Infoblad - werknemers Het volledig tijdskrediet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infoblad - werknemers Het volledig tijdskrediet"

Transcriptie

1 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : Infoblad - werknemers Het volledig tijdskrediet Inleiding - Wat is tijdskrediet? Sinds is het tijdskrediet het stelsel van gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers en de werkgevers van de privé-sector. Tijdskrediet biedt u de mogelijkheid om, tijdelijk, uw beroepsloopbaan volledig of gedeeltelijk te onderbreken. Tijdens de periode waarin uw arbeidsovereenkomst geschorst is of uw arbeidsprestaties verminderd zijn, kunt u, indien u dat wenst, een uitkering genieten die u maandelijks wordt betaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Het tijdskrediet biedt u de mogelijkheid over meer vrije tijd te beschikken om in te spelen op familiale en sociale verplichtingen (opvoeding van de kinderen, hulp aan zieke familieleden...) of om persoonlijke projecten te realiseren (studies hervatten, een reis maken, een hobby of sport beoefenen, uitrusten...). Is de wetgeving inzake tijdskrediet op u van toepassing? Ja, indien u bediende of arbeider bent bij een werkgever die tot de privé-sector behoort. Voor de toepassing van de wetgeving inzake tijdskrediet, zijn de werkgevers van de privésector deze die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. U valt onder meer onder het toepassingsgebied van deze wet indien u: werknemer bent in de privésector (ondernemingen, VZW's,...); niet-gesubsidieerd contractueel bent van het vrij onderwijs; werknemer bent van een gemengde intercommunale voor gas- en electriciteitsverdeling; werknemer bent van de gewestelijke en plaatselijke maatschappijen voor openbaar vervoer = tram, bus en metro; personeelslid bent van de vrije universiteiten (UCL, KUB, KU Leuven, ULB, VUB,...), met uitzondering van het academisch personeel van de Vlaamse vrije universiteiten; personeelslid bent van "Brussels Airport company" (luchthaven van Zaventem), van "Brussels South Airport-Security" (luchthaven van Charleroi) en van "Liège Airport-Security" (luchthaven van Luik-Bierset); personeelslid bent van een sociale huisvestingsmaatschappij.. Deze lijst is niet beperkend. De RVA is niet bevoegd om te bepalen of uw werkgever zich in het toepassingsgebied van deze wet bevindt. N.B.: mocht u twijfelen aan het privéstatuut van uw werkgever, dan kunt u zich voor meer informatie hierover wenden tot de "Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen" van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg Indien u niet in de privésector werkt, valt u dus niet onder de wetgeving inzake het tijdskrediet. Indien u in de openbare sector werkt (administratie, enz.), in het onderwijs, in een autonoom overheidsbedrijf, kunt u de u betreffende informatie vinden in de andere infobladen uitgegeven Geldig vanaf T14 - p.1

2 door de RVA. Deze infobladen zijn beschikbaar op onze website, in de verschillende RVAkantoren en bij de afdeling tijdskrediet van het Hoofdbestuur van de RVA. Welke soorten tijdskrediet bestaan er? Er bestaan 3 soorten tijdskrediet: Het volledig tijdskrediet Het volledig tijdskrediet biedt u de mogelijkheid om uw arbeidsprestaties volledig te schorsen en dus tijdelijk niet meer te werken. Het 1/2-tijds tijdskrediet Het 1/2-tijds tijdskrediet biedt u de mogelijkheid om uw arbeidsprestaties te verminderen en dus tijdelijk 1/2-tijds te werken. Het tijdskrediet 1/5 Het tijdskrediet 1/5 biedt u de mogelijkheid om uw arbeidsprestaties te verminderen en dus tijdelijk 4/5 te werken. Wat is de wettelijke basis van het tijdskrediet? Wet van betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven (Belgisch Staatsblad van ); Koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van de wet van (Belgisch staatsblad van ) zoals gewijzigd door het Koninklijk besluit van 08 juni 2007 (Belgisch Staatsblad van ) en door het Koninklijk Besluit van (Belgisch staatsblad van ); Koninklijk besluit van 22 maart 2006 tot invoering van een speciale patronale sociale zekerheidsbijdrage op sommige aanvullende vergoedingen in het kader van het generatiepact en tot vaststelling van de uitvoeringsregelen van artikel 50 van de wet van houdende sociale bepalingen (Belgisch staatsblad van ); CAO nr 77 bis van tot vervanging van CAO nr 77 van tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking. Deze CAO nr 77 werd algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van De CAO nr 77bis werd gewijzigd door de CAO 77ter van , de CAO 77quater van , de CAO nr 77 quinquies van en de CAO nr 77 sexies van Waarover gaat dit infoblad? Dit infoblad behandelt uitsluitend de regels met betrekking tot het volledig tijdskrediet. Wenst u informatie over het 1/2-tijds tijdskredieten/of het tijdskrediet 1/5, dan kunt u de infobladen raadplegen die de RVA hierover heeft gepubliceerd. Deze infobladen zijn beschikbaar op onze website, in de verschillende RVA-kantoren en bij de afdeling tijdskrediet van het Hoofdbestuur van de RVA. Wat is het volledig tijdskrediet? Het volledig tijdskrediet is een volledige en tijdelijke schorsing van uw prestaties. U kunt een volledig tijdskrediet aanvragen ongeacht uw leeftijd en uw arbeidsregime. Voorbeeld: indien u een arbeidsovereenkomst hebt van 34 uur per week, terwijl in uw bedrijf een voltijdse betrekking 38 uur bedraagt, kunt u uw 34 uur per week volledig schorsen. Geldig vanaf T14 - p.2

3 Is het volledig tijdskrediet een recht? Het volledig tijdskrediet kan verkregen worden indien u voldoet aan bepaalde toegangsvoorwaarden. Indien deze voorwaarden vervuld zijn kan het tijdskrediet in bepaalde gevallen verkregen worden als een recht. In welk geval is het tijdskrediet een recht? In de ondernemingen met meer dan 10 werknemers hebt u recht op volledig tijdskrediet: indien u de toegangsvoorwaarden vervult, voorzien in het stelsel van het volledig tijdskrediet indien er plaats is binnen het quotum van werknemers van de onderneming die tegelijkertijd aanspraak kunnen maken op de verschillende soorten tijdskrediet. Het recht op de verschillende soorten tijdskrediet (dit wil zeggen het volledig tijdskrediet, het 1/2-tijds tijdskrediet en het tijdskrediet 1/5) is beperkt tot 5% van het personeelsbestand van de onderneming. Deze beperking tot 5% kan eventueel gewijzigd worden door een sectorale of ondernemings-cao, of zelfs door het arbeidsreglement. Van zodra het quotum bereikt is, voorziet de wetgeving een mechanisme om de gelijktijdige afwezigheden te beperken, wat betekent dat de aanvang van uw tijdskrediet uitgesteld zal worden. In welke gevallen is het tijdskrediet geen recht? Ondernemingen met minder dan 11 werknemers In de ondernemingen met minder dan 11 werknemers, is het tijdskrediet geen recht. Indien echter de wettelijk voorziene toegangsvoorwaarden vervuld zijn, kan het tijdskrediet verkregen worden mits akkoord van de werkgever. Ongeacht het aantal werknemers in de onderneming Ongeacht het aantal werknemers in de onderneming, kunnen sommige categorieën van het personeel uitgesloten worden van het recht op de verschillende soorten tijdskrediet, door een sectorale of ondernemings-cao. Indien de wettelijk voorziene toegangsvoorwaarden echter vervuld zijn, kan het tijdskrediet bekomen worden mits akkoord van de werkgever. Wie moet bepalen of u recht hebt op tijdskrediet? De werkgever moet bepalen of u recht hebt op tijdskrediet. N.B. : voor meer informatie hierover dient u contact op te nemen met uw werkgever. Welke zijn de toegangsvoorwaarden voor het volledig tijdskrediet? U moet minstens 12 maanden met uw werkgever verbonden zijn geweest door een arbeidsovereenkomst, gedurende de 15 maanden die de schriftelijke kennisgeving aan uw werkgever voorafgaan. Voor welke duur kunt u volledig tijdskrediet bekomen? Volledig tijdskrediet kan bekomen worden voor een periode van: Minimum: 3 maanden; Maximum: 1 jaar. Verlengde maximumduur De maximumduur van 1 jaar kan eventueel verlengd worden indien een sectorale of ondernemings-cao hierin voorziet. Is dat het geval, dan kan deze maximumduur uitgebreid worden tot 5 jaar. Welke ook de toegelaten maximumduur is (van 1 tot 5 jaar), het volledig tijdskrediet mag slechts per periode van maximum 12 maanden tegelijkertijd worden aangevraagd. Geldig vanaf T14 - p.3

4 Gemeenschappelijke maximumduur voor het volledig en het 1/2-tijds tijdskrediet in het algemeen stelsel Welke ook de maximumduur van het volledig tijdskrediet is (van 1 tot 5 jaar), deze duur is gemeenschappelijk met de maximumduur voor het 1/2-tijds tijdskrediet in het algemeen stelsel (dit wil zeggen, niet voorbehouden aan de werknemers van 50 jaar of ouder), zie het infoblad over het 1/2-tijds tijdskrediet Voorbeeld: indien u reeds 6 maanden 1/2-tijds tijdskrediet hebt genoten in het algemeen stelsel en u een volledig tijdskrediet wenst te genieten, zullen de 6 maanden 1/2-tijds tijdskrediet afgetrokken worden van de maximumduur van het volledig tijdskrediet. Met andere woorden, indien de maximumduur van het volledig tijdskrediet in de sector waarvan uw onderneming afhangt, beperkt is tot 1 jaar, dan hebt u nog maar recht op 6 maanden volledig tijdskrediet. Periodes in mindering gebracht van de maximumduur De periodes van volledige onderbreking en van vermindering van de prestaties tot een 1/2- tijdse betrekking, genomen in toepassing van de wet van (dit wil zeggen de vroegere vormen van gewone loopbaanonderbreking bekomen in de privésector vóór of in een andere sector dan de privésector), worden in mindering gebracht van de maximumduur van het volledig of het 1/2-tijds tijdskrediet in het algemeen stelsel (niet voorbehouden aan de werknemers van 50 jaar of ouder). Periodes die niet in mindering gebracht worden van de maximumduur De periodes van volledige loopbaanonderbreking en van vermindering van arbeidsprestaties genomen in het kader van de specifieke vormen (ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof) worden daarentegen niet in mindering gebracht van de maximumduur. Uitkeringen volledig tijdskrediet Principe Tijdens de periode van volledig tijdskrediet kunt u, ter compensatie van het loonverlies, een uitkering van de overheid krijgen. Het gaat om een maandelijkse uitkering toegekend door de RVA. Aan welke voorwaarde moet u voldoen om de uitkeringen te krijgen? Om de uitkeringen voor volledig tijdskrediet te ontvangen, moet u sinds minstens 2 jaar verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met uw werkgever. Deze voorwaarde moet vervuld zijn op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever (zie de formaliteiten voor de aanvraag, te vervullen bij de werkgever). Indien u het volledige tijdskrediet aanvraagt, terwijl u tussen 1 en 2 jaar anciënniteit hebt bij de werkgever, krijgt u volledig tijdskrediet zonder uitkeringen van de RVA. Uitzondering Indien u het volledige tijdskrediet aanvraagt terwijl u tussen 1 en 2 jaar anciënniteit hebt bij de werkgever, kunt u toch uitkeringen krijgen indien u tegelijkertijd voldoet aan de 2 volgende voorwaarden: u hebt al uw rechten op ouderschapsverlof voor al uw kinderen in de leeftijdsvoorwaarde uitgeput (dit wil zeggen voor de kinderen jonger dan 12 jaar); het volledige tijdskrediet volgt onmiddellijk (dit wil zeggen van datum tot datum) na het ouderschapsverlof. In dat geval stemmen de toegekende uitkeringen overeen met deze voorzien voor de werknemers met een anciënniteit van 2 tot 5 jaar bij de werkgever. Inwerkingtreding De voorwaarde om 2 jaar anciënniteit te hebben bij de werkgever om de uitkeringen te ontvangen, geldt enkel voor de werknemers die een eerste aanvraag tijdskrediet hebben ingediend waarvan de datum van de schriftelijke verwittiging van de werkgever zich situeert vanaf Geldig vanaf T14 - p.4

5 Hoeveel bedragen de uitkeringen? De uitkering is onderworpen aan bedrijfsvoorheffing. Dit betekent dat de maandelijkse uitkering die u ontvangt, een netto-uitkering is waarop de bedrijfsvoorheffing reeds werd ingehouden. Voor meer informatie over het fiscale aspect en meer bepaald over het verschil tussen de brutoen de netto-uitkering, zie de vraag welke invloed hebben de uitkeringen op uw belasting? Deze uitkering is forfaitair, dit wil zeggen dat het bedrag ervan niet varieert volgens uw oorspronkelijke loon. Zij varieert echter wel op basis van uw anciënniteit bij de werkgever bij wie het tijdskrediet wordt aangevraagd. De uitkeringen worden geïndexeerd. De bedragen hieronder zijn deze zoals geïndexeerd sinds Uitkeringen volledig tijdskrediet Minder dan 2 jaar anciënniteit Brutobedragen Geen uitkeringen Behalve indien aanvraag onmiddellijk volgt na gebruik alle rechten op ouderschapsverlof Nettobedragen Geen uitkeringen Behalve indien aanvraag onmiddellijk volgt na gebruik alle rechten op ouderschapsverlof Tussen 2 en 5 jaar anciënniteit 5 jaar anciënniteit of meer 444,39 EUR 592,52 EUR 399,38 EUR 532,50 EUR Voor een onvolledige maand wordt het bedrag van de uitkering berekend op basis van het aantal dagen tijdskrediet tijdens deze maand. In geval van volledig tijdskrediet op basis van een deeltijdse betrekking, zal de uitkering worden berekend in verhouding tot de onderbroken uren. Voorbeeld: u hebt een arbeidsovereenkomst van 34 uur per week, terwijl een voltijdse betrekking in uw onderneming 38 uur bedraagt. Indien uw anciënniteit bij deze werkgever tussen 2 en 5 jaar bedraagt, hebt u recht op het nettobedrag van 399,38 x 34 / 38 = 357,34 EUR. Gedurende welke periode hebt u recht op de uitkering in het kader van een volledig tijdskrediet? Algemene regel De uitkeringen toegekend in het kader van het volledig tijdskrediet zijn beperkt tot 12 maanden over het geheel van de beroepsloopbaan. Dat betekent dat u voor elke nieuwe aanvraag of voor elke verlenging van het volledig tijdskrediet met ingang vanaf 1 juni 2007, recht hebt op een uitkering gedurende 12 maanden over het geheel van uw beroepsloopbaan. Eens deze periode van 12 maanden volledig tijdskrediet met uitkeringen voorbij is, kunt u, indien deze mogelijkheid voorzien is in de sectorale of ondernemings-cao, het volledig tijdskrediet verlengen zonder uitkering. Hoe wordt de periode van 12 maanden uitkeringen berekend? Om deze periode van 12 maanden te berekenen, houdt men rekening met de periodes van volledige loopbaanonderbreking en volledig tijdskrediet met uitkeringen aangevat sinds 1 juni 2007, in gelijk welke sector. De periodes van loopbaanonderbreking genomen in het kader van de specifieke vormen (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof) worden echter niet in mindering gebracht van de duur van 12 maanden. Geldig vanaf T14 - p.5

6 Uitzondering De periode van 12 maanden met uitkeringen kan verlengd worden tot maximum 5 jaar wanneer het tijdskrediet wordt gevraagd omwille van bepaalde motieven. Enkel in deze gevallen zult u een uitkering kunnen genieten gedurende een periode die tot 5 jaar kan duren, indien een collectieve overeenkomst de verlenging van de oorspronkelijke periode tijdskrediet na de 12 maanden voorziet en indien u dit krediet van 5 jaar nog niet hebt uitgeput. Voorbeeld: uw sector heeft een collectieve overeenkomst gesloten die het mogelijk maakt de periode gedurende dewelke u een volledig tijdskrediet kunt genieten, tot maximum 5 jaar te verlengen. U geniet reeds 1 jaar volledig tijdskrediet voor de periode van tot Met andere woorden, na afloop van de lopende periode tijdskrediet, kunt u nog 4 jaar tijdskrediet genieten van de 5 jaar waarop u recht hebt. Indien u een nieuw jaar volledig tijdskrediet aanvraagt vanaf , kunt u nog uitkeringen ontvangen gedurende 1 jaar zonder één van de hierna opgesomde motieven te moeten bewijzen. Indien u vervolgens op een nieuw jaar volledig tijdskrediet wenst, zult u geen aanspraak meer kunnen maken op de uitkeringen toegekend door de RVA, behalve indien u bewijst dat uw aanvraag wordt ingediend omwille van één van deze motieven. Welke zijn de motieven die u de mogelijkheid bieden om gedurende meer dan 12 maanden een uitkering te genieten? De volgende motieven zijn limitatief. Dit wil zeggen dat u, indien u een volledig tijdskrediet aanvraagt omwille van een ander motief dan één van de hierna volgende motieven, geen recht zult hebben op de uitkering gedurende meer dan 12 maanden. U zult echter het door uw werkgever toegekende tijdskrediet kunnen genieten, maar zonder uitkeringen van de RVA. U hebt recht op een uitkering gedurende meer dan 12 maanden wanneer u het volledig tijdskrediet aanvraagt: Om zorg te dragen voor uw kind tot de leeftijd van 8 jaar Het tijdskrediet moet beginnen voordat het kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt. Betreft het een adoptiekind, dan mag het tijdskrediet aanvangen vanaf de inschrijving in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente waar u gedomicilieerd bent. Opgelet: een volledig tijdskrediet met meer dan 12 maanden uitkeringen omwille van dit motief mag niet verward worden met het ouderschapsverlof zie het infoblad Loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapverlof Om palliatieve zorgen te verlenen Onder palliatieve verzorging verstaat men elke vorm van bijstand (medische, sociale, administratieve en psychologische) en van verzorging van ongeneeslijk zieke personen die zich in een terminale fase bevinden. Opgelet: een volledig tijdskrediet met meer dan 12 maanden uitkeringen omwille van dit motief mag niet verward worden met het palliatief verlof --- > zie het infoblad Loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Om een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2 de graad bij te staan of te verzorgen. Als zware ziekte wordt beschouwd, elke ziekte of medische ingreep die de behandelende geneesheer als zodanig beoordeelt en waarvoor hij meent dat elke vorm van sociale, familiale of mentale bijstand noodzakelijk is voor het herstel. Zowel uw bloed- als uw aanverwanten tot de 2 de graad worden beschouwd als familieleden. Gezinsleden zijn de personen met wie u samenwoont. Opgelet: een volledig tijdskrediet met meer dan 12 maanden uitkeringen omwille van dit motief mag niet verward worden met het verlof voor medische bijstand --- > zie het infoblad Loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand Geldig vanaf T14 - p.6

7 Om zorg te dragen voor een inwonend en thuis verzorgd gehandicapt kind. Om een opleiding te volgen Het moet uitsluitend gaan om: een opleiding erkend door de Gemeenschappen of door de sector, van minstens 360 uren of 27 studiepunten per jaar of 120 uren of 9 studiepunten per schooltrimester of per ononderbroken periode van 3 maanden; onderwijs verstrekt in een Centrum voor basiseducatie of een opleiding gericht op het behalen van een diploma of getuigschrift van het secundair onderwijs, waarbij de grens wordt vastgesteld op 300 uren per jaar of 100 uren per schooltrimester of per ononderbroken periode van 3 maanden. Opgelet: indien u omwille van dit motief een volledig tijdskrediet aanvraagt, zult u op het einde van elk kwartaal, binnen de 20 kalenderdagen, een attest moeten bezorgen aan de RVA, dat uw regelmatige aanwezigheid tijdens de opleiding bewijst. Indien u dit attest van regelmatige aanwezigheid tijdens de opleiding niet indient, ontvangt u de uitkeringen van het volgende kwartaal niet. In afwachting van het brugpensioen of het pensioen In dit geval moet u de volgende voorwaarden vervullen: u moet het volledig tijdskrediet bij de RVA hebben aangevraagd vóór 1 januari 2007; het tijdskrediet moet voorzien zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten vóór 1 januari 2007, met als doel het volledig tijdskrediet toe te passen in afwachting van het brugpensioen of het pensioen; het tijdskrediet moet ingegaan zijn vóór 1 juli 2007 of later, in het kader van een verlenging. Kunt u een volledig tijdskrediet genieten zonder uitkeringen? Ja, u kunt een volledig tijdskrediet zonder uitkeringen aanvragen, ongeacht het motief. Voorbeelden: indien u een volledig tijdskrediet wenst te bekomen om een niet-cumuleerbare activiteit te verrichten of indien u een pensioen ontvangt. indien u een volledig tijdskrediet aanvraagt na 12 maanden uitkeringen te hebben ontvangen omwille van een ander motief dan deze voorzien door de reglementering. Indien u een tijdskrediet zonder uitkeringen aanvraagt, moet u dit toch aangeven bij de RVA. Welke formaliteiten moet u vervullen om een volledig tijdskrediet te verkrijgen? Ten opzichte van uw werkgever Schriftelijke kennisgeving Indien u een volledig tijdskrediet wenst te genieten, moet u uw werkgever schriftelijk op de hoogte brengen. Deze schriftelijke kennisgeving moet hem aangetekend worden opgestuurd of persoonlijk overhandigd met een ondertekend dubbel als ontvangstbewijs. De schriftelijke kennisgeving moet het volgende bevatten: de gewenste begindatum; de duur van de uitoefening van het recht; indien nodig, de vereiste elementen voor de gelijktijdige toepassing van het voorkeur- en planningsmechanisme in geval van afwezigheid van een bepaald aantal werknemers, wanneer u in de kennisgeving vermeldt ervan te willen genieten (bv. éénoudergezin met één of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar). Geldig vanaf T14 - p.7

8 Termijn voor de kennisgeving Deze kennisgeving moet vooraf gebeuren, dit is: 3 maanden vooraf indien er meer dan 20 werknemers zijn; 6 maanden vooraf indien er 20 werknemers of minder zijn. Deze termijn van kennisgeving kan in onderling overleg met uw werkgever worden gewijzigd. Attest tijdskrediet Bij deze kennisgeving moet u een attest van de RVA voegen (attest tijdskrediet) waarin vermeld wordt of u reeds loopbaanonderbreking of tijdskrediet hebt genoten. U kunt dit attest bekomen bij het RVA-kantoor van het ambtsgebied van uw woonplaats. De gegevens van de verschillende RVA-kantoren vindt u op onze website. U kunt het attest tijdskrediet ook downloaden, de u betreffende gegevens invullen en het naar het voormelde RVA-kantoor sturen. De RVA vermeldt op dit attest de eventuele periodes waarin u genoten hebt van: het recht op één van de soorten tijdskrediet; een volledige onderbreking of verminderde prestaties in toepassing van de artikelen 100 en 102 van de wet van (dit wil zeggen de gewone formules van loopbaanonderbreking en van verminderde prestaties ongeacht de sector). Indien u al een dossier hebt, vindt u dit attest reeds ingevuld op de portaalsite van de sociale zekerheid. (Zie de vraag: Hoe kunt u uw dossier opvolgen?) Ten opzichte van de RVA Wanneer u van uw werkgever de toestemming hebt gekregen om uw prestaties te schorsen, moet u de RVA hiervan op de hoogte brengen door middel van het formulier C61-volledig tijdskrediet. Formulier C61-volledig tijdskrediet Aan de hand van het formulier C61-volledig tijdskrediet kunt u ofwel: aangifte doen van het tijdskrediet zonder uitkeringen; uitkeringen aanvragen. Dit formulier is beschikbaar op een RVA-kantoor en bij de afdeling tijdskrediet van het Hoofdbestuur. U kunt het eveneens downloaden van onze website: Wie moet het formulier invullen? Dit formulier bestaat uit 2 delen: Indien u een tijdskrediet zonder uitkeringen aanvraagt: moet u enkel de rubrieken "Uw identiteit" en "Uw tijdskrediet zonder uitkeringen" invullen in DEEL I van het formulier. Vervolgens gaat u onmiddellijk over naar de rubriek handtekening; moet uw werkgever DEEL II van het formulier invullen. Geldig vanaf T14 - p.8

9 Indien u een tijdskrediet met uitkeringen aanvraagt: vult u DEEL I van het formulier volledig in, behalve "uw tijdskrediet zonder uitkeringen"; moet uw werkgever DEEL II van dit document invullen; Voor de meeste motieven die het mogelijk maken een uitkering te bekomen in geval van volledig tijdskrediet, moet een attest worden ingevuld. De verschillende attesten zijn opgenomen in het formulier C61-volledig tijdskrediet, tussen de DELEN I en II. Naargelang het geval moet het attest worden ingevuld: hetzij door de behandelende geneesheer van de patiënt die palliatieve zorgen of medische bijstand behoeft of door de behandelende geneesheer van het gehandicapt kind. De geneesheer moet bevestigen dat de werknemer bereid is zorgen te verstrekken, naargelang het geval, aan een patiënt, aan een gezins- of familielid of de zorg op zich te nemen voor een gehandicapt kind; hetzij door de Gemeenschap of door de sector. Deze attesteren dat de werknemer geldig is ingeschreven om een opleiding te volgen erkend door de Gemeenschappen of door de sector, van minstens 360 uren of 27 studiepunten per jaar of 120 uren of 9 studiepunten per schooltrimester of per ononderbroken periode van 3 maanden; hetzij door de opleidingsinstelling. Deze attesteert dat de werknemer geldig is ingeschreven voor het volgen van onderwijs verstrekt in een Centrum voor basiseducatie of een opleiding gericht op het behalen van een diploma of getuigschrift van het secundair onderwijs, waarbij de grens wordt vastgesteld op 300 uren per jaar of 100 uren per schooltrimester of per ononderbroken periode van 3 maanden. Waarheen stuurt u het formulier? U moet dit formulier verzenden naar het RVA-kantoor van het ambtsgebied van uw woonplaats. Indien uw woonplaats niet in België is, maar in een ander land van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, moet het formulier ingediend worden bij het RVAkantoor van het ambtsgebied van de technische bedrijfseenheid van uw onderneming. De gegevens van de verschillende RVA-kantoren vindt u op onze website Hoe verstuurt u het formulier? Uw formulier moet aangetekend verzonden worden. Het RVA-kantoor aanvaardt echter de gewone zendingen maar in geval van betwisting ligt de bewijslast van de verzending van uw aanvraag bij u. Indien u zelf het formulier bij het bevoegde RVA-kantoor afgeeft, zorg er dan voor dat u een ontvangstbewijs krijgt. Binnen welke termijn moet u het formulier verzenden? U moet het behoorlijk ingevulde formulier naar het RVA-kantoor sturen ten laatste binnen een termijn van 2 maanden die volgt op de begindatum van uw tijdskrediet. Wat gebeurt er indien u het formulier te laat verzendt? Als werknemer bent u verantwoordelijk voor het indienen van het formulier bij de RVA. Bij een uitkeringsaanvraag wordt, indien het formulier bij de RVA aangekomt na de termijn van 2 maanden die volgt op de begindatum van het tijdskrediet, het recht op uitkeringen pas geopend vanaf de ontvangstdatum van het formulier. Voorbeeld: voor een tijdskrediet dat aanvangt op 01.07, moet het formulier bij de RVA aankomen ten laatste op (dit wil zeggen binnen de termijn van 2 maanden). Indien het formulier bij de RVA aankomt op 15.08, wordt het recht op uitkeringen toegekend met terugwerkende kracht vanaf Geldig vanaf T14 - p.9

10 Indien het formulier bij de RVA aankomt op 15.09, wordt het recht op uitkeringen toegekend vanaf deze datum, dat betekent een verlies van 2 en een halve maand uitkeringen (van tot 14.09). Wat gebeurt er indien uw werkgever of een sectoraal fonds u een aanvullende vergoeding betaalt bovenop de uitkering van de RVA? In sommige gevallen kan de werkgever of een sectoraal fonds u een aanvullende vergoeding betalen bovenop de uitkering toegekend door de RVA, indien een sectorale of ondernemings-cao dit voorziet of op basis van een individueel akkoord gesloten met de werkgever. Enkel indien u 45 jaar of ouder bent en indien u een aanvullende vergoeding ontvangt betaald door uw werkgever of door een sectoraal fonds, moet u, naast het overmaken aan de RVA van het formulier C61-volledig tijdskrediet, andere formaliteiten vervullen. Meer informatie vindt u in het infoblad werknemer Inhoudingen en bijdragen op de "pseudobrugpensioenen" - aanvullende vergoedingen in geval van volledig of 1/2-tijds tijdskrediet voor de werknemers van 50 jaar of ouder. Hoe behandelt de RVA uw aanvraag om tijdskrediet? Na ontvangst van uw formulier behandelt de RVA uw aanvraag om tijdskrediet en stuurt u vervolgens een antwoord met het document C62. U moet het origineel van dit document C62 bewaren. Indien een instelling u vraagt het bewijs te leveren dat u in tijdskrediet bent, moet u haar een kopie van dit document verstrekken. Indien u een kopie wenst, moet u deze aanvragen bij uw RVA-kantoor of ze afdrukken vanuit de portaalsite van de sociale zekerheid, rubriek "On-line diensten" op de Sociaal Verzekerde / Dossier Loopbaanonderbreking / Raadpleging. Indien u een volledig tijdskrediet met uitkeringen aanvraagt Ofwel, kent de RVA u de uitkeringen toe. In dit geval vermeldt de beslissing C62 uw identificatiegegevens, het gevraagde soort tijdskrediet, het bedrag van uw uitkeringen en de betrokken periode. Elke maand, na vervallen termijn, betaalt de RVA uw uitkering per circulaire cheque of per overschrijving. Ofwel, weigert de RVA de uitkeringen. In dit geval wordt de beslissing C62 u toegestuurd en wordt een kopie overgemaakt aan uw werkgever. Indien u een volledig tijdskrediet zonder uitkeringen aanvraagt De RVA neemt akte van uw tijdskrediet zonder uitkeringen. In dit geval vermeldt het document C62 uw identificatiegegevens, het soort tijdskrediet en de betrokken periode. Kunt u de beslissing van de RVA betwisten? Ja, u kunt in beroep gaan tegen de beslissing van de RVA bij de bevoegde arbeidsrechtbank. Voor meer informatie over de te volgen procedure, kunt u het infoblad "Beroep tegen de beslissing van de RVA inzake loopbaanonderbreking / tijdskrediet" raadplegen. Dit infoblad is beschikbaar op onze website, in de verschillende RVA-kantoren en bij de infodienst tijdskrediet van het Hoofdbestuur van de RVA. Hoe kunt u uw dossier opvolgen? portaalsite van de sociale zekerheid, rubriek "On-line diensten" op de Sociaal Verzekerde / Dossier Loopbaanonderbreking / Raadpleging. U kunt het eveneens raadplegen via een link op de website van de RVA rubriek "Loopbaanonderbreking" / "Raadpleeg uw dossier". Geldig vanaf T14 - p.10

11 Om toegang te hebben moet u beschikken over een burgertoken of een elektronische identiteitskaart. Wilt u deze token aanvragen of informatie krijgen over de elektronische identiteitskaart, dan kunt u terecht op dezelfde site. Dankzij deze toepassing, kunt u de volgende zaken on-line raadplegen: de vooruitgang van uw dossier ; en indien u een tijdskrediet met uitkeringen aanvraagt: het bedrag van de uitkeringen; de betaaldatum ; de historiek van de uitkeringen ; de belastingfiche; de periodes onderbreking/tijdskrediet die u reeds genoten hebt. U kunt het attest tijdskrediet afdrukken dat de werkgever vraagt bij een aanvraag tijdskrediet. U kunt het u betreffende document C62 eveneens raadplegen en afdrukken, indien de beslissing positief is. Moet u tijdens uw tijdskrediet andere stappen ondernemen bij de RVA? Neen, behalve indien : één of meer van de gegevens die u hebt meegedeeld aan het RVA-kantoor gewijzigd is/zijn tijdens uw tijdskrediet. In dit geval moet u de RVA onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen. Het betreft onder meer gebeurtenissen zoals een voortijdige werkhervatting, een adreswijziging, het einde van uw arbeidsovereenkomst, wijziging rekeningnummer,... u uw volledig tijdskrediet met uitkeringen hebt aangevraagd om een opleiding te volgen. In dit geval moet u, binnen 20 kalenderdagen na elk kwartaal, bij de RVA een attest indienen van regelmatige aanwezigheid bij de opleiding in de loop van dat kwartaal. NB: De dagen schoolvakantie tijdens of net na de opleidingsperiode worden gelijkgesteld met dagen van regelmatige aanwezigheid bij een opleiding. U mag niet gedurende meer dan 1/10 de van de duur van de opleiding in de loop van het kwartaal onwettig afwezig zijn. Wat is een verlenging? Het betreft opeenvolgende periodes binnen eenzelfde soort tijdskrediet of opeenvolgende periodes zoals voorzien in de volgende lijst: een volledig tijdskrediet gevolgd door een 1/2-tijds tijdskrediet algemeen stelsel (niet voorbehouden aan de werknemers van 50 jaar of ouder) en vice versa; een tijdskrediet 1/5 voorbehouden aan de werknemers van 50 jaar of ouder gevolgd door een 1/2-tijds tijdskrediet voorbehouden aan de werknemers van 50 jaar of ouder. een 1/2-tijds tijdskrediet voorbehouden aan de werknemers van 50 jaar of ouder, gevolgd door een tijdskrediet 1/5 voorbehouden aan de werknemers van 50 jaar of ouder, op voorwaarde voltijds te hebben gewerkt gedurende de 12 maanden die de oorspronkelijke kennisgeving voorafgaan, dit wil zeggen vóór het begin van het 1/2-tijds tijdskrediet. Gevolgen van een verlenging van het tijdskrediet De verlengingen van het tijdskrediet zijn onderworpen aan dezelfde modaliteiten als deze voorzien voor de oorspronkelijke aanvragen. Dit betekent onder meer dat, om een tijdskrediet te verlengen: de te vervullen formaliteiten identiek zijn aan deze verricht bij de oorspronkelijke aanvraag; de minimumduur opnieuw gerespecteerd moet worden; enz. In geval van verlenging moeten de toegangsvoorwaarden echter vervuld zijn op het ogenblik van de oorspronkelijke schriftelijke kennisgeving. Geldig vanaf T14 - p.11

12 Waar moet u wonen tijdens de loopbaanonderbreking? Tijdens de periodes van loopbaanonderbreking moet u wonen: in België; in een ander land van de Europese economische ruimte (dit wil zeggen de 27 landen van de Europese Unie + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein); in Zwitserland Uitzondering Indien u uw echtgeno(o)t(e) of uw wettelijk samenwonende volgt die tijdelijk en beroepshalve voor rekening van zijn/haar werkgever naar een land vertrekt dat gelegen is buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, dan mag u voor de duur van deze opdracht daar gedomicilieerd zijn. Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de samenlevingsvorm van 2 personen (ongeacht de aard van de verhouding en het geslacht) die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgelijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats. In dat geval moet u een attest van de werkgever van uw echtgeno(o)t(e) of van de werkgever van uw wettelijk samenwonende toevoegen, waaruit blijkt dat de professionele opdracht niet vereist dat u zich definitief in het buitenland vestigt. Als u uw wettelijk samenwonende volgt, moet u eveneens een bewijs van wettelijke samenwoning voegen bij uw uitkeringsaanvraag. Waar worden de onderbrekingsuitkeringen betaald? De betaling van de onderbrekingsuitkeringen gebeurt uitsluitend in België. Is het mogelijk een activiteit uit te oefenen tijdens het volledige tijdskrediet? Indien u een tijdskrediet zonder uitkeringen aanvraagt, mag u eender welke activiteit uitoefenen, zonder dit aan te geven bij de RVA. Indien u een tijdskrediet met uitkeringen aanvraagt is het, in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden, mogelijk een andere activiteit uit te oefenen dan deze die het voorwerp vormt van de schorsing van uw prestaties en de eventuele inkomsten die eruit voortvloeien te cumuleren met de uitkeringen toegekend door de RVA. Activiteiten die cumuleerbaar zijn met uitkeringen Voor zover u dit vooraf hebt aangegeven, kunnen de uitkeringen toegekend door de RVA gecumuleerd worden met de volgende activiteiten en de eventuele inkomsten die eruit voortvloeien: een politiek mandaat van gemeenteraadslid, OCMW-raadslid, districtsraadslid of provincieraadslid; een vooraf bestaande bijkomende activeit als loontrekkende. Deze activiteit moet reeds uitgeoefend zijn minimum gedurende de 12 maanden die het begin van het tijdskrediet voorafgaan. Deze activiteit in loondienst moet tegelijkertijd uitgeoefend zijn met de activiteit waarvoor tijdskrediet wordt aangevraagd. Het aantal uren van deze vooraf bestaande bijkomende activiteit als loontrekkende, mag tijdens het tijdskrediet niet verhoogd worden. Indien u deze regel niet naleeft, verliest u uw uitkeringen vanaf de dag waarop het aantal uren van de bijkomende activiteit als loontrekkende verhoogd is. een zelfstandige activiteit of een activiteit als helper van een zelfstandige. Deze activiteit moet reeds uitgeoefend zijn minimum gedurende de 12 maanden die het begin van het tijdskrediet voorafgaan. Deze zelfstandige activiteit of activiteit als helper van een zelfstandige moet tegelijkertijd uitgeoefend zijn met de activiteit waarvoor tijdskrediet wordt aangevraagd. U mag deze activiteit cumuleren met de uitkeringen gedurende maximum één jaar. In het kader van de reglementering van het tijdskrediet, is een zelfstandige activiteit of een activiteit als helper van een zelfstandige een activiteit waarvoor een inschrijving is vereist bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ). Geldig vanaf T14 - p.12

13 Indien u dus ingeschreven bent of indien u zich moet inschrijven onder het statuut van zelfstandige of helper van een zelfstandige, zelfs indien de activiteit geen inkomsten voortbrengt, mag zij slechts gecumuleerd worden met uitkeringen, op voorwaarde dat zij de 12 voorafgaande maanden tegelijkertijd werd verricht. N.B.: indien u informatie wenst over het zelfstandigenstatuut en de activiteiten waarvoor een inschrijving nodig is, moet u inlichtingen inwinnen bij het RSVZ, Naast de hierboven opgesomde cumuleerbare vergoede activiteiten, is het ook mogelijk vrijwilligerswerk te verrichten, dit wil zeggen activiteiten waarvoor u niet vergoed wordt. Activiteiten die niet cumuleerbaar zijn met uitkeringen De uitkeringen zijn niet cumuleerbaar met: een politiek mandaat van schepen, burgemeester, voorzitter van een OCMW, volksvertegenwoordiger, minister alsmede alle andere politieke mandaten dan deze cumuleerbaar met uitkeringen. een vergoede activiteit in het buitenland in het kader van een erkend project van ontwikkelingssamenwerking voor rekening van een erkende niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Tijdens een tijdskrediet (ongeacht hetwelk), is het overigens verboden eender welke vergoede activiteit aan te vatten, dit wil zeggen eender welke activiteit als loontrekkende, zelfstandige,... bij eender welke werkgever (privé, openbaar,...) of voor eigen rekening. Indien u deze regel niet naleeft, verliest u uw uitkeringen vanaf de dag waarop u deze vergoede activiteit aanvat. Welke formaliteiten moet u vervullen indien u een activiteit uitoefent tijdens uw tijdskrediet met uitkeringen? Indien u vóór de aanvang van uw volledig tijdskrediet reeds een politiek mandaat uitoefent, een bijkomende activiteit in loondienst of een zelfstandige activiteit, dient u hiervan aangifte te doen bij de RVA op het ogenblik dat u uw aanvraag indient. Bij afwezigheid van een aangifte of in geval van laattijdige aangifte, zullen de reeds betaalde uitkeringen teruggevorderd worden vanaf het begin van het tijdskrediet tot de dag van de eventuele laattijdige aangifte. Indien u denkt een politiek mandaat, eender welke vergoede activiteit (als loontrekkende, zelfstandige,...) te zullen aanvatten tijdens de periode tijdskrediet, moet u hiervan aangifte doen bij het RVA-kantoor waarvan u afhangt, schriftelijk en voorafgaandelijk. Zoniet moet u de uitkeringen die reeds betaald zijn sinds het begin van de activiteit, terugbetalen. Zijn de uitkeringen cumuleerbaar met een pensioen? Neen, u kunt uw uitkeringen niet cumuleren met een pensioen, ongeacht hetwelk. Onder pensioen dient u elk ouderdoms-, rust-, anciënniteits- of overlevingspensioen te verstaan en alle voordelen die eruit voortvloeien. Het betreft alle pensioenen, ongeacht of zij toegekend zijn door of krachtens een Belgische of buitenlandse wet of door een sociale zekerheidsinstelling, een Belgische of buitenlandse openbare instelling of instelling van openbaar nut. Indien u een pensioen ontvangt, moet u dit aangeven bij de RVA op het ogenblik dat u uw aanvraag indient. Bij afwezigheid van een aangifte of in geval van laattijdige aangifte, zullen de reeds betaalde uitkeringen teruggevorderd worden vanaf het begin van het tijdskrediet tot de dag van de eventuele laattijdige aangifte. Wanneer verliest u uw recht op uitkeringen? Uw recht op uitkeringen tijdskrediet gaat verloren: aan het einde van de maximum vergoedbaarheidstermijn of aan het einde van de termijn vermeld in het akkoord met uw werkgever, behalve indien deze termijn in onderling overleg wordt verlengd; vanaf de dag waarop u het werk hervat bij dezelfde of bij een andere werkgever; vanaf de dag waarop uw arbeidsovereenkomst eindigt; vanaf de dag waarop u een pensioen ontvangt; vanaf de dag waarop u een zelfstandige activiteit aanvat tijdens een periode van volledig tijdskrediet; Geldig vanaf T14 - p.13

14 vanaf de dag waarop u gedurende meer dan 12 maanden een volledig tijdskrediet cumuleert met een vooraf bestaande zelfstandige activiteit; vanaf de dag waarop u een eender welke bijkomende activiteit in loondienst aanvat; vanaf de dag waarop u het aantal uren van uw vooraf bestaande bijkomende activiteit in loondienst uitbreidt. vanaf de dag waarop u een niet toegelaten politiek mandaat uitoefent; vanaf de dag waarop u een vergoede activiteit uitoefent in het buitenland in het kader van een erkend project van ontwikkelingssamenwerking voor rekening van een erkende nietgouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking; Wat is het gevolg van het verlies van het recht op uitkeringen voor uw tijdskrediet? In geval van verlies van het recht op uitkeringen, blijft u in tijdskrediet zonder uitkeringen bij uw werkgever. Dit betekent dat de gevraagde periode van tijdskrediet verder loopt tot de oorspronkelijk aangevraagde einddatum. Deze periode van tijdskrediet zonder uitkeringen zal dus meegerekend worden voor het bepalen van de maximumduur van het tijdskrediet waarop u recht hebt tijdens uw volledige loopbaan. U kunt eventueel het tijdskrediet stopzetten en opnieuw bij uw werkgever gaan werken volgens uw oorspronkelijk uurrooster. Hiervoor moet u, mits het akkoord van uw werkgever, de vervroegde einddatum bepalen van het tijdskrediet en het RVA-kantoor waarvan u afhangt schriftelijk verwittigen. In welke gevallen worden uw uitkeringen teruggevorderd? Alle onrechtmatig ontvangen uitkeringen worden teruggevorderd, onder meer: wanneer uw effectieve periode van tijdskrediet met uitkeringen niet de minimumduur van 3 maand bereikt; Indien u omwille van uitzonderlijke omstandigheden deze minimumduur niet hebt gerespecteerd, kunt u een gemotiveerde aanvraag indienen tot verzaking aan de terugvordering van de uitkeringen. U moet deze aanvraag opsturen naar de directeur van het RVA-kantoor, die ze zal overmaken aan de administrateur-generaal. De administrateur-generaal kan afzien van de terugvordering van de uitkeringen, indien hij de omstandigheden als uitzonderlijk beschouwt. wanneer u het RVA-kantoor vooraf niet schriftelijk verwittigt dat u een bijkomende activiteit aanvat of het aantal uren ervan verhoogt, dat u een zelfstandige activiteit aanvat of een politiek mandaat begint uit te oefenen, dat u een vergoede activiteit verricht in het buitenland in het kader van een erkend project van ontwikkelingssamenwerking of dat u een pensioen geniet. Welk bedrag wordt teruggevorderd? De RVA vordert het brutobedrag van de uitkering terug, hoewel u het nettobedrag van deze uitkering hebt ontvangen. Op uw belastingfiche wordt rekening gehouden met de terugbetaalde bedragen. Wat gebeurt er indien uw werkgever u tijdens uw tijdskrediet ontslaat? In principe kan uw werkgever u enkel ontslaan tijdens uw tijdskrediet indien er zwaarwichtige of voldoende redenen zijn om dat te doen. Als voldoende reden geldt een door de rechter als zodanig erkende reden waarvan de aard en de oorzaak vreemd zijn aan het tijdskrediet. Ontslag wegens conventioneel brugpensioen geldt onder meer als voldoende reden. U geniet een bescherming tegen ontslag wegens elke andere reden ingeroepen door uw werkgever, die noch ernstig noch voldoende is. Geldig vanaf T14 - p.14

15 Deze bescherming gaat in op de dag van het akkoord of, indien u gebruik maakt van een recht op tijdskrediet, op de dag van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever. Zij loopt af 3 maanden na het tijdskrediet. Indien uw werkgever u tijdens het volledige tijdskrediet ontslaat, ongeacht de reden: betekent hij u ofwel een opzegging: de opzeggingstermijn kan pas ingaan na afloop van het volledige tijdskrediet; ofwel kent hij u een verbrekingsvergoeding toe omdat de overeenkomst onmiddellijk verbroken wordt (er moet geen opzeg gepresteerd worden). De verbrekingsvergoeding stemt overeen met de duur van de opzeggingstermijn, berekend alsof de werknemer zijn prestaties niet had onderbroken en hangt af van zijn laatste loon. Ontslaat uw werkgever u tijdens de beschermde periode zonder dringende of voldoende reden, dan moet hij u (bovenop de normale verbrekingsvergoeding) een forfaitaire vergoeding betalen die gelijk is aan 6 maanden loon. Bij ontslag moet u onmiddellijk het RVA-kantoor waarvan u afhangt op de hoogte brengen. Welke invloed hebben de uitkeringen op uw belastingen? De uitkering wordt belast. Fiscaal gezien wordt zij beschouwd als een vervangingsinkomen. Bedrijfsvoorheffing Alle uitkeringen zijn onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing sedert Door deze inhouding aan de bron daalt het nettobedrag van de uitkering maar het voordeel daarvan is dat na de definitieve berekening van de belastingen minder moet bijbetaald worden. De bedrijfsvoorheffing ingehouden op uw uitkering in geval van volledig tijdskrediet bedraagt 10,13%. Eventuele vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing Indien u een Franse grensarbeider bent of een Franse fiscale inwoner met de Franse nationaliteit bent, betaald wordt door een Belgische openbare werkgever, kunt u vrijgesteld worden van de bedrijfsvoorheffing Indien u hierover inlichtingen wenst, kunt u het infoblad raadplegen "Kunt u vrijgesteld worden van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op de onderbrekingsuitkeringen?" Loonfiche Voor het invullen van uw belastingaangifte ontvangt u van de RVA een fiche , waarop het totaal van de in het fiscale jaar ontvangen uitkeringen vermeld staat. In geval van laattijdige betaling, zullen de ontvangen sommen vermeld staan op de fiche van het jaar van de betaling. Voor alle bijkomende vragen over de invloed van de onderbrekingsuitkeringen op de berekening van uw belastingen, dient u zich te wenden tot uw belastingadministratie, die hiervoor bevoegd is. U vindt de gegevens van de belastingadministratie waarvan u afhangt in het telefoonboek of op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën: Welke invloed heeft het tijdskrediet op uw pensioen? De onderbroken arbeidsuren kunnen in aanmerking genomen worden voor uw pensioen indien u uitkeringen ontvangt van de RVA. In geval van volledig tijdskrediet is de gelijkstelling van de onderbroken arbeidsuren kosteloos voor de berekening van het pensioen gedurende MAXIMUM 3 JAAR. Hoewel het volledige tijdskrediet in bepaalde gevallen door een overeenkomst op ondernemings- of sectoraal niveau verlengd kan worden tot 5 jaar, kan de gelijkstelling niet verlengd worden na deze 3 jaar en dit, zelfs indien de regularisatiebijdragen vrijwillig worden betaald! Voor alle bijkomende vragen in verband met de gelijkstelling van de periodes tijdskrediet voor de toekenning van het pensioen, dient u zich te wenden tot de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) : Zuidertoren te 1060 BRUSSEL // Dienst regularisatie loopbaanonderbreking Tel.: (Nederlandstalige infolijn) / (Franstalige infolijn) Internet: Geldig vanaf T14 - p.15

16 Hebt u recht op een aanmoedigingspremie? In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden, betaalt de Vlaamse Gemeenschap een aanmoedigingspremie bovenop de uitkering van de RVA. U vindt alle nuttige informatie omtrent voormelde Vlaamse aanmoedigingspremies op de website van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap : Voor alle inlichtingen en voorwaarden kunt u gratis bellen naar het nummer van de Vlaamse Infolijn 1700 of contact opnemen via Bestaan er andere mogelijkheden van loopbaanonderbreking dan deze voorzien in het kader van het tijdskrediet? JA. Bovenop de verschillende soorten tijdskrediet, bestaan er 3 thematische verloven. De thematische verloven zijn specifieke vormen van loopbaanonderbreking, om te beantwoorden aan specifieke behoeften. Deze 3 thematische verloven zijn: Het ouderschapsverlof. Het betreft een loopbaanonderbreking voorzien voor de opvoeding van jonge kinderen. Verlof voor medische bijstand. Het betreft een loopbaanonderbreking voorzien voor de zorg voor zwaar zieke leden van uw familie of uw gezin. Het palliatief verlof. Het betreft een loopbaanonderbreking voorzien om een persoon met een ongeneeslijke ziekte die terminaal is, bij te staan. Net zoals het tijdskrediet bieden deze 3 thematische verloven de mogelijkheid om uw arbeidsovereenkomst te schorsen of uw arbeidsprestaties te verminderen. Indien u meer informatie wenst over deze thematische verloven, kunt u de infobladen raadplegen die de RVA hierover heeft gepubliceerd. Deze infobladen zijn beschikbaar op onze website, in de verschillende RVA-kantoren en bij de afdeling tijdskrediet van het Hoofdbestuur van de RVA. Geldig vanaf T14 - p.16

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Infoblad RVA Onderwerp Het Tijdskrediet Datum augustus 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet eindeloopbaan

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet eindeloopbaan Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector 0 Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet 1/5

Aanvraag tijdskrediet 1/5 Aanvraag tijdskrediet 1/5 U wilt in de privésector uw prestaties verminderen met 1/5. Met dit formulier kunt u: - een 1/5-tijds tijdskrediet zonder motief en met uitkeringen aanvragen. U hebt over uw hele

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan

Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan U wilt uw prestaties verminderen tot een 1/2-tijdse betrekking of met 1/5 tot aan de pensioenleeftijd in de privésector. Met dit formulier kunt u: - een 1/2-tijds of

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

U wilt daarbij een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen. Met dit formulier kunt u de onderbrekingsuitkeringen aanvragen.

U wilt daarbij een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen. Met dit formulier kunt u de onderbrekingsuitkeringen aanvragen. Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet U wilt uw prestaties verminderen tot een 1/2-tijdse betrekking in de privésector. Met dit formulier kunt u: - een 1/2-tijds tijdskrediet zonder motief en met uitkeringen

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet 1/5

Aanvraag tijdskrediet 1/5 Aanvraag tijdskrediet 1/5 U wilt in de privésector uw prestaties verminderen met 1/5. Met dit formulier kunt u: - een 1/5-tijds tijdskrediet zonder motief en met uitkeringen aanvragen U hebt over uw hele

Nadere informatie

Aanvraag voltijds tijdskrediet

Aanvraag voltijds tijdskrediet Aanvraag voltijds tijdskrediet U wenst uw prestaties in de privésector voltijds te onderbreken. Met dit formulier kunt u: - een voltijds tijdskrediet zonder motief en met uitkeringen aanvragen U hebt over

Nadere informatie

Betreft : infoblad van de RVA T19 -Infoblad werknemers - ouderschapsverlof

Betreft : infoblad van de RVA T19 -Infoblad werknemers - ouderschapsverlof B 346/12 P/AD/GL/SVB Brussel, 16 augustus 2012 Uw corresp.: Guy Leten (317) AAN DE CENTRALES AAN DE GEWESTELIJK SECRETARISSEN T.A.V. DE DIENSTEN WERKLOOSHEID ARBEIDSRECHT WERKLOZENWERKING Betreft : infoblad

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde?

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken: - om meer tijd door te brengen met uw

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken: - om meer tijd door te brengen met uw

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Aanvraag tijdskrediet landingsbanen U wilt uw prestaties verminderen tot een 1/2-tijdse betrekking of met 1/5 tot aan de pensioenleeftijd in de privésector. Met dit formulier kunt u een 1/2-tijds of een

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Zoals reeds eerder werd aangekondigd wil de Vlaamse Gemeenschap het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector hervormen. Het besluit van 14 december 2001

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking / tijdskrediet

Loopbaanonderbreking / tijdskrediet Loopbaanonderbreking / tijdskrediet Informatie over uw loopbaanonderbreking tijdskrediet U kunt gedurende een bepaalde periode uw arbeidsprestaties volledig of gedeeltelijk onderbreken. Er zijn verschillende

Nadere informatie

in te vullen door de werknemer

in te vullen door de werknemer Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE ---------------- 9 november 2005 1.984-1 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF (304)

PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF (304) PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF (304) Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2015, genomen ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, gesloten op 27 juni 2012

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken: - om meer tijd door te brengen

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking Veel personeelsleden in de openbare sector hebben mogelijkheden om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken: - om meer tijd door te brengen

Nadere informatie

Tijdskrediet: wijzigingen (26.09.2012)

Tijdskrediet: wijzigingen (26.09.2012) 1 Tijdskrediet: wijzigingen (26.09.2012) Inhoud 1. Situering... 3 2. Recht op verlof, zoals geregeld in cao nr. 103... 4 2.1. Niet-gemotiveerd tijdskrediet... 4 2.1.1. Duur van het recht: minimum- en maximumperiode...

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Nieuwe reglementering

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Nieuwe reglementering Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Nieuwe reglementering het tijdskrediet, beschikbaar bij één van de RVA-kantoren of op de website van de RVA www.rva.be. U wenst uw prestaties in de privésector te verminderen

Nadere informatie

Aanvraagprocedure van het tijdskrediet

Aanvraagprocedure van het tijdskrediet Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Aanvraagprocedure

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en daarbij een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen. Met dit formulier kunt u onderbrekingsuitkeringen

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Voor zover nodig dient u dit formulier C1-CAO77bis in samen met uw aanvraagformulier C61-CAO77bis wanneer u gelijktijdig: - een volledig of halftijds

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof Indien u de voorwaarden wilt kennen om onderbrekingsuitkeringen te bekomen of indien u andere

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN" Voorafgaande opmerking: Het brugpensioen verandert van naam vanaf 01.01.2012.

Nadere informatie

in te vullen door de werknemer

in te vullen door de werknemer Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Indien u de voorwaarden wilt kennen

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Thuis Patiënt: palliatieve premie sociaal fonds van de VLK (voor kankerpatiënten) Omgeving: werknemers: zelfstandigen: werklozen: loopbaanonderbreking:

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief

Tijdskrediet met motief Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Tijdskrediet met

Nadere informatie

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen genaamd 21/.2Seeela7 A:;Zeje'M:eMnee:M:MgSMM;::.,Waegli:9MMC::M:',:e:Wee:«S'M:W;eaMMM:MMMee:eee:e:ee'eSeMg.M. ::gge.weeej;eim:ge.:;,eeem Paritair subcomité voor de haven van Haven van Antwerpen" genaamd Neerlegging-Dépôt:

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts uitzonderlijk

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts per cheque

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 16 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON

NIEUWSBRIEF 16 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON NIEUWSBRIEF 16 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON DE NIEUWIGHEDEN ROND TIJDSKREDIET In uitvoering van het regeerakkoord wordt met ingang van 1 januari 2012 het recht op de onderbrekingsuitkeringen in

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS BRUGGEPENSIONEERDE UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS BRUGGEPENSIONEERDE UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS BRUGGEPENSIONEERDE UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN" Dit informatiedocument is gericht tot de werknemers die ontslagen zijn in het kader van de oude brugpensioenregeling,

Nadere informatie

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het die verantwoordelijk

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVANGING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVANGING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 VAN 14 FEBRUARI 2001 TOT IN- VOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer Infoblad RVA Onderwerp Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op uitkeringen? Datum November 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVAN- GING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 VAN 14 FEBRUARI 2001

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVAN- GING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 VAN 14 FEBRUARI 2001 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVAN- GING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 VAN 14 FEBRUARI 2001 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAANVER-

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie Procedure in de

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 BIS VAN 27 APRIL

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 BIS VAN 27 APRIL COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING EN LANDINGSBANEN, GE- WIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103

Nadere informatie

Aanvraag voor uitkering mantelzorg

Aanvraag voor uitkering mantelzorg Aanvraag voor uitkering mantelzorg U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het ingevuld terug te sturen naar het sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers:

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers: Eerder werden reeds de wijzigingen van het tijdskrediet zonder motief en van het tijdskrediet met motief besproken. Deze keer bekijken we welke wijzigingen er komen in het tijdskrediet voor oudere werknemers,

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief

Arbeidsongeschikt en toch actief Arbeidsongeschikt en toch actief 2015 Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer 4 4 arbeidsongeschikteid was ik zelfstandige. Ik wil starten met een loontrekkende of

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER" (met een controlekaart C3A) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Dien een uitkeringsaanvraag in van zodra u werkloos wordt

Dien een uitkeringsaanvraag in van zodra u werkloos wordt informatiedocument C3 SWT uitkeringsaanvraag in het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag Versie 3.1 01.10.2013 UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN Nieuwe regeling algemene stelsels Voorafgaande

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag?

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Zelfstandige in bijberoep

Zelfstandige in bijberoep Zelfstandige in bijberoep INHOUD - Inleiding - Sociale bijdragen - Sociale rechten - Voorwaarden - Activiteit - Gelijkgestelde periodes Hoofdberoep en bijberoep Onderscheid: Niet gebaseerd op inkomen Wel:

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 --------------------------------------------------

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING BETREFFENDE DE INTERPRETATIE VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDS-

Nadere informatie

STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG HOOFDSTUK 1: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG 1 VANAF 58 JAAR I. Wat is het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag? Het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015 e-doc A BVV A B L T A A ALL SOCIAL UITKRINGN OP N RIJ A BVV L T A A ABVV T A A L L T A A ABVV T A A februari 2015 2 Ontdek alles over de sociale uitkeringen! BVV-etaal november 2014 e-doc 3 Sociale uitkeringen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW MAART 2012

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW MAART 2012 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW MAART 2012 Geachte heer Geachte mevrouw De nieuwsbrief van deze maand heeft aardig wat interessante artikels voor u op een rij gezet. De werkgevers die met de sociale verkiezingen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012 Geachte heer Geachte mevrouw Het einde van het jaar nadert maar dat wil niet zeggen dat er geen sociale actualiteit is, zo wordt traditioneel in november de nieuwe

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid.

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Maaltijdcheques info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Niet alle ondernemingen kunnen hun

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Indien u de voorwaarden wilt kennen om onderbrekingsuitkeringen te bekomen of indien u andere inlichtingen wenst, raadpleeg het infoblad dat beschikbaar is

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? DE HERVORMING VAN DE OVERLEVINGSPENSIOENEN De overgangsuitkering? 3 Wijzigingen in de wet van 15 mei 1984 1. Inaanmerkingneming van wettelijke

Nadere informatie