Het tijdskrediet - Toepasbare reglementeringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het tijdskrediet - Toepasbare reglementeringen"

Transcriptie

1 Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : Het tijdskrediet - Toepasbare reglementeringen Infoblad T139 Laats te update Het tijdskrediet bevat verschillende aspecten: het recht op tijdskrediet bij de werkgever, dat wil zeggen het recht op de schorsing of de vermindering van de pres taties; het recht op onderbrekingsuitkeringen die tijdens het tijdskrediet kunnen worden toegekend door de RVA; de regels met betrek k ing tot de inhoudingen op de eventuele bijk omende vergoedingen betaald bovenop de onderbrek ings uitk eringen; de regels met betrekking tot de eventuele gelijkstelling van de periodes tijdskrediet voor het pensioen. Bijgevolg is de reglementering samengesteld uit verschillende rechtsbronnen. WAT IS HET TOEPASSINGSGEBIED VAN HET TIJDSKREDIET? Het tijdskrediet is enkel van toepassing voor de loontrekkenden tewerkgesteld bij een werkgever uit de privé se ctor. Voor de toepassing van de wetgeving inzake tijdskrediet zijn de werkgevers uit de privésector diegenen die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire c omités. Zo valt u onder het toepassingsgebied van deze wet, indien u: werknemer bent in een onderneming (nv, bvba, enz.); werknemer bent in een vzw; niet-gesubsidieerd contractueel personeelslid bent van het vrij onderwijs; werknemer bent van een gemengde intercommunale voor gas- en elektriciteitsdistributie; werknemer bent van de gewestelijke en plaatselijke openbare vervoersmaatschappijen = tram, bus en metro (MIVB, De Lijn of TEC); personeelslid bent van de vrije universiteiten (KUL, VUB, UCL, ULB, KUB, enz.) met uitzondering van het academisch personeel van de Vlaamse Gemeenschap; personeelslid bent van "Brussels Airport company" (luchthaven Brussel-Nationaal, Zaventem), van "Brussels South Airport-Sec urity" (luc hthaven Brus s el-zuid, Charleroi) en van " Liège Airport-Sec urity" (luc hthaven van Luik-Biers et); personeelslid bent van een sociale huisvestingsmaatschappij.... Deze lijst is niet exhaustief. De RVA is niet bevoegd om te bepalen of uw werkgever onder het toepassingsgebied valt van de wet van Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot de "Algemene Directie Collectieve Arbeids betrek k ingen" van de Federale Overheids diens t W erk gelegenheid, Arbeid en Soc iaal overleg: Opmerking voor de werknemers van de openbare sector Indien u werkt in de openbare sector (een administratie of een dienst die ervan afhangt, de rechterlijke orde, enz.), in het onderwijs en de PMS-centra of in een autonoom overheidsbedrijf (Belgacom, B-Post, NMBS en Belgocontrol), is de reglementering van het tijdskrediet niet op u van toepassing. 1/5

2 U kunt de informatie die voor u belangrijk is, terugvinden in de andere infobladen van de RVA. U vindt ze op website van de RVA, in de verschillende RVA-kantoren en bij de afdeling tijdskrediet van het hoofdbestuur van de RVA. WELKE REGLEMENTERING GELDT OP HET NIVEAU VAN DE WERKGEVER? De bepalingen van toepassing op de werkgever werden door de sociale partners (werkgeversfederaties en vak bonden) overeengek omen in de Nationale Arbeids raad. Zij bepalen: de toegangsbeginselen en -voorwaarden om recht te hebben op tijdskrediet; de minimum- en maximumduur van de verschillende vormen van tijdskrediet (algemeen stelsel met en zonder motief, eindeloopbaans tels el); de regels inzake aanvraag, uitoefening, uitstel en stopzetting van het tijdskrediet; de regels inz ak e organis atie; de waarborgen omtrent de uitoefening van het rec ht. Die bepalingen staan in de colle ctie ve a rbe idsove re e nkomst (ca o) nr. 103 va n tot invoering van een s tels el van tijds k rediet, loopbaanvermindering en landings banen. De cao nr. 103 werd bindend verklaard door het Koninklijk Besluit van , gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van Datum van inwerkingtreding De cao nr. 103 is van toepassing op alle aanvragen om tijdskrediet waarvoor de schriftelijke verwittiging aan de werkgever werd overgemaakt va na f Opmerk ing! Het federale regeerakkoord van heeft geen impact op de bepalingen van de cao nr Bijgevolg zijn de re ge ls be tre ffe nde de toe ga ngsvoorw a a rde n voor he t ve rkrijge n va n he t tijdskre die t bij de w e rkge ve r nie t ve ra nde rd op Overgangsmaatregelen Vóór de inwerkingtreding van de cao nr. 103 werden de bepalingen van toepassing voor de werkgever geregeld door de colle ctie ve a rbe idsove re e nkomst (ca o) nr. 77bis va n , tot vervanging van de cao nr. 77 van tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking. De bepalingen van de cao nr. 77bis blijven van toepassing: op alle eerste aanvragen en alle aanvragen tot verlenging van het tijdskrediet waarvan de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever werd overgemaakt vóór ; voor de werknemers van 50 jaar of ouder die reeds een tijdskrediet in het eindeloopbaanstelsel genoten vóór en die een eerste aanvraag tot verlenging indienen bij hun werkgever na ; voor de werknemers die vóór een 1/2-tijds tijdskrediet of een tijdskrediet 1/5 genoten in het algemeen stelsel en die na een tijdskrediet aanvragen in het eindeloopbaanstelsel vanaf 50 jaar, op voorwaarde dat: hierover een overeenkomst is gesloten tussen de werknemer en de werkgever; de werk gever s c hriftelijk werd geïnformeerd vóór ; het tijdskrediet eindeloopbaan onmiddellijk volgt op het tijdskrediet in het algemeen stelsel en dat het om dez elfde vorm van vermindering van pres taties gaat (1/ 2-tijds of 1/ 5). De sectorale of ondernemings-cao's, de arbeidsreglementen en de akkoorden in toepassing van de cao nr. 77bis blijven van kracht: voor wat betreft de verlenging van de stelsels van volledig of 1/2-tijds tijdskrediet na 12 maanden in het algemeen stelsel, om een bijkomend recht op volledig of op 1/2-tijds tijdskrediet te openen gedurende 36 maanden, overeenkomstig de bepalingen van de cao nr. 103; voor wat betreft de categorieën werknemers die uitgesloten zijn van het recht op tijdskrediet, de modaliteiten 2/5

3 voor de organisatie van het werk in geval van aanvraag van 1/5 tijdskrediet, de modaliteiten die afwijken van de drempel van 5% gelijktijdige afwezigheden en het voorkeurs- en planningsmechanisme van de afwezigheden, voor de toepassing van de cao nr WELKE REGLEMENTERING GELDT OP HET NIVEAU VAN DE RVA? Toekenning van de onderbrekingsuitkeringen De bepalingen die van toepassing zijn op het niveau van de RVA hebben betrekking op de toekenning van de onderbrek ings uitk eringen en op de regels die daaruit voortvloeien (max imale vergoedbaarheids duur, aanvraagprocedure, cumulatie met andere activiteiten en/of inkomsten, voorwaarde m.b.t. de woonplaats enz). Zij zijn voorzien in: de wet van betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven; het Koninklijk Besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van de wet van , zoals gewijzigd door: het Koninklijk Besluit van (Belgisch Staatsblad: IW ); het Koninklijk Besluit van (Belgisch Staatsblad: IW ); het Koninklijk Besluit van (Belgisch Staatsblad: IW ); het Koninklijk Besluit van (Belgisch Staatsblad: IW ); het Koninklijk Besluit van (Belgisch Staatsblad: IW : ). Bepalingen die geldig zijn vanaf ( nieuwe reglementering genoemd) De werk nemers die vanaf voor het eers t onderbrek ings uitk eringen aanvragen: ofwel in toepassing van de bepalingen van het tijdskrediet, voorzien door de cao nr. 77bis (in het kader van de overgangs maatregelen die bij de vorige vraag werden uitgelegd); ofwel in toepassing van de bepalingen van het tijdskrediet, voorzien door de cao nr. 103; vallen onder het toepas s ings gebeid van de nieuwe reglementering voorz ien door het Konink lijk Bes luit van , zoals gewijzigd door het Koninklijk Besluit van , in werking getreden op De bepalingen van die nieuwe reglementering vloeien voort uit het federaal regeerak k oord van Ze voorzien dat het tijdskrediet zonder motief wordt toegekend zonder onderbrekingsuitkeringen en dat de toegangs leeftijd voor toek enning van onderbrek ings uitk eringen in het eindeloopbaans tels el wordt opgetrok k en naar 60 jaar, of 55 jaar in geval van een aantal voorziene uitzonderingen. De nieuwe reglementering is ook van toepas s ing op alle werk nemers die onderbrek ings uitk eringen vragen die geen ononderbroken verlenging zijn onder dezelfde vorm van onderbreking of vermindering van de prestaties en in hetzelfde systeem van tijdskrediet als een uitkeringsperiode die al liep op Behoud van de bepalingen die van kracht waren tussen en ( vroegere reglementering genoemd) De regels voor het toekennen van onderbrekingsuitkeringen voorzien door het Koninklijk Besluit van , zoals gewijzigd door het KB van (Belgisch Staatsblad van IW ) blijven van toepassing op: aanvragen tot verlengingen van tijdskrediet die al liepen vóór NB: onder verlenging moet een hernieuwing worden verstaan van het tijdskrediet van datum tot datum, in dez elfde vorm van onderbrek ing of vermindering van pres taties (voltijds, halftijds of 1/ 5) en in hetz elfde systeem (zonder motief, met motief of eindeloopbaan). de eerste uitkeringsaanvragen die zouden vallen onder een van de hieronder uitgelegde overgangs maatregelen. Er zijn drie overgangsbepalingen voorzien. Ove rga ngsma a tre ge l be tre ffe nde a lle a a nvra ge n om onde rbre kingsuitke ringe n in he t ka de r va n tijdskre die t (zonde r motie f e n e inde loopba a nste lse l) 3/5

4 De vroegere reglementering blijft van toepas s ing op alle eers te aanvragen om onderbrek ings uitk eringen waarvoor de ingangsdatum van het tijdskrediet zich situeert vóór en voor zover: de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever dateert van vóór ; de RVA uw aanvraagformulier om onderbrek ings uitk eringen heeft ontvangen vóór Die voorwaarden zijn cumulatief!als aan die voorwaarden voldaan is, zal het recht op onderbrek ings uitk eringen worden toegek end op bas is van de reglementering die geldig was vóór Spe cifie ke ove rga ngsma a tre ge l voor de w e rkne me rs in he t e inde loopba a nste lse l, te w e rkge ste ld in e e n onde rne ming in he rstructure ring of in moe ilijkhe de n De vroegere reglementering blijft van toepas s ing op alle eers te aanvragen om onderbrek ings uitk eringen in het eindeloopbaanstelsel van tijdskrediet voor de werknemers van minstens 50 jaar die zijn tewerkgesteld in een onderneming die erkend is als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, voor zover: de onderneming heeft aangetoond dat haar aanvraag tot erkenning gedaan wordt in het kader van een hers truc turerings plan en het mogelijk maak t onts lagen te vermijden; de onderneming heeft aangetoond dat haar aanvraag tot erk enning het mogelijk maak t het aantal werknemers die overstappen naar het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag te beperken; de datum van inwerk ingtreding van de erk enning van de onderneming als onderneming in hers truc turering of in moeilijkheden vóór is gelegen. Als aan die voorwaarden voldaan is, wordt het recht op onderbrekingsuitkeringen toegekend op basis van de reglementering die geldig was vóór Spe cifie ke ove rga ngsma a tre ge l voor de w e rkne me rs in he t e inde loopba a nste lse l die a l tijdskre die t ge note n e n va n w ie de ve rminde ring va n de pre sta tie s tijde lijk w e rd onde rbroke n De vroegere reglementering blijft van toepas s ing op de werk nemers van mins tens 50 jaar die reeds vóór onderbrekingsuitkeringen genoten in het kader van een tijdskrediet eindeloopbaan en van wie het tijdelijk werd onderbrok en: ofwel omwille van een voltijdse werkhervatting; ofwel omwille van ziekte; ofwel omwille van het nemen van thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof). Als het tijds k rediet eindeloopbaan dat werd verk regen in toepas s ing van de vroegere reglementering werd stopgezet omwille van één van die redenen, wordt bij een nieuwe aanvraag in 2015 het recht op uitkeringen opnieuw toegek end op bas is van de reglementering die geldig was vóór Inhoudingen op de bijkomende vergoedingen In bepaalde gevallen betaalt de werk gever of een s ec toraal fonds een of meerdere bijk omende vergoedingen bovenop de onderbrek ings uitk eringen toegek end door de RVA. Die vergoedingen k unnen het voorwerp vormen van inhoudingen. De bepalingen daarover zijn opgenomen in het Koninklijk Besluit van tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van houdende diverse bepalingen, betreffende socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen vers c huldigd op brugpens ioenen, op aanvullende vergoedingen bij s ommige s oc ialez ek erheids uitk eringen en op invaliditeits uitk eringen. WELKE REGLEMENTERING IS VAN TOEPASSING OP DE GELIJKSTELLING VAN HET TIJDSKREDIET VOOR HET PENSIOEN? Op voorwaarde dat tijdens het tijdskrediet onderbrekingsuitkeringen werden toegekend, kan de periode die het voorwerp vormt van de schorsing of de vermindering van prestaties eventueel worden gelijkgesteld voor het pens ioen. De bepalingen die in dat verband gelden staan in de artikelen 122 tot 126 van hoofdstuk 5 van de wet van 4/5

5 houdende divers e bepalingen. Belangrijke opmerking De ge lijkste lling voor he t pe nsioe n va n de pe riode s tijdskre die t is ge e n be voe gdhe id va n de RVA. Indien u daarover vragen hebt (toepassing van de reglementering,...), moet u contact opnemen met de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). RVP: Zuidertoren te 1060 BRUSSEL // Dienst regularisatie loopbaanonderbreking / tijdskrediet Tel.: (Nederlandstalige infolijn) of (Franstalige infolijn) - Internet: WENST U MEER INFORMATIE OVER HET TIJDSKREDIET? Indien u uw werkgever schriftelijk op de hoogte hebt gebracht van uw wil om tijdskrediet te bekomen vanaf , k unt u de volgende infobladen voor werk nemers raadplegen: Indien u valt onder het toepas s ings gebied van de nieuwe reglementering betreffende de toek enning van onderbrekingsuikteringen (zie de vraag W elke reglementering geldt op het niveau van de RVA? ): Het tijdskrediet - Algemeen stelsel - cao nr. 103 Nieuwe reglementering Het tijdskrediet eindeloopbaan - cao nr. 103 Nieuwe reglementering Indien u valt onder het toepas s ings gebied van de vroegere reglementering betreffende de toek enning van onderbrekingsuikteringen (zie de vraag W elke reglementering geldt op het niveau van de RVA? ): Het tijdskrediet - Algemeen stelsel - cao nr. 103 Vroegere reglementering Het tijds k rediet eindeloopbaan - c ao nr. 103 Vroegere reglementering. Indien u uw werkgever schriftelijk op de hoogte hebt gebracht van uw wil om tijdskrediet te bekomen vóór of indien uw aanvraag door de cao nr. 77bis wordt geregeld (zie de vraag W elke reglementering is van toepassing op het niveau van de werkgever?- Overgangsmaatregelen ), kunt u de volgende infobladen voor werk nemers raadplegen: Het tijdskrediet - algemeen stelsel - cao nr. 77bis 5/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Het tijdskrediet eindeloopbaan CAO nr. 103 Nieuwe reglementering

Het tijdskrediet eindeloopbaan CAO nr. 103 Nieuwe reglementering Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Het tijdskrediet eindeloopbaan

Nadere informatie

Aanvraagprocedure van het tijdskrediet

Aanvraagprocedure van het tijdskrediet Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Aanvraagprocedure

Nadere informatie

Betreft : infoblad van de RVA T19 -Infoblad werknemers - ouderschapsverlof

Betreft : infoblad van de RVA T19 -Infoblad werknemers - ouderschapsverlof B 346/12 P/AD/GL/SVB Brussel, 16 augustus 2012 Uw corresp.: Guy Leten (317) AAN DE CENTRALES AAN DE GEWESTELIJK SECRETARISSEN T.A.V. DE DIENSTEN WERKLOOSHEID ARBEIDSRECHT WERKLOZENWERKING Betreft : infoblad

Nadere informatie

TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR

TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Stefan Maes, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel PUBLICATIEVERANTWOORDELIJKE Stefan Maes

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief

Tijdskrediet met motief Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Tijdskrediet met

Nadere informatie

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag?

Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Welke zijn de voorwaarden

Nadere informatie

17.4. i LOOPBAANONDERBREKING VOOR PALLIATIEVE ZORGEN. I neen. Art, VIIi.XV.2. Art. VIII.XV.5

17.4. i LOOPBAANONDERBREKING VOOR PALLIATIEVE ZORGEN. I neen. Art, VIIi.XV.2. Art. VIII.XV.5 17.4. i LOOPBAANONDERBREKING VOOR PALLIATIEVE ZORGEN Art. VIII.XV.5 Art, VIIi.XV.2 I neen I nret-bezo{drgd, ilraar wei recht, op eert urtkeflng van: - 5A8,921maand voor voltijdse loopbaanonderbreking;

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be Inhoud Inleiding...5 Basisprincipes...5 Wat verandert er ten opzichte van de CAO 77bis?...6 Wat blijft hetzelfde t.o.v. de CAO 77bis?...7 De nieuwe

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Nieuwe reglementering

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Nieuwe reglementering Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Nieuwe reglementering het tijdskrediet, beschikbaar bij één van de RVA-kantoren of op de website van de RVA www.rva.be. U wenst uw prestaties in de privésector te verminderen

Nadere informatie

Wat moet u doen in het kader van outplacement?

Wat moet u doen in het kader van outplacement? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat moet u doen in

Nadere informatie

Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Mag u werken als

Nadere informatie

Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van outplacement?

Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van outplacement? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn uw rechten

Nadere informatie

De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap.

De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap. Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be De dienstencheques

Nadere informatie

Wegwijs in tijdskrediet ABVV

Wegwijs in tijdskrediet ABVV Wegwijs in tijdskrediet ABVV Samen sterk 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend betrekking op zowel vrouwen als mannen.

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2011-01

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2011-01 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2011-01 De bijzondere bijdragen Inhoudstafel Inleiding... 6 Solidariteitsbijdrage

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (brugpensioen) Wat verandert er vanaf 2015?

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (brugpensioen) Wat verandert er vanaf 2015? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 --------------------------------------------------

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING BETREFFENDE DE INTERPRETATIE VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDS-

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet 1/5

Aanvraag tijdskrediet 1/5 Aanvraag tijdskrediet 1/5 U wilt in de privésector uw prestaties verminderen met 1/5. Met dit formulier kunt u: - een 1/5-tijds tijdskrediet zonder motief en met uitkeringen aanvragen U hebt over uw hele

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

Reglementering Loopbaanonderbreking (LBO)

Reglementering Loopbaanonderbreking (LBO) Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie directie HR Laatst bijgewerkt op 20/10/10 Reglementering Loopbaanonderbreking (LBO) 1. Inleiding Deze reglementering beschrijft de verschillende vormen van

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden uitleg over de schorsingsregeling

Infoblad - werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden uitleg over de schorsingsregeling Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers

Nadere informatie

Soms komt in het kader van een meervoudig ontslag een sociaal plan tot stand, maar dit is minder gebruikelijk dan bij collectief ontslag.

Soms komt in het kader van een meervoudig ontslag een sociaal plan tot stand, maar dit is minder gebruikelijk dan bij collectief ontslag. 3 Meervoudig ontslag buiten collectief ontslag 3.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Bij een herstructurering met meervoudig ontslag, worden werknemers wel ontslagen, maar, tenminste in het onderscheid

Nadere informatie