Aardrijkskunde hoofdstuk 3 Klimaat en landschapszones 1. Oriëntatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aardrijkskunde hoofdstuk 3 Klimaat en landschapszones 1. Oriëntatie"

Transcriptie

1 Aardrijkskunde hoofdstuk 3 Klimaat en landschapszones 1. Oriëntatie 3 vragen: 1. Hoe wordt de energie van de zon door lucht en water over de aarde verspreid? De zon is leverancier van energie. De verschillen in instraling van de zon brengen luchten zeestromingen op gang > zorgen voor een betere verdeling van energie op aarde. 2. Waarom zijn er op aarde duidelijke verschillen in klimaat en landschap? Klimaatfactoren: warmte, koelte, neerslag, droogte, wind, zonneschijn en temperatuur. Temperatuur en neerslag hebben invloed op de plantengroei en daarmee op het landschap. Verschillen tussen klimaatgebieden vormen de basis voor een ordening in een aantal landschapszones die het leven van mensen op een eigen manier beïnvloeden. 3. Waarom vinden we in veel gebieden op aarde vormen van landdegradatie? Door menselijk handelen staan landschappen onder druk. Bij klimaat met hevige neerslag kan bij veel reliëf bodemerosie bevorderd worden. Bij een warm klimaat met droge maanden is gevaar voor verdroging, bosbranden en zout worden van de bodem. 2. De zon als motor van het klimaatsysteem 2.1 Weer en klimaat Weer = de toestand van de atmosfeer of dampkring zoals deze op een bepaalde plaats op een bepaald moment aanwezig is Klimaat = Patroon in het weer over een langere periode meestal 30 jaar Er wordt vooral gelet op verloop van temperatuur, neerslag en wind. 2.2 Wie verwarmt onze luchtlaag: de zon of de aarde? De inkomende straling van de zon De zon is de motor van het aardse klimaatsysteem. Deze stuurt veel kortgolvige straling naar de aarde. Deze kan je gedeeltelijk zien als zonlicht. 1. De ozonlaag zorgt voor absorptie van bijvoorbeeld schadelijke utraviolette straling. Zo n 20% straling komt niet door de atmosfeer heen 2. 25% wordt gereflecteerd door wolken en allerlei vaste deeltjes teruggekaatst naar de ruimte. Ook de aarde zelf zorgt voor reflectie, vooral bij een lage invalshoek en een lichte kleur aardoppervlak 5% 3. 50% van de straling wordt geabsorbeerd door het aardoppervlak > opwarming van het aardoppervlak De uitgaande straling van de aarde Door langgolvige straling die je als warmte ervaart. De atmosfeer absorbeert 90% hiervan en verwarmd hierdoor Gassen als waterdamp (H2O), kooldioxide (CO2) en methaan (CH4) spelen een rol Broeikaseffect = opwarming van de atmosfeer. De atmosfeer laat kortgolvige straling van de zon goed door, maar houdt langgolvige straling door absorptie vast. We hebben een natuurlijk broeikaseffect wat voor een leefbare temperatuur op aarde zorgt. Mensen zorgen voor een versterkt broeikaseffect doordat er bij verbrandingsprocessen veel broeikasgassen in de lucht worden gebracht. 2.3 De energiehuishouding van de aarde

2 Stralingsbalans = Het saldo van alle inkomende en uitgaande straling op een bepaalde plaats (stralingsoverschot / stralingstekort) Verschillen in stralingsdichtheid op aarde De invalshoek bepaalt de stralingsdichtheid = hoeveelheid zonnestraling per oppervlakte-eenheid Lage breedten: Hele jaar hoge stralingsdichtheid Hoge breedten: Gemiddeld duidelijk lager Stralingsoverschot en stralingstekort Door transport van warmte is er een streven naar evenwicht in de energiebalans van de aarde. Transport van warmte: zeestromen, kringloop van water en de luchtbewegingen op aarde. 2.4 De zonkracht en ozon Hoe meer zon, hoe meer utraviolette (uv-) straling, wat schadelijk is voor ons Ozonlaag filtert de lucht en geeft dus bescherming De ozon absorbeert de uvstraling en zet het om in warmte. Bepalend voor de hoogte van zonkracht zijn: 1. De hoogte van de zon Hoe hoger, hoe meer; sterkst tussen en De bewolkingsgraad 3. De hoogteligging Hoe hoger op een berg, hoe meer; reflectie van sneeuw maakt het nog meer 2.5 Aantasting van de ozonlaag De ozonlaag is boven de aarde niet overal even dik en varieert met de seizoenen. Dikte wordt bepaalt door - Hoeveelheid zonlicht die ozon aanmaakt - Aanvoer of afvoer van ozon via luchtstromingen - (Bij de polen) in de winter hogere druk: ozonaanmaak wordt beperkt door de kou. - (Bij de polen) in het voorjaar verzwakt de hoge druk en komt er wat verwarming door de zon > lucht met ozon kan weer toestromen / ozon kan weer gemaakt worden. - Mensen brengen chloor in de lucht wat zorgt voor aantasting van de ozonlaag 1 jan Montreal Protocol. Milieuverdrag dat het gebruik van ozonafbrekend stoffen verbiedt. 3. Water als energietransporteur 3.1 Energietransport door zeestromen De geleding van het zeewater: bovenstromen en onderstromen Oceanische circulatie wordt gestuurd door het vaste windsysteem in de tropen en de ligging van de continenten. Warme zeestromen : van tropen naar de polen Koude zeestromen : van poolgebieden naar tropen Thermohaline stromingen: de boven- en onderstromen. Thermo: temperatuur, haline: zoutgehalte 1. De verhitting door zon leidt in zeewater tot verschillen in temperatuur > verwarmd zeewater zet uit en wordt minder dicht > bovenlaag licht warm met vooral in de tropen veel energie. Onderlaag is koud en zwaar en heeft een grotere dichtheid

3 2. Het zoutgehalte beïnvloed de dichtheid van het water. Hoe hoger, hoe zwaarder en dichter. Verdamping, verdunning en vorming van zee-ijs zorgen voor zout. Toestroming van zoet rivierwater of smeltwater van ijs leidt tot een lager zoutgehalte. Circulatiecellen en afzinkgebieden Afzinkgebieden zorgen voor verbinding van boven- en onderstromen en zo ook voor circulatie. Ze fungeren hierbij als een soort diepwaterpomp. Afzinkgebieden Golfstroom voor klimaat in West Europa: Ten noorden van IJsland, en de Labradorzee. Het warme water is afgekoeld door de koudere luchtstromen erboven > kouder en zwaarder. / In de zomer veel verdamping aan oostkust Noord-Amerika > meer zout Afzinkgebieden op hoge breedten: handhaving van huidig klimaat op aarde. Garanderen een toestroom van warm zeewater uit de tropen. Blokkering van de werking van de diepwaterpomp zal de verdeling van warmte op aarde verstoren. 3.2 Energietransport door de hydrologische kringloop Hydrologische kringloop = de kringloop van water Kringloop heeft 2 belangrijke kenmerken: 1. Het is een stroming tussen reservoirs Vaak sprake van continue stroming van water van het ene reservoir bv rivieren en grondwater naar een ander reservoir bv de zee 2. Het is een stroming tussen toestanden (waterdamp, water, ijs) Bij overgangen tussen water, waterdamp en ijs is er sprake van opslag of vrijkomen van energie. Zorgt dus voor stromingen van energie. Verdampen van water: energie wordt in de waterdamp in de lucht opgeslagen Condensatie: energie komt vrij 3.3 Een grote buffervoorraad warmte in de zee Door het grote oppervlak worden in het water van de oceanen en zeeën enorme hoeveelheden zonnestraling opgeslagen: buffervoorraden voor de lucht. Zomer: land warmt sneller op dan zee. Zee zorgt voor verkoelende wind Winter: zee is warmer omdat land snel afkoelt. Zee heeft verzachtende invloed op temperatuur van land. Landen met een zeeklimaat liggen dicht bij zee. Hebben zachte winters en niet te hete zomers. Landen met een landklimaat (continentaal klimaat) liggen verder van zee. Hebben hetere zomers en koudere winters. 4. Lucht als energietransporteur 4.1 Het ontstaan van luchtdrukverschijnselen Verschillen in opwarming van lucht en luchtdruk zorgt voor een verschil in temperatuur. Lucht stroomt van een hogeluchtdrukgebied naar een lageluchtdrukgebied. ZIE BRON 30 BLZ 26

4 4.2 Drie circulatiecellen per halfrond De wet van Buys Ballot = Met de wind in de rug (dus bezien vanaf een hogedrukgebied) ondervindt en wind op het noordelijk halfrond een afwijking naar recht en op het zuidelijk halfrond naar links. De luchtcirculatie kent op elk halfrond 3 circulatiecellen. 1. De Hadleycel (tussen 0º en 35º breedte) - Sterk ontwikkeld - Stijgt bij de evenaar op door intensieve verhitting > - Wind beweegt richting noordpool maar buigt af naar rechts tot 35º > - Lucht daalt en stroomt terug naar de evenaar 2. De Polaire cel (tussen 60º en 90º breedte) - Zwak ontwikkeld - Gedomineerd door zware koude lucht aan het aardoppervlak - Stroomt van de pool hoge druk gebied weg - Richting evenaar maar buigt af naar rechts tot 60º > - Lucht stijgt en stroomt terug naar de pool 3. De Ferrelcel (tussen 35º en 60º breedte) - Gedomineerd door westenwind aan het aardoppervlak - Warme lucht uit de subtropen komt in botsing 60º met koude lucht vanaf poolgebieden - Warme lucht stijgt boven koude uit - Door opstijging van lucht is er meestal sprake van lage druk frontale depressie rond 60º 4.3 De eigenschappen van hoge- en lagedrukgebieden Door verschillen tussen zee en land is er vaak sprake van kernen van een lage of hoge druk 1. Kernen van lage luchtdruk - Stijgen van lucht oorzaak: opwarmen of botsen van luchtsoorten - Wordt versterkt door convergentie bij lage druk gebied - Stijgende lucht lage druk gebied koelt af > condensatie > wolken en neerslag - Corioluskracht zorgt dat luchtcirculatie een draaiende beweging tegen de klok in maakt op het noordelijk halfrond bij lage druk cyclonale beweging 2. Kernen van een hoge luchtdruk - Dalen van lucht - Wordt versterkt door divergentie aan het aardoppervlak bij hoge druk - Corioluskracht zorgt dat luchtcirculatie een draaiende beweging met de klok mee maakt op het noordelijk halfrond bij hoge druk anticyclonale beweging - Wolkloos en droogte 4.4 De luchtcirculatie op lage breedten - Tropen gebied tussen keerkringen: warmte en overvloedige neerslag > weelderige plantengroei - Subtropen 23,5º-35º breedte: permanente droogte > woestijnen Hebben samenhang door de Hadleycel die de gebieden met stijgende - en de gebieden met dalende lucht met elkaar verbindt. ZIE BRON 34 BLZ 29

5 1. Lage druk in de tropen (ITZC) - Intertropische convergentiezone (ITCZ) : zone rond de evenaar waar de instraling van de zon het hoogst is dus sterk stijgende luchtbewegingen, neerslag en wolkenmassa s - Lucht van de Hadleycellen stijgt hier op - Verschuift in samenhang met het verplaatsen van de loodrechte zonnestand met de seizoenen - Boven land sterkere verschuiving omdat deze sneller opwarmt 2. Hoge druk in de subtropen - Gestegen lucht in tropen stroomt hoog in de atmosfeer naar hogere breedten > daalt in subtropen dalende lucht, hoge luchtdruk, droogte - Hoge druk verschuift mee met de ITCZ 3. Passaten - Passaat = constante wind aan het aardoppervlak die van het subtropisch hogedrukgebied naar de ITCZ waait om de stijgende lucht te compenseren - Ontstaat uit dalende lucht bij de subtropen gaat ook richting de gematigde breedten - Wet van Buys Ballot is hier ook van toepassing 4. Moessons (+ verschuiving ITCZ) - Land heeft in de zomer lage druk extreme hitte en in winter hoge druk extreme afkoeling Hierdoor maakt de passaat een omkering ieder halfjaar. - Lage druk heeft een natte moesson - Hoge druk heeft droge moesson - Wind kan omkeren doordat het over de evenaar heen gaat 4.5 De luchtcirculatie in de gematigde breedten Als de koude lucht van de polen botst met de warme lucht van de subtropen dringt de koude lucht onder de warme waardoor deze gaat stijgen, waardoor een depressie ontstaat een speciaal soort lage druk gebied met een wolkenbanden die rondom het lagedrukgebied draaien en veel neerslag. 4.6 El Niño 1. Bij een normale luchtdruksituatie - Hoge druk subtropen laten stabiele passaatwinden naar de evenaar waaien - Passaten waaien westwaarts en transporteren warme bovenlaag van zee mee - In het westelijk deel bij de oceaan bij Indonesië, Nieuw-Guinea en de Filipijnen hebben we het warmste zeewater hierdoor > Lage druk - In het oostelijk deel Peru en Ecuador wordt het water aangevuld met omhoogkomend koud water. Veel voedingsstoffen > veel plankton > veel vis 2. Bij een El Niño-situatie - Totale luchtdrukverschil is geringer - Kracht van de passaten vermindert > omkering windrichting boven Grote Oceaan - Het oostelijke deel krijgt door de westenwind het warmste zeewater en lage druk > minder vis / hevige regens overstromingen - In het westelijke gedeelte is de lage druk verzwakt > droogteperioden bosbranden - Kan om de 2 tot 7 jaar voorkomen 5. De klimaatgebieden op aarde

6 5.1 Klimaatindeling De indeling van klimaten in klimaatgebieden met bepaalde kenmerken is belangrijk. Temperatuurgrenzen boomsoorten of landbouwgewassen, of omvang van neerslag en verdamping, of de nabijheid van zee worden vaak gebruikt als kenmerk. Ook geografische factoren geografische breedte, ligging t.o.v. zee, gebergtes hebben een grote invloed op het verloop van klimaatgrenzen. Er zijn geleidelijke overgangen tussen de klimaatgebieden. 5.2 De klimaatgebieden van Köppen Bij de klimaatindeling van Köppen wordt er naar de verschillen in plantengroei gekeken. Elke plant heeft zijn eisen wat klimaat en vocht betreft. Je hebt - Tropisch regenwoud - Savanne - Woestijn - Steppe - Gematigd loofwoud - Naaldwoud - Toendra Köppen karakteriseert elk gebied door ze te koppelen aan 3 kenmerken: 1. De gemiddelde temperatuur (warmste en de koudste maand) 2. De gemiddelde neerslag 3. Het seizoen waarin de neerslag valt De letters 1. De hoofdletters A t/m E A - Tropische regenklimaten > Gekoppeld aan gemiddelde temperatuur B - Droge klimaten > Gekoppeld aan droogte C - Maritieme klimaten van de gematigde zone > Gemiddelde temperatuur D - Continentale klimaten > Gemiddelde temperatuur E - Polaire klimaten > Gemiddelde temperatuur 2. De kleine letters f, s en w A, C en D kunnen deze letters krijgen f - feucht, neerslag in alle jaargetijden s - sommertrocken, droge zomer w - wintertrocken, droge winten Klimaat A Tropische regenklimaten B Droge klimaten C Gematigde maritieme klimaten D Continentale klimaten E Polaire klimaten Eisen aan temperatuur of neerslag - Temperatuur in de koudste maand boven 18 graden (ong. de palmgrens) - Jaarlijks overtreft de verdampinscapaciteit de neerslag - Temperatuur in de koudste maand tussen 18 en -3 graden - Temperatuur in de warmste maand boven de 10 graden - Temperatuur in de koudste maand lager dan -3 graden - Temperatuur in de warmste maand boven de 10 graden - Temperatuur van de warmste maand beneden 10 graden (ong. de boomgrens)

7 5.3 Klimaten verklaren Bij temperatuur spelen de geografische breedte, de afstand tot zee en de hoogteligging een rol. Bij neerslag spelen de ligging en eventuele verplaatsing van de lagedrukgebieden (neerslag) of hogedrukgebieden (droogte) tussen zomer en winter een rol. 1. Het Af-klimaat (tropisch regenwoudklimaat) - Hoge temperatuur (A) - Hele jaar neerslag (f) > lage druk - Lage druk door invloed van ITCZ 2. Het Aw-klimaat (savanne klimaat) - Droge winter, natte zomer (w) - Winter heeft hoge druk, zomer lage - Lage druk komt door dat dit gebied bij de ITCZ ligt - Winter schuift de ITCZ naar het andere halfrond > het subtropisch hogedrukgebied (H) schuift mee > droogte 3. Het BW-klimaat (woestijnklimaat) - Permanente droogte (verdamping overtreft neerslag) - Droogte komt door subtropisch hogedrukgebied (H) 3. Het BS-klimaat (steppeklimaat) - Droogte door subtropisch hogedrukgebied (H) - In zomer of winter meestal wat invloed van lage druk > plantengroei van steppegrassen 4. Het Cs-klimaat (mediterraan klimaat) - Droge zomer, natte winter (s) - Droogte door subtropisch hogedrukgebied (H) - In de winter verschuift H met de ITCZ naar lagere breedten - Westenwinden zorgen voor depressies met neerslag 6. Landschapszones en klimaat 6.1 Het landschap: samenwerking van geofactoren Het landschap is in ieder gebied anders Planten, kleur bodem, diersoorten, manier van inrichting, reliëf en steensoorten Landschap = de waarneembare samenhang van een gebied zoals deze ontstaan is door de samenwerking van de geofactoren: - Gesteente en reliëf - Klimaat en lucht - Bodem - Water - Vegetatie (plantengroei) - Mens en dier De combinatie van geofactoren maakt een landschap uniek. Er is een rangorde in de invloed van geofactoren op elkaar in een landschap. ZIE BRON 48 BLZ 43

8 Het klimaat heeft de hoogste positie in de rangorde. Een klimaatverandering werkt door op alle geofactoren. De mens neemt een aparte positie in. Hij beïnvloedt vaak andere factoren. 6.2 De landschapszones op aarde Landschapzones zijn grote gebieden die de breedtezones volgen en die een eenheid vormen qua klimaat, plantengroei, bodem en water. Van evenaar naar pool: - Tropische zone - Aride en semi-aride zone (gewoon droog en halfdroog) - Subtropische zone - Gematigde zone - Boreale zone - Polaire zone De mate van welvaart en de stand van techniek bepaalt hoe de mensen in de landschapszones kunnen omgaan met de natuurlijke processen. Landschapzones worden vooral gekarakteriseerd door de natuurlijke plantengroei. Er zijn geleidelijke overgangen tussen de landschapszones. Landschapszone Klimaat Natuurlijke plantengroei Polaire zone ET, EF Toendra, permafrost Boreale zone koud gematigde zone Df, Dw Naaldbos, permafrost Gematigde zone koel gematigde zone Cf, Df Zomergroen loofbos Subtropische zone warm gematigde zone Cs Altijd groene mediterrane vegetatie Aride en semi-aride zone BW, BS Woestijn, grassteppe Tropische zone Af, Aw Tropische regenwoud, moessonbos, savanne 6.3 Water en plantengroei Transpiratie en oppervlakteverdamping Het klimaat heeft invloed op de watervoorziening van planten. Water met voedingsstoffen worden opgenomen via de wortels van een plant. Het water transporteert de voedingsstoffen door de plant en verdampt via de huidmondjes uit de bladeren = transpiratie Tijdens het groeiseizoen transpireren planten gemiddeld 400 mm water. De watervoorraad moet wel telkens bij worden gevuld. De omvang wordt bepaald door de neerslag. De temperatuur heeft invloed op de verdamping van het neerslagwater op het oppervlak van de bodem op de bladeren van planten: oppervlakteverdamping. Wat na aftrek van de oppervlakteverdamping overblijft (nuttige neerslag) kan de grond in dringen en worden gebruikt voor opname en transpiratie van planten. In de zomer is het vaak zo dat planten kunnen blijven groeien door de buffervoorraad water van de voorgaande natte perioden. Vocht voorraad op? > Beregening of irrigatie is de enige oplossing voor aanvulling

9 ZIE BRON 50 EN 52 OP BLZ 45 Vochtbalans van de bodem Een vochtbalans van de bodem geeft een overzicht van de vochtsituatie in een bodem. De hoogte en het verloop van de neerslag en verdamping bepalen of er tijdens perioden sprake is van een vochttekort of -overschot. VOORBEELD? ZIE BRON 53 BLZ De landschapzones in het geologische verleden Klimaatverandering zal de plantengroei en de andere factoren veranderen. Het meest duidelijke voorbeeld is het verschuiven van de landschapszones tijden een ijstijd (glaciaal) in het Pleistoceen. Nederlandse julitemperatuur onder 10 graden, Polen hadden forse groei van ijskappen en opschuiving van de koude klimaten en landschapzones naar de gematigde breedten. West Europa had de huidige omstandigheden in de polaire landschappen. Zeer koud en zeer droog. Na de ijstijd kwam in het Pleistoceen altijd een interglaciaal of een tussenijstijd. Alles werd weer wat warmer en natter. Het huidige geologische tijdvak, Holoceen, kun je aanmerken als een interglaciaal. 7. Landschapszones en de mens 7.1 Landdegradatie en hazard management Iedere landschapszone kan last hebben van landdegradatie = alle veranderingen in het landschap die het vermogen van bodem en grond om gezond voedsel, gewassen, zoet water, brandhout te produceren verminderen. Natuurramp of milieuramp Indien landdegradatie op grote schaal plaatsvindt en er sprake is van veel economische schade en/of een groot aantal slachtoffers, spreken we van een ramp. Natuurramp - Werking van het natuurlijk milieu - Bijvoorbeeld aardbeving of overstroming - Veel natuurrampen treden vrij plotseling op Milieuramp - Menselijk handelen brengt schade aan natuurlijk milieu (water, lucht, bodem) - Bijvoorbeeld milieuverontreiniging leidt vaak sluipenderwijs tot schade: bijv optreden van zure regen door de uitstoot van zwavel bij de verbranding van fossiele brandstoffen > bossterfte Hazardmanagement De gevoeligheid voor landdegradatie verschilt per landschapszone. Factoren zijn vooral het klimaat met veel of weinig neerslag, en wat voor reliëf er is. Technische maatregelen kunnen de schade beperken. Met hazardmanagement wordt het risico van landdegradatie ingeschat en geprobeerd het gevaar de beheersen. Factoren die de omvang van de schade door landdegradatie bepalen: 1. De omvang (intensiteit) en reikwijdte van de oorzaak bijv een overstroming 2. De kwetsbaarheid van de samenleving bevolkingsdichtheid, -spreiding, waarde van gebouwen 3. De voorbereiding van de samenleving. Belangrijk. De perceptie/beleving van het risico bepaalt of er wel of niet een goede voorbereiding is. Belangrijk is de herhalingsperiode (frequentie) waarbij een mogelijke ramp optreedt bijv vulkaanuitbarsting

10 4. Concrete maatregelen van de overheid, het bedrijfsleven en de burgers kunnen de omvang van de schade beperken 7.2 Landdegradatie in de aride en semi-aride landschapszone Iedere landschapszone heeft zijn eigen zwakke plekken die tot landdegradatie kunnen leiden. Bijv. in de aride en semi-aride zone is er veel bodemerosie door beperkte aanwezigheid van water en plantengroei. Bij een krachtige wind is winderosie een normaal verschijnsel. Grote druppels neerslag zorgen ervoor dat gronddeeltjes weggebombardeerd en door waterstroompjes meegenomen worden. Verwoestijning = een ernstige vorm van landdegradatie. 1. Het kan steeds minder plantenmassa produceren door natuurlijke planten of gewassen. 2. Je krijgt steeds meer eigenschappen van een woestijn schaarse plantengroei, geen humus, groot verschil dag- nachttemperatuur, veel wind- en watererosie In steppegebieden aan de randen van woestijnen is er gevaar voor verwoestijning, door het droger wordend klimaat. Het kan ook door de mens komen bevolkingsgroei > meer brandhout en voedsel nodig Overbeweiding zorgt ervoor dat de plantengroei verdwijnt en kan niet herstellen zonder langdurig afzien. Gevaar voor verwoestijning - In steppegebieden aan de randen van woestijnen. De neerslag kan lang uitblijven wat zorgen voor een droger klimaat - Bevolkingsgroei. Daardoor is er meer behoefte aan voedsel en brandhout - Groei van de veestapel > overbeweiding. > Plantengroei verdwijnt - Uitbreiding van akkers voor teelt van voedergewassen in voor landbouw risicovol gebied. Bodemuitputting kan een gevolg zijn Er zijn plannen om een groene muur te maken in het Sabelgebied om het vergroten van woestijnen te voorkomen. Door het aanplanten van deze boszone wil men het uitbreiden van de woestijn tegengaan. De muur moet de winderosie verminderen en bevorderen dat neerslag de grond in dringt door de wortels van de bomen. Verzilting = Te zoutte bodem voor plantengroei. Meestal gevolg van irrigatielandbouw. In klimaten met watertekort in de zomer wordt er gezorgd voor extra irrigatie dmv grondwater of water uit rivieren en stuwmeren dat wordt opgepompt en gebruikt kan worden. Oases = laaggelegen gebieden waar in vergelijking veel water voorkomt. Er zijn ook rivieroases. Hierbij wordt meestal landbouw gevormd. Irrigatielandbouw - Water met veel zouten wordt via sloten en kanalen naar akkers gevoerd - Het water verdampt > de zouten blijven in de bodem achter > vormt witte korst - Hoge concentratie zout = verzilting - Afvoer van zouten kan door toevoeren van spoelwater Bij afvoer bij een hoge grondwaterstand wordt drainage gebruikt. Hierbij stroomt het drainagewater met zouten weer terug naar de kanalen of de hoofdrivier.

11 7.3 Landdegradatie in de subtropische en gematigde landschapszone Voor de mens is het fijn om hier te wonen. Daardoor komt de landdegradatie ook door mensen. - Ontbossing van hellingen ten behoeve van landbouw of toerisme > bodemerosie en aardverschuivingen. Als de bovengrond uit erosiegevoelig materiaal zoals löss bestaat kan de afstroming van water over de oppervlakte hebben geleid tot geulerosie Dit zijn diepe geulen die landbouw niet mogelijk maken. Vooral in de subtropische zone is er gevaar. De neerslag valt vaak in hevige buien die het optreden van aardverschuivingen bevorderen. - Irrigatielandbouw zorgt in de subtropische zone voor verzilting. Het intensieve watergebruik kan leiden tot daling van het grondwater en verdroging. 7.4 Landdegradatie in de boreale en polaire landschapszone Permafrost, een natuurlijk verschijnsel Permafrost = bodem en ondergrond die tot op grote diepte permanent bevroren is in de polaire zone. De dikte neemt in de richting van de polen toe. In de boreale zone is permafrost minder diep, meer onderbroken en voor een deel restant uit de laatste ijstijd. Er staan naaldbomen op. Boven de permafrostlaag ligt een actieve opdooilaag zomer ontdooit, winter bevriest Het smeltwater kan niet wegzakken > ontstaan ontoegankelijke moerasvlakten. Bouwen is alleen mogelijk met een techniek met betonnen of stalen palen. Versterking van dooi door een warmer klimaat Door het versterkte broeikaseffect wordt het huidige klimaat steeds warmer. De opdooi van permafrost wordt hierdoor versterkt. > nieuw moerasland > bouwwerken en pijpleidingen verzakken. Afvoerkarakter van rivieren zal ook veranderen. Bij de rivieren in Canada, Europees Rusland en Siberië is er in de winter een geringe afvoer en in de zomer een piek met vaak overstromingen. Een warmer wordend klimaat zal het afsmeltproces van sneeuw en ijs versnellen en vervroegen. 7.5 De landschapszones in de toekomst De landschapszones schuiven, door het warmer wordend klimaat op aarde, op naar de polen. De kans op landdegradatie neemt toe door het versterken van droogte of neerslag. Om landdegradatie tegen te gaan is duurzaam landgebruik een doeltreffende oplossing. Er moet gestreefd worden naar een evenwicht tussen de mogelijkheden van het landschap en de benutting door de mens.

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Klimaat en landschapszones op aarde

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Klimaat en landschapszones op aarde Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Klimaat en landschapszones op aarde Samenvatting door een scholier 1974 woorden 19 juni 2011 7,3 68 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Wereldwijs Hoofdstuk

Nadere informatie

-Land-waterverdeling. Land warmt sneller op dan water, maar koelt ook sneller af.

-Land-waterverdeling. Land warmt sneller op dan water, maar koelt ook sneller af. Samenvatting door J. 1848 woorden 15 maart 2015 8,3 3 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Wereldwijs SAMENVATTING AARDRIJKSKUNDE H1: Het weer is de toestand van de atmosfeer of dampkring, zoals

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 : KLIMAAT EN LANDSCHAPSZONES

HOOFDSTUK 3 : KLIMAAT EN LANDSCHAPSZONES HOOFDSTUK 3 : KLIMAAT EN LANDSCHAPSZONES 1.ORIËNTATIE Drie vragen staan in dit hoofdstuk centraal: 1. Hoe wordt de energie van de zon door lucht en water over de aarde verspreid? 2. Waarom zijn er o paarde

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Systeem aarde: hoofdstuk 1

Samenvatting Aardrijkskunde Systeem aarde: hoofdstuk 1 Samenvatting Aardrijkskunde Systeem aarde: hoofdstuk 1 Samenvatting door M. 3131 woorden 24 oktober 2011 6,6 23 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Wereldwijs Paragraaf 1 De zon als motor van het

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde H.2 tot paragraaf 8

Samenvatting Aardrijkskunde H.2 tot paragraaf 8 Samenvatting Aardrijkskunde H.2 tot paragraaf 8 Samenvatting door Anouk 747 woorden 19 januari 2018 6,3 7 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand H.2 Klimaat 1 De stralingsbalans van de aarde

Nadere informatie

Soms moet de lucht omhoog omdat er een gebergte ligt. Ook dan koelt de lucht af. Er ontstaan wolken en neerslag. Dit is stuwingsregen.

Soms moet de lucht omhoog omdat er een gebergte ligt. Ook dan koelt de lucht af. Er ontstaan wolken en neerslag. Dit is stuwingsregen. Samenvatting door een scholier 1790 woorden 1 juni 2016 7,9 13 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand samenvatting Aardrijkskunde hoofdstuk 2: KLIMATEN 2.1 Klimaten Waardoor is het niet

Nadere informatie

AARDE 1 HAVO ANTWOORDENBOEK HOOFDSTUK 6 KLIMAAT EN LANDSCHAPSZONES

AARDE 1 HAVO ANTWOORDENBOEK HOOFDSTUK 6 KLIMAAT EN LANDSCHAPSZONES HOOFDSTUK 6 Paragraaf 1 Oriëntatie 1 a Hoe lager de geografische breedte is, hoe meer zonnestraling het aardoppervlak ontvangt. b Het woestijngebied van de Sahara en Arabië. Het is hier overwegend onbewolkt,

Nadere informatie

Aardrijkskunde voor de tweede fase LEERKATERN HAVO. Aarde

Aardrijkskunde voor de tweede fase LEERKATERN HAVO. Aarde Aardrijkskunde voor de tweede fase LEERKATERN HAVO Aarde Aardrijkskunde voor de tweede fase LEERKATERN HAVO Auteurs: Wout Lentjes Hans Palings Theo Savelkouls Maarten Terlingen Peter Teune Brigitte Weidema

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting door M. 965 woorden 21 juni 2014 4,9 5 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand 2 Mediterraan klimaat en landschap. Middellandse Zeeklimaat:

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting door een scholier 122 woorden 17 juni 2016 6, 75 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Humboldt Samenvatting aardrijkskunde H2 2.1 Het weer: beschrijft

Nadere informatie

Hoe komen de verschillende klimaten op Aarde tot stand?

Hoe komen de verschillende klimaten op Aarde tot stand? Klimaat Wat is klimaat? Klimaat is de gemiddelde toestand van het weer over een langere periode op een bepaalde plaats. Veel meteorologische instituten hanteren een periode van 30 jaar voor de berekening

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde 4.1 t/m 4.6

Samenvatting Aardrijkskunde 4.1 t/m 4.6 Samenvatting Aardrijkskunde 4.1 t/m 4.6 Samenvatting door een scholier 1392 woorden 15 januari 2014 5,9 5 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Wereldwijs AARDRIJKSKUNDE PW 4.1 T/M 4.6 H 4 1 *Reliëfkaart:

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 AARDE Klimaat en landschap

Hoofdstuk 2 AARDE Klimaat en landschap Hoofdstuk 2 AARDE Klimaat en landschap Feitjes over de aarde: 1. De aarde is een bol met een scheve aardas 2. graadnet paralellen = breedtecirkels bijv. evenaar max. 90 graden meridianen = lengtecirkels

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Landschapszones

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Landschapszones Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Landschapszones Samenvatting door M. 900 woorden 6 december 2015 7,1 13 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde SAMENVATTING AARDRIJKSKUNDE HOOFDSTUK 2 VWO 6 LANDSCHAPSZONES

Nadere informatie

Klimaat is een beschrijving van het weer zoals het zich meestal ergens voordoet, maar ben je bijvoorbeeld in Spanje kan het ook best regenen.

Klimaat is een beschrijving van het weer zoals het zich meestal ergens voordoet, maar ben je bijvoorbeeld in Spanje kan het ook best regenen. Samenvatting door Annique 1350 woorden 16 mei 2015 7,3 333 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Klimaten Paragraaf 2.2 Weer en klimaat Klimaat is een beschrijving van het weer zoals het

Nadere informatie

Aardrijkskunde samenvatting H2: Klimaat: is een beschrijving van het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar.

Aardrijkskunde samenvatting H2: Klimaat: is een beschrijving van het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar. Samenvatting door S. 1016 woorden 28 februari 2016 6,2 47 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Aardrijkskunde samenvatting H2: Nadeel tropische klimaten: het vocht, en de insecten/ziektes.

Nadere informatie

Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat

Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat Antwoorden Samengesteld door: visign@hetnet.nl Datum: dinsdag 31 januari 2017 Tijd: 11:02 Samenstelling: Geowijzer Vraag: 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15,

Nadere informatie

Klimaten Verschillende klimaten - Tropisch klimaat - Droog klimaat - Gematigd klimaat - Landklimaat - Poolklimaat - Mediterraan klimaat - Subtropisch klimaat https://schooltv.nl/video/klimaatzones-van-de-wereld-waarom-zijn-er-verschillende-klimaatzones/

Nadere informatie

Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat

Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat Vragen Samengesteld door: visign@hetnet.nl Datum: 31-1-2017 Tijd: 11:02 Samenstelling: Geowijzer Vraag: 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

Nadere informatie

AARDE 1 VWO ANTWOORDENBOEK HOOFDSTUK 3 KLIMAAT EN LANDSCHAPSZONES

AARDE 1 VWO ANTWOORDENBOEK HOOFDSTUK 3 KLIMAAT EN LANDSCHAPSZONES HOOFDSTUK 3 Paragraaf 1 Oriëntatie 1 a Hoe lager de geografische breedte is, hoe meer zonnestraling het aardoppervlak ontvangt. b Het woestijngebied van de Sahara en Arabië. Het is hier overwegend onbewolkt

Nadere informatie

7,5. Samenvatting door Anne 867 woorden 12 april keer beoordeeld. Aardrijkskunde. paragraaf 2. klimaten wereldwijd.

7,5. Samenvatting door Anne 867 woorden 12 april keer beoordeeld. Aardrijkskunde. paragraaf 2. klimaten wereldwijd. Samenvatting door Anne 867 woorden 12 april 2017 7,5 15 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand paragraaf 2 klimaten wereldwijd breedteligging: de afstand van een plaats tot de evenaar in

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk en

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk en Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1.1 1.2 en 4.1 4.2 Samenvatting door een scholier 1402 woorden 5 december 2017 7 21 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Humboldt Aardrijkskunde toetsweek 1

Nadere informatie

Wat is Meteorologie?

Wat is Meteorologie? Meteorologie Niek van Andel www.alweeronline.nl Wat is Meteorologie? Latijn: Meteorologia Grieks: Meteorologos metewros (hoog in de lucht) logos (leer van) Leer van iets, hoog in de lucht (abstract) 1

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Weer en Klimaat hoofdstuk 3

Samenvatting Aardrijkskunde Weer en Klimaat hoofdstuk 3 Samenvatting Aardrijkskunde Weer en Klimaat hoofdstuk 3 Samenvatting door Jordan 595 woorden 14 december 2017 5,5 2 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Hoofdstuk 3 Aardrijkskunde Weer en klimaat in de VS

Nadere informatie

2 Landschapszones op aarde SO 1

2 Landschapszones op aarde SO 1 Aardrijkskunde 1 havo/vwo 2 Landschapszones op aarde SO 1 Deze toets bestaat uit tien vragen: open vragen en meerkeuzevragen. Ook zijn er vragen waarbij de atlas (Grote Bosatlas, editie 54) nodig is. Bij

Nadere informatie

De inkomende straling (vanaf de zon) stellen we 100 eenheden we gaan nu bekijken hoe dit wordt gebruikt :

De inkomende straling (vanaf de zon) stellen we 100 eenheden we gaan nu bekijken hoe dit wordt gebruikt : Boekverslag door E-B-Svaneke 3445 woorden 29 maart 2014 7.5 52 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Aardrijkskunde HF 2: Klimaat 2: De energiebalans van de aarde De energiebalans De zon

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde H1 paragraaf 6t/m 14

Samenvatting Aardrijkskunde H1 paragraaf 6t/m 14 Samenvatting Aardrijkskunde H1 paragraaf 6t/m 14 Samenvatting door een scholier 1712 woorden 1 november 2008 7,2 27 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Begrippenlijst Ak Interglaciaal

Nadere informatie

De algemene luchtcirculatie

De algemene luchtcirculatie De algemene luchtcirculatie De Aarde wordt niet gelijkmatig opgewarmd door de Zon. Bij de polen is het het hele jaar beduidend kouder dan aan de evenaar. Er is dus een effect van de breedteligging op de

Nadere informatie

Aarde: De aarde als natuurlijk systeem; samenhangen en diversiteit

Aarde: De aarde als natuurlijk systeem; samenhangen en diversiteit Aarde: De aarde als natuurlijk systeem; Aardrijkskunde VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht domeinen CE Aardrijkskunde A1: Geografische benadering B1: Samenhang en verscheidenheid in de wereld C1: De aarde

Nadere informatie

1 Kun je aan planten zien wat je aan moet?

1 Kun je aan planten zien wat je aan moet? 1 Kun je aan planten zien wat je aan moet? Hoofdstuk 1 Les 1 Zoek het op Bij de evenaar staat de zon hoog. Het is er warm en daardoor verdampt het water. Die warme damp stijgt op en koelt af: dan gaat

Nadere informatie

Klimaatverandering en de landschapszones in het hooggebergte

Klimaatverandering en de landschapszones in het hooggebergte Plus Casequest 2 Klimaatverandering en de landschapszones in het hooggebergte 1/5 Inleiding Van de evenaar naar de polen vinden we aan het aardoppervlak een opeenvolging van landschapszones. Opeenvolgend

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Klimaatzones en landschappen

Samenvatting Aardrijkskunde Klimaatzones en landschappen Samenvatting Aardrijkskunde Klimaatzones en l Samenvatting door S. 2507 woorden 2 december 2012 4,9 34 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand 1. Een gebied van uitersten - Middellandse zeegebied

Nadere informatie

INDONESIË. Natuurlijke en landschappelijke kenmerken

INDONESIË. Natuurlijke en landschappelijke kenmerken INDONESIË Natuurlijke en landschappelijke kenmerken Structuur [1/2] De kandidaat kan gebiedskenmerken van een ontwikkelingsland beschrijven en analyseren. Het betreft: a. sociaal-geografische en fysisch-geografische

Nadere informatie

Samenvatting aardrijkskunde H9:

Samenvatting aardrijkskunde H9: Samenvatting aardrijkskunde H9: 1.Opbouw van de atmosfeer: opbouw atmosfeer of dampkring gebaseerd op temperatuursschommelingen. Hoogte atmosfeer Naam atmosfeerlaag Temp.-verloop verschijnsel 80-1000Km

Nadere informatie

Antwoorden 6 vwo 2 Landschapszones

Antwoorden 6 vwo 2 Landschapszones Antwoorden 6 vwo Landschapszones De schatkamer op aarde verdwijnt langzaam a Als het stroomgebied van de Amazonerivier. b 00 km breed en 00 km lang. c Een polair klimaat: het hooggebergteklimaat; een maritiem

Nadere informatie

Werkstuk Aardrijkskunde Broeikaseffect

Werkstuk Aardrijkskunde Broeikaseffect Werkstuk Aardrijkskunde Broeikaseffect Werkstuk door een scholier 1310 woorden 20 juni 2006 6,2 45 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Het Broeikaseffect Inhoudsopgave Inleiding 1.0 Wat is het broeikaseffect?

Nadere informatie

Het soort weer dat een land tijdens een lange periode heeft. Gebied in de wereld waar het klimaat overal hetzelfde is.

Het soort weer dat een land tijdens een lange periode heeft. Gebied in de wereld waar het klimaat overal hetzelfde is. Meander Samenvatting groep 6 Thema 4 Streken en klimaten Samenvatting Klimaatgebieden De aarde kun je verdelen in gebieden met verschillende klimaten. Nederland heeft een zeeklimaat. Dat is een gematigd

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Samenvatting door een scholier 2311 woorden 14 juni 2011 6,4 67 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Samenvatting Aardrijkskunde H1 2: energiebalans

Nadere informatie

Leren voor de biologietoets. Groep 8 Hoofdstuk 5

Leren voor de biologietoets. Groep 8 Hoofdstuk 5 Leren voor de biologietoets Groep 8 Hoofdstuk 5 Weer of geen weer 1 Het weerbericht Het weer kan in Nederland elke dag anders zijn. Daarom luisteren en kijken wij vaak naar weerberichten op de radio en

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 paragraaf 2 t/m 10

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 paragraaf 2 t/m 10 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 paragraaf 2 t/m 10 Samenvatting door Martijn 3223 woorden 29 december 2014 4,6 35 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand 2 Mediterraan klimaat en

Nadere informatie

2. Algemene circulatie

2. Algemene circulatie 2. Algemene circulatie 2.1 Inleiding De atmosfeer is voortdurend in beweging. Op het eerste gezicht lijkt dat bewegingspatroon een totale chaos, maar toch blijkt het te voldoen aan bepaalde regels. Beweging

Nadere informatie

- Een gele grote binnenzee, die slechts door een smalle opening bij Gibraltar verbonden is met de Atlantische Oceaan.

- Een gele grote binnenzee, die slechts door een smalle opening bij Gibraltar verbonden is met de Atlantische Oceaan. Samenvatting door K. 2237 woorden 17 november 2016 4,4 22 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Paragraaf 2 De Middellandse zee: - Een gele grote binnenzee, die slechts door een smalle

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting door Dylan 2503 woorden 13 april 2017 5,9 3 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Paragraaf 1 Paragraaf 2

Nadere informatie

Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde.

Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde. Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde. 1-Maak een begrippenlijst van de rood gedrukte begrippen. 2-Wat zijn de drie elementen van weer en klimaat?

Nadere informatie

Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde.

Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde. Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde. 1-Maak een begrippenlijst van de rood gedrukte begrippen. 2-Wat zijn de drie elementen van weer en klimaat?

Nadere informatie

20 keer beoordeeld 18 juni 2013

20 keer beoordeeld 18 juni 2013 5,7 Samenvatting door F. 1438 woorden 20 keer beoordeeld 18 juni 2013 Vak Aardrijkskunde Methode De Geo Aardrijkskunde, Hoofdstuk 3, Paragraaf 1, 2 en 3. India is een groot cultuurgebied met scherpe natuurlijke

Nadere informatie

Tentamen Inleiding Atmosfeer 3 mei 2016 UITWERKINGEN TENTAMEN INLEIDING ATMOSFEER. 3 mei 2016, 13:30-16:30 uur

Tentamen Inleiding Atmosfeer 3 mei 2016 UITWERKINGEN TENTAMEN INLEIDING ATMOSFEER. 3 mei 2016, 13:30-16:30 uur UITWERKINGEN TENTAMEN INLEIDING ATMOSFEER 3 mei 2016, 13:30-16:30 uur 2 a. Gebruik De barometrische hoogteformule: p(z) = p 0 e (gm dz R T) Punt A: 50 10 3 = 101 10 3 (9.81 28.96 z 831 273.15 e ) geeft

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Natuur en milieu

Samenvatting Aardrijkskunde Natuur en milieu Samenvatting Aardrijkskunde Natuur en milieu Samenvatting door een scholier 1889 woorden 17 mei 2004 3,9 34 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Natuur en Milieu Hst. 1 Het ontstaan van diversiteit De landschappelijke

Nadere informatie

4 Leven in een koud gebied

4 Leven in een koud gebied 4 Leven in een koud gebied 1 a Canada b/c W16 d 73 2 a Te koud: s zomers < 10º C b gebruik van sneeuwscooter en sleden kleding c te koud om voedsel te verbouwen 3a/4 W17 Toendra: wat, waar en waarom daar?

Nadere informatie

klimaatverandering en zeespiegelstijging Klimaatverandering en klimaatscenario s Achtergronden Prof Dr Bart van den Hurk

klimaatverandering en zeespiegelstijging Klimaatverandering en klimaatscenario s Achtergronden Prof Dr Bart van den Hurk Achtergronden Klimaatverandering en klimaatscenario s Prof Dr Bart van den Hurk Watis 06 hetmondiale klimaatprobleem? Klimaatverandering is van alle tijden Natuurlijke invloeden: Interne schommelingen

Nadere informatie

Bedreigingen. Broeikaseffect

Bedreigingen. Broeikaseffect Bedreigingen Vroeger gebeurde het nogal eens dat de zee een gat in de duinen sloeg en het land overspoelde. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer. De mensen hebben de duinen met behulp van helm goed vastgelegd

Nadere informatie

1. LESBEGIN. 2. Lesuitwerking De verschillende klimaten de Europese kaart situeren. LESDOELEN LEERINHOUD WERKVORMEN/ MEDIA/ORGANISATIE TIJD

1. LESBEGIN. 2. Lesuitwerking De verschillende klimaten de Europese kaart situeren. LESDOELEN LEERINHOUD WERKVORMEN/ MEDIA/ORGANISATIE TIJD 1. LESBEGIN 2. Lesuitwerking De verschillende klimaten de Europese kaart situeren. Onderwijsleergesprek 2 III. Factoren van weer en klimaat. 1. De temperatuur verschilt volgens het seizoen. - 21 juni staat

Nadere informatie

2. Noem 4 belanghebbenden die botsen met elkaar als je het hebt over stedelijke distributie.

2. Noem 4 belanghebbenden die botsen met elkaar als je het hebt over stedelijke distributie. Antwoorden door een scholier 3456 woorden 7 juni 2012 6,5 11 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde 1. Leg het begrip stedelijke distributie uit. 2. Noem 4 belanghebbenden die botsen met elkaar als je het

Nadere informatie

4vwo les1. 4vwo les1. Hoofdstuk 1 Extern systeem en klimaatzones Paragraaf 1 t/m 4

4vwo les1. 4vwo les1. Hoofdstuk 1 Extern systeem en klimaatzones Paragraaf 1 t/m 4 4vwo les1 4vwo les1 - Leerlingenlijst controleren - De onderwerpen dit jaar - De opzet van het boek en werkboek (o.a. BOX en CHECK IT OUT opdrachten) - Knipbladen - Werkoverzichten - intro hoofdstuk 1

Nadere informatie

economische mogelijkheden sociale omgeving ecologisch kapitaal verborgen kansen

economische mogelijkheden sociale omgeving ecologisch kapitaal verborgen kansen economische mogelijkheden sociale omgeving ecologisch kapitaal verborgen kansen REDD+ een campagne voor bewustwording van suriname over haar grootste kapitaal Wat is duurzaam gebruik van het bos: Duurzaam

Nadere informatie

Extra CaseQuest 1 Watergebruik in het Middellandse Zeegebied

Extra CaseQuest 1 Watergebruik in het Middellandse Zeegebied Extra CaseQuest 1 Watergebruik in het Middellandse Zeegebied 1/5 Inleiding Het Middellandse Zeegebied ligt in een landschapszone die vanwege zijn klimaat prettig is om te wonen of om er als toerist op

Nadere informatie

Les 5: Factoren van weer en klimaat

Les 5: Factoren van weer en klimaat Les 5: Factoren van weer en klimaat 1 De stand van de zon 1.1 seizoen Zoek de januari- en julitemperatuur van de volgende steden op. AW weerstation (plaats) temperatuur januari temperatuur juli Stockholm...

Nadere informatie

11. Weersituaties. 11.1 Inleiding. 11.2 Weertype

11. Weersituaties. 11.1 Inleiding. 11.2 Weertype 11. Weersituaties 11.1 Inleiding et weer wordt voor een belangrijk deel bepaald door de eigenschappen van de lucht die wordt aangevoerd. Nu eens zitten we in lucht die boven zee flink wat vocht heeft opgepikt;

Nadere informatie

Les bij klimaatverandering:

Les bij klimaatverandering: Les bij klimaatverandering: Lesdoelen: De leerlingen zijn aan het einde van de les meer te weet gekomen over het gevolg van de opwarming van de aarde. De leerlingen kunnen zich verplaatsen in kinderen

Nadere informatie

Klimaat in de 21 e eeuw

Klimaat in de 21 e eeuw Klimaat in de 21 e eeuw Hoe verandert ons klimaat? J. Bessembinder e.v.a. Opzet presentatie Wat is klimaat(verandering)? Waargenomen klimaatverandering Wat verwachten we wereldwijd en voor Nederland Mogelijke

Nadere informatie

H2: Europa, verenigd of versnipperd?

H2: Europa, verenigd of versnipperd? H2: Europa, verenigd of versnipperd? Klas 2 Geo Vragen 5 1. Europa is te herkennen aan een aantal natuurkenmerken. Noem er drie. 6 2. Het aantal inwoners verandert door natuurlijk bevolkingsgroei (geboorte

Nadere informatie

Tekst 49 De indeling van Köppen De gemiddelde toestand van het weer, berekend over een langere periode noem je het klimaat. Het

Tekst 49 De indeling van Köppen De gemiddelde toestand van het weer, berekend over een langere periode noem je het klimaat. Het Samenvatting door een scholier 2047 woorden 18 december 2004 4,9 36 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Hoofdstuk 1: Autonomie van de aarde DE DUNNE KORST Tekst 10 Ouderdom van de aarde Er zijn verschillende

Nadere informatie

6,5. Werkstuk door Een scholier 2067 woorden 31 maart keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Hoofdvraag en deelvragen

6,5. Werkstuk door Een scholier 2067 woorden 31 maart keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Hoofdvraag en deelvragen Werkstuk door Een scholier 2067 woorden 31 maart 2004 6,5 179 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Hoofdvraag en deelvragen Hoofdvraag: Wat is het gezicht van Noord-Europa als je kijkt naar natuurlijke factoren

Nadere informatie

Klimaatverandering Wat kunnen we verwachten?

Klimaatverandering Wat kunnen we verwachten? Klimaatverandering Wat kunnen we verwachten? Yorick de Wijs (KNMI) Veenendaal - 09 05 2019 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 1 Klimaatverandering Oorzaken en risico s wereldwijd Trends en

Nadere informatie

AKKademie Inagro 24 mei 2019

AKKademie Inagro 24 mei 2019 Site: geertnaessens.be Facebook: Geert Naessens Twitter: @GeertNaessens Youtube: https://www.youtube.com/c/geertnaessensweerma { AKKademie Inagro 24 mei 2019 Welkom Korte lezing vrijdag 24 mei 2019 Hoe

Nadere informatie

Praktische opdracht Aardrijkskunde Landschapszones

Praktische opdracht Aardrijkskunde Landschapszones Praktische opdracht Aardrijkskunde Landschap Praktische-opdracht door een scholier 2835 woorden 20 juli 2012 5,8 112 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inleiding De wereld. Heel veel natuurlijke elementen

Nadere informatie

Bodem & Klimaat. Op weg naar een klimaatbestendig bodembeheer

Bodem & Klimaat. Op weg naar een klimaatbestendig bodembeheer Bodem & Klimaat Op weg naar een klimaatbestendig bodembeheer Jaartemperaturen en warmterecords in De Bilt sinds het begin van de metingen in 1706 Klimaatverandering KNMI scenarios Zomerse dagen Co de Naam

Nadere informatie

Energiebalans = verschil instraling en uitstraling = weinig/geen verschil: dynamisch evenwicht.

Energiebalans = verschil instraling en uitstraling = weinig/geen verschil: dynamisch evenwicht. Hoofdstuk 1 Extern systeem en klimaatzones 2 De energiebalans van de aarde Zon belangrijkste energiebron van de aarde. 1. Instraling: Zonnestralen gaan door de atmosfeer. UV straling door ozon tegengehouden.

Nadere informatie

Van de regen in de drup

Van de regen in de drup Doelen Kerndoel 43: De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind. De leerlingen leren de waterkringloop. Kerndoel 47: De leerlingen leren de

Nadere informatie

Klimaat. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Klimaat. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur R.A. de Bock Laatst gewijzigd 02 June 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/71693 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

KNMI 06 klimaatscenario s

KNMI 06 klimaatscenario s KNMI 06 klimaatscenario s Hoe verandert ons klimaat? J. Bessembinder e.v.a. Opzet presentatie Wat is klimaat(verandering)? Het broeikaseffect Waargenomen klimaatverandering Klimaatscenario s Mogelijke

Nadere informatie

Weer en klimaat. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Weer en klimaat. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 16 December 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/87209 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

6,4. Werkstuk door een scholier 2086 woorden 22 juni keer beoordeeld. Aardrijkskunde

6,4. Werkstuk door een scholier 2086 woorden 22 juni keer beoordeeld. Aardrijkskunde Werkstuk door een scholier 2086 woorden 22 juni 2011 6,4 37 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inhoudsopgave Voorpagina Blz.1 Inhoud Blz.2 Inleiding Blz.3 Klimaatverandering Blz.4 Zeespiegelstijging Blz.5

Nadere informatie

Samenvatting ANW Hoofdstuk 7, Leven op aarde

Samenvatting ANW Hoofdstuk 7, Leven op aarde Samenvatting ANW Hoofdstuk 7, Leven op aarde Samenvatting door een scholier 1461 woorden 2 juni 2003 7,6 96 keer beoordeeld Vak Methode ANW Solar ANW Hoofdstuk 7 boekje 2 7.1 een leefbare planeet de aarde

Nadere informatie

KNMI 06 klimaatscenario s

KNMI 06 klimaatscenario s KNMI 06 klimaatscenario s Stof tot nadenken? Opzet presentatie Klimaatverandering en het (versterkte) broeikaseffect Waargenomen klimaatverandering De nieuwe KNMI-klimaatscenario s Mogelijke effecten 1

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde H2, paragraaf 1 t/m 3

Samenvatting Aardrijkskunde H2, paragraaf 1 t/m 3 Samenvatting Aardrijkskunde H2, paragraaf 1 t/m 3 Samenvatting door A. 1377 woorden 2 februari 2017 6,9 63 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Hoofdstuk 2 par. 1-3 wat moet je leren samenvatting

Nadere informatie

Inspectie Verkeer en Waterstaat

Inspectie Verkeer en Waterstaat Inspectie Verkeer en Waterstaat PPL voorbeeldexamen Meteorologie 1 Waarvan zijn zichtbare weersverschijnselen in de troposfeer voornamelijk het gevolg? A) Van subsidentie. B) Van luchtvervuiling. C) Van

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde De werking en het gebruik van het natuurlijk milieu (mens en milieu hoofdstuk 2)

Samenvatting Aardrijkskunde De werking en het gebruik van het natuurlijk milieu (mens en milieu hoofdstuk 2) Samenvatting Aardrijkskunde De werking en het gebruik van het natuurlijk milieu (mens en milieu hoofdstuk 2) Samenvatting door een scholier 1510 woorden 11 mei 2005 6,2 83 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde

Nadere informatie

Klimaatverandering en klimaatscenario s in Nederland

Klimaatverandering en klimaatscenario s in Nederland Page 1 of 6 Klimaatverandering en klimaatscenario s in Nederland Hoe voorspeld? Klimaatscenario's voor Nederland (samengevat) DOWNLOAD HIER DE WORD VERSIE In dit informatieblad wordt in het kort klimaatverandering

Nadere informatie

Wordt de klimaatsverandering veroorzaakt door de mens, of is het een natuurlijk proces?

Wordt de klimaatsverandering veroorzaakt door de mens, of is het een natuurlijk proces? Werkstuk door een scholier 1718 woorden 9 februari 2009 5,3 20 keer beoordeeld Vak ANW Inleiding. De aarde warmt op. Daarover gaat deze praktische eindopdracht van ANW. Dit verslag gaat over klimaatverandering.

Nadere informatie

3 havo 4 water, 2 t/m 4

3 havo 4 water, 2 t/m 4 3 havo 4 water, 2 t/m 4 Mozambique: soms te veel India: vaak te weinig De blauwe planeet: alles stroomt Welke kringloop heeft de meeste betekenis voor de mens en waarom? De lange kringloop (B) omdat deze

Nadere informatie

et broeikaseffect een nuttig maar door de mens ontregeld natuurlijk proces

et broeikaseffect een nuttig maar door de mens ontregeld natuurlijk proces H 2 et broeikaseffect een nuttig maar door de mens ontregeld natuurlijk proces Bij het ontstaan van de aarde, 4,6 miljard jaren geleden, was er geen atmosfeer. Enkele miljoenen jaren waren nodig voor de

Nadere informatie

VERANDEREN VAN KLIMAAT?

VERANDEREN VAN KLIMAAT? VERANDEREN VAN KLIMAAT? Tropisch klimaat, gematigd klimaat, klimaatopwarming, klimaatfactoren...misschien heb je al gehoord van deze uitdrukkingen. Maar weet je wat ze echt betekenen? Nova, wat bedoelen

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 en 3 (Actieve aarde)

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 en 3 (Actieve aarde) Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 en 3 (Actieve aarde) Samenvatting door een scholier 1641 woorden 7 december 2004 6 29 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Aardrijkskunde Actieve aarde Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vwo 2008-II

Eindexamen aardrijkskunde vwo 2008-II Actieve aarde Opgave 7 Opheffing van gesteenten en ertsen in het Scandinavisch Hoogland Gebruik de bronnen 10 en 11 van het bronnenboekje. In de derde afbeelding (afbeelding C) van bron 10 zijn de cijfers

Nadere informatie

Een zeer lage Rijnafvoer, nog geen problemen met de watervoorziening.

Een zeer lage Rijnafvoer, nog geen problemen met de watervoorziening. Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 2 mei 2011 Nummer 2011-04 Een zeer lage Rijnafvoer, nog geen problemen met de watervoorziening. Afgelopen

Nadere informatie

Werkblad:weersverwachtingen

Werkblad:weersverwachtingen Weersverwachtingen Radio, tv en internet geven elke dag de weersverwachting. Maar hoe maken weerdeskundigen deze verwachting, en kun je dat niet zelf ook? Je meet een aantal weergegevens en maakt zelf

Nadere informatie

HET BROEIKASSEFFECT / DE STRALINGSBALANS / OPWARMING AARDE

HET BROEIKASSEFFECT / DE STRALINGSBALANS / OPWARMING AARDE HET BROEIKASSEFFECT / DE STRALINGSBALANS / OPWARMING AARDE 1. De zon = bron van energie. Doc 1: ons zonnestelsel Opgepast: de planeten zijn op schaal getekend. De afstanden niet! Iedereen kent wel onze

Nadere informatie

Klimaatverandering. Opzet presentatie

Klimaatverandering. Opzet presentatie Klimaatverandering Mondiaal en in Nederland J. Bessembinder e.v.a. Opzet presentatie Wat is klimaat(verandering)? Het broeikaseffect Waargenomen klimaatverandering Wat verwachten we wereldwijd/in Europa

Nadere informatie

Werkblad Naut Thema 5: Weer en klimaat

Werkblad Naut Thema 5: Weer en klimaat Werkblad Naut Thema 5: Weer en klimaat 5.1 Wordt het warm vandaag Lees het verhaal Wat is het weer? Kijk naar de boom Kijk naar de muts en de wanten Wat denk jij? Is het koud? In de zomer is het warm In

Nadere informatie

Fysische modellen De Aarde zonder en met atmosfeer

Fysische modellen De Aarde zonder en met atmosfeer Fysische modellen De Aarde zonder en met atmosfeer J. Kortland Cdb, Universiteit Utrecht Inleiding Bij het ontwerpen van een computermodel van de broeikas Aarde maak je gebruik van fysische modellen. Deze

Nadere informatie

Een wadi is een rivier die slechts een deel van het jaar water bevat. Je kunt er gemakkelijk grondwater winnen.

Een wadi is een rivier die slechts een deel van het jaar water bevat. Je kunt er gemakkelijk grondwater winnen. Samenvatting door een scholier 912 woorden 19 december 2017 4.8 16 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Hoofdstuk 1: 1: het Midden-Oosten Droog Groot deel Midden-Oosten heeft steppeklimaat

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Aarde Hoofdstuk 2 paragraaf 1 t/m 5

Samenvatting Aardrijkskunde Aarde Hoofdstuk 2 paragraaf 1 t/m 5 Samenvatting Aardrijkskunde Aarde Hoofdstuk 2 paragraaf 1 t/m 5 Samenvatting door J. 2150 woorden 8 april 2015 7,9 3 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Wereldwijs Hoofdstuk 2: Een verandering in

Nadere informatie

Klimaatverandering. Opzet presentatie

Klimaatverandering. Opzet presentatie Klimaatverandering Welke extremen kunnen we in de toekomst verwachten? J. Bessembinder e.v.a. Opzet presentatie Wat is klimaat(verandering)? Het broeikaseffect Waargenomen klimaatverandering Klimaatscenario

Nadere informatie

Periode Aardrijkskunde 10 e klas. Klimatologie. Versie 2011-5

Periode Aardrijkskunde 10 e klas. Klimatologie. Versie 2011-5 Periode Aardrijkskunde 10 e klas Klimatologie Versie 2011-5 Fokko Hooijer Januari 2011 2 Inhoud Inleiding... 3 Praktische informatie... 3 Hoe word je beoordeeld?... 3 Wat moet je kennen en kunnen?... 4

Nadere informatie

Weer = de toestand van de atmosfeer. Deze kan snel veranderen. Dit bepaald bijv. je kledingkeuze.

Weer = de toestand van de atmosfeer. Deze kan snel veranderen. Dit bepaald bijv. je kledingkeuze. Samenvatting door Carlijn 3598 woorden 17 mei 2018 8,4 7 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Wereldwijs Hoofdstuk 7 Nederlands weer en klimaatverschillen P1 Weer en klimaat Weer = de toestand van

Nadere informatie

5,8. Samenvatting door een scholier 2061 woorden 23 oktober keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Buitenland - vmbo/t/havo klas 1 - Hoofdstuk 1

5,8. Samenvatting door een scholier 2061 woorden 23 oktober keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Buitenland - vmbo/t/havo klas 1 - Hoofdstuk 1 Samenvatting door een scholier 2061 woorden 23 oktober 2010 5,8 129 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Buitenland - vmbo/t/havo klas 1 - Hoofdstuk 1 1.2 Bevolkingsspreiding: de manier

Nadere informatie

De Geo; Weer en klimaat

De Geo; Weer en klimaat Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Sylvia Bol 10 January 2017 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/92529 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

5.6. Samenvatting door een scholier 1069 woorden 24 juni keer beoordeeld. Aardrijkskunde. 2.1 De aarde als systeem

5.6. Samenvatting door een scholier 1069 woorden 24 juni keer beoordeeld. Aardrijkskunde. 2.1 De aarde als systeem Samenvatting door een scholier 1069 woorden 24 juni 2016 5.6 2 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo 2.1 De aarde als systeem 4 sferen: - Atmosfeer: Dampkring, bestaande uit gassen Bestaat

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Water hoofdstuk 2

Samenvatting Aardrijkskunde Water hoofdstuk 2 Samenvatting Aardrijkskunde Water hoofdstuk Samenvatting door Jordan 93 woorden 14 december 017 6,1 18 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Samenvatting Aardrijkskunde Water Hoofdstuk 1 Rivieren in China

Nadere informatie