Actiedocument Grensoverschrijdende arbeidsmarkt Drenthe Emsland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actiedocument Grensoverschrijdende arbeidsmarkt Drenthe Emsland"

Transcriptie

1 Actiedocument Grensoverschrijdende arbeidsmarkt Drenthe Emsland

2

3 Inleiding Ambitie In Drenthe is de werkloosheid hoog. De relatief gunstige economische ontwikkelingen in Duitsland bieden perspectief voor werkzoekenden in het grensgebied van Drenthe. Aanleiding nu om de kansen op werk in het grensgebied op te pakken en te vergroten. Daarvoor is het noodzaak dat er een gezamenlijke en structurele samenwerking tot stand komt, en daardoor een bestendige arbeidsmarkt Drenthe Emsland ontstaat. Een arbeidsmarkt die niet alleen voor nu, vooral ingegeven door de economische situatie, maar groeit naar een bestendige arbeidsmarkt Drenthe Emsland, ook op de langere termijn. Er is een onderscheid tussen de arbeidsmarkt in Nederland en Duitsland. Een betere match tussen het overschot in het Nederlandse aanbod en de grote vraag in het naburige Duitsland naar personeel is belangrijk voor de economische ontwikkeling. De kunst van matches is het omgaan met verschillen tussen Nederland en Duitsland. Duitse bedrijven zien dat er voordeel zou kunnen zijn, maar zien een intensievere mobiliteit niet vanzelf gebeuren. Men rekruteert niet of nauwelijks op de Nederlandse arbeidsmarkt en krijgt weinig Nederlandse sollicitanten. Knelpunten zijn met name dat steeds minder mensen Duits spreken en in Duitsland spreekt men amper Nederlands. Culturele verschillen, mindset werkgevers/werknemers is meestal niet grensoverschrijdend, wetten en regels, en niet te vergeten verschillen in loon en sociale zekerheid. Ingezette acties zijn vaak versnipperd, vanuit de aanbodzijde, het zijn kleinschalige projecten, er is een tekort aan structureel geld, de meeste projecten gaan over kennisuitwisseling en niet over mobiliteit, vaak ontbreekt een aanpak met onderwijs en human capital, en kennis is beperkt en fragmentarisch. Naast de geschetste knelpunten is er zoals Karel Groen in DvhN noemt een glazen muur op de grens! we zien elkaar wel, maar zijn toch niet dichtbij. Het is vreemd dat we wel naar Den Haag/Amsterdam kijken maar niet hier vlakbij over de grens. 3 De totstandkoming van een bestendige arbeidsmarkt Drenthe Emsland. Daarvoor is het nodig dat de glazen muur weggehaald wordt. Dat willen we bereiken door middel van: Politiek bestuurlijk niveau oriëntatie en invulling van de bestuurlijke spiegel in het grensgebied; vanuit Nederland worden contacten gelegd met het Duits politiek bestuurlijk niveau. Begin 2015 tot medio 2016 is een operationele ambitie voor bemiddeling geformuleerd (400 bemiddelingen in 2015 plus nieuwe doelstellingen na 2015). De bemiddelingen gaan via de bestaande structuur van de arbeidsmarktregio Drenthe; het aanleveren van bouwstenen voor een bestuurlijk overleg NL en DU in het voorjaar 2015 om te komen tot een grensoverschrijdende samenwerking en onderling commitment voor de genoemde bemiddelingen; oriëntatie op bestuurlijke en uitvoerende versterking provincie Groningen; bestuurlijke oriëntatie op het terrein van zorg-welzijn: inzicht in de vraag Duitsland; september 2015 een gezamenlijke terugblik op resultaten en ambities (verder) te formuleren; het uitzetten van snelle bestuurlijke acties (indien nodig) richting bv. rijksoverheid dan wel derden; Operationeel doorgaan met het uitzetten van concrete acties (zie bijlage 1); er lopen inmiddels diverse concrete acties in het grensgebied. Hiermee moeten we doorgaan, waarbij de gesignaleerde knelpunten, barrières die mogelijk uit lopende trajecten gesignaleerd worden, en daarmee oplossingen in de weg staan en tot stagnatie leiden, op bestuurlijk vlak geagendeerd worden.

4 Acties 2014 / 2015 / 2016 matchpunt DE services is een netwerk waarbinnen vacatures en informatie uitgewisseld worden; een taaltraining Duits voor werkzoekenden is operationeel; opstellen van een vacaturelijst met Duitse vacatures, verspreid in Duitsland via een krant; Naast matchpunt ook inzet van een accountmanager en het organiseren van speeddates: Organiseren van workshops en voorlichting, waarbij het accent meer komt op het werken, werk zoeken en solliciteren; Promotie / PR (clip, sociale media) over de mogelijkheden voor werk in Duitsland; Voorlichting en promotie Duitse werkgevers, mogelijk via bedrijfsbezoeken van Duitse werkgevers bij Nederlandse branchegenoten; Kansen zien en zichtbaar maken van duaal leren: het Voortgezet Onderwijsveld erbij betrekken; Opbouw van een netwerk grensoverschrijdende zorg. Snijvlak bestuurlijk en operationeel Vanuit bestuurlijke invalshoek kunnen snelle, concrete acties ingezet gaan worden. Barrières vanuit de praktijk die snel en tot bestuurlijke actie leiden. Deelnemende partijen Gemeenten Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden, Hardenberg en UWV, EDR en provincie Drenthe. Wat willen we stimuleren? Centraal staat het weghalen van de glazen wand in het grensgebied. Het ontwikkelen van een bestendige arbeidsmarktregio Drenthe Emsland. Prioriteit ligt op inzet van: 1 De relatie van een grensoverschrijdende onderwijs-arbeidsmarkt; 2 Onderwijs en onderwijs; gezamenlijke aanpak hiervoor 3 Vacaturemarkt waarin het gaat om het bemiddelen van vaklieden van Nederland naar Duitsland, maar ook van Duitsland naar Nederland. Wat hebben we hiervoor nodig? Onderwijs voor een korte intensieve cursus Duits op de werkvloer: doel kunnen communiceren met chef en collega s zowel inhoudelijk als sociaal. Vraagpunt: financiering hiervan? Samenwerking van de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden en Hardenberg, UWV, EDR en provincie Drenthe. Van alle betrokkenen wordt een actieve inzet gevraagd door middel van ureninzet van medewerkers. Totstandkoming van een helpdesk werken in Duitsland : om zaken te regelen (sociale zekerheid, belasting, procedures etc).bijkomend positief effect is dat dit inzicht geeft in de opbouw waar de knelpunten zitten en daarmee leidt tot een structurele dan wel bestuurlijke aanpak. Eintritts Praktikum: proefperiode voor een bepaalde periode voor zowel een Nederlandse werknemer als voor een Duitse werkgever: is er een matching? Proefwerken is met behoud van uitkering. De werkgever zorgt voor verzekering en vraag is financiering voor reiskosten? Onderzoek naar bijna matchbaren: werkzoekenden die met een korte vakinhoudelijke cursus aan de slag kunnen in Duitsland. Kleine branchegrichte onderzoeken zijn hierin van grote betekenis. 4

5 ONDERTEKENDE PARTIJEN ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: I Met het ondertekenen van deze verklaring is de intentie uitgesproken om te komen tot een arbeidsmarktregio Drenthe Emsland. II Commitment en projectfinanciering van deelnemers is noodzakelijk. De uitvoering vindt plaats in de bestaande structuur van de arbeidsmarktregio Drenthe. De gemeente Hardenberg is (agenda)lid. III In het najaar van 2015 de presenatie van de eerste resultaten. Tevens een bijeenkomst plannen met Duitste partners om gezamenlijke (vervolg) afspraken te maken. Gemeente Hardenberg, De heer R. de Vent Gemeente Emmen, De heer B. Arends UWV De heer G. van der Veen Gemeente Borger-Odoorn, De heer A. Trip EDR De heer K. Groen Gemeente Coevorden, De heer J. Brink Provincie Drenthe De heer A. van der Tuuk 5

6 6

7 BIJLAGE 1 Acties afgelopen periode Acties in 2013 Jobhunter met als taakstelling 60 personen te bemiddelen; Inzet fulltime accountmanager voor werkgeversbenadering; Start met leerwerkplekken Nederlandse jongeren in Duitsland (duaal leren); Workshops in Meppen: Nederland en Duitsland dag; Structureel uitvoeringsoverleg in het grensgebied; Bv. Duitse bedrijven op bedrijfsbezoek bij Nederlandse branchegenoten. EDR werkt aan brochure voor Duitse werkgevers. Nederlandse jongeren op Duitse opleidingsplekken. Duaal leren, aandacht Hondsrugcollege Emmen. Opbouw netwerk grensoverschrijdende zorg: EDR aanvraag. BIJLAGE 2 Uitvoering actiedocument Acties in 2014 / 2015 Uitvoering Matchpunt DE service = netwerk waarbinnen vacatures en informatie uitgewisseld worden. ingebed worden in een (bestaande) infrastructuur. Voorstel is om dat te doen in Om het actiedocument gedragen en tot uitvoering te laten komen moet het Opstellen van wekelijkse vacaturelijst met Duitse vacatures, verspreid in de arbeidsmarktregio Drenthe, de gemeente Emmen is centrumgemeente en de de vorm van een werkkrant aan werkzoekenden, selecteren van die wethouder is voorzitter van de stuurgroep Arbeidsmarktregio. werkzoekenden door UWV die in Duitsland willen werken, tot slot heet Omdat Hardenberg niet onder de arbeidsmarktregio Drenthe valt, stellen wij Matchpunt een closed usergroep binnen Linkedin om elkaar te informeren. voor Hardenberg (agenda)lid te laten zijn. Indien nodig kunnen zij aanvullen/ De deelnemers Matchpunt komen ongeveer 4-6 keer/jaar bijeen. reageren/deelnemen aan activiteiten. Bemiddeling: inzet van matchpunt DE en inzet van accountmanager ( iemand Ook de gemeente Hoogeveen heeft aangegeven hierin betrokken te willen die in afstemming met Agentur in Duitsland bedrijven bezoekt om vacatures worden. Door inbedding in de Arbeidsmarktregio Drenthe is ook Hoogeveen binnen te halen die passen bij het aanbod) betrokken. Duitsland speeddates; eigenaren van vacatures in contact te komen. Workshops en voorlichting: Werken in Duitsland. accent komt meer op Procedure het werken, werk zoeken en solliciteren. Aandacht voor sociale onzekerheden Voor de uitvoering van het actiedocument zal een kartrekker nodig zijn. (Belastingdienst); Waarbij de inzet tweeledig is: Jobmesse Lingen juni 2014: georganiseerd bezoek met werkzoekenden aan Voor twee dagen praktisch/operationeel met een sterk resultaatgericht doel. Jobmesse Lingen, incl voorlichting vooraf. Daarbij een beleidsmatige inzet voor twee dagen in de week, waaronder ook Voorlichting aan medewerkers UWV en Sociale Zaken: info over mogelijkheden. de politiek-bestuurlijke invalshoek. Informatie: actief op zoek naar goede tools en informatie die grensregio s Uiteraard moeten het operationele en het beleidsmatige in nauwe onderlinge hebben. Info zo praktisch mogelijk maken. verbinding staan. Promotie voor het werken in Duitsland: belangstelling opwekken, misschien promotieclip. Wij stellen voor de exacte invulling hiervoor te delegeren naar de voorbereidings - Promotie en voorlichting voor Duitse werkgevers mbt Nederlandse groep Gerrit van de Veen, Karel Groen, Alice Uineken en Anneke Bosch. werk nemers: veel Duitse werkgevers staan met de rug naar de grens. 7

8

Actiedocument grensoverschrijdende arbeidsmarkt Duitsland Drenthe.

Actiedocument grensoverschrijdende arbeidsmarkt Duitsland Drenthe. Actiedocument grensoverschrijdende arbeidsmarkt Duitsland Drenthe. Inleiding In Drenthe is de werkloosheid hoog. De relatief gunstige economische ontwikkelingen in Duitsland bieden perspectief voor werkzoekenden

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Drenthe

Arbeidsmarktregio Drenthe Jaarplan 2017 Arbeidsmarktregio Drenthe De arbeidsmarkt houdt zich niet aan gemeentegrenzen en samen kun je meer dan alleen. Daarom is Nederland verdeeld in 35 arbeidsmarktregio s. De Arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Programma Economie & Werk Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting Het ministerie

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

Oplegnotitie Werkbedrijf

Oplegnotitie Werkbedrijf Oplegnotitie Werkbedrijf 1. Onderwerp Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Holland Rijnland 2016 2. Regionaal belang De samenwerkende partijen in het Werkbedrijf Holland Rijnland streven naar een inclusieve

Nadere informatie

Presentatie Oudere werkzoekenden 20 februari 2018

Presentatie Oudere werkzoekenden 20 februari 2018 Presentatie Oudere werkzoekenden 20 februari 2018 Project Oudere werkzoekenden In 2016 vervolgopdracht van het POHO Arbeidsmarkt aan Kenniskring: regionaal en doelgericht plan van aanpak, gericht op beeldvorming.

Nadere informatie

De (grensoverschrijdende) arbeidsmarkt:

De (grensoverschrijdende) arbeidsmarkt: De (grensoverschrijdende) arbeidsmarkt: Voorbij de romantiek Dr. Arjen Edzes University of Groningen, Department of Economic Geography, PO Box 800, 9700 AV Groningen a.j.e.edzes@rug.nl Portefeuillehouders

Nadere informatie

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069. Onderwerp Datum Contactpersoon

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069. Onderwerp Datum Contactpersoon Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069 Onderwerp Datum Contactpersoon 2 e Kans Beroepsonderwijs 2 februari 2007 Goede bondgenoot, Niets menselijks is u of mij vreemd. In aantallen geredeneerd

Nadere informatie

Institute for Transnational and Euregional Cross border Cooperation and Mobility / ITEM

Institute for Transnational and Euregional Cross border Cooperation and Mobility / ITEM 11 december 2018 Institute for Transnational and Euregional Cross border Cooperation and Mobility / ITEM Cross-border knowledge for policy and practice Maastricht University / Provincie Limburg / Zuyd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Grensoverschrijdende samenwerking

Grensoverschrijdende samenwerking Grensoverschrijdende samenwerking Woensdag 19 september 2012 Groningen, 13 mei 2011 Eems Dollard Regio (EDR) Op 28 februari 1977 opgericht en vanaf 1997 openbaar lichaam. 100 leden (gemeenten, Landkreise,

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging De kortste weg naar een passende baan Uw functie bij Van Oord komt te vervallen en u moet op zoek naar een nieuwe baan. Deze

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Voor indienen aanvraag ondersteuning aanpak Matchen op werk. Werkgelegenheid. (Regionaal) Naam. Functie.

Aanvraagformulier. Voor indienen aanvraag ondersteuning aanpak Matchen op werk. Werkgelegenheid. (Regionaal) Naam. Functie. Functie Naam (Regionaal) Werkgelegenheid Ministerie anslaic Zaken en 1I Aanvraagformulier in dienst, bestaande uit een teamcoördinator, accountmanagers en recrulters. Voor de uitvoering van de gemeentelijk

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/2015.1 RIS 280270 0703532087 19 januari 2015 Stand

Nadere informatie

Terugkoppeling motie 'Van bijstand naar baan' De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Terugkoppeling motie 'Van bijstand naar baan' De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Terugkoppeling motie 'Van bijstand naar baan' J.E. Slagter/S. Ros De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 57 42 1 7-11-2018 - Geachte heer, mevrouw, Tijdens de behandeling

Nadere informatie

INLEIDING. 1 Inleiding

INLEIDING. 1 Inleiding 1 Inleiding Dit advies is een vervolg op het sociaal akkoord dat het kabinet en de centrale organisaties van werkgevers en van werknemers op 11 april 2013 hebben gesloten en op het akkoord van centrale

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drenthe, augustus 2016 Daling WW Drenthe, meer knelpunten werkgevers In augustus nam de WW in Drenthe af tot 14.300 uitkeringen. De WW daalt hiermee nu een halfjaar op rij. Op

Nadere informatie

Enquete Resultaten en Conclusies

Enquete Resultaten en Conclusies Enquete 2016 Resultaten en Conclusies Achtergrond Begin 2017 heeft het bestuur een enquête uitgeschreven, om na te gaan of wij de juiste dingen doen voor onze leden. De respons was uitstekend. Binnen twee

Nadere informatie

leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek

leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek Galvanistraat 51 6716 AE Ede T 0318-631 670 E info@elektroraad.nl www.elektroraad.nl leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek een initiatief van Elektroraad auteur: Peter Treffers gewijzigd:

Nadere informatie

Matchen op werk in de arbeidsmarktregio s

Matchen op werk in de arbeidsmarktregio s Matchen op werk in de arbeidsmarktregio s In maart 2017 is op de conferentie met alle geledingen uit alle arbeidsmarktregio s de stip aan de horizon bepaald voor het versterken van de werkgeversdienstverlening

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Organisatie Telefoonnummer E- mail adres

Aanvraagformulier. Organisatie Telefoonnummer E- mail adres Aanvraagformulier Vfl Socrilc Likn,n Vkgti..tn heid (Regionaal)cc Naam Functie Organisatie Telefoonnummer E- mail adres Arbeidsmarktregio Drenthe Werkt Voor indienen aanvraag ondersteuning aanpak Matchen

Nadere informatie

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! Begroting 2012-2013 WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING 2012-2013 Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015. In deze begroting

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

Waarom werkzoekenden. een uitkering aannemen?

Waarom werkzoekenden. een uitkering aannemen? Waarom werkzoekenden met een uitkering aannemen? Het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) helpt u met al uw arbeidsmarktvragen. Of het nu gaat om arbeidsjuridisch kwesties, personeelsadvies op

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, februari 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, februari 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drenthe, februari 2019 Afname WW, zorg biedt veel kansen op werk Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in februari af. In de groeiende zorgsector ontstaan steeds meer baankansen

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Samenwerken aan LOB Jongeren beter toerusten voor het maken van passende keuzes in de eigen loopbaan door bewust

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 779 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP.

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP. Altijd voorzien van passend personeel Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP. Werving Werving & & Selectie Selectie Traject Traject Als werkgever heeft u al genoeg aan uw hoofd. Uw producten

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

Actieplan 2008-2011. Voorwoord

Actieplan 2008-2011. Voorwoord Actieplan 2008-2011 Voorwoord Kort na het aantreden van het nieuwe college van B&W in 2006 hebben wij de term Leren werken - werken leren geïntroduceerd. We zagen veel partijen met veel goede initiatieven,

Nadere informatie

Bondgenootschap voor. Geletterdheid Drenthe. Convenant 2019

Bondgenootschap voor. Geletterdheid Drenthe. Convenant 2019 Bondgenootschap voor Geletterdheid Drenthe Convenant 2019 Inleiding Laaggeletterdheid Er zijn nog te veel mensen die onvoldoende kunnen lezen en schrijven. Landelijk gezien gaat het om 11% van de bevolking.

Nadere informatie

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Midden-Limburg

De arbeidsmarkt in Midden-Limburg De arbeidsmarkt in Midden-Limburg Hoe om te gaan met een krapper wordende arbeidsmarkt Jeroen van den Berg (UWV) Herten, november 2017 Planning UWV Arbeidsmarktprognose 2017-2018 Wat betekent dit voor

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Groningen, oktober 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Groningen, oktober 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Groningen, oktober 2018 Personeelstekorten in Groningen groeien Het aantal WW-uitkeringen in Groningen daalde in oktober. Ook op jaarbasis neemt de WW in Groningen af. In steeds

Nadere informatie

MRA Loket Inclusieve Arbeidsmarkt

MRA Loket Inclusieve Arbeidsmarkt MRA Loket Inclusieve Arbeidsmarkt Over de MRA Regio De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. De metropoolregio

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad,

Aan de leden van de gemeenteraad, Aan de leden van de gemeenteraad, Afspraakbanen In het Sociaal Akkoord dat tussen Rijk en sociale partners is afgesloten, is afgesproken dat werkgevers de komende tien jaar 125.000 extra banen realiseren

Nadere informatie

marktbewerkingsplan 2015

marktbewerkingsplan 2015 marktbewerkingsplan 2015 arbeidsmarktregio haaglanden Marktbewerkingsplan 2015 Inhoud Inleiding... 1 Deel A Arbeidsmarktanalyse... A - 1 Deel B Regionaal Werkbedrijf... B 1 Deel C Regionaal Uitvoeringsprogramma...

Nadere informatie

Van school naar werk. Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk

Van school naar werk. Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk Van school naar werk Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk 1 Achtergronden Rolwijziging van UWV naar gemeente VSO/PrO van oudsher leverancier Wajongers Wie zijn deze VSO/PrO/Entree leerlingen?

Nadere informatie

Implementatieplan Stekker4. aanbod regionaal digitaal beschikbaar. Definitieve versie. Datum: maart 2014

Implementatieplan Stekker4. aanbod regionaal digitaal beschikbaar. Definitieve versie. Datum: maart 2014 11 Implementatieplan Stekker4 Verbetering kwaliteit werkgeversdienstverlening: via Stekker4 vraag en aanbod regionaal digitaal beschikbaar. Definitieve versie Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Portefeuillehoudersoverleg

Nadere informatie

REGIONALE PLATFORM BIJEENKOMST SECTORPLANNEN. Actieteam crisisbestrijding Stichting van de Arbeid

REGIONALE PLATFORM BIJEENKOMST SECTORPLANNEN. Actieteam crisisbestrijding Stichting van de Arbeid REGIONALE PLATFORM BIJEENKOMST SECTORPLANNEN Actieteam crisisbestrijding Stichting van de Arbeid actieteam@stvda.nl Even ter herinnering: de achtergrond Sociaal Akkoord 11 april 2013 regionale arbeidsmarkt:

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

De aanpak van Inclusief Groep werkt! Werken leer je door te werken. We brengen mensen in bedrijf

De aanpak van Inclusief Groep werkt! Werken leer je door te werken. We brengen mensen in bedrijf Werken leer je door te werken De aanpak van Inclusief Groep werkt! Als toeleider van de arbeidsmarkt hebben we veel aandacht voor onze kandidaten. Door af te stemmen met werkgevers verlagen we drempels

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Mentorschap bestuurders in Fryslân West

Mentorschap bestuurders in Fryslân West Mentorschap bestuurders in Fryslân West 1. Inleiding: De portefeuillehouders SoZaWe van de 7 gemeentes in NW-Fryslân hebben uitgesproken, na een oproep daartoe in VFG-verband, zich in te willen zetten

Nadere informatie

Werken in Duitsland Portefeuillehouder: de heer S. Lok

Werken in Duitsland Portefeuillehouder: de heer S. Lok Toezeggingen Aan: CC: Van: Opsteller: Raadsleden Leden van het college, DT, manager Samenleving College van burgemeester en wethouders A.Ensing Datum: 16-11-2015 Betreft: Werken in Duitsland Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Midden-Drenthe

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Midden-Drenthe De raad van de gemeente Midden-Drenthe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum]; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet; gezien het advies van de commissie Zorg

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zuid-Holland Centraal, februari 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zuid-Holland Centraal, februari 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zuid-Holland Centraal, februari 2019 Daling WW-uitkeringen in Zuid-Holland Centraal In Zuid-Holland Centraal daalt het aantal WW-uitkeringen in februari met 2,6 procent. In veel

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: /

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: / GEMEENTE OLDEBROEK Onderwerp: Werkbedrijf Regio Zwolle. Informatie van het college aan de raad Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 208713 / 208944 Samenvatting Aanleiding om te informeren

Nadere informatie

proaincie renthe r (o592) 36 Assen, 21januari2015 Leeswijzer 4. De resultaten van het Techniekpact Noord-Nederland

proaincie renthe r (o592) 36 Assen, 21januari2015 Leeswijzer 4. De resultaten van het Techniekpact Noord-Nederland Proaincieh uis lvesterbrink r, Assen Postødres Postbus r22,94oo.c Assen ww-w.drenthe.nl r (o592) 36 r (o592) 36 t5 tt t7 77 proaincie renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

DRAAIBOEK SAMENWERKING STOOF EN LEERWERKLOKET HET LABELEN EN VERZILVEREN VAN STOOF SCHOLINGSVOUCHERS

DRAAIBOEK SAMENWERKING STOOF EN LEERWERKLOKET HET LABELEN EN VERZILVEREN VAN STOOF SCHOLINGSVOUCHERS DRAAIBOEK SAMENWERKING STOOF EN LEERWERKLOKET HET LABELEN EN VERZILVEREN VAN STOOF SCHOLINGSVOUCHERS LeerWerkLoket Fryslân 2018 Voorwoord Sinds een aantal jaren heeft het Programma Leren en Werken een

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Flevoland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Flevoland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, augustus 2017 Afvlakking daling WW-uitkeringen in Flevoland In augustus 2017 daalde het aantal WW-uitkeringen in Flevoland nauwlijks. De stijging van de uitkeringen

Nadere informatie

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl.

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 30 juni

Nadere informatie

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Zaaknummer 00437599 Onderwerp WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Collegevoorstel Inleiding In de regio Hart van Brabant speelt een aantal ontwikkelingen op het gebied

Nadere informatie

Nieuwsbrief ZorgpleinNoord Maart 2012, nr. 2. Leergang Arbeidsrecht 'Pensioenontwikkelingen' door PGGM. 12 april 2012 09.30-16.

Nieuwsbrief ZorgpleinNoord Maart 2012, nr. 2. Leergang Arbeidsrecht 'Pensioenontwikkelingen' door PGGM. 12 april 2012 09.30-16. Nieuwsbrief ZorgpleinNoord Maart 2012, nr. 2 In deze nieuwsbrief: Open Dag van Zorg en Welzijn: een mooie en succesvolle dag! Nieuw! Het ZorgpleinNoord Magazine Leergang Arbeidsrecht op herhaling Voorlichting

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Ondersteuningspakket vrijwilligerswerk buurthuizen

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Ondersteuningspakket vrijwilligerswerk buurthuizen Onderwerp: Ondersteuningspakket vrijwilligerswerk buurthuizen Voorgesteld besluit: 1. Het ondersteuningspakket vrijwilligerswerk buurthuizen instellen vanaf 2010 Genomen besluit (met datum): Parafen met

Nadere informatie

JMi. Aanvraagformulier. (Ri o na al) Naam

JMi. Aanvraagformulier. (Ri o na al) Naam Aanvraagformulier wkin hid JMi (Ri o na al) Naam Voor indienen aanvraag ondersteuning aanpak Matchen op werk 1: stand van zaken gecoördineerde werkgeversdienstverlening in uw arbeidsmarktregio WSP Midden-Gelderland

Nadere informatie

Handelingsperspectieven en strategieën voor de werving & selectiepraktijk

Handelingsperspectieven en strategieën voor de werving & selectiepraktijk Handelingsperspectieven en strategieën voor de werving & selectiepraktijk Introductie op Module 3 Cursus Selecteren zonder Vooroordelen Voor de beste match! Dit opleidingsaanbod is tot stand gekomen met

Nadere informatie

Bijlage 1 Aanvraagformulier. (Regionaal) Naam Functie. Organisatie Telefoon nummer adres

Bijlage 1 Aanvraagformulier. (Regionaal) Naam Functie. Organisatie Telefoon nummer  adres Bijlage 1 Aanvraagformulier Mted ri S.ial Zilkfl n 4 Yklegihjd (Regionaal) Naam Functie 1 Organisatie Telefoon nummer E-mailadres. Voor indienen aanvraag ondersteuning aanpak Matchen op werk 1: stand van

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Minder dan 35% arbeidsongeschikt Minder dan 35% arbeidsongeschikt Kan de werknemer nog arbeid verrichten voor de huidige werkgever? Ja, de werknemer blijft in dienst bij de werkgever Nee, de werknemer wordt herplaatst bij een andere werkgever

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Het Meerjarenbeleidskader Participatiebeleid Werk en Wederkerigheid vast te stellen

Voorgesteld besluit Het Meerjarenbeleidskader Participatiebeleid Werk en Wederkerigheid vast te stellen Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2015 RA15.0005 B 1 15/123 Onderwerp: Meerjarenbeleidskader Participatiebeleid Werk en Wederkerigheid Portefeuillehouder: B. Arends Afdeling : Participatie

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Groningen, juni 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Groningen, juni 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Groningen, juni 2018 Dalende WW in Groningen: steeds meer moeilijk vervulbare vacatures Het aantal WW-uitkeringen in Groningen neemt in juni opnieuw fors af. De aanhoudende daling

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende DOEL Informatie Uitwisseling Vraag aan u Beleid min SZW SUWI: 2002 CWI en UWV samenwerking met gemeenten werk boven uitkering

Nadere informatie

Hoe het begon.. Start, op initiatief van de provincie. Stuurgroep stelt visie vast

Hoe het begon.. Start, op initiatief van de provincie. Stuurgroep stelt visie vast Dinsdag 20 september 2011 Presentatie aan gemeenteraad Coevorden Geert Roeles, wethouder EZ & lid Stuurgroep Dr Zuidas Henk Oortmann Team Economie & lid Regiegroep Dr Zuidas De Drentse Zuidas. = Economische

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, oktober 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, oktober 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Friesland, oktober 2018 Personeelstekorten in Friesland stijgen Het aantal WW-uitkeringen in Friesland daalde in oktober. Ook op jaarbasis neemt de WW in Friesland af. In steeds

Nadere informatie

RIS.8173 BIJLAGE VANGNETUITKERING 2016

RIS.8173 BIJLAGE VANGNETUITKERING 2016 RIS.8173 BIJLAGE VANGNETUITKERING 2016 Inleiding Over 2016 heeft de gemeente Emmen voor de bekostiging van de uitkeringen op grond van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004 een tekort dat

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, april 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, april 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drenthe, april 2019 Vooral vanuit techniek minder WW-uitkeringen in Drenthe Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in april af. Vooral vanuit technische beroepen zijn er minder

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt.

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt. Arbeidsmarktregio Twente In het mailbericht van donderdag 11-7-2013 heeft de Programmaraad verzocht een aanvulling te verzorgen op het 2.0, waarin in een tabel SMART terug te vinden welke resultaten met

Nadere informatie

Sectorplannen en centrumgemeenten Voorbeelden uit de praktijk. Voorlichtingsbijeenkomsten derde tranche December 2014 Arianne van der Meer

Sectorplannen en centrumgemeenten Voorbeelden uit de praktijk. Voorlichtingsbijeenkomsten derde tranche December 2014 Arianne van der Meer Sectorplannen en centrumgemeenten Voorbeelden uit de praktijk Voorlichtingsbijeenkomsten derde tranche December 2014 Arianne van der Meer Programma 1. Introductie 2. Doel en uitgangspunt 3. Opties in werkwijze

Nadere informatie

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

1.1 Aan het werk. 1874 Kinderwetje van Van Houten:

1.1 Aan het werk. 1874 Kinderwetje van Van Houten: 1.1 Aan het werk 1874 Kinderwetje van Van Houten: Het werd verboden voor kinderen onder de 12 jaar om in de fabriek te werken. Werken op het land was nog wel toegestaan. Tegenwoordig mogen jongeren vanaf

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Flevoland januari 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Flevoland januari 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Regio Flevoland januari 2018 Volop werk in technische beroepen Flevoland In de eerste maand van 2018 nam het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland licht toe. Het aantal

Nadere informatie

Bijlage 7.1. Herziene aanvraag Matchen op Werk

Bijlage 7.1. Herziene aanvraag Matchen op Werk Bijlage 7.1. Herziene aanvraag Matchen op Werk Bestuurlijk opdrachtgever: Steller voorlegger: Status: stuurgroep Regionaal Werkbedrijf Inge Willems Ter besluitvorming voor de stuurgroep Regionaal Werkbedrijf

Nadere informatie

Wij zijn Sterk in Werk. De juiste match. Kijk voor meer informatie op

Wij zijn Sterk in Werk. De juiste match. Kijk voor meer informatie op Wij zijn Sterk in Werk De juiste match Kijk voor meer informatie op www.stichtingsterkinwerk.nl Wij zijn Sterk in Werk Jongeren en (jong)volwassenen met gedrags-, leerproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen

Nadere informatie

Intentieverklaring Versie:

Intentieverklaring Versie: Intentieverklaring Versie: 27-03-2018 1) Het regionale actieplan De vraag naar personeel in zorg en welzijn stijgt. De instroom is op dit moment onvoldoende om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen.

Nadere informatie

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN?

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? Dat is een akelige situatie. FNV WERKEN AAN WERK ondersteunt je in je zoektocht naar een baan.

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Samenkomst gezamenlijke Medezeggenschapsraden STAIJ

Samenkomst gezamenlijke Medezeggenschapsraden STAIJ Samenkomst gezamenlijke Medezeggenschapsraden STAIJ Werken aan evenwicht 21 maart 2013 Agenda Terugblik vorige bijeenkomst december 2012 Aanpak en prioritering Uitkomsten en effecten voor het komende jaar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Gooi en Vechtstreek, februari 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Gooi en Vechtstreek, februari 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Regio Gooi en Vechtstreek, februari 2019 Veel vacatures in transport en logistiek Gooi en Vechtstreek In februari verstrekte UWV in de regio Gooi en Vechtstreek 4.110 WW-uitkeringen.

Nadere informatie

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Communicatie kader Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Aanleiding Werkgevers, werknemers en gemeenten spraken af uiterlijk in 2026 125.000 extra banen te realiseren en dat er voor de realisatie

Nadere informatie

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Managementsamenvatting Arbeidsmarktinformatie is belangrijk voor de zorg-

Nadere informatie

Miriam van Drunen Gehuwd, 3 kinderen (17, 14 en 5) HAVO A-verpleegkundige 1987 1995 verpleegkundige 1995 1999 administratief medewerker HBO APPB 1999 2006 p-adviseur, mobiliteitsconsulent, zzp-er Vanaf

Nadere informatie

* * ADVIESNOTA AAN B&W. Postregistratienummer. Onderwerp en inhoud. Maatschappelijke opgaven Pact van West Friesland 19.

* * ADVIESNOTA AAN B&W. Postregistratienummer. Onderwerp en inhoud. Maatschappelijke opgaven Pact van West Friesland 19. ADVIESNOTA AAN B&W Onderwerp en inhoud Maatschappelijke opgaven Pact van West Friesland Postregistratienummer *19.0003788* 19.0003788 Vertrouwelijk Sector Afdeling Medewerk(st)er Grondgebiedzaken RO M.

Nadere informatie

Factsheet Brand ANF Lingen (Duitsland) 6 december 2018

Factsheet Brand ANF Lingen (Duitsland) 6 december 2018 Factsheet Brand ANF Lingen (Duitsland) 6 december 2018 BASISINFORMATIE INCIDENT Incident omschrijving Brand in laboratorium nabij kerncentrale Lingen Plaats Lingen, Duitsland Datum 6-12-2018 Incidentnr.

Nadere informatie

Resultaten aanpak Jeugdwerkloosheid AgriFood Capital Werkt! 01 november 2017

Resultaten aanpak Jeugdwerkloosheid AgriFood Capital Werkt! 01 november 2017 Resultaten aanpak Jeugdwerkloosheid 2015-2017 AgriFood Capital Werkt! 01 november 2017 Startpunt juni 2015 Regionaal plan Samen naar een werkende toekomst Doel landelijk: actieve bemiddeling op (leer)baan

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en gemeente

Samenwerking onderwijs en gemeente Samenwerking onderwijs en gemeente De school stelt alles in het werk om uw kind naar werk toe te leiden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van middelen die de gemeente heeft zoals jobcoaching en loonkostensubsidie.

Nadere informatie

BANENBEURS van de GRENSREGIO 6 & 7 maart 09 Sluis

BANENBEURS van de GRENSREGIO 6 & 7 maart 09 Sluis Op zoek naar gemotiveerde werknemers voor uw onderneming? Bevestig vandaag nog uw gratis deelname aan de EURES Scheldemond BANENBEURS van de GRENSREGIO Beste ondernemer, De gepaste kandidaat vinden voor

Nadere informatie