Subsidiebeleidskader Sociaal Domein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidiebeleidskader Sociaal Domein"

Transcriptie

1 Subsidiebeleidskader Sociaal Domein Gemeente Langedijk Van zorgen voor naar zorgen dat 1

2 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding Afbakening Toepassingskader Leeswijzer 5 2 Subsidiëren in het Sociaal Domein Visie Sociaal Domein Subsidie Ambitie Uitgangspunten 8 3 Subsidiesystematiek Niveaus van ondersteuning Inhoudelijke uitwerking thema s 11 4 Begrippenlijst 17 Bijlage I 18 3

4 1 Inleiding Voor u ligt het beleidskader voor een nieuw subsidiebeleid in de gemeente Langedijk. Dit beleidskader bouwt voort op de uitgangspunten en maatschappelijke doelen zoals opgenomen in de rapportage Langedijker Kracht subsidiëren en accommoderen vanuit Langedijker visie. Tegelijkertijd vormt dit beleidskader een richtinggevend kader waarmee de gemeente in de komende jaren vorm kan geven aan de wijze waarop subsidie verstrekt wordt Aanleiding De rapportage Langedijker Kracht vormt de directe aanzet, niet alleen voor kaderstelling voor nieuw subsidiebeleid, maar integraal ook voor nieuw accommodatiebeleid. In de uitwerkingsfase van deze rapportage is de keuze gemaakt om voor accommodatiebeleid en subsidiebeleid separate beleidsnotities te ontwikkelen, zonder daarmee de samenhang tussen deze beleidsvelden te verliezen. De kaderstelling voor het subsidiebeleid en accommodatiebeleid zijn volledig afgestemd en in lijn met elkaar ontwikkeld. Het rapport Langedijker Kracht stelt maatschappelijke doelen vast voor subsidiebeleid die aansluiten op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Tevens worden algemene uitgangspunten benoemd die het kader zijn voor de instrumentele uitvoering van dit beleid. Door vaststelling van dit rapport breekt een nieuw tijdperk aan voor de gemeente Langedijk, maar ook voor haar subsidiënten. Een herijking en kanteling van het subsidiebeleid is meer dan noodzakelijk. De gemeente heeft de afgelopen decennia flink geïnvesteerd in de sportieve- en culturele infrastructuur en het verenigingsleven bloeit. Keerzijde daarvan is dat er een situatie is ontstaan waarin verenigingen en instellingen afhankelijk zijn geworden van de gemeentelijke subsidie met historisch gegroeide verschillen. Dit past niet meer in een vernieuwde situatie. Gemeenten vervullen, sinds de inwerkingtreding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007, steeds meer de rol van regisseur. Zij zien zich voor de vraag gesteld welke taken en activiteiten zij willen, moeten en kunnen vervullen en hoe ze dat doet (zelf of door anderen). Bovendien wordt vanuit de samenleving de roep om een transparante overheid die op verantwoorde wijze omgaat met publieke middelen steeds groter. Dit geldt ook voor gemeente Langedijk. Het centrale thema van het nieuwe subsidiebeleid is dan ook van zorgen voor naar zorgen dat, waarin de verschuivende rol van de gemeente schuilt, van verzorgend naar regisserend. Ook moet de gemeente bezuinigen, dat staat vast. Gemeentelijke taakstellingen hebben onder meer geleid tot een forse bezuiniging van 1,8 miljoen 1 vanaf 1 januari 2015 op subsidies en accommodaties in de gemeente Langedijk. Herziening van het subsidiebeleid is ook noodzakelijk als gevolg van de landelijke ontwikkeling, waarbij omwille van een krachtige en dienstverlenende overheid een groot aantal taken van het Rijk naar gemeenten wordt overgeheveld. Hierdoor ontstaat meer maatwerk en versterking van de betrokkenheid van burgers binnen het sociaal domein. Het idee hierbij is dat gemeenten de uitvoering van taken beter op elkaar af kunnen stemmen en zo meer kunnen doen met minder geld. Door deze decentralisaties van taken (AWBZ, jeugdzorg en participatie) ontstaat er een groeiende groep kwetsbare inwoners en ouderen die de gemeente om een vorm van ondersteuning vraagt, terwijl deze overheveling vergezeld gaat van diverse efficiency kortingen op het gemeentefonds. Dit levert een spanningsveld op. 1 Kadernota ( ) en kadernota ( ) van de gemeente Langedijk 4

5 1.2 Afbakening Dit beleidskader maakt onderdeel uit van een groter geheel, te weten het subsidiebeleid. Het subsidiebeleid kan worden beschouwd als het geheel van beleidskader, subsidieregels en de subsidieverordening. Het doel van dit beleidskader is om kaders te stellen voor het verstrekken van subsidies aan activiteiten die bijdragen aan de realisatie van de maatschappelijke doelen, binnen het sociaal domein van gemeente Langedijk. Op basis van de in het beleidskader vastgestelde visie, ambities, uitgangspunten en maatschappelijke doelen (onderverdeeld in thema s), is het aan het college om de uitvoeringsregels en toetsingscriteria voor het verstrekken van subsidies nader uit te werken. Deze worden gevat in subsidieregels. Ook maakt een nog te herziene subsidieverordening deel uit van het nieuwe subsidiebeleid, waarin met name procedureeljuridische regels met betrekking tot subsidieverstrekking worden vastgesteld. Veranderingen in het subsidiebeleid kunnen ook gevolgen hebben voor organisaties die in gemeentelijke accommodaties zijn gehuisvest, aangezien op dit moment een accommodatiecomponent onderdeel uitmaakt van een groot deel van de subsidies. Kaderstelling t.a.v. accommodaties wordt echter via een ander spoor uitgewerkt en valt buiten het bereik van deze beleidsnota. Dit beleidskader gaat uitsluitend over het instrument subsidie. Subsidies en accommodaties zijn beiden middelen ter inzet van het behalen van de Langedijker maatschappelijke doelen. Maar wanneer dient welk middel ingezet te worden? Sluiten ze elkaar uit of fungeren ze aanvullend ten opzichte van elkaar? Antwoord op deze vragen wordt gegeven in de koepelnotitie subsidie- en accommodatiebeleid. Deze notitie verbindt de beleidskaders voor het subsidiebeleid en accommodatiebeleid van de gemeente Langedijk met elkaar, zodat samenhang en eenduidigheid tussen beide middelen ontstaat. Ook dit valt dus buiten het bereik van het voorliggende subsidiebeleidskader. 1.3 Toepassingskader Met het vaststellen van dit beleidskader, komt het Subsidiebeleidskader Gemeente Langedijk te vervallen. Voor het van toepassing verklaren van dit beleidskader is na vaststelling door de raad, tevens bekendmaking vereist. Ditzelfde geldt voor de subsidiebeleidsregels (bevoegdheid college) en de subsidieverordening (bevoegdheid raad). Tezamen vormen zij het subsidiebeleid. Afhankelijk van het moment waarop het volledige subsidiebeleid is vastgesteld en bekendgemaakt, kan het subsidiebeleid van toepassing worden verklaard. Bij het van toepassing verklaren is van belang dat organisaties en instellingen redelijkerwijs de tijd hebben gekregen om, op basis van het nieuwe beleid, een subsidieaanvraag in te dienen voor het daaropvolgende subsidiejaar. 1.4 Leeswijzer Aan de hand van figuur 1 middelzwaren we de opbouw van deze notitie toe. Om te beginnen wordt de visie op subsidiëren binnen het Sociaal Domein geformuleerd in hoofdstuk 2.1. Met de visie wordt het doel beschreven dat de gemeente Langedijk op lange termijn voor ogen heeft met betrekking tot het verstrekken van subsidies. Deze visie mondt uit in twee ambities in hoofdstuk 2.2. Dit is de uitwerking van de visie, omgezet naar concreter geformuleerde doelstellingen. In hoofdstuk 2.3 komen vervolgens de uitgangspunten aan de orde, welke de randvoorwaarden zijn voor het realiseren van de visie en ambitie. De visie, ambitie en uitgangspunten zijn van toepassing op 4 inhoudelijke thema s met maatschappelijke doelen: I Beter Gezond, II Kansrijk Jong, III Meedoen en IV Wonen, Welzijn en Zorg. De uitwerking van deze thema s gebeurt in de tabellen van hoofdstuk 3, waarbij het hoofddoel per thema, wordt vertaald naar subdoelen. Hierbij worden 3 niveaus van ondersteuning onderscheiden. Deze onderdelen tezamen beschrijven de kern van het subsidiebeleid op strategisch niveau in de vorm van het subsidiebeleidskader. Tot slot wordt in hoofdstuk 4 een aantal begrippen, die in deze notitie de revue passeren, nader beschreven. 5

6 Figuur 1: Opbouw subsidiebeleid In de tabellen van hoofdstuk 3 worden meer specifieke kaders gesteld voor de nog uit te werken subsidieregels. Zo benoemen we hier de activiteitenclusters, die een verzamelnaam zijn voor het soort activiteiten dat voor subsidie in aanmerking kan komen. Dit zijn de activiteiten, waarmee een bijdrage kan worden geleverd aan de realisatie van de maatschappelijke doelen (per thema). De activiteitenclusters en nader te beschrijven activiteiten vormen samen het hoe, ofwel het subsidiebeleid op tactisch niveau in de vorm van subsidieregels. Vervolgens volgt het subsidiebeleid op operationeel niveau. Hier vindt de uitwerking plaats van toetsingscriteria. Dit kunnen formele vereisten zijn, zoals indieningstermijnen, voorwaarden voor het bepalen van de volledigheid van een aanvraag etc., maar ook criteria ten aanzien van het nut en noodzaak. Met het nut, wordt de toets aan gemeentelijk beleid en/of gemeentelijke verantwoording (wettelijke taken) bedoeld. De criteria met betrekking tot de noodzaak gaan om het gegeven of er voorliggende financiële voorzieningen voorhanden zijn (eigen financiële verantwoordelijkheid van de aanvrager), alvorens er een beroep op subsidie wordt gedaan. Ook is een financiële toets, met betrekking tot het beschikbare subsidiebudget van de gemeente en vastgestelde subsidieplafonds, noodzakelijk. Verantwoordingsvereisten zijn er na afloop van het subsidiejaar om te kunnen sturen op de wijze waarop subsidiemiddelen zijn besteed. Deze operationele uitwerking van het subsidiebeleid vindt zijn weerslag in zowel subsidieregels als de subsidieverordening. 6

7 2 Subsidiëren in het Sociaal Domein Om een subsidiebeleidskader te ontwikkelen is het noodzakelijk een visie, ambitie en uitgangspunten te formuleren. De visie is het doel dat de gemeente Langedijk op lange termijn voor ogen heeft met betrekking tot het verstrekken van subsidies. Deze visie binnen dit beleidskader is een combinatie van de gemeentelijke visie op het sociaal domein en die op subsidiëren binnen het sociaal domein. De ambitie is een uitwerking van de visie, omgezet naar concreter geformuleerde doelstellingen. De uitgangspunten zijn de randvoorwaarden voor het behalen van de visie en ambitie. In de volgende paragrafen komen deze drie facetten aan de orde. 2.1 Visie Sociaal Domein In de strategische visie van Langedijk wordt gesteld dat sterk gehecht wordt aan het principe van eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht. Er moet voorkomen worden dat in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken of verwezenlijken van ambities te veel op de gemeentelijke organisatie wordt geleund. De gemeente is meer dan de gemeentelijke organisatie, namelijk de gemeenschap als geheel. De mensen soms professioneel, dan weer belanghebbende of vrijwilliger moeten het (samen) doen. Binnen de thema s uit de startnotitie Kadernota Langedijker Sociaal Domein, te weten: I Beter Gezond, II Kansrijk Jong, III Meedoen en Wonen, IV Welzijn en Zorg, moet helder worden gemaakt welke verantwoordelijkheid de gemeentelijke organisatie neemt. De gemeente wil investeren op behoud van de dorpse karakters van de 6 kernen, maar stelt daarbij wel als voorwaarde een actieve betrokkenheid vanuit de kernen en het voorkomen van teveel versnippering van voorzieningen. Langedijk ziet een zelfredzame samenleving, waarin individuen, groepen en organisaties zelf hun weg weten te vinden en waar nodig elkaar activeren, stimuleren en ondersteunen. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid en biedt een vangnet voor mensen die zichzelf niet (volledig) kunnen redden. De gemeente biedt daarnaast voorzieningen en ondersteuning om het zelf organiserend vermogen van de lokale gemeenschap te versterken, zodat deze vitaal en veerkrachtig blijft en de sociale cohesie bevorderd wordt. Zo kunnen de kosten voor ondersteuning beheersbaar worden gehouden. Iedere kern is uniek en mag zichzelf zijn met een eigen historische en demografische achtergrond. En iedere kern heeft een eigen (behoefte aan een) passend aanbod van voorzieningen. Dit is de centrale visie die Langedijk heeft voor het Sociaal Domein: Langedijk is een samenleving die de mogelijkheden biedt aan haar burgers om collectief en individueel tot ontplooiing, ontmoeting en ontspanning te komen; De gemeente streeft naar een sterke samenleving waarin onze burgers zelfredzaam zijn en zich bij elkaar betrokken voelen; Daar waar burgers kwetsbaar zijn, faciliteert de gemeente de ondersteuning van burgers, zodat zij weer zelfredzaam worden en op eigen kracht mee kunnen doen in de samenleving. 7

8 Subsidie De visie op het Sociaal Domein, kan worden vertaald naar een visie op het subsidiëren binnen dit sociaal domein. Hierbij wordt uitgegaan van het feit dat in principe iedereen, zo zelfstandig mogelijk, mee kan doen aan de maatschappij. Van de gemeentelijke bevolking gaan we er van uit dat 80% van de inwoners kan meedoen met minimale ondersteuning. Subsidiëren in Langedijk is daarnaast gericht op de resterende 20%, verdeeld in middelzware en intensieve ondersteuning. Deze percentages zijn gebaseerd op landelijke kengetallen 2. De visie op het subsidiëren binnen het sociaal domein luidt dan als volgt: Wij bieden minimale ondersteuning, ten aanzien van 80% van de inwoners; Wij bieden middelzware ondersteuning, ten aanzien van 15% van de inwoners; Wij bieden intensieve ondersteuning, ten aanzien van 5% van de inwoners. 2.2 Ambitie Met het bepalen van de ambitie, wordt een uitwerking gegeven aan de visie. De ambitie binnen het sociaal domein t.a.v. subsidieverstrekking is 2-ledig. Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidieverstrekking zijn gericht op: Preventie Stimulering De eerste ambitie is het verstrekken van subsidies aan activiteiten waarvan een preventieve werking uit gaat. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen, dus daar zetten we op in. Daar waar activiteiten de behoefte vanuit de samenleving aan middelzware of intensieve ondersteuning voorkomen, althans hierop gericht zijn, ondersteunt de gemeente dat in de vorm van subsidie. Het preventieve element zegt dus iets over het moment waarop de activiteit ingezet wordt, namelijk vóórdat een maatschappelijk probleem zich in feite voordoet bij een bepaalde doelgroep. Bv. het opzetten van een aanbod van naschoolse sport- en beweegactiviteiten voor risicojongeren, als middel ter voorkoming van hangjeugd. Bv. het aanbieden van een cursus valpreventie voor ouderen. De tweede ambitie is gericht op subsidieverstrekking ten aanzien van activiteiten, die de eigen kracht van een individu of gemeenschap stimuleren. Daar waar activiteiten de behoefte vanuit de samenleving aan middelzware of intensieve ondersteuning verminderen of zelfs wegnemen, althans hierop gericht zijn, ondersteunt de gemeente dat in de vorm van subsidie. Ook hier zegt het stimulerende element iets over het moment waarop de activiteit wordt ingezet, namelijk wanneer het maatschappelijk probleem zich al voordoet onder een bepaalde doelgroep. Bv. het aanbieden van een assertiviteitscursus voor slachtoffers van huiselijk geweld. Bv. initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van doelgroepen tot het verrichten van vrijwilligerswerk, om het vrijwilligerstekort tegen te gaan. Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient de aanvrager zijn/haar activiteit te richten op minimaal één van de bovenstaande twee ambities. Een activiteit kan ook beide elementen in zich hebben en zowel preventief als stimulerend werken. 2.3 Uitgangspunten In deze paragraaf worden bovengenoemde visie en ambitie vertaald in algemene uitgangspunten voor subsidieverstrekking. Zoals gezegd, vormen deze uitgangspunten de randvoorwaarden op basis waarvan de visie en ambitie kunnen worden behaald (het hoe ). Iedere subsidieaanvraag wordt op deze uitgangspunten getoetst en dient hieraan te voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie. De uitgangspunten worden onderverdeeld in de volgende categorieën en zijn afgeleid uit de rapportage Langedijker Kracht : 2 Piramidemodel Radar/Divosa 8

9 Uitgangspunt 1: Eigen kracht Ieder mens is in principe verantwoordelijk voor zichzelf. Naast deze eigen verantwoordelijkheid, hebben inwoners ook een belangrijke rol ten aanzien van hun omgeving. Meer dan ooit wordt een beroep gedaan op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de inwoners van Langedijk. Want: de samenleving maak je met elkaar. Bij een vraag naar ondersteuning, dient daarom eerst gekeken te worden naar datgene wat de inwoner zelf kan, wat kan worden opgelost door het sociale netwerk of wat de financiële mogelijkheden zijn. Het gaat hier om de balans tussen eigen verantwoordelijkheid in de brede zin van het woord en het ondersteunen van kwetsbare mensen. De ondersteuning vanuit de gemeente is erop gericht mensen zo zelfstandig mogelijk mee te laten doen (sociaal en financieel), vanuit hun eigen kracht. Uitgangspunt 2: Preventie Als we willen dat inwoners die dat kunnen, verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, maar ook betrokken zijn bij de ander, dan is een laagdrempelig en preventief aanbod van diensten en voorzieningen noodzakelijk. Door preventieve en algemene maatregelen voorkomen we de behoefte aan ondersteuning zoveel mogelijk en kunnen inwoners zolang mogelijk eigen verantwoordelijkheid nemen. Een goed algemeen voorzieningenniveau is het preventieve middel om het beroep op collectieve en individuele voorzieningen terug te dringen. Uitgangspunt 3: Resultaatgericht We sturen op resultaat door duidelijk aan te geven welke maatschappelijke doelen wij nastreven. Dit is tegelijkertijd een voorwaarde voor subsidieverstrekking: subsidie wordt alleen verleend als activiteiten aantoonbaar bijdragen aan het realiseren van die maatschappelijke doelen. Dit kan door in te zetten op vooraf geformuleerde activiteiten(clusters), die gericht zijn op één van de 2 ambities van dit beleidskader. Ons subsidiebeleid voorziet daarnaast in (nog te ontwikkelen) duidelijke toetsingscriteria en een heldere verantwoordingssystematiek. Deze werkwijze stelt ons in staat om daar waar nodig bij te sturen en op transparante wijze keuzes te maken over de inzet van publieke middelen. Ook het helder definiëren van rollen en posities van betrokken partijen is een belangrijke voorwaarde t.a.v. resultaatgerichte subsidiering. Hiervoor is het professionaliseren van de relatie tussen gemeente en welzijnsinstellingen noodzakelijk. Uitgangspunt 4: Samenhang We vinden het belangrijk om maatschappelijke doelen te realiseren door het gericht en in samenhang inzetten van verschillende sturingsinstrumenten. Dit komt de kwaliteit en efficiency ten goede. Subsidie is één sturingsmiddel, maar wanneer dit wordt ingezet in combinatie met andere sturingsmiddelen als convenanten, overlegvormen, samenwerkingsvormen, accommodaties of sponsoring kan meer worden bereikt. In sommige gevallen kan dit subsidiering zelfs overbodig maken. We zijn ons ervan bewust dat maatschappelijke doelen het beste gerealiseerd kunnen worden in goed samenspel tussen inwoners, ondernemers, vrijwilligers, professionals van profit en non-profit organisaties, de gemeente, bestuurders en regionale partners. Hiervoor is een omslag in denken en handelen van alle betrokkenen noodzakelijk. Daarnaast draagt ook het verbinden van diverse beleidsterreinen (WMO, jeugd, sport etc.) bij aan het in samenhang realiseren van maatschappelijke doelen. In het kader van subsidiering worden voorwaarden gesteld voor deze vormen van samenhang. Uitgangspunt 5: Budgettair kader We verstrekken subsidies binnen het door de raad vastgesteld financieel kader. Hierbij kan worden gerefereerd naar de in de inleiding vermelde forse bezuinigingstaakstelling van 1,8 miljoen vanaf 1 januari 2015 op subsidies en accommodaties. Subsidies kunnen slechts worden verstrekt, wanneer deze binnen de door de raad en college aan te wijzen subsidieplafonds vallen op zowel programma- en productniveau. Subsidieplafonds gelden daarbij als hard criterium voor het toekennen, danwel afwijzen, van subsidieaanvragen. In hoofdstuk 3 van dit beleidskader wordt een afweging gemaakt van de verdeling van de subsidiemiddelen over de diverse thema s. 9

10 3 Subsidiesystematiek In dit hoofdstuk wordt de subsidiesystematiek toegelicht. Hier komt de uitwerking van de visie en ambitie, doorvertaald naar de diverse thema s van het sociaal domein, bij elkaar. Door middel van een figuur en tabellen, wordt geïllustreerd hoe deze systematiek werkt. Zoals beschreven in de visie op het subsidiëren in het sociaal domein, wordt onderscheid gemaakt tussen 3 niveaus van ondersteuning (figuur 2). Deze drie niveaus worden in paragraaf 3.1 nader toegelicht. De op- en neergaande beweging van de pijlen in de figuur, is een vertaling van de ambitie en geeft het effect van de inzet op activiteiten weer, te weten een preventief en/of stimulerend effect. Hoe meer burgers zich zelf zo veel als mogelijk kunnen redden, hoe meer duurdere ondersteuningsvormen kunnen worden teruggedrongen of voorkomen. De neerwaartse pijlen vertegenwoordigen de preventieve werking die uitgaat van bepaalde activiteiten. Deze activiteiten voorkomen (of zijn gericht op het voorkomen van) de behoefte aan een zwaardere vorm van ondersteuning. Er zijn subsidiemogelijkheden voor preventieve activiteiten op de niveaus van minimale of middelzware ondersteuning. De opwaartse pijlen werken precies andersom, namelijk vanuit de benadering van het stimuleren van eigen kracht van inwoners. Activiteiten die de zelfredzaamheid van inwoners bevorderen (of hierop zijn gericht), waardoor de behoefte van ondersteuning afneemt of zelfs verdwijnt, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Activiteiten met een stimulerende werking, bevinden zich op de niveaus van intensieve en middelzware ondersteuning. Minimale ondersteuning (80%) Middelzware ondersteuning (15%) Preventie: Stimulering: Intensieve ondersteuning (5%) Figuur 2: Niveaus van ondersteuning met effect van activiteiten gericht op preventie en stimulering 3.1. Niveaus van ondersteuning Het uitgangspunt is dat van de inwoners in Langedijk, zo n 80% in staat is zich op eigen kracht te redden, al dan niet met behulp van het eigen netwerk, en daar geen of minimale ondersteuning van de gemeente voor nodig heeft. Van zelfredzame inwoners wordt verwacht dat zij in staat zijn voor zichzelf en voor hun omgeving te zorgen. Zelfredzame inwoners zijn gezond in de brede zin van het woord (zowel mentaal als fysiek), hebben vaak een goede leefstijl en een goede leefstijl staat voorop om zelfredzaam te blijven. Dat gaat echter niet altijd vanzelf: bij sommige doelgroepen is het nodig om mensen te helpen bij het ontwikkelen van zelfredzaamheid en bij het tegengaan van minder zelfredzaamheid. Bijvoorbeeld bij de jeugd, vraagt dat om inzet vanuit de omgeving. Maar ook in algemene zin, blijft het van belang om de onderlinge betrokkenheid, burgerschapszin en activiteiten die bijdragen aan een veilig en prettig maatschappelijk klimaat te bevorderen. Dit is een klimaat waarbinnen inwoners in staat zijn om zelfstandig te functioneren, optimaal te participeren en elkaar te helpen. 10

11 Dan is er zo n 15% van de Langedijker bevolking, die behoefte heeft aan middelzware ondersteuning. Dit is de groep die minder zelfredzaam is of kwetsbaar ten gevolge van leeftijd, een beperking, ziekte of achtergrond. De gemeente heeft de taak minder-zelfredzame inwoners zodanig te compenseren/ondersteunen dat zij in staat zijn zelfstandig huishouden te voeren, zich in en om huis te kunnen verplaatsen, zich lokaal te kunnen verplaatsen en te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. We spreken van middelzware ondersteuning als er sprake is van enkelvoudige problematiek en als de klant goed in staat is om regie over het eigen leven te voeren. De inzet is om met vormen van middelzware ondersteuning de vraag naar intensieve ondersteuning en naar individuele voorzieningen te voorkomen of uit te stellen. Denk hierbij aan ondersteuning in de vorm van mantelzorg, dienstenaanbod door vrijwilligers of algemeen maatschappelijke dienstverlening. Inzet op deze middelzware ondersteuning is hard nodig om de vraag naar individuele voorzieningen en intensieve ondersteuning te beperken en zo de kosten in de hand te kunnen houden. Deze kosten kunnen alleen beheersbaar blijven door het subsidiebeleid zo om te buigen dat enerzijds meer beroep wordt gedaan op de eigen kracht en anderzijds de gemeentelijke subsidiemiddelen doelgerichter worden ingezet op het voorkomen van zware en dure ondersteuning. De verwachting is dat middelzware ondersteuning niet volstaat voor zo n 5% van de Langedijker inwoners. Zij hebben intensieve ondersteuning nodig om op één of andere manier te kunnen meedoen in de samenleving. Intensieve ondersteuning wordt voornamelijk geleverd door professionals aan mensen die een complexe problematiek hebben. Deels gaat het hier om mensen die uitsluitend door middel van een individuele voorziening gecompenseerd kunnen worden. Voor een ander deel gaat het om kwetsbare mensen: mensen die dak-/thuisloos zijn geraakt, mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, mensen met risico op maatschappelijke uitval, zorgmijders en/of mensen met een verslaving Inhoudelijke uitwerking thema s In deze paragraaf staat de inhoudelijke uitwerking van de thema s van het sociaal domein centraal. De thema s zijn, zoals eerder genoemd: Beter Gezond, Kansrijk Jong, Meedoen en Wonen, Welzijn, Zorg. Voor ieder van deze thema s zijn in het rapport Langedijker Kracht, maatschappelijke doelen geformuleerd. Om het werken met deze maatschappelijke doelen hanteerbaar te maken, worden in onderstaande tabellen de maatschappelijke doelen gecomprimeerd. Voor ieder thema wordt een hoofddoel geformuleerd, welke met één zinsnede de lading van het thema dekt. Dit hoofddoel bestaat vervolgens uit diverse subdoelen. De subdoelen vormen een inhoudelijke uitwerking van het hoofddoel, dat aansluit op onze visie op subsidiëren. Aan ieder subdoel wordt vervolgens een activiteitencluster gekoppeld. Dit is een verzamelnaam voor het soort activiteiten dat voor subsidie in aanmerking kan komen. Hier maken we bovendien de onderverdeling naar de twee ambities: preventie vs. stimulering. Aan ieder activiteitencluster, kan bovendien een wegingsfactor worden toegekend. Deze wegingsfactor geeft het percentage weer van het subsidiebudget dat aan het betreffende subdoel is toegewezen, per ambitieniveau. Het werken met wegingsfactoren draagt er toe bij dat de wijze waarop de beschikbare subsidiemiddelen worden verdeeld, zo objectief en kwalitatief mogelijk plaatsvindt. Ook het beschikbare budget per subdoel of ondersteuningsniveau kan worden weergegeven, uitgedrukt in een percentage, in de kolom budget. Ook per thema is een totaal percentage toegekend. Deze percentages komen uit bijlage I. In deze bijlage is een onderverdeling gemaakt van de huidige subsidies en huren afkomstig uit subsidiejaar Hier is iedere huidige subsidie toegewezen aan één van de 4 thema s. De onderverdeling is grotendeels dezelfde als die is gebruikt in de startnotitie Langedijker Sociaal Domein. Met het verschil voor de sport- en culturele verenigingen. In de rapportage Langedijker Kracht is er eerder voor gekozen om deze categorie niet aan een thema toe te wijzen, omdat sport en cultuur als middel door alle thema s heen lopen. Echter, om het subsidiebudget te kunnen verdelen over de 4 thema s, bleek ook onderverdeling van deze subsidies noodzakelijk. Hierbij is de keuze gemaakt om subsidies aan sportverenigingen onder te brengen onder thema Beter Gezond. En de subsidies aan culturele verenigingen onder het thema Meedoen. 11

12 Het percentage per thema (in groen aangegeven in bijlage I) is het budget aan subsidies (minus de huur) binnen het thema, uitgedrukt in het totaal aan subsidies t.b.v. activiteiten (minus de huur). Dit is een mogelijke verdeling van de subsidiemiddelen over de 4 thema s, op basis van de huidige situatie. Het is aan de raad om een definitieve verdeling vast te stellen. Ditzelfde stelt het college voor om te doen, daar waar het gaat om de verdeling naar subdoel, ondersteuningsniveau en wegingsfactoren vanwege de kaderstellende, maar ook controlerende rol van de raad. Om die reden staan die percentages in de navolgende tabellen nog met een X weergegeven. 12

13 Thema I Beter Gezond Hoofddoel Subdoelen Activiteitencluster Wegingsfactor Budget Minimaal ondersteuningsniveau (80%) Inwoners in Langedijk zijn gezond. En ongezondheid wordt gesignaleerd en/of voorkomen. In eigen kracht houden van inwoners, zodat zij verantwoordelijkheid voor hun eigen algehele gezondheid kunnen (blijven) nemen. (MD_BB. 1,2) 3 Preventie: activiteiten gericht op voorkomen van middelzware ondersteuning t.a.v. de algehele gezondheid. Stimulering: - Preventie: Stimulering: 0% Licht ondersteuningsniveau (15%) Meer in eigen kracht zetten of houden van inwoners, zodat zij in minimale mate een beroep hoeven te doen op middelzware ondersteuningsmogelijkheden gericht op de algehele gezondheid. (MD_HSSR. 1,2,3,4) Preventie: activiteiten gericht op voorkomen van intensieve ondersteuning t.a.v. algehele gezondheid. Stimulering: activiteiten gericht op terugdringen/ overbodig maken van middelzware ondersteuning t.a.v. algehele gezondheid. Preventie: Stimulering: Intensief ondersteuningsniveau (5%) Meer in eigen kracht zetten van inwoners, zodat zij in minimale mate een beroep hoeven te doen op intensieve ondersteuningsmogelijkheden gericht op de algehele gezondheid. (MD_HSSR. 3,4) Preventie: - Stimulering: activiteiten gericht op terugdringen/overbodig maken van intensieve ondersteuning t.a.v. algehele gezondheid Preventie: 0% Stimulering: Budget Thema I Beter Gezond (uitgedrukt in % van het totale subsidiebudget) 23% 3 De afkortingen onder de subdoelen, zijn verwijzingen naar de maatschappelijke doelen afkomstig uit de rapportage Langedijker Kracht. MD_BB. 1,2 staat voor de maatschappelijke doelen onder de categorie Bewust Bezig, nummer 1 en 2, binnen thema Beter Gezond. 13

14 Thema II Kansrijk Jong Hoofddoel Subdoelen Activiteitencluster Wegingsfactor Budget Minimaal ondersteuningsniveau (80%) Alle kinderen in Langedijk groeien op in een veilige leefomgeving en hebben optimale ontwikkelingskans en. In eigen kracht houden van kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders, zodat zij verantwoordelijkheid kunnen (blijven) nemen voor een veilig, gezond en plezierig opgoeiklimaat. (MD_KJ. 1,3, ODWS. 1,2, EGS. 1,2,3) Preventie: activiteiten gericht op voorkomen van middelzware ondersteuning t.a.v. de ontwikkeling van kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders m.b.t. opgroeien en opvoeden. Stimulering: - Preventie: Stimulering: 0% Licht ondersteuningsniveau (15%) Meer in eigen kracht zetten of houden van inwoners, zodat zij in minimale mate een beroep hoeven te doen op middelzware ondersteuningsmogelijkheden gericht op opgroeien en opvoeden. (MD_KJ. 2, ODWS. 2,3, EGS. 4) Preventie: activiteiten gericht op voorkomen van intensieve ondersteuning t.a.v. opgroeien en opvoeden. Stimulering: activiteiten gericht op terugdringen/ overbodig maken van middelzware ondersteuning t.a.v. opgroeien en opvoeden. Preventie: Stimulering: Intensief ondersteuningsniveau (5%) Meer in eigen kracht zetten van inwoners, zodat zij in minimale mate een beroep hoeven te doen op intensieve ondersteuningsmogelijkheden gericht op opgroeien en opvoeden. (MD_KJ. 2, ODWS. 2,3, EGS. 4) Preventie: - Stimulering: activiteiten gericht op terugdringen/ overbodig maken van intensieve ondersteuning t.a.v. opgroeien en opvoeden Preventie: 0% Stimulering: Budget thema II Kansrijk Jong (uitgedrukt in % van het totale subsidiebudget) 25% 14

15 Thema III Meedoen Hoofddoel Subdoelen Activiteitencluster Wegingsfactor Budget Minimaal ondersteuningsniveau (80%) Inwoners van Langedijk participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. In eigen kracht houden van inwoners, zodat zij verantwoordelijkheid kunnen (blijven) nemen voor zelfstandige participatie in de samenleving of op de arbeidsmarkt. (MD_B.1) Preventie: activiteiten gericht op voorkomen van middelzware ondersteuning t.a.v. participatie in de samenleving of op de arbeidsmarkt. Stimulering: - Preventie: Stimulering: 0% Licht ondersteuningsniveau (15%) Meer in eigen kracht zetten of houden van inwoners, zodat zij in minimale mate een beroep hoeven te doen op middelzware ondersteuningsmogelijkheden gericht op participatie in de samenleving of op de arbeidsmarkt. (MD_M. 1,2,3) Preventie: activiteiten gericht op voorkomen van intensieve ondersteuning t.a.v. afstand tot samenleving of arbeidsmarkt. Stimulering: activiteiten gericht op terugdringen/ overbodig maken van middelzware ondersteuning t.a.v. afstand tot samenleving of arbeidsmarkt. Preventie: Stimulering: Intensief ondersteuningsniveau (5%) Meer in eigen kracht zetten van inwoners, zodat zij in minimale mate een beroep hoeven te doen op intensieve ondersteuningsmogelijkheden gericht op participatie in de samenleving of op de arbeidsmarkt. (MD_M. 1,2,3) Preventie: - Stimulering: activiteiten gericht op terugdringen/ overbodig maken van intensieve ondersteuning t.a.v. afstand tot samenleving of arbeidsmarkt. Preventie: 0% Stimulering: Budget Thema III Meedoen (uitgedrukt in % van het totale subsidiebudget) 31% 15

16 Thema IV Wonen, Welzijn en Zorg Hoofddoel Subdoelen Activiteitencluster Wegingsfactor Budget Minimaal ondersteuningsniveau (80%) Inwoners van Langedijk zijn zelfredzaam. Daar waar dit niet lukt, ontvangen zij ondersteuning. In eigen kracht houden van inwoners, zodat zij verantwoordelijkheid kunnen (blijven) nemen voor de zelfredzaamheid van zichzelf en hun medemens t.a.v. wonen, welzijn en zorg. (WWZ_V. 1,2,3, Z. 1,2,3 P. 1,2,3) Preventie: activiteiten gericht op voorkomen van middelzware ondersteuning t.a.v. wonen, welzijn en zorg. Stimulering: - Preventie: Stimulering: 0% Licht ondersteuningsniveau (15%) Meer in eigen kracht zetten of houden van inwoners, zodat zij in minimale mate een beroep hoeven te doen op middelzware ondersteuningsmogelijkheden gericht op zelfredzaamheid van inwoners t.a.v. wonen, welzijn en zorg. (WWZ_M. 1,2,3, V. 2,3, Z. 1,3,4, P. 2,3) Preventie: activiteiten gericht op voorkomen van intensieve ondersteuning t.a.v. wonen, welzijn en zorg. Stimulering: activiteiten gericht op terugdringen/ overbodig maken van middelzware ondersteuning t.a.v. wonen, welzijn en zorg. Preventie: Stimulering: Intensief ondersteuningsniveau (5%) Meer in eigen kracht zetten of houden van inwoners, zodat zij in minimale mate een beroep hoeven te doen op intensieve ondersteuningsmogelijkheden gericht op zelfredzaamheid van inwoners t.a.v. wonen, welzijn en zorg. (WWZ_Z. 1) Preventie: - Stimulering: : activiteiten gericht op terugdringen/ overbodig maken van intensieve ondersteuning t.a.v. wonen, welzijn en zorg. Preventie: 0% Stimulering: Budget Thema IV Wonen, Welzijn en Zorg (uitgedrukt in % van het totale subsidiebudget) 21% 16

17 4 Begrippenlijst In deze notitie is een aantal begrippen de revue gepasseerd, die op verschillende manieren uitlegbaar zijn. Deze begrippen worden in deze begrippenlijst nader toegelicht. Te weten: Eigen kracht: synoniemen van eigen kracht, zijn 'burgerkracht', 'zelfsturing' of 'empowerment van de burger'. Eigen kracht is kracht en inzicht gebaseerd op de authenticiteit van burgers. Burgers nemen de regie (weer) in eigen handen, de burger staat weer centraal. Burgers streven meer naar een doehet-zelf samenleving, minder een klant en consument zijn, meer eigenaar. Eigen kracht kan worden aangewend door burgers die hun invloed op een duurzame samenleving willen vergoten. De samenleving van authentieke burgers die hun kracht en inzicht aanwenden wordt ook wel civil society genoemd. Preventie: preventie is voorkomen dat er problemen ontstaan door van tevoren in te grijpen. Preventie is het geheel van doelbewuste initiatieven die anticiperen op risicofactoren (= handelen voordat het probleem ontstaat) en ageren wanneer eerste signalen zich ontwikkelen en de problematiek aan het ontstaan is. Binnen de gezondheidszorg kan preventie worden onderscheiden op 3 verschillende niveaus: primair, secundair en tertiair. Ten aanzien van het subsidiebeleidskader hanteren we slechts de term preventie in algemene zin. Stimuleren: stimuleren is het bevorderen, aansporen, prikkelen, aanmoedigen of aanzetten tot, van iets of iemand. Activiteit: een activiteit is iets wat mensen doen of kunnen doen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn. Activiteiten in de zin van dit subsidiebeleidskader doen dienst als middel om bij te dragen aan een maatschappelijk doel. Het gaat hier dus niet om activiteiten die gericht zijn op tijdverdrijf of plezier, met de activiteit als doel op zich. Activiteiten dienen doelmatig en doelgericht te zijn, om invulling te geven aan maatschappelijke ambities. Dit zijn bijvoorbeeld: sportieve of culturele activiteiten, activiteiten met een educatief karakter (bijeenkomst, workshop), activiteiten gericht op kennisuitwisseling (bijeenkomsten, overlegvormen, samenwerkingsvormen). Kwetsbare doelgroepen: kwetsbare doelgroepen zijn groepen die als kwetsbaar worden beschouwd in de maatschappij, omdat zij een lichamelijk, geestelijk of maatschappelijke achterstand hebben. Kwetsbare doelgroepen kunnen zijn: kinderen, jeugd, ouderen, lichamelijk of geestelijk beperkten, allochtonen etc. Per thema binnen het sociaal domein kunnen weer andere kwetsbare doelgroepen aan de orde zijn. Gezondheid: gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken. Ook in het subsidiebeleidskader wordt met de term gezondheid geduid op gezondheid in de brede zin van het woord. Veilige leefomgeving: een veilige leefomgeving beschrijft de balans tussen preventie en repressie, t.a.v. verkeer, criminaliteit, overlast, intimidatie, opgroei- en opvoedklimaat etc. Een veilige leefomgeving is onlosmakelijk verbonden met een veiligheidsgevoel, wat niet direct wil zeggen dat iets ook daadwerkelijk (on)veilig is. Een veilige leefomgeving kan worden gecreëerd/bevorderd door het treffen van de juiste veiligheidsmaatregelen. Participatie: participatie betekent actieve deelname. Wanneer over participatie wordt gesproken, is er altijd sprake van een subject en een object, ook als dat niet expliciet wordt gemaakt: een persoon of een groep die deelneemt (het subject) en datgene waaraan zij deelnemen (het object). Het woord participatie heeft een sterk maatschappelijke betekenis, zoals participatie op de arbeidsmarkt of bij sociaal-culturele activiteiten (object). Hierbij wordt vooral de aandacht gevestigd op een bepaalde groep, bijvoorbeeld mensen met een functiebeperking (gehandicapten), jeugd of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (subject). 17

18 Bijlage I Onderverdeling van de huidige subsidies en huren (subsidiejaar 2014) naar thema: Subsidie Huur Beter Gezond Aangepast Sporten N-K Badmintonvereniging Geestmerambacht De Reuring De Volharding 927 DVV EHBO verenigingen Langedijk 663 Gehandicaptenzorg incidentele aanvragen Hink Sport LSVV Ijsclub Sint Pancras Judo Yamaguchi Lacom ' Project alcoholmatiging jeugd Project preventie overgewicht jeugd SASV 259 Schaakmat 691 Spirit Sportver. Vrone St. Sportservicepunt Langedijk STG Geestmerambacht Tennisvereniging Langedijk Tennisvereniging Sint Pancras Tennisvereniging TULP Trimclub Sint Pancras 250 Turn Totaal Langedijk Voetbalvereniging BOL Voetbalvereniging DTS Voetbalvereniging LSVV Volleybalvereniging Relay Totaal Beter Gezond % Kansrijk Jong Commissie verkeersbrigadiers De Wering Geref.kerk Jeugdwerk BOL GGD GGD, Kern8, Bibliotheek, Humanitas Speel-o-theek Hakkepuf (huisvesting de Binding) Jeugd- en jongerenparticipatie div Kern Kinderboerderij De Beestenboel Kinderboerderij Jong Leven Speel-O-theek Hakkepuf 783 Speeltuinvereniging De Jeugdhoek 496 Stichting Peuterspeelzalen Langedijk Stichting verkeersbrigadiers 144 Totaal Kansrijk Jong % Wettelijke taken & Gemeenschappelijke regelingen 18

19 Anti Discriminatie Buro Compleet FM/Radio Langedijk Dierenopvang incidentele aanvragen 697 Dierentehuis Alkmaar - Bergen GR GGD Hollands Noorden GR Recreatieschap GA GR Regionaal Archief Alkmaar GR Veiligheidsregio GR WNK bedrijven Regionaal Platform Woonconsumenten 644 Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland 464 Stichting Knaagdierenopvang Stichting Vluchtelingenwerk Totaal Wettelijke taken & Gemeenschappelijke regelingen Meedoen 5 Oranjeverenigingen ( x 290) overige verenigingen (x 114) Bewonersverenigingen ( x 136) 952 Atelier Atelier 6 (huisvesting) Biljart sociëteit N-S Sombroek Cool (huisvesting de Binding) Cultureel Jongerenpaspoort Fanfare Apollo Fanfare Kunst na Arbeid Gemeentelijke monumenten Harmonie Excelsior Incidentele aanvragen Interkerkelijk Jongerenkoor Columba Interkerkelijk koor Soli Deo Gloria Langedijker Koor Langedijker Oratorium Langedijker Petanque Club Les Mille Iles Mannenkoor De Lofstem Muziek ver. Irene Muziekver. Advendo Muziekver. Aurora 756 Operette ver. Caecilia Oud Sint Pancras Overigen RCO de Hoofdzaak RK. Zangver. St.Caecilia SOBL (huisvesting De Binding) Sociëteit BOL 324 Sociëteit Zuideinde 661 St. Sportservicepunt Langedijk St. Beddenrace Langedijk St. Cultuurcompagnie 404 St. Cultuurprijs RegioAlkmaar 682 St. Kooger Kerk St. Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk St. Present Heerhugowaard-Langedijk

20 Stg Toeristische Promotie Langedijk Stichting Broeker Veiling Stichting Cool Stichting Langedijker Verleden Toneelver. Metamorfose 585 Vrijwilligerscentrale Westflinge VVV Hart voor Noord-Holland VVV servicepunt in Broeker Veiling Totaal Meedoen % Wonen, Welzijn & Zorg ANBO afd. Langedijk ANBO St. Pancras Collectieve preventie GGZ De Geist GGZ NHN Stichting Hart voor Oudkarspel Innovatiefonds Katholieke Bond voor Ouderen Maatschappelijke dienstverlening overig Plan Nederland 252 Prot.Christ. Ouderenbond Slachtofferhulp Nederland St wonen plus Welzijn (Wonenplus) St. Wonen Plus Welzijn Langedijk Stichting de Praktijk Stichting De Waaier Stichting de Wering Stichting Mantelzorgcentrum Stichting Wielewaal Terre des hommes 252 Vrouwenorganisaties 746 Totaal Wonen, Welzijn & Zorg % BRUTO: Totaal subsidie (incl. subsidie WT&GR) Subsidie WT&GR NETTO: Totaal subsidie (excl. subsidie WT&GR) Huurbaten (excl. huur WT&GR) Totaal subsidie activiteiten (met aftrek van huur)

Bijlage 1 Begripsbepalingen ASV 2009

Bijlage 1 Begripsbepalingen ASV 2009 Bijlage 1 Begripsbepalingen ASV 2009 a. instelling: een organisatie, die zich ten doel stelt zonder winstoogmerk prestaties of activiteiten te verrichten ten behoeve van de Langedijkse samenleving; b.

Nadere informatie

Subsidiebeleidskader Sociaal Domein

Subsidiebeleidskader Sociaal Domein Subsidiebeleidskader Sociaal Domein Gemeente Langedijk - 2015 Van zorgen voor naar zorgen dat 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.1.1 Langedijker Kracht 3 1.1.2 Van zorgen voor, naar zorgen

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

beleidsregel basissubsidie ontwerpversie

beleidsregel basissubsidie ontwerpversie 1. beleidsinhoud De beleidsregel basissubsidie vindt zijn basis in de geformuleerde strategische visies Toekomstvisie 2025, de Kadernota Wmo Ambitie tot participatie, het Beleidsprogramma Wmo 2012-2015

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten maatschappelijke participatie Vergroten

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Nr. 3016 11 januari 2017 Subsidieregeling Stimuleringsfonds particulier initiatief 2016 De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Nadere regels subsidies vrijwilligersorganisaties gemeente Epe 2016

Nadere regels subsidies vrijwilligersorganisaties gemeente Epe 2016 Nadere regels subsidies vrijwilligersorganisaties gemeente Epe 2016 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Epe, overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de beleidsdoelen

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016:

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: Puntentotaal vraag 3: (in te vullen door interne subsidiecommissie): AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: 1. Aanvrager Naam organisatie Postadres Postcode + plaats Bezoekadres Postcode + plaats

Nadere informatie

*Z00B9C6CFFF* Kadernotitie. Subsidiebeleid gemeente Cuijk 2016. Stimuleren van maatschappelijke verbindingen en sociale cohesie

*Z00B9C6CFFF* Kadernotitie. Subsidiebeleid gemeente Cuijk 2016. Stimuleren van maatschappelijke verbindingen en sociale cohesie documentnr.: INT/C/15/13614 zaaknr.: Z/C/14/13889 *Z00B9C6CFFF* Kadernotitie Subsidiebeleid gemeente Cuijk 2016 Stimuleren van maatschappelijke verbindingen en sociale cohesie 1 Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Kadernotitie. Subsidiebeleid gemeente Grave Samen staan we sterk

Kadernotitie. Subsidiebeleid gemeente Grave Samen staan we sterk documentnr.: INT/G/15/15530 zaaknr.: Z/G/14/13891 *Z00D75BAACA* Kadernotitie Subsidiebeleid gemeente Grave Samen staan we sterk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De aanleiding van de herziening van het subsidiebeleid

Nadere informatie

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Voor u ligt de beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'. Dit betreft een tijdelijke beleidsregel voor de periode 2014 en 2015, tot de aanvang

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In deze notitie wordt ingegaan op de volgende aspecten van de landelijke subsidiering van activiteiten in de sfeer van deskundigheidsbevordering:

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011

Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011 Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011 Collegebesluit d.d. 01-11-2011 reg.nr. 11.0850 Publicatiedatum:

Nadere informatie

Subsidieprogramma 2016

Subsidieprogramma 2016 Subsidieprogramma 2016 Gemeente Oldebroek September 2015 Afdeling Samenleving Inleiding Voor u ligt het subsidieprogramma 2016. In het subsidieproces stelt de raad de financiële en inhoudelijke kaders

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Aan de besturen van organisaties op het terrein van welzijn, zorg, cultuur, sport en onderwijs. Dhr. J.B. de Lange

Aan de besturen van organisaties op het terrein van welzijn, zorg, cultuur, sport en onderwijs. Dhr. J.B. de Lange POSTBUS 9900 1201 GM HILVERSUM AFDELING: BELEIDSUITVOERING Aan de besturen van organisaties op het terrein van welzijn, zorg, cultuur, sport en onderwijs. DATUM ONS KENMERK UW BRIEF - VAN UW KENMERK -

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Bart van Oort 99-3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 3 Hoofdstuk 2: Huidige situatie... 4 Hoofdstuk 3: Wat willen we?... 5 3.1 Besturingsniveaus...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad - Brede Welzijnsvisie Het college 121560 1 Controller Directie Paraaf Datum CC Samenvatting Op 3 juli 2012 heeft

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: Agendapunt: No. /'09 Dokkum, ONDERWERP: Wmo Verordening 2014 SAMENVATTING: De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Subsidiebeleidsregels sport 2014

Subsidiebeleidsregels sport 2014 Subsidiebeleidsregels sport 2014 Subsidiebeleidsregels voor sport 2014 Afdeling: Team Economie, Onderwijs & Sport Datum: 19 november 2013 Corsanummer: T13.05659 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1. Subsidiebeleidsregels...3

Nadere informatie

Aanvullende beleidsdocumenten. Rijksbeleid Wet maatschappelijke ondersteuning

Aanvullende beleidsdocumenten. Rijksbeleid Wet maatschappelijke ondersteuning Aanvullende beleidsdocumenten Onderstaande teksten zijn een aanvulling op Hoofdstuk 3 uit de Toelichting van het bestemmingsplan. Het zijn samenvattende teksten die betrekking hebben op beleidsdocumenten

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 1. INLEIDING Op 7 januari 2008 is de Integrale Welzijnsnota door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast hanteert de gemeente een Algemene subsidieverordening, op basis

Nadere informatie

Subsidiebeleid Welzijn en Participatie gemeente Asten

Subsidiebeleid Welzijn en Participatie gemeente Asten Subsidiebeleid Welzijn en Participatie gemeente Asten 2018-2020 Asten, december 2016 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 De participatiesamenleving 3 Naar een participatiesamenleving 3 Doelstelling van de

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 23 juni 2015 Nr. : 2015-66 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen.

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen. Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 621019 Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder Vaststellen van het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gemeente Gooise

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel; overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen ten behoeve van het verlenen en vaststellen van subsidies op het terrein

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0 KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN 2018-2022 Werkgroep Sociaal Domein 22-06-2017 Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding Visie Sociaal Domein Doelstellingen Sociaal Domein Meedoen in Vijfheerenlanden

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Registratienummer collegebesluit:

Registratienummer collegebesluit: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: J.W.M. Pietersen Opgesteld door: Stefanie Peters, afdeling Sociaal Domein en Veiligheid Besluitvormende vergadering:

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016

Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016 Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016 Datum vaststelling 15 september 2015 Datum publicatie Datum inwerkingtreding 1 oktober 2015 Geldigheidsduur Kalenderjaar 2016 Juridische

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR Gelet op artikel 5 lid 2 van de algemene subsidieverordening stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel het volgende beleid vast voor de subsidiebegrotingspost kunst en cultuur.

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008 BESLUIT COLLEGE d.d. 26 maart 2012 Onderwerp: (Sociaal cultureel) Welzijnswerk 2013 Beleid: Het coalitieakkoord

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Overgangsregelingen. Amateurkunst en volkscultuur. Educatie. Jeugd en Jongeren. Maatschappelijke zorg. Ouderenorganisaties. Buurtverenigingen.

Overgangsregelingen. Amateurkunst en volkscultuur. Educatie. Jeugd en Jongeren. Maatschappelijke zorg. Ouderenorganisaties. Buurtverenigingen. Overgangsregelingen Amateurkunst en volkscultuur Educatie Jeugd en Jongeren Maatschappelijke zorg Ouderenorganisaties Buurtverenigingen Sport Volksfeesten Vrouwenorganisaties Hulp bij calamiteiten Uitvoeringsregeling:

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad September 2010 Doel van de Wmo: Participatie Iedereen moet op eigen wijze mee kunnen doen aan de samenleving 2 Kenmerken van de Wmo - De Wmo is gericht

Nadere informatie

Langedijker Kracht. Subsidiëren en accommoderen vanuit Langedijker visie.

Langedijker Kracht. Subsidiëren en accommoderen vanuit Langedijker visie. Langedijker Kracht Subsidiëren en accommoderen vanuit Langedijker visie. Gemeente Langedijk 17 december 2013 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 2 1.1 Leeswijzer 2 HOOFDSTUK 2 NAAR EEN TOEKOMSTBESTENDIGE MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Bespreeknota. Vraag aan de commissie: Context / achtergrondinformatie: 1. Inleiding. Commissie Samenleving College van B&W Dilemma's dubbele subsidies

Bespreeknota. Vraag aan de commissie: Context / achtergrondinformatie: 1. Inleiding. Commissie Samenleving College van B&W Dilemma's dubbele subsidies Bespreeknota Aan: Commissie Samenleving Van: College van B&W Onderwerp: Dilemma's dubbele subsidies Portefeuillehouder: Laurens Verspuij / Henk Driessen Datum collegebesluit: 11 november 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

Inhoudelijke beleidsdoelen voor niet-professionele organisaties

Inhoudelijke beleidsdoelen voor niet-professionele organisaties Bijlage 1: Beleidskader (gewijzigd n.a.v. overleg met verenigingen) Subsidiebeleid niet-professionele organisaties (verenigingen / vrijwilligersorganisaties) gemeente Oss Inleiding De gemeente Oss wil

Nadere informatie

Verbeteren door vernieuwen en verbinden

Verbeteren door vernieuwen en verbinden Verbeteren door vernieuwen en verbinden Visie op het sociaal domein Hoeksche Waard tot stand gekomen met medewerking van professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties van zorgvragers

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS RIS294594 SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende dat: - subsidieverstrekking binnen jeugdbeleid in overeenstemming moet worden gebracht met de Algemene

Nadere informatie

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk?

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? Handreiking subsidie Leefbaarheid en bewonersparticipatie Dit is een uitgave van de gemeente Den Haag Dienst Publiekszaken

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

De waarde van bewegen en sport in het Sociaal Domein.

De waarde van bewegen en sport in het Sociaal Domein. De waarde van bewegen en sport in het Sociaal Domein. inspiratie en aanvulling voor de notitie De Kracht van Winterswijk Deze korte PvdA notitie biedt inspiratie voor de opstellers van de notitie De Kracht

Nadere informatie

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering De gemeente Katwijk heeft een nieuwe sportnota: Katwijk in beweging. In dit beleidsplan staat aangegeven dat de gemeente sporten en bewegen wil bevorderen

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein Agendapunt : 6 Voorstelnummer : 11-085 Raadsvergadering : 7 november 2013 Naam opsteller : L. Hulskamp/ E. van Braak/ M. Zweers / M. Klaver Blankendaal Informatie op te vragen bij : L. Hulskamp Portefeuillehouders

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden.

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden. Vergadering: 21 5 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L.W.Top, 0595 447716 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L.W.Top) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 3. Doetinchem, 20 september 2006, nr. 177. Aldus besloten 28 september 2006. Derde uitwerking nieuw subsidiebeleid

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 3. Doetinchem, 20 september 2006, nr. 177. Aldus besloten 28 september 2006. Derde uitwerking nieuw subsidiebeleid Aan de raad AGENDAPUNT NR. 3 Aldus besloten 28 september 2006 Derde uitwerking nieuw subsidiebeleid Ingaande 1 januari 2007 moet er (effectief) een nieuw subsidiebeleid gelden voor de gemeente Doetinchem.

Nadere informatie

GEZOND LEVEN, GOED LEVEN GEZONDHEIDSBELEID BERNHEZE & OSS 1. POSITIEVE GEZONDHEID 2. HET PROCES 3. THEMA S GEZONDHEIDSBELEID 4.

GEZOND LEVEN, GOED LEVEN GEZONDHEIDSBELEID BERNHEZE & OSS 1. POSITIEVE GEZONDHEID 2. HET PROCES 3. THEMA S GEZONDHEIDSBELEID 4. GEZOND LEVEN, GOED LEVEN GEZONDHEIDSBELEID 2018-2021 BERNHEZE & OSS 1. POSITIEVE GEZONDHEID 2. HET PROCES 3. THEMA S GEZONDHEIDSBELEID 4. BORGING 1. POSITIEVE GEZONDHEID Positieve gezondheid is je eigen

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 28: BESCHERMD WONEN EN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 28: BESCHERMD WONEN EN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 28: BESCHERMD WONEN EN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG Artikel 28.1 Begripsbepalingen In deze subsidiedeelverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid SUBSIDIEBELEID 2014 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Thema s... 4 2.1 Preventie... 4 2.2 Ouderenzorg... 5 2.3 Mantelzorg/vrijwilligerswerk... 5 2.4 Daarnaast kunnen projectvoorstellen ingestuurd

Nadere informatie

Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning

Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rhenen; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Aanwezigen: R. van Lavieren, voorzitter Dhr. A.L. Cardon (wethouder) Mw. M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo Titel Visie beleidsplan Wmo 2011-2014 Nummer 10/55 Datum 29 september 2010 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan

Nadere informatie

Nadere regels Sociaal Domein 2016

Nadere regels Sociaal Domein 2016 Het college van de gemeente Gilze en Rijen, gelet op het bepaalde in: - Toekomstvisie Gemeente Gilze en Rijen, - Beleidskader Sociaal Domein, - Herijking sportstimulering, - Visie Cultuur, - Kadernotitie

Nadere informatie

De raad stuurt op de hoofdlijnen van beleid. Hiertoe beschikt zij over de volgende instrumenten:

De raad stuurt op de hoofdlijnen van beleid. Hiertoe beschikt zij over de volgende instrumenten: KOERSNOTITIE SUBSIDIEBELEID 2017 1. Inleiding Geld is een krachtig sturingsinstrument en daarmee is subsidiebeleid een belangrijk middel om onze gemeentelijke doelstellingen te realiseren. Het huidige

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Zienswijzen + gesprekken n.a.v. stopzetten van de subsidies

Zienswijzen + gesprekken n.a.v. stopzetten van de subsidies Zienswijzen + gesprekken n.a.v. stopzetten van de subsidies Toelichting. In het najaar van 2014 zijn maatschappelijke partijen in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven of vragen te stellen over

Nadere informatie

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Samenvatting Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Waarover

Nadere informatie

COMMISSIEVOORSTEL Opiniërend BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/008032

COMMISSIEVOORSTEL Opiniërend BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/008032 COMMISSIEVOORSTEL Opiniërend BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/008032 Voorstel voor de vergadering van de Commissie Burgers op 13 juni 2016 Agendanummer : 12 Onderwerp: Opsteller: Portefeuillehouder: Uitgangspunten

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie