Statuten Savania

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statuten Savania 2014-2015"

Transcriptie

1 Statuten Savania De statuten van Savania zijn ondergeschikt aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden. Hoofdstuk 1: Regels stemming vergaderingen Artikel 1 Indien er tijdens een vergadering moet gestemd worden over eender welke zaak gebeurt dit met het opsteken van de hand. Uitzondering hierbij zijn stemmingen omtrent praesidiumfuncties. Bij de stemming van een praesidiumfunctie via tweede ronde gebeurt dit anoniem. Dit door middel van papier. Elk praesidiumlid heeft stemrecht. Ook pro- senioren die aanwezig zijn op de vergadering krijgen bijgevolg een stem. Artikel 2 Elke stemronde verloopt op de wijze beschreven in artikel 1. Wanneer er slechts één voorstel is, kan enkel pro en contra gekozen worden en wordt het voorstel goedgekeurd of afgekeurd op basis van absolute meerderheid. Wanneer er twee voorstellen zijn, wordt gekozen tussen beide op basis van een absolute meerderheid. Bij meer dan twee voorstellen zijn twee stemronden mogelijk: - Bij de eerste stemronde wordt tussen alle voorstellen gekozen. Indien één van de voorstellen een absolute meerderheid haalt, vervalt de tweede stemronde. - In de tweede stemronde worden de twee voorstellen met het grootste aantal stemmen uit de eerste stemronde nogmaals ter stemming voorgelegd. Het voorstel met de absolute meerderheid haalt het uiteindelijk. Statuten Savania

2 Hoofdstuk 2: Kandidaatstelling Praesidium Artikel 3 Enkel homebewoners van het Savaanhuis en het Jeruzalemhuis kunnen zich kandidaat stellen voor een functie in het praesidium. Daarbij moet men ook tijdens het academiejaar dat men een functie uitoefent bewoner zijn. Hierbij zijn echter een aantal uitzonderingen. Eerst en vooral is het bij de functie meter of peter niet noodzakelijk dat de persoon bewoner is. Voor de functie zedenmeester en cantor, die in feite een loutere cantusaangelegenheid hebben, hoeft de persoon geen bewoner te zijn. Uiteraard moet de voorkeur wel altijd eerst uitgaan naar een bewoner. Een persoon met een verkozen functie in het praesidium zetelt in de vergaderingen en oefent de betrokken functie uit. Bij die functie heeft de persoon dan ook eindverantwoordelijkheid, met toeziend oog van de praeses die eindverantwoordelijke is van de gehele club. Daarnaast kunnen bewoners zich ook kandidaat stellen voor vaste medewerker. Hierbij werken ze op vaste basis mee aan activiteiten, maar zetelen ze niet mee bij vergaderingen. Artikel 4 De functies in het praesidium waarvoor men zich kandidaat kan stellen zijn: Praeses, Vice- praeses, Penningmeester/ Quaestor, Secretaris/ Abactis, Schachtentemmer, Milieu, Feest, Cantor, Zedenmeester, Cultuur, Sport, Bar (maximaal. 2), Buitenland, Jeruzalem- verantwoordelijke (enkel indien niemand uit het praesidium bewoner is van het Jeruzalemhuis). De verplichte functies zijn Praeses, Vice- Praeses en Quaestor. Voor de functie van peter of meter is het niet mogelijk jezelf kandidaat te stellen. Deze functie wordt aangewezen door het praesidium aan een verdienstelijk lid. Indien het bestuur het nodig acht kunnen meerdere peters en meters aangesteld worden. Zie bijlage A voor duidelijke taakomschrijvingen per functie. Artikel 5 Per functie, behalve voor deze van Praeses, Vice- praeses, Quaestor, Abactis en peter/meter, kan een onbepaald aantal vaste medewerkers aangesteld worden. Vaste Medewerkers (VM) worden verondersteld actief te helpen om activiteiten te organiseren en in goede banen te leiden aangaande de functie waarbij ze betrokken zijn. Kandidaat- medewerkers worden door het bevoegd praesidiumlid aangenomen. Artikel 6 Indien er geen kandidaat is voor de niet- verplichte functies worden deze automatisch als medewerkersfunctie aanzien. In dit geval heeft de Praeses de eindverantwoordelijkheid over deze functie. Het volledige praesidum wordt dan geacht de medewerkers bij te staan met raad en daad. Statuten Savania

3 Artikel 7 Men kan zich voor meerdere functies in het praesidium kandidaat stellen maar men kan slechts voor één functie in het praesidium verkozen worden. Uitzonderingen op deze regel zijn van toepassing op de functies van Sport, Milieu, Feest, Cultuur, Cantor en Zedenmeester. Artikel 8 Men kan zich slechts kandidaat stellen voor Praeses wanneer men reeds minstens één jaar een verkozen functie heeft bekleed in het praesidium van Savania of uitzonderlijk in het praesidium van een andere studentenclub. Artikel 9 Kandidaat stellen voor een functie in het praesidium voor het volgende academiejaar kan door een mail te sturen, met je motivatie ten laatste 7 dagen voor de verkiezing naar het e- mailadres savania@outlook.com. Indien er bepaalde functies niet verkozen werden kunnen bewoners zich tijdens de zomer opnieuw kandidaat stellen na aankondiging op de facebookgroep Savania Savaan & Jeruzalemhuis door de praeses van komend academiejaar. Bewoners kunnen zich dan kandidaat stellen en hun motivatie mailen naar savania@outlook.com tot een uur voor de eerstvolgende vergadering van het praesidium. Het praesidium stemt dan over de overgebleven functies op de vergadering. Zijn er daarna nog steeds niet verkozen functies dan worden deze opgenomen door het praesidium. Uitzondering: in het oprichtingsjaar kan men zich kandidaat stellen tussen 1 & 24 augustus door een filmpje op de Facebook- groep te posten. Daarna volgt een week de tijd waarin iedere inwoner anoniem zijn stem kan uit brengen. Indien er functies niet vervuld zijn vóór de eerste praesidiumvergadering kan men zich alsnog kandidaat stellen voor een nog beschikbare functie door zijn kandidatuur openbaar te maken op de Facebook- groep. Statuten Savania

4 Hoofdstuk 3: Verkiezing Praesidium Artikel 10 De verkiezing van het praesidium voor het volgende academiejaar wordt gehouden tijdens een activiteit, die moet plaatsvinden tijdens de laatste volledige week voor de tweede sperperiode. Indien er nog verkiesbare plaatsen vrij zijn, voor het begin van de eerste praesidiumvergadering van het volgende academiejaar, dan zullen deze plaatsen verkozen worden op de eerste praesidiumvergadering van dat academiejaar. Uitzondering: in het oprichtingsjaar gebeurt de eerste verkiezingsronde door middel van een anonieme stemming tussen 24 & 31 augustus. Artikel 11 De verkiezing voor het praesidium van het komend academiejaar dient te worden ingeleid door de Praeses van dat huidige academiejaar. Uitzondering: in het oprichtingsjaar worden de verkiezingen ingeleid door de oprichters in samenwerking met de Huisvestingsdienst van Arteveldehogeschool, hierna genoemd de huisvestingsdienst. Artikel 12 Wanneer er voor een bepaalde functie slechts één kandidaat is of meerdere waarvan slechts één aan de eventuele voorwaarden voldoet, dan dient deze desondanks volgens de normale procedure verkozen te worden, dit op basis van de regels beschreven in artikels 1 en 2. Artikel 13 Wanneer er voor een bepaalde functie meer kandidaten zijn die aan de eventuele voorwaarden voldoen, dan dat er nog verkiesbare plaatsen over zijn, dan gebeurt de verkiezing op basis van de regels in artikels 1 en 2. Artikel 14 Wanneer er, enkel tijdens de tweede verkiezingsronde, aan het begin van het academiejaar, voor een bepaalde functie slechts één kandidaat is, die echter niet aan de eventuele voorwaarden voldoet, dan kan deze toch verkozen worden wanneer hij een meerderheid (50%+1) van de stemmen van de aanwezigen achter zich krijgt. De manier van stemmen is beschreven in artikel 1. Indien de kandidaat wordt afgewezen, wordt overgegaan naar artikel 15. Een kandidaat die niet aan de eventuele voorwaarden voldoet, kan niet verkozen worden tijdens de eerste verkiezingen, aan het einde van het vorige academiejaar. Statuten Savania

5 Artikel 15 Wanneer er, tijdens de tweede verkiezingsronde, aan het begin van het academiejaar, voor bepaalde functies nog steeds geen kandidaten zijn, kunnen er door de aanwezigen tijdens de eerste praesidiumvergadering nog kandidaturen ingediend worden. De verkiezingen voor deze functies gebeurt door een stemming van het praesidium waarbij een meerderheid (50%+1) van de stemmen moet worden bekomen. Artikel 16 Het praesidium moet minstens de onderstaande verkozenen bevatten, zoniet kan deze door de huisvestingsdienst niet erkend worden: Praeses Vice- praeses Penningmeester/ Quaestor Statuten Savania

6 Hoofdstuk 4: Afzetting en ontslag uit het Praesidium Artikel 17 Een aanvraag tot het afzetten (= motie van wantrouwen) van een lid van het praesidium, behalve de Praeses, dient bij de Praeses ingediend te worden en moet van een gegronde motivatie voorzien zijn. Deze zal de klacht behandelen en een praesidiumvergadering bijeenroepen. Artikel 18 Een aanvraag voor het afzetten (= motie van wantrouwen) van de Praeses moet ingediend worden bij de huisvestingsdienst en eveneens voorzien zijn van een gegronde motivatie. Deze zal de klacht behandelen en indien nodig een praesidiumvergadering bijeenroepen. Artikel 19 Ontslagname is normaliter NIET mogelijk, tenzij er zeer dwingende argumenten worden voorgelegd bij de Praeses en/ of bij de huisvestingsdienst. Wanneer men ervoor kiest een functie in te vullen, gaat men vrijwillig een éénjarig engagement aan met de huisvestingsdienst. Artikel 20 Na een afzetting of een ontslagname kunnen homebewoners zich gedurende één week kandidaat stellen voor de vrijgekomen functie. Voor de regels hieromtrent wordt verwezen naar Hoofdstuk 2. Daarna volgt een stemming in het praesidium. De herverkiezing verloopt op analoge wijze als beschreven in Hoofdstuk 3. Statuten Savania

7 Hoofdstuk 5: Werking Praesidium Artikel 21 Een ambt in het praesidium duurt, tenzij men gekozen is door een ontslag of afzetting (zie artikel 20), van de eerste praesidiumvergadering van het academiejaar, tot de eerste praesidiumvergadering van het volgende academiejaar. Indien men dus verkozen is tijdens de laatste praesidiumvergadering van het academiejaar, dan komt men pas op de eerste praesidiumvergadering van het nieuwe jaar in functie. Artikel 22 De eerste praesidiumvergadering dient plaats te hebben vóór dat de nieuwe bewoners of Erasmusers toekomen. Artikel 23 De praesidiumvergaderingen bestaan uit de personen verkozen voor de functies die opgesomd zijn in artikel 4 en personen die uitgenodigd zijn door het praesidium. Medewerkers, genodigden hebben geen stemrecht op praesidiumvergaderingen. Artikel 24 Het is de taak van de Praeses om een praesidiumvergadering bijeen te roepen. Artikel 25 Het praesidium komt gedurende het academiejaar (oktober tot mei) minstens twee maal per maand samen. Januari is een uitzondering op deze regel, omwille van de examens. Artikel 26 Op het einde van elke praesidiumvergadering wordt datum en tijdstip van de volgende vergadering vastgelegd. De Vice- Praeses brengt iedereen via Facebook en/ of sms nog eens op de hoogte minimum 24 uur voor de vergadering. Artikel 27 De vergadering wordt geleid door de Praeses. Indien de Praeses niet aanwezig is, wordt zijn taak tijdens de vergadering overgenomen door de Vice- praeses. Indien ook deze afwezig is, wordt de vergadering geannuleerd. Artikel 28 Van iedere vergadering wordt er door de abactis een verslag opgesteld en binnen de 3 dagen wordt het verslag doorgestuurd naar de huisvestingsdienst en de andere leden van het praesidium. Statuten Savania

8 Artikel 29 Stemmingen binnen het praesidium verlopen op analoge wijze als beschreven in artikels 1 en 2 maar wijken op volgende punten hiervan af: Bij ex aequo van stemmen levert de Praeses de doorslaggevende stem. Er kan overgegaan worden op een anonieme stemming indien één van de leden van het praesidium daarom verzoekt. Artikel 30 Leden van het praesidium mogen zich niet verrijken met geld en/of eigendommen van het Savaanhuis of Jeruzalemhuis of Savania. De huisvestingsdienst wordt op de hoogte gebracht en de gelden/goederen worden teruggevorderd. Wie zich hieraan bezondigt, wordt uit zijn functie ontheven. Artikel 31 Voor uitgaven van meer dan 50 moet de penningmeester/ Quaestor op voorhand worden geraadpleegd en moet er toelating zijn van zowel de penningmeester/ Quaestor als de Praeses. Voor alle uitgaven (ook die van kleiner dan 50 ) is een bewijs van betaling vereist voorzien van datum, handtekening, het bedrag en voldaan. De huisvestingsdienst wordt hierbij ook op de hoogte gebracht. Statuten Savania

9 Hoofdstuk 6: Werking algemene vergaderingen Artikel 32 Algemene vergaderingen zijn toegankelijk voor iedere bewoner en moet algemeen worden bekendgemaakt. Het praesidium is eraan gebonden om ten minste 2 maal per jaar een algemene vergadering te organiseren in samenwerking met de Huisvestingsdienst. Eén in het begin van het academiejaar (september- oktober), en één bij het begin van het tweede semester (februari). Artikel 33 Het praesidium is verplicht een degelijke opvang te organiseren voor de eerstejaars en de Erasmus- studenten. Artikel 34 Activiteiten op Savania worden enkel door het praesidium georganiseerd. Artikel 35 Alle activiteiten worden minstens 1 week op voorhand bekend gemaakt door de verantwoordelijke, dit door een aankondiging op de Facebook- pagina of facebookgroep. Artikel 36 Indien een bewoner vaststelt dat het praesidium en/of een praesidiumlid zich bezondigt aan financiële fraude of indien hij of zij vermoedt dat het praesidium tekort schiet in het behartigen van zijn of haar sociale belangen, of indien hij of zij vindt dat het praesidium buiten de examenperiodes een abnormaal laag aantal activiteiten organiseert voor de bewoners, dan kan deze bewoner klacht indienen bij de Huisvestingsdienst. De huisvestingsdienst zal dan de klacht onderzoeken. Het praesidium geeft hiertoe alle medewerking die vereist is. Op basis van dit onderzoek kan de huisvestingsdienst één van de volgende beslissingen nemen: De klacht wordt ongegrond verklaard. De klacht wordt gegrond verklaard, en het praesidium dient de schade in de mate van het mogelijk te herstellen. De klacht wordt gegrond verklaard en is dermate ernstig dat de homebewoners om een oordeel wordt gevraagd. Hiertoe belegt de Huisvestingsdienst een algemene vergadering op de home. Een medewerker van de Huisvestingsdienst zit deze vergadering voor. Hij of zij schetst het probleem en laat de bewoners toe vragen te stellen en een mogelijke oplossing te formuleren. Deze oplossing moet door de helft van de aanwezige homebewoners in een stemming bekrachtigd worden. Statuten Savania

10 Hoofdstuk 7: Varia Artikel 37 Voorstellen tot wijziging van de statuten dienen bij de Praeses te worden ingediend en zullen worden besproken in de praesidiumvergadering waarbij ten minste twee derden van de verkozen praesidiumleden moet aanwezig zijn. De voorstellen worden bekrachtigd indien ze goedgekeurd worden met 2/3 meerderheid. Artikel 38 De kleuren van Savania zijn groen, oranje en blauw. Deze kleuren liggen samen met het schild onherroepelijk vast. De betekenis van de kleuren en het schild kan in bijlage B teruggevonden worden. Artikel 39 Enkel praesidiumleden kunnen een breed lint dragen. Het lint wordt met eerbied behandeld en gedragen. Beowner die in het begin van het academiejaar deelnemen aan de doop verkrijgen een klein lint. De activiteiten van Savania zijn echter toegankelijk voor alle bewoners, gedoopt en niet gedoopt. Artikel 40 Het praesidium neemt geen politieke standpunten in. Artikel 41 De statuten en activiteiten van Savania mogen nooit in tegenspraak zijn met het huisreglement van de Huisvestingsdienst. Hoofdstuk 8: Financiën Artikel 42 Savania krijgt tweemaal per academiejaar budget van de Huisvestingsdienst voor het organiseren van activiteiten. Dit bedrag dient voor het organiseren en uitvoeren van netwerkvormende activiteiten. Deze activiteiten moeten meedragen aan de verbetering van de sociale sfeer in het Savaan en Jeruzalemhuis. Daarnaast krijgen zij ook dit bedrag voor een goed beheer van het gebouw. Het beheer van het gebouw houdt alles in wat te maken heeft met orde, netheid en rust in en rond het gebouw. Statuten Savania

11 Artikel 43 Bij aanvang van het eerste semester en na ondertekening van het sponsorcontract zal 1150 worden overgeschreven op het rekeningnummer van Savania. Alles wordt formeel geregeld door het sponsorcontract, en de statuten worden hieraan gehecht. Statuten Savania

12 Bijlage A: Functieomschrijvingen Praeses Is eindverantwoordelijk Leidt de praesidiumvergaderingen Zorgt dat iedereen tijdig weet wanneer de vergadering is en welke de agendapunten zijn en bereidt de vergaderingen grondig voor Is aanspreekpunt voor bewoners bij problemen en/of klachten Onderhoudt contact met de Huisvestingsdienst Zorgt ervoor dat de verschillende praesidiumleden hun taken naar behoren uitvoeren zodat de geplande activiteiten kunnen doorgaan Bemiddelt tussen studenten en de Huisvestingsdienst bij eventuele klachten Werkt nauw samen met de Quaestor Vice-praeses Is rechterhand van de Praeses (zie boven) Vervangt de Praeses indien deze afwezig is Brengt iedereen ten laatste 24u voor de volgende vergadering op de hoogte. Bovendien stuurt deze per sms nogmaals een reminder 1 uur voor de vergadering. Springt bij waar nodig Quaestor/ Penningmeester Beheert de financiën Geeft elke praesidiumvergadering een overzicht van de financiële toestand Heeft volmacht over zichtrekening samen met de Praeses Geeft toestemming aan praesidiumleden (na onderling overleg) om aankopen te doen Statuten Savania

13 Houdt de boekhouding en een financieel verslag bij (bestelbonnen, facturen, rekeningen) Rapporteert maandelijks aan de Huisvestingsdienst. Abactis/ Secretaris Schrijft de verslagen en zorgt ervoor dat het praesidium en de Huisvestingsdienst binnen de drie dagen volgend op de vergadering het verslag krijgt Zorgt ervoor dat de verslagen online geplaatst worden op de dropboxfolder Houdt de Facebook- pagina en de Facebook- groep in de gaten Zorgt voor communicatie van komende activiteiten naar bewoners toe via een minstens 2- maandelijks uitgegeven publicatie (oktober tot april), zowel in het Nederlands als in het Engels, waarvan iedere bewoner een exemplaar ontvangt. Bovendien krijgt de Huisvestingsdienst hiervan een kopie. Sport Organiseert verschillende sportactiviteiten Zorgt er voor dat iedereen tijdig op de hoogte is van sportactiviteiten Kan eventueel deelnemen aan sportwedstrijden met een groep geïnteresseerden Beheert het sportmateriaal indien aanwezig Organiseert in samenwerking met cultuur bijkomende activiteiten (bv. Bierbowling, Jenevervoetbal...) Feest Zorgt wekelijks voor een duidelijk overzicht van: activiteiten van andere studentenclubs, speciale evenementen, kortingsdagen in bepaalde cafés etc. Regelt 1x per jaar een fuif in samenwerking met het praesidium Statuten Savania

14 Cultuur Zorgt voor een goede ontvangst en inburgering van de nieuwe studenten Is aanspreekpunt bij vragen of moeilijkheden van nieuwe studenten Organiseert samen met de verantwoordelijke Buitenland een stadsactiviteit waarbij de nieuwe studenten Gent en de omgeving van het kot beter leren kennen (eventueel met bootjestocht) Organiseert allerhande culturele activiteiten (bioscoopbezoek, toneel, museum, brouwerij, bowling,...) Bar Zorgt voor een vaste wekelijkse clubavond in de keuken van het Savaanhuis Maakt dat er steeds voldoende drank aanwezig is Zorgt voor voldoende promotie van de clubavond Zorgt ervoor dat er steeds vrijwilligers zijn om de bar open te houden Zorgt samen met Cultuur ervoor dat er een spelassortiment aanwezig is Werkt samen met de Quaestor/ Penningmeester ivm. uitgaven en inkomsten Stelt samen met het praesidium een barreglement op Milieu Zorgt voor voldoende publiciteit en promotie van recycleren en sorteren naar de bewoners toe Controleert en vervangt vuilniszakken in de keuken en kitchenettes Zorgt er voor dat de vuilnisbakken tijdig buiten staan bij ophaling Houdt controle op algemene netheid in het gebouw en houdt zicht op de beurtrol van de binnentuin, koer en fietsenstalling. Zodat deze proper blijft. (onkruid, peuken, vegen, sneeuw ruimen etc.) Stelt een beurtrolsysteem op onder de bewoners voor de kitchenettes en controleert of iedereen zijn rol naar behoren uitvoert. Beheert kuisgerief Statuten Savania

15 Controleert s avonds of alle lichten gedoofd zijn en maakt bewoners attent op zuiniger omgaan met water en energie Buitenland-verantwoordelijke Zorgt voor een goede ontvangst en introductie in de groep van de Erasmus- studenten Geeft een rondleiding van het gebouw en de omgeving Maakt hen attent op de regels en taken Is aanspreekpunt bij problemen en vragen voor Erasmus- studenten P.R. Jeruzalem Kan enkel worden aangesteld indien er geen enkel persoon van het Jeruzalemhuis in het praesidium zetelt Zorgt ervoor dat het Savaanhuis en het Jeruzalemhuis een eenheid vormen Zorgt voor de communicatie in het Jeruzalemhuis en vertegenwoordigt hun belangen op praesidiumvergaderingen Meter en/of Peter Een eretitel die kan uitgereikt worden aan personen die zich doorheen de jaren zeer veel voor de studentenclub hebben ingezet. Is niet verplicht de praesidiumvergaderingen bij te wonen en heeft hier bijgevolg ook geen stemrecht uitgezonderd bij verkiezingen Staat het praesidium bij met advies en ervaring Schachtentemmer Staat in voor het onthaal van nieuwe bewoners in het Savaan en Jeruzalemhuis Is een aanspreekpunt voor bewoners die deelnemen aan de doop Op een cantus zorgt deze persoon dat de groep bewoners die deelnemen zich correct gedragen Deze persoon stelt bijgevolg ook het draaiboek op voor de doop en is eindverantwoordelijke op de doop samen met de praeses Statuten Savania

16 Zorgt ervoor dat de eerstejaars goed geïntegreerd geraken gedurende het volledige jaar Zedenmeester Staat in voor de bewoners die in andere jaren zich lieten dopen bij Savania. Samen met de schachtentemmer en het praesidium organiseert deze de doop. Tijdens een cantus ontfermt de zedenmeester zich over de commilitones, ook wel ouderejaars genaamd. Cantor Tijdens een cantus is deze persoon verantwoordelijk voor het inzetten van de gezongen liederen Deze persoon stelt op voorhand een liederenlijst op en legt deze voor aan de praeses Deze persoon neemt deel aan de cantoravonden door het Home Konvent georganiseerd. Algemene taken Praesidium Instaan voor een goed leef- en studeerklimaat Aanspreekpunt zijn voor bewoners bij problemen en vragen en indien nodig doorverwijzen Controle geluidsoverlast, rookverbod en alcoholmisbruik. Veiligheid in en rond het gebouw verzekeren, inclusief kennis van de brandcentrale en brandveiligheid (bij brandalarm kamers ontruimen en eventueel hulpdiensten contacteren) Naast de bovenvermelde taken is ieder praesidiumlid verplicht mee te werken op de fuif en andere activiteiten. Aan het begin van het jaar stellen de praesidiumleden samen de jaarplanning op. De verantwoordelijken zorgen er zelf voor dat er ruim op voorhand voldoende promotie wordt gevoerd voor hun activiteiten (affiches ophangen, flyers uitdelen...) Ten gepaste tijden worden werkgroepen opgericht voor de organisatie en uitwerking van activiteiten Meehelpen tijdens kijk- en infodagen Statuten Savania

17 Bijlage B: Schild & kleuren Groen - Oranje - Blauw: - kleuren uit het Artevelde Hogeschool logo -> iedereen in Savania is student aan Arteveldehogeschool - Frisse kleuren staan voor een nieuwe, frisse club Kameleon: - logo van Chamilo, het online studentenportaal die iedereen gebruikt - Kameleon is een dier die zich aan zijn omgeving aanpast, wij zijn geen gewone studentenclub maar een club die is aangepast aan zijn omgeving namelijk het leven op een studentenhome Lettersymbool aan rechterkant: - Symbool met letter S van Savania, staat voor: moge Savania verder groeien en bloeien in zijn bestaan. (ut vivat, crescat floreat Savania) Samen zijn we één, samen zijn we Savania: - Leuze van onze studentenclub als teken van de verbondenheid tussen Savaan- en Jeruzalemhuis. Statuten Savania

18 Statuten Savania

Statuten Homeraad Home Fabiola

Statuten Homeraad Home Fabiola Statuten Homeraad Home Fabiola Hoofdstuk 1: Regels stemming Artikel 1: Elke stemronde verloopt op de wijze beschreven in artikel 2. Artikel 2: Wanneer er slechts één voorstel is, kan enkel pro en contra

Nadere informatie

STATUTEN HOME VERMEYLEN

STATUTEN HOME VERMEYLEN De statuten werden goedgekeurd op de algemene homeraad van 12/05/2015 en zijn geldig vanaf deze datum. De vorige statuten vervallen ook vanaf deze datum. STATUTEN HOME VERMEYLEN 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Aan allen die nu zijn en later wezen zullen, Onze Groet. Het Praesidium heeft aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt.

Aan allen die nu zijn en later wezen zullen, Onze Groet. Het Praesidium heeft aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt. Titel 1: De Vereniging STATUTEN APOLLO Aan allen die nu zijn en later wezen zullen, Onze Groet. Het Praesidium heeft aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt. Art. 1. Studentenclub Apollo, hierna Apollo

Nadere informatie

Statuten studentenclub Acantha

Statuten studentenclub Acantha Statuten studentenclub Acantha I. Doel Art. 1: Studentenclub Acantha is een feitelijke vereniging. Cf. appendix Art. 2: De vereniging heeft als doel het op regelmatige basis organiseren van studentikoze

Nadere informatie

Statuten van Studentenclub Confabula

Statuten van Studentenclub Confabula Statuten van Studentenclub Confabula Deel 1: Begrippen Artikel 1: Voor toepassing van deze statuten wordt verstaan onder; Gewone meerderheid van de stemmen: meer voorstemmen dan tegenstemmen (onthoudingen,

Nadere informatie

S T A T U T E N H O M E V E R M E Y LEN

S T A T U T E N H O M E V E R M E Y LEN De statuten werden goedgekeurd op de beperkte Homeraad van 13/05/2018 en zijn geldig vanaf deze datum. De vorige statuten vervallen ook vanaf deze datum. S T A T U T E N H O M E V E R M E Y LEN 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Statuten van de Kring Der Alchemisten

Statuten van de Kring Der Alchemisten Statuten van de Kring Der Alchemisten Statuten opgesteld op 11/09/07, laatst aangepast op 22/04/09 INHOUDSTAFEL Titel I Benaming, zetel, doel, levensduur Artikel 1 - Benaming en zetel Artikel 2 - Doel

Nadere informatie

Statuten AmiScientia

Statuten AmiScientia 2016 Statuten AmiScientia 2016-2017 In volgend document staan de statuten (leefregels) binnen studentenvereniging AmiScientia (Brugge). Volgende statuten moeten worden nageleefd binnen de vereniging en

Nadere informatie

STATUTEN HSC SALMONELLA

STATUTEN HSC SALMONELLA STATUTEN HSC SALMONELLA ALGEMEEN ART. 1 HoogStudentenClub Salmonella is "een club van kameraden" (zie clublied), zetelend in café Cuba Libre, Overpoortstraat, waar het bestuur minstens eenmaal per maand

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW 1. BEPALING EN DOEL Artikel 1: Geos is de vereniging van studenten geologie verbonden aan de afdeling Geologie van het departement

Nadere informatie

Seniorenadviesraad Galmaarden

Seniorenadviesraad Galmaarden Seniorenadviesraad Galmaarden DE GEMEENTERAAD Gelet op het decreet van 7 december 2012 van de Vlaamse Regering houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van

Nadere informatie

Statuten Slavia: Faculteitskring van de Oost-Europese Talen en Culturen.

Statuten Slavia: Faculteitskring van de Oost-Europese Talen en Culturen. Statuten Slavia: Faculteitskring van de Oost-Europese Talen en Culturen. 1. Wezen van de kring: Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Slavia is de faculteitskring van de studenten Oost- Europese

Nadere informatie

STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 :

STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 : STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 : Algemeen : Art. 1 : De zetel van de gemeentelijke ouderenadviesraad is gevestigd in het gemeentehuis. Doelstellingen : Art. 2 : De gemeentelijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE SPORTRAAD LOKEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE SPORTRAAD LOKEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE SPORTRAAD LOKEREN Dit huishoudelijk reglement regelt al wat niet door de statuten wordt bepaald en is in feite de praktische leidraad bij de werking van de Sportraad.

Nadere informatie

Huishoudelijk regelement Oudervereniging Basisschool De Vlasbloem

Huishoudelijk regelement Oudervereniging Basisschool De Vlasbloem Huishoudelijk regelement Oudervereniging Basisschool De Vlasbloem DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Basisschool De Vlasbloem is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Statuten Studentenclub Moeder Coulissen

Statuten Studentenclub Moeder Coulissen Statuten Studentenclub Moeder Coulissen 1. ALGEMEEN 1.1. Moeder Coulissen is een caféclub die enkel bestaat uit mannelijke leden. 1.2. Moeder Coulissen heeft tot doel sociale, culturele en sportieve activiteiten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht. Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht. VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen.

1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen. PHT statuten (revisie mei 2012) 1. Algemeen 1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen. 1.2. PHT heeft tot doel haar leden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEOS LEUVEN VZW

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEOS LEUVEN VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEOS LEUVEN VZW 1. BEPALING EN DOEL Artikel 1: Geos is de vereniging van studenten geologie verbonden aan de afdeling Geologie van het departement Aard- en Omgevingswetenschappen

Nadere informatie

Appendix Statuten studentenclub Acantha

Appendix Statuten studentenclub Acantha Appendix Statuten studentenclub Acantha I. Doel Art. 1: Studentenclub Acantha is een feitelijke vereniging. De vertegenwoordigers verklaren dat de feitelijke vereniging opgericht is op vrijwillige en duurzame

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EGEA Leuven

Huishoudelijk reglement EGEA Leuven Huishoudelijk reglement EGEA Leuven Afdeling EGEA Leuven van Merkator Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering). EGEA Leuven is de Leuvense entiteit van de European GEography Association for students and young

Nadere informatie

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren ASV The Next Generation WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren A. VERKIEZING KERNTEAM Art. 1 Alle leden van ASV The Next Generation (verder: ASV TNG) kunnen zich kandidaat

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE JEUGDRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE JEUGDRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE JEUGDRAAD COLOFON Uitgave stadsbestuur Halen, Markt 14, 3545 Halen Ontwerp & realisatie Tekst - stadsbestuur Halen Ontwerp - dienst Communicatie stad Halen Beelden -

Nadere informatie

Statuten Studentenclub Moeder Coulissen

Statuten Studentenclub Moeder Coulissen Statuten Studentenclub Moeder Coulissen Inhoud 1 Algemeen... 3 2 Kentekens van de club... 3 3 Geschiedenis van de club... 5 4 Leden... 5 5 Praesidium... 6 6 Vergaderingen... 8 7 Cantussen... 9 8 Doop en

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Sportraad Mechelen

Huishoudelijk reglement Sportraad Mechelen Huishoudelijk reglement Sportraad Mechelen In werking getreden op 1 januari 2013. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE VERGADERING 1.1 Bepalingen betreffende het bijeenroepen van de vergaderingen Artikel 1 Alle leden

Nadere informatie

De Parkwacht Feitelijke Vereniging

De Parkwacht Feitelijke Vereniging De Parkwacht Feitelijke Vereniging Statuten TITEL I: WEZEN VAN DE VERENIGING Art. 1: De Vereniging draagt de naam De Parkwacht, verder in deze Statuten aangeduid als de Vereniging of als De Parkwacht.

Nadere informatie

- Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen -

- Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen - - Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen - Artikel 1: Naam De vereniging draagt de naam Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus

Nadere informatie

VZW Oudervereniging GBS t Haegje Statuten. Oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool te Haacht 3150 Haacht

VZW Oudervereniging GBS t Haegje Statuten. Oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool te Haacht 3150 Haacht Oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool te Haacht 3150 Haacht *** STATUTEN *** Nummer van de vereniging : 135072002 Nr BTW of ondernemingsnr.: 477-981-455 Tussen : 1. DE MEY Sven, Werchtersesteenweg

Nadere informatie

Wij wensen u zeer veel succes bij de doop, en alles wat komt kijken bij dat fantastische schachtenjaar.

Wij wensen u zeer veel succes bij de doop, en alles wat komt kijken bij dat fantastische schachtenjaar. Stelletje K*Tfeuten! Voor u ligt een schachtenbijbel. Dit boekje zal je wegwijs maken doorheen alles wat je moet weten over studentclubs en vooral dan Savania. Jij wil toetreden tot Savania? Proficiat

Nadere informatie

Statuten HSC Dionysus

Statuten HSC Dionysus Statuten HSC Dionysus 1 Algemeen Art. 1: Hoogstudentenclub Dionysus heeft als doel het op regelmatige basis organiseren van studentikoze activiteiten. Art. 2: HSC Dionysus maakt deel uit van het Seniorenkonvent

Nadere informatie

Faculteitskring van de studenten Biomedische Wetenschappen

Faculteitskring van de studenten Biomedische Wetenschappen Statuten van de Vlaamse Biomedische Kring Faculteitskring van de studenten Biomedische Wetenschappen Titel 1: Wezen van de kring Art. 1 De Vlaamse biomedische kring, kortweg VBK, is de Faculteitskring

Nadere informatie

Stedelijke adviesraad toegankelijkheid statuten

Stedelijke adviesraad toegankelijkheid statuten Stedelijke adviesraad toegankelijkheid statuten Artikel 1 : Oprichting adviesraad Er wordt een stedelijke adviesraad toegankelijkheid opgericht. Deze adviesraad is bevoegd alle materies te behandelen m.b.t.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Algemeen Huisreglement MR Berkenschool. 27 januari 2014

Algemeen Huisreglement MR Berkenschool. 27 januari 2014 Algemeen Huisreglement MR Berkenschool 27 januari 2014 1 Huishoudelijk reglement Artikel 31 van het reglement MR Berkenschool schrijft voor dat de MR, met inachtneming van de voorschriften uit het MR-reglement

Nadere informatie

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden POUTRIX VZW 1. De vereniging, haar doel en haar leden Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 De vereniging draagt als naam 'Poutrix, Vereniging zonder winstoogmerk', verder in deze statuten aangeduid

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad en feitelijke vereniging De Regenboogouders van Basisschool De Regenboog, Wondelgem - versie april 2017

Huishoudelijk reglement Ouderraad en feitelijke vereniging De Regenboogouders van Basisschool De Regenboog, Wondelgem - versie april 2017 Huishoudelijk reglement Ouderraad en feitelijke vereniging De Regenboogouders van Basisschool De Regenboog, Wondelgem - versie april 2017 Benaming In september 2014 werd een ouderraad opgericht als intern

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

Statuten van studentenclub t Stropke

Statuten van studentenclub t Stropke Statuten van studentenclub t Stropke 1. Algemeen 1.1 t Stropke heeft tot doel sociale, culturele en sportieve activiteiten voor haar leden te organiseren. 1.2 't Stropke neemt noch een politiek, noch een

Nadere informatie

Kiesreglement Landbouwkring VZW De Landbouwkring is gesticht in 1887 door ir. Paul Devuyst

Kiesreglement Landbouwkring VZW De Landbouwkring is gesticht in 1887 door ir. Paul Devuyst LANDBOUWKRING VZW KU LEUVEN Waversebaan 12 3001 Heverlee tel. 0485/ 59 78 96 e-mail. lbk@landbouwkring.be KBC: 734-3323205-91 Ondernemingsnr.: 882 914 784 Kiesreglement Landbouwkring VZW De Landbouwkring

Nadere informatie

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren ASV The Next Generation WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren A. VERKIEZING KERNTEAM Art. 1 Alle leden van ASV The Next Generation (verder: ASV TNG) kunnen zich kandidaat

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Scientica Kringraad

Huishoudelijk Reglement Scientica Kringraad 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Kringraad Afdeling Scientica Kringraad van de vzw Scientica Leuven 1. Doel 1.1. (Kadering) Scientica Kringraad (vervolgens vermeld als Kringraad) is de afdeling van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Ouderraad Nehalennia SSG 1

Huishoudelijk Reglement Ouderraad Nehalennia SSG 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD NEHALENNIA SSG DEFINITIES Artikel 1 Ouders Ouderraad Wet Medezeggenschapsraad Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Directie Website : de ouders, voogden of verzorgers

Nadere informatie

a) de beleidsvisie en over de initiatieven die er op gemeentelijk vlak kunnen genomen worden.

a) de beleidsvisie en over de initiatieven die er op gemeentelijk vlak kunnen genomen worden. Statuten Januari 2013 Artikel 1. De Raad voor Internationale Samenwerking is de adviesraad van de gemeente voor ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuidproblematiek DAC (Development Assistance Committee)

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad

Statuten HoGent Studentenraad Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 21 februari 2013) (Aanvulling zoals goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 16 mei 2013) Titel I- Algemene bepalingen

Nadere informatie

Statuten van Mesacosa

Statuten van Mesacosa Statuten van Mesacosa [aangepaste versie d.d. 06/05/1999; goedgekeurd binnen het bestuur d.d. 10/05/1999 en A.V. 3-05/ 2000] [bijgewerkt op woe 06-12/2000, goedgekeurd binnen bestuur d.d..18-12/2000 en

Nadere informatie

OKeR vzw Huishoudelijk reglement

OKeR vzw Huishoudelijk reglement OKeR vzw Huishoudelijk reglement Goedgekeurd op de AV van 25/05/2012 Titel I. Praesesvergaderingen Op regelmatige tijdstippen, en minstens elke twee maanden zal OKeR vzw een praesesvergadering organiseren.

Nadere informatie

Statuten en werking van het oudercomité van VBS Sint-Ursula

Statuten en werking van het oudercomité van VBS Sint-Ursula VBS Sint-Ursula Instituut Kerkhofstraat 1-1a 2610 Wilrijk 03/827.92.93 Statuten en werking van het oudercomité van VBS Sint-Ursula 1. De statuten van het oudercomité 1.1 Doelstelling: Het oudercomité van

Nadere informatie

STATUTEN VAN WTC BORREKENSVELD Update : 05 april 2018

STATUTEN VAN WTC BORREKENSVELD Update : 05 april 2018 STATUTEN VAN WTC BORREKENSVELD Update : 05 april 2018 1. Historiek : De club WTC BORREKENSVELD werd gesticht op 07/09/1980 onder de naam van ZVK BORREKENSVELD, gezeteld te Strombeek-Bever, Borrekensveld

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Algemeen 1. De vereniging SPORTVERENIGING DE LIER wordt geacht te zijn opgericht op één april negentienhonderd

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Algemeen 1. De vereniging SPORTVERENIGING DE LIER wordt geacht te zijn opgericht op één april negentienhonderd HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel Algemeen De vereniging SPORTVERENIGING DE LIER wordt geacht te zijn opgericht op één april negentienhonderd twee en dertig en is aangegaan voor onbepaalde tijd. De vereniging

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014)

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992 Opgericht 11 juli 1930. Ingeschreven bij de KvK onder nr. V445719. Aangesloten bij de N.B.A.T. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Het vormen van groepen en/of afdelingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel

Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel STATUTEN Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 8 maart 2014 1. Omschrijving en zetel 1.1. Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel,

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen

Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen Tussen de ondergetekenden (De stichtende leden - aanleiding bij de laatste pagina van deze statuten), werd overeengekomen een feitelijke vereniging

Nadere informatie

Begripsbepalingen leerlingenraadstatuut christiaan huygens college, rachmaninowlaan. eerste versie 09--06-13.

Begripsbepalingen leerlingenraadstatuut christiaan huygens college, rachmaninowlaan. eerste versie 09--06-13. Begripsbepalingen leerlingenraadstatuut christiaan huygens college, rachmaninowlaan. eerste versie 09--06-13. Leerlingenraadstatuut Regelement waarin rechten en plichten van de leerlingenraad te vinden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Ouderraad St. Janschool

Huishoudelijk Reglement Ouderraad St. Janschool Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van de Oudervereniging vastgesteld d.d. 23 december 2005. Definitie Artikel 1 Oudervereniging: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

Klokhuis afspraken. Inhoud

Klokhuis afspraken. Inhoud Klokhuis afspraken Inhoud 1. Doel... 2 2. Bevoegdheden... 2 3. Lidmaatschap... 2 4. Vergaderingen... 2 Frequentie... 2 Agenda... 2 Organisatie... 2 Beslissingen... 3 5. Bestuur Klokhuis... 3 Verkiezing...

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool

Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool Artikel 1: Algemene bepalingen Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de ouderraad van de Vrije Basisschool Sint Lambertus, Waversebaan

Nadere informatie

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 GEZINSBOND vzw DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 Vooraf De verkiezingen op plaatselijk vlak zullen plaatshebben tussen 15 oktober 2010 en 15 maart 2011. Deze tijdspanne van vijf

Nadere informatie

Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015

Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015 Statuten pagina 1 van 5 Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING HOOFDSTUK I Inleiding Artikel 1 De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking Affligem, afgekort als GROS, is een gemeentelijke

Nadere informatie

Het adviesorgaan voor toerisme heeft zijn zetel en adres te 2460 Kasterlee, Markt 13.

Het adviesorgaan voor toerisme heeft zijn zetel en adres te 2460 Kasterlee, Markt 13. Statuten gemeentelijke adviesraad Adviesorgaan voor toerisme Goedgekeurd door de raad van bestuur dd. 19 maart 2013 Goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 28 mei 2013 Artikel 1. Het adviesorgaan voor toerisme

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Runners Maarkedal, met zetel te 9688 Maarkedal, Bosterijststraat 15.

Nadere informatie

STATUTEN SPORTRAAD OVERIJSE versie gemeenteraad van 23 oktober 2018

STATUTEN SPORTRAAD OVERIJSE versie gemeenteraad van 23 oktober 2018 STATUTEN SPORTRAAD OVERIJSE versie gemeenteraad van 23 oktober 2018 Artikel 1. Doelstelling van de sportraad Sportraad Overijse is een feitelijke vereniging, erkend door de gemeente, met een adviesfunctie

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Art.1: Doelstelling van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid

Art.1: Doelstelling van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid ONTWERP Statuten Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid (Gemeenteraad 6 mei 2019) Art.1: Doelstelling van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid De doelstelling van De Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid, afgekort

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Ouderraad Mater Dei Erps-Kwerps

Huishoudelijk Reglement Ouderraad Mater Dei Erps-Kwerps 1. Benaming Huishoudelijk Reglement Ouderraad Mater Dei Erps-Kwerps Onder de benaming "Ouderraad van de Vrije Basisschool Mater Dei te Erps-Kwerps wordt een feitelijke vereniging opgericht. 2. Zetel De

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald.

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald. Huishoudelijk reglement LEDEN EN DONATEURS Artikel 1 Lid is een ieder die beantwoordt aan de omschrijving, gegeven in de statuten. De vereniging kent donateurs, deze zijn geen lid. Donateurs hebben toegang

Nadere informatie

Titel I. De vereniging

Titel I. De vereniging Artikel 1: Naam Titel I. De vereniging 1. De naam van de vereniging is Geografica. Artikel 2: Zetel 1. De zetel van Geografica is gelegen te, Krijgslaan 281, S8. Artikel 3: Rechtsvorm 1. Geografica is

Nadere informatie

S T A T U T E N. FEDERATIE van TOERISTISCHE GIDSENGROEPERINGEN vzw afgekort " F T G " Vossekotstraat Zichem

S T A T U T E N. FEDERATIE van TOERISTISCHE GIDSENGROEPERINGEN vzw afgekort  F T G  Vossekotstraat Zichem S T A T U T E N FEDERATIE van TOERISTISCHE GIDSENGROEPERINGEN vzw afgekort " F T G " Vossekotstraat 130 3271 Zichem Identificatienummer 10729/83 - Ondernemingsnummer 424828326 -------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar

Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar Gemeentelijke basisschool Hoegaarden Doelstraat 76 3320 Hoegaarden Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar 2010-2011 Hoegaarden, september 2010 TITEL 1 - ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014)

Huishoudelijk reglement HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) Huishoudelijk reglement HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) TITEL I: Inleidende bepalingen Art 1. Het huishoudelijk reglement regelt de te volgen procedures

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

Statuten Vlaamse Geneeskundige Kring vzw

Statuten Vlaamse Geneeskundige Kring vzw Hoofdstuk 1: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: De vereniging draagt de naam Vlaamse Geneeskundige Kring, Vereniging zonder winstoogmerk. In haar betrekkingen

Nadere informatie

STATUTEN HSC DE DIJLEBRASSERS

STATUTEN HSC DE DIJLEBRASSERS STATUTEN HSC DE DIJLEBRASSERS TITEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 WEZEN VAN HSC DE DIJLEBRASSERS Art. 1 Hoogstudentenclub De Dijlebrassers, afgekort HSC De Dijlebrassers, hierna De Dijlebrassers genoemd,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: a) ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Stichting Huurdersbelang Stadswonen

Huishoudelijk Reglement Stichting Huurdersbelang Stadswonen Huishoudelijk Reglement Stichting Huurdersbelang Stadswonen 1. Begrippen Huurdersbelang Stichting Huurdersbelang Stadswonen Huurdersvertegenwoordiging Huurdersvertegenwoordiging zoals opgetekend in de

Nadere informatie