STATUTEN HOME VERMEYLEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATUTEN HOME VERMEYLEN"

Transcriptie

1 De statuten werden goedgekeurd op de algemene homeraad van 12/05/2015 en zijn geldig vanaf deze datum. De vorige statuten vervallen ook vanaf deze datum. STATUTEN HOME VERMEYLEN 1

2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: VERKIEZINGEN HOMERAAD PAR. 1. VERKIEZINGEN BEPERKTE HOMERAAD ART. 1 ART. 2 ART. 2 BIS ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. ART. ART. ART. ART. 10 ART. 11 ART. 12 ART. 13 PAR. 2. HERVERKIEZINGEN ART. 14 ART. 15 ART. 1 ART. 1 BIS ART. 1 ART. 1 HOOFDSTUK 2: WERKING VAN DE BEPERKTE HOMERAAD ART. 1 ART. 1 BIS ART. 20 ART. 21 ART. 22 ART. 23 ART. 24 ART. 25 ART. 2 ART. 2 ART. 2 BIS ART. 2 ART. 2 ART. 2 BIS ART. 30 HOOFDSTUK 3: VARIA ART. 31 ART. 32 ART. 33 ART

3 BIJLAGE A: FUNCTIEOMSCHRIJVING HOMERAADLEDEN VOORZITTER VICE- VOORZITTER PENNINGMEESTER SECRETARIS ICT CULTUUR FEEST SPORT SCRIPTOR PUBLIC RELATIONS CANTOR ZEDENMEESTER SCHACHTENTEMMER MILIEU BAR METER EN PETER VASTE MEDEWERKER

4 HOOFDSTUK 1: VERKIEZINGEN HOMERAAD PAR. 1. VERKIEZINGEN BEPERKTE HOMERAAD ART. 1 De verkiezingen voor de beperkte homeraad worden gehouden in de laatste weken van het academiejaar tijdens de laatste algemene homeraad. ART. 2 De functies in de homeraad waarvoor men zich kandidaat kan stellen zijn : - Praeses (max. 1) - Vice- praeses (max. 1) - Penningmeester (max. 1) - Secretaris (max. 1) - Public relations Extern (max. 1) - Public relations Intern (max. 1) - Scriptor (max. 1) - Feestpraeses (max. 2) - Cultuurpraeses (max. 2) - Sportpraeses (max.2) - Barpraeses (max. 2) - ICT- praeses (max. 1) - Milieupraeses (max. 1) - Cantor (max. 1) - Schachtentemmer (max. 1) - Zedenmeester (max. 2) ART. 2 BIS De homeraad dient minstens 4 leden te tellen: praeses, penningmeester, secretaris en ICT- verantwoordelijk. Deze worden verkozen tijdens de verkiezingen op het einde van het academiejaar. ART. 3 Naast deze 4 leden, kunnen nog andere leden verkozen worden. Deze functies moeten omvattend zijn en functioneel. De titels staan niet vast, maar moeten wel goedgekeurd worden door het ontslagnemende praesidium. De meest courante functies worden beschreven in bijlage A. 4

5 ART. 4 Minstens één week voor de verkiezingen plaatsvinden, dient een lijst te worden opgehangen waarop homebewoners zich kandidaat kunnen stellen. Deze manier van naamvermelding is de enige geldige manier van kandidatuurstelling. De naamvermelding op deze lijst is verplicht om verkozen te worden. De lijst wordt om 23u5, de dag voor de verkiezingen weggehaald door de huidige voorzitter. Een kandidaat vermeld op het blad, kan zijn kandidatuur tot de werkelijke verkiezing nog intrekken. ART. 5 Iedere bewoner van Home Vermeylen en Home Heymans kan zich kandidaat stellen voor het praesidium. Voorwaarden zijn: in het jaar van de verkozen functie moet de kandidaat op Home Vermeylen of Home Heymans wonen. Uitzondering zijn functies die enkel en alleen bedoeld zijn als erefuncties, bv. meter/peter. ART. Iedere bewoner van Home Vermeylen en Home Heymans kan op het einde van de eerste algemene homeraad zich opgeven als medewerker van de beperkte homeraad. Deze personen moeten niet verkozen worden; het aantal is ongelimiteerd. ART. Kandidaten voor de functie van voorzitter en penning moeten reeds een verkozen functie vervuld hebben binnen een beperkte homeraad. ART. Men kan zich slechts voor 1 functie kandidaat stellen voor de aanvang van de verkiezingen. De functies zijn niet cumuleerbaar. Na de verkiezing van alle homeraadsleden kunnen andere bewoners zich kandidaat stellen voor de nog openstaande functies. Dit gebeurt door je direct na de verkiezing te melden bij de voorzitter van het huidige academiejaar. ART. De verkiezing gebeurt door middel van handopsteking of indien minstens één kandidaat dit wenst- door middel van schriftelijke, anonieme stemming bij gewone meerderheid van de aanwezigen. Enkel bewoners van Home Vermeylen en Home Heymans hebben stemrecht. 5

