Handreiking inzet van e-learning in de SW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking inzet van e-learning in de SW"

Transcriptie

1 De begeleiding van medewerkers met psychische of psychiatrische problemen Handreiking inzet van e-learning in de SW 6 Praktische bouwstenen Strategische bouwstenen Strategische bouwstenen Praktijkvoorbeelden Wachtlijst Praktische bouwstenen Praktische bouwstenen Praktische bouwstenen Strategische bouwstenen Brancheprofiel GGZ en Maatschappelijke opvang Leidraad Regionale aanpak Samenwerking met VG, GGZ en MO De micro of operationele bouwstenen Wachtlijst Privacy De begeleiding van medewerkers met psychische of psychiatrische problemen De begeleiding van medewerkers met verslavingsproblemen en ongewenst gedrag Arbeidsontwikkeling De financiering van de geestelijke gezondheidszorg Arbeidsontwikkeling 1

2 Bouwsteen 6 pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Diagnose, rapportage, schriftelijke informatie... 3 Instroom, observatie en de factor tijd... 4 Samenwerking met GGZ... 5 Houding direct leidinggevende ten opzichte van mensen met een psychiatrische problematiek... 6 Praktische tips in het omgaan met medewerkers met een psychische beperking... 7

3 Bouwsteen 6 pagina 2 Inleiding Doel Deze bouwsteen is vooral bedoeld als richtlijn en ondersteuning voor direct leidinggevenden, (o.a. werkleiders, voorlieden, managers) zodat zij mensen met een GGZ-problematiek optimaal kunnen begeleiden. De aandachtspunten zijn het resultaat van interviews, gehouden in tien SW-organisaties, en feedback van de kenniskring Psychische beperkingen van SBCM. Achtergrond De tien organisaties varieerden onderling sterk: sommigen namen de UWV-rapportage als enige uitgangspunt en kenden geen aparte aandachtspunten voor mensen met GGZproblematiek. Geen van de geïnterviewde bedrijven geeft aan specifiek beleid te hebben voor deze doelgroep. Vooral de grotere bedrijven zijn actief in het vergaren van achterliggende informatie, verrichtten zelf nader onderzoek en trachten dit te vertalen naar gestandaardiseerde formulieren c.q. compacte rapportage voor verdere begeleiding van en de houding naar de medewerker toe. Grootsteedse problemen (verslaving, psychische problemen, dubbele diagnoses) waren uiteraard ook bij SW-organisaties in de grotere steden meer prominent aanwezig dan bij SW-organisaties in landelijke gebieden. Inhoud 1. Diagnose, rapportage en schriftelijke informatie 2. Instroom, observatie en de factor tijd 3. Samenwerking met GGZ 4. Houding direct leidinggevende ten opzichte van mensen met een psychiatrische problematiek 5. Praktische tips in het omgaan met medewerkers met een psychische beperking Werkwijze Per hoofdstuk wordt ingegaan op de resultaten uit de interviews. Elk hoofdstuk sluit af met een aantal praktische aanbevelingen voor de direct leidinggevende van mensen met een GGZ-problematiek. Februari 2012 Paul van Pelt & Paul de Rooij

4 Bouwsteen 6 pagina 3 1. Diagnose, rapportage, schriftelijke informatie Resultaat interviews Het belang van juiste en volledige rapportage voor aanvang van plaatsing wordt door de meeste bedrijven onderschreven. Steeds vaker besteedt een intaker extra tijd aan het verzamelen van relevante informatie, naast het door het UWV aangeleverde plaatsingadvies. Bij sommige bedrijven wordt ontbrekende informatie verzameld in de periode dat de medewerker geplaatst is op een Test & Training afdeling of een vergelijkbare setting. Enkele bedrijven doen in deze periode aanvullend onderzoek (zoals psychologisch of persoonlijkheidsonderzoek) of laten dit doen. De meeste bedrijven hanteren als hulpmiddel een samenvatting van begeleidingsaspecten in de vorm van een I.O.P, Begeleidingspaspoort, Persoonskaart, Trajectkaart, Signaleringskaart of vergelijkbare rapportage. Het is essentieel dat er, naast een uitgebreide rapportage, een heldere, compacte vertaalslag gemaakt wordt voor de direct leidinggevende. Deze vertaling dient duidelijk te maken wat wel verlangd kan worden van de kandidaat en wat niet, wat een goede benadering is en wat minder past. Een warme overdracht wordt aanbevolen. De intaker en de kandidaat/medewerker bespreken met de direct leidinggevende de aandachtspunten, die van belang en benoemd zijn in de begeleidende rapportage. Hierbij wordt ook expliciet vermeld wanneer er evaluaties zullen plaatsvinden. Aanbevelingen voor de direct leidinggevende 1. Vraag de persoon zelf om achterliggende informatie. Hij/Zij weet immers meestal heel goed wat er met hem/haar aan de hand is, en waar op gelet moet worden in een werksituatie. (Stel bijvoorbeeld de vraag: Waar moeten wij rekening mee houden wanneer je gaat werken? ) Neem geen genoegen met algemene begeleidingsadviezen van andere instanties. Vraag naar de persoonlijke aandachtspunten, zodat je weet welke begeleidingsadviezen van belang zijn. Weet welke begeleidingsafspraken er zijn vanuit de woonbegeleiding of vanuit hulpverleners opdat deze afspraken elkaar niet verstoren. 4. Wéét waardoor iemand uit zijn evenwicht raakt. (boos, gespannen, angstig, agressief,...) 5. Wéét met wie je contact kunt opnemen als er een reden tot zorg is of in geval van een crisissituatie. 6. Wéét welke maatregelen er nodig zijn in geval van een crisissituatie. Waar wordt iemand rustig van, wat maakt hem juist onrustig? (alleen of samen, binnen of buiten?) 7. Wéét welk(e) medicijn(en) een medewerker gebruikt (heeft), en wat hiervan de mogelijke consequenties voor het werk zijn. Weet ook welke gevolgen het niet gebruiken van medicijnen kan hebben. 8. Leg begeleidingsafspraken helder en eenduidig schriftelijk vast. 9. Maak vervolgafspraken om het gevolgde beleid en/of gemaakte afspraken te evalueren.

5 Bouwsteen 6 pagina 4 2. Instroom, observatie en de factor tijd Resultaat interviews De tijd voor de Test & Trainings periode (of vergelijkbare setting) blijkt te variëren tussen enkele weken tot enkele maanden. Een deel van de mensen weet zich vaak de eerste weken goed aan te passen. Ogenschijnlijk functioneren ze gewenst. Problematisch of complex gedrag, dat samenhangt met de stoornis, openbaart zich in verschillende gevallen pas na enige tijd (vaak pas na 6 weken). Voor een goed plaatsings- of begeleidingsadvies is een observatie van minimaal twee maanden nodig alvorens een definitief advies uit te brengen. Dit betekent niet dat de intake zich over een periode van twee maanden moet uitstrekken. Het gaat hier om de gerichte observatie die kan doorlopen gedurende bijvoorbeeld een opleidingsperiode. Aanbevelingen 1. Een observatieperiode van twee maanden lijkt het meest optimaal voor het vaststellen van een goede aanpak en begeleiding. Bouw een evaluatie in na twee maanden. 2. Bespreek het gedrag, de houding en de motivatie met collega s leidinggevenden en vertaal één en ander zo concreet mogelijk naar begeleidingsaspecten ten behoeve van het vervolgtraject. 3. Zorg voor eenduidige taal en benaderingswijze binnen de organisatie. De SBCM Begeleidingskaarten zijn een goed hulpmiddel bij de observatie. Begeleiders kunnen gezamenlijk hun observaties objectiveren en, waar nodig, inzetten Houdt ook rekening met verandering van werk en/of baan. Blijf observeren.

6 Bouwsteen 6 pagina 5 3. Samenwerking met GGZ Resultaten interviews Zoals eerder vermeld is samenwerking op bestuurlijk en managementniveau gewenst. Dit maakt de samenwerking op operationeel niveau mogelijk en gemakkelijker. Persoonlijk contact vergemakkelijkt de wederzijdse uitwisseling van informatie. Dit vraagt inspanning en tijdsinvestering. Echter, de tijdwinst die op den duur behaald wordt door niet meer achter feiten aan te hoeven lopen, is aanzienlijk. Adequate uitwisseling van informatie voorkomt onnodige, schadelijke hindernissen en leidt minder snel tot demotivatie bij de leidinggevende. Enkele bedrijven hebben periodiek overleg met een, of meerdere contactpersonen vanuit de GGZ. Deze dienen vaak als wegwijzer binnen de instelling. Ervaringen leren dat het bespreken van casuïstiek niet alleen de samenwerking verbetert, maar ook de begeleiding van de werknemer, zowel van de kant van de SW als van de kant van de GGZ. Veel medewerkers die contact hebben met de GGZ, worden begeleid door Case Managers. Dit zijn meestal Sociaal Psychiatrische Verpleegkundigen (SPV), die mensen met chronische psychiatrische problematiek bijstaan op alle levensgebieden (werk, inkomen, wonen, familie, medicatie en dergelijke). Deze functionarissen onderschrijven in het algemeen het belang van een gestructureerde dagbesteding. Daarnaast is bij de meeste Beschermde Woonvormen gestructureerde dagbesteding een voorwaarde om er te kunnen wonen. Werk is dus een belangrijke (zo niet de belangrijkste) factor in de dagbesteding. De direct leidinggevende dient er van op de hoogte te zijn wie hij kan / moet benaderen in geval van crisis. Als de direct leidinggevende en de begeleider van de GGZ elkaar weten te vinden en op de hoogte houden, is er sprake van een win-win-situatie. De zorgvraag zal afnemen. Terugval kan soms worden voorkomen, omdat de direct leidinggevende beter in staat is signalen op te pikken. Aanbevelingen 1. Als de werknemer contact heeft met een hulpverlener uit de GGZ, zorg dan dat je daarmee in contact komt en blijft. (maak concrete afspraken hierover). 2. Houd elkaar op de hoogte van veranderingen (overplaatsing binnen het bedrijf, medicatie verandering). 3. Vraag naar gedragsaspecten, gedragsveranderingen of signalen, die mogelijk redenen tot zorg zijn (drukker worden in gedrag, meer of luider spreken of juist meer teruggetrokken gedrag. Afwijkende wijze van kleden, slechtere lichamelijke verzorging, overdreven gebruik van make-up, toenemende achterdocht, enzovoorts). 4. Maak afspraken met elkaar over hoe met deze signalen om te gaan en leg de afspraken vast.

7 Bouwsteen 6 pagina 6 4. Houding direct leidinggevende ten opzichte van mensen met een psychiatrische problematiek Resultaat interviews Tolerantie en acceptatie van anders zijn zijn van belang om mensen met psychische of psychiatrische problemen te kunnen laten werken. Acceptatie betekent echter niet, dat alle gedrag getolereerd wordt. Heb wel begrip voor afwijkend en soms storend gedrag. Deze tolerantie en acceptatie kunnen groeien door opleiding, intervisie, aandacht en ervaringen. Bijna alle benaderde bedrijven schenken aandacht aan specifieke opleiding. De direct leidinggevenden krijgen inzicht in de meest voorkomende psychiatrische ziektebeelden. Vanuit theoretische kaders kan de individuele problematiek beter geplaatst en begrepen worden. Bijna alle bedrijven bieden scholing aan, vaak met vervolg- danwel herhalingsdagen. Verschillende bedrijven gebruiken de SBCM Begeleidingskaart om beter te kunnen omgaan met de medewerkers. Dit instrument gaat niet uit van de psychiatrische diagnostiek, maar van gedragskenmerken en de mogelijke bijbehorende benaderingswijzen. Het belang van intervisie of vergelijkbare bijeenkomsten wordt veelal onderschreven en is bij een aantal bedrijven recent in ontwikkeling. Oplopend ziekteverzuim bij mensen met psychiatrische problemen blijkt vaak een signaal van terugval. Het wordt als belangrijk aangemerkt hier snel op te reageren. Hoe vaker en hoe meer zichtbaar de begeleiding op de werkvloer is, des te beter de observatie en de signalering. Dit mag een open deur lijken, maar een hoge begeleidingsdichtheid wordt als wezenlijk herkend. Sommige bedrijven nemen alleen al voor dit doel stagiaires aan, die op de werkvloer aanwezig zijn om zo meer ogen en oren op de afdeling te hebben. Aanbevelingen Accepteer niet elk gedrag, maar toon wel begrip voor afwijkend en storend gedrag. Behandel deze medewerkers als volwaardig en stel ook duidelijke grenzen. Handhaaf de regels, maar wees ook bereid om mee te bewegen. Handel consequent. Als leidinggevende, maar ook als groep van leidinggevenden. 4. Maak gebruik van het scholingsaanbod om inzicht te krijgen in de meest voorkomende psychiatrische ziektebeelden. 5. Gebruik de SBCM Begeleidingskaarten, die uitgaan van gedragskenmerken en de mogelijke manieren van benaderen. 6. Reageer snel als het ziekteverzuim lijkt op te lopen. Oplopend ziekteverzuim kan te maken hebben met een terugval. Ga met de medewerker in gesprek. Juist de aandacht van een leidinggevende kan helend werken.

8 Bouwsteen 6 pagina 7 5. Praktische tips in het omgaan met medewerkers met een psychische beperking Resultaat interviews In de omgang met mensen met een psychische beperking kunnen we niet uitgaan van één werkelijkheid. Beperkingen kunnen voortkomen uit verschillende ziektebeelden. Afwijkende belevingen of gedragingen kunnen voorkomen bij meerdere ziektebeelden. Er is dan ook niet een eenduidige richtlijn te geven over de omgang met mensen met psychische beperkingen. Iedere persoon is uniek. Uniek in zijn combinatie van klachten, zijn beleving van klachten en zijn uiting van klachten. Er zijn wel richtlijnen te geven voor de omgang met bepaalde klachten of gedragingen. Algemene opmerkingen: Een leidinggevende zal bij zijn keuze van handelen altijd in het spanningsveld staan van het belang van de groep en het belang van het individu. Hierin moet de werkleiding een inschatting maken en soms de keuze voor het individu voor laten gaan en soms de keuze voor de groep. Deze keuze is als volgt te illustreren. Medewerker Groep Goed de groep Niet goed voor de groep Goed voor de medewerker Beste situatie Handhaving ondanks spanning in de groep Niet goed voor de medewerker Verkeerde werkplek voor de medewerker Maximale spanning voor de medewerker en de groep NB. Naast de hierna genoemde aanbevelingen rondom begeleiding, zijn er uiteraard ook de specifieke aanpassingen op of van de werkplek dan wel de inzet van hulpmiddelen. Aanbevelingen 1. Bij verschil in beleving van de werkelijkheid (medewerkers, die last hebben van psychose): Ga niet in discussie over de werkelijkheid. Ontkracht of ontken zijn / haar werkelijkheid niet. Bied je eigen realiteit aan. Is er voldoende vertrouwen tussen jezelf en de

9 Bouwsteen 6 pagina 8 medewerker? Benoem dan een andere realiteit. 2. Bij verschil in tempo (zowel te traag als te snel handelen en praten): Heb geduld, ongeduld is contraproductief. Creëer eenvoud, eenvoudige en gesloten vragen en / of korte termijn planning. Spreek de medewerker, indien mogelijk, aan op zijn te hoge of te lage tempo. Benoem het effect van het tempoverschil voor de medewerker zelf en voor de omgeving. 3. Bij ongevoeligheid of overgevoeligheid voor prikkels (onder andere geluid, licht, bewegingen): Beoordeel en doseer de hoeveelheid prikkels. Maak een afweging welke prikkels bij iemand onrust veroorzaken. Vraag de medewerker wat hij nodig heeft. Pas individuele omstandigheden aan (koptelefoon voor medewerker die rustige muziek kan gebruiken, scherm voor medewerker die snel is afgeleid, etc.) Zorg eventueel voor een kleiner team. 4. Bij angst en onzekerheid: Toon begrip door een voorstelling te maken van de leefwereld van de medewerker. Werk op korte termijn. Maak regelmatig en kortlopende werkafspraken. Gebruik korte tijdsperioden, waarover afspraken gemaakt worden. Erken machteloosheid in een situatie. Spot niet met de angst of onzekerheid. 5. Bij onzelfstandigheid en afhankelijkheid: Onderzoek exact waar de medewerker specifiek hulp bij vraagt. Neem zo min mogelijk over en laat de medewerker zoveel mogelijk zelf doen. Bied concrete hulp bij gebrek aan zelfredzaamheid. Niet praten, maar doen. 6. Bij star of rigide gedrag of communicatie (medewerkers, die gehecht zijn aan routine en voorspelbaarheid): Ga niet in discussie. Beweeg, indien mogelijk, mee met de medewerker. Geef wat iemand vraagt of nodig heeft. Maak, indien nodig, een beweging in de tegengestelde richting door: - de eigen reactie uit te stellen (ga niet op elke vraag in). - naïef te reageren (hoezo kun jij dit niet?). - de vanzelfsprekendheid van reacties in twijfel te trekken (wat is daar zo natuurlijk aan?). 7. Bij een afwijkende energiehuishouding of voordurend benoemen van vermoeidheid: Houd rekening met reële vermoeidheid. Houd rekening met een verstoord dag- en nachtritme (pas eventueel werktijden aan). Wees alert op smoesjes over vermoeidheid.

10 Bouwsteen 6 pagina 9 8. Bij bijzonder gedrag van de medewerker in het omgaan met spanning, stress of problemen (tics, roken, veelvuldig naar het toilet gaan etc.): Accepteer het op bijzondere wijze omgaan met problemen, probeer binnen de grenzen van de mogelijkheden van het bedrijf hier op in te spelen. Bied reële en praktische oplossingen bij bijzondere vragen of gedrag. Benoem alternatieven, maar dring deze niet op Bij instabiliteit van de medewerker: Reageer flexibel op instabiliteit van de medewerker. Neem de beperking niet als een star gegeven. Medewerkers kunnen altijd groeien. Bied een helder en duidelijk houvast in gesprekken en werksituaties. Bij agressie van de medewerker: Bewaar rust. Maak het agressieve gedrag niet persoonlijk. Luister goed, en laat dit ook blijken aan de medewerker. Stel duidelijke normen en grenzen, en benoem en handhaaf deze ook. Indien mogelijk, veer mee en toon begrip. Dreigt een situatie uit de hand te lopen? Neem de medewerker dan mee naar een rustige (prikkelarme) omgeving en laat hem tot rust komen. Indien onvermijdelijk, beëindig het gesprek en stuur de medewerker naar huis. Bij veel aandacht vragen van de medewerker: Maak duidelijke afspraken over tijd, plaats en duur wanneer de medewerker aandacht krijgt (bv. iedere ochtend van u). Stem de afspraken af met collega s. Pas de afspraken consequent toe en benoem eventuele uitzonderingen helder en duidelijk. Bij medewerkers die voortdurend grenzen proberen te overschrijden: Maak het overschrijden van grenzen niet persoonlijk. Betrek het niet op jezelf. Houd rekening met samenstelling van groepen. Niet iedere leidinggevende is even geschikt om met medewerkers om te gaan die voortdurend grenzen overschrijden. Sommige leidinggevenden zijn beter in staat dit te hanteren. Grensoverschrijding vraagt om een heldere en consequente lijn van benaderen. Maak duidelijke afspraken met collega leidinggevenden over de aanpak. Zorg ervoor dat afdelingsmanagers en andere leidinggevenden op de hoogte zijn van de problematiek om manipulatie te voorkomen.

Handreiking inzet van e-learning in de SW

Handreiking inzet van e-learning in de SW De begeleiding van medewerkers met verslavingsproblemen en ongewenst gedrag Handreiking inzet van e-learning in de SW 7 Praktische bouwstenen Strategische bouwstenen Strategische bouwstenen Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Handreiking inzet van e-learning in de SW

Handreiking inzet van e-learning in de SW De micro of operationele bouwstenen Handreiking inzet van e-learning in de SW 3 Praktijkvoorbeelden Strategische bouwstenen Strategische bouwstenen Praktijkvoorbeelden Wachtlijst Praktische bouwstenen

Nadere informatie

Handreiking inzet van e-learning in de SW

Handreiking inzet van e-learning in de SW Leidraad Regionale aanpak Samenwerking met VG, GGZ en MO Handreiking inzet van e-learning in de SW 2 Strategische bouwstenen Strategische bouwstenen Strategische bouwstenen Praktijkvoorbeelden Wachtlijst

Nadere informatie

Training Omgaan met Agressie en Geweld

Training Omgaan met Agressie en Geweld Training Omgaan met Agressie en Geweld 2011 Inleiding In veel beroepen worden werknemers geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag, waaronder agressie. Agressie wordt door medewerkers over het algemeen

Nadere informatie

Probleemgedrag bij ouderen

Probleemgedrag bij ouderen Probleemgedrag bij ouderen Machteloos, bang of geïrriteerd. Zo kunnen medewerkers en cliënten in de thuiszorg zich voelen in situaties waarin sprake is van probleemgedrag. Bijvoorbeeld als een cliënt alleen

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Help! Verzuim voorkomen

Help! Verzuim voorkomen TIP: dit is een interactieve pdf. de inhoudsopgave en het menu onder aan de pagina s zijn clickable. Help! Verzuim voorkomen Een leidraad voor werkoverleg met medewerkers over verzuim Deze publicatie is

Nadere informatie

Arbocatalogus Grafimedia

Arbocatalogus Grafimedia Arbocatalogus Grafimedia Van werkdruk naar werkplezier Presentatie voor gebruik in eigen bedrijf Arbocatalogus Grafimedia Van Werkdruk naar Werkplezier Presentatie voor gebruik in het eigen bedrijf Deze

Nadere informatie

Omgaan met ongewenst gedrag in de thuiszorg

Omgaan met ongewenst gedrag in de thuiszorg Inleiding: Ongewenst gedrag, zoals in dit document beschreven wordt, is een veel voorkomend verschijnsel geworden in onze samenleving. Het veroorzaakt in het algemeen gevoelens van onveiligheid en machteloosheid.

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Enschede, december 2012 AR/12/2534/izzp ZZP 1B GGZ Voortgezet verblijf met begeleiding (B-groep) voor verzekerden jonger dan drieëntwintig jaar Deze cliëntgroep

Nadere informatie

Aan het werk met nieuwe collega s. Een handreiking

Aan het werk met nieuwe collega s. Een handreiking Aan het werk met nieuwe collega s Een handreiking SBCM is het A&O- fonds sociale werkvoorziening. Het wordt bestuurd door de landelijke vertegenwoordigers van werkgevers en Colofon SBCM is het A&O-fonds

Nadere informatie

Aandachtspunten en tips voor gesprekken met ouders en kinderen 7

Aandachtspunten en tips voor gesprekken met ouders en kinderen 7 Bijlage 4 Aandachtspunten en tips voor gesprekken met ouders en kinderen 7 Richtlijnen Jeugdhulp / KOPP / richtlijn / pagina 69 Deze bijlage geeft hulpverleners tips en suggesties voor het gesprek met

Nadere informatie

fit for work MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING LEIDINGGEVENDE

fit for work MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING LEIDINGGEVENDE HANDREIKING LEIDINGGEVENDE MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING fit for work Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk.

Nadere informatie

Agressie- en geweldbeleid in SW-bedrijven

Agressie- en geweldbeleid in SW-bedrijven Agressie- en geweldbeleid in SW-bedrijven Uitkomsten webenquête mei 2015 Webenquête onder deelnemers regiobijeenkomsten gezond & veilig werken Voorafgaand aan de regiobijeenkomsten Gezond & veilig werken

Nadere informatie

Tips voor (ex-)dak- en thuislozen

Tips voor (ex-)dak- en thuislozen Tips voor (ex-)dak- en thuislozen Deze tips zijn bedoeld voor werkgevers, jobcoaches, (traject)begeleiders en andere partijen die betrokken zijn bij het zoeken, vinden en behouden van werk door (ex-)dak-

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

6 Coaching van de cliënt

6 Coaching van de cliënt 6.1 6 Coaching van de cliënt De begeleiding of coaching op de werkvloer is afhankelijk van de noden van de cliënt, collega s en werkgever. Samen starten op de stage/ tewerkstelling Als coach kan je samen

Nadere informatie

Woonprofiel Eikendonk, (jong) volwassen met een normale\hoog begaafdheid en ASS, scheiden wonen/zorg:

Woonprofiel Eikendonk, (jong) volwassen met een normale\hoog begaafdheid en ASS, scheiden wonen/zorg: Woonprofiel Eikendonk, (jong) volwassen met een normale\hoog begaafdheid en ASS, scheiden wonen/zorg: Bladzijde 1 Inleiding: Eikendonk) is een appartementencomplex in Den Bosch, het betreft een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Als je het niet meer ziet zitten...

Als je het niet meer ziet zitten... Infobrochure Als je het niet meer ziet zitten... Omgaan met een huilende baby mensen zorgen voor mensen Inhoud Als je het niet meer ziet zitten...4 Huilen...5 Als huilen een probleem is...6 Voeden...6

Nadere informatie

Visie op kinderen en volwassenen met psychische klachten: Grote mensen zijn net kinderen, liever niet andersom

Visie op kinderen en volwassenen met psychische klachten: Grote mensen zijn net kinderen, liever niet andersom Viki s View Viki s View is een methodiek die ontwikkeld is vanuit de orthopedagogiek. De benadering is klachtgericht en de therapie richt zich op het terug in balans brengen van mensen die zichzelf zijn

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Leidraad Regionale aanpak Samenwerking met VG, GGZ en MO. In het kader van uitvoering Wsw en Werken naar Vermogen

Leidraad Regionale aanpak Samenwerking met VG, GGZ en MO. In het kader van uitvoering Wsw en Werken naar Vermogen Leidraad Regionale aanpak Samenwerking met VG, GGZ en MO In het kader van uitvoering Wsw en Werken naar Vermogen 1 Drs. december Th.H.C. de 2011 Haas CMC 1. 2. Kader 3. Opzet Voor welk regio werkgebied

Nadere informatie

Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling

Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling Stap 1 Vermoeden van mishandeling klik hier Stap 2 Overleg Stap 3 Informatie verzamelen Stap 4 Actie Stap

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Gespreksrichtlijnen tussen goeden slechthorenden

Gespreksrichtlijnen tussen goeden slechthorenden Gespreksrichtlijnen tussen goeden slechthorenden Communiceren doe je met zijn tweeën Deze folder is bedoeld voor de goedhorenden die in hun omgeving iemand kennen die slechthorend is, en voor slechthorenden

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport Sanne Gielen Inleiding Starten met een nieuwe sport is voor iedereen spannend; Hoe zal de training eruit zien? Zal de coach aardig zijn? Heb ik een klik met mijn teamgenoten? Kán ik het eigenlijk wel?

Nadere informatie

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting 12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft : OMA scholing leerlingen en stagiaires Management samenvatting Binnen Mondriaan is het de afspraak dat alle medewerkers in de directe

Nadere informatie

Training: (gast)psychologie

Training: (gast)psychologie Training: (gast)psychologie Training 3 Laura de la Mar Gemeente Oldenzaal Facilitair 8 januari 2015 1. Terugblik training 2 en opdracht bespreken 2. Zelfkennis 3. Wie is je klant? 4. Wat zijn je uitdagingen?

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Mijn kind heeft een LVB

Mijn kind heeft een LVB Mijn kind heeft een LVB Wat betekent een licht verstandelijke beperking nu precies? Informatie voor ouders van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 6 tot 23 jaar

Nadere informatie

Tips bij het handhaven van de orde in de klas

Tips bij het handhaven van de orde in de klas Tips bij het handhaven van de orde in de klas 1 Uitgangspunten bij de tips 1. Ga na waar je sterk in bent. 2. Ga na op welke manier jij het liefst het contact met de leerlingen onderhoudt. 3. Kies die

Nadere informatie

Als je zelf klachten hebt over werk of een werksituatie, dan kun je een beroep doen op de Werknemersklachtenregeling.

Als je zelf klachten hebt over werk of een werksituatie, dan kun je een beroep doen op de Werknemersklachtenregeling. Een klacht, wat nu? Voorwoord Alle medewerkers in ons ziekenhuis zetten zich steeds zo goed mogelijk in voor een goede zorg- en dienstverlening. Desondanks kan het voorkomen dat patiënten of bezoekers

Nadere informatie

Terrorisme en dan verder Wat te doen na een aanslag?

Terrorisme en dan verder Wat te doen na een aanslag? Terrorisme en dan verder Wat te doen na een aanslag? Publieksversie Ga zo veel mogelijk door met uw normale dagelijkse activiteiten. Dat geeft u het gevoel dat u de baas bent over de situatie. Dit is ook

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Workshop Can DO. Astrid Hussaarts en Marco Heerings Trainers Can Do sessie leven

Workshop Can DO. Astrid Hussaarts en Marco Heerings Trainers Can Do sessie leven Workshop Can DO Astrid Hussaarts en Marco Heerings Trainers Can Do sessie leven Leeuwarden 23 april 2015 Diagnose MS Impact: Plaats, datum, tijd, behandelaar Vooronderstellingen t.a.v. Multiple Sclerose

Nadere informatie

Aan het werk met nieuwe collega s

Aan het werk met nieuwe collega s TIP: dit is een interactieve pdf, onderstreepte woorden in de tekst zijn aanklikbaar en verwijzen naar extra informatie. Aan het werk met nieuwe collega s Een handreiking Inhoud Inleiding Binnenkort komt

Nadere informatie

18-9-2014. Pedagogische opleiding theorie. Doelstellingen. Doelstellingen. Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback. De kennis over de begrippen:

18-9-2014. Pedagogische opleiding theorie. Doelstellingen. Doelstellingen. Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback. De kennis over de begrippen: Pedagogische opleiding theorie Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback Doelstellingen De kennis over de begrippen:, feedback, opleiden en leren kunnen uitdrukken en verfijnen Doelstellingen De voornaamste

Nadere informatie

Informatie over Eddee Zorgverlening... 2. Eddee Zorgverlening: even voorstellen... 3. Zorgaanbod... 3. Individuele begeleiding...

Informatie over Eddee Zorgverlening... 2. Eddee Zorgverlening: even voorstellen... 3. Zorgaanbod... 3. Individuele begeleiding... INFORMATIEBROCHURE Informatie over Eddee Zorgverlening Inhoud Informatie over Eddee Zorgverlening... 2 Eddee Zorgverlening: even voorstellen... 3 Zorgaanbod... 3 Individuele begeleiding... 3 Individuele

Nadere informatie

Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden.

Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden. Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden. Nr. Werving/eerste contact/aanmelding 1. Op de doelgroep gerichte publiciteit

Nadere informatie

De resultaten van het project

De resultaten van het project De resultaten van het project Project (On)Beperkte Opvang Mensen met Licht Verstandelijke Beperkingen in de Maatschappelijke Opvang Peter van den Broek Landelijk projectleider Agenda Het project De instrumenten

Nadere informatie

Aanpak agressie & geweld Veilig Werken in de Zorg

Aanpak agressie & geweld Veilig Werken in de Zorg Aanpak agressie & geweld Veilig Werken in de Zorg Incident? Actie! 1 e bijeenkomst 1 oktober 2015 Sander Flight Deel I Introductie over het Actieplan Veilig Werken in de Zorg Door Miriam Kop Zorgbranches

Nadere informatie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Geaccrediteerd door de VVH De Academie voor Haptonomie, ITH en Synergos bieden gezamenlijk de cursus DSM IV/Psychopathologie aan. Bijzonder aan dit aanbod is allereerst

Nadere informatie

Aan de slag blijven. Schematisch overzicht van thema s, leerdoelen en inhoud

Aan de slag blijven. Schematisch overzicht van thema s, leerdoelen en inhoud Schematisch overzicht van thema s, leerdoelen en inhoud Jezelf presenteren De medewerker moet zichzelf goed presenteren. Bijvoorbeeld door er schoon en verzorgd uit te zien. Zo laat hij/zij een goede indruk

Nadere informatie

)*.-2%* Thema TEAM. Module 3: Feedback geven en ontvangen "#$%&%&'()*$)+%&'(,-.$'*'%/)+-(,#*0-//%*&$1/

)*.-2%* Thema TEAM. Module 3: Feedback geven en ontvangen #$%&%&'()*$)+%&'(,-.$'*'%/)+-(,#*0-//%*&$1/ Thema TEAM Module 3: Feedback geven en ontvangen Voorbeeld van het begin van de training feedback geven en ontvangen Feedback geven en ontvangen Het geven van effectieve feedback is een waardevol hulpmiddel

Nadere informatie

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. Algemene Gegevens Gegevens klant Naam Geboortedatum BSN Klantnummer Zijn er kinderen aanwezig? Gegevens aanbieder Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam ondersteuner Contactgegevens

Nadere informatie

Stressmanagement-training: Vaardig door ontspanning

Stressmanagement-training: Vaardig door ontspanning Stressmanagement-training: Vaardig door ontspanning Veel mensen met een hart- of vaatziekte (HVZ) en hun partners ervaren ook nog stress als ze thuis hun leven weer proberen op te bouwen. Dit is dus ná

Nadere informatie

Psychogeriatrie of gerontopsychiatrie.

Psychogeriatrie of gerontopsychiatrie. Psychogeriatrie of gerontopsychiatrie. Psychogeriatrie : geneeskunde cognitieve beperkingen Gerontopsychiatrie psychiatrische ziekenhuizen - curatief Bedenkingen Binnen gerontopsychiatrie goede balans

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

Wat heeft dit kind nodig?

Wat heeft dit kind nodig? ADHD PDD-NOS Leerstoornis Gedragsstoornis Team Wat heeft dit kind nodig? Lynn leest in haar leesboek. Tegelijkertijd tikt ze constant met haar pen op haar tafel. Dat doet ze wel vaker. De kinderen van

Nadere informatie

Jongeren en gamen. Joke Bollebakker Hella Schikkinger

Jongeren en gamen. Joke Bollebakker Hella Schikkinger Jongeren en gamen Joke Bollebakker Hella Schikkinger November 2015 Gameverslaving, onschuldig tijdverdrijf of obsessie? Onderwerpen van de Workshop: * Feiten en cijfers over gamen... * Waarom zijn computerspelletjes

Nadere informatie

<prikkelaar toevoegen> Compaen pakt aan.

<prikkelaar toevoegen> Compaen pakt aan. Compaen pakt aan. Ik weet hoe ik jou kan bereiken Versterk je leerkracht: Hoe bereik ik de kinderen in mijn klas? 19 maart 2014 Jelte van der Kooi trainer/ adviseur schoolbegeleider

Nadere informatie

werken aan Zelfmanagement en passende zorg

werken aan Zelfmanagement en passende zorg werken aan Zelfmanagement en passende zorg Inleiding De ggz is steeds meer gericht op herstel, het vergroten van de zelfredzaamheid en zo veel mogelijk deelnemen aan de maatschappij van cliënten. Wilt

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. AOB Compaz B.V. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. AOB Compaz B.V. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor verwijzers

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor verwijzers MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Voor verwijzers Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Veel mensen met een licht

Nadere informatie

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen.

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen. st r e s smanagement De cursus 'stressmanagement' is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werksituatie te maken krijgt met stress als gevolg van problemen en spanningsvolle situaties. De eigen ervaringen

Nadere informatie

Leidraad Consult over: het selectiegesprek. Inleiding

Leidraad Consult over: het selectiegesprek. Inleiding Leidraad Consult over: het selectiegesprek Inleiding Iedere leidinggevende heeft in zijn of haar functie te maken met het selecteren van personeel. Zij zijn er namelijk voor verantwoordelijk de juiste

Nadere informatie

Omgaan met onaangepast gedrag in het Sociaal Raadsliedenwerk en Schuldhulpverlening. Sjaak Boon www.bureauboon.nl

Omgaan met onaangepast gedrag in het Sociaal Raadsliedenwerk en Schuldhulpverlening. Sjaak Boon www.bureauboon.nl Omgaan met onaangepast gedrag in het Sociaal Raadsliedenwerk en Schuldhulpverlening Sjaak Boon www.bureauboon.nl Sombere stemming Verminderde interesse in activiteiten Duidelijke gewichtsvermindering Slecht

Nadere informatie

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Informatie over Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding biedt hulp aan multiproblemgezinnen en risicogezinnen, en aan volwassenen met psychiatrische

Nadere informatie

Waj ng. Tips en informatie voor werkgevers, leidinggevenden en collega s

Waj ng. Tips en informatie voor werkgevers, leidinggevenden en collega s Waj ng Tips en informatie voor werkgevers, leidinggevenden en collega s De Wajongwaaier Waarom een Wajongwaaier? Veel Wajongers die werken, vinden het moeilijk dit vol te houden. FNV vindt dat er alles

Nadere informatie

Beroepscode doktersassistent. Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten

Beroepscode doktersassistent. Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Beroepscode doktersassistent Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Beroepscode Doktersassistent Wat is een beroepscode? Een beroepscode bevat ethische en praktische normen en waarden van het beroep.

Nadere informatie

Instructie signaleringskaart Inleiding

Instructie signaleringskaart Inleiding Instructie signaleringskaart Inleiding De signaleringskaart is een instrument waarmee inzichtelijk wordt wat de beperkingen van de sw-werknemer, kandidaat via DWI/UWV of kandidaten in andere trajecten

Nadere informatie

Handreiking ethische dilemma s in de zorg voor asielzoekers

Handreiking ethische dilemma s in de zorg voor asielzoekers Handreiking ethische dilemma s in de zorg voor asielzoekers Verantwoording van het onderzoek en Toelichting op de handreiking Literatuurstudie Ethiek en gezondheidszorg voor kwetsbare groepen en asielzoekers

Nadere informatie

Acute verwardheid (delirium) op de Intensive Care

Acute verwardheid (delirium) op de Intensive Care Acute verwardheid (delirium) op de Intensive Care Op dit moment verblijft uw partner of familielid op de afdeling Intensive Care. Dit is een afdeling waar (ernstig) zieke mensen worden behandeld en verzorgd.

Nadere informatie

Mediatraining ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Mediatraining ACADEMIE. www.pgosupport.nl Mediatraining ACADEMIE ACADEMIE CONSULT WEB Over PGOsupport PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie, die haar diensten aanbiedt aan alle pgo-organisaties. PGOsupport is hèt bureau voor versterking

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2015 (Bijlage 3)

Onderwerp: Beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2015 (Bijlage 3) Officiële uitgave van de gemeente Maassluis Nummer:27 Datum Bekendmaking: 8 december 214 GEMEENTEBLAD Onderwerp: Beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam

Nadere informatie

Diversiteit en beroepsvaardigheden Leer jezelf kennen Basishouding en diversiteit Discriminatie Gedrag bij diversiteit Pesten. Hoofdstuk 2: werken

Diversiteit en beroepsvaardigheden Leer jezelf kennen Basishouding en diversiteit Discriminatie Gedrag bij diversiteit Pesten. Hoofdstuk 2: werken Diversiteit en beroepsvaardigheden Leer jezelf kennen Basishouding en diversiteit Discriminatie Gedrag bij diversiteit Pesten Hoofdstuk 2: werken Werkwijze en opdrachten Boek en laptop nodig voor iedere

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

G E D R A G S C O D E V O O R C W Z - M E D E W E R K E R S

G E D R A G S C O D E V O O R C W Z - M E D E W E R K E R S G E D R A G S C O D E V O O R C W Z - M E D E W E R K E R S Hoe gaan we om met onze klant en met elkaar? U als medewerker draagt bij aan het professionele en klantgerichte karakter van het ziekenhuis.

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Lengersdorf B.V. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Lengersdorf B.V. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst Sylvia Verhoef, adviseur en manager Opleidingen Anita Buijs, manager bedrijfsvoering backoffice 2 Ben jij de secretaresse van de toekomst? Perfecte

Nadere informatie

In de war? Op de Intensive Care

In de war? Op de Intensive Care In de war? Op de Intensive Care Albert Schweitzer ziekenhuis juni 2015 pavo 1168 Inleiding Uw partner of familielid is in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen op de Intensive Care. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Eva Trajectbegeleiding

Eva Trajectbegeleiding RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Handreiking leidinggevende Medewerkers met een chronische aandoening

Handreiking leidinggevende Medewerkers met een chronische aandoening Handreiking leidinggevende Medewerkers met een chronische aandoening Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk. Vaak wel

Nadere informatie

Eerste richtlijnen voor het omgaan met euthanasie vragen van cliënten en hun families die bij Geriant in behandeling zijn

Eerste richtlijnen voor het omgaan met euthanasie vragen van cliënten en hun families die bij Geriant in behandeling zijn Eerste richtlijnen voor het omgaan met euthanasie vragen van cliënten en hun families die bij Geriant in behandeling zijn Praat erover: 1. Je hoeft niet alles te weten of te begrijpen over euthanasie bij

Nadere informatie

Begeleid Wonen. Begeleid Wonen Pagina 1 van 6

Begeleid Wonen. Begeleid Wonen Pagina 1 van 6 Begeleid Wonen Begeleid Wonen Pagina 1 van 6 Telefoonnummers en adressen Het alarmnummer is 112 Gebruik dit alleen in geval van nood! Bereikbaarheid Futuris Zorg & Werk tijdens kantooruren 040-251 90 35

Nadere informatie

Alles Goed? Workshop. Signaleren van stressklachten en burn-out bij werknemers de ideale werknemer het meest kwetsbaar?

Alles Goed? Workshop. Signaleren van stressklachten en burn-out bij werknemers de ideale werknemer het meest kwetsbaar? Alles Goed? Workshop Signaleren van stressklachten en burn-out bij werknemers de ideale werknemer het meest kwetsbaar? Alles Goed? Liesbeth Niessen Psycholoog Arbeid en Gezondheid N.I.P. www.competencecoaching.nl

Nadere informatie

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk. Vaak

Nadere informatie

SPECIALE AANDACHT GEVRAAGD. Informatie en advies voor de praktijkbegeleider

SPECIALE AANDACHT GEVRAAGD. Informatie en advies voor de praktijkbegeleider Informatie en advies voor de praktijkbegeleider SPECIALE AANDACHT GEVRAAGD VOOR EEN STAGIAIRE MET ANTISOCIALE GEDRAGSSTOORNIS OF ODD IN DE WERKSITUATIE Inzicht, herkennen, handelen Gemiddeld één op de

Nadere informatie

Wat te doen als een leerling verbaal agressief of handtastelijk wordt tegen een leerkracht?

Wat te doen als een leerling verbaal agressief of handtastelijk wordt tegen een leerkracht? Inleiding: De school dient aandacht te schenken aan en beleid te ontwikkelen op het gebied van veiligheid tegen agressie en geweld op school. Dit moet resulteren in een plan welk bedoeld is om de veiligheid

Nadere informatie

Psychosociale problemen bij kanker

Psychosociale problemen bij kanker INTERNE GENEESKUNDE Psychosociale problemen bij kanker Mogelijkheden voor begeleiding in het Laurentius ziekenhuis Deze brochure is bedoeld voor mensen waarbij de diagnose kanker is gesteld en voor hun

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >> GGzE centrum psychotische stoornissen Act Zorg bij de eerste psychose Informatie voor cliënten >> Uw klachten de baas en het dagelijks leven weer oppakken GGzE centrum psychotische stoornissen geeft behandeling

Nadere informatie

Klachtencommissie Let op!

Klachtencommissie Let op! klachten commissie U kunt bij HVO-Querido te maken krijgen met iets waarover u niet tevreden bent. Neem dan contact met ons op; meestal komen we er samen uit. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u

Nadere informatie

KANKER EN WERK. informatie voor werkgevers. jaarlijks circa 40.000 werknemers. kans op overleving steeds groter. steeds meer mensen met kanker werken

KANKER EN WERK. informatie voor werkgevers. jaarlijks circa 40.000 werknemers. kans op overleving steeds groter. steeds meer mensen met kanker werken KANKER EN WERK informatie voor werkgevers Deze brochure biedt u als werkgever een handreiking voor het begeleiden van medewerkers met kanker. Met als doel dat uw medewerker aan het werk kan blijven. De

Nadere informatie

Omgaan met emotioneel en agressief gedrag

Omgaan met emotioneel en agressief gedrag Omgaan met emotioneel en agressief gedrag RadarVertige training & opleiding Emotie mag, agressie niet! Dit boekje bevat informatie, tips en aandachtspunten uit de training Omgaan met emotioneel en/of agressief

Nadere informatie

Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar

Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar 2 Doelstelling Het doel van het project is om patiënten die vallen binnen de doelgroep zo spoedig mogelijk weer naar de - of een thuissituatie te laten terugkeren of

Nadere informatie

Op weg naar stage en werk

Op weg naar stage en werk Op weg naar stage en werk Lian Schuyt Inhoud Arbeid Arbeid en autisme Op weg naar stage en werk Uitvoering van het programma Aandachtspunten Waarom stagelopen/werken? zingeving status en eigenwaarde inkomen

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij jongeren nodig?! 4 Praktische informatie 5 Het

Nadere informatie

STA STERK OP JE WERK

STA STERK OP JE WERK STA STERK OP JE WERK Training/modules op maat Thema-bijeenkomsten Werknemers in deze tijd worden meer en anders belast dan vroeger. Dit geldt helemaal voor werknemers in de zorg. Gedurende enkele decennia

Nadere informatie

Wat kan je als leidinggevende doen om psychosociale moeilijkheden bij medewerkers bespreekbaar te maken?

Wat kan je als leidinggevende doen om psychosociale moeilijkheden bij medewerkers bespreekbaar te maken? Infofiche werkgever_analyse Wat kan je als leidinggevende doen om psychosociale moeilijkheden bij medewerkers bespreekbaar te maken? Psychosociale moeilijkheden opmerken is geen evidentie. Evenmin is het

Nadere informatie

Clientprofielen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Stabiliteit en behoud Doel Inwoner in staat stellen op het hoogst haalbare niveau van participatie en zelfredzaamheid te komen en te blijven, door het creëren van stabiliteit en het stimuleren van participatie

Nadere informatie

ZGT Gedragscode. ZGT heeft ziekenhuizen in Almelo en Hengelo zgt.nl

ZGT Gedragscode. ZGT heeft ziekenhuizen in Almelo en Hengelo zgt.nl ZGT heeft ziekenhuizen in Almelo en Hengelo zgt.nl ZGT Gedragscode 2 In goede handen ZGT hecht aan een goede sfeer waarin medewerkers, patiënten en bezoekers tot hun recht komen. In de dagelijkse omgang

Nadere informatie

VERMOEIDHEID na een CVA

VERMOEIDHEID na een CVA Vermoeidheidsrichtlijn in CVA-richtlijn 2 voorbeelden na een CVA De richtlijn Vermoeidheid in de praktijk Ernst Evenhuis & Isaline Eijssen Werk, p 100 Effectieve behandelmethoden voor het omgaan met de

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

Antonius College: Dementie

Antonius College: Dementie Antonius College: Dementie Sprekers Karel van Wieringen internist ouderengeneeskunde Doetie Visser verpleegkundig specialist geriatrie Polikliniek Klinische Geriatrie Specifiek gericht op ouderen, maar

Nadere informatie

Inleiding. Sociale activering en werk. Reikwijdte. Voor wie zijn de criteria? Terreinen criteria

Inleiding. Sociale activering en werk. Reikwijdte. Voor wie zijn de criteria? Terreinen criteria kwaliteitscriteria maart 2013 / juli 2013 Inleiding Sociale activering en werk Cliënten van de ggz of oggz willen graag snel weer aan het werk of succesvol re-integreren. De praktijk is echter weerbarstig.

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie