Uitvoering van specifieke zorghandelingen door een vrijwilliger

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoering van specifieke zorghandelingen door een vrijwilliger"

Transcriptie

1 Uitvoering van specifieke zorghandelingen door een In het sbeleid SGL staat vermeld dat het wel/niet inzetten van s bij ADL handelingen in elke situatie een zorgvuldige overweging vraagt. Welke verleent assistentie in welke situatie. Uitgangspunt is dat de inzet van de een bijdrage levert aan het welbevinden van de cliënt. Het gaat niet alleen om de functionele inzet van de, maar om samen met medewerkers ADL zorg, met rust en aandacht te kunnen geven. De inzet van voor ADL handelingen gebeurt in samenspraak met de. Uit: Vrijwilligersbeleid SGL juni Voorbehouden handelingen. Een verricht binnen het verantwoordelijkheidsgebied van SGL geen medische, verpleegkundige of verzorgende handelingen die een professionele deskundigheid vereisen, tenzij er sprake is van een aantoonbare bekwaamheid is. (de is bevoegd en bekwaam volgens de weg BIG.) De inzet van de is ook in die situaties altijd gericht op het welzijn van een specifieke cliënt, op basis van gemaakte afspraken tuss, de en SGL die terug te vinden zijn in het zorgplan van de cliënt. Om dit proces te kunnen starten is er de voorwaarde dat de het vertrouwen heeft van de cliënt en de organisatie, en dat men volgens de richtlijnen werkt. Uit: sbeleid SGL juni 2013, zie hfdst. 4.1 Taakafbakening. Bijlagen 1. Verklarende woordenlijst 2. Beschrijving van volgorde van handelen bij specifieke zorgvragen en bij voorbehouden handelingen 3. Voorbeeld checklijst voor zwemactiviteit 4. Checklijst voor ADL zorg bij zwemmen 5. Checklijst voor individueel swerk bij activiteiten buitenshuis 6. Addendum bij sovereenkomst voor die specifieke zorghandelingen verricht Zorg Beter met Vrijwilligers is een project van Vilans en MOVISIE, gefinancierd door Fonds NutsOhra. Aan dit project hebben van 2011 tot 2013 vijftien koploperorganisaties in de ouderen- en gehandicaptensector deelgenomen om het swerk en de positie van s binnen hun organisatie te versterken. Daar was SGL er een van. Kijk voor meer informatie op 1

2 Bijlage 1: Woordenlijst. Zorgplan en dienstverleningsovereenkomst. De dienstverleningsovereenkomst is een overeenkomst tussen SGL. 6 weken na instroom bij SGL dient er een geaccordeerd zorgplan te zijn. Begeleider stelt samen met de cliënt het zorgplan op, het zorgplan wordt besproken in het begeleidingsteam. Cliënt en manager ondertekenen dit. Checklist Dit is een aanhangsel van het zorgplan van de cliënt. Dit is van toepassing indien een individuele cliënt een als maatje voor activiteiten buitenshuis wil hebben. Er zijn dan speciale aandachtspunten voor het handelen rondom specifieke zorg rondom de cliënt, door de uit te voeren. De checklist wordt door de persoonlijk begeleider samen met de cliënt gemaakt. In de checklist wordt verwezen naar het zorgplan. Indien er een passende voorhanden is, wordt de checklist besproken met cliënt, de persoonlijk begeleider en de. Alle drie personen ondertekenen dit, plus datum. Vrijwilligersovereenkomst Dit is een overeenkomst tussen SGL en, bij instroom van binnen SGL. Dit wordt ondertekend door de bestuurder en de. Addendum Bijlage bij de sovereenkomst, het is een aanhangsel van de sovereenkomst tussen SGL en de. Dit is van toepassing indien de individuele bij specifieke cliënt een specifieke voorbehouden handeling mag verrichten. Het addendum wordt ondertekend door SGL (= bestuurder) en. 2

3 Bijlage 2: Volgorde van handelen. Volgorde van afspraken bij inzet van een bij een individuele cliënt, bij wie bij externe activiteiten specifieke zorg noodzakelijk is. Zorgplan en checklist, bij specifieke zorg taken - Cliënt heeft een vraag voor een, zodat hij deel kan nemen aan activiteit buitenshuis. De is ook nodig, voor ondersteuning bij specifieke zorg. - Begeleider maakt zorg plan, dit zorgplan wordt met cliënt door begeleider besproken. - Bij specifieke taken buitenshuis (= geen voorbehouden handelingen) voor een specifieke is er ook een checklist, als aanhangsel van het zorgplan. - Begeleider maakt de checklist samen met betreffende cliënt - Is er een passende voorhanden dan wordt het zorgplan en checklist door begeleidingsteam besproken en geaccordeerd. - Na accordering wordt de checklist besproken en ondertekend door begeleider, cliënt en. - Minimaal jaarlijks wordt zorgplan en checklist geëvalueerd in het begeleidingsteam. Zorgplan en addendum bij voorbehouden handelingen (= uitzuigen van speeksel.) - Client heeft een vraag voor een, zodat hij deel kan nemen aan activiteit buitenshuis. De is ook nodig, voor ondersteuning bij specifieke zorg. - Begeleider maakt zorg plan, dit zorgplan wordt met cliënt door begeleider besproken. - Bij specifieke taken voor een specifieke is er ook een checklist, als aanhangsel van het zorgplan. - Begeleider maakt de checklist samen met betreffende cliënt - Het zorgplan en checklist wordt door begeleidingsteam besproken en geaccordeerd. - Is er een passende voorhanden dan volgt de de cursus bij het CTB.(= Centrum Thuis Beademing). - Het CTB geeft een Verklaring van Bekwaamheid zijn af aan de. - Is bekwaam en bevoegd, dan wordt er door het Vrijwilligerswerk SGL een addendum opgesteld, als bijlage bij de sovereenkomst. - De registratie van het bekwaam en bevoegd zijn van de is zowel binnen de stichting (dossier ) als in de locatie aanwezig. - Na accordering wordt de checklist besproken en ondertekend door begeleider, cliënt en. - Minimaal jaarlijks wordt het zorgplan en de checklist geëvalueerd in het begeleidingsteam. 3

4 Bijlage 3: Voorbeeld checklijst voor zwemactiviteit. Eigen grenzen bewaken Vragenlijst verantwoord 1-op-1 swerk. Onderstaande tekst heeft betrekking op de zwemactiviteit. Deze activiteit vindt plaats in een zwemlocatie waarbij medewerkers aanwezig zijn en de ook ondersteunende ADL zorg mag verlenen. De lijst wordt ingevuld door begeleider en de. Het heeft de voorkeur om de items m.b.t. de cliëntgegevens in te vullen in het bijzijn van de cliënt, de begeleider en de. N.B. waar hij en zijn staat kan ook zij en haar worden gelezen. Naam cliënt Naam Datum: Vrijwilliger moet weten (aankruisen indien van toepassing): Actie (wat is ervoor nodig dat op de hoogte is): achtergrond van de cliënt. In een gesprek met toestemming van de cliënt en. Alleen wanneer dit relevant is voor de begeleiding van de cliënt door de. over ziektebeeld(en) van de cliënt. wat cliënt wel en niet aan kan (fysiek en psychisch). In een gesprek met toestemming van de cliënt en. Alleen wanneer dit relevant is voor de begeleiding van de cliënt door de. In een gesprek met toestemming van de cliënt en. Alleen wanneer dit relevant is voor de begeleiding van de cliënt door de. te uit te voeren): voeren voeren voeren hoe (onvoorspelbaar) de cliënt kan reageren. In een gesprek met toestemming van de cliënt en. Alleen wanneer dit relevant is voor de begeleiding van de cliënt door de. voeren omgaan met (onvoorspelbaar) Uitleg door 4

5 gedrag van cliënt. op de hoogte wordt gebracht hoe te handelen bij bijzonder gedrag van de cliënt. Vrijwilliger schakelt begeleider in wanneer gedrag zich voordoet. tijdig problemen signaleren. op de hoogte wordt gebracht over hoe de mogelijke problemen die die kunnen voordoen en hoe deze te signaleren. tijdig contact zoeken bij problemen. op de hoogte wordt gebracht bij wie hij met vragen en problemen contact moet zoeken. begeleider aan Uitleg door begeleider aan Uitleg door de begeleider aan de adequaat handelen in noodsituaties. eigen grenzen bewaken in contact met cliënt. aan wie hij na de activiteit mogelijke signalen over het welbevinden van de cliënt kwijt kan. aan wie hij signalen of klachten over de organisatie door kan geven. bij wie hij terecht kan om eigen ervaringen kwijt te kunnen. of de cliënt risicovolle medicatie gebruikt, en ook tijdens de duur van de activiteit. wat de afspraken zijn over de acties hoe te handelen indien de cliënt fysieke klachten krijgt. verneemt wat te doen/en wie te waarschuwen in geval van nood In een gesprek waarin wordt gesproken over het bewaken van de eigen grenzen in contact met cliënt en over hoe deze aan te geven. verneemt bij wie hij terecht kan met mogelijke signalen. verneemt bij wie hij terecht kan met klachten/signalen. verneemt bij wie terecht kan om zijn eigen ervaringen te bespreken. geïnformeerd wordt over het gebruik van risicovolle medicijnen. Alleen als dit relevant is voor de begeleiding van de cliënt door de. geïnformeerd wordt er dient op de hoogte te zijn over hoe te handelen indi klachten Uitleg door de begeleider aan de. voeren voeren dit voeren dit voeren dit voeren dit voeren dit 5

6 of er sprake is van valrisico bij de cliënt en hoe te handelen indien de cliënt valt. krijgt geïnformeerd wordt over een valrisico van de cliënt. en over hoe te handelen mocht de cliënt toch vallen. voeren dit Vrijwilliger moet kunnen (aankruisen indien van toepassing): Actie (wat er is ervoor nodig dat dit kan): contact leggen met cliënt. De krijgt uitleg over de wijze waarop hij het beste contact kan leggen met de cliënt. De houdt rekening met de eventuele beperkingen in communicatie met de cliënt. rolstoel duwen van cliënt. De krijgt instructies om op een rustige en veilige manier de rolstoel te duwen. De moet hier toe fysiek in staat zijn. uit te voeren): leggen dit aan de uit. geeft instructies en laat de oefenen. kennis hebben van gebruiken elektrische rolstoel. bij zwemmen: bij speciale ADL zorg, rondom aan/uitkleden, de medewerker assisteren. bij gebruik van tillift, transfers op stretcher: de medewerker assisteren. cliënt ondersteunen bij het lopen, ook bij zwembad op natte vloer. De krijgt instructies over hoe hij - indien nodig- de cliënt kan helpen met het besturen van de elektrische rolstoel. De krijgt informatie en instructie over de wijze waarop de cliënt begeleid wil worden in zijn verzorging. Het gaat om assisterende handelingen die hij bij de verzorging van een cliënt mag verrichten. Hij werkt direct samen met en onder de regie van de medewerker. De krijgt instructies om de cliënt op een passende wijze te ondersteunen bij het lopen. Zowel op een droge als op een natte vloer. geven deze instructies. leggen dit uit geven instructies. geven deze instructies 6

7 cliënt helpen bij het bewegen in het water. cliënt helpen bij eten en drinken. De krijgt instructies over hoe hij de cliënt op een rustige en veilige wijze kan begeleiden tijdens het bewegen in het water. De kan zwemmen en kan, indien nodig, reddend zwemmen. De krijgt instructies over de wijze waarop de cliënt begeleid wil worden. Smeren van brood, in stukjes snijden. Aanreiken met een vork, helpen bij het aanreiken van het drinken en het rietje in de mond. geven de instructies m.b.t. het bewegen in het water. geven instructies. cliënt helpen bij toiletbezoek. De dient de cliënt discreet te kunnen begeleiden. De dient op de hoogte te zijn van de hulp die gewenst is. Helpen bij het naar beneden en omhoog doen de kleding. Ondersteunen bij het plaats nemen op het toilet. Helpen bij het gebruik van mannen en vrouwen urinaal. Urinezakje legen Vervangen inco materiaal bij loper en bij rolstoelgebruiker. leggen uit. Vrijwilliger beschikt over (aankruisen indien van toepassing): vaardigheden om cliënt tijdens het zwemmen veilig te begeleiden. De kan reddend zwemmen. Actie (wat er is ervoor nodig dat hierover beschikt) De beschikt over deze zwemvaardigheden uit te voeren): De 7

8 Bijlage 4: Checklijst voor ADL zorg bij zwemmen. Eigen grenzen bewaken Vragenlijst verantwoord 1-op-1 swerk Onderstaande tekst heeft betrekking op de zwemactiviteit. Deze activiteit vindt plaats in een zwemlocatie waarbij medewerkers van de organisatie bij aanwezig zijn en de ook ondersteunende ADL zorg verleent. De lijst wordt ingevuld door begeleider en de. Het heeft de voorkeur om de items m.b.t. de cliëntgegevens in te vullen in het bijzijn van de cliënt, de begeleider en de. N.B. waar hij en zijn staat kan ook zij en haar worden gelezen. Naam cliënt: Naam : Datum: Vrijwilliger moet weten (aankruisen indien van toepassing): achtergrond van de cliënt. over ziektebeeld(en) van de cliënt. wat cliënt wel en niet aan kan (fysiek en psychisch). hoe (onvoorspelbaar) de cliënt kan reageren. omgaan met (onvoorspelbaar) gedrag Van cliënt. tijdig problemen signaleren. tijdig contact zoeken bij problemen. adequaat handelen in noodsituaties. zich houden aan afspraken over wat hij wel/niet mag doen bij problemen en in geval in nood. eigen grenzen bewaken in contact met cliënt. aan wie hij na de activiteit mogelijke signalen over het welbevinden van de cliënt kwijt kan. aan wie hij signalen of klachten over de organisatie door kan geven. bij wie hij terecht kan om eigen ervaringen kwijt te kunnen. of de cliënt risicovolle medicatie gebruikt, en ook tijdens de duur van de Actie (wat is ervoor nodig dat op de hoogte is): te uit te voeren): 8

9 activiteit. wat de afspraken zijn over de acties hoe te handelen indi klachten krijgt. of er sprake is van valrisico bij de cliënt. Vrijwilliger moet kunnen (aankruisen indien van toepassing): contact leggen met cliënt. rolstoel duwen van cliënt. Actie (wat er is ervoor nodig dat dit kan): Wie (doet wat om deze actie uit te voeren): kennis hebben van gebruiken elektrische rolstoel. bij zwemmen: bij speciale ADL zorg, rondom aan/uitkleden, de medewerker assisteren. bij gebruik van tillift, transfers op stretcher: de medewerker assisteren. cliënt ondersteunen bij lopen, bij zwembad op natte vloer. cliënt helpen bij het bewegen in het water. cliënt helpen bij eten en drinken. cliënt helpen bij toiletbezoek. Vrijwilliger beschikt over (aankruisen indien van toepassing): vaardigheden om cliënt tijdens het zwemmen veilig te begeleiden. Actie (wat er is ervoor nodig dat hierover beschikt) Wie (doet wat om deze actie uit te voeren): 9

10 Bijlage 5: Checklijst voor individueel swerk bij activiteiten buitenshuis. Eigen grenzen bewaken Vragenlijst verantwoord 1-op-1 swerk Onderstaande tekst heeft betrekking op de alle externe activiteiten, waar de individuele cliënt aan deelneemt. De lijst wordt ingevuld door de begeleider en de. Het heeft de voorkeur om de items m.b.t. de cliëntgegevens in te vullen in het bijzijn van de cliënt, de begeleider en de. N.B. waar hij en zijn staat kan ook zij en haar worden gelezen. Naam cliënt: Naam : Datum: Vrijwilliger moet weten (aankruisen indien van toepassing): achtergrond cliënt van de cliënt. persoonlijke begeleider van de cliënt. Actie (wat is ervoor nodig dat op de hoogte is): te uit te voeren): contact gegevens van de locatie. over ziektebeeld(en) van de cliënt. wat cliënt wel en niet aan kan (fysiek en psychisch). hoe (onvoorspelbaar) de cliënt kan reageren. hoe om te aan met (onvoorspelbaar) gedrag van cliënt. Welke voorbereidingen zijn nodig om met de cliënt op pad te gaan? of de cliënt risicovolle medicatie gebruikt, en ook gedurende de tijd van de activiteit. is er sprake van valrisico bij de cliënt. of de cliënt over een niet reanimatieverklaring beschikt. wat de afspraken zijn over de 10

11 acties hoe te handelen indien cliënt klachten krijgt. wat kan/mag de cliënt wel/niet eten en drinken gebruikt hij hiervoor hulpmiddelen? wat de afspraken rondom financiën zijn. bij wie hij terecht kan in geval van vragen en problemen. wat te doen in geval van nood. wat hij niet mag doen bij problemen en in geval van nood. waar kan de terecht, na het uitvoeren van deze activiteit, m.b.t. melden van bijzonderheden. aan wie kan hij signalen of klachten over de organisatie door te geven. bij wie hij zelf terecht kan om eigen ervaringen kwijt te kunnen. tijdig contact zoeken bij problemen. eigen grenzen bewaken in contact met cliënt. Vrijwilliger moet kunnen (aankruisen indien van toepassing): contact leggen met cliënt. cliënt in en uit de auto, bus, trein of taxi helpen. cliënt ondersteunen bij lopen. Actie (wat er is ervoor nodig dat dit kan): uit te voeren): rolstoel duwen van cliënt. kennis hebben van het gebruiken van de elektrische rolstoel. cliënt helpen bij eten en drinken. cliënt helpen bij toiletbezoek. aanreiken medicijnen aan cliënt. omgaan met (onvoorspelbaar) gedrag van de cliënt. 11

12 tijdig problemen signaleren. tijdig contact zoeken bij problemen. adequaat handelen in noodsituaties. zich houden aan afspraken over wat hij niet mag doen bij problemen in geval van nood. eigen grenzen bewaken in contact met cliënt. Vrijwilliger beschikt over (aankruisen indien van toepassing): mobiele telefoon geldig rijbewijs inzittenden verzekering voor auto Actie (wat er is ervoor nodig dat hierover beschikt uit te voeren): 12

13 Bijlage 6: Addendum bij sovereenkomst voor die specifieke zorghandelingen verricht. Addendum, behorende bij de sovereenkomst. Stichting., gevestigd te.., adres.. ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer., hierna te noemen stichting en naam voorna(a)m(en) adres/woonplaats geboortedatum/ -plaats Hierna te noemen Verklaren hierbij het onderstaande te zijn overeengekomen middels dit addendum, behorende bij de sovereenkomst: heeft toestemming van naam stichting. en cliënt xxxx voorbehouden handelingen en/of risicovolle handelingen uit te voeren, zoals besproken en vastgelegd op het formulier verantwoord 1 op 1 swerk (in bijlage bij dit addendum); de actuele bekwaam en bevoegdheid van is geregistreerd in xxxx op locatie xxxxx; de neemt deel aan scholing en toets momenten in afstemming met de organisatie in het kader van het actueel houden van zijn bekwaam en bevoegdheid; de is zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van zijn bevoegdheid en bekwaamheid, hij doet dit in afstemming met de locatie; stichting en cliënt kunnen ten allen tijden om motiverende redenen de bevoegdheid intrekken; kan ten alle tijden om motiverende redenen zijn bekwaamheid intrekken. Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te.., d.d. DATUM. Stichting. Vrijwilliger.. Bestuurder 13

Handreiking voor vaststellen van verantwoord 1-op-1 vrijwilligerswerk

Handreiking voor vaststellen van verantwoord 1-op-1 vrijwilligerswerk Fase 2 is een implementatieproject van Vilans, MOVISIE en Fonds NutsOhra. Handreiking voor vaststellen van verantwoord 1-op-1 vrijwilligerswerk Vrijwilligers ondernemen meer en meer 1-op-1 activiteiten

Nadere informatie

SAILWISE. AANVULLENDE VOORWAARDEN Individuele boekingen PROTOCOL HANDELINGEN VERPLEEGKUNDIGE PROTOCOL VERPLEEGKUNDIGE HANDELINGEN

SAILWISE. AANVULLENDE VOORWAARDEN Individuele boekingen PROTOCOL HANDELINGEN VERPLEEGKUNDIGE PROTOCOL VERPLEEGKUNDIGE HANDELINGEN SAILWISE PROTOCOL VERPLEEGKUNDIGE HANDELINGEN AANVULLENDE VOORWAARDEN Individuele boekingen 1 Wie is waartoe bevoegd bij complexere zorghandelingen? Protocol Verpleegkundige Handelingen SailWise voor vrijwilligers

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument Inleiding Het opstellen van een vrijwilligersovereenkomst geeft duidelijkheid aan beide partijen die bij een dergelijke

Nadere informatie

Checklist risicovolle situaties. Datum vaststelling : 22-09-2011. Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20-01-2015

Checklist risicovolle situaties. Datum vaststelling : 22-09-2011. Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Checklist risicovolle situaties Datum vaststelling : 22-09-2011 Eigenaar : Orthopedagoog Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Doel van het formulier: In kaart brengen

Nadere informatie

Aan: Ouders en Verzorgers. Maastricht. Betreft: Epilepsie en zwemactiviteiten. Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Aan: Ouders en Verzorgers. Maastricht. Betreft: Epilepsie en zwemactiviteiten. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Aan: Ouders en Verzorgers Maastricht Betreft: Epilepsie en zwemactiviteiten. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Op school vinden we het belangrijk dat leerlingen kunnen deelnemen aan zwemactiviteiten. Het

Nadere informatie

Aanmeldformulier (Voor Gasten)

Aanmeldformulier (Voor Gasten) Initiatiefgroep Een activiteit of vakantie voor mensen met een visuele beperking Aanmeldformulier (Voor Gasten) Toelichting op dit Aanmeldformulier voor het Hemelvaartweekend 2016, 5 t/m 8 mei 2016 In

Nadere informatie

Werkgroep Noord-Hollandse Diaconale Vakantieweken Rooseveltpaviljoen

Werkgroep Noord-Hollandse Diaconale Vakantieweken Rooseveltpaviljoen Werkgroep Noord-Hollandse Diaconale Vakantieweken Rooseveltpaviljoen AANMELDINGSFORMULIER 2018 Zomerweek 28 juli tot en met 4 augustus 2018 Als u voor de zomerweek kiest dan dit formulier, samen met de

Nadere informatie

Medicijnbeleid. Versie 8 juni 2017

Medicijnbeleid. Versie 8 juni 2017 Medicijnbeleid Versie 8 juni 2017 De procedure Medicijntoediening en (voorbehouden) Medische handelingen bestaat uit: Medicijnbeleid Medicijnbeleid - formulier medicijntoediening Medicijnbeleid - formulier

Nadere informatie

Verbeterplannen Lichamelijk welbevinden en gezondheid Dommelhoef

Verbeterplannen Lichamelijk welbevinden en gezondheid Dommelhoef Verbeterplannen Lichamelijk welbevinden en gezondheid Dommelhoef Toelichting De Smiley ; deze laat het volgende in één oogopslag zien: is voldoende is onvoldoende (lager dan 7) Bij gebrek aan respons is

Nadere informatie

SAILWISE BELEID. VERPLEEGKUNDIGE HANDELINGEN AANVULLENDE VOORWAARDEN Individuele boekingen BELEID VERPLEEGKUNDIGE HANDELINGEN DEELNEMER

SAILWISE BELEID. VERPLEEGKUNDIGE HANDELINGEN AANVULLENDE VOORWAARDEN Individuele boekingen BELEID VERPLEEGKUNDIGE HANDELINGEN DEELNEMER SAILWISE BELEID VERPLEEGKUNDIGE HANDELINGEN D E E L N E M E R AANVULLENDE VOORWAARDEN Individuele boekingen 1 Wanneer vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige vrijwilliger nodig is voor de begeleiding/zorg?

Nadere informatie

Wanneer vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige vrijwilliger nodig is voor de begeleiding/zorg?

Wanneer vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige vrijwilliger nodig is voor de begeleiding/zorg? Wanr vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige nodig is voor de begeleiding/zorg? Kwaliteit is belangrijk: Tijdens de watersportactiviteiten op onze accommodaties die open staan voor individuele

Nadere informatie

Naam : Adres : Postcode : Plaats: Eventueelpostadres: Wil mij inschrijven voor de 40+ vakantie:

Naam : Adres : Postcode : Plaats: Eventueelpostadres: Wil mij inschrijven voor de 40+ vakantie: Secretariaat Mensen voor Mensen Duinrooshof 53 1964PB Heemskerk Tel.: 06-42475630 E-mail: info@mensenvoormensen.nl Website: www.mensenvoormensen.nl NL31 ABNA0 416603459 Inschrijfformulier Vakantieganger

Nadere informatie

Welkom bij de Gezond & Zeker Innovatiedag 2018

Welkom bij de Gezond & Zeker Innovatiedag 2018 Welkom bij de Gezond & Zeker Innovatiedag 2018 Lean Voor Ergocoaches Wat is Lean in de zorg Lean is een bedrijfsfilosofie en een manier van werken die gericht is op het creëren van waarde voor de klant

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau

Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau versie: mei 2017 1 Inhoudsopgave 1 1. INLEIDING.. 3 2. DEFINITIES. 3 3. DEFINITIE VAN VRIJWILLIGERSBELEID. 3 4. VISIE OP VRIJWILLIGERSWERK.. 3 5. POSITIE VAN DE

Nadere informatie

Ik wil me inschrijven voor: Van t/m

Ik wil me inschrijven voor: Van t/m Secretariaat Mensen voor Mensen Duinrooshof 53 1964PB Heemskerk Tel.: 06-42475630 E-mail: info@mensenvoormensen.nl Website:www.mensenvoormensen.nl NL 56 RABO 0314090479 INSCHRIJFFORMULIER VAKANTIEGANGER

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Geachte heer, mevrouw,

AANVRAAGFORMULIER. Geachte heer, mevrouw, Geachte heer, mevrouw, Met de ontvangst van een Valyspas bent u geïnformeerd over het Hoog Persoonlijk Kilometer Budget (HPKB). Om HPKB aan te vragen kunt u dit formulier gebruiken of onze website bezoeken:

Nadere informatie

Beleidsnotitie vrijwilligerswerk SGL

Beleidsnotitie vrijwilligerswerk SGL Q Beleidsnotitie: Proceseigenaar: Datum vaststelling: Evaluatiedatum: Revisienr: 1 Doel: Vrijwilligerswerk SGL Manager Zorg en Beleid 14 december 2017 De organisatie heeft beleid voor de inzet, begeleiding

Nadere informatie

Webinar. Grenzen verleggen: wettelijke en juridische aspecten in het samenspel tussen mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers in de zorg

Webinar. Grenzen verleggen: wettelijke en juridische aspecten in het samenspel tussen mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers in de zorg Webinar Grenzen verleggen: wettelijke en juridische aspecten in het samenspel tussen mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers in de zorg Cecil Scholten en Anita Peters 5 april 2016 Wat mogen mantelzorgers

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam. Voornaam. Geboortedatum. Geslacht Man Vrouw. Telefoon (van de hotelgast) GSM (van de hotelgast) Adres (van de hotelgast)

PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam. Voornaam. Geboortedatum. Geslacht Man Vrouw. Telefoon (van de hotelgast) GSM (van de hotelgast) Adres (van de hotelgast) Beste hotelgast/ouder(s)/voogd, Om snel en juist te kunnen ingrijpen bij een eventueel probleem, vragen wij om deze infofiche zorgvuldig in te vullen. Om te vermijden dat foutieve info in omloop blijft,

Nadere informatie

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Visie op vrijwilligerswerk Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Zij maken de maatschappelijke betrokkenheid van SKO-Maasdal zichtbaar en

Nadere informatie

Zonnebloem afdeling Gouda West. Aanmeldformulier vakantie gast

Zonnebloem afdeling Gouda West. Aanmeldformulier vakantie gast Zonnebloem afdeling Gouda West Aanmeldformulier vakantie gast Aanmelding vakantie met de Zonnebloem afdeling Gouda West naar Bergeijk op 14 september tot 20 september 2019 Personalia Voornaam: Voorletters:

Nadere informatie

Zorgoverleg in het kader van de Geïntegreerde Diensten voor Thuisverzorging

Zorgoverleg in het kader van de Geïntegreerde Diensten voor Thuisverzorging Zorgoverleg in het kader van de Geïntegreerde Diensten voor Thuisverzorging Deze handleiding geeft u info over de noodzakelijke voorwaarden voor de opmaak van een GDT-zorgplan voor een patiënt met verminderde

Nadere informatie

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL MZ, niv.3

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL MZ, niv.3 HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL MZ, niv.3 Kerntaak 1: Opstellen van een begeleidingsplan Werkproces 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende,

Nadere informatie

Beleidsstuk Pagina 1 van 5

Beleidsstuk Pagina 1 van 5 Beleidsstuk Pagina 1 van 5 Documenteigenaar : HMT Bekrachtigd : RvB Laatste evaluatie: Maart 27 Evaluatiecyclus: 3 jaar 1. DOEL Het vastleggen van beleid omtrent familieparticipatie. 2. DEFINITIE HMT WGBo

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama Zorgleveringsovereenkomst Stichting Kalorama Versie: 7 maart 2016 Datum vaststelling door bestuurder Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ondergetekenden komen overeen etc. 4 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Grenzen verkennen. in het samenspel tussen informele en formele zorg. datum door. 16 juni 2017 Cecil Scholten

Grenzen verkennen. in het samenspel tussen informele en formele zorg. datum door. 16 juni 2017 Cecil Scholten Grenzen verkennen in het samenspel tussen informele en formele zorg datum door 16 juni 2017 Cecil Scholten Kennismaking Wat is jouw ervaring met mantelzorg en/of vrijwilligerswerk in de zorg? Hoeveel procent

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Inschrijfformulier Vakantieganger

Inschrijfformulier Vakantieganger Inschrijfformulier Vakantieganger 1 Secretariaat Mensen voor Mensen Duinrooshof 53 1964 PB Heemskerk Tel.: 06-42475630 E-mail: info@mensenvoormensen.nl Website: www.mensenvoormensen.nl ABN-AMRO nr. 41.66.03.459

Nadere informatie

Bij deze cliënten is niet of in geringe mate sprake van gedragsproblematiek en psychiatrische problematiek.

Bij deze cliënten is niet of in geringe mate sprake van gedragsproblematiek en psychiatrische problematiek. en VG Wonen met begeleiding en verzorging (VG03) De volwassen cliënten functioneren sociaal beperkt zelfstandig. De cliënten wordt een veilige en vertrouwde leef- en werkwoonomgeving geboden. Het tijdsbesef

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG VERPLEEGHUIS EN KLEINSCHALIG WONEN

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG VERPLEEGHUIS EN KLEINSCHALIG WONEN OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG VERPLEEGHUIS EN KLEINSCHALIG WONEN Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie

Printdatum: Pagina 1 van 5

Printdatum: Pagina 1 van 5 B1-K1-W1 Ondersteunt bij het voeren van de regie bij wonen en huishouden - 23187 - B1-K1-W1 Bedverzorging - 23187 - B1-K1-W1 Methodisch werken - 23187 - B1-K1-W1 Schoonmaken - 23187 - B1-K1-W1 Verzorgen

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Helpende plus. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0905

Keuzedeel mbo. Helpende plus. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0905 Keuzedeel mbo Helpende plus gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0905 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Op: 04-12-2017

Nadere informatie

Notitie. Protocol Medicatiegebruik leerlingen Yulius Onderwijs Versie: 1.0 Datum: 18 juli 2018

Notitie. Protocol Medicatiegebruik leerlingen Yulius Onderwijs Versie: 1.0 Datum: 18 juli 2018 Notitie Protocol Medicatiegebruik leerlingen Yulius Onderwijs Versie: 1.0 Datum: 18 juli 2018 Contact Directie Onderwijs T 088-4056401 directie.onderwijs@yulius.nl Inleiding Yulius Onderwijs biedt onderwijs

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Aanmeldformulier Gasten Johanniter Vakantieweken 2016

Aanmeldformulier Gasten Johanniter Vakantieweken 2016 Aanmeldformulier Gasten Johanniter Vakantieweken 2016 Administratieve gedeelte Onderstaande informatie hebben wij nodig om uw vakantie zo goed mogelijk te organiseren. Persoonlijke gegevens Voorletters

Nadere informatie

Deskundigheidsniveau medewerkers

Deskundigheidsniveau medewerkers Deskundigheidsniveau medewerkers Zorgtaken per deskundigheidsniveau Inleiding Dit document beschrijft de aard van de zorg die helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen bieden in zorgsituaties variërend

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling SWOM

Meldcode bij signalen van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling SWOM Meldcode bij signalen van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling SWOM Inhoud Inleiding...2 Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, toe te passen door de medewerkers van SWOM....4

Nadere informatie

Beleidsnotitie vrijwilligerswerk SGL

Beleidsnotitie vrijwilligerswerk SGL Beleidsnotitie: Proceseigenaar: Vrijwilligerswerk SGL manager HRM Datum 1 juni 2013 vaststelling: Evaluatiedatum: Juni 2014 Revisienr: 1 Doel: De organisatie heeft beleid voor de inzet, begeleiding en

Nadere informatie

Inschrijfformulier 2019

Inschrijfformulier 2019 Inschrijfformulier 2019 Naam: Duidelijke foto van jezelf Vakantie (geef je voorkeur aan met een 1 of 2) Tsjechië Praag Frankrijk Disneyland Parijs België Blankenberge, Brugge en Gent Macedonië Ohrid Duitsland

Nadere informatie

ZORGLEEFPLAN ACTIEKAART Indicatie AWBZ:

ZORGLEEFPLAN ACTIEKAART Indicatie AWBZ: ZORGLEEFPLAN ACTIEKAART Nummer: Wonen en leven De actiekaart is onderdeel van het zorgleefplan. Hierop kunnen tussentijdse wijzigingen worden aangebracht door de eerstverantwoordelijke zorgverlener. Het

Nadere informatie

1 Handelswijzen en formulieren bij ziekte & medisch handelen

1 Handelswijzen en formulieren bij ziekte & medisch handelen 1 Handelswijzen en formulieren bij ziekte & medisch handelen 1.1 Protocol- medicijnverstrekking op school Met school wordt bedoeld: teamleden van de school, inclusief directeur. Met ouders wordt bedoeld:

Nadere informatie

Centrum voor Thuisbeademing Maastricht

Centrum voor Thuisbeademing Maastricht Cursus Zorgvaardigheden Centrum voor Thuisbeademing Maastricht Cursusinformatie Inhoud van de scholing Voorbereidingsopdracht Programma van de scholing Thuistoets Praktijkleeropdrachten Certificaat Verrijkingsliteratuur

Nadere informatie

Protocol medisch handelen op scholen (DEF VERSIE 11-9-2015)

Protocol medisch handelen op scholen (DEF VERSIE 11-9-2015) Protocol medisch handelen op scholen (DEF VERSIE 11-9-2015) Inhoud Soorten medische handelingen op school 3 Het kind wordt ziek op school 4 Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4 Opbergen van medicijnen

Nadere informatie

Herfst. Opdrachtrelatie: de praktijk een handleiding voor mondhygiënisten en tandartsen

Herfst. Opdrachtrelatie: de praktijk een handleiding voor mondhygiënisten en tandartsen Herfst 09 Opdrachtrelatie: de praktijk een handleiding voor mondhygiënisten en tandartsen Opdrachtrelatie voorbehouden handelingen: de praktijk Voorbehouden handelingen in opdracht Mondhygiënisten kunnen,

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door de zorgbemiddelaar

Nadere informatie

Toetsingskader Toezicht op netwerken in de zorg thuis

Toetsingskader Toezicht op netwerken in de zorg thuis Toetsingskader Toezicht op netwerken in de zorg thuis Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hanteert dit kader voor toetsing van netwerken van professionals die zorg bieden aan kwetsbare

Nadere informatie

Betrokken mantelzorger(s) en/of sociaal netwerk

Betrokken mantelzorger(s) en/of sociaal netwerk Betrokken mantelzorger(s) en/of sociaal netwerk Bronnen: Toolkit familieparticipatie, Poster goed verbonden, juridische aspecten van informele zorg, invoormantelzorg en exptertisecentrum mantelzorg Twee

Nadere informatie

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4 HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4 Kerntaak 1: Opstellen van een begeleidingsplan Werkproces 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende,

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER voor SGK vakanties 2018

INSCHRIJFFORMULIER voor SGK vakanties 2018 SGK Wijndaelerduin 27, 2554 BX DEN HAAG tel. 070-325 00 05 e-mail: reizen@sportbelangsgk.nl INSCHRIJFFORMULIER voor SGK vakanties 2018 PASFOTO (als u al een foto heeft ingeleverd is een foto niet nodig.)

Nadere informatie

Protocol. Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen. Structuur deel

Protocol. Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen. Structuur deel Protocol Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen Structuur deel Primair proces Datum vaststelling Versie 1.0 06 november 2013 Datum herijking Voorgaande versies Verantwoording Uitwerken met Advies van

Nadere informatie

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. Algemene Gegevens Gegevens klant Naam Geboortedatum BSN Klantnummer Zijn er kinderen aanwezig? Gegevens aanbieder Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam ondersteuner Contactgegevens

Nadere informatie

PROCEDUREBESCHRIJVING VOORBEHOUDEN en RISICOVOLLE MEDISCHE HANDELINGEN voor de EMILIUSSCHOOL.

PROCEDUREBESCHRIJVING VOORBEHOUDEN en RISICOVOLLE MEDISCHE HANDELINGEN voor de EMILIUSSCHOOL. PROCEDUREBESCHRIJVING VOORBEHOUDEN en RISICOVOLLE MEDISCHE HANDELINGEN voor de EMILIUSSCHOOL. In het kader van het leveren van kwalitatief verantwoorde zorg aan onze leerlingen is het noodzakelijk om de

Nadere informatie

*** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK ***

*** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK *** Titel: *** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK *** Document code: 5.38 Soort document: Protocol Vrijwilligersbeleid Aantal pagina s: 7 Aantal bijlagen: 2 Status: Vastgesteld Actie: Vervang

Nadere informatie

Inschrijfformulier reizen 2018

Inschrijfformulier reizen 2018 Inschrijfformulier reizen 2018 Naam: Ik ga mee naar: Griekenland Kos Nederland - Texel Portugal Algarve Duitsland Moezel en Rijn Spanje Ibiza Nederland - Valkenburg Nederland Gelderland Luxemburg - Clervaux

Nadere informatie

Ik wil me inschrijven voor: Van t/m

Ik wil me inschrijven voor: Van t/m Secretariaat Mensen voor Mensen Duinrooshof 53 1964PB Heemskerk Tel.: 06-42475630 E-Mail: MvMvakanties@gmail.com Website: www.mensenvoormensen.nl NL 56 RABO 0314090479 INSCHRIJFFORMULIER VAKANTIEGANGER

Nadere informatie

Samenwerken: eerste suggesties

Samenwerken: eerste suggesties is een project van Vilans i.s.m. MOVISIE, V&VN, Agora, ActiZ en VGN. Samenwerken: eerste suggesties We bieden een eerste overzicht van diverse suggesties en ideeën om de samenwerking tussen vrijwilligers

Nadere informatie

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING Versie september 2013 Deze overeenkomst

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Helpende plus. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0905

Keuzedeel mbo. Helpende plus. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0905 Keuzedeel mbo Helpende plus gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0905 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Op: 04-12-2017

Nadere informatie

voor kinderen MoVra47 versie 1.5

voor kinderen MoVra47 versie 1.5 voor kinderen MoVra47 versie 1.5 MoVra47 voor kinderen Versie 1.5 E movra.info@vumc.nl W http:/tinyurl.com/mobques Afdeling Revalidatiegeneeskunde VU medisch centrum Amsterdam Deze vragenlijst gaat over

Nadere informatie

Uitkomsten Test Medicatieveiligheid

Uitkomsten Test Medicatieveiligheid Uitkomsten Test Medicatieveiligheid Looptijd: 10 mei 2016 tot 6 juli 2016 Aantal respondenten: 8.092 De test was gericht op zorgmedewerkers in de intramurale ouderenzorg Hieronder worden per vraag de antwoordpercentages

Nadere informatie

Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen M.M. Oosterbaan Oktober 2013 1 Inhoudsopgave: 0. Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 1. Het kind wordt ziek op school 2. Het verstrekken

Nadere informatie

Functiebeschrijving begeleider A

Functiebeschrijving begeleider A Functiebeschrijving begeleider A 1. Doel van de functie De begeleider A regisseert en coördineert de zorg en begeleiding van de toegewezen cliënten en biedt begeleiding bij wonen, werken en welzijn aan

Nadere informatie

Overeenkomst: Uitgiftedatum: Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Overeenkomst: Uitgiftedatum: Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Overeenkomst: Zorg- en dienstverleningsovereenkomst Wlz Uitgiftedatum: 4 april 2017 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: 2 mei 2017 Evaluatiedatum: 2 mei 2018 Pagina 1

Nadere informatie

Duidelijk en in blokletters invullen a.u.b.

Duidelijk en in blokletters invullen a.u.b. Secretariaat Mensen voor Mensen Duinrooshof 53 1964PB Heemskerk Tel.: 06-42475630 E-mail: info@mensenvoormensen.nl Website: www.mensenvoormensen.nl ABN-AMRO nr. 41.66.03.459 te Beverwijk Inschrijfformulier

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

Visie op zelfredzaamheid Wijkverpleging

Visie op zelfredzaamheid Wijkverpleging Visie op zelfredzaamheid Wijkverpleging 1 Inleiding Dit document gaat over het implementeren van de zelfredzaamheid in de wijk. TMZ heeft een visie op zelfredzaamheid gevormd die gebaseerd is op de wet

Nadere informatie

Logo. Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging

Logo. Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Logo Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Versie maart 2014 Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Pag. 2 v. 9 De R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden,

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementsysteem Signaleringslijst grensoverschrijdend gedrag en signaleringsplan

Kwaliteitsmanagementsysteem Signaleringslijst grensoverschrijdend gedrag en signaleringsplan KD-40 14-05-2012 Pagina 1 van 9 Datum vaststelling : 14-05-2012 Eigenaar : Orthopedagoog Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Definitie grensoverschrijdend gedrag

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

Protocol medicijnen op school

Protocol medicijnen op school 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding over medicijnverstrekking 2. Het kind wordt ziek op school 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4. Wettelijke regels 5. Aansprakelijkheid Bijlagen: 1. Verklaring toestemming

Nadere informatie

Kerntaak B1-K1: Voert dienstverlenende werkzaamheden uit

Kerntaak B1-K1: Voert dienstverlenende werkzaamheden uit Kerntaak B1-K1: Voert dienstverlenende werkzaamheden uit Werkproces B1-K1-W1: Bereidt werkzaamheden voor en stemt af De beroepsbeoefenaar ontvangt werkopdrachten en instructies van de leidinggevende en/of

Nadere informatie

Privacy Reglement & Patiënt Registratie

Privacy Reglement & Patiënt Registratie Pagina 1 van 5 Document historie Goedgekeurd door de ALV inclusief lay-out 1. De cliënt dient vóór de aanvang van de behandeling te worden geïnformeerd over: a. het tarief b. de manier van declareren c.

Nadere informatie

Eisen mbo-certificaat. Ondersteuning thuis

Eisen mbo-certificaat. Ondersteuning thuis Eisen mbo-certificaat Ondersteuning thuis Code Het mbo-certificaat is verbonden aan beroepsgerichte onderdelen van de kwalificatie: Helpende Zorg en Welzijn 25498 Bijlage bij het kwalificatiedossier: Dienstverlening

Nadere informatie

Functiebeschrijving verzorgende IG (FWG 35) A. Plaats in de organisatie

Functiebeschrijving verzorgende IG (FWG 35) A. Plaats in de organisatie Functiebeschrijving verzorgende IG (FWG 35) A. Plaats in de organisatie Plaats in de organisatie De verzorgende IG is werkzaam ten behoeve van de cliënten van Zorggroep Hof en Hiem. Zorg en begeleiding

Nadere informatie

ALGEMENE MODULE LEVERINGSVOORWAARDEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

ALGEMENE MODULE LEVERINGSVOORWAARDEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ALGEMENE MODULE LEVERINGSVOORWAARDEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING INHOUD 1 ONDERSTEUNINGSPLAN 2 PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY 3 UW VERPLICHTINGEN 4 BETALINGSVOORWAARDEN 5 INFORMATIEVERSTREKKING 6 EINDE

Nadere informatie

Aan ouder(s)/verzorger(s) Betreft: Epilepsie en schoolzwemmen. Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Aan ouder(s)/verzorger(s) Betreft: Epilepsie en schoolzwemmen. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Aan ouder(s)/verzorger(s) Betreft: Epilepsie en schoolzwemmen Geachte ouder(s)/verzorger(s), Omdat wij het belangrijk vinden dat (indien mogelijk) kinderen leren zwemmen, vindt er op onze school elke week

Nadere informatie

Richtlijn Reanimatie. Richtlijn Reanimatie, De Lichtenvoorde, verpleegkundig adviseur, oktober 2012 1

Richtlijn Reanimatie. Richtlijn Reanimatie, De Lichtenvoorde, verpleegkundig adviseur, oktober 2012 1 Richtlijn Reanimatie Inleiding Binnen De Lichtenvoorde leven met enige regelmaat vragen met betrekking tot het reanimeren van cliënten: heeft De Lichtenvoorde beleid ten aanzien van reanimatie, wie mag

Nadere informatie

Intakeformulier kinderdagverblijf

Intakeformulier kinderdagverblijf Intakeformulier kinderdagverblijf Datum intakegesprek:..- -20. ( van 1 tot 4 jaar) Algemene gegevens ouder(s)/verzorger(s) en kind Gegevens kind Achternaam Voornamen Roepnaam Geboortedatum Gegevens ouders(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door de zorgbemiddelaar

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 9b. Informatie voor bewoners en familie

Zorgarrangement ZZP 9b. Informatie voor bewoners en familie Zorgarrangement ZZP 9b Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)... 5 4. Welzijn (begeleiding

Nadere informatie

Protocol medisch handelen. Beekdal Lyceum

Protocol medisch handelen. Beekdal Lyceum Protocol medisch handelen Beekdal Lyceum november 2013 Inleiding 3 1. De leerling wordt ziek op school 4 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4 3. Medische handelingen 5 Bijlagen: 1. Toestemmingsformulier

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG KORT DURENDE OPNAME WOONZORGCENTRA

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG KORT DURENDE OPNAME WOONZORGCENTRA OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG KORT DURENDE OPNAME WOONZORGCENTRA Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie

Inschrijfformulier voor gasten (2016)

Inschrijfformulier voor gasten (2016) Inschrijfformulier voor gasten (2016) Als je mee wilt met een reis van Handicamp Outdoor, kun je het inschrijfformulier invullen. Hierin kun je aangeven met welke reizen je mee zou willen gaan. We vragen

Nadere informatie

,QIRUPDWLHYRRULQVWHOOLQJHQ

,QIRUPDWLHYRRULQVWHOOLQJHQ ,QIRUPDWLHYRRULQVWHOOLQJHQ,QOHLGLQJ Chronische beademing wordt vaak toegepast bij mensen met een progressieve spierziekte of neuromusculaire ziekte, een borstkasafwijking, sommige longziekten en diverse

Nadere informatie

Stichting Buurtservicepunt RSIN KvK

Stichting Buurtservicepunt RSIN KvK Kwaliteitscriteria voor spreekuurwerk De samenwerking tussen de cliëntadviseurs van de stichting Buurtservicepunt wordt benadrukt door onderstaande gezamenlijke uitgangspunten. De criteria bevorderen meer

Nadere informatie

Voor mantelzorgers en vrijwilligers

Voor mantelzorgers en vrijwilligers Voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2014 VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 3 In drie bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Inschrijfformulier reizen 2019

Inschrijfformulier reizen 2019 Inschrijfformulier reizen 2019 Naam: Plak hier een duidelijke foto van jezelf Vakantie (geef je voorkeur aan met een 1 en 2) Tsjechië Praag Frankrijk Disneyland Parijs België Blankenberge, Brugge en Gent

Nadere informatie

Kwaliteit bij de Amarant Groep. Jaarrapport Goede samenwerking

Kwaliteit bij de Amarant Groep. Jaarrapport Goede samenwerking Jaarrapport 2017 Welzijn en geluk voor alle cliënten, daar gaan we voor. Goede samenwerking Kwaliteit bij de Amarant Groep Verslag van het jaarrapport van 2017 voor zorg die valt onder de Wet langdurige

Nadere informatie

ASVZ heeft afgesproken goede zorg te willen leveren. Deze zorg kan goed of soms minder goed zijn. Dit noemen we de kwaliteit van de zorg.

ASVZ heeft afgesproken goede zorg te willen leveren. Deze zorg kan goed of soms minder goed zijn. Dit noemen we de kwaliteit van de zorg. Kwaliteit bij ASVZ Kwaliteit bij ASVZ. Gewoon leven, dat willen we allemaal. Maar soms heb je daar hulp bij nodig. ASVZ wil hier graag bij helpen. Door bijvoorbeeld goed naar jou te luisteren probeert

Nadere informatie

OMEGA-Vragenlijst empowerment

OMEGA-Vragenlijst empowerment OMEGA-Vragenlijst empowerment Inhoud Deze vragenlijst behandelt een aantal belangrijke levensdomeinen die gebaseerd zijn op de ontwikkelingstaken van Marcoen (2007). Er is een onderverdeling gemaakt in

Nadere informatie

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen.

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. Beste cursist, Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. U heeft bijgaand de handleiding voor de cursist en die voor de PB (PraktijkBegeleider) digitaal ontvangen.

Nadere informatie

Zelfevaluatie 2015 op zorgaspecten Leger des Heils Wijkverpleging

Zelfevaluatie 2015 op zorgaspecten Leger des Heils Wijkverpleging Zelfevaluatie 2015 op zorgaspecten Leger des Heils Wijkverpleging Inleiding In april 2015 heeft het Leger des Heils in de VV&T sector ( wijkverpleging ) een zelfevaluatie uitgevoerd op de zes meest risicovolle

Nadere informatie

Er is een duidelijk verschil in taken van de peuterspeelzaalleidster en die van de vrijwilliger.

Er is een duidelijk verschil in taken van de peuterspeelzaalleidster en die van de vrijwilliger. Vrijwilligersbeleid Stichting Peuterspeelzaal Lotje Vastgesteld door het bestuur d.d.: 10 januari 2013 Goedgekeurd door oudercommissie d.d. 31 januari 2013 Inleiding op het vrijwilligersbeleid Veel van

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Inleiding op het vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid. Inleiding op het vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Inleiding op het vrijwilligersbeleid Veel van de in het verleden gemaakte en ontstane afspraken met vrijwilligers werden als vanzelfsprekend beschouwd en als zodanig nageleefd. De Stichting

Nadere informatie

Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Zorgovereenkomst Zorghotel De Keijzer onderdeel locatie De Weidevogelhof Stichting Zorginstellingen Zijn onderstaande verplichte onderdelen ingevuld? ingangsdatum bij punt 1, pag. 2 plaats en datum ondertekening,

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Persoonlijke gegevens Geslacht Man Vrouw Achternaam + voorletters Geboortedatum Valys pasnummer Burgerservicenummer (BSN)

AANVRAAGFORMULIER. Persoonlijke gegevens Geslacht Man Vrouw Achternaam + voorletters Geboortedatum Valys pasnummer Burgerservicenummer (BSN) Geachte heer, mevrouw, Voor een aanvraag voor HPKB dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen: 1. Het aanvraagformulier dient u volledig in te vullen. Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren voorzien

Nadere informatie