WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG ( BRUGPENSIOEN) IN 2014 IN DE BOUWSECTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG ( BRUGPENSIOEN) IN 2014 IN DE BOUWSECTOR"

Transcriptie

1 WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG ( BRUGPENSIOEN) IN 2014 IN DE BOUWSECTOR Tijdens de voorbije weken of maanden werden er zowel voor de arbeiders als de bedienden, tewerkgesteld in de bouwbedrijven, een aantal CAO's met betrekking tot het brugpensioen ( tegenwoordig wordt dit werkloosheid met bedrijfstoeslag genoemd) afgesloten, waardoor: het bestaand stelsel "brugpensioen-bouw" voor de bouwvakarbeiders volgens hetwelk zij vanaf 58 jaar voltijds tot het brugpensioen kunnen toetreden, tot 31 december 2014 verlengd wordt; arbeiders die voorafgaand door een arbeidsgeneesheer arbeidsongeschikt werden verklaard, vanaf 56 jaar voltijds met brugpensioen kunnen gesteld worden tot het einde van 2014; bouwvakarbeiders en bedienden vanaf 56 jaar met 40 jaar loopbaan tot het einde van 2014 voltijds op brugpensioen kunnen gesteld worden. Voor de bouwvakarbeiders wordt de aanvullende vergoeding en de daarop verschuldigde werkgeversbijdragen ten laste genomen van het Fonds voor Bestaanszekerheid als de arbeider voldoet aan de specifieke sectorale getrouwheidsvereisten; de bedienden vanaf 58 jaar voltijds op brugpensioen kunnen gesteld worden. De brugpensioenregeling voor de bedienden loopt momenteel tot 31 december 2014; Elk stelsel kent eigen toetredingsvoorwaarden, die wij hierna schematisch overlopen. De gemeenschappelijke bepalingen verbonden aan het voltijds brugpensioen, worden afzonderlijk behandeld. Op het afwijkend stelsel dat voor werknemers geldt die tewerkgesteld werden in ondernemingen die als "in moeilijkheden" of "in herstructurering" erkend werden, gaan wij in dit artikel niet in. Meer inlichtingen over dit stelsel dat niet veel voorkomt in de bouw, kunt u op het secretariaat bekomen. Brugpensioen is geen recht. Brugpensioen kan slechts worden toegekend nadat de werknemer door de werkgever werd ontslagen. Door het bestaan van de brugpensioenstelsels is de werkgever NIET VERPLICHT een arbeider of bediende te ontslaan en alsdusdanig op brugpensioen te stellen. Hij moet wel de mogelijkheden en de gevolgen ervan overwegen. Het brugpensioen is en blijft een vrije keuze in de relatie tussen de werkgever en de werknemer. Tegen dit principe van de vrije keuze zal er geen systematisch verzet zijn door de werknemers- en werkgeversorganisaties. De CAO voor brugpensioen voor arbeiders in de bouw voorziet wel in een mogelijkheid om ingeval van enige moeilijkheid rond de toegang tot het brugpensioen een verzoeningsvergadering aan te vragen bij het Paritair Comité. Deze aanvraag kan door de meest gerede partij ingediend worden nadat de lokale verzoeningsprocedure werd uitgeput. 1 BOUWVAKARBEIDERS - VOLTIJDS BRUGPENSIOEN VANAF 58 JAAR Wettelijke basis CAO van 17 april 2014 betreffende de toekenning aan sommige bejaarde arbeiders van een aanvullende vergoeding (brugpensioen) ten laste van het Fonds voor Bestaanszekerheid uit het Bouwbedrijf (FBZ Constructiv). Duur van de CAO Van 1 januari 2013 tot en met 31 december Toetredingsvoorwaarden De arbeider moet: minstens 58 jaar geworden zijn tijdens de looptijd van de CAO én op het ogenblik van beëindiging van de arbeidsovereenkomst (= het einde van de opzeggingstermijn of het ogenblik van verbreking van de arbeidsovereenkomst); ontslagen worden door de werkgever met naleving van de normale opzeggingstermijn of mits betaling van een overeenstemmende opzeggingsvergoeding (zie 5.2.);

2 Opgemerkt dient te worden dat een ontslag om dringende reden door de werkgever geen aanleiding kan geven tot een opbrugpensioenstelling; een loopbaan van een aantal jaar arbeid in loondienst of ermee gelijkgestelde dagen kunnen bewijzen volgens de regels die opgenomen worden in de tabel onder 5.3.; gedurende minstens 10 jaar van zijn beroepsloopbaan tewerkgesteld geweest zijn in één of meerdere bouwondernemingen; gedurende de laatste 10 jaar 5 legitimatiekaarten "rechthebbende" of gedurende de laatste 15 jaar 7 legitimatiekaarten "rechthebbende" van het Fonds voor Bestaanszekerheid ontvangen hebben; elke niet toegelaten (beroeps)activiteit stopzetten; aanspraak kunnen maken op werkloosheidsuitkeringen; vervangen worden door een uitkeringsgerechtigde werkloze of iemand die daarmee gelijkgesteld wordt (zie 5.4.). 2 BOUWVAKARBEIDERS - VOLTIJDS BRUGPENSIOEN VOOR ARBEIDSONGESCHIKTEN VANAF 56 JAAR Wettelijke basis CAO van 17 april 2014 betreffende de toekenning aan sommige bejaarde arbeiders van een aanvullende vergoeding (brugpensioen) ten laste van het Fonds voor Bestaanszekerheid uit het Bouwbedrijf (FBZ Constructiv). Duur van de CAO Van 1 januari 2014 tot en met 31 december Toetredingsvoorwaarden De arbeider moet: aan zijn werkgever een attest van de arbeidsgeneesheer overmaken dat zijn ongeschiktheid tot verderzetting van zijn beroepsactiviteit bevestigt. Deze attestatie moet vóór iedere andere stap in de procedure gebeuren; tijdens de looptijd van de CAO de minimumleeftijd van 56 jaar bereiken. Deze minimumleeftijd moet ook bereikt zijn op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst; ontslagen worden - niet om een dringende reden - met naleving van de normale opzeggingstermijn of mits betaling van een verbrekingsvergoeding door de werkgever (zie 5.2.); minstens 10 jaar van zijn beroepsloopbaan in één of meerdere bouwbedrijven doorgebracht hebben; een beroepsloopbaan van minstens 33 jaar als loontrekkende werknemer hebben; minstens 5 kaarten "rechthebbende" van het Fonds voor Bestaanszekerheid ontvangen hebben tijdens de laatste 10 jaar vóór het einde van de arbeidsovereenkomst of 7 kaarten in de loop van de laatste 15 jaar. "Legitimatiekaarten door gelijkstelling" worden niet in aanmerking genomen; aanspraak kunnen maken op werkloosheidsuitkeringen: deze voorwaarde impliceert onder meer dat de arbeider niet in een staat van arbeidsongeschiktheid volgens de wetgeving inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering (= meer dan 66% arbeidsongeschikt) mag verkeren of moet afzien van het verder genot van ziekte-uitkeringen; elke niet toegelaten (beroeps)activiteit stopzetten; vervangen worden door een uitkeringsgerechtigde werkloze of iemand die daarmee gelijkgesteld wordt (zie 5.4.). Dit brugpensioenstelsel is vooral bedoeld voor arbeiders die nog in de onderneming actief zijn en door de arbeidsgeneesheer ongeschikt verklaard worden om hun beroepsactiviteit nog verder te zetten, m.a.w. voor arbeiders die het lichamelijk zeer moeilijk hebben om hun beroep verder uit te oefenen.

3 Arbeiders die reeds lang ziek zijn maar nog verbonden zijn aan de onderneming, komen evenals arbeiders waarvan de arbeidsovereenkomst als gevolg van een definitieve arbeidsongeschiktheid voor het overeengekomen werk ophoudt te bestaan, voor dit stelsel niet in aanmerking. Mogelijk komen zij vanaf hun 58ste in aanmerking voor het stelsel van de begeleidende maatregelen, waardoor zij maandelijks een bepaalde aanvullende vergoeding van het FBZ kunnen ontvangen. Het stelsel van begeleidende maatregelen dat specifiek voor de arbeiders uit de bouw is, bespreken wij achteraan dit artikel. 3 BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (ANPCB NR. 218) - BRUGPENSIOEN VANAF 56 JAAR MET 40 JAAR LOOPBAAN Wettelijke basis CAO s nrs. 92 en 96 van de Nationale Arbeidsraad tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers, die worden ontslagen CAO van 17 april 2014 betreffende de toekenning aan sommige bejaarde arbeiders van een aanvullende vergoeding (brugpensioen) ten laste van het Fonds voor Bestaanszekerheid. Duur van de CAO s nrs. 92/96: Oorspronkelijk van 1 januari 2008 tot 31 december De wet van 21 april 2011 ( art.47) verlengde deze CAO tot 31/12/2012; art. 72 van de wet van 29 maart 2012 verlengt deze regeling tot 31/12/2015. Duur van de sectorale CAO: Van 1 januari 2014 tot en met 31 december De CAO s nrs. 92 en 96 voorzien een toegang tot het brugpensioen voor ontslagen werknemers met een loopbaan van 40 jaar en dit vanaf het bereiken van hun 56ste verjaardag. De sectorale CAO die op 17 april 2014 in de bouwsector (PC nr. 124) werd afgesloten, solidariseert de brugpensioenregeling voor arbeiders vanaf 56 jaar met 40 jaar beroepsloopbaan. Dit betekent dat voor de arbeiders die vanaf 56 jaar met een loopbaan van minstens 40 jaar door hun werkgever uit het bouwbedrijf op brugpensioen worden geplaatst, het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het Bouwbedrijf (FBZ) de aanvullende vergoeding en de daarop verschuldigde werkgeversbijdragen ten laste neemt. De arbeider moet wel voldoen aan de specifieke sectorale getrouwheidsvereisten. Samengevat zien de toetredingsvoorwaarden voor de CAO s nrs. 92 en 96 en voor de sectorale CAO Bouw er als volgt uit: De werknemer moet: minstens 56 jaar geworden zijn in 2014 én op het ogenblik van beëindiging van de arbeidsovereenkomst (= het einde van de opzeggingstermijn of het ogenblik van verbreking van de arbeidsovereenkomst); ontslagen worden door de werkgever met naleving van de normale opzeggingstermijn of mits betaling van een overeenstemmende opzeggingsvergoeding; Opgemerkt dient te worden dat een ontslag om dringende reden door de werkgever geen aanleiding kan geven tot een opbrugpensioenstelling; een loopbaan van 40 jaar arbeid in loondienst of ermee gelijkgestelde dagen kunnen bewijzen; enkel voor de sectorale CAO voor de bouwvakarbeiders: gedurende minstens 10 jaar tewerkgesteld geweest zijn in één of meerdere bouwondernemingen; gedurende de laatste 10 jaar 5 legitimatiekaarten "rechthebbende" of gedurende de laatste 15 jaar 7 legitimatiekaarten "rechthebbende" van het FBZ ontvangen hebben; elke niet toegelaten (beroeps)activiteit stopzetten; aanspraak kunnen maken op werkloosheidsuitkeringen; vervangen worden door een uitkeringsgerechtigde werkloze of iemand die daarmee gelijkgesteld wordt (zie 5.4.).

4 De gelijkgestelde dagen waarmee in het kader van deze specifieke brugpensioenregeling rekening mag worden gehouden om de beroepsloopbaan te vervolledigen zijn voor maximum drie kalenderjaren: dagen volledige werkloosheid; dagen loopbaanonderbreking (conform de herstelwet van 22/01/1985) waarbij een onderbrekingsuitkering werd genoten; de niet door werkloosheids- of onderbrekingsuitkeringen gedekte periodes tijdens welke de werknemer zijn loontrekkende activiteiten heeft onderbroken voor de opvoeding van een kind jonger dan 6 jaar; arbeidsprestaties geleverd in het kader van: een leercontract (middenstand of industrieel); een overeenkomst voor socioprofessionele inschakeling; een beroepsinlevingsovereenkomst; een leerstelsel waarin is voorzien in de sectoren van de industrie, de diamanthandel en de visvangst; de periode van actieve dienst als dienstplichtige. Om na te zien of een kandidaat-bruggepensioneerde aan de algemene anciënniteitsvoorwaarden voldoet, kan deze via zijn uitbetalingsinstelling een aanvraag indienen voor de berekening van zijn beroepsverleden (formulier C17-beroepsverleden). 4 BEDIENDEN (ANPCB NR. 218) - VOLTIJDS BRUGPENSIOEN VANAF 58 JAAR Wettelijke basis In het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden, onder wiens bevoegdheid de bedienden uit de bouwsector ressorteren, wordt het brugpensioen vanaf 58 jaar tot 31 december 2014 geregeld door de CAO van 12 december Deze CAO bepaalt wel uitdrukkelijk dat de bepalingen ervan van toepassing zijn tenzij een hogere imperatieve rechtsnorm andere voorwaarden, termijnen of modaliteiten bepaalt. De regeling kan bijgevolg afhankelijk zijn van mogelijke wijzigingen die de wetgever eventueel zou vastleggen. Deze CAO werd geregistreerd bij de FOD Werk onder het nummer /CO/218. Duur van de CAO Van 1 januari 2014 tot en met 31 december Toetredingsvoorwaarden Om tot het brugpensioen toe te kunnen treden, moet de bediende: de leeftijd van 58 jaar bereikt hebben (vóór 31 december 2014); minimum 2 jaar anciënniteit hebben in de onderneming op het ogenblik van ontslag; ontslagen zijn door de werkgever met naleving van de normale opzeggingstermijn of mits betaling van een overeenstemmende opzeggingsvergoeding. Een ontslag om dringende reden door de werkgever kan nooit aanleiding geven tot een opbrugpensioenstelling; verbonden geweest zijn met een contract voor onbepaalde duur met de laatste werkgever; een loopbaan van minstens 38 jaar loondienst of ermee gelijkgestelde dagen hebben volgens de regels die opgenomen worden in de tabel onder 5.3.; elke niet toegelaten (beroeps)activiteit stopzetten; aanspraak kunnen maken op werkloosheidsuitkeringen; vervangen worden door een uitkeringsgerechtigde werkloze of iemand die daarmee gelijkgesteld wordt (zie 5.4.).

5 5 VOLTIJDS BRUGPENSIOEN GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 5.1 OVERLEG TUSSEN DE WERKGEVER EN DE WERKNEMER Vooraleer een beslissing tot ontslag te nemen, moet de werkgever de betrokken arbeider of bediende uitnodigen voor een onderhoud. Dit onderhoud moet tijdens de werkuren op de zetel van de onderneming plaatsvinden. Bedoeling hiervan is dat de werknemer de gelegenheid krijgt om zijn bezwaren tegen het door de werkgever voorgenomen ontslag te uiten. Het ontslag kan ten vroegste de 2de werkdag na dit onderhoud gegeven worden. Naast dit individueel overleg voorziet de CAO nr. 17 (Nationale Arbeidsraad) ook in een collectieve overlegprocedure met de leden van de syndicale afvaardiging of bij ontstentenis ervan met de werknemers van de onderneming. Met dit collectief overleg wenst men de algemene criteria vast te leggen voor de afdanking. Een werkgever die het collectief of individueel overleg niet laat plaatsvinden, kan hiervoor strafrechtelijk of met een administratieve geldboete gesanctioneerd worden omwille van overtreding van een algemeen verbindend verklaarde CAO. Afgezien hiervan heeft de afwezigheid van het overleg geen nadelige gevolgen voor de toekenning van het brugpensioen. 5.2 ONTSLAGEN WORDEN DOOR DE WERKGEVER MITS NALEVING VAN DE NORMALE OPZEGGINGSTERMIJN OF DOOR VERBREKING De arbeidsovereenkomst moet in principe een einde nemen tijdens de geldigheidsduur van de CAObrugpensioen. De opzeggingstermijn of de door de verbrekingsvergoeding gedekte periode mag evenwel aflopen buiten de geldigheidsduur van de toepasselijke CAO, op voorwaarde dat betrokkene de brugpensioenleeftijd bereikt heeft tijdens de geldigheidsduur van de CAO De opzeggingstermijn die de werkgever in het kader van het brugpensioen moet naleven, is de normale in de bouw geldende termijn. Voor de bouwvakarbeiders bedraagt deze termijn in 2014 : ANCIËNNITEIT Arbeiders Bouw - Opzegtermijnen vanaf 01/01/2014 van 0 tot 3 maanden van 3 tot 6 maanden van 6 maanden tot 5 jaar van 5 tot 10 jaar van 10 tot 15 jaar van 15 tot 20 jaar meer dan 20 jaar 2 weken 4 weken 5 weken 6 weken 8 weken 12 weken 16 weken De opzeggingstermijn gaat in de maandag die volgt op de week waarin de opzegging uitwerking heeft. Sinds 1 januari 2014 worden de opzegtermijnen van de bedienden berekend door enerzijds de opgebouwde historische rechten tot 31 december 2013 te berekenen, anderzijds door de termijnen opgenomen in een algemene tabel, geldig sinds 1 januari 2014, in rekening te brengen. Beide termijnen moeten met elkaar samengeteld worden. Stap 1: Bepalen van historische rechten tot 31/12/2013. Bij de berekening van het historisch recht tot 31 december 2013 is het van essentieel belang om eerst te bepalen of de bediende meer of minder dan ,- bruto/jaar verdiende in Er dient hierbij niet enkel met de brutowedde, maar ook met alle voordelen krachtens overeenkomst rekening gehouden te worden (bv. werkgeversbijdrage, groepsverzekering, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, bedrijfswagen, GSM, ).

6 Bruto Jaarloon 2013 Opzeg WG maanden per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit Hoger dan maand per begonnen jaar anciënniteit met een minimum van 3 maanden Stap 2: Samenvoeging met nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 01/01/2014. Anciënniteit Duur van de opzeggingstermijn (nieuw artikel 37/2, 1) Minder dan 3 maanden 2 weken 3 tot minder dan 6 maanden 4 weken 6 tot minder dan 9 maanden 6 weken 9 tot minder dan 12 maanden 7 weken 12 tot 15 maanden 8 weken 15 tot 18 maanden 9 weken 18 tot 21 maanden 10 weken 21 tot 24 maanden 11 weken 2 jaar tot minder dan 3 jaar 12 weken 3 jaar tot minder dan 4 jaar 13 weken 4 jaar tot minder dan 5 jaar 15 weken 5 jaar tot 20 jaar 15 weken + 3 weken per jaar anciënniteit na 5 jaar van 20 jaar tot 21 jaar + 2 weken vanaf 21 jaar + 1 week per jaar anciënniteit Zoals voor ieder ontslag dat door de werkgever wordt gegeven, waarbij een opzeggingstermijn door de werknemer gepresteerd moet worden, moet het ontslag met een ter post aangetekend schrijven (dat uitwerking heeft de derde werkdag na datum van verzending) of een deurwaardersexploot - heeft uitwerking vanaf het ogenblik dat de deurwaarder het betekent - worden betekend. De opzeggingstermijn gaat in de maandag volgend op de week waarin de opzeggingstermijn ter kennis werd gegeven De arbeidsovereenkomst met de bruggepensioneerde mag ook verbroken worden: in dit geval moet een schadevergoeding gelijk aan het loon van de na te leven opzeggingstermijn betaald worden. 5.3 ANCIËNNITEIT Afhankelijk van het brugpensioenstelsel waarvoor de werknemer in aanmerking komt, moet hij/zij een aantal jaren arbeid in loondienst of ermee gelijkgestelde dagen bewijzen. Het vereist aantal loopbaanjaren is terug te vinden in de volgende tabel:

7 Situatie vanaf 01/01/2014 Leeftijd Minimum aantal jaren beroepsverleden Mannen Vrouwen 60 jaar 35 jaar (40 jaar vanaf 2015) 28 jaar (31 jaar vanaf 2015) 58 jaar 38 jaar (40 jaar vanaf 2015) 35 jaar (38 jaar vanaf 2014) 56 jaar (regeling ongeschikte arbeiders) 33 jaar 33 jaar 56 jaar 40 jaar* 40 jaar* * Volgens de voorwaarden geregeld bij CAO s nrs. 92 en 96 afgesloten in de Nationale Arbeidsraad (zie punt 3) De anciënniteit moet verworven zijn op het ogenblik dat de opzeggingstermijn of de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding ingaat. 5.4 VERVANGINGSPLICHT Principe Elke bruggepensioneerde werknemer (behalve indien hij ouder is dan 60 jaar - zie ) moet vervangen worden door een uitkeringsgerechtigde werkloze waarvan de arbeidscyclus gemiddeld tenminste evenveel arbeidsuren omvat als de arbeidsregeling van de bruggepensioneerde die hij vervangt. De bruggepensioneerde mag eveneens worden vervangen door 2 volledig uitkeringsgerechtigde werklozen die samen een gelijk aantal arbeidsuren presteren als de arbeidsregeling van de bruggepensioneerde. De CAO voor de bouwvakarbeiders bevat een aanbeveling om een jongere van minder dan 26 jaar als vervanger aan te werven Gelijkstelling met uitkeringsgerechtigde werklozen Een aantal categorieën personen worden met volledig uitkeringsgerechtigde werklozen gelijkgesteld: de jonge werknemers die hun studies beëindigd hebben en zich nog in de wachttijd bevinden; de deeltijdse werknemers met behoud van rechten die genieten van een inkomensgarantieuitkering; de volledig werkloos geworden vrijwillig deeltijdse werknemers; de ingeschreven werkzoekenden die sedert ten minste 6 maanden ononderbroken het leefloon genieten; de ingeschreven werkzoekenden die zich opnieuw beschikbaar stellen voor de arbeidsmarkt na een onderbreking van hun beroepsloopbaan om familiale redenen; de minder-valide werknemers die zijn tewerkgesteld in een beschutte werkplaats; werkzoekenden waarvan het recht op uitkeringen wegens langdurige werkloosheid werd geschorst en die gedurende minstens 24 maanden zonder onderbreking geen werkloosheidsuitkeringen meer genoten hebben. De volledig uitkeringsgerechtigde werkloze of de gelijkgestelde mag in de betrokken onderneming niet in dienst zijn geweest in de loop van de 6 maanden die zijn indienstneming voorafgaan. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt voor de: vervanger (brugpensioen, tijdskrediet, vervangingsovereenkomst); jonge werknemers aangeworven met een startbaanovereenkomst; leerling middenstandsopleiding of industrieel leerlingwezen; stagiair in beroepsopleiding in een onderneming; stagiairs die tewerkgesteld worden met een overeenkomst voor alternerend werken en leren;

8 de deeltijdse werknemers met behoud van rechten die genieten van een inkomensgarantieuitkering; de werknemer die in de onderneming werd tewerkgesteld met een overeenkomst voor een bepaalde tijd, voor zover deze werknemer maximaal 1 jaar in dienst van de onderneming is. Opmerking: Deze personen komen als vervanger in aanmerking zonder vooraf werkloosheidsuitkeringen te hebben aangevraagd, voorzover zij tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ze moeten vooraf door de R.V.A. laten vaststellen dat ze op de dag van hun aanwerving voldeden aan de toelaatbaarheids- en toekenningsvoorwaarden om als voltijdse werknemers aanspraak te kunnen maken op werkloosheidsuitkeringen. uitzendkracht De werkgever moet kunnen aantonen dat de bruggepensioneerde werknemer vervangen wordt. Daarom moet een C63-brugpensioen formulier ingevuld worden. Het RVA-werkloosheidsbureau, bevoegd voor de hoofdverblijfplaats van de vervanger, zal hierop attesteren of een werknemer al of niet in aanmerking komt als vervanger Vervangingsperiode aanwerving vervanger De indienstneming van de vervanger moet gebeuren in de periode die loopt van de eerste dag van de 4 de maand die voorafgaat aan de maand waarin het brugpensioen een aanvang neemt tot de eerste dag van de 3 de maand die volgt op de maand waarin het brugpensioen een aanvang neemt. duur van de vervanging De werkgever moet de vervanger gedurende de eerste 36 maanden volgend op zijn indiensttreding in dienst houden of hem vervangen door een uitkeringsgerechtigde werkloze of ermee gelijkgestelde. De werkgever beschikt voor de vervanging van de vervanger over een termijn van 30 kalenderdagen. Binnen deze termijn moet de werkgever het gewestelijk werkloosheidsbureau van de RVA op de hoogte brengen van de identiteit van de vervanger Vrijstelling van de vervangingsplicht In volgende gevallen kan een vrijstelling verleend worden van de vervangingsplicht (die niet geldt voor de werknemers die na hun 60ste verjaardag tot het brugpensioen toetreden; zie 5.4.5) Het ontbreken van een vervanger op de arbeidsmarkt De gewestelijke werkloosheidsdirecteur van de R.V.A. kan een vrijstelling van de vervangingsplicht toestaan indien de werkgever aan de hand van een VDAB-attest op een objectieve manier aantoont dat er in de categorie van de uitkeringsgerechtigde werklozen (of gelijkgestelden) geen enkele vervanger voorhanden is. Het betreft niet alleen het ontbreken van een vervanger voor de vrijgekomen functie van de bruggepensioneerde maar eveneens het ontbreken van een vervanger voor een functie die onrechtstreeks door het brugpensioen is vrijgekomen; bv. indien de vrijgekomen plaats door interne promotie wordt opgevuld, geldt de vervangingsplicht voor de plaats die ingevolge de promotie is vrijgekomen. Het Ministerieel Besluit van 10 oktober 1991 (B.S ) bepaalt de procedure die moet gevolgd worden door de onderneming die van deze vrijstellingsvoorwaarde wenst gebruik te maken. Procedure De werkgever richt een aanvraag tot vrijstelling aan de gewestelijke werkloosheidsdirecteur van de R.V.A. in wiens ambtsgebied de onderneming gelegen is (in Antwerpen gevestigd in de Lentestraat 23;in Mechelen: Stationsstraat 102/108; in Boom: Kapelstraat 1). Deze aanvraag moet per aangetekende brief gebeuren in de periode van 6 maanden vóór de eerste dag van de 4de maand voorafgaand aan die waarin het brugpensioen van de vervangen werknemer een aanvang neemt (theoretische datum), tot 8 kalenderdagen na het werkelijke einde

9 van de opzegtermijn of tot 8 kalenderdagen na de laatste dag gedekt door de verbrekingsvergoeding. Om ontvankelijk te zijn moet de aanvraag volgende gegevens vermelden: de naam van de werkgever, het adres van de werkgever en zijn inschrijvingsnummer bij de R.S.Z.; de naam, voornaam, rijksregisternummer en verblijfplaats van de werknemer die op brugpensioen gesteld wordt; de functie van deze werknemer. Indien de op te vullen functie niet dezelfde is als die van de op brugpensioen gestelde werknemer, moet de werkgever bij de aanvraag deze functie die ten gevolge van het ontslag van de bruggepensioneerde is vrijgekomen in de onderneming, omschrijven. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van een attest uitgaande van de V.D.A.B. die bevoegd is voor de plaats van tewerkstelling van de gewenste vervanger (in Antwerpen: Somersstraat 22; in Mechelen: Hendrik Consciencestraat 5). Uit dit attest moet blijken dat er in de categorie van uitkeringsgerechtigde werklozen of ermee gelijkgestelde personen geen enkele vervanger voorhanden is voor de functie van de bruggepensioneerde of voor de door dit ontslag in de onderneming vrijgekomen functie. Dit attest mag ten vroegste twee maanden vóór het begin van de aanvraagperiode afgeleverd zijn. Wij vestigen uw aandacht erop dat de diensten van de V.D.A.B. dit attest enkel afleveren aan de ondernemingen die tijdig de vacature meldden en bewijzen inspanningen te doen om een vervanger aan te werven. Binnen de maand na ontvangst van de aangetekende brief deelt de gewestelijke werkloosheidsdirecteur, eveneens bij aangetekend schrijven, zijn beslissing mee aan de werkgever die om vrijstelling verzocht. Bij gebrek aan beslissing binnen deze termijn, wordt de vrijstelling geacht toegekend te zijn. Bij de beoordeling van de aanvraag houdt de directeur rekening met de gewenste functie van de vervanger, de toestand op de arbeidsmarkt in zijn ambtsgebied en de aangrenzende ambtsgebieden. Voor de toepassing van dit besluit wordt een aangetekende brief geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na de afgifte ervan ter post. De vermindering van het personeelsbestand De Minister van Werk kan (na advies van de evaluatiecommissie) een individuele afwijking toestaan wanneer de werkgever bewijst dat de onderneming een structurele vermindering van het personeelsbestand doormaakt en dat het verlenen van een vervangingsvrijstelling het ontslag van nietbruggepensioneerden vermijdt. Om deze vrijstelling te bekomen, moet een aanvraag tot de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg gericht worden. Die moet per aangetekende brief gebeuren en ten laatste in de maand die volgt op de na te leven vervangingsperiode bij de Federale Overheidsdienst toekomen. Wanneer een brugpensioen bijvoorbeeld op 15 oktober ingaat, kan de werkgever tot 1 januari geldig vervangen en kan de aanvraag tot niet-vervanging geldig tot 1 februari bij de FOD ingediend worden. Voor meer informatie hierover kunt u ons steeds contacteren Uitzondering op de vervangingsplicht De vervangingsplicht is niet van toepassing indien de bruggepensioneerde de leeftijd van 60 jaar bereikt heeft op het ogenblik dat hij tot het brugpensioen toetreedt. Vanaf 2015 wordt de leeftijdsgrens voor niet-vervanging op 62 jaar gebracht.

10 5.4.6 Sancties Ingeval van niet-vervanging kan de werkgever volgende sancties oplopen: Administratieve of strafrechtelijke geldboete Een geldboete overeenkomstig de bepalingen van het sociaal strafwetboek van het sanctieniveau 2: - administratie geldboete van 25 tot 250 (x 6) of - strafrechtelijke geldboete van 50 tot 500 (x 6) Deze boete wordt vermenigvuldigd met het aantal niet vervangen werknemers Forfaitaire compensatoire vergoeding Naast de administratieve of strafrechtelijke geldboete riskeert de in gebreke blijvende werkgever een forfaitaire compensatoire boete van de gewestelijke werkloosheidsdirecteur van de R.V.A. opgelegd te krijgen van 14,91 per dag (bedrag geldig sinds 1 januari vatbaar voor indexatie). Deze vergoeding is tijdens de periode waarin de bruggepensioneerde niet geldig vervangen werd (= maximum 36 kalendermaanden) verschuldigd. Dit kan tot een bedrag van 14,91 x 26 (26 dagen per maand) x 36 maanden = ,76 leiden. Ingeval van manifeste onwil van de werkgever tot vervanging kan de gewestelijke werkloosheidsdirecteur eisen dat de compensatoire vergoeding tijdens de volledige duur van het brugpensioen toegepast wordt, d.w.z. vanaf de aanvang van het brugpensioen tot en met het einde van de maand waarin de pensioengerechtigde leeftijd zal bereikt worden. 5.5 VERGOEDING VOOR DE BRUGGEPENSIONEERDE De bruggepensioneerde moet tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 1 zijn/haar statuut behouden. Tot deze leeftijd ontvangt de bruggepensioneerde werknemer: een werkloosheidsuitkering ten laste van de R.V.A.; een aanvullende vergoeding die voor de bouwvakarbeiders door het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Werklieden uit het Bouwbedrijf gedragen wordt. Voor de bedienden moet de werkgever deze vergoeding betalen, die hij in bepaalde gevallen (gedeeltelijk) kan recupereren van het Sociaal Fonds van het ANPCB De werkloosheidsuitkering De werkloosheidsuitkering waarop een bruggepensioneerde maandelijks aanspraak kan maken bedraagt 60% van het laatst verdiende brutoloon. Dit percentage van 60% wordt niet verminderd in de tijd of afhankelijk gesteld van de gezinssamenstelling van de betrokkene of zijn al dan niet vervanging. Wel wordt het laatst verdiende brutoloon momenteel tot per maand begrensd zodat de werkloosheidsvergoeding waarop de bruggepensioneerde maximaal aanspraak kan maken, 1.248,00 bedraagt De aanvullende vergoeding Bouwvakarbeiders De aanvullende vergoeding voor de bouwvakarbeiders bestaat uit een forfaitair bedrag dat afhankelijk van de beroepsbekwaamheid van de betrokkene wordt vastgesteld en door het Fonds voor Bestaans zekerheid (FBZ) wordt betaald. 1 De pensioengerechtigde leeftijd bedraagt sinds 1 januari jaar voor zowel mannen als vrouwen.

11 De maandelijkse bedragen van de aanvullende vergoeding zijn de volgende: Categorie Bedrag Categorie Bedrag Cat I 161,24 Cat III 225,61 Cat IA 168,99 Cat IV 254,52 Cat II 191,25 Ploegbaas B (minstens 10 jaar) Cat IIA 200,49 Meestergast (minstens 10 jaar) 311,92 365,32 Voor de arbeiders die tot de categorie werknemers die samenwonen met een echtgenoot of echtgenote die niet over een beroepsinkomen beschikt behoren, worden de maandbedragen met 85,50 verhoogd. De aanvullende vergoeding die in december uitgekeerd wordt, wordt nog verhoogd met: 122,50 voor de arbeiders die behoren tot de categorie werknemers met gezinslast ; 61,25 voor de andere arbeiders. De verplichtingen inzake het verrichten van inhoudingen van 6,5% op de werkloosheidsvergoeding en de aanvullende vergoeding samen (zie ) en het betalen van een bijzondere werkgeversbijdrage (zie 5.6.) worden voor de bouwvakarbeiders door het FBZ vervuld Bedienden Maandelijks dient de werkgever een aanvullende vergoeding aan de bruggepensioneerde te betalen die gelijk is aan de helft van het verschil tussen de begrensde netto-referentiebezoldiging en de werkloosheidsvergoeding. In bepaalde gevallen wordt deze door het Sociaal Fonds van het ANPCB gedurende een beperkte periode terugbetaald (zie c). a) Netto-referentiebezoldiging Voor de berekening van het netto-referteloon wordt het brutoloon van de werknemer van de maand die tussen partijen als refertemaand werd weerhouden (meestal is dat de laatste maand dat de werknemer heeft gewerkt) als basis genomen. Daarvan worden de R.S.Z.-werknemersbijdragen (13,07 % van het brutoloon) en de bedrijfsvoorheffing afgetrokken. In het referteloon zijn alle aan de R.S.Z. onderworpen voordelen begrepen. Het referteloon wordt begrensd tot 3.780,69 (bedrag geldig sinds 1 januari 2013 vatbaar voor indexatie).

12 b) Voorbeeld a) Brutowedde van de referentiemaand Begrenzing RSZ-werknemersbijdrage (13,07% van 3.780,69) Bedrijfsvoorheffing (Schaal I geen kinderlast echtgeno(o)te heeft geen beroepsinkomen) Nettoloon (Afgerond tot een hogere euro) 4.000, ,69-494, ,55-798, , ,00 b) Werkloosheidsvergoeding (60% van het begrensd brutoloon) 1.248,00 c) Aanvullende vergoeding ( 2.489, ,00) : 2 620,50 De aanvullende vergoeding wordt geïndexeerd (verhoging met 2%) telkens de werkloosheidsuitkeringen worden aangepast aan het indexcijfer. Bovendien wordt op het bedrag van de aanvullende vergoeding elk jaar, op 1 januari, een herwaarderingscoëfficiënt toegepast. De werkgever dient op de aanvullende vergoeding een inhouding van 6,5% van het totaal bedrag van de aanvullende vergoeding en de werkloosheidsuitkering te verrichten. Deze werknemersinhoudingen worden elk kwartaal via de DMFA-aangifte aan de RSZ aangegeven en betaald. Toegepast op ons voorbeeld leiden deze inhoudingen tot het volgende resultaat: * Werkloosheidsvergoeding + aanvullende vergoeding 1.248, ,50 = 1.868,50 * Inhouding van 6,5%, door de werkgever te verrichten 1.868,50 x 6,5% = 121,45 De bruggepensioneerde bediende ontvangt bijgevolg volgende sommen: * Van de RVA * Van de werkgever 1.248,00 620,50-121,45 = 499,05 Totaal: 1.747,05 De werknemersinhouding van 6,5% mag nooit tot gevolg hebben dat het brugpensioen minder bedraagt dan 1.637,06 voor een werknemer met gezinslast of 1.359,10 voor een werknemer zonder gezinslast.

13 c) Tussenkomst van het Sociaal Fonds van het ANPCB Voor de bruggepensioneerden waarvoor de opzegging ingegaan is sinds 1 januari 2014 en gegeven werd in het kader van een vertrek op brugpensioen vanaf 59 jaar, wordt er nog in een terugbetaling van de aanvullende vergoeding door het Sociaal Fonds voorzien. De terugbetaling gebeurt tot de bruggepensioneerde de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt (= maximum 1 jaar). Om de terugbetaling van de aanvullende vergoeding te verkrijgen, dient de werkgever een aanvraag te richten tot het Sociaal Fonds van het ANPCB, Stuiversstraat 8 te 1000 Brussel 1 (tel.: 02/ ). Via de website kan er een aanvraagformulier tot terugbetaling opgevraagd worden Doorbetaling bij werkhervatting De bruggepensioneerde werknemer die het werk als loontrekkende of als zelfstandige in hoofdberoep hervat, behoudt de aanvullende vergoeding. De bruggepensioneerde blijft dus tijdens zijn tewerkstelling op grond van een arbeidsovereenkomst of tijdens de uitoefening van een zelfstandige activiteit in hoofdberoep, recht hebben op de aanvullende vergoeding die bij collectieve arbeidsovereenkomst is bepaald. De bruggepensioneerde werknemer mag evenwel het werk niet hervatten op grond van een arbeidsovereenkomst bij de werkgever die hem heeft ontslagen, noch bij een werkgever die behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid als de werkgever die hem heeft ontslagen. Hij mag evenmin een zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefenen voor rekening van de werkgever die hem heeft ontslagen, noch voor rekening van een werkgever die behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid als de werkgever die hem heeft ontslagen. 5.6 HOOFDELIJKE BIJDRAGE Voor elk brugpensioen dat toegekend wordt, zijn bijzondere werkgeversbijdragen verschuldigd. Zij moeten betaald worden tot op het ogenblik dat de bruggepensioneerde de wettelijke pensioenleeftijd bereikt. Voor de arbeiders die tot het brugpensioen toetreden op basis van de sectorale CAO, worden de bijdragen betaald door het Fonds voor Bestaanszekerheid. Voor de bruggepensioneerde bediende moet de werkgever zelf de bijdragen betalen. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen brugpensioenen die al liepen vóór 1 april 2010, na 1 april 2010 begonnen of vanaf 1 april 2012 inging. Wij geven hierna de percentages en de minimumbedragen weer geldig voor brugpensioenen die ten vroegste ingingen op 1 april 2012 en waarvan de opzeg of verbreking betekend werd na 28 november Nieuwe brugpensioenen (vanaf 1 april 2012) Leeftijd Op het ogenblik van het ingaan van het brugpensioen Percentage toegepast op het brutomaandbedrag van de aanvullende vergoeding Minimum Minder dan % t.e.m % t.e.m % t.e.m % en meer 25 % 37,60 Deze percentages worden vastgepind bij het ingaan van het brugpensioen en blijven dus tot de pensioengerechtigde leeftijd onveranderlijk.

14 5.7 PROCEDURE De arbeider moet zijn brugpensioen zelf (eventueel via zijn werkgever) aan het Fonds voor Bestaanszekerheid aanvragen. Dit kan rechtstreeks of via de vakorganisatie gebeuren. De bedienden kunnen hun brugpensioen ook aanvragen via hun vakorganisatie. De werkgever moet de werknemer op de laatste werkdag in het bezit stellen van het formulier "C4- brugpensioen". Belangrijk hierbij is dat op dit formulier duidelijk vermeld wordt: dat de opzeggingstermijn betekend en gepresteerd werd (met vermelding van de periode) of dat, in voorkomend geval, de opzeggingsvergoeding werd betaald; op basis van welke CAO de opbrugpensioenstelling gebeurt; op welke datum en onder welk nummer de CAO-brugpensioen bij de Dienst van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werk werd geregistreerd. 5.8 VERBOD TOT UITOEFENING VAN EEN BEROEPSACTIVITEIT Bruggepensioneerde werknemers mogen geen enkele beroepsactiviteit verrichten. Deze bepaling moet samen met het voor de ondernemingen die tot het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf behoren, geldende verbod gelezen worden om geen bruggepensioneerde bouwvakarbeiders tewerk te stellen. 6 BEGELEIDENDE MAATREGELEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS 6.1 WETTELIJKE BASIS CAO van 17 april 2014 tot vaststelling van de begeleidende maatregelen ten voordele van de arbeiders en arbeidsters van het bouwbedrijf. 6.2 PRINCIPE De begeleidende maatregelen bestaan hierin dat aan de arbeiders die inactief zijn een aanvullende sociale uitkering wordt toegekend vanaf de leeftijd van 58 jaar. Deze vergoeding wordt door het Fonds voor Bestaanszekerheid betaald tot de laatste dag van de maand waarin de arbeider 60 wordt. 6.3 TOEKENNINGSVOORWAARDEN de arbeider moet tenminste 15 jaar van zijn beroepsloopbaan hebben doorgebracht in de bouwnijverheid; hij moet regelmatig gewerkt hebben tijdens de laatste jaren in de bouwsector (5 of 7 legitimatiekaarten rechthebbende, respectievelijk in de 10 of 15 jaar vóór de op inactiviteitsstelling); hij moet begunstigde zijn van een uitkering die wordt toegekend in geval van volledige inactiviteit, meer bepaald: een werkloosheidsuitkering. Indien de werkloosheid een aanvang nam vóór de leeftijd van 52 jaar, moet hij over ten minste 25 legitimatiekaarten rechthebbende beschikken; een uitkering krachtens de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, de arbeidsongevallenverzekering of het regime van de beroepsziekten. Indien de inactiviteit een aanvang nam vóór de leeftijd van 52 jaar, moet hij over ten minste 20 legitimatiekaarten rechthebbende beschikken; hij moet als laatste werkgever een onderneming hebben gehad die onder het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf ressorteert.

15 6.4 BRUTO MAANDBEDRAGEN VAN DE VERGOEDING De begunstigde heeft minder dan 20 legitimatiekaarten rechthebbende : 109,07 als het gaat om een arbeider categorie I of categorie IA; 130,37 als het gaat om een arbeider categorie II of IIA; 151,64 als het gaat om een arbeider categorie III; 172,93 als het gaat om een arbeider van minstens categorie IV. De begunstigde heeft ten minste 20 legitimatiekaarten rechthebbende : 127,27 als het gaat om een arbeider categorie I of categorie IA; 151,88 als het gaat om een arbeider categorie II of IIA; 179,90 als het gaat om een arbeider categorie III; 203,87 als het gaat om een arbeider van minstens categorie IV. Wanneer de hoofdvergoeding een werkloosheidsuitkering is en indien de betrokkene aanspraak kan maken op de anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen, wordt het bedrag van de aanvullende sociale uitkering verminderd met deze anciënniteitstoeslag. Deze vermindering mag niet tot gevolg hebben dat de aanvullende sociale uitkering lager is dan 49,58 per maand, op voorwaarde echter dat de totale vergoeding niet meer bedraagt dan de totale vergoeding brugpensioen. Tekst geschreven door Mario Robberechts, directeur van het sociaal secretariaat Dienstbetoon

HET BRUGPENSIOEN IN DE BOUWSECTOR

HET BRUGPENSIOEN IN DE BOUWSECTOR HET BRUGPENSIOEN IN DE BOUWSECTOR Tijdens de voorbije maanden werden er zowel voor de arbeiders als de bedienden, tewerkgesteld in de bouwbedrijven, een aantal CAO's met betrekking tot het brugpensioen

Nadere informatie

WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (BRUGPENSIOEN) IN 2015, 2016 EN 2017 IN DE BOUWSECTOR

WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (BRUGPENSIOEN) IN 2015, 2016 EN 2017 IN DE BOUWSECTOR WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (BRUGPENSIOEN) IN 2015, 2016 EN 2017 IN DE BOUWSECTOR Tijdens de voorbije maanden werden er zowel voor de arbeiders als de bedienden, tewerkgesteld in de bouwbedrijven,

Nadere informatie

STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG HOOFDSTUK 1: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG 1 VANAF 58 JAAR I. Wat is het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag? Het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW

ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW 1 ARBEIDERS (P.C. 124) 1.1 REALISATIE VAN DE ARBEIDSDUURVERMINDERING In de bouwnijverheid wordt de arbeidsduurvermindering gerealiseerd via het toekennen van 12

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 1. Inleiding In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014 werd het KB gepubliceerd dat het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES -----------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- KOMSTEN NR. 10 BIS VAN 2 OKTOBER 1975, NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975,

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Oktober 2014 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Legitimatiekaart

Nadere informatie

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Legitimatiekaart

Nadere informatie

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer Infoblad RVA Onderwerp Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op uitkeringen? Datum November 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag?

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief?

Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief? Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief? Welk land kent de hoogste overheidsschuld? Welk land kent de grootste loonkloof

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 32.886,00 39.422,00 Scholingsbeding 32.886,00 Voor de bediende Concurrentiebeding 32.886,00 65.771,00 Scheidsrechterlijk beding

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

DPP Workshop Pensioen

DPP Workshop Pensioen 70? Nee dat is de capaciteit van de zaal, niet uw pensioenleeftijd! DPP Workshop Pensioen Jurryt Prims 3 oktober 2013 1 Vraag 1 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd in België? a) 62 b) 65 c) 67 2 VOORWAARDE

Nadere informatie

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009(94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het die verantwoordelijk

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde?

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016!

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Nr. 213 24 december 2015 De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Belgisch Staatsblad Vermindering loonbeslag bij kinderen ten laste: bedragen in 2016 Vorige week informeerden wij u

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van November 2011. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van November. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van November 2011. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van November. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter 2011 PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012 Geachte heer Geachte mevrouw Het einde van het jaar nadert maar dat wil niet zeggen dat er geen sociale actualiteit is, zo wordt traditioneel in november de nieuwe

Nadere informatie

1. Outplacement, waarover gaat het?

1. Outplacement, waarover gaat het? Generatiepact Uitvoering Doc nr 3 Koninklijk besluit van 9 mars 2006 Outplacement en sancties 1. Outplacement, waarover gaat het? «Outplacement», ook wel beroepsherklassering genoemd, bestaat uit een reeks

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/167 BERAADSLAGING NR. 07/063 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS BRUGGEPENSIONEERDE UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS BRUGGEPENSIONEERDE UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS BRUGGEPENSIONEERDE UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN" Dit informatiedocument is gericht tot de werknemers die ontslagen zijn in het kader van de oude brugpensioenregeling,

Nadere informatie

Opgemaakt te... op...

Opgemaakt te... op... Aangetekend...... Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Ondergetekende... optredend als gevolmachtigde van de werkgever......... moet U tot zijn spijt mededelen dat een einde aan uw arbeidsovereenkomst wordt

Nadere informatie

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de inspanningen ten gunste van de personen die tot de risicogroepen

Nadere informatie

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Zoals reeds eerder werd aangekondigd wil de Vlaamse Gemeenschap het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector hervormen. Het besluit van 14 december 2001

Nadere informatie

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

-------------------------- Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslage;

-------------------------- Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslage; COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 105 VAN 28 MAART 2013 TOT VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN DE WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG VOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de dienstencheques

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015 e-doc A BVV A B L T A A ALL SOCIAL UITKRINGN OP N RIJ A BVV L T A A ABVV T A A L L T A A ABVV T A A februari 2015 2 Ontdek alles over de sociale uitkeringen! BVV-etaal november 2014 e-doc 3 Sociale uitkeringen

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING Vier luiken: I. Loonvorming II. Welvaartsvastheid sociale uitkeringen III. Verlenging bestaande afspraken IV. Eenheidsstatuut arbeiders/bedienden I.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JANUARI 2012

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JANUARI 2012 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JANUARI 2012 Geachte heer Geachte mevrouw In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar willen we u meegeven wat de indexering en de loonsverhoging van de bedienden in PC 218 bedroeg

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp De leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden voor SWT vanaf 1 januari 2015 Datum 16 januari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN" Voorafgaande opmerking: Het brugpensioen verandert van naam vanaf 01.01.2012.

Nadere informatie

Protocol nationaal sectoraal akkoord 2009 2010 arbeiders van de glasindustrie

Protocol nationaal sectoraal akkoord 2009 2010 arbeiders van de glasindustrie Protocol nationaal sectoraal akkoord 2009 2010 arbeiders van de glasindustrie 1. Toepassingsgebied Alle werkgevers, arbeiders en arbeidsters die behoren tot het paritair comité voor het glasbedrijf. 2.

Nadere informatie

5. Werken en zwangerschap

5. Werken en zwangerschap 5. Werken en zwangerschap U bent zwanger, u verwacht een kindje en u kan uw geluk niet op. Maar snel rijzen er op het werk enkele problemen. Misschien is uw baas wel niet even gelukkig Kan hij u zomaar

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST --------------------------------------------------------------------------

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST -------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 VAN 19 DECEMBER 1974 TOT INVOERING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING TEN GUNSTE VAN SOMMIGE BEJAARDE WERKNEMERS INDIEN ZIJ WORDEN ONTSLAGEN, GEWIJZIGD DOOR

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht

Het nieuwe ontslagrecht Het nieuwe ontslagrecht Philippe Stienon, Marleen Porré en Marc Junius Het nieuwe ontslagrecht Verantwoordelijke uitgever: Robert de Mûelenaere Redactie: Philippe Stienon met de medewerking van Marleen

Nadere informatie

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES Elk jaar opnieuw worden de meeste werkgevers geconfronteerd met tal van vragen rond het toekennen van (het aantal) vakantiedagen en van

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER" (met een controlekaart C3A) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze

Nadere informatie

ONTWERP COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DE ARBEIDERS EN BAREMIEKE BEDIENDEN LANXESS nv

ONTWERP COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DE ARBEIDERS EN BAREMIEKE BEDIENDEN LANXESS nv Tussen ONTWERP COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DE ARBEIDERS EN BAREMIEKE BEDIENDEN LANXESS nv LANXESS nv, ondernemingnummer 867.573.542, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2040 Antwerpen,

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-04 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 28/11/2013

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een bijzondere

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2011

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2011 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2011 Geachte heer Geachte mevrouw Deze maand belichten we nog enkele interessante thema s met betrekking tot het personeelsbeleid van jullie firma. We openen met deeltijdse

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW OKTOBER 2009

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW OKTOBER 2009 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW OKTOBER 2009 Geacht lid In de nieuwsbrief van deze maand besteden we aandacht aan de nieuwe barema s die vanaf oktober gelden in het PC 218, het aanvullend nationaal paritair comité

Nadere informatie

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten.

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten. INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VRIJGESTELD VAN INSCHRIJVING ALS WERKZOEKENDE" (met een controlekaart C3C) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 21 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON

NIEUWSBRIEF 21 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON NIEUWSBRIEF 21 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID LONEN: BEREKENING SOCIALE BIJDRAGEN De Programmawet van 29 maart 2012 voerde het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- Uitvoering van het akkoord dat de groep van Tien op 17 december 2014

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 12 29/08/2013

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts uitzonderlijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Terwijl de sociale verkiezingen dichterbij komen en de meeste procedurestappen die de sociale verkiezingen voorafgaan reeds

Nadere informatie

Art 10 2 een ancienniteit van 20 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving

Art 10 2 een ancienniteit van 20 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving beroepsverleden formulering gelijkstelling Vereist voor tijdskrediet Formule 50 plus Zie CAO NAR Collectieve nr.77bis tot vervanging van de collectieve nr.77 van 14 februari 2001 tot invoering van een

Nadere informatie

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen Social-profitsector en vrije beroepen Fonds sluiting ondernemingen Vanaf 1 oktober 2007 Fonds sluiting ondernemingen Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uitbetaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VAN MINSTENS 50 JAAR DIE GENIET VAN DE MINIMALE VRIJSTELLING

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VAN MINSTENS 50 JAAR DIE GENIET VAN DE MINIMALE VRIJSTELLING INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VAN MINSTENS 50 JAAR DIE GENIET VAN DE MINIMALE VRIJSTELLING (met een controlekaart C3D-mini) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van

Nadere informatie