Huishoudelijk Reglement Scientica Kringraad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk Reglement Scientica Kringraad"

Transcriptie

1 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Kringraad Afdeling Scientica Kringraad van de vzw Scientica Leuven 1. Doel 1.1. (Kadering) Scientica Kringraad (vervolgens vermeld als Kringraad) is de afdeling van Scientica Leuven vzw die instaat voor studentenwerking. Daartoe vormt Kringraad een samenwerkingsverband tussen de wetenschapskringen (Art 1.2.). Kringraad bevordert en ondersteunt de samenwerking tussen de wetenschapskringen (Wetenschapskringen) De wetenschapskringen zijn de volgende, in alfabetische volgorde, faculteitskringen die samen alle studenten aan de faculteit Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven vertegenwoordigen: Bios, Chemika, Geos, Merkator en Wina. De wetenschapsrichtingen zijn opleidingen die vertegenwoordigd worden door de wetenschapskringen (Activiteiten) Kringraad organiseert ontspannende, vormende en culturele activiteiten die het kringniveau overstijgen. Kringraad bezit daartoe eigen financiële middelen. Kringraad mag financiële steun vragen aan de wetenschapskringen (Art. 5) (Contacten met andere afdelingen) Kringraad engageert zich om goede contacten te onderhouden met de andere afdelingen van Scientica Leuven vzw (Scientica CuDi en Scientica OOR). Kringraad is daartoe vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur van de overkoepelende vereniging Scientica Leuven vzw (Vertegenwoordiging) Kringraad heeft ook een vertegenwoordigende functie in de volgende organen van de Faculteit Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven: werkgroep PR, Cel Internationalisering en Faculteitsraad Wetenschappen (Art 2.4.). 2. Structuur en Organen KRINGRAAD BESTUUR 2.1. (Definitie en functie) Het Kringraad Bestuur, afgekort bestuur, ontfermt zich over de dagelijkse werking van Kringraad. Het bestuur adviseert de Algemene Kringraad Vergadering (vervolgens AKV genoemd) (Art ) en heeft zelf geen beslissingsrecht. Het bestuur komt regelmatig samen op een Kringraad Bestuursvergadering (vervolgens KBV genoemd) (Art. 2.7.) om de dagelijkse werking te verzekeren (Samenstelling) Het bestuur bestaat uit minstens vijf personen. Bestuursleden zijn bij voorkeur studenten uit wetenschapsrichtingen (Art 1.2.) (Functies binnen het bestuur) De voorzitter coördineert en heeft de eindverantwoordelijkheid van de werking van Kringraad. De voorzitter roept de AKV samen en zit deze voor. De voorzitter heeft een volmacht op de rekening (Art. 5.3.) De ondervoorzitter werkt nauw samen met de voorzitter en staat deze zo goed mogelijk bij. De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid De penningmeester ontfermt zich over het financieel beheer van Kringraad. De penningmeester heeft een volmacht op de rekening (Art. 5.3.) De secretaris maakt verslagen van de AKV en de KBV (Art 2.16). Deze vier functies moeten verplicht aanwezig zijn in het bestuur en zijn niet te cumuleren. Andere niet-verplichte functies kunnen bijvoorbeeld omvatten: webmaster, PR-verantwoordelijke... Het bestuur wordt jaarlijks verkozen door de Algemene Vergadering volgens de bepalingen van Art

2 (Andere mandaten) Kringraad verkiest ook twee Scientica Internationaal mandatarissen, zij zetelen in de Cel Internationalisering van de Faculteit Wetenschappen van de KULeuven. De mandatarissen verzorgen de dagelijkse werking in verband met internationale studenten aan de faculteit. Ook voor de werkgroep PR van de faculteit wordt een mandataris aangesteld. De vertegenwoordiging op de Faculteitsraad Wetenschappen wordt bij voorkeur verzorgd door de voorzitter. Zij zijn allen lid van het Kringraad Bestuur (Neutraliteit) Bestuursleden stellen zich neutraal op tegenover de wetenschapskringen (Duur van het mandaat) Het mandaat van de bestuursleden duurt van 1 juli tot 30 juni. KRINGRAAD BESTUURSVERGADERING 2.7. (KBV) Op de KBV wordt de dagelijkse werking verzekerd en wordt de AKV voorbereid. Van de KBV wordt door de secretaris een verslag gemaakt, conform de bepalingen van Art (Openbaarheid) Elke student die door een van de wetenschapskringen vertegenwoordigd wordt, heeft het recht de verslagen van de KBV te lezen. Elk bestuurslid kan voorstellen om de vergadering gesloten te verklaren. Dit voorstel dient aanvaard te worden met een gewone meerderheid van de stemmen. Agendapunten waarvoor de vergadering gesloten verklaard is, worden niet opgenomen in het verslag (Art 2.19.) (Samenroeping) De voorzitter dient de KBV samen te roepen op vraag van een van de bestuursleden. De KBV komt enkele dagen voor elke AKV samen ter voorbereiding van de AKV (Vergadervoorzitter) De KBV wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt zijn taak overgenomen door de ondervoorzitter. Bij afwezigheid van voorzitter en ondervoorzitter wordt de vergadering geleid door het oudste aanwezige bestuurslid. Wanneer de meerderheid van de KBV daar om vraagt, kan er een nieuwe vergadervoorzitter gekozen worden. ALGEMENE KRINGRAAD VERGADERING (Definitie) De Algemene Kringraad Vergadering (AKV) is het beslissingsorgaan van Kringraad (Samenstelling) De AKV van deze afdeling bestaat uit de bestuursleden en vertegenwoordigers van de wetenschapskringen. Elke wetenschapskring heeft een onbeperkt aantal vertegenwoordigers op de AKV (Quorum) Een AKV moet worden bijgewoond door de vertegenwoordigers van minstens vier vijfde van de wetenschapskringen om geldige beslissingen te nemen (Openbaarheid) Elke student die door een van de wetenschapskringen vertegenwoordigd wordt, heeft het recht de AKV bij te wonen en de verslagen te lezen. Elk stemgerechtigd lid van de AKV kan voorstellen om de vergadering gesloten te verklaren. Dit voorstel dient aanvaard te worden met een gewone meerderheid van de stemmen. Indien de vergadering gesloten verklaard wordt, mogen enkel nog drie personen per kring en de bestuursleden aanwezig blijven. Agendapunten waarvoor de vergadering gesloten verklaard is, worden niet opgenomen in het verslag (Art 2.19.) (Samenroeping) De voorzitter dient de AKV samen te roepen op vraag van een van de wetenschapskringen of indien het bestuur dat noodzakelijk acht (Transparantie) Kringraad dient een zo groot mogelijke transparantie na te streven t.o.v. de studenten uit de wetenschapsrichtingen. De AKV wordt voorbereid door het bestuur, teneinde de agenda van de AKV op te stellen. Een uitnodiging voor de AKV en een verslag van de vorige AKV dienen minstens 24 uur op voorhand op de website te staan en worden door de voorzitter per verstuurd naar de praesidia van de wetenschapskringen (Website) Om transparantie en openbaarheid te verzekeren, dient Kringraad een eigen webpagina aan te maken, waar info in verband met de activiteiten en de verslagen van de AKV en KBV geplaatst

3 3 worden (Vergadervoorzitter) De AKV wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt zijn taak overgenomen door de ondervoorzitter. Bij afwezigheid van voorzitter en ondervoorzitter wordt de vergadering geleid door het oudste aanwezige bestuurslid. Wanneer de meerderheid van de AKV daar om vraagt, kan er een nieuwe vergadervoorzitter gekozen worden (Verslagen) Van elke AKV en KBV wordt door de secretaris een verslag gemaakt. Indien de secretaris niet aanwezig is, wordt door de AKV (bij een KBV door het bestuur) een bestuurslid als plaatsvervangend secretaris aangeduid. Het verslag wordt bezorgd aan alle leden van de AKV (Art 2.12.) en moet op de website verschijnen, omwille van de openbaarheid (Art 2.14.) (Bevoegdheden). De bevoegdheden van de AKV omvatten: Het organiseren en evalueren van activiteiten. Het oprichten van werkgroepen (Art 2.21.). Het uitvoeren van tuchtprocedures t.o.v. bestuursleden (Art 2.23.). Het verkiezen van een nieuw bestuur (Art 4). Beslissingen in verband met de financiën van Kringraad. Externe controle op de afdeling CuDi van Scientica Leuven vzw (Art 2.22) (Werkgroepen). De AKV kan werkgroepen met een welomlijnde opdracht en samenstelling definiëren. Deze opdracht kan bijvoorbeeld bestaan uit het organiseren van activiteiten die door de AKV zijn vastgelegd, of advies verlenen aan de AKV over een bepaald thema (Verdeelsleutel) (shiftenverdeelsleutel). De shiftenverdeelsleutel wordt gebruikt om het aantal shiften bij een activiteit georganiseerd door Scientica te verdelen tussen het bestuur en de wetenschapskringen. Het bestuur neemt 1/6 van de shiften op zich met een maximum van 4. Iedere kring neemt 5 percent van de overige schiften op met een minimum van 1 per kring. De overige shiften worden voor 50 percent op basis van praesidiumgrootte verdeeld en 50 percent op basis van studentenaantallen per wetenschapskring tijdens het vorig academiejaar (hiervoor dienen de cijfers van LOKO te worden gebruikt). De verdeelsleutel wordt voor het begin van het academiejaar bepaald en verandert niet tijdens het werkingsjaar (kaartenverdeelsleutel). De kaartenverdeelsleutel wordt gebruikt om de inkomkaarten van activiteiten die door Scientica zijn georganiseerd of waaraan Scientica meewerkt tussen de wetenschapskringen te verdelen. De verdeelsleutel wordt voor het begin van het academiejaar bepaald aan de hand van de studentenaantallen (hiervoor dienen de cijfers van LOKO te worden gebruikt) per wetenschapskring tijdens het vorig academiejaar. De verdeelsleutel verandert niet tijdens het werkingsjaar (Externe controle op Scientica CuDi). De AKV heeft ivm de afdeling CuDi enkel de volgende bevoegdheden: Scientica CuDi legt regelmatig of op aanvraag van de AKV een financieel verslag voor aan de AKV en dit minstens tweemaal per werkingsjaar. De AKV is verplicht minstens een week voor datum aan CuDi te laten weten dat een financieel verslag verwacht wordt. Indien de AKV argwaan heeft met betrekking tot de financiele werking, dient een Algemene Vergadering van de vzw Scientica Leuven samengeroepen te worden. Voor alle uitgaven hoger dan 500 euro dient CuDi toestemming te vragen aan de AKV, behalve voor het betalen van de drukker en de uitgever. De verantwoordelijken van Scientica CuDi worden elk jaar voor de examenzittijd van juni door de AKV van Kringraad verkozen. Hiertoe dragen de huidige verantwoordelijken een team van nieuwe verantwoordelijken voor aan de AKV. De AKV beslist bij gewone meerderheid of de nieuwe

4 4 verantwoordelijken bekrachtigd worden. Indien de verantwoordelijken niet bekrachtigd worden als team, dient elke verantwoordelijke afzonderlijk verkozen te worden (Tuchtprocedure). De AKV kan op verschillende manieren optreden: (Blaam). Indien er onregelmatigheden worden vastgesteld, kan de AKV een blaam geven aan een of meerdere bestuursleden. De beslissing om blaam te geven dient genomen te worden met gewone meerderheid van stemmen (Verwijdering uit functie). De AKV kan beslissen om een bestuurslid uit zijn of haar functie te verwijderen. Deze beslissing moet unaniem zijn. Indien de (onder)voorzitter uit zijn/haar functie verwijderd wordt, dienen er verkiezingen (Art. 4) voor een nieuwe (onder)voorzitter te worden georganiseerd. Indien de secretaris/penningmeester uit zijn/haar functie verwijderd wordt, dragen de bestuursleden een nieuwe secretaris/penningmeester voor, die door de AKV moet worden bekrachtigd. Indien het aantal bestuursleden na verwijdering uit functie van een of meerdere bestuursleden strikt kleiner is dan vijf, dienen er verkiezingen (Art. 4) voor nieuwe bestuursleden te worden georganiseerd (Kwijting) Kwijting is officiële bevestiging van de AKV dat de bestuursleden hun taak goed hebben uitgeoefend. Aan het einde van het academiejaar legt het uittredend bestuur verantwoording af voor het beleid van vorig boekjaar aan de AKV. Vervolgens zal de AKV beslissen of er kwijting wordt verleend. 3. Stemmingen 3.1. (Begrippendefinitie). Een voorstel wordt aanvaard met gewone meerderheid van de stemmen indien strikt meer dan de helft van het aantal stemmen voor zijn, of nog, indien het aantal stemmen voor strikt groter is dan de som van het aantal stemmen tegen en het aantal onthoudingen. In gevallen waar een unanieme beslissing vereist is, moet elke wetenschapskring zich akkoord verklaren (Aanvragen van een stemming). Vertegenwoordigers van kringen en bestuursleden hebben het recht om op een AKV op elk moment een stemming aan te vragen. De voorzitter van de vergadering is dan verplicht om de stemming te laten doorgaan. Het resultaat van de stemming dient in het verslagen opgenomen te worden (Stemmenverdeling). Op de AKV van Kringraad heeft elke wetenschapskring één stem. De stem kan worden uitgebracht door een vertegenwoordiger van deze kring die daarvoor expliciet is aangeduid door de presidiumvergadering van de betrokken kring (Aanvaarden van een voorstel). Een voorstel dat ter stemming op tafel ligt, wordt aanvaard indien het voorstel een gewone meerderheid haalt, met uitzondering van de speciale gevallen die in dit Huishoudelijk Reglement vermeld worden. Indien er geen gewone meerderheid voor of tegen is, wordt de discussie heropend als een stemgerechtigde daarom vraagt. Daarna wordt er opnieuw gestemd, waarbij onthoudingen niet meetellen. Een stemming over een voorstel is onbeslist indien er bij een tweede stemming over het voorstel evenveel stemmen voor als tegen zijn (Stemming over meerdere voorstellen). Indien er verschillende voorstellen voorliggen, wordt er als volgt gestemd: (Aanvaardbaarheidsronde). Men stemt over de aanvaardbaarheid van elk voorstel volgens de procedure voor stemmingen met één voorstel. Als een stemming over een voorstel onbeslist is, wordt het voorstel automatisch als aanvaardbaar beschouwd. Indien blijkt dat meerdere voorstellen aanvaardbaar zijn, gaat men over tot een tweede stemronde, de selectieronde. Enkel de voorstellen die aanvaardbaar verklaard worden, worden aanvaard voor de tweede ronde.

5 (Selectieronde). Elke stemgerechtigde drukt zijn waardering uit voor de aanvaarde voorstellen door nul, één, twee of drie voorstellen in volgorde te vernoemen. Het voorstel dat de voorkeur geniet, dit is het eerst vernoemde voorstel, krijgt bij de telling drie punten. Indien er nog een tweede voorstel vernoemd wordt, krijgt dit bij de telling twee punten. Indien er nog een derde voorstel vernoemd wordt, krijgt dit bij de telling één punt. Het voorstel met het meeste punten wordt aangenomen Indien slechts één voorstel werd aanvaard, is dit voorstel automatisch goedgekeurd en dit zonder selectieronde (Wijze van stemmen) Een stemming gebeurt in principe bij handopsteking, maar geheime stemming kan steeds door één van de aanwezige stemgerechtigden aangevraagd worden. Omtrent personen wordt altijd geheim gestemd. Tijdens een discussie over personen dienen de betrokken personen de vergadering te verlaten. 4. Verkiezing van een nieuw bestuur 4.1. (Tijdstip) In de periode tussen de academische paasvakantie en de examenzittijd van juni dient de uittredend voorzitter een AKV samen te roepen om een nieuw bestuur te verkiezen. (Art ) (Quorum) Bestuursleden worden verkozen bij gewone meerderheid (Verkiezing van de (onder)voorzitter). De voorzitter en ondervoorzitter dienen in team op te komen en moeten als duo verkozen worden. Zij worden dus samen verkozen of samen niet verkozen (Verkiezing van de penningmeester). De penningmeester dient individueel verkozen te worden (Verkiezing van de overige bestuursleden). De verkiezing van de overige bestuursleden gebeurt na de verkiezing van de voorzitter, ondervoorzitter en de penningmeester. De AKV beslist of de groep van kandidaat-bestuursleden aanvaard wordt. Indien de groep niet aanvaard wordt, beslist de AKV voor elk van de kandidaten afzonderlijk of ze aanvaard worden als bestuurslid (Nieuwe verkiezingen) Indien men via deze procedure niet tot een geldig bestuur (Art ) komt, dienen er nieuwe verkiezingen te worden georganiseerd (Coöptatie van een bestuurslid). Op elk moment kan de AKV beslissen om een persoon te coöpteren als bestuurslid. Deze persoon moet zich kandidaat stellen en moet door de AKV aanvaard worden met een gewone meerderheid. 5. Financiën 5.1. (Financieel beleid) Het financieel beleid van Kringraad wordt bepaald door de AKV. De bestuursleden, in het bijzonder de penningmeester, ontfermen zich over het praktische aspect van het beheer (Begroting). De bestuursleden bereiden een begroting voor die in het begin van het academiejaar voorgelegd dient te worden aan de AKV. De begroting moet unaniem worden goedgekeurd (Rekeningnummer). Het rekeningnummer van Kringraad is (Volmacht). De penningmeester en de voorzitter hebben een volmacht op de rekening van Kringraad. Ook de voorzitter en de financieel verantwoordelijke van Scientica Leuven vzw hebben een volmacht op de rekening. Op de rekening dient echter een afhaallimiet te worden geplaatst, zodat geen van deze personen meer dan 1000 euro van de rekening kan afhalen (Algemene Verdeelsleutel). De financiële verdeelsleutel wordt gebruikt om de winst van activiteiten te verdelen. De verdeelsleutel wordt voor het begin van een academiejaar bepaald aan de hand van de studentenaantallen (hiervoor dienen de cijfers van LOKO te worden gebruikt) per wetenschapskring tijdens het vorige academiejaar. De verdeelsleutel verandert niet tijdens het werkingsjaar. Verliezen worden niet doorgerekend De verdeelsleutel voor activiteiten (uitgezonderd bedrijvendag) is als volgt: elke kring krijgt eerst

6 6 5% van het uit te keren bedrag. De overige 75% worden verdeeld volgens de studentenaantallen De verdeelsleutel voor de bedrijvendag (een activiteit die Kringraad jaarlijks organiseert) is als volgt: 40% van de winsten wordt verdeeld volgens de verdeelsleutel, 60% volgens het aantal geïnteresseerde bedrijven (Financiële steun) Kringraad mag voor het organiseren van zijn activiteiten financiële steun vragen aan de wetenschapskringen. Beslissingen omtrent steun van de wetenschapskringen dienen unaniem te gebeuren op een AKV. Praktische details omtrent de Kringsteun zijn te vinden in het document Financieel werkingsplan Kringraad. Dit document kan ten allen tijde gewijzigd worden door de AKV via een unanieme beslissing (Contractvorming) Contracten aangaande of uitgaande van de afdeling moeten volgende vermeldingen bevatten: het verenigingsnummer, de administratieve zetel, de vermelding Scientica Leuven vzw en moeten ondertekend worden door een bestuurder van de vzw Scientica Leuven. Meerjarige contracten mogen enkel getekend worden na goedkeuring door de AV van de vzw (Jaarrekening en begroting) (Jaarrekening en begroting Scientica Leuven vzw) De jaarrekening en begroting van de vzw Scientica Leuven dienen jaarlijks te worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de vereniging. Deze Algemene Vergadering moet plaatsvinden binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar. Deze jaarrekening en begroting worden finaal opgemaakt en voorgelegd door de financieel verantwoordelijke van de vereniging (Deeljaarrekening en deelbegroting Kringraad) Aan het eind van het academiejaar, na de verkiezing van een nieuw bestuur, stelt de AKV op voorstel van het bestuur een deelbegroting voor Kringraad op. Elke activiteit die het nieuwe bestuur wil organiseren, wordt apart begroot. In de deelbegroting wordt ook afgesproken in hoeverre de kringen kringraad-activiteiten financieel zullen steunen. De deelbegroting moet unaniem goedgekeurd worden door de AKV (Voorleggen aan vzw) De penningmeester legt deze deelbegroting voor aan de financieel verantwoordelijke van Scientica Leuven vzw. Kringraad moet ook een deeljaarrekening opstellen. De deelbegroting en deeljaarrekening maken integraal deel uit van de jaarrekening en begroting van Scientica Leuven vzw. De jaarrekening moet door de financieel verantwoordelijke van de vzw bij de rechtbank gepubliceerd worden conform de modellen/wetgeving (Dagboekhouding) Scientica Kringraad voert, zoals het een kleine vzw betaamt, een dagboekhouding conform het wettelijk model zoals de wetgever dit voorziet. In principe volstaat een boekhouding in de vorm van een in- en uitgavenkasboek en de staat van vermogen (Blokkeren bankrekening) De AKV kan bij stemming beslissen om de bankrekening van Kringraad te blokkeren. In dat geval moet een uitreksel van het verslag van de AKV aan de bank worden bezorgd. Deblokkering van de geblokkeerde bankrekening kan enkel gebeuren indien de AKV zich daarmee bij een stemming akkoord verklaard. Bij stemming over blokkeren of deblokkeren van de bankrekening moeten minstens vier van de vijf stemmen akkoord gaan (Ontbinding en vereffening). Bij ontbinding van Kringraad gaan de eigendommen van Kringraad naar Scientica Leuven vzw. 6. Historiek van wijzigingen Huishoudelijk Reglement goedgekeurd op

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering) De Scientica Leuven vzw, afgekort Scientica, heeft een drieledig doel. Ze staat ten eerste in voor de bevordering en samenwerking

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EGEA Leuven

Huishoudelijk reglement EGEA Leuven Huishoudelijk reglement EGEA Leuven Afdeling EGEA Leuven van Merkator Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering). EGEA Leuven is de Leuvense entiteit van de European GEography Association for students and young

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Merkator Leuven vzw

Huishoudelijk Reglement Merkator Leuven vzw Huishoudelijk Reglement Merkator Leuven vzw 1. Doel 1.1. (De oogmerken van Merkator). Sinds de oprichting in het jaar 1963 als feitelijke vereniging, zijn de Oogmerken van Merkator steeds behartigd geworden.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Merkator Studentenvertegenwoordiging

Huishoudelijk reglement Merkator Studentenvertegenwoordiging Huishoudelijk reglement Merkator Studentenvertegenwoordiging Afdeling Merkator Studentenvertegenwoordiging van Merkator Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering). Merkator Studentenvertegenwoordiging vormt een

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Merkator Presidiumwerking

Huishoudelijk reglement Merkator Presidiumwerking Huishoudelijk reglement Merkator Presidiumwerking Afdeling Merkator Presidiumwerking van Merkator Leuven vzw. 1. Doel 1.1. (Kadering). Merkator Presidiumwerking vormt een van de drie afdelingen van Merkator

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Scientica Cursusdienst

Huishoudelijk Reglement Scientica Cursusdienst 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Cursusdienst afdeling Scientica Cursusdienst van de vzw Scientica Leuven 1. Algemene Bepalingen (1.1 kadering) Scientica Cursusdienst, afgekort Scientica CuDi, is een

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW 1. BEPALING EN DOEL Artikel 1: Geos is de vereniging van studenten geologie verbonden aan de afdeling Geologie van het departement

Nadere informatie

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling.

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling. MerkatorLeuven vzw HOOFDSTUK I. Naam, zetel, doelstelling, duur Artikel 1:Naam De officiële naam van de vereniging is MerkatorLeuven vzw, afgekort Merkator. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen,

Nadere informatie

Scientica Leuven vzw

Scientica Leuven vzw Scientica Leuven vzw Samenvatting Tussen ondergetekenden, zijnde natuurlijke personen: De heer in t Veld Thomas Sebastiaan, wonende te 3060 Bertem, Bosstraat 165, geboren 7 november 1989 te Jette De heer

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Inleiding In uitvoering van Titel VI artikels 24 en 25 van de statuten van de vzw HVV en van Titel 3: punten 1,

Nadere informatie

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw)

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op de goedgekeurde statuten van 2014 Hoofdstuk 1: Algemene vergadering Art.1 De algemene vergadering komt minstens

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK TITEL I. - Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEOS LEUVEN VZW

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEOS LEUVEN VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEOS LEUVEN VZW 1. BEPALING EN DOEL Artikel 1: Geos is de vereniging van studenten geologie verbonden aan de afdeling Geologie van het departement Aard- en Omgevingswetenschappen

Nadere informatie

Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel

Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel STATUTEN Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 8 maart 2014 1. Omschrijving en zetel 1.1. Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel,

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Runners Maarkedal, met zetel te 9688 Maarkedal, Bosterijststraat 15.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Sportraad Mechelen

Huishoudelijk reglement Sportraad Mechelen Huishoudelijk reglement Sportraad Mechelen In werking getreden op 1 januari 2013. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE VERGADERING 1.1 Bepalingen betreffende het bijeenroepen van de vergaderingen Artikel 1 Alle leden

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

S T A T U T E N. FEDERATIE van TOERISTISCHE GIDSENGROEPERINGEN vzw afgekort " F T G " Vossekotstraat Zichem

S T A T U T E N. FEDERATIE van TOERISTISCHE GIDSENGROEPERINGEN vzw afgekort  F T G  Vossekotstraat Zichem S T A T U T E N FEDERATIE van TOERISTISCHE GIDSENGROEPERINGEN vzw afgekort " F T G " Vossekotstraat 130 3271 Zichem Identificatienummer 10729/83 - Ondernemingsnummer 424828326 -------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD.

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. Artikel 2 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad

Statuten HoGent Studentenraad Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 21 februari 2013) (Aanvulling zoals goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 16 mei 2013) Titel I- Algemene bepalingen

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

STATUTEN RAAD VOOR TOERISME

STATUTEN RAAD VOOR TOERISME STATUTEN RAAD VOOR TOERISME Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "Raad voor Toerisme". Het betreft een adviesraad conform artikel 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

- Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen -

- Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen - - Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen - Artikel 1: Naam De vereniging draagt de naam Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus

Nadere informatie

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren ASV The Next Generation WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren A. VERKIEZING KERNTEAM Art. 1 Alle leden van ASV The Next Generation (verder: ASV TNG) kunnen zich kandidaat

Nadere informatie

Industria VZW - STATUTEN

Industria VZW - STATUTEN Industria VZW - STATUTEN VOORAFGAANDE TITEL DEFINITIES Fakbar: Eender welke fakbar te Leuven die een geldige samenwerkingsovereenkomst heeft lopen met Industria VZW. TITEL I NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTRAAD STABROEK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTRAAD STABROEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTRAAD STABROEK Hoofdstuk 1 ALGEMENE VERGADERING Art.1 De algemene vergadering komt minstens 1 maal per jaar samen, elke 4 de dinsdag van de maand maart. Een buitengewone algemene

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK NIEUWE FILOSOFISCHE KRING

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK NIEUWE FILOSOFISCHE KRING STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK NIEUWE FILOSOFISCHE KRING Hoofdstuk I. Benaming, zetel, doel Art. 1. De vereniging draagt de naam "Nieuwe Filosofische Kring", afgekort als NFK en is opgericht

Nadere informatie

Groen + Tervuren. Statuten. Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten.

Groen + Tervuren. Statuten. Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten. Groen + Tervuren Statuten Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten. Artikel 1: Omschrijving van de vereniging 1.1. De naam van de

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

Vlaamse Schermbond vzw (ondernemingsnummer: ) Statuten

Vlaamse Schermbond vzw (ondernemingsnummer: ) Statuten Vlaamse Schermbond vzw (ondernemingsnummer: 0418.821.452) Statuten 1. Naam, zetel, doel en duur. Art. 1 De vereniging zonder winstoogmerk werd gesticht op 25 april 1978 onder de benaming "Bond der Vlaamse

Nadere informatie

Student Information Networking

Student Information Networking I Algemene bepalingen Student Information Networking Huishoudelijk reglement Art. 1 : Voor de toepassingen van dit huishoudelijke reglement wordt begrepen onder: SIN : Student Information Networking, zoals

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement deelraad muziek en podium Aangepast reglement goedgekeurd door de Lierse gemeenteraad 25 maart 2013

Huishoudelijk reglement deelraad muziek en podium Aangepast reglement goedgekeurd door de Lierse gemeenteraad 25 maart 2013 Huishoudelijk reglement deelraad muziek en podium Aangepast reglement goedgekeurd door de Lierse gemeenteraad 25 maart 2013 Hoofdstuk I benaming en zetel artikel 1 De deelraad draagt als naam muziek en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE SPORTRAAD LOKEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE SPORTRAAD LOKEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE SPORTRAAD LOKEREN Dit huishoudelijk reglement regelt al wat niet door de statuten wordt bepaald en is in feite de praktische leidraad bij de werking van de Sportraad.

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren ASV The Next Generation WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren A. VERKIEZING KERNTEAM Art. 1 Alle leden van ASV The Next Generation (verder: ASV TNG) kunnen zich kandidaat

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

WIJNCLUB T WIJNKRANSJE, LICHTERVELDE STATUTEN. Gecoördineerde statuten. Statuten opgesteld te LICHTERVELDE op ALGEMENE VERGADERING van 06/11/2007

WIJNCLUB T WIJNKRANSJE, LICHTERVELDE STATUTEN. Gecoördineerde statuten. Statuten opgesteld te LICHTERVELDE op ALGEMENE VERGADERING van 06/11/2007 WIJNCLUB T WIJNKRANSJE, LICHTERVELDE STATUTEN Gecoördineerde statuten. Statuten opgesteld te LICHTERVELDE op ALGEMENE VERGADERING van 06/11/2007 INLEIDENDE BEPALINGEN 1. Doel van de Vereniging. Deze statuten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond jeugd en jeugdwerk van het gemeentebestuur.

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond jeugd en jeugdwerk van het gemeentebestuur. STATUTEN JEUGDRAAD Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "jeugdraad". Het betreft een adviesraad conform artikel 200 van het Gemeentedecreet van 15 juli

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement gemeentelijke Sportraad Temse

Statuten en huishoudelijk reglement gemeentelijke Sportraad Temse Statuten en huishoudelijk reglement gemeentelijke Sportraad Temse Hoofdstuk 1: doelstelling Art. 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK VZW. TITEL I. Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK VZW. TITEL I. Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK VZW TITEL I. Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt

Nadere informatie

STATUTEN KWB WAMBEEK JOGGINGTEAM

STATUTEN KWB WAMBEEK JOGGINGTEAM STATUTEN KWB WAMBEEK JOGGINGTEAM Titel I : Omschrijving van de vereniging ==== ======================== Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt KWB Wambeek Joggingteam kortweg de vereniging en neemt

Nadere informatie

STATUTEN SPORTRAAD OVERIJSE versie gemeenteraad van 23 oktober 2018

STATUTEN SPORTRAAD OVERIJSE versie gemeenteraad van 23 oktober 2018 STATUTEN SPORTRAAD OVERIJSE versie gemeenteraad van 23 oktober 2018 Artikel 1. Doelstelling van de sportraad Sportraad Overijse is een feitelijke vereniging, erkend door de gemeente, met een adviesfunctie

Nadere informatie

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond culturele aangelegenheden van het gemeentebestuur.

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond culturele aangelegenheden van het gemeentebestuur. STATUTEN CULTUURRAAD Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "Cultuurraad". Het betreft een adviesraad conform artikel 200 van het Gemeentedecreet van 15

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

Art.1: Doelstelling van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid

Art.1: Doelstelling van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid ONTWERP Statuten Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid (Gemeenteraad 6 mei 2019) Art.1: Doelstelling van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid De doelstelling van De Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid, afgekort

Nadere informatie

a) de beleidsvisie en over de initiatieven die er op gemeentelijk vlak kunnen genomen worden.

a) de beleidsvisie en over de initiatieven die er op gemeentelijk vlak kunnen genomen worden. Statuten Januari 2013 Artikel 1. De Raad voor Internationale Samenwerking is de adviesraad van de gemeente voor ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuidproblematiek DAC (Development Assistance Committee)

Nadere informatie

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden POUTRIX VZW 1. De vereniging, haar doel en haar leden Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 De vereniging draagt als naam 'Poutrix, Vereniging zonder winstoogmerk', verder in deze statuten aangeduid

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Op 15 mei 1998 werd een vereniging zonder winstoogmerk opgericht door: - Claes Luc, bediende, Zagerijstraat 36, 2500 Lier - Daems Bernard, gepensioneerde, Overhout 21,

Nadere informatie

STATUTEN MONDIALE RAAD MECHELEN 1

STATUTEN MONDIALE RAAD MECHELEN 1 STATUTEN MONDIALE RAAD MECHELEN 1 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De Mondiale Raad is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuidbeleid

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement de Leuvense studentenraad.be LOKO, de Leuvense studentenraad s Meiersstraat 5-3000 Leuven tel.: 016/22 31 09 fax: 016/22 01 03 loko@loko.be www.loko.be Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten per 12 juni Hoofdstuk I - Naam, zetel, doel. Naam

Gecoördineerde statuten per 12 juni Hoofdstuk I - Naam, zetel, doel. Naam Europese Vereniging voor het Bank- en Financieel Recht Belgium, verkort : E.V.B.F.R.-Belgium, internationale vereniging AEDBF-EVBFR B E U M Identificatienummer : 14916/91 Gecoördineerde statuten per 12

Nadere informatie

STATUTEN SAMENLEVINGSFORUM

STATUTEN SAMENLEVINGSFORUM STATUTEN SAMENLEVINGSFORUM Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "Gemeentelijk samenlevingsforum". Het betreft een adviesraad conform artikel 200 van

Nadere informatie

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control.

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control. STATUTEN Titel I Oprichting, doel en zetel van de vereniging Artikel 1 Oprichting Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc

Nadere informatie

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde worden

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde worden Lijst van statuten Identificatienummer: 3084/95 Ondernemingsnummer: 454488649 Datum oprichtingsacte: 24/02/1995 Benaming: (Voluit) Taekwondo-club ILYO Testelt Aarschot V.Z.W. (Afgekort) Taekwondo-club

Nadere informatie

STATUTEN RAAD VERKEER EN MOBILITEIT

STATUTEN RAAD VERKEER EN MOBILITEIT STATUTEN RAAD VERKEER EN MOBILITEIT Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "Adviesraad Verkeer en Mobiliteit dewelke fungeert als opvolger van de Inspraakgroep

Nadere informatie

STATUTEN VAN WTC BORREKENSVELD Update : 05 april 2018

STATUTEN VAN WTC BORREKENSVELD Update : 05 april 2018 STATUTEN VAN WTC BORREKENSVELD Update : 05 april 2018 1. Historiek : De club WTC BORREKENSVELD werd gesticht op 07/09/1980 onder de naam van ZVK BORREKENSVELD, gezeteld te Strombeek-Bever, Borrekensveld

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Chemika vzw

Huishoudelijk reglement Chemika vzw Huishoudelijk reglement Chemika vzw Titel I Algemene bepalingen Artikel 1. Algemeen 14 september 2013 1. Dit huishoudelijk reglement is geschreven naar aanleiding van Artikel 23, 1 van de statuten van

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar

Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar Gemeentelijke basisschool Hoegaarden Doelstraat 76 3320 Hoegaarden Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar 2010-2011 Hoegaarden, september 2010 TITEL 1 - ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Stedelijke adviesraad toegankelijkheid statuten

Stedelijke adviesraad toegankelijkheid statuten Stedelijke adviesraad toegankelijkheid statuten Artikel 1 : Oprichting adviesraad Er wordt een stedelijke adviesraad toegankelijkheid opgericht. Deze adviesraad is bevoegd alle materies te behandelen m.b.t.

Nadere informatie

STOS, vzw STATUTEN. Oprichting en zetel.

STOS, vzw STATUTEN. Oprichting en zetel. STOS, vzw STATUTEN Oprichting en zetel. Artikel 1. De sinds 1956 opgerichte Soc. Turnrkirng Ontwikkeling Schoten is op 22 september 1998 omgevormd in een vereniging zonder winstoogmerk onder de benaming

Nadere informatie

Koninklijke Liberty Yacht Club vzw. Thonetlaan Antwerpen Statuten. 24 maart 2012

Koninklijke Liberty Yacht Club vzw. Thonetlaan Antwerpen Statuten. 24 maart 2012 Koninklijke Liberty Yacht Club vzw Thonetlaan 131 2050 Antwerpen 03 219 06 82 www.klyc.be info@klyc.be Statuten 24 maart 2012 Gesticht op 10 april 1934 als Arbeidersvereeniging voor Watertoerisme. Benaming

Nadere informatie

FOVIG V.Z.W. ONDERNEMINGSNUMMER: Statuten volgens de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

FOVIG V.Z.W. ONDERNEMINGSNUMMER: Statuten volgens de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002. FOVIG V.Z.W. ONDERNEMINGSNUMMER: 0431976236 Statuten volgens de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002. BENAMING EN ZETEL Art. 1. De vereniging heeft als naam: Federatie van ouderverenigingen

Nadere informatie

Art. 1: Bestuur Olympia B.C. vzw wordt bestuurd door de Raad van Bestuur (RvB) overeenkomstig de statuten en dit Reglement van Inwendige Orde (RIO).

Art. 1: Bestuur Olympia B.C. vzw wordt bestuurd door de Raad van Bestuur (RvB) overeenkomstig de statuten en dit Reglement van Inwendige Orde (RIO). Reglement van Inwendige Orde 1: Organieke reglementen HOOFDSTUK 1: Bestuur en Financiën Art. 1: Bestuur Olympia B.C. vzw wordt bestuurd door de Raad van Bestuur (RvB) overeenkomstig de statuten en dit

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

STATUTEN INDUSTRIA VZW

STATUTEN INDUSTRIA VZW VOORAFGAANDE TITEL: DEFINITIES STATUTEN INDUSTRIA VZW Fakbar: TITEL I: Art 1. Art 2. Art 3. Art 4. Eender welke fakbar te Leuven die een geldige samenwerkingsovereenkomst heeft lopen met Studentenvereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lokaal Fonds Uitvoerend Comité Mol REVISIENUMMER: 0 Huishoudelijk Reglement Lokaal Fonds Uitvoerend Comité Mol Goedgekeurd door Uitvoerend Comité Mol op 03/07/2018, revisienummer

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

Statuten jeugdraad Glabbeek

Statuten jeugdraad Glabbeek Statuten jeugdraad Glabbeek 2018-2025 Algemeen Art 1. In de gemeente Glabbeek wordt een gemeentelijke jeugdraad opgericht in uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en

Nadere informatie

BEROEPSVERENIGING VAN WEDKANTOREN. Erkende Beroepsvereniging Waversesteenweg 1100/ OUDERGEM. Ondernemingsnummer van de Vereniging:

BEROEPSVERENIGING VAN WEDKANTOREN. Erkende Beroepsvereniging Waversesteenweg 1100/ OUDERGEM. Ondernemingsnummer van de Vereniging: BEROEPSVERENIGING VAN WEDKANTOREN Erkende Beroepsvereniging Waversesteenweg 1100/3 1160 OUDERGEM Ondernemingsnummer van de Vereniging: 0507.687.805 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huidig huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Statuten. Zij heeft de volgende activiteiten: Watergewenning, zwemles, zwemschool, competitief zwemmen, recreatief zwemmen, aquafitness.

Statuten. Zij heeft de volgende activiteiten: Watergewenning, zwemles, zwemschool, competitief zwemmen, recreatief zwemmen, aquafitness. De volgende personen: 1) Pol De Smet, Stroombanklaan 33, 8400 Oostende, bediende; 2) Patrick Goossens, Koopvaardijstraat 25, 8400 Oostende, dekorateur; 3) Luc Bossuyt, Francis Verestraat 61, 8400 Oostende,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement cultuurraad

Huishoudelijk reglement cultuurraad Huishoudelijk reglement cultuurraad Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1. organiek reglement: het organiek reglement van de cultuurraad van Berlare; 2. erkende en aanvaarde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement feestcomité Meerdonk

Huishoudelijk reglement feestcomité Meerdonk Huishoudelijk reglement feestcomité Meerdonk Artikel 1 - Verwijzing naar wettelijke basis De gemeenteraadbeslissing van 7 maart 2013 tot de delegatie van budgethouderschap aan wijkcomités en burgerinitiatieven.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

STATUTEN RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

STATUTEN RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING STATUTEN RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking", afgekort GROS.

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

STATUTEN IN BIJLAGEN VAN HET BELGISCH STAATSBLAD. AANPASSING 5 maart 2016

STATUTEN IN BIJLAGEN VAN HET BELGISCH STAATSBLAD. AANPASSING 5 maart 2016 STATUTEN IN BIJLAGEN VAN HET BELGISCH STAATSBLAD AANPASSING 5 maart 2016 Benaming : Vlaamse vereniging van goochelaars Mageia Rechtsvorm : VZW Maatschappelijke zetel : Voorheen gevestigd : Groot Kapellen

Nadere informatie

Statuten OKeR VZW. Iedere wijziging van de zetel moet binnen de maand gepubliceerd worden in het bijvoegsel van het staatsblad.

Statuten OKeR VZW. Iedere wijziging van de zetel moet binnen de maand gepubliceerd worden in het bijvoegsel van het staatsblad. Statuten OKeR VZW Deze statuten zijn unaniem goedgekeurd op de Algemene vergadering van 22 mei 2014 met een meerderheid van 2/3e der aanwezige stemmen. Hierbij houden we rekening met de gangbare aanwezigheidsquota

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Deel 1 ALGEMENE VERGADERING Samenstelling van de Algemene Vergadering Procedure voor culturele verenigingen, organisaties en instellingen Art. 1 Een culturele organisatie, vereniging

Nadere informatie

Statuten van MTD treinenclub vzw

Statuten van MTD treinenclub vzw Statuten van MTD treinenclub vzw gecoördineerde statuten van 18 februari 2013 MTD treinenclub vzw gecoördineerde statuten van 18 februari 2013 Artikel 1. - Naam, oprichters en zetel 1.1 De vereniging wordt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT s Meiersstraat 5-3000 Leuven tel.: 016/22 31 09 fax: 016/22 01 03 loko@loko.be http://www.loko.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement is geschreven conform Artikel 31 van de statuten

Nadere informatie

Statuten Vlaamse Geneeskundige Kring vzw

Statuten Vlaamse Geneeskundige Kring vzw Hoofdstuk 1: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: De vereniging draagt de naam Vlaamse Geneeskundige Kring, Vereniging zonder winstoogmerk. In haar betrekkingen

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 12/02/2017 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

Vereniging zonder winstoogmerk. Statuten

Vereniging zonder winstoogmerk. Statuten Fédération Mondiale du Berger Belge. Vereniging zonder winstoogmerk Statuten TITEL I - BENAMING, ZETEL, DUUR Artikel 1: Benaming De vereniging zonder winstoogmerk Fédération Mondiale du Berger Belge afgekort

Nadere informatie

De maatschappelijke zetel van het Instituut is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met als adres Zaterdagplein 1 in 1000 Brussel.

De maatschappelijke zetel van het Instituut is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met als adres Zaterdagplein 1 in 1000 Brussel. Instituut van de Actuarissen in België Statuten Titel I: Het Instituut Artikel 1 Het Instituut van de Actuarissen in België is een beroepsvereniging die de rechtspersoonlijkheid geniet, en waarvan het

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 13/07/2016 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie