Tijdskrediet met motief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tijdskrediet met motief"

Transcriptie

1 Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : Tijdskrediet met motief Infoblad E62 Laats te update Boven op het tijdskrediet zonder motief beschikt de werknemer over een bijkomend recht op tijdskrediet met motief. Net zoals het tijdskrediet zonder motief biedt het tijdskrediet met motief de werknemer de mogelijkheid om zijn prestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen. Om dit bijkomend recht te bekomen, moet de werknemer zijn aanvraag verplicht rechtvaardigen met één van de motieven bepaald door de reglementering en het bewijs leveren van het bes taan van dit motief. Bovendien is dit bijk omend rec ht onderworpen aan s pec ifiek e toegangs voorwaarden. In functie van het motief kan de maximumduur van het bijkomend recht variëren (zie hierna). Tijdens het tijdskrediet met motief kan de werknemer bij wijze van vervangingsinkomen uitkeringen krijgen van de RVA (zie het infoblad E67). WAT ZIJN DE VERSCHILLENDE VORMEN VAN TIJDSKREDIET MET MOTIEF? Er bestaan 3 vormen van tijdskrediet met motief: Voltijds tijds k rediet Dit biedt de werknemers de mogelijkheid om hun arbeidsprestaties volledig te schorsen ongeacht hun arbeids regeling (voltijds of deeltijds). Halftijds tijds k rediet Dit biedt de werk nemers die mins tens 3/ 4-tijds werk en de mogelijk heid om hun arbeids pres taties te verminderen en aan 50% van een voltijds arbeids regime te blijven werk en. 1/ 5-tijds tijds k rediet Dit biedt de werknemers die voltijds werken in een wekelijkse arbeidsregeling gespreid over minstens 5 dagen de mogelijkheid om hun arbeidsprestaties te verminderen met één dag of twee halve dagen per week. Het is eventueel mogelijk om op bas is van een andere vermindering van de voltijds e arbeids regeling 4/ 5-tijds te werken. In die mogelijkheid moet verplicht worden voorzien door: een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op sector- of ondernemingsniveau; of, indien er geen vakbondsafvaardiging is, door het arbeidsreglement en op voorwaarde dat u en de werknemer een onderling akkoord sluiten. WELKE MOTIEVEN VOORZIET DE REGLEMENTERING? 1. Zorgen voor zijn kind dat jonger is dan 8 jaar Onder zorgen voor zijn kind wordt verstaan dat de werknemer dit motief inroept om zich bezig te houden met zijn kind. Dit motief kan eveneens ingeroepen worden voor zijn geadopteerd kind. NB : dit motief voor tijdskrediet mag niet verward worden met het ouderschapsverlof (zie het infoblad T19). Om het tijdskrediet met dit motief te rechtvaardigen moet de aanvangsdatum ervan gelegen zijn vóór de 8ste 1/10

2 verjaardag van het kind. Indien het om een geadopteerd kind gaat, mag het tijdskrediet beginnen vanaf de inschrijving in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente waar de werknemer woont. Indien het recht op tijdskrediet wordt uitgesteld omwille van dwingende interne of externe redenen (zie het infoblad E64) over het recht op en de organisatieregels van het tijdskrediet), mag de datum van de 8ste verjaardag overs c hreden worden. 2. Palliatieve zorgen verlenen Om het tijdskrediet met dit motief te kunnen rechtvaardigen, wordt verstaan onder palliatieve zorgen elke vorm van bijstand (medische, sociale, administratieve en psychologische) en verzorging die de werknemer wil verstrekken aan personen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en die terminaal zijn. NB : dit motief voor tijdskrediet mag niet verward worden met het palliatief verlof (zie het infoblad T20). 3. Zorg of bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad Om het tijdskrediet met dit motief te kunnen rechtvaardigen, wordt beschouwd als "zware ziekte", elke ziekte of medische ingreep die de behandelende geneesheer van de patiënt als dusdanig beoordeelt en waarvoor hij elke vorm van sociale, familiale of mentale/morele bijstand noodzakelijk acht voor het herstel. De bloed- en aanverwanten van de werknemer tot de 2de graad worden beschouwd als familieleden. De leden van het gezin zijn de personen die met de werknemer samenwonen, ongeacht of ze familieleden zijn of niet. NB : dit motief voor tijdskrediet mag niet verward worden met het verlof voor medische bijstand (zie het infoblad T18). 4. Een erkende opleiding volgen Om het tijdskrediet met dit motief te kunnen rechtvaardigen, moet de werknemer: een opleiding volgen die erkend is door de Gemeenschappen (Vlaamse, Franse of Duitstalige) of door de sector, van minstens 360 uren of 27 studiepunten per jaar of 120 uren of 9 studiepunten per schooltrimester of per ononderbrok en periode van 3 maanden; onderwijs volgen dat verstrekt wordt in een Centrum voor basiseducatie of een opleiding gericht op het behalen van een diploma of getuigschrift van het secundair onderwijs, waarbij de grens wordt vastgesteld op 300 uren per jaar of 100 uren per schooltrimester of per ononderbroken periode van 3 maanden. 5. Zorgen voor zijn gehandicapte kind dat jonger is dan 21 jaar Om het tijdskrediet met dit motief te kunnen rechtvaardigen: moet het kind van de werknemer een fysieke of mentale ongeschiktheid vertonen van ten minste 66% of een aandoening die voor gevolg heeft dat er minstens 4 punten worden toegekend in pijler I van de medischsociale schaal, in de zin van de reglementering op de kinderbijslag; moet de aanvangsdatum waarop het tijdskrediet begint of verlengd wordt, gesitueerd zijn voor het moment waarop het gehandicapte kind de leeftijd van 21 jaar bereikt. Indien het recht op tijdskrediet wordt uitgesteld omwille van dwingende interne of externe redenen (zie het infoblad E64 over het recht op en de organisatieregels van het tijdskrediet), mag de datum van de 21ste verjaardag overs c hreden worden. NB : dit motief voor tijdskrediet mag niet verward worden met het verlof voor medische bijstand (zie het infoblad T18) of het ouderschapsverlof (zie het infoblad T19), noch met het motief voor tijdskrediet "bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad". 6. Bijstand of zorg verlenen aan zijn zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van het gezin Om het tijdskrediet met dit motief te kunnen rechtvaardigen: moet de ernst van het gezondheidsprobleem als dusdanig erkend zijn door de geneesheer van het betrokken 2/10

3 kind; moet de aanvangsdatum waarop het tijdskrediet begint of verlengd wordt,gesitueerd zijn vóór het kind meerderjarig wordt, dit wil z eggen 18 jaar; Indien het recht op tijdskrediet wordt uitgesteld omwille van dwingende interne of externe redenen (zie het infoblad E64) over het recht op en de organisatieregels van het tijdskrediet), mag de datum van de 18ste verjaardag overs c hreden worden. indien het zwaar zieke kind niet het kind van de werknemer is, moet het, om beschouwd te worden als lid van zijn gezin, als medebewoner ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente waar hij zijn woonplaats heeft. NB : dit motief voor tijdskrediet mag niet verward worden met het verlof voor medische bijstand (zie het infoblad T18) of het ouderschapsverlof (zie het infoblad T19), noch met het motief voor tijdskrediet "bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad". WAT ZIJN DE TOEGANGSVOORWAARDEN? Om het tijdskrediet met motief te bekomen, moet de werknemer verplicht en cumulatief de hierna beschreven voorwaarden vervullen. Deze voorwaarden moeten vervuld zijn op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving (zie het Infoblad E65 over de aanvraagproc edure). Anciënniteitsvoorwaarde De werknemer moet sinds minstens 2 jaar door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de onderneming. De anc iënniteit is van toepas s ing onverminderd de bepalingen betreffende de c onventionele overdrac hten, in toepassing van de Europese richtlijn 2001/23/EG. Indien de werknemer naar uw onderneming werd overgedragen overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn en nog geen 2 jaar anciënniteit heeft op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving, moet u de aangifte van overdracht invullen, die u kunt vinden op onze website, en aan de werk nemer overhandigen. Voor meer informatie hierover, z ie het infoblad E58 over de gevolgen van een verandering van werkgever voor het tijdskrediet [...]. Deze voorwaarde geldt voor de drie vormen van tijdskrediet met motief (voltijds, halftijds en 1/5-tijds). NB : in tegenstelling tot het tijdskrediet zonder motief, is het voor het tijdskrediet met motief niet verplicht om mins tens 5 jaar beroeps verleden als loontrek k ende te hebben. Uitzondering Indien de werknemer nog geen 2 jaar anciënniteit heeft, kan hij het tijdskrediet met motief toch bekomen als hij het neemt nadat hij zijn recht op ouderschapsverlof heeft uitgeput voor alle rechthebbende kinderen. Voor de toepassing van deze uitzondering is het absoluut noodzakelijk dat: de werknemer het ouderschapsverlof heeft genomen voor al zijn kinderen in de leeftijdsvoorwaarde (dit wil zeggen jonger dan 12 jaar volgens de algemene regel of jonger dan 21 jaar in geval van lichamelijke of mentale ongeschiktheid van minstens 66%); de werknemer de maximumduur van het ouderschapsverlof met betaling van uitkeringen heeft uitgeput, dit wil zeggen: indien het kind geboren of geadopteerd is vanaf : ofwel 4 maanden volledige onderbrek ing; ofwel 8 maanden vermindering van prestaties tot een 1/2-tijdse betrekking; ofwel 20 maanden vermindering van pres taties met 1/ 5; ofwel een combinatie van de 3 vormen van ouderschapsverlof tot 4 maanden voltijds equivalent; indien het kind geboren of geadopteerd is vóór : ofwel 3 maanden volledige onderbrek ing; ofwel 6 maanden vermindering van prestaties tot een 1/2-tijdse betrekking; ofwel 15 maanden vermindering van pres taties met 1/ 5; ofwel een combinatie van de 3 vormen van ouderschapsverlof tot 3 maanden voltijds equivalent; 3/10

4 het tijdskrediet met motief van datum tot datum volgt op het ouderschapsverlof. Voor meer informatie over het ouderschapsverlof verwijzen we u naar het infoblad T19. Tewerkstellingsvoorwaarde In geval van vermindering van prestaties moet de werknemer naast de voorwaarden van 2 jaar anciënniteit, ook een tewerk s tellings voorwaarde vervullen tijdens de 12 maanden die de s c hriftelijk e k ennis geving voorafgaan. in geval van halftijds tijds k rediet moet hij mins tens 3/ 4-tijds gewerk t hebben. in geval van 1/ 5-tijds tijds k rediet moet hij voltijds gewerk t hebben. Indien de werknemer niet heeft gewerkt in het toegewezen arbeidsregime gedurende de vereiste 12 maanden, kunnen bepaalde periodes van schorsing van de overeenkomst of deeltijdse tewerkstelling gelijkgesteld worden met pres taties of geneutralis eerd worden. Voor meer informatie hierover, z ie het infoblad E64. Specifieke voorwaarden Noodzaak van een CAO Er moet een sectorale of ondernemings-cao gesloten zijn die het mogelijk maakt een voltijds of halftijds tijdskrediet te bekomen voor de motieven 1 tot 4, dit wil zeggen: zorgen voor zijn kind dat jonger is dan 8 jaar; palliatieve z orgen verlenen; zorg of medische bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad; een erk ende opleiding volgen. Indien vóór in toepassing van de CAO nr. 77bis een sectorale of ondernemings-cao was gesloten om het recht op het voltijdse of halftijdse tijdskrediet uit te breiden tot meer dan een jaar, maakt deze CAO het mogelijk om het bijkomende recht op het voltijdse of het halftijdse tijdskrediet te bekomen omwille van de voormelde motieven, z onder de max imumtermijn van 36 maanden te overs c hrijden. Dat betekent dat het bijkomend recht op voltijds of halftijds tijdskrediet omwille van deze motieven niet bij alle werkgevers kan bekomen worden. Indien hieromtrent geen s ec torale of ondernemings-cao is ges loten, k unnen de werk nemers van uw onderneming het voltijds of halftijds tijdskrediet omwille van deze motieven niet bekomen, zelfs indien ze aan de andere toegangsvoorwaarden voldoen. In deze hypothese moet u de aanvraag van de werknemer weigeren. Opmerkingen Om toegang te krijgen tot het 1/5-tijdse tijdskrediet omwille van de motieven 1 tot 4 is er geen sectorale of ondernemings-cao nodig. Het kan dus bekomen worden bij alle werkgevers. Om toegang te krijgen tot de drie vormen van tijdskrediet (voltijds, halftijds of 1/5-tijds) voor de motieven 5 en 6 ("zorgen voor zijn gehandicapt kind jonger dan 21 jaar" en "zorg of bijstand verstrekken aan zijn zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van het gezin"), is er geen sectorale of ondernemings-cao nodig. Zij kunnen dus bekomen worden bij alle werkgevers. Geen toelating om te cumuleren met een activiteit als loontrekkende of als zelfstandige De werknemer heeft geen recht op het voltijds, halftijds of 1/5-tijds tijdskrediet voor de motieven 1 tot 4 (zie hiervoor), indien hij een nevenactiviteit als zelfstandige of als loontrekkende aanvat of uitbreidt, die niet met de onderbrek ings uitk eringen gec umuleerd mag worden. Welke cumulaties met onderbrekingsuitkeringen zijn verboden? De onderbrek ings uitk eringen k unnen niet gec umuleerd worden met: een nevenac tiviteit als loontrek k ende, behalve indien die mins tens gedurende 12 maanden voor de aanvangsdatum van het tijdskrediet tegelijkertijd met de activiteit die het voorwerp vormt van de aanvraag om tijds k rediet werd uitgeoefend. 4/10

5 In geval van toegelaten c umulatie mag het aantal uren van de nevenac tiviteit als loontrek k ende niet uitgebreid worden. Met andere woorden, indien het aantal uren van de nevenac tiviteit als loontrek k ende tijdens het tijds k rediet wordt verhoogd, is de c umulatie niet meer toegelaten. een nevenac tiviteit als z elfs tandige, behalve in geval van voltijds tijds k rediet en op voorwaarde dat dez e ac tiviteit gedurende mins tens 12 maanden vóór de aanvangs datum ervan tegelijk ertijd werd uitgeoefend met de activiteit die het voorwerp vormt van de aanvraag om tijdskrediet. Voor de toepassing van deze bepaling is een nevenactiviteit als zelfstandige elke activiteit die de betrokken werknemer verplicht om ingeschreven te zijn onder het zelfstandigenstatuut, overeenkomstig de reglementering van de RSVZ. Wat moet u concreet doen? Vooraleer u het tijdskrediet toekent voor de motieven 1 tot 4, moet u nagaan of de werknemer geen nevenactiviteit als zelfstandige of loontrekkende verricht waarmee cumulatie verboden is. Indien dat het geval is, moet u de aanvraag van de werk nemer weigeren, z elfs indien hij voldoet aan de andere toegangs voorwaarden. Wat gebeurt er indien de werknemer een nevenactiviteit als zelfstandige of als loontrekkende uitoefent waarmee cumulatie verboden is? Indien u het tijdskrediet voor de motieven 1 tot 4 toekent en de RVA een verboden cumulatie vaststelt, zal het recht op het tijdskrediet en de bijbehorende uitkeringen door onze diensten geweigerd worden. Verder verliest de werknemer het recht op het tijdskrediet met motief en op de bijbehorende uitkeringen, indien hij een nevenactiviteit als zelfstandige of als loontrekkende aanvat of een activiteit als loontrekkende die al mins tens 12 maanden bes tond, uitbreidt. In deze twee hypothesen bezorgt de RVA u een kopie van zijn beslissing tot weigering of tot herziening, zodat de administratieve toestand van de werknemer binnen uw bedrijf geregulariseerd kan worden. Voorbeeld: Een voltijdse werknemer vraag een halftijds tijdskrediet met motief "zorgen voor zijn kind jonger dan 8 jaar" (motief 1). Op het ogenblik dat hij zijn aanvraag indient, heeft hij geen nevenactiviteit als zelfstandige of als loontrek k ende. Tijdens dit tijdskrediet vat hij een activiteit als zelfstandige aan. Via de kruising met de gegevens van de RSVZ ontdekt de RVA deze cumulatie. Vermits deze cumulatie verboden is, zal de RVA de werknemer het recht op het tijdskrediet met motief en op de bijbehorende uitkeringen afnemen en u een kopie van zijn beslissing overmaken. In dat geval moet de werknemer: ofwel, opnieuw voltijds gaan werk en; ofwel, een tijdskrediet zonder motief aanvragen, in plaats van het tijdskrediet met motief; ofwel vragen om halftijds te werken in het kader van een vrijwillig deeltijdse arbeidsovereenkomst. WELKE BEWIJZEN MOET DE WERKNEMER U BEZORGEN OM HET INGEROEPEN MOTIEF TE RECHTVAARDIGEN? 1. Zorgen voor zijn kind dat jonger is dan 8 jaar De werknemer moet u de identiteit geven van het kind jonger dan 8 jaar waarvoor hij het tijdskrediet met dit motief aanvraagt. Indien u dit document nog niet bezit, moet de werknemer u eveneens een kopie bezorgen van de geboorteakte van het betrokken kind. Indien het om een geadopteerd kind gaat, moet de werknemer u een attest bezorgen dat de adoptie bewijst, alsook een gezinssamenstelling waaruit blijkt dat het kind onder zijn dak woont. 2. Palliatieve zorgen verlenen Ten laatste op het moment waarop het tijdskrediet aanvangt, moet de werknemer u een attest bezorgen, afgeleverd door de behandelende genees heer van de pers oon die de palliatieve z orgen nodig heeft, waaruit blijk t dat de werknemer zich bereid heeft verklaard om hem deze palliatieve zorgen te verstrekken. 5/10

6 De identiteit van de patiënt die de palliatieve zorgen nodig heeft, moet niet op het attest vermeld staan. 3. Zorg of bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad De werknemer moet u laten weten dat hij medische bijstand gaat verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad. Hij moet daarbij preciseren welke band hij heeft met de zwaar zieke patiënt, te weten: indien het een familielid tot de 2de graad is, om welk familielid het gaat (b v.: vader, moeder, b roer, zus, k ind, enz.). indien het een lid van zijn gezin is, zijn identiteit. Ten laatste op het ogenblik waarop het tijdskrediet aanvangt, moet de werknemer u een attest van de behandelende genees heer van de patiënt bez orgen, waaruit blijk t: dat hij de ziekte als ernstig beschouwt; en dat hij van mening is dat medische, sociale, familiale of mentale bijstand door de werknemer noodzakelijk is voor het hers tel. Indien de zwaar zieke patiënt geen familielid is tot de 2de graad, moet de werknemer u eveneens een gezinssamenstelling bezorgen waaruit blijkt dat betrokkene onder zijn dak woont. 4. Een erkende opleiding volgen De werknemer moet u een attest van de opleidingsinstelling bezorgen dat, naargelang het geval, vermeldt dat hij geldig is inges c hreven voor: een opleiding erkend door de Gemeenschap (Vlaamse, Franse of Duitstalige) van minstens 360 uren of 27 studiepunten per jaar of 120 uren of 9 studiepunten per schooltrimester of per ononderbroken periode van 3 maanden; onderwijs gegeven in een centrum voor basiseducatie of een opleiding gericht op het bekomen van een diploma of attest van het secundair onderwijs, waarvan de limiet is vastgesteld op 300 lesuren per jaar of 100 lesuren per kwartaal of per ononderbroken periode van 3 maanden. Bovendien zal hij u (en de RVA) op het einde van elk trimester binnen de 20 kalenderdagen een attest moeten bezorgen van regelmatige aanwezigheid op de opleiding. Voor de toepassing van deze bepaling: mag de werknemer in de loop van het trimester niet meer dan 1/10 van de opleidingsduur ongewettigd afwezig zijn; worden de dagen schoolvakantie tijdens de opleidingsperiode of na deze periode, gelijkgesteld met dagen van regelmatige aanwez igheid. Indien de werknemer een opleiding volgt in een instelling waar de aanwezigheid tijdens de lessen niet wordt gecontroleerd (Vb.: universiteit, hogeschool, enz.), is het mogelijk dat de instelling weigert het attest van regelmatige aanwezigheid af te leveren. Om dit probleem op te lossen, zal de werknemer een attest moeten afleveren waarin vermeld s taat dat de ins telling de regelmatige aanwez igheid tijdens de opleiding niet c ontroleert en dat hij tijdens het afgelopen trimester nog steeds geldig was ingeschreven bij de instelling. Indien dit attest u niet wordt afgeleverd of indien het buiten de termijn van 20 kalenderdagen na het einde van het afgelopen trimester aankomt, verliest de werknemer het recht op tijdskrediet met motief "een erkende opleiding volgen". 5. Zorgen voor zijn gehandicapte kind dat jonger is dan 21 jaar Ten laatste op het moment dat het tijdskrediet aanvangt, moet de werknemer u een attest bezorgen dat de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 % van zijn kind bewijst of een attest met de vermelding dat de aandoening waaraan zijn kind lijdt voor gevolg heeft dat het minstens 4 punten toegekend krijgt in pijler I van de medisch-sociale schaal in de zin van de reglementering op de kinderbijslag. Indien u dit document nog niet bezit, moet de werknemer u eveneens een kopie bezorgen van de geboorteakte van het betrokken kind. 6/10

7 Indien het om een geadopteerd kind gaat, moet de werknemer u eveneens een attest bezorgen dat de adoptie bewijst, alsook een gezinssamenstelling waaruit blijkt dat het kind onder zijn dak woont. 6. Bijstand of zorg verlenen aan zijn zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van het gezin Ten laatste op het ogenblik waarop het tijdskrediet aanvangt, moet de werknemer u een attest van de behandelende genees heer van het minderjarige k ind bez orgen, waaruit blijk t: dat hij de ziekte waaraan het kind lijdt, als ernstig beschouwt; en dat hij van mening is dat medische, sociale, familiale of mentale bijstand door de werknemer noodzakelijk is voor het hers tel. Indien het gaat om: zijn kind, moet de werknemer u eveneens een kopie bezorgen van de geboorteakte (indien u die nog niet heeft); een geadopteerd kind, moet de werknemer u eveneens een attest bezorgen dat de adoptie bewijst, alsook een gezinssamenstelling waaruit blijkt dat het kind onder zijn dak woont. Indien het niet om zijn kind gaat, maar om een kind dat deel uitmaakt van zijn gezin, moet de werknemer u zijn identiteit vermelden en u een gezinssamenstelling bezorgen waaruit duidelijk blijkt dat dit kind onder zijn dak woont. VOOR WELKE DUUR KAN HET TIJDSKREDIET MET MOTIEF GEVRAAGD WORDEN? De duur per aanvraag varieert in functie van het ingeroepen motief. Verder kan ook de maximumduur variëren in functie van het motief. Duur per aanvraag 1. Zorgen voor zijn kind dat jonger is dan 8 jaar In geval van voltijds of 1/ 2-tijds tijds k rediet is de minimumduur per aanvraag 3 maanden; In geval van tijdskrediet 1/5 is de minimumduur per aanvraag 6 maanden. De minimumduur van 3 maanden of van 6 maanden moet gerespecteerd worden bij elke aanvraag om tijdskrediet met dit motief, ook in geval van verlenging. Voor de maximumduur, zie verder. 2. Palliatieve zorgen verlenen Per patiënt die palliatieve zorgen nodig heeft, kan de werknemer slechts een periode van 1 maand bekomen, één keer verlengbaar met 1 bijkomende maand. Indien later andere personen terminaal zijn en palliatieve zorg nodig hebben, kan de werknemer opnieuw tijdskrediet met dit motief bekomen voor een duur van 1 maand per patiënt, verlengbaar met 1 maand, tot de max imumduur is bereik t (z ie verder). 3. Zorg of medische bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad De werknemer kan het tijdskrediet omwille van dit motief bekomen per periode van minimum 1 tot maximum 3 maanden per aanvraag. Ongeacht of het om dezelfde of om een andere patiënt gaat, kan het tijdskrediet omwille van dit motief vernieuwd worden, al dan niet op ononderbroken wijze, tot de maximumduur bereikt wordt (zie verder). 4. Een erkende opleiding volgen In geval van voltijds of halftijds tijds k rediet is de minimumduur 3 maanden; In geval van tijdskrediet 1/5 is de minimumduur per aanvraag 6 maanden. De minimumduur van 3 maanden of van 6 maanden moet gerespecteerd worden bij elke aanvraag om tijdskrediet 7/10

8 met dit motief, ook in geval van verlenging. Bovendien moet de duur van de aanvraag beperkt zijn tot de duur van de opleiding. Voorbeeld: indien de opleiding 9 maanden duurt, mag de werknemer het tijdskrediet met dit motief niet aanvragen voor meer dan 9 maanden. Voor de maximumduur, zie verder. 5. Zorgen voor zijn gehandicapte kind dat jonger is dan 21 jaar In geval van voltijds of halftijds tijds k rediet is de minimumduur 3 maanden; In geval van tijdskrediet 1/5 is de minimumduur per aanvraag 6 maanden. De minimumduur van 3 maanden of van 6 maanden moet gerespecteerd worden bij elke aanvraag om tijdskrediet met dit motief, ook in geval van verlenging. Voor de maximumduur, zie verder. 6. Bijstand of zorg verlenen aan zijn zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van het gezin De werknemer kan het tijdskrediet omwille van dit motief bekomen per periode van minimum 1 tot maximum 3 maanden per aanvraag. Het tijdskrediet omwille van dit motief kan al dan niet op ononderbroken wijze verlengd worden, tot de maximumduur bereikt wordt (zie verder). Maximumduur Afhankelijk van het motief waarvoor het tijdskrediet wordt gevraagd, kan de maximumduur van het bijkomende rec ht variëren. Het gaat om de volgende maximumduur: M O TIE V E N 1 t o t 4 M O TIE V E N 5 e n 6 Zorgen voor zijn kind dat jonger is dan - 8 jaar Palliatieve z orgen verlenen Zorg of medische bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad Zorgen voor zijn gehandicapte kind dat jonger is dan 21 jaar Bijstand of zorg verlenen aan zijn zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van het gezin Een erk ende opleiding volgen MAXIMUMDUUR = 36 maanden MAXIMUMDUUR = 48 maanden De maximumduur voorzien voor de motieven 1 tot 4 (linkerkolom van de tabel) is niet per se altijd gelijk aan 36 maanden. Deze maximumduur hangt immers af van de sectorale of ondernemings-cao die hieromtrent gesloten is. Voorbeeld: De sociale partners hebben een sectorale CAO gesloten die het mogelijk maakt het tijdskrediet voor de motieven 1 tot 4 gedurende maximum 24 maanden te bekomen. Bijgevolg kan het bijkomend recht voor deze motieven slechts gedurende deze 24 maanden en niet gedurende de 36 maanden bekomen worden. De maximumduur van 36 maanden voorzien voor de motieven 1 tot 4 (linkerkolom van de tabel) en deze van 48 maanden voorzien voor de motieven 5 en 6 (rechterkolom van de tabel) worden niet bij elkaar opgeteld. Voorbeelden: 8/10

9 Een werknemer vraagt een tijdskrediet voor de maximumduur van 48 maanden met als motief "gehandicapt kind jonger dan 21 jaar". Indien hij daarna een aanvraag indient met motief "erkende opleiding", zal hij geen extra 36 maanden recht hebben op het tijdskrediet met dit motief; Een werknemer vraagt een tijdskrediet van 36 maanden met als motief "zorgen voor zijn kind jonger dan 8 jaar". Daarna vraag hij het tijdskrediet met motief 6 "bijstand of zorgen verstrekken aan zijn ernstig ziek minderjarig kind [...]". In het kader van deze 2de aanvraag zal hij slechts een periode van maximum 12 maanden kunnen bekomen, vermits hij het maximum van 36 maanden, voorzien voor motief 1, reeds had genoten. De maximumduur van de motieven 1 tot 4 gedurende 36 maanden en die van de motieven 5 en 6 gedurende 48 maanden worden niet uitgedrukt in voltijds equivalent. Dat betekent dat de duur van het bijkomende recht identiek blijft, ongeacht de gevraagde vorm van het tijdskrediet omwille van één van deze motieven (voltijds, halftijds of 1/ 5-tijds). Voorbeeld: Een werknemer vraagt halftijds tijdskrediet met motief 1 "zorgen voor zijn kind jonger dan 8 jaar", de max imumduur bedraagt s lec hts 36 maanden en geen 72 maanden. Ongeac ht het motief waarvoor het tijds k rediet wordt aangevraagd, k an het niet vernieuwd worden wanneer de max imumduur van 36 of 48 maanden is uitgeput. Voorbeelden: Indien de werknemer 2 kinderen heeft die jonger zijn dan 8 jaar, beschikt hij geen 2 keer over 36 maanden tijdskrediet met motief 1 "zorgen voor zijn kind jonger dan 8 jaar"; Indien de werknemer de 36 maanden tijdskrediet met motief 1 "zorgen voor zijn kind jonger dan 8 jaar" heeft uitgeput, kan hij niet opnieuw 36 maanden tijdskrediet bekomen voor het motief 4 "een erkende opleiding volgen". Indien de werknemer het tijdskrediet aanvraagt omwille van verschillende motieven en indien het resterende saldo van de maximumduur van 36 of 48 maanden lager is dan de minimumduur voorzien per aanvraag kan dit saldo toch nog bekomen worden. Welke periodes moeten afgetrokken worden van de maximumduur van het tijdskrediet met motief? Volgens de algemene regel moeten alle periodes van tijds k rediet en loopbaanonderbrek ing bek omen vóór eerst afgetrokken worden van de maximumduur van het tijdskrediet zonder motief en moet het eventuele overschot vervolgens afgetrokken worden van de maximumduur van het tijdskrediet met motief. Indien de werknemer echter het onweerlegbare bewijs levert dat de periode(s) bekomen vóór gerechtvaardigd waren met een reglementair motief, worden deze periodes eerst afgetrokken van de maximumduur van het tijdskrediet met motief en het eventuele overschot van de maximumduur van het tijdskrediet zonder motief. De periodes van thematis c he verloven (ouders c haps verlof, verlof voor medis c he bijs tand en palliatief verlof) moeten echter nooit afgetrokken worden van de maximumduur van het tijdskrediet met motief. MAG U DE AANVRAAG WEIGEREN? Indien u maximum 10 werknemers tewerkstelt. U mag de aanvraag weigeren want in dit geval is het tijdskrediet geen recht. Indien u meer dan 10 werknemers tewerkstelt. Indien de toegangsvoorwaarden vervuld zijn mag u de aanvraag niet weigeren want in dit geval is het tijdskrediet een recht. Om de continuïteit van het werk te garanderen, is het recht op het tijdskrediet evenwel beperkt tot een quotum van gelijk tijdige afwez igheden. Los van het aantal werk nemers in de onderneming, k unnen bepaalde func ties overigens uitges loten worden van het recht op het tijdskrediet, door middel van een sectorale of ondernemings-cao. Voor meer informatie hierover, zie het Infoblad E64 over het recht op en de organisatieregels van het tijdskrediet. 9/10

10 MOET DE WERKNEMER EERST DE MAXIMUMDUUR VAN HET TIJDSKREDIET ZONDER MOTIEF UITPUTTEN VOOR HIJ HET TIJDSKREDIET MET MOTIEF AANVRAAGT? Neen. De werknemer mag vrij bepalen in welke volgorde hij gebruik wil maken van het tijdskrediet met of zonder motief. Voorbeeld: de werknemer heeft een kind van 7 jaar en wenst een tijdskrediet om zich met dit kind bezig te houden. Hij kan dus eerst tijdskrediet aanvragen met motief 1 "zorgen voor zijn kind jonger dan 8 jaar". Daarna kan hij tijdskrediet zonder motief aanvragen. WAT ZIJN DE VERSCHILLEN TUSSEN DE THEMATISCHE VERLOVEN EN HET TIJDSKREDIET MET MOTIEF? De thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof) zijn specifieke vormen van loopbaanonderbrek ing. De toegangsvoorwaarden voor de thematische verloven zijn anders dan die voor het tijdskrediet met motief. Om het ouderschapsverlof te bekomen, moet de werknemer slechts 1 jaar anciënniteit hebben in de onderneming (in plaats van 2 voor het tijdskrediet met motief). Bovendien kan het ouderschapsverlof bekomen worden voor een kind jonger dan 12 jaar (in plaats van een kind jonger dan 8 jaar wanneer tijdskrediet wordt gevraagd om ervoor te zorgen); Om het verlof voor medische bijstand en/of het palliatief verlof te bekomen is geen enkele anciënniteit vereist (in tegenstelling tot het tijdskrediet met motief, waarvoor 2 jaar anciënniteit in de onderneming nodig is). Daarnaas t: vormen de thematische verloven individuele rechten (in tegenstelling tot het tijdskrediet, waarvan het recht in ondernemingen van meer dan 10 werknemers beperkt is tot een quotum van gelijktijdige afwezigheden, zie het infoblad E64 over het recht op en de organisatieregels van het tijdskrediet); zijn de aanvraagtermijnen van de thematische verloven korter dan die van het tijdskrediet (zie het infoblad E65 over de aanvraagproc edure); zijn de uitkeringsbedragen van de thematische verloven hoger dan die voorzien in het kader van het tijdskrediet (zie het infoblad E67 over de uitkeringen tijdskrediet). Moet de werknemer eerst zijn recht op thematisch verlof hebben gebruikt voor hij een tijdskrediet met motief aanvraagt? Neen. De werknemer mag vrij bepalen in welke volgorde hij gebruik wil maken van het thematisch verlof en/of tijdskrediet met (of zonder) motief. Voorbeeld: een voltijdse werkneemster heeft een kind van 7 jaar. Zij heeft vroeger nog nooit loopbaanonderbrek ing en/ of tijds k rediet genomen en wens t haar pres taties te verminderen tot een halftijds e betrekking om voor haar kind te zorgen. Bijgevolg en op voorwaarde dat alle toegangsvoorwaarden vervuld zijn, kan zij: eerst gedurende maximum 36 maanden halftijds tijdskrediet aanvragen met motief 1 "zorgen voor zijn kind jonger dan 8 jaar"; daarna halftijds ouders c haps verlof aanvragen (voorz ien voor de k inderen jonger dan 12 jaar) gedurende de max imumduur van 8 maanden; en tot slot halftijds tijdskrediet zonder motief vragen gedurende de maximumduur van 24 maanden. Meer informatie over de thematische verloven? Voor het ouderschapsverlof, zie het infoblad T19. Voor het verlof voor medische bijstand, zie het infoblad T18. Voor het palliatief verlof, z ie het infoblad T20. 10/10

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

FEBRUARI 2013. Ouderschapsverlof. en andere thematische. verloven. www.aclvb.be

FEBRUARI 2013. Ouderschapsverlof. en andere thematische. verloven. www.aclvb.be FEBRUARI 2013 Ouderschapsverlof en andere thematische verloven www.aclvb.be v.u.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent 2013/02 1. Ouderschapsverlof...5 Wat is ouderschapsverlof?...5 Voor wie is

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (brugpensioen) Wat verandert er vanaf 2015?

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (brugpensioen) Wat verandert er vanaf 2015? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

1. Leven is meer dan werken alleen

1. Leven is meer dan werken alleen 1. Leven is meer dan werken alleen Een goede combinatie tussen arbeid, gezin en vrije tijd is niet altijd evident. We leven in een maatschappij met een hoge werkdruk, toenemende werkstress, vraag naar

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag?

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch praktisch U bent arbeidsongeschikt. Wat nu? Een uitgave van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex in samenwerking met de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen T 078 15 93 01 www.securex-ziekenfonds.be

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1 Laatste update (31.1.2013 tot 14.3.2014) Laatste update (15.3.2014 tot 10.7.2014) WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Schoonheidsspecialiste p. 1 INHOUD Startersgids Schoonheidsspecialist Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse U gaat als

Nadere informatie

Informatie voor familie en naasten van gedetineerden

Informatie voor familie en naasten van gedetineerden Informatie voor familie en naasten van gedetineerden Gevangenissen van Vorst en van Sint-Gillis Een initiatief van de diensten voor justitieel welzijnswerk Deze brochure is gratis te verkrijgen: bij de

Nadere informatie

Een uitnodiging tot dialoog

Een uitnodiging tot dialoog Een uitnodiging tot dialoog Herroeping van de aangewezen VERTEGENWOORDIGER In het kader van de vertegenwoordiging van de patiënt Wet van 22 augustus 2002 betreffende de patiëntenrechten (art. 14, 1) Ik

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014

Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014 Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014 Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Kader 4 1.1. Werkplekleren, stage en extra-murosactiviteiten

Nadere informatie