Aanvraagprocedure van het tijdskrediet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagprocedure van het tijdskrediet"

Transcriptie

1 Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : Aanvraagprocedure van het tijdskrediet Infoblad E65 Laats te update WANNEER EN HOE MOET DE WERKNEMER U OP DE HOOGTE BRENGEN VAN ZIJN VOORNEMEN? Termijn voor de kennisgeving De k ennis geving moet gebeuren: 3 maanden vooraf indien de onderneming meer dan 20 werk nemers telt; 6 maanden vooraf indien de onderneming 20 werk nemers of minder telt. Om te bepalen of de termijn 3 of 6 maanden bedraagt, moet u uitgaan van het aantal werknemers in de onderneming op 30 juni van het jaar dat aan de schriftelijke kennisgeving voorafgaat. De termijn van 3 of 6 maanden is een vaste termijn. Hij wordt echter verminderd tot 2 weken als de werknemer een tijdskrediet met motief wenst te bekomen onmiddellijk nadat hij zijn recht op palliatief verlof heeft uitgeput. In overleg met de werk nemer is het mogelijk om s c hriftelijk andere modaliteiten overeen te k omen (bijvoorbeeld: een kortere termijn voor de kennisgeving). Vorm van de kennisgeving De k ennis geving moet s c hriftelijk gebeuren: ofwel met een aangetekend schrijven; ofwel door overhandiging van een schrijven met een duplicaat dat u voor ontvangst moet ondertekenen. Wat moet er in de schriftelijke kennisgeving staan? De schriftelijke kennisgeving moet de volgende informatie bevatten: het gevraagde ty pe van tijds k rediet (z onder motief, met motief of eindeloopbaan); de gevraagde vorm van tijds k rediet (voltijds, halftijds of 1/ 5-tijds); de gewens te aanvangs datum en de gevraagde duur; de modaliteiten met betrekking tot de uitoefening van het recht op tijdskrediet, dit wil zeggen bij halftijds of 1/5-tijds tijdskrediet, de manier waarop de werknemer zijn prestaties wenst te verminderen; eventueel, in de ondernemingen met meer dan 10 werknemers, de elementen die nodig zijn voor de toepassing van het voorkeurmechanisme (zie het infoblad E64 over het recht op en de organisatieregels van het tijds k rediet). Indien de werknemer een tijdskrediet met motief aanvraagt, moet hij u laten weten om welk motief het gaat. Indien het gaat om de motieven "zorgen voor zijn kind van minder dan 8 jaar", "palliatieve zorgen verstrekken", "medische bijstand verstrekken aan een zwaar ziek gezins- of familielid" of "een erkende opleiding volgen", moet hij u bovendien ook laten weten of hij een nevenactiviteit als loontrekkende of zelfstandige uitoefent (zie het infoblad E62 over het tijds k rediet met motief). Welke documenten moet de werknemer bij zijn kennisgeving voegen? Het attest tijdskrediet 1/7

2 Om u de mogelijkheid te geven om na te gaan of de maximumduur van het tijdskrediet nog niet is bereikt, moet de werknemer die tijdskrediet zonder motief of met motief aanvraagt, bij zijn schriftelijke kennisgeving een attest van de RVA voegen. Het gaat om het attest tijdskrediet. Op dit attest kunt u zien of de werknemer in het verleden reeds tijdskrediet heeft genomen (of loopbaanonderbreking, in het stelsel van toepassing vóór ) en zo ja: welke type van tijdskrediet (zonder motief of met motief); welk e vorm van tijds k rediet of loopbaanonderbrek ing (voltijds, halftijds of 1/ 5-tijds). De werknemer moet dit attest gaan halen op het RVA-kantoor bevoegd voor zijn woonplaats of, indien hij niet in België woont, op het RVA-k antoor bevoegd voor de plaats waar uw onderneming is geves tigd. NB: dit attest is niet vereist bij een aanvraag om tijdskrediet eindeloopbaan. In geval van aanvraag om tijdskrediet met motief, het bewijs van het motief De werknemer moet bij zijn kennisgeving het bewijs voegen van het bestaan van het motief waarvoor hij het tijds k rediet aanvraagt. Informatie over welke bewijzen het gaat vindt u in het Infoblad E62 over het tijdskrediet met motief. Opmerking Bij een aanvraag om tijdskrediet om zorgen te verstrekken (palliatief, aan een zwaar ziek gezins- of familielied of aan zijn zwaar ziek of gehandicapt kind), bevat het aanvraagformulier dat naar de RVA moet worden gestuurd een model van attest, in te vullen door de geneesheer. Er is eveneens een model van attest in te vullen door de opleidingsinstelling, wanneer de werknemer het tijdskrediet vraagt om een erkende opleiding te volgen. Ondanks het feit dat de sociale partners dit niet hebben voorzien in de cao nr. 103, kunt u de werknemer die een tijdskrediet vraagt voor één van deze motieven vragen om u het aanvraagformulier te bezorgen, met het vooraf reeds ingevulde gepas te attes t, naargelang het geval: door de behandelende geneesheer van de persoon die de zorgen nodig heeft; door de opleidings ins telling. WAT MOET U DOEN ALS U DE AANVRAAG VOOR TIJDSKREDIET HEBT ONTVANGEN? Afhankelijk van het type en de vorm van het tijdskrediet moet u nagaan of: de toelatings voorwaarden vervuld z ijn; de gevraagde duur kan worden toegekend in functie van de voorziene minima en maxima. Meer informatie hierover vindt u in: het infoblad E61, voor het tijdskrediet zonder motief; het infoblad E62, voor het tijdskrediet met motief; het infoblad E63, voor het tijds k rediet eindeloopbaan. Wat indien de voorwaarden niet vervuld zijn? Indien de toegangsvoorwaarden niet vervuld zijn, moet u de aanvraag om tijdskrediet van de werknemer weigeren. Indien de periode niet kan worden toegekend omdat de minimumduur niet gerespecteerd wordt of omdat de maximumduur van het gevraagde type van tijdskrediet is bereikt, moet u de werknemer daarvan op de hoogte brengen. In deze hypothese kan de werknemer eventueel een andere periode van tijdskrediet vragen, die deze minima en/of maxima respecteert. Wat indien de voorwaarden vervuld zijn? Als er 10 werknemers of minder in de onderneming zijn of als de functie die wordt uitgeoefend door de werknemer van het recht is uitgesloten op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst op sector- of 2/7

3 ondernemingsniveau moet u beslissen of u het gevraagde tijdskrediet toestaat; Als er meer dan 10 werknemers zijn in de onderneming moet u nagaan of er plaats is in het quotum van de gelijktijdige afwezigheden op de datum waarop de werknemer het tijdskrediet wil bekomen. Als dat het geval is, moet u eveneens beslissen of u de werknemer het tijdskrediet toestaat op de datum die hij heeft gevraagd, dan wel of u het omwille van dwingende interne of externe redenen wenst uit te stellen. Als de werknemer aanspraak kan maken op het tijdskrediet in geval van halftijds of 1/5-tijds tijdskrediet, moet u ook de deeltijdse arbeidsregeling bepalen en schriftelijk vastleggen in een avenant bij de arbeidsovereenkomst. Voor meer informatie, zie het Infoblad E64 over het recht op en de organisatieregels van het tijdskrediet. WANNEER EN HOE MOET U DE WERKNEMER ANTWOORDEN? De sociale partners hebben de procedure die gevolgd moet worden om de werknemer die tijdskrediet heeft aangevraagd, te antwoorden, niet duidelijk vas tgelegd. Uit de vers c hillende bepalingen van de c ollec tieve arbeidsovereenkomst n 103 blijkt echter dat: wanneer de werkgever 10 werknemers of minder tewerkstelt, moet hij zijn toelating of weigering van het gevraagde tijdskrediet meedelen ten laatste op de laatste dag van de maand die volgt op de maand waarin de schriftelijke kennisgeving wordt verricht; de werkgever het met de werknemer eens moet zijn over de uitoefeningsmodaliteiten van het tijdskrediet uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op de maand waarin de schriftelijke kennisgeving werd verric ht; als de drempel voor de gelijktijdige afwezigheden is bereikt, de werkgever aan de werknemer moet meedelen vanaf welke datum hij zijn recht op tijdskrediet zal kunnen uitoefenen. Eens die datum is meegedeeld kan hij niet meer worden gewijzigd door een latere aanvraag van een andere werknemer, ook al kan die nieuwe aanvraag in theorie een voorrang genieten die is voorz ien in het plannings mec hanis me van de afwez igheden. Het meedelen van de datum vanaf wanneer de werknemer zijn recht op tijdskrediet kan gebruiken, moet gebeuren op het eind van de maand, in naleving van de termijn voorzien om het eens te worden over de modaliteiten m.b.t. de uitoefening van het tijdskrediet; in geval van uitstel van het recht op tijdskrediet moet de werkgever zijn beslissing aan de werknemer meedelen binnen de maand volgend op de schriftelijke kennisgeving. Conclusie: u moet uw antwoord aan de werknemer meedelen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de datum waarop hij u zijn schriftelijke kennisgeving heeft bezorgd, behalve als u het recht op het tijdskrediet wil uitstellen, want in dat geval moet u hem uw voornemen meedelen binnen de maand die volgt. Voorbeeld: Een van uw werknemers wil vanaf 15 juli tijdskrediet genieten. Aangezien er in uw onderneming meer dan 20 werknemers zijn, brengt hij u 3 maanden vooraf, nl. op 15 april, schriftelijk op de hoogte. Als u recht op tijdskrediet echter wil uitstellen om ernstige interne of externe redenen of, in geval van een 1/5-tijds tijdskrediet, als de werknemer 55 jaar of ouder is en een sleutelfunctie bekleedt, moet u uw voornemen uiterlijk op 14 mei meedelen aan de werknemer, d.w.z. binnen de maand die volgt op de ontvangst van de schriftelijke kennisgeving. In dat geval dient u het uitstel te motiveren en de werknemer te laten weten vanaf welke datum hij zijn recht op tijdskrediet zal kunnen uitoefenen; Als er geen uitstel is, moet u uw antwoord aan de werknemer meedelen uiterlijk op 30 mei, d.w.z. op de laatste dag van de maand volgend op de maand april (de maand waarin de werknemer u zijn schriftelijke kennisgeving heeft bezorgd). In dat antwoord moet u de werknemer verduidelijken of hij recht heeft op het tijdskrediet al naargelang voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden, en, als dat het geval is, of hij tijdskrediet kan genieten vanaf de gevraagde datum. Als het tijdskrediet moet worden uitgesteld door toepassing van het voorkeur- en planningsmechanisme van de afwezigheden moet u de werknemer de datum meedelen waarop hij gebruik kan maken van zijn recht. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 bepaalt niet hoe u uw beslissing aan de werknemer moet meedelen. Om eventuele betwistingen te voorkomen, is het wenselijk uw beslissing schriftelijk mee te delen. Als u bijkomende informatie of verduidelijkingen wenst over het antwoord dat u aan de werknemer moet verstrekken, kunt u terecht bij de werkgeversfederatie waarvan u afhangt of, bij ontstentenis, bij een organisatie die de arbeidsovereenkomst nr. 103 heeft ondertekend. 3/7

4 WAT IS DE AANVRAAGPROCEDURE BIJ DE RVA? W anneer de werknemer uw toestemming heeft gekregen met betrekking tot het bekomen van het tijdskrediet en de aanvangs datum ervan, moet hij de RVA hiervan op de hoogte brengen met een aanvraagformulier voor tijds k rediet. Welk formulier gebruiken? Naargelang van het soort tijdskrediet dat wordt gevraagd, moet gebruik worden gemaakt van één van de volgende formulieren: In geval van aanvraag om tijdskrediet zonder motief of met motief: C61- voltijds tijds k rediet; C61-1/ 2-tijds tijds k rediet; C61-1/ 5-tijds tijds k rediet. In geval van aanvraag om tijds k rediet eindeloopbaan: C61 - tijds k rediet eindeloopbaan. NB: Met dit formulier k an halftijds of 1/ 5-tijds tijds k rediet aangevraagd worden. Die formulieren moeten in alle gevallen worden gebruikt, d.w.z. door de werknemers die tijdskrediet aanvragen z onder uitk eringen en door de werk nemers die wel onderbrek ings uitk eringen aanvragen. Voor meer informatie over de onderbrek ings uitk eringen, z ie het infoblad E67. Belangrijke opmerking W anneer de aanvraag van de werknemer onder het toepassingsgebied van de nieuwe reglementering valt, wordt het te gebruiken formulier gevolgd door de vermelding cao nr W anneer de aanvraag van de werknemer via de overgangsmaatregelen onder het toepassingsgebied van de oude reglementering valt, wordt het te gebruik en formulier gevolgd door de vermelding c ao nr. 77bis. Om te weten of de aanvraag van de werknemer onderworpen is aan de bepalingen van de cao nr. 103 of aan die van de cao nr. 77bis, raadpleegt u het infoblad E66 dat uitlegt welke reglementering van toepassing is. Hoe kunt u uw aanvraag indienen? De aanvraag k an worden ingediend op een papieren formulier of online, via het internet. Aanvraag op een papieren formulier U kunt het formulier downloaden van de website van de RVA. Desgevallend kan het formulier worden gevraagd aan het RVA-kantoor dat bevoegd is voor de woonplaats van de werknemer of bij de "afdeling Reglementering Loopbaanonderbrek ing/ Tijds k rediet van het hoofdbes tuur van de RVA. De werknemer moet deel 1 van het formulier invullen en u als werkgever deel 2. Als u uw deel van het formulier heeft ingevuld, bezorgt u het terug aan de werknemer, zodat die het aan de RVA kan bezorgen. De werknemer moet het correct ingevulde en ondertekende aanvraagformulier sturen naar het RVA-kantoor dat bevoegd is voor zijn woonplaats of als hij niet in België woont, naar het RVA-kantoor in het ambtsgebied waarin de technische bedrijfseenheid van uw onderneming is gevestigd. NB: de adressen van de RVA-kantoren staan op de laatste pagina van het formulier. In geval van twijfel volstaat het de postcode van de gemeente waar de werknemer woont (of de gemeente waar de onderneming gelegen is), in te voeren in de rubriek "RVA-kantoren" van onze website. Aanvraag via het internet Opgelet, in de volgende 2 gevallen is het niet mogelijk de aanvraag via internet in te dienen: als de werknemer 45 jaar of ouder is en hij, bovenop de uitkering van de RVA, een bijkomende uitkering uitvangt van een s ec toraal fonds of van de onderneming; als de werknemer het tijdskrediet aanvraagt in het eindeloopbaanstelsel vanaf 50 jaar op basis van een van 4/7

5 de uitz onderingen voorz ien door de reglementering. In alle andere gevallen, kan de aanvraag online worden ingediend via de portaalsite van de sociale zekerheid: https://www.socialsecurity.be/default.htm. OPGELET! Als de aanvraag online wordt ingediend, moet u verplic ht uw deel van het formulier als eers te invullen. Het bevindt zich in de lijst `beheer van de arbeidsrelaties' van het luik `werkgever' van die website; Slechts na die eerste stap kan de werknemer zijn deel van de aanvraag invullen. Daartoe moet hij: ofwel gebruik maken van het pdf-document dat door de toepassing wordt gecreëerd: in dat geval moet de werknemer zijn deel van het formulier afdrukken, het invullen en het via de post overmaken aan het RVAk antoor dat bevoegd is voor z ijn woonplaats (of bij het RVA-k antoor waarvan de onderneming afhangt, als hij in het buitenland woont); ofwel zijn deel van het formulier online invullen via het luik "burger" van de portaalsite van de sociale zekerheid, onder het tabblad "Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet" en het via internet naar de RVA sturen. Opmerkingen Als de werknemer ervoor kiest om zijn deel van de aanvraag online in te vullen, moet hij zijn "ebox" ac tiveren. Alle gegevens die aan de RVA worden meegedeeld, worden immers geregis treerd in een globaal pdf-document dat als ontvangstbewijs dient. Dat pdf-document verstuurd naar de "ebox" van de werknemer. NB: ter informatie, de `ebox' is de b eveiligde en persoonlijk e mailb ox waarin elk e b urger op een gecentraliseerde manier de officiële documenten van de verschillende socialezek erheidsinstellingen, waaronder de RVA, k an ontvangen. Hij is b eschik b aar op de web site Als de werknemer een tijdskrediet vraagt voor een van de motieven voorzien door de reglementering, moet hij u het bewijs leveren van het bestaan van dat motief (zie infoblad E62). Die stukken moeten niet worden bijgevoegd als bijlage bij de aanvraag die via internet wordt overgemaakt. De werknemer moet die stukken wel bijhouden omdat de RVA ernaar kan vragen. Als de werknemer, in geval van controle, de vereiste attesten niet kan voorleggen aan de RVA of als die attesten niet conform de reglementering zijn, zal een beslissing kunnen worden genomen tot herziening, en des gevallend tot terugvordering van de aan de werk nemer reeds betaalde onderbrek ings uitk eringen. Binnen welke termijn moet het formulier bij de RVA worden ingediend? Het formulier moet naar het bevoegde RVA-k antoor worden vers tuurd binnen een termijn van 2 maanden die aanvangt op de dag na de aanvangsdatum van het tijdskrediet, zoals vermeld op het formulier. Opdat de aanvraag geldig zou worden ingediend, moeten de 2 delen van het formulier (gedeelte werkgever en gedeelte werknemer) online of via de post worden verstuurd binnen de voormelde termijn van 2 maanden. Het is de verantwoordelijkheid van de werknemer om zijn aanvraagformulier aan de RVA te bezorgen. Bijkomende inlichtingen Meer informatie over de procedure ten opzichte van de RVA (modaliteiten voor het indienen van de aanvraag, gevolg van een laattijdige indiening, enz.), vindt u in de infobladen - werk nemers betreffende het tijds k rediet: T138: tijdskrediet in het algemeen stelsel (zonder motief of met motief); T141: het tijds k rediet eindeloopbaans tels el Bijzonder geval bij betaling van een aanvullende vergoeding bovenop de onderbrekingsuitkering van de RVA Enkel in geval van voltijds en halftijds tijdskrediet en als de werknemer 45 jaar of ouder is en hij naast de uitkering toegekend door de RVA, recht heeft op een vergoeding betaald door de onderneming of door een sectoraal fonds (in toepassing van een collectieve arbeidsovereenkomst of een individueel akkoord) moeten, in s ommige gevallen, andere adminis tratieve s tappen worden gez et. Meer informatie hierover vindt u in het infoblad E34. 5/7

6 HOE WORDT DE AANVRAAG OM TIJDSKREDIET DOOR DE RVA BEHANDELD? W anneer de RVA het aanvraagformulier heeft ontvangen, controleren onze diensten eerst of de toegangs voorwaarden vervuld z ijn. Indien de toegangs voorwaarden niet vervuld z ijn: Het tijdskrediet wordt geweigerd. In deze hypothese sturen wij u een kopie van de negatieve beslissing C62. De weigering van het tijdskrediet betekent dat de werknemer het recht niet heeft om zijn prestaties te schorsen of te verminderen. Bijgevolg wordt de werknemer geacht zijn functies weer op te nemen in zijn oorspronkelijke arbeidsregime. Mits uw toestemming zou de werknemer zijn tijdskrediet echter kunnen omzetten in verlof zonder wedde (in geval van schorsing van de prestaties) of in een deeltijdse arbeidsovereenkomst (in geval van vermindering van de pres taties). Indien de toegangs voorwaarden vervuld z ijn: Indien de werknemer het tijdskrediet vraagt zonder uitkeringen, sturen onze diensten hem een positieve beslissing C62 met de bevestiging van de gevraagde periode; Indien de werknemer uitkeringen aanvraagt, gaan onze diensten na of de toekenningsvoorwaarden van deze uitkeringen vervuld zijn (voorwaarde inzake woonplaats, regels inzake cumulatie met andere activiteiten of inkomsten, enz.): Indien de toekenningsvoorwaarden vervuld zijn, sturen onze diensten de werknemer een positieve beslissing C62 met de vermelding van het uitkeringsbedrag waarop hij recht heeft en vervolgens wordt deze uitkering hem na elke verlopen maand betaald; Indien de toekenningsvoorwaarden van de uitkeringen niet vervuld zijn, sturen onze diensten de werknemer een negatieve beslissing C62 met de vermelding dat het tijdskrediet hem wordt toegekend z onder uitk eringen. Als de werknemer zijn deel van de aanvraag heeft ingediend: via het internet, wordt de beslissing C62 automatisch via verstuurd naar zijn `ebox'; via de post, kan hij vragen dat de beslissing C62 via wordt verstuurd naar zijn `ebox'. Als hij dat niet doet, krijgt hij ze via de post MOET U TIJDENS HET TIJDSKREDIET STAPPEN ONDERNEMEN BIJ DE RVA? Neen. Enk el de werk nemer is er immers voor verantwoordelijk het RVA-k antoor waaronder z ijn woonplaats ressorteert op de hoogte te brengen van elke wijziging in zijn persoonlijke situatie (adreswijziging, wijziging rekeningnummer, aanvang van een nevenactiviteit als loontrekkende of als zelfstandige of de ontvangst van een inkomen in cumulatie met de onderbrekingsuitkeringen enz.). Als, met uw toestemming, het tijdskrediet voortijdig wordt stopgezet of als de arbeidsovereenkomst wordt gewijzigd of verbroken, is de werknemer eveneens verplicht zijn RVA-kantoor daarvan op de hoogte te brengen. Alle kennisgevingen m.b.t. een wijziging van de situatie van de werknemer moeten schriftelijk worden gericht aan de RVA. Als er geen voorafgaande verk laring was en als het rec ht op de onderbrek ings uitk eringen moet worden herz ien, k unnen de onterec ht betaalde bedragen het voorwerp uitmak en van een terugvordering. WAT IS DE PROCEDURE VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN VERLENGING VAN HET TIJDSKREDIET? De procedure om een verlenging aan te vragen is dezelfde als die voor de initiële aanvraag. Dat betekent dat de werknemer u schriftelijk op de hoogte moet brengen van zijn voornemen om zijn tijdskrediet te verlengen: 3 maanden voor de vervaldatum van de lopende periode, indien er meer dan 20 werknemers zijn in de onderneming; 6 maanden voor de vervaldatum van de lopende periode, indien er 20 of minder werknemers zijn in de 6/7

7 onderneming. Deze termijnen kunnen in overleg met de werknemer gewijzigd worden. 7/7

Tijdskrediet met motief

Tijdskrediet met motief Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Tijdskrediet met

Nadere informatie

Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag?

Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Welke zijn de voorwaarden

Nadere informatie

Tijdelijke werkloosheid - slecht weer

Tijdelijke werkloosheid - slecht weer Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Tijdelijke werkloosheid

Nadere informatie

in te vullen door de werknemer

in te vullen door de werknemer Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk

Nadere informatie

De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap.

De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap. Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be De dienstencheques

Nadere informatie

Tijdelijke werkloosheid - elektronische mededeling van de tijdelijke werkloosheid aan de RVA

Tijdelijke werkloosheid - elektronische mededeling van de tijdelijke werkloosheid aan de RVA Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Tijdelijke werkloosheid

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Mag u werken als

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken: - om meer tijd door te brengen

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten.

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten. INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VRIJGESTELD VAN INSCHRIJVING ALS WERKZOEKENDE" (met een controlekaart C3C) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID --------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

Scenario 1: volledige werkloosheid

Scenario 1: volledige werkloosheid Scenario 1: volledige werkloosheid Inleiding In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, ongeacht van wie het initiatief uitgaat,

Nadere informatie

FEBRUARI 2013. Ouderschapsverlof. en andere thematische. verloven. www.aclvb.be

FEBRUARI 2013. Ouderschapsverlof. en andere thematische. verloven. www.aclvb.be FEBRUARI 2013 Ouderschapsverlof en andere thematische verloven www.aclvb.be v.u.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent 2013/02 1. Ouderschapsverlof...5 Wat is ouderschapsverlof?...5 Voor wie is

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602L De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Brochure voor de leden van Federgon Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue du Port 86c/302

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op werkloosheidsuitkeringen?

Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op werkloosheidsuitkeringen? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat is de invloed

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief

Arbeidsongeschikt en toch actief Arbeidsongeschikt en toch actief 2015 Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer 4 4 arbeidsongeschikteid was ik zelfstandige. Ik wil starten met een loontrekkende of

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie