Projectenbundel Ondernemerschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectenbundel Ondernemerschap"

Transcriptie

1 Projectenbundel Ondernemerschap

2

3 Inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding Het EQUAL-programma Opzet en doel van de bundel Thema Leren en Werken 12 2 Projectbeschrijvingen 13 3 Index 71 4 Informatie en advies 76 P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P 3

4 Voorwoord Geachte lezer, Hierbij heb ik het genoegen u de EQUAL-projectenbundel voor de tweede tranche te presenteren. Deze bundel bestaat uit vijf afzonderlijke delen. Voor een duidelijk herkenbare thematische samenhang, zijn de Nederlandse projecten in de tweede tranche van EQUAL namelijk geclusterd naar vijf aandachtsgebieden. De thema s sluiten aan bij de vijf Nationaal Thematische Netwerken (NTN s). In de vijf bundels zijn de EQUAL-projecten voor de tweede tranche beschreven. Als u alle tweede tranche projecten langsloopt, dan zal u opvallen dat de projecten vrij divers zijn, zowel qua thematiek en doelgroepen waarop ze zich richten, als qua organisatorische aanpak. Wat de projecten gemeen hebben is dat ze gericht zijn op het ontwikkelen en uittesten van vernieuwende instrumenten en methoden om ongelijkheid en discriminatie op de arbeidsmarkt te voorkomen en te bestrijden. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoopt dat u de benodigde inspiratie uit deze projecten opdoet voor uw eigen activiteiten. Doelstellingen van het EQUAL-programma zijn immers het breed bekend maken van vernieuwingen (disseminatie) en deze vernieuwingen uiteindelijk integreren in regulier beleid (mainstreaming). Veel is hierbij al geleerd van 4 P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P

5 de ervaringen van de projecten uit de eerste tranche EQUAL. De tweede tranche projecten staan nu aan het begin van actie 2, de daadwerkelijke uitvoering van het project, dit betekent dat er nog niet direct sprake is van te verspreiden resultaten. De nabije toekomst zal uitwijzen hoe de projecten zich gaan ontwikkelen en welke best practices ze op gaan leveren. Dit is een spannend proces. Door middel van deze afzonderlijke projectenbundels willen we u laten kennis maken met de EQUAL-projecten van collega-aanvragers en de zichtbaarheid van alle EQUAL-projecten vergroten. Op deze wijze willen we de verspreiding van vernieuwende methoden stimuleren. Rest mij nog een ieder te bedanken die aan de totstandkoming van deze bundels heeft meegewerkt en u veel profi jt toe te wensen van de inhoud van de bundels. Met vriendelijke groet, Korrie Louwes, Directeur Agentschap SZW September 2005 P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P 5

6

7 1 Inleiding 1.1 Het EQUAL-programma EQUAL is een programma van het Europees Sociaal Fonds (ESF). De Europese Unie biedt met het Communautaire Initiatief EQUAL de mogelijkheid om over de periode 2000 tot en met 2006 met Europese subsidie in de lidstaten van de EU vernieuwende initiatieven te ontwikkelen gericht op het creëren van gelijke kansen en het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt. Met EQUAL- subsidie zijn experimentele projecten opgezet om discriminatie tegen te gaan op grond van bijvoorbeeld geslacht, ras, etnische afkomst, godsdienst of levensovertuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt Nederland kent verschillende problemen op de arbeidsmarkt. Er zijn nog steeds groepen (langdurig) werklozen, vooral onder laagopgeleiden en etnische minderheden. Daarnaast is er een lage participatiegraad van ouderen, vrouwen en arbeidsgehandicapten. Met het reguliere arbeidsmarktbeleid worden groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt niet allemaal bereikt. Met EQUAL-subsidie zijn werkgelegenheidsprojecten opgezet om te experimenteren met vernieuwende oplossingen voor arbeidsmarktknelpunten. De regeling ESF-EQUAL 2004 in Nederland De programmaperiode van EQUAL is opgedeeld in twee periodes van drie jaar. De eerste tranche EQUAL liep, in verband met de mogelijkheid tot verlenging, door tot medio mei De 95 Nederlandse projecten die in de eerste tranche zijn toegelaten tot actie 2/3, vindt u in de EQUALprojectenbundel; Geselecteerde projecten voor actie 2/3 die in mei 2003 is uitgekomen. In 2004 is de tweede tranche van EQUAL van start gegaan. Voor de tweede tranche is er een nieuwe regeling opgesteld, namelijk de regeling ESF-EQUAL In deze bundel zijn de tweede tranche projecten op het onderwerp Ondernemerschap opgenomen. Nadere uitleg over de opzet van deze projectenbundel vindt u hieronder. Het EQUAL-programma bestaat uit negen thema s. Nederland heeft ervoor gekozen alle thematische terreinen te selecteren, omdat experimenten op deze terreinen een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van de belangrijkste beleidsopgaven. Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is bij alle P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P 7

8 thema s van essentieel belang. De negen EQUAL-thema s zijn: A - Verbeteren van de (her)intredemogelijkheden op de arbeidsmarkt; B - Bestrijden van racisme op de arbeidsmarkt; C - Scheppen van mogelijkheden om een bedrijf te starten; D - Versterken van de sociale economie, in het bijzonder de maatschappelijke dienstverlening, waarbij de nadruk wordt gelegd op uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen en de verbetering van de kwaliteit daarvan; E - Scholing, bevordering combinatie werken/leren en bevordering van integrerende manieren van werken; F - Versterking van het vermogen van bedrijven en mensen om gebruik te maken van informatietechnologie en andere technologieën; G - Combinatie van arbeid en zorg; H - Verkleining van horizontale en verticale segregatie (genderkloof); I - Asielzoekers. Uitgangspunten van EQUAL Om de doelstellingen van het programma EQUAL te bewerkstelligen is een aantal uitgangspunten geformuleerd voor de uitvoering van de projecten. Nederland wil met behulp van EQUAL vernieuwingen in het arbeidsmarktbeleid tot stand brengen. Voor de bepaling of binnen EQUAL sprake is van een project met een vernieuwend karakter geldt als maatstaf dat een werkwijze wordt aangereikt waarmee de effectiviteit van het reguliere beleid substantieel kan worden verbeterd, dan wel voorzien wordt in een (beleids) behoefte waar nog geen maatregel voor handen is. Het kan dus gaan om geheel nieuwe benaderingen maar ook om van elders overgenomen elementen. Als van dat laatste sprake is en de projecten min of meer aanpassingen zijn of combinaties van bestaande instrumenten, zal zwaar meewegen of het project een meerwaarde heeft ten opzichte van bestaand beleid. Het is belangrijk duidelijk aan te geven welk structureel knelpunt het project aanpakt en hoe zij de door hen bedachte innovatie in de praktijk gaat toetsen. Projecten die het vervolg zijn op een eerder uitgevoerd project worden in beginsel niet als innovatief aangemerkt, tenzij de bestaande activiteit dermate wordt gewijzigd of uitgebreid dat er sprake is van een aanmerkelijke verandering ten opzichte van, of aanvulling op de oorspronkelijke opzet. In beginsel kan het om een grote variëteit aan mogelijke verbeteringen gaan. Ter illustratie een paar voorbeelden: een nieuwe aanpak bij de bemiddeling van een bepaalde doelgroep naar werk; een wijziging van het curriculum van een opleiding om deze toegankelijker te maken voor een bepaalde doelgroep; 8 P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P

9 de ontwikkeling van een CD-ROM om een cursus op visuele wijze te geven, waardoor deze gemakkelijker te volgen is voor mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen; het opzetten van een overlegstructuur tussen bij de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid betrokken instanties die daarvoor niet of onvoldoende samenwerkten. Een essentiële voorwaarde voor EQUAL-subsidie is dat er gewerkt wordt in zogenoemde ontwikkelingspartnerschappen (OP s). In deze samenwerkingsverbanden zijn de relevante hoofdrolspelers, zoals overheidsinstellingen, arbeidsmarkttoeleiders, niet-gouvermentele organisaties (NGO s), het bedrijfsleven, belangenorganisaties en de sociale partners vertegenwoordigd. De partners in het OP moeten representatief zijn voor het gekozen thema of de gekozen doelgroep. Ze moeten samen in staat zijn om de uitgangspunten van EQUAL te realiseren. De samenwerking tussen betrokken actoren in het partnerschap zal het mainstreamingsproces vergemakkelijken, omdat de verschillende standpunten van de actoren een meer genuanceerde oplossing van de geconstateerde problemen opleveren. Het betrekken van meerdere partijen in het OP staat er tevens garant voor dat er op verschillende manieren verspreiding van ontwikkelde vernieuwingen naar een groter publiek plaatsvindt. Om innovaties in het werkgelegenheidsbeleid succesvol te laten verlopen is het nodig dat vernieuwingen niet alleen worden ontwikkeld, maar ook, indien succesvol gebleken, verder worden verspreid (disseminatie). Mainstreaming is een strategie om één bepaald aspect te integreren in het reguliere beleid en in de manier van werken van organisaties. Het mainstreamen van succesvolle methodieken is een centraal onderdeel van de EQUALactiviteiten om de ontwikkelde verbeteringen ter bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt een brede invloed op het reguliere beleid te geven. Transnationaliteit is een verplicht element voor EQUAL-projecten. Ontwikkelingspartnerschappen in de diverse lidstaten zetten een transnationaal samenwerkingsverband op.transnationale samenwerking in EQUAL kan vernieuwende impulsen in het nationale en het Europese werkgelegenheidsbeleid bewerkstellingen. De landen kunnen leren van elkaars ervaringen op het terrein van de arbeidsmarkt. Het empowerment-beginsel is voor de ontwikkeling van nieuw beleid P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P 9

10 van belang. Empowerment houdt in dat degenen die belang hebben bij de implementatie van de activiteiten ook deel moeten hebben aan de besluitvorming. Dit kan op twee niveau s zijn geoperationaliseerd. Allereerst op het niveau van het ontwikkelingspartnerschap door daarin belangenorganisaties en NGO s als vertegenwoordigers van hun belangengroepen op te nemen. Ten tweede kan empowerment plaatsvinden op deelnemersniveau door individuen uit de doelgroep rechtstreeks inbreng te laten hebben bij de gang van zaken in het project. Fasen in een EQUAL- project Een EQUAL-project bestaat uit drie fasen of acties. De eerste actie betreft actie 1. Dit is de fase van voorbereiding. Een tot actie 1 toegelaten project dient in deze fase het globale projectplan verder uit te werken en het Ontwikkelingspartnerschap en het transnationale partnerschap te formaliseren via een Overeenkomst Ontwikkelingspartnerschap en de Transnationale Samenwerkingsovereenkomst, in het Engels Transnational Cooperation Agreement (TCA) genoemd. Indien het project wordt toegelaten tot de volgende twee acties (actie 2 en 3), dan vindt in actie 2 de feitelijke uitvoering van het project plaats en tenslotte in actie 3 dienen de resultaten van het project breed bekend te worden gemaakt (disseminatie) en, indien doelmatig, in het beleid te worden ingepast (mainstreaming). Overigens kan actie 3 gelijktijdig met actie 2 lopen. 1.2 Opzet en doel van de bundel Voor een duidelijk herkenbare thematische samenhang, zijn de Nederlandse projecten in de tweede tranche van EQUAL geclusterd naar vijf aandachtsgebieden. In deze projectenbundel vindt u de projecten die zijn ondergebracht onder het thema Ondernemerschap. De overige vier projectenbundels hebben de thema s: Gelijke Kansen, Activering, Leren en Werken en Integratie en Arbeidsmarkt. De thema s sluiten aan bij de vijf Nationaal Thematische Netwerken (NTN s). Zoals hiervoor al is aangegeven, is een belangrijk uitgangspunt bij EQUAL dat de vernieuwingen worden verspreid (disseminatie) en dat nieuwe methodieken in regulier beleid worden geïmplementeerd (mainstreaming). De NTN s zijn opgericht om het Ministerie van SZW en projectuitvoerders te ondersteunen bij deze activiteiten. De opdracht aan de NTN s luidt: selecteer uit de projectresultaten succesvolle methoden en leerervaringen en doe hierover aanbevelingen voor een bredere implementatie. 10 P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P

11 Per project zijn de projectnaam, het projectnummer en de contactgegevens van de aanvrager opgenomen. Tevens is de doelstelling beschreven, is aangegeven op welke doelgroepen het project zich richt en wat de beoogde resultaten van het project zijn. Ook worden per project kort de plannen ten aanzien van mainstreaming en disseminatie beschreven. Ten slotte zijn per project de gegevens met betrekking tot de partnerschappen opgenomen. Dit betreft ten eerste de samenstelling van het ontwikkelingspartnerschap (OP), waarin de partners zijn genoemd die naast de aanvrager in het OP van het project participeren. Ten tweede zijn per project de transnationale partners opgenomen waarmee het project een Transnational Cooperation Agreement (TCA) is aangegaan en kunt u de naam en de identifi catiecode (TCA Id code) van de TCA vinden. Uitgebreide achtergrondinformatie over de transnationale partners en samenwerkingsverbanden kunt u vinden via de unieke identifi catiecodes van de Transnational Cooperation Agreements (TCA s) en de projectnummers van de betrokken transnationale partners in de EQUAL Common Data Base (ECDB). Deze database vindt u op de website van de Europese Commissie: en deze website is tevens toegankelijk via de site van het Agentschap SZW: De beschreven opzet maakt de bundel geschikt voor gebruik door de beide doelgroepen van deze publicatie: Projectaanvragers en -uitvoerders, die baat kunnen hebben bij uitwisseling van kennis en ervaringen met organisaties die zich bezig houden met vergelijkbare projecten; Nederlandse en Europese beleidsmakers en overige geïnteresseerden die voor de verdere (beleids)ontwikkeling rondom een bepaald thema gericht kennis kunnen nemen van experimentele ervaringen die daarmee in EQUAL-projecten zijn en worden gedaan. Deze bundel is een instrument om de mainstreaming van projectresultaten te ondersteunen. Om de doorwerking van projectervaringen naar het reguliere beleid en uitvoering verder te stimuleren, organiseert het agentschap samen met het kerndepartement en de NTN s gedurende de looptijd van het EQUAL-programma verschillende (thematische) activiteiten. P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P 11

12 1.3 Thema Ondernemerschap Diverse doelgroepen, zoals langdurig werklozen, allochtonen en arbeidsgehandicapten, slagen er om uiteenlopende redenen niet in via een baan in loondienst volwaardig te participeren op de arbeidsmarkt, maar zouden dit mogelijk wel kunnen door middel van een eigen bedrijf. Ondernemerschap bevordert de werkgelegenheid en draagt daarmee in sterke mate bij aan het bevorderen van economische groei. Ondernemerschap stimuleert niet alleen economische groei, maar ook bijvoorbeeld individuele ontplooiing, emancipatie van vrouwen en integratie van etnische minderheden. Binnen het thema Ondernemerschap zijn EQUAL-projecten te vinden die op diverse manieren de benodigde randvoorwaarden scheppen en mensen stimuleren om een eigen bedrijf te starten. Een aantal projecten richt zich op beïnvloeding van de cultuur rond ondernemerschap, door bijvoorbeeld in het onderwijs de mogelijkheden van zelfstandig ondernemerschap nadrukkelijk te belichten en voor te bereiden. Daarnaast zijn er projecten die bij de reïntegratie van achtergestelde groepen het zelfstandig ondernemerschap als een serieuze mogelijkheid betrekken en maatwerkondersteuning bieden. Andere projecten richten zich specifi ek op nieuwe ondernemerschapsvormen op het platte land. Ook bevat dit thema projecten die de hoge administratieve lasten van ondernemerschap aanpakken, door een betere afstemming tussen uitvoeringsorganisaties (gemeenten, UWV, CWI). Tenslotte bevat het thema Ondernemerschap projecten die gericht zijn op het versterken van de sociale economie. Nederland wil de werkgelegenheid bevorderen in de sociale economie door maatschappelijk nuttige activiteiten te combineren met het aanbieden van professionele begeleiding. Deze begeleiding is erop gericht om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen en arbeidsongeschikten, via maatschappelijk zinvolle activiteiten en/of herstel van hun zelfredzaamheid ( empowerment ) toe te leiden naar werk. 12 P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P

13 2 Projectbeschrijvingen

14

15 Project Aanvrager Contactpersoon Bevorderen economische zelfstandigheid van allochtone vrouwen 2004/EQC/0003 Stichting Zwarte Zaken Vrouwen Nederland Lyonstraat AJ Rotterdam Mevrouw F. Russel Doel Het organiseren van activiteiten van zwarte zakenvrouwen teneinde zelfstandig ondernemerschap onder allochtone vrouwen te stimuleren. Doelgroep Niet-westerse allochtone vrouwen, die moeilijkheden ondervinden bij toetreding op de arbeidsmarkt. Deelnemers 200 Looptijd project t/m Beoogde resultaten Met dit project worden de volgende resultaten beoogd: Een landelijke Databank, die inzicht geeft in allochtone ondernemingen en ondernemers. Workshops en netwerken. Effectieve begeleiding van allochtone ondernemers door de Kamer van Koophandels en gemeenten. Aangepast voorlichtingsmateriaal en aangepast startersbeleid gericht op allochtone ondernemers. Coaching en training startende ondernemers. Verbeterde kennis bij allochtone ondernemers van wet- en regelgeving. Verbeterde kwaliteit van de allochtone ondernemer en haar onderneming. Verbetering van het rendement van de onderneming en het inkomen van de ondernemer. Bijeenkomsten met gemeenten en overheid. Verbetering van huisvestingsmogelijkheden en een professionelere omgeving. P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P 15

16 Mainstreaming/Disseminatie Mainstreaming De ontwikkelingspartners zullen de ontwikkelde methodes in hun eigen werkwijze integreren. Geconstateerde knelpunten zullen in overleg met andere organisaties opgepakt worden. Disseminatie De volgende activiteiten zullen worden uitgevoerd om de projectresultaten te verspreiden: transnationale uitwisseling van kennis en ervaringen, nieuwe innovatieve benaderingen en nieuwe methodieken; interactieve website; diverse bijeenkomsten (workshops); publicaties in vakbladen en kranten. Partnerschappen Samenstelling ontwikkelingspartnerschap E-Quality expertisecentrum gender en etniciteit Ministerie van Economische Zaken Kamer van Koophandel Rotterdam Transnationale partners Italië: Per un imprenditorialità interetnica, IT-IT-S2-MDL-083 Frankrijk: DE LA MIGRATION... A LA CREATION D ACTIVITE, FR-NPC Verenigd Koninkrijk: Minority Businesses- Diaspora Interchange UKgb-121 Transnational Cooperation Agreement (TCA) Titel: Interethnical entrepreneurship TCA Id code: P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P

17 Project Aanvrager Contactpersoon Roma in business 2004/EQC/0006 Gemeente Capelle aan den IJssel Postbus AB Capelle a/d IJssel De heer C. Tholen Doel De opzet van dit project is om met 25 deelnemers een traject te doorlopen richting een eigen bedrijf, dat zich richt op de export van gebruikte goederen uit Nederland naar de afzetmarkt in Roma-thuislanden als Hongarije, Roemenië en Slowakije. Doelgroep Bewoners in Capelle aan den IJssel die tot de Roma-groep behoren. Deelnemers 25 Looptijd project t/m Beoogde resultaten Met dit project worden de volgende resultaten beoogd: een uitgewerkte methodiek betreffende de aanpak van het Roma-project; een lespakket voor moeilijke doelgroepen; een plan voor het bijbrengen van praktische ondernemersvaardigheden; de deelnemers zullen aan het einde van het project in staat zijn om voldoende inkomsten te verwerven uit de opbrengsten van een of meer bedrijfjes. Zij zullen daardoor geen beroep meer hoeven doen op de bijstand. Mainstreaming/Disseminatie Mainstreaming Dit project wil een gedrags- en mentaliteitsverandering teweeg brengen en deze verankeren in bestaand beleid van constructieve, integrale aandacht voor P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P 17

18 Roma en andere moeilijk bereikbare groepen. Mainstreamingactiviteiten zijn onder andere expertmeetings, werkbezoeken aan andere projecten en het inschakelen van een klankbordgroep. Disseminatie Om projectresultaten te verspreiden worden verschillende acties ondernomen. Zo wordt een website ontwikkeld en worden diverse publicaties geschreven. Bijvoorbeeld een methodiekomschrijving of evaluatie rapportages. Daarnaast wordt een nieuwsbrief verstuurd en worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd, met andere projecten met een vergelijkend perspectief. Of met vertegenwoordigers van Romagemeenschappen. De bevindingen en ervaringen van het project worden vastgelegd in een eindrapportage. Partnerschappen Samenstelling ontwikkelingspartnerschap Stichting OMIJ Rijnmond FORUM ROC Zadkine GGD Rotterdam en omstreken Gemeente Rotterdam SoZaWe Stabij Transnationale partners Hongarije: Második Esély a Vásárosnaményi kistérségben, HU-33 Polen: Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Przedsi?biorczości Romów KXETANES - RAZEM, PL-9 Transnational Cooperation Agreement (TCA) Titel: Give Change a Chance TCA Id code: P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P

19 Project Aanvrager Contactpersoon Gewoon Ondernemen 2004/EQC/0008 Favor Projecten B.V. Terpeborch AG Rosmalen Mevrouw drs. A. Pijnappel-Valentijn Doel Het stimuleren en implementeren van innovatieve toeleidingstrajecten naar het ondernemerschap voor arbeidsgehandicapten. Ten behoeve van het creëren van nieuwe additionele werkgelegenheid in de vorm van maatschappelijke ondernemingen en zelfstandig ondernemerschap. Doelgroep Arbeidsgehandicapten Deelnemers 50 Looptijd project t/m Beoogde resultaten Met dit project worden de volgende resultaten beoogd: Toeleiding, scholing, training en coaching van minimaal 50 arbeidsgehandicapten naar het ondernemerschap. Ontwikkeling van een Stichting Gewoon Ondernemen gericht op kennisdeling, mentoring en bedrijfscontacten voor startende en gevestigde ondernemers uit de doelgroep. Duurzame verbetering van de beeldvorming van arbeidsgehandicapte ondernemers. Inzicht in de effectiviteit en waardering van Persoonsgebonden Reïntegratiebudgetten in vergelijking met Reïntegratie-Overeenkomsten voor ondernemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Inventarisatie van de faal- en succesfactoren voor de toeleiding naar duur zaam en voldoende loonvormende ondernemerschap door arbeidsgehandicapten. P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P 19

20 Inzicht in haalbaarheid van combinaties niet-commerciële en commerciële dienstverlening voor de doelgroep. Ontwikkelen van instrumenten om het zelfstandig ondernemerschap van de doelgroep mogelijk te maken (e-learning, coaching). Mainstreaming/Disseminatie Mainstreaming Naar aanleiding van de projectresultaten worden beleidsadviezen gegeven aan instanties in het veld. Te denken valt aan de UWV s en reïntegratiebedrijven. Ook aan organisaties van de doelgroep zoals MEE en Sociale Werkvoorziening. Disseminatie Door middel van een periodieke nieuwsbrief worden projectresulaten verspreid. Daarnaast wordt een rapportage over het project opgesteld en wordt een website bijgehouden over de voortgang van het project. Doelgroepen voor disseminatie zijn projectdeelnemers, OP-partners, organisaties van de doelgroep en organisaties ten dienste van ondernemingen op de arbeidsmarkt als de Kamer van Koophandel en RPA s. Partnerschappen Samenstelling ontwikkelingspartnerschap Provincie Noord-Brabant BZW Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging Stichting Gewoon Ondernemen POG Brabants centrum voor gehandicaptenbeleid Transnationale partners Italië: SPRING OUT, IT-IT-G2-EMI-011 Tsjechië: group for social fi rm development, CZ-64 Duitsland: PRO-FIT für Augsburg - Mehrwert schaffen im Stadt-Quartier, DE-XB BY/206 Frankrijk: PROLOGE, FR-IDF Frankrijk: BOULEVARD DES INITIATIVES, FR-NPC Verenigd Koninkrijk: Euro Enterprise Evolutions, UKgb P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P

21 Transnational Cooperation Agreement (TCA) Titel: BUILDING BRIDGES between people, policies and enterprises TCA Id code: 3938 P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P 21

22 Project Aanvrager Contactpersoon Duurzaam van start 2004/EQC/0010 Gemeente Tilburg Postbus LA Tilburg Mevrouw L. Bathgate Doel Het project wil faciliteiten voor het starten van een eigen onderneming breed toegankelijk maken, met name voor mensen in een uitkeringssituatie. Daarnaast wil men bestaande ondernemers ook begeleiding bieden en dienstverlening op tijd bereikbaar maken voor ondernemers in meer kwetsbare bestaansfasen. Doelgroep Uitkeringsgerechtigden bij de gemeente Tilburg en UWV, waaronder ouderen met een arbeidsbeperking en (allochtone)vrouwen. Ondernemers die gebruik maken van de BbZ-regeling. Overige ondernemers die bij Startersadvies een oriëntatietraject volgen. Deelnemers 400 Looptijd project t/m Beoogde resultaten Het project is opgedeeld in deelprojecten. De beoogde resultaten per deelproject zijn: Deelproject 45+: Een aanpak die de uitstroommogelijkheden vergroot voor oudere werklozen en arbeidsgehandicapten, met zelfstandig ondernemerschap als extra uitstroommogelijkheid. Deelproject Seminars ondernemersvaardigheden: Trainingen voor de startende ondernemer, onder andere een training ondernemersvaardigheden. Aan het einde van het project moet een zestal seminar ontwikkeld zijn van elk twee dagdelen. Deelproject Ondersteuning bij Multicultureel Bedrijfsverzamelgebouw: Een 22 P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P

23 ondersteunend aanbod voor startende ondernemers die vanuit de reguliere inburgeringactiviteit kunnen en willen doorstromen als zelfstandig ondernemer. Deelproject Mentortrajecten: Een laagdrempelige ingang voor starters naar een netwerk en/of mentor. Mainstreaming/Disseminatie Mainstreaming Aan het einde van het project, afhankelijk van de resultaten, wordt bepaald hoe het project wordt gemainstreamed. Nu is nog onduidelijk wie interesse zal hebben in het project. Disseminatie Projectresultaten worden verspreid via internet, sectorale vakbladen en in eigen publicaties van de partners in het OP. Ook tijdens bijeenkomsten en een nationaal slotsymposium. Partnerschappen Samenstelling ontwikkelingspartnerschap UWV Directoraat Inkoop Reïntegratie Stichting Experimenten Werkgelegenheid Netwerk Midden Brabant Transnationale partners Finland: OPT IN TO WORK- Employment in the Joensuu Region EQUAL, FI-62 Italië: ARTECNO Donne, Turismo, Ruralità, Ambiente, IT-IT-G2-SIC-116 Polen: Partnerstwo dla edukacji i samodzielności ekonom. stow. i mieszkańców wsi, PL-52 Nederland: Sociaal Contract, NL-2004/EQD/0001 Transnational Cooperation Agreement (TCA) Titel: S.O.A.P.S. TCA Id code: 4020 P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P 23

24 Project Aanvrager Contactpersoon Etnische ondernemers in de media 2004/EQC/0012 Stichting Mira Media Mariaplaats 3-1 hoog 3511 LH Utrecht De heer E. Klute Doel Gelijkwaardige participatie van etnische mediaprofessionals op de media arbeidsmarkt nastreven middels het bevorderen van etnisch ondernemerschap. Doelgroep Allochtone mediaprofessionals en starters in de media in de leeftijd van 20 tot 45 jaar. Zij maken veelal deel uit van de tweede en derde generatie migranten. Tot deze groep behoren onder andere: etnische mediaprofessionals die de meeste tijd niet binnen mediafuncties werken, maar ander werk doen omdat ze in de mediasector geen werk kunnen vinden; freelancers, zzp ers -zelfstandige zonder personeel- en ondernemers zonder personeel uit etnische groepen; startende media-ondernemers uit etnische groepen. Deelnemers 300 Looptijd project t/m Beoogde resultaten Met dit project worden de volgende resultaten beoogd: Een fi nancieel zelfstandig samenwerkingsverband met een centraal coördinatie en informatie punt (helpdesk) en een dienstverlenende website; gebundelde expertise ten behoeve van de helpdesk; Een overzicht van fi nancieringsmogelijkheden; Een toegesneden voorlichtingsaanbod bestaande uit twee voorlichtings- 24 P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P

25 bijeenkomsten per jaar, een scholingsaanbod op maat en een vraaggericht ondersteuningsaanbod; Een organisatie voor belangenbehartiging van de doelgroep; Zicht op mogelijkheden tot het oprichten van een participatiefonds voor etnische ondernemers in de media. Mainstreaming/Disseminatie Mainstreaming Relevante partijen in het veld moeten zich bewust worden van de noodzaak tot aandacht voor een specifi ek aanbod voor informatie, voorlichting en ondersteuning ten behoeve van etnische ondernemers in de media. Daarnaast moeten zij inzien dat het noodzakelijk is het reguliere aanbod te interculturaliseren. Ook moeten partijen in het veld bereid zijn een structurele bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en in stand houden van een maatgericht ondersteuningsaanbod ten behoeve van etnische ondernemers in de media. Daarnaast moeten fi nanciële mogelijkheden voor etnische ondernemers in de media verruimd worden in de vorm van een participatiefonds. Disseminatie Resultaten en ervaringen van projectactiviteiten worden op verschillende wijzen gedissemineerd. Via de website, thematische voorlichtingsbijeenkomsten, artikelen in bladen van deelnemende organisaties en een ingestelde helpdesk. Partnerschappen Samenstelling ontwikkelingspartnerschap FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling Kamer van Koophandel Utrecht ONLINE/More Colour in the Media NFTVM, Vereniging van Nieuwe Film & TV Makers Transnationale partners Frankrijk: PLURIEL.MEDIA (PROMOUVOIR LA LUTTE CONTRE LE RACISME POUR L INSERTION ET L EGAL, FR-NAT Verenigd Koninkrijk: Audio Visual Entrepreneurship, UKgb-143 P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P 25

Notitie toetsingsprocedure Initiële aanvraag EQUAL

Notitie toetsingsprocedure Initiële aanvraag EQUAL Notitie toetsingsprocedure Initiële aanvraag EQUAL Het totale proces: algemeen Bij de beoordeling van de aanvraag door het Agentschap SZW worden twee toetsingsmomenten onderscheiden. initiële aanvraag

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s' GRAVENHAGE. EQUAL resultaten eerste tranche

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s' GRAVENHAGE. EQUAL resultaten eerste tranche Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s' GRAVENHAGE Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid EQUAL. EQUAL Europese subsidies ter bestrijding van discriminatie en ongelijkheid op de arbeidsmarkt

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid EQUAL. EQUAL Europese subsidies ter bestrijding van discriminatie en ongelijkheid op de arbeidsmarkt Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid EQUAL EQUAL Europese subsidies ter bestrijding van discriminatie en ongelijkheid op de arbeidsmarkt 1 Inhoudsopgave Inleiding Wat is EQUAL? 4 Wat zijn de

Nadere informatie

ondernemerschap vanuit een bij opleidingskeuze achterstandspositie.(ondernemerschap Wajonger ) (Activering) thuislozen (Activering)

ondernemerschap vanuit een bij opleidingskeuze achterstandspositie.(ondernemerschap Wajonger ) (Activering) thuislozen (Activering) Bijlage II: OVERZICHT AANBEVELINGEN NATIONAAL THEMATISCHE NETWERKEN Toelichting De aanbevelingen van de NTN s zijn onder eigen verantwoordelijkheid en naar eigen inzicht van ieder NTN opgesteld. Dit heeft

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Nieuwe wegen naar ondernemerschap

Nieuwe wegen naar ondernemerschap Nieuwe wegen naar ondernemerschap Uitnodiging Slotsymposium NTN Ondernemerschap Maandag 21 maart 2005 14.00 18.00 uur Madurodam George Maduroplein 1 Den Haag Voor wie Beleidsmakers op het terrein van ondernemerschap,

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Europees Sociaal Fonds Ondernemen INHOLLAND biedt haar kennis, vraagt uw expertise Samen boeken we winst Dubbele winst Welke zaken houden uw organisatie bezig?

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands Programma-document Europees Sociaal Fonds EQUAL Periode 2000-2006

Samenvatting Nederlands Programma-document Europees Sociaal Fonds EQUAL Periode 2000-2006 Samenvatting Nederlands Programma-document Europees Sociaal Fonds EQUAL Periode 2000-2006 Bestrijding discriminatie en ongelijkheid op de arbeidsmarkt Den Haag, 15 maart 2001 1 Inleiding De economische

Nadere informatie

Ondernemen is een vak

Ondernemen is een vak Ondernemen is een vak Een groot aantal studenten op het HBO loopt rond met plannen om te gaan ondernemen. Na de studie zal een aantal van hen ook daadwerkelijk een eigen bedrijf starten. Een deel van die

Nadere informatie

Nieuwe wegen naar ondernemerschap

Nieuwe wegen naar ondernemerschap Nieuwe wegen naar ondernemerschap Een overzicht van de best practices uit de eerste tranche EQUAL projecten Ondernemerschap Eindrapport EQUAL Nationaal Thematisch Netwerk Ondernemerschap Rapportage best

Nadere informatie

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien.

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Benieuwd naar de ESF-mogelijkheden voor uw gemeente? De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Radar en Raadgevend Bureau Het Grote Oost hebben een ESF-scan ontwikkeld. Middels deze ESF-scan wordt bepaald

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Onderwerp Bijdrage Project GO! Gelderland Onderneemt! Programma / Programmanummer

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING INZAKE DE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN HERINTREDENDE VROUWEN

INTENTIEVERKLARING INZAKE DE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN HERINTREDENDE VROUWEN INTENTIEVERKLARING INZAKE DE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN HERINTREDENDE VROUWEN. Stichting opleidings- & Ontwikkelingsfonds Call Centers LANDELIJK ORGAAN BEROEPSONDERWIJS. Partijen: de minister van Sociale

Nadere informatie

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Hulp aan ondernemers bij economische crisis uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 bijlage(n)

Nadere informatie

Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek

Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek Wensen, behoeften, belemmeringen en kansen van mensen met een lichamelijk handicap in Peru m.b.t. sociale en economische participatie Cisca

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

EFRO Luik Ondernemende Innovatieve Partnerschappen/Ecosystemen in Studentensteden: toelichting

EFRO Luik Ondernemende Innovatieve Partnerschappen/Ecosystemen in Studentensteden: toelichting EFRO Luik Ondernemende Innovatieve Partnerschappen/Ecosystemen in Studentensteden: toelichting Wat? Een ondernemend innovatief partnerschap ( ecosysteem ) binnen een studentenstad wordt door Agentschap

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Sociaal Fonds Financieringsinstrumenten

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Sociaal Fonds Financieringsinstrumenten vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Sociaal Fonds medegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds zijn een duurzame en efficiënte manier om te investeren in de groei

Nadere informatie

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT)

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) 1. Opzet van het onderzoek 2. Resultaten en conclusies 3. Discussie Vraagstelling 1. Welke omvang heeft intersectorale

Nadere informatie

TRANSITION FROM SCHOOL TO WORK ÜBERGANG SCHULE-BERUF. Scholing en ondersteuning bij de transitie van school naar werk in vier Europese landen

TRANSITION FROM SCHOOL TO WORK ÜBERGANG SCHULE-BERUF. Scholing en ondersteuning bij de transitie van school naar werk in vier Europese landen TSW TRANSITION FROM SCHOOL TO WORK ÜBERGANG SCHULE-BERUF Scholing en ondersteuning bij de transitie van school naar werk in vier Europese landen Samenvatting Werkgroep van het transnationale partnerschap

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING INZAKE DE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN HERINTREDENDE VROUWEN

INTENTIEVERKLARING INZAKE DE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN HERINTREDENDE VROUWEN INTENTIEVERKLARING INZAKE DE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN HERINTREDENDE VROUWEN Aanleiding voor de intentieverklaring Een stijgend aandeel vrouwen kiest ervoor na een periode van zorg voor het gezin weer tot

Nadere informatie

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE Partijen 1. Namens de onderwijsinstellingen: a. Christelijke Hogeschool Ede (CHE), vertegenwoordigd door mevrouw J. Louisa- Muller, ; b. Hogeschool Arnhem Nijmegen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SCHOLEN VOOR PRAKTIJKONDERWIJS NOORDOOST NOORD-BRABANT, MEE EN UWV

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SCHOLEN VOOR PRAKTIJKONDERWIJS NOORDOOST NOORD-BRABANT, MEE EN UWV SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SCHOLEN VOOR PRAKTIJKONDERWIJS NOORDOOST NOORD-BRABANT, MEE EN UWV 1. INLEIDING De arbeidsintegratie van jongeren met leermoeilijkheden is gebaat bij een goede regionale samenwerking.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8942 14 juni 2010 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juni 2010, nr. R&P/RA/2010/11430,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

PRESENTATIE PHOENIX... Omdat ervaring werkt!

PRESENTATIE PHOENIX... Omdat ervaring werkt! PRESENTATIE PHOENIX.. Omdat ervaring werkt! bedrijfsfilosofie KLANTGERICH T INNOVATIEF kennis en kunde ontwikkelingen kunnen voorzien doorgaande samenwerking handelen naar toekomst maatwerk vernieuwend

Nadere informatie

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde Samen werken aan werk Atlant Groep Werk met meerwaarde Binnen de Atlant Groep is alles afgestemd op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Management samenvatting Ongekend Talent De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen De managementsamenvatting van Ongekend Talent is mede mogelijk gemaakt door Equal subsidiering

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

Bijlage(n): Rapportage van de projectgroep Stimulering Ondernemerschap Onderzoek IWI naar duurzaamheid van de uitstroom

Bijlage(n): Rapportage van de projectgroep Stimulering Ondernemerschap Onderzoek IWI naar duurzaamheid van de uitstroom De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

ECONOMISCHE STIMULANS

ECONOMISCHE STIMULANS DE ZZP ER CENTRAAL Arnhem is een ondernemende stad. Met name het aantal ZZP ers is de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Bij elkaar opgeteld zijn het meer mensen dan het grootste bedrijf in Arnhem

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s Cleo-Patria staat voor een concept dat inmiddels op ca. 10-15 locaties succesvol is en wordt toegepast. De doelstelling

Nadere informatie

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! Begroting 2012-2013 WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING 2012-2013 Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015. In deze begroting

Nadere informatie

Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord oktober 2011

Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord oktober 2011 Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012-2015 19 oktober 2011 Pact Brabant 19 oktober 2011 p/a PSW s-hertogenbosch 073-6124325 f.aarten@psw.nl Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012-2015, Pact Brabant,

Nadere informatie

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010 Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt Oktober 2010 Programma 13.30 Informatie Wio, opbrengst bijeenkomst 13.45 Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt -Toelichting

Nadere informatie

Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap

Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap J. Mevissen, L. Heuts en H. van Leenen SAMENVATTING Achtergrond van het onderzoek Het verschijnsel zelfstandige zonder personeel (zzp er) spreekt tot de verbeelding.

Nadere informatie

Productencatalogus. www.ondernemrslabtwente.nl

Productencatalogus. www.ondernemrslabtwente.nl 1 Productencatalogus www.ondernemrslabtwente.nl 2 Voorwoord Ondernemerslab Het Ondernemerslab Twente is een samenwerking van het ROC van Twente en ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen). Het Ondernemerslab

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

Van school naar werk. Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk

Van school naar werk. Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk Van school naar werk Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk 1 Achtergronden Rolwijziging van UWV naar gemeente VSO/PrO van oudsher leverancier Wajongers Wie zijn deze VSO/PrO/Entree leerlingen?

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

CONCEPT-Business model Werkplein Campus

CONCEPT-Business model Werkplein Campus CONCEPT-Business model Werkplein Campus Introductie Stichting Werkplein Campus het Bildt De stichting Werkplein Campus wil door het innoveren van het beroepsonderwijs samen met het bedrijfsleven opleidingen

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Starterswijzer Breda ORIËNTATIE MARKTONDERZOEK VERGUNNINGEN HUISVESTING BEDRIJFSVOERING ONDERSTEUNING NETWERKEN

Starterswijzer Breda ORIËNTATIE MARKTONDERZOEK VERGUNNINGEN HUISVESTING BEDRIJFSVOERING ONDERSTEUNING NETWERKEN Starterswijzer Breda ORËNTAT MARKTONDRZOK VRGUNNNGN HUSVSTNG BDRJFSVORNG ONDRSTUNNG NTWRKN Ter introductie De heet nieuwe ondernemers van harte welkom. Starters geven een goede impuls aan de lokale en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 311 Zelfstandig ondernemerschap Nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 ROC van Twente - Hengelo In januari 2004 is de afdeling Handel van het toenmalige ROC Oost- Nederland, School voor Economie en ICT, locatie Hengelo - nu

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 183 BRIEF

Nadere informatie

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente Het succes van samenwerking Het project VAKwerk Doel van het project: het optimaliseren van kansen op werk door te investeren in de kansen door

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief

1 Inleiding. 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief 1 Inleiding 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief Breed maatschappelijk en politiek debat In Nederland is een breed maatschappelijk en politiek debat gaande over discriminatie en de vraag hoe dit

Nadere informatie

Trajecten starterbegeleiding in het kader van het project Gewoon Ondernemen

Trajecten starterbegeleiding in het kader van het project Gewoon Ondernemen Trajecten starterbegeleiding in het kader van het project Gewoon Ondernemen Starterbegeleiding door Wesseling Startschot Voor de professionele ondersteuning, de bedrijfsadviseur, wordt door het project

Nadere informatie

Het CENTRUM voor WERK & INKOMEN. een overzicht ten behoeve van inzicht

Het CENTRUM voor WERK & INKOMEN. een overzicht ten behoeve van inzicht Het CENTRUM voor WERK & INKOMEN een overzicht ten behoeve van inzicht Groningen, 26 januari 2001 Centrum voor Werk & Inkomen: een overzicht ten behoeve van inzicht Het Centrum voor Werk & Inkomen is er

Nadere informatie

Het belang van het BBZ: do s en don ts

Het belang van het BBZ: do s en don ts Het belang van het BBZ: do s en don ts Nieuwegein 19 juni 2013 Peter Koppe, VNG Sjon Reimink, manager ROZ groep Vereniging van Nederlandse Gemeenten Opzet workshop 1. Inleiding Peter Koppe Kader: het belang

Nadere informatie

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L H E T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L I S H É T C E N T R U M I N N E D E R L A N D V O O R L E R E N, W E R K E N E N

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen Achtergrondinformatie Man 2.0 Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen April 2010 1 Inleiding Het is het Oranje Fonds gebleken dat veel maatschappelijke

Nadere informatie

Startende ondernemers in Moerdijk 2005

Startende ondernemers in Moerdijk 2005 Startende ondernemers in Moerdijk 2005 I. Ontwikkeling startende ondernemers Aantal startende ondernemers licht gedaald In 2005 zijn in Moerdijk 136 personen een onderneming gestart 1. Dit zijn er 6 minder

Nadere informatie

Projectplan Pak je Kans Flevoland

Projectplan Pak je Kans Flevoland Projectplan Pak je Kans Flevoland Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergrond... 4 2. ProjectPak je Kans... 6 2.1 Doelgroep... 6 2.2 Doel... 6 2.3 Inhoud project... 6 Projectplan Pak je Kans 2014-2015 2

Nadere informatie

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Dinsdag 30 oktober 2012 Stichting Lezen & Schrijven Stichting Lezen & Schrijven initiatief van H.K.H. Prinses

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen Vodo50 Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Aanleiding Nederland en Groningen moeten het voor de groei van de economie vooral hebben van actieve

Nadere informatie

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning Gemeente jf Bergen op Zoom Lijst Linssen T.a.v. Mevrouw M. van Kemenade Postbus 388 ifhhhiiwi'r'himi'h

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 3.0

Projectplan MKB Roadmaps 3.0 Projectplan MKB Roadmaps 3.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. Wegens succes

Nadere informatie

Naar een duurzame regionale infrastructuur voor scholing van laaggeletterden en laagopgeleiden. Festival van het Leren 2015

Naar een duurzame regionale infrastructuur voor scholing van laaggeletterden en laagopgeleiden. Festival van het Leren 2015 Naar een duurzame regionale infrastructuur voor scholing van laaggeletterden en laagopgeleiden Festival van het Leren 2015 Europese agenda Adult Learning Waarom een Europese agenda voor Adult Learning

Nadere informatie

voor definitieve vaststelling van het subsidiebedrag in het kader van het Communautair Initiatief EQUAL Programmaperiode

voor definitieve vaststelling van het subsidiebedrag in het kader van het Communautair Initiatief EQUAL Programmaperiode Agentschap SZW Einddeclaratie voor definitieve vaststelling van het subsidiebedrag in het kader van het Communautair Initiatief EQUAL Programmaperiode 2000-2006 Eerste tranche In te dienen binnen de termijn

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 19 september 2007 Briefnummer : 2007-33.316/38/A.15, EZ Zaaknummer: 44942 Behandeld door : Punter M. Telefoonnummer : (050) 3164472 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

Actiepunt Doel Activiteiten Gewenst resultaat Het Nieuwe. Attractief winkelgebied Winkelen

Actiepunt Doel Activiteiten Gewenst resultaat Het Nieuwe. Attractief winkelgebied Winkelen 2014-01-17 Doelstellingen aanvalsplan werk en economie voor het jaar 2014 Meer innovatie Actiepunt Doel Activiteiten Gewenst resultaat Het Nieuwe Attractief winkelgebied Winkelen aanbieden. Gelderland

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor professionals

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor professionals Intersectorale mobiliteit Informatie voor professionals Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en werkgevers. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/2015.1 RIS 280270 0703532087 19 januari 2015 Stand

Nadere informatie

Maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers

Maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers Maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers Velden met een zijn verplicht. Persoonlijke gegevens In welk land bent u gevestigd? België Bulgarije

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Bijlage bij het convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer. Aan de Goede Kant van Eer

Bijlage bij het convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer. Aan de Goede Kant van Eer Bijlage bij het convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer Aan de Goede Kant van Eer 1 2 Doelstellingen project Deventer aan de goede kant van de eer Het project

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

1. WAAROM DIT HANDBOEK? 2

1. WAAROM DIT HANDBOEK? 2 2 1.1. WAAROM DIT HANDBOEK? Internationale mobiliteit wordt steeds meer een absolute noodzaak op een arbeidsmarkt waar een sterke vraag heerst naar meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Een van de

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Thema s en begrippen. Mechanismen van achterstelling en uitsluiting. Agenda. Borging van de thema s in de ESF projecten. Vragen

Thema s en begrippen. Mechanismen van achterstelling en uitsluiting. Agenda. Borging van de thema s in de ESF projecten. Vragen Thema s en begrippen Agenda Mechanismen van achterstelling en uitsluiting Borging van de thema s in de ESF projecten Vragen Film De fietsendief ABC Thema s / Begrippen 01 #Gelijke behandeling en nondiscriminatie

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Reïntegratie... een stapsgewijze benadering

Reïntegratie... een stapsgewijze benadering N A Z A R I A N & Z U I D E M A Reïntegratie... een stapsgewijze benadering Van kennis naar kunde. A C A D E M Y Nr. 12 M I J N O B J E C T I V I T E I T Waarom deze training? Wanneer je als reïntegratiecoach

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

Diversiteit Loont?! Factsheet Middelbaar Beroepsonderwijs

Diversiteit Loont?! Factsheet Middelbaar Beroepsonderwijs Diversiteit Loont?! Factsheet Middelbaar Beroepsonderwijs Inleiding In opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt heeft EIM onderzoek gedaan naar de meerwaarde van diversiteitsbeleid in het onderwijs.

Nadere informatie