Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 en 3 (Actieve aarde)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 en 3 (Actieve aarde)"

Transcriptie

1 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 en 3 (Actieve aarde) Samenvatting door een scholier 1641 woorden 7 december keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Aardrijkskunde Actieve aarde Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van het leven 1. De evolutie 1.1 Soorten Lithosfeer aardkorst Hydrosfeer gedeelte van de aarde dat uit water bestaat Atmosfeer lucht Biodiversiteit (= variatie aan verschillende soorten levensvormen) tussen lithosfeer/hydrosfeer en atmosfeer (bron 2, blz. 38) 1.2 Natuurlijke selectie Evolutietheorie van Charles Darwin: Nieuwe soorten ontstaan door natuurlijk selectie: - aanpassing aan de omgeving - gericht op seksuele aantrekkelijkheid (pauw) 1.3 Het ontstaan van nieuwe soorten Nieuwe soorten kunne pas ontstaan wanneer een soort in verschillende van elkaar geïsoleerde groepen uiteenvalt (geen uitwisseling van genetisch materiaal mogelijk). Uiteindelijk nieuwe soorten door verschillende omstandigheden. 2. De geologische tijdschaal en gidsfossielen 2.1 De geologische tijdschaal Geologische tijdschaal (=indeling van de geschiedenis van de aarde in geologische tijdperken, gebaseerd op fossielen die in bepaalde gesteentelagen zijn gevonden) is sinds begin 20e eeuw gedateerd met behulp van radioactiviteit van vulkanische rotsformaties. Pagina 1 van 7

2 Er zijn vier hoofdperiodes: - Precambrium tijd voor het Cambrium - Paleozoïcum tijd van het oude leven - Mesozoïcum tijd van het middelste leven - Neozoïcum (Cenozoïcum) tijd van het nieuwste leven 2.2 Gidsfossielen Een fossiel (= restant van een organisme) moet snel bedekt worden met sedimenten anders vergaat het organisme totaal. Verschillende manieren ontstaan fossielen: - holle delen worden vervangen door kalk - celstructuren worden vervangen door mineralen (onder invloed van mineraalhoudend water) -> de detailstructuren blijven erg goed bewaard. - Originele materiaal bewaard gebleven - Voetafdrukken e.d. worden ook tot de fossielen gerekend Gidsfossiel (= fossiel dat kenmerkend is voor een bepaalde geologische periode of gesteentelaag) zijn erg belangrijk voor interpretatie van geologische lagen. 3. De spreiding van soorten over de aarde 3.1 De verspreiding van soorten Waarom komen bepaalde soorten op bepaalde plekken op aarde voor? - levensomstandigheden - manier van verspreiding - afstand die een soort kan afleggen - sommige soorten meer de neiging om zich te verplaatsen Verspreidingstactieken planten: - wind - darmen van dieren - vacht van dieren - water - actief wegschieten (door de plant) 3.2 Continentenverschuivingen Pangea (= één continent, aarde. Ongeveer 200 miljoen jaar geleden) - Laurasia - Gondwana Gescheiden door Tethys-oceaan. Deze oceaan was een grote barrière voor landorganisme want zij konden zich minder/niet verplaatsen. Pagina 2 van 7

3 3.3 De ijstijden In het Pleistoceen (2,5 miljoen tot jaar geleden) komen regelmatige afwisselingen tussen ijstijden en warme periodes voor. IJstijden beïnvloeden de spreiding van soorten door: - soorten zich moeten wegtrekken terwijl ze zonder een ijstijd waren gebleven - water in de ijskappen zorgt dat de zeespiegel daalt zodat er meer land ontstaat waardoor de landorganismes zich beter kunne verspreiden 3.4 De invloed van de mens Invloeden van de mens op verspreiding van de soorten: - terugdringen van soorten door jagen en het leefgebied beperken - introduceren van nieuwe soorten die daar van oorsprong niet voorkomen, vervlakking van de lokale levensgemeenschappen. 4. De ontwikkleing van het leven in de geschiedenis van de aarde 4.1 Belangrijke ontwikkelingen in de geschiedenis van het leven - Vier miljard jaar geleden: ontstaan van het leven miljoen jaar geleden: (Cambrium) weinig fossielen doordat de soorten geen hard skelet hadden. De soorten werden uitgebreid met trilobieten en schelpdieren. - In het Siluur ontstonden de eerste gewervelde dieren (vissen) ook ontstonden de planten. - In het Devoon ontstonden de eerste insecten en amfibieën (doordat er zuurstof werd geproduceerd (ontstaan ozonlaag) door de planten) ook ontstonden de eerste ammonieten (soort inktvissen) - In het Carboon ontstonden de moerassige tropische wouden. Aan het eind van het Carboon ontstonden de eerste reptielen (zoogdieren en dinosaurussen uit geëvolueerd) - Aan het einde van het Perm stierven veel soorten uit. - Mesozoïcum (Trias, Jura, Krijt) is het hoofdtijdperk van de dinosaurussen, de bloeiende plant kreeg de overhand op andere planten. In de zee leefde veel ammonieten (gidsfossielen) - Aan het einde van het Krijt gingen veel soorten dood (ammonieten en de dinosaurussen) - In het Neozoïcum (Tertiar, Kwartiar) breiden de zoogdieren en vogels zich uit. De grassen ontstonden, aan het eind van deze periode ontstond de mens. 4.2 Massaal uitsterven Vijf periodes uitsterven: - van Ordoviciom naar Siluur - van Devoon naar Carboon - van Perm naar Trias - van Trias naar Jura - van Krijt naar Tertiar Oorzaken van uitsterven dinosaurussen in de overgang van het Krijt naar Tertiar: Pagina 3 van 7

4 - toename vulkanische activiteit -> afkoeling aarde (stofdeeltjes in dampkring, minder warmte komt op de aarde) - meteorietinslag, want: o kleiresten met iridium gevonden, komt veel voor in meteorieten o op de grens (van Krijt en Tertiar) zijn glasbolletjes gevonden die alleen ontstaan bij extreem hoge druk bij de inslag (zodat het zand smelt) o in 1991 is er een krater ontdekt van 200 km in doorsnee Gevolgen van een deze meteorietinslag: - enorme explosie -> aardbeving - zonlicht werd tegengehouden (temperatuur daalt) - bosbranden - driekwart van het leven verdwenen Hoofdstuk 3 Klimaat 1. Het huidige wereldklimaat 1.1 De begrippen weer en klimaat Weer (= toestand van de onderste laag van de atmosfeer (= dampkring en op grotere hoogte ozon) op een bepaalde plaats en tijd) heeft grote invloed op het gedrag van mensen. In de Troposfeer (= onderste gedeelte van de atmosfeer) speelt zich het weer af. Het is onmogelijk om het weer verder dan twee weken van tevoren te voorspellen. Klimaat = gemiddelde toestand van het weer in een groot gebied over een lage periode (minimaal 30 jaar) 1.2 De mondiale airconditioning Om het klimaat te kunnen verklaren heb je nodig: - de stralings- of energiebalans, de verdeling van zonne-energie over de aarde is onregelmatig - de algemene luchtcirculatie, ontstaan hoge en lage drukgebieden, ontstaan van wind. ITC (intertropische convergentiezone) Corioliseffect door het draaien van de aarde om eigen as. Om het noordelijk halfrond gaat de wind naar rechtsom (met de rug naar het noorden) uit het hogedrukgebied en naar linksom het lagedrukgebied weer in. Op het zuidelijk halfrond gaat de wind naar linksom (met de rug naar het zuiden) het hogedrukgebied uit en rechtsom het lagedrukgebied weer in. Door de luchtcirculatie ontstaan hogedrukgebieden op 30 o noorder- en zuiderbreedte. Op 60 o noorderen zuiderbreedte ontstaan lagedrukgebieden en rond de polen ontstaan weer hogedrukgebieden (polaire zone). Waar een hogedrukgebied met een lagedrukgebied botst ontstaat een subpolaire lagedrukgebied. Pagina 4 van 7

5 1.3 Elk klimaat een eigen plek Stijgende lucht (lage druk) -> kouder -> minder waterdamp -> opstijging/afkoeling ontstaat condenstatie -> zware buien -> ontstaan tropische regenwouden. Hier heerst een tropisch regenklimaat: - tropisch regenwoudklimaat - savanneklimaat Bij dalende lucht (hoge druk) -> precies andersom -> door de zon -> droogte -> ontstaan warme/koude woestijnklimaten. Hier heerst en subtropische zone: - steppeklimaat (weinig begroeiing) - woestijnklimaat (geen begroeiing) Polaire zones: - toendraklimaat (struiken/planten) - poolklimaat (geen begroeiing) Tussen subtropische en polaire zone -> gematigde zone (= geen extreme verschillen tussen zomer- en wintertemperatuur, voldoende neerslag voor plantengroei) - zeeklimaat (= koele zomers en milde winters, relatief veel neerslag) o gematigd zeeklimaat o Middellands zeeklimaat (hogere temperatuur) - landklimaat (= warme zomers en koude winters, relatief weinig neerslag) Als subtropische lucht (warm) met polaire lucht (koud) botst ontstaat een lagedrukgebied -> depressie. Eerst warmtefront overtrekken, dan een wig van warme subtropische lucht, tenslotte het koude front met daarachter de koude polaire lucht. De lucht wordt gedwongen om op te stijgen en je krijgt regen. Op het noordelijk halfrond is de luchtbeweging van een depressie tegen de klok in op het zuidelijk halfrond met de klok mee. Als het sneller verplaatsende koufront het warmtefront inhaalt -> depressie weg (occlusie) 1.4 Regionale klimaten Je kan het klimaat verklaren met behulp van: - luchtcirculaties - scheve stand van de aardas -> seizoenen, verschuiving ICT - verdeling van land en zee o wind naar de zee -> minder regen, wind van zee -> veel regen. o Land wordt sneller warm en koelt sneller af dan zee -> temperatuur verschillen op het land veel groter. Dus zeewinden hebben in de zomer een afkoelende werking en in de winter een opwarmende werking, dit wordt ook wel de matigende werking van de zeewinden genoemd. - hoogteligging, bij toenemende hoogte wordt de wind (en omgeving) kouder - ligging van gebergte, bescherming tegen winden (koud en warm) Pagina 5 van 7

6 2. Klimaten in beweging 2.1 Had Nederland ooit een tropisch klimaat? Door kosmische, geografische en antropogene omstandigheden veranderd het klimaat. Klimatologen maken gebruik van geologisch onderzoek (bijvoorbeeld stuifmeelonderzoek) Klimaatverandering op verschillende tijdschalen: - miljoenen-miljarden jaren -> verschuiving van de continenten, invloed op klimaat (dmv. Ligging), luchtcirculatie en zeestromen in oceanen. - Honderduizenden jaren -> verandering baan van de aarde om de zon - Honderden jaren -> activiteit van de zon (veel zonnevlekken = verhoogde zonneactiviteit) - Tien jaar -> vulkaanuitbarstingen, vulkanische stofdeeltjes houden zonnestraling tegen waardoor temperatuur daalt. 2.2 Had Nederland ooit een poolklimaat? Ijstijden (= glaciaal, langdurige koude periode waarin de gemiddelde zomertemperatuur lager dan 10 o C) vooral veroorzaakt door oceaanstromingen en de invloed van reflectie van sneeuw (sneeuw reflecteert het zonlicht waardoor de temperatuur daalt). Milankovic- cycli -> ijstijden houden verband met de verandering van de baan van de aarde om de zon. In het Saalien ( = ijstijd tijdens het Pleistoceen waarbij Nederland gedeeltelijk werd bedekt met ijs) was de omvang van het landijs het grootst. Kleine veranderingen (in bv. het weer) kunnen grote gevolgen hebben (bv. een ijstijd). 3. De invloed van de mens op het klimaat 3.1 Experiment met de aarde Het is niet duidelijk wat de gevolgen zijn va de mens op het klimaat. Wel weten we dat bijvoorbeeld het versterkte broeikaseffect voor grote problemen gaat zorgen. 3.2 De aarde als broeikas Door het natuurlijk broeikaseffect (= de verhoging van de temperatuur van de atmosfeer als gevolge van de natuurlijk aanwezigheid van voornamelijk de gassen H2O (waterdamp), CO2 (kooldioxide) en CH4 (methaan) in de atmosfeer) wordt de aarde opgewarmd. Door de verbranding van fossiele brandstoffen is de koolstofbalans (= de verhouding tussen de hoeveelheid in de atmosfeer aanwezige koolstof (C) en de hoeveelheid in de aardkorst vastgelegde koolstof) verschoven. De temperatuur zal hierdoor toenemen (versterkt broeikaseffect). Het IPCC (Intergovermental Panel on Climatic Change) verwacht de komende eeuw temperatuurverhogingen (2-6 o C), er zullen op regionale schaal grote verschillen ontstaan. De neerslag, daarmee de bodemvochtigheid, zal afnemen (5-15%). Dit zal grote gevolgen hebben voor de landbouw en Pagina 6 van 7

7 de zeespiegel zal stijgen. 3.3 De ozonlaag O3 (ozon) wordt afgebroken tot O2 (zuurstof) door freons en halons. De ozonlaag (= laag in de atmosfeer met relatief veel ozon op ongeveer 30 km hoogte, die een groot deel van de ultraviolette straling van de zon tegenhoudt) wordt hierdoor afgebouwd. De aarde wordt dus minder beschermd. 3.4 Minder oerwoud, ander klimaat Het regenwoud heeft een belangrijke verkoelende werking op allerlei niveaus: - lokaal en regionaal niveau, bij ontbossing zal de gemiddelde neerslag dalen, het temperatuurregime (= verloop van de temperatuur over de dag) zal waarschijnlijk extremer worden. - Continentaal en mondiaal niveau, bij ontbossing wordt ook de algemene luchtcirculatie bevorderd, dit kan leiden tot verweostijning. Ook zal de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer toenemen waardoor het broeikaseffect nog meer versterkt wordt. 3.5 Donkere wolken aan de horizon Vulkanen stootten ook gassen (zwaveldioxide en zwaveltrioxide) uit die invloed hebben op het doorlaten van zonlicht, de gemiddelde oppervlakte temperatuur van de aarde zal hierdoor dalen. De mens produceert gemiddeld in één jaar, zeven keer zoveel SO2. Pagina 7 van 7

Wat is Meteorologie?

Wat is Meteorologie? Meteorologie Niek van Andel www.alweeronline.nl Wat is Meteorologie? Latijn: Meteorologia Grieks: Meteorologos metewros (hoog in de lucht) logos (leer van) Leer van iets, hoog in de lucht (abstract) 1

Nadere informatie

Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat

Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat Vragen Samengesteld door: visign@hetnet.nl Datum: 31-1-2017 Tijd: 11:02 Samenstelling: Geowijzer Vraag: 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

Nadere informatie

Aardrijkskunde samenvatting H2: Klimaat: is een beschrijving van het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar.

Aardrijkskunde samenvatting H2: Klimaat: is een beschrijving van het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar. Samenvatting door S. 1016 woorden 28 februari 2016 6,2 47 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Aardrijkskunde samenvatting H2: Nadeel tropische klimaten: het vocht, en de insecten/ziektes.

Nadere informatie

Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat

Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat Antwoorden Samengesteld door: visign@hetnet.nl Datum: dinsdag 31 januari 2017 Tijd: 11:02 Samenstelling: Geowijzer Vraag: 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15,

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde 4.1 t/m 4.6

Samenvatting Aardrijkskunde 4.1 t/m 4.6 Samenvatting Aardrijkskunde 4.1 t/m 4.6 Samenvatting door een scholier 1392 woorden 15 januari 2014 5,9 5 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Wereldwijs AARDRIJKSKUNDE PW 4.1 T/M 4.6 H 4 1 *Reliëfkaart:

Nadere informatie

Soms moet de lucht omhoog omdat er een gebergte ligt. Ook dan koelt de lucht af. Er ontstaan wolken en neerslag. Dit is stuwingsregen.

Soms moet de lucht omhoog omdat er een gebergte ligt. Ook dan koelt de lucht af. Er ontstaan wolken en neerslag. Dit is stuwingsregen. Samenvatting door een scholier 1790 woorden 1 juni 2016 7,9 13 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand samenvatting Aardrijkskunde hoofdstuk 2: KLIMATEN 2.1 Klimaten Waardoor is het niet

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde H.2 tot paragraaf 8

Samenvatting Aardrijkskunde H.2 tot paragraaf 8 Samenvatting Aardrijkskunde H.2 tot paragraaf 8 Samenvatting door Anouk 747 woorden 19 januari 2018 6,3 7 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand H.2 Klimaat 1 De stralingsbalans van de aarde

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting door J. 181 woorden 13 januari 2016 6,1 48 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Terra 2.1 Klimaten A Waardoor is het bij de evenaar warm? In bron

Nadere informatie

Klimaat is een beschrijving van het weer zoals het zich meestal ergens voordoet, maar ben je bijvoorbeeld in Spanje kan het ook best regenen.

Klimaat is een beschrijving van het weer zoals het zich meestal ergens voordoet, maar ben je bijvoorbeeld in Spanje kan het ook best regenen. Samenvatting door Annique 1350 woorden 16 mei 2015 7,3 333 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Klimaten Paragraaf 2.2 Weer en klimaat Klimaat is een beschrijving van het weer zoals het

Nadere informatie

Samenvatting aardrijkskunde H9:

Samenvatting aardrijkskunde H9: Samenvatting aardrijkskunde H9: 1.Opbouw van de atmosfeer: opbouw atmosfeer of dampkring gebaseerd op temperatuursschommelingen. Hoogte atmosfeer Naam atmosfeerlaag Temp.-verloop verschijnsel 80-1000Km

Nadere informatie

Klimaten Verschillende klimaten - Tropisch klimaat - Droog klimaat - Gematigd klimaat - Landklimaat - Poolklimaat - Mediterraan klimaat - Subtropisch klimaat https://schooltv.nl/video/klimaatzones-van-de-wereld-waarom-zijn-er-verschillende-klimaatzones/

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting door een scholier 122 woorden 17 juni 2016 6, 75 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Humboldt Samenvatting aardrijkskunde H2 2.1 Het weer: beschrijft

Nadere informatie

7,5. Samenvatting door Anne 867 woorden 12 april keer beoordeeld. Aardrijkskunde. paragraaf 2. klimaten wereldwijd.

7,5. Samenvatting door Anne 867 woorden 12 april keer beoordeeld. Aardrijkskunde. paragraaf 2. klimaten wereldwijd. Samenvatting door Anne 867 woorden 12 april 2017 7,5 15 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand paragraaf 2 klimaten wereldwijd breedteligging: de afstand van een plaats tot de evenaar in

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde H1 paragraaf 6t/m 14

Samenvatting Aardrijkskunde H1 paragraaf 6t/m 14 Samenvatting Aardrijkskunde H1 paragraaf 6t/m 14 Samenvatting door een scholier 1712 woorden 1 november 2008 7,2 27 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Begrippenlijst Ak Interglaciaal

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Actieve aarde

Samenvatting Aardrijkskunde Actieve aarde Samenvatting Aardrijkskunde Actieve aarde Samenvatting door een scholier 3659 woorden 3 februari 2005 7 189 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Aardrijkskunde; Actieve aarde samenvatting Hoofdstuk 1 1.1

Nadere informatie

Hoe komen de verschillende klimaten op Aarde tot stand?

Hoe komen de verschillende klimaten op Aarde tot stand? Klimaat Wat is klimaat? Klimaat is de gemiddelde toestand van het weer over een langere periode op een bepaalde plaats. Veel meteorologische instituten hanteren een periode van 30 jaar voor de berekening

Nadere informatie

Praktische opdracht Economie Broeikaseffect

Praktische opdracht Economie Broeikaseffect Praktische opdracht Economie Broeikaseffect Praktische-opdracht door S. 1631 woorden 7 april 2015 4 4 keer beoordeeld Vak Methode Economie Praktische economie De economische kijk op het broeikaseffect.

Nadere informatie

Weer en klimaat. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Weer en klimaat. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 16 December 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/87209 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Bedreigingen. Broeikaseffect

Bedreigingen. Broeikaseffect Bedreigingen Vroeger gebeurde het nogal eens dat de zee een gat in de duinen sloeg en het land overspoelde. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer. De mensen hebben de duinen met behulp van helm goed vastgelegd

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Weer en Klimaat hoofdstuk 3

Samenvatting Aardrijkskunde Weer en Klimaat hoofdstuk 3 Samenvatting Aardrijkskunde Weer en Klimaat hoofdstuk 3 Samenvatting door Jordan 595 woorden 14 december 2017 5,5 2 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Hoofdstuk 3 Aardrijkskunde Weer en klimaat in de VS

Nadere informatie

Geschiedenis van de aarde

Geschiedenis van de aarde Geschiedenis van de aarde Vragen bij de oefen- en zelftoetsmodule behorende bij hoofdstuk 25 van 'Biology', Campbell, 8e druk en de colleges 'Dynamische aarde'. november 2009 Inleiding Je moet weten: hoe

Nadere informatie

INDONESIË. Natuurlijke en landschappelijke kenmerken

INDONESIË. Natuurlijke en landschappelijke kenmerken INDONESIË Natuurlijke en landschappelijke kenmerken Structuur [1/2] De kandidaat kan gebiedskenmerken van een ontwikkelingsland beschrijven en analyseren. Het betreft: a. sociaal-geografische en fysisch-geografische

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk en

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk en Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1.1 1.2 en 4.1 4.2 Samenvatting door een scholier 1402 woorden 5 december 2017 7 21 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Humboldt Aardrijkskunde toetsweek 1

Nadere informatie

TIJDLIJN. Een reis door de geschiedenis

TIJDLIJN. Een reis door de geschiedenis De OERKNAL! Wetenschappers denken dat zo n 13,7 miljard aardse jaren geleden alles in het heelal samengeperst was tot een gloeiend heet punt. Tijdens een enorme oerexplosie ontstonden uit dat punt materie

Nadere informatie

Actieve aarde Hoofdstuk 1: Platentektoniek

Actieve aarde Hoofdstuk 1: Platentektoniek Samenvatting door een scholier 2762 woorden 30 mei 2007 6,3 24 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Atlantis Actieve aarde Hoofdstuk 1: Platentektoniek 1. Welke effecten hebben endogene processen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 AARDE Klimaat en landschap

Hoofdstuk 2 AARDE Klimaat en landschap Hoofdstuk 2 AARDE Klimaat en landschap Feitjes over de aarde: 1. De aarde is een bol met een scheve aardas 2. graadnet paralellen = breedtecirkels bijv. evenaar max. 90 graden meridianen = lengtecirkels

Nadere informatie

Tekst 49 De indeling van Köppen De gemiddelde toestand van het weer, berekend over een langere periode noem je het klimaat. Het

Tekst 49 De indeling van Köppen De gemiddelde toestand van het weer, berekend over een langere periode noem je het klimaat. Het Samenvatting door een scholier 2047 woorden 18 december 2004 4,9 36 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Hoofdstuk 1: Autonomie van de aarde DE DUNNE KORST Tekst 10 Ouderdom van de aarde Er zijn verschillende

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Actieve aarde

Samenvatting Aardrijkskunde Actieve aarde Samenvatting Aardrijkskunde Actieve aarde Samenvatting door een scholier 4142 woorden 9 maart 2007 6,8 44 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Atlantis De aarde is opgebouwd uit een aardkern, een

Nadere informatie

De inkomende straling (vanaf de zon) stellen we 100 eenheden we gaan nu bekijken hoe dit wordt gebruikt :

De inkomende straling (vanaf de zon) stellen we 100 eenheden we gaan nu bekijken hoe dit wordt gebruikt : Boekverslag door E-B-Svaneke 3445 woorden 29 maart 2014 7.5 52 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Aardrijkskunde HF 2: Klimaat 2: De energiebalans van de aarde De energiebalans De zon

Nadere informatie

Wordt de klimaatsverandering veroorzaakt door de mens, of is het een natuurlijk proces?

Wordt de klimaatsverandering veroorzaakt door de mens, of is het een natuurlijk proces? Werkstuk door een scholier 1718 woorden 9 februari 2009 5,3 20 keer beoordeeld Vak ANW Inleiding. De aarde warmt op. Daarover gaat deze praktische eindopdracht van ANW. Dit verslag gaat over klimaatverandering.

Nadere informatie

Ons zonnestelsel bestaat uit de zon, een ster met 8 planeten die daarom heen draaien.

Ons zonnestelsel bestaat uit de zon, een ster met 8 planeten die daarom heen draaien. Samenvatting door E. 1376 woorden 3 april 2015 7,3 25 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Ak samenvatting H2 2 Ons zonnestelsel bestaat uit de zon, een ster met 8 planeten die daarom

Nadere informatie

Werkstuk Aardrijkskunde Broeikaseffect

Werkstuk Aardrijkskunde Broeikaseffect Werkstuk Aardrijkskunde Broeikaseffect Werkstuk door een scholier 1310 woorden 20 juni 2006 6,2 45 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Het Broeikaseffect Inhoudsopgave Inleiding 1.0 Wat is het broeikaseffect?

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Samenvatting door een scholier 2311 woorden 14 juni 2011 6,4 67 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Samenvatting Aardrijkskunde H1 2: energiebalans

Nadere informatie

et broeikaseffect een nuttig maar door de mens ontregeld natuurlijk proces

et broeikaseffect een nuttig maar door de mens ontregeld natuurlijk proces H 2 et broeikaseffect een nuttig maar door de mens ontregeld natuurlijk proces Bij het ontstaan van de aarde, 4,6 miljard jaren geleden, was er geen atmosfeer. Enkele miljoenen jaren waren nodig voor de

Nadere informatie

Geologische tijdschaal. AK 4vwo vrijdag 31 oktober. 11 Het klimaat door de tijd. inhoud

Geologische tijdschaal. AK 4vwo vrijdag 31 oktober. 11 Het klimaat door de tijd. inhoud Hoofdstuk 1 Extern systeem en klimaatzones Paragraaf 11 t/m 14 inhoud Het klimaat door de tijd (par. 11) Het klimaat nu (par. 12) Het klimaat in de toekomst (par. 13) Klimaatbeleid (par. 14) AK 4vwo vrijdag

Nadere informatie

Onze bijzondere planeet De aarde is een bijzondere planeet. Er zijn in het heelal veel meer planeten. Leven op onze planeet is mogelijk door de zon.

Onze bijzondere planeet De aarde is een bijzondere planeet. Er zijn in het heelal veel meer planeten. Leven op onze planeet is mogelijk door de zon. Project Dieren C- verrijking week 1 Info plus Algemeen Tijdbalk Het is heel moeilijk om je voor te stellen hoe lang geleden de aarde is ontstaan. Hoe lang duurde het voordat het eerste leven ontstond?

Nadere informatie

BANANEN LANGS DE NOORDZEE antwoordblad

BANANEN LANGS DE NOORDZEE antwoordblad Opdracht 1 In het filmpje ging het over klimaatverandering. Bedenk samen drie voordelen en drie nadelen van klimaatverandering. Schrijf op: Voordelen 1. bijvoorbeeld warmere zomers in Nederland 2. bijvoorbeeld

Nadere informatie

Klimaatverandering Wat kunnen we verwachten?

Klimaatverandering Wat kunnen we verwachten? Klimaatverandering Wat kunnen we verwachten? Yorick de Wijs (KNMI) Veenendaal - 09 05 2019 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 1 Klimaatverandering Oorzaken en risico s wereldwijd Trends en

Nadere informatie

HET BROEIKASSEFFECT / DE STRALINGSBALANS / OPWARMING AARDE

HET BROEIKASSEFFECT / DE STRALINGSBALANS / OPWARMING AARDE HET BROEIKASSEFFECT / DE STRALINGSBALANS / OPWARMING AARDE 1. De zon = bron van energie. Doc 1: ons zonnestelsel Opgepast: de planeten zijn op schaal getekend. De afstanden niet! Iedereen kent wel onze

Nadere informatie

DE GESCHIEDENIS VAN DE AARDE

DE GESCHIEDENIS VAN DE AARDE DE GESCHIEDENIS VAN DE AARDE Het ontstaan en de evolutie > 4.6 miljard jaar geleden - 240.000 jaar geleden Voorafgaand aan de eigenlijke Vaderlandse geschiedenis, die in het volgende hoofdstuk begint bij

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Klimaat en landschapszones op aarde

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Klimaat en landschapszones op aarde Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Klimaat en landschapszones op aarde Samenvatting door een scholier 1974 woorden 19 juni 2011 7,3 68 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Wereldwijs Hoofdstuk

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting door M. 965 woorden 21 juni 2014 4,9 5 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand 2 Mediterraan klimaat en landschap. Middellandse Zeeklimaat:

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Klimaatzones en landschappen

Samenvatting Aardrijkskunde Klimaatzones en landschappen Samenvatting Aardrijkskunde Klimaatzones en l Samenvatting door S. 2507 woorden 2 december 2012 4,9 34 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand 1. Een gebied van uitersten - Middellandse zeegebied

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN OERSOEP TOT OERMENS. College 2 Ontwikkeling van het leven in de zee

EVOLUTIE VAN OERSOEP TOT OERMENS. College 2 Ontwikkeling van het leven in de zee EVOLUTIE VAN OERSOEP TOT OERMENS College 2 Ontwikkeling van het leven in de zee PROGRAMMA 1. Aarde en Kosmos, van Big Bang tot Oersoep 2. Ontwikkeling van het leven in zee 3. Verovering van het land 4.

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Natuur en milieu

Samenvatting Aardrijkskunde Natuur en milieu Samenvatting Aardrijkskunde Natuur en milieu Samenvatting door een scholier 1889 woorden 17 mei 2004 3,9 34 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Natuur en Milieu Hst. 1 Het ontstaan van diversiteit De landschappelijke

Nadere informatie

klimaatverandering en zeespiegelstijging Klimaatverandering en klimaatscenario s Achtergronden Prof Dr Bart van den Hurk

klimaatverandering en zeespiegelstijging Klimaatverandering en klimaatscenario s Achtergronden Prof Dr Bart van den Hurk Achtergronden Klimaatverandering en klimaatscenario s Prof Dr Bart van den Hurk Watis 06 hetmondiale klimaatprobleem? Klimaatverandering is van alle tijden Natuurlijke invloeden: Interne schommelingen

Nadere informatie

Klimaatverandering en klimaatscenario s in Nederland

Klimaatverandering en klimaatscenario s in Nederland Page 1 of 6 Klimaatverandering en klimaatscenario s in Nederland Hoe voorspeld? Klimaatscenario's voor Nederland (samengevat) DOWNLOAD HIER DE WORD VERSIE In dit informatieblad wordt in het kort klimaatverandering

Nadere informatie

Galerij van de Evolutie

Galerij van de Evolutie Galerij van de Evolutie Werkblad Niveau 3 RODE DRAAD 1) De galerij van de evolutie leidt je in 6 hoofdstukken van het prille leven tot de huidige tijd. Uiteraard beperkt evolutie zich niet tot deze 6 periodes

Nadere informatie

WELKOM. KOO Wat? Waarom? Hoe? Ouders?

WELKOM. KOO Wat? Waarom? Hoe? Ouders? WELKOM KOO Wat? Waarom? Hoe? Ouders? GESCHIEDENIS KOO 21 e Eeuw Wij leven en leren in de 21 e eeuw! Dat heeft alles te maken met de doelen die we willen bereiken: -Mensen die keuzes kunnen maken. -Mensen

Nadere informatie

Thema 5 Weer en klimaat

Thema 5 Weer en klimaat Naut samenvatting groep 7 Mijn Malmberg Thema 5 Weer en klimaat Samenvatting Wordt het warm vandaag? De stralen van de zon zorgen voor warmte op aarde. De zon geeft niet altijd dezelfde temperatuur. Doordat

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vwo 2008-II

Eindexamen aardrijkskunde vwo 2008-II Actieve aarde Opgave 7 Opheffing van gesteenten en ertsen in het Scandinavisch Hoogland Gebruik de bronnen 10 en 11 van het bronnenboekje. In de derde afbeelding (afbeelding C) van bron 10 zijn de cijfers

Nadere informatie

KLIMAATVERANDERING. 20e eeuw

KLIMAATVERANDERING. 20e eeuw KLIMAATVERANDERING 20e eeuw Vraag De temperatuur op aarde is in de afgelopen honderd jaar gestegen met 0.2-0.5 C 0.6-0.9 C Antwoord De temperatuur op aarde is in de afgelopen honderd jaar gestegen met

Nadere informatie

7.4. Boekverslag door Amany 2168 woorden 1 februari keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Paragraaf 2: Planeet Aarde

7.4. Boekverslag door Amany 2168 woorden 1 februari keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Paragraaf 2: Planeet Aarde Boekverslag door Amany 2168 woorden 1 februari 2016 7.4 44 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Paragraaf 2: Planeet Aarde Het heelal bestaat uit ontelbare sterren, waarvan er eentje onze

Nadere informatie

Werkstuk Maatschappijleer Broeikaseffect

Werkstuk Maatschappijleer Broeikaseffect Werkstuk Maatschappijleer Broeikaseffect Werkstuk door een scholier 1897 woorden 18 januari 2003 6,4 35 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Wat is het broeikaseffect? Wat is het broeikaseffect nu precies?

Nadere informatie

2 Landschapszones op aarde SO 1

2 Landschapszones op aarde SO 1 Aardrijkskunde 1 havo/vwo 2 Landschapszones op aarde SO 1 Deze toets bestaat uit tien vragen: open vragen en meerkeuzevragen. Ook zijn er vragen waarbij de atlas (Grote Bosatlas, editie 54) nodig is. Bij

Nadere informatie

Examentrainer. Vragen. Een erfelijke ziekte

Examentrainer. Vragen. Een erfelijke ziekte Examentrainer Vragen Een erfelijke ziekte FH is een erfelijke ziekte die het gevolg is van een mutatie in een bepaald gen. FH-patiënten hebben te veel cholesterol in hun bloed. Cholesterol zet zich vast

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vwo 2005-I

Eindexamen aardrijkskunde vwo 2005-I Actieve aarde Opgave 8 bron 11 Een onderverdeling van vulkanische gesteenten vrij naar: Gea, driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Geologische Activiteiten, maart 2002 De gesteenten worden ingedeeld

Nadere informatie

Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde.

Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde. Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde. 1-Maak een begrippenlijst van de rood gedrukte begrippen. 2-Wat zijn de drie elementen van weer en klimaat?

Nadere informatie

Het soort weer dat een land tijdens een lange periode heeft. Gebied in de wereld waar het klimaat overal hetzelfde is.

Het soort weer dat een land tijdens een lange periode heeft. Gebied in de wereld waar het klimaat overal hetzelfde is. Meander Samenvatting groep 6 Thema 4 Streken en klimaten Samenvatting Klimaatgebieden De aarde kun je verdelen in gebieden met verschillende klimaten. Nederland heeft een zeeklimaat. Dat is een gematigd

Nadere informatie

HFDST 6. HET WEER IN ONZE STREKEN

HFDST 6. HET WEER IN ONZE STREKEN HFDST 6. HET WEER IN ONZE STREKEN 54 II. Hoe kunnen we verklaren dat we in België vaak een wisselvallig weer hebben? Wat wordt bedoeld met wisselvallig weer? De verklaring: op ca. 50 NB hebben we een botsing

Nadere informatie

Volgens de meeste wetenschappers vond 13,7 miljard jaar geleden de big bang plaats en ontstond het universum.

Volgens de meeste wetenschappers vond 13,7 miljard jaar geleden de big bang plaats en ontstond het universum. Samenvatting door een scholier 1753 woorden 22 september 2017 5,7 3 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand AK SAMENVATTING. filmpjes om te kijken en leren, Cosmos a Spacetime Odyssey: Season

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Thema 7

Samenvatting Biologie Thema 7 Samenvatting Biologie Thema 7 Samenvatting door een scholier 1416 woorden 5 juni 2012 6,8 19 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Par. 1 De mens is afhankelijk van het milieu. De mens

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vwo 2007-II

Eindexamen aardrijkskunde vwo 2007-II Actieve aarde Opgave 7 Aardolievoorraden in Nederland en de Noordzee bron 18 Geologische structuren in Nederland Centraal Nederlands bekken Texel-IJsselmeer hoog Noord-Nederlands hoog Legenda: Kenozoische

Nadere informatie

5,9. Werkstuk door een scholier 2016 woorden 21 mei keer beoordeeld. Scheikunde. Broeikaseffect. Inhoudsopgave:

5,9. Werkstuk door een scholier 2016 woorden 21 mei keer beoordeeld. Scheikunde. Broeikaseffect. Inhoudsopgave: Werkstuk door een scholier 2016 woorden 21 mei 2007 5,9 37 keer beoordeeld Vak Scheikunde Broeikaseffect. Inhoudsopgave: Deelvragen: - Wat is de oorzaak van het broeikaseffect? - Wat zijn de gevolgen van

Nadere informatie

Opdracht 1 De Tijdlijn

Opdracht 1 De Tijdlijn 590 miljoen Opdracht 1 De Tijdlijn Kleurpotloden Door het werk van geologen is veel duidelijk geworden over planten en dieren die vroeger leefden. Om het overzichtelijk te maken werden ze ingedeeld in

Nadere informatie

6,4. Werkstuk door een scholier 2086 woorden 22 juni keer beoordeeld. Aardrijkskunde

6,4. Werkstuk door een scholier 2086 woorden 22 juni keer beoordeeld. Aardrijkskunde Werkstuk door een scholier 2086 woorden 22 juni 2011 6,4 37 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inhoudsopgave Voorpagina Blz.1 Inhoud Blz.2 Inleiding Blz.3 Klimaatverandering Blz.4 Zeespiegelstijging Blz.5

Nadere informatie

Klimaatverandering. Opzet presentatie

Klimaatverandering. Opzet presentatie Klimaatverandering Mondiaal en in Nederland J. Bessembinder e.v.a. Opzet presentatie Wat is klimaat(verandering)? Het broeikaseffect Waargenomen klimaatverandering Wat verwachten we wereldwijd/in Europa

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Klimaatvraagstukken

Samenvatting Aardrijkskunde Klimaatvraagstukken Samenvatting Aardrijkskunde Klimaatvraagstukken Samenvatting door een scholier 1889 woorden 21 juni 2009 6,1 22 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Samenvatting boek Klimaatvraagstukken :

Nadere informatie

Opwarming van de aarde

Opwarming van de aarde Leerlingen Opwarming van de aarde 8 Naam: Klas: In dit onderdeel kom je onder andere te weten dat er niet alleen een broeikaseffect is, maar dat er ook een versterkt broeikaseffect is. Bovendien leer je

Nadere informatie

Klimaatveranderingstand. wetenschap. Prof Wilco Hazeleger

Klimaatveranderingstand. wetenschap. Prof Wilco Hazeleger Klimaatveranderingstand van de wetenschap Prof Wilco Hazeleger Achtergrond Wetenschap kan nooit absolute zekerheden bieden Het klimaatsysteem is complex Beperkingen in kennis en waarnemingen Beleid wil

Nadere informatie

6,5. Werkstuk door Een scholier 2067 woorden 31 maart keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Hoofdvraag en deelvragen

6,5. Werkstuk door Een scholier 2067 woorden 31 maart keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Hoofdvraag en deelvragen Werkstuk door Een scholier 2067 woorden 31 maart 2004 6,5 179 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Hoofdvraag en deelvragen Hoofdvraag: Wat is het gezicht van Noord-Europa als je kijkt naar natuurlijke factoren

Nadere informatie

Koolstof wordt teruggevonden in alle levende materie en in sedimenten, gesteenten, de oceanen en de lucht die we inademen.

Koolstof wordt teruggevonden in alle levende materie en in sedimenten, gesteenten, de oceanen en de lucht die we inademen. Koolstofcyclus Samenvatting Koolstof wordt teruggevonden in alle levende materie en in sedimenten, gesteenten, de oceanen en de lucht die we inademen. Er is een uitwisseling van koolstof tussen oceanen,

Nadere informatie

Determineren van gesteente

Determineren van gesteente Aarde Paragraaf 1 en atlasvaardigheden Determineren van gesteente Als je een gesteente bestudeert en daarna vaststelt wat de naam van het gesteente is, dan ben je aan het determineren. Je kunt gesteenten

Nadere informatie

De opkomst en val van dominante groupen reflecteren op continentale drift, massale uitsterven en de mogelijkheid van aanpassen.

De opkomst en val van dominante groupen reflecteren op continentale drift, massale uitsterven en de mogelijkheid van aanpassen. De opkomst en val van dominante groupen reflecteren op continentale drift, massale uitsterven en de mogelijkheid van aanpassen. Vanaf het begin heeft het leven op aarde de opkomst en ondergang van groepen

Nadere informatie

Antwoorden door een scholier 1825 woorden 28 februari keer beoordeeld

Antwoorden door een scholier 1825 woorden 28 februari keer beoordeeld Antwoorden door een scholier 1825 woorden 28 februari 2005 6 511 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie Thema 5 Opdracht 1 1. Het uiterlijk is een fenotype van een organisme. 2. Alle erfelijke informatie

Nadere informatie

Fysisch milieu. Cursus natuurgids

Fysisch milieu. Cursus natuurgids Fysisch milieu Cursus natuurgids 1 Inhoud 1 Beknopte initiatie in enkele abiotische processen 2 Landschapsvorming in Vlaanderen 3 Bodems 2 1 Abiotische processen 1 Abiotische processen vaststellingen Lithosfeer:vast

Nadere informatie

DE AARDE IN HET HEELAL

DE AARDE IN HET HEELAL DE AARDE IN HET HEELAL 1. ONDERZOEK VAN HET HEELAL...3 1.1. ONDERZOEK VANOP DE AARDE...3 1.1.1. De analyse van zichtbaar licht...3 1.1.2. De telescoop...4 1.1.3. Radiotelescopen...4 1.2. ONDERZOEK BUITEN

Nadere informatie

Aarde: De aarde als natuurlijk systeem; samenhangen en diversiteit

Aarde: De aarde als natuurlijk systeem; samenhangen en diversiteit Aarde: De aarde als natuurlijk systeem; Aardrijkskunde VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht domeinen CE Aardrijkskunde A1: Geografische benadering B1: Samenhang en verscheidenheid in de wereld C1: De aarde

Nadere informatie

Lesbrief BIJZONDERE SCHATTEN OPDRACHT 1 - SCHATGRAVEN IN DE NOORDZEE

Lesbrief BIJZONDERE SCHATTEN OPDRACHT 1 - SCHATGRAVEN IN DE NOORDZEE Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VMBO BIJZONDERE SCHATTEN De haven van Rotterdam wordt te klein. Voor de in- en uitvoer van goederen is meer ruimte nodig in de haven. Daarom komt er een uitbreiding

Nadere informatie

Titel De gasbel onder Nederland

Titel De gasbel onder Nederland De gasbel onder Nederland Het ontstaan van gas en zout in de Nederlandse bodem Korte lesomschrijving In deze les maken leerlingen kennis met het ontstaan van de gasbel onder Slochteren in de provincie

Nadere informatie

Tentamen Inleiding Atmosfeer 3 mei 2016 UITWERKINGEN TENTAMEN INLEIDING ATMOSFEER. 3 mei 2016, 13:30-16:30 uur

Tentamen Inleiding Atmosfeer 3 mei 2016 UITWERKINGEN TENTAMEN INLEIDING ATMOSFEER. 3 mei 2016, 13:30-16:30 uur UITWERKINGEN TENTAMEN INLEIDING ATMOSFEER 3 mei 2016, 13:30-16:30 uur 2 a. Gebruik De barometrische hoogteformule: p(z) = p 0 e (gm dz R T) Punt A: 50 10 3 = 101 10 3 (9.81 28.96 z 831 273.15 e ) geeft

Nadere informatie

KNMI 06 klimaatscenario s

KNMI 06 klimaatscenario s KNMI 06 klimaatscenario s Stof tot nadenken? Opzet presentatie Klimaatverandering en het (versterkte) broeikaseffect Waargenomen klimaatverandering De nieuwe KNMI-klimaatscenario s Mogelijke effecten 1

Nadere informatie

Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde.

Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde. Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde. 1-Maak een begrippenlijst van de rood gedrukte begrippen. 2-Wat zijn de drie elementen van weer en klimaat?

Nadere informatie

Werkstuk Aardrijkskunde Klimaatverandering

Werkstuk Aardrijkskunde Klimaatverandering Werkstuk Aardrijkskunde Klimaatverandering Werkstuk door een scholier 2433 woorden 25 april 2004 6,5 277 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde 1. Veranderend klimaat De afgelopen jaren is het klimaat vaak

Nadere informatie

Energiebalans = verschil instraling en uitstraling = weinig/geen verschil: dynamisch evenwicht.

Energiebalans = verschil instraling en uitstraling = weinig/geen verschil: dynamisch evenwicht. Hoofdstuk 1 Extern systeem en klimaatzones 2 De energiebalans van de aarde Zon belangrijkste energiebron van de aarde. 1. Instraling: Zonnestralen gaan door de atmosfeer. UV straling door ozon tegengehouden.

Nadere informatie

Lesbrief BIJZONDERE SCHATTEN OPDRACHT 1 - SCHATGRAVEN IN DE NOORDZEE

Lesbrief BIJZONDERE SCHATTEN OPDRACHT 1 - SCHATGRAVEN IN DE NOORDZEE Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - HAVO/VWO BIJZONDERE SCHATTEN De haven van Rotterdam wordt te klein. Voor de in- en uitvoer van goederen is meer ruimte nodig in de haven. Daarom komt er een uitbreiding

Nadere informatie

1. LESBEGIN. 2. Lesuitwerking De verschillende klimaten de Europese kaart situeren. LESDOELEN LEERINHOUD WERKVORMEN/ MEDIA/ORGANISATIE TIJD

1. LESBEGIN. 2. Lesuitwerking De verschillende klimaten de Europese kaart situeren. LESDOELEN LEERINHOUD WERKVORMEN/ MEDIA/ORGANISATIE TIJD 1. LESBEGIN 2. Lesuitwerking De verschillende klimaten de Europese kaart situeren. Onderwijsleergesprek 2 III. Factoren van weer en klimaat. 1. De temperatuur verschilt volgens het seizoen. - 21 juni staat

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Actieve Aarde H 1, 3 en 4

Samenvatting Aardrijkskunde Actieve Aarde H 1, 3 en 4 Samenvatting Aardrijkskunde Actieve Aarde H 1, 3 en 4 Samenvatting door een scholier 2519 woorden 14 maart 2001 5,3 119 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inleiding. Ontstaan aarde ± 4,5 mld. jaar geleden

Nadere informatie

5.6. Samenvatting door een scholier 1069 woorden 24 juni keer beoordeeld. Aardrijkskunde. 2.1 De aarde als systeem

5.6. Samenvatting door een scholier 1069 woorden 24 juni keer beoordeeld. Aardrijkskunde. 2.1 De aarde als systeem Samenvatting door een scholier 1069 woorden 24 juni 2016 5.6 2 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo 2.1 De aarde als systeem 4 sferen: - Atmosfeer: Dampkring, bestaande uit gassen Bestaat

Nadere informatie

Klimaatverandering in internationaal perspectief

Klimaatverandering in internationaal perspectief Klimaatverandering in internationaal perspectief Gaan onze buurlanden uit van dezelfde verandering? Janette Bessembinder Stelling 1 Als de warme golfstroom tot stilstand komt, wordt het in Nederland minstens

Nadere informatie

Klimaatverandering. Klimaatverandering. Klimaatverandering. Klimaatverandering. Klimaatverandering 8-10-2012. Klimaatverandering

Klimaatverandering. Klimaatverandering. Klimaatverandering. Klimaatverandering. Klimaatverandering 8-10-2012. Klimaatverandering Zonne-energie 2012: prijs 21 ct per kwh; 2020 prijs 12 ct kwh Groen rijden; energiehuizen, biologisch voedsel Stimular, de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen Stichting Stimular www.stimular.nl 010 238

Nadere informatie

Achtergrondinformatie toelichtingen bij ppt1

Achtergrondinformatie toelichtingen bij ppt1 Achtergrondinformatie toelichtingen bij ppt1 Dia 1 Klimaatverandering Onomstotelijk wetenschappelijk bewijs Deze presentatie geeft een inleiding op het thema klimaatverandering en een (kort) overzicht

Nadere informatie

Klimaatverandering. Opzet presentatie

Klimaatverandering. Opzet presentatie Klimaatverandering Welke extremen kunnen we in de toekomst verwachten? J. Bessembinder e.v.a. Opzet presentatie Wat is klimaat(verandering)? Het broeikaseffect Waargenomen klimaatverandering Klimaatscenario

Nadere informatie

economische mogelijkheden sociale omgeving ecologisch kapitaal verborgen kansen

economische mogelijkheden sociale omgeving ecologisch kapitaal verborgen kansen economische mogelijkheden sociale omgeving ecologisch kapitaal verborgen kansen REDD+ een campagne voor bewustwording van suriname over haar grootste kapitaal Wat is duurzaam gebruik van het bos: Duurzaam

Nadere informatie

DRAAIBOEK SESSIE HOOFD KLIMAATWIJZER

DRAAIBOEK SESSIE HOOFD KLIMAATWIJZER DRAAIBOEK SESSIE HOOFD KLIMAATWIJZER Introquiz uit de workshop Low Impact Lama 15 Korte quiz rond begrippen gelinkt aan klimaatverandering. Dit om de voorkennis van de deelnemers/leerlingen na te gaan

Nadere informatie

Evolutie. Basisstof 4 thema 5

Evolutie. Basisstof 4 thema 5 Evolutie Basisstof 4 thema 5 Wat is evolutie? Planten en dieren zijn in de loop van een hele lange tijd stapje voor stapje ontstaan door het proces dat we evolutie noemen. Een zwaar bestaan eerste verschijnsel:

Nadere informatie

Samenvatting door een scholier 1361 woorden 6 februari keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Hoofdstuk 1:

Samenvatting door een scholier 1361 woorden 6 februari keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Hoofdstuk 1: Samenvatting door een scholier 1361 woorden 6 februari 2002 5 81 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Hoofdstuk 1: - 1569 Abraham Ortelius denkt dat Noord en Zuid-Amerika van Europa en Azië zijn losgerukt

Nadere informatie

Wat is biodiversiteit? Hoeveel biodiversiteit is er (wereldwijd en

Wat is biodiversiteit? Hoeveel biodiversiteit is er (wereldwijd en Biodiversiteit Cursus Natuur-in-zicht 1 Inhoud Wat is biodiversiteit? Hoeveel biodiversiteit is er (wereldwijd en bij ons)? Waar komt die biodiversiteit vandaan? Waarom is biodiversiteit belangrijk? Hoe

Nadere informatie

Klimaat, gezondheid en armoede. Bijeenkomst Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen 15 maart 2019, CKE-gebouw

Klimaat, gezondheid en armoede. Bijeenkomst Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen 15 maart 2019, CKE-gebouw Klimaat, gezondheid en armoede Bijeenkomst Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen 15 maart 2019, CKE-gebouw Even voorstellen: - Bernard Gerard - Van huis uit natuurkundige, sinds kort Bachelor Milieukunde

Nadere informatie

Opwarming van de aarde

Opwarming van de aarde Leerlingen Opwarming van de aarde 8 Naam: Klas: In dit onderdeel kom je onder andere te weten dat er niet alleen een broeikaseffect is, maar dat er ook een versterkt broeikaseffect is. Bovendien leer je

Nadere informatie