Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5"

Transcriptie

1 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Inleiding - Wat is tijdskrediet? Sinds is het tijdskrediet het stelsel van gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers en de werkgevers van de privé-sector. Tijdskrediet biedt u de mogelijkheid om tijdelijk uw beroepsloopbaan volledig of gedeeltelijk te onderbreken. Tijdens de periode waarin uw arbeidsovereenkomst geschorst is of uw arbeidsprestaties verminderd zijn, kunt u een uitkering genieten die u maandelijks wordt betaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Het tijdskrediet biedt u de mogelijkheid over meer vrije tijd te beschikken om in te spelen op familiale en sociale verplichtingen (opvoeding van de kinderen, hulp aan zieke familieleden...) of om persoonlijke projecten te realiseren (studies hervatten, een reis maken, een hobby of sport beoefenen, uitrusten...). Is de wetgeving inzake tijdskrediet op u van toepassing? Ja, indien u bediende of arbeider bent bij een werkgever die tot de privé-sector behoort. Voor de toepassing van de wetgeving inzake tijdskrediet, zijn de werkgevers van de privésector deze die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. U valt onder meer onder het toepassingsgebied van deze wet indien u: werknemer bent in de privésector (ondernemingen, VZW's,...); niet-gesubsidieerd contractueel bent van het vrij onderwijs; werknemer bent van een gemengde intercommunale voor gas- en electriciteitsverdeling; werknemer bent van de gewestelijke en plaatselijke maatschappijen voor openbaar vervoer = tram, bus en metro; personeelslid bent van de vrije universiteiten (UCL, KUB, KU Leuven, ULB, VUB,...), met uitzondering van het academisch personeel van de Vlaamse vrije universiteiten; personeelslid bent van "Brussels Airport company" (luchthaven van Zaventem), van "Brussels South Airport-Security" (luchthaven van Charleroi) en van "Liège Airport-Security" (luchthaven van Luik-Bierset); personeelslid bent van een sociale huisvestingsmaatschappij. Deze lijst is niet beperkend. De RVA is niet bevoegd om te bepalen of uw werkgever zich in het toepassingsgebied van deze wet bevindt. N.B. : Mocht u twijfelen aan het privéstatuut van uw werkgever, dan kunt u zich voor meer informatie hierover wenden tot de "Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen" van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg --- > Indien u niet in de privésector werkt, valt u dus niet onder de wetgeving inzake het tijdskrediet. Indien u in de openbare sector werkt (administratie, enz.), in het onderwijs of in een autonoom overheidsbedrijf, kunt u de u betreffende informatie vinden in de andere infobladen uitgegeven door de RVA. Deze infobladen zijn beschikbaar op onze website (www.rva.be), in de verschillende RVA-kantoren en bij de afdeling tijdskrediet van het Hoofdbestuur van de RVA. Geldig vanaf T108 - p. 1

2 Welke soorten tijdskrediet bestaan er? Er bestaan 3 soorten tijdskrediet: Het volledig tijdskrediet Het volledig tijdskrediet biedt u de mogelijkheid om uw arbeidsprestaties volledig te schorsen en dus tijdelijk niet meer te werken. Het 1/2-tijds tijdskrediet Het 1/2-tijds tijdskrediet biedt u de mogelijkheid om uw arbeidsprestaties te verminderen en dus tijdelijk 1/2-tijds te werken. Het tijdskrediet 1/5 Het tijdskrediet 1/5 biedt u de mogelijkheid om uw arbeidsprestaties te verminderen en dus tijdelijk 4/5 te werken. Wat is de wettelijke basis van het tijdskrediet? Wet van betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven (Belgisch Staatsblad van ); Koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van de wet van (Belgisch staatsblad van ) zoals gewijzigd door het Koninklijk besluit van 08 juni 2007 (Belgisch Staatsblad van ) en door het Koninklijk Besluit van (Belgisch staatsblad van ); Koninklijk besluit van 22 maart 2006 tot invoering van een speciale patronale sociale zekerheidsbijdrage op sommige aanvullende vergoedingen in het kader van het generatiepact en tot vaststelling van de uitvoeringsregelen van artikel 50 van de wet van houdende sociale bepalingen (Belgisch staatsblad van ); CAO nr 77 bis van tot vervanging van CAO nr 77 van tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking. Deze CAO nr 77 werd algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van De CAO nr 77bis werd gewijzigd door de CAO 77ter van , de CAO 77quater van , de CAO nr 77 quinquies van en de CAO nr 77 sexies van Waarover gaat dit infoblad? Dit infoblad behandelt uitsluitend de regels met betrekking tot het tijdskrediet 1/5. U vindt er informatie in over: het stelsel van het tijdskrediet 1/5 voorbehouden aan de werknemers van 50 jaar of ouder. het algemeen stelsel van tijdskrediet 1/5, toegankelijk voor alle werknemers, ongeacht hun leeftijd. Wenst u informatie over het volledig tijdskrediet en/of het 1/2-tijds tijdskrediet dan kunt u de infobladen raadplegen die de RVA hierover heeft gepubliceerd. Deze infobladen zijn beschikbaar op onze website, in de verschillende RVA-kantoren en bij de afdeling tijdskrediet van het Hoofdbestuur van de RVA. Wat is het tijdskrediet 1/5? Het tijdskrediet 1/5 biedt u de mogelijkheid om uw voltijdse prestaties te verminderen en dus 4/5 te werken. Geldig vanaf T108 - p. 2

3 Welk uurrooster biedt u de mogelijkheid om het tijdskrediet 1/5 te verkrijgen? Het tijdskrediet 1/5 is enkel toegankelijk indien u voltijds werkt bij de werkgever bij wie u uw arbeidsprestaties met 1/5 wil verminderen. Dit voltijdse arbeidsregime moet gespreid zijn over 5 of meer dagen. Voorbeelden: Het voltijdse uurrooster bedraagt in de onderneming 38 uur per week. Indien u voltijds werkt, 38 uur per week, verdeeld over 5 dagen per week, kunt u het tijdskrediet 1/5 verkrijgen. Indien u voltijds werkt, 38 uur per week, verdeeld over 4 dagen per week, kunt u geen tijdskrediet 1/5 verkrijgen. Indien u deeltijds werkt, 32 uur per week, verdeeld over 5 dagen per week, kunt u geen tijdskrediet 1/5 verkrijgen. Hoe kunt u uw uurrooster met 1/5 verminderen? Het tijdskrediet 1/5 biedt u de mogelijkheid uw wekelijkse arbeidsduur te verminderen ten belope van: 1 dag per week; 2 halve dagen per week. Het is echter mogelijk een andere 4/5 arbeidsorganisatie te bepalen voor een periode van maximum 12 maanden. Deze mogelijkheid moet voorzien zijn door een sectorale of ondernemings-cao. Indien er geen syndicale vertegenwoordiging is in de onderneming, moet deze mogelijkheid voorzien zijn door het arbeidsreglement en op voorwaarde dat hierover een schriftelijke wederzijdse overeenkomst is gesloten met de werkgever. Voorbeelden: Het voltijdse uurrooster van de onderneming bedraagt 38 uur, gespreid over 5 dagen per week, van maandag tot vrijdag. Indien u voltijds werkt, kunt u met het tijdskrediet 1/5 uw prestaties verminderen met één dag per week, bijvoorbeeld de vrijdag. Indien u voltijds werkt, kunt u met het tijdskrediet 1/5 uw prestaties verminderen met twee halve dagen per week, bijvoorbeeld de woensdagnamiddag en de vrijdagnamiddag. Indien u voltijds werkt en op voorwaarde dat deze mogelijkheid is voorzien, kunt u uw uurrooster verminderen en 4/5 van het aantal uren van uw voltijdse betrekking presteren (dit is 30,4 uur per week), ongeacht hoe deze uren gespreid zijn. De manier waarop uw prestaties met 1/5 worden verminderd, moet in onderling akkoord met uw werkgever worden vastgelegd. Welke inkomsten ontvangt u tijdens het tijdskrediet 1/5? Gedurende de periode van tijdskrediet 1/5, wordt u door uw werkgever betaald op basis van uw 4/5 prestaties. Bovenop dit loon ontvangt u een maandelijkse uitkering van de RVA. N.B. : Voor meer informatie over uw 4/5 loon, dient u zich tot uw werkgever te wenden. Is het tijdskrediet 1/5 een recht? Het tijdskrediet 1/5 kan verkregen worden indien u voldoet aan bepaalde toegangsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn verschillend naargelang u kiest voor het stelsel van het tijdskrediet 1/5 voorbehouden aan de werknemers van 50 jaar of ouder of voor het algemeen stelsel van het tijdskrediet 1/5. Indien deze voorwaarden vervuld zijn, kan het tijdskrediet 1/5 in sommige gevallen verkregen worden als een recht. Geldig vanaf T108 - p. 3

4 In welk geval is het tijdskrediet een recht? In de ondernemingen met meer dan 10 werknemers, hebt u recht op tijdskrediet 1/5, indien: u voldoet aan de toegangsvoorwaarden voorzien in het stelsel van tijdskrediet 1/5 waarvoor u hebt gekozen. er plaats is binnen het quotum van werknemers van de onderneming die tegelijkertijd aanspraak kunnen maken op de verschillende soorten tijdskrediet. Opgelet : de regels met betrekking tot het quotum zijn verschillend naargelang u jonger of ouder bent dan 55 jaar. Regel voor de werknemers jonger dan 55 jaar: Het recht op de verschillende soorten tijdskrediet (dit wil zeggen het volledig tijdskrediet, het 1/2-tijds tijdskrediet en het tijdskrediet 1/5) is beperkt tot 5% van het personeelsbestand van de onderneming. Deze beperking tot 5% kan eventueel gewijzigd worden door een sectorale of ondernemings-cao, of zelfs door het arbeidsreglement. Van zodra het quotum bereikt is, voorziet de wetgeving een mechanisme om de gelijktijdige afwezigheden te beperken, wat betekent dat de aanvang van uw tijdskrediet uitgesteld zal worden. Regel voor de werknemers van 55 jaar of ouder: De werknemers van 55 jaar of ouder zijn "buiten quotum". Dat betekent dat het tijdskrediet 1/5 verkregen kan worden door alle werknemers van 55 jaar of ouder, los van de andere werknemers die bij de werkgever werken en voor wie het quotum van toepassing is. N.B. : Indien de werknemer van 55 jaar of ouder echter een "sleutelfunctie" uitoefent in de onderneming, kan de werkgever de uitoefening van het recht op tijdskrediet 1/5 met maximum 12 maanden uitstellen. In welk geval is het tijdskrediet geen recht? Ondernemingen met minder dan 11 werknemers In de ondernemingen met minder dan 11 werknemers, is het tijdskrediet geen recht. Indien echter de wettelijk voorziene toegangsvoorwaarden vervuld zijn, kan het tijdskrediet verkregen worden mits akkoord van de werkgever. Ongeacht het aantal werknemers in de onderneming Ongeacht het aantal werknemers in de onderneming, kunnen sommige categorieën van het personeel uitgesloten worden van het recht op de verschillende soorten tijdskrediet, door een sectorale of ondernemings-cao. Indien de wettelijk voorziene toegangsvoorwaarden echter vervuld zijn, kan het tijdskrediet bekomen worden mits akkoord van de werkgever. Wie moet bepalen of u recht hebt op tijdskrediet? De werkgever moet bepalen of u recht hebt op tijdskrediet. N.B. : Voor meer informatie hierover dient u contact op te nemen met uw werkgever. Het tijdskrediet 1/5 - Stelsel voorbehouden aan werknemers van 50 jaar of ouder Dit stelsel van tijdskrediet is enkel toegankelijk voor de werknemers die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben. Volgende voordelen zijn eraan verbonden: een mogelijkheid om uw voltijdse prestaties onbeperkt te verminderen tot 4/5, dit wil zeggen tot u met pensioen gaat U ontvangt een verhoogde uitkering, dit wil zeggen voorbehouden aan de werknemers van 50 jaar of ouder Geldig vanaf T108 - p. 4

5 Voor welke duur kunt u het tijdskrediet 1/5, voorbehouden aan de werknemers van 50 jaar of ouder, verkrijgen? Minimum: 6 maanden. Maximum: tot aan de datum van het pensioen Welke zijn de toegangsvoorwaarden voor het tijdskrediet 1/5, voorbehouden aan werknemers van 50 jaar of ouder? U moet tegelijkertijd voldoen aan de volgende 4 voorwaarden: Minstens 50 jaar zijn op het ogenblik van de gewenste aanvang van het recht op tijdskrediet 1/5; Minstens 20 jaar anciënniteit hebben als loontrekkende op het moment van de schriftelijke kennisgeving. Voor de berekening van de beroepsloopbaan als loontrekkende, worden de arbeidsdagen in aanmerking genomen. De niet-gepresteerde dagen worden in principe gelijkgesteld met arbeidsdagen indien u als loontrekkende werknemer ofwel loon ofwel vergoedingen ervoor hebt ontvangen. De dagen volledige werkloosheid en de periodes van volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst in het kader van de loopbaanonderbreking (vroeger stelsel of specifieke vormen) of van het tijdskrediet worden echter niet in aanmerking genomen voor de berekening van deze 20 jaar; Minimum 3 jaar anciënniteit hebben bij de werkgever bij wie het tijdskrediet 1/5 wordt aangevraagd, dit wil zeggen minstens gedurende de 3 jaar voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving, door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn geweest bij deze werkgever. In onderling akkoord met de werkgever kan de anciënniteit die bewezen moet worden vóór de schriftelijke kennisgeving worden teruggebracht tot: minstens 2 jaar voor de werknemers aangeworven vanaf hun 50 ste verjaardag; minstens 1 jaar voor de werknemers aangeworven vanaf hun 55 ste verjaardag. tewerkgesteld zijn bij de werkgever gedurende de 12 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving: voltijds; of 4/5 in het kader van het algemeen stelsel van tijdskrediet 1/5; of 4/5 in het kader van een vermindering van de prestaties met één vijfde zoals voorzien in de vroegere reglementering van de gewone loopbaanonderbreking - ongeacht uw leeftijd op het ogenblik van deze aanvraag en op voorwaarde dat deze loopbaanonderbreking een minimumduur heeft van één jaar en ten vroegste op beëindigd werd. Het tijdskrediet 1/5 - Algemeen stelsel (ongeacht de leeftijd) Het algemeen stelsel van tijdskrediet 1/5 is niet voorbehouden aan een specifieke categorie werknemers. Dat betekent dat het verkregen kan worden ongeacht de leeftijd, dit wil zeggen door werknemers jonger dan 50 jaar of door werknemers van 50 jaar of ouder. Indien u 50 jaar of ouder bent, kunt u dus het tijdskrediet 1/5 verkrijgen in het kader van het algemeen stelsel. Voorbeeld: indien u niet voldoet aan de 20 jaar anciënniteit als loontrekkende voorbehouden aan de werknemers van 50 jaar of ouder, is het mogelijk het tijdskrediet 1/5 te verkrijgen in het algemeen stelsel.. Het algemeen stelsel van tijdskrediet 1/5 biedt u de mogelijkheid om de prestaties te verminderen tot 4/5 gedurende een bepaalde periode --- > zie hierna. Geldig vanaf T108 - p. 5

6 Welke zijn de toegangsvoorwaarden voor het algemeen stelsel van het tijdskrediet 1/5? U moet tegelijkertijd voldoen aan de volgende 2 voorwaarden: Opgelet : de anciënniteitsvoorwaarde bij de werkgever is verschillend naargelang u jonger of ouder bent dan 50 jaar. Werknemers jonger dan 50 jaar: Minimum 5 jaar anciënniteit hebben bij de werkgever bij wie het tijdskrediet 1/5 wordt aangevraagd, dit wil zeggen minstens gedurende de 5 jaar die de schriftelijke kennisgeving voorafgaan, door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn geweest bij deze werkgever. Voltijds gewerkt hebben gedurende de 12 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving*: Werknemers van 50 jaar of ouder: Minimum 3 jaar anciënniteit hebben bij de werkgever bij wie het tijdskrediet 1/5 wordt aangevraagd, dit wil zeggen minstens gedurende de 3 jaar die de schriftelijke kennisgeving voorafgaan, door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn geweest bij deze werkgever. In onderling akkoord met de werkgever kan de anciënniteit die bewezen moet worden vóór de schriftelijke kennisgeving worden teruggebracht tot: minstens 2 jaar voor de werknemers aangeworven vanaf hun 50 ste verjaardag minstens 1 jaar voor de werknemers aangeworven vanaf hun 55 ste verjaardag Voltijds gewerkt hebben gedurende de 12 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving* Voor welke duur kunt u het tijdskrediet 1/5 in het algemeen stelsel verkrijgen? Het algemeen stelsel van tijdskrediet 1/5 kan verkregen worden voor een periode van: minimum: 6 maanden; maximum : 5 jaar. Periodes in mindering gebracht van de maximumduur De periodes van gedeeltelijke loopbaanonderbreking in de vorm van een vermindering van de prestaties met 1/5, 1/4 en 1/3, genomen in toepassing van de wet van (dit wil zeggen de vroegere vormen van gewone loopbaanonderbreking verkregen in de privésector vóór of deze verkregen in een andere sector dan de privésector), worden in mindering gebracht van de maximumduur van het tijdskrediet 1/5 in het algemeen stelsel. Periodes die niet in mindering worden gebracht De periodes van vermindering van de prestaties (ongeacht de breuk) genomen in de specifieke vormen van loopbaanonderbreking (ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof), worden niet in mindering gebracht van de maximumduur van het algemeen stelsel van tijdskrediet 1/5. Uitkeringen 1/5 tijdskrediet - Principe Tijdens de periode van het tijdskrediet 1/5 kunt u een vergoeding ontvangen van de Staat ter compensatie van uw verminderde inkomen. Het betreft een maandelijkse vergoeding toegekend door de RVA. De uitkeringen zijn onderworpen aan bedrijfsvoorheffing. Dit betekent dat de maandelijkse uitkering die u ontvangt, een netto-uitkering is waarop de bedrijfsvoorheffing reeds werd ingehouden. Voor meer informatie over het fiscale aspect en meer bepaald over het verschil tussen de bruto- en de netto-uitkering, zie de vraag Welke invloed hebben de uitkeringen op uw belastingen? Geldig vanaf T108 - p. 6

7 De uitkeringen zijn forfaitair, dit wil zeggen dat het bedrag ervan niet varieert op basis van uw loon. Toch kunnen bepaalde criteria dit bedrag beïnvloeden. Het gaat om de volgende criteria: Het gekozen stelsel van het tijdskrediet 1/5 (stelsel voorbehouden aan de werknemers van 50 jaar of ouder of het algemeen stelsel), zie hierna; Uw leeftijd, indien u kiest voor het stelsel van tijdskrediet voorbehouden aan werknemers van 50 jaar of ouder; Het feit een samenwonende of alleenstaande werknemer te zijn. OPGELET. Voor de toepassing van de reglementering op het tijdskrediet 1/5, wordt u in twee hypothesen beschouwd als alleenwonende werknemer. Indien u alleen woont. In dit geval geniet u een verhoogde uitkering. Indien u uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen waarvan u minstens één ten laste hebt. In dit geval geniet u een verhoogde uitkering waarop een verminderde bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden. Wanneer het tijdskrediet 1/5 geen volledige maand duurt. In dat geval wordt een proportioneel deel van het bedrag van de uitkering toegekend, in functie van het aantal dagen gedekt door het tijdskrediet. Bedrijfsvoorheffing Index De uitkeringen zijn onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing. Dat betekent dat de maandelijkse uitkering die u ontvangt een netto-uitkering is, waarop de voorheffing reeds is ingehouden. Voor meer informatie over het fiscale aspect en met name over het verschil tussen de bruto- en de netto-uitkering, zie de vraag Welke invloed hebben de uitkeringen op uw belastingen? De uitkeringen voor het tijdskrediet worden geïndexeerd. De hieronder vermelde bedragen zijn deze zoals geïndexeerd sinds Uitkeringen voorzien in het stelsel voorbehouden aan werknemers van + 50 jaar In het systeem voor werknemers van 50 jaar of ouder, worden de uitkeringen verhoogd vanaf de leeftijd van 51 jaar. Dat betekent dat de werknemers tussen 50 en 51 jaar een lagere uitkering ontvangen. Het verschil in bedrag van de uitkering in functie van uw leeftijd (tussen 50 en 51 jaar of vanaf 51 jaar) geldt enkel voor de werknemers die een eerste aanvraag tijdskrediet hebben ingediend, waarvan de datum van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever zich situeert vanaf Voor een volledige maand bedraagt de uitkering tijdskrediet 1/5 voor werknemers van 50 jaar of ouder: Werknemers tussen 50 en 51 jaar Samenwonend (1) Alleenstaand (2) Bruto-bedragen 146,32 EUR 188,82 EUR Netto-bedragen 95,11 EUR 127,74 EUR (3) 156,44 EUR (4) Legende van de tabel (1) Een samenwonende werknemer is hij die met andere volwassenen (al dan niet familieleden) samenwoont en eventueel met één of meerdere kinderen ten laste (2) Een alleenstaande werknemer is hetzij een werknemer die alleen woont, hetzij een werknemer die enkel samenwoont met één of meerdere kinderen van wie hij er minstens één ten laste heeft in de zin van de fiscale wetgeving. (3) Nettobedrag voor de alleenstaande werknemer die alleen woont (4) Nettobedrag voor de alleenstaande werknemer die enkel samenwoont met één of meerdere kinderen die hij ten laste heeft in de zin van de fiscale wetgeving Geldig vanaf T108 - p. 7

8 Werknemers van 51 jaar of ouder Samenwonend (1) Alleenstaand (2) Brutobedragen 205,57 EUR 248,08 EUR Nettobedragen 133,63 EUR 161,26 EUR (3) 205,54 EUR (4) Legende van de tabel (1) Een samenwonende werknemer is hij die met andere volwassenen (al dan niet familieleden) samenwoont en eventueel met één of meerdere kinderen ten laste (2) Een alleenstaande werknemer is hetzij een werknemer die alleen woont, hetzij een werknemer die enkel samenwoont met één of meerdere kinderen van wie hij er minstens één ten laste heeft in de zin van de fiscale wetgeving. (3) Nettobedrag voor de alleenstaande werknemer die alleen woont (4) Nettobedrag voor de alleenstaande werknemer die enkel samenwoont met één of meerdere kinderen die hij ten laste heeft in de zin van de fiscale wetgeving Uitkeringen voorzien in het algemeen stelsel Voor een volledige maand bedraagt de uitkering tijdskrediet 1/5 in het algemeen stelsel: Samenwonende werknemer (1) Brutobedragen 146,32 EUR Nettobedragen 95,11 EUR Legende van de tabel (1) Een samenwonende werknemer is hij die met andere volwassenen (al dan niet familieleden) samenwoont en eventueel met één of meerdere kinderen ten laste Alleenstaande werknemer (1) Brutobedragen 188,82 EUR Nettobedragen 122,74 EUR (2) 156,44 EUR (3) Legende van de tabel (1) Een alleenstaande werknemer is hetzij een werknemer die alleen woont, hetzij een werknemer die enkel samenwoont met één of meerdere kinderen van wie hij er minstens één ten laste heeft in de zin van de fiscale wetgeving. (2) Nettobedrag voor de alleenstaande werknemer die alleen woont (3) Nettobedrag voor de alleenstaande werknemer die enkel samenwoont met één of meerdere kinderen die hij ten laste heeft in de zin van de fiscale wetgeving Is tijdskrediet 1/5 zonder uitkeringen mogelijk? JA. U kunt een tijdskrediet 1/5 verkrijgen van uw werkgever zonder uitkeringen aan te vragen bij de RVA. Voorbeeld: indien u een tijdskrediet wenst te bekomen om een niet-cumuleerbare activiteit uit te oefenen of indien u een pensioen ontvangt In dat geval moet u evenwel bij de RVA aangifte doen van dit tijdskrediet 1/5 zonder uitkeringen. Welke formaliteiten moet u vervullen om het tijdskrediet 1/5 te verkrijgen? Ten opzichte van uw werkgever Schriftelijke kennisgeving Indien u een tijdskrediet 1/5 wenst te genieten, moet u uw werkgever vooraf schriftelijk op de hoogte brengen. Deze schriftelijke kennisgeving moet hem aangetekend worden opgestuurd of persoonlijk overhandigd met ter ondertekening een dubbel als ontvangstbewijs. De schriftelijke kennisgeving moet het volgende bevatten: het gekozen stelsel van tijdskrediet 1/5, dit wil zeggen, naargelang het geval, het algemeen stelsel of het stelsel voorbehouden aan de werknemers van 50 jaar of ouder; de gewenste begindatum; de gewenste duur van het tijdskrediet 1/5; Geldig vanaf T108 - p. 8

9 uw voorstel met betrekking tot de modaliteiten om uw recht uit te oefenen, dit wil zeggen de manier waarop u uw prestaties zou wensen te verminderen; N.B. : De modaliteiten voor de uitoefening van het tijdskrediet moeten in onderling akkoord met de werkgever worden overeengekomen. indien nodig, de vereiste elementen voor de gelijktijdige toepassing van het voorkeur- en planningsmechanisme in geval van afwezigheid van een bepaald aantal werknemers, zoals voorzien in artikelen 16 tot 18 van de CAO 77 bis, wanneer u in de kennisgeving vermeldt ervan te willen genieten (bv. éénoudergezin met één of meerdere kinderen van minder dan 12 jaar...). Termijn voor de kennisgeving Deze kennisgeving moet vooraf gebeuren, dit is: 3 maanden vooraf indien er meer dan 20 werknemers zijn; 6 maanden vooraf indien er 20 werknemers of minder zijn. Deze termijn van kennisgeving kan in onderling akkoord met uw werkgever worden gewijzigd. Attest tijdskrediet Enkel indien u opteert voor het algemeen stelsel van tijdskrediet 1/5, moet u bij de kennisgeving een attest van de RVA voegen dat vermeldt of u reeds loopbaanonderbreking of tijdskrediet hebt genoten. Het betreft het attest tijdskrediet. Dit attest is dus niet vereist indien u een tijdskrediet 1/5 aanvraagt in het stelsel voorbehouden aan de werknemers van 50 jaar of ouder. U kunt dit attest bekomen bij het RVA-kantoor van het ambtsgebied van uw woonplaats. De gegevens van de verschillende RVA-kantoren vindt u op onze website U kunt het Attest tijdskrediet ook downloaden, de u betreffende gegevens invullen en het naar het voormelde RVA-kantoor sturen. De RVA vermeldt op dit attest de eventuele periodes waarin u genoten hebt van: het recht op één van de types tijdskrediet; een volledige onderbreking of verminderde prestaties in toepassing van de artikelen 100 en 102 van de wet van (dit wil zeggen de formules van gewone loopbaanonderbreking en van verminderde prestaties ongeacht de sector). Indien u al een dossier hebt, vindt u dit attest reeds ingevuld op de portaalsite van de sociale zekerheid. (Zie de vraag: Hoe kunt u uw dossier opvolgen?) Ten opzichte van de RVA Wanneer u van uw werkgever de toestemming hebt gekregen om uw prestaties met 1/5 te verminderen, moet u de RVA hiervan op de hoogte brengen door middel van het formulier C61- tijdskrediet 1/5. Formulier C61-tijdskrediet 1/5 Aan de hand van het C61-tijdskrediet 1/5 kunt u ofwel: aangifte doen van het tijdskrediet zonder uitkeringen; uitkeringen aanvragen. U kunt dit formulier downloaden van onze website (www.rva.be). Het is eveneens beschikbaar bij de verschillende RVA-kantoren of bij de afdeling tijdskrediet van het Hoofdbestuur van de RVA. Geldig vanaf T108 - p. 9

10 Wie moet het formulier invullen? Dit formulier bestaat uit 2 delen. Indien u een tijdskrediet zonder uitkeringen aanvraagt: moet u enkel de rubrieken "uw identiteit" en "uw tijdskrediet zonder uitkeringen" invullen in DEEL I van het formulier. Vervolgens gaat u onmiddellijk over naar de rubriek handtekening; moet uw werkgever DEEL II van het formulier invullen. Indien u een tijdskrediet met uitkeringen aanvraagt: vult u DEEL I van het formulier volledig in, behalve "uw tijdskrediet zonder uitkeringen"; moet uw werkgever DEEL II van dit document invullen. Waarheen stuurt u het formulier? U moet dit formulier verzenden naar het RVA-kantoor van het ambtsgebied van uw woonplaats. Indien uw woonplaats niet in België is, maar in een ander land van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, moet het formulier ingediend worden bij het RVAkantoor van het ambtsgebied van de technische bedrijfseenheid van uw onderneming. De gegevens van de verschillende RVA-kantoren vindt u op onze website Hoe verstuurt u het formulier? Het formulier moet aangetekend verzonden worden. Het RVA-kantoor aanvaardt echter de gewone zendingen maar in geval van betwisting ligt de bewijslast van de verzending van uw aanvraag bij u. Indien u zelf het formulier bij het bevoegde RVA-kantoor afgeeft, zorg er dan voor dat u een ontvangstbewijs krijgt. Binnen welke termijn moet u het formulier verzenden? U moet het behoorlijk ingevulde formulier naar het bevoegde RVA-kantoor sturen ten laatste binnen een termijn van 2 maanden die volgt op de begindatum van uw tijdskrediet. Wat gebeurt er indien u het formulier te laat verzendt? Als werknemer bent u verantwoordelijk voor het indienen van het formulier bij de RVA. Bij een uitkeringsaanvraag wordt, indien het formulier bij de RVA aankomt na de termijn van 2 maanden die volgt op de begindatum van het tijdskrediet, het recht op uitkeringen pas geopend vanaf de ontvangstdatum van het formulier. Voorbeeld: Voor een tijdskrediet dat aanvangt op 01.07, moet het formulier bij de RVA aankomen ten laatste op (dit wil zeggen binnen de termijn van twee maanden). Indien het formulier bij de RVA aankomt op 15.08, wordt het recht op uitkeringen toegekend met terugwerkende kracht vanaf Indien het formulier bij de RVA aankomt op 15.09, wordt het recht op uitkeringen toegekend vanaf deze datum, dat betekent een verlies van 2 en een halve maand uitkeringen (van tot 14.09). Hoe behandelt de RVA uw aanvraag om tijdskrediet? Na ontvangst van uw formulier behandelt de RVA uw aanvraag om tijdskrediet en stuurt u vervolgens een antwoord met het document C62. U moet het origineel van dit document C62 bewaren. Indien een instelling u vraagt het bewijs te leveren dat u in tijdskrediet bent, moet u haar een kopie van dit document verstrekken. Indien u een dubbel wenst, moet u dit aanvragen bij uw RVA-kantoor of het afdrukken vanop de portaalsite van de sociale zekerheid. Geldig vanaf T108 - p. 10

11 Indien u een tijdskrediet 1/5 met uitkeringen aanvraagt ofwel kent de RVA u de uitkeringen toe. In dit geval vermeldt de beslissing C62 uw identificatiegegevens, het type tijdskrediet, het bedrag van uw uitkeringen en de betrokken periode. Elke maand, na vervallen termijn, betaalt de RVA uw uitkering per circulaire cheque of per overschrijving. ofwel weigert de RVA de uitkeringen. In dit geval wordt de beslissing C62 u toegestuurd en wordt een kopie overgemaakt aan uw werkgever. Indien u een tijdskrediet 1/5 zonder uitkeringen aanvraagt De RVA neemt akte van uw tijdskrediet zonder uitkeringen. In dit geval vermeldt het document C62 uw identificatiegegevens, het soort tijdskrediet en de betrokken periode. Kunt u de beslissing van de RVA betwisten? Ja, u kunt in beroep gaan tegen de beslissing van de RVA bij de bevoegde arbeidsrechtbank. Voor meer informatie over de te volgen procedure, kunt u het infoblad "Beroep tegen de beslissing van de RVA inzake loopbaanonderbreking / tijdskrediet" raadplegen. Dit infoblad is beschikbaar op onze website, in de verschillende RVA-kantoren en bij de infodienst tijdskrediet van het Hoofdbestuur van de RVA. Hoe kunt u uw dossier opvolgen? U kunt uw dossier raadplegen op de portaalsite van de sociale zekerheid, rubriek On-line diensten via De sociaal verzekerde / Dossier loopbaanonderbreking / raadpleging. U kunt het eveneens raadplegen via een link op de website van de RVA: rubriek "Loopbaanonderbreking" / "Raadpleeg uw dossier". Om toegang te hebben moet u beschikken over een burgertoken of een elektronische identiteitskaart. Wilt u deze token aanvragen of informatie krijgen over de elektronische identiteitskaart, dan kunt u terecht op dezelfde site. Dankzij deze toepassing, kunt u de volgende zaken on-line raadplegen: de vooruitgang van uw dossier ; en indien u een tijdskrediet met uitkeringen aanvraagt: het bedrag van de uitkeringen; de betaaldatum ; de historiek van de uitkeringen ; de belastingfiche; de periodes onderbreking/tijdskrediet die u reeds genoten hebt. U kunt het attest tijdskrediet afdrukken dat de werkgever vraagt bij een aanvraag tijdskrediet. U kunt het u betreffende document C62 eveneens raadplegen en afdrukken, indien de beslissing positief is. Moet u tijdens uw tijdskrediet andere stappen ondernemen bij de RVA? Neen, behalve indien één of meer van de gegevens die u hebt meegedeeld aan het RVA-kantoor wijzigen tijdens uw tijdskrediet. In dit geval moet u de RVA onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen. Het betreft onder meer gebeurtenissen zoals een voortijdige werkhervatting, een adreswijziging, het einde van uw arbeidsovereenkomst, wijziging rekeningnummer, enz. Geldig vanaf T108 - p. 11

12 Wat is een verlenging van het tijdskrediet? Het betreft opeenvolgende periodes binnen eenzelfde type tijdskrediet of opeenvolgende periodes zoals voorzien in de volgende lijst: een volledig tijdskrediet gevolgd door een 1/2-tijds tijdskrediet (algemeen stelsel, niet voorbehouden aan de werknemers van 50 jaar of ouder) en vice versa; een tijdskrediet 1/5 voorbehouden aan de werknemers van 50 jaar of ouder gevolgd door een 1/2-tijds tijdskrediet voorbehouden aan de werknemers van 50 jaar of ouder; een 1/2-tijds tijdskrediet voorbehouden aan de werknemers van 50 jaar of ouder, gevolgd door een tijdskrediet 1/5 voorbehouden aan de werknemers van 50 jaar of ouder, op voorwaarde voltijds te hebben gewerkt gedurende de 12 maanden die de oorspronkelijke kennisgeving voorafgaan, dit wil zeggen vóór het begin van het 1/2-tijds tijdskrediet. Gevolg van een verlenging van het tijdskrediet De verlengingen van het tijdskrediet zijn onderworpen aan dezelfde modaliteiten als deze voorzien voor de oorspronkelijke aanvragen. Dit betekent onder meer dat, om een tijdskrediet te verlengen: de te vervullen formaliteiten identiek zijn aan deze verricht bij de oorspronkelijke aanvraag; de minimumduur opnieuw gerespecteerd moet worden; enz. In geval van verlenging moeten de toegangsvoorwaarden echter vervuld zijn op het ogenblik van de oorspronkelijke schriftelijke kennisgeving. Waar moet u wonen tijdens de loopbaanonderbreking? Tijdens de periodes van loopbaanonderbreking moet u wonen: in België; in een ander land van de Europese economische ruimte (dit wil zeggen de 27 landen van de Europese Unie + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein); in Zwitserland Uitzondering Indien u uw echtgeno(o)t(e) of uw wettelijk samenwonende volgt die tijdelijk en beroepshalve voor rekening van zijn/haar werkgever naar een land vertrekt dat gelegen is buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, dan mag u voor de duur van deze opdracht daar gedomicilieerd zijn. Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de samenlevingsvorm van 2 personen (ongeacht de aard van de verhouding en het geslacht) die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgelijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats. In dat geval moet u een attest van de werkgever van uw echtgeno(o)t(e) of van de werkgever van uw wettelijk samenwonende toevoegen, waaruit blijkt dat de professionele opdracht niet vereist dat u zich definitief in het buitenland vestigt. Als u uw wettelijk samenwonende volgt, moet u eveneens een bewijs van wettelijke samenwoning voegen bij uw uitkeringsaanvraag. Waar worden de onderbrekingsuitkeringen betaald? De betaling van de onderbrekingsuitkeringen gebeurt uitsluitend in België. Is het mogelijk een activiteit uit te oefenen tijdens het tijdskrediet 1/5? Indien u een tijdskrediet zonder uitkeringen aanvraagt, mag u eender welke activiteit uitoefenen, zonder dit aan te geven bij de RVA. Indien u een tijdskrediet met uitkeringen aanvraagt is het, in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden, mogelijk een andere activiteit uit te oefenen dan deze die het voorwerp vormt van de vermindering van uw prestaties met een 1/5 en de eventuele inkomsten die eruit voortvloeien te cumuleren met de uitkeringen toegekend door de RVA. Geldig vanaf T108 - p. 12

13 Activiteiten die cumuleerbaar zijn met uitkeringen Voor zover u dit vooraf hebt aangegeven, kunnen de uitkeringen toegekend door de RVA gecumuleerd worden met de inkomsten van: een politiek mandaat van gemeenteraadslid, OCMW-raadslid, districtsraadslid of provincieraadslid; een vooraf bestaande bijkomende activeit als loontrekkende. Deze activiteit moet reeds uitgeoefend zijn minimum gedurende de 12 maanden die het begin van het tijdskrediet voorafgaan. Deze activiteit in loondienst moet tegelijkertijd uitgeoefend zijn met de activiteit waarvoor tijdskrediet wordt aangevraagd. Het aantal uren van deze vooraf bestaande bijkomende activiteit als loontrekkende, mag tijdens het tijdskrediet niet verhoogd worden. Indien u deze regel niet naleeft, verliest u uw uitkeringen vanaf de dag waarop het aantal uren van de bijkomende activiteit als loontrekkende verhoogd is. Naast de hierboven opgesomde cumuleerbare activiteiten, is het ook mogelijk vrijwilligerswerk te verrichten, dit wil zeggen activiteiten waarvoor u niet vergoed wordt. Activiteiten die niet cumuleerbaar zijn met uitkeringen De uitkeringen voor het tijdskrediet 1/5 zijn niet cumuleerbaar met: een politiek mandaat van schepen, burgemeester, voorzitter van een OCMW, volksvertegenwoordiger, minister alsmede alle andere politieke mandaten dan deze cumuleerbaar met uitkeringen. een zelfstandige activiteit of een activiteit als helper van een zelfstandige. In het kader van de reglementering van het tijdskrediet, is een zelfstandige activiteit of een activiteit als helper van een zelfstandige een activiteit waarvoor een inschrijving is vereist bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ). Indien u ingeschreven bent of zich moet inschrijven onder het statuut van zelfstandige of helper van een zelfstandige, mag deze activiteit dus niet gecumuleerd worden met uitkeringen, zelfs indien ze geen inkomsten voortbrengt. N.B. : indien u informatie wenst over het zelfstandigenstatuut en de activiteiten waarvoor een inschrijving nodig is, moet u inlichtingen inwinnen bij het RSVZ : Een vergoede activiteit in het buitenland in het kader van een erkend project van ontwikkelingssamenwerking voor rekening van een erkende niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Tijdens een tijdskrediet (ongeacht hetwelk), is het overigens verboden: gelijk welke vergoede activiteit aan te vatten, dit wil zeggen eender welke activiteit als loontrekkende, zelfstandige,... bij eender welke werkgever (privé, openbaar,...) of voor eigen rekening. Indien u deze regel niet naleeft, verliest u uw uitkeringen vanaf de dag waarop u deze vergoede activiteit aanvat. Welke formaliteiten moet u vervullen indien u een activiteit uitoefent tijdens uw tijdskrediet met uitkeringen? Indien u vóór de aanvang van uw tijdskrediet reeds een politiek mandaat uitoefent, een bijkomende activiteit in loondienst of een zelfstandige activiteit, dient u hiervan aangifte te doen bij de RVA op het ogenblik dat u uw aanvraag indient. Bij afwezigheid van een aangifte of in geval van laattijdige aangifte, zullen de reeds betaalde uitkeringen teruggevorderd worden vanaf het begin van het tijdskrediet tot de dag van de eventuele laattijdige aangifte. Indien u denkt een politiek mandaat, eender welke vergoede activiteit (als loontrekkende, zelfstandige,...) te zullen aanvatten tijdens de periode tijdskrediet, moet u hiervan aangifte doen bij het RVA-kantoor waarvan u afhangt, schriftelijk en voorafgaandelijk. Zoniet moet u de uitkeringen die reeds betaald zijn sinds het begin van de activiteit, terugbetalen. Zijn de uitkeringen cumuleerbaar met een pensioen? Neen, u kunt uw uitkeringen niet cumuleren met een pensioen, ongeacht hetwelke. Onder pensioen dient u elk ouderdoms-, rust-, anciënniteits- of overlevingspensioen te verstaan en alle voordelen die eruit voortvloeien. Het betreft alle pensioenen, ongeacht of zij toegekend zijn Geldig vanaf T108 - p. 13

14 door of krachtens een Belgische of buitenlandse wet of door een sociale zekerheidsinstelling, een Belgische of buitenlandse openbare instelling of instelling van openbaar nut. Indien u een pensioen ontvangt, moet u dit aangeven bij de RVA op het ogenblik dat u uw aanvraag indient. Bij afwezigheid van een aangifte of in geval van laattijdige aangifte, zullen de reeds betaalde uitkeringen teruggevorderd worden vanaf het begin van het tijdskrediet tot de dag van de eventuele laattijdige aangifte. Wanneer verliest u uw recht op uitkeringen? Uw recht op uitkeringen tijdskrediet gaat verloren: aan het einde van de maximum vergoedbaarheidstermijn of aan het einde van de termijn vermeld in het akkoord met uw werkgever, behalve indien deze termijn in onderling overleg wordt verlengd; vanaf de dag waarop u het werk hervat bij dezelfde of bij een andere werkgever; vanaf de dag waarop uw arbeidsovereenkomst eindigt; vanaf de dag waarop u een pensioen ontvangt; vanaf de dag waarop u een zelfstandige activiteit aanvat tijdens uw periode tijdskrediet; vanaf de dag waarop u een eender welke bijkomende activiteit in loondienst aanvat; vanaf de dag waarop u het aantal uren van uw vooraf bestaande bijkomende activiteit in loondienst uitbreidt; vanaf de dag waarop u een niet toegelaten politiek mandaat uitoefent; vanaf de dag waarop u een vergoede activiteit uitoefent in het buitenland in het kader van een erkend project van ontwikkelingssamenwerking voor rekening van een erkende nietgouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Wat is het gevolg van het verlies van het recht op uitkeringen voor uw tijdskrediet? In geval van verlies van het recht op uitkeringen, blijft u in tijdskrediet zonder uitkeringen bij uw werkgever. Dit betekent dat de gevraagde periode van tijdskrediet verder loopt tot de oorspronkelijk aangevraagde einddatum. Deze periode van tijdskrediet zonder uitkeringen zal dus meegerekend worden voor het bepalen van de maximumduur van het tijdskrediet waarop u recht hebt tijdens uw volledige loopbaan. U kunt eventueel het tijdskrediet stopzetten en opnieuw bij uw werkgever gaan werken volgens uw oorspronkelijk uurrooster. Hiervoor moet u, mits het akkoord van uw werkgever, de vervroegde einddatum bepalen van het tijdskrediet en het RVA-kantoor waarvan u afhangt schriftelijk verwittigen. In welke gevallen worden uw uitkeringen teruggevorderd? Alle onrechtmatig ontvangen uitkeringen worden teruggevorderd, onder meer: wanneer uw effectieve periode van tijdskrediet 1/5 met uitkeringen niet de minimumduur van 6 maand bereikt; Wanneer u omwille van uitzonderlijke omstandigheden de vereiste minimumduur niet naleeft, kunt u een gemotiveerde aanvraag tot ontheffing indienen bij de directeur van uw RVA-kantoor, die deze overmaakt aan de administrateur-generaal. Indien de ingeroepen omstandigheden als uitzonderlijk worden beschouwd, kan de administrateur-generaal van de RVA verzaken aan de terugvordering van de uitkeringen. wanneer u het RVA-kantoor vooraf niet schriftelijk verwittigt dat u een activiteit als loontrekkende aanvat of het aantal uren van een vooraf bestaande bijkomende activiteit als loontrekkende verhoogt, dat u een zelfstandige activiteit uitoefent of een politiek mandaat, dat u een vergoede activiteit verricht in het buitenland in het kader van een erkend project van ontwikkelingssamenwerking of dat u een pensioen geniet. Welk bedrag wordt teruggevorderd? De RVA vordert het brutobedrag van de uitkering terug, hoewel u het nettobedrag van deze uitkering hebt ontvangen. Op uw belastingfiche wordt rekening gehouden met de terugbetaalde bedragen. Geldig vanaf T108 - p. 14

15 Wat gebeurt er indien uw werkgever u tijdens uw tijdskrediet 1/5 ontslaat? In principe kan uw werkgever u enkel ontslaan tijdens uw tijdskrediet indien er zwaarwichtige of voldoende redenen zijn om dat te doen. Als voldoende reden geldt een door de rechter van de arbeidsrechtbank als zodanig erkende reden waarvan de aard en de oorzaak vreemd zijn aan het tijdskrediet. Ontslag wegens conventioneel brugpensioen geldt onder meer als voldoende reden. U geniet een bescherming tegen ontslag wegens elke andere reden ingeroepen door uw werkgever, dit wil zeggen een reden die noch ernstig noch voldoende is. Deze bescherming gaat in op de dag van het akkoord of, indien u gebruik maakt van een recht op tijdskrediet, op de dag van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever. Zij loopt af 3 maanden na het tijdskrediet. Indien uw werkgever u ontslaat tijdens het tijdskrediet 1/5, ongeacht de reden: betekent hij u ofwel een opzegging. In dat geval kan deze ingaan tijdens de periode van tijdskrediet 1/5; ofwel kent hij u een verbrekingsvergoeding toe omdat de overeenkomst onmiddellijk verbroken wordt (er moet geen opzeg gepresteerd worden). In dit geval is de verbrekingsvergoeding gelijk aan de duur van de opzeggingstermijn (berekend alsof u uw prestaties niet had verminderd met 1/5) en in functie van het laatste loon (d.w.z. op grond van het verschuldigd loon voor prestaties verschuldigd voor 4/5 prestaties). Ontslaat uw werkgever u tijdens de beschermde periode zonder dringende of voldoende reden, dan moet hij u (bovenop de normale verbrekingsvergoeding) een forfaitaire vergoeding betalen die gelijk is aan 6 maanden loon op grond van het loon verminderd in functie van de vermindering van prestaties. Bij ontslag tijdens de periode tijdskrediet moet u onmiddellijk het RVA-kantoor waarvan u afhangt op de hoogte brengen. Welke invloed hebben de uitkeringen op uw belastingen? De uitkering wordt belast. Fiscaal gezien wordt zij beschouwd als een vervangingsinkomen. Bedrijfsvoorheffing Alle uitkeringen zijn onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing sedert Door deze inhouding aan de bron daalt het nettobedrag van de uitkering voor tijdskrediet maar het voordeel daarvan is dat na de definitieve berekening van de belastingen minder moet bijbetaald worden. De bedrijfsvoorheffing op uw uitkering voor tijdskrediet 1/5 bedraagt: 35 % indien u geen alleenwonende bent; 35% indien u alleenwonende bent; 17,15 % indien u uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen waarvan er minstens één ten laste is van u. Eventuele vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing Loonfiche Indien u een Frans grensarbeider bent of een Franse fiscale inwoner met de Franse nationaliteit bent, betaald wordt door een Belgische openbare werkgever, kunt u vrijgesteld worden van de bedrijfsvoorheffing. Indien u hierover inlichtingen wenst, kunt u het infoblad raadplegen "Kunt u vrijgesteld worden van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op de onderbrekingsuitkeringen?" Voor het invullen van uw belastingaangifte ontvangt u van de RVA een fiche , waarop het totaal van de in het fiscale jaar ontvangen uitkeringen vermeld staat. In geval van laattijdige betaling, zullen de ontvangen sommen vermeld staan op de fiche 281,18 van het jaar van de betaling. Bijkomende inlichtingen Voor alle bijkomende vragen over de invloed van de uitkeringen voor tijdskrediet op de berekening van uw belastingen, dient u zich te wenden tot uw belastingadministratie, die hiervoor bevoegd is. U vindt de gegevens van de belastingadministratie waarvan u afhangt in het telefoonboek of op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën: Geldig vanaf T108 - p. 15

16 Welke invloed heeft het tijdskrediet 1/5 op uw pensioen? De onderbroken arbeidsuren kunnen in aanmerking genomen worden voor uw pensioen indien u uitkeringen voor tijdskrediet ontvangt van de RVA. Opgelet : De regels met betrekking tot de gelijkstelling verschillen naargelang het stelsel van tijdskrediet 1/5 dat u geniet. Het stelsel van tijdskrediet 1/5 voorbehouden aan werknemers van 50 jaar of ouder De onderbroken arbeidsuren worden automatisch en kosteloos gelijkgesteld met prestaties voor de berekening van het pensioen, tijdens HEEL de gevraagde periode tijdskrediet, dit wil zeggen, in voorkomend geval, tot aan de pensioenleeftijd. Algemeen stelsel tijdskrediet 1/5 De onderbroken arbeidsuren worden automatisch en kosteloos gelijkgesteld met prestaties voor de berekening van het pensioen, gedurende een periode van MAXIMUM 5 JAAR. Voor alle bijkomende vragen in verband met de gelijkstelling van de periodes tijdskrediet voor de toekenning van het pensioen, dient u zich te wenden tot de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), die hiervoor bevoegd is. RVP: Zuidertoren te 1060 BRUSSEL // Dienst regularisatie loopbaanonderbreking Tel.: (Nederlandstalige infolijn) / (Franstalige infolijn) Internet: Hebt u recht op een aanmoedigingspremie? In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden, betaalt de Vlaamse Gemeenschap een aanmoedigingspremie bovenop de uitkering van de RVA. U vindt alle nuttige informatie omtrent voormelde Vlaamse aanmoedigingspremies op de website van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap : Voor alle inlichtingen en voorwaarden kunt u gratis bellen naar het nummer van de Vlaamse Infolijn 1700 of contact opnemen via Bestaan er andere mogelijkheden van loopbaanonderbreking dan deze voorzien in het kader van het tijdskrediet? JA. Bovenop de verschillende soorten tijdskrediet, bestaan er 3 thematische verloven. De thematische verloven zijn specifieke vormen van loopbaanonderbreking, om te beantwoorden aan specifieke behoeften. Deze 3 thematische verloven zijn: Het ouderschapsverlof. Het betreft een loopbaanonderbreking voorzien voor de opvoeding van jonge kinderen. Verlof voor medische bijstand. Het betreft een loopbaanonderbreking voorzien voor de zorg voor zwaar zieke leden van uw familie of uw gezin. Het palliatief verlof. Het betreft een loopbaanonderbreking voorzien om een persoon met een ongeneeslijke ziekte die terminaal is, bij te staan. Net zoals het tijdskrediet bieden deze 3 thematische verloven de mogelijkheid om uw arbeidsovereenkomst te schorsen of uw arbeidsprestaties te verminderen. Indien u meer informatie wenst over deze thematische verloven, kunt u de infobladen raadplegen die de RVA hierover heeft gepubliceerd. Deze infobladen zijn beschikbaar op onze website (www.rva.be), in de verschillende RVA-kantoren en bij de afdeling tijdskrediet van het Hoofdbestuur van de RVA. Is het mogelijk een thematisch verlof te krijgen tijdens een 1/5 tijdskrediet? Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een thematisch verlof, dit wil zeggen een ouderschapsverlof, een verlof voor medische bijstand of een palliatief verlof, te krijgen tijdens de periode van 1/5 tijdskrediet. De voorwaarden en de procedure die u moet volgen om een thematisch verlof te krijgen tijdens een 1/5 tijdskrediet, worden beschreven in het infoblad "Overgang van een 1/2-tijds of 1/5 tijdskrediet naar een thematisch verlof en omgekeerd" Dit infoblad is beschikbaar op onze website, in de verschillende RVA-kantoren en bij de informatieafdeling tijdskrediet van het Hoofdbestuur van de RVA. Geldig vanaf T108 - p. 16

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het 1/2-tijds tijdskrediet

Infoblad - werknemers Het 1/2-tijds tijdskrediet Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het 1/2-tijds tijdskrediet

Infoblad - werknemers Het 1/2-tijds tijdskrediet Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het volledig tijdskrediet

Infoblad - werknemers Het volledig tijdskrediet Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven U wenst uw loopbaan geheel of gedeeltelijk te onderbreken in het kader van ouderschapsverlof

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan

Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Infoblad RVA Onderwerp Het Tijdskrediet Datum augustus 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het volledig tijdskrediet

Infoblad - werknemers Het volledig tijdskrediet Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet eindeloopbaan

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet eindeloopbaan Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Indien u de voorwaarden wilt kennen om onderbrekingsuitkeringen te bekomen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : http://www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de tussenkomst

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst van de RVA genieten om te zorgen voor of bijstand

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Oude reglementering

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Oude reglementering Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Oude reglementering Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Tijdskrediet - algemeen stelsel

Infoblad - werknemers Tijdskrediet - algemeen stelsel Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site :

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Wie moet dit formulier gebruiken? Wie moet dit formulier invullen? Stuur het ingevulde formulier terug: Hebt u bijkomende informatie nodig?

Wie moet dit formulier gebruiken? Wie moet dit formulier invullen? Stuur het ingevulde formulier terug: Hebt u bijkomende informatie nodig? Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van: ouderschapsverlof medische bijstand palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Indien u de voorwaarden wilt kennen om

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet 1/5

Aanvraag tijdskrediet 1/5 Aanvraag tijdskrediet 1/5 U wil uw loopbaan met 1/5 onderbreken in de privésector. Met dit formulier kunt u: - een tijdskrediet 1/5 met uitkeringen aanvragen; - een tijdskrediet 1/5 zonder uitkeringen

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet 1/5

Aanvraag tijdskrediet 1/5 Aanvraag tijdskrediet 1/5 Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit, zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft. Hij kan de deur niet meer uit om voor zijn duiven

Nadere informatie

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Departement Werk & Sociale Economie Vlaams zorgkrediet Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700 vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be

Nadere informatie

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde?

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan

Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan U wilt uw prestaties verminderen tot een 1/2-tijdse betrekking of met 1/5 tot aan de pensioenleeftijd in de privésector. Met dit formulier kunt u: - een 1/2-tijds of

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof kunt u meer tijd doorbrengen aan de zijde

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbeken om meer tijd door te brengen met uw kind in het kader van een ouderschapsverlof.

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof kunt u meer tijd doorbrengen aan de zijde

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector 0 Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor

Nadere informatie

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet met motief

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet met motief Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet met motief Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet 1/5 met motief

Aanvraag tijdskrediet 1/5 met motief Aanvraag tijdskrediet 1/5 met motief Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor

Nadere informatie

De RVA dicht bij u. De RVA beschikt over 30 kantoren verspreid over heel België.

De RVA dicht bij u. De RVA beschikt over 30 kantoren verspreid over heel België. Er zijn ook andere vormen van loopbaanonderbreking: medische bijstand, ouderschapsverlof en gewone loopbaan onderbreking. De infobladen en brochures over deze vormen van loopbaanonderbreking kunt u bij

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

Aanvraag voltijds tijdskrediet met motief

Aanvraag voltijds tijdskrediet met motief Aanvraag voltijds tijdskrediet met motief Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Aanvraag volledig tijdskrediet

Aanvraag volledig tijdskrediet Aanvraag volledig tijdskrediet Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve

Nadere informatie

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de tussenkomst van de RVA genieten: -- om bijstand te verlenen aan een ernstig

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in een openbare dienst

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in een openbare dienst 0 Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in een openbare dienst Dankzij een gewone loopbaanonderbreking in de openbare diensten, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf of voor uw naasten.

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet 1/5

Aanvraag tijdskrediet 1/5 Aanvraag tijdskrediet 1/5 Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve

Nadere informatie

Aanvraag voltijds tijdskrediet met motief

Aanvraag voltijds tijdskrediet met motief Aanvraag voltijds tijdskrediet met motief Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief 1

Tijdskrediet met motief 1 Tijdskrediet met motief 1 Reden Hoelang waarden Beperkingen / uitbreidingen Vlaamse premie RVA uitkeringen (bruto netto) MOTIEF ZORG 1. opvoeding van kinderen

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Betreft : infoblad van de RVA T19 -Infoblad werknemers - ouderschapsverlof

Betreft : infoblad van de RVA T19 -Infoblad werknemers - ouderschapsverlof B 346/12 P/AD/GL/SVB Brussel, 16 augustus 2012 Uw corresp.: Guy Leten (317) AAN DE CENTRALES AAN DE GEWESTELIJK SECRETARISSEN T.A.V. DE DIENSTEN WERKLOOSHEID ARBEIDSRECHT WERKLOZENWERKING Betreft : infoblad

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

Aanvraag voltijds tijdskrediet

Aanvraag voltijds tijdskrediet Aanvraag voltijds tijdskrediet Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof kunt u meer tijd doorbrengen met uw jonge

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet met motief

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet met motief Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet met motief Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ?

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet 1/5 Oude reglementering

Aanvraag tijdskrediet 1/5 Oude reglementering Aanvraag tijdskrediet 1/5 Oude reglementering Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet 1/5 Oude reglementering

Aanvraag tijdskrediet 1/5 Oude reglementering Aanvraag tijdskrediet 1/5 Oude reglementering Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor

Nadere informatie

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en daarbij een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen. Met dit formulier kunt u onderbrekingsuitkeringen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: ouderschapsverlof medische bijstand palliatief verlof

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: ouderschapsverlof medische bijstand palliatief verlof Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: ouderschapsverlof medische bijstand palliatief verlof Indien u de voorwaarden wilt kennen om onderbrekingsuitkeringen te bekomen of indien u andere inlichtingen

Nadere informatie

Aanvraag voltijds tijdskrediet Oude reglementering

Aanvraag voltijds tijdskrediet Oude reglementering Aanvraag voltijds tijdskrediet Oude reglementering Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand

Nadere informatie

Aanvraag voltijds tijdskrediet

Aanvraag voltijds tijdskrediet Aanvraag voltijds tijdskrediet Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

U wilt daarbij een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen. Met dit formulier kunt u de onderbrekingsuitkeringen aanvragen.

U wilt daarbij een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen. Met dit formulier kunt u de onderbrekingsuitkeringen aanvragen. Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE ---------------- 9 november 2005 1.984-1 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02

Nadere informatie

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit. Hij is echt oud en versleten. Zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft en hij de deur niet

Nadere informatie

Publicatiedatum: 6 februari 2012

Publicatiedatum: 6 februari 2012 Publicatiedatum: 6 februari 2012 Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo wordt een langere loopbaan vereist

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken: - om meer tijd door te brengen met uw

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof

Nadere informatie

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO.

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. Nr. 1000 Brussel, 6 februari 2012 BETREFT: NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. De voorwaarden om recht te hebben op tijdskrediet met uitkeringen worden strenger. Die uitkeringen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVANGING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVANGING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 VAN 14 FEBRUARI 2001 TOT IN- VOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Op Stapel april Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel april Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2016-04 18 april 2016 18-04-2016 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVAN- GING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 VAN 14 FEBRUARI 2001

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVAN- GING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 VAN 14 FEBRUARI 2001 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVAN- GING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 VAN 14 FEBRUARI 2001 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAANVER-

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremies voor de privé sector Zorgkrediet - Opleidingskrediet - Onderneming in moeilijkheden

Vlaamse aanmoedigingspremies voor de privé sector Zorgkrediet - Opleidingskrediet - Onderneming in moeilijkheden Vlaamse aanmoedigingspremies voor de privé sector Zorgkrediet - Opleidingskrediet - Onderneming in moeilijkheden Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen werk en privéleven. Daarnaast

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Aanvraag tijdskrediet landingsbanen U wilt uw prestaties verminderen tot een 1/2-tijdse betrekking of met 1/5 tot aan de pensioenleeftijd in de privésector. Met dit formulier kunt u een 1/2-tijds of een

Nadere informatie

Ouderschapsverlof en andere thematische verloven

Ouderschapsverlof en andere thematische verloven Ouderschapsverlof en andere thematische verloven Ouderschapsverlof en andere thematische verloven D/1831/2017/21/1 2 V.U. Brochure : Mario Coppens, A5 Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 10/2017 inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet 12-01-2015 In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014 is de reglementering rond tijdskrediet gewijzigd vanaf 01.01.2015. Om de reglementering

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie