken: pastoraal en identiteit, vrijwillig engagement en solidariteit en armoedebestrijding. Het zijn deze invalshoeken die door de Algemene Vergadering scherper werden gesteld, en die meer uitdrukkelijk de focus van onze werking zullen uitmaken. Solidariteit en armoedebestrijding Armoedebestrijding is vanuit haar aard één, zo niet dé kerndoelstelling van alle caritasorganisaties. Op operationeel vlak ligt de focus echter vooral op het internationale niveau (met de werking van Caritas International). In eigen land is Caritas International actief inzake asiel en migratie, maar dan hoofdzakelijk voor buitenlanders van buiten de EU. Caritas Hulpbetoon vzw daarentegen is wel op de eigen inwoners gericht,, maar verhoudingsgewijs blijft deze werking beperkt. Hier ligt een eerste prioriteit: het verder uitbouwen van de operationele werking van Caritas Hulpbetoon, zowel door het versterken van de inhoudelijke focus (o.m. met betrekking tot begeleide individuele hulpverlening (we helpen individuele mensen, maar steeds met tussenkomst en begeleiding door een externe en competente dienst), als door een versterkte regionale inbedding, mede door het uitbouwen van diocesane crisisfondsen. We willen het diocesane niveau ook opnieuw uitbouwen als impulscentrum van waaruit diaconale activiteiten kunnen worden opgezet en georganiseerd. Behalve het verder uitbouwen van een operationele werking willen we ook sterker inzetten op analyse, maatschappelijke bewustmaking en beleidsbeïnvloeding. Hier willen we ons ook sterker inschrijven in het gedegen werk dat gebeurt op het niveau van Caritas Europa.

5 p. 05 atieven, zoals het congres rond identiteit onder de titel Vele brillen één verhaal, later dit jaar. Vrijwillig engagement Een tweede prioriteit die we ons stellen is die van het vrijwillig engagement. Ook hier gaat het om een inherente prioriteit : de meeste Caritasorganisaties wereldwijd werken immers in belangrijke mate met vrijwilligers. In Europa spant Duitsland de kroon met meerdere honderdduizenden vrijwilligers. Bij ons is het vrijwilligerswerk in Caritasverband tot nu toe vooral een zaak van inzet in voorzieningen, met een eigen focus op vorming en begeleiding (o.m. van vrijwilligersverantwoordelijken), vanuit Present Caritas Vrijwilligerswerk en Joka. Hier ligt een nieuwe prioriteit, met name het verbreden van de aandacht voor en de inzet van vrijwillig engagement naar de brede operationele werking, onder meer in verband met de werking rond de opvang van asielzoekers. Daarnaast blijven we aandacht besteden aan de inhoudelijke focus op het vrijwillig engagement. Momenteel wordt werk gemaakt van een Caritas Cahier rond het ondersteunen van de inzet van bestuursvrijwilligers in voorzieningen. Naar volgend jaar toe zal tevens het project rond Active Parishionership worden opgenomen, dat in navolging van het jaar van actief burgerschap ook wil bijdragen tot een diaconaal engagement van de brede kerkgemeenschap. Pastoraal en identiteit Het thema van pastoraal en identiteit is van oudsher een prioriteit voor Caritas Vlaanderen. Het is een typisch aandachtspunt voor Caritasorganisaties die actief zijn in gezondheid en welzijn. De aandacht voor pastoraal en identiteit is steeds een belangrijke gegeven geweest voor Caritas Vlaanderen en dat willen we ook continueren. Sinds een drietal jaren werd de directe personeelsomkadering hiervoor ook gevoelig uitgebreid. Inhoudelijk gaat het zowel om ondersteuning van pastorale commissies en werkgroepen als om publicaties (Pastorale Perspectieven), een website (Elisabeth, samen met de KULeuven), cahiers (o.m. rond euthanasie) en studiedagen en vormingsiniti- In de toekomst willen we zowel inzetten op een verbreding van de werking (naar alle geïnteresseerde voorzieningen) als op een verdieping ervan specifiek voor voorzieningen die hun maatschappelijke opdracht expliciet vanuit een christelijke opstelling willen gestalte geven. Verticale ontschotting moet dit mogelijk maken. Welke structuur voor Caritas Vlaanderen? Welke structuur hebben we nodig om deze opdrachten het best te realiseren? Caritas Vlaanderen ontstond in 1986 als koepelstructuur in een beweging om alle met Caritas verbonden organisaties samen te brengen na de splitsing in taalvleugels van de Caritas Confederatie van Instellingen. De idee van een hiërarchische koepelstructuur werd gaandeweg ingeruild voor die van een overleg- en samenwerkingsplatform. Maar de idee van een ledenvereniging bleef daarbij wel behouden, en de operationele invulling van de opdrachten bleef beperkt. De afgeslankte koepelstructuur (1999) zorgde voor een eerste interne hertekening van de opdrachten, maar de voortschrijdende pluralisering, schaalvergroting en verzelfstandiging van de sectoren maakte een verdere uitklaring van de opdrachten en eigenheid van de onderscheiden organisaties aangewezen. Caritas Vlaanderen wil zich in dat verband vooral toeleggen op haar thematische en maatschappelijke opdrachten, zowel operationeel, inhoudelijk als op het vlak van beleidsbeïnvloeding, en ziet zich niet langer als een koepel met een particuliere opdracht naar zijn leden. Wel blijven de banden met het werkveld bestaan, onder meer inzake de samen gedragen werking rond pastoraal en identiteit. De samenstelling van haar organen werd aan deze logica aangepast. Door het loslaten van het lidmaatschapsmodel kan Caritas Vlaanderen ook een lichtere structuur krijgen terwijl het sterker ingebed wordt in een samenwerkingsverband met de andere Caritasgeledingen in België. Caritas Vlaanderen blijft zich daarbij richten op de eigen thematische invalshoeken en op haar kruispuntfunctie voor de Vlaamse gemeenschap. Dominic Verhoeven Directeur Caritas Vlaanderen

6 p. 06 Armoede Isabelle Pateer, Otherweyes HERVORMING MEDISCHE HULPVERLENING DOOR OCMW S Mediprima De Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI) van de federale overheid heeft een computerprogramma klaar dat de terugbetaling van medische kosten door OCMW s sterk moet vereenvoudigen. Mediprima, zo heet het programma, centraliseert OCMW-beslissingen tot tussenkomst in de medische kosten. OCMW s noteren hun beslissingen tot tenlasteneming van medische kosten in de database. Deze database kan geconsulteerd worden door de zorgverstrekkers. Zo weten zij onmiddellijk welk OCMW optreed en wat aan welke instantie moet gefactureerd worden. De zorgverstrekkers voeren dan de elektronische facturen in het programma en sturen het zo naar de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. De HZIV controleert die facturen en betaalt ze, in naam van de POD MI. Bij consultatie door de zorgverstrekkers wordt ook meteen een verbintenisnummer afgeleverd, waardoor er een echte betaalgarantie ontstaat. Twee directe doelen De POD MI wil met dit project twee doelen nastreven. Enerzijds worden de OCMW s ontlast. Zij zullen minder medische facturen behandelen en kunnen zich hierdoor toeleggen op hun kerntaken, namelijk het helpen van mensen in armoede of andere problemen. Ook voor de zorgverstrekkers anderzijds heeft het nieuwe systeem een positief gevolg. Voor hen is het bij aanvang duidelijk wie wat betaalt en aan welke instantie zij hun facturen moeten opsturen. Op die manier hoopt de POD MI ook voor de zorgverstrekkers meer duidelijk te creëren. Invoering in fasen Isabelle Pateer, Otherweyes De invoering van Mediprima gebeurt in fasen. Een timing is nog niet gekend. In de eerste fase komen enkel de ziekenhuisfacturen van wie geen ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV) kan genieten en die zich niet kunnen aansluiten bij het ziekenfonds in aanmerking. Het betreft bijvoorbeeld mensen zonder wettig verblijf, mensen met een ontvankelijke aanvraag medische regularisatie (art. 9ter Vw), asielzoekers in financiële hulp of LOI,...

7 p. 07 Zowel facturen voor hospitalisatie, als voor ambulante zorg in een verpleeginstelling komen in aanmerking. Een volgende fase voorziet in de uitbreiding naar alle zorgverstrekkers en alle aanvragers van medische hulp bij het OCMW. Waarvoor kan je in Mediprima terecht? We gaan voorlopig enkel in op de eerste fase. Voor het OCMW Het OCMW dat een hulpvraag krijgt, kan voor de volgende zaken in Mediprima terecht: Nagaan of er bestaande beslissingen zijn ``Zo ja, dan krijgt het OCMW dat de beheerder van de beslissing is, zicht op de volledige inhoud van die beslissing. Is het OCMW geen beheerder, dan wordt het OCMW onder meer op de hoogte gesteld van het OCMW dat deze beslissing aanmaakte. Een simulatie uitvoeren ``Zo onderzoekt het OCMW de mogelijkheid tot tenlasteneming door de POD MI, via de HZIV. Dit leidt niet tot een actie in de databank. Er worden geen beslissingen geregistreerd in Mediprima. Registratie van de OCMW-beslissing in het centraal beslissingssysteem ``Uiterlijk op het moment dat het OCMW zijn beslissing meegedeeld heeft aan de betrokkene, moet deze in het gecentraliseerde systeem zijn ingevoerd. Dit is dus maximaal binnen acht dagen nadat de OCMW-raad (of een andere beslissingsinstantie van het OCMW) de beslissing genomen heeft. ``Met een principiële beslissing stelt het OCMW zich enkel bevoegd en erkent het de behoeftigheid van de betrokkene. Het geeft geen enkel recht op een financiële tegemoetkoming in de medische kosten, noch door het OCMW, noch door de POD MI. Het geeft geen zorgcategorie weer. ``Met een waarborg voor tenlasteneming wordt minstens één zorg gedekt voor een welbepaalde periode. Het OCMW en/of de Staat (via de HZIV) nemen deze kosten ten laste. Per zorgcategorie wordt begin- en einddatum vermeld, ook het gedeelte dat het OCMW ten laste neemt. Bij een gedeeltelijke tenlasteneming door het OCMW kan het OCMW bijzondere voorwaarden toevoegen en/of zorginstellingen of een beperkende lijst van zorgverstrekkers aanduiden. Afdruk van het informatieformulier betreffende medische hulp Dit formulier inzake tenlasteneming medische kosten bevat gegevens om toegang te krijgen tot de elektronische beslissing tot tenlasteneming, bv. het INSZ-nummer. Het formulier is geen attest tot tenlasteneming door het OCMW, en verleent geen rechten aan de houder! Het formulier wordt aangemaakt voor elke meerderjarige wiens foto erop staat. Het vermeldt ook elke minderjarige persoon ten laste. Voor de zorgverstrekker De zorgverstrekker die een zorgvraag krijgt, kan voor de volgende zaken in Mediprima terecht: Verzekerbaarheid en de elektronische beslissingen tot tenlasteneming raadplegen ``Op basis van het INSZ-nummer kan de zorgverstrekker via zijn medische software (My)Carenet of de toepassing WebConsult van de POD MI in Mediprima nagaan of de zorg gedekt wordt door een ziekenfonds of het OCMW (al dan niet via de HZIV). Dit nummer is terug te vinden op het OCMW-formulier inzake tenlasteneming medische kosten of op een identiteitsdocument of SIS-kaart. ``Bij de raadpleging van een beslissing tot tenlasteneming, maakt het systeem automatisch een betalingsverbintenisnummer. Dit is het nummer dat de zorgverstrekker als betaalgarantie zal kunnen vermelden in de elektronische factuur.

8 p. 08 ``Deze beslissing vermeldt ook de modaliteiten van de tussenkomst: categorie(ën) van zorg, duur toegestane dekking, budgettaire grenzen, vastgelegde zorgverstrekkers Ook of een attest van dringende medische hulp moet worden opgemaakt. De elektronische facturatie aan de HZIV ``Zorgverstrekkers verzenden hun elektronische factuur naar de HZIV. ``Voor het saldo dat niet ten laste wordt genomen door de HZIV, verzenden ze de factuur naar de patiënt, of het OCMW als dit OCMW voor dit saldo geheel of gedeeltelijk tussenkomt. Als de tenlasteneming door het OCMW niet kon worden vastgesteld, mag de zorgverstrekker ook aan het OCMW factureren als hierover een akkoord met het OCMW bestaat. ``Elke maand bezorgt de zorgverstrekker via (My)CareNet zijn factureringsbestanden met de zorg van de personen die medische bijstand genoten. Dit staat los van de verzending van de facturen met betrekking tot de verzekerden. ``Er mag geen enkel papieren factuur naar de HZIV worden opgestuurd. Het saldo dat niet ten laste wordt genomen door de HZIV wordt aan het OCMW en/of de patiënt geadresseerd. ``De HZIV heeft een helpdesk voor vragen over de elektronische facturatie: ``Meer info staat ook in het referentiedocument van de HZIV: instructies aan zorginstellingen met betrekking tot de elektronische facturatie van de zorgverlening in het kader van Mediprima fase 1. Thijs Smeyers Stafmedewerker Armoede en Armoedebestrijding Caritas Vlaanderen Caritas in Belgium Mediprima zou, eens het volledig operationeel is, moeten kunnen functioneren als een geautomatiseerd derdebetaler-systeem voor mensen die recht hebben op medische hulp, maar niet in orde zijn met hun ziekteverzekering. Het moet de administratieve taken van zowel OCMW als zorgverstrekker vergemakkelijken, en het zal daardoor hopelijk ook bijdragen aan een drempelverlaging voor de zorgvraag... Tochten van hoop Meer weten? Op onze website vind je de derde editie van de Vlaamse Armoedemonitor in pdf-formaat. Al tien jaar organiseert Tochten van Hoop in Antwerpen en Brussel wandelingen die leiden naar plaatsen waar men normaal niet komt. Plaatsen waar men duidelijke sporen vindt van de positieve en hoopvolle manier waarop in de stad met armoede wordt omgegaan. Ter gelegenheid van dit jubileum brengt de organisatie een boek uit over de Zeven Werken van Barmhartigheid. Ieder thema wordt uitgewerkt aan de hand van een duiding, getuigenissen, een meditatietekst en verwerkingsvragen. Het boek bevat een inleidend hoofdstuk van prof. em. Roger Burggraeve en wordt geïllustreerd met sprekende foto s van Brandpunt 23 en van Tram 66-sociale fotografie over samenleven in de grootstad. Caritas Vlaanderen wil meevieren met Tochten van Hoop en geeft daarom vijf exemplaren van het boek weg. Op deze manier hoopt Caritas Vlaanderen ook binnen de zorgsector aandacht te creëren voor de armoedeproblematiek. Het boek zelf is ook een leestocht van hoop geworden, waarmee wij hopen voorzieningen warm te maken om zelf de broodnodige aandacht te schenken aan de armoedeproblematiek. WIN EEN BOEK U kan een exemplaar van het boek winnen door een mailtje te sturen aan met als onderwerp Tochten van Hoop. Veel succes!

9 p. 09 Solidariteit BASSAM, SYRISCHE VLUCHTELING, VRIJWILLIGER VOOR CARITAS JORDANIË. Het conflict in Syrië heeft vele gezichten, van onmenselijke wreedheid tot ongeziene solidariteit. In Jordanië helpt Bassam, zelf een Syrische vluchteling, bij de opvang van de vluchtelingen caritas International Bassam woonde met zijn vrouw en twee dochter in Homs. Hij had er een informatica-winkel. Ongeveer een jaar geleden is hij met zijn gezin gevlucht uit angst voor de bombardementen. Op You Tube zag hij recent beelden van zijn vernielde winkel en huis, een grote puinhoop. Bassam heeft zich als vrijwilliger gemeld bij Caritas: Ik hou me sinds drie maanden bezig met huisbezoeken. De meeste mensen registreren zich ter plaatse op het kantoor van de sociale dienst maar voor sommige is dat erg moeilijk. Oudere personen, mensen met een handicap, alleenstaande moeders met kleine kinderen. Meestal zijn het buren of kennissen die vragen om eens bij hen langs te gaan. Heel wat onder hen komen in aanmerking voor materiële hulp of een financiële tussenkomst bij het betalen van de huur. Bassam heeft alles moeten achterlaten en het leven in ballingschap is hard, maar hij vindt dat hij geluk heeft gehad in dit conflict. Uit dankbaarheid wil hij andere vluchtelingen helpen waar hij kan. Hij zou met zijn collega s meer willen doen maar de middelen ontbreken. Niemand is voorbereid op een vlucht, op een leven dat vanaf nul moet heropgebouwd worden. De mensen krijgen 2 bonnen: 50 Jordaanse dinar (45 EUR) voor eten en 40 dinar (36 EUR) voor kleren, maximum 3 keer. Dat is veel te weinig. De Syrische vluchtelingen mogen niet werken in Jordanië. Het betalen van huur is dan ook niet evident. Ook de Jordaniërs zelf hebben het moeilijk omdat de huurprijzen de hoogte inschieten. Sommige verliezen hun werk aan vluchtelingen die in het zwart werken tegen een salaris dat 4 tot 5 keer lager ligt. Meer weten over de hulp van Caritas International in Syrië en in de buurlanden: Meer weten over de actie 1212:

10 p. 10 Vrijwilligers 50 MEER DAN 10 MILJOEN UUR PRESENT Present Caritas vrijwilligerswerk viert haar 50ste verjaardag Present organiseert al 50 jaar lang vrijwilligerswerk in algemene en psychiatrische ziekenhuizen, palliatieve eenheden, voorzieningen voor ouderen en gehandicaptencentra. Wat in 1963 startte als een project van Caritas en het V.V.I. is inmiddels gegroeid tot een zelfstandige vzw die 3500 vrijwilligers telt. Alle vrijwilligers samen zijn al meer dan 10 miljoen uren present, aanwezig, in een zorgvoorziening om patiënten, bewoners of cliënten individuele extra aandacht te schenken. Op zaterdag 27 april 2013 zette Present haar vrijwilligers centraal. Ze organiseerde een groot feest om samen met de vrijwilligers deze 50ste verjaardag te vieren. Hun aanwezigheid, een geschenk! De vrijwilligers nemen geen taken over van het personeel, maar helpen met kleine taken die een middel zijn om het contact met de zorgvrager vlotter te laten verlopen. Het komt er voornamelijk op neer dat de vrijwilliger tijd maakt voor de zorgvrager en aandacht heeft voor hem. Zo kunnen de vrijwilligers deze mensen een bezoekje brengen, luisteren, helpen bij de animatie, begeleiden bij de maaltijden, instaan voor het vervoer van patiënten, bewoners of cliënten, helpen bij de palliatieve zorg of bij de pastorale dienst. Nationaal dankfeest Op zaterdag 27 april organiseerde Present een groot verjaardagsfeest om al haar vrijwilligers in de bloemetjes te zetten. Op deze manier wilde Present iets terugdoen voor de onbetaalbare inzet die de vrijwilligers het ganse jaar door tonen. Verder wenste zij hen ook een extra portie energie mee te geven om het te blijven doen en om misschien ook andere mensen aan te sporen hen te volgen in hun vrijwillig engagement. 370 mensen schreven zich in voor het feest in De Montil in Affligem. De locatie was prachtig en zeer geschikt voor de waaier aan activiteiten.

11 p. 11 Vanaf de middag stroomden de vrijwilligers toe, de meesten met de bus, anderen op eigen kracht. Er waren koffie en koffiekoeken, een tentoonstelling over 50 jaar Present en een Vlaamse kermis met initiatie folkbal, volksspelen, een crea-workshop, een workshop creatief schrijven en veel kans tot ontmoeting en gesprek. Om 15 uur begon de feestzitting met een aangename afwisseling tussen sprekers en ontspanning. Liliane Krokaert, nationaal coördinator verwelkomde de aanwezigen en schetste de geschiedenis van Present, vroeger Caritas Gemeenschapsdienst. Zij nam daarbij ook de tijd om Walter Van Goubergen figuurlijk in de bloemetjes te zetten. Hij is immers al actief als steunende kracht bij de organisatie sinds 1973 en nam gedurende ongeveer 20 jaar het voorzitterschap van de vereniging op zich. Ererector van de KU Leuven, prof. Roger Dillemans, gaf, doorspekt met de nodige humor, zijn visie op de toekomst van het vrijwilligerswerk in de zorg. Vicaris Luc De Geest, voorzitter van Caritas Vlaanderen, bedankte alle vrijwilligers voor hun inzet en zorgde voor een moment van inspiratie. Tot slot nam Present-voorzitter Albert Cluckers het woord met een positieve boodschap voor de werking naar de toekomst toe. Tussendoor werd de nieuwe voorstellingsfilm van Present getoond, kwamen enkele vrijwilligers aan het woord en was er tijd voor ontspanning en een gulle lach met de tussenkomsten van improvisatietheater Inspinazie. Zij slaagden erin om op een zeer humoristische en fijne manier in te spelen op de thema s van Present, en ze brachten zelfs heel de zaal - inclusief de genodigden - op een ludieke manier in beweging. De namiddag werd afgesloten met een feestelijke receptie. Present Caritas vrijwilligerswerk vzw is 50 jaar. Dit verjaardagsfeest was het symbolisch hoogtepunt van 50 jaar groeiende, bloeiende en blijvende inzet van vele duizenden vrijwilligers. De toekomst ligt nu open voor nog vele jaren van enthousiast vrijwillig engagement in zorg- en welzijnsvoorzieningen, om net dat ietsje meer te betekenen voor bewoners, patiënten en cliënten. Kim Vandenhoeck - Liliane Krokaert

12 p. 12 Federatie van de Ziekenhuizen, prees het werk van vrijwilligers in ziekenhuizen overal ter wereld. 50 jaar een reden om te vieren! Dat was het dan, het is voorbij, de dozen worden opgeslagen, de panelen verwijderd, het prieel gevouwen, bureaus worden weer in elkaar gezet, klaar voor het dagelijkse werk van onze vereniging. Gedurende meer dan zes maanden, werd de vereniging omgevormd tot een team van eventorganizer-uitslovers. De vereniging bereidde de vijftigste verjaardag voor, leefde in functie van de 50 jaar. Aan de vooravond van zaterdag 20 april, was het hele team druk bezig met de organisatie van de feestviering en de installatie van tuinhuisjes en tafels in de tuin. De opstelling van de tentoonstelling werd afgerond. En dan was het zover. Een zonnige dag in april, geen hittegolf, maar net warm genoeg voor deze jubileumdag. Het cateringteam rondde de opbouw van het prieel af, installeerde de vloer, de tafels, de decoratie en de traiteur zette al het lekkers voor het feest. Het team dat gedurende zes maanden aan de realisatie van de tentoonstelling werkte controleerde de laatste details en legde het gastenboek klaar. Na de toespraken kon het publiek de tentoonstelling Volont R, 50 jaar solidariteit bezoeken, die de evolutie van de organisatie schetste. De rode draad door deze retrospectieve waren de belangrijke momenten vanaf oprichting tot nu. De bezoeker kon archiefstukken ontdekken en er was zelfs een reconstructie van een bureau uit de jaren 80. Dit alles aangevuld met multimedia- en videomontages. Volont R bood alle bezoekers een boekje aan met een overzicht van het archief- en opzoekwerk naar aanleiding van deze tentoonstelling. Vijftig mensen woonden in de namiddag een referaat bij van de filosoof Michel Dupuis, over het thema De banalisering van de mens in het systeem van de zorg. Hij bracht het relationele aspect van het vrijwilligerswerk en de motivatie van waaruit men vrijwilligerswerk doet perfect onder woorden. Gedurende de ganse dag, werden de aanwezigen vergast op exquise hapjes, een buffet met lekkere broodjes en konden ze deelnemen aan een loterij. De dag werd afgesloten in stijl met het aansnijden van de verjaardagstaart, een prachtige frambozenbavarois. Het was een dag vol ontmoetingen, herinneringen, maar ook boeiende gesprekken over toekomstige projecten. Volgende afspraak op het eeuwfeest van Volont R! De festiviteiten vonden plaats in de lokalen van Volont R in de Liefdadigheidstraat. Binnen in het gebouw, konden de aanwezigen de voorstelling het Regards project bezoeken, een interactieve fototentoonstelling, gerealiseerd door jonge vrijwilligers, om mensen warm te maken voor vrijwilligerswerk. In de tuin maakte een clown een heel stel kinderen blij, en gedurende de ganse namiddag kon men jongleurs en leerling-acrobaten aan het werk zien. De aanwezigen werden vergast op drie toespraken. Charles Petit, voorzitter van Volont R, lichtte het belang van een 50-jarig bestaan van een vereniging toe. Minister Evelyne Huytebroeck, benadrukte het belang van jongerenparticipatie. Brigitte Jacquemin, van de

13 p. 13 Kerk & samenleving Campagne zonder water, Geen later Protos PROTOS is een niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisatie (NGO) die meer dan 30 jaar actief is. PROTOS is gespecialiseerd in water: drinkwater, hygiëne en sanitatie, in gebruik van water voor landbouwdoeleinden, alsook in integraal waterbeheer. Voor PROTOS is Water de hefboom tot ontwikkeling 2013 is het internationale jaar van de samenwerking rond water. In besteedt Ecokerk daarom, in samenwerking met Protos, extra aandacht aan dit thema. Onder het motto Zonder Water, Geen Later roept Ecokerk op om ook in jouw parochie, gezin of gemeenschap extra aandacht te besteden aan duurzaam omgaan met water. De missie van Protos PROTOS wil rechtvaardige en wederzijds verrijkende relaties tussen Noord en Zuid bevorderen. PROTOS wil helpen bij duurzame en bevrijdende processen, die geïntegreerd zijn in het plaatselijke institutionele kader, de cultuur en sociale omstandigheden, en die moeten zorgen voor een betere welvaart en welzijn van de kansarme bevolkingsgroepen in het Zuiden. Daarbij is water essentieel. Gezien haar expertise op dat terrein, komt PROTOS speciaal op voor een rechtvaardig, duurzaam en participatief waterbeheer in Noord en Zuid. PROTOS is actief in België, en in 9 landen in ontwikkeling: Haïti en Ecuador in Latijns-Amerika, en Benin, Mali, DR Congo, Rwanda, Burundi, Oeganda en Madagaskar in Afrika. Wat kan je doen Boek een Waterkwis, een bezinning of vorming over water. Download de liturgische suggesties. Bestel de infoposter. Dossier Water, Deel I: Internationale samenwerking rond water, Marc Despiegelaere, directeur Protos. Downloaden kan via www. netrv.be/nl/ecokerk/campagne_geen_water_geen_later-218. Meer info: PROTOS VZW ECOkerk Flamingostraat 36 Huidevettersstraat Gent 1000 Brussel Tel 09/ Tel www. netrv.be/nl/ecokerk

Nieuwsbrief. Werk maken van toekomst voor iedereen. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 78 mei juni 2014

Nieuwsbrief. Werk maken van toekomst voor iedereen. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 78 mei juni 2014 Nieuwsbrief Caritas Catholica Vlaanderen vzw Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 78 mei juni 2014 Kort tweemaandelijks bericht van Caritas Catholica Vlaanderen vzw Werk maken van toekomst voor iedereen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nepal. Vergeten land tussen jungle en hooggebergte. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097

Nieuwsbrief. Nepal. Vergeten land tussen jungle en hooggebergte. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nieuwsbrief Caritas Catholica Vlaanderen vzw Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 65 maart-april 2012 Tweemaandelijks bericht van Caritas Catholica Vlaanderen vzw Nepal Vergeten land tussen jungle en

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord EEN ANDERE BRIL, EEN ANDERE KIJK Dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Beste lezer, Vele

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

in dit nummer 10 jaar ProfS nodigt uit tot reflectie / Bernardusscholen groeien naar hervormd SO / Saneren scholenterreinen

in dit nummer 10 jaar ProfS nodigt uit tot reflectie / Bernardusscholen groeien naar hervormd SO / Saneren scholenterreinen 10 Jaargang december 2013 44 Maandblad verschijnt niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2099 Antwerpen X - P509707 Afzendadres: Guimardstraat 1 1040 Brussel Vlaams secretariaat van het katholiek onderwijs

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007

nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007 nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007 Inhoud 3 Ajit Shetty 6 Heilig-Hart Lier 8 Associatiebibliotheken 10 OSAS 14 Sociale zekerheid 18 Sociale economie 20 Ergotherapie

Nadere informatie

cammen er ic V Er o: Fot Jaarverslag 2010

cammen er ic V Er o: Fot Jaarverslag 2010 Foto: Eric Vercammen 2010 Inhoud Edito 3 Sociale dienst: jaar 3 - uitwerking beleidsplan 2008-2010 4 Provinciale werking 9 Fondsenwerving, communicatie en sensibilisatie 14 Projecten 19 Sociaal MS-fonds

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen 2.1. Regionale mutualiteiten 24 uur van dementie CM Antwerpen Op 20 september 2013 organiseerde CM Antwerpen, in de aanloop naar de Werelddag Dementie, de 24 uur van dementie : een ganse dag en avond met

Nadere informatie

In 2008 is de organisatie dan ook een traject

In 2008 is de organisatie dan ook een traject Algemeen Financieel Jaarverslag 2008 2008 in vogelvlucht 2 De samenleving verandert en het Leger des Heils verandert mee. Toch is in 2008 de overtuiging gegroeid dat de organisatie dicht bij haar oorsprong

Nadere informatie

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE ampersand SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE verantwoordelijke uitgever: Jonathan cardoen - Wetstraat 89-1040 Brussel - Fax:02/238 38 60 - email: leden@cdenv.be christendemocratie in de samenleving verbinden

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

No child is born to grow up alone

No child is born to grow up alone No child is born to grow up alone Jaarverslag 2014 SOS Kinderdorpen België Onder Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin Inhoud p.3 Voorwoord p.4 SOS Anno 2015 p.6 SOS kort samengevat p.8 Onze

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone armoede

Aandacht voor allochtone armoede Aandacht voor allochtone armoede 1 Inhoud Inleiding...3 Aanleiding voor het project...3 Historische context...3 En de beleidscontext?...3 Maatschappelijke context...4 Een opbouwwerkproject...4 Een opbouwwerkproces

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie