De Parkwacht Feitelijke Vereniging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Parkwacht Feitelijke Vereniging"

Transcriptie

1 De Parkwacht Feitelijke Vereniging Statuten

2 TITEL I: WEZEN VAN DE VERENIGING Art. 1: De Vereniging draagt de naam De Parkwacht, verder in deze Statuten aangeduid als de Vereniging of als De Parkwacht. Art. 2: De Parkwacht is een onafhankelijke feitelijke vereniging, opgericht voor onbepaalde duur op 20 september Art. 3: De vertegenwoordigers van de Vereniging zijn: Naam en voornaam Geuens Djairho Adres De Schietboog 58, 2970 Schilde Geboortedatum 09/06/1994 Naam en voornaam Van den Auwelant Raïssa Adres Fonteinstraat 105, 9400 Okegem Geboortedatum 20/04/1994 Naam en voornaam Lambrecht Joren Adres Vinktstraat 117, 8700 Aarsele Geboortedatum 10/09/1993 Art. 4: De Vereniging, waarnaar alle briefwisseling verzonden wordt, is gevestigd te Kazernenstraat 4, 9000 Gent. Art. 5: De Vereniging staat buiten en boven elke politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging en stelt zich open en pluralistisch op. Art. 6: De Vereniging hanteert het Nederlands als voertaal. Art. 7: De kleuren van de Parkwacht zijn geel en groen. Art. 8: Het wapenschild van de Parkwacht heeft de vorm van een heraldisch schild, drie punten aan het hoofd, een punt aan de voet met als bovenstaande leuze Aut bibat, aut abeat. Het schild is recht in 2 delen verdeeld met links een gele kleur en een bierglas en rechts een groene kleur en een boom. Op het schild is ook de naam De Parkwacht te vinden bovenaan. Art. 9: Het lied van De Parkwacht werd geschreven door Hannah Hongenaert en Simon Hongenaert op een eigen melodie en is samen met de tekst terug te vinden op de website van de Vereniging. Art. 10: De Vereniging stelt zich tot doel het bevorderen van de contacten en vriendschapsbanden tussen studenten van diverse studierichtingen en het herwaarderen van het park als sociale ontmoetingsplaats door middel van het organiseren van allerlei activiteiten voor haar leden. Art. 11: Het vermogen van de Vereniging moet worden aangewend voor het doel, beschreven in Art. 10:. Art. 12: Het werkjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Art. 13: De Vereniging vertegenwoordigd minstens 11 leden inclusief het DB. Indien er minder dan 11 leden vertegenwoordigd zijn, wordt de Vereniging ontbonden. Statuten pagina 1 van 9

3 Art. 14: Bij ontbinding van de Vereniging, om welke reden dan ook, moet het vermogen van de Vereniging worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de Vereniging en mag het niet worden uitgekeerd aan de leden. TITEL II: DE LEDEN VAN DE VERENIGING Art. 15: De Vereniging groepeert alle natuurlijke personen die: a) student zijn, ingeschreven aan de Universiteit Gent of een der Gentse hogescholen, op het moment van toetreden; b) de doelstelling van de Vereniging onderschrijven; c) niet uit de Vereniging gesloten zijn. Art. 16: De Vereniging kan mensen met verdienste vragen erelid te worden en kan iedereen vragen sponsor te worden. Art. 17: Alle leden en ereleden kunnen te allen tijde uit de Vereniging treden. Het ontslag moet aan de Secretaris ter kennis worden gebracht. Art. 18: Personen die uitdrukkelijk schade veroorzaken aan het imago van de Vereniging, de leden of de Vereniging op zich kunnen van het lidmaatschap en elke deelname aan activiteiten uitgesloten worden. Deze uitsluiting wordt opgelegd na een stemming met 2/3 meerderheid tijdens een vergadering van het DB. Art. 19: Alle persoonlijke gegevens die worden bijgehouden over de leden kunnen uitsluitend gebruikt worden voor het op de hoogte houden van de leden over activiteiten en verenigingsgerelateerde zaken. Deze gegevens mogen in geen geval verspreid worden buiten het DB. Art. 20: De leden van de Vereniging en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de Vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de Vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen. TITEL III: HET DAGELIJKS BESTUUR (DB) Art. 21: Het DB is het verkozen opperste beslissingsorgaan van De Parkwacht en wordt ook Praesidium genoemd. Het is bevoegd om te beraadslagen en te beslissen in alle aangelegenheden die rechtstreeks of onrechtstreeks (de leden van) De Parkwacht aanbelangen. Art. 22: Het DB moet verantwoording afleggen ten opzichte van de leden en zichzelf. Art. 23: Het DB telt minstens 11 en maximum 13 leden, één voor elke functie bepaald in afdelingen 1 t.e.m. 11 van titel III. De functies bepaald in afdelingen 8 en 10 van titel III kunnen door twee personen ingevuld worden. Art. 24: Het DB is vrij om, indien zij dit nodig acht, nieuwe functies in het leven te roepen. Art. 25: De leden van het DB moeten gedoopt en ontgroend zijn bij De Parkwacht voor aanvang van de eerste activiteit van het werkjaar. Art. 26: De leden van het DB dienen hun functie naar best vermogen uit te voeren en steeds de algemene belangen en taken van de Vereniging te behartigen. Statuten pagina 2 van 9

4 AFDELING 1: DE PRAESES Art. 27: De Praeses is de woordvoerder van De Parkwacht. Hij roept de organen in vergadering samen en zit deze voor. Als voorzitter van de Vereniging coördineert hij de uitvoering van alle door het DB goedgekeurde initiatieven. In het belang van de Vereniging neemt hij samen met de bevoegde personen en de Vice-Praeses tevens alle maatregelen waartoe noodwendigheid noopt. Binnen de drie werkdagen wordt het DB verwittigd in dit geval. AFDELING 2: DE VICE-PRAESES Art. 28: De Vice-Praeses staat de Praeses bij met raad en daad. Hij neemt in het bijzonder de functie van de Praeses over in geval diens onmogelijk zijn bevoegdheden uit te oefenen. Art. 29: Wanneer de Praeses in de onmogelijkheid verkeert zijn functie uit te oefenen, oefent de Vice- Praeses diens bevoegdheden ad interim uit, tot de onmogelijkheid heeft opgehouden te bestaan, wat door de Praeses wordt vastgesteld. Art. 30: Indien de Praeses ontslag neemt of uit zijn functie wordt ontzet, oefent de Vice-Praeses de functie van Praeses uit tot wanneer een nieuwe Praeses wordt aangeduid door coöptatie. AFDELING 3: DE PENNINGMEESTER Art. 31: De Penningmeester is belast met het financieel beheer van de Vereniging. Op elk moment dat dit gevraagd wordt, brengt de Penningmeester verslag uit over de financiële toestand. De boekhouding van de Vereniging is openbaar en kan te allen tijde op eenvoudig verzoek door elk van de leden van de Vereniging worden ingezien. Art. 32: De Penningmeester maakt voor elke activiteit een begroting op in samenspraak met de leden van het DB die de acitviteit organiseren. Hij houdt hierbij rekening met de algemene financiële staat van de Vereniging en heeft het laatste woord over alle uitgaven. Art. 33: De Penningmeester is belast met het bijhouden van de individuele rekening van de diverse activiteiten en wordt hierin bijgestaan door de leden van het DB die de activiteit organiseren. Ten laatste één maand na een activiteit wordt de desbetreffende activiteit afgesloten en wordt een financieel verslag op de eerstvolgende vergadering voorgelegd. Art. 34: De Penningmeester waakt over de inventaris en is verantwoordelijk voor het actueel zijn hiervan. Hij spoort de leden van het DB aan om tijdig eventuele wijzigingen in de inventaris door te geven en verwerkt deze. Art. 35: De Penningmeester maakt tegen 30 juni een globaal financieel jaarverslag op. Het financiële jaarverslag wordt samen met de boekhouding overhandigd aan de opvolger in de functie van Penningmeester en de volmachten voor de bankrekeningen worden overgebracht. AFDELING 4: DE SECRETARIS Art. 36: De Secretatis is verantwoordelijk voor de administratieve organisatie van de Vereniging. Hij maakt het verslag op van de vergadering van het DB, met vermelding van de aan- en afwezigen (met of zonder kennisgeving). De Secretaris is tevens verantwoordelijk voor het bijhouden van het ledenbestand en het archief van de Vereniging. Statuten pagina 3 van 9

5 Art. 37: De Secretaris is ook verantwoordelijk voor het maken van foto s tijdens activiteiten en deze na elke activiteit beschikbaar te maken voor de leden van de Vereniging. AFDELING 5: DE SCHACHTENTEMMER Art. 38: De Schachtentemmer is verantwoordelijk voor de nieuwe leden (schachten) tijdens alle activiteiten. Hij heeft de taak om de schachten op te leiden en hen de gebruiken binnen de Vereniging aan te leren. Hij stelt zich tevens te allen tijde, ook buiten activiteiten, op als aanspreekpunt voor schachten wanneer deze laatsten vragen, problemen of voorstellen hebben die gerelateerd zijn met de Vereniging. Art. 39: De Schachtentemmer is belast met het organiseren van de doop en de ontgroening. Hij staat in voor de uitwerking van een volledig doopplan (waarbij het doopdecreet van de Dienst StudentenActiviteiten van de Universiteit Gent gerespecteerd wordt) en het concept van de ontgroening. Een finale versie van het doopplan dient minstens een maand voor de eerste dag van de doop beschikbaar te worden gesteld voor nazicht door het DB. Art. 40: De Schachtentemmer verzorgt gedurende het hele werkjaar de communicatie met de schachten. Hiervoor kan hij beschikken over lijsten van e mailadressen en telefoonnummers van alle schachten. Art. 41: Tijdens cantussen is de Schachtentemmer het enige lid van het DB (op de Praeses en de Zedenmeester na) dat het recht heeft om schachten te straffen of toestemming te geven voor straffen. AFDELING 6: DE ZEDENMEESTER Art. 42: De Zedenmeester staat samen met de Schachtentemmer in voor de goede orde op de cantussen en straft indien nodig. Hij kan personen weigeren of verwijderen van de cantus indien deze zich niet aan de cantusregels houden. Art. 43: Straffen dienen steeds van ludieke aard te zijn en een creatieve noot is sterk aanbevolen. Alle leden die tijdens de cantus naar het toilet wensen te gaan, dienen hiervoor toestemming te vragen aan de Zedenmeester. Deze mag dan naar eigen goeddunken en met gezond verstand beslissen over de eventuele voorwaarden hiervoor. AFDELING 7: DE CANTOR Art. 44: De Cantor leidt de cantussen, zet de liederen in en duidt mensen uit de corona aan om strofes te zingen. Een creatieve noot tijdens de cantus vanwege de Cantor is ook hier sterk aanbevolen. AFDELING 8: DE FEESTPRAESESSEN Art. 45: De Feestpraesessen zijn verantwoordelijk voor het organiseren van diverse festiviteiten. Zij werken telkens het hele concept uit en treffen alle nodige regelingen om dit te kunnen realiseren. Art. 46: Er wordt in het eerste semester minimaal één doopfeestje georganiseerd en één ander feestje naar keuze. In het tweede semester wordt minimaal het galabal en één ander feestje naar keuze georganiseerd. Art. 47: Tijdens festiviteiten georganiseerd door de Feestpraesessen dient steeds minstens één Feestpraeses nuchter te zijn en te fungeren als eindverantwoordelijke. Statuten pagina 4 van 9

6 AFDELING 9: DE PR Art. 48: De PR zoekt zelfstandig, tijdig en actief naar financiële en materiële sponsoring voor de Vereniging. Hij probeert zoveel mogelijk bijdrage te leveren bij het voorzien van financiële en materiële middelen voor activiteiten en wordt hierin bijgestaan door de verantwoordelijke leden van het DB. Art. 49: De PR is verantwoordelijk voor de opkuis na cantussen en voorziet vuilniszakken op alle activiteiten. Art. 50: De PR is beheerder van de publieke accounts van de Parkwacht op sociale media (Facebook, Snapchat,...). Hierop plaatst hij allerlei inhoud ter promotie van de Vereniging en voorziet deze inhoud van het Parkwachtschild indien mogelijk. Het publiek maken van inhoud via de verschillende kanalen gebeurt steeds op een manier die het goede imago van de Vereniging beschermt en rekening houdende met eventuele juridische aspecten of verplichtingen. AFDELING 10: DE SPORTPRAESESSEN Art. 51: De Sportpraesessen zijn verantwoordelijk voor het organiseren van diverse sportactiviteiten. Zij werken telkens het hele concept uit en treffen alle nodige regelingen om dit te kunnen organiseren. Art. 52: Er wordt in het eerste semester minstens één sportactiviteit georganiseerd en in het tweede semester worden minstens twee sportactiviteiten georganiseerd. Verder staan de sportpraesessen in voor het organiseren van kleinere tussentijdse sportactiviteitjes naar eigen goeddunken. Art. 53: De Sportpraesessen voorzien op alle sportactiviteiten een uitgebreide EHBO-kit en houden toezicht op het alcoholgebruik door de leden. Art. 54: Tijdens sportactiviteiten dient steeds minstens één Sportpraeses nuchter te zijn en te fungeren als eindverantwoordelijke. AFDELING 11: DE COMMUNICATIEPRAESES Art. 55: De Communicatiepraeses is verantwoordelijk voor alle communicatie tussen het DB en de leden van de Vereniging. Hij kondigt alle activiteiten aan op sociale media, beheert de website en stuurt aankondigingen per e mail naar de leden. Hiervoor kan hij beschikken over lijsten van e mailadressen van alle leden. Bij het opstellen van deze aankondigingen wordt een creatieve noot sterk aanbevolen. AFDELING 12: DE COÖPTATIEPROCEDURE Art. 56: Indien er voor een bestuursfunctie beschreven in afdelingen 3 t.em. 11 van titel III met uitzondering van afdelingen 5 en 6 een tekortkoming is vanwege de prestatie van het verkozen bestuurslid dat hiervoor verkozen is, of vanwege de verhoogde werklast binnen de functie, kan een lid van de Vereniging gecoöpteerd worden voor deze functie. Na de coöptatie verkrijgt dit lid hetzelfde statuut als het bestuurslid dat reeds verkozen was voor de functie. Art. 57: De coöptatieprocedure verloopt als volgt: Eerst wordt de desbetreffende functie publiekelijk open verklaard via ad-valvasbericht. Vervolgens wacht het DB de kandidaturen af. Ook leden van het DB kunnen zich kandidaat stellen. Tenslotte gaat het DB over tot een interne stemming op de eerstvolgende algemene vergadering. Er wordt gestemd bij ¾ meerderheid, bij een aanwezigheid van ¾ van het DB. De coöptatieprocedure die het gevolg is van ontslag(name) mag maximaal drie weken duren. Statuten pagina 5 van 9

7 TITEL IV: VERKIEZING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR Art. 58: Jaarlijks worden verkiezingen georganiseerd voor het bestuur van de Vereniging. De verkiezingen vinden plaats voor 1 juni. Er wordt gestemd voor of tegen elke kandidaat voor een functie tenzij er meer kandidaten zijn voor een functie dan de capaciteit voor die functie toelaat. In dat geval wordt gekozen tussen de verschillende kandidaten. Men kan zich ook onthouden. Art. 59: Ieder lid van de Vereniging kan zich kandidaat stellen indien hij gedoopt en ontgroend is op het moment dat de eerste activiteit van het werkjaar waarvoor hij verkozen wordt plaatsvindt. Het is niet toegelaten een bestuursfunctie te combineren met een verblijf in het buitenland (Erasmus Mundus e.d.). Indien aan deze voorwaarden niet voldaan is kan de verkozen kandidaat ontslagen worden uit zijn functie. Kandidaturen dienen bekend te worden gemaakt gepaard met een motivatiebrief aan het adres van de Praeses. Art. 60: Kandidaten die buiten de functie waarvoor ze zich kandidaat stellen bij de Parkwacht ook nog een bestuursfunctie bij een andere studentenvereniging ambiëren, hebben expliciete toestemming nodig van de Praeses en de Vice-Praeses. Na het verkrijgen van deze toestemming moet de kandidaat verplicht melding maken van zijn opzet om twee bestuursfuncties te combineren tijdens zijn verkiezingsspeech. Indien de kandidaat nalatig is omtrent deze regels en verkozen wordt, kan de verkozen kandidaat ontslagen worden uit zijn functie. Art. 61: Ieder lid van de Vereniging is stemgerechtigd indien hij aanwezig is op de verkiezing. Leden van het uittredend DB beschikken over 2 stemmen. Art. 62: Voor de functies beschreven in afdelingen 1 en 2 van titel III is minstens één jaar ervaring in het DB vereist. Deze functies worden intern verkozen door de leden van het uittredend DB. Op deze interne verkiezing zijn enkel de aanwezige leden van het DB die zich niet kandidaat stellen voor een functie stemgerechtigd voor de verkiezing van de desbetreffende functie. Art. 63: De verkiezing wordt geleid door twee leden van het uittredend DB die zich niet kandidaat stellen voor een functie binnen het DB, het verkiezingscomité. Indien er geen twee leden beschikbaar zijn die voldoen aan deze voorwaarden wordt het verkiezingscomité aangevuld met de Praeses en de Vice-Praeses in die volgorde tot het verkiezingscomité uit twee mensen bestaat. De leden van het verkiezingscomité moeten het verkiezingsreglement kennen en dit onpartijdig toepassen. Als vermoed wordt dat iemand uit het verkiezingscomité de onpartijdigheid schendt, dan moet deze het verkiezingscomité verlaten en wordt deze vervangen door de Praeses of de Vice-Praeses in die volgorde. Art. 64: Een lid is verkozen wanneer hij een meerderheid van de stemmen behaalt. Bij een ex aequo is de stem van de Praeses doorslaggevend. Art. 65: Indien voor een functie niet evenveel kandidaten verkozen worden als de capaciteit van de functie vereist, organiseert het uittredend DB een interne herverkiezing voor de leden van het uittredend DB en de leden van het nieuw verkozen DB. Iedereen die zich aan de kandidatuursvoorwaarden van de desbetreffende functie voldoet kan zich opnieuw kandidaat stellen. Op deze herverkiezing zijn enkel de aanwezige leden uit bovengenoemde groep die zich niet kandidaat stellen voor de te verkiezen functie stemgerechtigd. Iedereen die aan deze voorwaarden voldoet beschikt over 1 stem, leden die zowel in het uittredend DB als het nieuw verkozen DB zetelen beschikken over 2 stemmen. Een lid is verkozen volgens dezelfde voorwaarden als beschreven in Art. 64:. Statuten pagina 6 van 9

