Subsidiebeleidskader Sociaal Domein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidiebeleidskader Sociaal Domein"

Transcriptie

1 Subsidiebeleidskader Sociaal Domein Gemeente Langedijk Van zorgen voor naar zorgen dat 1

2 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding Afbakening Toepassingskader Leeswijzer 5 2 Subsidiëren in het Sociaal Domein Visie Sociaal Domein Subsidie Ambitie Uitgangspunten 8 3 Subsidiesystematiek Niveaus van ondersteuning Inhoudelijke uitwerking thema s 11 4 Begrippenlijst 17 Bijlage I 18 3

4 1 Inleiding Voor u ligt het beleidskader voor een nieuw subsidiebeleid in de gemeente Langedijk. Dit beleidskader bouwt voort op de uitgangspunten en maatschappelijke doelen zoals opgenomen in de rapportage Langedijker Kracht subsidiëren en accommoderen vanuit Langedijker visie. Tegelijkertijd vormt dit beleidskader een richtinggevend kader waarmee de gemeente in de komende jaren vorm kan geven aan de wijze waarop subsidie verstrekt wordt Aanleiding De rapportage Langedijker Kracht vormt de directe aanzet, niet alleen voor kaderstelling voor nieuw subsidiebeleid, maar integraal ook voor nieuw accommodatiebeleid. In de uitwerkingsfase van deze rapportage is de keuze gemaakt om voor accommodatiebeleid en subsidiebeleid separate beleidsnotities te ontwikkelen, zonder daarmee de samenhang tussen deze beleidsvelden te verliezen. De kaderstelling voor het subsidiebeleid en accommodatiebeleid zijn volledig afgestemd en in lijn met elkaar ontwikkeld. Het rapport Langedijker Kracht stelt maatschappelijke doelen vast voor subsidiebeleid die aansluiten op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Tevens worden algemene uitgangspunten benoemd die het kader zijn voor de instrumentele uitvoering van dit beleid. Door vaststelling van dit rapport breekt een nieuw tijdperk aan voor de gemeente Langedijk, maar ook voor haar subsidiënten. Een herijking en kanteling van het subsidiebeleid is meer dan noodzakelijk. De gemeente heeft de afgelopen decennia flink geïnvesteerd in de sportieve- en culturele infrastructuur en het verenigingsleven bloeit. Keerzijde daarvan is dat er een situatie is ontstaan waarin verenigingen en instellingen afhankelijk zijn geworden van de gemeentelijke subsidie met historisch gegroeide verschillen. Dit past niet meer in een vernieuwde situatie. Gemeenten vervullen, sinds de inwerkingtreding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007, steeds meer de rol van regisseur. Zij zien zich voor de vraag gesteld welke taken en activiteiten zij willen, moeten en kunnen vervullen en hoe ze dat doet (zelf of door anderen). Bovendien wordt vanuit de samenleving de roep om een transparante overheid die op verantwoorde wijze omgaat met publieke middelen steeds groter. Dit geldt ook voor gemeente Langedijk. Het centrale thema van het nieuwe subsidiebeleid is dan ook van zorgen voor naar zorgen dat, waarin de verschuivende rol van de gemeente schuilt, van verzorgend naar regisserend. Ook moet de gemeente bezuinigen, dat staat vast. Gemeentelijke taakstellingen hebben onder meer geleid tot een forse bezuiniging van 1,8 miljoen 1 vanaf 1 januari 2015 op subsidies en accommodaties in de gemeente Langedijk. Herziening van het subsidiebeleid is ook noodzakelijk als gevolg van de landelijke ontwikkeling, waarbij omwille van een krachtige en dienstverlenende overheid een groot aantal taken van het Rijk naar gemeenten wordt overgeheveld. Hierdoor ontstaat meer maatwerk en versterking van de betrokkenheid van burgers binnen het sociaal domein. Het idee hierbij is dat gemeenten de uitvoering van taken beter op elkaar af kunnen stemmen en zo meer kunnen doen met minder geld. Door deze decentralisaties van taken (AWBZ, jeugdzorg en participatie) ontstaat er een groeiende groep kwetsbare inwoners en ouderen die de gemeente om een vorm van ondersteuning vraagt, terwijl deze overheveling vergezeld gaat van diverse efficiency kortingen op het gemeentefonds. Dit levert een spanningsveld op. 1 Kadernota ( ) en kadernota ( ) van de gemeente Langedijk 4

5 1.2 Afbakening Dit beleidskader maakt onderdeel uit van een groter geheel, te weten het subsidiebeleid. Het subsidiebeleid kan worden beschouwd als het geheel van beleidskader, subsidieregels en de subsidieverordening. Het doel van dit beleidskader is om kaders te stellen voor het verstrekken van subsidies aan activiteiten die bijdragen aan de realisatie van de maatschappelijke doelen, binnen het sociaal domein van gemeente Langedijk. Op basis van de in het beleidskader vastgestelde visie, ambities, uitgangspunten en maatschappelijke doelen (onderverdeeld in thema s), is het aan het college om de uitvoeringsregels en toetsingscriteria voor het verstrekken van subsidies nader uit te werken. Deze worden gevat in subsidieregels. Ook maakt een nog te herziene subsidieverordening deel uit van het nieuwe subsidiebeleid, waarin met name procedureeljuridische regels met betrekking tot subsidieverstrekking worden vastgesteld. Veranderingen in het subsidiebeleid kunnen ook gevolgen hebben voor organisaties die in gemeentelijke accommodaties zijn gehuisvest, aangezien op dit moment een accommodatiecomponent onderdeel uitmaakt van een groot deel van de subsidies. Kaderstelling t.a.v. accommodaties wordt echter via een ander spoor uitgewerkt en valt buiten het bereik van deze beleidsnota. Dit beleidskader gaat uitsluitend over het instrument subsidie. Subsidies en accommodaties zijn beiden middelen ter inzet van het behalen van de Langedijker maatschappelijke doelen. Maar wanneer dient welk middel ingezet te worden? Sluiten ze elkaar uit of fungeren ze aanvullend ten opzichte van elkaar? Antwoord op deze vragen wordt gegeven in de koepelnotitie subsidie- en accommodatiebeleid. Deze notitie verbindt de beleidskaders voor het subsidiebeleid en accommodatiebeleid van de gemeente Langedijk met elkaar, zodat samenhang en eenduidigheid tussen beide middelen ontstaat. Ook dit valt dus buiten het bereik van het voorliggende subsidiebeleidskader. 1.3 Toepassingskader Met het vaststellen van dit beleidskader, komt het Subsidiebeleidskader Gemeente Langedijk te vervallen. Voor het van toepassing verklaren van dit beleidskader is na vaststelling door de raad, tevens bekendmaking vereist. Ditzelfde geldt voor de subsidiebeleidsregels (bevoegdheid college) en de subsidieverordening (bevoegdheid raad). Tezamen vormen zij het subsidiebeleid. Afhankelijk van het moment waarop het volledige subsidiebeleid is vastgesteld en bekendgemaakt, kan het subsidiebeleid van toepassing worden verklaard. Bij het van toepassing verklaren is van belang dat organisaties en instellingen redelijkerwijs de tijd hebben gekregen om, op basis van het nieuwe beleid, een subsidieaanvraag in te dienen voor het daaropvolgende subsidiejaar. 1.4 Leeswijzer Aan de hand van figuur 1 middelzwaren we de opbouw van deze notitie toe. Om te beginnen wordt de visie op subsidiëren binnen het Sociaal Domein geformuleerd in hoofdstuk 2.1. Met de visie wordt het doel beschreven dat de gemeente Langedijk op lange termijn voor ogen heeft met betrekking tot het verstrekken van subsidies. Deze visie mondt uit in twee ambities in hoofdstuk 2.2. Dit is de uitwerking van de visie, omgezet naar concreter geformuleerde doelstellingen. In hoofdstuk 2.3 komen vervolgens de uitgangspunten aan de orde, welke de randvoorwaarden zijn voor het realiseren van de visie en ambitie. De visie, ambitie en uitgangspunten zijn van toepassing op 4 inhoudelijke thema s met maatschappelijke doelen: I Beter Gezond, II Kansrijk Jong, III Meedoen en IV Wonen, Welzijn en Zorg. De uitwerking van deze thema s gebeurt in de tabellen van hoofdstuk 3, waarbij het hoofddoel per thema, wordt vertaald naar subdoelen. Hierbij worden 3 niveaus van ondersteuning onderscheiden. Deze onderdelen tezamen beschrijven de kern van het subsidiebeleid op strategisch niveau in de vorm van het subsidiebeleidskader. Tot slot wordt in hoofdstuk 4 een aantal begrippen, die in deze notitie de revue passeren, nader beschreven. 5

6 Figuur 1: Opbouw subsidiebeleid In de tabellen van hoofdstuk 3 worden meer specifieke kaders gesteld voor de nog uit te werken subsidieregels. Zo benoemen we hier de activiteitenclusters, die een verzamelnaam zijn voor het soort activiteiten dat voor subsidie in aanmerking kan komen. Dit zijn de activiteiten, waarmee een bijdrage kan worden geleverd aan de realisatie van de maatschappelijke doelen (per thema). De activiteitenclusters en nader te beschrijven activiteiten vormen samen het hoe, ofwel het subsidiebeleid op tactisch niveau in de vorm van subsidieregels. Vervolgens volgt het subsidiebeleid op operationeel niveau. Hier vindt de uitwerking plaats van toetsingscriteria. Dit kunnen formele vereisten zijn, zoals indieningstermijnen, voorwaarden voor het bepalen van de volledigheid van een aanvraag etc., maar ook criteria ten aanzien van het nut en noodzaak. Met het nut, wordt de toets aan gemeentelijk beleid en/of gemeentelijke verantwoording (wettelijke taken) bedoeld. De criteria met betrekking tot de noodzaak gaan om het gegeven of er voorliggende financiële voorzieningen voorhanden zijn (eigen financiële verantwoordelijkheid van de aanvrager), alvorens er een beroep op subsidie wordt gedaan. Ook is een financiële toets, met betrekking tot het beschikbare subsidiebudget van de gemeente en vastgestelde subsidieplafonds, noodzakelijk. Verantwoordingsvereisten zijn er na afloop van het subsidiejaar om te kunnen sturen op de wijze waarop subsidiemiddelen zijn besteed. Deze operationele uitwerking van het subsidiebeleid vindt zijn weerslag in zowel subsidieregels als de subsidieverordening. 6

7 2 Subsidiëren in het Sociaal Domein Om een subsidiebeleidskader te ontwikkelen is het noodzakelijk een visie, ambitie en uitgangspunten te formuleren. De visie is het doel dat de gemeente Langedijk op lange termijn voor ogen heeft met betrekking tot het verstrekken van subsidies. Deze visie binnen dit beleidskader is een combinatie van de gemeentelijke visie op het sociaal domein en die op subsidiëren binnen het sociaal domein. De ambitie is een uitwerking van de visie, omgezet naar concreter geformuleerde doelstellingen. De uitgangspunten zijn de randvoorwaarden voor het behalen van de visie en ambitie. In de volgende paragrafen komen deze drie facetten aan de orde. 2.1 Visie Sociaal Domein In de strategische visie van Langedijk wordt gesteld dat sterk gehecht wordt aan het principe van eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht. Er moet voorkomen worden dat in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken of verwezenlijken van ambities te veel op de gemeentelijke organisatie wordt geleund. De gemeente is meer dan de gemeentelijke organisatie, namelijk de gemeenschap als geheel. De mensen soms professioneel, dan weer belanghebbende of vrijwilliger moeten het (samen) doen. Binnen de thema s uit de startnotitie Kadernota Langedijker Sociaal Domein, te weten: I Beter Gezond, II Kansrijk Jong, III Meedoen en Wonen, IV Welzijn en Zorg, moet helder worden gemaakt welke verantwoordelijkheid de gemeentelijke organisatie neemt. De gemeente wil investeren op behoud van de dorpse karakters van de 6 kernen, maar stelt daarbij wel als voorwaarde een actieve betrokkenheid vanuit de kernen en het voorkomen van teveel versnippering van voorzieningen. Langedijk ziet een zelfredzame samenleving, waarin individuen, groepen en organisaties zelf hun weg weten te vinden en waar nodig elkaar activeren, stimuleren en ondersteunen. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid en biedt een vangnet voor mensen die zichzelf niet (volledig) kunnen redden. De gemeente biedt daarnaast voorzieningen en ondersteuning om het zelf organiserend vermogen van de lokale gemeenschap te versterken, zodat deze vitaal en veerkrachtig blijft en de sociale cohesie bevorderd wordt. Zo kunnen de kosten voor ondersteuning beheersbaar worden gehouden. Iedere kern is uniek en mag zichzelf zijn met een eigen historische en demografische achtergrond. En iedere kern heeft een eigen (behoefte aan een) passend aanbod van voorzieningen. Dit is de centrale visie die Langedijk heeft voor het Sociaal Domein: Langedijk is een samenleving die de mogelijkheden biedt aan haar burgers om collectief en individueel tot ontplooiing, ontmoeting en ontspanning te komen; De gemeente streeft naar een sterke samenleving waarin onze burgers zelfredzaam zijn en zich bij elkaar betrokken voelen; Daar waar burgers kwetsbaar zijn, faciliteert de gemeente de ondersteuning van burgers, zodat zij weer zelfredzaam worden en op eigen kracht mee kunnen doen in de samenleving. 7

