Statuten Studentenclub Moeder Coulissen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statuten Studentenclub Moeder Coulissen"

Transcriptie

1 Statuten Studentenclub Moeder Coulissen

2 1. ALGEMEEN 1.1. Moeder Coulissen is een caféclub die enkel bestaat uit mannelijke leden Moeder Coulissen heeft tot doel sociale, culturele en sportieve activiteiten voor haar leden te organiseren Studentenclub Moeder Coulissen is een Feitelijke Vereniging Het adres van Moeder Coulissen is: Overpoortstraat 31-33, 9000 Gent Het clublokaal van Moeder Coulissen is studentencafé De Coulissen te Gent Moeder Coulissen heeft elke zondag officiële clubavond in het clublokaal Moeder Coulissen staat buiten alle politieke, godsdienstige of wijsgerige opvattingen. De voertaal is het Nederlands De officiële website is te vinden op Het officiële e- mailadres is Financiën van studentenclub Moeder Coulissen Het rekeningnummer van studentenclub Moeder Coulissen is BE De eindverantwoordelijkheid naar de financiële instelling toe valt volledig op de huidige Praeses, Vice- Praeses en Quaestor De financiële middelen van Moeder Coulissen mogen enkel gebruikt worden in het belang van de club. Leden en praesidiumleden hebben geen recht op recuperatie van bijdragen, winsten, enz Bij ontbinding van de Feitelijke Vereniging zullen de middelen worden overgeschreven aan studentencafé De Coulissen te Gent. Indien Moeder Coulissen binnen de 5 jaar na het ontbinden van de club opnieuw opgericht wordt kan het geld teruggeëist worden. Na 5 jaar wordt het geld eigendom van studentencafé De Coulissen te Gent Bij het uittreden van een bestuurslid is er geen teruggave van inbreng of dergelijke.

3 2. KENTEKENS VAN DE CLUB 2.1. De kleuren van de club zijn blauw- zwart. Deze kleuren zijn te vinden op alle linten, schilden, vlaggen, petjes, 2.2. Het schild bestaat uit 2 delen: het linkerdeel bevat de clubkleuren (volgorde: zwart- blauw- zwart) met hierop het logo van studentencafé De Coulissen (in oranje). Het rechterdeel is oranje met de afbeelding van een burcht met 2 torens in de vorm van een fles (in het blauw). Bovenaan staat de naam van de club: Moeder Coulissen Linten van praesidiumleden zijn 12cm breed en worden bijeengehouden met een zwart snoer en heeft zwarte franjes aan het uiteinde. Hierop wordt het clubschild, de functie, het jaartal en een zelf te kiezen naam in het zwart geborduurd. Tijdens een lustrumjaar zal het jaartal in het goud geborduurd worden. Ook wordt dan het levensjaar in een lauwerkrans in het goud geborduurd boven de zelf te kiezen naam Wanneer een praesidiumlid zijn functie overgeeft naar zijn opvolger, dient deze opnieuw het dun lint te dragen, behalve op bepaalde activiteiten zoals eigen fuiven en galabals. Na de studententijd mag een pro- praesidiumlid opnieuw steeds zijn praesidiumlint dragen Het praeseslint is 12cm breed en wordt bijeen gehouden met een goudkleurig snoer en heeft gouden franjes aan het uiteinde. Hierop worden het clubschild, de functie, het jaartal en een zelf te kiezen naam in het zwart geborduurd. Een Praeses mag na het overdragen van de functie voor altijd het praeseslint dragen Het lint van een membrum honoris causa is gelijkaardig aan het lint van de senior, behalve de functie (dat membrum honoris causa wordt). Ook worden 2 gekruiste eikenblaadjes in goud geborduurd boven de zelf gekozen naam Het lint van de Peter is gelijkaardig aan het lint van de senior, behalve de functie Tijdens een lustrumjaar zal het jaartal in het goud geborduurd worden. Ook wordt dan het levensjaar in een lauwerkrans in het goud geborduurd boven de zelf te kiezen naam Indien een Praeses, praesidiumlid of Peter zijn functie opnieuw opneemt wordt enkel een jaartal toegevoegd. In een lustrumjaar zal dit gebeuren volgens Schachten dragen hun lint steeds over de linkerschouder. Commilitionen, (pro- )praesidiumleden en de peter dragen dit steeds over de rechterschouder.

4 2.11. Het clublied van Moeder Coulissen met als melodie Wild Rover gaat als volgt: Strofe 1: Wij zijn studenten in hart en nier En geven ons geld aan baco s en bier. De proffen en aula s zijn ons niet bekend Want in de coulissen zijn wij steeds present. Refrein: En het is , ALLES GEVEN We gaan naar de maan Geef ons snel wat raketjes, sluit de vaten maar aan. Strofe 2: t Is de mooiste stal van de Overpoort maar onze manieren zijn vaak ongehoord. Vraag het maar aan de meiskes ze staan hier niet droog Want zuipen en dekken dat doen wij aan de toog. Refrein Strofe 3: De volgende dag weer last van een kater Maar ik doe niet aan rusten want dat is voor later. Het wordt weer zo n avond, k heb het al in de smiezen Want daar aan de toog staat Moeder Coulissen. Refrein De zondag aan dn tafel is t Mexico Een adfundum drinken dat doen wij zo

5 3. GESCHIEDENIS VAN DE CLUB 3.1. Studentenclub Moeder Coulissen werd opgericht door Vincent Vanhee (Vice- Praeses 13-14), Adhemar Haerens (Quaestor 13-14, 14-15), Warren Houtaeve (Feestpraeses 13-14, Praeses 14-15), Felix Bauduin (Secretaris 13-14), Martijn Vandaele (Sport 13-14), Mathieu Degrande (Schachtentemmer 13-14), Bart Decorte (PR- Intern 13-14, 14-15), Jan Vancanneyt (King 13-14), Jerome De Bock (Nar 13-14), Désiré Koopman (Conditor 13-14) en Steven Braet o.l.v. Bert Allewaert (Praeses 13-14), ontstaan uit een 1 april- grap van Vincent Vanhee (Vice- Praeses 13-14) en Désiré Koopman (Conditor 13-14) op 1 april Het clublied werd in 2014 geschreven door toenmalige schachten Olivier Verniers (Cantor 14-15), Charly Braet, Gilles Schepens en Olivier Dehouck (Sport 14-15). 4. LEDEN 4.1. Personen die lid willen worden van Moeder Coulissen dienen voltijds hogere studies te volgen in Gent Mits toestemming van het praesidium kunnen ook personen die niet beantwoorden aan 4.1 lid worden van Moeder Coulissen. Hierover dient het praesidium te stemmen op de vergadering Eerstejaars leden worden, na hun doop, schachten genoemd. Indien dit lid gedurende het academiejaar zich volgens het praesidium bewezen heeft als volwaardig Moeder Coulissen- lid kan deze worden ontgroend en wordt dit lid commilitoon genoemd Mits toestemming van het praesidium kan een persoon die het laatste academiejaar van zijn/haar studies ingaat, commilitoon worden. Deze persoon dient enkel ontgroend te worden als deze volgens het praesidium over voldoende respect en kennis voor Moeder Coulissen beschikt Aan leden kan jaarlijks lidgeld gevraagd worden. Het bedrag wordt bij de aanvang van het werkingsjaar door het praesidium bepaald en vooraf meegedeeld Aan nieuwe leden kan gevraagd worden om sponsors te zoeken. Het totale sponsorbedrag wordt bij de aanvang van het werkingsjaar door het praesidium bepaald en vooraf meegedeeld Ereleden zijn personen die door geldelijke of materialistische bijdragen de club steunen of wegens speciale inzet onmisbaar zijn binnen Moeder Coulissen en als dusdanig door het praesidium aanvaard worden als lid van Moeder Coulissen. Hij die erelid wenst te worden dient zijn kandidatuur in te dienen bij het praesidium. De kandidatuur wordt aanvaard als bij stemming op een praesidiumvergadering 2/3 +1 stemmen behaald wordt. Het praesidium van het daarop volgend werkjaar beslist dan of hij effectief erelid kan worden, hiertoe is opnieuw 2/3 +1 stemmen vereist. Deze persoon blijft erelid tot 1 jaar na het laatste jaar hij een bijdrage aan de club gegeven heeft.

6 4.8. Personen die wegens speciale inzet binnen Moeder Coulissen onmisbaar zijn kunnen van het praesidium de titel membrum honoris causa verkrijgen. Deze stemming gebeurt net als in 4.7 behalve dat deze persoon de titel krijgt en dusdanig geen kandidatuur kan indienen Gedoopte en/of ontgroende leden van Moeder Coulissen zijn verplicht hun clublint te dragen op alle activiteiten van Moeder Coulissen of waaraan Moeder Coulissen deelneemt, tenzij zij een gegronde reden hebben Alle leden gaan onvoorwaardelijk akkoord met de statuten van Moeder Coulissen Het praesidium behoudt zich het recht om personen het lidmaatschap tot de club te weigeren om gelijk welke reden Enkel gedoopte leden mogen aanwezig zijn op een cantus Het praesidium kan beslissen om bepaalde leden niet meer toe te laten tot de club en zodoende diens lidmaatschap te verbreken. Dit wordt beslist op een vergadering waarop ook het desbetreffende lid mag aanwezig zijn. Het praesidium behoudt het recht om het desbetreffende lid, tijdens de beraadslaging, tijdelijk van de vergadering te excuseren als zij dit nodig acht. De stemming verloopt zonder het betreffende lid en vereist de helft +1 van de stemmen. 5. PRAESIDIUM 5.1. Het praesidium bestaat uit: Praeses, Vice- Praeses, Quaestor, Feest- Praeses, secretaris, sportleider, cantor, schachtentemmer en zedenmeester, PR- intern en PR- extern. De Praeses, Vice- Praeses en Quaestor maken deel uit van het hoog- praesidium Het praesidium neemt de beslissingen voor de club en behartigt diens belangen Het is de taak van het praesidium om voldoende activiteiten te organiseren voor de leden van studentenclub Moeder Coulissen. De activiteiten moeten minstens een week op voorhand kenbaar gemaakt worden aan de leden door middel van het sturen van een e- mail, het plaatsen op de website en het plaatsen op Facebook Een praesidiumlid mag nooit een persoonlijke opinie als standpunt van de club naar voren brengen Het praesidium heeft het recht om nieuwe functies te introduceren indien zij dit nodig acht in het belang van Moeder Coulissen, dit ten laatste 2 weken voor de kiescantus mits goedkeuring na stemming. Voor deze stemming moeten alle pro s van 7 jaar terug per brief uitgenodigd worden, dit ten laatste 2 weken op voorhand. Bij deze stemming moeten minimaal 2 pro- senioren aanwezig zijn, die beide een veto hebben. Zijn er meerdere pro- senioren aanwezig, dan hebben enkel de jongste 2 pro- senioren een veto Verantwoordelijkheden van elk praesidiumlid staan in bijlage 1. Deze artikels kunnen worden gewijzigd op aanvraag van minimum 1/3 van de

7 praesidiumleden en ter goedkeuring van 2/3 +1 meerderheid op een vergadering waarop elk praesidiumlid aanwezig is Beëindigen van functies Motie van wantrouwen De motie van wantrouwen is een procedure waarbij iemand uit het praesidium gezet wordt naar aanleiding van niet behoorlijk uitvoeren van zijn functie of andere onregelmatigheden die de samenwerking met deze persoon onmogelijk maken De motie wordt aan de Praeses gemotiveerd en medegedeeld. Het praesidiumlid tegen wie de motie van wantrouwen werd ingediend, dient allereerst persoonlijk op de hoogte gebracht te worden door de Praeses De motie van wantrouwen wordt als eerste punt besproken op de eerstvolgende vergadering. Indien het praesidiumlid tegen wie de motie van wantrouwen werd ingediend verstek laat op de vergadering dan wordt het behandelen van de motie van wantrouwen verschoven naar de eerstvolgende vergadering. Op deze vergadering wordt dan motie behandeld en gestemd, ook bij afwezigheid van de geviseerde. Er kan enkel geldig gestemd worden indien het voltallige praesidium aanwezig is op de vergadering met uitzondering van de betrokkene(n) Op de vergadering wordt aan de indieners en de geviseerde de kans gegeven zich aan de hand van een woord en wederwoord te verdedigen. De bespreking wordt afgesloten met een stemming De stemming gebeurt zonder het praesidiumlid tegen wie de motie van wantrouwen is ingediend en diegene die dit ingediend heeft (de betrokkenen). De stemming verloopt schriftelijk en anoniem. De motie van wantrouwen wordt goedgekeurd bij de helft +1 van de stemmen. Ongeldige stemmen worden niet toegelaten, blanco stemmen worden bij de meerderheid opgeteld Indien de motie van wantrouwen wordt aangenomen wordt het desbetreffende praesidiumlid onmiddellijk van zijn functie ontheven en is die verplicht alle eigendommen van de club die hij/zij in het bezit heeft aan de club terug te geven De vrijgekomen functie wordt herverkozen op de eerstvolgende cantus indien het praesidium dit nodig acht Lint neerleggen Wanneer een praesidiumlid zijn lint neerlegt, treedt hij vrijwillig uit zijn functie Een praesidiumlid legt zijn lint neer wanneer hij het praesidium van die wens op de hoogte brengt. De eerstvolgende vergadering spreken de praesidiumleden zicht uit over de aanvaarding van het ontslag Vanaf de aanvaarding van ontslag wordt het praesidiumlid van al zijn verplichtingen ontslaan. Hij staat daarna wel nog in voor de overdracht

8 van de informatie in zijn bezit, nodig voor de verdere uitoefening van zijn functie De vervanging van het praesidiumlid gebeurt op dezelfde manier als dat na een motie van wantrouwen het geval is Beëindigen van de functie van de Praeses Het al dan niet vrijwillig neerleggen van de functie wordt medegedeeld aan de vice- Praeses Indien een motie van wantrouwen werd ingediend tegen de Praeses gebeurt de bespreking en stemming tijdens de vergadering volgens Indien de Praeses beslist zijn lint neer te leggen gebeurt de bespreking en aanvaarding volgens Na het beëindigen van de functie van de Praeses neemt de vice- Praeses zijn taak over. Indien het praesidium dit niet wenst kunnen nieuwe verkiezingen worden georganiseerd door de vice- Praeses. 6. VERGADERINGEN 6.1. Het praesidium vergadert maandelijks gedurende de lesperiode. Afwijking is mogelijk mits stemming, goedgekeurd met voltallige meerderheid Alle praesidiumleden zijn verplicht aanwezig op de vergaderingen, tenzij zij een grondige reden kunnen voorleggen. Deze dient medegedeeld te worden aan de Praeses voor de vergadering Het praesidium kan slechts rechtsgeldig vergaderen indien de helft +1 van het praesidium aanwezig is Alle aanwezige praesidiumleden hebben één stem. Er wordt enkel en alleen in het belang van de club gestemd Stemmen met volmacht wordt niet toegelaten Een onthouding bij de stemming wordt beschouwd als een afwezige en wordt dus van het totaal aantal stemmen afgetrokken Enkel pro- senioren van Moeder Coulissen en de peter van Moeder Coulissen hebben het recht aanwezig te zijn op de vergadering naast het praesidium. De peter van de club heeft enkel een adviserende functie en dus geen stem. De pro- senioren hebben op de vergaderingen een evenwaardige stem als de rest van het praesidium. De vergaderingen van Moeder Coulissen zijn gesloten vergaderingen Indien het nodig wordt bevonden door de senior kan een ander persoon uitgenodigd worden ivm. een punt op de vergadering. Over de rest van de vergaderde punten mag niets besproken worden tijdens de aanwezigheid van deze persoon. Er wordt ook niet gestemd in het bijzijn van deze persoon. Deze uitnodiging moet worden gestemd met een voltallige meerderheid.

9 6.9. Een zaak is aangenomen met de helft +1 stemmen (uitzondering bij statuutwijzigingen, ). De Praeses heeft bij iedere beslissing het recht om zijn veto te stellen Bij een gelijk aantal stemmen wordt er verder gediscussieerd en herstemd. Indien er ook dan een gelijk aantal stemmen is beslist de Praeses in het belang van de club Zaken besproken op de vergadering dienen vertrouwelijk behandeld te worden Het praesidium mag voor elke activiteit die de club organiseert of waaraan de club deelneemt een bepaald bedrag vragen aan de leden en niet- leden op voorwaarde dat de activiteit kosten meebrengt voor de club. Het bedrag te betalen voor leden en niet- leden moet niet hetzelfde zijn. Het bedrag wordt voor er met de activiteit wordt aangevangen medegedeeld Uitzonderingen op artikel 6.12 zijn activiteiten die de intentie hebben om winst te maken Verslagen van de vergaderingen worden steeds uitgetypt door de secretaris en daarna aan elk praesidiumlid doorg d. Dit verslag dient steeds meegenomen en goedgekeurd te worden in de daarop volgende vergadering. Het verslag wordt onder geen enkel beding getoond aan anderen, behalve aan pro- senioren. 7. CANTUSSEN 7.1. De regels zoals die staan in de Gentse codex worden toegepast op een cantus Enkel gedoopte personen worden toegelaten op de cantus, met uitzondering van de doopcantus Op de kiescantus wordt niemand toegelaten die niet gedoopt is bij Moeder Coulissen. De doop en de ontgroening geschieden eveneens enkel met personen die lid zijn van Moeder Coulissen De Praeses heeft het recht de cantus te onderbreken of zelfs te beëindigen mocht de gehele corona geen respect tonen aan de senior De Praeses behoudt het recht om personen op een cantus te weigeren alsook om personen ex te sturen. Deze weigering kan ook voor een deel van de cantus gebeuren Liederen worden steeds uit de Gentse codex gekozen door de cantor. Indien de cantor dit wenst, kan hij/zij hier bij uitzondering een ander lied voorstellen. 8. DOOP EN ONTGROENING 8.1. De doop wordt georganiseerd door de schachtentemmer in het begin van het academiejaar. Hij treft hiervoor alle maatregelen De ontgroening wordt op het einde van het academiejaar georganiseerd door de schachtentemmer.

10 8.3. De doop en ontgroening gebeuren steeds tijdens een daarvoor bestemde cantus Indien het praesidium het nodig acht, kan een nadoop of na- ontgroening georganiseerd worden Zware fysieke inspanningen, het gebruik van bloed, uitwerpselen, urine en levende dieren zijn verboden op de dopen van Moeder Coulissen, evenals het opleggen, aan een lid dat gedoopt wordt, publiekelijk volledig uit de kleren te gaan Leden hebben het recht om opdrachten te weigeren, mits gegronde reden Ereleden worden niet gedoopt. Zo ook senioren van andere clubs, en laatstejaars Het praesidium beslist welke schachten kunnen worden ontgroend. Deze beslissing wordt enkel in functie van de club gedaan Elke schacht krijgt een eigen schachtennaam toegewezen in het semester waarin zij gedoopt werden. 9. VERKIEZINGEN 9.1. Verkiezingen worden gehouden op het einde van het academiejaar tijdens een kiescantus Deze verkiezingen verlopen volgens de kiesstatuten (zie bijlage). 10. DE STATUTEN Indien er zich zaken voordoen die niet voorzien zijn in de statuten beslist het praesidium naar eer en geweten met de beste bedoelingen voor de club als doel Wijzigen van een artikel Wijzigingen van een artikel dienen besproken te worden tijdens de vergadering. Alle praesidiumleden dienen aanwezig te zijn op die vergadering alsmede minstens 2 pro- senioren De wijziging van een artikel wordt goedgekeurd met 2/3 meerderheid. Net als de senior hebben de jongste 2 aanwezige pro- senioren een veto. Ook andere pro- senioren hebben een stem Voor wijzigingen van een artikel die een grote impact hebben op de werking van de club, of van groot belang zijn, wordt voor de vergadering (10.2.1), op een cantus van Moeder Coulissen een stemming gehouden onder de ontgroende leden. Met deze uitslag dient, in het belang van de club, rekening gehouden te worden. Deze stemming is louter adviserend Bij uiterlijke wijzigingen van de club (nieuwe naam, andere kleuren, fusie, ) is er tevens een goedkeuring nodig van de meerderheid van alle pro- senioren van Moeder Coulissen. Deze worden per brief en per

11 uitgenodigd op de vergadering. Ook hier hebben de laatste 2 pro- senioren een veto. Ook wordt er tijdens een cantus een stemming gehouden. Goedkeuring gebeurt bij de helft +1 stemmen De wijzigingen worden aan de leden kenbaar gemaakt door middel van een mail. Elk ontgroend lid kan het artikel mits gemotiveerde reden- aanvechten binnen de week na de bekendmaking van de wijziging. Er wordt dan opnieuw over de wijziging vergaderd. Op deze vergadering mag het desbetreffende lid aanwezig zijn. Er wordt opnieuw gestemd. Het desbetreffende lid mag niet bij de stemming aanwezig zijn. Deze stemming is finaal Indien er geen aanvechting is wordt het gewijzigde statuut geldig één week na de mededeling aan de leden en ondertekend door de huidige Praeses en 2 pro- senioren Toevoeging van een artikel Het toevoegen van een artikel wordt goedgekeurd met 2/3 meerderheid. Hierbij worden de pro- senioren uitgenodigd. De jongste 2 pro- senioren krijgen een stem Het toegevoegde artikel wordt aan de leden kenbaar gemaakt door middel van een mail. Elk ontgroend lid kan het toegevoegde artikel aanvechten zoals in Indien er geen aanvechting is wordt het gewijzigde statuut officieel gemaakt zoals in De statuten staan op de officiële website van de club. De officiële versie wordt overgegeven van Praeses op Praeses en hierbij ook ondertekend door de nieuwe Praeses De statuten dienen steeds te worden ondertekend op de eerste vergadering van het nieuw verkozen praesidium door het voltallige praesidium.

12 Handtekeningen Praesidium Praeses Datum: Vice- Praeses Quaestor Feestpraeses Secretaris Sportpraeses Cantor Schachtentemmer/Zedenmeester PR- Intern PR- Extern Deze statuten werden opgesteld tijdens het academiejaar door Martijn Vandaele (Sport 13-14) met behulp van Bart Decorte (PR- Intern 13-14, 14-15).

13 Bijlage 1: verantwoordelijkheden praesidium Moeder Coulissen PRAESES Art. 1 Hij is verantwoordelijk voor de club in het algemeen. Art. 2 Hij leidt de cantussen. Art. 3 Hij heeft een volmacht op de bankrekening van de club. Art. 4 Hij verdeelt de taken over het praesidium VICE- PRAESES Art. 1 Hij neemt alle taken over van de Praeses bij zijn/haar afwezigheid. Art. 2 Hij heeft een volmacht op de bankrekening van de club. Art. 3 Hij staat de Feest- Praeses bij bij het organiseren van feesten. Art. 4 Hij staat de schachtentemmer bij met het organiseren van de doop en de ontgroening. QUAESTOR Art. 1 Hij houdt de kas van de club bij en dit met behulp van een kasboek. Art. 2 Hij heeft een volmacht op de bankrekening van de club. Art. 3 Hij moet op elk moment het kasboek van de club kunnen voorleggen aan de Praeses en de Vice- Praeses. Art. 4 Hij zorgt voor de sponsorcontracten. Art. 5 Hij houdt linten, polo s, enz bij en bestelt deze ook. Art. 6 Hij haalt bij elke activiteit de bijdrage van elk lid op en houdt dit bij. FEESTPRAESES Art. 1 Hij is verantwoordelijk voor de feesten die georganiseerd worden (2 maal per semester) en voor de 24u van de Coulissen in samenwerking met de overige clubs die in de Coulissen gehuisvest zijn. Art. 2 Hij zorgt voor de reclame van het evenement en de verspreiding ervan. SECRETARIS Art. 1 Hij houdt de adressen van de leden en de oud- leden van de club bij. Art. 2 Hij stelt de activiteiten op en zorgt voor het bekendmaken ervan aan de leden. Art. 3 Hij maakt de erelidkaarten en de lidkaarten en houdt deze ook bij. Art. 4 Hij zorgt voor de briefwisseling tussen de club, de oud- leden en de andere clubs. SPORTPRAESES Art. 1 Hij houdt zich bezig met het organiseren van de sportactiviteiten van de club. Art. 2 Hij zorgt voor het contacteren van de spelers voor de desbetreffende sportactiviteiten. Art. 3 Hij zorgt voor het bekendmaken van de sportactiviteiten aan de leden. CANTOR

14 Art. 1 Hij zet de liederen in op cantussen. Art. 2 Hij leert de leden nieuwe liederen aan. Art. 3 Hij organiseert ism. de schachtentemmer een schachtenconvent waarin de belangrijkste liederen worden aangeleerd. SCHACHTENTEMMER/ZEDENMEESTER Art. 1 Hij zorgt voor het goede verloop van de cantussen en andere activiteiten. Art. 2 Hij is verantwoordelijk voor het klaarzetten van cantussen en schachtenconvent. Art. 3 Hij zorgt voor het opleiden van de schachten tot volwaardige commilitones. Art. 4 Hij heeft de verantwoordelijkheid over de doop en de ontgroening. Art. 5 Hij zorgt voor het schild van de club. PR- INTERN Art.1 Hij is verantwoordelijk voor de officiële website. Art.2 Hij zorgt voor affiches voor activiteiten en feesten. Art. 3 Hij is verantwoordelijk voor het nemen van foto s en het plaatsen van foto s op de officiële website van de club en voor de verspreiding ervan. PR- EXTERN Art.1 Hij is verantwoordelijk voor het opstellen van de sponsorboekjes. Art.2 Hij is verantwoordelijk voor het onderhandelen met de café- eigenaars. Art.3 Hij is verantwoordelijk voor het onderhouden van contact met sponsors.

15 BIJLAGE 2: KIESSTATUTEN MOEDER COULISSEN Art. 1: Alleen commilitones, praesidiumleden, oud- en ereleden op de verkiezingscantus aanwezig, hebben stemrecht. Schachten hebben geen stemrecht. Iedereen heeft 1 stem behalve de Praeses en de peter die over twee stemmen beschikken. Art. 2: De stemmen worden door de Praeses geteld en door aangeduide personen gecontroleerd. Ook de vice- Praeses en de secretaris controleren het gebeuren. Mogelijke stemmen zijn: 1. Geldig 2. Ongeldig 3. Blanco 4. Niet stemmen Art. 3: Vanaf de kandidatuurstelling in de 1ste ronde wordt er niet toegestaan dat er iemand zich vervoegt in de corona. Gebeurt dit toch, dan heeft deze persoon geen stemrecht tot de verkiezing van de volgende functie. Tempussen worden enkel door de Praeses toegestaan en dit in uiterste nood. Art. 4: Het praesidium bestaat uit volgende functies en wordt in volgende volgorde verkozen: 1. Praeses 2. Vice- Praeses 3. Quaestor 4. Feest- Praeses 5. Secretaris 6. Sportleider 7. Cantor 8. Schachtentemmer/Zedenmeester 9. P.R. Intern 10. P.R. Extern De Functies Praeses, Vice- Praeses en Quaestor behoren tot het hoog- praesidium. De Peter wordt niet noodzakelijk de avond van de kiescantus aangeduid, maar op een ander te bepalen moment. Art. 5: Voor de verkiezing van Praeses dient in alle ronden 2/3 van het geldig aantal uitgebrachte stemmen behaald te worden. Voor de overige functies dient enkel in de eerste ronde 2/3 van de geldige stemmen behaald te worden. In de volgende rondes is het telkens de helft + 1. Bij oneven aantal stemmen wordt hier niet van afgeweken. Bvb: 19 geldige stemmen: 1e ronde 2/3 = 12.6 wordt 13 2e ronde1/2=9.5+1=10.5 wordt 11 Art. 6: Iedereen die geen schacht meer is, heeft de mogelijkheid zich te stellen in acht genomen dat de kandidaat het jaar waarvoor hij of zij zich stelt, ingeschreven is aan een onderwijsinstelling in Gent. Art. 7: Voor de functie van Praeses kan tijdens de eerste ronde enkel een ervaren praesidiumlid die volgend jaar ingeschreven is aan een onderwijsinstelling in Gent zich stellen. Vanaf de 3e ronde kan iedere commilitoon zich stellen voor de functie van Praeses maar dient volgend jaar eveneens ingeschreven te zijn aan een onderwijsinstelling in Gent. Art. 8: Er kan geen enkele ander functie worden verkozen zolang de Praeses niet is verkozen. De rest van het praesidium moet namelijk volledig achter de Praeses staan.

16 Art. 9: Voor de functie van Vice- Praeses kan tijdens de eerste ronde enkel een ervaren praesidiumkandidaat die volgend academiejaar ingeschreven is aan een onderwijsinstelling in Gent zich stellen. Vanaf de 3e ronde kan iedere commilitoon zich stellen voor de functie van Vice- Praeses. Art. 10: Alle verkiezingen dienen steeds in het geheim en individueel te gebeuren, zelfs indien er slechts 1 kandidaat zich stelt. Art. 11: Indien er voor een functie meer dan 2 kandidaten zijn, valt de kandidaat met het minst aantal geldige stemmen af. Art. 12: De kandidaten Praeses verdedigen steeds zichzelf, dus zij stellen in de 3e ronde geen kandidaat aan om zich te verdedigen. Een vragenronde krijgen de kandidaten Praeses wel. Art. 13: De kandidaten voor de andere functies verdedigen in de 1ste ronde zichzelf. In de 2e ronde worden er vragen vanuit de corona gesteld betreffende de functie waarop de kandidaat antwoordt. De vragen dienen bij de verschillende kandidaten voor de betreffende functie identiek te zijn. In de 3e ronde kan de kandidaat een advocaat aanstellen die voor hem of haar zal pleiten. De advocaat mag echter geen pro- senior, senior of reeds verkozen praesidiumlid zijn. Art. 14: Vanaf de ronde dat iedere commilitoon zich mag stellen voor een functie, mogen er in de volgende rondes geen nieuwe kandidaten meer rechtstaan voor deze functie. Art.15: De vragen die gesteld worden aan de kandidaten moeten neutraal zijn. Er mag geen reactie komen vanuit de corona op de antwoorden van de kandidaten. Art. 16: Voor elke ronde geldt dat de kandidaten apart in de corona worden geroepen. Dit om alle mogelijke manipulaties, verwarring en dergelijke te vermijden. Dit geldt voor alle functies. Art. 17: Voor de functie van cantor bepaalt de huidige cantor wat de opdrachten zijn om in de eerste ronde de kandidaat op zijn kennis en capaciteiten te testen. Art. 18: Wees u welbewust van uw kandidaatstelling. Indien u verkozen wordt, wordt er 100% inzet verwacht, zodat het de club ten goede komt. Art. 19: Stemgerechtigden, stem alleen in het belang van Moeder Coulissen en stem niet in functie van vriendjespolitiek! Art. 20: Aangezien wij positief ingesteld zijn, betekent zich verdedigen niet een tegenkandidaat afbreken. Daarom wordt van elke kandidaat verwacht opbouwend te spreken. Wanneer hiervan wordt afgeweken, kan de Praeses de kandidaat verplichten zijn betoog te stoppen.

Statuten Studentenclub Moeder Coulissen

Statuten Studentenclub Moeder Coulissen Statuten Studentenclub Moeder Coulissen Inhoud 1 Algemeen... 3 2 Kentekens van de club... 3 3 Geschiedenis van de club... 5 4 Leden... 5 5 Praesidium... 6 6 Vergaderingen... 8 7 Cantussen... 9 8 Doop en

Nadere informatie

Statuten van studentenclub t Stropke

Statuten van studentenclub t Stropke Statuten van studentenclub t Stropke 1. Algemeen 1.1 t Stropke heeft tot doel sociale, culturele en sportieve activiteiten voor haar leden te organiseren. 1.2 't Stropke neemt noch een politiek, noch een

Nadere informatie

Aan allen die nu zijn en later wezen zullen, Onze Groet. Het Praesidium heeft aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt.

Aan allen die nu zijn en later wezen zullen, Onze Groet. Het Praesidium heeft aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt. Titel 1: De Vereniging STATUTEN APOLLO Aan allen die nu zijn en later wezen zullen, Onze Groet. Het Praesidium heeft aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt. Art. 1. Studentenclub Apollo, hierna Apollo

Nadere informatie

1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen.

1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen. PHT statuten (revisie mei 2012) 1. Algemeen 1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen. 1.2. PHT heeft tot doel haar leden

Nadere informatie

STATUTEN HSC SALMONELLA

STATUTEN HSC SALMONELLA STATUTEN HSC SALMONELLA ALGEMEEN ART. 1 HoogStudentenClub Salmonella is "een club van kameraden" (zie clublied), zetelend in café Cuba Libre, Overpoortstraat, waar het bestuur minstens eenmaal per maand

Nadere informatie

Statuten HSC Dionysus

Statuten HSC Dionysus Statuten HSC Dionysus 1 Algemeen Art. 1: Hoogstudentenclub Dionysus heeft als doel het op regelmatige basis organiseren van studentikoze activiteiten. Art. 2: HSC Dionysus maakt deel uit van het Seniorenkonvent

Nadere informatie

Statuten van de Kring Der Alchemisten

Statuten van de Kring Der Alchemisten Statuten van de Kring Der Alchemisten Statuten opgesteld op 11/09/07, laatst aangepast op 22/04/09 INHOUDSTAFEL Titel I Benaming, zetel, doel, levensduur Artikel 1 - Benaming en zetel Artikel 2 - Doel

Nadere informatie

1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen.

1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen. PHT statuten 1. Algemeen 1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen. 1.2. PHT heeft tot doel haar leden samen te brengen door

Nadere informatie

Statuten studentenclub Acantha

Statuten studentenclub Acantha Statuten studentenclub Acantha I. Doel Art. 1: Studentenclub Acantha is een feitelijke vereniging. Cf. appendix Art. 2: De vereniging heeft als doel het op regelmatige basis organiseren van studentikoze

Nadere informatie

Statuten AmiScientia

Statuten AmiScientia 2016 Statuten AmiScientia 2016-2017 In volgend document staan de statuten (leefregels) binnen studentenvereniging AmiScientia (Brugge). Volgende statuten moeten worden nageleefd binnen de vereniging en

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

STATUTEN HOME VERMEYLEN

STATUTEN HOME VERMEYLEN De statuten werden goedgekeurd op de algemene homeraad van 12/05/2015 en zijn geldig vanaf deze datum. De vorige statuten vervallen ook vanaf deze datum. STATUTEN HOME VERMEYLEN 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Faculteitskring van de studenten Biomedische Wetenschappen

Faculteitskring van de studenten Biomedische Wetenschappen Statuten van de Vlaamse Biomedische Kring Faculteitskring van de studenten Biomedische Wetenschappen Titel 1: Wezen van de kring Art. 1 De Vlaamse biomedische kring, kortweg VBK, is de Faculteitskring

Nadere informatie

Statuten Slavia: Faculteitskring van de Oost-Europese Talen en Culturen.

Statuten Slavia: Faculteitskring van de Oost-Europese Talen en Culturen. Statuten Slavia: Faculteitskring van de Oost-Europese Talen en Culturen. 1. Wezen van de kring: Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Slavia is de faculteitskring van de studenten Oost- Europese

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Runners Maarkedal, met zetel te 9688 Maarkedal, Bosterijststraat 15.

Nadere informatie

De Parkwacht Feitelijke Vereniging

De Parkwacht Feitelijke Vereniging De Parkwacht Feitelijke Vereniging Statuten TITEL I: WEZEN VAN DE VERENIGING Art. 1: De Vereniging draagt de naam De Parkwacht, verder in deze Statuten aangeduid als de Vereniging of als De Parkwacht.

Nadere informatie

Statuten HSC Scaldis

Statuten HSC Scaldis Statuten HSC Scaldis Inhoud Artikel I. Vereniging... 3 Artikel II. Leden... 4 Artikel III. Ereleden... 6 Artikel IV. Financiën... 7 Artikel V. Praesidium... 8 Sectie 5.01: De praeses... 8 Sectie 5.02:

Nadere informatie

WIJNCLUB T WIJNKRANSJE, LICHTERVELDE STATUTEN. Gecoördineerde statuten. Statuten opgesteld te LICHTERVELDE op ALGEMENE VERGADERING van 06/11/2007

WIJNCLUB T WIJNKRANSJE, LICHTERVELDE STATUTEN. Gecoördineerde statuten. Statuten opgesteld te LICHTERVELDE op ALGEMENE VERGADERING van 06/11/2007 WIJNCLUB T WIJNKRANSJE, LICHTERVELDE STATUTEN Gecoördineerde statuten. Statuten opgesteld te LICHTERVELDE op ALGEMENE VERGADERING van 06/11/2007 INLEIDENDE BEPALINGEN 1. Doel van de Vereniging. Deze statuten

Nadere informatie

STATUTEN HSC DE DIJLEBRASSERS

STATUTEN HSC DE DIJLEBRASSERS STATUTEN HSC DE DIJLEBRASSERS TITEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 WEZEN VAN HSC DE DIJLEBRASSERS Art. 1 Hoogstudentenclub De Dijlebrassers, afgekort HSC De Dijlebrassers, hierna De Dijlebrassers genoemd,

Nadere informatie

Koninklijke Liberty Yacht Club vzw. Thonetlaan Antwerpen Statuten. 24 maart 2012

Koninklijke Liberty Yacht Club vzw. Thonetlaan Antwerpen Statuten. 24 maart 2012 Koninklijke Liberty Yacht Club vzw Thonetlaan 131 2050 Antwerpen 03 219 06 82 www.klyc.be info@klyc.be Statuten 24 maart 2012 Gesticht op 10 april 1934 als Arbeidersvereeniging voor Watertoerisme. Benaming

Nadere informatie

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren ASV The Next Generation WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren A. VERKIEZING KERNTEAM Art. 1 Alle leden van ASV The Next Generation (verder: ASV TNG) kunnen zich kandidaat

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Statuten van Studentenclub Confabula

Statuten van Studentenclub Confabula Statuten van Studentenclub Confabula Deel 1: Begrippen Artikel 1: Voor toepassing van deze statuten wordt verstaan onder; Gewone meerderheid van de stemmen: meer voorstemmen dan tegenstemmen (onthoudingen,

Nadere informatie

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren ASV The Next Generation WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren A. VERKIEZING KERNTEAM Art. 1 Alle leden van ASV The Next Generation (verder: ASV TNG) kunnen zich kandidaat

Nadere informatie

STATUTEN KWB WAMBEEK JOGGINGTEAM

STATUTEN KWB WAMBEEK JOGGINGTEAM STATUTEN KWB WAMBEEK JOGGINGTEAM Titel I : Omschrijving van de vereniging ==== ======================== Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt KWB Wambeek Joggingteam kortweg de vereniging en neemt

Nadere informatie

STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 :

STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 : STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 : Algemeen : Art. 1 : De zetel van de gemeentelijke ouderenadviesraad is gevestigd in het gemeentehuis. Doelstellingen : Art. 2 : De gemeentelijke

Nadere informatie

Lintenreglement Medica vzw

Lintenreglement Medica vzw Lintenreglement Medica vzw September 2018 HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen 1. Dit lintenreglement regelt de voorwaarden voor het verkrijgen, het dragen en eventuele problemen met het dragen van linten

Nadere informatie

Statuten Savania 2014-2015

Statuten Savania 2014-2015 Statuten Savania 2014-2015 De statuten van Savania zijn ondergeschikt aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden. Hoofdstuk 1: Regels stemming vergaderingen Artikel

Nadere informatie

HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSMANAGEMENT MERCATOR HOGESCHOOLCLUB PIHONIA STATUTEN TITEL 1: WEZEN VAN DE VERENIGING

HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSMANAGEMENT MERCATOR HOGESCHOOLCLUB PIHONIA STATUTEN TITEL 1: WEZEN VAN DE VERENIGING HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSMANAGEMENT MERCATOR HOGESCHOOLCLUB PIHONIA STATUTEN TITEL 1: WEZEN VAN DE VERENIGING Art.1 Pihonia is de hogeschoolclub van de Hogeschool Bedrijfsmanagement aan de Hogeschool

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 12/02/2017 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014)

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

Statuten Feitelijke Vereniging Chemica

Statuten Feitelijke Vereniging Chemica Statuten Feitelijke Vereniging Chemica I. Wezen en doel van de vereniging Artikel 1: Naam & Wezen van de vereniging 1. Chemica is de studentenvereniging voor de studenten van de opleidingen Chemie en Biochemie

Nadere informatie

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden POUTRIX VZW 1. De vereniging, haar doel en haar leden Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 De vereniging draagt als naam 'Poutrix, Vereniging zonder winstoogmerk', verder in deze statuten aangeduid

Nadere informatie

Appendix Statuten studentenclub Acantha

Appendix Statuten studentenclub Acantha Appendix Statuten studentenclub Acantha I. Doel Art. 1: Studentenclub Acantha is een feitelijke vereniging. De vertegenwoordigers verklaren dat de feitelijke vereniging opgericht is op vrijwillige en duurzame

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW 1. BEPALING EN DOEL Artikel 1: Geos is de vereniging van studenten geologie verbonden aan de afdeling Geologie van het departement

Nadere informatie

STATUTEN HSC IMAXYS Inhoud

STATUTEN HSC IMAXYS Inhoud STATUTEN HSC IMAXYS Inhoud Titel 1. Wezen van HSC Imaxys Titel 2. Inrichting van Imaxys Hoofdstuk 1. De leden van Imaxys Hoofdstuk 2. De bestuursorganen van Imaxys o Afdeling 1. Het Praesidium o Afdeling

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Inleiding In uitvoering van Titel VI artikels 24 en 25 van de statuten van de vzw HVV en van Titel 3: punten 1,

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 13/07/2016 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Sportraad Mechelen

Huishoudelijk reglement Sportraad Mechelen Huishoudelijk reglement Sportraad Mechelen In werking getreden op 1 januari 2013. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE VERGADERING 1.1 Bepalingen betreffende het bijeenroepen van de vergaderingen Artikel 1 Alle leden

Nadere informatie

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden

Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden 1. Toegetreden lid iedereen kan toegetreden lid van de vereniging worden. deze hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering en kunnen niet tot lid van de Raad

Nadere informatie

K.B.C. BILJARTVRIENDEN

K.B.C. BILJARTVRIENDEN K.B.C. BILJARTVRIENDEN STATUTEN Koninklijke Biljartclub Biljartvrienden Reglement van inwendige orde Datum van stichting : 12 mei 1928 Datum van aansluiting bij de KBBB : september 1960 Aanduiding van

Nadere informatie

OKeR vzw Huishoudelijk reglement

OKeR vzw Huishoudelijk reglement OKeR vzw Huishoudelijk reglement Goedgekeurd op de AV van 25/05/2012 Titel I. Praesesvergaderingen Op regelmatige tijdstippen, en minstens elke twee maanden zal OKeR vzw een praesesvergadering organiseren.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

TITEL II: LEDEN ART. 5

TITEL II: LEDEN ART. 5 STATUTEN VAN DE FEITELIJKE VERENIGING RED MERCATORPARK Inhoud: Titel I : Omschrijving van de vereniging Titel II : Leden Titel III : Bestuur Titel IV : Algemene vergadering Titel V : Problemen binnen de

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

Het praeseslint wordt boven de jas over de rechterschouder gedragen, met het schild op de borst.

Het praeseslint wordt boven de jas over de rechterschouder gedragen, met het schild op de borst. CASTRUM COULEUR WAPENSCHILD Het wapenschild van Castrum heeft de vorm van het heraldisch Vlaams schild. Het heeft een faas aan het hoofd in zilver met de wapenspreuk VIVAMUS AD CODICEM daarop aangebracht

Nadere informatie

Seniorenadviesraad Galmaarden

Seniorenadviesraad Galmaarden Seniorenadviesraad Galmaarden DE GEMEENTERAAD Gelet op het decreet van 7 december 2012 van de Vlaamse Regering houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van

Nadere informatie

Statuten van de Vlaamse Biomedische Kring

Statuten van de Vlaamse Biomedische Kring Statuten van de Vlaamse Biomedische Kring Faculteitskring van de studenten Biomedische Wetenschappen Titel 1: Wezen van de kring Art. 1 De Vlaamse Biomedische Kring, kortweg V.B.K., is de faculteitskring

Nadere informatie

STATUTEN RAAD VOOR TOERISME

STATUTEN RAAD VOOR TOERISME STATUTEN RAAD VOOR TOERISME Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "Raad voor Toerisme". Het betreft een adviesraad conform artikel 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

STATUTEN SPORTRAAD OVERIJSE versie gemeenteraad van 23 oktober 2018

STATUTEN SPORTRAAD OVERIJSE versie gemeenteraad van 23 oktober 2018 STATUTEN SPORTRAAD OVERIJSE versie gemeenteraad van 23 oktober 2018 Artikel 1. Doelstelling van de sportraad Sportraad Overijse is een feitelijke vereniging, erkend door de gemeente, met een adviesfunctie

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking

Statuten van de gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking Statuten van de gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking Gelet op het huishoudelijk reglement van de adviesraden goedgekeurd door de gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad

Statuten HoGent Studentenraad Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 5 oktober 2017) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

STATUTEN MONDIALE RAAD MECHELEN 1

STATUTEN MONDIALE RAAD MECHELEN 1 STATUTEN MONDIALE RAAD MECHELEN 1 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De Mondiale Raad is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuidbeleid

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD.

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. Artikel 2 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015

Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015 Statuten pagina 1 van 5 Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent,

Nadere informatie

Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel

Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel STATUTEN Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 8 maart 2014 1. Omschrijving en zetel 1.1. Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel,

Nadere informatie

- Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen -

- Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen - - Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen - Artikel 1: Naam De vereniging draagt de naam Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Titel I. De vereniging

Titel I. De vereniging Artikel 1: Naam Titel I. De vereniging 1. De naam van de vereniging is Geografica. Artikel 2: Zetel 1. De zetel van Geografica is gelegen te, Krijgslaan 281, S8. Artikel 3: Rechtsvorm 1. Geografica is

Nadere informatie

OKeR vzw Huishoudelijk reglement

OKeR vzw Huishoudelijk reglement OKeR vzw Huishoudelijk reglement Titel I. Aangesloten kringen Goedgekeurd op de AV van 22/05/2017 Aangesloten kringen van OKeR VZW zijn: De Kelten, Diana, Docentica, SocA en StEIL. Als er in dit of andere

Nadere informatie

STATUTEN VAN WTC BORREKENSVELD Update : 05 april 2018

STATUTEN VAN WTC BORREKENSVELD Update : 05 april 2018 STATUTEN VAN WTC BORREKENSVELD Update : 05 april 2018 1. Historiek : De club WTC BORREKENSVELD werd gesticht op 07/09/1980 onder de naam van ZVK BORREKENSVELD, gezeteld te Strombeek-Bever, Borrekensveld

Nadere informatie

Statuten van Mesacosa

Statuten van Mesacosa Statuten van Mesacosa [aangepaste versie d.d. 06/05/1999; goedgekeurd binnen het bestuur d.d. 10/05/1999 en A.V. 3-05/ 2000] [bijgewerkt op woe 06-12/2000, goedgekeurd binnen bestuur d.d..18-12/2000 en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO-BLIXEMBOSCH. Doel en middelen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO-BLIXEMBOSCH. Doel en middelen HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO-BLIXEMBOSCH Doel en middelen Artikel 1 De organisatie van cursussen ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de inrichting van de cursussen de

Nadere informatie

Statuten Vlaamse Geneeskundige Kring vzw

Statuten Vlaamse Geneeskundige Kring vzw Hoofdstuk 1: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: De vereniging draagt de naam Vlaamse Geneeskundige Kring, Vereniging zonder winstoogmerk. In haar betrekkingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014)

Huishoudelijk reglement HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) Huishoudelijk reglement HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) TITEL I: Inleidende bepalingen Art 1. Het huishoudelijk reglement regelt de te volgen procedures

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

Poolbiljart Vlaanderen

Poolbiljart Vlaanderen Poolbiljart Vlaanderen Opmaak Statuten DHT 1-3-2014 In de volgende genummerde pagina s ( 1-7) staat de opmaak beschreven van de statuten betreffende de feitelijke vereniging Poolbiljart Vlaanderen Feitelijke

Nadere informatie

Richtlijnen voor een schacht

Richtlijnen voor een schacht Richtlijnen voor een schacht 1. Cantusregels voor schachten Als lid van een studentenclub ben je tijdens een cantus gebonden aan een vaste set regels om het verloop van een cantus zonder incidenten en

Nadere informatie

S T A T U T E N H O M E V E R M E Y LEN

S T A T U T E N H O M E V E R M E Y LEN De statuten werden goedgekeurd op de beperkte Homeraad van 13/05/2018 en zijn geldig vanaf deze datum. De vorige statuten vervallen ook vanaf deze datum. S T A T U T E N H O M E V E R M E Y LEN 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen

Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen Tussen de ondergetekenden (De stichtende leden - aanleiding bij de laatste pagina van deze statuten), werd overeengekomen een feitelijke vereniging

Nadere informatie

Begripsbepalingen leerlingenraadstatuut christiaan huygens college, rachmaninowlaan. eerste versie 09--06-13.

Begripsbepalingen leerlingenraadstatuut christiaan huygens college, rachmaninowlaan. eerste versie 09--06-13. Begripsbepalingen leerlingenraadstatuut christiaan huygens college, rachmaninowlaan. eerste versie 09--06-13. Leerlingenraadstatuut Regelement waarin rechten en plichten van de leerlingenraad te vinden

Nadere informatie

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond jeugd en jeugdwerk van het gemeentebestuur.

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond jeugd en jeugdwerk van het gemeentebestuur. STATUTEN JEUGDRAAD Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "jeugdraad". Het betreft een adviesraad conform artikel 200 van het Gemeentedecreet van 15 juli

Nadere informatie

STATUTEN RAAD VERKEER EN MOBILITEIT

STATUTEN RAAD VERKEER EN MOBILITEIT STATUTEN RAAD VERKEER EN MOBILITEIT Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "Adviesraad Verkeer en Mobiliteit dewelke fungeert als opvolger van de Inspraakgroep

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD

Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD p/a Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD Goedgekeurd door de cultuurraad op 26 november 2008. Goedgekeurd op de Gemeenteraad van 17 december 2008 Hoofdstuk

Nadere informatie

De algemene vergadering van heeft in haar zitting besloten nieuwe statuten aan te nemen als volgt:

De algemene vergadering van heeft in haar zitting besloten nieuwe statuten aan te nemen als volgt: Adventure Diving vzw H. Theresialaan 79, bus 3 1700 Dilbeek NIEUWE STATUTEN De algemene vergadering van heeft in haar zitting besloten nieuwe statuten aan te nemen als volgt: HOOFDSTUK I Naam, zetel, doel

Nadere informatie

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control.

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control. STATUTEN Titel I Oprichting, doel en zetel van de vereniging Artikel 1 Oprichting Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc

Nadere informatie

Statuten van Anabolica Studentenclub van de lerarenopleiding aan HOGENT (Bachelor in het onderwijs)

Statuten van Anabolica Studentenclub van de lerarenopleiding aan HOGENT (Bachelor in het onderwijs) Statuten van Anabolica Studentenclub van de lerarenopleiding aan HOGENT (Bachelor in het onderwijs) Statuten Anabolica 1/23 I. WEZEN VAN DE CLUB 3 II. ACTOREN VAN DE CLUB 4 DE LEDEN 4 HET BESTUUR 5 EXTERNEN

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

VZW Oudervereniging GBS t Haegje Statuten. Oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool te Haacht 3150 Haacht

VZW Oudervereniging GBS t Haegje Statuten. Oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool te Haacht 3150 Haacht Oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool te Haacht 3150 Haacht *** STATUTEN *** Nummer van de vereniging : 135072002 Nr BTW of ondernemingsnr.: 477-981-455 Tussen : 1. DE MEY Sven, Werchtersesteenweg

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond culturele aangelegenheden van het gemeentebestuur.

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond culturele aangelegenheden van het gemeentebestuur. STATUTEN CULTUURRAAD Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "Cultuurraad". Het betreft een adviesraad conform artikel 200 van het Gemeentedecreet van 15

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE JEUGDRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE JEUGDRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE JEUGDRAAD COLOFON Uitgave stadsbestuur Halen, Markt 14, 3545 Halen Ontwerp & realisatie Tekst - stadsbestuur Halen Ontwerp - dienst Communicatie stad Halen Beelden -

Nadere informatie

Statuten van Anabolica. Studentenclub van de lerarenopleiding aan de Hogeschool Gent (Bachelor in het onderwijs) Statuten Anabolica 1/16

Statuten van Anabolica. Studentenclub van de lerarenopleiding aan de Hogeschool Gent (Bachelor in het onderwijs) Statuten Anabolica 1/16 Statuten van Anabolica Studentenclub van de lerarenopleiding aan de Hogeschool Gent (Bachelor in het onderwijs) Statuten Anabolica 1/16 I. Wezen van de club Artikel 01 Artikel 02 Artikel 03 Artikel 04

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool

Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool Artikel 1: Algemene bepalingen Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de ouderraad van de Vrije Basisschool Sint Lambertus, Waversebaan

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: De Vereniging

Hoofdstuk 1: De Vereniging Fabiant Statuten Hoofdstuk 1: De vereniging art. 1 3 Hoofdstuk 2: De leden art. 4 9 Hoofdstuk 3: De algemene vergadering art. 10 18 Hoofdstuk 4: Het praesidium art. 19 41 Hoofdstuk 5: De verkiezingen art.

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

GEMEENTE DE PINTE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

GEMEENTE DE PINTE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR GEMEENTE DE PINTE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Gelet op de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Gemeente De Pinte over het gemeentelijk milieu- en

Nadere informatie

Statuten Spectrum Antwerpen Wezen en doel De Algemene Vergadering Besluitvorming en quorum De voorzit(s)ter en de verslaggever Toetredingscriteria en

Statuten Spectrum Antwerpen Wezen en doel De Algemene Vergadering Besluitvorming en quorum De voorzit(s)ter en de verslaggever Toetredingscriteria en Statuten Spectrum Antwerpen Wezen en doel De Algemene Vergadering Besluitvorming en quorum De voorzit(s)ter en de verslaggever Toetredingscriteria en evaluatie van de activiteitenverslagen Sanctionering

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 0: HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Art. 0.1 Onderstaande artikels vormen het Huishoudelijk Reglement van HALOvzw. Ze zijn een aanvulling op de Statuten, neergelegd bij de

Nadere informatie