8 Art. 66: Alle verkiezingsprocedures zijn vertrouwelijk en eerbiedigen het stemgeheim. Er wordt enkel bekendgemaakt welke kandidaten verkozen zijn maar geen andere uitslagen. Art. 67: Het nieuw verkozen DB treedt in functie op 1 juli van het jaar waarin het verkozen is. De taken van elk bestuurslid worden zo goed mogelijk omschreven en deze omschrijving wordt opgenomen in de notulen van de eerste vergadering van het nieuw verkozen DB. TITEL V: WERKING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR Art. 68: Het DB vergadert bij voorkeur tweewekelijks en minstens tweemaal per maand, behalve tijdens de blokperiodes en de examenperiodes en moet ten minste 3 dagen op voorhand bekend worden gemaakt. De Praeses is verplicht het DB in vergadering samen te roepen wanneer 4 leden van het DB hierom vragen. Art. 69: De agenda voor een vergadering wordt minstens 3 dagen op voorhand meegedeeld en wordt opgesteld door de Praeses, tenzij het DB vergadert op verzoek van 4 bestuursleden, in welk geval deze de agenda opstellen. Deze agenda kan door de Praeses aangevuld, doch nooit gewijzigd worden. Ieder van de aanwezige bestuursleden kunnen een punt als variapunt toevoegen aan de agenda. Art. 70: De vergadering wordt door de Praeses geopend, voorgezeten en gesloten. In geval van afwezigheid van de Praeses wordt de leiding overgedragen aan de Vice Praeses. Art. 71: De vergadering gebeurt op een vooraf overeengekomen, bij voorkeur vaste, plaats en tijd. De vergaderingen zijn in principe gesloten maar kunnen bijgewoond worden door leden van de Vereniging die niet in het DB zetelen op vraag van deze laatsten. Art. 72: Ieder lid van het DB wordt verondersteld elke vergadering bij te wonen en zich telkens voor te bereiden. Een lid van het DB dat een vergadering om geldige redenen niet kan bijwonen, dient dit op voorhand kenbaar te maken aan de Praeses en/of Secretaris. Art. 73: De stemmingen geschieden individueel en bij handopsteking met uitzondering van statutair vastgestelde gevallen. Elk bestuurslid heeft stemrecht en het recht een geheime stemming te vragen. Een geheime stemming gebeurt schriftelijk op stembiljetten die door de Secretaris worden rondgedeeld. Art. 74: Een voorstel is aangenomen wanneer het een meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald. Bij een ex aequo is de stem van de Praeses doorslaggevend. Het DB heeft de bevoegdheid alle zaken te behandelen en schaart zich steeds voltallig achter de goedgekeurde beslissingen en brengt deze unaniem tot uitvoer. TITEL VI: DE MOTIE VAN WANTROUWEN Art. 75: Elk lid van de Parkwacht kan tegen elk lid van het DB een gemotiveerde motie van wantrouwen indienen bij de Praeses. Wanneer de motie betrekking heeft op de Praeses zelf kan hij dit indienen bij de Vice Praeses. Deze motie wordt op naam behandeld, tenzij op vraag van de indiener zelf. Statuten pagina 7 van 9

9 Art. 76: Een motie van wantrouwen tegen een bestuurslid verloopt volgens volgende procedure: een motie van wantrouwen wordt op de agenda meegedeeld. Op de daaropvolgende vergadering wordt met gewone meerderheid beslist over de ontvankelijkheid van de motie. Wordt de motie ontvankelijk verklaard, dan dient het DB binnen de 6 werkdagen weer samen te komen in buitengewone zitting. Een datum voor deze buitengewone zitting wordt gekozen in samenspraak met de betrokken partijen. Op deze vergadering krijgen de betrokken partijen de kans om hun standpunten te verdedigen. Na de uiteenzetting van de standpunten wordt overgegaan tot een geheime stemming. Art. 77: Een motie van wantrouwen tegen een bestuurslid kan ontvankelijk verklaard worden op grond van volgende redenen: a) Ernstige tekortkomingen in de prestatie binnen de functie; b) Een ernstig gebrek aan activiteit binnen de algemene organisatie; c) Gedrag stellen dat indruist tegen Art. 26:; d) Gedrag stellen dat de samenwerking met de andere leden van het DB op duurzame wijze onmogelijk maakt; e) Gedrag stellen dat de continuïteit van de Vereniging rechtstreeks in gevaar brengt; f) Indien niet voldaan is aan de voorwaarden beschreven in Art. 59:; g) Nalatigheid in de bepalingen beschreven in Art. 60:. Art. 78: Er kan enkel geldig gestemd worden over een motie van wantrouwen wanneer 2/3 van de stemgerechtigden aanwezig zijn. De persoon tegen wie een motie werd ingediend verliest zijn stemrecht. Er wordt gestemd met een 2/3 e meerderheid. Het lid van het DB waartegen een motie van wantrouwen wordt aangenomen, is meteen ontslagen. Art. 79: Bij afwezigheid van het bestuurslid tegen wie een motie van wantrouwen wordt ingediend, wordt dit agendapunt naar de volgende vergadering verschoven. De Praeses zal dan in samenspraak met de persoon tegen wie een motie werd ingediend binnen de week een vergadering vastleggen waarop de persoon in kwestie zeker aanwezig kan zijn. In geval van hernieuwde afwezigheid op de eerstvolgende vergadering wordt de motie toch rechtsgeldig behandeld. TITEL VII: ONTSLAG EN OPVOLGING Art. 80: Indien een bestuurslid uit het DB wenst te treden maakt hij dit per schrijven bekend aan de Praeses. Hierbij is hij onmiddelijk ontslagen. Indien de Praeses zelf ontslag wenst te nemen, meldt hij dit aan de Vice Praeses. Op de eerstvolgende vergadering van het DB nemen de leden akte van dit ontslag. Art. 81: Het lid dat ontslag neemt of ontslagen is, wordt per coöptatie vervangen, zoals beschreven in afdeling 12 van titel III. Indien het de Praeses betreft, dan wordt hij vervangen volgens de procedure beschreven in Art. 30:. TITEL VIII: SLOTBEPALING Art. 82: De statuten kunnen enkel gewijzigd worden onder volgende voorwaarden: a) De wijzigingen moeten als agendapunt minstens een week op voorhand aangekondigd zijn, en onder de leden bekend gemaakt worden; b) Het voorstel tot wijziging wordt op de vergadering besproken; c) De aanwezige bestuursleden stemmen in 1 stemronde over het geamendeerde onderwerp. Een gewone meerderheid onder de uitgebrachte stemmen volstaat om een wijziging goed te keuren. Statuten pagina 8 van 9

10 Art. 83: Deze statuten doen alle voorgaande teniet en gelden voor onbepaalde duur vanaf 1 juli Opgemaakt in 2 exemplaren, te Gent op 1 juli Ondertekend en goedgekeurd, Praeses, Vice Praeses, Penningmeester, DJAIRHO GEUENS RAÏSSA VAN DEN AUWELANT JOREN LAMBRECHT Statuten pagina 9 van 9

Poolbiljart Vlaanderen

Poolbiljart Vlaanderen Poolbiljart Vlaanderen Opmaak Statuten DHT 1-3-2014 In de volgende genummerde pagina s ( 1-7) staat de opmaak beschreven van de statuten betreffende de feitelijke vereniging Poolbiljart Vlaanderen Feitelijke

Nadere informatie

WIJNCLUB T WIJNKRANSJE, LICHTERVELDE STATUTEN. Gecoördineerde statuten. Statuten opgesteld te LICHTERVELDE op ALGEMENE VERGADERING van 06/11/2007

WIJNCLUB T WIJNKRANSJE, LICHTERVELDE STATUTEN. Gecoördineerde statuten. Statuten opgesteld te LICHTERVELDE op ALGEMENE VERGADERING van 06/11/2007 WIJNCLUB T WIJNKRANSJE, LICHTERVELDE STATUTEN Gecoördineerde statuten. Statuten opgesteld te LICHTERVELDE op ALGEMENE VERGADERING van 06/11/2007 INLEIDENDE BEPALINGEN 1. Doel van de Vereniging. Deze statuten

Nadere informatie

STATUTEN KWB WAMBEEK JOGGINGTEAM

STATUTEN KWB WAMBEEK JOGGINGTEAM STATUTEN KWB WAMBEEK JOGGINGTEAM Titel I : Omschrijving van de vereniging ==== ======================== Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt KWB Wambeek Joggingteam kortweg de vereniging en neemt

Nadere informatie

TITEL II: LEDEN ART. 5

TITEL II: LEDEN ART. 5 STATUTEN VAN DE FEITELIJKE VERENIGING RED MERCATORPARK Inhoud: Titel I : Omschrijving van de vereniging Titel II : Leden Titel III : Bestuur Titel IV : Algemene vergadering Titel V : Problemen binnen de

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten.

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten. Feitelijke vereniging Projectkoor Chantage STATUTEN Versie: 24/11/2012 Tussen de ondergetekenden Matthias Bauw Sarah Finaut Geert De Deygere Nele Fiers, Els Vanoverschelde Werd overeengekomen een feitelijke

Nadere informatie

Faculteitskring van de studenten Biomedische Wetenschappen

Faculteitskring van de studenten Biomedische Wetenschappen Statuten van de Vlaamse Biomedische Kring Faculteitskring van de studenten Biomedische Wetenschappen Titel 1: Wezen van de kring Art. 1 De Vlaamse biomedische kring, kortweg VBK, is de Faculteitskring

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Runners Maarkedal, met zetel te 9688 Maarkedal, Bosterijststraat 15.

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Aan allen die nu zijn en later wezen zullen, Onze Groet. Het Praesidium heeft aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt.

Aan allen die nu zijn en later wezen zullen, Onze Groet. Het Praesidium heeft aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt. Titel 1: De Vereniging STATUTEN APOLLO Aan allen die nu zijn en later wezen zullen, Onze Groet. Het Praesidium heeft aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt. Art. 1. Studentenclub Apollo, hierna Apollo

Nadere informatie

Groen + Tervuren. Statuten. Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten.

Groen + Tervuren. Statuten. Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten. Groen + Tervuren Statuten Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten. Artikel 1: Omschrijving van de vereniging 1.1. De naam van de

Nadere informatie

STATUTEN HOME VERMEYLEN

STATUTEN HOME VERMEYLEN De statuten werden goedgekeurd op de algemene homeraad van 12/05/2015 en zijn geldig vanaf deze datum. De vorige statuten vervallen ook vanaf deze datum. STATUTEN HOME VERMEYLEN 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Inleiding In uitvoering van Titel VI artikels 24 en 25 van de statuten van de vzw HVV en van Titel 3: punten 1,

Nadere informatie

Statuten van de Kring Der Alchemisten

Statuten van de Kring Der Alchemisten Statuten van de Kring Der Alchemisten Statuten opgesteld op 11/09/07, laatst aangepast op 22/04/09 INHOUDSTAFEL Titel I Benaming, zetel, doel, levensduur Artikel 1 - Benaming en zetel Artikel 2 - Doel

Nadere informatie

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde worden

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde worden Lijst van statuten Identificatienummer: 3084/95 Ondernemingsnummer: 454488649 Datum oprichtingsacte: 24/02/1995 Benaming: (Voluit) Taekwondo-club ILYO Testelt Aarschot V.Z.W. (Afgekort) Taekwondo-club

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

Seniorenadviesraad Galmaarden

Seniorenadviesraad Galmaarden Seniorenadviesraad Galmaarden DE GEMEENTERAAD Gelet op het decreet van 7 december 2012 van de Vlaamse Regering houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van

Nadere informatie

Statuten JEUGDRAAD OUDENAARDE. 1. Oprichting

Statuten JEUGDRAAD OUDENAARDE. 1. Oprichting JEUGDRAAD OUDENAARDE Statuten 1. Oprichting In uitvoering van het decreet van 6/07/2012, houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid, erkent de Stad de stedelijke jeugdraad onder

Nadere informatie

De algemene vergadering van heeft in haar zitting besloten nieuwe statuten aan te nemen als volgt:

De algemene vergadering van heeft in haar zitting besloten nieuwe statuten aan te nemen als volgt: Adventure Diving vzw H. Theresialaan 79, bus 3 1700 Dilbeek NIEUWE STATUTEN De algemene vergadering van heeft in haar zitting besloten nieuwe statuten aan te nemen als volgt: HOOFDSTUK I Naam, zetel, doel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

Statuten Slavia: Faculteitskring van de Oost-Europese Talen en Culturen.

Statuten Slavia: Faculteitskring van de Oost-Europese Talen en Culturen. Statuten Slavia: Faculteitskring van de Oost-Europese Talen en Culturen. 1. Wezen van de kring: Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Slavia is de faculteitskring van de studenten Oost- Europese

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK TITEL I. - Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt

Nadere informatie

Statuten Ieperse Dierenartsenkring

Statuten Ieperse Dierenartsenkring I. Algemene bepalingen Art 1. Art 2. Art 3. Art 4. Naam van de vereniging: IEPERSE DIERENARTSENKRING (IDK). IDK is een feitelijke vereniging met zetel gevestigd ter adres van het secretariaat waarnaar

Nadere informatie

STOS, vzw STATUTEN. Oprichting en zetel.

STOS, vzw STATUTEN. Oprichting en zetel. STOS, vzw STATUTEN Oprichting en zetel. Artikel 1. De sinds 1956 opgerichte Soc. Turnrkirng Ontwikkeling Schoten is op 22 september 1998 omgevormd in een vereniging zonder winstoogmerk onder de benaming

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD

Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD p/a Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD Goedgekeurd door de cultuurraad op 26 november 2008. Goedgekeurd op de Gemeenteraad van 17 december 2008 Hoofdstuk

Nadere informatie

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden POUTRIX VZW 1. De vereniging, haar doel en haar leden Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 De vereniging draagt als naam 'Poutrix, Vereniging zonder winstoogmerk', verder in deze statuten aangeduid

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Sportraad Mechelen

Huishoudelijk reglement Sportraad Mechelen Huishoudelijk reglement Sportraad Mechelen In werking getreden op 1 januari 2013. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE VERGADERING 1.1 Bepalingen betreffende het bijeenroepen van de vergaderingen Artikel 1 Alle leden

Nadere informatie

Statuten 18 JUNI I. SAMENSTELLING, BENAMING EN ZETEL Artikel 1. II. DUUR Artikel 2. Artikel 3

Statuten 18 JUNI I. SAMENSTELLING, BENAMING EN ZETEL Artikel 1. II. DUUR Artikel 2. Artikel 3 Statuten 18 JUNI 2014 I. SAMENSTELLING, BENAMING EN ZETEL Artikel 1 De stichtende leden, waarvan de naam aan het eind van deze statuten is vermeld, richten een vereniging van de in België gevestigde beursleden

Nadere informatie

Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen

Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen Tussen de ondergetekenden (De stichtende leden - aanleiding bij de laatste pagina van deze statuten), werd overeengekomen een feitelijke vereniging

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE GEZINSRAAD VAN BEVEREN

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE GEZINSRAAD VAN BEVEREN STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE GEZINSRAAD VAN BEVEREN Art. 1 - Oprichting en status Met ingang van 6 april 1971 werd in de gemeente Beveren-Waas een gemeentelijke Gezinsraad opgericht met adviserend karakter,

Nadere informatie

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren ASV The Next Generation WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren A. VERKIEZING KERNTEAM Art. 1 Alle leden van ASV The Next Generation (verder: ASV TNG) kunnen zich kandidaat

Nadere informatie

STATUTEN RAAD VOOR TOERISME

STATUTEN RAAD VOOR TOERISME STATUTEN RAAD VOOR TOERISME Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "Raad voor Toerisme". Het betreft een adviesraad conform artikel 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren ASV The Next Generation WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren A. VERKIEZING KERNTEAM Art. 1 Alle leden van ASV The Next Generation (verder: ASV TNG) kunnen zich kandidaat

Nadere informatie

STATUTEN SPORTRAAD OVERIJSE versie gemeenteraad van 23 oktober 2018

STATUTEN SPORTRAAD OVERIJSE versie gemeenteraad van 23 oktober 2018 STATUTEN SPORTRAAD OVERIJSE versie gemeenteraad van 23 oktober 2018 Artikel 1. Doelstelling van de sportraad Sportraad Overijse is een feitelijke vereniging, erkend door de gemeente, met een adviesfunctie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering) De Scientica Leuven vzw, afgekort Scientica, heeft een drieledig doel. Ze staat ten eerste in voor de bevordering en samenwerking

Nadere informatie

FEITELIJKE VERENIGING BANJO-ORKEST. Statuten

FEITELIJKE VERENIGING BANJO-ORKEST. Statuten FEITELIJKE VERENIGING BANJO-ORKEST Statuten Overzicht van de inhoud van deze statuten: Titel I. - Omschrijving van de vereniging... 1 Titel II. - Leden...2 Titel III.- Bestuur... 3 Titel IV.- Algemene

Nadere informatie

HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSMANAGEMENT MERCATOR HOGESCHOOLCLUB PIHONIA STATUTEN TITEL 1: WEZEN VAN DE VERENIGING

HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSMANAGEMENT MERCATOR HOGESCHOOLCLUB PIHONIA STATUTEN TITEL 1: WEZEN VAN DE VERENIGING HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSMANAGEMENT MERCATOR HOGESCHOOLCLUB PIHONIA STATUTEN TITEL 1: WEZEN VAN DE VERENIGING Art.1 Pihonia is de hogeschoolclub van de Hogeschool Bedrijfsmanagement aan de Hogeschool

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar

Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar Gemeentelijke basisschool Hoegaarden Doelstraat 76 3320 Hoegaarden Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar 2010-2011 Hoegaarden, september 2010 TITEL 1 - ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control.

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control. STATUTEN Titel I Oprichting, doel en zetel van de vereniging Artikel 1 Oprichting Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc

Nadere informatie

STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 :

STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 : STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 : Algemeen : Art. 1 : De zetel van de gemeentelijke ouderenadviesraad is gevestigd in het gemeentehuis. Doelstellingen : Art. 2 : De gemeentelijke

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Het bestuur mag en kan een ledenstop afkondigen als dit wenselijk of noodzakelijk is.

Het bestuur mag en kan een ledenstop afkondigen als dit wenselijk of noodzakelijk is. Huishoudelijk Reglement Judo Vereniging Gilze I. Algemene Bepalingen Artikel 1: Door toetreding tot de Judo Vereniging Gilze, hierna te noemen de vereniging, en het lid worden daarvan, onderwerpt ieder

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

Statuten jeugdraad Glabbeek

Statuten jeugdraad Glabbeek Statuten jeugdraad Glabbeek 2018-2025 Algemeen Art 1. In de gemeente Glabbeek wordt een gemeentelijke jeugdraad opgericht in uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT

STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT Titel 1 naam, zetel Artikel 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam Associatie Universiteit Gent, hierna genoemd de AUGent. Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 12/02/2017 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

STATUTEN IN BIJLAGEN VAN HET BELGISCH STAATSBLAD. AANPASSING 5 maart 2016

STATUTEN IN BIJLAGEN VAN HET BELGISCH STAATSBLAD. AANPASSING 5 maart 2016 STATUTEN IN BIJLAGEN VAN HET BELGISCH STAATSBLAD AANPASSING 5 maart 2016 Benaming : Vlaamse vereniging van goochelaars Mageia Rechtsvorm : VZW Maatschappelijke zetel : Voorheen gevestigd : Groot Kapellen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VLO.

Huishoudelijk reglement VLO. Huishoudelijk reglement VLO. Dit reglement regelt de bepalingen die in de statuten van de vzw VLO doorverwezen werden naar het huishoudelijk reglement of verdere verduidelijking behoeven. Besproken en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Versie juni 2016 Lidmaatschap Rechten van gewone leden De rechten van gewone leden zijn: 1. Het bijwonen van algemene ledenvergaderingen,

Nadere informatie

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt.

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt. STATUTEN O.L.B.C. TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt als naam Overpelt LEGO Builders Club, afgekort O.L.B.C.. ARTIKEL 2 De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 13/07/2016 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond jeugd en jeugdwerk van het gemeentebestuur.

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond jeugd en jeugdwerk van het gemeentebestuur. STATUTEN JEUGDRAAD Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "jeugdraad". Het betreft een adviesraad conform artikel 200 van het Gemeentedecreet van 15 juli

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE SPORTRAAD LOKEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE SPORTRAAD LOKEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE SPORTRAAD LOKEREN Dit huishoudelijk reglement regelt al wat niet door de statuten wordt bepaald en is in feite de praktische leidraad bij de werking van de Sportraad.

Nadere informatie

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur STATUTEN VOJAKA VZW De ondergetekenden: Vinck Johan Frieslandstraat 13 bus 21, 2660 Hoboken Ambtenaar Waeijaert Stijn Ploegsebaan 67, 2930 Brasschaat Bediende beiden van de Belgische nationaliteit en van

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN BIBLIOTHEEK ALKEN

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN BIBLIOTHEEK ALKEN ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN BIBLIOTHEEK ALKEN Titel I: Opdracht Artikel 1. Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de inrichtende overheid (gemeenteraad en college van burgemeester

Nadere informatie

a) de beleidsvisie en over de initiatieven die er op gemeentelijk vlak kunnen genomen worden.

a) de beleidsvisie en over de initiatieven die er op gemeentelijk vlak kunnen genomen worden. Statuten Januari 2013 Artikel 1. De Raad voor Internationale Samenwerking is de adviesraad van de gemeente voor ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuidproblematiek DAC (Development Assistance Committee)

Nadere informatie

Statuten van Mesacosa

Statuten van Mesacosa Statuten van Mesacosa [aangepaste versie d.d. 06/05/1999; goedgekeurd binnen het bestuur d.d. 10/05/1999 en A.V. 3-05/ 2000] [bijgewerkt op woe 06-12/2000, goedgekeurd binnen bestuur d.d..18-12/2000 en

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool

Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool Artikel 1: Algemene bepalingen Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de ouderraad van de Vrije Basisschool Sint Lambertus, Waversebaan

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD Titel 1: Grondslag Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke culturele raad Brakel door het organiseren van de

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

STATUTEN RAAD VERKEER EN MOBILITEIT

STATUTEN RAAD VERKEER EN MOBILITEIT STATUTEN RAAD VERKEER EN MOBILITEIT Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "Adviesraad Verkeer en Mobiliteit dewelke fungeert als opvolger van de Inspraakgroep

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Merkator Leuven vzw

Huishoudelijk Reglement Merkator Leuven vzw Huishoudelijk Reglement Merkator Leuven vzw 1. Doel 1.1. (De oogmerken van Merkator). Sinds de oprichting in het jaar 1963 als feitelijke vereniging, zijn de Oogmerken van Merkator steeds behartigd geworden.

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

STATUTEN GKG F.V. Deze gewijzigde statuten werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 maart 2010..

STATUTEN GKG F.V. Deze gewijzigde statuten werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 maart 2010.. STATUTEN GKG F.V. Deze gewijzigde statuten werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 maart 2010.. ARTIKEL 1. OPRICHTING Op 30 maart 1982 werd een feitelijke vereniging (hierna "de Vereniging"

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad en feitelijke vereniging De Regenboogouders van Basisschool De Regenboog, Wondelgem - versie april 2017

Huishoudelijk reglement Ouderraad en feitelijke vereniging De Regenboogouders van Basisschool De Regenboog, Wondelgem - versie april 2017 Huishoudelijk reglement Ouderraad en feitelijke vereniging De Regenboogouders van Basisschool De Regenboog, Wondelgem - versie april 2017 Benaming In september 2014 werd een ouderraad opgericht als intern

Nadere informatie

STATUTEN MONDIALE RAAD MECHELEN 1

STATUTEN MONDIALE RAAD MECHELEN 1 STATUTEN MONDIALE RAAD MECHELEN 1 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De Mondiale Raad is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuidbeleid

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Op 15 mei 1998 werd een vereniging zonder winstoogmerk opgericht door: - Claes Luc, bediende, Zagerijstraat 36, 2500 Lier - Daems Bernard, gepensioneerde, Overhout 21,

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Statuten SKF vastgelegd tijdens de stichtingsvergadering van 26 juni 2004.

Statuten SKF vastgelegd tijdens de stichtingsvergadering van 26 juni 2004. Tussen ondergetekenden : Statuten SKF vastgelegd tijdens de stichtingsvergadering van 26 juni 2004. Titel I Naam, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam : Studiekring

Nadere informatie

Artikel 3 Duur De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, zij kan ten allen tijde ontbonden worden.

Artikel 3 Duur De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, zij kan ten allen tijde ontbonden worden. STATUTEN. Verschenen in het Belgisch staatsblad van 30 juli 2018. Titel I. Algemeen Artikel 1 Naam De vereniging draagt de naam Koninklijk werk der Volkstuinen afdeling Merksem vzw en heeft als maatschappelijke

Nadere informatie

Statuten studentenclub Acantha

Statuten studentenclub Acantha Statuten studentenclub Acantha I. Doel Art. 1: Studentenclub Acantha is een feitelijke vereniging. Cf. appendix Art. 2: De vereniging heeft als doel het op regelmatige basis organiseren van studentikoze

Nadere informatie

Statuten van de Vlaamse Biomedische Kring

Statuten van de Vlaamse Biomedische Kring Statuten van de Vlaamse Biomedische Kring Faculteitskring van de studenten Biomedische Wetenschappen Titel 1: Wezen van de kring Art. 1 De Vlaamse Biomedische Kring, kortweg V.B.K., is de faculteitskring

Nadere informatie

Statuten AmiScientia

Statuten AmiScientia 2016 Statuten AmiScientia 2016-2017 In volgend document staan de statuten (leefregels) binnen studentenvereniging AmiScientia (Brugge). Volgende statuten moeten worden nageleefd binnen de vereniging en

Nadere informatie

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond culturele aangelegenheden van het gemeentebestuur.

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond culturele aangelegenheden van het gemeentebestuur. STATUTEN CULTUURRAAD Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "Cultuurraad". Het betreft een adviesraad conform artikel 200 van het Gemeentedecreet van 15

Nadere informatie

Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel

Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel STATUTEN Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 8 maart 2014 1. Omschrijving en zetel 1.1. Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement OUDERRAAD BO. De Boomgaard Gent.

Huishoudelijk Reglement OUDERRAAD BO. De Boomgaard Gent. Huishoudelijk Reglement OUDERRAAD BO. De Boomgaard Gent. Ouderwerking omvat alle vormen van participatie door ouders in de Stedelijke Freinetschool De Boomgaard. De ouderraad overkoepelt de ouderwerking

Nadere informatie

Koninklijke Mechelse Scheidsrechtersvereniging VZW. of KMSV VZW. Statuten. (volgens de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002)

Koninklijke Mechelse Scheidsrechtersvereniging VZW. of KMSV VZW. Statuten. (volgens de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002) Maatschappelijke zetel : E-mail : Website: Zonnestraat 26K, 2800 Mechelen infokmsv@gmail.com www.kmsv.be Koninklijke Mechelse Scheidsrechtersvereniging VZW of KMSV VZW Statuten (volgens de Wet van 27 juni

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

Art. 2 : De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement GENT.

Art. 2 : De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement GENT. Uittreksel Statuten v.z.w. SHOKU KAN ondernemingsnummer 0507.873.192 STATUTEN TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 : De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het

Nadere informatie

Bijvoegsel van de Curaçaosche Courant van 28 april 1967 No CURAÇAOSCHE ATLETIEK BOND I. NAAM, ZETEL EN DUUR. Artikel 1 II.

Bijvoegsel van de Curaçaosche Courant van 28 april 1967 No CURAÇAOSCHE ATLETIEK BOND I. NAAM, ZETEL EN DUUR. Artikel 1 II. Bijvoegsel van de Curaçaosche Courant van 28 april 1967 No. 17 1967 STATUTEN van de CURAÇAOSCHE ATLETIEK BOND I. NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam van Curaçaosche Atletiek Bond,

Nadere informatie

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S CONFERENTIE VAN VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS, vereniging zonder winstgevend doel, te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 16. ----------------------------------------- GECOORDINEERDE TEKST DER STATUTEN ---------------------------------------

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het is een lid niet toegestaan tegelijkertijd lid te zijn of te worden van een vereniging om daarin dezelfde sport te beoefenen als bij Sportvereniging Phoenix, behoudens schriftelijke

Nadere informatie

Statuten Vlaamse Geneeskundige Kring vzw

Statuten Vlaamse Geneeskundige Kring vzw Hoofdstuk 1: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: De vereniging draagt de naam Vlaamse Geneeskundige Kring, Vereniging zonder winstoogmerk. In haar betrekkingen

Nadere informatie

Klokhuis afspraken. Inhoud

Klokhuis afspraken. Inhoud Klokhuis afspraken Inhoud 1. Doel... 2 2. Bevoegdheden... 2 3. Lidmaatschap... 2 4. Vergaderingen... 2 Frequentie... 2 Agenda... 2 Organisatie... 2 Beslissingen... 3 5. Bestuur Klokhuis... 3 Verkiezing...

Nadere informatie

Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015

Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015 Statuten pagina 1 van 5 Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent,

Nadere informatie

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN Nimrods Vrienden - statuten -statuts Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 ------------------- STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Deel 1 ALGEMENE VERGADERING Samenstelling van de Algemene Vergadering Procedure voor culturele verenigingen, organisaties en instellingen Art. 1 Een culturele organisatie, vereniging

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad

Statuten HoGent Studentenraad Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 21 februari 2013) (Aanvulling zoals goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 16 mei 2013) Titel I- Algemene bepalingen

Nadere informatie