Woord vooraf. Drs Jon Bergsma RA. Zomer 2012, Epe. Literatuur: Bergsma, JBT en OC van Leeuwen, BIV in Perspectief, 2012, 1 e druk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woord vooraf. Drs Jon Bergsma RA. Zomer 2012, Epe. Literatuur: Bergsma, JBT en OC van Leeuwen, BIV in Perspectief, 2012, 1 e druk"

Transcriptie

1 Woord vooraf In deze bundel bevinden zich de stofplanning en 13 vraagstukken die een goede voorbereiding bieden voor het tentamen Bestuurlijke Informatieverzorging in de post Bachelor fase dat namens het AC-scholen overleg wordt georganiseerd. De vraagstukken zijn deels ontleend aan vraagstukken die bij de Vrije Universiteit gebruikt worden. Een bijzonder woord van dank gaat in dit opzicht uit naar de heer J. Droogsma RA Msc, coördinator BIV. De opgave en stof met betrekking tot betrouwbaarheid zoals die in week 5 wordt aangeboden hoort strikt gezien niet tot de stof voor de post bachelor (staat immers centraal in de bachelor). Dit geldt ook voor de vraag met betrekking tot een beschrijving van de bestuurlijke informatieverzorging zoals die in weken 7 tot en met 10 gesteld wordt. Door het begrip betrouwbaarheid hier echter toch kort te behandelen, geven wij een compleet overzicht van het vakgebied bestuurlijke informatieverzorging. Op de website van de uitgeverij Noordhoff kun je een groot aantal presentaties vinden met betrekking tot het voorgeschreven boek BIV in perspectief. In de hoop hiermee een bijdrage geleverd te hebben aan het prettig verloop van de studie en het onderwijs, Drs Jon Bergsma RA Zomer 2012, Epe Literatuur: Bergsma, JBT en OC van Leeuwen, BIV in Perspectief, 2012, 1 e druk Starreveld, R.W., Leeuwen, O.C. van & Nimwegen, H. van (2004). Bestuurlijke informatieverzorging. Deel 2A: Fasen van de waardekringloop (5 e druk). Groningen/Houten: Stenfert Kroese Starreveld, R.W., Leeuwen, O.C. van & de Mare, H.B. (2008). Bestuurlijke informatieverzorging. Deel 2B: Typologie van de bedrijfshuishoudingen (5 e druk). Groningen/Houten: Stenfert Kroese 1

2 PLANNING MET LITERATUURVERWIJZING Week Onderwerp met verwijzing naar BIV in Perspectief Opdracht 1 1. BIV in perspectief 2. Wat is beheersing? Vragen in presentaties website Noordhoff 2 3. Beheersing volgens Robert Simons 4. COSO modellen 4.1 Geschiedenis van de COSO modellen 4.2 COSO Internal Control Integrated Vragen in presentaties website Noordhoff Architectenbureau framework COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework 5. Procesbeheersing volgens KAD Vragen in presentaties website Noordhoff Sue Me 4 Samenvatting beheersing Postorderbedrijf Betrouwbaarheid en beheersing 7. Interne controle Vragen in presentaties website Noordhoff Tolmodel 11. Bovenkant van de tol 12. Midden van de tol 13. Onderkant van de tol 14. Contingentiebenadering Relevantietypologie als referentiemodel 15.2 Relevantietypologie in hoofdlijnen Wijze van toepassen van de relevantietypologie 15.4 Charismatische organisaties: de pionier en de zwerver Bureaucratieën: de doelgerichte en ongerichte bureaucratie De professionele organisatie: de maatschappelijke en eenzijdige professional Scheepswerf Vragen in presentaties website Noordhoff Scheepswerf Vragen in presentaties website Noordhoff Nedcycle Vragen in presentaties Website Noordhoff Warme Bakker Vragen in presentaties website Noordhoff De netwerkorganisatie: het maatschappelijke en eenzijdige netwerk 16. Andere toepassingen van de relevantietypologie AKB Vragen in presentaties Wouter Bos Centrum Ontwerpen van administratieve processen Vragen in presentaties Website Noordhoff Praktijkopdracht Bestuurlijk informatieverzorgingsbeleid en informatieplan 19. Ontwikkelen van nieuwe bestuurlijke informatieverzorgingssystemen 20. General en application controls Vragen in presentaties website Noordhoff Gameshop Organisatie van de bestuurlijke informatieverzorgingsfunctie Vragen in presentaties Website Noordhoff EIA 14. Bespreken oud tentamen Exclusive Garden 2

3 CASES Week 2: Architectenbureau Activiteiten van de organisatie Architectenbureau ODV&T is een middelgroot architectenbureau dat is gevestigd in een grote stad waar veel wordt gebouwd, zowel woningbouw als grote infrastructurele werken zoals wegen, bruggen en tunnels. Het architectenbureau houdt zich bezig met drie soorten opdrachten: bouwopdrachten; toezichtopdrachten; bijzondere opdrachten. Opdrachtgevers zijn provincies, gemeenten, het bedrijfsleven en particulieren. De opdrachten worden uitgevoerd onder de aansturing van een projectleider. Cultuur en managementstijl Het architectenbureau wordt geleid door een managementteam van 4 architectfirmanten dat alle besluiten neemt gericht op de strategie en toekomstige ontwikkeling van de onderneming. Naast de kwaliteit van de dienstverlening besteedt het managementteam veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers door een actief personeelsbeleid (persoonlijk ontwikkelplannen, frequente coaching en ruime opleidingsmogelijkheden met het doel professionele vaardigheden te vergroten). De projectleiders (afdelingshoofden) worden beoordeeld op de resultaten van hun projecten, waarbij een intern verrekeningssysteem wordt gehanteerd met betrekking tot kosten van het management en de stafafdelingen. Het architectenbureau is een platte en informele organisatie en het managementteam staat open voor suggesties van de medewerkers met betrekking tot de verbetering van de bedrijfsvoering. Strategie Het managementteam heeft een meerjaren strategie vastgesteld, waarbij voor elk van de projectleiders concrete taakstellende doelstellingen zijn geformuleerd terzake van de te realiseren meerjarenplannen. Het managementteam onderkent als kritieke succesfactoren groei, tevredenheid opdrachtgevers, kwaliteit personeel, rendement opdrachten, actief tevreden, deskundig en vaardig personeel en organisatie van het werk. Deze kritieke succesfactoren heeft het managementteam in de volgende doelen vertaald: een grote tevredenheid van de opdrachtgevers, tevreden, hoogopgeleid en ervaren personeel en actieve betrokkenheid van de medewerkers bij de uitvoering van de opdrachten en bij de organisatie. Daarnaast een zijn continue groei van de omzet, een toereikende winstmarge op de opdrachten en de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen noodzakelijk voor een evenwichtige de groei van het architectenbureau en efficiënt verlopende bedrijfsprocessen. De hieruit voortvloeiende doelstellingen zijn: jaarlijkse, autonome groei van de omzet van 10% en een winstmarge van minimaal 40% per projectleider; 3

4 gemiddeld cijfer bij evaluaties door de opdrachtgever: 8; maximaal 3% van het personeel ontevreden. Dit wordt gemeten tijdens coaching- en beoordelingsgesprekken; maximaal 10% personeelsverloop; gemiddeld diensttijd bij het architectenbureau 6 jaar; ziekteverzuim maximaal 2%; minimaal 10% van de uren van de medewerkers wordt besteed aan opleiding; minimaal 40% van de medewerkers volgt relevante opleidingen op het vakgebied; projectleiders hebben een door het managementteam geselecteerde managementcursus afgerond en volgen minimaal één seminar per jaar op dit terrein; solvabiliteit van 40% en een current ratio van 2; nettowinst ter grootte van minimaal 15% van het geïnvesteerd eigen vermogen; productiviteitspercentage van 70% per medewerker; maximaal 5% verlies aan productieve uren door verstoringen in de processen. De projectleiders zijn integraal verantwoordelijk voor de aan hen toegewezen (potentiele) opdrachten, zowel wat betreft het financiële als het technische resultaat. De projectleiders worden gecoacht door de managementteamleden om de doelstellingen te behalen. Voor elk van de soorten opdrachten is een managementteamlid als eindverantwoordelijke aangewezen. Het 4 e managementteamlid is verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering van het architectenbureau inclusief het personeel (HRM). Omvang en structuur van de organisatie Het architectenbureau telt 4 architectfirmanten en heeft 150 personeelsleden. Het personeel is als volgt samengesteld: 50 architectmedewerkers; 60 tekenaars; 25 opzichters; 15 employees voor de interne dienst (waarvan 8 voor de administratie (inclusief automatisering en 2 voor HRM.)). Automatiseringsorganisatie Het architectenbureau heeft een hoogwaardig geautomatiseerde omgeving. De meeste medewerkers hebben de beschikking over een laptop voor het uitvoeren van de werkzaamheden. In de laptop is een UMTS kaart opgenomen zodat de medewerkers vanaf alle locaties de server van het architectenbureau kunnen benaderen. De belangrijke financiële applicaties die het architectenbureau gebruikt zijn een relatiebeheersysteem, een projectadministratie en de financiële administratie. Beschrijving van de bedrijfsprocessen Bouwopdrachten Een volledige bouwopdracht omvat de volgende fasen: het vervaardigen van één of enkele schetsontwerpen; het vervaardigen van een eerste, een tweede en/of een definitief ontwerp; het maken van de bestektekeningen; het maken van het bestek (de gedetailleerde beschrijving van het bouwwerk); het opstellen van de begroting van de bouwkosten; het houden van de aanbesteding; 4

5 de directievoering: dit omdat mede de goedkeuring van de facturen inzake de bouwkosten; het verzorgen van de eindoplevering. Er komen opdrachten voor, die niet alle fasen omvatten; een opdracht kan ook tussentijds beëindigd worden. Het honorarium wordt voor de meeste opdrachten vastgesteld in overeenstemming met de landelijke honorariumregeling voor architecten. Ingevolge deze regeling is het honorarium afhankelijk van de totale aanneemsom van een bouwwerk, inclusief meeren minderwerk. De regeling bevat een procentuele tabel, met behulp waarvan het architectenhonorarium per opdrachtfase kan worden berekend, uitgaande van de begrote of globaal geschatte bouwkosten. Deze honorariumregeling houdt slechts op globale wijze rekening met de door het architectenbureau aan opdrachten te besteden tijd. Na afloop van een fase wordt een voorschot op het honorarium gedeclareerd, overeenkomend met het door die fase geldende percentage. De slotdeclaratie inzake een gerealiseerd bouwwerk is gebaseerd op het totaal van de in rekening gebrachte bouwkosten en kan veelal eerst worden opgemaakt circa zes maanden na de oplevering van het bouwwerk door de aannemer. De bouw van een werk kan soms enkele jaren duren. Ook komt het voor, dat bij één der fasen wordt gestopt en enkele jaren later alsnog wordt besloten te bouwen. Dit geschiedt veelal tegen een hogere prijs dan aanvankelijk was begroot. Hierdoor kan voor de reeds afgerekende fasen alsnog een aanvullend bedrag worden gedeclareerd. Voor bouwopdrachten, waarvoor de landelijke regeling niet geldt, omdat bijvoorbeeld nog anderen deskundigen worden ingeschakeld of extra kosten moeten worden gemaakt (bijvoorbeeld als het bouwwerk ingewikkelde constructiewerken omvat), wordt voor één of meer fasen of voor de hele bouwopdracht een honorarium afgesproken op basis van de tijdsbesteding. Hierbij wordt per gereed gekomen fase gefactureerd. Toezichtopdrachten. Ter aanvulling op de bouwopdrachten worden veelal opdrachten ontvangen tot het houden van het dagelijks toezicht bij de bouw, door een van de opzichters die in dienst van het architecten bureau is. Voor deze opdrachten wordt gedeclareerd op basis van de uurlonen van de opzichters verhoogd met een vast, landelijk geregeld toeslagpercentage. Voor deze opdrachten wordt maandelijks gefactureerd. Bijzondere opdrachten Incidenteel komen bijzondere opdrachten voor, zoals opdrachten tot taxatie, arbitrage, het maken van tekenwerk, het deelnemen aan projectgroepen enz. De honorering voor deze opdrachten wordt vooraf overeengekomen en is veelal gebaseerd op te besteden tijd. Facturering geschiedt aan het einde van de opdracht, respectievelijk eenmaal per jaar. Overige punten met betrekking tot de opdrachten Voor alle soorten opdrachten worden kosten gemaakt, zoals reis- en verblijfskosten, kosten van lichtdrukken enz. Deze kosten worden telkens gelijktijdig met de honorariumtermijnen in rekening gebracht, maar afzonderlijk gespecificeerd. HRM Er wordt veel tijd gestoken in de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers van het architectenbureau. Van de medewerkers wordt verwacht dat zijn continu bezig zijn met het ontwikkelen van hun vaardigheiden op het terrein van projectmanagement (m.n. de projectleiders) en het terrein van de techniek. Elke medewerker heeft een hogere in rang als coach; dit is meestal niet de direct leidinggevende. Elke medewerker stelt jaarlijks 5

6 een ontwikkelingsplan en een opleidingsplan op, waarvan de voortgang tijdens coachingsgesprekken besproken wordt. Dit gebeurt drie keer per jaar. Eén keer per jaar vindt een beoordelingsgesprek plaats waarbij de coach ook aanwezig is. Bij de ontwikkeling, coaching en beoordeling worden de medewerkers ondersteund door de twee gespecialiseerde HRM medewerkers. Vragen 1. Het managementteam heeft ervaren dat het niet eenvoudig is de gekozen strategie te realiseren en iedereen betrokken te houden bij de strategie. U heeft hen verteld dat "levers of control" van Simons een goed model zou kunnen zijn om de beheersing van de strategie te verbeteren. Beschrijf hoe de levers of control ingericht zouden kunnen worden bij het architectenbureau. 2. Gegeven dat het architectenbureau de volgende doelstellingen heeft ten aanzien van de bouwopdrachten: - 95% klantentevredenheid - Brutomarge van 30 % Geef aan hoe het internal control framework volgens COSO 1 voor het uitvoeringsproces van bouwopdrachten ingericht kan worden. Maak een duidelijk onderscheid in de componenten. 3. Bij een evaluatie van de bedrijfsvoering door het managementteam kwam naar voren dat medewerkers teveel gericht zijn op de naleving van procedures, terwijl dat in een aantal gevallen achteraf niet tot de juiste dienstverlening heeft geleid en dat dit in deze gevallen te laat is gebleken. Beschrijf wat er in de interne beheersing moet worden gewijzigd. Ga hierbij uit van het Internal Control - Integrated Framework van COSO 6

7 Week 3: Sue me Activiteiten van de organisatie Een in Nederland zelfstandig gevestigde rechtsbijstandverzekeringsmaatschappij (NV), die onderdeel is van een aan de New York Stock Exchange (NYSE) genoteerd Amerikaans verzekeringsconcern, verkoopt op de Nederlandse markt rechtsbijstandverzekeringen. Omvang en structuur van de organisatie De organisatie bestaat uit de volgende afdelingen die vallen onder een 3 hoofdige raad van bestuur (CEO, CFO en COO), ondersteund door een uitgebreid secretariaat: Sales en Marketing (aangestuurd door de CEO), met een subafdeling acceptatie; Polisadministratie (COO) ; Asset Management (CEO) ; Claimafhandeling inclusief de juridische afdeling (COO); Administratie, Financiële zaken en Automatisering (CFO). De interne accountantsdienst van het verzekeringsconcern voert controles uit op de betrouwbaarheid van de informatievoorziening. Het bedrijf is sterk geautomatiseerd; er wordt gebruikt gemaakt van via interfaces verbonden systemen voor: Management informatie (Datawarehouse); Boekhouding; Polisadministratie; Claimregistratie- en afhandelingsysteem met een ingebouwd workflow management systeem; Document management; alle documenten (polissen en dergelijke) zijn elektronisch beschikbaar; CRM (Customer Relations Management); HRM (Personeelsinformatie en salarisadministratie). Beschrijving van de bedrijfsprocessen Verkoop van polissen Sue me! verkoopt haar polissen via tussenpersonen die hiervoor een commissie ontvangen van 25% voor nieuwe polissen en 10% voor prolongatie (jaarlijkse verlenging van bestaande polissen). Een aantal tussenpersonen treedt op als gevolmachtigde (kunnen namens de verzekeringsmaatschappij verzekeringen accepteren) en ontvangt bovenop hun commissies nog een winstdeling op hun portefeuille. Deze winstdeling loopt gestaffeld op, naarmate de winst hoger is, stijgt de procentuele winstdeling. De verzekerden ontvangen maandelijks een factuur van Sue Me. Uiteraard dient de facturatie juist en volledigheid te geschieden. Beleggingen De ontvangen gelden worden belegd door de afdeling Asset Management, waarvoor een eigen beleggingsadministratie wordt gevoerd. De beleggingen zelf zijn ondergebracht bij banken en commissionairs. Met hen zijn individuele en uiteenlopende 7

8 afspraken gemaakt dat de transactiekosten per transactie verminderen naarmate het aantal transacties toeneemt. Afhandeling van claims Rechtsgedingen en aanvragen voor rechtshulp komen als claim binnen bij de afdeling claimafhandeling, die per claim een voorcalculatie opstelt op basis van ervaringen. De claims worden vervolgens zo veel mogelijk verdeeld over de eigen juridische specialisten die in dienst zijn van Sue me! Deze juridische specialisten vormen de grootste kostenpost in de onderneming. De claims verschillen sterk van aard. De verzekerden verwachten van Sue Me dat deze binnen een korte tijd de claims in hun voordeel kan oplossen. Omdat claims binnen een bepaalde tijd dienen te worden afgehandeld kunnen bij een sterke toename van de work load of tijdelijke tekorten in de capaciteit, externe juristen worden ingehuurd bij advocatenkantoren, juridische adviesbureaus en recherchebureaus waarmee raamcontracten zijn afgesloten. In deze raamcontracten zijn uurtarieven met kwantumkortingen overeengekomen die per type specialist verschillen. 1. Ontwerp een risico-beheersingssysteem volgens COSO ERMF voor het proces van het afsluiten van nieuwe polissen. 2. Richt de product en de procesmodule in volgens de methode KAD voor het facturatieproces van Sue me. 3. Richt de product en de procesmodule in volgens de methode KAD voor het afhandelen van claims. Verklaar het verschil met de inrichting van de procesmodule voor het facturatieproces. 8

9 Week 4: Postorderbedrijf Activiteiten van de organisatie Postorder organisatie N.V. NU Genieten! voert ruim artikelen, verdeeld over een aantal productgroepen. De verkoop vindt voor 80% plaats via de website. Daarnaast is er nog verkoop met behulp van een catalogus: substantieel via telefoon en in beperkte mate schriftelijk. Onder de leus: Waarom uitstellen als je nu kunt genieten? biedt de organisatie haar afnemers flexibele betaalmogelijkheden. Het feit dat later moet worden betaald heeft in de marketing inspanning aanzienlijk minder aandacht. Omvang en structuur van de organisatie De verkoop en aflevering van de producten zijn ondergebracht in het postorderbedrijf en de afwikkeling van de betaling in het kredietbedrijf. Het postorderbedrijf heeft een beperkte bijdrage aan het totale resultaat van NU Genieten! De organisatiestructuur is als volgt. De afdeling automatisering bestaat uit twee subafdelingen: Systeemontwikkeling is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, testen en onderhouden van de in eigen beheer gerealiseerde software (één geïntegreerde oplossing voor alle processen en afdelingen). De afdeling Exploitatie is verantwoordelijk voor de 7x24 beschikbaarheid van de website alsmede de beschikbaarheid en continuïteit van de overige systemen. Controlling Postorderbedrijf Product management Klant Contact Centrum Logistiek Directie Automatisering Kredietbedrijf Portefeuille management Back office Achterstand beheer Bijzonder beheer Beschrijving van het bedrijfsproces Postorderbedrijf Productmanagement De afdeling Productmanagement is verantwoordelijk voor het gevoerde assortiment en voor de prijsstelling. Het assortiment van Nu Genieten moet zich onderscheiden door innovatie en prijs-kwaliteit. De collectie is op de website opgenomen. De website bevat steeds wisselende speciale aanbiedingen. Tweemaal per jaar wordt een schriftelijke catalogus samengesteld, die op verzoek wordt toegezonden. De medewerkers van de afdeling productmanagement bestaan onder andere uit goed betaalde trend watchers. Klant Contact Centrum (KCC) De afdeling KCC is verantwoordelijk voor alle normale klantcontacten (verwerken bestellingen en wijzigingen keuze voor een bepaalde kredietvorm op verzoek van de klant). 9

10 Klanten die via Internet kopen krijgen een eigen account (Mijn Genieten) waarin zij hun bestellingen en betaalhistorie kunnen zien, afspraken voor leveringen kunnen maken, afspraken voor retouren kunnen maken en hun kredietvorm kunnen wijzigen. De telefonische en schriftelijke (bestelkaart in de catalogus) bestellingen komen binnen bij het KCC dat verder zorgt voor verwerking. In principe zijn telefonisch en schriftelijk dezelfde transacties mogelijk (bestellen, afspraken maken, retouren regelen en kredietvorm wijzigen). Alle bestellingen en wijzigingen (Internet, telefonisch schriftelijk) worden getoetst aan krediet acceptatie criteria, waarvan een toets bij het Bureau Krediet Registratie een vast onderdeel is. Het KCC mag niet afwijken van deze criteria. Wijzigingen in de keuze voor een kredietvorm komen frequent voor. Het komt niet voor dat goederen niet leverbaar zijn. Logistiek De afdeling Logistiek is verantwoordelijk voor het magazijn en de logistieke afhandeling van bestellingen en retouren. Bestellingen worden de dag volgend op de bestelling door een eigen bodedienst bezorgd. Afnemers hebben het recht zendingen die niet aan hun wensen voldoen binnen 10 dagen na ontvangst geheel of gedeeltelijk te retourneren. Afnemers kunnen dit via de website regelen dan wel hiertoe contact opnemen met het KCC. De afdeling Logistiek zorgt dan dat binnen 5 werkdagen de goederen worden opgehaald. Het aantal retourzendingen bedraagt circa 7% van het aantal afleveringen. Kredietbedrijf Het Kredietbedrijf biedt verschillende betaalmogelijkheden. Grote aankopen kunnen gespreid worden betaald over een periode variërend van 12 tot 36 maanden (afhankelijk van het bedrag). Hiervoor wordt een vast rentepercentage in rekening gebracht (vast bedrag per maand voor rente en aflossing samen). Daarnaast zijn er verschillende vormen van doorlopend krediet (rekening courant). Hiervoor geldt een variabel rentepercentage, berekend over het openstaande saldo van de rekening. De hoogte is afhankelijk van rentemarktontwikkelingen en een vaste opslag bij achterstand. In alle vormen is een maximaal te lenen bedrag afgesproken. Aankopen via het postorderbedrijf en de maandelijks verschuldigde rente komen ten laste van de rekening courant. De klant is verplicht maandelijks minimaal de verschuldigde rente af te lossen. Portefeuille management Deze afdeling is verantwoordelijk voor het vaststellen van de rentetarieven en risico beheer in de kredietportefeuille. Hiertoe worden verschillende doorsneden van de totale krediet portefeuille gemaakt (zoals naar postcode, betaalgedrag, kredietvorm). Deze doorsneden vormen de basis voor de vaststelling van de krediet acceptatie criteria en de bepaling van de voorziening voor dubieuze vorderingen. Back office De afdeling Back office is verantwoordelijk voor de facturering van bestellingen, de maandelijkse renteberekening en de bewaking van de tijdige betaling door debiteuren. Tenzij krediet wordt gegeven geldt dat bestellingen binnen één week na levering moeten zijn betaald. De klant kan aangeven of dit door middel van automatisch incasso moet plaatsvinden dan wel dat een acceptgiro wordt meegezonden. In het geval van gespreide betaling is altijd sprake van automatisch incasso. Binnen drie dagen na de vervaldatum van een acceptgiro dan wel bij een geweigerde automatisch incasso krijgt het call centrum (onderdeel van het KCC) opdracht contact met de klant op te nemen en betaling te regelen. 10

11 Achterstand beheer Klanten die langer dan een maand in gebreke blijven, worden overgedragen aan de afdeling Achterstand beheer. Door onmiddellijk (binnen een dag) na het verlopen van een betaaltermijn te reageren naar de klant, wordt voorkomen dat achterstanden verder oplopen. Veelal wordt door de afdeling Achterstand beheer, in overleg met de klant, de totale kredietverlening opnieuw opgezet. Een aantal lopende gespreid betalen contracten wordt dan omgezet in een doorlopend krediet waarbij naast de maandelijkse rentebetaling ook een extra bedrag verplicht moet worden afgelost totdat de achterstand is ingelopen. Bijzonder beheer Het verlies bij klanten die blijvend in gebreke blijven moet zo beperkt mogelijk worden gehouden. Bij deze klantengroep is veelal sprake van een complexe schuldenproblematiek waarbij NU Genieten! slechts één van de schuldeisers is (ten denken is aan huurachterstanden, onbetaalde energierekeningen en schulden bij andere consumptief krediet verleners). In overleg met schuldhulpverleningsinstanties wordt een realistische aflossing overeengekomen. Vaak houdt dit ook in dat een substantieel deel van de schuld wordt kwijtgescholden. Gevraagd 1. Ontwerp een beheersingssysteem voor de afdeling productmanagement volgens de levers of control van Simons. 2. Maak een inventarisatie van de risico s voor het kredietbedrijf en classificeer deze naar kans en impact. 3. Ontwerp de procesmodule volgens de methode KAD voor de facturatieactiviteiten van de afdeling backoffice. 4. Ontwerp de procesmodule volgens de methode KAD voor het Bijzonder beheer. 5. Nu Genieten! is negatief in het nieuws gekomen door de manier waarop zij gezinnen in achterstandswijken in de problemen zou hebben gebracht. Dit ondanks dat de acceptatiecriteria van de BKR formeel zouden worden nageleefd. Welk onderdeel van het internal control framework zou moeten veranderen? Motiveer je antwoord. 11

12 Week 5: Scheepswerf Activiteiten van de organisatie Scheepswerf Peterswerf houdt zich bezig met de productie en de reparatie van pleziervaartuigen. De onderneming is al generaties lang een begrip in de scheepvaart, zowel nationaal als internationaal: De Peterships. Kenners herkennen een Petership aan de basisvorm. Cultuur en managementstijl Bij de onderneming staat centraal het welzijn van de medewerkers en de afnemers. De organisatie is flexibel en is zeer klantgericht. De besluitvorming vindt interactief plaats zowel in het management als met de werknemers. Er zijn veel informele netwerken. De verschillende afdelingen en medewerkers hebben een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Er wordt gewerkt in teams die gericht zijn op de specifieke wensen van de client. Het management probeert de teams en de daarvan deel uitmakende medewerkers voortdurend te motiveren en aan te sporen tot excellente prestaties. De wijze waarop de teams werken, in combinatie met de inzet van specialisten daarbij, leidt tot ingewikkelde plannings- en afstemmingsacties. Strategie De missie van de onderneming is om kwalitatief hoogwaardige pleziervaartuigen te bouwen met behulp van bekende technieken en materialen, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de cliënt. Peterswerf wenst duurzaam een 1% hogere groei te realiseren (zowel volume als geld) als de marktgroei. De directie onderkent als kritieke succesfactoren: financiele positie, maatschappelijke orientatie, gebruikte materialen, personeel, bezetting capaciteit, proceskwaliteit en klantwensen en-tevredenheid. Deze kritieke succesfactoren heeft de directie in de volgende doelen vertaald: goed rendement eigen vermogen, goede verhouding eigen vermogen en vreemd vermogen, betrokken bij relevante maatschappelijke ontwikkelingen, goede inzet personele capaciteit, zowel kwantitiatief als kwalitatief, en een goede klanttevredenheid. De hieruit voortvloeiende doelstellingen zijn: klanttevredenheid van 99 % bij oplevering en nazorg; er wordt altijd voldaan aan de wensen van de klant, tenzij dit tot verliesgevende opdrachten leidt; maximaal 1% van de capaciteit mag verloren gaan door onverwachte storingen en/of calamiteiten; ziekteverzuim maximaal 2 %; uit de halfjaarlijks te voeren functioneringsgesprekken mag blijken dat maximaal 2 % structureel niet tevreden is over de gang van zaken bij de onderneming; maximaal 2% van de klanten heeft klachten over de afwerking van zijn Petership ; minimaal 50% van de medewerkers dient buiten de onderneming de belangen van de pleziervaart de behartigen dan wel deel te nemen aan onderwijsactiviteiten met betrekking tot de scheepsbouw; het rendement op het geïnvesteerd vermogen dient minimaal 15% te bedragen; het eigen vermogen dient minimaal 60% van het balanstotaal te bedragen; 1% groei boven de gemiddelde groei in de verkoopmarkt; 12

13 bij ieder ontwerp nieuwe materialen en technieken toepassen Omvang en structuur van de organisatie Onder de directie ressorteren de volgende afdelingen: inkoop, verkoop, bedrijfsbureau, productiewerf, reparatiewerf, automatisering en administratie. De onderneming heeft in totaal ca. 500 personeelsleden in dienst. Productie en reparatie vinden op twee naast elkaar gelegen werven plaats, te weten: op de werf PW1 vinden uitsluitend productiewerkzaamheden plaats; op de werf PW2 vinden uitsluitend reparatiewerkzaamheden plaats. Het bedrijfsbureau is belast met de planning, voorcalculaties en kwaliteitscontrole. Het bedrijf is in hoge mate geautomatiseerd. Er wordt gebruik gemaakt van een cliënt/server systeem. Software is grotendeels in eigen beheer ontwikkeld en vanuit een centrale database worden alle delen van het bedrijfsproces optimaal ondersteunt. Beschrijving van de bedrijfsprocessen Verkoop Peterswerf bouwt zeewaardige pleziervaartuigen. Veel orders worden vanuit het buitenland geplaatst. Het prijssegment waarop de werf zich met haar productieactiviteiten richt ligt tussen de en de euro. De werf kent een tiental varianten; naast de algemene kenmerken (lengte en vorm) kan de klant zijn specifieke eisen en wensen naar voren brengen met betrekking tot de inrichting en aankleding van zijn Petership. Hierbij moet met name worden gedacht aan in te bouwen luxe goederen zoals meubilair, apparatuur e.d. Uitgaand van een bepaald basisontwerp vinden met potentiële buitenlandse en binnenlandse cliënten verkennende gesprekken plaats over de gewenste inrichting en aankleding. Tevens wordt een prijsindicatie afgegeven. Nadat afstemming heeft plaatsgevonden wordt door de afdeling Verkoop een bindende offerte afgegeven. Via een eens per kwartaal verschijnend gratis internationaal magazine worden de klanten geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Peterswerf. Bezitters van een Petership wisselen ook ervaringen uit via dit magazine. Voor de publiciteit omtrent de pleziervaartuigen en de uitwisseling van ervaringen van bezitters van de Peterships wordt ook gebruik gemaakt van het internet (internet site met discussiegroepen). De bouwduur van de boten varieert van een halfjaar tot circa twee jaar. De opleverdatum wordt strikt in acht genomen omdat te late oplevering veelal tot schadevergoeding leidt. De facturering geschiedt in drie gelijke termijnen, respectievelijk bij: het sluiten van het contract; het gereedkomen van de boot in de werf; de acceptatie van de boot door de cliënt. Op de schepen wordt vijf jaar garantie gegeven; voor wat betreft verborgen gebreken in het basisontwerp bestaat een maximale garantietermijn van vijfentwintig jaar. 13

14 Gedurende de bouw is zeer regelmatig overleg met de cliënt. Het komt vaak voor dat een cliënt toch nog wijzigingen wenst. De eventuele meerkosten worden daarvoor in rekening gebracht. Inkoop De materialen worden geleverd door zowel binnenlandse als buitenlandse leveranciers. Er valt voor wat betreft de inkoop een onderscheid aan te brengen tussen de materialen benodigd voor het basisontwerp van de boot en de materialen benodigd voor de specifieke eisen en wensen van de cliënt. Voor wat betreft de materialen samenhangend met de bouw van het basisontwerp zijn met leveranciers jaarcontracten afgesloten. Voor de inkoop van materiaal voor het basis ontwerp wordt voor het afroepen en afleveren gebruik gemaakt van EDI. Levering vindt veelal twee of drie weken na afroep plaats. Deze materialen worden in beperkte mate in voorraad gehouden. De materialen benodigd voor de specifieke eisen en wensen van de cliënt worden naar behoefte op offertebasis bij leveranciers ingekocht; de levertijd van deze materialen kan variëren van twee weken tot twee maanden. Deze veelal dure materialen worden direct ten laste van de opdracht geboekt. Productie Van de circa 300 personeelsleden zijn er circa 250 direct betrokken bij de productie en reparatie van de schepen. De werf PW1 beschikt over vijf in grootte variërende dokken, dat wil zeggen dat er maximaal vijf boten tegelijk kunnen worden gebouwd. Er worden teams gevormd voor de bouw van een schip. Een team is verantwoordelijk voor de bouw van het casco. Daarna houdt een groep gespecialiseerde medewerkers (timmerlieden, loodgieters etc.) zich bezig met de afbouw, inrichting en aankleding van het schip. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste bouwtechnieken en materialen die beschikbaar zijn. Op de productieafdelingen werken een groot aantal medewerkers die specialist zijn op hun gebied zoals houtverwerking, schilderen, installeren van elektrische apparatuur en stoffering. De werknemers zijn veelal trots op hun product. Reparatie Op regiebasis worden op werf PW2 reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. Ook worden op deze werf de werkzaamheden uitgevoerd die vallen onder de garantieverplichtingen, de kosten die hiermee samenhangen worden doorberekend aan de productiewerf. Indien de klant en/of de verzekeringsmaatschappij dit verzoekt wordt voor wat betreft de reparatiewerkzaamheden op PW2 een kostenraming opgesteld. Naast de bestede uren en de verbruikte materialen worden ook de dokdagen doorberekend. De capaciteit van de werf is dusdanig dat maximaal 2 schepen tegelijk kunnen worden hersteld. Het is mogelijk dat kleine reparaties ter plaatse worden uitgevoerd. De werf heeft 8 buitendienst medewerkers in dienst die als projectleider voor dergelijke externe reparaties verantwoordelijk zijn. 14

15 Gevraagd 1. Vul voor de scheepswerf het intern beheersingssysteem (p. 78 BIV in Perspectief) in ten aanzien van het productieproces. 2. Geef voorbeelden van de onderdelen van het intern betrouwbaarheidssysteem voor de Scheepswerf (p79 BIV in Perspectief. 3. Geef het stelsel van interne controle maatregelen voor de Scheepswerf zoals dit in hoofdstuk 7 van BIV in Perspectief is opgenomen. 4. Geef de managementinformatie voor de Scheepswerf die verband houdt met de betrouwbaarheidstypologie. 15

16 Week 6: Scheepswerf Activiteiten van de organisatie Scheepswerf Peterswerf houdt zich bezig met de productie en de reparatie van pleziervaartuigen. De onderneming is al generaties lang een begrip in de scheepvaart, zowel nationaal als internationaal: De Peterships. Kenners herkennen een Petership aan de basisvorm. Cultuur en managementstijl Bij de onderneming staat centraal het welzijn van de medewerkers en de afnemers. De organisatie is flexibel en is zeer klantgericht. De besluitvorming vindt interactief plaats zowel in het management als met de werknemers. Er zijn veel informele netwerken. De verschillende afdelingen en medewerkers hebben een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Er wordt gewerkt in teams die gericht zijn op de specifieke wensen van de client. Het management probeert de teams en de daarvan deel uitmakende medewerkers voortdurend te motiveren en aan te sporen tot excellente prestaties. De wijze waarop de teams werken, in combinatie met de inzet van specialisten daarbij, leidt tot ingewikkelde plannings- en afstemmingsacties. Strategie De missie van de onderneming is om kwalitatief hoogwaardige pleziervaartuigen te bouwen met behulp van bekende technieken en materialen, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de cliënt. Peterswerf wenst duurzaam een 1% hogere groei te realiseren (zowel volume als geld) als de marktgroei. De directie onderkent als kritieke succesfactoren: financiele positie, maatschappelijke orientatie, gebruikte materialen, personeel, bezetting capaciteit, proceskwaliteit en klantwensen en-tevredenheid. Deze kritieke succesfactoren heeft de directie in de volgende doelen vertaald: goed rendement eigen vermogen, goede verhouding eigen vermogen en vreemd vermogen, betrokken bij relevante maatschappelijke ontwikkelingen, goede inzet personele capaciteit, zowel kwantitiatief als kwalitatief, en een goede klanttevredenheid. De hieruit voortvloeiende doelstellingen zijn: klanttevredenheid van 99 % bij oplevering en nazorg; er wordt altijd voldaan aan de wensen van de klant, tenzij dit tot verliesgevende opdrachten leidt; maximaal 1% van de capaciteit mag verloren gaan door onverwachte storingen en/of calamiteiten; ziekteverzuim maximaal 2 %; uit de halfjaarlijks te voeren functioneringsgesprekken mag blijken dat maximaal 2 % structureel niet tevreden is over de gang van zaken bij de onderneming; maximaal 2% van de klanten heeft klachten over de afwerking van zijn Petership ; minimaal 50% van de medewerkers dient buiten de onderneming de belangen van de pleziervaart de behartigen dan wel deel te nemen aan onderwijsactiviteiten met betrekking tot de scheepsbouw; het rendement op het geïnvesteerd vermogen dient minimaal 15% te bedragen; het eigen vermogen dient minimaal 60% van het balanstotaal te bedragen; 1% groei boven de gemiddelde groei in de verkoopmarkt; 16

17 bij ieder ontwerp nieuwe materialen en technieken toepassen Omvang en structuur van de organisatie Onder de directie ressorteren de volgende afdelingen: inkoop, verkoop, bedrijfsbureau, productiewerf, reparatiewerf, automatisering en administratie. De onderneming heeft in totaal ca. 500 personeelsleden in dienst. Productie en reparatie vinden op twee naast elkaar gelegen werven plaats, te weten: op de werf PW1 vinden uitsluitend productiewerkzaamheden plaats; op de werf PW2 vinden uitsluitend reparatiewerkzaamheden plaats. Het bedrijfsbureau is belast met de planning, voorcalculaties en kwaliteitscontrole. Het bedrijf is in hoge mate geautomatiseerd. Er wordt gebruik gemaakt van een cliënt/server systeem. Software is grotendeels in eigen beheer ontwikkeld en vanuit een centrale database worden alle delen van het bedrijfsproces optimaal ondersteunt. Beschrijving van de bedrijfsprocessen Verkoop Peterswerf bouwt zeewaardige pleziervaartuigen. Veel orders worden vanuit het buitenland geplaatst. Het prijssegment waarop de werf zich met haar productieactiviteiten richt ligt tussen de en de euro. De werf kent een tiental varianten; naast de algemene kenmerken (lengte en vorm) kan de klant zijn specifieke eisen en wensen naar voren brengen met betrekking tot de inrichting en aankleding van zijn Petership. Hierbij moet met name worden gedacht aan in te bouwen luxe goederen zoals meubilair, apparatuur e.d. Uitgaand van een bepaald basisontwerp vinden met potentiële buitenlandse en binnenlandse cliënten verkennende gesprekken plaats over de gewenste inrichting en aankleding. Tevens wordt een prijsindicatie afgegeven. Nadat afstemming heeft plaatsgevonden wordt door de afdeling Verkoop een bindende offerte afgegeven. Via een eens per kwartaal verschijnend gratis internationaal magazine worden de klanten geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Peterswerf. Bezitters van een Petership wisselen ook ervaringen uit via dit magazine. Voor de publiciteit omtrent de pleziervaartuigen en de uitwisseling van ervaringen van bezitters van de Peterships wordt ook gebruik gemaakt van het internet (internet site met discussiegroepen). De bouwduur van de boten varieert van een halfjaar tot circa twee jaar. De opleverdatum wordt strikt in acht genomen omdat te late oplevering veelal tot schadevergoeding leidt. De facturering geschiedt in drie gelijke termijnen, respectievelijk bij: het sluiten van het contract; het gereedkomen van de boot in de werf; de acceptatie van de boot door de cliënt. Op de schepen wordt vijf jaar garantie gegeven; voor wat betreft verborgen gebreken in het basisontwerp bestaat een maximale garantietermijn van vijfentwintig jaar. 17

18 Gedurende de bouw is zeer regelmatig overleg met de cliënt. Het komt vaak voor dat een cliënt toch nog wijzigingen wenst. De eventuele meerkosten worden daarvoor in rekening gebracht. Inkoop De materialen worden geleverd door zowel binnenlandse als buitenlandse leveranciers. Er valt voor wat betreft de inkoop een onderscheid aan te brengen tussen de materialen benodigd voor het basisontwerp van de boot en de materialen benodigd voor de specifieke eisen en wensen van de cliënt. Voor wat betreft de materialen samenhangend met de bouw van het basisontwerp zijn met leveranciers jaarcontracten afgesloten. Voor de inkoop van materiaal voor het basis ontwerp wordt voor het afroepen en afleveren gebruik gemaakt van EDI. Levering vindt veelal twee of drie weken na afroep plaats. Deze materialen worden in beperkte mate in voorraad gehouden. De materialen benodigd voor de specifieke eisen en wensen van de cliënt worden naar behoefte op offertebasis bij leveranciers ingekocht; de levertijd van deze materialen kan variëren van twee weken tot twee maanden. Deze veelal dure materialen worden direct ten laste van de opdracht geboekt. Productie Van de circa 300 personeelsleden zijn er circa 250 direct betrokken bij de productie en reparatie van de schepen. De werf PW1 beschikt over vijf in grootte variërende dokken, dat wil zeggen dat er maximaal vijf boten tegelijk kunnen worden gebouwd. Er worden teams gevormd voor de bouw van een schip. Een team is verantwoordelijk voor de bouw van het casco. Daarna houdt een groep gespecialiseerde medewerkers (timmerlieden, loodgieters etc.) zich bezig met de afbouw, inrichting en aankleding van het schip. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste bouwtechnieken en materialen die beschikbaar zijn. Op de productieafdelingen werken een groot aantal medewerkers die specialist zijn op hun gebied zoals houtverwerking, schilderen, installeren van elektrische apparatuur en stoffering. De werknemers zijn veelal trots op hun product. Reparatie Op regiebasis worden op werf PW2 reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. Ook worden op deze werf de werkzaamheden uitgevoerd die vallen onder de garantieverplichtingen, de kosten die hiermee samenhangen worden doorberekend aan de productiewerf. Indien de klant en/of de verzekeringsmaatschappij dit verzoekt wordt voor wat betreft de reparatiewerkzaamheden op PW2 een kostenraming opgesteld. Naast de bestede uren en de verbruikte materialen worden ook de dokdagen doorberekend. De capaciteit van de werf is dusdanig dat maximaal 2 schepen tegelijk kunnen worden hersteld. Het is mogelijk dat kleine reparaties ter plaatse worden uitgevoerd. De werf heeft 8 buitendienst medewerkers in dienst die als projectleider voor dergelijke externe reparaties verantwoordelijk zijn. 18

19 Gevraagd 1. Geef aan wat de invloed van de bovenkant van de tol voor de Scheepswerf op de informatiebehoeften van het management is. 2. Geef aan wat de invloed van het midden van de tol voor de Scheepswerf op de informatiebehoeften van het management is. 3. Geef aan wat de invloed van de onderkant van de tol voor de Scheepswerf op de informatiebehoeften van het management is. 19

20 Week 7: Nedcyle Activiteiten van de organisatie NedCycle BV is enkele jaren geleden opgericht door een toerfietsfanaat. De vennootschap produceert toerfietsen en verkoopt deze aan detailhandelzaken die zijn gespecialiseerd in de verkoop en reparatie van hoogwaardige toerfietsen. De doelgroep voor deze fieten zijn welgestelde senioren. Cultuur en managementstijl NedCycle wordt bestuurd door de directeur-oprichter. Hij weet zijn enthousiasme voor de toerfietsen en visie hoe deze te produceren en te verkopen goed over te dragen op anderen. Hij is de motor van de vennootschap; een aanvoerder en inspirator. Zijn omgeving omschrijft hem als een integer persoon met een ijzersterke presentatie. Hij staat dicht bij zijn werknemers en is dagelijks in de fabriek te vinden. Hij is inventief en direct betrokken bij de bedrijfsvoering, met name bij de inkoop, R&D en de verkoop. Hij heeft een bewezen track-record in de branche en was in 2008 genomineerd voor ondernemer van het jaar. Strategie De directeur heeft als ambitie de productie van hoogwaardige toerfieten. De kwaliteit van deze fietsen wil hij realiseren door het gebruik en continu verbeteren van hoogwaardige kennis bij de productie van de fietsen, met de nadruk op innovatie. De focus bij de marketing wordt gelegd op de naamsbekendheid van het merk en de focus op de kwaliteit van de toerfietsen. Verder streeft de directeur naar een hogere omzet, winstgroei en een groter marktaandeel. Omvang en structuur van de organisatie Bij de vennootschap werken 80 medewerkers. De vennootschap heeft de volgende structuur: een directeur die leiding geeft aan de vennootschap; een inkoopafdeling; een productieafdeling, waaronder het bedrijfsbureau, de soldeerstraat, de framebouw, de vorkenbouw, de wielmakerij, de lakkerij, sturen en de voormontage; R&D; een verkoopafdeling; een magazijn; een afdeling administratie (incl. automatisering). Het bedrijfsproces wordt ondersteund door automatisering in de vorm van een clientserver toepassing waarmee de productieadministatie en een daarmee geïntegreerde financiële administratie wordt bijgehouden. Tevens wordt de voorraadadministratie bijgehouden via de computer en wordt via de computer gefactureerd. Beschrijving van het bedrijfsproces Inkoop De directeur is direct betrokken bij de inkopen en streeft naar een optimale samenwerking met leveranciers inzake kwaliteitsbeheersing van te leveren onderdelen en grondstoffen voor de fietsen. Met deze leveranciers sluit hij afroepcontracten voor vaste hoeveelheden onderdelen en grondstoffen en vaste prijzen gedurende een vooraf afgesproken periode. De contracten luiden in Euro s. 20

LANDELIJK EXAMEN BIV Postbachelor (BIV/AO) Bestuurlijke informatieverzorging

LANDELIJK EXAMEN BIV Postbachelor (BIV/AO) Bestuurlijke informatieverzorging Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancy-opleiding Secretariaat: Postbus 90116 4800 RA Breda Tel.: (076) 525 06 79 Fax: (076) 525 03 98 LANDELIJK EXAMEN BIV Postbachelor (BIV/AO) Bestuurlijke

Nadere informatie

Betrouwbaarheidstypologie. Stukproductie

Betrouwbaarheidstypologie. Stukproductie Betrouwbaarheidstypologie Stukproductie Toepassingsvraag 1 Noem een aantal belangrijke verschillen tussen stukproductie en massaproductie Belangrijkste aanknopingspunten voor betrouwbaarheid Als bij handelsbedrijf

Nadere informatie

Examen AA. Bestuurlijke Informatieverzorging 2

Examen AA. Bestuurlijke Informatieverzorging 2 Examen AA Bestuurlijke Informatieverzorging 2 DATUM: 16 juni 2016 TIJD: 13.30 uur 16.30 uur Belangrijke informatie: Dit examen bestaat uit 1 opgaven van 5 pagina s inclusief voorblad. Controleer of dit

Nadere informatie

LANDELIJK EXAMEN Post HBO BIV

LANDELIJK EXAMEN Post HBO BIV Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancy-opleiding Secretariaat: Postbus 90116 4800 RA Breda Tel.: (076) 525 06 79 Fax: (076) 525 03 98 LANDELIJK EXAMEN Post HBO BIV Van 13.30 tot 16.30 uur Samenstellers

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

Examen PC 2 Bestuurlijke Informatievoorziening

Examen PC 2 Bestuurlijke Informatievoorziening Examen PC 2 Bestuurlijke Informatievoorziening Instructieblad Examen : Professional Controller 2 leergang 10 Vak : Bestuurlijke Informatievoorziening Datum : 16 december 2014 Tijd : 12.00 13.30 uur Deze

Nadere informatie

2.1. Vijf praktijkgevallen nader bekeken

2.1. Vijf praktijkgevallen nader bekeken 2.1. Vijf praktijkgevallen nader bekeken Uw werkkapitaal wordt beïnvloed door grote en kleine beslissingen, die u dagelijks neemt. In deze paragraaf laten we u vijf praktijkgevallen zien die over alledaagse

Nadere informatie

Controletechnische functiescheiding

Controletechnische functiescheiding Controletechnische functiescheiding A3040^1. Controletechnische functiescheiding drs. A.J.A. Hassing RE RA 1 1 Inleiding A3040 ^ 3 2 Functies A3040 ^ 4 2.1 Beschikken A3040 ^ 4 2.2 Bewaren A3040 ^ 4 2.3

Nadere informatie

Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider

Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider Basisgegevens: Naam van de functie: Bedrijfsleider... Datum: 20 augustus 2009 Plaats in de organisatie: Rapporteert aan of werkt onder leiding van: Directie...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 1.20

Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met C.V. Nieuw betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Archiefkasten-shop.nl gevestigd in Haarlem. Archiefkasten-shop.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem

Nadere informatie

Bedrijfsleider. Afdelingschef(s)

Bedrijfsleider. Afdelingschef(s) Voorbeeldformulier er functieprofiel fiel afdelingschef Basisgegevens: Naam van de functie: Afdelingschef... Datum: 20 augustus 2009 Plaats in de organisatie: Rapporteert aan of werkt onder leiding van:

Nadere informatie

Opgave. Van tot uur

Opgave. Van tot uur Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancy-opleiding Voorzitter Landelijke Examens Post HBO LANDELIJK EXAMEN BIV/AO Opgave Van 13.30 tot 16.30 uur Samenstellers: Redactiecommissie BIV/AO Datum:

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 1.2 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Officecity Kantoormeubelen B.V. gevestigd in Haarlem. Officecity.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

Uitwerkingen cases hoofdstuk 2

Uitwerkingen cases hoofdstuk 2 Uitwerkingen cases hoofdstuk 2 2.1 Waardekringloop 1 Waardekringloop van een productiehuishouding Inkopen Voorraden grondstoffen Productie Voorraden gereed product Verkopen Crediteuren Debiteuren Betalingen

Nadere informatie

Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 12225 Datum: 25 juni 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 12225 Datum: 25 juni 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 12225 Datum: 25 juni 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 10 open vragen

Nadere informatie

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw voorziening(en) toe te vertrouwen aan ons kantoor, of heeft reeds een of meer voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. U kunt ervan overtuigd zijn dat

Nadere informatie

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016 TOELATINGSTOETS M&O VUL IN: Datum 14-1-2016 Naam en voorletters. Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum / / Plaats Land. Telefoonnummer. E-mail. Gekozen opleiding. OPMERKINGEN: Tijdsduur: 90 minuten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Bestuurlijke Informatieverzorging III proefexamen I - uitwerking

Bestuurlijke Informatieverzorging III proefexamen I - uitwerking 1. De typologie volgens het model van Starreveld betreft de overige dienstverlening. De geschenkbon kan beschouwd worden als quasigoed zodat een quasi goederenbeweging te herkennen is. Een quasigoed wil

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Koper Computer Support

Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Koper Computer Support Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Koper Computer Support Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Koper Computer Support betreffende

Nadere informatie

Michiel Groenewegen, 38 jaar, en Cees van Vugt, 38 jaar, managing director en commercial director van een bedrijf in im- en export van biologische

Michiel Groenewegen, 38 jaar, en Cees van Vugt, 38 jaar, managing director en commercial director van een bedrijf in im- en export van biologische De Interpolis Kredietverzekering Michiel Groenewegen, 38 jaar, en Cees van Vugt, 38 jaar, managing director en commercial director van een bedrijf in im- en export van biologische groente & fruit. Cees

Nadere informatie

Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. De afnemer ontvangt het leverancierskrediet

Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. De afnemer ontvangt het leverancierskrediet www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op korte termijn Leverancierskrediet Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. Leverancierskrediet is dus krediet dat de leverancier verleent aan de afnemer

Nadere informatie

Auteurs: Van Leeuwen, Bergsma isbn: 9789001823634

Auteurs: Van Leeuwen, Bergsma isbn: 9789001823634 Casus 1.1 Sail Inleiding: het evenement In de gemeente Amsterdam vindt in de zomer van 2016 weer het bekende SAIL Amsterdam plaats. Het evenement bestaat uit een openingsceremonie, een vlootschouw en een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Overeenkomst. Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen. Artikel 4. Overmacht

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Overeenkomst. Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen. Artikel 4. Overmacht Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1) Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 2) Van het in

Nadere informatie

De resultatenrekening

De resultatenrekening De resultatenrekening format resultatenrekening kosten/uitgaven en opbrengsten/ontvangsten afschrijvingen rente eindbalans Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl www.jooplengkeek.nl 1 De

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling. Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Noor Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling.

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2012 - II

Eindexamen havo m&o 2012 - II Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. De 54-jarige Marcel Peters heeft een bakkerij in Nijmegen. In een fraai winkelpand verkoopt hij zijn brood en banket. Een meelallergie

Nadere informatie

Verslagperiode : 1 mei 2013 t/m 17 oktober 2013 Bestede uren in verslagperiode : 2,2 uur Bestede uren totaal : 33,7 uur

Verslagperiode : 1 mei 2013 t/m 17 oktober 2013 Bestede uren in verslagperiode : 2,2 uur Bestede uren totaal : 33,7 uur OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 2 mei 2013 Gegevens onderneming : Mobiele Arbocoordinator B.V. Faillissementsnummer : F10/869 Datum uitspraak : 16 november 2010 Rechter-commissaris : Mr.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Offertes. Artikel 3 Overeenkomsten. Artikel 4 Afbeeldingen. Artikel 5 Prijzen en betaling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Offertes. Artikel 3 Overeenkomsten. Artikel 4 Afbeeldingen. Artikel 5 Prijzen en betaling Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Projectieschermen.net betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Audit & Assurance II

Audit & Assurance II Examen AA Audit & Assurance II DATUM: 15 januari 2016 TIJD: 13.30 15.30 uur Dit examen is bestemd voor studenten van de NBA Beroepsopleiding AA Belangrijke informatie: Dit examen bestaat uit 5 pagina s

Nadere informatie

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1. Definities Opdrachtnemer: Oerkracht Advies, Trainings- en coachingsbureau, gevestigd te Breda, in deze Algemene Voorwaarden verder aangeduid als Oerkracht Advies. Overeenkomst: De overeenkomst waarvan

Nadere informatie

LANDELIJK EXAMEN. Post HBO BIV

LANDELIJK EXAMEN. Post HBO BIV Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancy-opleiding Voorzitter Landelijke Examens Post HBO LANDELIJK EXAMEN Post HBO BIV Samenstellers : Redactiecommissie BIV Datum : 12 januari 2015 Tijd : 13.30

Nadere informatie

Het betalingsverkeer: Wil je bij me pinnen?

Het betalingsverkeer: Wil je bij me pinnen? Deze casusopdracht gaat over het betalingsverkeer in supermarkten. Voor het beantwoorden van de vragen moet je gebruik maken van de drie informatiebronnen die na de vragen staan gegeven. In informatiebron

Nadere informatie

Casus 3.2 Schoenenfabriek

Casus 3.2 Schoenenfabriek Casus 3.2 Schoenenfabriek Activiteiten van de organisatie Een Nederlandse schoenenfabriek vervaardigt herenschoenen. Het bedrijf levert enerzijds aan enkele grootwinkelbedrijven (cash en carry) een modieuze

Nadere informatie

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD.

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid VDZ Verzekeringen Beloningsbeleid 2014 INHOUD 1. Inleiding... 3 Toezicht... 3 Inwerkingtreding... 3 2. Definities en begrippen... 3 De categorieën van medewerkers... 3 Beloning... 4 Vaste beloning... 4

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam. Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Jasnante Holding B.V.

Nadere informatie

Prospectus Aflopend Krediet

Prospectus Aflopend Krediet Prospectus Aflopend Krediet Prospectus aflopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken over

Nadere informatie

11 Kasstroomoverzicht

11 Kasstroomoverzicht 11.2 Van de nv Bergsma worden de volgende gegevens verstrekt. Balansen ultimo ( 1.000): Terreinen 120 120 Geplaatst kapitaal 600 600 Gebouwen - 575-530 Algemene reserve - 525-570 Machines - 430-450 Eigen

Nadere informatie

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening!

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent

Nadere informatie

Vesting Finance Servicing Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille

Vesting Finance Servicing Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille Vesting Finance Servicing Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille Bij servicing van kredietportefeuilles is doortastend optreden

Nadere informatie

Prospectus Masterlening

Prospectus Masterlening Prospectus Masterlening De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België 1. Algemene clausule: Wij leveren alleen aan bedrijven die bij de KvK geregistreerd zijn, wij verkopen niet aan particulieren. De onderhavige algemene

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Psychologenpraktijk Atlas B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Instructie nummer doorschakelen Fritz!Box 7260. donderdag 7 mei 2009, 13:20:21 uur, versie 1709.1 auteur: M. Geldermans

Instructie nummer doorschakelen Fritz!Box 7260. donderdag 7 mei 2009, 13:20:21 uur, versie 1709.1 auteur: M. Geldermans Instructie nummer doorschakelen Fritz!Box 7260 donderdag 7 mei 2009, 13:20:21 uur, versie 1709.1 auteur: M. Geldermans Nummer doorschakelen Fritz!Box 7260 Boomstructuur kiezen Kies Call Diversion New call

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Directiereglement Waarborgfonds voor de Zorgsector

Directiereglement Waarborgfonds voor de Zorgsector Directiereglement Waarborgfonds voor de Zorgsector Inleiding De Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector (hierna aangeduid als: 'WFZ') wordt bestuurd door een eenhoofdige directie (hierna aangeduid als:

Nadere informatie

Antwoordmodel. Open vragen (70 punten)

Antwoordmodel. Open vragen (70 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. De paginaverwijzingen in dit antwoordmodel zijn gebaseerd op het reguliere

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel. donderdag 18 juni uur 12:00 uur. Belangrijke informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel. donderdag 18 juni uur 12:00 uur. Belangrijke informatie SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel Accounting Information Systems donderdag 18 juni 2015 9.00 uur 12:00 uur Belangrijke informatie 2015 NGO - ENS Opgave 1 Case Aquaporte BV Vraag 1 (8 punten) Dienstverlening

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen.

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Hoofdstuk 3 Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte Extra opgaven Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Opgave 3.6a Vazzo bv koopt en verkoopt

Nadere informatie

Franchise WerkAdvies. zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals

Franchise WerkAdvies. zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals Franchise WerkAdvies zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals Bedrijfsadviesbureau met een brede klantenkring WerkAdvies is een bedrijfsadviesbureau dat zich

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules Kracht door samenwerking VDL Industrial Modules IN DE HIGH-TECH WERELD WAARIN U EN WIJ OPEREREN, DRAAIT ALLES OM EFFICIENCY: STREVEN NAAR REDUCTIE VAN KOSTEN EN UITBESTEDING VAN NIET KERNCOMPETENTIES.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Bas Terlingen en Guus van Schöll Themamiddag Kovon, 26-10-2005 1 Niveaus van managementinformatie Inzomen op detail informatie Gegevens verzamelen PM Strategisch

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 23 december 2013. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 23 december 2013. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2013 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : v.o.f. Koetjes De Cleyburch 27369966 Faillissementsnummer : F12/927 Datum uitspraak

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 26 juli 2012. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 26 juli 2012. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 juli 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : restaurant De Zwaan B.V. 28018278 Faillissementsnummer : F12/505 Datum uitspraak

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lockie-T gevestigd en kantoorhoudende te Harmelen (KvK 55694403)

Algemene voorwaarden Lockie-T gevestigd en kantoorhoudende te Harmelen (KvK 55694403) Algemene voorwaarden Lockie-T gevestigd en kantoorhoudende te Harmelen (KvK 55694403) 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt de eenmanszaak Lockie-T, gevestigd te Harmelen op de Korenmolen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Admicon Hypotheken en Verzekeringen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Opdracht wordt uitgevoerd zonder vaste prijs. Prijs wordt achteraf vastgesteld op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

Opdracht wordt uitgevoerd zonder vaste prijs. Prijs wordt achteraf vastgesteld op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen. Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden JS Works Gevestigd te Eindhoven KVK 17181952 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Opdracht: Opdracht op regie basis: Opdracht op basis van offerte: Meer/minder werk:

Nadere informatie

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - case met 10 open vragen (maximaal 100 punten)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Swadon bv, gevestigd te Venlo

Algemene voorwaarden van Swadon bv, gevestigd te Venlo Onderwerp Datum Kenmerk Algemene Voorwaarden 08-06-2016 S/16/AGV Algemene voorwaarden van Swadon bv, gevestigd te Venlo 1. Inleiding Onze adviseurs houden zich aan professionele gedragsregels. 2. Definities

Nadere informatie

- De bloemist: De bloemist handelend op deze website en waarvan de contact gegevens op deze website staan.

- De bloemist: De bloemist handelend op deze website en waarvan de contact gegevens op deze website staan. Leveringsvoorwaarden Verkoop en leveringsvoorwaarden. Artikell1 Definitie In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - De bloemist: De bloemist handelend op deze website en waarvan de contact gegevens op

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

klantinformatie document

klantinformatie document klantinformatie document Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent dan ook op geen enkele wijze aan dit document gebonden.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/159 NL:TZ:0000004331:F001 08-03-2016 mr. R. Meulenberg mr. A.M. Koene Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sentimo

Algemene voorwaarden Sentimo Algemene voorwaarden Sentimo Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen via internet, inmeetafspraken en via consumentenbeurzen tussen Sentimo B.V. als verkoper (hierna: Sentimo)

Nadere informatie

LANDELIJK EXAMEN. Post HBO BIV

LANDELIJK EXAMEN. Post HBO BIV Overlegorgaan van HBOscholen met een accountancyopleiding Voorzitter Landelijke Examens Post HBO LANDELIJK EXAMEN Post HBO BIV Samenstellers : Redactiecommissie BIV Datum : 10 juni 2015 Tijd : 13.30 16.30

Nadere informatie

Prospectus Privélimiet Plus

Prospectus Privélimiet Plus Prospectus Privélimiet Plus De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

LANDELIJK EXAMEN. Post HBO BIV

LANDELIJK EXAMEN. Post HBO BIV Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancy-opleiding LANDELIJK EXAMEN Post HBO BIV Samenstellers: Redactiecommissie BIV Datum: 15 juni 2016 Aantal bladzijden: 7, inclusief dit voorblad Tijd: 13.30

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. QWIC bv is een aanbieder op de markt van elektrische fietsen en elektrische scooters (informatiebron 1). Dit Nederlandse bedrijf zag

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 21 juni 2013. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 21 juni 2013. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 juni 2013 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : v.o.f. Koetjes De Cleyburch 27369966 Faillissementsnummer : F12/927 Datum uitspraak

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 26 februari 2013 Curator Rechter Commissaris Activiteiten onderneming

Nadere informatie

: Jobs & Company B.V.

: Jobs & Company B.V. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 5 mei 2014 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Jobs & Company B.V. : 28097026 Faillissementsnummer : F12/836 Datum uitspraak : 20

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 23 december 2010. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 23 december 2010. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 23 december 2010 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Verslagperiode : 21 oktober 2014 t/m 28 april 2015 Bestede uren in verslagperiode : 2,2 Bestede uren totaal : 26,4 Saldo boedelrekening 8.

Verslagperiode : 21 oktober 2014 t/m 28 april 2015 Bestede uren in verslagperiode : 2,2 Bestede uren totaal : 26,4 Saldo boedelrekening 8. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 28 april 2015 Gegevens onderneming : Uitzendbureau Zuid Holland Noord BV Inschrijvingsnummer handelsregister t.h.o.d.n. Rensie uitzendbureau 28103389 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Directie. Staf. Personeelszaken Commercie Strategie & Organisatie. Kantorennetwerk. Call centers. Electronisch bankieren

Directie. Staf. Personeelszaken Commercie Strategie & Organisatie. Kantorennetwerk. Call centers. Electronisch bankieren Organogram huidige situatie Top-bank: Directie Staf Financiele Zaken Personeelszaken Commercie Strategie & Organisatie Ondersteunig Produkten Kanalen Markten Administratieve Organisatie Sparen Kantorennetwerk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 : Algemeen. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3: Overeenkomsten

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 : Algemeen. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3: Overeenkomsten Algemene Voorwaarden Artikel 1 : Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Bescreenshop.be betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie