Het CENTRUM voor WERK & INKOMEN. een overzicht ten behoeve van inzicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het CENTRUM voor WERK & INKOMEN. een overzicht ten behoeve van inzicht"

Transcriptie

1 Het CENTRUM voor WERK & INKOMEN een overzicht ten behoeve van inzicht Groningen, 26 januari 2001

2 Centrum voor Werk & Inkomen: een overzicht ten behoeve van inzicht Het Centrum voor Werk & Inkomen is er voor iedereen die werk zoekt én voor ieder bedrijf en instelling die nu of in de toekomst, werk te bieden heeft. De dienstverlening is gratis, want het wordt publiek, via de middelen van de rijksoverheid, gefinancierd. 1. Klantgroepen Belangrijkste doelen van het CWI zijn: het zo snel mogelijk aan het werk helpen van werkende én nietwerkende werkzoekenden en, indien nodig, de gegevens te verzamelen ten behoeve van een uitkering. De slogan werk boven inkomen dient daarbij als uitgangspunt. Voor de vormgeving van de CWI-werkprocessen wordt onderscheid gemaakt tussen typen klanten: 1. werkgever; 2. werkloze werknemer en de bijstandsgerechtigde burger; 3. de arbeidsongeschikte werknemer; 4. de niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekende burger; 5. de werkende werkzoekende burger. Het CWI richt zich op iedereen die werk zoekt, dus ook op mensen die van baan willen veranderen, herintreders zonder recht op een uitkering en mensen die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt c.q. arbeidsgehandicapt zijn. Tevens levert het CWI aan werkgevers diensten ten behoeve van de personeelsvoorziening. Delen van de dienstverlening zijn tevens voor anderen beschikbaar: zo kunnen uitzendbureaus en reïntegratie-bedrijven gebruik maken van de vacature- en sollicitanten-bank, maar ook van de informatie die door het CWI beschikbaar wordt gemaakt. 2. Taken Diensten kunnen zowel individueel als groepsgewijs worden aangeboden. Het CWI is veel méér dan alleen een plek waar vacatures en kandidaten/sollicitanten bij elkaar worden gebracht. Iedere CWI-vestiging heeft taken op de volgende terreinen: S registreren van werkzoekenden; S registreren van vacatures van werkgevers; S bemiddelen van werkzoekenden naar (andere) arbeid; het voordragen van geschikte vacatures aan werkzoekenden; S voordragen en/of selecteren van werkzoekende kandidaten voor openstaande vacatures; S verzamelen van benodigde gegevens voor de aanvraag van uitkeringen en innemen van die aanvraag; S bepalen van de afstand tot de arbeidsmarkt en wat er nodig is om die afstand te verkleinen of zelfs nihil te maken (reïntegratie-advies); S het verzamelen, analyseren en toegankelijk maken van informatie over werk, arbeidsmarkt, opleiding en scholing, uitkeringen, subsidieregelingen verbanden houdend met werk, functies enzovoorts; S het adviseren over solliciteren, opleiding en scholing, sectoren, functies; S geven van voorlichting met betrekking tot de keuze van een beroep of functie, alsmede over de daarvoor benodigde opleiding & scholing; S het onderzoeken van eigen mogelijkheden en beperkingen van werkzoekenden bij het vinden van een (geschikte) functie; S het adviseren over werving van kandidaten voor vacatures, het opstellen van functie- en kandidaatprofielen en andere aspecten die met personeelsvoorziening van doen hebben; S het onderzoeken en analyseren van knelpunten op de (regionale en landelijke) arbeidsmarkt, het aanreiken van mogelijke oplossingen daarvoor, het analyseren van kwantitatieve en kwalitatieve fricties tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt; S het ondersteunen van de werkzaamheden van Regionale Arbeidsmarkt Platforms. Brouwer Onderzoek Ontwikkeling & Advies 1 Groningen, 26 januari 2001

3 3. Niveaus van dienstverlening Er zijn een drietal niveaus van dienstverlening te onderscheiden, voor zowel werkzoekenden als werkgevers: 1. aanbieden van instrumenten: diensten waar de verschillende klanten zelfstandig, zonder vorm van begeleiding, gebruik van kan maken; 2. bieden van ondersteuning bij het gebruik van die instrumenten; 3. persoonlijke dienstverlening; daar waar de klant onvoldoende of niet in staat is zelfstandig op te treden of zelf verantwoordelijkheid te nemen. 4. Sectorspecifieke aanpak In Een Grofontwerp voor CWI en UWV wordt de vraag beantwoord in hoeverre CWI diensten kunnen en mogen leveren aan sectoren (zoals de zorg). Men onderscheidt de volgende deelaspecten: a. sectorale arbeidsmarktkennis, waaronder een sectormonitor, en het concretiseren hiervan (beroeps- en functieprofielen, opleidingseisen, plaatsingsperspectieven) met het oog op de informatie- en adviesfunctie van het CWI en (een deel van haar) consulenten, opdat er sprake is van adequate bemiddeling; b. sectorale bemiddeling; daar waar er op de arbeidsmarkt een duidelijke behoefte bestaat wordt sectorale bemiddeling ontwikkeld en gestimuleerd; c. sectorale initiatieven rond werving en selectie. In een drietal situaties is een specifieke aanpak ten behoeve van sectorale problemen door een CWI geboden: 1. als er een (zeer) dominante sector in het verzorgingsgebied van een CWI aanwezig is, waarbinnen sprake is van arbeidsmarktknelpunten; 2. als er sprake is van een (relatief) gesloten arbeidsmarkt, waarin vooral sprake is van interne mobiliteit van arbeidskrachten en er dus weinig uitwisseling met andere arbeidsmarkten plaatsvindt; 3. als er sprake is van een arbeidsmarkt waarop de reguliere dienstverleningsproducten van het CWI niet toepasbaar zijn. Deze passages (en daarmee beleidslijnen voor het functioneren van de CWI) beiden voldoende aanleiding om te concluderen dat samenwerking tussen afzonderlijke sectoren en de Centra voor Werk & Inkomen in de toekomst perspectief heeft. 5. Beursvloer Belangrijk in de dienstverlening van het CWI is de zogeheten fysieke (in het pand waar het CWI is gevestigd) en virtuele (computer/internet) beursvloer. Op deze beursvloer vinden onder meer transacties plaats tussen vraag/vacatures en aanbod/kandidaten. Het is een voor iedereen vrije toegankelijk deel van het pand waarin het CWI is gevestigd; vacature-, kandidaten- en informatie-bestanden zijn, zonder tussenkomst van derden, door de klant benaderbaar. Komt een klant er niet uit dan is personeel beschikbaar voor ondersteuning bij het gebruik van de instrumenten die worden aangeboden. Levert de zoektocht onvoldoende op dan kan de klant vragen om individuele, persoonlijke, dienstverlening. De beursvloer heeft de kenmerken van een: S beurs: de plek waar aanbod en vraag bij elkaar komen; S winkel: de klant kan shoppen, vrij in en uit lopen, keuzes maken uit de producten en diensten die worden aangeboden die hem of haar aanspreken; S bibliotheek: de klant kan zelfstandig informatie verzamelen en ter plekke rustig inkijken en navraag doen; S bank: de klant kan in een persoonlijk gesprek op hem/haar toegesneden adviezen krijgen en inzicht verkrijgen in de voorwaarden waaraan hij/zij moet voldoen om voor een bepaalde dienst in aanmerking te komen. Brouwer Onderzoek Ontwikkeling & Advies 2 Groningen, 26 januari 2001

4 6. Informatiediensten Op de beursvloer (of op aanvraag) vindt de klant de volgende (informatie-)diensten: S elektronische vacaturebank/nationale Vacaturebank; S elektronische sollicitantenbank/nationale Sollicitantenbank; S informatie over beroepen en beroepenoriëntatie; S informatie over opleidingen, scholing en training; S informatie over sociale verzekeringen en -voorzieningen en over subsidie-regelingen; S informatie over arbeidsrechtelijke aangelegenheden; S zelfanalyse, -test- en oriëntatiesystemen om zicht te krijgen op eigen ambities en mogelijkheden; S solliciteren; S startend ondernemerschap; S informatie over de landelijke, regionale en sectorale arbeidsmarkt; S de dienstverlening van het CWI zelf. De informatie (-diensten) zijn benaderbaar: in het CWI: S door de klant zelf: per computer, via vacaturemappen/-borden, kaartenbakken et cetera; S met ondersteuning van CWI-consulent (hulp bij gebruik van instrumenten); S persoonlijke dienstverlening door CWI-consulent; via informatiezuilen in andere openbare locaties zoals gemeentehuizen en bibliotheken; vanuit huis of op de werkplek: via internet en teletekst. 7. Bedrijfsverzamelgebouw De CWI worden gehuisvest in een bedrijfsverzamelgebouw. Buiten de eigen dienstverlening vinden op deze locatie ook klantcontacten plaats van de Uitkeringsinstantie Werknemersverzekeringen (UWV) en de Gemeentelijke Sociale Dienst; bijvoorbeeld gesprekken over de mogelijkheden voor reïntegratietrajecten (bijvoorbeeld opleiding en scholing), over de wenselijkheid van persoonlijke hulpverlening, het stimuleren tot activiteit ( activering- en controlegesprekken ) en dergelijke. De GSD en de UWV kunnen het CWI verzoeken gesprekken af te nemen met kandidaten uit de oude bestanden om opnieuw de afstand tot de arbeidsmarkt te bepalen. Als een klant een reïntegratie-traject heeft doorlopen en desondanks niet meteen aan het werk komt, wordt het CWI gevraagd de persoon in kwestie te bemiddelen naar werk en in ieder geval te herfaseren. Er wordt naar gestreefd andere dienstverleners een plek te geven in het bedrijfsverzamelgebouw, zoals uitzendbureaus, arbo- en reïntegratiebedrijven, opleidings- en scholingsinstituten. Ook wordt gewag gemaakt van de vestiging van sectorloketten : organisaties gericht op de personeelsvoorziening van afzonderlijke sectoren zoals de banenwinkel van de Landmacht of Transferpunten Zorg & Welzijn. 8. Taken van de UWV in het Bedrijfsverzamelgebouw De klantcontacten die door de UWV in een bedrijfsverzamelgebouw worden verricht, betreffen: S claimintake arbeidsgehandicapte; S activering & controle Ww; S bijzondere handhavingscontroles Ww en arbeidsgehandicapte; S medische en arbeidskundige claim (her-)beoordelingen; S reïntegratie; S specifieke informatie & advies met betrekking tot de dienstverlening van de UWV; S hoorzittingen bezwaarzaken. De relatie tussen activerings- en controle-activiteiten van de UWV en de bemiddelings- en begeleidingstaken van het CWI wordt nog uitgewerkt. Brouwer Onderzoek Ontwikkeling & Advies 3 Groningen, 26 januari 2001

5 9. Taken van de Gemeente in een Bedrijfsverzamelgebouw De SUWI-operatie schrijft gemeenten niet voor welke onderdelen van haar takenpakket zij moet onderbrengen in het bedrijfsverzamelgebouw. Wel wordt in publicaties van het Verandermanagement SUWI een opsomming gegeven van werkzaamheden die de gemeente daarin zou kúnnen onderbrengen. Aangezien de gemeente geacht wordt de initiatiefnemer te zijn van de oprichting van een bedrijfsverzamelgebouw ligt het voor de hand dat zij zelf daarin ook prominent aanwezig zal zijn. ten aanzien van werk: S werkloze werkzoekenden (Abw/Wiw): activering/monitoring, plus inkoop reïntegratietrajecten; S werkzoekende schoolverlaters (Abw/Wiw): activering/monitoring, plus inkoop van reïntegratietrajecten; S arbeidsgehandicapten (Abw/Wsw/Wiw/Rea): activering/monitoring, plus inkoop van reïntegratietrajecten en indicatiestelling Wsw/Rea; S nieuwkomers (Win): inkoopfunctie reïntegratietrajecten; S zelfstandigen (Bbz): aanvraag startkapitaal, adviesaanvragen Imk, bedrijfsplan en dergelijke; S nabestaanden (Wiw): activering/monitoring, plus inkoop reïntegratietrajecten; S niet uitkeringsgerechtigden: activering/monitoring, plus inkoop reïntegratietrajecten; ten aanzien van inkomen: S verificatie van gegevens; S claimbeoordeling uitkering levensonderhoud; S doelmatigheids- en rechtmatigheidscontrole; overig: S schuldhulpverlening; S bijzondere bijstand; S huursubsidie; S kinderopvang; S Wet Voorzieningen Gehandicapten. Bronnen: S Een Grof Ontwerp voor CWI en UWV Den Haag; Verandermanagement SUWI, 16 januari 2001 S SUWI Bedrijfsverzamelgebouw Den Haag; Verandermanagement SUWI, januari 2001 S Referentiewerkproces Centrum voor Werk en Inkomen, versie 3.2 Den Haag; Verandermanagement SUWI, 11 oktober 2000 Brouwer Onderzoek Ontwikkeling & Advies 4 Groningen, 26 januari 2001

Mogelijkheden voor een actieve rol van de cliënt bij reïntegratie

Mogelijkheden voor een actieve rol van de cliënt bij reïntegratie Mogelijkheden voor een actieve rol van de cliënt bij reïntegratie mei 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Sociale Verzekeringen 2 Hoofdstuk 1 Probleemschets: een actieve rol voor

Nadere informatie

Een onderzoek naar de stand van zaken op basis van documentenonderzoek. Onderzoek uitgevoerd door Ecorys in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen

Een onderzoek naar de stand van zaken op basis van documentenonderzoek. Onderzoek uitgevoerd door Ecorys in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen Peter Donker van Heel, Jena de Wit Arbeidsbemiddeling Een onderzoek naar de stand van zaken op basis van documentenonderzoek Onderzoek uitgevoerd door Ecorys in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen

Nadere informatie

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf Doen wat werkt Eén jaar UWV WERKbedrijf Inhoud Resultaat door samenwerking (voorwoord) 3 Vraag en aanbod gekoppeld 5 Zelfredzaamheid en ondersteuning 5 Onze schakelfunctie 5 Ontsluiten arbeidsmarktinformatie

Nadere informatie

Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden

Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden Colofon Programma Dienstverlenende Overheid Datum Augustus 2013 Nummer R13/05 ISSN ISBN 1383-8733 978-90-5079-264-6

Nadere informatie

Anderhalf jaar in de uitkering

Anderhalf jaar in de uitkering Opdrachtgever IWI Anderhalf jaar in de uitkering Conclusie Opdrachtnemer IWI Onderzoek Anderhalf jaar in de uitkering; nota van bevindingen Startdatum 1 januari 2008 Einddatum 1 januari 2008 Categorie

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding & Jobcoaching 2 Inhoudsopgave Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Inleiding blz. 4 Kennismakingsgesprek blz. 6 Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO)

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage SV/R&S/2004/67290

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage SV/R&S/2004/67290 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Sociale Zaken & Werk. De Marne & Winsum

Sociale Zaken & Werk. De Marne & Winsum Sociale Zaken & Werk De Marne & Winsum Beleidsplan 2009-2010 Inhoudsopgave Voorwoord 04 INLEIDING 05 0.1 Overwegingen van dit beleidsplan 06 0.2 Kaderstellende keuzes 07 0.3 Beleidsterreinen verbonden

Nadere informatie

Programmarapportage Activering jongeren

Programmarapportage Activering jongeren Programmarapportage Activering jongeren Programmarapportage Activering jongeren Colofon Programma Participatie Nummer R 11/05 Datum augustus 2011 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-249-3 Pagina 2 van 45

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Kiezen én delen. Conclusie

Kiezen én delen. Conclusie Opdrachtgever IWI Kiezen én delen Conclusie Opdrachtnemer IWI Onderzoek Kiezen én delen: de selectie door gemeenten voor reïntegratietrajecten: casestudies bij acht gemeenten Einddatum 1 juni 2005 Categorie

Nadere informatie

De Regio Centraal. Advies over afstemming en samenwerking op regionale arbeidsmarkten

De Regio Centraal. Advies over afstemming en samenwerking op regionale arbeidsmarkten De Regio Centraal Advies over afstemming en samenwerking op regionale arbeidsmarkten Raad voor Werk en Inkomen juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Advies 5 A. Advies aan de staatssecretaris van SZW

Nadere informatie

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Nummer Nvb-Part

Nadere informatie

Maak werk van mantelzorg

Maak werk van mantelzorg Advies financiering re-integratieactiviteiten mantelzorgers Maak werk van mantelzorg December 12 De ontwikkeling van dit document is tot stand gekomen mede dankzij Instituut Gak Auteur: Stichting Werk&Mantelzorg

Nadere informatie

Onderzoek uitvoering Participatiewet in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek

Onderzoek uitvoering Participatiewet in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek Onderzoek uitvoering Participatiewet in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek Concept rapport ter bespreking in DB op 16 april 2015 Amsterdam, 9 april

Nadere informatie

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst 1 Inleiding Tijdens het Najaarsoverleg van 7 oktober 2008 hebben sociale partners en kabinet in de tripartiete verklaring Samen doen wat mogelijk is de afspraak

Nadere informatie

Het CWI-systeem Sonar in de praktijk

Het CWI-systeem Sonar in de praktijk Het CWI-systeem Sonar in de praktijk Het CWI-systeem Sonar in de praktijk Inspectie Werk en Inkomen Het CWI-systeem Sonar in de praktijk R06/13, juni 2006 ISSN 1383-8733 ISBN-10: 90-5079-157-3 ISBN-13:

Nadere informatie

DE BESTUURLIJKE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN HET VORMEN VAN EEN INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GEMEENTEN DORDRECHT, PAPENDRECHT, ZWIJNDRECHT

DE BESTUURLIJKE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN HET VORMEN VAN EEN INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GEMEENTEN DORDRECHT, PAPENDRECHT, ZWIJNDRECHT DE BESTUURLIJKE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN HET VORMEN VAN EEN INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GEMEENTEN DORDRECHT, PAPENDRECHT, ZWIJNDRECHT DEELRAPPORT 1: BESTUURSPLAN Utrecht, 25 augustus 2005

Nadere informatie

UWV achtmaandenverslag 2008

UWV achtmaandenverslag 2008 UWV achtmaandenverslag 2008 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Amsterdam, oktober 2008 UWV is gecertificeerd volgens de norm ISO 9001: 2000. Inhoud 1. VOORWOORD... 3 2. KLANT... 4 2.1 Algemeen...4

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

2 e KWARTAALVERSLAG 2007 CWI CENTRALE ORGANISATIE WERK EN INKOMEN

2 e KWARTAALVERSLAG 2007 CWI CENTRALE ORGANISATIE WERK EN INKOMEN 2 e KWARTAALVERSLAG 2007 CWI CENTRALE ORGANISATIE WERK EN INKOMEN Amsterdam, 10 augustus 2007 Inhoudsopgave VOORWOORD...3 1. PRESTATIES IN HET EERSTE HALFJAAR 2007...4 2. CWI MAAKT DE ARBEIDSMARKT TRANSPARANT...9

Nadere informatie

Een onderzoek naar de bekendheid met re-integratieregelingen en reintegrerenden

Een onderzoek naar de bekendheid met re-integratieregelingen en reintegrerenden Werkgevers & Re-integratie Een onderzoek naar de bekendheid met re-integratieregelingen en reintegrerenden bij werkgevers uit de reguliere arbeidsmarkt William Balk Werkgevers & Re-integratie Een onderzoek

Nadere informatie

Reïntegratie in het MKB

Reïntegratie in het MKB Reïntegratie in het MKB De (on-)mogelijkheden voor herplaatsing van (voormalig) gedeeltelijk arbeidsgehandicapte werknemers in het mkb Koninklijke Verening MKB-Nederland Beleid, Onderzoek en Communicatie

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting re-integratie

Beleidsdoorlichting re-integratie Beleidsdoorlichting re-integratie 0. Samenvatting... 3 1. Inleiding... 9 1.1 Aanleiding... 9 1.2 Opdracht... 9 1.3 Reikwijdte van de doorlichting naar inhoud en periode... 9 1.4 Doelstelling en indicatoren

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1.

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1. MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding Het voorliggende wetsvoorstel vormt de

Nadere informatie