6 ART. 10 De verkiezing én de algemene homeraad worden geleid door de huidige voorzitter. ART. 11 Indien er voor één of meerdere functies geen kandidaten zijn, worden de functies opnieuw verkiesbaar gesteld bij het begin van het volgend academiejaar op de eerstvolgende algemene homeraad (par. 2 Herverkiezingen). ART. 12 Om verkozen te kunnen worden dienen de kandidaten persoonlijk aanwezig te zijn op de verkiezing. Mits grondige reden mag men echter aan iemand een volmacht geven. Deze reden moet worden goedgekeurd door de huidige voorzitter. ART. 13 De meter en/of peter wordt verkozen door de nieuwe beperkte homeraad op het eind van het academiejaar. Er is ¾ meerderheid nodig per meter/peter om verkozen te worden voor deze eretitel. PAR. 2. HERVERKIEZINGEN ART. 14 Een aanvraag tot het afzetten van een lid van de beperkte homeraad, behalve de voorzitter, dient bij de voorzitter van de beperkte homeraad ingediend te worden en moet van een gegronde motivatie voorzien zijn. Deze zal de klacht behandelen en de beperkte homeraad bijeenroepen voor een anonieme stemming. Indien het betwiste homeraadslid het vertrouwen niet krijgt van 4/5 van de beperkte homeraad, wordt deze uit zijn/haar functie ontzet. Het ontslagen homeraadslid kan de algemene homeraad samenroepen voor een heroriënterende stemming. Hij/zij dient op de algemene homeraad een gewone meerderheid te verkrijgen bij de aanwezigen om het ontslag ongedaan te maken. ART. 15 Bij ontslagname dient geen algemene homeraad samengeroepen te worden en wordt het ontslag door de beperkte homeraad behandeld.

7 ART. 1 Eén dag na de in Art.13 en 14 bedoelde algemene homeraden of beperkte homeraad wordt een onder Art. 4 bedoelde lijst uitgehangen. Voor de herverkiezing van de vrijgekomen functie gelden Art. 4 t.e.m. 12. De verkiezing van de vrijgekomen functie gebeurt op een, door de voorzitter samengeroepen, algemene homeraad. Deze vindt plaats één week na de openbare bekendmaking van de vacature. De vacature wordt bekend gemaakt door middel van de onder Art. 4 vermelde lijst uit te hangen, met daarop de vrijgekomen functie. Ook via de site, Facebook en andere kanalen mag de vacature bekend gemaakt worden. Op deze lijst kunnen de homebewoners van Home Vermeylen (en Home Heymans) zich kandidaat stellen voor de vrijgekomen functie. ART. 1 BIS Indien er na de herverkiezingen nog openstaande functies zijn kunnen bewoners hun kandidatuur nog indienen bij de homeraad. Zij wordt verkozen door de beperkte homeraad. ART. 1 De herverkiezing wordt geleid door de voorzitter. Indien de vrijgekomen functie de functie van voorzitter is, wordt de verkiezing geleid door de voorzitter van het Home Konvent. ART. 1 Om de voorzitter af te zetten dient eerst een klacht ingediend te worden bij de voorzitter van het Home Konvent, die de klacht behandelt en een algemene homeraad samenroept. HOOFDSTUK 2: WERKING VAN DE BEPERKTE HOMERAAD ART. 1 De nieuw verkozen homeraad treedt in functie uiterlijk de dag na haar verkiezing. ART. 1 BIS De eerste beperkte homeraad dient plaats te hebben ten laatste één week na voor de eerste algemene homeraad van het nieuw academiejaar. ART. 20 De leden van de beperkte homeraad zijn al de verkozen functies. Enkel de verkozen homeraadfuncties hebben stemrecht, behalve de voorzitter. Indien er geen beslissing genomen wordt, mag de voorzitter beslissen.

8 ART. 21 De voorzitter roept de beperkte homeraad samen. ART. 22 De beperkte homeraad komt gedurende het academiejaar (van oktober tot mei) minstens één maal per maand samen. ART. 23 De datum en het tijdstip waarop de beperkte homeraad samenkomt, wordt 4u. op voorhand openbaar bekend gemaakt via de verschillende afficheborden. De leden van de beperkte homeraad worden 4u. op voorhand verwittigd door de voorzitter. ART. 24 De vergadering wordt geleid door de voorzitter. Indien de voorzitter niet aanwezig is, wordt zijn functie tijdens de vergadering overgenomen door de vice- voorzitter. Indien beiden niet aanwezig kunnen zijn gaat de beperkte homeraad- vergadering niet door. ART. 25 Van iedere vergadering wordt een verslag opgesteld door de secretaris, en binnen de week, na goedkeuring door de voorzitter, verspreid onder de homeraadsleden en online gepubliceerd voor de homebewoners. ART. 2 Ieder lid van de beperkte homeraad heeft één stem. De voorzitter heeft geen stemrecht en gedraagt zich neutraal in de discussies. Bij staking der stemmen of bij ex aequo brengt de voorzitter wel zijn stem uit. ART. 2 Bij stemmingen, waarbij uitgaven hoger dan 5 euro gemoeid zijn, hebben enkel de verkozen functies, uitgezonderd de voorzitter, stemrecht. Bij staking der stemmen brengt de voorzitter zijn stem uit.

9 ART. 2 BIS Bij uitgaven onder de 5 euro is enkel de officiële toelating vereist van de voorzitter en de penningmeester. ART. 2 Verkiezingen gebeuren bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij anders bepaald in de statuten. Indien iemand daarom vraagt vindt een geheime stemming plaats. ART. 2 De leden van de beperkte homeraad en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen. ART. 2 BIS Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden dan ook, moet het vermogen van de vereniging worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging en mag het niet worden uitgekeerd aan de leden. ART. 30 Voor 1 september dient 40% van het totale jaarlijkse bedrag aan subsidies opgebruikt te zijn én bewezen aan de DSA. HOOFDSTUK 3: VARIA ART. 31 De kleuren van Home Vermeylen zijn blauw en wit. Deze kleuren liggen samen met het schild, onherroepelijk vast.

10 ART. 32 Elk verkozen lid van de beperkte homeraad heeft de mogelijkheid een lint te kopen. Dit is echter niet verplicht. ART. 33 Het lint wordt met eerbied behandeld en gedragen. Linten worden enkel gedragen door de verkozen personen, niet door anderen. ART. 34 De voorstellen tot wijziging van de statuten worden eerst besproken en gestemd bij gewone meerderheid op een beperkte homeraad en achteraf voorgelegd en gestemd bij 2/3 meerderheid op een algemene homeraad. Vervolgens worden de gewijzigde statuten voorgesteld voor goedkeuring aan het HK centraal. 10

11 BIJLAGE A: FUNCTIEOMSCHRIJVING HOMERAADLEDEN VOORZITTER Is verantwoordelijk voor de homeraad. Hij heeft de algemene leiding en is tevens overal de eindverantwoordelijke. Hierbij is hij het intern en extern aanspreekpunt van de homeraad. Leidt de homeraad en zorgt dat iedereen tijdig weet waar en wanneer de algemene/beperkte homeraad is en welke de agendapunten zijn. Hij bereidt tevens de vergaderingen grondig voor. Hij keurt het verslag van de algemene/beperkte homeraad, geschreven door de secretaris goed voor de publicatie. Onderhoudt contact met de homemanager en afdeling Huisvesting. De voorzitter bemiddelt ook tussen studenten en de homemanager / de afdeling Huisvesting bij eventuele klachten. Maakt deel uit van de interhomeraad (IHR) en de ad hoc commissie Homes. De voorzitter vertegenwoordigt home Vermeylen (en home Heymans) op deze vergaderingen en tevens op de HK subsidieverdeling. Verzorgt de briefwisseling evenals alle andere communicatie met externen. Zorgt ervoor dat de verschillende functies hun taken naar behoren uitvoeren zodat de geplande activiteiten kunnen doorgaan. De voorzitter spreekt indien nodig tijdig mensen aan voor het vormen van werkgroepen voor grotere activiteiten. Werkt nauw samen met de penningmeester, de vice- praeses (indien verkozen), de secretaris en ICT- praeses. Stelt samen met penningmeester het financieel verslag op voor het verkrijgen van subsidies en heeft volmacht op de zichtrekening van de homeraad. Stelt samen met de secretaris het jaarverslag op ten gunste van de Dienst StudentenActiviteiten met het oog op het verkrijgen van een erkenning en subsidies. Dient ieder semester minstens twee ontspanningsavonden (baravond vervangen door ontspanningsavonden) te organiseren. VICE- VOORZITTER Helpt de voorzitter waar nodig. Ondersteunt de voorzitter op de interhomeraad en de ad hoc commissie Homes. Vervangt de voorzitter indien deze afwezig is: hij leidt de vergadering, zit de cantus voor en is ook op andere activiteiten plaatsvervangend verantwoordelijke. Zorgt ervoor dat ieder lid van de homeraad (indien gewenst) zijn lint heeft bij aanvang van het academiejaar. Dit gebeurt in samenwerking met de praeses. PENNINGMEESTER Beheert de financiën van de homeraad en geeft op elke beperkte homeraad een gedetailleerd overzicht hiervan aan de overige homeraadsleden. Ondersteunt de voorzitter eventueel op de interhomeraad en de ad hoc commissie Homes. Vergezelt de voorzitter sowieso wanneer financiële zaken besproken worden op één van beide. Heeft volmacht over zichtrekening van de homeraad Verleent (na onderling overleg met de voorzitter) toestemming aan homeraadsleden om aankopen te doen in functie van de homeraad (onder de 5 euro, boven de 5 euro is toestemming van de volledige homeraad noodzakelijk). 11

12 Houdt de boekhouding van de homeraad bij door het verzamelen van alle bestelbonnen, facturen, rekeningen en het zorgvuldig noteren van de inkomsten. Stelt (samen met voorzitter) het financieel verslag op voor het verkrijgen van subsidies. Zorgt voor een kassa met voldoende wisselgeld bij elke activiteit en bezorgt deze (in geval van afwezigheid) tijdig aan de verantwoordelijken van de activiteit. SECRETARIS Schrijft de verslagen van de algemene en beperkte homeraad en stuurt ze in eerste instantie door naar de voorzitter ter goedkeuring en daarna de andere homeraadsleden. Zorgt, na goedkeuring door de voorzitter, voor de verspreiding van het verslag onder geïnteresseerde homebewoners. Schrijft, in samenspraak met de voorzitter, het jaarverslag. Doet de aanvullende rapportering in de draaiboeken van de verschillende activiteiten. ICT Beheert de website van Home Vermeylen en de bijhorende sociale media. Regelt het tijdig verschijnen van info op de website en sociale media. Maakt in samenspraak met de praeses enquêtes op die peilt naar de verwachtingen en attitudes bij de homebewoners ten opzichte van de homeraad. CULTUUR Organiseert een gevarieerd cultuuraanbod voor de homebewoners. FEEST Organiseert minstens twee fuiven. Zetelt in de werkgroep galabal van het HK. De feestpraeses is dus medeverantwoordelijk voor de aanwezigheid van de home op het galabal en is de contactpersoon tussen de feestpraeses van het HK en de home. SPORT Organiseert een gevarieerd sportaanbod voor homebewoners. Organiseert in onderling overleg met Home Fabiola of andere homes competitieve activiteiten waarbij de eer van Home Vermeylen verdedigd wordt. Zetelt in de werkgroep 12- urenloop van het HK. De sportpraeses is dus verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van de home op de 12- urenloop en is de contactpersoon tussen de sportpraeses van het HK en de home. Zetelt in de werkgroep HK Voetbal van het HK indien deze activiteit gedurende het academiejaar georganiseerd wordt. De sportpraeses is dus verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van de home op dit toernooi en is de contactpersoon tussen de sportpraeses van het HK en de home. Beheert het sport- en ontspanningsmateriaal van de homeraad. 12

13 SCRIPTOR Is verantwoordelijk voor de halfjaarlijkse uitgave van 't Augustje. De scriptor geeft daarnaast een verwelkomingsaugustje uit. Het kan voorvallen dat er nog een extra Augustje, in weliswaar beperkte oplage, vereist is voor speciale activiteiten die veel publiciteit vergen. Schrijft het boekje veelal alleen, maar kan indien gewenst ook beroep doen op een aantal medewerkers om t Augustje tot stand te brengen. PUBLIC RELATIONS Verantwoordelijke voor de verspreiding van posters en flyers voor komende activiteiten van de homeraad in de home (en eventueel andere homes). Zorgt samen met de praeses voor een vlotte verspreiding van informatie (activiteiten, controles, verbouwingen, ) binnen de home. Verdeelt de introductiegids voor de nieuwe bewoners. Dient ieder semester minstens twee ontspanningsavonden te organiseren. A. PR- INTERN Verzorgt de posters en flyers voor de komende activiteiten van de homeraad en verspreid deze over de home (en eventueel andere homes). Bezorgt deze daarnaast ook aan de ICT voor publicatie op de website en sociale media. B. PR- EXTERN Begeleidt de homeraadsleden in de zoektocht naar sponsoring en zoekt ook zelf actief naar interessante sponsordeals voor de homeraad. Zorgt voor sfeerfoto s van afgelopen activiteiten en beheert het fotokastje in de inkom. Ziet er op toe dat de komende activiteiten van de homeraad gebuliceerd worden op de sociale media. CANTOR Organiseert de cantussen. Zingt de liederen die de praeses kiest voor. Dient ieder semester minstens twee ontspanningsavonden te organiseren. ZEDENMEESTER Organiseert de cantussen. Zorgt voor een goede orde tijdens de cantussen. SCHACHTENTEMMER Is verantwoordelijk voor het organiseren van een doop en een ontgroening.. Eventuele extra activiteiten om de band tussen de schachten te versterken vallen ook onder zijn/haar bevoegdheid. Vormt, naast de praeses, het aanspreekpunt van alle schachten en alle nieuwe bewoners. Bewaart de orde onder de schachten op de cantus. Stelt een doopcomité samen en zit de betreffende vergadering voor. 13

14 MILIEU Inspireert de homebewoners om milieubewuster te gaan leven. Woont de vergaderingen van de Milieuraad bij en houdt de homeraad (en bewoners) op de hoogte van acties en beslissingen die daar genomen worden. Zorgt voor voldoende publiciteit en promotie van de Milieuraad naar de bewoners toe. Coördineert de milieuaudits indien deze georganiseerd of gevraagd worden vanuit een dienst van de Universiteit Gent. Onderhoudt contact met UGent1010. BAR Is verantwoordelijk voor het beheer van het drankkot van de homeraad. Concreet zorgt hij/zij ervoor dat er gewerkt wordt volgens het FIFO (First In, First Out) principe en dat het drankkot er steeds netjes bij ligt. Is verantwoordelijk voor het aanduiden van verantwoordelijken voor de baravonden georganiseerd door de homeraad. Hij of zij dient niet systematisch op elke bar aanwezig te zijn, maar zorgt wel dat deze verantwoordelijken over alle relevante informatie beschikken. Telt na elke activiteit de resterende hoeveelheden in het drankkot en rapporteert dit aan de voorzitter en de penningmeester. Bestelt, indien nodig en in onderling overleg met de voorzitter en de penningmeester, drank, bekers en andere benodigdheden. Beheert de sleutels van het drankkot. METER EN PETER Staat de homeraad bij met advies, hulp en ervaring. Is niet verplicht om de beperkte homeraad bij te wonen en heeft aldus ook geen stemrecht bij eventuele discussies. Hij of zij kan wel zijn mening formuleren op basis van (eerdere) ervaringen. Werkt, indien gewenst, mee aan ad hoc werkgroepen die doorheen het jaar samengesteld worden. BELANGRIJK: deze eretitel is niet verkiesbaar en kan enkel uitgereikt worden door de verkozen leden van de homeraad aan personen die zich verschillende jaren verdienstelijk gemaakt hebben voor de homeraad en voor de bewoners van Home Vermeylen (en/of Home Heymans). VASTE MEDEWERKER Helpt waar nodig. Mag de beperkte homeraad bijwonen, maar is geen verkozen lid en heeft bijgevolg geen stemrecht. 14

S T A T U T E N H O M E V E R M E Y LEN

S T A T U T E N H O M E V E R M E Y LEN De statuten werden goedgekeurd op de beperkte Homeraad van 13/05/2018 en zijn geldig vanaf deze datum. De vorige statuten vervallen ook vanaf deze datum. S T A T U T E N H O M E V E R M E Y LEN 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Statuten Homeraad Home Fabiola

Statuten Homeraad Home Fabiola Statuten Homeraad Home Fabiola Hoofdstuk 1: Regels stemming Artikel 1: Elke stemronde verloopt op de wijze beschreven in artikel 2. Artikel 2: Wanneer er slechts één voorstel is, kan enkel pro en contra

Nadere informatie

De penning wordt eveneens verwacht om naar de subsidievergadering te gaan, samen met de praeses. Deze moet de penning voorbereiden.

De penning wordt eveneens verwacht om naar de subsidievergadering te gaan, samen met de praeses. Deze moet de penning voorbereiden. Info Homeraad Hieronder volgt een korte samenvatting van wat er verwacht wordt van mensen die in het praesidium gaan. Eerst worden de algemene taken besproken, vervolgens per functie. Om te beginnen stel

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW 1. BEPALING EN DOEL Artikel 1: Geos is de vereniging van studenten geologie verbonden aan de afdeling Geologie van het departement

Nadere informatie

Statuten Savania 2014-2015

Statuten Savania 2014-2015 Statuten Savania 2014-2015 De statuten van Savania zijn ondergeschikt aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden. Hoofdstuk 1: Regels stemming vergaderingen Artikel

Nadere informatie

Statuten van Studentenclub Confabula

Statuten van Studentenclub Confabula Statuten van Studentenclub Confabula Deel 1: Begrippen Artikel 1: Voor toepassing van deze statuten wordt verstaan onder; Gewone meerderheid van de stemmen: meer voorstemmen dan tegenstemmen (onthoudingen,

Nadere informatie

WIJNCLUB T WIJNKRANSJE, LICHTERVELDE STATUTEN. Gecoördineerde statuten. Statuten opgesteld te LICHTERVELDE op ALGEMENE VERGADERING van 06/11/2007

WIJNCLUB T WIJNKRANSJE, LICHTERVELDE STATUTEN. Gecoördineerde statuten. Statuten opgesteld te LICHTERVELDE op ALGEMENE VERGADERING van 06/11/2007 WIJNCLUB T WIJNKRANSJE, LICHTERVELDE STATUTEN Gecoördineerde statuten. Statuten opgesteld te LICHTERVELDE op ALGEMENE VERGADERING van 06/11/2007 INLEIDENDE BEPALINGEN 1. Doel van de Vereniging. Deze statuten

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren ASV The Next Generation WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren A. VERKIEZING KERNTEAM Art. 1 Alle leden van ASV The Next Generation (verder: ASV TNG) kunnen zich kandidaat

Nadere informatie

Faculteitskring van de studenten Biomedische Wetenschappen

Faculteitskring van de studenten Biomedische Wetenschappen Statuten van de Vlaamse Biomedische Kring Faculteitskring van de studenten Biomedische Wetenschappen Titel 1: Wezen van de kring Art. 1 De Vlaamse biomedische kring, kortweg VBK, is de Faculteitskring

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Runners Maarkedal, met zetel te 9688 Maarkedal, Bosterijststraat 15.

Nadere informatie

Groen + Tervuren. Statuten. Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten.

Groen + Tervuren. Statuten. Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten. Groen + Tervuren Statuten Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten. Artikel 1: Omschrijving van de vereniging 1.1. De naam van de

Nadere informatie

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren ASV The Next Generation WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren A. VERKIEZING KERNTEAM Art. 1 Alle leden van ASV The Next Generation (verder: ASV TNG) kunnen zich kandidaat

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 :

STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 : STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 : Algemeen : Art. 1 : De zetel van de gemeentelijke ouderenadviesraad is gevestigd in het gemeentehuis. Doelstellingen : Art. 2 : De gemeentelijke

Nadere informatie

Statuten van de Kring Der Alchemisten

Statuten van de Kring Der Alchemisten Statuten van de Kring Der Alchemisten Statuten opgesteld op 11/09/07, laatst aangepast op 22/04/09 INHOUDSTAFEL Titel I Benaming, zetel, doel, levensduur Artikel 1 - Benaming en zetel Artikel 2 - Doel

Nadere informatie

Statuten studentenclub Acantha

Statuten studentenclub Acantha Statuten studentenclub Acantha I. Doel Art. 1: Studentenclub Acantha is een feitelijke vereniging. Cf. appendix Art. 2: De vereniging heeft als doel het op regelmatige basis organiseren van studentikoze

Nadere informatie

TITEL II: LEDEN ART. 5

TITEL II: LEDEN ART. 5 STATUTEN VAN DE FEITELIJKE VERENIGING RED MERCATORPARK Inhoud: Titel I : Omschrijving van de vereniging Titel II : Leden Titel III : Bestuur Titel IV : Algemene vergadering Titel V : Problemen binnen de

Nadere informatie

Statuten Slavia: Faculteitskring van de Oost-Europese Talen en Culturen.

Statuten Slavia: Faculteitskring van de Oost-Europese Talen en Culturen. Statuten Slavia: Faculteitskring van de Oost-Europese Talen en Culturen. 1. Wezen van de kring: Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Slavia is de faculteitskring van de studenten Oost- Europese

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEOS LEUVEN VZW

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEOS LEUVEN VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEOS LEUVEN VZW 1. BEPALING EN DOEL Artikel 1: Geos is de vereniging van studenten geologie verbonden aan de afdeling Geologie van het departement Aard- en Omgevingswetenschappen

Nadere informatie

Aan allen die nu zijn en later wezen zullen, Onze Groet. Het Praesidium heeft aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt.

Aan allen die nu zijn en later wezen zullen, Onze Groet. Het Praesidium heeft aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt. Titel 1: De Vereniging STATUTEN APOLLO Aan allen die nu zijn en later wezen zullen, Onze Groet. Het Praesidium heeft aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt. Art. 1. Studentenclub Apollo, hierna Apollo

Nadere informatie

De Parkwacht Feitelijke Vereniging

De Parkwacht Feitelijke Vereniging De Parkwacht Feitelijke Vereniging Statuten TITEL I: WEZEN VAN DE VERENIGING Art. 1: De Vereniging draagt de naam De Parkwacht, verder in deze Statuten aangeduid als de Vereniging of als De Parkwacht.

Nadere informatie

STATUTEN KWB WAMBEEK JOGGINGTEAM

STATUTEN KWB WAMBEEK JOGGINGTEAM STATUTEN KWB WAMBEEK JOGGINGTEAM Titel I : Omschrijving van de vereniging ==== ======================== Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt KWB Wambeek Joggingteam kortweg de vereniging en neemt

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beroepsprocedure voor universitaire lidverenigingen... 15

Hoofdstuk 2 Beroepsprocedure voor universitaire lidverenigingen... 15 1 Inhoud Deel 1 Begrippen... 3 Deel 2 Het wezen van het Home Konvent... 3 Deel 3 Inrichting van het Home Konvent... 3 Titel 1 De structuur van het HK... 3 Hoofdstuk 1 De deelkonventen van het HK... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Poolbiljart Vlaanderen

Poolbiljart Vlaanderen Poolbiljart Vlaanderen Opmaak Statuten DHT 1-3-2014 In de volgende genummerde pagina s ( 1-7) staat de opmaak beschreven van de statuten betreffende de feitelijke vereniging Poolbiljart Vlaanderen Feitelijke

Nadere informatie

Seniorenadviesraad Galmaarden

Seniorenadviesraad Galmaarden Seniorenadviesraad Galmaarden DE GEMEENTERAAD Gelet op het decreet van 7 december 2012 van de Vlaamse Regering houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad

Statuten HoGent Studentenraad Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 21 februari 2013) (Aanvulling zoals goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 16 mei 2013) Titel I- Algemene bepalingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement OUDERRAAD BO. De Boomgaard Gent.

Huishoudelijk Reglement OUDERRAAD BO. De Boomgaard Gent. Huishoudelijk Reglement OUDERRAAD BO. De Boomgaard Gent. Ouderwerking omvat alle vormen van participatie door ouders in de Stedelijke Freinetschool De Boomgaard. De ouderraad overkoepelt de ouderwerking

Nadere informatie

OUDERWERKING (feitelijke vereniging)

OUDERWERKING (feitelijke vereniging) OUDERWERKING (feitelijke vereniging) Versie 1 september 2017 Missie : Waar willen wij als ouderwerking toe bijdragen? Waar staan wij voor? Visie : Waar willen wij als ouderwerking werk van maken? Waar

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement feestcomité Meerdonk

Huishoudelijk reglement feestcomité Meerdonk Huishoudelijk reglement feestcomité Meerdonk Artikel 1 - Verwijzing naar wettelijke basis De gemeenteraadbeslissing van 7 maart 2013 tot de delegatie van budgethouderschap aan wijkcomités en burgerinitiatieven.

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten.

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten. Feitelijke vereniging Projectkoor Chantage STATUTEN Versie: 24/11/2012 Tussen de ondergetekenden Matthias Bauw Sarah Finaut Geert De Deygere Nele Fiers, Els Vanoverschelde Werd overeengekomen een feitelijke

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

STATUTEN MONDIALE RAAD MECHELEN 1

STATUTEN MONDIALE RAAD MECHELEN 1 STATUTEN MONDIALE RAAD MECHELEN 1 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De Mondiale Raad is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuidbeleid

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Sportraad Mechelen

Huishoudelijk reglement Sportraad Mechelen Huishoudelijk reglement Sportraad Mechelen In werking getreden op 1 januari 2013. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE VERGADERING 1.1 Bepalingen betreffende het bijeenroepen van de vergaderingen Artikel 1 Alle leden

Nadere informatie

K.B.C. BILJARTVRIENDEN

K.B.C. BILJARTVRIENDEN K.B.C. BILJARTVRIENDEN STATUTEN Koninklijke Biljartclub Biljartvrienden Reglement van inwendige orde Datum van stichting : 12 mei 1928 Datum van aansluiting bij de KBBB : september 1960 Aanduiding van

Nadere informatie

Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen

Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen Tussen de ondergetekenden (De stichtende leden - aanleiding bij de laatste pagina van deze statuten), werd overeengekomen een feitelijke vereniging

Nadere informatie

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden POUTRIX VZW 1. De vereniging, haar doel en haar leden Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 De vereniging draagt als naam 'Poutrix, Vereniging zonder winstoogmerk', verder in deze statuten aangeduid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

Statuten HSC Dionysus

Statuten HSC Dionysus Statuten HSC Dionysus 1 Algemeen Art. 1: Hoogstudentenclub Dionysus heeft als doel het op regelmatige basis organiseren van studentikoze activiteiten. Art. 2: HSC Dionysus maakt deel uit van het Seniorenkonvent

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK TITEL I. - Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt

Nadere informatie

Art.1: Doelstelling van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid

Art.1: Doelstelling van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid ONTWERP Statuten Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid (Gemeenteraad 6 mei 2019) Art.1: Doelstelling van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid De doelstelling van De Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid, afgekort

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EGEA Leuven

Huishoudelijk reglement EGEA Leuven Huishoudelijk reglement EGEA Leuven Afdeling EGEA Leuven van Merkator Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering). EGEA Leuven is de Leuvense entiteit van de European GEography Association for students and young

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE SPORTRAAD LOKEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE SPORTRAAD LOKEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE SPORTRAAD LOKEREN Dit huishoudelijk reglement regelt al wat niet door de statuten wordt bepaald en is in feite de praktische leidraad bij de werking van de Sportraad.

Nadere informatie

Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel

Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel STATUTEN Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 8 maart 2014 1. Omschrijving en zetel 1.1. Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel,

Nadere informatie

STATUTEN VAN WTC BORREKENSVELD Update : 05 april 2018

STATUTEN VAN WTC BORREKENSVELD Update : 05 april 2018 STATUTEN VAN WTC BORREKENSVELD Update : 05 april 2018 1. Historiek : De club WTC BORREKENSVELD werd gesticht op 07/09/1980 onder de naam van ZVK BORREKENSVELD, gezeteld te Strombeek-Bever, Borrekensveld

Nadere informatie

Statuten van de Vlaamse Biomedische Kring

Statuten van de Vlaamse Biomedische Kring Statuten van de Vlaamse Biomedische Kring Faculteitskring van de studenten Biomedische Wetenschappen Titel 1: Wezen van de kring Art. 1 De Vlaamse Biomedische Kring, kortweg V.B.K., is de faculteitskring

Nadere informatie

Agenda Homeraad ( )

Agenda Homeraad ( ) Agenda Homeraad (24-09-2018) Aanwezig: Lilith, Roselien, Ina, Noëmi, Axel, Lars, Sven, Lene, Magalie, Kirsty, Veerle, Lisa Lambrechts, Anthony, Gil, Davy, Fréderic, Cynthia, Lisa van der Vleuten, Robin,

Nadere informatie

De algemene vergadering van heeft in haar zitting besloten nieuwe statuten aan te nemen als volgt:

De algemene vergadering van heeft in haar zitting besloten nieuwe statuten aan te nemen als volgt: Adventure Diving vzw H. Theresialaan 79, bus 3 1700 Dilbeek NIEUWE STATUTEN De algemene vergadering van heeft in haar zitting besloten nieuwe statuten aan te nemen als volgt: HOOFDSTUK I Naam, zetel, doel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN 1. Draagwijdte 1.1 Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de afdeling Turnhoutse Kempen van Natuurpunt vzw. De bepalingen zijn aanvullend

Nadere informatie

Statuten. Vlaams Rechtsgenootschap Gent (VRG)

Statuten. Vlaams Rechtsgenootschap Gent (VRG) Statuten Vlaams Rechtsgenootschap Gent (VRG) Titel 1 Algemene bepalingen Art 1 1 De vereniging wordt Vlaams Rechtsgenootschap Gent ( VRG ) genoemd. Zij belichaamt de feitelijke vereniging, opgericht op

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Statuten Vlaamse Geneeskundige Kring vzw

Statuten Vlaamse Geneeskundige Kring vzw Hoofdstuk 1: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: De vereniging draagt de naam Vlaamse Geneeskundige Kring, Vereniging zonder winstoogmerk. In haar betrekkingen

Nadere informatie

Statuten senioren adviesraad Hasselt

Statuten senioren adviesraad Hasselt STATUTEN Statuten senioren adviesraad Hasselt Goedgekeurd op 18.12.2018 Anne Oliestelder Thuisdiensten T 011 30 78 66 Anne.oliestelder@hasselt.be STATUTEN STEDELIJKE OUDERENRAAD Art.1. Benaming De adviesraad

Nadere informatie

Statuten jeugdraad Glabbeek

Statuten jeugdraad Glabbeek Statuten jeugdraad Glabbeek 2018-2025 Algemeen Art 1. In de gemeente Glabbeek wordt een gemeentelijke jeugdraad opgericht in uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en

Nadere informatie

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014)

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

STATUTEN SPORTRAAD OVERIJSE versie gemeenteraad van 23 oktober 2018

STATUTEN SPORTRAAD OVERIJSE versie gemeenteraad van 23 oktober 2018 STATUTEN SPORTRAAD OVERIJSE versie gemeenteraad van 23 oktober 2018 Artikel 1. Doelstelling van de sportraad Sportraad Overijse is een feitelijke vereniging, erkend door de gemeente, met een adviesfunctie

Nadere informatie

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Inleiding In uitvoering van Titel VI artikels 24 en 25 van de statuten van de vzw HVV en van Titel 3: punten 1,

Nadere informatie

VZW Oudervereniging GBS t Haegje Statuten. Oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool te Haacht 3150 Haacht

VZW Oudervereniging GBS t Haegje Statuten. Oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool te Haacht 3150 Haacht Oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool te Haacht 3150 Haacht *** STATUTEN *** Nummer van de vereniging : 135072002 Nr BTW of ondernemingsnr.: 477-981-455 Tussen : 1. DE MEY Sven, Werchtersesteenweg

Nadere informatie

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond culturele aangelegenheden van het gemeentebestuur.

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond culturele aangelegenheden van het gemeentebestuur. STATUTEN CULTUURRAAD Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "Cultuurraad". Het betreft een adviesraad conform artikel 200 van het Gemeentedecreet van 15

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS Overzicht Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Doel reglement Artikel 3 Lidmaatschap Artikel 4 Dagelijks Bestuur Artikel 5 Taken Dagelijks

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d. MR1112.27 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d. 7 mei 2012) Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar

Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar Gemeentelijke basisschool Hoegaarden Doelstraat 76 3320 Hoegaarden Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar 2010-2011 Hoegaarden, september 2010 TITEL 1 - ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

Klokhuis afspraken. Inhoud

Klokhuis afspraken. Inhoud Klokhuis afspraken Inhoud 1. Doel... 2 2. Bevoegdheden... 2 3. Lidmaatschap... 2 4. Vergaderingen... 2 Frequentie... 2 Agenda... 2 Organisatie... 2 Beslissingen... 3 5. Bestuur Klokhuis... 3 Verkiezing...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad en feitelijke vereniging De Regenboogouders van Basisschool De Regenboog, Wondelgem - versie april 2017

Huishoudelijk reglement Ouderraad en feitelijke vereniging De Regenboogouders van Basisschool De Regenboog, Wondelgem - versie april 2017 Huishoudelijk reglement Ouderraad en feitelijke vereniging De Regenboogouders van Basisschool De Regenboog, Wondelgem - versie april 2017 Benaming In september 2014 werd een ouderraad opgericht als intern

Nadere informatie

BEROEPSVERENIGING VAN WEDKANTOREN. Erkende Beroepsvereniging Waversesteenweg 1100/ OUDERGEM. Ondernemingsnummer van de Vereniging:

BEROEPSVERENIGING VAN WEDKANTOREN. Erkende Beroepsvereniging Waversesteenweg 1100/ OUDERGEM. Ondernemingsnummer van de Vereniging: BEROEPSVERENIGING VAN WEDKANTOREN Erkende Beroepsvereniging Waversesteenweg 1100/3 1160 OUDERGEM Ondernemingsnummer van de Vereniging: 0507.687.805 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huidig huishoudelijk reglement

Nadere informatie

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur STATUTEN VOJAKA VZW De ondergetekenden: Vinck Johan Frieslandstraat 13 bus 21, 2660 Hoboken Ambtenaar Waeijaert Stijn Ploegsebaan 67, 2930 Brasschaat Bediende beiden van de Belgische nationaliteit en van

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad

Statuten HoGent Studentenraad Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 5 oktober 2017) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

LOKALE SENIORENRAAD STABROEK

LOKALE SENIORENRAAD STABROEK LOKALE SENIORENRAAD STABROEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT DEFINITIES - Erkende Vereniging: vereniging die een actieve seniorenwerking kan aantonen van minstens 12 opeenvolgende maanden. - Senioren: inwoners

Nadere informatie

PloegVormingsReglement Medica Laatste update: 7/11/2017

PloegVormingsReglement Medica Laatste update: 7/11/2017 PloegVormingsReglement Medica Laatste update: 7/11/2017 Inhoud I. Inleiding...1 II. Inhoud...1 1. De informatievergadering...1 2. Meet and greet...2 3. Verdediging van visie en motivatie...2 4. De stemvergadering(en)...2

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD

Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD p/a Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD Goedgekeurd door de cultuurraad op 26 november 2008. Goedgekeurd op de Gemeenteraad van 17 december 2008 Hoofdstuk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 27 november 2014

Nadere informatie

Statuten AmiScientia

Statuten AmiScientia 2016 Statuten AmiScientia 2016-2017 In volgend document staan de statuten (leefregels) binnen studentenvereniging AmiScientia (Brugge). Volgende statuten moeten worden nageleefd binnen de vereniging en

Nadere informatie

Begripsbepalingen leerlingenraadstatuut christiaan huygens college, rachmaninowlaan. eerste versie 09--06-13.

Begripsbepalingen leerlingenraadstatuut christiaan huygens college, rachmaninowlaan. eerste versie 09--06-13. Begripsbepalingen leerlingenraadstatuut christiaan huygens college, rachmaninowlaan. eerste versie 09--06-13. Leerlingenraadstatuut Regelement waarin rechten en plichten van de leerlingenraad te vinden

Nadere informatie

Appendix Statuten studentenclub Acantha

Appendix Statuten studentenclub Acantha Appendix Statuten studentenclub Acantha I. Doel Art. 1: Studentenclub Acantha is een feitelijke vereniging. De vertegenwoordigers verklaren dat de feitelijke vereniging opgericht is op vrijwillige en duurzame

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Procedure voor kandidaat leden van de Raad Bij de nieuwe samenstelling van de Raad vraagt de secretaris- verslaggever aan de voorzitters van de verenigingen die aangesloten zijn

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

Statuten Feitelijke Vereniging Chemica

Statuten Feitelijke Vereniging Chemica Statuten Feitelijke Vereniging Chemica I. Wezen en doel van de vereniging Artikel 1: Naam & Wezen van de vereniging 1. Chemica is de studentenvereniging voor de studenten van de opleidingen Chemie en Biochemie

Nadere informatie

De Adviesraad kan binnen de beperkingen van haar bevoegdheden, zoals bepaald in artikel 2, zelf initiatief nemen om een advies te formuleren.

De Adviesraad kan binnen de beperkingen van haar bevoegdheden, zoals bepaald in artikel 2, zelf initiatief nemen om een advies te formuleren. Gemeentelijk reglement Cultuurraad Stad Brussel Preambule Definities van de gebruikte termen: De Gemeenteraad: de Gemeenteraad van de Stad Brussel; Het College: College van Burgemeester en Schepenen van

Nadere informatie

STATUTEN voor de Sociaal-culturele Raad (sectorale deelraad van de Brugse Culturele Raad)

STATUTEN voor de Sociaal-culturele Raad (sectorale deelraad van de Brugse Culturele Raad) stad brugge sociaal-culturele raad STATUTEN voor de Sociaal-culturele Raad (sectorale deelraad van de Brugse Culturele Raad) 1. Doelstelling De Sociaal-culturele Raad van Brugge (SCR) vertegenwoordigt

Nadere informatie

Hierbij verklaar ik, Florian- Thomas Dubois, voorzitter van de Solvay Kring voor het academiejaar 2014-2015 dat:

Hierbij verklaar ik, Florian- Thomas Dubois, voorzitter van de Solvay Kring voor het academiejaar 2014-2015 dat: Solvay Kring VUB Wijziging statuten Het jaar tweeduizend veertien, op 1 juli. Hierbij verklaar ik, Florian- Thomas Dubois, voorzitter van de Solvay Kring voor het academiejaar 2014-2015 dat: Er op de Bijzondere

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROCEDURE DEFINITIES EN AFKORTINGEN. Voor toepassing van deze procedure bedoelt men met

VERKIEZINGSPROCEDURE DEFINITIES EN AFKORTINGEN. Voor toepassing van deze procedure bedoelt men met VERKIEZINGSPROCEDURE 2016-2017 DEFINITIES EN AFKORTINGEN Voor toepassing van deze procedure bedoelt men met Hogeschool: de Karel de Grote-Hogeschool vzw Opleidingsverantwoordelijke: de persoon die verantwoordelijk

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JANS-MOLENBEEK

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JANS-MOLENBEEK GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JANS-MOLENBEEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD (deelraad van de schoolraad) BINNEN HET NEDERLANDSTALIG GEMEENTELIJK ONDERWIJS GOEDGEKEURD BIJ BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders,

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement gemeentelijke Sportraad Temse

Statuten en huishoudelijk reglement gemeentelijke Sportraad Temse Statuten en huishoudelijk reglement gemeentelijke Sportraad Temse Hoofdstuk 1: doelstelling Art. 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten per 12 juni Hoofdstuk I - Naam, zetel, doel. Naam

Gecoördineerde statuten per 12 juni Hoofdstuk I - Naam, zetel, doel. Naam Europese Vereniging voor het Bank- en Financieel Recht Belgium, verkort : E.V.B.F.R.-Belgium, internationale vereniging AEDBF-EVBFR B E U M Identificatienummer : 14916/91 Gecoördineerde statuten per 12

Nadere informatie