Als ik het goed zie, dan heeft de Rob vier keer een rapport gepubliceerd dat geheel of in belangrijke mate was gewijd aan de politieke partijen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als ik het goed zie, dan heeft de Rob vier keer een rapport gepubliceerd dat geheel of in belangrijke mate was gewijd aan de politieke partijen."

Transcriptie

1 Het functioneren van de Nederlandse Inleiding van Gerrit voerman, hoogleraar ontwikkeling en functioneren van het Nederlandse en Europese partijstelsel aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen Dames en heren, om te beginnen wil ik de Raad voor het openbaar bestuur prijzen voor de aandacht die hij schenkt aan de positie van de politieke partij. Een jaar geleden organiseerde de Raad in Amsterdam een bijeenkomst die druk werd bezocht, over de revitalisering van partijen en over mogelijke alternatieven. Enkele van die bijdragen zijn met een aantal nieuwe stukken in de bundel opgenomen die vandaag wordt gepresenteerd. In lijn met de taakstelling van de Rob geven de auteurs vaak nuttige en praktische adviezen voor de partijen, met name wat betreft hun representatie- en communicatiefunctie. In de bundel zijn ook de boeiende en relevante beschouwingen opgenomen van de Belgische politicoloog Kris Deschouwer en zijn Leidse collega Ingrid van Biezen. Op de vorige bijeenkomst schetsten zij de transformatie van de partijen van in de maatschappij gewortelde organisaties naar besturende politieke instituties of, korter en beeldender gezegd: hun emigratie van de samenleving naar de staat. Daar hoef ik het vandaag niet over te hebben. Ik wil vanmiddag stilstaan bij de electorale positie van de Nederlandse partijen en hun interne functioneren, en ik doe dat aan de hand van de adviezen die de Rob vanaf zijn begin in 1997 heeft uitgebracht ten behoeve van de partijen. Ik zal betogen dat die aanbevelingen van de Raad geheel door partijen worden onderschreven, maar dat het met de uitvoering ervan vaak matig gesteld is en dat er te makkelijk aan voorbij wordt gegaan dat zich soms ook niet-wenselijke bij-effecten kunnen voordoen. Met het oog op de discussie met de partijvoorzitters zo meteen zal ik eindigen met de vraag of partijen wel in staat zijn zichzelf te hervormen. Wat ik vanmiddag hier te berde breng is mede gebaseerd op gesprekken die ik anderhalf jaar geleden met bijna alle directeuren van de partijbureaus heb gevoerd, en op het dozijn onderzoeksrapporten die de partijen zelf na zware verkiezingsnederlagen hebben uitgebracht, zoals dat sinds 1994 te doen gebruikelijk is. Als ik het goed zie, dan heeft de Rob vier keer een rapport gepubliceerd dat geheel of in belangrijke mate was gewijd aan de. documentatiecentrum nederlandse Deze rapporten getuigen van een toenemende verontrusting van de Raad over de werking van de representatieve democratie en de intermediaire rol daarin van de partijen: 1

2 Rob steeds bezorgder: 1998: relativering ernst dalende ledentallen 2005: staat democratie zorgwekkend 2009: functioneren partijen zorgenkind 2010: het is al vijf voor twaalf geweest Ondanks de grote problemen waarvoor de partijen zich gesteld zien is de Rob van mening dat hun revitalisering zeker mogelijk is: Het functieverlies van is niet een onstuitbare ontwikkeling en de Raad ziet wel degelijk een aantal wegen waarlangs de marginalisering van kan worden gekeerd. [2005] In de adviezen zijn duidelijk twee zwaartepunten te herkennen. Partijen moeten zich scherper politiek-ideologisch profileren, en zij moeten leden (en vanaf 2009 ook donateurs) meer zeggenschap binnen de partijorganisatie toekennen. Ik zal kort ingaan op beide suggesties. 1. Politisering en ideologisering Volgens de Rob hebben de partijen zich teveel gericht op consensus en op het politieke centrum, waardoor ze inhoudelijk steeds meer op elkaar zijn gaan lijken en dat terwijl democratie bestaat bij de gratie van het feit dat er wat te kiezen valt. Als gevolg van deze politiek-ideologische convergentie zijn partijen niet meer herkenbaar voor de kiezers en is hun bindingsvermogen sterk afgenomen. Volgens de Raad zijn meer partijdigheid, ideologie en beginselen nodig. Concreet betekent dat onder meer dat partijen binnen en buiten hun eigen organisatie het politieke debat over maatschappelijke vraagstukken moeten aanzwengelen; op onderscheiden wijze samenhangende visies op de publieke zaak ontwikkelen; en geprofileerde volksvertegenwoordigers afvaardigen. Kortom: programmatische profilering en ideologisering is noodzakelijk, zij het dat de Rob in zijn rapport in 2010 het verkiezingsprogramma in dit opzicht van minder groot belang acht en in plaats daarvan een andersoortige politiek bepleit vanuit waarden en beginselen. 2. Interne democratisering Daarnaast ziet de Rob in de organisatorische sfeer mogelijkheden tot revitalisering: partijleden moeten meer reële invloed kunnen uitoefenen op de inhoud van het verkiezingsprogramma, de volgorde van de kandidatenlijsten, en de aanwijzing van de partijvoorzitter en de lijsttrekker. In 2009 stelde de Raad voor de verkiezing van de partijleider te laten geschieden in interne of gesloten voorverkiezingen, waaraan ook donateurs mee zouden moeten kunnen doen. Met de introductie van het donateurschap wilde de Raad kiezers die zich wèl verbonden voelen met een politieke partij maar zich er niet actief voor willen inzetten, de gelegenheid geven hun betrokkenheid te tonen. Overigens zouden niet alle kiezers volgens de Raad aan de voorverkiezingen moeten kunnen meedoen, ik citeer: Bij geprofileerde past het niet de stelling in te nemen dat de partijleider van iedereen moet zijn. Een jaar later lag dat anders, toen de Rob feitelijk wel open voorverkiezingen aanbeval, ongetwijfeld omdat dat strookt met het pleidooi van de Raad voor grotere invloed van de gehorizontaliseerde samenleving op de verticale politiek-bestuurlijke structuur. Ook door de partij geregistreerde sympathisanten die een symbolisch bedrag had betaald, zouden moeten kunnen meedoen. Van de open primaries verwachtte de Rob uitsluitend voordelen. Ik citeer: Geheel 2

3 passend bij de publieksdemocratie kan de gekozen leider in samenspraak met de andere verkozenen voor de kandidatenlijst vervolgens een inhoudelijk stempel drukken op de partij. Hij of zij heeft het draagvlak verworven om vervolgens daar letterlijk en figuurlijk vorm en inhoud aan te geven. Deze adviezen van de Rob om de te revitaliseren komen in hoge mate overeen met de opvattingen hierover binnen de partijen zelf. In de rapporten van de commissies die vanaf 1994 zijn ingesteld om de electorale nederlagen te analyseren, erkennen de partijen vrijwel allemaal dat zij te lang gefixeerd zijn geweest op het bestuur in Den Haag, zich teveel door overwegingen van machtsbehoud hebben laten leiden, en te weinig open te hebben gestaan voor hun leden en kiezers. Kortom: te weinig samenleving, te veel staat. Als oplossingen om kiezers en leden weer aan zich te binden, noemen zij kort gezegd een sterkere profilering van de verbleekte ideologische identiteit en daarmee samenhangend het stimuleren van het inhoudelijke debat in de partij enerzijds, en het vergroten van de invloed van de ledenaanhang anderzijds in feite dus dezelfde oplossingen als die uit de koker van de Rob. Een deel van de partijen heeft deze voornemens ook in praktijk gebracht. documentatiecentrum nederlandse Discussie over beginselen binnen partijen Beginselprogramma Laatst herzien in: Voorlaatste versie: ChristenUnie CDA D GroenLinks PvdA PvdD PVV - - SGP SP VVD Plus De ChristenUnie, GroenLinks, de PvdA en de VVD hebben sinds 2002 na interne debatten nieuwe beginselprogramma s vastgesteld; de VVD zelfs in 2005 ook nog een Liberaal Manifest. Het CDA discussieerde volop over zijn politieke visie vanuit het zogeheten radicale midden. Daarnaast heeft een aantal partijen na 2002 hun leden veel meer invloed gegeven. 3

4 Interne democratisering van politieke partijen: situatie anno 2014 leden: congres verkiezing lijsttrekker vaststelling kandidatenlijst verkiezing partijvoorzitter referendum VVD D CDA ID index PvdA +/ ,5 GL PvdD CU SP SGP PVV gerealiseerd - niet gerealiseerd +/- gedeeltelijk gerealiseerd D66 en GroenLinks hadden dat eerder al gedaan, andere partijen volgden na 2002 met de invoering van ledencongressen, de directe verkiezing van de lijsttrekker en de partijvoorzitter, en soms ook de vaststelling van de kandidatenlijst. Momenteel kennen alleen SGP, ChristenUnie en SP nog het getrapte partijmodel met indirecte ledeninvloed. Centraal in deze drie partijen staat het congres, bestaande uit afdelingsafgevaardigden. Eind goed al goed, zou je denken: de leden hebben meer zeggenschap, het debat is teruggekeerd in de partij, en het ideologisch profiel is aangescherpt, waardoor de partijen voor de kiezer duidelijker te onderscheiden zijn. Maar zo is het niet helemaal gegaan, of soms helemaal niet. Er is kennelijk meer aan de hand. Ik loop de aanbevelingen nogmaals langs. De aanbeveling aan partijen om zich scherper ten opzichte van elkaar te profileren, vloeit voort uit de veronderstelling dat partijen hun representatiefunctie niet goed vervullen. Uit onderzoek blijkt inderdaad dat de partijen in de afgelopen decennia programmatisch naar elkaar toe zijn gegroeid, en dat de kiezer vindt dat de partijen meer op elkaar zijn gaan lijken. Daarbij dient echter allereerst niet vergeten te worden dat de nationale politieke beleidsruimte voor partijen ook is afgenomen, onder meer als gevolg van de verschuiving van een deel van de politieke besluitvorming naar het Europees niveau. Dat kiezers partijen als één pot nat beschouwen, is echter niet het hele verhaal. Onderzoek van de politicologen Aarts en Van der Kolk laat zien dat niet alleen de partijen, maar ook de kiezers naar het politieke midden zijn opgeschoven. In die zin is het niet zo vreemd dat de partijen zich gaandeweg meer in en om het politieke midden hebben genesteld. Het is dan ook bepaald niet zonder electorale risico s, wanneer partijen zich scherper ten opzichte van elkaar zouden profileren. De afstand van de partijen tot de politieke opvattingen van de kiezer is dus kleiner geworden, waardoor die kiezer ik citeer Andeweg en Thomassen gemakkelijk van partij kan veranderen zonder het uitgangspunt geweld aan te doen dat hij stemt op een partij waaraan hij ideologisch verwant is. Met andere woorden: kiezers hebben tegenwoordig vaker de keuze tussen verschillende varianten binnen één ideologische stroming, zeg maar de original one en de lightversie. Zij wisselen binnen ideologische stromingen van partij, maar blijven doorgaans binnen het linker- of rechter blok partijen zijn dus niet volledig inwisselbaar voor de kiezer. Overigens wordt de opvatting dat partijen hun representatiefunctie slechts gebrekkig zouden vervullen, in de bundel ook genuanceerd door de politicoloog Louwerse, die erop wijst dat partijen in het parlementaire debat hun verkiezingsprogramma s behoorlijk trouw zijn, ook al denken de kiezers daar vaak anders over. Bij het uiteindelijke beleid ligt dat anders, maar dat komt ook doordat er in Nederland altijd coalities moeten worden gevormd. 4

5 Ook aan het begin van het representatieve proces, bij de opstelling van de programma s, doen de partijen het nog niet zo slecht, zo menen de politicologen Den Ridder, Van Holsteyn en Koole. Ondanks de in sociaal-demografisch opzicht nogal eenzijdig samengestelde ledenaanhang van de partijen, blijkt dat hun politieke voorkeuren behoorlijk overeenkomen met die van de kiezers van de betreffende partijen behalve wat betreft de integratie van minderheden en Europese eenwording en dat zijn nou net de sociaal-culturele issues die tegenwoordig voor grote politieke verdeeldheid zorgen. Het feit dat partijleden doorgaans hoger zijn opgeleid, kan de partijen hier parten spelen; hun representatiefunctie kan dus beter. In de bundel worden daarvoor trouwens enkele interessante mogelijkheden aangegeven die zeker het overwegen waard zijn. Tiemeijer bepleit het intensiever gebruik maken van opinieonderzoek; D Hondt en Goethals adviseren meer aansluiting te zoeken bij de uitkomsten van burgerdeliberatie; en Kreijveld wijst op de mogelijkheid van social media monitoring, waarbij het door technologische applicaties mogelijk is op een hoger aggregatieniveau te volgen wat er op Twitter of Facebook speelt en daarmee in de samenleving. Dames en heren, voor alle duidelijkheid: ik zeg niet dat partijen zich niet helderder van elkaar zouden moeten onderscheiden, maar ik denk wel dat dit gemakkelijker gezegd is dan gedaan de werkelijkheid is vaak weerbarstig. We zouden ons moeten afvragen hoe het komt dat partijen zo n voor de hand liggende oplossing niet doorvoeren, en wat daar dan aan veranderd zou kunnen worden. Hetzelfde geldt in mijn ogen voor de aanbeveling om het debat binnen de partij te bevorderen. Meer interne deliberatie valt natuurlijk alleen maar toe te juichen, ook al omdat het in theorie althans de representatiefunctie van partijen ten goede komt: in een open debat kunnen de diverse belangen van burgers immers beter tegen elkaar worden afgewogen. Bovendien kunnen de leden de Kamerfractie en de partijleider bij de les houden en erop toezien dat zij het programma zo volledig mogelijk trachten uit te voeren. Partijen geven in hun evaluatierapporten aan dat ze intern debat belangrijk vinden om zowel hun ideologische identiteit op te poetsen als de betrokkenheid van de leden te vergroten, en ze hebben in de afgelopen jaren ook regelmatig over ideologische zaken gediscussieerd, zoals ik net al aangaf ook al valt daar vast wel wat op af te dingen. Toch wordt vaak het werkelijke debat in partijen gedempt, of in de kiem gesmoord. De reden daarvoor ligt voor de hand: de angst dat de media meningsverschillen als interne verdeeldheid zullen beschouwen, wat dan weer schadelijk zou zijn voor het imago van de partij en haar electorale positie. Heftige, gestructureerde, openlijk uitgevochten meningsverschillen zijn van wezenlijk belang voor een politieke partij, aldus Paul Kalma in de bundel. De meeste partijleiders zullen daarvan gruwen, voor hen zijn rust en stabiliteit het alfa en omega. Zeker wanneer een partij in de regering zit, houdt de partijtop de regie strak in handen. Deze risicomijdende opstelling heeft veel te maken met de al decennia lang groeiende dominantie van de fractie (en in geval van regeringsdeelname ook de bewindslieden) over het partijbestuur en de ledenorganisatie. 5

6 Drie componenten partijorganisatie (Katz en Mair) party in public office fractie en eventueel bewindslieden party in central office partijbestuur en partijbureau party on the ground afdelingen en leden Terwijl als gevolg van het aanhoudende ledenverlies het maatschappelijke fundament van de partij als ledenorganisatie verder erodeerde, nam het gewicht van de fractie toe. De overheidssubsidie voor de Tweede Kamerfracties liep op van euro in het midden van de jaren zestig tot meer dan 27 miljoen euro in Ter vergelijking: de partijorganisaties ontvingen vorig jaar gezamenlijk ruim 15 miljoen euro aan subsidie. Deze middelen bevorderden de professionalisering van de fractie, waardoor haar positie ten opzichte van de partijorganisatie werd versterkt. Naast de financiën speelt de enorm toegenomen media-aandacht een rol. Het aantal geaccrediteerde parlementair journalisten in Den Haag bijvoorbeeld is de afgelopen vijftig jaar vertienvoudigd. documentatiecentrum nederlandse Aantal geaccrediteerde parlementair journalisten in Den Haag, jaar totaal Door de mediatisering van de politiek, waarover Vliegenthart in zijn bijdrage aan de bundel schrijft, en de continue berichtgeving over politiek in de sociale media zijn politici gedwongen snel te reageren, wat een grote mate van bewegingsvrijheid ten opzichte van de partij met zich meebrengt. Tot slot hebben de door de partijorganisatie vastgestelde verkiezingsprogramma s met al hun specifieke beleidsvoornemens nogal aan relevantie ingeboet, vanwege de enorm 6

7 toegenomen onvoorspelbaarheid van binnen- en buitenlandse ontwikkelingen. Ook dat vergroot de speelruimte van de fractie. De toegenomen nadruk op de fractie gaat gepaard met een parlementarisering van de partij dat wil zeggen een grote, eenzijdige oriëntatie op de Haagse politieke besluitvorming. Intern openlijk debat over allerlei kwesties is daarbij, vanwege zijn onvoorspelbare uitkomsten, eigenlijk niet gewenst. Fractiedominantie en parlementarisering zijn nauwelijks te stuiten, zo blijkt ook uit de vraaggesprekken en de rapporten van de partijen zelf. Het ontbreekt de partij aan krachtige countervailing powers. De veelal uit vrijwilligers bestaande partijbesturen zijn niet in staat aan de politiek leider (fractievoorzitter, premier) tegenwicht te bieden de commissie Frissen schrijft dit letterlijk in haar rapport over het CDA. documentatiecentrum nederlandse Ook de al dan niet bezoldigde partijvoorzitter lukt dat vaak niet, zelfs niet wanneer die direct door de leden is gekozen. De noodzaak van een betere balans tussen fractie en kabinet enerzijds en de partij als vereniging anderzijds, komt in bijna alle rapporten terug, vanaf de eerste in de rij uit 1994 ook van het CDA tot de laatste, die van GroenLinks uit Dames en heren, het interne debat zou vrijer en vaker binnen de partijen gevoerd moeten worden. Maar met deze aanbeveling zijn we er niet: het is duidelijk dat de interne machtsverhoudingen binnen de partijen als gevolg van exogene en endogene factoren behoorlijk uit het lood zijn geraakt, met het interne debat als één van de slachtoffers. Om daarin verandering te brengen, moet worden nagegaan hoe het evenwicht binnen de partij zou kunnen worden hersteld. Het is niet eenvoudig daarvoor een oplossing te bieden, maar dat neemt niet weg dat het daar wel eerst over zou moeten gaan. Een tegenwicht tegen de groeiende fractiedominantie zou in theorie een grotere invloed van de leden kunnen zijn op de samenstelling van de fractie en haar voorzitter. Dat brengt me bij de derde aanbeveling, de interne democratisering. Ook daar is veel over te zeggen, maar ik beperk me tot de volgende kanttekeningen. Het is niet meer van deze tijd wanneer leden, die tegen betaling zich aansluiten bij een politieke partij, niet formeel in de gelegenheid worden gesteld zich direct over cruciale aangelegenheden van die partij uit te spreken. Leden moet je koesteren en serieus nemen, niet op afstand zetten. Maar goed, het is vanzelfsprekend aan de partijen en hun leden zelf om te beslissen over de inrichting van hun interne organisatie. Dit pleidooi voor interne democratisering betekent overigens niet dat dit hèt panacee is tegen alle kwalen. 7

8 Kanttekeningen bij interne democratisering betrokkenheid leden middenkader mogelijk gefrustreerd interne machtsverhoudingen: wie profiteert? Zo berust de impliciete veronderstelling dat een partijlid wel zal participeren in de besluitvorming wanneer hij of zij daartoe de mogelijkheid wordt geboden, op een misverstand. Ook partijen kennen hun geïnteresseerde en niet-geïnteresseerde leden, en first en second order elections. Wanneer er weinig op het spel staat, blijf het gemiddelde partijlid letterlijk of figuurlijk thuis. Op ledencongressen is hooguit een paar procent van het ledenbestand aanwezig, tenzij het over regeringsdeelname gaat, zoals bij D66 in 2005 en het CDA in De opkomst bij de aanwijzing van de partijvoorzitter ligt vaak een stuk lager dan bij die van de lijsttrekker. Alle heil is hier dus niet van te verwachten. Mijn tweede punt betreft de risico s die aan de interne democratisering zijn verbonden. Zo kan het verlenen van directe zeggenschap aan de leden ertoe leiden dat een deel van het middenkader teleurgesteld afhaakt, omdat het door deze hervormingen aan organisatorische en politieke invloed verliest. Dat zou spijtig zijn, onder andere omdat daarmee tegelijk ook vele contacten tussen de partij en de samenleving verdwijnen: actieve partijleden staan immers midden in het maatschappelijke leven, zo blijkt uit onderzoek. Wat de gevolgen betreft voor de interne machtsverhoudingen, stellen de politicologen Dick Katz en wijlen Peter Mair dat de interne democratisering de partijtop de kans biedt de tegenmacht van het doorgaans goed georganiseerde en geïnformeerde partijkader te reduceren, en de geatomiseerde en grotendeels inactieve leden te manipuleren. Alles is natuurlijk mogelijk, maar dit gaat wel heel ver. Maar ook volgens een wat minder malicieuze redenering kan interne democratisering resulteren in de versterking van de partijtop: de direct door de leden verkozen partijleider kan zich immers meer autonoom en onafhankelijk opstellen tegenover de partij en zich meer vrijheden veroorloven. Zo zei Wouter Bos na zijn verkiezing tot PvdA-leider, ik citeer: Ik ben direct gekozen door de leden. Dat geeft me een veel groter mandaat om me onafhankelijk op te stellen tegenover het partijkader. De personalisering van de partij kan hierdoor worden bevorderd, waardoor het accent verschuift van inhoud en program naar persoon. Dit risico wordt alleen maar groter wanneer de stap wordt gemaakt naar open voorverkiezingen, waarin dus ook niet-leden mee mogen doen, zoals de Rob heeft aanbevolen. 8

9 Rob in 2010: Geheel passend bij de publieksdemocratie kan de gekozen leider in samenspraak met de andere verkozenen voor de kandidatenlijst vervolgens een inhoudelijk stempel drukken op de partij. Hij of zij heeft het draagvlak verworven om vervolgens daar letterlijk en figuurlijk vorm en inhoud aan te geven. De legitimatie van de partijleider ligt dan niet meer uitsluitend binnen maar deels ook buiten de partij, hetgeen zijn autonome positie ten opzichte van de traditionele partijstructuren verder kan versterken, en daarmee dus ook een verdere impuls kan geven aan de hegemonie van de fractie of de party in public office. Paradoxaal genoeg kan aldus de horizontaliserende interne democratisering de verticaliteit in de partij bevorderen. Slot Dames en heren, tot slot. In de aanbevelingen van de Rob aan het adres van de kan ik mij helemaal vinden. Natuurlijk zou het goed zijn wanneer partijen de kiezers heldere keuzen voorleggen; wanneer zij het interne debat niet uit de weg gaan; en wanneer zij hun leden reële invloed geven op besluitvormingsprocessen. De meeste partijen vinden dat zelf ook. Tegelijk kunnen we vaststellen dat deze wijze raad niet altijd in de praktijk wordt gebracht en als het wèl gebeurt, dat die implementatie dan lang niet altijd tot de gewenste resultaten leidt, of soms zelfs niet-bedoelde onwenselijke effecten heeft. Het zou dunkt me goed zijn na te gaan wat de redenen voor dat falen zijn, ook al is dat misschien vragen naar de bekende weg. Kennelijk is de dominantie van de fractie binnen de partij zo structureel dat alle pogingen om de balans enigszins te herstellen daarop stuk lopen. Helemaal vreemd is dat niet, gezien het feit dat deze hegemonie van de party in public office nauw gerelateerd is aan de emigratie van de partij van de samenleving naar de staat. Dit alles roept de vraag op of partijen wel in staat zijn zichzelf wezenlijk te hervormen. Naar mijn idee zal dat niet meevallen, juist vanwege de genoemde samenhang tussen de ontwikkeling van de partijen als zodanig op systeemniveau dus en de evolutie van de machtsverhoudingen tussen de verschillende actoren binnen de partij. Dat neemt niet weg dat naar mijn idee de partijen het moeten blijven proberen, maar het zal roeien zijn tegen de stroom in. Het lijkt erop dat in ieder geval de grote partijen in Nederland zich steeds meer ontwikkelen tot electoraal-professionele, gecentraliseerde, organisaties, tot kiezerspartijen dus die permanent campagne voeren, waarin overheidssubsidies de ledencontributies als voornaamste inkomstenbron aflossen, de persoon van de partijleider meer gewicht zal krijgen en interne verantwoordingstructuren aan betekenis zullen verliezen. Maar ik laat me graag overtuigen door de partijvoorzitters van mijn ongelijk. 9

Over de toekomst van de politieke partij

Over de toekomst van de politieke partij Over de toekomst van de politieke partij N.B.: deze tekst is nog voorlopig; tegen het einde van het jaar verschijnt de definitieve versie (inclusief literatuurverwijzingen) in druk. Groningen, 18 september

Nadere informatie

Spreektekst minister Ter Horst bij ontvangst Rob-advies Democratie vereist partijdigheid. Politieke partijen en formaties in beweging.

Spreektekst minister Ter Horst bij ontvangst Rob-advies Democratie vereist partijdigheid. Politieke partijen en formaties in beweging. 1 Spreektekst minister Ter Horst bij ontvangst Rob-advies Democratie vereist partijdigheid. Politieke partijen en formaties in beweging. 28 april 2009 Hartelijk dank voor het advies. Een bijzonder advies

Nadere informatie

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015 Een politiek systeem in ontbinding De peiling van vandaag laat zien in welke bijzondere electorale situatie Nederland eind 2015 is beland. Deze resultaten kunnen geplaatst worden in het verlengde van het

Nadere informatie

Discussie rondom verloren verkiezingen van PvdA

Discussie rondom verloren verkiezingen van PvdA Discussie rondom verloren verkiezingen van PvdA Wouter Bos heeft gezegd dat de PvdA fouten heeft gemaakt tijdens de campagne in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Wat vindt men hiervan? Wat is

Nadere informatie

Wat is een politieke partij?

Wat is een politieke partij? Wat is een politieke partij? 2 Nederland is een democratie. Dat betekent onder meer dat er regelmatig verkiezingen worden gehouden voor organen die de bevolking vertegenwoordigen. De mensen die in deze

Nadere informatie

De week waarin alles anders werd (of niet?)

De week waarin alles anders werd (of niet?) De week waarin alles anders werd (of niet?) Er is waarschijnlijk geen week geweest in de Nederlandse politieke geschiedenis waar in een korte tijd zoveel veranderde als de afgelopen 7 dagen. In die periode

Nadere informatie

CDA en GroenLinks aanhang ontevreden The day after de Tweede Kamerverkiezingen 2012

CDA en GroenLinks aanhang ontevreden The day after de Tweede Kamerverkiezingen 2012 CDA en GroenLinks aanhang ontevreden The day after de Tweede Kamerverkiezingen 2012 Bestuurlijk Nederland blikt terug en kijkt vooruit Bijna 2600 benoemde en gekozen bestuurders van het Europees Parlement,

Nadere informatie

1 Welke partij heeft uw voorkeur c.q. op welke partij heeft u gestemd bij de Tweede Kamerverkiezing?

1 Welke partij heeft uw voorkeur c.q. op welke partij heeft u gestemd bij de Tweede Kamerverkiezing? CDA ChristenUnie D66 GroenLinks Partij voor de Dieren PvdA PVV SGP SP VVD 50PLUS Niet gestemd Anders Weet niet CDA ChristenUnie D66 GroenLinks Partij voor de Dieren PvdA PVV SGP SP VVD 50PLUS Niet gestemd

Nadere informatie

De verkiezing van Trump en wat dit betekent voor TK2017

De verkiezing van Trump en wat dit betekent voor TK2017 De verkiezing van Trump en wat dit betekent voor TK2017 Al lange tijd wijs ik op de twee parallelle werelden, die zowel in Nederland als in andere landen, te zien is onder het electoraat. Er is een groep,

Nadere informatie

Reputatiemanagement en CDA. Michael Sijbom, campagneleider/hoofd communicatie CDA

Reputatiemanagement en CDA. Michael Sijbom, campagneleider/hoofd communicatie CDA Reputatiemanagement en CDA Michael Sijbom, campagneleider/hoofd communicatie CDA Opzet presentatie 2 1. Trends en ontwikkelingen 2. Verkiezingen 2010: verval CDA en JPB 3. Wat doen bij reputatieschade

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer 2012

Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Europese Unie dr. Edwin van Rooyen 10-9-2012 PvdA, VVD en SP zijn voorstander van het vergroten van de controle op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 410 Kabinetsformatie 2012 Nr. 1 BRIEF VAN DE VERKENNER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 september 2012

Nadere informatie

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose Aanvankelijk leek deze verkiezingen zich te voltrekken op een manier waarbij VVD en PvdA ieder steeds meer kiezers weg gingen trekken van andere partijen.

Nadere informatie

14 ACTUALITEIT Het gebrek aan naleving van parlementaire regels ondergraaft kwaliteit politiek-staatkundig systeem door Rein Jan Hoekstra De auteur is oud-lid van de Raad van State. Het is verbazingwekkend

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen vwo I

Eindexamen maatschappijwetenschappen vwo I Opgave 4 Politieke besluitvorming: de waarde van opiniepeilingen tekst 4 Strategisch kiezen 5 10 15 20 25 30 35 40 Hiermee is echter allerminst gezegd dat peilingen géén invloed zouden hebben op wat mensen

Nadere informatie

Informed Floating Voters? The Impact of Media on Electoral Volatility. S. Geers

Informed Floating Voters? The Impact of Media on Electoral Volatility. S. Geers Informed Floating Voters? The Impact of Media on Electoral Volatility. S. Geers Nederlandse Samenvatting NEDERLANDSE SAMENVATTING 171 In de afgelopen decennia is het aantal zwevende kiezers in westerse

Nadere informatie

1. Wat is voor u de belangrijkste motivatie geweest om CDA-lid te worden?

1. Wat is voor u de belangrijkste motivatie geweest om CDA-lid te worden? De zorgparagraaf Het sociale component Het economische beleid Duurzaamheid Onderwijs Het Europees beleid Om actief inbreng te kunnen leveren aan( maatschappelijke) discussies Om actief het verkiezingsprogramma

Nadere informatie

VERKIEZINGSUITSLAG 2017

VERKIEZINGSUITSLAG 2017 VERKIEZINGSUITSLAG 2017 MAART 2017 AAN DE SLAG MET #1 DE WERKVORM IN HET KORT De leerlingen krijgen twee werkbladen. Ze verdiepen zich eerst in de zetelverdeling voor de verkiezingen. Daarna bekijken ze

Nadere informatie

Voorwoord 9. Inleiding 11

Voorwoord 9. Inleiding 11 inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 deel 1 theorie en geschiedenis 15 1. Een omstreden begrip 1.1 Inleiding 17 1.2 Het probleem van de definitie 18 1.3 Kenmerken van de representatieve democratie 20 1.4 Dilemma

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012 AF VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de teksten 6 en 7 en de figuren 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje.

Bij deze opgave horen de teksten 6 en 7 en de figuren 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. Opgave 2 Massamedia Bij deze opgave horen de teksten 6 en 7 en de figuren 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. Inleiding De media vervullen verschillende functies voor zowel het individu als voor de samenleving

Nadere informatie

Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Zeeland

Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Zeeland Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Zeeland Februari 2015 Inleiding Stichting Politieke Academie deed in opdracht van Nederland Lokaal onderzoek naar de mening van gemeenteraadsleden. Aan hen

Nadere informatie

D66 leidt in aanloop naar Europese verkiezingen dankzij vastberaden eurofielen

D66 leidt in aanloop naar Europese verkiezingen dankzij vastberaden eurofielen D66 leidt in aanloop naar Europese verkiezingen dankzij vastberaden eurofielen Gegroeid optimisme over toekomst Europa vertaalt zich niet in afname euroscepsis 15 mei Een week voor de verkiezingen voor

Nadere informatie

Opgave 3 De burger als rechter

Opgave 3 De burger als rechter Opgave 3 De burger als rechter Bij deze opgave horen tekst 5 en de tabellen 2 en 3 uit het bronnenboekje. Inleiding Hoe behoren volgens het Nederlandse publiek veroordeelde plegers van misdrijven gestraft

Nadere informatie

De Stemming van 26 juni 2016

De Stemming van 26 juni 2016 De Stemming van 26 juni 2016 Ook deze week zijn er geen verschuivingen in politieke voorkeur. Maar de uitslag van het Britse Referendum en de onderzoeken over een mogelijk Nederlands Referendum over een

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie De Tweede Kamerverkiezingen van 17 hebben voor grote verschuivingen gezorgd in Amsterdam. De uitkomsten van deze verkiezingen komen uitgebreid aan bod in dit hoofdstuk. Verder

Nadere informatie

Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015

Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015 Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015 M.H.F. Schuurmans-Wijdeven mr. G.J. Jansen 31 maart 2015 Provincie Gelderland Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015 Inleiding

Nadere informatie

Verdieping: Eerste reactie partijen

Verdieping: Eerste reactie partijen Verdieping: Eerste reactie partijen Korte omschrijving werkvorm: Uit de berekeningen van het CPB blijkt dat het begrotingstekort van Nederland in 2013 en 2014 niet onder de door de EU gestelde 3%-norm

Nadere informatie

Examen HAVO. maatschappijwetenschappen. tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage

Examen HAVO. maatschappijwetenschappen. tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage Examen HAVO 2013 tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-16.30 uur maatschappijwetenschappen Bij dit examen hoort een bijlage Het examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 74 punten te behalen.

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

Toespraak Voorzitter Rob bij overhandiging advies Vertrouwen op democratie Nieuwspoort, Den Haag, woensdag 17 februari 2010

Toespraak Voorzitter Rob bij overhandiging advies Vertrouwen op democratie Nieuwspoort, Den Haag, woensdag 17 februari 2010 Toespraak Voorzitter Rob bij overhandiging advies Vertrouwen op democratie Nieuwspoort, Den Haag, woensdag 17 februari 2010 Geachte minister, Dames en heren, De Raad voor het openbaar bestuur in zijn nieuwe

Nadere informatie

Resolutie Ledendemocratie

Resolutie Ledendemocratie Resolutie Ledendemocratie Tot nu toe Deze resolutie is de resultante van het rapport Tussen Leden en Leiders van de commissie Noten. Dat rapport spoort de PvdA aan om leden meer invloed uit te laten oefenen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen. Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen. Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Provinciale Staten, 2 maart Inhoud: 1. Opkomst 2. Winnaars en verliezers 3. Zetelverdeling Provinciale Staten 4. Verschil tussen gemeenten Bijlage 1 De VVD heeft bij deze verkiezingen

Nadere informatie

TK2017 en de grote invloed van EK2015 op de vorming van een nieuwe regering

TK2017 en de grote invloed van EK2015 op de vorming van een nieuwe regering TK2017 en de grote invloed van EK2015 op de vorming van een nieuwe regering Aan het eind van 2015 zijn we maximaal 15 maanden verwijderd van de volgende Tweede Kamerverkiezingen. De contouren van die verkiezingen

Nadere informatie

16 mei Onderzoek: Formatie is vastgelopen: wat nu?

16 mei Onderzoek: Formatie is vastgelopen: wat nu? 16 mei 2017 Onderzoek: Formatie is vastgelopen: wat nu? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

De lijn van links naar rechts

De lijn van links naar rechts De lijn van links naar rechts Korte omschrijving werkvorm Met deze werkvorm gaat u met de leerlingen in gesprek over liberale en sociale standpunten. Aan de hand van standpunten wordt een lijn gevormd

Nadere informatie

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Ben je van plan om op 9 juni te gaan stemmen? Ja 698 83,1 Nee 39 4,6 Ik weet het nog niet 103 12,3 Stemgedrag PVV/ Wilders PvdA

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2017

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2017 Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2017 Inhoud Inleiding... 2 1. Verkiezingscampagnes... 3 2. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten... 3 3. Informatievoorziening... 3 4. Ledenwerving... 4 5. Werving

Nadere informatie

Over het voortbestaan van de politieke partij

Over het voortbestaan van de politieke partij Over het voortbestaan van de politieke partij Vragen voor de commissie-noten Twee fundamentele ontwikkelingen kenmerken de transformatie van politieke partijen. Leden en leiders zijn machtiger geworden,

Nadere informatie

Kritische reflectie op de rol van de adviseur in het publieke domein. Bijdrage aan AEF live op donderdag 15 september 2016

Kritische reflectie op de rol van de adviseur in het publieke domein. Bijdrage aan AEF live op donderdag 15 september 2016 Kritische reflectie op de rol van de adviseur in het publieke domein. Bijdrage aan AEF live op donderdag 15 september 2016 H. D.Tjeenk Willink 1. AnderssonElffersFelix voelt zich betrokken bij en wil bijdragen

Nadere informatie

Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Noord- Holland

Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Noord- Holland Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Noord- Holland Februari 2015 Inleiding Stichting Politieke Academie deed in opdracht van Nederland Lokaal onderzoek naar de mening van gemeenteraadsleden. Aan

Nadere informatie

De Stemming van 18 december 2016

De Stemming van 18 december 2016 De Stemming van 18 december 2016 Hoewel er wel belangwekkende gebeurtenissen waren op het politieke vlak, zoals de aanvullende verklaring inzake het verdrag met Oekraine en de positieve prognose van het

Nadere informatie

It s the economy stupid

It s the economy stupid It s the economy stupid De achtergrond van sterke stijging van SP en daling van PVV in de afgelopen maand De peiling van deze week is een voortzetting van het patroon dat zich aandient sinds half december.

Nadere informatie

Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar

Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar Rapport Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar Slechts zwakke stijging opkomstintentie, meerderheid VVD, PvdA en C3 ver weg De spanning voor de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag

Nadere informatie

24 mei Onderzoek: Formatie: D66 wil niet met CU

24 mei Onderzoek: Formatie: D66 wil niet met CU 24 mei 2017 Onderzoek: Formatie: D66 wil niet met CU Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Interpretatie van de uitslag van de tussentijdse Gemeenteraadsverkiezingen

Interpretatie van de uitslag van de tussentijdse Gemeenteraadsverkiezingen Interpretatie van de uitslag van de tussentijdse Gemeenteraadsverkiezingen Ook bij tussentijdse verkiezingen bestaat de behoefte de uitslag te interpreteren naar een landelijke trend. Hoewel dat door een

Nadere informatie

Het geheugenverlies van de kiezer en het effect daarvan op de peilingen

Het geheugenverlies van de kiezer en het effect daarvan op de peilingen Het geheugenverlies van de kiezer en het effect daarvan op de peilingen Bij ieder steekproefonderzoek is de mate van representativiteit een probleem. Gelden de uitspraken die gedaan worden op basis van

Nadere informatie

Uitslagen Drechtsteden Verkiezing Tweede Kamer

Uitslagen Drechtsteden Verkiezing Tweede Kamer Uitslagen Verkiezing Tweede Kamer Inhoud 1 Opkomst in regio iets hoger dan gemiddeld 2 Wie zijn winnaars en wie de verliezers(s)? De opkomst voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 15 maart was hoog.

Nadere informatie

16 januari Onderzoek: Partijen uitsluiten bij formatie?

16 januari Onderzoek: Partijen uitsluiten bij formatie? 16 januari 2017 Onderzoek: Partijen uitsluiten bij formatie? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Infographic: De uitslag

Infographic: De uitslag Infographic: De uitslag Korte omschrijving werkvorm Aan de hand van grafieken bespreekt u met de leerlingen verschillende aspecten van de verkiezingsuitslag. Leerdoel Kennis opdoen over peilingen en over

Nadere informatie

Het grote Peil.nl bezuinigingsonderzoek

Het grote Peil.nl bezuinigingsonderzoek Het grote Peil.nl bezuinigingsonderzoek Donderdag 1 april 2010 kwamen de 20 rapporten uit van de ambtelijke commissies, die de opdracht hadden om 2 besparingen te vinden in de verschillende begrotingen.

Nadere informatie

Examen HAVO. Maatschappijleer (oude stijl en nieuwe stijl)

Examen HAVO. Maatschappijleer (oude stijl en nieuwe stijl) Maatschappijleer (oude stijl en nieuwe stijl) Examen HAVO Vragenboekje Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 19 juni 9.00 12.00 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 86 punten te behalen;

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN Meer Democratie Mei 2015 Rapportage onderzoek Partijpolitieke benoemingen Meer Democratie 1 Persbericht NEDERLANDERS: PUBLIEKE FUNCTIES OPEN VOOR IEDEREEN

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Speech Gerbrandy-debat

Speech Gerbrandy-debat Speech Gerbrandy-debat Goedemiddag allemaal, Woorden doen ertoe. Vandaag en toen. De woorden van premier Gerbrandy hebben een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. Via de radio sprak

Nadere informatie

Verkiezingen Op weg naar een nieuw kabinet

Verkiezingen Op weg naar een nieuw kabinet Verkiezingen 2017 Op weg naar een nieuw kabinet 1 4-3-2017 Trends deze verkiezingen 2 En we hebben te maken met externe factoren Woorden en daden CPB doorberekeningen 3 Nut van de CPB-doorrekening Reality

Nadere informatie

Onderzoek verkiezingsthema Europa

Onderzoek verkiezingsthema Europa Onderzoek verkiezingsthema Europa Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 22.055 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 5 tot en met 7 september 2012. Over het EenVandaag

Nadere informatie

Vrouwen in. de Provinciale Staten. Onderzoeksrapport

Vrouwen in. de Provinciale Staten. Onderzoeksrapport Vrouwen in de Provinciale Staten Onderzoeksrapport April 2015 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2015 in de Provinciale Staten gekozen? Op 18 maart waren er in Nederland verkiezingen voor de Provinciale

Nadere informatie

Examen HAVO. Maatschappijleer (nieuwe stijl en oude stijl)

Examen HAVO. Maatschappijleer (nieuwe stijl en oude stijl) Maatschappijleer (nieuwe stijl en oude stijl) Examen HAVO Vragenboekje Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 13.30 16.30 uur 20 01 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

De betekenis van de grote politieke stromingen

De betekenis van de grote politieke stromingen De betekenis van de grote politieke stromingen Inleiding bij de opening van het Academisch Jaar van de Open Universiteit, 1 juni 2010 te De n Haag Prof.dr. A. (Arno) F.A. Korsten 1 De Open Universiteit

Nadere informatie

ANALYSE FORUM VOOR DEMOCRATIE

ANALYSE FORUM VOOR DEMOCRATIE ANALYSE FORUM VOOR DEMOCRATIE Vervolganalyse Peiling september 2017 1. Belangrijkste uitkomsten 1.1 Electoraal speelveld Forum voor Democratie is een geduchte concurrent van 50 Plus en PVV en ook van VVD,

Nadere informatie

Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen

Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen Voor: NPS/NOVA Hugo van der Parre Datum: 28 januari 2009 Project: 91804 Copyright: 2010. Synovate Ltd. Alle rechten voorbehouden. De concepten en ideeën die

Nadere informatie

Homohuwelijk haalt de eindstreep

Homohuwelijk haalt de eindstreep Opgave 3 Politieke besluitvorming: openstelling huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht tekst 7 Homohuwelijk haalt de eindstreep Het homohuwelijk mag rekenen op een breed draagvlak in de samenleving

Nadere informatie

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I Opgave 1 Besluitvorming rondom studiefinanciering Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 en figuur 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Tijdens de regeringstermijn van kabinet-rutte 1 (oktober 2010 tot

Nadere informatie

Wat is BeterStemmen.nl?

Wat is BeterStemmen.nl? BeterStemmen.nl na de Tweede Kamer-verkiezingen van 217 de resultaten PVV marginaal D66 meeste waardering PvdA minder gestraft VVD regulier gewonnen met strategische stemmen BeterStemmen.nl onderzoekt

Nadere informatie

Bijlage 4: Tot hier en nu verder Simon Otjes

Bijlage 4: Tot hier en nu verder Simon Otjes Bijlage 4: Tot hier en nu verder Simon Otjes 14 December 2012 1. Executive Summary Deze rapportage is geschreven door Simon Otjes in opdracht van het partijbestuur ten bate van het werk van de commissie-van

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden _ Maart 2014 ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat Hofweg 1H 2511 AA Den Haag T: 070 757 02 00 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2014 in de gemeenteraden

Nadere informatie

Visie GroenLinks Leiden in 2018

Visie GroenLinks Leiden in 2018 Visie GroenLinks Leiden in 2018 Inleiding GroenLinks afdeling Leiden staat stevig in haar schoenen. Afgelopen jaar is opnieuw bewezen dat wij, ondanks politieke tegenwind, als afdeling een goede verkiezingsuitslag

Nadere informatie

Tussenbalans. Maurice de Hond Peil.nl

Tussenbalans. Maurice de Hond Peil.nl Tussenbalans Maurice de Hond Peil.nl Inleiding We zitten nu in een windstille periode van deze verkiezingen. Het startschot van de campagne is eigenlijk gegeven op 1 april, toen de 20 ambtelijke commissies

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Partij van de Arbeid (PvdA) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Christen-democratisch Appèl (CDA) Democraten

Nadere informatie

Voor de Raad van State als adviseur en bestuursrechter is het van. belang zicht te hebben op wat er leeft in de werelden van recht,

Voor de Raad van State als adviseur en bestuursrechter is het van. belang zicht te hebben op wat er leeft in de werelden van recht, Inleiding Vice-President Raad van State tijdens de bijeenkomst van een delegatie van de Raad met de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling donderdag 12 februari 2009 Dames en heren, Voor de Raad van State

Nadere informatie

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Verkiezingen 2012 Tweede Kamer Voorlopige uitslag Amsterdam Project: 12213 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Samenstelling publicatie: Jeroen Slot Cor Hylkema Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Het oordeel over de politieke partijen in Woordenwolk

Het oordeel over de politieke partijen in Woordenwolk Het oordeel over de politieke partijen in Woordenwolk Naast kwantitatieve methoden in het onderzoek -een vraag stellen met antwoorden waaruit men kan kiezen en de resultaten in percentages worden uitgedrukt-

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2015-I

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2015-I Opgave 1 Kroatië toegetreden tot de EU Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 3 en figuur 1. Inleiding Kroatië is een van de staten in de Balkan die voorheen tot Joegoslavië behoorden. In 1991 verklaarde

Nadere informatie

procedure en proces open voorverkiezing van de PvdA Amsterdam 2013

procedure en proces open voorverkiezing van de PvdA Amsterdam 2013 procedure en proces open voorverkiezing van de PvdA Amsterdam 2013 Amsterdam, 12 mei 2013 vast te stellen op de ALV van 22 mei 2013 Inleiding Tijdens de algemene ledenvergadering van 26 maart jl. hebben

Nadere informatie

5 Politieke opvattingen

5 Politieke opvattingen 5 Politieke opvattingen Henk van der Kolk In dit hoofdstuk laten we zien: Over de taken die het gemeentebestuur zou moeten uitvoeren bestaan sterke meningsverschillen. Vooral over de opvang van asielzoekers

Nadere informatie

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)?

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Chris Aalberts Internet en sociale media hebben de wereld ingrijpend veranderd, dat weten we allemaal. Maar deze simpele waarheid zegt maar weinig

Nadere informatie

Voorbeeldig onderwijs

Voorbeeldig onderwijs m a r i a va n de r hoe v e n Voorbeeldig onderwijs In de politieke arena wordt gedebatteerd over de vraag of het goed gaat met het Nederlandse onderwijs. Getuige het recente Oesorapport zijn we op onderdelen

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl I

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl I POLITIEK EN BELEID tekst 8 VVD en D66 samen voor Europese verkiezingen DEN HAAG - D66 gaat toch in zee met de VVD voor de Europese verkiezingen in juni. De samenwerking blijft beperkt tot een lijstverbinding.

Nadere informatie

1. Wat is uw functie? 2 In welke branche opereert uw branche?

1. Wat is uw functie? 2 In welke branche opereert uw branche? Landbouw, bosbouw en visserij Industrie Energievoorziening Waterbedrijven en afvalbeheer Handel Vervoer & opslag Horeca Informatie en communicatie (ICT / media) Financiële dienstverlening Verhuur en handel

Nadere informatie

39 Democratie is Doen

39 Democratie is Doen 39 Democratie is Doen Filip De Rynck Hoogleraar UGent De symptomen waaraan de westerse democratie lijdt zijn even veelvuldig als vaag, maar wie kiezersverzuim, kiezersverloop, leegloop van partijen, bestuurlijk

Nadere informatie

De linkse kiezer wil meer gelijkheid

De linkse kiezer wil meer gelijkheid 83 De e kiezer wil meer gelijkheid Dat het niet goed gaat met ligt niet aan wat de kiezers willen. Er leeft een uitgesproken levensgevoel in Nederland. Maar de kunst is wel om dat zichtbaar te maken. Sociale

Nadere informatie

Ik ben D66 hoofdstuktitel D66 in vogelvlucht Martijn Toby, Lisse 108 109

Ik ben D66 hoofdstuktitel D66 in vogelvlucht Martijn Toby, Lisse 108 109 hoofdstuktitel D66 in vogelvlucht 109 Het Appèl 1966 Hans van Mierlo, de eerste lijsttrekker Het eerste verkiezingsaffiche 11 kamerzetels, 1971 Erwin Nypels, erelid en medeoprichter 1966 Democraten 66

Nadere informatie

Pensioenscenario s in het licht van de komende verkiezingen. Emile Soetendal 10 januari 2017

Pensioenscenario s in het licht van de komende verkiezingen. Emile Soetendal 10 januari 2017 Pensioenscenario s in het licht van de komende verkiezingen Emile Soetendal 10 januari 2017 2 Tsunami van politieke partijen voor komende verkiezingen De kiesraad heeft voor de Tweede Kamer verkiezingen

Nadere informatie

2016 / Maurice de Hond

2016  / Maurice de Hond De NOS heeft aangekondigd zich ten aanzien van de weergave van de peilingen vooral te beperken tot de Peilingwijzer. O.a. met als argument dat pas na het bekend worden van 3 a 4 verschillende peilingen

Nadere informatie

RUZIE OVER DE FUSIE?

RUZIE OVER DE FUSIE? RUZIE OVER DE FUSIE? resultaten van een enquête onder gemeentebestuurders en raadsleden in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland Amsterdam, november 2011 Projectnummer: 1578 ERGO: BUREAU VOOR MARKT- EN BELEIDSONDERZOEK

Nadere informatie

Verkiezingen Provinciale Staten (nog) geen referendum

Verkiezingen Provinciale Staten (nog) geen referendum PVV, D66 aan kop VVD levert flink in Verkiezingen Provinciale Staten (nog) geen referendum Aan het einde van het kalenderjaar wordt duidelijk dat, in navolging van de PvdA, de VVD electoraal gezien ook

Nadere informatie

Over de toekomst van de politieke partij Voerman, Gerrit

Over de toekomst van de politieke partij Voerman, Gerrit Over de toekomst van de politieke partij Voerman, Gerrit IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

Presentatie Jaarboek Parlementaire Geschiedenis Toespraak door de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib 21 november 2017

Presentatie Jaarboek Parlementaire Geschiedenis Toespraak door de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib 21 november 2017 Presentatie Jaarboek Parlementaire Geschiedenis Toespraak door de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib 21 november 2017 Dames en heren, Het volk spreekt het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer 2012

Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Financiën dr. Edwin van Rooyen Update: 6-9-2012 Tussen de politieke partijen in Nederland bestaat aanzienlijke verdeeldheid

Nadere informatie

FILANTROPIE EN POLITIEK AMSTERDAM, 7 MAART 2017

FILANTROPIE EN POLITIEK AMSTERDAM, 7 MAART 2017 FILANTROPIE EN POLITIEK AMSTERDAM, 7 MAART 2017 Niet normaal doen als norm dr. mr. Hans Bosselaar Bijdrage debat filantropie en landelijke politiek 7 maart 2017 MAAKBAARHEID EN DE LAATMODERNITEIT Groot

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 035 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het

Nadere informatie

Politieke legitimiteit

Politieke legitimiteit Politieke legitimiteit Op het snijvlak van wetenschap en samenleving Geerten Waling De Responsieve Rechtsstaat, 22 september 2016 Bij ons leer je de wereld kennen 1 Routeplanner Even voorstellen Wat is

Nadere informatie

De echte landelijke uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen van 2010

De echte landelijke uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen van 2010 De echte landelijke uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen van 2010 Het was fascinerend om te zien hoe op 3 maart s avonds door politici en media gereageerd werd op een uitslag die door de NOS en ANP

Nadere informatie

Korte omschrijving werkvorm Aan de hand van grafieken bespreekt u met de leerlingen verschillende aspecten van de verkiezingsuitslag.

Korte omschrijving werkvorm Aan de hand van grafieken bespreekt u met de leerlingen verschillende aspecten van de verkiezingsuitslag. In beeld: De uitslag Korte omschrijving werkvorm Aan de hand van grafieken bespreekt u met de leerlingen verschillende aspecten van de verkiezingsuitslag. Leerdoel Kennis opdoen over de verkiezingsuitslag

Nadere informatie