Projectenbundel Ondernemerschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectenbundel Ondernemerschap"

Transcriptie

1 Projectenbundel Ondernemerschap

2

3 Inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding Het EQUAL-programma Opzet en doel van de bundel Thema Leren en Werken 12 2 Projectbeschrijvingen 13 3 Index 71 4 Informatie en advies 76 P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P 3

4 Voorwoord Geachte lezer, Hierbij heb ik het genoegen u de EQUAL-projectenbundel voor de tweede tranche te presenteren. Deze bundel bestaat uit vijf afzonderlijke delen. Voor een duidelijk herkenbare thematische samenhang, zijn de Nederlandse projecten in de tweede tranche van EQUAL namelijk geclusterd naar vijf aandachtsgebieden. De thema s sluiten aan bij de vijf Nationaal Thematische Netwerken (NTN s). In de vijf bundels zijn de EQUAL-projecten voor de tweede tranche beschreven. Als u alle tweede tranche projecten langsloopt, dan zal u opvallen dat de projecten vrij divers zijn, zowel qua thematiek en doelgroepen waarop ze zich richten, als qua organisatorische aanpak. Wat de projecten gemeen hebben is dat ze gericht zijn op het ontwikkelen en uittesten van vernieuwende instrumenten en methoden om ongelijkheid en discriminatie op de arbeidsmarkt te voorkomen en te bestrijden. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoopt dat u de benodigde inspiratie uit deze projecten opdoet voor uw eigen activiteiten. Doelstellingen van het EQUAL-programma zijn immers het breed bekend maken van vernieuwingen (disseminatie) en deze vernieuwingen uiteindelijk integreren in regulier beleid (mainstreaming). Veel is hierbij al geleerd van 4 P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P

5 de ervaringen van de projecten uit de eerste tranche EQUAL. De tweede tranche projecten staan nu aan het begin van actie 2, de daadwerkelijke uitvoering van het project, dit betekent dat er nog niet direct sprake is van te verspreiden resultaten. De nabije toekomst zal uitwijzen hoe de projecten zich gaan ontwikkelen en welke best practices ze op gaan leveren. Dit is een spannend proces. Door middel van deze afzonderlijke projectenbundels willen we u laten kennis maken met de EQUAL-projecten van collega-aanvragers en de zichtbaarheid van alle EQUAL-projecten vergroten. Op deze wijze willen we de verspreiding van vernieuwende methoden stimuleren. Rest mij nog een ieder te bedanken die aan de totstandkoming van deze bundels heeft meegewerkt en u veel profi jt toe te wensen van de inhoud van de bundels. Met vriendelijke groet, Korrie Louwes, Directeur Agentschap SZW September 2005 P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P 5

6

7 1 Inleiding 1.1 Het EQUAL-programma EQUAL is een programma van het Europees Sociaal Fonds (ESF). De Europese Unie biedt met het Communautaire Initiatief EQUAL de mogelijkheid om over de periode 2000 tot en met 2006 met Europese subsidie in de lidstaten van de EU vernieuwende initiatieven te ontwikkelen gericht op het creëren van gelijke kansen en het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt. Met EQUAL- subsidie zijn experimentele projecten opgezet om discriminatie tegen te gaan op grond van bijvoorbeeld geslacht, ras, etnische afkomst, godsdienst of levensovertuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt Nederland kent verschillende problemen op de arbeidsmarkt. Er zijn nog steeds groepen (langdurig) werklozen, vooral onder laagopgeleiden en etnische minderheden. Daarnaast is er een lage participatiegraad van ouderen, vrouwen en arbeidsgehandicapten. Met het reguliere arbeidsmarktbeleid worden groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt niet allemaal bereikt. Met EQUAL-subsidie zijn werkgelegenheidsprojecten opgezet om te experimenteren met vernieuwende oplossingen voor arbeidsmarktknelpunten. De regeling ESF-EQUAL 2004 in Nederland De programmaperiode van EQUAL is opgedeeld in twee periodes van drie jaar. De eerste tranche EQUAL liep, in verband met de mogelijkheid tot verlenging, door tot medio mei De 95 Nederlandse projecten die in de eerste tranche zijn toegelaten tot actie 2/3, vindt u in de EQUALprojectenbundel; Geselecteerde projecten voor actie 2/3 die in mei 2003 is uitgekomen. In 2004 is de tweede tranche van EQUAL van start gegaan. Voor de tweede tranche is er een nieuwe regeling opgesteld, namelijk de regeling ESF-EQUAL In deze bundel zijn de tweede tranche projecten op het onderwerp Ondernemerschap opgenomen. Nadere uitleg over de opzet van deze projectenbundel vindt u hieronder. Het EQUAL-programma bestaat uit negen thema s. Nederland heeft ervoor gekozen alle thematische terreinen te selecteren, omdat experimenten op deze terreinen een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van de belangrijkste beleidsopgaven. Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is bij alle P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P 7

8 thema s van essentieel belang. De negen EQUAL-thema s zijn: A - Verbeteren van de (her)intredemogelijkheden op de arbeidsmarkt; B - Bestrijden van racisme op de arbeidsmarkt; C - Scheppen van mogelijkheden om een bedrijf te starten; D - Versterken van de sociale economie, in het bijzonder de maatschappelijke dienstverlening, waarbij de nadruk wordt gelegd op uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen en de verbetering van de kwaliteit daarvan; E - Scholing, bevordering combinatie werken/leren en bevordering van integrerende manieren van werken; F - Versterking van het vermogen van bedrijven en mensen om gebruik te maken van informatietechnologie en andere technologieën; G - Combinatie van arbeid en zorg; H - Verkleining van horizontale en verticale segregatie (genderkloof); I - Asielzoekers. Uitgangspunten van EQUAL Om de doelstellingen van het programma EQUAL te bewerkstelligen is een aantal uitgangspunten geformuleerd voor de uitvoering van de projecten. Nederland wil met behulp van EQUAL vernieuwingen in het arbeidsmarktbeleid tot stand brengen. Voor de bepaling of binnen EQUAL sprake is van een project met een vernieuwend karakter geldt als maatstaf dat een werkwijze wordt aangereikt waarmee de effectiviteit van het reguliere beleid substantieel kan worden verbeterd, dan wel voorzien wordt in een (beleids) behoefte waar nog geen maatregel voor handen is. Het kan dus gaan om geheel nieuwe benaderingen maar ook om van elders overgenomen elementen. Als van dat laatste sprake is en de projecten min of meer aanpassingen zijn of combinaties van bestaande instrumenten, zal zwaar meewegen of het project een meerwaarde heeft ten opzichte van bestaand beleid. Het is belangrijk duidelijk aan te geven welk structureel knelpunt het project aanpakt en hoe zij de door hen bedachte innovatie in de praktijk gaat toetsen. Projecten die het vervolg zijn op een eerder uitgevoerd project worden in beginsel niet als innovatief aangemerkt, tenzij de bestaande activiteit dermate wordt gewijzigd of uitgebreid dat er sprake is van een aanmerkelijke verandering ten opzichte van, of aanvulling op de oorspronkelijke opzet. In beginsel kan het om een grote variëteit aan mogelijke verbeteringen gaan. Ter illustratie een paar voorbeelden: een nieuwe aanpak bij de bemiddeling van een bepaalde doelgroep naar werk; een wijziging van het curriculum van een opleiding om deze toegankelijker te maken voor een bepaalde doelgroep; 8 P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P

9 de ontwikkeling van een CD-ROM om een cursus op visuele wijze te geven, waardoor deze gemakkelijker te volgen is voor mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen; het opzetten van een overlegstructuur tussen bij de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid betrokken instanties die daarvoor niet of onvoldoende samenwerkten. Een essentiële voorwaarde voor EQUAL-subsidie is dat er gewerkt wordt in zogenoemde ontwikkelingspartnerschappen (OP s). In deze samenwerkingsverbanden zijn de relevante hoofdrolspelers, zoals overheidsinstellingen, arbeidsmarkttoeleiders, niet-gouvermentele organisaties (NGO s), het bedrijfsleven, belangenorganisaties en de sociale partners vertegenwoordigd. De partners in het OP moeten representatief zijn voor het gekozen thema of de gekozen doelgroep. Ze moeten samen in staat zijn om de uitgangspunten van EQUAL te realiseren. De samenwerking tussen betrokken actoren in het partnerschap zal het mainstreamingsproces vergemakkelijken, omdat de verschillende standpunten van de actoren een meer genuanceerde oplossing van de geconstateerde problemen opleveren. Het betrekken van meerdere partijen in het OP staat er tevens garant voor dat er op verschillende manieren verspreiding van ontwikkelde vernieuwingen naar een groter publiek plaatsvindt. Om innovaties in het werkgelegenheidsbeleid succesvol te laten verlopen is het nodig dat vernieuwingen niet alleen worden ontwikkeld, maar ook, indien succesvol gebleken, verder worden verspreid (disseminatie). Mainstreaming is een strategie om één bepaald aspect te integreren in het reguliere beleid en in de manier van werken van organisaties. Het mainstreamen van succesvolle methodieken is een centraal onderdeel van de EQUALactiviteiten om de ontwikkelde verbeteringen ter bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt een brede invloed op het reguliere beleid te geven. Transnationaliteit is een verplicht element voor EQUAL-projecten. Ontwikkelingspartnerschappen in de diverse lidstaten zetten een transnationaal samenwerkingsverband op.transnationale samenwerking in EQUAL kan vernieuwende impulsen in het nationale en het Europese werkgelegenheidsbeleid bewerkstellingen. De landen kunnen leren van elkaars ervaringen op het terrein van de arbeidsmarkt. Het empowerment-beginsel is voor de ontwikkeling van nieuw beleid P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P 9

10 van belang. Empowerment houdt in dat degenen die belang hebben bij de implementatie van de activiteiten ook deel moeten hebben aan de besluitvorming. Dit kan op twee niveau s zijn geoperationaliseerd. Allereerst op het niveau van het ontwikkelingspartnerschap door daarin belangenorganisaties en NGO s als vertegenwoordigers van hun belangengroepen op te nemen. Ten tweede kan empowerment plaatsvinden op deelnemersniveau door individuen uit de doelgroep rechtstreeks inbreng te laten hebben bij de gang van zaken in het project. Fasen in een EQUAL- project Een EQUAL-project bestaat uit drie fasen of acties. De eerste actie betreft actie 1. Dit is de fase van voorbereiding. Een tot actie 1 toegelaten project dient in deze fase het globale projectplan verder uit te werken en het Ontwikkelingspartnerschap en het transnationale partnerschap te formaliseren via een Overeenkomst Ontwikkelingspartnerschap en de Transnationale Samenwerkingsovereenkomst, in het Engels Transnational Cooperation Agreement (TCA) genoemd. Indien het project wordt toegelaten tot de volgende twee acties (actie 2 en 3), dan vindt in actie 2 de feitelijke uitvoering van het project plaats en tenslotte in actie 3 dienen de resultaten van het project breed bekend te worden gemaakt (disseminatie) en, indien doelmatig, in het beleid te worden ingepast (mainstreaming). Overigens kan actie 3 gelijktijdig met actie 2 lopen. 1.2 Opzet en doel van de bundel Voor een duidelijk herkenbare thematische samenhang, zijn de Nederlandse projecten in de tweede tranche van EQUAL geclusterd naar vijf aandachtsgebieden. In deze projectenbundel vindt u de projecten die zijn ondergebracht onder het thema Ondernemerschap. De overige vier projectenbundels hebben de thema s: Gelijke Kansen, Activering, Leren en Werken en Integratie en Arbeidsmarkt. De thema s sluiten aan bij de vijf Nationaal Thematische Netwerken (NTN s). Zoals hiervoor al is aangegeven, is een belangrijk uitgangspunt bij EQUAL dat de vernieuwingen worden verspreid (disseminatie) en dat nieuwe methodieken in regulier beleid worden geïmplementeerd (mainstreaming). De NTN s zijn opgericht om het Ministerie van SZW en projectuitvoerders te ondersteunen bij deze activiteiten. De opdracht aan de NTN s luidt: selecteer uit de projectresultaten succesvolle methoden en leerervaringen en doe hierover aanbevelingen voor een bredere implementatie. 10 P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P

11 Per project zijn de projectnaam, het projectnummer en de contactgegevens van de aanvrager opgenomen. Tevens is de doelstelling beschreven, is aangegeven op welke doelgroepen het project zich richt en wat de beoogde resultaten van het project zijn. Ook worden per project kort de plannen ten aanzien van mainstreaming en disseminatie beschreven. Ten slotte zijn per project de gegevens met betrekking tot de partnerschappen opgenomen. Dit betreft ten eerste de samenstelling van het ontwikkelingspartnerschap (OP), waarin de partners zijn genoemd die naast de aanvrager in het OP van het project participeren. Ten tweede zijn per project de transnationale partners opgenomen waarmee het project een Transnational Cooperation Agreement (TCA) is aangegaan en kunt u de naam en de identifi catiecode (TCA Id code) van de TCA vinden. Uitgebreide achtergrondinformatie over de transnationale partners en samenwerkingsverbanden kunt u vinden via de unieke identifi catiecodes van de Transnational Cooperation Agreements (TCA s) en de projectnummers van de betrokken transnationale partners in de EQUAL Common Data Base (ECDB). Deze database vindt u op de website van de Europese Commissie: en deze website is tevens toegankelijk via de site van het Agentschap SZW: De beschreven opzet maakt de bundel geschikt voor gebruik door de beide doelgroepen van deze publicatie: Projectaanvragers en -uitvoerders, die baat kunnen hebben bij uitwisseling van kennis en ervaringen met organisaties die zich bezig houden met vergelijkbare projecten; Nederlandse en Europese beleidsmakers en overige geïnteresseerden die voor de verdere (beleids)ontwikkeling rondom een bepaald thema gericht kennis kunnen nemen van experimentele ervaringen die daarmee in EQUAL-projecten zijn en worden gedaan. Deze bundel is een instrument om de mainstreaming van projectresultaten te ondersteunen. Om de doorwerking van projectervaringen naar het reguliere beleid en uitvoering verder te stimuleren, organiseert het agentschap samen met het kerndepartement en de NTN s gedurende de looptijd van het EQUAL-programma verschillende (thematische) activiteiten. P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P 11

12 1.3 Thema Ondernemerschap Diverse doelgroepen, zoals langdurig werklozen, allochtonen en arbeidsgehandicapten, slagen er om uiteenlopende redenen niet in via een baan in loondienst volwaardig te participeren op de arbeidsmarkt, maar zouden dit mogelijk wel kunnen door middel van een eigen bedrijf. Ondernemerschap bevordert de werkgelegenheid en draagt daarmee in sterke mate bij aan het bevorderen van economische groei. Ondernemerschap stimuleert niet alleen economische groei, maar ook bijvoorbeeld individuele ontplooiing, emancipatie van vrouwen en integratie van etnische minderheden. Binnen het thema Ondernemerschap zijn EQUAL-projecten te vinden die op diverse manieren de benodigde randvoorwaarden scheppen en mensen stimuleren om een eigen bedrijf te starten. Een aantal projecten richt zich op beïnvloeding van de cultuur rond ondernemerschap, door bijvoorbeeld in het onderwijs de mogelijkheden van zelfstandig ondernemerschap nadrukkelijk te belichten en voor te bereiden. Daarnaast zijn er projecten die bij de reïntegratie van achtergestelde groepen het zelfstandig ondernemerschap als een serieuze mogelijkheid betrekken en maatwerkondersteuning bieden. Andere projecten richten zich specifi ek op nieuwe ondernemerschapsvormen op het platte land. Ook bevat dit thema projecten die de hoge administratieve lasten van ondernemerschap aanpakken, door een betere afstemming tussen uitvoeringsorganisaties (gemeenten, UWV, CWI). Tenslotte bevat het thema Ondernemerschap projecten die gericht zijn op het versterken van de sociale economie. Nederland wil de werkgelegenheid bevorderen in de sociale economie door maatschappelijk nuttige activiteiten te combineren met het aanbieden van professionele begeleiding. Deze begeleiding is erop gericht om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen en arbeidsongeschikten, via maatschappelijk zinvolle activiteiten en/of herstel van hun zelfredzaamheid ( empowerment ) toe te leiden naar werk. 12 P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P

13 2 Projectbeschrijvingen

14

15 Project Aanvrager Contactpersoon Bevorderen economische zelfstandigheid van allochtone vrouwen 2004/EQC/0003 Stichting Zwarte Zaken Vrouwen Nederland Lyonstraat AJ Rotterdam Mevrouw F. Russel Doel Het organiseren van activiteiten van zwarte zakenvrouwen teneinde zelfstandig ondernemerschap onder allochtone vrouwen te stimuleren. Doelgroep Niet-westerse allochtone vrouwen, die moeilijkheden ondervinden bij toetreding op de arbeidsmarkt. Deelnemers 200 Looptijd project t/m Beoogde resultaten Met dit project worden de volgende resultaten beoogd: Een landelijke Databank, die inzicht geeft in allochtone ondernemingen en ondernemers. Workshops en netwerken. Effectieve begeleiding van allochtone ondernemers door de Kamer van Koophandels en gemeenten. Aangepast voorlichtingsmateriaal en aangepast startersbeleid gericht op allochtone ondernemers. Coaching en training startende ondernemers. Verbeterde kennis bij allochtone ondernemers van wet- en regelgeving. Verbeterde kwaliteit van de allochtone ondernemer en haar onderneming. Verbetering van het rendement van de onderneming en het inkomen van de ondernemer. Bijeenkomsten met gemeenten en overheid. Verbetering van huisvestingsmogelijkheden en een professionelere omgeving. P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P 15

16 Mainstreaming/Disseminatie Mainstreaming De ontwikkelingspartners zullen de ontwikkelde methodes in hun eigen werkwijze integreren. Geconstateerde knelpunten zullen in overleg met andere organisaties opgepakt worden. Disseminatie De volgende activiteiten zullen worden uitgevoerd om de projectresultaten te verspreiden: transnationale uitwisseling van kennis en ervaringen, nieuwe innovatieve benaderingen en nieuwe methodieken; interactieve website; diverse bijeenkomsten (workshops); publicaties in vakbladen en kranten. Partnerschappen Samenstelling ontwikkelingspartnerschap E-Quality expertisecentrum gender en etniciteit Ministerie van Economische Zaken Kamer van Koophandel Rotterdam Transnationale partners Italië: Per un imprenditorialità interetnica, IT-IT-S2-MDL-083 Frankrijk: DE LA MIGRATION... A LA CREATION D ACTIVITE, FR-NPC Verenigd Koninkrijk: Minority Businesses- Diaspora Interchange UKgb-121 Transnational Cooperation Agreement (TCA) Titel: Interethnical entrepreneurship TCA Id code: P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P

17 Project Aanvrager Contactpersoon Roma in business 2004/EQC/0006 Gemeente Capelle aan den IJssel Postbus AB Capelle a/d IJssel De heer C. Tholen Doel De opzet van dit project is om met 25 deelnemers een traject te doorlopen richting een eigen bedrijf, dat zich richt op de export van gebruikte goederen uit Nederland naar de afzetmarkt in Roma-thuislanden als Hongarije, Roemenië en Slowakije. Doelgroep Bewoners in Capelle aan den IJssel die tot de Roma-groep behoren. Deelnemers 25 Looptijd project t/m Beoogde resultaten Met dit project worden de volgende resultaten beoogd: een uitgewerkte methodiek betreffende de aanpak van het Roma-project; een lespakket voor moeilijke doelgroepen; een plan voor het bijbrengen van praktische ondernemersvaardigheden; de deelnemers zullen aan het einde van het project in staat zijn om voldoende inkomsten te verwerven uit de opbrengsten van een of meer bedrijfjes. Zij zullen daardoor geen beroep meer hoeven doen op de bijstand. Mainstreaming/Disseminatie Mainstreaming Dit project wil een gedrags- en mentaliteitsverandering teweeg brengen en deze verankeren in bestaand beleid van constructieve, integrale aandacht voor P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P 17

18 Roma en andere moeilijk bereikbare groepen. Mainstreamingactiviteiten zijn onder andere expertmeetings, werkbezoeken aan andere projecten en het inschakelen van een klankbordgroep. Disseminatie Om projectresultaten te verspreiden worden verschillende acties ondernomen. Zo wordt een website ontwikkeld en worden diverse publicaties geschreven. Bijvoorbeeld een methodiekomschrijving of evaluatie rapportages. Daarnaast wordt een nieuwsbrief verstuurd en worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd, met andere projecten met een vergelijkend perspectief. Of met vertegenwoordigers van Romagemeenschappen. De bevindingen en ervaringen van het project worden vastgelegd in een eindrapportage. Partnerschappen Samenstelling ontwikkelingspartnerschap Stichting OMIJ Rijnmond FORUM ROC Zadkine GGD Rotterdam en omstreken Gemeente Rotterdam SoZaWe Stabij Transnationale partners Hongarije: Második Esély a Vásárosnaményi kistérségben, HU-33 Polen: Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Przedsi?biorczości Romów KXETANES - RAZEM, PL-9 Transnational Cooperation Agreement (TCA) Titel: Give Change a Chance TCA Id code: P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P

19 Project Aanvrager Contactpersoon Gewoon Ondernemen 2004/EQC/0008 Favor Projecten B.V. Terpeborch AG Rosmalen Mevrouw drs. A. Pijnappel-Valentijn Doel Het stimuleren en implementeren van innovatieve toeleidingstrajecten naar het ondernemerschap voor arbeidsgehandicapten. Ten behoeve van het creëren van nieuwe additionele werkgelegenheid in de vorm van maatschappelijke ondernemingen en zelfstandig ondernemerschap. Doelgroep Arbeidsgehandicapten Deelnemers 50 Looptijd project t/m Beoogde resultaten Met dit project worden de volgende resultaten beoogd: Toeleiding, scholing, training en coaching van minimaal 50 arbeidsgehandicapten naar het ondernemerschap. Ontwikkeling van een Stichting Gewoon Ondernemen gericht op kennisdeling, mentoring en bedrijfscontacten voor startende en gevestigde ondernemers uit de doelgroep. Duurzame verbetering van de beeldvorming van arbeidsgehandicapte ondernemers. Inzicht in de effectiviteit en waardering van Persoonsgebonden Reïntegratiebudgetten in vergelijking met Reïntegratie-Overeenkomsten voor ondernemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Inventarisatie van de faal- en succesfactoren voor de toeleiding naar duur zaam en voldoende loonvormende ondernemerschap door arbeidsgehandicapten. P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P 19

20 Inzicht in haalbaarheid van combinaties niet-commerciële en commerciële dienstverlening voor de doelgroep. Ontwikkelen van instrumenten om het zelfstandig ondernemerschap van de doelgroep mogelijk te maken (e-learning, coaching). Mainstreaming/Disseminatie Mainstreaming Naar aanleiding van de projectresultaten worden beleidsadviezen gegeven aan instanties in het veld. Te denken valt aan de UWV s en reïntegratiebedrijven. Ook aan organisaties van de doelgroep zoals MEE en Sociale Werkvoorziening. Disseminatie Door middel van een periodieke nieuwsbrief worden projectresulaten verspreid. Daarnaast wordt een rapportage over het project opgesteld en wordt een website bijgehouden over de voortgang van het project. Doelgroepen voor disseminatie zijn projectdeelnemers, OP-partners, organisaties van de doelgroep en organisaties ten dienste van ondernemingen op de arbeidsmarkt als de Kamer van Koophandel en RPA s. Partnerschappen Samenstelling ontwikkelingspartnerschap Provincie Noord-Brabant BZW Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging Stichting Gewoon Ondernemen POG Brabants centrum voor gehandicaptenbeleid Transnationale partners Italië: SPRING OUT, IT-IT-G2-EMI-011 Tsjechië: group for social fi rm development, CZ-64 Duitsland: PRO-FIT für Augsburg - Mehrwert schaffen im Stadt-Quartier, DE-XB BY/206 Frankrijk: PROLOGE, FR-IDF Frankrijk: BOULEVARD DES INITIATIVES, FR-NPC Verenigd Koninkrijk: Euro Enterprise Evolutions, UKgb P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P

21 Transnational Cooperation Agreement (TCA) Titel: BUILDING BRIDGES between people, policies and enterprises TCA Id code: 3938 P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P 21

22 Project Aanvrager Contactpersoon Duurzaam van start 2004/EQC/0010 Gemeente Tilburg Postbus LA Tilburg Mevrouw L. Bathgate Doel Het project wil faciliteiten voor het starten van een eigen onderneming breed toegankelijk maken, met name voor mensen in een uitkeringssituatie. Daarnaast wil men bestaande ondernemers ook begeleiding bieden en dienstverlening op tijd bereikbaar maken voor ondernemers in meer kwetsbare bestaansfasen. Doelgroep Uitkeringsgerechtigden bij de gemeente Tilburg en UWV, waaronder ouderen met een arbeidsbeperking en (allochtone)vrouwen. Ondernemers die gebruik maken van de BbZ-regeling. Overige ondernemers die bij Startersadvies een oriëntatietraject volgen. Deelnemers 400 Looptijd project t/m Beoogde resultaten Het project is opgedeeld in deelprojecten. De beoogde resultaten per deelproject zijn: Deelproject 45+: Een aanpak die de uitstroommogelijkheden vergroot voor oudere werklozen en arbeidsgehandicapten, met zelfstandig ondernemerschap als extra uitstroommogelijkheid. Deelproject Seminars ondernemersvaardigheden: Trainingen voor de startende ondernemer, onder andere een training ondernemersvaardigheden. Aan het einde van het project moet een zestal seminar ontwikkeld zijn van elk twee dagdelen. Deelproject Ondersteuning bij Multicultureel Bedrijfsverzamelgebouw: Een 22 P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P

23 ondersteunend aanbod voor startende ondernemers die vanuit de reguliere inburgeringactiviteit kunnen en willen doorstromen als zelfstandig ondernemer. Deelproject Mentortrajecten: Een laagdrempelige ingang voor starters naar een netwerk en/of mentor. Mainstreaming/Disseminatie Mainstreaming Aan het einde van het project, afhankelijk van de resultaten, wordt bepaald hoe het project wordt gemainstreamed. Nu is nog onduidelijk wie interesse zal hebben in het project. Disseminatie Projectresultaten worden verspreid via internet, sectorale vakbladen en in eigen publicaties van de partners in het OP. Ook tijdens bijeenkomsten en een nationaal slotsymposium. Partnerschappen Samenstelling ontwikkelingspartnerschap UWV Directoraat Inkoop Reïntegratie Stichting Experimenten Werkgelegenheid Netwerk Midden Brabant Transnationale partners Finland: OPT IN TO WORK- Employment in the Joensuu Region EQUAL, FI-62 Italië: ARTECNO Donne, Turismo, Ruralità, Ambiente, IT-IT-G2-SIC-116 Polen: Partnerstwo dla edukacji i samodzielności ekonom. stow. i mieszkańców wsi, PL-52 Nederland: Sociaal Contract, NL-2004/EQD/0001 Transnational Cooperation Agreement (TCA) Titel: S.O.A.P.S. TCA Id code: 4020 P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P 23

24 Project Aanvrager Contactpersoon Etnische ondernemers in de media 2004/EQC/0012 Stichting Mira Media Mariaplaats 3-1 hoog 3511 LH Utrecht De heer E. Klute Doel Gelijkwaardige participatie van etnische mediaprofessionals op de media arbeidsmarkt nastreven middels het bevorderen van etnisch ondernemerschap. Doelgroep Allochtone mediaprofessionals en starters in de media in de leeftijd van 20 tot 45 jaar. Zij maken veelal deel uit van de tweede en derde generatie migranten. Tot deze groep behoren onder andere: etnische mediaprofessionals die de meeste tijd niet binnen mediafuncties werken, maar ander werk doen omdat ze in de mediasector geen werk kunnen vinden; freelancers, zzp ers -zelfstandige zonder personeel- en ondernemers zonder personeel uit etnische groepen; startende media-ondernemers uit etnische groepen. Deelnemers 300 Looptijd project t/m Beoogde resultaten Met dit project worden de volgende resultaten beoogd: Een fi nancieel zelfstandig samenwerkingsverband met een centraal coördinatie en informatie punt (helpdesk) en een dienstverlenende website; gebundelde expertise ten behoeve van de helpdesk; Een overzicht van fi nancieringsmogelijkheden; Een toegesneden voorlichtingsaanbod bestaande uit twee voorlichtings- 24 P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P

25 bijeenkomsten per jaar, een scholingsaanbod op maat en een vraaggericht ondersteuningsaanbod; Een organisatie voor belangenbehartiging van de doelgroep; Zicht op mogelijkheden tot het oprichten van een participatiefonds voor etnische ondernemers in de media. Mainstreaming/Disseminatie Mainstreaming Relevante partijen in het veld moeten zich bewust worden van de noodzaak tot aandacht voor een specifi ek aanbod voor informatie, voorlichting en ondersteuning ten behoeve van etnische ondernemers in de media. Daarnaast moeten zij inzien dat het noodzakelijk is het reguliere aanbod te interculturaliseren. Ook moeten partijen in het veld bereid zijn een structurele bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en in stand houden van een maatgericht ondersteuningsaanbod ten behoeve van etnische ondernemers in de media. Daarnaast moeten fi nanciële mogelijkheden voor etnische ondernemers in de media verruimd worden in de vorm van een participatiefonds. Disseminatie Resultaten en ervaringen van projectactiviteiten worden op verschillende wijzen gedissemineerd. Via de website, thematische voorlichtingsbijeenkomsten, artikelen in bladen van deelnemende organisaties en een ingestelde helpdesk. Partnerschappen Samenstelling ontwikkelingspartnerschap FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling Kamer van Koophandel Utrecht ONLINE/More Colour in the Media NFTVM, Vereniging van Nieuwe Film & TV Makers Transnationale partners Frankrijk: PLURIEL.MEDIA (PROMOUVOIR LA LUTTE CONTRE LE RACISME POUR L INSERTION ET L EGAL, FR-NAT Verenigd Koninkrijk: Audio Visual Entrepreneurship, UKgb-143 P R O J E C T E N B U N D E L O N D E R N E M E R S C H A P 25

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA José Gravesteijn Jaap de Koning Hassel Kroes Vera van den Maagdenberg Arjan de Wit Rotterdam, november 2005 Adres

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 853 Herintredende vrouwen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS EN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

MONITORVERSLAG WAM RAPPORTAGE VOOR DE EINDEVALUATIE VAN EQUALPROJECT WAM (WERKGEVERSPLATFORM ARBEIDSTOELEIDING MEPPEL) NL-2004/EQA/0028

MONITORVERSLAG WAM RAPPORTAGE VOOR DE EINDEVALUATIE VAN EQUALPROJECT WAM (WERKGEVERSPLATFORM ARBEIDSTOELEIDING MEPPEL) NL-2004/EQA/0028 MONITORVERSLAG WAM RAPPORTAGE VOOR DE EINDEVALUATIE VAN EQUALPROJECT WAM (WERKGEVERSPLATFORM ARBEIDSTOELEIDING MEPPEL) NL-2004/EQA/0028 Johan! Meppel, december 2007 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Organisatie:

Nadere informatie

Evaluatie Centres of Entrepreneurship

Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatie Centres of Entrepreneurship 1 Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatiecommissie Centres of Entrepreneurship prof. dr. M. van der Steen dr. M.J.M. van den Berg H.C.W. Verhoeven-van Lierop

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN Aanbevelingen op maat B E K N O P T E U I T G A V E COLOFON TEKST Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen

Nadere informatie

Studeren met succes. Vijf succesvolle projecten rond Begeleid Leren voor studenten met psychische beperkingen

Studeren met succes. Vijf succesvolle projecten rond Begeleid Leren voor studenten met psychische beperkingen Studeren met succes Vijf succesvolle projecten rond Begeleid Leren voor studenten met psychische beperkingen Lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen Charlotte de Wolff Lies Korevaar Annemarie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Rapportage Arbeid en Gezondheid

Rapportage Arbeid en Gezondheid Rapportage Arbeid en Gezondheid Een verkenning van relevante partijen, structuren en mogelijkheden voor communicatie, disseminatie en implementatie in kader van het Programma Participatie en Gezondheid

Nadere informatie

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009 Den Haag, juni 2010 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Projecten Kamer UMC... 4 4. Projecten Kamer WO... 6 5. Algemene projecten... 7 6. Project onderzoekinstellingen... 8 7. Samenstelling

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving

Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving Verwey-Jonker Instituut en Movisie Financier: Directie Integratie en Samenleving Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29 november 2014

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2009 en Operationeel Actieplan 2010. Polarisatie en Radicalisering

Voortgangsrapportage 2009 en Operationeel Actieplan 2010. Polarisatie en Radicalisering Voortgangsrapportage 2009 en Operationeel Actieplan 2010 Polarisatie en Radicalisering December 2009 Inhoudsopgave INLEIDING 1. NIEUWE ACCENTEN 2. VOORTGANG 2009 en NIEUWE ACTIES 2010 SPOOR 1: De lokale

Nadere informatie

Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek. Conclusie

Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek. Conclusie Opdrachtgever SZW Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek Opdrachtnemer Regioplan / C.P. van Horssen ; m.m.v. F.J.N. Nijhuis, L. Mallee Onderzoek Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek

Nadere informatie

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Advies aan het Ministerie van Economische Zaken November 2009 AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Eindrapportage Project. Meer allochtone docenten voor Rotterdam

Eindrapportage Project. Meer allochtone docenten voor Rotterdam Eindrapportage Project Meer allochtone docenten voor Rotterdam 1 Inhoud: Samenvatting 3 Inleiding 4 Full Color Zes deelprojecten Bijdrage aan de ontwikkeling van regionaal arbeidsmarktbeleid voor de onderwijssector

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Ik wist niet dat leren leuk kon zijn

Ik wist niet dat leren leuk kon zijn Ik wist niet dat leren leuk kon zijn Good practices in de volwasseneneducatie CINOP, s-hertogenbosch Samenstelling: Thomas Bersee, Patricia Defesche, Annelies Dickhout, Maaike Lens en Margriet Snellen

Nadere informatie