8 Subsidie De visie op het Sociaal Domein, kan worden vertaald naar een visie op het subsidiëren binnen dit sociaal domein. Hierbij wordt uitgegaan van het feit dat in principe iedereen, zo zelfstandig mogelijk, mee kan doen aan de maatschappij. Van de gemeentelijke bevolking gaan we er van uit dat 80% van de inwoners kan meedoen met minimale ondersteuning. Subsidiëren in Langedijk is daarnaast gericht op de resterende 20%, verdeeld in middelzware en intensieve ondersteuning. Deze percentages zijn gebaseerd op landelijke kengetallen 2. De visie op het subsidiëren binnen het sociaal domein luidt dan als volgt: Wij bieden minimale ondersteuning, ten aanzien van 80% van de inwoners; Wij bieden middelzware ondersteuning, ten aanzien van 15% van de inwoners; Wij bieden intensieve ondersteuning, ten aanzien van 5% van de inwoners. 2.2 Ambitie Met het bepalen van de ambitie, wordt een uitwerking gegeven aan de visie. De ambitie binnen het sociaal domein t.a.v. subsidieverstrekking is 2-ledig. Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidieverstrekking zijn gericht op: Preventie Stimulering De eerste ambitie is het verstrekken van subsidies aan activiteiten waarvan een preventieve werking uit gaat. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen, dus daar zetten we op in. Daar waar activiteiten de behoefte vanuit de samenleving aan middelzware of intensieve ondersteuning voorkomen, althans hierop gericht zijn, ondersteunt de gemeente dat in de vorm van subsidie. Het preventieve element zegt dus iets over het moment waarop de activiteit ingezet wordt, namelijk vóórdat een maatschappelijk probleem zich in feite voordoet bij een bepaalde doelgroep. Bv. het opzetten van een aanbod van naschoolse sport- en beweegactiviteiten voor risicojongeren, als middel ter voorkoming van hangjeugd. Bv. het aanbieden van een cursus valpreventie voor ouderen. De tweede ambitie is gericht op subsidieverstrekking ten aanzien van activiteiten, die de eigen kracht van een individu of gemeenschap stimuleren. Daar waar activiteiten de behoefte vanuit de samenleving aan middelzware of intensieve ondersteuning verminderen of zelfs wegnemen, althans hierop gericht zijn, ondersteunt de gemeente dat in de vorm van subsidie. Ook hier zegt het stimulerende element iets over het moment waarop de activiteit wordt ingezet, namelijk wanneer het maatschappelijk probleem zich al voordoet onder een bepaalde doelgroep. Bv. het aanbieden van een assertiviteitscursus voor slachtoffers van huiselijk geweld. Bv. initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van doelgroepen tot het verrichten van vrijwilligerswerk, om het vrijwilligerstekort tegen te gaan. Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient de aanvrager zijn/haar activiteit te richten op minimaal één van de bovenstaande twee ambities. Een activiteit kan ook beide elementen in zich hebben en zowel preventief als stimulerend werken. 2.3 Uitgangspunten In deze paragraaf worden bovengenoemde visie en ambitie vertaald in algemene uitgangspunten voor subsidieverstrekking. Zoals gezegd, vormen deze uitgangspunten de randvoorwaarden op basis waarvan de visie en ambitie kunnen worden behaald (het hoe ). Iedere subsidieaanvraag wordt op deze uitgangspunten getoetst en dient hieraan te voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie. De uitgangspunten worden onderverdeeld in de volgende categorieën en zijn afgeleid uit de rapportage Langedijker Kracht : 2 Piramidemodel Radar/Divosa 8

9 Uitgangspunt 1: Eigen kracht Ieder mens is in principe verantwoordelijk voor zichzelf. Naast deze eigen verantwoordelijkheid, hebben inwoners ook een belangrijke rol ten aanzien van hun omgeving. Meer dan ooit wordt een beroep gedaan op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de inwoners van Langedijk. Want: de samenleving maak je met elkaar. Bij een vraag naar ondersteuning, dient daarom eerst gekeken te worden naar datgene wat de inwoner zelf kan, wat kan worden opgelost door het sociale netwerk of wat de financiële mogelijkheden zijn. Het gaat hier om de balans tussen eigen verantwoordelijkheid in de brede zin van het woord en het ondersteunen van kwetsbare mensen. De ondersteuning vanuit de gemeente is erop gericht mensen zo zelfstandig mogelijk mee te laten doen (sociaal en financieel), vanuit hun eigen kracht. Uitgangspunt 2: Preventie Als we willen dat inwoners die dat kunnen, verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, maar ook betrokken zijn bij de ander, dan is een laagdrempelig en preventief aanbod van diensten en voorzieningen noodzakelijk. Door preventieve en algemene maatregelen voorkomen we de behoefte aan ondersteuning zoveel mogelijk en kunnen inwoners zolang mogelijk eigen verantwoordelijkheid nemen. Een goed algemeen voorzieningenniveau is het preventieve middel om het beroep op collectieve en individuele voorzieningen terug te dringen. Uitgangspunt 3: Resultaatgericht We sturen op resultaat door duidelijk aan te geven welke maatschappelijke doelen wij nastreven. Dit is tegelijkertijd een voorwaarde voor subsidieverstrekking: subsidie wordt alleen verleend als activiteiten aantoonbaar bijdragen aan het realiseren van die maatschappelijke doelen. Dit kan door in te zetten op vooraf geformuleerde activiteiten(clusters), die gericht zijn op één van de 2 ambities van dit beleidskader. Ons subsidiebeleid voorziet daarnaast in (nog te ontwikkelen) duidelijke toetsingscriteria en een heldere verantwoordingssystematiek. Deze werkwijze stelt ons in staat om daar waar nodig bij te sturen en op transparante wijze keuzes te maken over de inzet van publieke middelen. Ook het helder definiëren van rollen en posities van betrokken partijen is een belangrijke voorwaarde t.a.v. resultaatgerichte subsidiering. Hiervoor is het professionaliseren van de relatie tussen gemeente en welzijnsinstellingen noodzakelijk. Uitgangspunt 4: Samenhang We vinden het belangrijk om maatschappelijke doelen te realiseren door het gericht en in samenhang inzetten van verschillende sturingsinstrumenten. Dit komt de kwaliteit en efficiency ten goede. Subsidie is één sturingsmiddel, maar wanneer dit wordt ingezet in combinatie met andere sturingsmiddelen als convenanten, overlegvormen, samenwerkingsvormen, accommodaties of sponsoring kan meer worden bereikt. In sommige gevallen kan dit subsidiering zelfs overbodig maken. We zijn ons ervan bewust dat maatschappelijke doelen het beste gerealiseerd kunnen worden in goed samenspel tussen inwoners, ondernemers, vrijwilligers, professionals van profit en non-profit organisaties, de gemeente, bestuurders en regionale partners. Hiervoor is een omslag in denken en handelen van alle betrokkenen noodzakelijk. Daarnaast draagt ook het verbinden van diverse beleidsterreinen (WMO, jeugd, sport etc.) bij aan het in samenhang realiseren van maatschappelijke doelen. In het kader van subsidiering worden voorwaarden gesteld voor deze vormen van samenhang. Uitgangspunt 5: Budgettair kader We verstrekken subsidies binnen het door de raad vastgesteld financieel kader. Hierbij kan worden gerefereerd naar de in de inleiding vermelde forse bezuinigingstaakstelling van 1,8 miljoen vanaf 1 januari 2015 op subsidies en accommodaties. Subsidies kunnen slechts worden verstrekt, wanneer deze binnen de door de raad en college aan te wijzen subsidieplafonds vallen op zowel programma- en productniveau. Subsidieplafonds gelden daarbij als hard criterium voor het toekennen, danwel afwijzen, van subsidieaanvragen. In hoofdstuk 3 van dit beleidskader wordt een afweging gemaakt van de verdeling van de subsidiemiddelen over de diverse thema s. 9

10 3 Subsidiesystematiek In dit hoofdstuk wordt de subsidiesystematiek toegelicht. Hier komt de uitwerking van de visie en ambitie, doorvertaald naar de diverse thema s van het sociaal domein, bij elkaar. Door middel van een figuur en tabellen, wordt geïllustreerd hoe deze systematiek werkt. Zoals beschreven in de visie op het subsidiëren in het sociaal domein, wordt onderscheid gemaakt tussen 3 niveaus van ondersteuning (figuur 2). Deze drie niveaus worden in paragraaf 3.1 nader toegelicht. De op- en neergaande beweging van de pijlen in de figuur, is een vertaling van de ambitie en geeft het effect van de inzet op activiteiten weer, te weten een preventief en/of stimulerend effect. Hoe meer burgers zich zelf zo veel als mogelijk kunnen redden, hoe meer duurdere ondersteuningsvormen kunnen worden teruggedrongen of voorkomen. De neerwaartse pijlen vertegenwoordigen de preventieve werking die uitgaat van bepaalde activiteiten. Deze activiteiten voorkomen (of zijn gericht op het voorkomen van) de behoefte aan een zwaardere vorm van ondersteuning. Er zijn subsidiemogelijkheden voor preventieve activiteiten op de niveaus van minimale of middelzware ondersteuning. De opwaartse pijlen werken precies andersom, namelijk vanuit de benadering van het stimuleren van eigen kracht van inwoners. Activiteiten die de zelfredzaamheid van inwoners bevorderen (of hierop zijn gericht), waardoor de behoefte van ondersteuning afneemt of zelfs verdwijnt, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Activiteiten met een stimulerende werking, bevinden zich op de niveaus van intensieve en middelzware ondersteuning. Minimale ondersteuning (80%) Middelzware ondersteuning (15%) Preventie: Stimulering: Intensieve ondersteuning (5%) Figuur 2: Niveaus van ondersteuning met effect van activiteiten gericht op preventie en stimulering 3.1. Niveaus van ondersteuning Het uitgangspunt is dat van de inwoners in Langedijk, zo n 80% in staat is zich op eigen kracht te redden, al dan niet met behulp van het eigen netwerk, en daar geen of minimale ondersteuning van de gemeente voor nodig heeft. Van zelfredzame inwoners wordt verwacht dat zij in staat zijn voor zichzelf en voor hun omgeving te zorgen. Zelfredzame inwoners zijn gezond in de brede zin van het woord (zowel mentaal als fysiek), hebben vaak een goede leefstijl en een goede leefstijl staat voorop om zelfredzaam te blijven. Dat gaat echter niet altijd vanzelf: bij sommige doelgroepen is het nodig om mensen te helpen bij het ontwikkelen van zelfredzaamheid en bij het tegengaan van minder zelfredzaamheid. Bijvoorbeeld bij de jeugd, vraagt dat om inzet vanuit de omgeving. Maar ook in algemene zin, blijft het van belang om de onderlinge betrokkenheid, burgerschapszin en activiteiten die bijdragen aan een veilig en prettig maatschappelijk klimaat te bevorderen. Dit is een klimaat waarbinnen inwoners in staat zijn om zelfstandig te functioneren, optimaal te participeren en elkaar te helpen. 10

11 Dan is er zo n 15% van de Langedijker bevolking, die behoefte heeft aan middelzware ondersteuning. Dit is de groep die minder zelfredzaam is of kwetsbaar ten gevolge van leeftijd, een beperking, ziekte of achtergrond. De gemeente heeft de taak minder-zelfredzame inwoners zodanig te compenseren/ondersteunen dat zij in staat zijn zelfstandig huishouden te voeren, zich in en om huis te kunnen verplaatsen, zich lokaal te kunnen verplaatsen en te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. We spreken van middelzware ondersteuning als er sprake is van enkelvoudige problematiek en als de klant goed in staat is om regie over het eigen leven te voeren. De inzet is om met vormen van middelzware ondersteuning de vraag naar intensieve ondersteuning en naar individuele voorzieningen te voorkomen of uit te stellen. Denk hierbij aan ondersteuning in de vorm van mantelzorg, dienstenaanbod door vrijwilligers of algemeen maatschappelijke dienstverlening. Inzet op deze middelzware ondersteuning is hard nodig om de vraag naar individuele voorzieningen en intensieve ondersteuning te beperken en zo de kosten in de hand te kunnen houden. Deze kosten kunnen alleen beheersbaar blijven door het subsidiebeleid zo om te buigen dat enerzijds meer beroep wordt gedaan op de eigen kracht en anderzijds de gemeentelijke subsidiemiddelen doelgerichter worden ingezet op het voorkomen van zware en dure ondersteuning. De verwachting is dat middelzware ondersteuning niet volstaat voor zo n 5% van de Langedijker inwoners. Zij hebben intensieve ondersteuning nodig om op één of andere manier te kunnen meedoen in de samenleving. Intensieve ondersteuning wordt voornamelijk geleverd door professionals aan mensen die een complexe problematiek hebben. Deels gaat het hier om mensen die uitsluitend door middel van een individuele voorziening gecompenseerd kunnen worden. Voor een ander deel gaat het om kwetsbare mensen: mensen die dak-/thuisloos zijn geraakt, mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, mensen met risico op maatschappelijke uitval, zorgmijders en/of mensen met een verslaving Inhoudelijke uitwerking thema s In deze paragraaf staat de inhoudelijke uitwerking van de thema s van het sociaal domein centraal. De thema s zijn, zoals eerder genoemd: Beter Gezond, Kansrijk Jong, Meedoen en Wonen, Welzijn, Zorg. Voor ieder van deze thema s zijn in het rapport Langedijker Kracht, maatschappelijke doelen geformuleerd. Om het werken met deze maatschappelijke doelen hanteerbaar te maken, worden in onderstaande tabellen de maatschappelijke doelen gecomprimeerd. Voor ieder thema wordt een hoofddoel geformuleerd, welke met één zinsnede de lading van het thema dekt. Dit hoofddoel bestaat vervolgens uit diverse subdoelen. De subdoelen vormen een inhoudelijke uitwerking van het hoofddoel, dat aansluit op onze visie op subsidiëren. Aan ieder subdoel wordt vervolgens een activiteitencluster gekoppeld. Dit is een verzamelnaam voor het soort activiteiten dat voor subsidie in aanmerking kan komen. Hier maken we bovendien de onderverdeling naar de twee ambities: preventie vs. stimulering. Aan ieder activiteitencluster, kan bovendien een wegingsfactor worden toegekend. Deze wegingsfactor geeft het percentage weer van het subsidiebudget dat aan het betreffende subdoel is toegewezen, per ambitieniveau. Het werken met wegingsfactoren draagt er toe bij dat de wijze waarop de beschikbare subsidiemiddelen worden verdeeld, zo objectief en kwalitatief mogelijk plaatsvindt. Ook het beschikbare budget per subdoel of ondersteuningsniveau kan worden weergegeven, uitgedrukt in een percentage, in de kolom budget. Ook per thema is een totaal percentage toegekend. Deze percentages komen uit bijlage I. In deze bijlage is een onderverdeling gemaakt van de huidige subsidies en huren afkomstig uit subsidiejaar Hier is iedere huidige subsidie toegewezen aan één van de 4 thema s. De onderverdeling is grotendeels dezelfde als die is gebruikt in de startnotitie Langedijker Sociaal Domein. Met het verschil voor de sport- en culturele verenigingen. In de rapportage Langedijker Kracht is er eerder voor gekozen om deze categorie niet aan een thema toe te wijzen, omdat sport en cultuur als middel door alle thema s heen lopen. Echter, om het subsidiebudget te kunnen verdelen over de 4 thema s, bleek ook onderverdeling van deze subsidies noodzakelijk. Hierbij is de keuze gemaakt om subsidies aan sportverenigingen onder te brengen onder thema Beter Gezond. En de subsidies aan culturele verenigingen onder het thema Meedoen. 11

12 Het percentage per thema (in groen aangegeven in bijlage I) is het budget aan subsidies (minus de huur) binnen het thema, uitgedrukt in het totaal aan subsidies t.b.v. activiteiten (minus de huur). Dit is een mogelijke verdeling van de subsidiemiddelen over de 4 thema s, op basis van de huidige situatie. Het is aan de raad om een definitieve verdeling vast te stellen. Ditzelfde stelt het college voor om te doen, daar waar het gaat om de verdeling naar subdoel, ondersteuningsniveau en wegingsfactoren vanwege de kaderstellende, maar ook controlerende rol van de raad. Om die reden staan die percentages in de navolgende tabellen nog met een X weergegeven. 12

13 Thema I Beter Gezond Hoofddoel Subdoelen Activiteitencluster Wegingsfactor Budget Minimaal ondersteuningsniveau (80%) Inwoners in Langedijk zijn gezond. En ongezondheid wordt gesignaleerd en/of voorkomen. In eigen kracht houden van inwoners, zodat zij verantwoordelijkheid voor hun eigen algehele gezondheid kunnen (blijven) nemen. (MD_BB. 1,2) 3 Preventie: activiteiten gericht op voorkomen van middelzware ondersteuning t.a.v. de algehele gezondheid. Stimulering: - Preventie: Stimulering: 0% Licht ondersteuningsniveau (15%) Meer in eigen kracht zetten of houden van inwoners, zodat zij in minimale mate een beroep hoeven te doen op middelzware ondersteuningsmogelijkheden gericht op de algehele gezondheid. (MD_HSSR. 1,2,3,4) Preventie: activiteiten gericht op voorkomen van intensieve ondersteuning t.a.v. algehele gezondheid. Stimulering: activiteiten gericht op terugdringen/ overbodig maken van middelzware ondersteuning t.a.v. algehele gezondheid. Preventie: Stimulering: Intensief ondersteuningsniveau (5%) Meer in eigen kracht zetten van inwoners, zodat zij in minimale mate een beroep hoeven te doen op intensieve ondersteuningsmogelijkheden gericht op de algehele gezondheid. (MD_HSSR. 3,4) Preventie: - Stimulering: activiteiten gericht op terugdringen/overbodig maken van intensieve ondersteuning t.a.v. algehele gezondheid Preventie: 0% Stimulering: Budget Thema I Beter Gezond (uitgedrukt in % van het totale subsidiebudget) 23% 3 De afkortingen onder de subdoelen, zijn verwijzingen naar de maatschappelijke doelen afkomstig uit de rapportage Langedijker Kracht. MD_BB. 1,2 staat voor de maatschappelijke doelen onder de categorie Bewust Bezig, nummer 1 en 2, binnen thema Beter Gezond. 13

14 Thema II Kansrijk Jong Hoofddoel Subdoelen Activiteitencluster Wegingsfactor Budget Minimaal ondersteuningsniveau (80%) Alle kinderen in Langedijk groeien op in een veilige leefomgeving en hebben optimale ontwikkelingskans en. In eigen kracht houden van kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders, zodat zij verantwoordelijkheid kunnen (blijven) nemen voor een veilig, gezond en plezierig opgoeiklimaat. (MD_KJ. 1,3, ODWS. 1,2, EGS. 1,2,3) Preventie: activiteiten gericht op voorkomen van middelzware ondersteuning t.a.v. de ontwikkeling van kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders m.b.t. opgroeien en opvoeden. Stimulering: - Preventie: Stimulering: 0% Licht ondersteuningsniveau (15%) Meer in eigen kracht zetten of houden van inwoners, zodat zij in minimale mate een beroep hoeven te doen op middelzware ondersteuningsmogelijkheden gericht op opgroeien en opvoeden. (MD_KJ. 2, ODWS. 2,3, EGS. 4) Preventie: activiteiten gericht op voorkomen van intensieve ondersteuning t.a.v. opgroeien en opvoeden. Stimulering: activiteiten gericht op terugdringen/ overbodig maken van middelzware ondersteuning t.a.v. opgroeien en opvoeden. Preventie: Stimulering: Intensief ondersteuningsniveau (5%) Meer in eigen kracht zetten van inwoners, zodat zij in minimale mate een beroep hoeven te doen op intensieve ondersteuningsmogelijkheden gericht op opgroeien en opvoeden. (MD_KJ. 2, ODWS. 2,3, EGS. 4) Preventie: - Stimulering: activiteiten gericht op terugdringen/ overbodig maken van intensieve ondersteuning t.a.v. opgroeien en opvoeden Preventie: 0% Stimulering: Budget thema II Kansrijk Jong (uitgedrukt in % van het totale subsidiebudget) 25% 14

15 Thema III Meedoen Hoofddoel Subdoelen Activiteitencluster Wegingsfactor Budget Minimaal ondersteuningsniveau (80%) Inwoners van Langedijk participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. In eigen kracht houden van inwoners, zodat zij verantwoordelijkheid kunnen (blijven) nemen voor zelfstandige participatie in de samenleving of op de arbeidsmarkt. (MD_B.1) Preventie: activiteiten gericht op voorkomen van middelzware ondersteuning t.a.v. participatie in de samenleving of op de arbeidsmarkt. Stimulering: - Preventie: Stimulering: 0% Licht ondersteuningsniveau (15%) Meer in eigen kracht zetten of houden van inwoners, zodat zij in minimale mate een beroep hoeven te doen op middelzware ondersteuningsmogelijkheden gericht op participatie in de samenleving of op de arbeidsmarkt. (MD_M. 1,2,3) Preventie: activiteiten gericht op voorkomen van intensieve ondersteuning t.a.v. afstand tot samenleving of arbeidsmarkt. Stimulering: activiteiten gericht op terugdringen/ overbodig maken van middelzware ondersteuning t.a.v. afstand tot samenleving of arbeidsmarkt. Preventie: Stimulering: Intensief ondersteuningsniveau (5%) Meer in eigen kracht zetten van inwoners, zodat zij in minimale mate een beroep hoeven te doen op intensieve ondersteuningsmogelijkheden gericht op participatie in de samenleving of op de arbeidsmarkt. (MD_M. 1,2,3) Preventie: - Stimulering: activiteiten gericht op terugdringen/ overbodig maken van intensieve ondersteuning t.a.v. afstand tot samenleving of arbeidsmarkt. Preventie: 0% Stimulering: Budget Thema III Meedoen (uitgedrukt in % van het totale subsidiebudget) 31% 15

16 Thema IV Wonen, Welzijn en Zorg Hoofddoel Subdoelen Activiteitencluster Wegingsfactor Budget Minimaal ondersteuningsniveau (80%) Inwoners van Langedijk zijn zelfredzaam. Daar waar dit niet lukt, ontvangen zij ondersteuning. In eigen kracht houden van inwoners, zodat zij verantwoordelijkheid kunnen (blijven) nemen voor de zelfredzaamheid van zichzelf en hun medemens t.a.v. wonen, welzijn en zorg. (WWZ_V. 1,2,3, Z. 1,2,3 P. 1,2,3) Preventie: activiteiten gericht op voorkomen van middelzware ondersteuning t.a.v. wonen, welzijn en zorg. Stimulering: - Preventie: Stimulering: 0% Licht ondersteuningsniveau (15%) Meer in eigen kracht zetten of houden van inwoners, zodat zij in minimale mate een beroep hoeven te doen op middelzware ondersteuningsmogelijkheden gericht op zelfredzaamheid van inwoners t.a.v. wonen, welzijn en zorg. (WWZ_M. 1,2,3, V. 2,3, Z. 1,3,4, P. 2,3) Preventie: activiteiten gericht op voorkomen van intensieve ondersteuning t.a.v. wonen, welzijn en zorg. Stimulering: activiteiten gericht op terugdringen/ overbodig maken van middelzware ondersteuning t.a.v. wonen, welzijn en zorg. Preventie: Stimulering: Intensief ondersteuningsniveau (5%) Meer in eigen kracht zetten of houden van inwoners, zodat zij in minimale mate een beroep hoeven te doen op intensieve ondersteuningsmogelijkheden gericht op zelfredzaamheid van inwoners t.a.v. wonen, welzijn en zorg. (WWZ_Z. 1) Preventie: - Stimulering: : activiteiten gericht op terugdringen/ overbodig maken van intensieve ondersteuning t.a.v. wonen, welzijn en zorg. Preventie: 0% Stimulering: Budget Thema IV Wonen, Welzijn en Zorg (uitgedrukt in % van het totale subsidiebudget) 21% 16

17 4 Begrippenlijst In deze notitie is een aantal begrippen de revue gepasseerd, die op verschillende manieren uitlegbaar zijn. Deze begrippen worden in deze begrippenlijst nader toegelicht. Te weten: Eigen kracht: synoniemen van eigen kracht, zijn 'burgerkracht', 'zelfsturing' of 'empowerment van de burger'. Eigen kracht is kracht en inzicht gebaseerd op de authenticiteit van burgers. Burgers nemen de regie (weer) in eigen handen, de burger staat weer centraal. Burgers streven meer naar een doehet-zelf samenleving, minder een klant en consument zijn, meer eigenaar. Eigen kracht kan worden aangewend door burgers die hun invloed op een duurzame samenleving willen vergoten. De samenleving van authentieke burgers die hun kracht en inzicht aanwenden wordt ook wel civil society genoemd. Preventie: preventie is voorkomen dat er problemen ontstaan door van tevoren in te grijpen. Preventie is het geheel van doelbewuste initiatieven die anticiperen op risicofactoren (= handelen voordat het probleem ontstaat) en ageren wanneer eerste signalen zich ontwikkelen en de problematiek aan het ontstaan is. Binnen de gezondheidszorg kan preventie worden onderscheiden op 3 verschillende niveaus: primair, secundair en tertiair. Ten aanzien van het subsidiebeleidskader hanteren we slechts de term preventie in algemene zin. Stimuleren: stimuleren is het bevorderen, aansporen, prikkelen, aanmoedigen of aanzetten tot, van iets of iemand. Activiteit: een activiteit is iets wat mensen doen of kunnen doen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn. Activiteiten in de zin van dit subsidiebeleidskader doen dienst als middel om bij te dragen aan een maatschappelijk doel. Het gaat hier dus niet om activiteiten die gericht zijn op tijdverdrijf of plezier, met de activiteit als doel op zich. Activiteiten dienen doelmatig en doelgericht te zijn, om invulling te geven aan maatschappelijke ambities. Dit zijn bijvoorbeeld: sportieve of culturele activiteiten, activiteiten met een educatief karakter (bijeenkomst, workshop), activiteiten gericht op kennisuitwisseling (bijeenkomsten, overlegvormen, samenwerkingsvormen). Kwetsbare doelgroepen: kwetsbare doelgroepen zijn groepen die als kwetsbaar worden beschouwd in de maatschappij, omdat zij een lichamelijk, geestelijk of maatschappelijke achterstand hebben. Kwetsbare doelgroepen kunnen zijn: kinderen, jeugd, ouderen, lichamelijk of geestelijk beperkten, allochtonen etc. Per thema binnen het sociaal domein kunnen weer andere kwetsbare doelgroepen aan de orde zijn. Gezondheid: gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken. Ook in het subsidiebeleidskader wordt met de term gezondheid geduid op gezondheid in de brede zin van het woord. Veilige leefomgeving: een veilige leefomgeving beschrijft de balans tussen preventie en repressie, t.a.v. verkeer, criminaliteit, overlast, intimidatie, opgroei- en opvoedklimaat etc. Een veilige leefomgeving is onlosmakelijk verbonden met een veiligheidsgevoel, wat niet direct wil zeggen dat iets ook daadwerkelijk (on)veilig is. Een veilige leefomgeving kan worden gecreëerd/bevorderd door het treffen van de juiste veiligheidsmaatregelen. Participatie: participatie betekent actieve deelname. Wanneer over participatie wordt gesproken, is er altijd sprake van een subject en een object, ook als dat niet expliciet wordt gemaakt: een persoon of een groep die deelneemt (het subject) en datgene waaraan zij deelnemen (het object). Het woord participatie heeft een sterk maatschappelijke betekenis, zoals participatie op de arbeidsmarkt of bij sociaal-culturele activiteiten (object). Hierbij wordt vooral de aandacht gevestigd op een bepaalde groep, bijvoorbeeld mensen met een functiebeperking (gehandicapten), jeugd of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (subject). 17

18 Bijlage I Onderverdeling van de huidige subsidies en huren (subsidiejaar 2014) naar thema: Subsidie Huur Beter Gezond Aangepast Sporten N-K Badmintonvereniging Geestmerambacht De Reuring De Volharding 927 DVV EHBO verenigingen Langedijk 663 Gehandicaptenzorg incidentele aanvragen Hink Sport LSVV Ijsclub Sint Pancras Judo Yamaguchi Lacom ' Project alcoholmatiging jeugd Project preventie overgewicht jeugd SASV 259 Schaakmat 691 Spirit Sportver. Vrone St. Sportservicepunt Langedijk STG Geestmerambacht Tennisvereniging Langedijk Tennisvereniging Sint Pancras Tennisvereniging TULP Trimclub Sint Pancras 250 Turn Totaal Langedijk Voetbalvereniging BOL Voetbalvereniging DTS Voetbalvereniging LSVV Volleybalvereniging Relay Totaal Beter Gezond % Kansrijk Jong Commissie verkeersbrigadiers De Wering Geref.kerk Jeugdwerk BOL GGD GGD, Kern8, Bibliotheek, Humanitas Speel-o-theek Hakkepuf (huisvesting de Binding) Jeugd- en jongerenparticipatie div Kern Kinderboerderij De Beestenboel Kinderboerderij Jong Leven Speel-O-theek Hakkepuf 783 Speeltuinvereniging De Jeugdhoek 496 Stichting Peuterspeelzalen Langedijk Stichting verkeersbrigadiers 144 Totaal Kansrijk Jong % Wettelijke taken & Gemeenschappelijke regelingen 18

19 Anti Discriminatie Buro Compleet FM/Radio Langedijk Dierenopvang incidentele aanvragen 697 Dierentehuis Alkmaar - Bergen GR GGD Hollands Noorden GR Recreatieschap GA GR Regionaal Archief Alkmaar GR Veiligheidsregio GR WNK bedrijven Regionaal Platform Woonconsumenten 644 Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland 464 Stichting Knaagdierenopvang Stichting Vluchtelingenwerk Totaal Wettelijke taken & Gemeenschappelijke regelingen Meedoen 5 Oranjeverenigingen ( x 290) overige verenigingen (x 114) Bewonersverenigingen ( x 136) 952 Atelier Atelier 6 (huisvesting) Biljart sociëteit N-S Sombroek Cool (huisvesting de Binding) Cultureel Jongerenpaspoort Fanfare Apollo Fanfare Kunst na Arbeid Gemeentelijke monumenten Harmonie Excelsior Incidentele aanvragen Interkerkelijk Jongerenkoor Columba Interkerkelijk koor Soli Deo Gloria Langedijker Koor Langedijker Oratorium Langedijker Petanque Club Les Mille Iles Mannenkoor De Lofstem Muziek ver. Irene Muziekver. Advendo Muziekver. Aurora 756 Operette ver. Caecilia Oud Sint Pancras Overigen RCO de Hoofdzaak RK. Zangver. St.Caecilia SOBL (huisvesting De Binding) Sociëteit BOL 324 Sociëteit Zuideinde 661 St. Sportservicepunt Langedijk St. Beddenrace Langedijk St. Cultuurcompagnie 404 St. Cultuurprijs RegioAlkmaar 682 St. Kooger Kerk St. Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk St. Present Heerhugowaard-Langedijk

20 Stg Toeristische Promotie Langedijk Stichting Broeker Veiling Stichting Cool Stichting Langedijker Verleden Toneelver. Metamorfose 585 Vrijwilligerscentrale Westflinge VVV Hart voor Noord-Holland VVV servicepunt in Broeker Veiling Totaal Meedoen % Wonen, Welzijn & Zorg ANBO afd. Langedijk ANBO St. Pancras Collectieve preventie GGZ De Geist GGZ NHN Stichting Hart voor Oudkarspel Innovatiefonds Katholieke Bond voor Ouderen Maatschappelijke dienstverlening overig Plan Nederland 252 Prot.Christ. Ouderenbond Slachtofferhulp Nederland St wonen plus Welzijn (Wonenplus) St. Wonen Plus Welzijn Langedijk Stichting de Praktijk Stichting De Waaier Stichting de Wering Stichting Mantelzorgcentrum Stichting Wielewaal Terre des hommes 252 Vrouwenorganisaties 746 Totaal Wonen, Welzijn & Zorg % BRUTO: Totaal subsidie (incl. subsidie WT&GR) Subsidie WT&GR NETTO: Totaal subsidie (excl. subsidie WT&GR) Huurbaten (excl. huur WT&GR) Totaal subsidie activiteiten (met aftrek van huur)

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Verbinden & Vernieuwen

Verbinden & Vernieuwen Verbinden & Vernieuwen Samen op weg naar een toekomstbestendig sociaal-maatschappelijk domein 2 Visienota herontwerp sociaal maatschappelijk domein Gemeente Katwijk, Afdeling Samenleving Mei 2013 Voorwoord

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Zorg om zorg. Onderzoek naar de Wet maatschappelijke ondersteuning in Haarlem. Gemeente Haarlem. Februari 2012

Zorg om zorg. Onderzoek naar de Wet maatschappelijke ondersteuning in Haarlem. Gemeente Haarlem. Februari 2012 Februari 2012 Rekenkamercommissie Haarlem Postbus 511 2003 PB Haarlem 023-511 30 38 jcaffe@haarlem.nl 2012/83057 Gemeente Haarlem Zorg om zorg Onderzoek naar de Wet maatschappelijke ondersteuning in Haarlem

Nadere informatie

SPortief. Participeren Uitgave. meer:

SPortief. Participeren Uitgave. meer: Wmo & SPort SPortief Participeren Uitgave 2011 meer: Combinatie Wmo en sport is goud waard Gemeenten geven het goede voorbeeld Alles over effi ciënt samenwerken Meerwaarde van maatschappelijke partners

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

BELEIDSWIJZER. Auteurs. Jeroen Hoyng en Iwan de Jong

BELEIDSWIJZER. Auteurs. Jeroen Hoyng en Iwan de Jong BELEIDSWIJZER Sport en Bewegen Auteurs Jeroen Hoyng en Iwan de Jong Voorwoord BELEIDSWIJZER Sport en Bewegen Sport en bewegen scoren hoog op de maatschappelijke agenda. In tal van gemeenten zien we, mede

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging!

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging! Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Mei 2013 Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie