JAAR. Op weg naar het 5 jarig jubileum.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAAR. Op weg naar het 5 jarig jubileum."

Transcriptie

1 JAARPLAN 2014

2

3 JAAR Op weg naar het 5 jarig jubileum.

4 ///////////////////////////////// ONDERZOEK TOONT AAN DAT MENSEN DIE PRESENT KENNEN ONS EEN 8+ GEVEN BRON PRESENT NL

5 Inhoud 1 VOORWOORD 2 2 SAMENVATTING 3 3 EXTERNE ONTWIKKELINGEN 5 4 SWOT ANALYSE 7 5 STICHTING PRESENT HEERENVEEN 9 6 SUBDOELEN 11 7 ACTIES ACTIES UITGEWERKT PER KWARTAAL 15 8 BEGROTING

6 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarplan Dit is een verdere uitwerking van het strategisch plan , maar dan alleen voor het jaar Stichting Present Heerenveen is in maart 2009 opgericht. Dat betekent dat wij in 2014 een feestje te vieren hebben. Stichting Present Heerenveen hoopt in 2014 haar 5-jarig jubileum te vieren! En we hebben in de afgelopen vijf jaar al veel groepen mensen mogen begeleiden die zich op project basis hebben ingezet. In de eerste 3 jaren zijn we enorm gegroeid in het aantal groepen en projecten. In 2013 is dit gestabiliseerd. Maar niet in de beweging die tot stand is gekomen. Want we hebben weer veel nieuwe groepen mogen verwelkomen, die zich wilden inzetten voor de medemens. Op deze manier gaat de beweging door waarin we hopen dat mensen het weer meer gewoon vinden naar elkaar om te zien. En dat is en blijft het kerndoel van Stichting Present Heerenveen: Vanuit de christelijke levensovertuiging zetten wij (groepen) mensen met hun kwaliteiten op projectbasis is, in hun eigen gemeente, voor mensen die zelf geen netwerk, onvoldoende gezondheid en financiën hebben. Wij doen dit in samenwerking met maatschappelijke organisaties, volgens een structurele en professionele opzet. Om dit werk te kunnen blijven doen, is er een duurzame bedrijfsvoering cruciaal. En dit betekent in het geval van Stichting Present Heerenveen een aantal veranderingen. De grootste verandering is dat er een verschuiving zal zijn in betaalde krachten naar vrijwillige krachten. Daarbij kan stichting Present Heerenveen niet garanderen dat het aantal projecten gehaald zal worden van En wordt u na het lezen enthousiast en wilt u meewerken aan deze beweging of heeft u tips of tops? Wij horen of lezen het graag! Marijke de Vries Coördinator stichting Present Heerenveen

7 2 Samenvatting Vanuit de externe analyse blijkt dat het steeds meer zichtbaar wordt dat er mensen zijn die tussen wal en schip vallen, terwijl de problemen zich blijven opstapelen en zij de hulp goed kunnen gebruiken die Stichting Present aanbiedt. Aan de andere kant zien we dat maatschappelijke organisaties het moeilijk hebben en onzekerheid hebben over hun takenpakket, omdat de zorg naar de gemeente overgaat. Dit vraagt van Stichting Present Heerenveen veel inzet richting de maatschappelijke organisaties. Aan de ene kant het bespreken van samenwerkingsmogelijkheden op directieniveau, aan de andere kant contacten met de werkvloer, zodat er voldoende projecten gemeld worden. De economische situatie zorgt ervoor dat er veel bezuinigd moet worden. Zowel bij de gemeente, als ook bij bedrijven en de woningbouwcorporaties. Dit zijn voor Stichting Present belangrijke partners. Er is dan ook veel onzekerheid over inkomsten van partners, ondanks de groei in lokale inkomsten die we hebben mogen zien in Hieruit vloeit voort dat Stichting Present Heerenveen minder betaalde uren kan inzetten in De gemeente Heerenveen is in omvang groter geworden, en daarmee het gebied dat Stichting Present bedient. Dit vraagt extra inspanningen om ons bekend te maken bij de nieuw bijgekomen gebieden, zodat we bezig blijven met de beweging op gang te brengen, waarbij iedereen het weer gewoon vindt naar elkaar om te zien. Dit is alleen mogelijk wanneer er beschikking is over voldoende menskracht voor Stichting Present. Naast de externe analyse is er ook een interne analyse uitgevoerd en beschreven. Hieruit blijkt dat er steeds meer sprake is van bekendheid met en vertrouwen in de stichting binnen de oude gemeente grenzen van de gemeente Heerenveen, waardoor groepen zich blijven aanmelden. De kennis, energie en de passie is bij de medewerkers van Stichting Present aanwezig om het werk te doen, maar het team zit aan de top van haar kunnen. Stichting Present constateert dat er nog kansen zijn om de samenwerking met bedrijven te versterken en de contacten met maatschappelijke organisaties te verdiepen. Maar aan de andere kant zorgt de financiële situatie van Stichting Present voor grote onzekerheid, omdat de middelen ontbreken om de nodige betaalde krachten in te zetten voor het realiseren van deze kansen. /////////////////////////////////////////////////////// 3 2 SAMENVATTING

8 Vanuit de externe en interne analyse moet de conclusie getrokken worden dat Stichting Present zich in 2014 moet focussen op het externe netwerk en het reduceren van de kosten. Dit zal waarschijnlijk inhouden dat er een vermindering zal zijn van het aantal groepen en projecten die kunnen worden begeleid. Maar wel in de verwachting dat hierdoor Stichting Present op de langere termijn zal kunnen blijven bestaan in de gemeente Heerenveen. 4 ////////////////////////////////////////////////////// JAARPLAN 2014

9 3 Externe ontwikkelingen Bij het uitwerken van het jaarplan hoort het bekijken van de ontwikkelingen om ons heen. Deze hebben we verwerkt volgens het desktop model. Demografisch De gemeente Heerenveen is uitgebreid met een aantal dorpen en daarmee ook in oppervlakte. Het aantal mensen dat onvoldoende financiën heeft neemt toe in de gemeente Heerenveen. Ook het aantal ouderen in de gemeente stijgt. Er lijken meer mensen tussen wal en schip te raken, doordat problemen op meerdere gebieden ontstaan. Economisch De effecten van de economische crisis worden in de gemeente Heerenveen steeds beter zichtbaar. De komende jaren worden er bij de gemeente bezuinigingen doorgevoerd, terwijl zij meer taken moet uitvoeren. Hier denken wij specifiek aan de rol die de gemeente krijgt op het gebied van de zorg, straks onderdeel van de WMO. Daarnaast zien we dat partners van Stichting Present in moeilijk weer zitten, zoals woningbouwcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Gevolgen De beperkte financiële middelen dwingen de organisatie om te zoeken naar efficiëntere werkwijzen in het primaire en secundaire proces, zodat er meer voor hetzelfde geld gedaan kan worden. Dit zal nog niet voldoende zijn om de bezuinigingen op te vangen. Sociaal cultureel maatschappelijk De tweedeling in de maatschappij wordt in Nederland groter. Verschil tussen arm en rijk neemt toe door de gevolgen van de crisis. De overheidsbemoeienis neemt af en de sociale voorzieningen worden versoberd. Er komt meer nadruk op participatie en zelfredzaamheid. Een beroep kunnen doen op het eigen netwerk zal ook vanuit de WMO gestimuleerd worden om de professionele dure hulp te beperken. Vanuit wijkteams wordt preventieve hulp ingezet. Maatschappelijke organisaties zijn veelal bezig met een reorganisatie, om alle ontwikkelingen op te vangen. /////////////////////////////////////////////////////// 5 3 EXTERNE ONTWIKKELINGEN

10 Gevolgen We gaan van een sociale verzorgingsstaat naar een participatiestaat. Deze ontwikkeling zal de categorie hulpvragers zeer raken. Aan de andere kant kan het zo zijn dat er minder vrijwilligers zich aanmelden, omdat hun draaglast wordt vergroot door mantelzorgtaken en door druk die zij ervaren. Technologie De overheid vraagt steeds meer om inzicht en transparantie via internet. Zo moeten in 2014 de gegevens die nodig zijn om aan de ANBI-eisen te voldoen, duidelijk ingevuld zijn op de website. Het is belangrijk om mee te gaan met de ontwikkelingen op ICT gebied. Bijvoorbeeld door groepen en MO s de mogelijkheid te bieden zich digitaal aan te melden. Een goede zaak, want daarmee kunnen ook processen efficiënter worden ingericht. Maar het systeem waar Present gebruik van maakt, is niet optimaal. Zo is de website traag en wordt alleen maar trager wanneer het meer wordt gevuld (bijvoorbeeld met foto s). Ook het CRM werkt niet naar behoren. De ervaring is dat het nu meer een last is dan dat het behulpzaam is. Social media is niet meer weg te denken. Deze ontwikkeling kan ten positieve werken, maar het vraagt ook om een duidelijke lijnen wat betreft de privacy. Gevolgen We moeten anticiperen op de verplichte wetgeving. Dit vraagt tijd en een goed proces om te voorkomen dat het op één plek staat op de website. Ook is het belangrijk, waar dit mogelijk is, invloed uit te oefenen op ICT gebied. Daarnaast is het belangrijk om de sociale media te gebruiken, waarbij goed de privacy wordt bewaakt. Politiek Overheidstaken worden overgeheveld naar de gemeente. Dit betekent een verandering voor maatschappelijke organisaties. Dit geeft onzekerheid, wat ook gevolgen heeft voor de stichting. Daarnaast heeft de gemeente een herindeling doorgemaakt. Het gebied is groter geworden. Gevolgen Stichting Present moet anticiperen op de veranderende positie van maatschappelijke organisaties. Wij zijn een partner voor maatschappelijke organisaties, op het gebied van informele en formele zorg. Om deze status waar te kunnen maken is het belangrijk om met maatschappelijke organisaties aan tafel te gaan en te blijven. 6 ////////////////////////////////////////////////////// JAARPLAN 2014

11 4 SWOT analyse Het is belangrijk om een goede analyse te maken van de organisatie om strategische beslissingen te kunnen nemen en om zo de stichting verder te kunnen ontwikkelen en goed te kijken naar de kritische succesfactoren. Hier wordt ingegaan op de belangrijkste punten die beschreven staan in de SWOT analyse. Uit de SWOT analyse blijkt dat er veel onzekerheden zijn om de doelen te realiseren zoals deze staan vermeld in het strategisch plan Een belangrijke bedreiging voor het halen van de doelen zoals deze vermeld staan is de grote druk van het operationele team en bestuur, in combinatie met een niet sluitende begroting. Sterktes van de organisatie: - Er is steeds meer sprake van mond-tot-mond reclame voor Present Heerenveen - Er is veel kennis, energie en passie aanwezig om het werk van Present te promoten - Er zijn goede contacten met de stakeholders - Landelijk onderzoek toont aan dat mensen die Present kennen,het werk waarderen met een 8+ Zwaktes van de organisatie: - Het operationele team is te klein om alle werkzaamheden uit te voeren - Present Heerenveen is te bescheiden - Het bestuur is te klein, er zijn vacatures voor 3 personen Kansen voor de organisatie: - Groepen werven door verbreding van doelgroep en door uitbreiding gemeentegrenzen - Versterking van samenwerking met bedrijven - Contacten met maatschappelijke organisaties verbreden en verdiepen - Samenwerkingspartner voor de gemeente Heerenveen, wat bekrachtigd wordt met een structurele subsidie - Provinciale samenwerking /////////////////////////////////////////////////////// 7 4 SWOT ANALYSE

12 Bedreigingen voor de organisatie: - Te grote druk op het operationele team en het bestuur - Overheveling taken naar de gemeente in combinatie met bezuinigingen wat de maatschappelijke organisaties en woningbouwcorporaties treft - Eisen vanuit de overheid zorgt voor meer regels - Geen zicht op structurele subsidie van de gemeente Heerenveen 8 ////////////////////////////////////////////////////// JAARPLAN 2014

13 5 Stichting Present Heerenveen Missie Een beweging op gang brengen waarbij het weer gewoon wordt naar elkaar om te zien. Kerndoel Vanuit de christelijke levensovertuiging zetten wij (groepen) mensen met hun kwaliteiten op projectbasis in, in hun eigen gemeente, voor mensen die zelf geen netwerk, onvoldoende gezondheid en financiën hebben, volgens een structurele en professionele opzet. Wij doen dit in samenwerking met maatschappelijke organisaties. Vanuit de missie en het kerndoel zijn de volgende kritische succes factoren omschreven. Klant perspectief Stichting Present is een betrouwbare partner voor groepen mensen die zich op projectbasis inzetten o Projecten verlopen succesvol door professionele begeleiding voor, tijdens en na een project o Er zijn voldoende projecten Innovatie perspectief Stichting Present biedt nieuwe vormen van projecten aan, zodat iedereen zich met hun kwaliteiten kan inzetten. o Er wordt ingespeeld op de veranderende vraag van de groepen en maatschappij Financieel perspectief Stichting Present heeft een duurzame bedrijfsvoering zodat de continuïteit wordt gewaarborgd. 0 Stakeholders zijn belangrijk en dragen Present een warm hart toe 0 Er zijn voldoende middelen voor Stichting Present Heerenveen 0 Er wordt efficiënt gewerkt binnen het primaire proces 0 Stichting Present voldoet aan de landelijke en lokale wet- en regelgeving /////////////////////////////////////////////////////// 9 5 STICHTING PRESENT HEERENVEEN

14 Intern perspectief Stichting Present werkt met gedreven vrijwilligers. Daarnaast met betaalde medewerkers en bestuursleden die een christelijke levensovertuiging hebben. o Present heeft een voltallig en complementair bestuur o Stichting Present is aantrekkelijk voor (on)betaalde medewerkers die willen bijdragen aan het werk van de stichting. In een afbeelding ziet het er zo uit. 10 ////////////////////////////////////////////////////// JAARPLAN 2014

15 6 Subdoelen Om het kerndoel te bereiken zijn bij de doelen subdoelen en de daaruit voortvloeiende doelen beschreven. 1. Stichting Present is een betrouwbare partner voor groepen mensen die zich op projectbasis inzetten. o Projecten verlopen succesvol door professionele begeleiding voor, tijdens en na een project Doelen om dit te bereiken: - Borging kwaliteit; evaluatie leidt tot verbetering - Heldere en duidelijke projectformulieren en -evaluatie zodat projecten goed zijn voorbereid - Voldoende deskundige en enthousiaste mensen om projecten te begeleiden o Er zijn voldoende projecten Doelen om dit te bereiken: - Goede contacten en duurzame samenwerking met voldoende MO s - PR voor inzet vrijwilligers t.b.v. werkvloer MO s - Reduceren van tijd per project voor MO s 2. Stichting Present biedt nieuwe vormen van projecten aan, zodat iedereen zich met hun kwaliteiten kan inzetten. o Er wordt ingespeeld op de veranderende vraag van de groepen, bedrijven en maatschappij Doelen om dit te bereiken: - Inzicht in nieuwe projectvormen door samenwerken met andere stichtingen Present - Borging dat signalen van groepen worden opvangen - Nieuwe projectvormen ontwikkelen en implementeren in primaire proces - Inzicht in maatschappelijke tendensen /////////////////////////////////////////////////////// 11 6 SUBDOELEN

16 3. Stichting Present heeft een duurzame bedrijfsvoering zodat de continuïteit wordt gewaarborgd. o Stakeholders zijn belangrijk en dragen Present een warm hart toe Doelen om dit te bereiken: - Relatiebeheer richting partners is optimaal o Er zijn voldoende middelen voor Stichting Present Heerenveen Doelen om dit te bereiken: - Het aantal partners dat Stichting Present financieel steunt neemt met 20% toe - Werven nieuwe financiële partners o Er wordt efficiënt gewerkt binnen primaire proces Doelen om dit te bereiken: - Meer inzet door vrijwilligers en minder betaalde krachten - Duidelijke en eenvoudige administratieve processen O Stichting Present voldoet aan de geldende wet en regelgeving Doelen om dit te bereiken: - Stichting Present houdt de landelijke en lokale wet- en regelgeving in de gaten en anticipeert hierop 4. Stichting Present werkt met gedreven vrijwilligers. Daarnaast met betaalde medewerkers en bestuursleden die een christelijke levensovertuiging hebben O Present heeft een voltallig en complementair bestuur Doelen om dit te bereiken: - Stichting Present heeft bestuur op 1 juli 2014 met 3 nieuwe bestuursleden aangevuld met aandachtgebied organisatie, zorg, PR/Marketing O St. Present is aantrekkelijk voor (on)betaalde medewerkers die willen bijdragen aan het werk van de stichting Doelen om dit te bereiken: - Bestaande medewerkers binden en boeien; nieuwe medewerkers werven - St. Present is aantrekkelijk voor (on)betaalde medewerkers die willen bijdragen aan het werk van de stichting - Kwaliteiten van medewerkers zijn duidelijk in kaart gebracht en worden benut. 12 ////////////////////////////////////////////////////// JAARPLAN 2014

17 7 Acties Nu de subdoelen zijn beschreven, beschrijven we nu de acties die nodig zijn om de doelen te halen. We beschrijven de acties dit aan de hand van de doelen per kritische succesfactor. 1. Stichting Present is een betrouwbare partner voor groepen mensen die zich op projectbasis inzetten. begeleiden eer per jaar is er een overleg met de leden van het OT, waarbij eigen ontwikkeling, professionaliteit aan de orde komt minder tijd kwijt zijn voor een project via Present, wat vanaf het derde kwartaal wordt uitgevoerd duidelijke doelen in staan beschreven, waarbij de uitvoer start in tweede kwartaal Facebook en Twitter 2. Stichting Present biedt nieuwe vormen van projecten aan, zodat iedereen zich met hun kwaliteiten kan inzetten. mensen met een beperking, mensen die een baan zoeken, gezinnen inzet en mensen die zich vrijwillig willen inzetten in het kader van MBO/ Awareness etten via Present Heerenveen, Facebook en Twitter /////////////////////////////////////////////////////// 13 7 ACTIES

18 3. Stichting Present heeft een duurzame bedrijfsvoering zodat de continuïteit wordt gewaarborgd. van partners (met focus op bedrijven) en dit wordt vanaf het tweede kwartaal uitgevoerd aan de hand van het plan organiseerd, voor stakeholders organisaties en wie voor wat voor project benaderd kan worden de WMO/ vrijwilligersbeleid geldende wet- en regelgeving id wordt goed bijgehouden met betrekking tot Twitter 4. Stichting Present werkt met gedreven vrijwilligers. Daarnaast met betaalde medewerkers en bestuursleden die een christelijke levensovertuiging hebben. verantwoordelijkheden bestuur aal is er 1 nieuw bestuurslid geworven geworven geworven leden van het OT vrijwilligers in nieuwsbrieven, Facebook te plaatsen 14 ////////////////////////////////////////////////////// JAARPLAN 2014

19 7.1 Acties uitgewerkt per kwartaal Acties vanuit jaarplan 2014 per kwartaal Planning 2014 groepen Er zijn vrijwilligers geworven die projecten willen begeleiden 2 2 Q1 Q2 Q3 Q4 Overleg OT X X X Plan MO 10% minder kwijt voor project Plan bezoek MO's Ervaringen projecten delen op website, facebook en twitter X X X X 4 afspraken met organisatie i.v.m. inzet mensen met beperking, werkzoekenden, gezinnen en potentiele vrijwilligers X X X X NON STOP Present 4 bedrijven gaan zich inzetten/mbo X X X Ervaringen projecten bedrijven X X X X Plan relatiebeheer Netwerk ontbijt Betaalde uren teruggebracht 16 uur Contactpersonen MO's helder in Excel voor welk project Afspraken met gemeente WMO/Vrijwilligersbeleid X X X Info vanuit Present NL bijhouden X X X X Info (lokale) overheid bijheiden m.b.t. wet- en regelgeving X X X X Ervaringen stakeholders beschrijven op website, Facebook, Twitter X X X X Beschrijven taken en verantwoordelijkheden bestuur 3 nieuwe bestuursleden zijn geworven 2 1 Format ontwikkelingsgesprek leden OT Ervaringen delen OT (bijv. Interviews) op website, nieuwsbrief, Facebook X X X X X X X X X X X X X X /////////////////////////////////////////////////////// 15 7 ACTIES

20 8 Begroting 2014 Werkelijk Begroting Aantal groepen Opbrengsten Gemeente Heerenveen Woningbouwcorporaties Fondsen Partners Rentebaten 1 - Totaal Kosten Personeelskosten Kosten projecten Kantoorkosten Organisatiekosten, PR en diversen Totaal kosten Resultaat Kosten per project ////////////////////////////////////////////////////// JAARPLAN 2014

21 De begrote kosten in 2014 liggen lager dan de werkelijke kosten in Dit komt met name door vermindering van de betaalde uren 24 naar 16 uur per week vanaf 1 april Doordat in de afgelopen jaren steeds een klein verlies is geleden, beschikt Stichting Present Heerenveen over een negatief vermogen. Om dit negatieve vermogen om te buigen tot een licht positief vermogen, is voor 2014 is een positief resultaat begroot van /////////////////////////////////////////////////////// 17 8 BEGROTING 2014

22 Stichting Present Heerenveen Postbus AS Herenveen IBAN: NL55RABO

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2015 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Jaarplan 2014 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER

Jaarplan 2014 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER ///////////////////////////////// VRIJWILLIGER: IK VOND HET BIJZONDER OM IEMAND WEER RUIMTE TE KUNNEN GEVEN OM TE LEVEN. LETTERLIJK EN FIGUURLIJK.

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Strategisch plan

Strategisch plan Strategisch plan 2016-2019 1. Inleiding Voor u ligt het strategisch plan 2016-2019. In het strategisch plan 2016-2019 wil Dress for Success Amsterdam (DfS A) u meenemen in de strategie en de keuzes die

Nadere informatie

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE JAAR PLAN 2015 1 INHOUDSOPGAVEN 1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE 5. DOELSTELLINGEN 6. GEMEENTE 7. BEGROTING 2015

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Visie Stichting Vrienden van Estinea gaat actief sponsoren en fondsen werven. De stichting wil op deze wijze direct of indirect zorgprojecten financieel

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

Jaarplan stichting Anders 2014

Jaarplan stichting Anders 2014 Jaarplan stichting Anders 2014 Datum: 1 februari 2014 1 Gegevens organisatie Naam stichting Anders RSIN Nummer 802149169 KvK Nummer 41081953 Internetadres www.stichtinganders.nu Postadres Postbus 308,

Nadere informatie

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014 Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016 Versie 1.1 April 2014 Een duidelijk verhaal Maatschappelijke trends Het antwoord van Present; onze missie en visie Onze unieke werkwijze Bewezen toegevoegde

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Fryslân 2014-2015

Jaarverslag Stichting Present Fryslân 2014-2015 Jaarverslag Stichting Present Fryslân 2014-2015 Jaarverslag 2014. Inhoud: 1. Inleiding 2. Doelstelling Verduurzaming. 3. Actieplan 2014 4. Bijstelling Plannen 2014/ 2015,Speerpunten 5. Projecten Present

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes. Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl

Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes. Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl Om haar koers voor de komende jaren te kunnen bepalen, heeft Humanitas vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude Jaarverslag 2012 Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k in de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude Inleiding De gemeente Renswoude en Scherpenzeel vinden het belangrijk dat het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Stichtingsplan SALEK 2008

Stichtingsplan SALEK 2008 Stichtingsplan SALEK 2008 Bestuur SALEK December 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel Stichting SALEK... 4 3. Activiteiten... 5 3.1 Geld inzamelen... 5 3.2 Opbouwen netwerk in Nigeria... Error!

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Cavent

Vrijwilligersbeleid Cavent Vrijwilligersbeleid Cavent Datum vaststelling : 12112013 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20012015 KD23 Vrijwilligersbeleid Cavent 20012015

Nadere informatie

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Blind Vertrouwen 2014-2015 De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 13 Juni 2014 en

Nadere informatie

Jaarplan 2011 Stichting Het Gespuis

Jaarplan 2011 Stichting Het Gespuis Jaarplan 2011 Stichting Het Gespuis 1. Inleiding Voor u ligt het jaarplan 2011 van Stichting Het Gespuis. Hierin bespreken wij hetgeen wij in 2011 willen bereiken. Ook maken wij onze begroting bekend en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kidron

Beleidsplan Stichting Kidron Beleidsplan Stichting Kidron 2016-2017 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 2 2. Algemeen 2 2.1 Ontstaan Stichting Kidron 2 2.2 Stichting Kidron in 2016 2 3. Organisatiestructuur 3 3.1 Bestuur 3 3.2 Medewerkers

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Vrienden 2016

Jaarplan Stichting Vrienden 2016 Jaarplan Stichting Vrienden 2016 1. Prioriteiten 2016 2. Wat gaan we doen? 3. Focusthema s 2016 4. Doelstellingen 2016 1. Prioriteit 2016 Intensiveren en uitbreiden samenwerking met externe en interne

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2016 Stichting Lach voor een Dag Een lach is in een flits voorbij, maar de herinnering eraan blijft altijd. Beleidsplan 2015-2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Historie 3 Huidig bestuur 3 Missie

Nadere informatie

Vrijwilligersverenigingen

Vrijwilligersverenigingen Vrijwilligersverenigingen Activiteiten organiseren via een verenigingsstructuur is een relatief nieuwe manier om vrijwilligers in te zetten in zorgorganisaties. Deze ontwikkeling kan aantrekkelijk zijn

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 19-1-2015

Jaarverslag 2014 19-1-2015 Jaarverslag 2014 19-1-2015 Voorwoord... 3 Het bestuur... 3 Het ontstaan van Stichting Estafetteloop... 4 De Stichting Estafetteloop... 4 De 100 van Spijkenisse... 5 Hoe werkt het... 5 Het goede doel...

Nadere informatie

Missie visie document

Missie visie document Missie visie document 2014 2018 NVLO bestuur Oktober 2014 Visie Nederlandse Vereniging van Leidinggevenden Operatieafdeling (NVLO) De NVLO is een professionele en ondernemende beroepsvereniging voor leidinggevende

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad - Brede Welzijnsvisie Het college 121560 1 Controller Directie Paraaf Datum CC Samenvatting Op 3 juli 2012 heeft

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Algemene beschouwingen Begroting 2012

Algemene beschouwingen Begroting 2012 Algemene beschouwingen Begroting 2012 1 van 5 Voorzitter, in december 2010 heeft u een brief gestuurd aan alle raadsleden, waarin u in gaat op de onderlinge verhoudingen binnen de raad. U sluit uw brief

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid 2015-2020

Vrijwilligersbeleid 2015-2020 Vrijwilligersbeleid Het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers 2015-2020 Voorwoord Voetbal is een teamsport en binnen de teamsport is samenwerken de sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen binnen

Nadere informatie

Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug. Zeist, 11 oktober 2016

Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug. Zeist, 11 oktober 2016 Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug Zeist, 11 oktober 2016 Geachte leden van de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug, Humanitas is er voor alle inwoners van uw gemeente

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Kinderen doe mee, meedoen is meetellen Stichting Leergeld Lochem Beleidsplan 2015-2019 Inleiding. Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens bijna

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

VINCENTIUSVERENIGING SCHIJNDEL BELEIDSPLAN Schijndel, april 2016

VINCENTIUSVERENIGING SCHIJNDEL BELEIDSPLAN Schijndel, april 2016 VINCENTIUSVERENIGING SCHIJNDEL BELEIDSPLAN 2016-2019 Schijndel, april 2016 definitief vastgesteld in de ledenvergadering van zondag 22 mei 2016 INHOUD 1. INLEIDING 2. MISSIE 3. DOELSTELLING 4. LEDEN, BESTUUR

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentwageningen.nl Website: www.presentwageningen.nl

Nadere informatie

Informele zorg invullen met bijstandsgerechtigden kan dat?

Informele zorg invullen met bijstandsgerechtigden kan dat? Informele zorg invullen met bijstandsgerechtigden kan dat? Project vrijwillige respijtzorg Spijkenisse 2010 2012 Waarom is gekozen voor dit concept? Vanwege prestatieveld 4 in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Nadere informatie

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7.

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7. Beleidsplan 2013 2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Waarom dit beleidsplan? 3 2. Missie 3 3. Werkwijze 3 4. Doelstellingen 4 5. Financiering 4 6. Organisatie 5 7. Verantwoording 6 8. Vrijwilligersbeleid 6 9.

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

Beleidsplan SALEK 2009

Beleidsplan SALEK 2009 Beleidsplan SALEK 2009 Bestuur SALEK Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel Stichting SALEK... 4 3. Activiteiten... 5 3.1 Geld inzamelen... 5 3.2 Transparant werken... 5 3.3 Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Volg de Wens

Beleidsplan. Stichting Volg de Wens Beleidsplan Stichting Volg de Wens 16-02-2014 Rotterdam Versie : 0.9 Auteur : Bob Arkema Datum : 16 februari 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. De organisatie 4 1.1 Wie zijn we 4 1.2 Visie, Missie, Kernwaarden

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg Leidschendam-Voorburg Jaarplan 2016 Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg, Postbus 566, 2270 AD Voorburg. Tel: 070-7803376. E-mail: info@leergeldleidschendam-voorburg.nl Doelstelling Stichting Leergeld

Nadere informatie

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012 Communicati Coördina econnect tie Contro ie le Oplossingen binnen handbereik Introductie Robin Matteman, I4C-Connect. Ontzorgt zorgprofessionals:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf:

Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf: Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf: 1 Inleiding Een jaar waarin weer veel is veranderd en aangepakt. Sinds 25 mei 2013 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Present Zuidoost Friesland. Reden

Nadere informatie

Evalueer je vereniging voor een uitmuntend beleidsplan. 8 oktober 2015 - GC De Kriekelaar

Evalueer je vereniging voor een uitmuntend beleidsplan. 8 oktober 2015 - GC De Kriekelaar Evalueer je vereniging voor een uitmuntend beleidsplan 8 oktober 2015 - GC De Kriekelaar Vandaag Voormiddag (9u30-12u) Terugblik introductiemoment, inleiding Uitwisselingsmoment De SWO-ART als tool voor

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt ANBI en communicatie Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt Inhoud presentatie 1 Wat is ANBI waard? 2 Fondswerving in Nederland 3 Plan van aanpak 4 Ondersteuning SupportPunt Wat is ANBI waard?

Nadere informatie

Bijlage. Uitvoeringsplan. Deel 1: Wat gaat er veranderen?

Bijlage. Uitvoeringsplan. Deel 1: Wat gaat er veranderen? Uitvoeringsplan Deel 1: Wat gaat er veranderen? Binnen Brandweer GNL gaan er een aantal zaken structureel veranderen op het gebied van taken, verantwoordelijkheden en cultuur. In deze paragraaf wordt hier

Nadere informatie

4. Positionering organisatie en uitstraling naar buiten: PR en communicatie... 6

4. Positionering organisatie en uitstraling naar buiten: PR en communicatie... 6 Concept Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 0 Voorwoord... 3 1. Missie & Visie... 4 Missie... 4 Visie... 4 2. Capaciteit en middelen... 4 3. Informatievoorziening en belangenbehartiging... 5 3.1

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Thema. Beleidsvoornemen 2015. Beleidsvoornemen 2014. Resultaten 2014. Resultaten 2015. Resultaten 2016. Beleidsvoornemen 2016

Thema. Beleidsvoornemen 2015. Beleidsvoornemen 2014. Resultaten 2014. Resultaten 2015. Resultaten 2016. Beleidsvoornemen 2016 Stichting Aandacht Speciale Kinderen Ghana ASK Beleidsplan 2014 /2015 /2016 Thema Beleidsvoornemen 2014 Resultaten 2014 Beleidsvoornemen 2015 Resultaten 2015 Beleidsvoornemen 2016 Resultaten 2016 Inhoud

Nadere informatie

Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst

Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst Blok A: Werving van personeel (1) Aantal verwachte aan te nemen werknemers (korte-, middellang- en lang

Nadere informatie

Financieel toezicht De crisis voorbij?

Financieel toezicht De crisis voorbij? Financieel toezicht De crisis voorbij? Commissie ABF 25 november 2015 Even voorstellen Afdeling Kwaliteit Openbaar Bestuur Team Interbestuurlijk Toezicht Jenneke Hollebrandse Dick Schuurman 2 Inhoud presentatie

Nadere informatie

Evaluatie Collecteweek 2012 Collecte Coördinatoren

Evaluatie Collecteweek 2012 Collecte Coördinatoren Evaluatie Collecteweek 2012 Collecte Coördinatoren Achtergrond De collecte coördinatoren zijn een belangrijke spil in het succesvol laten verlopen van de collecteweek. Het verenigingskantoor biedt de coördinatoren

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING 2015-2018 INLEIDING Dit document geeft kaders bij de actieplannen vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Het

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014. Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 info@presentede.

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014. Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 info@presentede. Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentede.nl Website: www.presentede.nl

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Resultaatvergelijking

Resultaatvergelijking Bedrijf Maatschappelijke organisatie Gemeente Resultaatvergelijking Resultaten van 7 voltooide enquetes voor. 2 Wat is de motivatie van uw bedrijf om aan MBO te doen? Marketing en PR - Imago Uw antwoord:

Nadere informatie

Klaas - Jan Huntelaar Foundation BELEIDSPLAN 2012 2013

Klaas - Jan Huntelaar Foundation BELEIDSPLAN 2012 2013 Klaas - Jan Huntelaar Foundation BELEIDSPLAN 2012 2013 1 INHOUD HFST 1. Inleiding Klaas-Jan Huntelaar Foundation - 3 - HFST 2. Visie en Missie - 4 - HFST 3. Doelstelling - 6 - HFST 4. Organisatie - 8 -

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

Algemene doelstelling. Huidige situatie

Algemene doelstelling. Huidige situatie Jaarplan 2014 Algemene doelstelling Present Leeuwarden heeft als doel de brug te zijn tussen groepen en individuen die iets te bieden hebben en personen of instanties die daarmee geholpen kunnen worden.

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar Beleidsplan Stichting Voor Door Met Elkaar Plaats S'Hertogenbosch Datum 3 februari 2015 Opgesteld door N. Remkes-Nienhuis nanda.remkes@voordoormetelkaar.nl R. Oosterbaan ron.oosterbaan@voordoormetelkaar.nl

Nadere informatie

Van betekenis...in Zeewolde

Van betekenis...in Zeewolde Van betekenis......in Zeewolde Postbus161 161 Postbus 3890AD ADZeewolde Zeewolde 3890 0626 2601 0180 8007 07 06 KvK-nummer54810043 54810043 KvK-nummer: Regiobank 85.00.30.528 IBAN: NL54 RBRB 0850 0305

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Stichting Present Dordrecht-Papendrecht

Jaarverslag Jaarverslag Stichting Present Dordrecht-Papendrecht Jaarverslag Stichting Present Dordrecht-Papendrecht 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding: Zoeken... 3 1. Missie, visie en werkwijze... 4 Werkwijze... 4 2. Aanbod, inzet en begeleiding van vrijwilligers... 5

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Opstart met WeHelpen voor (zorg)instellingen

Opstart met WeHelpen voor (zorg)instellingen Opstart met WeHelpen voor (zorg)instellingen Opgesteld door: Vilans in opdracht van coöperatie WeHelpen Datum: 9 juni 2013 Versie: 1.0 Opstart met WeHelpen In dit document bieden we een aantal handvatten

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Initiatief Driestroom voor DROOMVilla LUX.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Initiatief Driestroom voor DROOMVilla LUX. Openbaar Onderwerp Initiatief Driestroom voor DROOMVilla LUX Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 en Zorg & Welzijn / 1051 en Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir en B. Frings

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld

Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld Strategisch beleidsplan 2013-2015 Een scherpe koers WAAROM EEN NIEUW BELEIDSPLAN? Oude beleidsplan loopt van 2010 t/m 2013

Nadere informatie

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer Auditstatuut Systeemtoezicht Wegvervoer Datum: 17 januari 2013 Status: vastgesteld versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Audits 4 2.1 Systeemcriteria 4 3 Traject audit 5 3.1 Self-assessment

Nadere informatie

Stichting Hulp Oost-Europa, gevestigd te Barneveld. Huishoudelijk Reglement. Versie: vastgesteld op 25 september 2013 Hoofdstuk I. Begripsbepalingen.

Stichting Hulp Oost-Europa, gevestigd te Barneveld. Huishoudelijk Reglement. Versie: vastgesteld op 25 september 2013 Hoofdstuk I. Begripsbepalingen. Pagina 1 van 6 Stichting Hulp Oost-Europa, gevestigd te Barneveld. Huishoudelijk Reglement. Versie: vastgesteld op 25 september 2013 Hoofdstuk I. Begripsbepalingen. Artikel I.1. Statuten. Onder statuten

Nadere informatie

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties Servicepunt Vrijwilligers Het Servicepunt Vrijwilligers van Punt Welzijn ondersteunt vrijwilligers en

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2011

Visiedocument en Activiteitenplan 2011 Visiedocument en Activiteitenplan 2011 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Wijlre, 9 augustus 2011 Auteurs: Jeannette Vletter, Roel de Boer. Beleidsplan

Wijlre, 9 augustus 2011 Auteurs: Jeannette Vletter, Roel de Boer. Beleidsplan Wijlre, 9 augustus 2011 Auteurs: Jeannette Vletter, Roel de Boer Beleidsplan 2011 2014 Voorwoord Narcolepsie is een zeldzame slaapstoornis, waar in Nederland naar schatting tussen de 6000 en 10000 mensen

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie