Statuten van studentenclub t Stropke

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statuten van studentenclub t Stropke"
  • Eva Kok
  • 7 jaren geleden
  • Aantal bezoeken:

Transcriptie

1 Statuten van studentenclub t Stropke 1. Algemeen 1.1 t Stropke heeft tot doel sociale, culturele en sportieve activiteiten voor haar leden te organiseren. 1.2 't Stropke neemt noch een politiek, noch een religieus, noch een pluralistisch standpunt in. 1.3 De kleuren van de club zijn zwart wit zwart. 1.4 Het clublied is t Vliegerke. 1.5 Het uitzicht, de afbeeldingen en de proporties van het schild zoals die afgebeeld staan als bijlage dienen gerespecteerd te worden. 1.6 Een fusie van t Stropke met een andere club is niet mogelijk. 2. Leden 2.1 Personen die lid willen worden van t Stropke dienen voltijds hogere studies te volgen te Gent. 2.2 De leden dienen gedomicilieerd te zijn in Gent, Wachtebeke, Lochristi, Destelbergen, Merelbeke, De Pinte, Melle, Sint-Martens-Latem of Deinze of hun deelgemeenten, of hebben minstens vier jaar middelbare studies gevolgd te Gent. Zij worden intra-murosleden genoemd. 2.3 Mits toestemming van het praesidium kunnen ook personen die niet beantwoorden aan 2.1 en 2.2 lid worden van t Stropke. Zij worden extra-murosleden genoemd. 2.4 Maximum één vijfde van de leden mogen extra-murosleden zijn. 2.5 Aan leden kan jaarlijks lidgeld gevraagd worden. Het bedrag wordt bij aanvang van het werkingsjaar door het praesidium bepaald. 2.6 Het praesidium mag voor elke activiteit die de club organiseert of waaraan de club deelneemt een bepaald bedrag vragen aan de leden op voorwaarde dat de activiteit kosten meebrengt voor de club. Het bedrag wordt vóór er met de activiteit wordt aangevangen medegedeeld. 2.7 Ereleden zijn personen die door geldelijke bijdragen de club steunen en als dusdanig door het praesidium aanvaard worden als lid van t Stropke. 2.8 Ereleden mogen geen student meer zijn. 2.9 Ereleden worden minstens een week op voorhand schriftelijk uitgenodigd op de activiteiten van de club en zij worden daar gratis op toegelaten, tenzij het praesidium het nodig acht ook aan hen geld te vragen voor de activiteit Gedoopte en/of ontgroende leden van t Stropke zijn verplicht hun clublint te dragen op alle activiteiten van t Stropke of waaraan t Stropke deelneemt, tenzij zij een gegronde reden hebben Alle leden gaan onvoorwaardelijk akkoord met zowel de statuten van 't Stropke als met die van het Senioren Konvent Ghendt als met die van gelijk ander orgaan die t Stropke overkoepelt Het praesidium behoudt zich het recht om personen het lidmaatschap tot de club te weigeren om gelijk welke reden Het praesidium kan beslissen om bepaalde leden niet meer toe te laten tot de club en zodoende zijn/ haar lidmaatschap te verbreken. Dit wordt beslist op een vergadering waarop ook het desbetreffende lid mag aanwezig zijn. Alle handelingen en formaliteiten jegens dat lid zijn dezelfde als beschreven in 3.18 voor zover die op dat lid kunnen worden toegepast.

2 3. Praesidium 3.1 Het praesidium neemt de beslissingen voor de club overeenkomstig de statuten en behartigt diens belangen. 3.1 bis Bij onduidelijkheid over de interpretatie van de statuten dienen de pro-senioren te worden geraadpleegd. De beslissing van de pro-senioren is bindend voor het praesidium. 3.1 tris Het praesidium dient op de eerste vergadering de statuten voor akkoord te ondertekenen. 3.1 quater De pro-senioren die op de vergaderingen een stem willen uitbrengen, dienen eerst de statuten voor akkoord te ondertekenen op diezelfde vergadering indien dit nog niet eerder gebeurd is. Als de praeses de statuten niet bijheeft, dan is mondelinge overeenkomst ook goed. 3.2 Het is de taak van het praesidium om voldoende activiteiten te organiseren voor de leden van t Stropke. De activiteiten moeten minstens een week op voorhand kenbaar gemaakt worden aan de leden door het sturen van een mail en door het uithangen in het clublokaal. 3.3 Een praesidiumlid mag nooit een persoonlijke opinie als standpunt van de club naar voren brengen. 3.4 Het praesidium bestaat minstens uit een praeses, een vice-praeses, een ab-actis, een quaestor en een schachtentemmer. 3.5 Mits voldoende kandidaten worden ook een cantor en een zedenmeester verkozen. 3.6 Maximum 2/7 van het praesidium mag bestaan uit extra-murosleden. 3.7 Elk praesidiumlid heeft op vergaderingen één stem (uitzondering bij verkiezingen (4.5)) 3.7 bis Er kan nooit bij volmacht gestemd worden (4.6) 3.8 Elk praesidiumlid van t Stropke dient te zijn ontgroend in t Stropke (7.2) 3.9 Wanneer een praesidiumlid vrijwillig diens functie neerlegt, dan wordt een nieuw praesidiumlid verkozen op de eerstvolgende cantus. In geval van overmacht kiest het praesidium. 3.9 bis Wanneer de praeses vrijwillig diens lint neerlegt, dan wordt een volledig nieuw praesidium verkozen op de eerstvolgende cantus. De kiescantus dient zo snel mogelijk plaats te vinden De praeses 3.10.a De praeses heeft minstens één jaar praesidiumervaring binnen 't Stropke b De praeses moet een intra-muroslid zijn c De praeses is het Gentse dialect machtig d De praeses zit de clubvergaderingen en alle andere samenkomsten van de club voor e De praeses neemt in het belang van de club alle maatregelen waartoe noodwendigheid zich dwingt. Voor die beslissingen is de praeses verantwoording verschuldigd aan het praesidium f De praeses coördineert de taken die elk praesidiumlid draagt g De praeses ondersteunt de praesidiumleden in hun taken, indien nodig h De praeses ontgroent de leden i De praeses onderhoudt de contacten met andere verenigingen j De praeses heeft een volmacht over de bankrekening van de club, net zoals de quaestor k De praeses woont de vergaderingen van het Senioren Konvent Ghendt en alle andere vergaderingen van organen die t Stropke overkoepelen bij.

3 3.11 De vice-praeses 3.11.a De vice-praeses heeft minstens één jaar praesidiumervaring b De vice-praeses steunt de praeses bij diens taken en steunt andere praesidiumleden bij het uitvoeren van hun taken c De vice-praeses vervangt de praeses bij diens afwezigheid en neemt dus al diens taken op zich zolang de praeses in onmacht verkeert. (zie 3.10.d tot 3.10.k) 3.12 De quaestor 3.12.a De quaestor studeert aan de Universiteit Gent b De quaestor int de (lid)gelden c De quaestor houdt het kasboek bij. Het kasboek wordt naar elke vergadering meegenomen. Het kasboek kan steeds worden ingekeken door een praesidiumlid d De quaestor onderhoudt de contacten met de bank en sponsors e De quaestor heeft een volmacht over de bankrekening van 't Stropke, net zoals de praeses f De quaestor kan slechts betalingen verrichten indien die goedgekeurd zijn door het praesidium g Voor elk betaling die de quaestor verricht zonder goedkeuring van het praesidium, is de quaestor zelf verantwoordelijk De ab-actis 3.13.a De ab-actis notuleert tijdens de vergaderingen van 't Stropke en bezorgt zo snel mogelijk een verslag van de vergadering aan de praesidiumleden b De ab-actis is verantwoordelijk voor alle eigendommen van de club (de vlag, het schild, de stempel, het archief, etc.) 3.13.c De ab-actis verzorgt alle drukwerk en de communicatie naar de leden en buitenstaanders toe (affiches, uitnodigingen, eventueel clubblad, etc.). (zie 3.2 en 2.9.) 3.14 De schachtentemmer 3.14.a De schachtentemmer is bij voorkeur een intra-muroslid b De schachtentemmer heeft als belangrijke taak het aanmoedigen en aansporen van de schachten om naar de activiteiten van t Stropke te komen (via mail, via telefoon, sms, ). Het is immers essentieel voor de club dat de schachten komen en dat ze ook graag komen. De schachtentemmer vervult hierin een prominente rol c De schachtentemmer heeft het toezicht over de schachten tijdens activiteiten in het algemeen en tijdens cantussen in het bijzonder d De schachtentemmer is belast met de organisatie van de doop e De schachtentemmer doopt de schachten f De schachtentemmer neemt deel aan de schachtenkonventen van het Senioren Konvent Ghendt

4 3.15 De cantor 3.15.a De cantor is belast met de organisatie van de cantussen van t Stropke b De cantor is belast met het aanleren van nieuwe liederen c De cantor zingt de liederen voor tijdens de cantussen van 't Stropke d De cantor zorgt voor de culturele activiteiten van t Stropke e De cantor neemt deel aan de Cantorkonventen van het Seniorenkonvent Ghendt f De cantor is de enige persoon die op het forum van 't Stropke dt-fouten mag schrijven. Deze bepaling wordt 'deel 4 sectie 3 paragraaf 7 van de statuten van 't Stropke' genoemd De zedenmeester 3.16.a De zedenmeester helpt de praeses bij het handhaven van de tucht tijdens de cantussen in het bijzonder en tijdens andere activiteiten in het algemeen b De zedenmeester staat in voor de organisatie van de sportieve activiteiten van t Stropke De lustrumleider 3.17.a Elk lustrumjaar wordt er tevens een lustrumleider verkozen. De lustrumleider staat in voor het organiseren van de lustrumactiviteiten en is een volwaardig praesidiumlid b. De lustrumleider stelt in samenspraak met het praesidium zijn comité vast c Het comité moet bestaan uit leden en/of oud-leden van t Stropke.

5 3.17 Motie van wantrouwen 3.17.a Indien een praesidiumlid ernstige fouten jegens de club heeft gemaakt, kan tegen die persoon een motie van wantrouwen worden ingediend b De motie wordt aan de praeses -of, indien het tegen de praeses zelf is, aan de vice-praesesgemotiveerd en schriftelijk medegedeeld c Het praesidiumlid tegen wie de motie van wantrouwen werd ingediend, dient per mail en telefonisch op de hoogte gebracht te worden d De motie van wantrouwen wordt als eerste punt besproken op de eerste vergadering die later dan vijf dagen na het telefoontje (zie 3.17.c) plaatsheeft e Indien het praesidiumlid tegen wie de motie van wantrouwen werd ingediend verstek laat op de vergadering, dan wordt het behandelen van de motie van wantrouwen verschoven naar de volgende vergadering f Indien het praesidiumlid tegen wie de motie van wantrouwen werd ingediend ook dan verstek laat, wordt de motie van wantrouwen behandeld zonder diens aanwezigheid. (3.17.e) 3.17.g Op de vergadering heeft het praesidiumlid tegen wie de motie van wantouwen werd ingediend het recht zich te verdedigen h Na de verdediging volgt de stemming. Het praesidiumlid tegen wie de motie van wantrouwen werd ingediend verlaat de ruimte waarna er schriftelijk en anoniem tot de stemming wordt overgegaan i Er kan enkel geldig gestemd worden indien het voltallige praesidium aanwezig is op de vergadering, met uitzondering van het praesidiumlid tegen wie de motie van wantrouwen werd ingediend j Iedere pro-senior van t Stropke wordt minimum 5 dagen op voorhand via mail op de hoogte gebracht van de motie van wantrouwen. Iedere pro-senior van t Stropke heeft 1 stem bij moties van wantrouwen k Ongeldige stemmen worden niet toegelaten, blancostemmen worden bij de meerderheid opgeteld l De stemmen worden geteld door de praeses en de ab-actis, indien de praeses of de ab-actis het onderwerp zijn van de motie wordt zijn plaats ingenomen door de vice-praeses m De motie van wantrouwen wordt goedgekeurd bij een tweederde meerderheid n Indien de motie van wantrouwen wordt aangenomen, wordt het desbetreffende praesidiumlid onmiddellijk van zijn functie ontheven en is die verplicht alle eigendommen van de club die hij/zij in het bezit heeft aan de club terug te geven o De vrijgekomen functie wordt herverkozen op de eerstvolgende cantus.

6

7 4. Vergaderingen 4.1 Het praesidium vergadert minimaal wekelijks gedurende de lesperiode. 4.2 Alle praesidiumleden zijn verplicht aanwezig te zijn op de vergaderingen, tenzij zij een grondige reden kunnen voorleggen. Deze dient medegedeeld te worden aan de praeses of de ab-actis vóór de vergadering. 4.3 Het praesidium kan slechts rechtsgeldig vergaderen indien een meerderheid van het praesidium aanwezig is. 4.4 Enkel pro-senioren van 't Stropke en de peter en/of meter van 't Stropke hebben het recht aanwezig te zijn op de vergadering. Zij hebben enkel een adviserende functie en dus geen stem. De vergaderingen van t Stropke zijn dus gesloten vergaderingen (uitzondering: 4.11). 4.5 Alle aanwezige praesidiumleden hebben één stem. 4.6 Stemmen met volmacht wordt nooit toegelaten. 4.7 Elke vergadering begint met het keuren van het verslag van de vorige vergadering. 4.8 Een zaak is aangenomen met gewone meerderheid der stemmen (uitzonderingen zijn het wijzigen van de statuten en moties van wantrouwen). 4.9 Bij een gelijk aantal stemmen wordt er herstemd. Indien er ook dan een gelijk aantal stemmen is, beslist de praeses Zaken besproken op de vergadering dienen vertrouwelijk behandeld te worden Er dient minstens één open vergadering per werkingsjaarjaar gepland te zijn. Hierop zijn alle leden van 't Stropke toegelaten. 5. Cantussen 5.1 De regels zoals die staan in de Gentse S.K. codex worden toegepast op een cantus. 5.2 Enkel gedoopten worden toegelaten op de cantus, mits enkele uitzonderingen (bijv. doopcantus,...). 5.3 De cantor waakt erover dat de cantuszaal in orde is en alle benodigdheden op tijd aanwezig zijn. Hij kan hiervoor hulp vragen aan de schachtentemmer en de schachten. (3.15.a) 5.4 De praeses behoudt het recht om personen op een cantus te weigeren alsook om personen "ex" te sturen. 5.5 Op de verkiezingscantus wordt niemand toegelaten die geen lid is van 't Stropke. De doop en de ontgroening geschieden eveneens enkel met personen die lid zijn van 't Stropke.

8 6. Doop en ontgroening 6.1 De doop wordt georganiseerd door de schachtentemmer. Hij treft hiervoor alle maatregelen. (3.14.c) 6.2 Geen enkel lid van 't Stropke is verplicht gedoopt te worden. Een niet-gedoopt lid krijgt echter geen clublint, wordt niet toegelaten tot de cantussen en heeft geen stemrecht. 6.3 Zware fysieke inspanningen, alsook vernederingen zijn verboden op de dopen van 't Stropke. t Stropke houdt zich aan het doopreglement, unaniem goedgekeurd door het SK Ghendt. 6.4 Leden hebben het recht om opdrachten te weigeren, mits gegronde reden. 6.5 Elke schacht mag uit de leden van t Stropke een peter of meter kiezen. Het is de belangrijke taak van de peter of meter om de schacht te motiveren om naar de activiteiten van t Stropke te komen. Hij of zij maakt zijn/ haar pete- of metekindje wegwijs in de gebruiken en tradities van t Stropke in het bijzonder en in het clubgebeuren in het algemeen. Hij of zij zorgt ervoor dat de schacht zich zo snel mogelijk thuis voelt in de club! 6.6 Leden die worden gedoopt blijven schacht tot ze ontgroend worden. De ontgroening wordt gehouden tijdens de ontgroeningscantus. Na de ontgroening zijn zij commilitones. 6.7 Een schacht heeft geen stemrecht. 6.8 In speciale gevallen kan iemand vervroegd worden ontgroend. Hierover beslist het praesidium. De minimumvereisten hiervoor zijn dat die persoon al enige jaren lid is van een andere club en dat die daar gedoopt en ontgroend werd. Het is adviseerbaar om hen toch even schacht te laten zodat ze de gebruiken van de club wat leren kennen en het clublied van buiten kennen. Het is niet nodig hen een peter of meter toe te wijzen. 6.9 Ereleden worden niet gedoopt maar worden toch ontgroend zodat ook zij hun clublint met trots kunnen dragen. Zij worden bijgevolg onmiddellijk toegelaten tot de cantussen en hebben stemrecht.

9 7. Verkiezingen 7.1 De verkiezingen geschieden tijdens een kiescantus. Die kiescantus is de laatste cantus van het werkingsjaar. 7.2 Enkel ontgroende leden van 't Stropke kunnen zich voor een praesidiumfunctie kandidaat stellen en dienen aan de bij punt 3 beschreven voorwaarden voor die functie te voldoen. 7.3 De kandidaten worden geacht op de laatste vergadering voor de kiescantus aanwezig te zijn. Die vergadering is tevens een open vergadering. 7.4 Op de kiescantus zelf moeten alle kandidaten voor een bepaalde functie aanwezig zijn en dit vóór met de eigenlijke verkiezingen wordt begonnen. 7.5 Vóór er met de eigenlijke verkiezingen wordt aangevangen dienen de artikels van de statuten die betrekking hebben tot de verkiezingen voorgelezen worden. 7.7 Vóór er met het verkiezen van een bepaalde functie wordt aangevangen, worden eerst nog de functieomschrijvingen zoals vermeld in punt 3 voorgelezen. 7.8 Het totaal aantal stemmen wordt net voor met de eigenlijke verkiezingen wordt begonnen bepaald. Leden die later toekomen verliezen hun stemrecht, de stem van leden die vroegtijdig de verkiezingen verlaten, wordt van het totaal aantal stemmen afgetrokken. 7.9 Elke commilito, praesidiumlid of erelid heeft één stem. De huidige praeses alsook de peter en/of meter van de club hebben twee stemmen Er kan nooit met volmacht gestemd worden De praesidiumfuncties worden in deze volgorde verkozen: praeses, vice-praeses, quaestor, abactis, schachtentemmer en eventueel cantor en tenslotte zedenmeester De kandidaten voor een bepaalde functie moeten zich vóór de derde hamerslag kenbaar maken door recht te staan Elkeen houdt een kort pleidooi waarna aan hen door de aanwezige leden vragen kunnen worden gesteld bis De praeses heeft het recht om de vragenronde te stoppen indien zij te lang duurt en om irrelevante vragen te blokkeren Het is verboden aan tegenkandidaten om aanwezig te zijn op de punt 7.12 beschreven omstandigheden Nadat alle kandidaten voor een bepaalde functie hun pleidooi hebben beëindigd, verlaten zij de zaal en wordt onmiddellijk tot de stemming overgegaan De stemming geschiedt schriftelijk en anoniem Blanco stemmen worden bij de meerderheid opgeteld, een ongeldige stem geldt als een stem tegen alle kandidaten De stemmen worden geteld door de praeses en de ab-actis De praeses wordt verkozen met een tweederde meerderheid. Vanaf de derde ronde volstaat gewone meerderheid. Bij elke ronde valt de kandidaat met het minst aantal stemmen af, dit tot er hoogstens 2 kandidaten overblijven. Er wordt doorgegaan tot er een praeses verkozen is Een praesidiumlid wordt verkozen met gewone meerderheid. Indien er meerdere kandidaten zijn zal bij elke ronde de kandidaat met het minst aantal voorkeurstemmen afvallen, dit tot er hoogstens 2 kandidaten overblijven bis Vanaf er nog 2 kandidaten overblijven voor een functie kunnen er nog maximum 3 rondes volgen.iindien er dan nog steeds geen meerderheid van stemmen is, zal deze functie op de eerstvolgende cantus herverkiesbaar gesteld worden Voor de aanvang van de derde ronde heeft elke overgebleven kandidaat het recht om een advocaat voor hem/haar te laten pleiten. Nooit kan de advocaat de huidige praeses zijn Het staat leden vrij om zich voor meer dan één functie kandidaat te stellen zolang die(ct) 0.2E 0.2 (f)l( ) 0.2 ele

10 7.23 Is er voor een bepaalde functie geen kandidaat, of werd er voor een bepaalde functie niemand verkozen, dan worden enkel voor die functies verkiezingen gehouden op de eerstvolgende cantus De verkiezingen eindigen met een lintenoverdracht. Vanaf dan maken de nieuwverkozenen deel uit van het bestuur. Hun voorgangers maken geen deel meer uit van het bestuur en zijn dus pro s Er is geen statuut 7.6 omdat de persoon die deze statuten heeft uitgetypt (d.i. Junior) zich misteld heeft en nog liever een statuut extra uit zijn duim zuigt dan dat hij alle getallen moet aanpassen. Hij hoopt hiermee tevens meer succes te hebben bij het vrouwelijk schoon.

11 8. De statuten 8.1 Indien er zich zaken voordoen die niet voorzien zijn in de statuten, dienen die van het Senioren Konvent Ghendt te worden geraadpleegd of de statuten van andere organen die t Stropke overkoepelen. Indien ook die statuten niet voldoen, beslist het praesidium. 8.2 Wijzigingen aan de statuten dienen besproken te worden tijdens de praesidiumvergaderingen. Alle praesidiumleden dienen aanwezig te zijn op die vergadering. De wijziging wordt goedgekeurd met een tweederde meerderheid, mits toestemming van ten minste drie pro-senioren. De wijzigingen worden in het clublokaal uitgehangen en aan de leden per mail kenbaar gemaakt. Elk lid kan het statuut -mits gemotiveerde reden- aanvechten binnen de week na de bekendmaking van de wijziging. Er wordt dan opnieuw over de wijziging vergaderd waarop ook de leden mogen aanwezig zijn, de aanwezige ontgroende leden hebben ook stemrecht. Er wordt opnieuw gestemd. Deze stemming is finaal. Indien er geen aanvechting is, wordt het gewijzigde statuut geldig één week na de mededeling aan de leden en het uithangen in het clublokaal. 8.3 Wanneer het praesidium het schild op een tot nu toe ongebruikte drager wil plaatsen, dienen zij hun uitgewerkt voorstel in te dienen bij de pro-senioren van t Stropke. De pro-senioren van t Stropke krijgen drie weken de tijd om een beslissing naar voor te brengen. De eerstvolgende vergadering daarop wordt de beslissing van de pro-senioren meegedeeld aan het praesidium met extra motivatie. De beslissing van de pro-senioren is bindend. Wanneer de reactie te laat is of uitblijft, dan neemt het praesidium autonoom de beslissing. 8.4 Elk lid krijgt bij diens inschrijving zowel een exemplaar van de statuten van t Stropke als die van het Seniorenkonvent Ghendt als die van gelijk welk ander orgaan die t Stropke overkoepelt. Zij liggen ook ter inzage in het clublokaal en staan op de eventuele clubsite. 8.5 Wanneer t Stropke voor onbepaalde tijd wordt opgeschort of bij definitieve ontbinding van t Stropke worden de nog beschikbare gelden overgedragen aan t Stopke, de oudledenwerking van t Stropke. 8.6 Deze eerste statuten van t Stropke (sinds de heroprichting) zijn officieel goedgekeurd en van kracht sinds 1 september Men neme er een pint op! 8.7 De statuten zijn gewijzigd in het praesidiumjaar

1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen.

1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen. PHT statuten (revisie mei 2012) 1. Algemeen 1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen. 1.2. PHT heeft tot doel haar leden

Nadere informatie

1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen.

1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen. PHT statuten 1. Algemeen 1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen. 1.2. PHT heeft tot doel haar leden samen te brengen door

Nadere informatie

STATUTEN HSC IMAXYS Inhoud

STATUTEN HSC IMAXYS Inhoud STATUTEN HSC IMAXYS Inhoud Titel 1. Wezen van HSC Imaxys Titel 2. Inrichting van Imaxys Hoofdstuk 1. De leden van Imaxys Hoofdstuk 2. De bestuursorganen van Imaxys o Afdeling 1. Het Praesidium o Afdeling

Nadere informatie

Aan allen die nu zijn en later wezen zullen, Onze Groet. Het Praesidium heeft aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt.

Aan allen die nu zijn en later wezen zullen, Onze Groet. Het Praesidium heeft aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt. Titel 1: De Vereniging STATUTEN APOLLO Aan allen die nu zijn en later wezen zullen, Onze Groet. Het Praesidium heeft aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt. Art. 1. Studentenclub Apollo, hierna Apollo

Nadere informatie

Statuten studentenclub Acantha

Statuten studentenclub Acantha Statuten studentenclub Acantha I. Doel Art. 1: Studentenclub Acantha is een feitelijke vereniging. Cf. appendix Art. 2: De vereniging heeft als doel het op regelmatige basis organiseren van studentikoze

Nadere informatie

Statuten Studentenclub Moeder Coulissen

Statuten Studentenclub Moeder Coulissen Statuten Studentenclub Moeder Coulissen 1. ALGEMEEN 1.1. Moeder Coulissen is een caféclub die enkel bestaat uit mannelijke leden. 1.2. Moeder Coulissen heeft tot doel sociale, culturele en sportieve activiteiten

Nadere informatie

Statuten Studentenclub Moeder Coulissen

Statuten Studentenclub Moeder Coulissen Statuten Studentenclub Moeder Coulissen Inhoud 1 Algemeen... 3 2 Kentekens van de club... 3 3 Geschiedenis van de club... 5 4 Leden... 5 5 Praesidium... 6 6 Vergaderingen... 8 7 Cantussen... 9 8 Doop en

Nadere informatie

STATUTEN HSC SALMONELLA

STATUTEN HSC SALMONELLA STATUTEN HSC SALMONELLA ALGEMEEN ART. 1 HoogStudentenClub Salmonella is "een club van kameraden" (zie clublied), zetelend in café Cuba Libre, Overpoortstraat, waar het bestuur minstens eenmaal per maand

Nadere informatie

Statuten HSC Dionysus

Statuten HSC Dionysus Statuten HSC Dionysus 1 Algemeen Art. 1: Hoogstudentenclub Dionysus heeft als doel het op regelmatige basis organiseren van studentikoze activiteiten. Art. 2: HSC Dionysus maakt deel uit van het Seniorenkonvent

Nadere informatie

Statuten HSC Scaldis

Statuten HSC Scaldis Statuten HSC Scaldis Inhoud Artikel I. Vereniging... 3 Artikel II. Leden... 4 Artikel III. Ereleden... 6 Artikel IV. Financiën... 7 Artikel V. Praesidium... 8 Sectie 5.01: De praeses... 8 Sectie 5.02:

Nadere informatie

Statuten AmiScientia

Statuten AmiScientia 2016 Statuten AmiScientia 2016-2017 In volgend document staan de statuten (leefregels) binnen studentenvereniging AmiScientia (Brugge). Volgende statuten moeten worden nageleefd binnen de vereniging en

Nadere informatie

STATUTEN HSC DE DIJLEBRASSERS

STATUTEN HSC DE DIJLEBRASSERS STATUTEN HSC DE DIJLEBRASSERS TITEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 WEZEN VAN HSC DE DIJLEBRASSERS Art. 1 Hoogstudentenclub De Dijlebrassers, afgekort HSC De Dijlebrassers, hierna De Dijlebrassers genoemd,

Nadere informatie

Statuten van Studentenclub Confabula

Statuten van Studentenclub Confabula Statuten van Studentenclub Confabula Deel 1: Begrippen Artikel 1: Voor toepassing van deze statuten wordt verstaan onder; Gewone meerderheid van de stemmen: meer voorstemmen dan tegenstemmen (onthoudingen,

Nadere informatie

Appendix Statuten studentenclub Acantha

Appendix Statuten studentenclub Acantha Appendix Statuten studentenclub Acantha I. Doel Art. 1: Studentenclub Acantha is een feitelijke vereniging. De vertegenwoordigers verklaren dat de feitelijke vereniging opgericht is op vrijwillige en duurzame

Nadere informatie

Statuten van de Kring Der Alchemisten

Statuten van de Kring Der Alchemisten Statuten van de Kring Der Alchemisten Statuten opgesteld op 11/09/07, laatst aangepast op 22/04/09 INHOUDSTAFEL Titel I Benaming, zetel, doel, levensduur Artikel 1 - Benaming en zetel Artikel 2 - Doel

Nadere informatie

Art. 2: De beschermengel van de Fanfare is onze meter.

Art. 2: De beschermengel van de Fanfare is onze meter. De statuten Aan allen die nu zijn en later zullen leven, Onze Groet. DE VERENIGING Art. 1: De vereniging, Studentenfanfare Ghendt genaamd, is een feitelijke vereniging die deel uitmaakt van het overkoepelende

Nadere informatie

De statuten van de Studentenfanfare Ghendt

De statuten van de Studentenfanfare Ghendt De statuten van de Studentenfanfare Ghendt Aan allen die nu zijn en later zullen leven, Onze Groet. De Vereniging Art. 1: De vereniging, Studentenfanfare Ghendt genaamd, is een feitelijke vereniging die

Nadere informatie

STATUTEN HOME VERMEYLEN

STATUTEN HOME VERMEYLEN De statuten werden goedgekeurd op de algemene homeraad van 12/05/2015 en zijn geldig vanaf deze datum. De vorige statuten vervallen ook vanaf deze datum. STATUTEN HOME VERMEYLEN 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Statuten van Anabolica. Studentenclub van de lerarenopleiding aan de Hogeschool Gent (Bachelor in het onderwijs) Statuten Anabolica 1/16

Statuten van Anabolica. Studentenclub van de lerarenopleiding aan de Hogeschool Gent (Bachelor in het onderwijs) Statuten Anabolica 1/16 Statuten van Anabolica Studentenclub van de lerarenopleiding aan de Hogeschool Gent (Bachelor in het onderwijs) Statuten Anabolica 1/16 I. Wezen van de club Artikel 01 Artikel 02 Artikel 03 Artikel 04

Nadere informatie

HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSMANAGEMENT MERCATOR HOGESCHOOLCLUB PIHONIA STATUTEN TITEL 1: WEZEN VAN DE VERENIGING

HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSMANAGEMENT MERCATOR HOGESCHOOLCLUB PIHONIA STATUTEN TITEL 1: WEZEN VAN DE VERENIGING HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSMANAGEMENT MERCATOR HOGESCHOOLCLUB PIHONIA STATUTEN TITEL 1: WEZEN VAN DE VERENIGING Art.1 Pihonia is de hogeschoolclub van de Hogeschool Bedrijfsmanagement aan de Hogeschool

Nadere informatie

Koninklijke Liberty Yacht Club vzw. Thonetlaan Antwerpen Statuten. 24 maart 2012

Koninklijke Liberty Yacht Club vzw. Thonetlaan Antwerpen Statuten. 24 maart 2012 Koninklijke Liberty Yacht Club vzw Thonetlaan 131 2050 Antwerpen 03 219 06 82 www.klyc.be info@klyc.be Statuten 24 maart 2012 Gesticht op 10 april 1934 als Arbeidersvereeniging voor Watertoerisme. Benaming

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: De Vereniging

Hoofdstuk 1: De Vereniging Fabiant Statuten Hoofdstuk 1: De vereniging art. 1 3 Hoofdstuk 2: De leden art. 4 9 Hoofdstuk 3: De algemene vergadering art. 10 18 Hoofdstuk 4: Het praesidium art. 19 41 Hoofdstuk 5: De verkiezingen art.

Nadere informatie

Statuten WiNA Maart 2019

Statuten WiNA Maart 2019 Statuten WiNA 2019 5 Maart 2019 1 Algemene bepalingen Art. 1 WiNA is de faculteitskring van de studenten in de wiskunde, informatica, fysica en sterrenkunde aan de Universiteit Gent. De vereniging stelt

Nadere informatie

Statuten van de Vlaamse Biomedische Kring

Statuten van de Vlaamse Biomedische Kring Statuten van de Vlaamse Biomedische Kring Faculteitskring van de studenten Biomedische Wetenschappen Titel 1: Wezen van de kring Art. 1 De Vlaamse Biomedische Kring, kortweg V.B.K., is de faculteitskring

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden POUTRIX VZW 1. De vereniging, haar doel en haar leden Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 De vereniging draagt als naam 'Poutrix, Vereniging zonder winstoogmerk', verder in deze statuten aangeduid

Nadere informatie

Statuten van Anabolica Studentenclub van de lerarenopleiding aan HOGENT (Bachelor in het onderwijs)

Statuten van Anabolica Studentenclub van de lerarenopleiding aan HOGENT (Bachelor in het onderwijs) Statuten van Anabolica Studentenclub van de lerarenopleiding aan HOGENT (Bachelor in het onderwijs) Statuten Anabolica 1/23 I. WEZEN VAN DE CLUB 3 II. ACTOREN VAN DE CLUB 4 DE LEDEN 4 HET BESTUUR 5 EXTERNEN

Nadere informatie

Statuten Savania 2014-2015

Statuten Savania 2014-2015 Statuten Savania 2014-2015 De statuten van Savania zijn ondergeschikt aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden. Hoofdstuk 1: Regels stemming vergaderingen Artikel

Nadere informatie

STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 :

STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 : STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 : Algemeen : Art. 1 : De zetel van de gemeentelijke ouderenadviesraad is gevestigd in het gemeentehuis. Doelstellingen : Art. 2 : De gemeentelijke

Nadere informatie

Statuten Feitelijke Vereniging Chemica

Statuten Feitelijke Vereniging Chemica Statuten Feitelijke Vereniging Chemica I. Wezen en doel van de vereniging Artikel 1: Naam & Wezen van de vereniging 1. Chemica is de studentenvereniging voor de studenten van de opleidingen Chemie en Biochemie

Nadere informatie

STATUTEN SENIORENKONVENT GHENDT

STATUTEN SENIORENKONVENT GHENDT STATUTEN SENIORENKONVENT GHENDT Versie mei2011 Statuten SK Ghendt Pagina 1 STATUTEN SENIORENKONVENT GHENDT... 1 Titel 1. Wezen van het Seniorenkonvent... 4 Titel 2. Inrichting van het Seniorenkonvent...

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

Seniorenadviesraad Galmaarden

Seniorenadviesraad Galmaarden Seniorenadviesraad Galmaarden DE GEMEENTERAAD Gelet op het decreet van 7 december 2012 van de Vlaamse Regering houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van

Nadere informatie

Klokhuis afspraken. Inhoud

Klokhuis afspraken. Inhoud Klokhuis afspraken Inhoud 1. Doel... 2 2. Bevoegdheden... 2 3. Lidmaatschap... 2 4. Vergaderingen... 2 Frequentie... 2 Agenda... 2 Organisatie... 2 Beslissingen... 3 5. Bestuur Klokhuis... 3 Verkiezing...

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW 1. BEPALING EN DOEL Artikel 1: Geos is de vereniging van studenten geologie verbonden aan de afdeling Geologie van het departement

Nadere informatie

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

OKeR vzw Huishoudelijk reglement

OKeR vzw Huishoudelijk reglement OKeR vzw Huishoudelijk reglement Titel I. Aangesloten kringen Goedgekeurd op de AV van 22/05/2017 Aangesloten kringen van OKeR VZW zijn: De Kelten, Diana, Docentica, SocA en StEIL. Als er in dit of andere

Nadere informatie

OKeR vzw Huishoudelijk reglement

OKeR vzw Huishoudelijk reglement OKeR vzw Huishoudelijk reglement Goedgekeurd op de AV van 25/05/2012 Titel I. Praesesvergaderingen Op regelmatige tijdstippen, en minstens elke twee maanden zal OKeR vzw een praesesvergadering organiseren.

Nadere informatie

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren ASV The Next Generation WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren A. VERKIEZING KERNTEAM Art. 1 Alle leden van ASV The Next Generation (verder: ASV TNG) kunnen zich kandidaat

Nadere informatie

Titel I. De vereniging

Titel I. De vereniging Artikel 1: Naam Titel I. De vereniging 1. De naam van de vereniging is Geografica. Artikel 2: Zetel 1. De zetel van Geografica is gelegen te, Krijgslaan 281, S8. Artikel 3: Rechtsvorm 1. Geografica is

Nadere informatie

Lintenreglement Medica vzw

Lintenreglement Medica vzw Lintenreglement Medica vzw September 2018 HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen 1. Dit lintenreglement regelt de voorwaarden voor het verkrijgen, het dragen en eventuele problemen met het dragen van linten

Nadere informatie

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren ASV The Next Generation WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren A. VERKIEZING KERNTEAM Art. 1 Alle leden van ASV The Next Generation (verder: ASV TNG) kunnen zich kandidaat

Nadere informatie

De Parkwacht Feitelijke Vereniging

De Parkwacht Feitelijke Vereniging De Parkwacht Feitelijke Vereniging Statuten TITEL I: WEZEN VAN DE VERENIGING Art. 1: De Vereniging draagt de naam De Parkwacht, verder in deze Statuten aangeduid als de Vereniging of als De Parkwacht.

Nadere informatie

Statuten Slavia: Faculteitskring van de Oost-Europese Talen en Culturen.

Statuten Slavia: Faculteitskring van de Oost-Europese Talen en Culturen. Statuten Slavia: Faculteitskring van de Oost-Europese Talen en Culturen. 1. Wezen van de kring: Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Slavia is de faculteitskring van de studenten Oost- Europese

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

S T A T U T E N H O M E V E R M E Y LEN

S T A T U T E N H O M E V E R M E Y LEN De statuten werden goedgekeurd op de beperkte Homeraad van 13/05/2018 en zijn geldig vanaf deze datum. De vorige statuten vervallen ook vanaf deze datum. S T A T U T E N H O M E V E R M E Y LEN 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Begripsbepalingen leerlingenraadstatuut christiaan huygens college, rachmaninowlaan. eerste versie 09--06-13.

Begripsbepalingen leerlingenraadstatuut christiaan huygens college, rachmaninowlaan. eerste versie 09--06-13. Begripsbepalingen leerlingenraadstatuut christiaan huygens college, rachmaninowlaan. eerste versie 09--06-13. Leerlingenraadstatuut Regelement waarin rechten en plichten van de leerlingenraad te vinden

Nadere informatie

Statuten Vlaamse Geneeskundige Kring vzw

Statuten Vlaamse Geneeskundige Kring vzw Hoofdstuk 1: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: De vereniging draagt de naam Vlaamse Geneeskundige Kring, Vereniging zonder winstoogmerk. In haar betrekkingen

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW

Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW Huishoudelijk reglement Lijst van errata en wijzigingen 13/02/2014 aanpassing art. 24 13/02/2014 aanpassing art. 26 13/02/2014 aanpassing art. 30 13/02/2014 aanpassing

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING: Vereniging van Notariële Studenten aan de Vrije Universiteit (V.I.V.A.)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING: Vereniging van Notariële Studenten aan de Vrije Universiteit (V.I.V.A.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING: Vereniging van Notariële Studenten aan de Vrije Universiteit (V.I.V.A.) Zoals vastgesteld in de op 15 januari 2018 te Amsterdam gehouden algemene ledenvergadering.

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Runners Maarkedal, met zetel te 9688 Maarkedal, Bosterijststraat 15.

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

- Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen -

- Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen - - Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen - Artikel 1: Naam De vereniging draagt de naam Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

ALV-reglement van de ASVA studentenunie

ALV-reglement van de ASVA studentenunie ALV-reglement van de ASVA studentenunie Algemeen Artikel 1: Algemeen 1. Waar in dit document de voorzitter genoemd wordt, wordt bedoeld de voorzitter van de algemene vergadering. Artikel 2: Presidium 1.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Algemeen 1. De vereniging SPORTVERENIGING DE LIER wordt geacht te zijn opgericht op één april negentienhonderd

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Algemeen 1. De vereniging SPORTVERENIGING DE LIER wordt geacht te zijn opgericht op één april negentienhonderd HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel Algemeen De vereniging SPORTVERENIGING DE LIER wordt geacht te zijn opgericht op één april negentienhonderd twee en dertig en is aangegaan voor onbepaalde tijd. De vereniging

Nadere informatie

Vereniging Aziatische Sporten Arashi, te Enschede

Vereniging Aziatische Sporten Arashi, te Enschede Vereniging Aziatische Sporten Arashi, te Enschede Naam, zetel, duur Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Aziatische Sporten Arashi, en is gevestigd te Enschede. 2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE JEUGDRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE JEUGDRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE JEUGDRAAD COLOFON Uitgave stadsbestuur Halen, Markt 14, 3545 Halen Ontwerp & realisatie Tekst - stadsbestuur Halen Ontwerp - dienst Communicatie stad Halen Beelden -

Nadere informatie

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN Inhoud NAAM, ZETEL EN DUUR... 4 1. Naam... 4 2. Vestiging... 4 3. Duur... 4 4. Historie... 4 5. Verenigingsjaar... 4 DOEL, ACTIVITEITEN EN MIDDELEN... 4

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

KIESREGLEMENT VOOR DE PRAESIDIUMVERKIEZINGEN VAN DE SPORTZAK VZW

KIESREGLEMENT VOOR DE PRAESIDIUMVERKIEZINGEN VAN DE SPORTZAK VZW KIESREGLEMENT VOOR DE PRAESIDIUMVERKIEZINGEN VAN DE SPORTZAK VZW TITEL I. ALGEMENE PRINCIPES Art. 1. Dit kiesreglement regelt de jaarlijkse verkiezing van de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

De algemene vergadering van heeft in haar zitting besloten nieuwe statuten aan te nemen als volgt:

De algemene vergadering van heeft in haar zitting besloten nieuwe statuten aan te nemen als volgt: Adventure Diving vzw H. Theresialaan 79, bus 3 1700 Dilbeek NIEUWE STATUTEN De algemene vergadering van heeft in haar zitting besloten nieuwe statuten aan te nemen als volgt: HOOFDSTUK I Naam, zetel, doel

Nadere informatie

Statuten Spectrum Antwerpen Wezen en doel De Algemene Vergadering Besluitvorming en quorum De voorzit(s)ter en de verslaggever Toetredingscriteria en

Statuten Spectrum Antwerpen Wezen en doel De Algemene Vergadering Besluitvorming en quorum De voorzit(s)ter en de verslaggever Toetredingscriteria en Statuten Spectrum Antwerpen Wezen en doel De Algemene Vergadering Besluitvorming en quorum De voorzit(s)ter en de verslaggever Toetredingscriteria en evaluatie van de activiteitenverslagen Sanctionering

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Wieler Toer Club Ruinen

Huishoudelijk reglement Wieler Toer Club Ruinen Huishoudelijk reglement Wieler Toer Club Ruinen Inhoud: Artikel 1 Leden 2 Artikel 2 Geldmiddelen 2 Artikel 3 Bestuur 2 Artikel 4 Voorzitter 2 Artikel 5 Secretaris 2 Artikel 6 Penningmeester 3 Artikel 7

Nadere informatie

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w.

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. I. Naam, zetel, doel, duur Art. 1 : Een vereniging zonder winstoogmerk wordt gesticht onder de benaming KC Floriant Merelbeke v.z.w.. Al de facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster Versiedatum Evaluatiedatum Proceseigenaar HKZ-norm Augustus 2000 2007 Raad van Bestuur 4.18 Model-huishoudelijk reglement Augustus 2000 Ten geleide De wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht. Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht. VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

Federatie voor Kattenliefhebbers V.Z.W.

Federatie voor Kattenliefhebbers V.Z.W. Federatie voor Kattenliefhebbers V.Z.W. Toegetreden Leden 1. Toegetreden lid Huishoudelijk Reglement Iedereen kan toegetreden lid van de vereniging worden, hetzij als fokkerlid, steunend lid of familielid.

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014)

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

WIJNCLUB T WIJNKRANSJE, LICHTERVELDE STATUTEN. Gecoördineerde statuten. Statuten opgesteld te LICHTERVELDE op ALGEMENE VERGADERING van 06/11/2007

WIJNCLUB T WIJNKRANSJE, LICHTERVELDE STATUTEN. Gecoördineerde statuten. Statuten opgesteld te LICHTERVELDE op ALGEMENE VERGADERING van 06/11/2007 WIJNCLUB T WIJNKRANSJE, LICHTERVELDE STATUTEN Gecoördineerde statuten. Statuten opgesteld te LICHTERVELDE op ALGEMENE VERGADERING van 06/11/2007 INLEIDENDE BEPALINGEN 1. Doel van de Vereniging. Deze statuten

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD.

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. Artikel 2 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

KIESREGLEMENT VOOR DE PRAESIDIUMVERKIEZINGEN VAN DE SPORTZAK VZW

KIESREGLEMENT VOOR DE PRAESIDIUMVERKIEZINGEN VAN DE SPORTZAK VZW KIESREGLEMENT VOOR DE PRAESIDIUMVERKIEZINGEN VAN DE SPORTZAK VZW HOOFDSTUK I. ALGEMENE PRINCIPES. Artikel 1 Dit kiesreglement regelt de jaarlijkse verkiezing van de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

VZW Oudervereniging GBS t Haegje Statuten. Oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool te Haacht 3150 Haacht

VZW Oudervereniging GBS t Haegje Statuten. Oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool te Haacht 3150 Haacht Oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool te Haacht 3150 Haacht *** STATUTEN *** Nummer van de vereniging : 135072002 Nr BTW of ondernemingsnr.: 477-981-455 Tussen : 1. DE MEY Sven, Werchtersesteenweg

Nadere informatie

STATUTEN SPORTRAAD OVERIJSE versie gemeenteraad van 23 oktober 2018

STATUTEN SPORTRAAD OVERIJSE versie gemeenteraad van 23 oktober 2018 STATUTEN SPORTRAAD OVERIJSE versie gemeenteraad van 23 oktober 2018 Artikel 1. Doelstelling van de sportraad Sportraad Overijse is een feitelijke vereniging, erkend door de gemeente, met een adviesfunctie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Versie juni 2016 Lidmaatschap Rechten van gewone leden De rechten van gewone leden zijn: 1. Het bijwonen van algemene ledenvergaderingen,

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERNEMERSVERENIGING HOEKSCHE WAARD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERNEMERSVERENIGING HOEKSCHE WAARD HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERNEMERSVERENIGING HOEKSCHE WAARD Lidmaatschap Artikel 1 1.1 Een ieder die lid wenst te worden kan daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur, dat in beginsel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad en feitelijke vereniging De Regenboogouders van Basisschool De Regenboog, Wondelgem - versie april 2017

Huishoudelijk reglement Ouderraad en feitelijke vereniging De Regenboogouders van Basisschool De Regenboog, Wondelgem - versie april 2017 Huishoudelijk reglement Ouderraad en feitelijke vereniging De Regenboogouders van Basisschool De Regenboog, Wondelgem - versie april 2017 Benaming In september 2014 werd een ouderraad opgericht als intern

Nadere informatie

Commissie van Advies reglement

Commissie van Advies reglement Commissie van Advies reglement CvA-Reglement Commissie van Advies reglement Stichting Studenten Activiteiten Paragraaf 1 algemeen Art.1 Art.2 Art.3 Het Commissie van Advies reglement is het reglement van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Centrale Medezeggenschapraad Hogeschool der Kunsten Den Haag

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Centrale Medezeggenschapraad Hogeschool der Kunsten Den Haag HUISHOUDELIJK REGLEMENT Centrale Medezeggenschapraad Hogeschool der Kunsten Den Haag Inhoudsopgave Begripsbepalingen Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Vergadering van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING FRANKRIJK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING FRANKRIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING FRANKRIJK (goedgekeurd in de Algemene Leden Vergadering van 9 december 2009) Algemeen Artikel 1 De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het door het bestuur

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Richtlijnen voor een schacht

Richtlijnen voor een schacht Richtlijnen voor een schacht 1. Cantusregels voor schachten Als lid van een studentenclub ben je tijdens een cantus gebonden aan een vaste set regels om het verloop van een cantus zonder incidenten en

Nadere informatie

1. De vereniging draagt de naam: VERENIGING VOOR STUDENTEN PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT.

1. De vereniging draagt de naam: VERENIGING VOOR STUDENTEN PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT. Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: VERENIGING VOOR STUDENTEN PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT. De verkorte naam is: VSPVU. 2. De vereniging heeft haar zetel in Amsterdam. 3.

Nadere informatie

K.B.C. BILJARTVRIENDEN

K.B.C. BILJARTVRIENDEN K.B.C. BILJARTVRIENDEN STATUTEN Koninklijke Biljartclub Biljartvrienden Reglement van inwendige orde Datum van stichting : 12 mei 1928 Datum van aansluiting bij de KBBB : september 1960 Aanduiding van

Nadere informatie

S.K.I.F BELGIUM asbl/vzw

S.K.I.F BELGIUM asbl/vzw S.K.I.F BELGIUM asbl/vzw Shotokan Karate-Do International Federation Belgium www.skifb.be Member of S.K.I.F. Federation of Master KANAZAWA, 10 th Dan Tokyo Japan "Shotokan Karate-Do International Federation

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JANS-MOLENBEEK

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JANS-MOLENBEEK GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JANS-MOLENBEEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD (deelraad van de schoolraad) BINNEN HET NEDERLANDSTALIG GEMEENTELIJK ONDERWIJS GOEDGEKEURD BIJ BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD

Nadere informatie